Sunteți pe pagina 1din 202

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

2021
Coordonator:
Ec. Brezeanu Elena

Colectivul de elaborare:
Pietrăreanu Vasile, Răileanu Ileana

Colectivul de tehnoredactare şi editare:


Ciobotaru Liliana, Răileanu Ileana

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ


DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
DÂMBOVIŢA

Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte


Tel, fax : 0245 210 557; 0245 210 633
e-mail : tele@dambovita.insse.ro
Web: www.dambovita.insse.ro

D.J.S. DÂMBOVIŢA 2021

• Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în formă originală sau modificată,
precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt
interzise fără autorizarea scrisă a Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa.
• Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este
autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.
Cuvânt înainte

Anuarul Statistic al judeţului Dâmboviţa, este un instrument de lucru sintetic care


pune la dispoziţia utilizatorilor de date statistice, cele mai importante informaţii statistice structurate în profil
judeţean şi teritorial.
A devenit deja o tradiție pentru statisticienii dâmbovițeni furnizarea cât mai rapidă a indicatorilor
statistici produși și actualizarea seriilor de timp la nivel județean și teritorial.
Seriile de date din Anuar pun în evidenţă starea economică şi socială a judeţului Dâmboviţa la
nivelul anului 2019, precum și evoluția pe ultimii 6 ani a principalilor indicatori economico-sociali.
Anuarul statistic asigură utilizatorilor aproape toată gama de domenii economice şi sociale,

începând cu cele referitoare la structurile geografice şi administrativ teritoriale continuând cu aspectele


legate de populaţie şi forţă de muncă, veniturile populaţiei, locuinţe şi utilităţi publice, securitate şi asistenţă
socială, învăţământ, sănătate, cultură, cercetare-dezvoltare, agricultură şi silvicultură, activitatea
întreprinderii, preţuri, industrie, transporturi, comerţ exterior, turism, finanţe, justiţie.
În procesul de elaborare a Anuarului s-a asigurat caracterul obiectiv, transparent şi ştiinţific al
metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificărilor, urmărindu-se totodată sporirea credibilităţii şi
autoritaţii Direcţiei Judeţene de Statistică prin rigurozitatea, corectitudinea şi relevanţa informaţiilor, în
conformitate cu cerinţele dezvoltării regionale şi ale aquis-ului comunitar.
Totodată, este de semnalat că, în conformitate cu principiul transparenţei şi ca urmare a

preocupării pentru dezvoltarea unei culturi statistice la nivelul utilizatorilor, în fiecare capitol din Anuar sunt
indicate atât sursele datelor conţinute, cât şi prin note metodologice, modul de agregare şi de interpretare
a acestora. Desigur acest lucru va uşura interpretarea corectă a indicatorilor cuprinşi în publicaţie şi va
permite formularea unor judecăţi pertinente asupra concluziilor şi mesajelor ce se vor degaja din date.
Potrivit unei practici deja existente de mai mulţi ani, prezentarea şi pe CD-ROM a publicaţiei vine
în sprijinul utilizatorilor care doresc să prelucreze sub o nouă formă, mult mai uşor şi mai rapid datele din
anuar.
Elaborat şi redactat de specialiştii instituţiei noastre, Anuarul statistic al judeţului Dâmboviţa

reprezintă totodată rezultatul efortului conjugat al tuturor celor care, ca furnizori sau utilizatori de date ne
sunt colaboratori.
Adresăm şi pe această cale mulţumirile noastre operatorilor econimici şi sociali, instituţiilor

publice şi private, gospodăriilor populaţiei, cetăţenilor care ne-au pus la dispoziţie informaţiile primare
necesare demersului statistic şi nu în ultimul rând, mass-mediei locale . Așteptăm remarci, critici și sugestii
în vederea îmbunătățirii viitoarei ediții.

Director executiv.
Ec. Brezeanu Elena
SINTEZA CUPRINSULUI

Pagina
Notă metodologică generală
Prezentare generală………………………………………………………………. 1

Ponderea şi locul judeţului Dâmboviţa în economia naţională


în anul 2019……………………………..…………………………….…………... 3

1. Geografie, meteorologie şi mediul înconjurător ………………………………… 5

2. Populaţie …………………………………………………………………..…...… 15

3. Piaţa forţei de muncă ……………………………….……………………………. 51

4. Veniturile populaţiei; locuinţe şi utilităţi publice ………………….….…………. 63

5. Asistenţă şi protecţie socială ……………………………………………………. 79

6. Sănătate……………..……………………………………………………………. 85

7. Educaţie……………………………………………………………………..…… 101

8. Cultură şi sport …………………………………………………………….…… 111

9. Preţuri; produsul intern brut…………………………………………………..….. 115

10. Ştiinţă şi tehnologie ……………………………………………………………. 121

11. Agricultură şi silvicultură ………………………………………………………... 125

12. Activitatea întreprinderii ………………………………..……………………….. 149

13. Industrie ………………………………………………………………………….. 165

14. Transporturi; poştă şi telecomunicaţii…………………………….…………...…. 169

15. Comerţ exterior………………………………………………..………………….. 173

16. Turism…………….………………………………………………………….….. 177

17. Finanţe……………………………………………………………………….…… 181

18. Justiţie ……………………………………………..…………….……………….. 183


NOTĂ METODOLOGICĂ GENERALĂ

1. Cadrul legal privind activitatea statistică este statuat prin Legea nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii
oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare. În lege se regăsesc contextul şi prevederile care definesc
elementele constitutive ale procesului statistic, respectiv, colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice,
dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale, cu caracter demografic, social,
economic, financiar şi juridic, precum şi principiile fundamentale care stau la baza funcţionării statisticii oficiale în
România.

Statistica oficială în România este organizată şi coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al
Administraţiei Publice Centrale, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat.

Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină, cu titlu gratuit, date statistice de la toate persoanele
fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente în România, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
Principiile pe care se întemeiază activitatea statistică, în deplină concordanţă cu principiile fundamentale privind
funcţionarea statisticii într-o societate democratică, adoptate pe plan internaţional, constau în: independenţă profesională;
imparţialitate; obiectivitate; fiabilitate; confidenţialitatea informaţiilor statistice şi eficienţa costurilor.
Atât contextul general, cât şi principiile de funcţionare a statisticii, precum şi producerea de date statistice de calitate,
armonizate cu normele şi standardele Uniunii Europene, conferă rezultatelor activităţii statistice garanţia satisfacerii
cerinţelor utilizatorilor de date statistice.

2. Sursele de date statistice. Datele prezentate în Anuarul Statistic sunt rezultatul a două categorii de surse:
• cercetările statistice exhaustive sau prin sondaj cuprinse în Programul Statistic Naţional Anual (PSNA);
• surse administrative.

3. Programul Statistic Naţional Anual (PSNA) reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică
şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea
datelor statistice oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din
legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale.

Programul Statistic Naţional Anual cuprinde informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de realizare, cu privire la:
cercetări statistice; lucrări de sinteză, studii şi analize statistice; publicaţii statistice.
Programul Statistic Naţional Anual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Cercetările statistice prevăzute în directive, regulamente şi decizii ale Uniunii Europene sunt incluse în Programul Statistic
Naţional Anual.

4. Cercetarea statistică reprezintă o lucrare complexă de culegere, prelucrare, analiză şi diseminare a datelor cu privire
la starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor economice şi sociale. Cercetarea statistică se realizează pe bază de proiecte
în care sunt definite concepte generale, scopul cercetării şi instrumentarul statistic ce stă la baza acesteia (modul de
organizare a cercetării; chestionarul, clasificările, nomenclatoarele, normele, instrucţiunile etc.). Potrivit criteriului sferei
de cuprindere, datele din Anuarul Statistic au fost determinate pe baza a două tipuri de cercetări statistice:
• Cercetare statistică exhaustivă (totală). În cadrul acestui tip de cercetare datele sunt înregistrate de la toate
unităţile populaţiei statistice, denumită şi colectivitate statistică, bine delimitată. Populaţia statistică desemnează
totalitatea elementelor supuse observării statistice, de aceeaşi natură, asemănătoare sau omogene din punctul de
vedere al anumitor criterii. Prin astfel de cercetări statistice exhaustive se obţin rezultate detaliate în diferite
structuri administrative, geografice, grupări pe activităţi potrivit Clasificării Activităţilor din Economia
Naţională (CAEN) etc.
Cele mai cunoscute cercetări exhaustive sunt recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor, recensământul
produselor şi serviciilor industriale, recensământul general agricol.
• Cercetare statistică prin sondaj. În cadrul acestui tip de cercetare, datele sunt înregistrate doar de la o parte a
populaţiei statistice, numită eşantion. Eşantionul este determinat pe baza criteriilor de reprezentativitate, prin
utilizarea unor metode probabiliste, ale căror rezultate sunt extinse la întreaga populaţie statistică.

5. Sursele administrative reprezintă sursele de evidenţă organizate şi deţinute de organisme ale administraţiei publice sau
non-guvernamentale pentru alte scopuri decât cele statistice. Sunt utilizate numai acele surse care au un potenţial adecvat
cerinţelor statistice şi corespund rigorilor ştiinţifice de sferă de cuprindere, calitate şi completitudine care le fac utilizabile
şi în scopuri statistice. Folosirea acestor surse de date şi informaţii în scopuri statistice se realizează fie direct, ca date de
bază (asimilate datelor statistice), fie prin prelucrări şi adaptări corespunzătoare pentru a satisface cerinţele de calitate,
comparabilitate şi coerenţă, fie pentru reconciliere şi validarea datelor statistice obţinute în urma cercetărilor statistice.

6. Sfera de cuprindere a datelor. Datele prezentate în Anuarul Statistic caracterizează ansamblul economiei judeţului, cu
excepţia cazurilor când, prin notele specifice care prefaţează fiecare capitol al Anuarului, se precizează altfel.
7. Mărimile statistice folosite:
În Anuar sunt prezentate, cu precădere, date absolute şi date relative (indici, ponderi, indicatori de intensitate etc.).
• Indicatorul statistic este expresia numerică a unor fenomene, procese, activităţi sau categorii economice sau
sociale, manifestate în timp, spaţiu şi structuri.
• Indicele este un raport între valori ale aceleiaşi variabile înregistrate în unităţi de timp sau teritoriale diferite.
• Indicii statistici utilizaţi în Anuar sunt:
• Indicele Laspeyres este o medie aritmetică ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile; ponderile
utilizate sunt cele din perioada de bază;
• Indicele Paasche este o medie aritmetică ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile; ponderile
utilizate fiind din perioada curentă.
• Unitatea statistică este un obiect al cercetării şi purtător al caracteristicilor statistice urmărite prin program.
• Unitatea de observare este acea entitate de la care/pentru care sunt colectate date şi informaţii primare, pe
baza căreia se construiesc statistici.
• Unitatea de raportare este entitatea care furnizează datele şi informaţiile primare în cadrul unei cercetări
statistice.
• Unitatea cu personalitate juridică reprezintă entitatea (întreprinderea, societatea comercială, asociaţia, instituţia
bugetară, organizaţia fără scop patrimonial etc.) care desfăşoară o activitate economică, are contabilitate proprie
şi ia decizii în exercitarea funcţiei principale.
• Unitatea fără personalitate juridică reprezintă o persoană, o gospodărie, o familie, o asociaţie sau orice altă
entitate ce nu dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcţiei principale.

8. Datele în preţuri curente se referă la volumul producţiei, veniturilor, cheltuielilor sau valoarea produselor, serviciilor
etc. exprimate în preţurile anului curent. Valorile din diferite perioade în preţuri curente nu sunt direct comparabile şi, în
consecinţă, nu pot fi utilizate la calculul indicilor fără a fi, în prealabil, deflatate cu indicii de preţuri corespunzători.

9. Formele de proprietate sunt:


• proprietate majoritară de stat - cuprinde capitalul integral de stat, public, de interes naţional şi local şi mixt,
unde statul deţine 50% şi peste din capitalul social;
• proprietate majoritar privată - cuprinde capitalul integral privat, mixt, în care peste 50% din capitalul social
este privat, capital integral străin, cooperatist şi obştesc. Tot aici sunt cuprinse şi activităţile desfăşurate de către
persoanele fizice şi/sau gospodăriile populaţiei.

10. Clasificări şi nomenclatoare. Sunt principalele instrumente care fac posibilă structurarea după criterii obiective şi
corecte a unităţilor statistice, a proceselor şi fenomenelor observate. Clasificările utilizate în Anuar, potrivit diferitelor
scopuri sau diferitelor domenii de activitate, sunt:
• Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) reprezintă un sistem coordonat şi coerent de
grupare, după criterii ştiinţifice de omogenitate, a datelor referitoare la unităţile statistice.

• În Anuar este utilizată versiunea actualizată a CAEN, respectiv CAEN Rev.2, implementată prin Ordinul nr.
337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 şi revizuit
în Monitorul Oficial nr. 403/2008. CAEN Rev.2 respectă standardele europene, fiind total armonizată cu
Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană NACE Rev.2.

Structura CAEN Rev.2 este următoarea:


➢ Secţiuni - codificate printr-o literă;
➢ Diviziuni - codificate prin două cifre;
➢ Grupe - codificare prin trei cifre;
➢ Clase - codificate prin patru cifre.
Pentru interpretarea corectă a structurii datelor potrivit CAEN Rev.2, în “Anexa nr. 1” a Notei metodologice generale se
prezintă clasificarea la nivelul secţiunilor şi diviziunilor.
• Gruparea după mărime a întreprinderilor;
• Clasificarea produselor asociate activităţilor utilizată de Uniunea Europeană - CPA;
• Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 2015;
• Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 2015, în conformitate cu rdinul
Președintelui institutului Național de Statistică nr.236 din data de 11.V.2015, publicat în monitorul Oficial al
României, Partea I nr.395 bis în data de 05.VI.2015.
CPSA 2015 reprezintă o detaliere a CAEN Rev.2, prin ordonarea după principiul omogenităţii a tuturor familiilor de
produse şi servicii pe niveluri ierarhice succesive.
CPSA 2015 asigură informaţii pentru:
- satisfacerea cerinţelor de agregare şi detaliere a datelor referitoare la producţia de bunuri şi servicii;
- identificarea sistematizată a produselor şi serviciilor din economia naţională;
- compararea şi interpretarea unitară a datelor statistice.

CPSA 2015 este total armonizată cu Clasificarea Produselor Asociate Activităţilor (CPA Vers.2.1) utilizată în cadrul UE.
• PRODROM - Nomenclatorul de produse şi servicii industriale elaborat de Institutul Naţional de Statistică (INS)
şi utilizat pentru cercetări statistice privind producţia industrială. Nomenclatorul PRODROM este total armonizat cu
lista PRODCOM utilizată în cadrul Uniunii Europene. Legătura CAEN Rev.2 cu PRODROM este asigurată la nivel
de patru cifre (clasă), întrucât poziţiile din cadrul nomenclatorului PRODROM sunt rezultatul detalierii subclaselor
elementare CPA 2015.

11. Definirea activităţilor. În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt, respectiv
activitate principală, activităţi secundare şi activităţi auxiliare. Identificarea activităţii secundare este necesară pentru a
încadra o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev.2.
• Activitatea principală, în sensul clasificării, este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos).
Ea reprezintă acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în
considerare.
• Activitatea secundară este orice altă activitate din cadrul unităţii producătoare de bunuri sau servicii.
• Activitatea auxiliară este o activitate conexă, indispensabilă funcţionării unei entităţi, precum: contabilitate,
transport, depozitare, achiziţionare promovare, întreţinere şi reparaţie etc.

CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev. 2


(aprobat prin Ordinul nr. 337/20.IV.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
publicat în M.O. nr. 293/03.V.2007 şi revizuit în M.O. nr. 403/29.V.2008)

ANEXA 1
Secţiune Diviziune Denumire

A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT


1 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
2 Silvicultură şi exploatare forestieră
3 Pescuitul şi acvacultura

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
5 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
6 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
7 Extracţia minereurilor metalifere
8 Alte activităţi extractive
9 Activităţi de servicii anexe extracţiei

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10 Industria alimentară
11 Fabricarea băuturilor
12 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn
şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din
paie şi din alte materiale vegetale împletite
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor
obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a
preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 Industria metalurgică
Secţiune Diviziune Denumire
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
30 Fabricarea altor mijloace de transport
31 Fabricarea de mobilă
32 Alte activităţi industriale n.c.a.
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ,


GAZE, APĂ
CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR,


ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor;
activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activităţi şi servicii de decontaminare

F CONSTRUCŢII
41 Construcţii de clădiri
42 Lucrări de geniu civil
43 Lucrări speciale de construcţii

G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL;


REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor

H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apă
51 Transporturi aeriene
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
53 Activităţi de poştă şi de curier

I HOTELURI ŞI RESTAURANTE
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58 Activităţi de editare
Secţiune Diviziune Denumire
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
61 Telecomunicaţii
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
63 Activităţi de servicii informatice

K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI


64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor
de asigurări şi ale fondurilor de pensii
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor
de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare,
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

L TRANZACŢII IMOBILIARE
68 Tranzacţii imobiliare

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE


69 Activităţi juridice şi de contabilitate
70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
activităţi de management şi de consultanţă în management
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
72 Cercetare-dezvoltare
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
75 Activităţi veterinare

N ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI


ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
77 Activităţi de închiriere şi leasing
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor;
alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi
de servicii prestate în principal întreprinderilor

O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE;


ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

P ÎNVĂŢĂMÂNT
85 Învăţământ

Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
Secţiune Diviziune Denumire

R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE


90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive

S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII


94 Activităţi asociative diverse
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
96 Alte activităţi de servicii

T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE


ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL
CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR
PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI
SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de
angajator de personal casnic
Activităţi ale gospodăriilor private de producere
98 de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

U ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR


EXTRATERITORIALE
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
PREZENTARE Situat în partea de sud a Carpaţilor Meridionali, în zona de
contact a Câmpiei Române cu Subcarpaţii Munteniei, judeţul
GENERALĂ Dâmboviţa are un relief variat ce se desfăşoară în trepte: la nord se
înalţă Munţii Bucegi şi Leaota, cărora le urmează spre sud zona
dealurilor Subcarpaţilor Munteniei, platforma Cândeşti, în
continuare, Câmpia înaltă a Târgoviştei şi Câmpia Titu.
Limitele administrative ale judeţului însumează 360 km (se învecinează la vest cu judeţul Argeş pe o distanţă de 139
km, la est cu judeţul Prahova pe 120 km, la sud-est cu judeţul Ilfov pe 20 km, la sud cu judeţele Giurgiu şi Teleorman pe
36 km, respectiv 30 km şi la nord cu judeţul Braşov pe o distanţă de 15 km).
Cu o suprafaţă de 4045 km2 , judeţul Dâmboviţa este unul din cele mai mici judeţe din ţară, reprezentând 1,7% din
teritoriul ţării, situându-se ca întindere pe locul 37 între judeţele ţării. Din această suprafaţă 60,4% este reprezentată de
terenurile agricole (iar în cadrul acesteia 70,8% arabil, 16,1% păşuni, 8,4% fâneţe, 4,6% livezi şi pepiniere pomicole şi
0,1% vii şi pepiniere viticole), 30,2% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră şi 9,4% alte terenuri.
La 31 decembrie 2019 judeţul Dâmboviţa avea în componenţă 7 oraşe (din care 2 municipii) şi 82 comune (care
totalizează 353 sate).
Reşedinţa judeţului este municipiul Târgovişte (91908 locuitori la 1 iulie 2019)
Târgovişte a devenit capitala istorică a regiunii Valahia, în timpul perioadei feudale, când între 1386 şi 1418, Mircea
cel Bătrân a stabilit reşedinţa sa domnească aici. De-a lungul secolelor, Târgovişte a continuat să fie principala cetate de
scaun ducând o politică de independenţă sub domnia lui Vlad Ţepeş, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Radu de la Afumaţi,
Petru Cercel. Deşi în 1660, din ordinul turcilor se distruge Curtea Domnească, iar Bucureştiul a devenit noua capitală a
Regiunii, Târgoviştea continuă să fie implicată în afacerile politice şi economice.
Clima aparţine în proporţie de cca. 80% sectorului cu climă continentală ( 50% ţinutului climatic al Câmpiei Române
şi 30% ţinutului climatic al Subcarpaţilor) şi în proporţie de cca. 20% sectorului de climă continental-moderată (ţinuturile
climatice ale munţilor mijlocii şi înalţi). Temperatura medie anuală variază între 0 - 3 0C în sectorul montan şi 10 - 15 0C în
sectorul de câmpie. Cantităţile medii anuale de precipitaţii se înscriu între valorile de 300 – 1400 mm (de la sud la nord).
Resursele naturale ale judeţului Dâmboviţa sunt variate : zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale, cărbune (lignit),
zăcăminte nemetalifere de sulf. Rocile utile şi materialele de construcţie sunt reprezentate prin argile, marne, calcare, gresie,
nisipuri şi pietrişuri. O categorie aparte a bogăţiilor subsolului o constituie izvoarele minerale sulfuroase-cloruro-sodice,
sulfatate şi bicarbonate de la Pucioasa cu valenţe pentru tratamente medicale.
Terenurile ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră deţin 30,2% din suprafaţa judeţului, reprezentând o sursă
importantă de masă lemnoasă şi un mediu propice pentru fauna de interes cinegetic şi nu numai (cocoşul de munte, capra
neagră, râsul, etc.).
Populaţia judeţului după domiciliu era la 1 iulie 2019 de 520176 locuitori, din care 31,8% populaţie urbană şi 68,2%
populaţie rurală (locul 17 în cadrul ţării, cu 2,4%). Densitatea medie a populaţiei la nivelul judeţului este de 128,6
locuitori/km2 (superioară mediei naţionale, locul 5 în ierarhia judeţelor ţării).
Din punct de vedere etnic predomină românii (90,6%), iar după religie ortodocşii (92,9%), conform recensământului
din 2011.
Economia judeţului este complexă, predominantă fiind industria care prezintă un grad ridicat de diversificare.
Industria prelucrătoare deţine ponderea predominantă în producţia industrială a judeţului cu activităţi preponderente în
fabricarea de echipamente electrice, industria metalurgică, construcţii metalice, fabricarea materialelor de construcţie şi a
altor produse din minerale nemetalice, industria textilă şi de confecţii, industria chimică, industria alimentară.

1
Producţia agricolă este reprezentată în principal de cultura vegetală (80,8%) şi de creşterea animalelor (19,2%).
Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura cerealelor boabe, cartofilor, legumelor şi fructelor. Producţiile
obţinute la fructe, legume şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa în categoria marilor producători ai ţării. În anul 2019
judeţul Dâmboviţa a dat 7,9% din producţia de legume a ţării (277,3 mii tone, locul 1 pe ţară); 7,3% din producţia de fructe
(108,6 mii tone, locul 1 pe ţară); 6,8% din producţia de cartofi (179,9 mii tone, locul 3 pe ţară). La producţia animală,
Dâmboviţa ocupă locul 1 în ierarhia judeţelor la producţia de ouă (278 milioane bucati cu 5,0%), locul 17 la producţia
totală de carne (29832 tone greutate în viu cu 2,0%).
Judeţul Dâmboviţa constituie o zona turistică de mare interes datorită numeroaselor vestigii ale trecutului istoric,
remarcabilei tradiţii culturale a unor monumente de artă de o valoare considerabilă, cărora li se adaugă pitorescul văilor
Dămboviţei si Ialomiţei, cu numeroasele forme carstice (Peştera Ialomicioara, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi
frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi. De asemenea, staţiunea balneoclimaterică Pucioasa atrage numeroşi turişti la
odihnă şi tratament.
Lungimea totală a drumurilor publice este de 1926 km, iar a căilor ferate de 103 km. Judeţul Dămboviţa are cea de-a
patra densitate de reţele de drumuri din România cu 47,6 km la 100 km2.
La sfârşitul anului 2019 se aflau în circulaţie 142534 autoturisme (1 autoturism la 4 locuitori).
În judeţul Dâmboviţa învăţământul este organizat într-un sistem complex care poate asigura şcolarizarea la toate
nivelurile, un rol important ocupându-l Universitatea Valahia cu cele 9 facultăţi cu profiluri diverse (tehnic, economic,
juridic, umanist, teologic).
Judeţul Dâmboviţa are o remarcabilă tradiţie culturală, la Mânăstirea Dealu, s-a tipărit prima carte – în 1508, la doar
50-60 ani de la descoperirea tiparului. Aici, Petru Cercel, voievod umanist, a înfiinţat, după model occidental prima “curte
literară”.
La Târgovişte dăinuie celebrele “ruinuri” ale curţii domneşti, cântate de mari poeţi paşoptişti. Aici, “poeţii Văcăreşti”
au pus bazele limbii literare moderne şi s-a născut, graţie lui Heliade Rădulescu, primul act de normare al limbii române.
La Potlogi, se află Palatul Brancovenesc, complet restaurat în anul 2015, monument de arhitectură medievală românească
de mare valoare.
În apropiere de Ghergani, se află conacul şi parcul dendrologic “Ion Ghica“, în curs de amenajare şi restaurare în
circuitul cultural.

2
PONDEREA ŞI LOCUL JUDEŢULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ, ÎN ANUL 2019

Unitate Date Ponderea Locul


Denumire domeniu/indicator de masură absolute în total judeţului
-%-

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ
Numărul municipiilor Nr. 2 1,9 20
Numărul oraşelor nr. 5 2,3 20
Numărul comunelor nr. 82 2,9 13
Numărul satelor nr. 353 2,7 17

POPULAŢIE
Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2019 nr. 520176 2,3 17
Populaţia din municipii şi oraşe la 1 iulie 2019 nr. 165386 1,3 31
Populaţia din comune la 1 iulie 2019 nr. 354790 3,7 5

FORŢA DE MUNCĂ
Numărul mediu al salariaţilor pers. 84147 1,6 22
Câştigul mediu salarial nominal net lei 2513 23

AGRICULTURA
Parcul de tractoare agricole fizice buc. 7961 3,6 4
Semănători mecanice buc. 2220 3,0 10
Comb. autopr. pt. recoltarea cerealelor păioase buc. 614 2,2 17
Producţia de grâu şi secară tone 129424 1,3 21
Producţia de orz si orzoaică tone 27180 1,4 17
Producţia de porumb boabe tone 291614 1,7 22
Producţia de floarea-soarelui tone 37755 1,1 24
Producţia de cartofi tone 179909 6,8 3
Producţia de legume tone 277325 7,9 1
Producţia de fructe tone 108566 7,3 1
Producţia medie de grâu şi secară kg/ha 4205 22
Producţia medie de orz şi orzoaică kg/ha 3328 26
Producţia medie de porumb kg/ha 4525 39
Producţia medie de floarea - soarelui kg/ha 2288 34
Producţia medie de cartofi kg/ha 17561 6
Numărul de bovine capete 27157 1,4 35
Numărul de porcine capete 48525 1,3 33
Numărul de ovine capete 61243 0,6 40
Producţia totală de carne tone gr. vie 29832 2,0 17
Producţia de lapte vacă şi bivoliţă mii hl 690 1,7 29
Producţia de lâna tone 135 0,6 40
Producţia de ouă mil.buc 278 5,0 1
Producţia de miere extrasă tone 453 1,8 26

INVESTIŢII-CONSTRUCŢII
Locuinţe construite şi date în folosinţă nr. 1454 2,2 12
Locuinţe existente la 31.XII.2019 nr. 218987 2,4 16

TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII
Lungimea drumurilor publice km. 1926 2,2 24
Lungimea drumurilor publice modernizate km. 913 2,4 20

ÎNVĂŢĂMÂNT
Unităţi din învăţământ de toate gradele nr. 156 2,2 19
Grădiniţe de copii nr. 18 1,5 18
Primar şi gimnazial nr. 104 2,6 15
Licee nr. 30 1,9 26
Instituţii de învăţământ superior nr. 1 1,1 17
Populaţia şcolară pers. 73942 2,1 17
Copii înscrişi în grădinţe pers. 11746 2,2 18
Elevi înscrişi - total pers. 56646 2,3 17
Studenţi înscrişi - total pers. 5113 0,9 19
Personal didactic din înv. de toate gradele pers. 4927 2,1 17

3
PONDEREA ŞI LOCUL JUDEŢULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ, ÎN ANUL 2019 - continuare

Unitate Date Ponderea Locul


Denumire domeniu/indicator de masură absolute în total judeţului
-%-

SĂNĂTATE
Medici nr. 585 0,9 29
Stomatologi nr. 232 1,4 23
Farmacişti nr. 247 1,4 25
Personal mediu sanitar nr. 2836 1,9 21
Paturi în spitale nr. 2357 1,8 20

TURISM
Unităţi de cazare turistică existente nr. 85 1,0 27
Capacitatea de cazare turistică existentă locuri 3261 0,9 27
Turişti cazaţi nr. 122107 0,9 25

GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Lungimea totală simplă a reţelei de distrib. a apei km. 2037,4 2,4 18
Lungimea totală simplă a conduct. de canalizare km. 628,3 1,6 27
Lungimea totală simplă a conduct. de gaze km. 1599,9 3,8 8

4
GEOGRAFIE, METEOROLOGIE
ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1
CUPRINS TABELE Pagina

GEOGRAFIE ŞI ORGANIZARE

1.1 Poziţia geografică ……………….……………………………….…………..…………….…………..... 8


1.2 Altitudinea şi poziţia geografică a oraşelor ……………………….……………………………….......... 8
1.3 Principalele altitudini muntoase ………………………………….…………..………………………….. 8
1.4 Lungimea principalelor cursuri de apă ……………………………….……..…………………………... 9
1.5 Principalele lacuri antropice …………………………………..……….………………………….…….. 9
1.6 Organizarea administrativă a teritoriului (la sfîrşitul anului) …….………………………....................... 9

METEOROLOGIE
1.7 Temperatura aerului (media lunară şi anuală) …………..………….……..…...………………….…….. 10
1.8 Precipitaţiile atmosferie (cantitatea lunară şi anuală) ……………………………………………............ 12

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
1.9 Ariile protejate, în anul 2019 ……………………………………….……….…………………………... 14

SURSA DATELOR

Surse administrative :
➢ Administraţia Naţională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Muntenia
➢ Administraţia Naţională « Apele Române » – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea
➢ Regia Naţională a Pădurilor

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Staţia meteorologică reprezintă punctul de pe suprafaţa terestră unde se efectuează observaţii şi măsurători asupra
tuturor elementelor şi fenomenelor meteorologice, conform programului stabilit. Majoritatea observaţiilor,
măsurătorilor şi determinărilor meteorologice de la staţii se efectuează pe platforma meteorologică situată pe un
teren deschis, tipic pentru regiunea respectivă, cu dimensionarea standard de 26 m x 26 m.
Pentru cercetarea proceselor şi fenomenelor atmosferice şi pentru calculul diferiţilor parametri meteorologici şi
climatici, este necesară raportarea observaţiilor şi măsurătorilor, atât în spaţiu cât şi în timp.
Observaţiile asupra temperaturii aerului constau în măsurarea temperaturii aerului la termenele stabilite şi
în determinarea valorilor maxime şi minime ale acesteia în intervalele de timp dintre aceste termene.
Măsurarea cantităţilor de apă ce provin din precipitaţii atmosferice sau care se depun din alţi hidrometeori se
efectuează cu ajutorul pluviometrului,iar înregistrarea continuă a precipitaţiilor (lichide) se face cu pluviograful.
Cantităţile de apă se măsoară zilnic la termenele climatologice (1, 7, 13, 19) şi se exprimă prin grosimea stratului de
apă căzută, în mm (1 mm=1 litru/m 2 ).
Resursele de apă reprezintă potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă şi subterane în regim natural şi
amenajat, inventariate la începutul anului, din care se asigură alimentarea diverselor folosinţe.
Ariile naturale protejate - conform OUG nr. 57/2007, reprezintă zone terestre, acvatice şi /sau subterane, cu perimetrul
legal stabilit şi avînd un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente
şi fotmaţiuni biogeografice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită şi cuprind: rezervaţii
ale biosferei, parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale, monumente ale naturii, zone
umede de importanţă internaţională, arii de protecţie specială avifaunistică, situri de importanţă comunitară.

7
1.1 POZIŢIA GEOGRAFICĂ

Punctul extrem (localitatea) Vecinii Longitudinea estică1) Latitudinea nordică

Nord Vârful Omu Judeţul Braşov 25°27’ 45°27’


Sud Comuna Şelaru Judeţele: 25°20’ 44°25’
Giurgiu, Ilfov
şi Teleorman
Est Comuna Crevedia Judeţul Ilfov 25°54’ 44°44’
Vest Comuna Cândeşti Judeţul Argeş 25°10’ 45°05’

____________________
1)
După Greenwich

1.2 ALTITUDINEA ŞI POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ORAŞELOR

Localitatea Altitudinea medie (m) Longitudine estică1) Latitudine nordică1)

Târgovişte 280 25°26’ 44°56’


Pucioasa 401 25°27’ 45°05’
Moreni 375 25°39’ 44°59’
Găeşti 186 25°18’ 44°43’
Titu 155 25°34’ 44°40’
Fieni 470 25°26’ 45°08’
Răcari 140 25o44’ 44°38’
_________________________
1)
După Greenwich

1.3 PRINCIPALELE ALTITUDINI MUNTOASE

Denumirea vârfului Denumirea masivului muntos Altitudinea (m)

Omu Bucegi 2505,0


Doamnele Bucegi 2401,2
Leaota Leaota 2133,3
Tătarului Tătaru 1998,0
Dudele Mari Duda Mare 1954,4
Deleanu Lucăcilă 1895,2
Jugureanu Jugureanu 1786,6
Românescu Leaota 1749,8
Dichiu Păduchiosu 1713,4
Lucăcilă Lespezile 1686,0
Raciu Păduchiosu 1518,4
Brânduşa Păduchiosu 1446,8

8
1.4 LUNGIMEA PRINCIPALELOR CURSURI DE APĂ

Lungimea cursului de apă (km)


Denumirea cursului de apă
Pe teritoriul judeţului Pe teritoriul României

Ialomiţa 158 417


Dâmboviţa 115 286
Argeş 54 350
Sabar 80 174
Ilfov 92 96
Cricov 70 80
Potopu 45 45
Neajlov 44 186
Colentina 40 101
Pâscov 38 38
Şuţa 36 36
Slănic 30 30
Ialomicioara 27 27
Bizdidel 22 26
Crivăţ 22 29

1.5 PRINCIPALELE LACURI ANTROPICE

Suprafaţa
Denumirea lacului Localitatea
(ha)

Buftea 307,0 Crevedia


Văcăreşti 234,0 Văcăreşti
Ilfoveni 104,0 Nucet
Pucioasa 102.0 Pucioasa
Bolboci 100.0 Moroieni
Brăteşti 97,0 Văcăreşti
Adunaţi 96,0 Nucet
Bungetu I 93,0 Văcăreşti
Bungetu II 91,0 Văcăreşti
Udreşti 61,0 Ulmi

1.6 ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI (la sfârşitul anului)

2003 2019

Suprafaţa totală (km2) 4054 4045


Numărul oraşelor şi municipiilor 6 7
din care municipii 2 2
Numărul comunelor 78 82
Numărul satelor 361 353

Notă: Suprafaţa totală a judeţului Dâmboviţa a fost actualizată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în
conformitate cu prevederile Legii cadastrului nr. 7 / 1996, cu modificările şi completările ulterioare

9
1.7 TEMPERATURA AERULUI
(media lunară și anuală)

Staţia Media lunară


meteorologică
şi anii de Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie
observaţie

Vârfu Omu
2006 -12,2 -12,1 -8,1 -2,5 0,4 4,0 6,4
2007 -8,7 -8,8 -6,7 -5,2 3,0 6,0 8,8
2008 -9,7 -10.4 -7,.9 -3,8 0,2 5,1 5,6
2009 -8,5 -10,9 -8,3 -2,4 1,2 5,3 7,2
2010 -12,0 -9,5 -8,8 -4,0 1,2 5,6 7,3
2011 -10,3 -9,2 -7,2 -5,2 0,6 4,3 7,0
2012 -13,6 -14,2 -9,3 -2,3 2,1 7,1 10,4
2013 -10,3 -9,5 -7,8 -1,6 3,0 5,5 6,0
2014 -6,1 -5,1 -5,9 -3,1 0 ,4 3,4 6,5
2015 -9,7 -10,6 -8,1 -6,5 2,0 4,6 8,3
2016 -12,6 -5,9 -7,4 -0,6 -0,8 6,4 7,3
2017 -12,8 -7,1 -5,0 -4,2 0,8 5,8 7,0
2018 -8,4 -10,4 -6,2 1,3 3,2 5,8 6,.3
2019 -11,1 -8,1 -6,6 -3,4 0,5 6,8 5,9

Târgovişte
2006 -4,5 -1,7 4,2 10,4 14,9 18,6 21,3
2007 3,0 2,2 6,3 10,6 17,7 21,8 24,7
2008 -2,9 1,3 6,7 11,4 15,1 20,2 21,4
2009 0,0 1,3 4,5 11,4 16,2 20,0 22,1
2010 -3,0 0,4 4,2 11,0 15,7 20,0 21,8
2011 -1,4 -1,6 4,2 10,0 15,3 19,6 21,9
2012 -2,1 -5,7 4,4 12,3 16,2 21,8 25,4
2013 -1,0 1,4 3,6 12,4 17,7 20,1 21,6
2014 -0,3 1,6 8,1 10,9 15,0 18,0 21,2
2015 -0,2 0,8 5,3 10,1 17,0 19,5 23,4
2016 -2,7 4,9 6,2 13,1 14,6 21,0 22,6
2017 -4,9 0,6 8,0 9,4 15,3 21,0 21,6
2018 1,0 0,7 2,5 14,9 18,9 22,0 22,3
2019 -1,0 5,6 9,6 15,0 19,8 25,8 25,9

Titu
2006 -3,6 -1,2 4,7 11,8 16,4 20,2 22,7
2007 3,7 2,9 7,3 12,0 18,7 22,8 25,4
2008 -3,2 2,3 7,9 12,5 16,5 21,5 22,2
2009 -0,4 1,8 5,6 12,0 17,3 20,8 23,2
2010 -3,3 -0,1 4,9 11,6 16,5 20,8 22,8
2011 -2,3 -2,4 4,6 10,8 16,3 20,5 22,5
2012 -2,3 -6,6 4,9 13,5 17,5 22,7 26,2
2013 -1,4 2,2 4,4 13,1 18,7 20,9 22,5
2014 -0,6 1,3 8,5 11,5 16,1 19,5 22,5
2015 -0,9 1,6 5,9 11,0 18,0 20,4 24,4
2016 -3,5 5,6 6,9 13,7 15,6 22,2 23,5
2017 -5,7 0,3 8,5 10,3 16,3 22,2 22,8
2018 1,7 2,0 4,0 15,0 19,8 22,9 23,0
2019 -1,6 5,7 9,8 15,9 20,1 26,1 26,5
10
grade Celsius
Media lunară Staţia
Ampli-
Media meteorologică
tudinea
August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie anuală şi anii de
anuală
observaţie

Vârfu Omu
6,5 3,0 0,8 -5,6 -6,1 -2,1 18,7 2006
7,9 1,4 -0,3 -7,9 -8,3 -1,6 17,6 2007
8,3 1,8 0,5 -2,9 -8.5 -1,8 18,7 2008
6,9 3,4 -0,4 -3,6 -7,4 -1,5 18,1 2009
9,5 2,7 -3,2 -1,2 -9,7 -1,8 21,5 2010
7,8 5,8 -1,9 -3,9 -7,6 -1,7 18,1 2011
7,9 6,8 2,0 -1,3 -9,6 -1,2 24,6 2012
7,6 0,2 0,5 -2,6 -6,8 -1,3 17,9 2013
7,1 2,9 0,9 -2,7 -7,7 -0,8 14,8 2014
8,4 6,2 0,3 -2,0 -5,3 -1,0 19,0 2015
6,7 3,5 -2,0 -4,7 -10,9 -1,8 19,9 2016
8,6 3,9 -1,2 -4,5 -8,2 -1,4 21,4 2017
8,5 3,9 1,8 -1,4 -9,1 -0,4 18,9 2018
8,4 3,8 4,1 -1,3 -6,1 -0,6 19,5 2019

Târgovişte
19,6 15,6 11,4 5,6 0,8 9,7 24,1 2006
22,5 14,6 10,5 2,7 -1,2 11,3 25,9 2007
22,8 15,2 11,3 4,6 2,2 10,8 25,7 2008
20,9 16,6 10,7 6,8 1,2 11,0 22,1 2009
23,0 15,8 7,8 8,8 0,1 10,5 26,0 2010
21,1 18,9 8,8 2,0 2,1 10,1 22,5 2011
22,7 18,0 12,0 6,3 -1,0 10,9 31,1 2012
22,1 14,5 10,0 7,1 -0,8 10,7 23,1 2013
21,1 16,1 10,5 4,5 1,5 10,7 21,5 2014
22,5 18,5 9,7 6,8 2,5 11,3 23,6 2015
21,6 17,2 8,6 3,9 -2,0 10,8 25,3 2016
22,8 16,7 10,3 5,4 2,3 11,1 27,7 2017
23,1 18,7 13,6 5,5 0,9 11,6 22,4 2018
24,6 20,8 14,2 6,1 1,0 14,0 26,9 2019

Titu
21,2 17,0 12,3 6,5 1,3 10,8 26,3 2006
23,2 15,8 11,3 3,2 -1,4 12,1 26,8 2007
23,5 15,7 11,7 5,3 1,9 11,5 26,7 2008
22,1 17,6 11,3 6,8 1,0 11,6 22,8 2009
23,9 16,6 8,2 9,3 -0,4 10,9 27,2 2010
21,7 19,4 9,2 2,3 2,0 10,4 24,8 2011
23,6 18,8 13,0 6,9 -1,4 11,4 32,8 2012
23,0 15,8 10,8 7,6 -0,7 11,4 24,4 2013
22,4 17,0 11,0 5,0 1,0 11,3 23,1 2014
22,8 18,8 10,4 7,0 2,8 11,9 25,3 2015
22,3 17,9 9,2 4,5 -1,3 11,4 27,0 2016
23,2 17,9 10,5 6,2 2,7 11,3 28,9 2017
24,1 19,0 12,6 5,9 1,0 11,8 23,1 2018
25,0 21,2 15,8 6,9 1,9 14,4 28,1 2019
11
1.8 PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE
(cantitatea lunară şi anuală)
Staţia
meteorologică
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie
şi anii de
observaţie

Vârfu Omu
2006 51,3 55,7 73,3 46,1 74,7 88,2 130,0
2007 36,9 32,1 54,8 58,8 110,3 79,8 19,4
2008 41,2 28,4 106,0 89,3 100,9 124,0 282,4
2009 67,8 71,8 119,2 43,5 97,0 143,5 202,9
2010 79,6 100,3 84,7 80,6 127,3 223,4 161,3
2011 36,4 52,3 62,2 67,0 80,7 128,8 81,6
2012 132,2 97,9 55,6 109,9 179,3 128,8 59,7
2013 102,5 90,5 80,1 70,7 69,6 144,7 100,7
2014 50,8 11,4 44,6 116,4 172,5 98,1 200,4
2015 59,7 55,0 112,8 84,8 57,9 86,4 56,9
2016 80,2 47,0 85,4 69,3 167,6 253,0 97,8
2017 27,2 60,9 47,3 125,0 233,2 170,5 254,5
2018 71,6 65,4 75,3 16,9 55,9 323,7 263,3
2019 69,2 42,2 32,8 50,4 124,1 243,8 131,2

Târgovişte
2006 52,6 29,0 75,5 64,0 69,2 120,0 79,9
2007 13,7 7,2 77,6 15,5 45,2 36,0 51,9
2008 25,0 6,9 26,8 111,2 102,8 54,6 70,2
2009 38,3 31,4 61,5 21,8 76,4 99,8 85,8
2010 68,7 80,7 61,7 48,4 118,6 137,2 131,6
2011 33,8 26,8 21,7 49,0 87,2 130,6 112,8
2012 57,3 89,6 4,8 53,6 166,4 38,6 81,3
2013 50,7 56,1 54,8 58,9 164,4 80,0 78,6
2014 65,0 9,4 52,6 157,2 130,6 137,2 152,8
2015 38,1 34,2 73,7 45,6 26,0 96,4 32,0
2016 47,2 29,6 109,4 74,0 107,4 116,2 17,4
2017 25,6 41,2 20,1 89,6 165,0 110,8 100,2
2018 48,7 60,6 104,9 7,8 44,4 143,2 130,8
2019 70,8 11,1 27,5 41,6 111,0 138,0 66,8

Titu
2006 40,8 20,7 60,5 50,6 46,4 45,2 42,8
2007 31,6 18,7 68,7 4,4 88,8 32,0 15,0
2008 26,3 4,0 8,3 103,6 22,8 33,0 88,8
2009 45,2 43,1 48,8 25,2 69,6 100,2 148,4
2010 62,5 76,1 62,7 45,6 143,0 152,6 49,6
2011 31,7 21,8 8,4 41,6 61,0 60,4 115,4
2012 76,4 58,6 2,6 39,0 160,4 57,0 9,0
2013 62,4 46,6 36,5 41,0 44,6 117,2 38,6
2014 55,0 1,9 72,9 148,4 103,0 116,6 144,2
2015 39,4 29,9 74,2 43,1 43,4 51,8 24,6
2016 54,0 23,3 72,3 75,4 78,4 63,6 47,8
2017 34,2 27,5 28,1 85,0 112,8 52,2 119,8
2018 51,1 63,3 72,8 9,4 31,0 93,0 196,2
2019 46,3 13,9 28,9 68,0 98,0 88,2 40,2

12
mm
Staţia
meteorologică
August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Anuală
şi anii de
observaţie

Vârfu Omu
84,5 55,5 26,4 41,6 22,8 750,1 2006
178,7 102,3 64,9 81,5 56,2 875,7 2007
31,6 129,5 47,2 35,5 72,7 1088,7 2008
119,0 31,8 92,6 63,0 48,4 1100,5 2009
172,6 122,4 40,6 58,2 116,1 1367,1 2010
45,7 16,6 59,0 30,0 55,9 689,3 2011
66,9 23,3 73,5 36,1 83,4 1046,6 2012
160,7 56,3 62,1 47,0 14,9 999,8 2013
172,1 36,0 64,5 50,4 104,0 1121,2 2014
34,0 68,0 41,0 109,6 21,5 787,6 2015
227,2 55,7 90,5 103,0 87,2 1363,9 2016
41,8 77,5 207,3 54,8 104,2 1404,2 2017
101,7 39,1 29,4 24,0 117,7 1184,0 2018
101,7 63,5 48,4 55,6 46,0 1008,9 2019

Târgovişte
120,3 105,2 28,0 9,7 16,9 770,3 2006
112,0 59,0 112,8 71,5 37,7 640,1 2007
0,2 81,4 73,0 41,9 52,8 646,8 2008
127,6 46,2 96,2 39,3 69,3 793,6 2009
54,0 47,6 64,6 54,8 93,4 961,3 2010
27,0 9,2 37,2 3,1 35,4 573,8 2011
34,0 48,8 28,2 35,4 102,8 740,8 2012
78,6 88,4 100,0 43,1 1,4 832,4 2013
32,2 33,,2 82,9 29,7 153,2 1035,8 2014
21,4 151,8 56,8 94,2 6,7 676,9 2015
43,4 87,8 101,8 53,1 7,8 795,1 2016
18,0 74,8 126,8 94,9 64,9 931,9 2017
24,2 2,0 3,0 50,6 90,5 710,7 2018
45,0 8,6 32,1 53,7 19,8 626,0 2019

Titu
100,8 87,8 36,0 20,0 16,8 568,4 2006
78,8 35,4 78,8 78,7 53,0 583,9 2007
0,2 64,4 28,0 23,9 30,3 433,6 2008
43,2 47,2 78,8 28,7 64,7 743,1 2009
32,6 35,8 80,4 30,4 97,3 868,6 2010
29,0 6,4 37,6 1,7 32,9 447,9 2011
40,0 48,4 25,2 20,4 93,2 630,2 2012
12,6 81,0 85,2 31,8 0,3 597,8 2013
29,8 82,2 76,6 29,4 147,2 1007,2 2014
83,0 111,6 68,8 100,4 4,4 674,6 2015
50,2 93,8 98,6 36,0 2,8 696,2 2016
53,2 37,2 153,2 70,6 62,2 836,0 2017
16,4 14,4 2,8 52,0 87,9 690,3 2018
11,6 6,6 28,8 61,5 12,5 504,5 2019

13
1.9 ARIILE PROTEJATE, ÎN ANUL 2019

Suprafaţa (ha) - pe teritoriul


Categorii de arii protejate Număr
judeţului Dâmboviţa

Parcul natural Bucegi 1 16141


Rezervaţii naturale 12 1596
Monumente ale naturii 25 2397

14
POPULAȚIE 2
CUPRINS TABELE Pagina

2.1 Populaţia rezidentă (stabilă) pe sexe …………………...…………………………………………...……….… 22


2.2 Populaţia rezidentă (stabilă) pe medii ……...……………..………………………………………………..….. 22
2.3 Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă, sexe şi medii la 1 iulie………………..…………….……….….. 23
2.4 Populaţia rezidentă pe vârste, sexe şi medii, la 1 iulie 2019..….……………………………….…………….. 25
2.5 Populaţia după domiciliu pe vârste, sexe şi medii, la 1 iulie 2019.…………………………….…………….. 27
2.6 Populaţia după domiciliu pe vârste, sexe şi medii, la 1 iulie 2020 …………………………………………… 29
2.7 Populaţia municipiilor, oraşelor şi principalelor cinci comune ale judeţului după numărul locuitorilor,
la 1 iulie 2019 ..…….………...……………………………………………………………………………….. 31
2.8 Gruparea localităţilor după numărul locuitorilor, la 1 iulie 2019 ……………...……….………….….. 31
2.9 Mişcarea naturală a populaţiei ……………………………………...……………………………….…...……. 32
2.10 Decesele, pe grupe de vărstă şi sexe ………………………………………………..……………….………… 34
2.11 Ratele de mortalitate, pe grupe de vârstă şi sexe ………………………………………………..…………….. 34
2.12 Decesele, pe cauze de deces ………………………………………………………………………………...... 36
2.13 Căsătorii şi divorţuri pe medii …………………………………………………………….………... 36
2.14 Vârsta medie la căsătorie, pe medii …………………………………………………………………………… 36
2.15 Divorţurile după numărul copiilor minori rămaşi după desfacerea căsătoriei ……..…………...…………… 37
2.16 Durata medie a vieţii pe sexe şi medii ………………………………………………………..………..………. 37
Teritorial
2.17 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi sexe, la 1 iulie 2019 ……...………………………………………… 38
2.18 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi sexe, la 1 iulie 2020 ……………………………………………….. 40
2.19 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi gupe de vârstă, la 1 iulie 2019 ……………………………………... 42
2.20 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi gupe de vârstă, la 1 iulie 2020 ........................................................... 44
2.21 Mişcarea naturală a populaţiei pe localităţi, în anul 2019 .........………………………………………..……... 46

SURSA DATELOR

Surse statistice :
➢ Recensămintele populaţiei ;
➢ Statistici din evidenţa curentă a populaţiei, pentru datele referitoare la numărul şi structura demografică a populaţiei ;
➢ Înregistrări din evidenţa stării civile : buletinele statistice demografice completate de oficiile de stare civilă cu date
referitoare la naşteri, decese, căsătorii, divorţuri şi înregistrări primite de la judecătorii şi notariate pentru divorţuri.
➢ Model econometric bazat pe tehnici de estimare pe domenii mici, pentru determinarea numărului de emigranţi.

Surse administrative
➢ Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne, privind evidenţa persoanelor, pentru populaţia după domiciliu, migraţia
internă şi internaţională ( definitivă) determinată de schimbarea domiciliului.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

În statisticile oficiale, populaţia este calculată după două dimensiuni:


- populaţia rezidentă, conform criteriului reşedinţei obişnuite pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin
12 luni, indiferent de cetăţenie, comparabilă cu rezultatele Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din
octombrie 2011 şi cu celelalte state membre ale Uniunii Europene;
- populaţia după domiciliu, conform criteriului de domiciliu pe teritoriul României, numai pentru persoanele cu
cetăţenie română.
Populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străini şi fără cetăţenie, care au reşedinţa
obişnuită pe teritoriul României.
Populaţia rezidentă la o anumită dată a fost determinată conform metodologiei şi reglementărilor internaţionale în domeniu.
Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada zilnică de odihnă, fără a
ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau
pelerinaje religioase.
Se consideră că îşi au reşedinţa obişnuită într-o zonă geografică specifică doar persoanele care au locuit la reşedinţa
obişnuită o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni înainte de momentul de referinţă. Reşedinţa obişnuită poate să fie
aceeaşi cu domiciliul sau poate să difere, în cazul persoanelor care aleg să-şi stabilească reşedinţa obişnuită în altă localitate
decât cea de domiciliu din ţară sau străinătate.
Numărul populaţiei în perioadele intercensitare s-a determinat pe baza datelor de la recensăminte şi a celor din evidenţa
curentă referitoare la mişcarea naturală şi migratorie, în felul următor:
– pentru perioada 1977 - 1991 pe baza rezultatelor recensământului din anul 1977 şi a datelor asupra sporului natural
şi migraţiei interne şi internaţionale cu schimbarea domiciliului din anii respectivi; începând cu anul 1979 s-a inclus
şi migraţia internă cu schimbarea de reşedinţă;
– pentru perioada 1992 - 2001 pe baza rezultatelor recensământului din anul 1992 şi a datelor asupra sporului natural
şi migraţiei interne şi internaţionale din anii respectivi; datele includ fenomenul migratoriu care este subevaluat,
singurele date disponibile fiind cele din sursele administrative;

16
– pentru perioada 2002 – 2011 datele se referă la populaţia rezidentă care a fost reestimată în condiţii de
comparabilitate cu reziltatele finale ale RPLdin anul 2011;
– populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2012 s-a calculat plecând de la populaţia cu reşedinţa obişnuită în România la
momentul critic al RPL-2011, la care s-au adăugat următoarele elemente:
– sporul natural al populaţiei din fiecare an;
– soldul mişcării migratorii internaţionale din fiecare an.
– soldul mişcării migratorii interne cu schimbarea domiciliului din fiecare an;
– soldul mişcarii migratorii interne cu schimbarea reşedinţei pentru 12 luni, adică persoane care la data de
1 ianuarie aveau reşedinţa obişnuită în alt judeţ decât cel de domiciliu.
Populaţia rezidentă la 1 iulie 2019 şi ratele aferente anului 2019 sunt provizorii.
Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României,
delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în actul de identitate (CI, BI),
aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine cont de
reşedinţa obişnuită, de perioada şi/sau motivul absenţei de la domiciliu.
Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2014 a fost estimată prin metoda componentelor, respectiv pornind de la baza de
date a Ministerului Afacerilor Interne privind evidenţa persoanelor şi ajustată cu numărul deceselor şi al naşterilor din
perioada corespunzătoare.
Indicatorul este relevant în dimensionarea populaţiei la nivel de localitate, acesta fiind singurul indicator de populaţie
disponibil la acest nivel de dezagregare în profil teritorial.
Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2020 este provizorie.
Vârsta este exprimată în ani împliniţi (de exemplu, o persoană având vârsta de 24 ani şi 11 luni este considerată ca
având vârsta de 24 ani).
Definiţiile evenimentelor demografice sunt în concordanţă cu ”Principiile şi recomandările privind sistemul statistic
demografic” – ediţia a 2- a – ale Comisiei de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite :
- născut – viu este un produs al concepţiei, expluzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata
sarcinii şi care, după această separare, prezintă un semn de viaţă (respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale
cordonului ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă) ;
- născut – mort este un produs al concepţiei, extras sau explulzat complet din corpul mamei după o durată a sarcinii
de cel puţin 28 săptămâni şi care, după această separare, nu prezintă nici un semn de viaţă ;
- decedată este persoana căreia i-au dispărut definitiv toate semnele de viaţă, în orice moment după naştere ;
- căsătoria reprezintă uniunea dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în concordanţă cu legile ţării din care rezultă
drepturi şi obligaţii între cei doi soţi precum şi ale acestora faţă de copii ;
- divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a organelor judecătoreşti ;
Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în anul de referinţă .
Durata medie a vieţii reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou născut, dacă ar trăi tot restul vieţii
în condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de referinţă.
Rata de natalitate reprezintă numărul de născuţi-vii dintr-un an raportat la populaţia la 1 iuliee din anul respectiv şi se
exprimă în număr de născuţi-vii la 1000 locuitori .
Rata de mortalitate reprezintă numărul persoanelor decedate dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din anul
respectiv şi se exprimă în număr de decese la 1000 locuitori .
Rata de nupţialitate reprezintă numărul căsătoriilor dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din anul respectiv şi se
exprimă în număr de căsătorii la 1000 locuitori.
Rata de divorţialitate reprezintă numărul divorţurilor dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din anul respectiv şi se
exprimă în număr de divorţuri la 1000 locuitori.
Vârsta medie a unei populații s-a determinat ca medie aritmetică a mijloacelor intervalelor, ponderată cu numărul
persoanelor de vârsta respectivă.
Repartizarea evenimentelor demografice în profil teritorial (pe județe) s-a făcut după următoarele criterii:
- pentru născuți-vii, până în anul 2011 după domiciliul mamei; începând cu anul 2012 după reședința obișnuită
a mamei;
- pentru decese, până în anul 2011 după domiciliul persoanei decedate; începând cu anul 2012 după reședința
obișnuită a persoanei decedate;
- pentru născuți-morți, până în anul 2014 după domiciliul mamei; începând cu anul 2015 după reședința obișnuită
a mamei;
- pentru căsătorii, după locul înregistrării căsătoriei, respectiv domiciliul unuia dintre cei doi soți;
- pentru divorțuri, după ultimul domiciliu comun al soților.
Ratele fenomenelor demografice (nașteri și decese) în profil teritorial (pe județe) au fost calculate cu populația
rezidentă la 1 iulie 2019 și sunt provizorii.
Ratele fenomenelor demografice (căsătorii și divorțuri) în profil teritorial (pe județe) au fost calculate cu populația după
domiciliu la 1 iulie 2019 și sunt provizorii.
Migraţia internă este determinată de schimbările de domiciliu în interiorul judeţului.
Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul persoanelor care au făcut dovada că au locuinţa asigurată în localitatea
de destinaţie şi pe baza căreia organele de poliţie le-au înscris menţiunea de schimbare a domiciliului în actul de identitate
şi în fişa de evidenţă a populaţiei. Nu sunt incluse schimbările de domiciliu în cadrul aceleiaşi localităţi, de pe o stradă pe
alta, sau dintr-un sat în altul, în cadrul aceleiaşi comune.

17
2.G1 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE VÂRSTE ŞI SEXE LA 1 IULIE 2019

Vârstă (ani)

100
100

Masculin Feminin
90

80

70

60

50

40

30

20

10
persoane persoane
0

0
8000 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000

2.G2 POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU PE SEXE, LA 1 IULIE

număr

600000

500000

400000

300000

200000
531715
260071
271644

529700
259173
270527

527842
258351
269491

525263
257221
268042

522770
256137
266633

520176
254927
265249

100000

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ambele sexe Masculin Feminin

18
2.G3 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE MEDII LA 1 IULIE 2019

31.8%
68.2%

Urban Rural

2.G4 SPORUL NATURAL AL POPULAŢIEI

persoane

1400 1367

900
400
-100
-613
-600
-1100 -1186
-910 -1668
-1600 -1859
-1470 -1938
-2100 -1697
-1934
-2600
1995
1990

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2.G5 EVOLUȚIA CĂSĂTORIILOR ȘI DIVORȚURILOR

număr
5000

4000

3000
4603

3552

2000
3179
3176

3008
2942

2919
2846
2707

2582

1000
720
766

737

753

816

793

842

759

864

877

0
2018
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2019

Căsătorii Divorţuri

19
2.G6 RATELE DE NATALITATE ÎN PERIOADA 1990-2019

născuţi vii la 1000 locuitori


16.0
13.9
14.0

12.0 10.9 10.5


9.5 9.7
10.0 8.8 8.8 8.7 8.8 8.7
8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
2000
1990

1995

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019
2.G7 RATELE DE MORTALITATE ÎN PERIOADA 1990-2019

decedaţi la 1000 locuitori


13.0

12.5 12.5
12.5 12.4
12.3 12.3

12 12
12.0 11.9

11.6
11.5
11.5

11.0

10.5
2000
1990

1995

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

20
2.G8 DECESE PE CAUZE DE DECES ÎN ANUL 2019

Leziuni traumatice,
Malformaţii congenitale, deformaţii şi otrăviri, consecinţe ale
anomalii cromozomiale Afecţiuni cauzelor externe
0.1% perinatale 3.0%
0.1%
Alte cauze
Boli ale aparatului 1.0%
genito-urinar Boli infecţioase şi
1.5% parazitare
0.5%
Boli ale aparatului Tumori
digestiv 19.8% Boli endocrine de
6.1% nutriţie şi metabolism
4.3%
Boli ale aparatului
respirator
4.9% Tulburări mentale şi
de comportament
Boli ale aparatului
0.1%
circulator
57,3%
Boli ale sistemului
nervos
1.3%

2.G9 DURATA MEDIA A VIEȚII, PE SEXE (ani)

79.29
2017-2019 72.23
75.81

79.37
2016-2018 72.03
75.66

79.13
2015-2017 72.05
75.55

79.05
2014-2016 71.87
75.42

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Feminin Masculin Ambele sexe

21
2.1 POPULAŢIA REZIDENTĂ (STABILĂ) PE SEXE

Numărul locuitorilor În procente faţă de total


Total Masculin Feminin Masculin Feminin
1 iulie 1990 566509 280434 286075 49,5 50,5
1 iulie 1995 557125 273408 283717 49,1 50,9
1 iulie 2000 551414 269992 281422 49,0 51,0
18 martie 20021) 541763 264816 276615 48,9 51,1
1 iulie 2003 539322 263760 275562 48,9 51,1
1 iulie 2005 537090 262511 274579 48,9 51,1
1 iulie 2006 535087 261365 273722 48,8 51,2
1 iulie 2007 533330 260428 272902 48,8 51,2
1 iulie 2008 530849 258851 271998 48,8 51,2
1 iulie 2009 530354 258556 271798 48,8 51,2
1 iulie 2010 529781 258357 271424 48,8 51,2
20 octombrie 20111) 518745 254397 264348 49,0 51,0
1 iulie 2012 516688 253794 262894 49,1 50,9
1 iulie 2013 514233 253326 260907 49.3 50,7
1 iulie 2014 511196 252243 258953 49.3 50,7
1 iulie 2015 507487 250491 256996 49,4 50,6
1 iulie 2016 503371 248737 254634 49,4 50,6
1 iulie 2017 498826 246950 251876 49,5 50,5
1 iulie 2018 493806 244862 248944 49,6 50,4
1 iulie 2019 489280 242833 246447 49,6 50,4

2.2 POPULAŢIA REZIDENTĂ (STABILĂ) PE MEDII

Densitatea
Numărul locuitorilor În procente faţă de total
(locuitori/km2)
Total Urban Rural Urban Rural Total
12 decembrie 19121) 296058 17031 279027 5,8 94,2 73,0
29 decembrie 19301) 354471 33398 321073 9,4 90,6 87,4
25 ianuarie 19481) 409272 49972 359300 12,2 87,8 101,0
21 februarie 19561) 438985 102796 336189 23,4 76,6 108,3
15 martie 19661) 453241 129541 323700 28,6 71,4 111,8
5 ianuarie 19771) 527620 119977 407643 22,7 77,3 130,1
1 iulie 1990 566509 177370 389139 31,3 68,7 139,7
7 ianuarie 19921) 562041 175523 386518 31,2 68,8 138,6
1 iulie 1995 557125 175541 381584 31,5 68,5 137,4
1 iulie 1998 553953 174539 379414 31,5 68,5 136,6
1 iulie 1999 552271 172951 379320 31,3 68,7 136,2
1 iulie 2000 551414 172133 379281 31,2 68,8 136,0
1 iulie 2001 551382 172217 379165 31,2 68,8 136,0
18 martie 20021) 541763 159603 382160 29,5 70,5 133,6
1 iulie 2002 541431 162690 378741 30,0 70,0 133,5
1 iulie 2003 539322 162381 376941 30,1 69,9 133,0
1 iulie 2005 537090 168027 369063 31,3 68,7 132,5
1 iulie 2006 535087 167183 367904 31,2 68,8 132,0
1 iulie 2007 533330 166235 367095 31,2 68,8 131,6
1 iulie 2008 530849 164242 366607 30,9 69,1 130,9
1 iulie 2009 530354 163603 366751 30,8 69,2 130,8
1 iulie 2010 529781 162985 366796 30,8 69,2 130,7
20 octombrie 20111) 518745 150043 368702 28,9 71,1 128,0
1 iulie 2012 516688 148980 367708 28,8 71,2 127,5
1 iulie 2013 514233 147644 366589 28,7 71,3 126.8
1 iulie 2014 511196 146135 365061 28,6 71,4 126,1
1 iulie 2015 507487 144538 362949 28,5 71,5 125,2
1 iulie 2016 503371 142807 360564 28,4 71,6 124,2
1 iulie 2017 498826 140915 357911 28,2 71,8 123,0
1 iulie 2018 493806 139224 354582 28,2 71,8 121,7
1 iulie 2019 489280 138549 350731 28,3 71,7 121,0

_____________________
1) Recensământ

22
2.3 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE

Grupa de
2014 2015 2016 2017 2018 2019
vârstă (ani)
Total
Total 531715 529700 527842 525263 522770 520176
0–4 24830 23642 23419 23397 23431 23448
5–9 27202 27282 27061 26511 25855 25113
10-14 28336 28121 27897 27734 27556 27328
15-19 29667 29451 29218 29038 28539 28269
20-24 34605 31774 31421 30276 29950 29222
25-29 42957 43384 41677 38674 35551 33180
30-34 38073 37311 36632 37848 39778 41253
35-39 45380 44535 43356 41787 39493 37328
40-44 41638 41748 42646 43713 44637 44950
45-49 41375 44439 46996 48355 42512 41067
50-54 29925 29101 28304 28796 36458 40442
55-59 34836 33842 32673 31536 29983 28670
60-64 31888 32223 32625 32710 32702 32734
65-69 23968 25831 27215 28165 29515 29131
70-74 18848 17987 18372 19036 19478 21015
75-79 18372 18403 17481 16576 15871 15123
80-84 12233 12393 12573 12541 12576 12841
85 şi peste 7582 7822 8276 8570 8885 9062
Masculin
Total 260071 259173 258351 257221 256137 254927
0–4 12707 12170 12023 12105 12097 12090
5–9 13990 13995 13921 13618 13268 12845
10-14 14623 14527 14425 14313 14174 14066
15-19 15132 15019 14932 14825 14657 14624
20-24 17773 16271 16060 15484 15357 14900
25-29 22129 22421 21528 19995 18388 17273
30-34 19680 19296 18860 19542 20548 21360
35-39 23249 22852 22354 21521 20423 19287
40-44 21354 21337 21777 22426 22871 23025
45-49 21289 22852 24144 24679 21699 20941
50-54 14987 14657 14267 14606 18590 20602
55-59 16810 16412 15941 15412 14681 14068
60-64 14885 15037 15211 15265 15274 15320
65-69 10632 11482 12165 12560 13126 12978
70-74 7621 7318 7520 7944 8205 8850
75-79 6539 6621 6328 5996 5804 5654
80-84 4204 4211 4230 4182 4167 4171
85 şi peste 2467 2507 2665 2748 2808 2873
Feminin
Total 271644 270527 269491 268042 266633 265249
0–4 12123 11472 11396 11292 11334 11358
5–9 13212 13287 13140 12893 12587 12268
10-14 13713 13594 13472 13421 13382 13262
15-19 14535 14432 14286 14213 13882 13645
20-24 16832 15503 15361 14792 14593 14322
25-29 20828 20963 20149 18679 17163 15907
30-34 18393 18015 17772 18306 19230 19893
35-39 22131 21683 21002 20266 19070 18041
40-44 20284 20411 20869 21287 21766 21925
45-49 20086 21587 22852 23676 20813 20126
50-54 14938 14444 14037 14190 17868 19840
55-59 18026 17430 16732 16124 15302 14602
60-64 17003 17186 17414 17445 17428 17414
65-69 13336 14349 15050 15605 16389 16153
70-74 11227 10669 10852 11092 11273 12165
75-79 11833 11782 11153 10580 10067 9469
80-84 8029 8182 8343 8359 8409 8670
85 şi peste 5115 5315 5611 5822 6077 6189
23
2.3 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE - continuare

Grupa de
2014 2015 2016 2017 2018 2019
vârstă (ani)
Urban
Total 171172 170154 168582 167378 166199 165386
0–4 7251 6909 6811 6902 6850 6809
5–9 8117 8106 7928 7678 7554 7300
10-14 7782 7773 7760 7884 7924 8006
15-19 7876 7796 7799 7724 7598 7533
20-24 10344 9023 8582 8068 7980 7857
25-29 14885 14678 13655 12428 11063 9981
30-34 13956 13613 13299 13292 13602 13906
35-39 15696 15649 15276 14784 14047 13316
40-44 13060 13204 13671 14287 14859 15150
45-49 14119 14820 15236 15453 13188 12600
50-54 11394 10744 10165 10021 12353 13456
55-59 13915 13443 12828 12130 11298 10622
60-64 11839 12284 12521 12746 12828 12765
65-69 7313 8161 8953 9621 10379 10574
70-74 5001 4869 5128 5411 5619 6357
75-79 4407 4561 4365 4225 4169 4001
80-84 2633 2700 2846 2900 2985 3160
85 şi peste 1584 1672 1759 1824 1903 1993
Rural
Total 360543 359546 359260 357885 356571 354790
0–4 17579 16733 16608 16495 16581 16639
5–9 19085 19176 19133 18833 18301 17813
10-14 20554 20348 20137 19850 19632 19322
15-19 21791 21655 21419 21314 20941 20736
20-24 24261 22751 22839 22208 21970 21365
25-29 28072 28706 28022 26246 24488 23199
30-34 24117 23698 23333 24556 26176 27347
35-39 29684 28886 28080 27003 25446 24012
40-44 28578 28544 28975 29426 29778 29800
45-49 27256 29619 31760 32902 29324 28467
50-54 18531 18357 18139 18775 24105 26986
55-59 20921 20399 19845 19406 18685 18048
60-64 20049 19939 20104 19964 19874 19969
65-69 16655 17670 18262 18544 19136 18557
70-74 13847 13118 13244 13625 13859 14658
75-79 13965 13842 13116 12351 11702 11122
80-84 9600 9693 9727 9641 9591 9681
85 şi peste 5998 6150 6517 6746 6982 7069

24
2.4 POPULAŢIA REZIDENTĂ PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 20191)

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

Total 489280 246447 138549 72802 350731 173645


0-4 21404 10435 6098 2984 15306 7451
0 4310 2127 1173 572 3137 1555
1 4255 2098 1206 600 3049 1498
2 4293 2084 1244 602 3040 1479
3 4310 2074 1268 614 3042 1460
4 4236 2052 1207 593 3029 1459
5-9 23191 11289 6539 3242 16652 8047
5 4218 2048 1334 646 2884 1402
6 4221 2070 1261 640 2960 1430
7 4378 2146 1162 659 3216 1551
8 4957 2393 1334 654 3623 1739
9 5417 2632 1448 707 3969 1925
10-14 27278 13220 7081 3445 20197 9775
10 5418 2617 1432 691 3986 1926
11 5336 2554 1395 657 3941 1897
12 5353 2604 1365 658 3988 1946
13 5524 2695 1455 719 4069 1976
14 5647 2750 1434 720 4213 2030
15-19 27569 13348 6573 3273 20996 10075
15 5611 2689 1342 657 4269 2032
16 5470 2589 1283 608 4187 1981
17 5500 2629 1295 644 4205 1985
18 5477 2703 1356 693 4121 2010
19 5511 2738 1297 671 4214 2067
20-24 26855 13045 6654 3420 20201 9625
20 5479 2690 1268 659 4211 2031
21 5414 2622 1297 657 4117 1965
22 5276 2552 1307 666 3969 1886
23 5269 2561 1361 699 3908 1862
24 5417 2620 1421 739 3996 1881
25-29 26421 12108 6836 3411 19585 8697
25 5377 2589 1379 731 3998 1858
26 5044 2354 1231 618 3813 1736
27 4827 2105 1233 574 3594 1531
28 5141 2274 1381 661 3760 1613
29 6032 2786 1612 827 4420 1959
30-34 34576 15980 9932 4903 24644 11077
30 6952 3185 1897 962 5055 2223
31 7277 3358 2000 986 5277 2372
32 7168 3303 2021 985 5147 2318
33 6744 3118 2035 995 4709 2123
34 6435 3016 1979 975 4456 2041
35-39 33248 15641 10020 4982 23228 10659
35 5972 2786 1789 877 4183 1909
36 6036 2839 1810 882 4226 1957
37 6624 3139 1973 976 4651 2163
38 7132 3354 2176 1102 4956 2252
39 7484 3523 2272 1145 5212 2378
40-44 40867 19519 11950 5942 28917 13577
40 7727 3698 2276 1142 5451 2556
41 8024 3854 2405 1197 5619 2657
42 8267 3930 2426 1215 5841 2715
43 8419 4005 2404 1184 6015 2821
44 8430 4032 2439 1204 5991 2828
25
2.4 POPULAŢIA REZIDENTĂ PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2019 – continuare

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

45-49 38409 18284 10597 5382 27812 12902


45 7807 3747 2192 1087 5615 2660
46 7240 3478 2005 1008 5235 2470
47 7367 3527 2034 1052 5333 2475
48 7717 3660 2075 1071 5642 2289
49 8278 3872 2291 1164 5987 2708
50-54 38092 18103 11549 6069 26543 12034
50 9239 4365 2713 1420 6526 2945
51 10402 4939 3141 1667 7261 3272
52 8000 3801 2454 1284 5546 2517
53 5177 2463 1621 840 3556 1623
54 5274 2535 1620 858 3654 1677
55-59 27440 13603 8963 4830 18477 8773
55 5232 2542 1617 882 3615 1660
56 5138 2535 1654 893 3484 1642
57 5366 2656 1762 938 3604 1718
58 5731 2861 1923 1028 3808 1833
59 5973 3009 2007 1089 3966 1920
60-64 32211 16947 11131 6180 21080 10767
60 6304 3234 2132 1175 4172 2059
61 6344 3309 2181 1209 4163 2100
62 6419 3353 2237 1221 4182 2132
63 6648 3523 2329 1290 4319 2233
64 6496 3528 2252 1285 4244 2243
65-69 30343 16801 9596 5402 20747 11399
65 6174 3365 2064 1153 4110 2212
66 6080 3325 1937 1063 4143 2262
67 6023 3308 1897 1059 4126 2249
68 5912 3294 1847 1048 4065 2246
69 6154 3509 1851 1079 4303 2430
70-74 22203 12675 6057 3487 16146 9188
70 5497 3110 1601 922 3896 2188
71 4687 2633 1306 739 3381 1894
72 4486 2523 1208 678 3278 1845
73 3859 2231 1025 602 2834 1629
74 3674 2178 917 546 2757 1632
75-79 15762 9784 3803 2339 11959 7445
75 3421 2045 834 492 2587 1553
76 3007 1836 756 459 2251 1377
77 2978 1864 738 451 2240 1413
78 3090 1951 718 449 2372 1502
79 3266 2088 757 488 2509 1600
80-84 13365 8866 3063 2055 10302 6811
80 3207 2119 764 517 2443 1602
81 2919 1902 660 439 2259 1463
82 2695 1778 612 406 2083 1372
83 2434 1651 561 383 1873 1268
84 2110 1416 466 310 1644 1106
85 şi peste 10046 6799 2107 1456 7939 5343

____________________________
1) Date provizorii

26
2.5 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2019

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

Total 520176 265249 165386 87012 354790 178237


0-4 23448 11358 6809 3338 16639 8020
0 4638 2288 1281 637 3357 1651
1 4732 2295 1339 642 3393 1653
2 4711 2226 1421 675 3290 1551
3 4792 2337 1411 700 3381 1637
4 4575 2212 1357 684 3218 1528
5-9 25113 12268 7300 3617 17813 8651
5 4685 2307 1373 676 3312 1631
6 4700 2267 1428 713 3272 1554
7 4923 2443 1391 717 3532 1726
8 5212 2506 1517 736 3695 1770
9 5593 2745 1591 775 4002 1970
10-14 27328 13262 8006 3885 19322 9377
10 5387 2614 1620 787 3767 1827
11 5331 2553 1525 733 3806 1820
12 5461 2659 1598 746 3863 1913
13 5545 2714 1665 822 3880 1892
14 5604 2722 1598 797 4006 1925
15-19 28269 13645 7533 3689 20736 9956
15 5581 2711 1495 762 4086 1949
16 5515 2595 1458 680 4057 1915
17 5612 2688 1464 720 4148 1968
18 5749 2824 1567 774 4182 2050
19 5812 2827 1549 753 4263 2074
20-24 29222 14322 7857 3944 21365 10378
20 5783 2909 1527 774 4256 2135
21 5910 2883 1557 774 4353 2109
22 5674 2716 1527 759 4147 1957
23 5948 2941 1599 803 4349 2138
24 5907 2873 1647 834 4260 2039
25-29 33180 15907 9981 4958 23199 10949
25 6336 3041 1691 864 4645 2177
26 6020 2900 1688 830 4332 2070
27 6497 3087 1979 961 4518 2126
28 6022 2913 1897 950 4125 1963
29 8305 3966 2726 1353 5579 2613
30-34 41253 19893 13906 7017 27347 12876
30 8329 4069 2711 1404 5618 2665
31 8635 4162 2795 1417 5840 2745
32 9118 4349 2965 1434 6153 2915
33 7388 3532 2649 1345 4739 2187
34 7783 3781 2786 1417 4997 2364
35-39 37328 18041 13316 6648 24012 11393
35 6653 3276 2341 1165 4312 2111
36 6536 3129 2414 1187 4122 1942
37 7686 3727 2760 1370 4926 2357
38 7991 3781 2805 1417 5186 2364
39 8462 4128 2996 1509 5466 2619
40-44 44950 21925 15150 7567 29800 14358
40 8725 4257 3024 1503 5701 2754
41 8705 4261 2977 1513 5728 2748
42 9168 4421 3142 1532 6026 2889
43 9132 4447 3018 1517 6114 2930
44 9220 4539 2989 1502 6231 3037
27
2.5 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2019 - continuare

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

45-49 41067 20126 12600 6599 28467 13527


45 8357 4095 2659 1340 5698 2755
46 7639 3715 2322 1184 5317 2531
47 7999 3984 2438 1322 5561 2662
48 8116 3956 2461 1314 5655 2642
49 8956 4376 2720 1439 6236 1937
50-54 40442 19840 13456 7254 26986 12586
50 9650 4745 3156 1670 6494 3075
51 13260 6513 4423 2397 8837 4116
52 6420 3104 2083 1126 4337 1978
53 5397 2664 1877 1016 3520 1648
54 5715 2814 1917 1045 3798 1769
55-59 28670 14602 10622 5866 18048 8736
55 5435 2714 1911 1032 3524 1682
56 5432 2802 1990 1143 3442 1659
57 5650 2865 2076 1129 3574 1736
58 5909 2990 2252 1216 3657 1774
59 6244 3231 2393 1346 3851 1885
60-64 32734 17414 12765 7154 19969 10260
60 6439 3334 2442 1337 3997 1997
61 6604 3505 2605 1494 3999 2011
62 6380 3370 2558 1411 3822 1959
63 6624 3549 2575 1433 4049 2116
64 6687 3656 2585 1479 4102 2177
65-69 29131 16153 10574 5866 18557 10287
65 5849 3169 2265 1274 3584 1895
66 6092 3351 2268 1249 3824 2102
67 5759 3157 2104 1119 3655 2038
68 5631 3153 1992 1132 3639 2021
69 5800 3323 1945 1092 3855 2231
70-74 21015 12165 6357 3674 14658 8491
70 5483 3152 1828 1080 3655 2072
71 4190 2381 1274 725 2916 1656
72 4209 2373 1228 693 2981 1680
73 3730 2210 1078 626 2652 1584
74 3403 2049 949 550 2454 1499
75-79 15123 9469 4001 2451 11122 7018
75 3303 1972 889 519 2414 1453
76 3048 1879 850 505 2198 1374
77 2807 1760 761 472 2046 1288
78 2645 1703 644 405 2001 1298
79 3320 2155 857 550 2463 1605
80-84 12841 8670 3160 2119 9681 6551
80 3139 2117 818 570 2321 1547
81 2731 1827 676 443 2055 1384
82 2557 1690 628 398 1929 1292
83 2345 1601 573 389 1772 1212
84 2069 1435 465 319 1604 1116
85 şi peste 9062 6189 1993 1366 7069 4823

28
2.6 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 20201)

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

Total 516974 263696 164237 86568 352737 177128


0-4 22860 11088 6592 3208 16268 7880
0 4002 1950 1089 514 2913 1436
1 4626 2278 1283 642 3343 1636
2 4733 2300 1341 647 3392 1653
3 4710 2229 1448 691 3262 1538
4 4789 2331 1431 714 3358 1617
5-9 24076 11724 7080 3528 16996 8196
5 4555 2200 1369 690 3186 1510
6 4692 2313 1394 683 3298 1630
7 4698 2274 1418 709 3280 1565
8 4928 2439 1386 713 3542 1726
9 5203 2498 1513 733 3690 1765
10-14 27303 13282 7990 3864 19313 9418
10 5602 2747 1603 779 3999 1968
11 5369 2602 1620 784 3749 1818
12 5332 2555 1536 737 3796 1818
13 5467 2666 1594 748 3873 1918
14 5533 2712 1637 816 3896 1896
15-19 27958 13492 7570 3733 20388 9759
15 5596 2716 1590 793 4006 1923
16 5571 2707 1496 762 4075 1945
17 5520 2596 1456 678 4064 1918
18 5547 2659 1457 717 4090 1942
19 5724 2814 1571 783 4153 2031
20-24 29056 14229 7760 3858 21296 10371
20 5793 2823 1558 766 4235 2057
21 5789 2912 1528 770 4261 2142
22 5896 2875 1561 777 4335 2098
23 5667 2698 1525 750 4142 1948
24 5911 2921 1588 795 4323 2126
25-29 30345 14566 8796 4405 21549 10161
25 5798 2821 1605 819 4193 2002
26 6254 2982 1672 864 4582 2118
27 5953 2871 1693 840 4260 2031
28 6417 3043 1953 946 4464 2097
29 5923 2849 1873 936 4050 1913
30-34 41420 19908 13698 6908 27722 13000
30 8208 3914 2689 1338 5519 2576
31 8214 4008 2657 1380 5557 2628
32 8614 4150 2780 1413 5834 2737
33 9043 4329 2946 1441 6097 2888
34 7341 3507 2626 1336 4715 2171
35-39 36517 17629 13043 6518 23474 11111
35 7756 3762 2782 1418 4974 2344
36 6645 3277 2344 1169 4301 2108
37 6486 3096 2385 1163 4101 1933
38 7650 3719 2743 1362 4907 2357
39 7980 3775 2789 1406 5191 2369
40-44 44078 21482 15085 7555 28993 13927
40 8440 4128 2983 1507 5457 2621
41 8700 4240 3007 1498 5693 2742
42 8669 4251 2960 1513 5709 2738
43 9172 4428 3143 1538 6029 2890
44 9097 4435 2992 1499 6105 2936
29
2.6 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2020 - continuare

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

45-49 41207 20262 12784 6634 28423 13628


45 9208 4533 2976 1506 6232 3027
46 8336 4096 2641 1336 5695 2760
47 7613 3702 2309 1175 5504 2527
48 7965 3974 2415 1313 5550 2661
49 8085 3957 2443 1304 5642 2653
50-54 43406 21327 14092 7578 29314 13749
50 8917 4368 2699 1435 6218 2933
51 9573 4719 3122 1653 6451 3066
52 13182 6494 4358 2363 8824 4131
53 6372 3092 2049 1112 4323 1980
54 5362 2654 1864 1015 3498 1639
55-59 27868 14119 9987 5510 17881 8609
55 5662 2802 1892 1041 3770 1761
56 5384 2702 1885 1020 3499 1682
57 5369 2789 1943 1123 3426 1666
58 5600 2848 2042 1117 3558 1731
59 5853 2978 2225 1209 3628 1769
60-64 31814 16845 12349 6945 19465 9900
60 6178 3203 2357 1331 3821 1872
61 6339 3307 2401 1319 3938 1988
62 6503 3480 2559 1480 3944 2000
63 6278 3340 2511 1397 3767 1943
64 6516 3515 2521 1418 3995 2097
65-69 29388 16298 10952 6175 18436 10123
65 6564 3620 2534 1459 4030 2161
66 5733 3137 2208 1255 3525 1882
67 5955 3308 2212 1235 3743 2073
68 5633 3118 2063 1107 3570 2011
69 5503 3115 1935 1119 3568 1996
70-74 22728 13172 7157 4139 15571 9033
70 5641 3278 1895 1082 3746 2196
71 5324 3086 1782 1058 3542 2028
72 4065 2330 1227 705 2838 1625
73 4101 2325 1203 681 2898 1644
74 3597 2153 1050 613 2547 1540
75-79 14481 9027 3885 2355 10596 6672
75 3260 1989 903 529 2357 1460
76 3152 1913 851 505 2301 1408
77 2899 1808 797 482 2102 1326
78 2654 1692 723 451 1931 1241
79 2516 1625 611 388 1905 1237
80-84 13052 8768 3306 2207 9746 6561
80 3126 2041 806 525 2320 1516
81 2922 1992 755 530 2167 1462
82 2526 1696 632 412 1894 1284
83 2348 1574 583 378 1765 1196
84 2130 1465 530 362 1600 1103
85 şi peste 9417 6478 2111 1448 7306 5030

____________________________
1) Date provizorii

30
2.7 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU A MUNICIPIILOR, ORAŞELOR ŞI PRINCIPALELOR ŞASE
COMUNE ALE JUDEŢULUI DUPĂ NUMĂRUL LOCUITORILOR, LA 1 IULIE 2019

Nr. Numărul
Localitatea
crt. locuitorilor

1. Târgovişte 91908
2. Moreni 19650
3. Pucioasa 14972
4. Găeşti 14917
5. Titu 10222
6. Fieni 7409
7. Răcari 6308
8. Potlogi 9134
9. Dragomireşti 8974
10. Răzvad 8732
11. Băleni 8761
12. Cojasca 8970
13. Corbii Mari 8103

2.8 GRUPAREA LOCALITĂŢILOR DUPĂ NUMĂRUL LOCUITORILOR, LA 1 IULIE 2019

Numărul municipiilor, oraşelor


Grupe de municipii, oraşe şi Numărul locuitorilor
şi comunelor
comune, după numărul
locuitorilor în % în %
Date absolute Date absolute
faţă de total faţă de total
Municipii şi oraşe
Total 7 100,0 165386 100,0
sub 10000 2 28,6 13717 8,3
10000 - 19999 4 57,1 59761 36,1
20000 şi peste 1 14,3 91908 55,6
Comune

Total 82 100,0 354790 100,0


sub 2000 6 7,3 11926 3,4
2000-3999 30 36,6 88921 25,1
4000-5999 33 40,3 153067 43,1
6000-7999 7 8,5 48202 13,6
8000 şi peste 6 7,3 52674 14,8

31
2.9 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

Date absolute (număr)


Anii Decese la
Sporul Născuţi
Născuţi vii Decese Căsătorii Divorţuri o vârstă
natural morţi
sub 1 an
Total
1990 7937 6570 1367 4603 766 69 223
2000 5744 6357 -613 3176 753 29 86
2004 5421 6315 -894 3458 968 14 79
2005 5211 6681 -1470 2942 816 23 72
2006 4985 6494 -1509 3131 882 19 67
2007 4881 6214 -1333 4690 833 14 39
2008 5275 6372 -1097 3471 885 16 56
2009 5352 6343 -991 3120 770 14 67
2010 5230 6416 -1186 2707 793 5 43
2011 4738 6108 -1370 2292 896 13 37
2012 4749 6263 -1514 2420 669 10 32
2013 4872 6362 -1490 2386 640 9 30
2014 4594 6276 -1682 2415 548 12 34
2015 4645 6342 -1697 2582 842 10 30
2016 4663 6331 -1668 2846 759 18 27
2017 4574 6508 -1934 3179 720 6 30
2018 4594 6453 -1859 2919 864 11 13
2019 4545 6483 -1938 3008 877 11 15
Urban
1990 2433 1287 1146 1551 386 30 58
2000 1632 1251 381 1142 399 8 24
2004 1555 1312 243 1233 532 3 16
2005 1565 1589 -24 1213 447 10 12
2006 1508 1448 60 1232 484 5 17
2007 1471 1396 75 1465 396 5 8
2008 1638 1486 152 1260 435 2 11
2009 1623 1519 104 1199 372 7 17
2010 1620 1555 65 1116 388 3 13
2011 1380 1453 -73 908 475 2 13
2012 1387 1463 -76 945 345 1 4
2013 1528 1523 +5 899 336 2 6
2014 1334 1563 -229 868 280 4 6
2015 1384 1531 -147 975 401 3 9
2016 1386 1579 -193 1053 353 4 11
2017 1318 1695 -377 1140 367 - 7
2018 1292 1664 -372 996 369 4 3
2019 1260 1640 -380 970 359 3 2
Rural
1990 5504 5283 221 3052 380 39 165
2000 4112 5106 -994 2034 354 21 62
2004 3866 5003 -1137 2225 436 11 63
2005 3646 5092 -1446 1729 369 13 63
2006 3477 5046 -1569 1899 398 14 60
2007 3410 4818 -1408 3225 437 9 50
2008 3637 4886 -1249 2211 450 14 31
2009 3729 4824 -1095 1921 398 7 45
2010 3610 4861 -1251 1591 405 2 50
2011 3358 4655 -1297 1384 421 11 30
2012 3362 4800 -1438 1476 324 9 24
2013 3344 4839 -1495 1487 304 7 28
2014 3260 4713 -1453 1547 268 8 24
2015 3261 4811 -1550 1607 441 7 28
2016 3277 4752 -1475 1793 406 14 21
2017 3256 4813 -1557 2039 353 6 16
2018 3302 4789 -1487 1923 495 7 10
2019 3285 4843 -1558 2038 518 8 13

32
Rate (la 1000 locuitori) Născuţi Decese la o
morţi la 1000 vârstă sub 1
Născuţi Sporul Anii
Decese Căsătorii Divorţuri născuţi an la 1000
vii natural (vii+morţi) născuţi-vii
Total
13,9 11,5 2,4 8,1 1,34 8,6 28,1 1990
10,5 11,6 -1,1 5,3 1,37 5,0 15,0 2000
10,0 11,6 -1,6 6,4 1,78 2,6 14,6 2004
9,6 12,3 -2,7 5,4 1,51 4,4 13,8 2005
9,2 12,0 -2,8 5,8 1,63 3,8 13,4 2006
9,0 11,5 -2,5 8,7 1,54 2,9 8,0 2007
9,8 11,8 -2,0 6,4 1,64 3,0 10,6 2008
10,0 11,8 -1,8 5,8 1,43 2,6 12,5 2009
9,7 11,9 -2,2 5,0 1,48 1,0 8,2 2010
8,8 11,4 -2,6 4,3 1,67 2,7 7,8 2011
8,9 11,7 -2,8 4,5 1,25 2,1 6,7 2012
9,1 11,9 -2,8 4,5 1,20 2,0 6,2 2013
8,6 11,8 -3,2 4,5 1,03 2,8 7,4 2014
8,8 12,0 -3,2 4,9 1,59 2,2 6,5 2015
8,8 12,0 -3,2 5,4 1,44 3,8 5,8 2016
8,7 12,4 -3,7 6,1 1,37 1,3 6,6 2017
8,8 12,3 -3,5 5,6 1,65 2,4 2,8 2018
8,7 12,5 -3,8 5,8 1,69 2,4 3,3 2019
Urban
13,9 7,4 6,5 8,9 2,21 12,2 23,8 1990
9,3 7,1 2,2 6,5 2,28 4,9 14,7 2000
8,6 7,3 1,3 6.8 2,95 1,9 10,3 2004
8,7 8,8 -0,1 6,8 2,49 6,3 7,7 2005
8,4 8,1 0,3 6,9 2,70 3,3 11,3 2006
8,2 7,8 0,4 8,2 2,22 3,4 5,4 2007
9,3 8,4 0,9 7,1 2,46 1,2 6,7 2008
9,2 8,6 0,6 6,8 2,11 4,3 10,5 2009
9,2 8,8 0,4 6,3 2,21 1,9 8,0 2010
7,9 8,3 -0,4 5,2 2,72 1,4 9,4 2011
8,0 8,4 -0,4 5,4 1,99 0,7 2,9 2012
8,9 8,8 0,1 5,2 1,95 1,4 3,9 2013
7,8 9,1 -1,3 5,1 1,64 3,3 4,5 2014
8,1 9,0 -0,9 5,7 2,36 2,4 6,5 2015
8,2 9,4 -1,2 6,2 2,09 2,9 7,9 2016
7,9 10,1 -2,2 6,8 2,19 - 5,3 2017
7,8 10,0 -2,2 6,0 2,22 3,0 2,3 2018
7,6 9,9 -2,3 5,9 2,17 2,4 1,6 2019
Rural
13,9 13,3 0,6 7,7 0,96 7,0 30,0 1990
11,0 13,7 -2,7 5,5 0,95 5,1 15,1 2000
10,7 13,8 -3,1 6,1 1,20 2,8 16,3 2004
10,1 14,0 -3,9 4,8 1,02 3,6 16,5 2005
9,6 14,0 -4,4 5,3 1,10 4,0 14,4 2006
9,4 13,2 -3,9 8,9 1,21 2,6 9,1 2007
10,1 13,5 -3,4 6,1 1,25 3,8 12,4 2008
10,3 13,3 -3,0 5,3 1,10 1,9 13,4 2009
10,0 13,4 -3,4 4,4 1,12 0,6 8,3 2010
9,3 12,9 -3,6 3,8 1,16 3,3 7,1 2011
9,3 13,2 -3,9 4,1 0,89 2,7 8,3 2012
9,3 13,4 -4,1 4,1 0,84 2,2 7,2 2013
9,0 13,1 -4,1 4,3 0,74 2,6 8,6 2014
9,1 13,4 -4,3 4,5 1,23 2,2 6,4 2015
9,1 13,2 -4,1 5,0 1,13 4,3 4,9 2016
9,1 13,4 -4,3 5,7 0,99 1,8 7,1 2017
9,3 13,4 -4,1 5,4 1,39 2,1 3,0 2018
9,3 13,7 -4,4 5,7 1,46 2,4 4,0 2019

33
2.10 DECESELE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE

Grupa de vârstă (ani)


Anii
Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

Total
2014 6276 37 3 5 9 16 29 31 60 98
2015 6342 36 9 6 10 15 24 29 27 81
2016 6331 34 6 7 7 8 27 15 53 93
2017 6508 39 1 7 11 8 22 31 37 95
2018 6453 26 4 10 9 12 20 25 40 94
2019 6483 18 8 3 5 13 15 28 50 98
Masculin
2014 3172 24 3 3 6 8 20 17 43 77
2015 3236 22 5 5 9 15 17 22 19 57
2016 3238 21 4 4 3 6 20 8 42 62
2017 3321 21 - 6 7 7 12 20 30 75
2018 3277 19 2 3 5 7 17 16 26 68
2019 3371 13 5 - 2 10 14 19 33 74
Feminin
2014 3104 13 - 2 3 8 9 14 17 21
2015 3106 14 4 1 1 - 7 7 8 24
2016 3093 13 2 3 4 2 7 7 11 31
2017 3187 18 1 1 4 1 10 11 7 20
2018 3176 7 2 7 4 5 3 9 14 26
2019 3112 5 3 3 3 3 1 9 17 24

2.11 RATELE DE MORTALITATE1), PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE

Grupa de vârstă (ani)


Anii
Total 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44

Total
2014 11,8 1,5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,3 2,3
2015 12,0 1,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,6 1,9
2016 12,0 1,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 1,2 2,2
2017 12,4 1,7 - 0,3 0,4 0,3 0,6 0,8 0,9 2,2
2018 12,3 1,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 1,0 2,1
2019 12,5 0,8 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1,3 2,2
Masculin
2014 12,2 1,9 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 0,9 1,8 3,6
2015 12,4 1,8 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 1,1 0,8 2,7
2016 12,5 1,7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,9 0,4 1,8 2,8
2017 12,9 1,7 - 0,4 0,5 0,5 0,6 1,0 1,4 3,3
2018 12,8 1,6 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 0,8 1,3 3,0
2019 13,2 1,5 0,3 0,1 0,4 0,7 0,9 1,0 1,8 2,9
Feminin
2014 11,4 1,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,4 0,8 0,8 1,0
2015 11,4 1,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,4 0,4 1,2
2016 11,5 1,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 1,5
2017 11,9 1,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,6 0,2 0,9
2018 11,9 0,6 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 1,2
2019 11,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,9 1,1

____________________________
1)Decedaţi la 1000 locuitori

34
Grupa de vârstă (ani)
85 şi Anii
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
peste
Total
158 209 382 459 521 698 978 1163 1420 2014
148 210 330 502 596 614 984 1229 1461 2015
183 200 356 503 601 630 923 1178 1507 2016
172 187 327 506 658 623 978 1156 1650 2017
165 220 339 532 641 645 924 1165 1582 2018
156 251 277 533 706 683 828 1123 1688 2019
Masculin
109 140 283 316 327 403 465 488 440 2014
103 159 228 371 385 359 441 495 505 2015
143 154 265 361 390 334 434 474 513 2016
136 140 229 337 438 349 492 494 528 2017
119 158 253 364 421 371 461 426 541 2018
106 203 204 389 466 406 426 449 552 2019
Feminin
49 69 99 143 194 295 513 675 980 2014
45 51 102 131 211 255 543 734 956 2015
40 46 91 142 211 296 489 704 994 2016
36 47 98 169 220 274 486 662 1122 2017
46 62 86 168 220 274 463 739 1041 2018
50 48 73 144 240 277 402 674 1136 2019

Grupa de vârstă (ani)


Anii
45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 - 74 75 – 79 80 – 84 85 şi peste

Total
3,8 7,0 10,9 14,4 21,7 37,0 53,2 94,9 187,0 2014
3,3 7,2 9,8 15,6 23,1 34,1 53,5 99,2 186,8 2015
3,9 7,1 10,8 15,4 22,0 34,2 52,8 93,6 182,1 2016
3,6 6,5 10,4 15,5 23,4 32,7 59,0 92,2 192,5 2017
3,9 6,0 11,3 16,3 21,7 33,1 58,2 92,6 178,1 2018
3,4 6,2 9,7 16,3 24,2 32,5 54,8 84,5 186,3 2019
Masculin
5,1 9,3 16,8 21,2 30,8 52,9 71,1 116,1 178,4 2014
4,5 10,8 13,9 24,7 33,5 49,1 66,6 117,5 201,4 2015
5,9 10,8 16,4 23,6 32,0 44,4 68,6 112,1 192,5 2016
5,5 9,6 14,9 22,1 34,9 43,9 82,1 118,1 192,1 2017
5,5 8,5 17,2 23,8 32,1 45,2 79,4 102,2 192,7 2018
4,3 8,6 17,5 24,0 32,3 45,4 79,9 102,7 193,1 2019
Feminin
2,4 4,6 5,4 8,4 14,5 26,2 43,3 83,8 191,2 2014
2,1 3,5 5,9 7,6 14,7 23,9 46,1 89,7 179,9 2015
1,8 3,3 5,4 8,2 14,0 27,1 43,8 84,3 177,2 2016
1,5 3,3 6,1 9,7 14,1 24,7 45,9 79,2 192,7 2017
2,2 3,5 5,6 9,6 13,4 24,3 46,0 87,9 171,3 2018
2,5 2,4 5,0 8,3 14,9 22,8 42,5 77,7 183,6 2019

35
2.12 DECESELE, PE CAUZE DE DECES

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 6276 6342 6331 6508 6445 6483


Boli infecţioase şi parazitare, 50 37 32 26 24 33
din care:
Tuberculoză 36 18 17 11 10 18
Tumori 1245 1253 1223 1249 1299 1286
Boli endocrine de nutriţie şi metabolism 33 110 280 214 268 279
din care:
Diabet zaharat 32 110 278 214 268 275
Tulburări mentale şi de comportament 10 6 2 5 2 5
Boli ale sistemului nervos 85 112 147 115 120 87
Boli ale aparatului circulator, din care: 3833 3848 3664 3825 3720 3708
din care:
Boala ischemică a inimii 873 1225 1064 1085 1106 1266
Boli cerebro-vasculare 1462 1480 1484 1468 1425 1243
Boli ale aparatului respirator 300 325 263 330 261 318
Boli ale aparatului digestiv 381 318 334 354 366 397
Boli ale aparatului genito-urinar 85 68 101 107 90 99
Sarcina, naştere, lăuzie - - 1 - - 1
Afecţiuni perinatale 13 8 9 13 8 5
Malformaţii congenitale, deformaţii şi
anomalii cromozomiale 14 15 9 8 8 7
Leziuni traumatice, otrăviri, consecinţe ale
cauzelor externe 194 172 198 198 207 193
Alte cauze 33 39 68 64 62 65

2.13 CĂSĂTORII ŞI DIVORŢURI, PE MEDII

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Căsătorii
Total 2415 2582 2846 3179 2919 3008
Urban 868 975 1053 1140 996 970
Rural 1547 1607 1793 2039 1923 2038
Divorţuri
Total 548 842 759 720 864 877
Urban 280 401 353 367 369 359
Rural 268 441 406 353 495 518

2.14 VÂRSTA MEDIE LA CĂSĂTORIE, PE MEDII

Vârsta medie la căsătorie


Anii
Soţ Soţie
Total
2014 31,4 27,8
2015 31,9 28,2
2016 32,3 28,7
2017 32,7 29,2
2018 33,2 29,7
2019 33,3 29,9
Urban
2014 32,0 29,1
2015 32,4 29,2
2016 33,2 29,9
2017 33,2 30,3
2018 34,2 31,0
2019 33,9 31,0
Rural
2014 31,6 27,1
2015 31,9 27,6
2016 32,4 28,1
2017 32,7 28,6
2018 32,7 29,0
2019 33,0 29,4
36
2.15 DIVORŢURI DUPĂ NUMĂRUL COPIILOR MINORI RĂMAŞI DUPĂ DESFACEREA
CĂSĂTORIEI

Numărul copiilor minori rămaşi după


2014 2015 2016 2017 2018 2019
desfacerea căsătoriei

Total divorţuri 548 842 759 720 864 877


Fără copii 308 410 378 390 429 441
Cu 1 copil 178 286 275 228 291 301
Cu 2 copii 60 130 97 89 125 118
Cu 3 copii 2 10 9 5 12 14
Cu 4 copii - 2 - 5 4 2
Cu 5 copii şi peste - 4 - 3 3 1

2.16 DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE ŞI MEDII


ani
Anii Ambele sexe Masculin Feminin

Total
2005 - 2007 72,85 68,95 76,87
2006 - 2008 73,36 69,58 77,26
2007 - 2009 73,48 69,55 77,57
2008 - 2010 73,62 69,84 77,54
2009 - 2011 74,02 70,33 77,78
2010 - 2012 74,76 71,30 78,24
2011 - 2013 75,20 71,93 78,47
2012 - 2014 75,20 71,59 78,84
2013 - 2015 75,27 71,45 79,25
2014 - 2016 75,42 71,87 79,05
2015 - 2017 75,55 72,05 79,13
2016 - 2018 75,66 72,03 79,37
2017 - 2019 75,81 72,23 79,29

Urban

2005 - 2007 72,73 69,13 76,31


2006 - 2008 73,31 69,87 76,64
2007 - 2009 73,81 70,20 77,39
2008 - 2010 73,69 69,82 77,55
2009 - 2011 73,89 70,19 77,37
2010 - 2012 74,14 70,57 77,55
2011 - 2013 74,91 71,72 77,93
2012 - 2014 75,88 72,35 78,59
2013 - 2015 76,65 73,22 79,89
2014 - 2016 76,51 72,72 80,27
2015 - 2017 76,62 73,19 79,85
2016 - 2018 76,48 73,01 79,38
2017 - 2019 76,95 73,58 79,65
Rural
2004 - 2006 72,30 67,95 76,80
2005 - 2007 72,58 68,51 76,94
2006 - 2008 73,11 69,31 77,14
2007 - 2009 73,25 69,32 77,48
2008 - 2010 73,38 69,54 77,51
2009 - 2011 73,88 70,16 77,80
2010 - 2012 74,61 71,06 78,31
2011 - 2013 74,91 71,51 78,40
2012 - 2014 74,58 70,93 78,41
2013 - 2015 74,70 70,86 78,86
2014 - 2016 74,88 71,32 78,70
2015 - 2017 75,07 71,56 78,85
2016 - 2018 75,22 71,45 79,28
2017 - 2019 75,23 71,60 79,07
37
2.17 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 2019

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

TOTAL JUDEŢ 520176 254927 265249


Urban -total 165386 78374 87012
Târgovişte 91908 43227 48681
Moreni 19650 9551 10099
Fieni 7409 3584 3825
Găeşti 14917 6866 8051
Pucioasa 14972 7129 7843
Răcari 6308 3079 3229
Titu 10222 4938 5284
Rural –total 354790 176553 178237
Aninoasa 6300 3027 3273
Băleni 8761 4417 4344
Bărbuleţu 2115 1087 1028
Bezdead 4379 2198 2181
Bilciureşti 1888 938 950
Brăneşti 4167 2008 2159
Braniştea 4015 1909 2106
Brezoaele 3505 1737 1768
Buciumeni 4380 2193 2187
Bucşani 6796 3367 3429
Butimanu 2279 1147 1132
Cândeşti 2702 1300 1402
Ciocăneşti 5221 2644 2577
Cobia 2965 1459 1506
Cojasca 8970 4543 4427
Comişani 5148 2526 2628
Conteşti 4431 2202 2229
Corbii Mari 8103 4157 3946
Cornăţelu 1332 665 667
Corneşti 6041 2972 3069
Costeştii din Vale 3468 1711 1757
Crângurile 3545 1762 1783
Crevedia 5956 2897 3059
Dărmăneşti 4718 2362 2356
Dobra 3540 1756 1784
Doiceşti 4669 2278 2391
Dragodana 6653 3330 3323
Dragomireşti 8974 4541 4433
Finta 3999 2009 1990
Glodeni 4221 2127 2094
Gura Foii 2202 1076 1126
Gura Ocnitei 7128 3522 3606
Gura Şutii 5267 2668 2599
Hulubeşti 3169 1602 1567
I. L. Caragiale 6751 3321 3430
Iedera 3925 1989 1936
Lucieni 2952 1495 1457
Ludeşti 5154 2574 2580
Lunguleţu 5388 2667 2721
Malu cu Flori 2191 1084 1107
Măneşti 5336 2695 2641
Mătăsaru 5071 2507 2564
Mogoşani 4248 2126 2122

38
2.17 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 2019 - continuare

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

Moroeni 5059 2528 2531


Morteni 2729 1348 1381
Moţăieni 2008 1006 1002
Niculeşti 4252 2069 2183
Nucet 4283 2111 2172
Ocniţa 4371 2233 2138
Odobeşti 5078 2499 2579
Perşinari 2767 1364 1403
Petreşti 5470 2716 2754
Pietrari 2374 1209 1165
Pietroşiţa 3162 1545 1617
Poiana 3512 1761 1751
Potlogi 9134 4548 4586
Produleşti 3397 1665 1732
Pucheni 1723 831 892
Raciu 3223 1620 1603
Răscăeţi 2198 1103 1095
Râu Alb 1385 728 657
Răzvad 8732 4252 4480
Runcu 4260 2151 2109
Sălcioara 3811 1891 1920
Şelaru 3021 1515 1506
Slobozia Moară 1983 986 997
Şotânga 7136 3523 3613
Tărtăşeşti 5204 2495 2709
Tătărani 5097 2583 2514
Ulieşti 4034 1984 2050
Ulmi 4619 2320 2299
Văcăreşti 5108 2546 2562
Valea Lungă 4659 2354 2305
Valea Mare 2107 1013 1094
Văleni -Dâmboviţa 2484 1219 1265
Vârfuri 1828 908 920
Vişina 3951 2013 1938
Vişineşti 1787 895 892
Vlădeni 2875 1466 1409
Voineşti 5917 2962 2955
Vulcana -Băi 2990 1525 1465
Vulcana -Pandele 5039 2479 2560

39
2.18 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 20201)

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

TOTAL JUDEŢ 516974 253278 263696


Urban -total 164237 77669 86568
Târgovişte 91447 42919 48528
Moreni 19407 9427 9980
Fieni 7351 3552 3799
Găeşti 14835 6806 8029
Pucioasa 14841 7050 7791
Răcari 6212 3031 3181
Titu 10144 4884 5260
Rural –total 352737 175609 177128
Aninoasa 6282 3004 3278
Băleni 8744 4408 4336
Bărbuleţu 2106 1083 1023
Bezdead 4322 2188 2134
Bilciureşti 1890 935 955
Brăneşti 4127 1982 2145
Braniştea 3948 1883 2065
Brezoaele 3469 1717 1752
Buciumeni 4317 2156 2161
Bucşani 6720 3325 3395
Butimanu 2280 1144 1136
Cândeşti 2664 1279 1385
Ciocăneşti 5203 2652 2551
Cobia 2931 1455 1476
Cojasca 8985 4551 4434
Comişani 5114 2498 2616
Conteşti 4420 2201 2219
Corbii Mari 8092 4139 3953
Cornăţelu 1317 662 655
Corneşti 5985 2950 3035
Costeştii din Vale 3449 1717 1732
Crângurile 3569 1776 1793
Crevedia 5962 2912 3050
Dărmăneşti 4673 2335 2338
Dobra 3527 1748 1779
Doiceşti 4658 2269 2389
Dragodana 6641 3315 3326
Dragomireşti 8978 4561 4417
Finta 3962 1982 1980
Glodeni 4156 2086 2070
Gura Foii 2195 1063 1132
Gura Ocnitei 7082 3501 3581
Gura Şutii 5243 2653 2590
Hulubeşti 3125 1587 1538
I. L. Caragiale 6711 3305 3406
Iedera 3913 1989 1924
Lucieni 2919 1474 1445
Ludeşti 5119 2539 2580
Lunguleţu 5323 2638 2685
Malu cu Flori 2174 1074 1100
Măneşti 5359 2715 2644
Mătăsaru 5026 2488 2538
Mogoşani 4226 2120 2106

40
2.18 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 2020 - continuare

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

Moroeni 5075 2534 2541


Morteni 2688 1325 1363
Moţăieni 1979 982 997
Niculeşti 4219 2061 2158
Nucet 4280 2114 2166
Ocniţa 4322 2207 2115
Odobeşti 5030 2480 2550
Perşinari 2745 1355 1390
Petreşti 5399 2676 2723
Pietrari 2373 1208 1165
Pietroşiţa 3137 1549 1588
Poiana 3463 1736 1727
Potlogi 9149 4560 4589
Produleşti 3389 1667 1722
Pucheni 1700 822 878
Raciu 3212 1613 1599
Răscăeţi 2174 1091 1083
Râu Alb 1369 725 644
Răzvad 8732 4262 4470
Runcu 4207 2118 2089
Sălcioara 3777 1865 1912
Şelaru 2943 1485 1458
Slobozia Moară 1963 980 983
Şotânga 7097 3509 3588
Tărtăşeşti 5186 2486 2700
Tătărani 5053 2566 2487
Ulieşti 4002 1966 2036
Ulmi 4718 2359 2359
Văcăreşti 5091 2529 2562
Valea Lungă 4619 2336 2283
Valea Mare 2079 1006 1073
Văleni -Dâmboviţa 2433 1202 1231
Vârfuri 1812 901 911
Vişina 3908 1990 1918
Vişineşti 1752 881 871
Vlădeni 2862 1453 1409
Voineşti 5917 2960 2957
Vulcana -Băi 2972 1514 1458
Vulcana -Pandele 5005 2477 2528

____________________________
1) Date provizorii

41
2.19 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 2019

60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

TOTAL JUDEŢ 520176 75889 324381 119906


Urban -total 165386 22115 104421 38850
Târgovişte 91908 12719 58321 20868
Moreni 19650 2295 12609 4746
Fieni 7409 831 4793 1785
Găeşti 14917 1847 9247 3823
Pucioasa 14972 1862 9346 3764
Răcari 6308 1061 3626 1621
Titu 10222 1500 6479 2243
Rural –total 354790 53774 219960 81056
Aninoasa 6300 804 3888 1608
Băleni 8761 1638 5463 1660
Bărbuleţu 2115 251 1299 565
Bezdead 4379 539 2619 1221
Bilciureşti 1888 339 1163 386
Brăneşti 4167 472 2618 1077
Braniştea 4015 546 2437 1032
Brezoaele 3505 471 2140 894
Buciumeni 4380 548 2722 1110
Bucşani 6796 1028 4177 1591
Butimanu 2279 399 1431 449
Cândeşti 2702 300 1631 771
Ciocăneşti 5221 966 3271 984
Cobia 2965 346 1839 780
Cojasca 8970 2985 5223 762
Comişani 5148 665 3149 1334
Conteşti 4431 867 2663 901
Corbii Mari 8103 1554 4994 1555
Cornăţelu 1332 217 750 365
Corneşti 6041 761 3495 1785
Costeştii din Vale 3468 598 2135 735
Crângurile 3545 779 2076 690
Crevedia 5956 845 3697 1414
Dărmăneşti 4718 690 2977 1051
Dobra 3540 423 2217 900
Doiceşti 4669 598 3031 1040
Dragodana 6653 926 4177 1550
Dragomireşti 8974 1365 5916 1693
Finta 3999 514 2439 1046
Glodeni 4221 587 2680 954
Gura Foii 2202 260 1349 593
Gura Ocnitei 7128 953 4448 1727
Gura Şutii 5267 806 3308 1153
Hulubeşti 3169 419 1992 758
I. L. Caragiale 6751 1032 4138 1581
Iedera 3925 616 2442 867
Lucieni 2952 347 1894 711
Ludeşti 5154 989 3211 954
Lunguleţu 5388 846 3393 1149
Malu cu Flori 2191 227 1293 671
Măneşti 5336 1130 3326 880
Mătăsaru 5071 673 3135 1263
Mogoşani 4248 555 2652 1041

42
2.19 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 2019
- continuare

60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

Moroeni 5059 795 3235 1029


Morteni 2729 344 1717 668
Moţăieni 2008 210 1246 552
Niculeşti 4252 778 2740 734
Nucet 4283 659 2704 920
Ocniţa 4371 626 2876 869
Odobeşti 5078 900 3061 1117
Perşinari 2767 373 1727 667
Petreşti 5470 635 3375 1460
Pietrari 2374 295 1498 581
Pietroşiţa 3162 411 1976 775
Poiana 3512 533 2196 783
Potlogi 9134 2052 5476 1606
Produleşti 3397 513 2070 814
Pucheni 1723 164 1007 552
Raciu 3223 409 2092 722
Răscăeţi 2198 313 1396 489
Râu Alb 1385 138 787 460
Răzvad 8732 1062 5324 2346
Runcu 4260 552 2709 999
Sălcioara 3811 530 2376 905
Şelaru 3021 426 1806 789
Slobozia Moară 1983 234 1279 470
Şotânga 7136 1000 4551 1585
Tărtăşeşti 5204 851 3212 1141
Tătărani 5097 686 3078 1333
Ulieşti 4034 623 2393 1018
Ulmi 4619 693 2880 1046
Văcăreşti 5108 668 3263 1177
Valea Lungă 4659 574 2910 1175
Valea Mare 2107 256 1250 601
Văleni -Dâmboviţa 2484 276 1464 744
Vârfuri 1828 266 1075 487
Vişina 3951 563 2489 899
Vişineşti 1787 166 1033 588
Vlădeni 2875 475 1838 562
Voineşti 5917 762 3715 1440
Vulcana -Băi 2990 442 1920 628
Vulcana -Pandele 5039 647 3318 1074

43
2.20 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 20201)

60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

TOTAL JUDEŢ 516974 74239 321855 120880


Urban -total 164237 21662 102815 39760
Târgovişte 91447 12463 57511 21473
Moreni 19407 2216 12272 4919
Fieni 7351 814 4706 1831
Găeşti 14835 1859 9095 3881
Pucioasa 14841 1804 9226 3811
Răcari 6212 1029 3620 1563
Titu 10144 1477 6385 2282
Rural –total 352737 52577 219040 81120
Aninoasa 6282 783 3859 1640
Băleni 8744 1584 5484 1676
Bărbuleţu 2106 252 1287 567
Bezdead 4322 520 2595 1207
Bilciureşti 1890 341 1164 385
Brăneşti 4127 469 2587 1071
Braniştea 3948 530 2387 1031
Brezoaele 3469 463 2128 878
Buciumeni 4317 534 2667 1116
Bucşani 6720 1001 4117 1602
Butimanu 2280 393 1419 468
Cândeşti 2664 278 1617 769
Ciocăneşti 5203 926 3290 987
Cobia 2931 339 1814 778
Cojasca 8985 2929 5301 755
Comişani 5114 654 3133 1327
Conteşti 4420 860 2670 890
Corbii Mari 8092 1515 5039 1538
Cornăţelu 1317 202 753 362
Corneşti 5985 729 3495 1761
Costeştii din Vale 3449 599 2125 725
Crângurile 3569 793 2083 693
Crevedia 5962 869 3701 1392
Dărmăneşti 4673 672 2951 1050
Dobra 3527 422 2202 903
Doiceşti 4658 604 2999 1055
Dragodana 6641 927 4150 1564
Dragomireşti 8978 1329 5900 1749
Finta 3962 499 2429 1034
Glodeni 4156 556 2647 953
Gura Foii 2195 267 1331 597
Gura Ocnitei 7082 913 4435 1734
Gura Şutii 5243 797 3278 1168
Hulubeşti 3125 397 1977 751
I. L. Caragiale 6711 1021 4125 1565
Iedera 3913 599 2446 868
Lucieni 2919 334 1875 710
Ludeşti 5119 960 3205 954
Lunguleţu 5323 809 3346 1168
Malu cu Flori 2174 221 1274 679
Măneşti 5359 1129 3349 881
Mătăsaru 5026 648 3128 1250
Mogoşani 4226 549 2641 1036

44
2.20 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 2020
- continuare
60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

Moroeni 5075 783 3246 1046


Morteni 2688 334 1701 653
Moţăieni 1979 210 1221 548
Niculeşti 4219 766 2716 737
Nucet 4280 636 2706 938
Ocniţa 4322 597 2846 879
Odobeşti 5030 863 3067 1100
Perşinari 2745 347 1739 659
Petreşti 5399 604 3343 1452
Pietrari 2373 307 1501 565
Pietroşiţa 3137 406 1948 783
Poiana 3463 501 2189 773
Potlogi 9149 2031 5530 1588
Produleşti 3389 513 2058 818
Pucheni 1700 155 990 555
Raciu 3212 410 2055 747
Răscăeţi 2174 303 1382 489
Râu Alb 1369 133 772 464
Răzvad 8732 1038 5329 2365
Runcu 4207 529 2690 988
Sălcioara 3777 517 2362 898
Şelaru 2943 409 1765 769
Slobozia Moară 1963 219 1275 469
Şotânga 7097 977 4508 1612
Tărtăşeşti 5186 834 3220 1132
Tătărani 5053 680 3026 1347
Ulieşti 4002 604 2389 1009
Ulmi 4718 705 2936 1077
Văcăreşti 5091 648 3248 1195
Valea Lungă 4619 552 2890 1177
Valea Mare 2079 244 1228 607
Văleni -Dâmboviţa 2433 262 1456 715
Vârfuri 1812 262 1070 480
Vişina 3908 549 2465 894
Vişineşti 1752 154 1026 572
Vlădeni 2862 464 1836 562
Voineşti 5917 746 3712 1459
Vulcana -Băi 2972 435 1918 619
Vulcana -Pandele 5005 634 3278 1093

____________________________
1) Date provizorii
45
2.21 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE LOCALITĂŢI, ÎN ANUL 2019

Date absolute (număr)


Localitate Decese la o
Născuţi Sporul
Decese Căsătorii Divorţuri vârstă sub 1
vii natural
an

TOTAL JUDEŢ 4545 6483 -1938 3008 877 15


Urban - total 1260 1640 -380 970 359 2
Târgovişte 724 782 -58 575 241 1
Moreni 133 213 -80 110 39 -
Fieni 49 74 -25 36 10 -
Găeşti 116 181 -65 86 20 -
Pucioasa 102 157 -55 72 28 -
Răcari 52 121 -69 31 8 1
Titu 84 112 -28 60 13 -
Rural - total 3285 4843 -1558 2038 518 13
Aninoasa 46 84 -38 26 16 -
Băleni 104 79 -25 46 8 -
Bărbuleţu 18 25 -7 13 2 -
Bezdead 29 64 -35 24 8 -
Bilciureşti 33 26 +7 18 3 -
Brăneşti 19 63 -44 20 10 -
Braniştea 37 63 -26 16 18 -
Brezoaele 31 62 -31 24 1 -
Buciumeni 38 52 -14 28 11 -
Bucşani 62 96 -34 41 6 -
Butimanu 21 33 -12 33 2 -
Cândeşti 16 51 -35 6 1 -
Ciocăneşti 59 73 -14 34 4 -
Cobia 30 42 -12 20 6 1
Cojasca 180 66 +114 80 4 -
Comişani 38 79 -41 29 7 -
Conţeşti 51 61 -10 34 8 -
Corbii Mari 98 117 -19 74 14 -
Cornăţelu 10 30 -20 2 1 -
Corneşti 42 119 -78 24 7 1
Costeştii din Vale 40 53 -13 23 1 -
Crângurile 43 42 +1 19 5 -
Crevedia 48 86 -38 40 11 -
Dărmăneşti 38 61 -23 37 5 -
Dobra 37 39 -2 20 7 -
Doiceşti 34 67 -33 23 7 -
Dragodana 56 66 -10 45 16 3
Dragomireşti 63 104 +41 52 16 -
Finta 31 72 -41 31 5 1
Glodeni 25 55 -30 19 8 -
Gura Foii 24 37 -13 16 - -
Gura Ocniţei 48 101 -53 33 10 1
Gura Şuţii 39 62 -23 26 5 -
Hulubeşti 25 44 -19 13 6 -
I. L. Caragiale 70 88 -18 36 4 -
Iedera 40 44 -4 18 3 1
Lucieni 16 47 -31 13 6 1
Ludeşti 68 61 +7 25 8 -
Lunguleţu 44 74 -30 45 7 4
Malu cu Flori 15 35 -20 12 3 -
Măneşti 70 45 +25 33 6 -
Mătăsaru 41 83 -42 20 8 -

46
Rate (la 1000 locuitori) Decese la o
vârstă sub 1
Localitate
Născuţi Sporul an la 1000
Decese Căsătorii Divorţuri
vii natural născuţi vii

8,7 12,5 -3,8 5,8 1,69 3,3 TOTAL JUDEŢ


7,6 9,9 -2,3 5,9 2,17 1,6 Urban - total
7,7 12,3 -4,6 6,1 2,43 1,4 Târgovişte
7,2 8,4 -1,2 5,2 2,08 - Moreni
6,4 9,6 -3,2 5,5 1,72 - Fieni
8,4 9,2 -0,8 7,1 2,26 - Găeşti
7,2 12,6 -5,4 4,7 1,44 - Pucioasa
9,7 19,5 -9,8 6,1 1,72 19,2 Răcari
8,9 13,7 -4,8 6,3 1,95 - Titu
9,3 13,7 -4,4 5,7 1,46 4,0 Rural - total
5,4 11,8 -6,4 3,8 1,11 - Aninoasa
11,2 9,5 -1,7 3,3 1,03 - Băleni
8,5 17,0 -8,5 5,7 0,94 - Bărbuleţu
6,1 14,4 -8,3 4,3 0,67 - Bezdead
11,2 8,0 +3,2 3,7 1,60 - Bilciureşti
4,2 13,7 -9,5 4,2 3,53 - Brăneşti
7,4 13,1 -5,7 5,4 2,47 - Braniştea
9,0 17,7 -8,7 6,5 0,56 - Brezoaele
7,2 12,4 -5,2 4,3 1,35 - Buciumeni
9,1 12,6 -3,5 5,4 1,02 - Bucşani
7,9 15,3 -7,4 5,7 2,62 - Butimanu
7,3 16,4 -9,1 3,7 1,83 - Cândeşti
11,5 11,7 -0,2 7,8 2,48 - Ciocăneşti
8,4 14,4 -6,0 6,0 1,67 33,3 Cobia
23,5 6,3 +17,2 8,7 0,34 - Cojasca
9,1 13,9 -4,8 5,6 0,77 - Comişani
9,0 11,5 +2,5 4,3 0,68 - Conţeşti
11,3 13,0 +1,7 7,3 1,25 - Corbii Mari
8,8 24,1 -15,3 4,4 1,46 - Cornăţelu
7,8 22,2 -14,4 4,6 1,64 23,8 Corneşti
10,7 11,5 -0,8 6,6 0,87 - Costeştii din Vale
14,6 14,3 +0,3 5,4 0,57 - Crângurile
7,4 13,7 -6,3 6,4 2,85 - Crevedia
6,7 15,1 -8,4 7,1 1,88 - Dărmăneşti
9,3 16,9 -7,6 4,5 1,97 - Dobra
7,2 13,8 -6,6 3,2 1,49 - Doiceşti
9,1 12,6 -3,5 5,7 2,69 53,6 Dragodana
9,6 8,8 +0,8 4,7 1,34 - Dragomireşti
8,2 17,3 -9,1 3,7 0,74 32,3 Finta
6,6 12,9 -6,3 3,3 1,17 - Glodeni
10,3 13,0 -2,7 4,5 0,90 - Gura Foii
7,5 14,2 -6,7 3,5 1,25 20,8 Gura Ocniţei
8,1 11,5 -3,4 5,5 2,07 - Gura Şuţii
7,8 14,1 -6,3 6,0 2,51 - Hulubeşti
8,2 15,0 -6,8 4,6 1,91 I, L, Caragiale
13,6 10,0 +3,6 5,9 2,56 25,0 Iedera
8,8 15,5 -6,7 4,7 1,69 62,5 Lucieni
10,6 11,2 -0,6 3,9 0,77 - Ludeşti
7,0 12,0 -5,0 6,8 0,55 90,9 Lunguleţu
5,9 19,0 -13,1 5,9 2,70 - Malu cu Flori
16,7 8,3 +8,4 4,9 0,75 - Măneşti
9,3 16,3 -7,0 4,9 1,94 - Mătăsaru

47
2.21 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2019 - continuare

Date absolute (număr)


Localitate Decese la o
Născuţi Sporul
Decese Căsătorii Divorţuri vârstă sub 1
vii natural
an

Mogoşani 37 53 -46 22 8 -
Moroeni 53 56 -3 27 4 -
Morteni 32 51 -19 14 6 -
Moţăieni 5 29 -24 10 5 -
Niculeşti 38 51 -13 23 2 -
Nucet 40 53 -13 33 5 -
Ocniţa 43 57 -14 22 6 -
Odobeşti 53 76 -23 33 8 -
Perşinari 18 45 -27 22 6 -
Petreşti 42 55 -13 30 5 -
Pietrari 27 35 -8 5 2 -
Pietroşiţa 28 53 -25 12 6 -
Poiana 30 56 -26 21 1 -
Potlogi 145 114 +31 74 9 -
Produleşti 33 54 -21 14 4 -
Pucheni 13 29 -16 6 1 -
Raciu 18 37 -19 8 5 -
Răscăeţi 19 33 -14 13 6 -
Rău Alb 11 26 -15 7 5 -
Răzvad 64 114 -50 47 11 -
Runcu 38 56 -18 19 7 -
Sălcioara 34 45 -11 18 13 -
Şelaru 18 65 -47 16 6 -
Slobozia Moară 19 28 -9 14 2 -
Şotânga 61 59 +2 28 19 -
Tărtăşeşti 68 75 -7 46 5 -
Tătărani 39 71 -32 21 6 -
Ulieşti 34 73 -39 23 4 -
Ulmi 50 45 -5 31 11 -
Văcăreşti 28 56 -28 17 10 -
Valea Lungă 36 61 -25 24 2 -
Valea Mare 13 34 -21 9 3 -
Văleni Dâmboviţa 15 52 -37 9 - -
Vârfuri 14 25 -11 3 1 -
Vişina 42 71 -29 24 7 -
Vişineşti 8 44 -36 8 3 -
Vlădeni 33 41 +8 15 2 -
Voineşti 52 79 -27 32 15 -
Vulcana -Băi 22 41 -19 19 8 -
Vulcana -Pandele 35 58 -23 28 5 -

48
Rate (la 1000 locuitori) Decese la o
vârstă sub 1
Născuţi Sporul Localitate
Decese Căsătorii Divorţuri an la 1000
vii natural născuţi vii

5,4 14,7 -9,3 5,4 0,70 - Mogoşani


8,2 11,4 -3,2 4,5 1,37 - Moroeni
4,0 20,0 -16,0 5,8 2,18 - Morteni
2,9 18,2 -15,3 6,4 0,49 - Moţăieni
7,7 11,7 -4,0 6,8 0,70 - Niculeşti
9,1 10,0 -0,9 5,6 0,70 - Nucet
10,7 11,6 -0,9 4,1 2,72 - Ocniţa
10,6 12,4 -1,8 7,5 0,79 - Odobeşti
7,5 13,2 -5,7 4,3 0,36 - Perşinari
7,4 16,0 -8,6 8,0 1,27 - Petreşti
10,0 16,3 -6,3 6,3 1,67 - Pietrari
8,2 11,0 -2,8 7,6 1,26 - Pietroşiţa
9,0 11,8 -2,8 5,4 1,27 - Poiana
15,9 10,5 +5,4 5,6 0,99 - Potlogi
10,2 14,8 -4,6 8,8 0,87 - Produleşti
2,8 20,4 -17,6 4,0 1,13 - Pucheni
8,3 9,5 -1,2 4,3 0,92 - Raciu
12,2 13,1 -0,9 4,1 0,45 - Răscăeţi
7,9 13,6 -5,7 10,8 0,72 - Rău Alb
7,1 12,7 -5,6 3,3 2,30 - Răzvad
6,5 15,5 -9,0 4,9 1,85 - Runcu
9,8 18,6 -8,8 6,2 1,04 - Sălcioara
11,1 18,9 -7,8 4,6 1,30 - Şelaru
4,5 16,0 -11,5 5,0 0,50 - Slobozia Moară
10,5 8,9 +1,6 6,4 1,40 - Şotânga
9,1 13,7 -4,6 8,7 0,58 - Tărtăşeşti
9,3 16,1 -6,8 4,7 1,94 - Tătărani
8,1 17,4 -9,3 5,6 0,74 - Ulieşti
10,3 15,4 -5,1 4,8 2,42 - Ulmi
6,8 14,0 -7,2 3,9 0,58 - Văcăreşti
8,9 12,8 -3,9 5,5 1,92 - Valea Lungă
7,9 19,1 -11,2 4,7 1,85 - Valea Mare
6,7 15,5 -8,8 4,8 - - Văleni Dâmboviţa
5,4 17,4 -12,0 3,8 2,72 - Vârfuri
11,0 15,3 -4,3 5,8 0,25 - Vişina
5,5 24,3 -18,8 5,0 0,55 - Vişineşti
12,2 10,1 +2,1 4,9 1,05 - Vlădeni
8,4 15,3 +2,8 6,0 1,84 - Voineşti
6,6 13,0 -6,9 6,6 1,99 - Vulcana -Băi
10,1 12,2 -2,1 5,5 1,38 - Vulcana -Pandele

49
PIAŢA FORŢEI
DE MUNCĂ 3
CUPRINS TABELE Pagina

FORŢA DE MUNCĂ
3.1 Populaţia după participarea la activitatea economică, pe sexe …………………………………………….. . 56
3.2 Structura populaţiei, pe sexe ……..…..……………………………………………………………………… 57
3.3 Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN (la sfârşitul anului)… 58
3.4 Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN …………. 58
3.5 Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale industriei, la nivel de diviziune CAEN……………………. 59
3.6 Salariaţii, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiuni CAEN (la 31 decembrie)…………….. 60
3.7 Salariaţii, pe activităţi ale industriei la nivel de diviziune CAEN şi pe sexe, la 31 decembrie …… ………. 61
3.8 Şomerii înregistraţi şi rata şomajului ( la sfârşitul anului) …………………………………………………. 62

CONDIŢII DE MUNCĂ
3.9 Numărul accidentelor de muncă şi al conflictelor de interese…..………………..…………………………. 62

SURSA DATELOR

Surse statistice :
➢ Balanţa forţei de muncă, pentru datele privind populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale, pe forme
de proprietate;
➢ Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă realizată în unităţile economico-sociale, pentru datele referitoare
la numărul salariaţiilor.

Surse administrative:
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru datele privind numărul şomerilor înregistraţi.
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru datele privind condiţiile de muncă.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

FORŢA DE MUNCĂ

Populaţia activă (persoanele active) -din punct de vedere economic- cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care
furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii; include populaţia ocupată şi şomerii.
Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de muncă, toate persoanele care în anul de
referinţă au desfăşurat o activitate economico-socială aducătoare de venit, cu excepţia cadrelor militare şi a persoanelor
asimilate acestora (personalul M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., militari în termen), a salariaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi
a deţinuţilor.
Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia în vârstă de 15-64 ani şi peste, exprimat
procentual.
Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia în vârstă de 15-64 ani şi peste, exprimat
procentual.
Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice ale
salariaţilor, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare împărţită la numărul total al
zilelor calendaristice (365 zile), Salariaţii care nu au fost angajaţi cu normă întreagă s-au inclus în numărul mediu
proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă.
Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul numărului mediu au fost excluşi salariaţii al căror
contract/raport de muncă a fost suspendat, conform Legii nr.53/2003 Codul muncii, art.49-54, privind « suspendarea
contractului individual de muncă » şi Legea nr.161/2003 referitor la suspendarea raportului de serviciu (exemple : concediu
de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, efectuarea serviciului militar obligatoriu, exercitarea
unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti pe toată durata mandatului.
Numărul salariaţilor la 31 decembrie (efectivul salariaţilor) reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu contract
individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată în program complet sau parţial (inclusiv cei cu contrat/ raport
de muncă suspendat) existenţi în evidenţele întreprinderii la sfârşitul anului. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în
străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare.
Repartizarea salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale s-a realizat după activitatea omogenă a intreprinderii, iar
pe judeţe în funcţie de localitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, ori alt furnizor de servicii de ocupare,
care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Conform legislaţiei în vigoare, calitatea de şomer o are persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de referinţă definit în textul Legii nr. 76/2002;
52
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă;
Asimilaţi şomerilor sunt:
– absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minim 16
ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
– persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadrate în muncă şi care într-o perioadă de 30 de zile
de la data lăsării lor la vatră nu s-au putut încadra în muncă;
Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă) şi populaţia activă civilă (şomeri + populaţie ocupată civilă, definită conform metodologiei balanţei forţei de
muncă).

CONDIŢII DE MUNCĂ

Accident de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc
în timpul procesului de muncă sau în îndelinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în
baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate
sau desces.
În raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, accidentul de muncă se clasifică în :
- accident care produce incapacitate temporără de muncă de cel puţin 3 zile ;
- accident care produce invaliditatea ;
- accident mortal ;
- accident colectiv, respectiv cele în care sunt accidentate în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză cel puţin trei persoane.
Conflictele de interese - întreruperile temporare ale lucrului declanşate în scopuri revendicative conform Legii
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.
Greva – o încetare colectivă şi voluntarăa lucrului într-o unitate, conform Legii nr. 168/1999.

Conform CAEN Rev.2


Agricultura include activităţile din agricultură, silvicultură şi pescuit.
Industria include activităţi de : industrie extractivă, industrie prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare.
Serviciile comerciale includ activităţile de : comerţ, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante, informaţii şi
comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităti profesionale, activităţi de servicii
administrative şi activităţi de servicii suport.
Serviciile sociale includ activităţile de : administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public,
învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de spectacole culturale şi recreative şi celelalte activităţi ale economiei
naţionale.

3.G1 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

CAEN Rev.2

100%

41.3 42.4
80%
3.5 3.6
60%
28.2 27.5
40%

27.0 26.5
20%

0%
01.01.2019 01.01.2020

Agricultură, silvicultură şi pescuit Industrie Construcţii Servicii

53
3.G2 STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE

%
TOTAL
120

100

80
61.6 62.4 63.3 63.5 63.3 62.9
60

40

20 38.4 37.6 36.7 36.5 36.7 37.1

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Persoane active Persoane inactive

%
MASCULIN
120

100

80
56.2 56.4 56 56.6 56.9 56.7
60

40

20 43.8 43.6 44 43.4 43.1 43.3

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Persoane active Persoane inactive

%
FEMININ
120

100

80
66.6 68.1 70.2 70.1 69.4 69
60

40

20 33.4 31.9 29.8 29.9 30.6 31


0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Persoane active Persoane inactive

54
3.G3 EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL SALARIAŢILOR

persoane

90000

85000 84147
80812
80000 77622

75000 73939
72894 72435

70000

65000

60000
2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.G4 NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA SOMAJULUI ÎNREGISTRAT

persoane %
20000 10.0

7.9
7.2 8.0
15000 7.0

5.3 6.0

10000 4.2
16228

14296

3.4 4.0
13610

10188

5000
8023

2.0
6624

0 0.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Numărul şomerilor înregistraţi - total Rata şomajului

55
3.1 POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

mii persoane

Populaţia activă
Total 204,6 198,9 193,9 191,5 192,1 192,5
Masculin 114,0 112,8 113,7 111,5 110,4 110,3
Feminin 90,6 86,1 80,2 80,0 81,7 82,2
Populaţia ocupată
Total 188,4 184,6 180,3 181,3 184,1 185,9
Masculin 104,6 104,6 105,9 105,9 106,2 106,9
Feminin 83,8 80,0 74,4 75,4 77,9 79,0
Şomeri înregistraţi
Total 16,2 14,3 13,6 10,2 8,0 6,6
Masculin 9,4 8,2 7,8 5,6 4,2 3,4
Feminin 6,8 6,1 5,8 4,6 3,8 3,2

Procente

Rata de activitate1)a
resurselor de muncă
Total 62,7 61,8 60,0 60,0 61,2 61,9
Masculin 65,6 65,8 66,3 65,6 66,6 66,4
Feminin 59,4 57,1 52,8 53,5 55,1 56,8
Rata de ocupare2) a
resurselor de muncă
Total 57,7 57,3 55,8 56,8 58,6 59,8
Masculin 60,2 61,1 61,8 62,8 64,1 64,3
Feminin 54,9 53,1 48,9 50,5 52,5 54,6
Rata şomajului
Total 7,9 7,2 7,0 5,3 4,2 3,4
Masculin 8,3 7,2 6,9 5,0 3,8 3,1
Feminin 7,5 7,1 7,2 5,8 4,6 3,9

_________
1) Raportul exprimat procentual dintre populaţia activă civilă şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.
2) Raportul exprimat procentual dintre populaţia ocupată civilă şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.

56
3.2 STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE
procente
Persoane active
Total Persoane
Anii
populaţie Total Ocupate Şomeri inactive

Total

2009 100,0 39,8 36,4 3,4 60,2


2010 100,0 39,9 36,5 3,4 60,1
2011 100,0 39,1 36,5 2,5 60,9
2012 100,0 40,3 37,2 3,1 59,7
2013 100,0 40,1 36,8 3,3 59,9
2014 100,0 38,4 35,4 3,0 61,6
2015 100,0 37,6 34,9 2,7 62,4
2016 100,0 36,7 34,1 2,6 63,3
2017 100,0 36,5 34,5 2,0 63,5
2018 100,0 36,7 35,2 1,5 63,3
2019 100,0 37,1 35,8 1,3 62,9

Masculin

2008 100,0 45,7 43,2 2,4 54,3


2009 100,0 44,9 40,9 4,0 55,1
2010 100,0 46,0 41,9 4,1 54,0
2011 100,0 44,7 41,7 2,9 55,3
2012 100,0 46,7 43,1 3,6 53,3
2013 100,0 46,5 42,5 4,0 53,5
2014 100,0 43,8 40,2 3,6 56,2
2015 100,0 43,6 40,4 3,2 56,4
2016 100,0 44,0 41,0 3,0 56,0
2017 100,0 43,4 41,2 2,2 56,6
2018 100,0 43,1 41,5 1,6 56,9
2019 100,0 43,3 42,0 1,3 56,7

Feminin

2008 100,0 33,8 31,8 2,0 66,2


2009 100,0 34,9 32,2 2,7 65,1
2010 100,0 34,1 31,4 2,7 65,9
2011 100,0 33,8 31,6 2,1 66,2
2012 100,0 34,1 31,6 2,5 65,9
2013 100,0 34,0 31,4 2,6 66,0
2014 100,0 33,4 30,9 2,5 66,6
2015 100,0 31,9 29,6 2,3 68,1
2016 100,0 29,8 27,6 2,2 70,2
2017 100,0 29,9 28,1 1,8 70,1
2018 100,0 30,6 29,2 1,4 69,4
2019 100,0 31,0 29,8 1,2 69,0

57
3.3 POPULAŢIA OCUPATĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE
SECŢIUNE CAEN (la sfârşitul anului)
mii persoane
2017 2018 2019
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) din care: din care: din care:
Total Total Total
femei femei femei

Total 181,3 75,4 184,1 77,9 185,9 79,0


Agricultură, silvicultură şi pescuit 49,3 25,4 49,7 26,2 49,2 25,3
Industrie 51,3 15,5 52,0 16,5 51,2 16,3
Industrie extractivă 1,4 0,2 1,5 0,2 1,3 0,1
Industrie prelucrătoare 46,9 14,8 47,6 15,7 46,7 15,6
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 0,7 0,4 0,6 0,1 0,7 0,1
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare 2,3 0,4 2,3 0,5 2,5 0,5
Construcţii 6,7 0,7 6,5 0,7 6,7 0,8
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor
şi motocicletelor 26,9 11,3 26,8 11,2 27,8 12,5
Transport şi depozitare 12,5 0,9 13,3 1,0 13,6 0,9
Hoteluri şi restaurante 3,4 1,9 3,5 2,0 3,9 2,1
Informaţii şi comunicaţii 0,7 0,3 0,8 0,3 0,9 0,3
Intermedieri financiare şi asigurări 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,5
Tranzacţii imobiliare 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2,2 1,0 2,0 1,0 2,2 1,0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 5,3 1,8 5,7 1,9 6,3 2,1
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public 4,3 2,5 4,4 2,6 4,4 2,6
Învăţământ 7,8 5,6 8,1 5,9 8,0 6,0
Sănătate şi asistenţă socială 7,1 6,1 7,4 6,2 7,9 6,7
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0,7 0,5 0,9 0,5 0,9 0,6
Alte activităţi ale economiei naţionale 1,9 1,1 1,8 1,1 1,8 1,1

3.4 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA


NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
persoane
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2017 2018 2019

Total 77622 80812 84147


Agricultură, silvicultură şi pescuit 1864 1949 2052
Industrie 25670 26727 28158
Industrie extractivă 1429 1431 1288
Industrie prelucrătoare 21941 22965 24195
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 622 646 746
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1678 1685 1929
Construcţii 3175 3476 3842
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 12100 12922 13265
Transport şi depozitare 4125 4352 3729
Hoteluri şi restaurante 2573 2648 2601
Informaţii şi comunicaţii 640 756 854
Intermedieri financiare şi asigurări 674 687 646
Tranzacţii imobiliare 427 419 350
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1913 1745 1896
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 5206 5387 6176
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 4139 4265 4367
Învăţământ 7612 7560 7910
Sănătate şi asistenţă socială 6176 6495 6809
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 663 767 814
Alte activităţi ale economiei naţionale 665 657 678
58
3.5 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE INDUSTRIEI,
LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
persoane
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2017 2018 2019

Industrie - total 25670 26727 28158


Industria extractivă 1429 1431 1288
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 1065 1002 861
Alte activităţi extractive 339 317 349
Activităţi de servicii anexe extracţiei 25 112 78
Industria prelucrătore, din care : 21941 22965 24195
Ind. alimentară 2189 2024 2493
Fabricarea băuturilor 3 11 36
Fabricarea produselor textile 1493 1601 1659
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2190 2253 2135
Prelucrarea lemnului , cu excepţia mobilei 696 769 826
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 583 582 615
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 200 177 142
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 535 549 417
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 1724 2011 2241
Fabricarea altorproduse din minerale nemetalice 1127 1237 1342
Industria metalurgică 2302 2353 2333
Industria construcţiilor metalice 2534 2550 2644
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 74 82 13
Fabricarea echipamentelor electrice 3763 4032 4542
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente N.C.A. 508 651 586
Fabricarea autovehicolelor de transport rutier 453 497 424
Fabricarea altor mijloace de transport 284 280 273
Fabricarea de mobilă 648 610 811
Alte activităţi industriale N.C.A. 86 91 103
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 464 512 467
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,gaze, apă caldă şi aer
622 646 746
condiţionat
Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
1678 1685 1929
decontaminare
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 671 642 644
Colectarea şi epurarea apelor uzate 200 214 224
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor 807 829 1061

59
3.6 SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNI CAEN
(la 31 decembrie)
persoane
2017 2018 2019
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) din care: din care: din care:
Total Total Total
femei femei femei

Total 83842 41824 86506 43198 88259 44951

Agricultură, silvicultură şi pescuit 2081 710 2044 722 2072 565


Industrie 27282 11983 28348 12437 29007 12849
Industrie extractivă 1398 191 1485 187 1293 122
Industrie prelucrătoare 23395 11238 24411 11621 24945 12083
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
682 126 632 116 743 143
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea
1807 428 1820 513 2026 501
deşeurilor, activităţi de decontaminare
Construcţii 4049 517 3889 567 3945 582
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
13711 7589 14437 7517 14128 8354
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 4433 814 4467 925 4310 779
Hoteluri şi restaurante 2974 1921 2909 1979 3160 2072
Informaţii şi comunicaţii 720 283 804 347 869 309
Intermedieri financiare şi asigurări 730 583 773 617 682 540
Tranzacţii imobiliare 450 203 442 206 377 223
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1957 837 1807 772 2020 794
Activităţi de servicii administrative şi activităţi
5345 1833 5722 1943 6337 2149
de servicii suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări
4312 2541 4392 2564 4436 2623
sociale din sistemul public
Învăţământ 7764 5561 8093 5946 7988 5955
Sănătate şi asistenţă socială 6633 5552 6808 5595 7268 6058
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 728 461 854 535 879 591
Alte activităţi ale economiei naţionale 673 436 717 526 781 508

60
3.7 SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN ŞI PE SEXE,
LA 31 DECEMBRIE
persoane
2017 2018 2019
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) din care: din care: din care:
Total Total Total
femei femei femei
Industrie - total 27282 11983 28348 12437 29007 12849
Industria extractivă 1398 191 1485 187 1293 122
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 1063 141 1016 129 825 66
Alte activităţi extractive 312 47 351 54 381 46
Activităţi de servicii anexe extracţiei 23 3 9 4 87 10
Industria prelucrătore, din care : 23395 11238 24411 11621 24945 12083
Ind. alimentară 2402 1187 2322 1290 2580 1515
Fabricarea băuturilor 3 1 9 5 38 19
Fabricarea produselor textile 1661 1279 1616 1287 1712 1354
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2455 2230 2399 2134 2155 1912
Prelucrarea lemnului , cu excepţia mobilei 761 195 750 218 816 271
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 619 206 617 215 653 207
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a
înregistrărilor 203 160 182 124 182 151
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 576 218 539 211 433 187
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase
plastice 2101 1306 2357 1424 2471 1467
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice 1027 193 1392 237 1356 245
Industria metalurgică 2334 461 2408 475 2340 461
Industria construcţiilor metalice 2696 561 2505 514 2778 610
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice 79 71 88 68 15 7
Fabricarea echipamentelor electrice 3810 2245 4485 2562 4795 2823
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
N.C.A. 527 101 663 163 534 132
Fabricarea autovehicolelor de transport rutier 566 320 498 214 424 223
Fabricarea altor mijloace de transport 287 73 281 73 286 73
Fabricarea de mobilă 626 255 618 264 690 265
Alte activităţi industriale N.C.A. 85 55 103 35 107 50
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor
şi echipamentelor 472 50 484 40 478 42
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 682 126 632 116 743 143
Distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor şi activităţi de decontaminare 1807 428 1820 513 2026 501
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 711 194 669 169 681 189
Colectarea şi epurarea apelor uzate 219 28 234 27 245 31
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor 877 206 917 317 1100 281

61
3.8 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI 1) ŞI RATA ŞOMAJULUI DUPĂ NIVELUL DE EDUCAŢIE
( la sfârşitul anului)
persoane
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 16228 14296 13610 10188 8023 6624


Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 3474 2758 1888 1457 1120 1072
Primar, gimnazial, profesional 1290 1033 900 693 421 430
Liceal şi postliceal 1827 1472 793 614 611 530
Universitar 357 253 195 150 88 112

Şomeri neindemnizaţi 12754 11538 11722 8731 6903 5552


Primar, gimnazial, profesional 11621 10481 10527 7818 5248 4510
Liceal şi postliceal 961 915 1071 800 1497 918
Universitar 172 142 124 113 158 124

Rata şomajului (%) 7,9 7,2 7,0 5,3 4,2 3,4

________________________
1) La agenţiiile pentru ocuparea forţei de muncă

3.9 NUMĂRUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI AL CONFLICTELOR DE INTERESE


număr
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Accidentaţi în muncă 43 45 53 53 48 53
din care :
mortal 3 4 5 3 1 -
Accidente colective - - 1 - - -
accidentaţi - - 3 - - -
Numărul conflictelor de interese 4 1 4 - 2 1
Rata accidentelor de muncă - ‰ 0,56 0,73 0,85 0,63 0,55 0,61

62
VENITURILE POPULAŢIEI ;
LOCUINŢE ŞI
UTILITĂŢI PUBLICE 4
CUPRINS TABELE Pagina

VENITURILE POPULAŢIEI
4.1 Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN 68
4.2 Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN.. 68

LOCUINŢE
4.3 Fondul de locuinţe ………………………………………………………………………………..………...… 69
4.4 Locuinţe terminate …………………………………………………….……………………….……...……… 70

UTILITĂŢI PUBLICE
4.5 Utilităţi publice................................................. ………………………………………………..……………... 72

Teritorial
4.6 Fondul de locuinţe, pe forme de proprietate la 31 decembrie 2019 ………………………………………….. 73
4.7 Locuinţe terminate, în anul 2019 …………………………………………………………………………….. 75
4.8 Dotări tehnico-edilitare, pe localităţi, la sfârşitul anului 2019 ......................................................................... 77

SURSA DATELOR
Surse statistice:
➢ Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă, în unităţile economico-sociale.
➢ Cercetarea statistică privind modificările fondului de locuinţe ;
➢ Cercetarea statistică privind locuinţele terminate ;
➢ Cercetări statistice privind alimentarea cu apă, canalizare publică şi spaţii verzi, salubritate şi distribuţie a energiei
termice, gazelor naturale şi alte cercetări statistice pentru domeniul edilitar.
PREGIZĂRI METODOLOGICE

Câştigul salarial nominal brut cuprinde :


- salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată ( inclusiv pentru
timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu
sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat ( îndemnizaţiile pentru
concediile de odihnă şi de studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile
medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare
sau contractelor colective de muncă ;
- sumele brute plătite din profitul net și din alte fonduri (inclusiv drepturile în natură, ajutoarele bănești,
indemnizația/norma de hrană, alte stimulente și contravaloarea tichetelor de masă/cadou/de vacanță), sumele brute
plătite pentru perioade anterioare.
Câștigul salarial mediu lunar brut reprezintă raportul dintre sumele brute plătite salariaților de către agenții
economici în perioada de referință, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, și numărul mediu al salariaților, respectiv
numărul de luni ale perioadei de referință. Numărul mediu al salariaților se definește conform precizărilor de la
Capitolul 3 - Piața forței de muncă (pagina 97).
Câștigul salarial nominal net se calculează scăzând din sumele brute aferente câștigului salarial nominal brut
următoarele elemente:
- impozitul aferent;
- contribuția salariaților la bugetul asigurărilor pentru șomaj;
- contribuția individuală de asigurări sociale de stat;
- contribuția salariaților pentru asigurările sociale de sănătate.
Începând cu anul 2018, câștigul salarial nominal net se calculează scăzând din sumele brute aferente câștigului
salarial nominal brut următoarele elemente:
- impozitul aferent;
- contribuția de asigurări sociale datorată de salariați;
- contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de salariați.
Câștigul salarial mediu lunar net reprezintă raportul dintre sumele nete plătite salariaților de către agenții
economici în luna de referință, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, și numărul mediu al salariaților, respectiv
numărul de luni ale perioadei de referință. Numărul mediu al salariaților se definește conform precizărilor de la Capitolul
3 - Piața forței de muncă (pagina 97).
Conform prevederilor legislației naționale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare),
contribuțiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului
au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu anul de referință 2018, sunt suportate în totalitate de salariat,
fiind reflectate în cuantumul brut al câștigului salarial.
În consecință, indicatorul „câștigul salarial mediu brut lunar” produs și diseminat începând cu anul de referință
2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare.
Aceste prevederi legale nu influențează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câștig salarial mediu net lunar”.

65
Indicele câștigului salarial real se calculează ca raport între indicele câștigului salarial nominal mediu net și indicele
general al prețurilor de consum al populației, exprimat procentual.
Fondul de locuinţe se determină pe baza datelor obţinute la recensămintele populaţiei şi locuinţelor şi a modificărilor
intervenite în cursul fiecărui an, respectiv :
- intrările, reprezentând locuinţele date în folosinţă (locuinţe noi şi spaţii cu altă destinaţie transformate în
locuinţe) ;
- ieşirile, reprezentând demolările şi schimbarea locuinţelor în spaţii cu altă destinaţie.
Locuinţa este unitatea construită, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii
sau la niveluri diferite, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) sau cu alte spaţii de deservire,
independentă din punct de vedere funcţional, având intrarea separată din casa scării, curte sau stradă şi care a fost
construită, transformată sau amenajată în scopul de a fi folosită, în principiu, de o singur ă gospodărie.
Locuinţa terminată în cursul unui an, este acea construcţie care nu a existat anterior şi ale cărei elemente, inclusiv
fundaţia, s-au construit pentru prima dată, la care s-au realizat toate categoriile de lucrări prevăzute în documentaţia de
execuţie şi care au fost recepţionate de beneficiar.
Camera de locuit reprezintă o încăpere dintr-o locuinţă care serveşte pentru locuit, având suprafaţa de cel puţin 4
m2, înălţimea de cel puţin 2 m pe cea mai mare parte a suprafeţei sale şi care primeşte lumină naturală fie direct prin
ferestre şi/sau uşi exterioare, fie indirect, prin verande cu ajutorul ferestrelor şi/sau uşilor, sau prin alte camere de loc uit
cu ajutorul glasvandurilor. Astfel, sunt considerate camere de locuit : dormitoarele, camerele de zi, holurile locuibile,
încăperile cu dublă utilizare din a căror suprafaţă, o parte este folosită pentru locuit, alte încăperi sunt destinate pentru
locuit.
Suprafaţa construită reprezintă suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor clădirii (subsol,
parter, etaje şi mansardă, exclusiv podurile circulabile sau necirculabile), delimitate de conturul exterior al pereţilor
exteriori. Nu se cuprind suprafeţele aferente treptelor exterioare, teraselor neacoperite, ariile curţilor interioare mai
mari de 4 m 2 sau ale curţilor exterioare de lumină sau de acces.
Suprafaţa utilă rezultă din suprafaţa construită desfăşurată, din care se scade suprafaţa ocupată de pereţi, Suprafaţa
utilă a locuinţelor este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: suprafeţele camerelor de zi,
dormitoarelor, băilor, WC-urilor, duşurilor, bucătăriilor, spaţiilor de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei.
Suprafaţa locuibilă reprezintă suma suprafeţelor camerelor de locuit.
Lungimea totală a conductelor de distribuire a gazelor se referă la totalitatea conductelor (din reţea şi direct din
conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de la staţiile
de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către furnizori până la punctele de branşare a consumatorilo r.
Gazele naturale distribuite efectiv reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin reţelele de
distribuţie (inclusiv gazele naturale consumate de unitatea de distribuţie).
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor şi conductelor
instalate pe teritoriul localităţii respective, pentru transportul apei potabile de la conductele de aducţiune sau de la
staţiile de pompare până la punctele de branşare a consumatorilor. Nu sunt incluse fântânile cu găleata sau pompele
manuale.
Apa potabilă distribuită consumatorilor este cantitatea de apă livrată efectiv tuturor consumatorilor populaţiei şi
operatorilor economici, pentru nevoi productive şi neproductive ; se comensurează cu ajutorul apometrelor instalate la
consumatori sau pe baza normelor de consum pauşal.

66
4.G1 EVOLUȚIA INDICELUI CÂȘTIGULUI SALARIAL MEDIU NET LUNAR

lei

3000

2513
2500
2243
2000
2000
1736
1570
1488
1500

1000

500

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.G2 FONDUL DE LOCUINȚE

Număr locuințe (mii) mii mp

225 10400
10282
220 10300

215 10177
10200
210 10087
10100
205 10004
10000
200 9918
9842 9900
195
9800
190
214 215 216 217 218 219
185 9700

180 9600
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Locuinţe (mii) Suprafaţa locuibilă (mii mp)

67
4.1 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI1 ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
lei /salariat
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2017 2018 2019

Total 2776 3704 4083


Agricultură, silvicultură şi pescuit 2579 3550 3984
Industrie 2903 3742 4062
Industrie extractivă 5183 6529 6227
Industrie prelucrătoare 2745 3536 3900
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 4421 5803 6443
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 2472 3401 3731
Construcţii 2215 2633 3506
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2178 2958 2976
Transport şi depozitare 2423 3161 3541
Hoteluri şi restaurante 1704 2320 2423
Informaţii şi comunicaţii 2811 3494 3914
Intermedieri financiare şi asigurări 3978 5320 5657
Tranzacţii imobiliare 2442 3877 3577
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3157 3974 4496
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 1988 2597 2873
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 4505 6295 7200
Învăţământ 3096 4344 5117
Sănătate şi asistenţă socială 3485 5004 5441
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 2205 3098 3762
Alte activităţi ale economiei naţionale 1923 2592 2942

4.2 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI1 ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
lei /salariat
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2017 2018 2019

Total 2000 2243 2513


Agricultură, silvicultură şi pescuit 1862 2148 2408
Industrie 2093 2272 2526
Industrie extractivă 3669 3863 3884
Industrie prelucrătoare 1983 2153 2436
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 3161 3488 3872
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1801 2080 2226
Construcţii 1610 1600 2602
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 1587 1804 1817
Transport şi depozitare 1758 1913 2172
Hoteluri şi restaurante 1261 1410 1464
Informaţii şi comunicaţii 2068 2148 2403
Intermedieri financiare şi asigurări 2866 3222 3410
Tranzacţii imobiliare 1760 2314 2153
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2266 2382 2907
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 1444 1577 1745
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 3214 3772 4300
Învăţământ 2190 2607 3047
Sănătate şi asistenţă socială 2497 3027 3254
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1597 1874 2271
Alte activităţi ale economiei naţionale 1407 1578 1785

68
4.3 FONDUL DE LOCUINŢE

Existent la sfârşitul anului


Locuinţe Camere de locuit Suprafaţa locuibilă
(număr) (număr) (m2)

2012
Total 212604 616313 9672678
Proprietate majoritar de stat 2360 3949 73579
Proprietate majoritar privată 210244 612364 9599099

2013
Total 213592 620557 9764817
Proprietate majoritar de stat 2377 4017 74588
Proprietate majoritar privată 211215 616540 9690229

2014
Total 214348 624067 9841886
Proprietate majoritar de stat 2377 4017 74588
Proprietate majoritar privată 211971 620050 9767298

2015
Total 215075 627608 9918134
Proprietate majoritar de stat 2376 4015 74557
Proprietate majoritar privată 212699 623593 9843577

2016
Total 215942 631498 10003953
Proprietate majoritar de stat 2387 4035 75063
Proprietate majoritar privată 213555 627463 9928890

2017
Total 216884 635520 10087228
Proprietate majoritar de stat 2473 4228 79105
Proprietate majoritar privată 214411 631292 10008123

2018
Total 217855 639870 10177481
Proprietate majoritar de stat 2485 4261 79824
Proprietate majoritar privată 215370 635609 10097657

2019
Total 218987 644819 10282056
Proprietate majoritar de stat 2491 4281 80321
Proprietate majoritar privată 216496 640538 10201735

69
4.4 LOCUINŢE TERMINATE

Din acestea finanţate din:


Total
Fonduri publice
Anii Suprafaţa (m2) Suprafaţa (m2)
Locuinţe Locuinţe
(număr) Construită Utilă Locuibilă (număr) Construită

Total

2008 1459 220000 173509 122726 - -


2009 1495 233812 184617 132070 27 1490
2010 1464 230569 181560 102028 59 4917
2011 1310 212124 164488 101308 42 3011
2012 1276 207315 162354 98989 - -
2013 1222 199931 156831 97783 17 2003
2014 981 159842 127975 81012 - -
2015 997 169568 134240 79496 - -
2016 1175 198046 154930 92996 11 922
2017 1219 190978 148308 89150 86 8319
2018 1272 208680 162058 97630 12 1200
2019 1454 239583 187974 111951 6 822
Urban

2008 157 24214 18855 12666 - -


2009 205 32151 24830 16755 16 612
2010 226 32581 25359 13513 18 1341
2011 272 42375 33028 19770 40 2583
2012 230 38816 31036 16724 - -
2013 196 31616 24822 15459 - -
2014 186 31473 24778 13905 - -
2015 179 33120 26292 14488 - -
2016 198 37017 29411 15702 - -
2017 315 42021 32009 19706 85 8240
2018 203 33271 26295 15773 - -
2019 216 34914 27571 15630 - -
Rural

2008 1302 195786 154654 110060 - -


2009 1290 201661 159787 115315 11 878
2010 1238 197988 156201 88515 41 3576
2011 1038 169749 131460 81538 2 428
2012 1046 168499 131318 82265 - -
2013 1026 168315 132009 82324 17 2003
2014 795 128369 103197 67107 - -
2015 818 136448 107948 65008 - -
2016 977 161029 125519 77294 11 922
2017 904 148957 116299 69444 1 79
2018 1069 175409 135763 81857 12 1200
2019 1238 204669 160403 96321 6 822

70
Din acestea finanţate din:
Fonduri publice Fonduri private
Suprafaţa (m2) Suprafaţa (m2) Anii
Locuinţe
Utilă Locuibilă (număr) Construită Utilă Locuibilă

Total

- - 1459 220000 173509 122726 2008


930 645 1468 232322 183687 131425 2009
3385 2824 1405 225652 178175 99204 2010
2101 1649 1268 209113 162387 99659 2011
- - 1276 207315 162354 98989 2012
1440 1009 1205 197928 155391 96774 2013
- - 981 159842 127975 81012 2014
- - 997 169568 134240 79496 2015
595 506 1164 197124 154335 92490 2016
5457 4042 1133 182659 142851 85108 2017
833 719 1260 207480 161225 96911 2018
591 497 1448 238761 187383 111454 2019
Urban

- - 157 24214 18855 12666 2008


367 194 189 31539 24463 16561 2009
905 769 208 31240 24444 12744 2010
1758 1495 232 39792 31270 18275 2011
- - 230 38816 31036 16724 2012
- - 196 31616 24822 15489 2013
- - 186 31473 24778 13905 2014
- - 179 33120 26292 14488 2015
- - 198 37017 29411 15702 2016
5394 4008 230 33781 26615 15698 2017
- - 203 33271 26295 15773 2018
- - 216 34914 27571 15630 2019
Rural

- - 1302 195786 154654 110060 2008


563 451 1279 200783 159224 114864 2009
2480 2055 1197 194412 153731 86460 2010
343 154 1036 162321 131117 81384 2011
- - 1046 168499 131318 82265 2012
1440 1009 1009 166312 130569 81315 2013
- - 795 128369 103197 67107 2014
- - 818 136448 107948 65008 2015
595 506 966 160107 124924 76788 2016
63 34 903 148878 116236 69410 2017
833 719 1057 174209 134930 81138 2018
591 497 1232 203847 159812 95824 2019

71
4.5 UTILITĂŢI PUBLICE

2014 2018 2016 2017 2018 2019

Lungimea străzilor orăşeneşti (km) 432 432 432 427 420 415
din care: modernizate (km) 311 315 322 326 319 317

Suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe (ha) 235 254 269 276 277 276

Localităţi1) cu reţea de distribuire a apei (număr) 68 69 69 69 71 75


din care : municipii şi oraşe (număr) 7 7 7 7 7 7

Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire


a apei (km) 1793 1807 1901 1899 1977 2037
din care : municipii şi oraşe (km) 301 301 346 346 346 346

Apă potabilă totală distribuită (mii m3) 10064 10581 11371 12254 11561 12086
din care : pentru uz casnic (mii m3) 7547 7933 8269 9467 9648 10256

Localităţi1) cu canalizare publică (număr) 17 21 23 23 25 26


din care: municipii şi oraşe (număr) 6 6 6 6 6 6

Lungimea totală simplă a conductelor de


canalizare (km) 340 377 460 478 598 628

Localităţi1) în care se distribuie gaze naturale (număr) 47 47 48 48 50 50


din care: municipii şi oraşe (număr) 7 7 7 7 7 7

Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a


gazelor naturale (km) 1517 1526 1535 1547 1592 1600

Salubritatea oraşelor
autovidanjoare (număr) 17 17 17 17 17 17
autovehicule pentru transport gunoi (număr) 86 86 86 86 86 86
Autostropitoare cu sau fără mătură (număr) 11 11 11 11 11 11

Numărul autobuzelor şi microbuzelor din inventar 40 40 41 41 41 38

Călători transportaţi cu :
autobuze şi microbuze (mii persoane) 2030 2394 3200 3740 3811 4538

___________________
1) Municipii, oraşe, comune

72
4.6 FONDUL DE LOCUINŢE, PE FORME DE PROPRIETATE, LA 31 DECEMBRIE 2019

Total Locuinţe (număr)


Localitatea Camere Suprafaţa Proprietate Proprietate
Locuinţe
de locuit locuibilă majoritar majoritar
(număr)
(număr) - m2 - de stat privată

TOTAL JUDEŢ 218987 644819 10282056 2491 216496


Urban -total 66621 175919 3070947 2129 64492
Târgovişte 36580 92204 1655621 1180 35400
Moreni 8079 20432 359834 247 7832
Fieni 3049 8329 134255 102 2947
Găeşti 5920 17161 290303 89 5831
Pucioasa 6032 16962 286406 248 5784
Răcari 3012 9685 151500 21 2991
Titu 3949 11146 193028 242 3707
Rural –total 152366 468900 7211109 362 152004
Aninoasa 2448 8511 144065 46 2402
Băleni 2434 8745 149982 0 2434
Bărbuleţu 1252 3401 51503 0 1252
Bezdead 2567 7678 107983 0 2567
Bilciureşti 966 2700 39859 6 960
Brăneşti 1582 5247 89242 0 1582
Braniştea 1790 5635 83107 2 1788
Brezoaele 1553 5322 73965 0 1553
Buciumeni 2095 6849 105744 6 2089
Bucşani 2356 7963 122117 2 2354
Butimanu 1200 3559 49317 0 1200
Cândeşti 1862 5062 81092 0 1862
Ciocăneşti 2024 6805 105727 0 2024
Cobia 1365 4189 59887 8 1357
Cojasca 2117 5609 76883 8 2109
Comişani 1924 6503 103503 0 1924
Conteşti 2272 6286 92528 0 2272
Corbii Mari 3437 9901 137716 0 3437
Cornăţelu 1137 3296 47102 0 1137
Corneşti 3473 11020 154296 0 3473
Costeştii din Vale 1171 3631 52392 0 1171
Crângurile 1493 3909 54934 0 1493
Crevedia 3975 13937 274780 8 3967
Dărmăneşti 1970 5956 90154 0 1970
Dobra 1543 4939 75570 1 1542
Doiceşti 1829 5420 88179 33 1796
Dragodana 2394 7406 113563 0 2394
Dragomireşti 3465 10105 151068 0 3465
Finta 1641 5367 88833 0 1641
Glodeni 1574 4660 61182 1 1573
Gura Foii 976 2806 37347 0 976
Gura Ocnitei 2782 8759 139871 11 2771
Gura Şutii 2030 6300 100105 0 2030
Hulubeşti 1581 4304 64977 0 1581
I. L. Caragiale 2598 7765 124153 87 2511
Iedera 1471 4370 61918 0 1471
Lucieni 1382 4369 66347 3 1379
Ludeşti 2059 5435 81141 8 2051
Lunguleţu 2076 7458 114709 0 2076
Malu cu Flori 1378 4300 65554 0 1378
Măneşti 1875 5325 81974 1 1874

73
4.6 FONDUL DE LOCUINŢE, PE FORME DE PROPRIETATE, LA 31 DECEMBRIE 2019 - continuare

Total Locuinţe (număr)


Localitatea Camere Suprafaţa Proprietate Proprietate
Locuinţe
de locuit locuibilă majoritar majoritar
(număr)
(număr) - m2 - de stat privată
Mătăsaru 1894 6067 81583 0 1894
Mogoşani 1505 4885 71472 0 1505
Moroeni 2362 7548 124494 39 2323
Morteni 1631 3924 52998 0 1631
Moţăieni 998 2818 39874 0 998
Niculeşti 1522 4718 75186 16 1506
Nucet 1522 4988 76000 6 1516
Ocniţa 1777 5192 78509 1 1776
Odobeşti 2016 6088 82901 0 2016
Perşinari 958 3616 57443 0 958
Petreşti 2391 6845 93141 3 2388
Pietrari 1194 3118 45157 0 1194
Pietroşiţa 1606 4784 75160 0 1606
Poiana 1373 4857 69717 0 1373
Potlogi 3186 9494 134392 13 3173
Produleşti 1364 4383 62401 1 1363
Pucheni 975 3172 46686 1 974
Raciu 1606 4692 71232 0 1606
Răscăieţi 862 2175 26490 0 862
Râul Alb 1052 2802 37647 1 1051
Răzvad 3635 12545 223137 0 3635
Runcu 2026 5879 86458 0 2026
Sălcioara 1758 5449 78471 0 1758
Şelaru 1835 4268 51202 0 1835
Slobozia Moară 1028 3321 52402 0 1028
Şotânga 2337 7639 114415 0 2337
Tărtăşeşti 2772 9988 186783 16 2756
Tătărani 2643 7510 113926 1 2642
Ulieşti 1780 5263 71402 0 1780
Ulmi 1890 6261 117135 0 1890
Văcăreşti 1750 6218 102346 4 1746
Valea Lungă 2340 7043 109915 1 2339
Valea Mare 1163 3214 48746 0 1163
Văleni -Dâmboviţa 1583 4339 62992 2 1581
Vârfuri 1027 2960 42905 8 1019
Vişina 1711 4709 72147 0 1711
Vişineşti 1196 3529 50772 0 1196
Vlădeni 1167 3400 53911 0 1167
Voineşti 2623 8271 144190 15 2608
Vulcana -Băi 1407 4368 69999 0 1407
Vulcana -Pandele 1784 5758 91003 3 1781

74
4.7 LOCUINŢE TERMINATE, ÎN ANUL 2019

Locuinţe Camere de locuit Suprafaţa (m2)


Localitate
(număr) (număr) Construită Utilă Locuibilă

TOTAL JUDEŢ 1454 5517 239583 187974 111951


Urban -total 216 774 34914 27571 15630
Târgovişte 111 362 16807 13246 7286
Moreni 16 61 2652 2160 1166
Fieni 3 12 487 390 245
Găeşti 15 70 3285 2610 1379
Pucioasa 23 100 4180 3382 2266
Răcari 25 88 3473 2748 1570
Titu 23 81 4030 3035 1718
Rural -total 1238 4743 204669 160403 96321
Aninoasa 35 158 7411 5776 2853
Băleni 48 233 11662 9319 5441
Bărbuleţu
Bezdead 9 32 1297 1023 562
Bilciureşti 4 14 578 469 320
Braniştea 10 39 1810 1444 838
Brăneşti 12 50 2541 2013 1005
Brezoaele 26 89 3389 2612 1717
Buciumeni 5 21 908 699 403
Bucşani 16 53 2288 1835 1087
Butimanu 10 35 1191 933 633
Cândeşti 3 12 564 455 248
Ciocăneşti 21 72 3523 2776 1355
Cobia 8 39 1308 1062 844
Cojasca 9 27 853 701 403
Comişani 20 86 4157 3178 1963
Conteşti 10 37 1368 1087 566
Corbii Mari 12 39 1664 1311 804
Cornăţelu 4 14 469 375 256
Corneşti 19 67 2704 2221 1240
Costeştii din Vale 4 14 418 337 236
Crângurile 3 12 515 436 186
Crevedia 123 449 18559 14231 8869
Dărmăneşti 10 37 1316 1074 627
Dobra 7 29 1320 1060 657
Doiceşti 13 45 1936 1449 992
Dragodana 13 46 2460 1870 1033
Dragomireşti 60 218 9837 7891 4395
Finta 10 33 1576 1149 685
Glodeni 13 51 2079 1687 938
Gura Foii 3 12 453 388 249
Gura Ocnitei 18 83 3745 3181 2001
Gura Şutii 12 46 1727 1418 835
Hulubeşti 18 59 2132 1576 1096
I. L. Caragiale 9 50 1480 1203 860
Iedera 5 18 803 641 340
Lucieni 10 37 1476 934 677
Ludeşti 11 40 1518 1172 669
Lunguleţu 8 40 1408 1054 700
Malu cu Flori 6 32 1078 779 467
Măneşti

75
4.7 LOCUINŢE TERMINATE, ÎN ANUL 2019 - continuare

Camere Suprafaţa (m2)


Locuinţe
Localitate de locuit
(număr) Construită Utilă Locuibilă
(număr)
Mătăsaru 14 47 1637 1339 909
Mogoşani 10 32 1314 1062 712
Moroeni 21 82 3101 2282 1382
Morteni 7 26 795 640 462
Moţăieni 6 25 950 743 444
Niculeşti 10 38 1581 1163 740
Nucet 23 87 3701 2965 1769
Ocniţa 5 19 1012 762 494
Odobeşti 12 37 1644 1225 739
Perşinari 21 102 4612 3701 2184
Petreşti 9 33 1476 1185 653
Pietrari 4 15 881 675 333
Pietroşiţa 4 11 332 234 126
Poiana 8 33 1469 1168 692
Potlogi 59 177 6863 5181 3004
Produleşti 4 19 971 813 504
Raciu 10 39 1776 1357 841
Răscăieţi 1 3 145 114 61
Răzvad 35 149 6900 5258 2891
Râu Alb - - - - -
Runcu 11 52 2265 1783 1104
Sălcioara 13 53 1912 1500 888
Slobozia Moară 2 8 439 368 164
Şelaru 1 4 260 205 137
Şotânga 55 195 9113 7102 3606
Tărtăşeşti 66 262 12095 9559 5268
Tătărani 11 39 1882 1558 1093
Ulieşti 10 38 1360 1072 645
Ulmi 49 210 9672 7147 5611
Valea Lungă 13 45 2708 2185 1460
Valea Mare 1 2 114 91 45
Văcăreşti 18 54 2557 1971 1058
Văleni- Dâmboviţa 6 21 945 744 531
Vârfuri 3 17 386 319 159
Vişina 5 16 483 395 303
Vişineşti 4 15 652 500 275
Vlădeni 5 21 776 554 389
Voineşti 29 136 5505 4871 3218
Vulcana -Băi 9 24 914 777 662
Vulcana -Pandele 27 89 3950 3016 1715

76
4.8 DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE, PE LOCALITĂŢI, LA SFÂRŞITUL ANULUI 2019
km.
Lungimea străzilor
Lungimea totală simplă
orăşeneşti
Localitate a conductelor de
a reţelei de a reţelei de din care:
distribuiţie a Total
distribuţie a apei canalizare modernizate
gazelor naturale

TOTAL JUDEŢ 2037,4 628,3 1599,9 415 317


Urban - total 368,2 367,1 504,3 415 317
Târgovişte 158,1 151,0 153,5 101 82
Moreni 59,1 53,7 68,2 65 58
Fieni 31,2 20,7 37,7 72 45
Găeşti 33,4 58,2 57,5 52 51
Pucioasa 46,3 39,5 60,9 62 26
Răcari 24,8 - 69,3 15 9
Titu 15,3 44,0 57,2 48 46
Rural - total 1669,2 261,2 1095,6 - -
Aninoasa 37,3 21,9 45,2 - -
Băleni - - 34,8 - -
Bezdead 21,7 - 48,8 - -
Bilciureşti 14,5 - - - -
Brăneşti 21,8 7,0 23,3 - -
Braniştea 11,4 - - - -
Brezoaele 18,6 18,6 - - -
Buciumeni 28,2 - 15,1 - -
Bucşani 38,8 - 39,5 - -
Cândeşti 25,6 - 13,7 - -
Cobia 36,4 - 2,6 - -
Cojasca 17,5 5,0 - - -
Comişani 15,2 16,2 23,7 - -
Conţeşti 18,0 - - - -
Corneşti 47,4 - 42,8 - -
Costestii Din Vale 22,0
Crângurile 33,4 - - - -
Crevedia 6,1 0,9 53,7 - -
Dărmăneşti 33,0 9,8 32,0 - -
Dobra 17,9 26,1 - - -
Doiceşti 24,3 18,6 25,1 - -
Dragodana 42,9 - 28,7 - -
Dragomireşti 32,9 - 41,3 - -
Finta 29,4 - 12,7 - -
Glodeni 29,0 - 5,6 - -
Gura Foii 2,3 - - - -
Gura Ocniţei 26,5 5,7 49,2 - -
Gura Şuţii 27,7 30,0 29,6 - -
Hulubeşti 23,9 - - - -
I. L. Caragiale 30,0 19,4 43,9 - -
Iedera 24,1 - - - -
Lucieni 18,8 - - - -
Ludeşti 20,3 - - - -
Lunguleţu 27,0 - 18,9 - -
Malu cu Flori 41,3 - - - -
Măneşti 19,6 - - - -
Mătăsaru 30,2 - - - -
Moroeni 22,1 - 36,0 - -
Morteni 26,4 - - - -
Moţăieni 10,4 - 22,7 - -
Niculeşti 16,7 15,6 0,8 - -
77
4.8 DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE, PE LOCALITĂŢI, LA SFÂRŞITUL ANULUI 2019 - continuare

Lungimea străzilor
Lungimea totală simplă
orăşeneşti
Localitate a conductelor de
a reţelei de a reţelei de din care:
distribuiţie a Total
distribuţie a apei canalizare modernizate
gazelor naturale
Nucet 16,4 - 24,6 - -
Ocniţa 26,0 - 14,2 - -
Odobeşti 17,8
Perşinari 15,4 - - - -
Petreşti 33,5 - 5,7 - -
Pietroşiţa 7,2 - 14,6 - -
Poiana 19,3 - - - -
Potlogi 18,2 - 41,5 - -
Produleşti 24,0 - - - -
Raciu 14,5 3,4 - - -
Răscăeţi 5,0 5,0 - - -
Răzvad 42,6 7,4 49,4 - -
Runcu 27,7 - 26,3 - -
Şelaru 36,5 - - - -
Slobozia Moară 12,9
Şotânga 23,5 24,2 28,7 - -
Tărtăşeşti - - 57,1 - -
Tătărani 41,0 - - - -
Ulmi 26,9 17,2 27,0 - -
Văcăreşti - - 20,4 - -
Valea Lungă 45,5 - 25,0 - -
Valea Mare 34,0 - 11,4 - -
Văleni -Dâmboviţa 28,0 - - - -
Vârfuri 11,6 - - - -
Vişina 34,6 - - - -
Vişineşti 20,1 1,5 6,4 - -
Vlădeni 7,8 - 7,6 - -
Voineşti 30,9 7,7 9,6 - -
Vulcana -Băi 32,3 - 17,7 - -
Vulcana -Pandele 25,4 - 18,2 - -

78
ASISTENŢĂ ŞI
PROTECŢIE SOCIALĂ 5
CUPRINS TABELE Pagina

PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR


5.1 Cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor …………………………………………..…………...…………. 83

ASIGURĂRI SOCIALE
5.2 Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară ……………………………..………..……………. 83
5.3 Cantine de ajutor social …………………………………………………………………………………..…. 83

SURSA DATELOR

Surse administrative :

➢ Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru datele privind protecţia socială a şomerilor înregistraţi
➢ Casa Naţională de Pensii Publice, pentru datele privind protecţia socială a pensionarilor de asigurări sociale
➢ Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru datele privind cantinele de ajutor social

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor :


Indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de
muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă.
Conform Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de indemnizaţie de şomaj :
a) şomerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :
- au stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 luni premergătoare datei înregistrării cererii
- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare
- nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii
- sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domociliul.
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj, pentru această categorie de şomeri, este o sumă acordată lunar, diferenţiată
în funcţie de stagiul de cotizare.
b) şomeri asimilaţi care îndeplinesc cumulativ următoerele condiţii:
- sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul
- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare
- nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii.
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj, pentru această categorie de şomeri, este o sumă fixă, lunară, reprezentând
50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia şi se acordă pe o perioadă
de 6 luni.
Conform Legii nr. 118 din 30 iunie 2010, cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilit în condiţiile prevăzute de lege
şi aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabileşte ori se repune în plată după suspendare,
potrivit prevederilor legale se diminuează cu 15%.
Cheltuieli pentru formarea profesională reprezintă cheltuielile efectuate pentru calificarea, recalificarea,
perfecţionarea şi specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; formarea profesională se realizeaz ă
prin cursuri, stagii de practică şi specializare, organizate pe niveluri de pregătire, pe baza planului naţional de formar e
profesională.
Plata absolvenţilor reprezintă suma acordată angajatorilor care au încadrat în muncă pe durată nedeterminată
absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ.Suma lunară se stabileşte conform Legii nr.76/2002-art.80, alin 1 cu
modificările şi completările ulterioare.
Plăţile pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj reprezintă sumele
plătite în completarea veniturilor salariale şomerilor cu experienţă în muncă şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
conform Legii nr. 76/2002- art.72 şi art. 73 cu modificările şi completările ulterioare.
Plăţile pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă reprezintă sumele acordate ca prime de încadrare
neimpozabile persoanelor (şomere) care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei în care beneficiază de
indemnizaţie de şomaj, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul
stabil; prima de încadrare reprezintă echivalentul a două salarii minime brute pe ţară.
Plăţile pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria defavorizaţi reprezintă sumele
acordate angajatorilor care au încadrat în muncă, pe durată nederminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap.
Suma lunară se stabileşte confor Legii nr.76/2002-art. 80, alin. 2, cu modificările şi completările ulterioare.
Plăţile compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare reprezintă
sumele acordate persoanelor cărora li s-au desfăcut contractele individuale de muncă ca urmare a concedierilor colective
(O.U.G. nr.7/1998 completată cu O.G. nr. 98/1999 cu modificările şi completările ulterioare).
Alte cheltuieli cuprind, sumele acordate sub formă de credite întreprinderilor mici şi mijlocii pentru înfiinţarea de
noi locuri de muncă, precum şi cele necesare administrării fondului pentru plata ajutorului de şomaj.

80
Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de
învăţământ superior, în scopul:
- asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii
- consolodării competenţelor şi abilităşilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele
locului de muncă în vederea integrării în muncă
- dobândirii de experienţă şi vechime în muncă
- dobîndirii de vechime în specialitate, după caz.

Pensia medie lunară s-a calculat prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în
plată în anul de referinţă la numărul mediu lunar al acestora înmulţit cu 12. Începând cu 1 ianuarie 2011, sumele cuvenite
drept pensii nu mai includ contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate (OUGnr. 107/2010).

81
5.G1 EVOLUȚIA NUMĂRULUI MEDIU AL PENSIONARILOR

număr persoane

120000 112704 112041 112064 111587 111235 110841

100000

80000

60000

40000

20000 11979 10782 9595 8473 7517 6597

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pensionari de asigurări sociale de stat Pensionari agricultori

5.G2 EVOLUȚIA PENSIEI MEDII LUNARE

lei/persoană

1400
1192
1200
1079
980
1000 887
843
803
800

600 500
452
410
331 350 370
400

200

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pensionari de asigurări sociale de stat Pensionari agricultori

82
5.1 CHELTUIELI CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR
mii lei
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 36813 27255 21018 19494 21936 41556


Indemnizaţie de şomaj (şomeri cu experienţă în muncă) 1) 20194 12877 9267 7942 7778 6718
Indemnizaţie de şomaj (şomeri fără experienţă în muncă)2) 2833 2388 1348 853 510 418
Cheltuieli pentru formarea profesională 435 475 587 624 671 1036
Plata absolvenţilor 607 721 778 593 724 1901
Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte
de expirarea perioadei de şomaj3) 351 251 236 332 347 267
Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă3) 61 79 84 103 102 101
Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează
şomeri din categoria defavorizaţi3) 1832 2129 2244 3038 3050 2743
Alte cheltuieli 10499 8335 6474 6009 8754 28372
________________
1) Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform articolului 39 din Legea

nr. 76/2002, precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolului 72 din Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare.
2) Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, conform articolului 40 din Legea nr.76/2002,precum şi alte

sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolelor 72-73 din Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu modificările şi completările ulterioare).
3) Alte categorii de cheltuieli, conform Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

(cu modificările şi completările ulterioare).

5.2 NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pensionari de sigurări sociale de stat


număr mediu 112704 112041 112064 111587 111235 110841
pensia medie lunară - lei/persoană 803 843 887 980 1079 1192

Pensionari IOVR
număr mediu 123 105 86 68 56 45
pensia medie lunară - lei/persoană 202 204 207 202 184 171

Pensionari agricultori
număr mediu 11979 10782 9595 8473 7517 6597
pensia medie lunară - lei/persoană 331 350 370 410 452 500

Beneficiari de ajutor social


număr mediu 16 13 12 10 9 8
ajutor mediu lunar - lei/persoană 207 222 228 239 273 284

5.3 CANTINE DE AJUTOR SOCIAL

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cantine de ajutor social (secţii) - număr 1 1 1 1 1 1


Capacitate - locuri 750 750 750 750 750 750
Beneficiari - persoane 690 694 644 527 527 527
_________________
Notă : Numărul cantinelor şi capacitatea lor sunt urmărite la stârşitul anului, iar beneficiarii reprezintă numărul mediu
zilnic de persoane

83
SĂNĂTATE 6
CUPRINS TABELE Pagina

6.1 Unităţile sanitare, pe forme de proprietate ………………………………………………………………….. 88


6.2 Personalul medico-sanitar (la sfârşitul anului) …………..………………………………………..……........ 90
6.3 Paturile din unităţile sanitare (la sfârşitul anului) ….………………………………………………….......... 91

Teritorial
6.4 Unităţile sanitare, pe localităţi şi forme de proprietate, în anul 2019 ………………………………………. 92
6.5 Paturile din spitale şi personalul medico-sanitar, pe localităţi, în anul 2019 ……………………………….. 98

SURSA DATELOR

Surse statistice :
➢ Cercetări statistice realizate în unităţi sanitare.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Reţeaua unităţilor sanitare este urmărită atât pentru sectorul majoritar de stat cât şi pentru cel privat.
În numărul unităţilor sanitare nu sunt incluse cabinetele medicale din structura proprie a spitalelor, a societăţilor
medicale civile, a policlinicilor, centrelor medicale de specialitate, ambulatoriilor integrate spitalelor, a societăţilor civile
medicale de specialitate.
În numărul personalului sanitar cu studii superioare sunt evidenţiaţi separat medicii, stomatologii şi farmaciştii.
În numărul personalului sanitar mediu sunt incluşi : asistenţi medicali, asistenţii de farmacie, surori medicale,
tehnicieni sanitari, oficianţi medicali, moaşe, laboranţi şi alte categorii de personal sanitar cu studii medii assimilate.
În numărul paturilor din spitale sunt incluse şi cele pentru nou născuţi din spitalele sau secţiile de obstetrică -
ginecologie ; nu sunt incluse paturile pentru însoţitori.

87
6.1 UNITĂŢILE SANITARE, PE FORME DE PROPRIETATE

Forma de proprietate :
Total Majoritar de stat
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016

Spitale 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dispensare medicale 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Centre de sănătate mintală 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Centre medicale de specialitate 19 19 20 19 19 21 1 1 1
Unităţi medico-sociale 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cabinete medicale de
20 17 15 13 14 15 3 3 3
medicină generală
Cabinete medicale şcolare şi
14 14 44 45 49 49 14 14 44
studenţeşti
Cabinete medicale individuale
de familie 246 249 273 269 266 259 - - -
Cabinete stomatologice 224 218 226 246 268 281 1 1 1
Laboratoare medicale 78 74 75 79 82 79 34 26 26
Laboratoare de tehnică
54 52 52 51 51 58 - - -
dentară
Farmacii 161 159 167 168 168 175 8 5 5
Puncte farmaceutice 56 62 55 58 58 53 - 2 2
Cabinete medicale de
108 106 116 121 125 124 - - -
specialitate
Ambulatorii de spital şi de
6 5 5 5 5 5 6 5 4
specialitate

88
număr unităţi
Forma de proprietate :
Majoritar de stat Majoritar privată
2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 4 4 - - - - - - Spitale
5 5 5 - - - - - - Dispensare medicale
1 1 1 - - - - - - Centre de sănătate mintală
1 1 1 18 18 19 18 18 20 Centre medicale de specialitate
3 3 3 - - - - - - Unităţi medico-sociale
Cabinete medicale de
3 3 3 17 14 12 10 10 12
medicină generală
Cabinete medicale şcolare şi
45 49 49 - - - - - -
studenţeşti
Cabinete medicale
- - - 246 249 273 269 269 259 individuale de familie
1 1 2 223 217 225 245 245 279 Cabinete stomatologice
31 31 30 44 48 49 48 48 49 Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnică
- - - 54 52 52 51 51 58
dentară
5 5 5 153 154 162 163 163 170 Farmacii
2 2 2 56 60 53 56 56 51 Puncte farmaceutice
Cabinete medicale de
- - - 108 106 116 121 121 124
specialitate
Ambulatorii de spital şi de
4 4 4 - - 1 1 1 1
specialitate

89
6.2 PERSONALUL MEDICO-SANITAR (la sfârşitul anului)
persoane
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medici1) 598 585 591 582 574 585

Locuitori la un medic 889 905 893 903 911 890

Medici la 10000 locuitori 11,2 11,1 11,2 11,1 11,0 11,2

Stomatologi 203 210 217 220 222 232

Locuitori la un stomatolog 2619 2520 2432 2324 2355 2243

Stomatologi la 10000 locuitori 3,8 4,0 4,1 4,3 4,3 4,5

Farmacişti 208 206 208 226 227 247

Locuitori la un farmacist 2556 2569 2538 2324 2303 2107

Farmacişti la 10000 locuitori 3,9 3,9 3,9 4,3 4,3 4,7

Personal sanitar mediu 2616 2694 2780 2791 2792 2836

Locuitori la un cadru mediu 203 197 190 188 187 183

Personal mediu la 10000 locuitori 49,2 50,8 52,7 53,1 53,4 54,0

Personal mediu la un medic 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 4,8

Personal sanitar auxiliar 1055 1109 1150 1174 1220 1237

________________
1) Exclusiv stomatologi

90
6.3 PATURILE DIN UNITĂŢILE SANITARE (la sfârşitul anului)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Paturi (număr)

Paturi în spitale - total 2538 2385 2385 2367 2357 2357

Paturi la 1000 locuitori

Paturi în spitale – total 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

________________
1) Numai unităţile din sectorul public

91
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2019

Proprietate majoritar de stat


Cabinete
Localitate Dispensare Unităţi medico-
Spitale medicale şcolare
medicale sociale
şi studenţeşti

TOTAL JUDEŢ 4 5 3 49
Urban - total 4 5 1 49
Târgovişte 1 1 - 39
Moreni 1 1 - 2
Fieni - - - 3
Găeşti 1 1 - 2
Pucioasa 1 1 - 1
Răcari - - 1 1
Titu - 1 - 1
Rural - total - - 2 -
Aninoasa - - - -
Băleni - - - -
Bărbuleţu - - - -
Bezdead - - -
Bilciureşti - - - -
Brăneşti - - - -
Braniştea - - - -
Brezoaele - - - -
Buciumeni - - - -
Bucşani - - 1 -
Butimanu - - - -
Cândeşti - - - -
Ciocăneşti - - - -
Cobia - - - -
Cojasca - - - -
Comişani - - - -
Conţeşti - - - -
Corbii Mari - - - -
Cornăţelu - - - -
Corneşti - - - -
Costeştii din Vale - - - -
Crângurile - - - -
Crevedia - - - -
Dărmăneşti - - - -
Dobra - - - -
Doiceşti - - - -
Dragodana - - - -
Dragomireşti - - - -
Finta - - - -
Glodeni - - - -
Gura Foii - - - -
Gura Ocniţei - - - -
Gura Şuţii - - - -
Hulubeşti - - - -
I. L. Caragiale - - - -
Iedera - - - -
Lucieni - - - -
Ludeşti - - - -
Lunguleţu - - - -
Malu cu Flori - - - -
Măneşti - - - -
Mătăsaru - - - -
Mogoşani - - - -
Moroeni - - - -
Morteni - - - -
Moţăieni - - - -
Niculeşti - - 1 -
92
număr
Proprietate majoritar de stat
Cabinete
Ambulatorii Localitate
medicale de Cabinete Laboratoare
Farmacii1) de spital şi de
medicină stomatologice medicale
specialitate
generală

3 2 7 30 4 TOTAL JUDEŢ
1 2 6 25 4 Urban - total
1 2 3 16 1 Târgovişte
- - 1 2 1 Moreni
- - - - - Fieni
- - 1 2 1 Găeşti
- - 1 4 1 Pucioasa
- - - - - Răcari
- - - 1 - Titu
2 - 1 5 - Rural - total
- - - - - Aninoasa
- - - - - Băleni
- - - - - Bărbuleţu
- - - - - Bezdead
- - - - - Bilciureşti
- - - - - Brăneşti
- - - - - Braniştea
- - - - - Brezoaele
- - - - - Buciumeni
- - - - - Bucşani
- - - - - Butimanu
- - - - - Cândeşti
- - - - - Ciocăneşti
- - - - - Cobia
- - - - - Cojasca
- - - - - Comişani
- - - - - Conţeşti
- - - - - Corbii Mari
- - - - - Cornăţelu
- - - - - Corneşti
- - - - - Costeştii din Vale
- - - - - Crângurile
- - - - - Crevedia
- - - - - Dărmăneşti
- - - - - Dobra
- - - - - Doiceşti
- - - - - Dragodana
- - - - - Dragomireşti
- - - - - Finta
- - - - - Glodeni
- - - - - Gura Foii
- - 2 - Gura Ocniţei
- - - - - Gura Şuţii
- - - - - Hulubeşti
2 - 1 - - I. L. Caragiale
- - - - - Iedera
- - - - - Lucieni
- - - - - Ludeşti
- - - - - Lunguleţu
- - - - - Malu cu Flori
- - - - - Măneşti
- - - - - Mătăsaru
- - - - - Mogoşani
- - - 2 - Moroeni
- - - - - Morteni
- - - - - Moţăieni
- - - - - Niculeşti
93
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2019
- continuare

Proprietate majoritar de stat


Cabinete
Localitate Dispensare Unităţi medico-
Spitale medicale şcolare
medicale sociale
şi studenţeşti

Nucet - - - -
Ocniţa - - - -
Odobeşti - - - -
Perşinari - - - -
Petreşti - - - -
Pietrari - - - -
Pietroşiţa - - - -
Poiana - - - -
Potlogi - - - -
Produleşti - - - -
Pucheni - - - -
Raciu - - - -
Răscăeţi - - - -
Râul Alb - - - -
Răzvad - - - -
Runcu - - - -
Sălcioara - - - -
Şelaru - - - -
Slobozia Moară - - - -
Şotânga - - - -
Tărtăşeşti - - - -
Tătărani - - - -
Ulieşti - - - -
Ulmi - - - -
Văcăreşti - - - -
Valea Lungă - - - -
Valea Mare - - - -
Văleni Dâmboviţa - - - -
Vârfuri - - - -
Vişina - - - -
Vişineşti - - - -
Vlădeni - - - -
Voineşti - - - -
Vulcana -Băi - - - -
Vulcana -Pandele - - - -

__________________
1) Inclusiv puncte farmaceutice
94
Proprietate majoritar de stat
Cabinete
Ambulatorii de
medicale de Cabinete Laboratoare
Farmacii1) spital şi de Localitate
medicină stomatologice medicale
specialitate
ganerală

- - - - - Nucet
- - - - - Ocniţa
- - - - - Odobeşti
- - - - - Perşinari
- - - - - Petreşti
- - - - - Pietrari
- - - - - Pietroşiţa
- - - - - Poiana
- - - - - Potlogi
- - - - - Produleşti
- - - - - Pucheni
- - - - - Raciu
- - - - - Răscăeţi
- - - - - Râul Alb
- - - - - Răzvad
- - - - - Runcu
- - - - - Sălcioara
- - - - - Şelaru
- - - - - Slobozia Moară
- - - - - Şotânga
- - - - - Tărtăşeşti
- - - - - Tătărani
- - - - - Ulieşti
- - - - - Ulmi
- - - - - Văcăreşti
- - - - - Valea Lungă
- - - - - Valea Mare
- - - - - Văleni Dâmboviţa
- - - - - Vârfuri
- - - - - Vişina
- - - - - Vişineşti
- - - - - Vlădeni
- - - 1 - Voineşti
- - - - - Vulcana -Băi
- - - - - Vulcana -Pandele

95
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2019

Proprietate majoritar privat


Cabinete Labora- Ambulatorii
Cabinete Labora-
Localitate medicale de Cabinete toare de de spital şi de
medicale de toare Farmacii2)
medicină specialitate
stomatologice
medicale
tehnică, specialitate
generală 1) dentară

TOTAL JUDEŢ 271 124 279 49 58 221 1


Urban - total 98 113 186 48 53 80 1
Târgovişte 56 75 128 32 37 53 1
Moreni 9 9 16 7 5 7 -
Fieni 5 - 4 - - 2 -
Găeşti 9 13 14 4 5 7 -
Pucioasa 10 13 10 3 6 6 -
Răcari 4 - 3 - - 2 -
Titu 5 3 11 2 - 3 -
Rural - total 173 11 93 1 5 141 -
Aninoasa 4 3 3 1 - 2 -
Băleni 2 - 2 - - 3 -
Bărbuleţu 1 - 1 - - 2 -
Bezdead 1 - 1 - - 2 -
Bilciureşti 1 - 1 - 1 - -
Brăneşti 6 1 2 - - 2 -
Braniştea 1 - - - - 3 -
Brezoaele 3 - 1 - - 2 -
Buciumeni 2 - 1 - - 1 -
Bucşani 3 - 2 - - 2 -
Butimanu 2 - 1 - - - -
Cândeşti 2 - - - - 2 -
Ciocăneşti 2 - 1 - - 2 -
Cobia 2 - - - - 1 -
Cojasca 2 - 1 - - 2 -
Comişani 3 - 2 - - 3 -
Conţeşti 3 - 2 - - 2 -
Corbii Mari 4 1 2 - - 3 -
Cornăţelu 1 - - - - 1 -
Corneşti 5 - 6 - - 7 -
Costeştii din Vale 1 - 1 - - 2 -
Crângurile 1 - - - - 1 -
Crevedia 3 - 2 - 1 3 -
Dărmăneşti 2 - 2 - 1 1 -
Dobra 1 - 2 - - 2 -
Doiceşti 2 - 2 - - 1 -
Dragodana 3 - 1 - - 2 -
Dragomireşti 5 - 3 - - 3 -
Finta 3 1 1 - - 3 -
Glodeni 3 - 1 - - 1 -
Gura Foii 1 - 1 - - 1 -
Gura Ocniţei 5 - - - - 2 -
Gura Şuţii 2 - - - - 2 -
Hulubeşti 2 - - - - 3 -
I. L. Caragiale 2 - - - - 3 -
Iedera 1 - 1 - - 1 -
Lucieni 1 1 2 - - - -
Ludeşti 3 - - - - 1 -
Lunguleţu 2 - 1 - - 4 -
Malu cu Flori 1 - 2 - - 1 -
Măneşti 2 - 1 - - 4 -
Mătăsaru 3 - - - - 1 -
Mogoşani 3 - 1 - - 2 -
Moroeni 4 - 2 - - 2 -
Morteni 1 - - - - 1 -
Moţăieni 1 - - - - 1 -
Niculeşti 3 - - - - 1 -
96
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2019
- continuare
Proprietate majoritar privat
Cabinete Labora- Ambulatorii
Cabinete Labora-
Localitate medicale de Cabinete toare de 2) de spital şi de
medicale de toare Farmacii
medicină specialitate stomatologice medicale
tehnică, specialitate
generală 1) dentară

Nucet 2 - - - - 1 -
Ocniţa 2 - - - - 1 -
Odobeşti 1 - - - - 2 -
Perşinari 1 - - - - 1 -
Petreşti 3 - 2 - - 1 -
Pietrari 1 - - - - 1 -
Pietroşiţa 2 - 1 - - 1 -
Poiana 1 - 1 - - 1 -
Potlogi 3 - 2 - - 3 -
Produleşti 3 - 1 - - 1 -
Pucheni 1 - - - - 1 -
Raciu 1 - - - - - -
Răscăeţi 2 - - - - 1 -
Râul Alb 1 - - - - 1 -
Răzvad 4 1 4 - 2 3 -
Runcu 2 - 2 - - 1 -
Sălcioara 2 - 2 - - 1 -
Şelaru 2 - - - - 1 -
Slobozia Moară 1 - 2 - - 1 -
Şotânga 4 - 1 - 2 -
Tărtăşeşti 3 - 4 - - 5 -
Tătărani 3 - 1 - - 2 -
Ulieşti 1 - - - - 1 -
Ulmi 1 - - - - 1 -
Văcăreşti 4 - 2 - - 1 -
Valea Lungă 2 2 2 - - 1 -
Valea Mare 2 - 1 - - 1 -
Văleni Dâmboviţa 1 - - - - 1 -
Vârfuri 1 - - - - 1 -
Vişina 2 - 1 - - 1 -
Vişineşti 1 - - - - 1 -
Vlădeni 1 - - - - 1 -
Voineşti 2 1 2 - - 4 -
Vulcana -Băi 1 - 1 - - 1 -
Vulcana -Pandele - - - - - 3 -

______________
1) Inclusiv cabinete medicale individuale de familie
2) Inclusiv puncte farmaceutice
97
6.5 PATURILE DIN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR PE LOCALITĂŢI, ÎN ANUL
2019

Paturi1) Personal
Localitate Medici2) Stomatologi Farmacişti
în spitale mediu sanitar

TOTAL JUDEŢ 2357 585 232 247 2836


Urban - total 1601 416 179 165 2255
Târgovişte 1011 302 140 114 1716
Moreni 180 25 8 16 150
Fieni - 4 3 3 12
Găeşti 140 31 12 15 149
Pucioasa 270 45 7 11 178
Răcari - 3 2 3 18
Titu - 6 7 3 32
Rural - total 756 169 53 82 581
Aninoasa - 4 2 1 6
Băleni - 2 - 4 7
Bărbuleţu - 1 - - 4
Bezdead - 2 1 1 3
Bilciureşti - 1 - 1 1
Brăneşti - 5 3 1 9
Braniştea - 2 - 1 5
Brezoaele - 3 - 2 7
Buciumeni - 1 1 1 3
Bucşani - 3 1 1 27
Butimanu - 2 1 1 1
Cândeşti - 1 - - 2
Ciocăneşti - 2 - 1 4
Cobia - 2 - - 3
Cojasca - 2 1 2 3
Comişani - 3 1 1 9
Conţeşti - 2 3 1 6
Corbii Mari - 4 - 2 9
Cornăţelu - 1 - - 3
Corneşti - 2 2 4 9
Costeştii din Vale - 1 2 1 2
Crângurile - 1 - - 2
Crevedia - 3 - 3 7
Dărmăneşti - 2 1 1 6
Dobra - 1 2 1 4
Doiceşti - 2 1 1 4
Dragodana - 3 1 2 8
Dragomireşti - 4 1 1 9
Finta - 3 - 3 7
Glodeni - 2 1 - 2
Gura Foii - 1 1 - 3
Gura Ocniţei 516 13 1 1 141
Gura Şuţii - 2 - 2 3
Hulubeşti - 2 - 1 3
I. L. Caragiale - 2 1 - 5
Iedera - 1 - - 3
Lucieni - 2 1 - 3
Ludeşti - 2 - 1 3
Lunguleţu - 2 - 2 5
Malu cu Flori - 1 1 1 2
Măneşti - 3 - 2 5
Mătăsaru - 2 - - 9
Mogoşani - 2 1 1 4
Moroeni 215 3 1 1 40
Morteni 1 - 1 2
Moţăieni - 1 - - 2
Niculeşti - 3 1 1 15

98
6.5 PATURI ÎN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR PE LOCALITĂŢI, ÎN ANUL 2019
- continuare

Paturi1) Personal
Localitate Medici2) Stomatologi Farmacişti
în spitale mediu sanitar

Nucet - 2 1 1 6
Ocniţa - 2 - 1 4
Odobeşti - 1 - 1 7
Perşinari - 1 1 - 3
Petreşti - 3 3 1 4
Pietrari - 1 - 1 2
Pietroşiţa - 2 1 1 5
Poiana - 1 - - 3
Potlogi - 3 2 3 8
Produleşti - 2 1 - 3
Pucheni - 1 - - 2
Raciu - 1 1 - 2
Răscăeţi - 1 - - 2
Râul Alb - 1 - - 2
Răzvad - 2 1 3 18
Runcu - 2 1 - 3
Sălcioara - 2 1 - 4
Şelaru - 1 - 1 2
Slobozia Moară - 1 1 1 1
Şotânga - 4 - 1 6
Tărtăşeşti - 2 - 5 11
Tătărani - 2 1 1 6
Ulieşti - 1 - - 2
Ulmi - 1 - 1 2
Văcăreşti - 2 - - 5
Valea Lungă - 3 3 1 4
Valea Mare - 1 - - 2
Văleni Dâmboviţa - 1 - 2 4
Vârfuri - 1 - - 2
Vişina - 2 - - 2
Vişineşti - 1 - - 2
Vlădeni - 1 - 1 2
Voineşti 25 6 1 2 20
Vulcana -Băi - 1 1 - 7
Vulcana -Pandele - - - 2 2
-

_________________________
1) Inclusiv paturile din centrele de sănătate
2) Exclusiv stomatologi

99
EDUCAŢIE 7
CUPRINS TABELE Pagina

7.1 Învăţământul pe niveluri de educaţie……………………………..………………………………….….…… 103


7.2 Învăţământul liceal, pe profiluri ……………………………………………………………...……………... 104

Teritorial
7.3 Unităţi de învăţământ, în anul şcolar 2019/2020 …………………………………………………………… 105
7.4 Populaţia şcolară, pe localităţi şi niveluri de educaţie , în anul şcolar 2019/2020 ………………………… 107
7.5 Personalul didactic, pe localităţi şi niveluri de educaţie, în anul şcolar 2019/2020 ………………………… 109

SURSA DATELOR
Surse statistice :
➢ Cercetări statistice realizate la începutul şi sfârşitul anului şcolar (universitar) în unităţile de învăţământ de toate
tipurile, pe forme de proprietate şi niveluri de educaţie.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

În statisticile din domeniul educaţiei formale, începând cu anul şcolar/universitar 2013/2014 se utilizează noua
Clasificare Internaţională Standard a Educaţiei ISCED - 2011, pentru organizarea programelor şi calificărilor pe niveluri
educaţionale şi domenii, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 912/2013 privind producerea şi dezvoltarea de statistici
în domeniul educaţiei şi învăţării continue.
Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din învăţământul
preuniversitar (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind şi pe cele din învăţământul special.
Conform noii clasificări ISCED-2011, începând cu anul şcolar/universitar 2014/2015, în populaţia şcolară se include şi
numărul copiilor din învăţământul antepreşcolar, iar din anul universitar 2010/2011, în învăţământul superior, pe lângă
numărul studenţilor de licenţă, se include şi numărul cursanţilor înscrişi în învăţământul de master, cel postuniversitar, de
doctorat, precum şi la programele postdoctorale.
Datele statistice privind numărul unităţilor şcolare şi personalul didactic aferent din învăţământul preuniversitar (de masă
şi special) se referă la unităţile independente (creşele, grădiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, unităţile de învăţământ
liceal, profesional, postliceal şi/sau de maiştri), care îndeplinesc următoarele condiţii: au personalitate juridică; au
înregistrat Codul Unic de Identificare / codul fiscal CUI; reprezintă tipul de unitate şcolară cu cel mai mare număr de
copii/elevi înscrişi; au elevi înscrişi la forma de învăţământ „zi” - excepţie creşe şi grădiniţe; dispun de personal didactic
propriu - cu norma de bază în unitatea şcolară; dispun de bază materială proprie.
Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din
învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind şi pe cele din
învăţământul special.
Profilurile, calificările profesionale şi specializările în care se pregătesc elevii şi studenţii sunt stabilite conform
prevederilor legislaţiei în vigoare, referitoare la organizarea şi funcţionarea învăţământului în România ş i pe baza
“Nomenclatorului profilurilor, calificărilor profesionale şi specializărilor“, întocmit de Institutul Naţional de
Statistică împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale.
Datele statistice privind învăţământul universitar (numărul facultăţilor, studenţii înscrişi, absolvenţii şi personalul
didactic) includ şi învăţământul superior de scurtă durată (colegii) precum şi studenţii străini care studiază în România.
Cadrele didactice sunt înregistrate o singură dată la unitatea unde au cartea de muncă. În aceeaşi categorie sunt
incluşi şi maiştrii instructori, care desfăşoară activitate instructiv-educativă în sistemul de învăţământ.
Datele statistice privind numãrul unitãţilor şcolare şi personalul didactic aferent din învãţãmântul preuniversitar (de masã
şi special) se referã la unitãţile independente (creşele, grãdiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, unitãţile de învãţãmânt
liceal, profesional, postliceal şi/sau de maiştri), care îndeplinesc urmãtoarele condiţii: au personalitate juridicã; au
înregistrat Codul Unic de Identificare / codul fiscal CUI; reprezintã tipul de unitate şcolarã cu cel mai mare numãr de
copii/elevi înscrişi; au elevi înscrişi la forma de învãţãmânt „zi” - excepţie creşe şi grãdiniţe; dispun de personal didactic
propriu - cu norma de bazã în unitatea şcolarã; dispun de bazã materialã proprie.
Profilurile, calificãrile profesionale şi specializãrile în care se pregãtesc elevii sunt stabilite conform prevederilor legislaţiei
în vigoare, referitoare la organizarea şi funcţionarea învãţãmântului în România
şi pe baza „Nomenclatorului profilurilor, calificãrilor profesionale şi specializãrilor”, întocmit de Institutul Naţional de
Statisticã împreunã cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

102
7.1 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PE NIVELURI DE EDUCAŢIE
număr
2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unităţi de învăţământ 1)
Total 161 161 157 154 154 156
Preşcolar 18 18 19 18 18 18
Primar şi gimnazial (inclusiv deficienţi) 109 109 104 102 102 104
Liceal 30 30 30 30 30 30
Postliceale şi de maiştri 3 3 3 3 3 3
Superior 1 1 1 1 1 1
Populaţia şcolară
Total 81123 78003 76484 75412 74621 73942
Antepreşcolar ( copii în creşe ) 507 485 390 408 429 437
Preşcolar 12653 11924 11697 11430 11540 11746
Primar şi gimnazial (inclusiv deficienţi) 43019 42319 41480 40924 39788 38698
Liceal 16815 15449 14975 14690 14648 14116
Profesional şi de ucenici 878 1228 1570 1697 1808 2245
Postliceal şi de maiştri 1812 1518 1441 1396 1531 1587
Superior 5439 5080 4931 4867 4877 5113
Rate la 10000 locuitori
Populaţia şcolară totală 1526 1474 1449 1436 1427 1421
Copii în grădiniţe 237 225 229 218 220 225
Elevi 1125 1091 1070 1118 1105 1143
Absolvenţi din învăţământul de toate gradele
Gimnazial 4831 4758 4328 4454 4553 …
Liceal 4405 3477 3537 3337 3443 …
Profesional şi de ucenici 170 165 322 421 413 …
Postliceal de maiştri 616 478 489 393 448 …
Universitar 1334 1255 1261 1314 1180 …
Personal didactic (inclusiv maiştri instructori)
Total 5621 5394 5333 5251 4933 4927
antepreşcolar 32 34 34 35 34 38
Preşcolar 736 727 713 712 702 707
Primar şi gimnazial (inclusiv deficienţi) 3260 3102 3093 3046 2794 2740
Liceal 1267 1212 1191 1161 1110 1153
Postliceal şi de maiştri 28 26 19 24 20 20
Superior 298 293 283 273 273 269
Numărul preşcolarilor, elevilor şi studenţilor ce
revin la un cadru didactic
Preşcolari 17 16 16 16 15 16
Elevi 13 13 13 14 16 16
Studenţi 18 17 17 18 18 19

___________________
… lipsă date
1) Vezi precizări metodologice (pagina 100)

103
7.2 ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, PE PROFILURI

2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2020/


2015 2016 2017 2018 2019 2021

Licee –total 30 30 30 30 30 30
din care:
Licee - filieră teoretică 10 10 10 10 10 10
Licee - filieră tehnologică 17 17 17 17 17 17

licee profil tehnic (industrie) 14 14 14 14 14 14


licee resurse naturale şi protecţia mediului 1) 1 1 1 1 1 1
licee profil economic şi administrativ 2 2 2 2 2 2
Licee filieră vocaţională 3 3 3 3 3 3
licee de artă 1 1 1 1 1 1
licee profil pedagogic 1 1 1 1 1 1
licee profil teologic 1 1 1 1 1 1

Elevi înscrişi –total 16815 15449 14975 14690 14648 14116


din care :
Licee - filieră teoretică 8607 8069 7819 7670 7648 7358
Licee - filieră tehnologică 7022 6269 6079 5963 5946 5708
licee profil tehnic (industrie) 4804 4074 3948 3877 3866 3632

licee resurse naturale şi protecţia mediului 1) 278 303 294 288 287 286
licee profil economic şi administrativ 1940 1892 1833 1798 1793 1790

Licee filieră vocaţională 1186 1111 1077 1057 1054 1050


licee de artă 325 300 291 285 284 280
licee profil pedagogic 186 182 176 173 173 173
licee profil teologic 191 191 185 181 180 180

1) Până în anul şcolar 2012/2013 erau cuprinse în profil tehnic.

104
7.3 UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020

Şcoli Instituţii de
Grădiniţe Postliceale şi
Localitate Total primare şi Licee de maiştri
învăţământ
de copii
gimnaziale*) superior

TOTAL JUDEŢ 156 18 104 30 3 1


Urban - total 64 16 20 24 3 1
Târgovişte 38 11 10 13 3 1
Moreni 6 1 3 2 - -
Fieni 3 1 1 1 - -
Găeşti 6 1 2 3 - -
Pucioasa 6 2 2 2 - -
Răcari 1 - - 1 - -
Titu 4 - 2 2 - -
Rural - total 92 2 84 6 - -
Aninoasa 1 - 1 - - -
Băleni 2 1 - 1 - -
Bărbuleţu 1 - 1 - - -
Bezdead 1 - 1 - - -
Bilciureşti 1 - 1 - - -
Brăneşti 1 - 1 - - -
Braniştea 1 - 1 - - -
Brezoaele 1 - 1 - - -
Buciumeni 1 - 1 - - -
Bucşani 1 - 1 - - -
Butimanu 1 - 1 - - -
Cândeşti 1 - 1 - - -
Ciocăneşti 3 - 3 - - -
Cobia 1 - 1 - - -
Cojasca 1 - - 1 - -
Comişani 2 - 2 - - -
Conţeşti 1 - 1 - - -
Corbii Mari 2 - 2 - - -
Cornăţelu 1 - 1 - - -
Corneşti 1 - 1 - - -
Costeştii din Vale 1 - 1 - - -
Crângurile 1 - 1 - - -
Crevedia 1 - 1 - - -
Dărmăneşti 1 - 1 - - -
Dobra 1 - 1 - - -
Doiceşti 1 - 1 - - -
Dragodana 1 - 1 - - -
Dragomireşti 2 - 2 - - -
Finta 1 - 1 - - -
Glodeni 1 - 1 - - -
Gura Foii 1 - 1 - - -
Gura Ocniţei 1 - 1 - - -
Gura Şuţii 1 - 1 - - -
Hulubeşti 1 - 1 - - -
I. L. Caragiale 1 - 1 - - -
Iedera 1 - 1 - - -
Lucieni 1 - 1 - - -
Ludeşti 1 - 1 - - -
Lunguleţu 1 - 1 - - -
Malu cu Flori 1 - 1 - - -
Măneşti 1 - 1 - - -
Mătăsaru 1 - 1 - -
Mogoşani 1 - 1 - - -
Moroeni 1 - 1 - - -
Morteni 1 - 1 - - -
Moţăieni 1 - 1 - - -
Niculeşti 1 - 1 - - -

105
7.3 UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020 - continuare

Şcoli Instituţii de
Grădiniţe Postliceale şi
Localitate Total primare şi Licee de maiştri
învăţământ
de copii
gimnaziale*) superior

Nucet 2 - 1 1 - -
Ocniţa 1 - 1 - - -
Odobeşti 1 - 1 - - -
Perşinari 1 - 1 - - -
Petreşti 1 - 1 - - -
Pietrari 1 - 1 - - -
Pietroşiţa 1 - 1 - - -
Poiana 1 - 1 - - -
Potlogi 2 - 2 - - -
Produleşti 1 - 1 - - -
Pucheni 1 - 1 - - -
Raciu 1 - 1 - - -
Răscăieţi 1 - 1 - - -
Râu Alb 1 - 1 - - -
Răzvad 2 1 1 - - -
Runcu 1 - 1 - - -
Sălcioara 1 - 1 - - -
Şelaru 1 - 1 - - -
Slobozia Moară 1 - 1 - - -
Şotânga 1 - 1 - - -
Tărtăşeşti 2 - 1 1 - -
Tătărani 1 - 1 - - -
Ulieşti 1 - 1 - - -
Ulmi 1 - 1 - - -
Văcăreşti 1 - 1 - - -
Valea Lungă 1 - 1 - - -
Valea Mare 1 - 1 - - -
Văleni Dâmboviţa 1 - 1 - - -
Vârfuri 1 - 1 - - -
Vişina 1 - - 1 - -
Vişineşti 1 - 1 - - -
Vlădeni 1 - 1 - - -
Voineşti 1 - - 1 - -
Vulcana -Băi 1 - 1 - - -
Vulcana -Pandele 1 - 1 - - -

_________________
*) Inclusiv şcoli pentru copii cu deficienţe

106
7.4 POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020

Profesional
Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar1 Liceal şi de Superior
gimnazial*) de maiştri
ucenici

TOTAL JUDEŢ 73942 12183 38698 14116 2245 1587 5113


Urban - total 40742 5037 14416 13030 1759 1387 5113
Târgovişte 25482 3023 7960 7351 879 1156 5113
Moreni 3297 442 1433 1231 191 - -
Fieni 1095 190 497 339 22 47 -
Găeşti 4062 491 1439 1832 171 129 -
Pucioasa 2601 393 1326 699 183 - -
Răcari 1129 192 620 317 - - -
Titu 3076 306 1141 1261 313 55 -
Rural - total 33200 7146 24282 1086 486 200 -
Aninoasa 241 70 171 - - - -
Băleni 1361 261 864 96 140 - -
Bărbuleţu 195 56 139 - - - -
Bezdead 299 78 221 - - - -
Bilciureşti 238 53 185 - - - -
Brăneşti 144 24 120 - - - -
Braniştea 323 94 229 - - - -
Brezoaele 360 73 287 - - - -
Buciumeni 226 59 167 - - - -
Bucşani 631 142 489 - - - -
Butimanu 248 47 201 - - - -
Cândeşti 175 45 130 - - - -
Ciocăneşti 628 130 498 - - - -
Cobia 206 54 152 - - - -
Cojasca 1264 214 939 111 - - -
Comişani 374 93 281 - - - -
Conţeşti 504 95 409 - - - -
Corbii Mari 1123 258 865 - - - -
Cornăţelu 148 46 102 - - - -
Corneşti 559 133 426 - - - -
Costeştii din Vale 369 89 280 - - - -
Crângurile 395 72 323 - - - -
Crevedia 584 147 437 - - - -
Dărmăneşti 446 91 355 - - - -
Dobra 278 58 220 - - - -
Doiceşti 308 94 214 - - - -
Dragodana 507 120 387 - - - -
Dragomireşti 732 163 569 - - - -
Finta 337 75 262 - - - -
Glodeni 351 76 275 - - - -
Gura Foii 166 40 126 - - - -
Gura Ocniţei 465 126 339 - - - -
Gura Şuţii 482 114 368 - - - -
Hulubeşti 280 63 217 - - - -
I. L. Caragiale 638 149 489 - - - -
Iedera 317 59 258 - - - -
Lucieni 230 43 187 - - - -
Ludeşti 582 138 444 - - - -
Lunguleţu 574 122 452 - - - -
Malu cu Flori 162 37 125 - - - -
Măneşti 607 151 456 - - - -
Mătăsaru 480 117 363 - - - -
Mogoşani 261 78 183 - - - -
Moroeni 456 82 374 - - - -
Morteni 246 57 189 - - - -
Moţăieni 18 11 7 - - - -

107
7.4 POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020 - continuare

Profesional
Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar1) Liceal şi de Superior
gimnazial2) de maiştri
ucenici

Niculeşti 528 104 424 - - - -


Nucet 873 85 406 249 17 116 -
Ocniţa 326 82 244 - - - -
Odobeşti 644 150 494 - - - -
Perşinari 185 39 146 - - - -
Petreşti 415 91 324 - - - -
Pietrari 213 48 165 - - - -
Pietroşiţa 234 60 174 - - - -
Poiana 362 74 288 - - - -
Potlogi 1377 270 1107 - - - -
Produleşti 335 86 249 - - - -
Pucheni 136 28 108 - - - -
Raciu 252 54 198 - - - -
Răscăieţi 223 46 177 - - - -
Râu Alb 84 15 69 - - - -
Răzvad 502 170 332 - - - -
Runcu 276 51 225 - - - -
Sălcioara 297 57 240 - - - -
Şelaru 296 62 234 - - - -
Slobozia Moară 160 39 121 - - - -
Şotânga 472 110 362 - - - -
Tărtăşeşti 1096 96 362 363 191 84 -
Tătărani 363 86 277 - - - -
Ulieşti 450 104 346 - - - -
Ulmi 242 40 202 - - - -
Văcăreşti 300 73 227 - - - -
Valea Lungă 273 81 192 - - - -
Valea Mare 199 48 151 - - - -
Văleni Dâmboviţa 193 43 150 - - - -
Vârfuri 198 36 162 - - - -
Vişina 639 93 317 174 55 - -
Vişineşti 76 26 50 - - - -
Vlădeni 302 69 233 - - - -
Voineşti 671 104 319 93 83 - -
Vulcana -Băi 239 55 184 - - - -
Vulcana -Pandele 251 74 177 - - - -

_____________
1) Inclusiv învăţământul antepreşcolar
2) Inclusiv copiii cu deficienţe

108
7.5 PERSONALUL DIDACTIC, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020

Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar1 Liceal de maiştri Superior
gimnazial

TOTAL JUDEŢ 4927 745 2740 1153 20 269


Urban - total 2547 355 874 1029 20 269
Târgovişte 1574 223 481 581 20 269
Moreni 217 26 101 90 - -
Fieni 73 14 36 23 - -
Găeşti 241 29 73 139 - -
Pucioasa 183 32 84 67 - -
Răcari 77 12 41 24 - -
Titu 182 19 58 105 - -
Rural - total 2380 390 1866 124 - -
Aninoasa 19 4 15 - - -
Băleni 68 10 23 35 - -
Bărbuleţu 20 4 16 - - -
Bezdead 20 5 15 - - -
Bilciureşti 13 2 11 - - -
Brăneşti 12 1 11 - - -
Braniştea 26 5 21 - - -
Brezoaele 30 4 26 - - -
Buciumeni 21 3 18 - - -
Bucşani 64 9 55 - - -
Butimanu 15 3 12 - - -
Cândeşti 13 2 11 - - -
Ciocăneşti 46 7 39 - - -
Cobia 14 3 11 - - -
Cojasca 76 10 49 17 - -
Comişani 30 5 25 - - -
Conţeşti 35 6 29 - - -
Corbii Mari 86 13 73 - - -
Cornăţelu 21 3 18 - - -
Corneşti 45 8 37 - - -
Costeştii din Vale 24 6 18 - - -
Crângurile 26 3 23 - - -
Crevedia 49 8 41 - - -
Dărmăneşti 32 5 27 - - -
Dobra 18 3 15 - - -
Doiceşti 22 5 17 - - -
Dragodana 38 6 32 - - -
Dragomireşti 46 10 36 - - -
Finta 28 4 24 - - -
Glodeni 29 5 24 - - -
Gura Foii 11 2 9 - - -
Gura Ocniţei 30 6 24 - - -
Gura Şuţii 33 6 27 - - -
Hulubeşti 18 4 14 - - -
I. L. Caragiale 42 6 36 - - -
Iedera 19 3 16 - - -
Lucieni 14 3 11 - - -
Ludeşti 43 8 35 - - -
Lunguleţu 45 5 40 - - -
Malu cu Flori 13 2 11 - - -
Măneşti 41 7 34 - - -
Mătăsaru 38 6 32 - - -
Mogoşani 18 5 13 - - -
Moroeni 28 4 24 - - -
Morteni 19 4 15 - - -
Moţăieni 3 1 2 - - -
Niculeşti 44 6 38 - - -

109
7.5 PERSONALUL DIDACTIC, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020 - continuare

Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar Liceal de maiştri Superior
gimnazial

Nucet 46 5 27 14 - -
Ocniţa 23 5 18 - - -
Odobeşti 45 7 38 - - -
Perşinari 18 2 16 - - -
Petreşti 30 6 24 - - -
Pietrari 16 3 13 - - -
Pietroşiţa 13 3 10 - - -
Poiana 28 4 24 - - -
Potlogi 82 13 69 - - -
Produleşti 17 4 13 - - -
Pucheni 18 2 16 - - -
Raciu 24 4 20 - - -
Răscăieţi 16 3 13 - - -
Râu Alb 8 1 7 - - -
Răzvad 36 10 26 - - -
Runcu 20 4 16 - - -
Sălcioara 22 4 18 - - -
Şelaru 23 4 19 - - -
Slobozia Moară 12 2 10 - - -
Şotânga 34 7 27 - - -
Tărtăşeşti 62 5 28 29 - -
Tătărani 30 5 25 - - -
Ulieşti 34 7 27 - - -
Ulmi 20 2 18 - - -
Văcăreşti 21 4 17 - - -
Valea Lungă 21 4 17 - - -
Valea Mare 17 3 14 - - -
Văleni Dâmboviţa 14 3 11 - - -
Vârfuri 22 2 20 - - -
Vişina 41 5 36 13 - -
Vişineşti 14 1 13 - - -
Vlădeni 19 3 16 - - -
Voineşti 54 7 31 16 - -
Vulcana -Băi 16 4 12 - - -
Vulcana -Pandele 17 4 13 - - -

1) inclusiv învăţământul antepreşcolar

110
CULTURĂ
ŞI SPORT 8
CUPRINS TABELE Pagina

CULTURĂ
8.1 Numărul şi activitatea unităţilor culturale …………………………………………….…….………………. 113
8.2 Numărul şi activitatea bibliotecilor ……………………………………………………………….………… 113

SPORT
8.3 Activitatea sportivă ……………………………………………………………………………..…………… 114

SURSA DATELOR

Surse statistice
➢ Cercetări statistice privind activitatea bibliotecilor, muzeelor şi instituţiilor de spectacol

Surse administrative
➢ Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru activitatea instituţiilor publice de cultură şi culte.
➢ Ministerul Tineretului şi Sportului.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza,
a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita
utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.
Volume de bibliotecă sunt considerate cărţile, broşurile, colecţiile de ziare şi reviste cu minimum 5 pagini, precum şi
materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, diafilme, CD-uri, etc.) pentru toate tipurile de biblioteci : naţionale,
judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, ale instituţiilor de învăţământ superior, ale agenţilor economici şi ale
unităţilor şcolare.
Utilizator, persoană care consultă în sediul bibliotecii sau împrumută pentru acasă cel puţin o dată într-un an
calendaristic o carte, broşura sau altă publicaţie aparţinând bibliotecii respective.

SPORT

În numărul secţiilor sportive afiliate pe ramuri de sport aparţinând cluburilor publice şi private, precum şi
asociaţiilor sportive sunt cuprinse cele care s-au afiliat la federaţiile naţionale sportive.
Sportivii legitimaţi sunt acei sportivi aflaţi în evidenţa federaţiilor naţionale şi care participă la sistemul competiţional
organizat de către acestea. În rândul acestora nu sunt cuprinşi sportivii aflaţi în evidenţa comisiilor judeţene constituite pe
ramuri de sport sau cei care practică activităţi sportive necompetiţionale.
În numărul antrenorilor cu normă întreagă sau arbitrilor sunt cuprinse persoanele care au o calificare
recunoscută de federaţiile naţionale şi au desfăşurat activitate în anul 2017.

112
8.1 NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA UNITĂŢILOR CULTURALE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instituţii de spectacol - total 4 4 4 4 4 4


dramatice (inclusiv secţiile de teatru) 1 1 1 1 1 1
filarmonica şi orchestre simfonice 1 1 1 1 1 1
orchestre populare 1 1 1 1 1 1
ansambluri artistice 1 1 1 1 1 1
Spectacole şi concerte - total 276 318 298 319 307 278
dramatice (inclusiv secţiile de teatru) 208 252 233 232 215 226
filarmonica şi orchestre simfonice 35 39 30 22 18 9
orchestre populare 15 11 20 25 31 25
ansambluri artistice 18 16 15 40 43 18
Spectatori şi auditori în instituţii de spectacol 21162 47512 32768 50317 56477 37859
dramatice (inclusiv secţiile de teatru) 16862 41812 26888 42417 48427 28919
filarmonica şi orchestre simfonice 2000 3100 2500 1200 850 2340
orchestre populare 900 1100 2000 2600 2800 2800
ansambluri artistice 1400 1500 1380 4100 4400 3800
Muzee 28 32 33 31 33 33
Vizitatori la muzee (număr) 149214 354329 446447 476839 504586 525903

8.2 NUMARUL SI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Biblioteci –total 331 314 299 286 281 266


Biblioteci universitare 1 1 1 1 1 1
Biblioteci specializate 3 3 4 3 3 3
Biblioteci şcolare 252 232 216 204 197 185
Biblioteci publice
din care : 75 78 78 78 80 77
judeţene 1 1 1 1 1 1
municipale sau orăşeneşti 6 6 6 6 6 6
comunale 68 71 71 71 73 70
Volume existente (la sfârşitul anului) - total (mii) 2695 2716 2696 2639 2637 2593
Biblioteci universitare 123 126 141 135 135 140
Biblioteci specializate 44 41 41 41 41 41
Biblioteci şcolare 1407 1388 1335 1278 1246 1211
Biblioteci publice 1121 1161 1179 1186 1216 1201
Cititori înscrişi - total 102281 101928 98924 93852 93109 93505
Biblioteci universitare 3428 3308 3075 1293 1471 1242
Biblioteci specializate 2744 1120 622 550 390 423
Biblioteci şcolare 46755 44379 43350 40614 40312 39841
Biblioteci publice 49354 53121 51877 51395 50936 51999
Volume eliberate - total (mii) 933 901 861 831 823 799

113
8.3 ACTIVITATEA SPORTIVĂ
număr
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Secţii sportive 175 187 193 192 192 204


Sportivi legitimaţi 6316 6353 4384 7032 7443 7449
Antrenori 109 118 87 98 98 117
Instructori 131 104 193 176 77 110
Arbitri 174 185 181 173 174 172

114
PREŢURI ;
PRODUSUL INTERN BRUT 9
CUPRINS TABELE Pagina

9.1 Indicii preţurilor de consum (la nivel naţional) …………………………………..……………………….... 117


9.2 Produs intern brut, pe categorii de resurse (la nivel naţional) ……………………………………………… 118
9.3 Produs intern brut, în Regiunea Sud -Muntenia. …………………………………………..…………..…..... 119
9.4 Produsul intern brut, în judeţul Dâmboviţa……………………………………………….………………… 120

SURSA DATELOR
Surse statistice :
➢ Cercetarea statistică a bugetelor de familie şi cercetarea statistică structurală în întreprinderi
➢ Cercetarea statistică privind preţurile şi tarifele mărfurilor şi serviciilor care intră în consumul populaţiei se
realizează pe eşantioane reprezentative de sortimente şi unităţi de observare (magazine, pieţe şi unităţi prestatoare
de servicii).
➢ Cercetarea statistică asupra preţurilor principalelor produse vândute de către producătorii particulari în pieţele
agroalimentare, se realizează pe un eşantion de 138 produse, în 95 localităţi urbane.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Indicele preţurilor de consum (IPC) măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor
serviciilor utilizate de către populaţie într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă), faţă de o perioadă anterioară
(denumită perioadă de bază sau de referinţă). Indicele preţurilor de consum se calculează numai pentru elementele
care intră în consumul direct al populaţiei, fiind excluse: consumul din resurse proprii, cheltuielile cu caracter de
investiţii şi acumulare, dobânzile plătite la credite, ratele de asigurare, amenzile, impozitele etc,, precum şi cheltuielile
aferente plăţii muncii pentru producţia agricolă a gospodăriilor individuale.
Înregistrarea preţurilor şi a tarifelor practicate de unităţile comerciale sau prestatoare de servicii se realizează printr -
o cercetare selectivă organizată de Institutul Naţional de Statistică, Colectarea datelor este asigurată de personal
statistic specializat şi se efectuează pe baza înregistrării preţurilor/tarifelor corespunzătoare grupelor de mărfuri
(alimentare, nealimentare) şi servicii.
Rata media lunară a inflaţiei exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică
a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu baza în lanţ, din care se scade baza de comparaţie egală cu 100.
Rata medie anuală a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent.
Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr -un an şi cel al
anului precedent, din care se scade 100. La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani se determină ca medii
aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază (octombrie 1990=100).
Rata inflaţiei la sfârşitul anului reprezintă creşterea preţurilor de consum în luna decembrie a unui an faţă de aceeaşi
lună a anului precedent. Rata se calculează pe baza produsului indicilor lunar cu baza în lanţ, raportaţi la 100, Din acest
produs exprimat în procente se scade 100.

Indicatorii macroeconomici au fost exprimaţi valoric în preţurile curente ale fiecărui an.
Valoarea adăugată brută este soldul contului de producţie şi măsoară excedentul valorii bunurilor sau a serviciilor
produse peste valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pentru producţie, reprezentând deci valoarea nou creată în
procesul de producţie.
Produsul intern brut (PIB) reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie a unităţilor producătoare rezidente.
Venitul naţional brut (VNB) reprezintă ansamblul veniturilor primare primite de către unităţile instituţionale
rezidente : remunerarea salariaţilor, impozitele pe producţie şi importuri minus subvenţiile, veniturile din proprietate
(cele de primit minus cele de plătit), excedentul de exploatare (brut) şi venit mixt (brut), VNB (la preţul de piaţă) este
egal cu PIB diminuat cu veniturile primare vărsate de unităţile nerezidente şi mărit cu veniturile primare primite de la
restul lumii de către unităţile rezidente.

116
9.1 INDICII PREŢURILOR DE CONSUM (LA NIVEL NAŢIONAL)

%
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Decembrie faţă de
- octombrie 1990=100
Total 406618,98 402822,65 400641,3 413927,4 427451,77 444703,62
Mărfuri alimentare 286516,65 268762,68 270586,7 281588,0 290312,98 305046,66
Mărfuri nealimentare 449986,89 458748,78 454738,6 473429,5 491192,70 507431,98
Servicii 763544,81 781979,76 767688,2 769364,9 788164,29 820953,06

- decembrie anul precedent =100


Total 100,8 99,1 99,5 103,3 103,3 104,0
Mărfuri alimentare 99,6 93,8 100,7 104,1 103,1 105,1
Mărfuri nealimentare 101,3 101,9 99,1 104,1 103,8 103,3
Servicii 102,3 102,4 98,2 100,2 102,4 104,2

Anul precedent = 100


Total 101,1 99,4 98,5 101,3 104,6 103,8
Mărfuri alimentare 98,4 96,2 97,4 102,5 103,8 104,7
Mărfuri nealimentare 102,5 100,9 99,0 101,4 106,2 103,2
Servicii 103,2 102,0 99,2 99,2 102,5 103,9

Rata medie lunară a inflaţiei


Total 0,1 -0,1 0,0 0,3 0,3 0,3
Mărfuri alimentare 0,0 -0,5 0,1 0,3 0,3 0,4
Mărfuri nealimentare 0,1 0,2 -0,1 0,3 0,3 0,3
Servicii 0,2 0,2 -0,2 0,0 0,2 0,3
Rata medie anuală a inflaţiei
Total 1,1 -0,6 -1,5 1,3 4,6 3,8
Mărfuri alimentare -1,6 -3,8 -2,6 2,5 3,8 4,7
Mărfuri nealimentare 2,5 0,9 -1,0 1,4 6,2 3,2
Servicii 3,2 2,0 -0,8 -0,8 2,5 3,9
Rata inflaţiei la sfârşitul anului
Total 0,8 -0,9 -0,5 3,3 3,3 4,0
Mărfuri alimentare -0,4 -6,2 +0,7 4,1 3,1 5,1
Mărfuri nealimentare 1,3 1,9 -0,9 4,1 3,8 3,3
Servicii
2,3 2,4 -1,8 0,2 2,4 4,2

117
9.2 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE (LA NIVEL NAŢIONAL)

milioane lei preţuri curente


1)
CAEN Rev. 2 2017 2018 2019

Agricultură, silvicultură şi pescuit 37003,6 41227,3 43656,7


Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de
energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția
apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 203681,0 215851,0 224177,4
Construcţii 44182,5 52455,6 64130,1
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 158020,2 174638,0 192794,0
Informații și comunicații 46906,2 50665,8 61566,3
Intermedieri financiare şi asigurări 20982,8 24421,7 24606,0

Tranzacţii imobiliare 68859,4 71502,6 82008,2


Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii
administrative și activități de servicii suport 64652,9 70112,1 80797,6
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public;
învățământ; sănătate și asistență socială 105705,3 128635,0 149487,3
Activități culturale și spectacole; reparații de produse de uz casnic și alte
servicii 26646,7 30589,8 33558,5
Valoarea adaugată brută2) (VAB) 776640,6 860098,9 956782,1

Produs intern brut (PIB) - total 857895,7 951728,5 1058190,3


Produs intern brut pe locuitor3) - ( lei ) 43786,04) 48864,9 54613,9
Venit naţional brut 840366,1 930421,9 1042677,9

1) Date revizuite
2) Inclusiv TVA
3) Pentru perioada 2017 - 2019 s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu

rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.


4) Date estimate.

118
9.3 PRODUSUL INTERN BRUT ÎN REGIUNEA SUD - MUNTENIA

milioane lei preţuri curente


1)
CAEN Rev. 2 2016 20171) 2018

Agricultură, silvicultură şi pescuit 5824,2 6859,5 7471,7


Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat; distribuția
apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 32924,6 33105,9 36399,9
din care: industria prelucrătoare 30279,8 29637,9 30341,1
Construcţii 4767,6 4809,4 5597,8
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi
motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri şi restaurante 14962,4 17262,3 18801,8
Informații și comunicații 821,5 910,5 962,3

Intermedieri financiare şi asigurări 1057,0 882,8 1134,8


Tranzacţii imobiliare 8211,9 8415,6 8878,5
Activități profesionale, științifice şi tehnice; activități de servicii
administrative şi activități de servicii suport 4146,3 5032,7 5230,2
Administrație publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public;
învățământ; sănătate şi asistență socială 9469,4 11917,2 14465,2
Activități culturale şi spectacole; reparații de produse de uz casnic şi alte
servicii 1741,4 2146,2 2456,2

Valoarea adaugată brută2) (VAB) 83926,3 91341,9 101398,4


Produs intern brut (PIB) - total 93599,1 100917,7 112179,2
Produs intern brut pe locuitor3) - ( lei ) 31012,04) 33807,1 38050,1

1) Date revizuite
2)
Inclusiv TVA
3) Pentru perioada 2016 - 2018 s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu

rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.


4) Date estimate.

119
9.4 PRODUSUL INTERN BRUT ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

milioane lei preţuri curente


1)
CAEN Rev. 2 2016 20171) 2018

Agricultură, silvicultură şi pescuit 927,3 996,2 1140,0


Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția şi furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția
apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 4445,3 4914,5 4937,9
din care: industria prelucrătoare 4235,4 4656,3 4662,0
Construcţii 409,1 366,9 403,9
Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 3026,2 3531,4 3811,6
Informații și comunicații 73,1 77,2 90,8
Intermedieri financiare şi asigurări 116,7 100,7 128,7
Tranzacţii imobiliare 1127,0 1142,2 1184,3
Activități profesionale, științifice şi tehnice; activități de servicii
administrative şi activități de servicii suport 505,7 696,3 655,2
0Administrație publică şii apărare; asigurări sociale din sistemul public;
învățământ; sănătate şi asistenţă socială 1493,8 1843,8 2247,3
Activități culturale şi spectacole; reparații de produse de uz casnic şi alte
servicii 185,3 240,4 291,5
Valoarea adaugată brută2) (VAB) 12309,5 13909,5 14891,2
Produs intern brut (PIB) - total 13734,3 15383,6 16494,9

Produs intern brut pe locuitor3) - ( lei ) 27285,54) 30838,6 33403,6

1) Date revizuite
2) Inclusiv TVA
3)
Pentru perioada 2016 - 2018 s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu
rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.
4) Date estimate.

120
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE 10
CUPRINS TABELE Pagina

CERCETARE ; DEZVOLTARE
10.1 Principalii indicatori din activitatea de cercetare-dezvoltare .......................................................................... 124
10.2 Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare ............................................................................................ 124
10.3 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare.........................................……..………................... 124

BREVETE DE INVENŢIE
10.4 Brevete de invenţie .................................................................................................................... ..................... 124

SURSA DATELOR

Surse statistice :
➢ Cercetări statistice privind activitatea de cercetare-dezvoltare.
➢ Cercetări statistice privind inovaţia în industrie şi sevicii, având la bază Ancheta Comunitară de Inovare a Uniunii
Europene.

Surse administrative
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru datele referitoare la brevete de invenţie şi alte obiecte ale proprietăţii
industriale.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Cercetarea- dezvoltarea - activitatea sistematică şi creatoare iniţiată pentru a spori volumul de cunoştinţe, inclusiv cunoştinţele despre
om, cultură şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii.
Tipuri de cercetare- dezvoltare:
- cercetarea fundamentală activitate experimentală sau teoretică iniţiată în primul rînd, pentru acumularea de noi cunoştinţe
privind aspectele fundamentale ale fenomenelor şi faptelor observabile fără să aibă în vedere o aplicaţie deosebită sau specifică
- cercetarea aplicativă, activitate de investigare originală în scopul acumulării de noi cunoştinţe, fiind însă orientată, în
principal, spre un scop sau un obiectiv practic, specific
- cercetare experimentală, introducerea de noi procedee, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor deja
existente.
Personalul din activitatea de cercetare- dezvoltare este constituit din persoanele care participă la realizarea temelor de
cercetare sau furnizează servicii directe legate de această activitate.
Personalul de cercetare- dezvoltare a fost grupat după mai multe criterii , astfel:
a) după ocupaţie:
- cercetători –specialişti care lucrează la conceperea sau crearea de cunoştinţe, noi produse şi procedee, metode şi
sisteme noi. În această categorie sunt incluşi cercetătorii ştiinţifici atestaţi şi alte categorii de personal cu studii
superioare care desfăşoară nemijlocit activitate de cercetare- dezvoltare.
- tehnicieni şi asimilaţi - personalul cu un nivel mediu de pregătire sau completat cu o pregătire postliceală de
specialitate într-un domeniu tehnic sau de altă natură, şi care participă la activitatea de cercetare- dezvoltare sub
controlul direct al cercetătorilor.
- alte categorii - muncitorii şi personalul de secretariat şi de birou care participă la execuţia proiectelor de
cercetare- dezvoltare sau care sunt direct implicaţi în executarea unor astfel de proiecte.
b) după nivelul de pregătire:
- personal cu pregătire superioară care cuprinde studii doctorale, studii postuniversitare şi studii superioare
- personal cu altă pregătire (exclusiv superioară).
Cheltuielile curente cuprind toate plăţile, reprezentând costul forţei de muncă şi al materialelor.
Cheltuielile de capital cuprind plăţile efectuate în cursul unei perioade pentru realizarea de lucrări de construcţii,
achiziţionarea de aparate, instrumente, maşini şi echipamente sau alte cheltuieli de această natură, menite să contribuie la
creşterea volumului de mijloace fixe ale unităţii.
Brevet de invenţie - titlu de protecţie care se acordă de către OSIM pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau
un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie
susceptibilă de aplicare industrială.
Cerere de brevet de invenţie, redactată în limba română, cuprinde:
- solicitarea acordării unui brevet şi datele de identificare ale solicitantului
- o descriere a invenţiei
Cerere de înregistrare a unei mărci - conţine datele de identificare ale solicitantului, reproducerea mărcii precum şi
indicarea produselor sau serviciilor pentru care înregistarea este cerută, redactată în limba română.

123
10.1 PRINCIPALII INDICATORI DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Salariaţii (număr) - la sfârşitul anului - 232 251 245 232 205 247
Salariaţii la 10000 persoane ocupate civile 12,3 13,6 13,6 12,8 11,1 13,3
Cheltuieli totale (mii lei preţuri curente) 17559 11721 18774 14158 12138 16428

10.2 SALARIAŢII DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE DUPĂ OCUPAŢIE


număr persoane
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 232 251 245 232 205 247


Cercetători 154 146 133 128 111 84
Tehnicieni şi asmilaţi 25 22 41 44 34 44
Alte categorii de salariaţi 53 83 71 60 60 119

10.3 CHELTUIELI TOTALE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE


mii lei preţuri curente
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 17559 11721 18774 14158 12138 16428


Cheltuieli curente 16797 11404 13772 13453 11235 15563
Cheltuieli de capital 762 317 5002 705 903 865

10.4 BREVETE DE INVENŢIE


număr
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cererile de brevet de invenţie depuse de


solicitanţi români 9 8 8 11 4 11
Cererile de înregistrare a desenelor şi
modelelor ale solicitanţilor români 12 1 4 2 8 11
Cererile de înregistrare marcă ale
solicitanţilor români 53 42 48 46 67 67

124
AGRICULTURĂ ŞI
SILVICULTURĂ 11
CUPRINS TABELE Pagina

AGRICULTURĂ
11.1 Fondul funciar după modul de folosinţă …...………...………………………..……….. 130
11.2 Suprafaţa agricolă, după modul de folosinţă …... …...………..………... 130
11.3 Producţia ramurii agricole …………………………………..................................…………...…………….. 131
11.4 Producţia principalelor produse agricole pe locuitor ……………………………………………………….. 131
11.5 Suprafaţa cultivată cu principalele culturi …………………………………………..……………...……….. 132
11.6 Productia agricolă vegetală, la principalele culturi…………………... …………………………………….. 134
11.7 Producţia medie la hectar, la principalele culturi …………………………………………………………... 134
11.8 Suprafaţa viilor pe rod şi producţia totală de struguri ………………………………………………………. 136
11.9 Producţia totală de fructe ……………………………………………………………………………………. 136
11.10 Efectivele de animale ….…………………………..…………………………..……….. 138
11.11 Animale ce revin la 100 hectare teren ………………………………………………………….…................ 138
11.12 Producţia agricolă animală ……………………………………………………………..…..…….………..... 140
11.13 Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură ……………...……………………………. 142
11.14 Îngrăşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură ………………………………………...………….. 142

SILVICULTURĂ
11.15 Fondul forestier (la sfârşitul anului), împăduririle şi volumul de masă lemnoasă pusă în circuitul economic 142

Teritorial
11.16 Fondul funciar, după modul de folosinţă, pe localităţi ……………………………... 144

SURSA DATELOR
Surse statistice :
➢ Ancheta Structurală în Agricultură - 2016
➢ Cercetări statistice realizate prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole privind suprafeţele
şi producţia vegetală, efectivele de animale ş producţia animală;
➢ Cercetări statistice curente privind fondul forestier, masa lemnoasă recoltată, suprafaţa parcursă cu tăieri, împăduriri şi
volumul de lemn exploatat.

Surse administrative :

➢ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru fondul funciar după modul de folosinţă; pentru îngrăşămintele
chimice şi naturale folosite în agricultură şi pentru parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură
aferent sfârşitului de an.
➢ Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, pentru suprafaţa agricolă irigată.
PREGIZĂRI METODOLOGICE

AGRICULTURA

Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de
domeniul public sau privat din care fac parte.
Suprafaţa agricolă, după modul de folosinţă, include terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice sau juridice şi care se clasifică astfel: teren arabil, păşuni şi fâneţe naturale, vii şi pepiniere viticole, livezi şi pepiniere
pomicole.
Terenul arabil reprezintă suprafaţa care se ară în fiecare an sau la mai mulţi ani şi se cultivă cu plante anuale sau perene.
Păşunile reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prin însămânţare,
destinate păşunatului animalelor.
Fâneţele reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prin însămânţare
şi destinate recoltării pentru obţinerea de fân.
Viile şi pepinierele viticole reprezintă suprafeţele cu plantaţii viticole, pepiniere viticole şi terenul în pregătire pentru vii.
Livezile şi pepinierele pomicole reprezintă suprafeţele cu plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, pepiniere pomicole şi
terenul în pregătire pentru livezi.
Suprafaţa cultivată reprezintă suprafaţa însămînţată/plantată în ogor propriu, în anul agricol de referinţă (1 octombrie - 30
septembrie) cu o cultură principală care ocupă terenul cea mai mare perioadă de timp, sau în anii agricoli precedenţi pentru
culturilr bienale, trienale sau perene.
Producţia ramurii agricole se determină conform metodologiei Eurostat privind "Conturile Economice pentru
Agricultură" şi cuprinde: valoarea tuturor producţiilor de produse agricole (inclusiv valoarea producţiei de vin obţinută în
unităţile agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie) şi valoarea serviciilor agricole efectuate de unităţile
specializate. Această producţie nu cuprinde: valoarea consumului de sămânţă din producţie proprie pentru culturile la care
însămânţările se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaţi în producţia de vin a unităţilor agricole care nu dispun de instalaţii
industriale de vinificaţie, valoarea laptelui consumat de viţei şi valoarea ouălor puse la incubat.
.

126
Activităţile secundare neagricole neseparabile sunt activităţi legate direct de producţia agricolă şi nu pot fi separate de
activitatea agricolă principală din punct de vedere al costurilor (ex.: producerea brânzeturilor în ferma zootehnică).
Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole (producţia ramurii agricultură) este exprimată în preţuri de bază (preţurile
la producător la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) ale fiecărui an.
Indicii producţiei ramurii agricole se calculează ca raport între valoarea producţiei din anul curent exprimată în
preţurile anului anterior şi valoarea producţiei din anul anterior.
Producţia agricolă vegetală reprezintă producţia recoltată, brută, mai puţin pierderile la recoltare şi cuprinde:
- producţia culturilor în ogor propriu;
- producţia culturilor intercalate;
- producţia culturilor succesive;
- producţia obţinută în grădinile familiale (numai pentru legume);
- producţia rezultată din schimbul de destinaţie.
Producţia medie reprezintă cantitatea de produse (pe fiecare cultură) obţinută pe unitatea de suprafaţă cultivată.
Producţia de fructe reprezintă cantitatea de fructe pe specii, obţinută de la pomii din livezi şi răzleţi, arbuştii fructiferi
şi căpşuni.
Greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum cuprinde greutatea în viu a animalelor sacrificate
în exploataţiile agricole, a celor vândute pentru sacrificare la abatoare, direct pe piaţă, export direct şi a celor sacrificate în
abatoare, dar restituite exploataţiilor agricole.
Bovine reprezintă totalitatea taurinelor şi bubalinelor masculi şi femele, pe diferite grupe de vârstă şi destinaţie
economică.
Porcine reprezintă totalitatea porcinelor din exploataţia agricolă (inclusiv porcinele aflate în maternităţi, crescătorii şi
îngrăşătorii), indiferent de sex, categorii de greutate şi destinaţie economică.
Ovine reprezintă toate animalele din specia ovine, indiferent de sex, vârstă, destinaţie economică şi locul unde se află.
Caprine reprezintă toate caprinele indiferent de sex, vârstă, destinaţie economică şi locul unde se află.
Cabaline reprezintă cabalinele de muncă, armăsarii reproducători, tineret până la 3 ani, alte cabaline. Nu sunt incluşi
caii de curse şi caii de călărie, folosiţi pentru divertisment.
Păsări reprezintă toate categoriile de păsări existente în exploataţia agricolă (găini, curci, raţe, gâşte, alte păsări:
prepeliţe, bibilici etc).
Familii de albine reprezintă numărul de familii de albine, destinate producţiei de miere.
Producţia de lapte reprezintă cantitatea de lapte de vacă, bivoliţă (inclusiv consumul viţeilor), oaie şi capră.
Parcul de tractoare si maşini agricole (fizice) principale din agricultură (la sfârşitul anului) este aferent unităţilor
care au agricultura ca activitate principală (inclusiv exploataţiile agricole individuale).

SILVICULTURA

Fondul forestier reprezintă totalitatea suprafeţelor pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc
nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică şi a terenurilor neproductive incluse în amenajamentele silvice.
Suprafaţa pădurilor cuprinde terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha., acoperite cu arbori; arborii trebuie să
atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.
Regenerările artificiale reprezintă ansamblul de lucrări prin care se plantează puieţi, butaşi şi sade sau se însămânţează
o suprafaţă de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atât pe terenuri forestiere exploatate, cât şi pe terenuri lipsite de
vegetaţie forestieră.
Volumul de lemn recoltat reprezintă volumul brut de masă lemnoasă pe picior din partizile aferente anului de producţie
pentru care se întocmeşte cercetarea statistică, recoltat până la sfârşitul anului respectiv.

127
11.G1 SUPRAFAŢA AGRICOLĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, ÎN ANUL 2019 (la sfârşitul anului )

8.4% 0.1% 4.6%


16.1%
Arabil

Pășuni

Fânețe

Vii și pepiniere viticole

Livezi și pepiniere pomicole

70.8%

11.G2 SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU PRINCIPALELE CULTURI, ÎN ANUL 2019

Alte culturi
4.3%

Legume Grâu
8.3% 18.7%
Orz şi orzoaică
5.0%
Cartofi Cereale pt. boabe
5.9% 68.5%
Porumb
39,0%

Plante uleioase Alte cereale


13.0% 5.8%

128
11.G3 PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ

număr
7961
8000 7417
7045 7083
6880
7000 6523

6000
4678 4706 4733 4796 4798
5000 4610

4000

3000

2000

1000 606 549 573 591 612 621

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tractoare agricole fizice Pluguri pentru tractor Combine autopropulsate pentru recoltat (cereale + furaje)

11.G4 STRUCTURA VOLUMULUI DE LEMN RECOLTAT, ÎN ANUL 2019

Diverse specii moi Răşinoase


13,0% 13.3%

Diverse specii
tari Fag
20.8% 22.1%

Stejar
30.8%

129
11.1 FONDUL FUNCIAR DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ (la sfârşitul anului)
hectare
2015 2016 2017 2018 2019

Suprafaţa totală a fondului funciar 405427 405427 405427 405427 404576

Suprafaţa agricolă 248368 248132 247700 247681 244514

Arabil 175347 175276 175123 175105 173144

Păşuni 42904 42749 42478 42474 39262

Fâneţe 20112 20063 20033 20029 20636

Vii şi pepiniere viticole 329 329 329 329 320

Livezi şi pepiniere pomicole 9676 9715 9737 9744 11152


Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
forestieră 121114 121115 121315 121315 122094

Păduri 116300 116700 116300 116300 119074

Construcţii 16083 16279 16501 16520 18580

Drumuri şi căi ferate 6970 6970 6973 6973 6691

Ape şi bălţi 10948 10977 10977 10977 9481

Alte suprafeţe1) 1944 1954 1961 1961 3216


______________
1) Corespunde categoriei « teren neproductiv»

11.2 SUPRAFAŢA AGRICOLĂ, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, ÎN ANUL 2019

Suprafaţa agricolă (ha) Structura (%)


din care: din care:
Total proprietate Total proprietate
privată1) privată1)

Total 244514 233629 100,0 100,0

Arabil 173144 170398 70,8 73,0

Păşuni 39262 31553 16,1 13,5

Fâneţe 20636 20375 8,4 8,7

Vii şi pepiniere viticole 320 320 0,1 0,1

Livezi şi pepiniere pomicole 11152 10983 4,6 4,7

130
11.3 PRODUCŢIA RAMURII AGRICOLE1)

2015 2016 2017 2018 2019


din care: din care: din care: din care: din care:
proprie- proprie- proprie- proprie- proprie-
Total Total Total Total Total
tate tate tate tate tate
privată privată privată privată privată

Mii lei preţuri curente


Total 2206954 2186180 2182741 2166608 2294421 2280075 2593722 2578781 2553626 2539143
Vegetală 1616131 1599698 1689484 1673564 1782455 1768317 2080803 2065994 2063019 2048622
Animală 586067 585735 492544 492331 510686 510478 511842 511710 489719 489633
Servicii agricole 4756 747 713 713 1280 1280 1077 1077 888 888
Structura ( % )
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vegetală 73,2 73,2 77,4 77,2 77,7 77,6 80,2 80,1 80,8 80,7
Animală 26,6 26,8 22,6 22,7 22,2 22,3 19,7 19,8 19,2 19,3
*) *) *) *)
Servicii agricole 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Indicii producţiei ramurii agricole ( %)


( anul precedent = 100)

Total 95,4 95,6 97,1 97,3 103,3 103,4 110,5 110,5 89,4 89,4
Vegetală 95,2 95,2 101,7 101,7 104,4 104,5 114,0 114,1 89,0 89,0
Animală 96,6 96,6 85,1 85,1 99,4 99,4 98,3 98,3 91,0 91,0

1) Conform metodologiei EUROSTAT privind «Conturile Economice pentru Agricultură »


*) Sub 0,1%

11.4 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE, PE LOCUITOR

U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cereale boabe kg 783,3 775,1 594,8 616,1 906,3 911,2


Grâu şi secară kg 198,1 212,7 171,4 188,6 261,7 250,3
Porumb kg 352,8 486,7 215,6 338,2 540,9 564,1

Floarea soarelui kg 34,8 25,2 22,9 30,2 58,7 73,0


Cartofi kg 395,9 382,8 354,2 361,2 404,1 348,0

Legume kg 498,1 579,6 604,4 565,7 569,4 536,4


Fructe kg 198,3 157,3 175,4 223,2 144,9 227,9
Carne 1) kg 95,7 87,0 84,4 58,0 59,5 57,7

Lapte litri 194,9 173,4 169,4 164,6 159,0 146,2


Lână kg 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Ouă bucăţi 563 498 557 542 550 538
______
1) La carne, se ia în calcul greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum, conform legislaţiei Uniunii Europene

131
11.5 SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Total 1) 154206 153962 155708 155384 157200 156882


din care :
Cereale pentru boabe 113078 112903 112141 111897 112166 112010
din care:
Grâu 33791 33705 32716 32586 32420 32361
Orz şi orzoaică 8527 8519 8380 8353 8158 8130
Ovăz 6959 6947 6907 6881 7038 7024
Porumb boabe 59958 59889 61733 61672 61785 61730

Leguminoase pentru boabe 207 205 283 278 774 759


din care:
Mazăre boabe 93 91 164 164 503 503
Fasole boabe 114 114 114 114 256 256

Cartofi - total 9817 9817 9746 9746 10039 10039


din care :
Cartofi de toamnă 2614 2614 2480 2480 2474 2474

Plante uleioase 11500 11500 13835 13807 14499 14399


din care :
Floarea soarelui 7847 7847 8855 8855 9536 9536
Rapiţă 3617 3617 4518 4490 4836 4736
Soia boabe 6 6 373 373 127 127

Legume 2) 13772 13772 13923 13923 13462 13462


din care :
Tomate 1881 1881 1875 1875 1781 1781
Ceapă uscată 1364 1364 1354 1354 1347 1347
Varză 6153 6153 6470 6470 6256 6256

Furaje verzi din teren arabil 13028 12968 13212 13172 13574 13534
din care :
Furaje verzi anuale 4727 4709 4918 4900 4879 4865
Plante furajere perene 8301 8259 8294 8272 8695 8669

______________________ _

1) Nu este cuprinsă suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive
2)
Inclusiv suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive.
132
hectare
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

162970 162645 164757 164443 164876 164572 Total 1)


din care :
112822 112618 112161 111915 112992 112803 Cereale pentru boabe
din care:
35258 35187 35302 35182 30781 30719 Grâu
8467 8441 8086 8045 8167 8116 Orz şi orzoaică
7011 7007 7006 7002 6989 6982 Ovăz
58988 58885 59307 59226 64445 64376 Porumb boabe

2191 2183 2672 2672 1734 1734 Leguminoase pentru boabe


din care:
1980 1980 2463 2463 1529 1529 Mazăre boabe
203 203 209 209 205 205 Fasole boabe

9670 9670 9682 9682 9683 9683 Cartofi - total


din care :
2182 2182 2252 2252 2267 2267 Cartofi de toamnă

18709 18659 21402 21388 21433 21386 Plante uleioase


din care :
11976 11976 13351 13351 16503 16455 Floarea soarelui
6622 6572 7966 7952 4871 4871 Rapiţă
111 111 84 84 57 57 Soia boabe

13239 13239 13465 13465 13606 13606 Legume 2)


din care :
1771 1771 1800 1800 1798 1798 Tomate
1361 1361 1336 1336 1359 1359 Ceapă uscată
6090 6090 6212 6212 6317 6317 Varză

13446 13388 12776 12727 12857 12788 Furaje verzi din teren arabil
din care :
4713 4674 4317 4298 4641 4631 Furaje verzi anuale
8733 8714 8459 8429 8215 8157 Plante furajere perene

133
11.6 PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Cereale pentru boabe 412158 411694 314822 314207 325240 324856


din care:
Grâu 101491 101292 90724 90418 99573 99426
Orz şi orzoaică 24702 24682 20441 20374 24011 23921
Ovăz 14649 14619 12545 12494 15229 15213
Porumb boabe 258812 258597 184120 183929 178519 178388
Leguminoase pentru boabe 309 308 396 387 1125 1107
din care:
Mazăre boabe 122 121 196 196 832 832
Fasole boabe 187 187 191 191 275 275
Cartofi - total 203534 203534 187460 187460 190638 190638
din care :
Cartofi de toamnă 50881 50881 43613 43613 47455 47455
Plante uleioase 21367 21367 20801 20740 29225 28980
din care :
Floarea soarelui 13404 13404 12145 12145 15933 15933
Rapiţă 7937 7937 8176 8115 13109 12864
Soia boabe 11 11 450 450 183 183
Legume 1) 308170 308170 319914 319914 298608 298608
din care :
Tomate 36176 36176 36307 36307 35618 35618
Ceapă uscată 18264 18264 17436 17436 14190 14190
Varză 181730 181730 200594 200594 189672 189672
1)
Inclusiv producţia din grădinile familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive.

11.7 PRODUCŢIA MEDIE LA HECTAR, LA PRINCIPALELE CULTURI

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Grâu 3003 3005 2773 2775 3071 3072


Orz şi orzoaică 2897 2897 2439 2439 2943 2942
Ovăz 2105 2104 1816 1816 2164 2166
Porumb boabe 4317 4318 2983 2982 2889 2890
Mazăre boabe 1312 1330 1195 1195 1654 1654
Fasole boabe 1500 1500 1509 1509 1074 1074
Cartofi - total 19836 19836 18332 18332 18112 18112
din care :
Cartofi de toamnă 16249 16249 14197 14197 15783 15783
Floarea soarelui 1708 1708 1372 1372 1671 1671
Rapiţă 2194 2194 1810 1807 2711 2716
Soia boabe 1833 1833 1206 1206 1441 1441
Tomate 19232 19232 19364 19364 19999 19999
Ceapă uscată 13390 13390 12877 12877 10535 10535
Varză 29535 29535 31004 31004 30318 30318
134
tone
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

476081 475348 502511 501901 471062 470342 Cereale pentru boabe


din care:
137676 137497 117118 116776 129424 129186 Grâu
27764 27703 24190 24101 27180 26973 Orz şi orzoaică
15970 15963 14986 14983 14846 14827 Ovăz
284143 283657 338944 338768 291614 291358 Porumb boabe
4752 4740 3353 3353 3777 3777 Leguminoase pentru boabe
din care:
4397 4397 3055 3055 3522 3522 Mazăre boabe
343 343 298 298 255 255 Fasole boabe
212278 212278 191392 191392 179909 179909 Cartofi - total
din care :
46417 46417 42912 42912 40597 40597 Cartofi de toamnă
45994 45951 43963 43940 48926 48827 Plante uleioase
din care :
30871 30871 28882 28882 37755 37656 Floarea soarelui
14931 14888 14960 14937 11118 11118 Rapiţă
192 192 121 121 52 52 Soia boabe
299062 299062 293702 293702 277325 277325 Legume 1)
din care :
36348 36348 40302 40302 36306 36306 Tomate
15082 15082 15247 15247 15210 15210 Ceapă uscată
182743 182743 168368 168368 160877 160877 Varză

Kg/ha
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

3905 3908 3318 3319 4205 4205 Grâu


3279 3282 2992 2996 3328 3323 Orz şi orzoaică
2278 2278 2139 2140 2124 2124 Ovăz
4817 4817 5715 5720 4525 4526 Porumb boabe
2221 2221 1240 1240 2304 2304 Mazăre boabe
1690 1690 1426 1426 1244 1244 Fasole boabe
21042 21042 18755 18755 17561 17561 Cartofi - total
din care :
17422 17422 14879 14879 13556 13556 Cartofi de toamnă
2578 2578 2163 2163 2288 2288 Floarea soarelui
2255 2265 1878 1878 2282 2282 Rapiţă
1730 1730 1440 1440 912 912 Soia boabe
20524 20524 22389 22389 20192 20192 Tomate
11082 11082 11412 11412 11196 11196 Ceapă uscată
30007 30007 27102 27102 25468 25468 Varză

135
11.8 SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD ŞI PRODUCŢIA TOTALĂ DE STRUGURI

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Suprafaţa (ha)

Vii pe rod1) 351 351 372 351 371 371


Vii altoite pe rod 85 85 106 85 100 100
Vii hibride pe rod 266 266 266 266 271 271

Producţia de struguri (tone)

Vii pe rod1) 1466 1466 1577 1577 1281 1281


Vii altoite pe rod 353 353 441 441 388 388
Vii hibride pe rod 1113 1113 1136 1136 893 893
Producţia medie (kg/ha)

Vii pe rod 4177 4177 4239 4239 3453 3453


Vii altoite pe rod 4153 4153 4160 4160 3880 3880
Vii hibride pe rod 4184 4184 4271 4271 3295 3295

1) Inclusiv suprafaţa şi producţia de struguri din grădinile familiale

11.9 PRODUCŢIA TOTALĂ DE FRUCTE1)

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Total 83623 83403 92812 92248 117799 117667


din care :
Prune 29968 29966 37071 37067 44416 44416
Mere 41623 41412 44690 44130 61688 61560
Pere 4233 4233 3848 3848 4273 4273
Piersici 390 390 338 338 444 444
Cireşe şi vişine 2271 2271 2093 2093 2009 2009
Caise şi zarzăre 1289 1289 933 933 967 967
Nuci 963 963 1076 1076 1016 1016

__________
1) Inclusiv producţia de fructe din grădinile familiale

136
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Suprafaţa (ha)

368 368 374 374 374 374 Vii pe rod1)


100 100 99 99 99 99 Vii altoite pe rod
268 268 275 275 275 275 Vii hibride pe rod
Producţia de struguri (tone)

1272 1272 1357 1357 1122 1122 Vii pe rod1)


386 386 371 371 325 325 Vii altoite pe rod
886 886 986 986 797 797 Vii hibride pe rod
Producţia medie (kg/ha)

3457 3457 3628 3628 3000 3000 Vii pe rod


3860 3860 3747 3747 3283 3283 Vii altoite pe rod
3306 3306 3585 3585 2898 2898 Vii hibride pe rod

tone
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

76096 75670 162487 162044 108566 108415 Total


din care :
19380 19380 60680 60680 45652 45652 Prune
43809 43383 85061 84618 48275 48124 Mere
3689 3689 5639 5639 4465 4465 Pere
229 229 303 303 190 190 Piersici
1644 1644 3004 3004 2521 2521 Cireşe şi vişine
756 756 846 846 766 766 Caise şi zarzăre
1168 1168 1260 1260 1132 1132 Nuci

137
11.10 EFECTIVELE DE ANIMALE (la 1 decembrie)

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Bovine 33202 33179 34941 34922 32203 32185


din care :
Vaci şi junici 25985 25969 26207 26192 24472 24455
Porcine 86975 86906 89969 89945 79289 79235
din care :
Scroafe de prăsilă 4204 4185 4027 4014 3950 3938
Ovine 60099 59438 59172 58540 61030 60381
din care :
Oi şi mioare 52322 51691 51932 51317 53472 52843
Caprine 26558 26558 28270 28270 27882 27882
Cabaline 11581 11574 10832 10825 11628 11623
Păsări 1958454 1958454 3240376 3240376 1992545 1992545
din care :
Păsări ouătoare adulte 1609108 1609108 1873315 1873315 1679325 1679325
Albine (familii) 29166 29166 30412 30412 30636 30636

11.11 ANIMALE, CE REVIN LA 100 HECTARE TEREN1) (la 1 decembrie)

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Bovine 14,8 16,4 15,7 17,4 14,4 15,9


din care :
Vaci şi junici 11,6 12,9 11,8 13,0 11,0 12,1
Porcine 53,2 53,2 55,4 55,5 48,3 48,3
din care :
Scroafe de prăsilă 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4
Ovine şi caprine 38,6 42,6 39,3 43,2 39,9 43,6
din care :
Oi, mioare şi capre 33,2 36,6 34,3 37,6 34,5 37,7
__ _
1) Efectivele de bovine, ovine şi caprine s-au raportat la suprafaţa arabilă + păşuni + fâneţe, iar efectivul de porcine numai la suprafaţa
arabilă.

138
capete
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

30614 30579 29580 29540 27157 27147 Bovine


din care :
24177 24163 23389 23360 20781 20775 Vaci şi junici
69086 69015 60788 60728 48525 48500 Porcine
din care :
2942 2931 2570 2560 2509 2498 Scroafe de prăsilă
61636 61361 62001 61595 61243 60889 Ovine
din care :
54000 53731 53659 53328 52869 52567 Oi şi mioare
28235 28093 29756 29666 28770 28770 Caprine
9560 9560 9185 9185 8271 8271 Cabaline
3046718 3046718 3197668 3197668 3061877 3061877 Păsări
din care :
1846473 1846473 1856115 1856115 1767301 1767301 Păsări ouătoare adulte
28095 28095 31532 31532 30200 30200 Albine (familii)

capete
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

13,6 14,9 13,1 14,4 12,0 11,4 Bovine


din care :
10,8 11,8 10,3 11,4 9,2 8,8 Vaci şi junici
41,4 41,4 36,0 36,1 28,7 28,7 Porcine
din care :
1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 Scroafe de prăsilă
40,0 43,7 40,5 44,4 39,7 39,6 Ovine şi caprine
din care :
34,3 37,6 34,3 37,6 34,0 33,9 Oi, mioare şi capre

139
11.12 PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALĂ

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
U.M. proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Carne 1) tone gr. în viu 46252 46245 44686 44676 30596 30590
din care :
Carne de bovine tone gr. în viu 4096 4092 3829 3826 3671 3669
Carne de porcine tone gr. în viu 8587 8584 7332 7327 5905 5902
Carne de ovine şi caprine tone gr. în viu 760 760 731 729 654 653
Carne de pasăre tone gr. în viu 32807 32807 32791 32791 20364 20364
Lapte 2) mii hl 922 922 897 896 869 869
din care :

Lapte de vacă mii hl 859 859 835 835 806 806

Lână tone 132 131 131 129 138 138


Ouă mil. buc. 265 265 295 295 286 286
Miere extrasă tone 376 376 633 633 469 469

______________
1) Reprezintă greutatea animalelor destinate sacrificării pentru consum.
2) Laptele de vacă şi bivoliţă (inclusiv consumul viţeilor), laptele de oaie şi capră muls.

140
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

31246 31238 29216 29219 29832 29832 Carne 1)


din care :

3155 3153 2774 2774 2476 2476 Carne de bovine

6044 6042 5681 5679 5315 5315 Carne de porcine

664 660 653 652 690 690 Carne de ovine şi caprine

21380 21380 20107 20107 21351 21351 Carne de pasăre

835 835 807 806 756 755 Lapte 2)


din care :

774 774 744 744 690 690 Lapte de vacă 3)

156 155 129 128 135 134 Lână


289 289 300 300 278 278 Ouă

589 589 530 530 453 453 Miere extrasă

141
11.13 PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Tractoare agricole fizice 6523 6507 6880 6864 7045 7003


Pluguri pentru tractor 4610 4590 4678 4658 4706 4688
Cultivatoare mecanice 1217 1217 1320 1320 1339 1339
Semănători mecanice 2098 2098 2087 2087 2029 2029
Maşini de stropit şi prăfuit cu
tracţiune mecanică 746 746 860 860 898 898
Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale 591 591 537 537 561 561
Combine autopropulsate pentru
recoltat furaje 15 15 12 12 12 12
Vindrovere autopropulsate
pentru recoltat furaje 27 27 27 27 27 27
Prese pentru balotat paie şi fân 280 280 293 293 303 303

11.14 ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE ŞI NATURALE FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

2014 2015 2016


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE
(tone substanţă activă) 12381 12085 13688 13432 11624 11532
Azotoase 8619 8338 9801 9567 8513 8441
Fosfatice 2760 2753 2640 2625 2087 2071
Potasice 1002 994 1247 1240 1024 1020
ÎNGRĂŞĂMINTE NATURALE 305571 303111 161373 159487 142588 142588

11.15 FONDUL FORESTIER (la sfârşitul anului), ÎMPĂDURIRI ŞI VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ
PUSĂ ÎN CIRCUITUL ECONOMIC

U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fond forestier mii ha 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,0


Suprafaţa pădurilor mii ha 116,0 116,6 116,6 116,6 116,6 116,3
Răşinoase mii ha 14,4 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
Foioase mii ha 101,6 101,9 101,9 101,9 101,9 101,6
Împăduriri ha 99,0 72,0 125,0 92,0 65,0 55,0
Volumul de masă
lemnoasă pusă în
circuitul economic mii mc 336,8 305,2 309,2 301,2 318,2 284,2
Răşinoase mii mc 85,8 54,0 37,1 30,7 33,3 37,9
Fag mii mc 73,9 74,8 79,7 70,4 78,3 62,7
Stejar mii mc 83,7 83,2 89,9 99,0 100,9 87,6
Diverse specii tari mii mc 50,7 52,1 61,4 55,9 62,2 59,2
Diverse specii moi mii mc 42,7 41,1 41,1 45,2 43,5 36,8

142
bucăţi
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

7083 7037 7417 7372 7961 7916 Tractoare agricole fizice


4733 4714 4796 4778 4798 4780 Pluguri pentru tractor
1354 1353 1388 1388 1180 1180 Cultivatoare mecanice
2218 2215 2237 2237 2220 2220 Semănători mecanice
Maşini de stropit şi prăfuit cu
938 929 1140 1140 1155 1155 tracţiune mecanică
Combine autopropulsate
574 574 605 605 614 614 pentru recoltat cereale
Combine autopropulsate
17 17 7 7 7 7 pentru recoltat furaje
Vindrovere autopropulsate
28 28 20 20 14 7 pentru recoltat furaje
328 326 342 342 262 262 Prese pentru balotat paie şi fân

tone
2017 2018 2019
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE
10331 10222 12414 12243 13746 13637 (substanţă activă)
7135 7033 8634 8471 9684 9579 Azotoase
2568 2562 2626 2622 2834 2832 Fosfatice
628 627 1154 1150 1228 1226 Potasice
145424 145424 125714 125514 109548 109348 ÎNGRĂŞĂMINTE NATURALE

143
11.16 FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ PE LOCALITĂŢI, LA 31 DECEMBRIE 2019

Suprafaţa agricolă pe
Suprafaţa Suprafaţa
Localitate
totală agricolă Arabil Păşuni Fâneţe

TOTAL JUDEŢ 404576 244514 173144 39262 20636


Urban - total 29459 16467 12274 2442 1454
Târgovişte 5347 2233 2016 190 23
Moreni 3508 884 141 326 404
Fieni 1825 1038 55 453 500
Găeşti 2292 1779 1621 151 -
Pucioasa 4084 2222 485 976 526
Răcari 8356 5662 5455 203 1
Titu 4047 2649 2501 143 -

Rural - total 375117 228047 160870 36820 19182


Aninoasa 2770 1522 558 551 142
Băleni 6153 4388 4114 272 -
Bărbuleţu 2425 1691 75 445 620
Bezdead 5761 3414 216 1553 1270
Bilciureşti 3323 2610 2482 124 -
Brăneşti 1782 865 218 257 329
Braniştea 2115 1841 1733 108 -
Brezoaele 3664 3190 3187 3
Buciumeni 2834 1862 30 865 615
Bucşani 5796 3459 2998 402 46
Butimanu 4696 3895 3752 140 -
Cândeşti 5230 2386 184 796 843
Ciocăneşti 4616 2570 2443 119 -
Cobia 5265 1334 796 338 73
Cojasca 2595 2066 1977 82 -
Comişani 3505 2684 2523 161 -
Conţeşti 4750 3975 3909 66 -
Corbii Mari 9525 7705 7173 510 15
Cornăţelu 6574 5061 4727 329 -
Corneşti 6649 5252 5005 241 -
Costeştii din Vale 2743 2312 2093 215 -
Crângurile 5158 3025 2639 288 86
Crevedia 5580 4627 4548 2 -
Dărmăneşti 3029 2242 2034 204 -
Dobra 4784 3747 3433 314 -
Doiceşti 1120 683 400 103 77
Dragodana 6567 4883 4397 396 25
Dragomireşti 3905 2707 1929 452 61
Finta 4988 3396 3003 172 178
Glodeni 3092 1811 317 813 577
Gura Foii 2415 1529 1360 158 3
Gura Ocniţei 4608 2238 1714 342 44
Gura Şuţii 3678 3182 2816 361 1
Hulubeşti 6425 2139 1058 818 189
I. L. Caragiale 6192 2071 1119 296 88
Iedera 5318 1338 324 454 479

144
hectare
categorii de folosinţă Păduri şi alte
terenuri cu Alte
Vii şi Livezi şi Ape şi bălţi Localitate
pepiniere pepiniere vegetaţie suprafeţe
viticole pomicole forestieră

320 11152 122094 9481 28487 TOTAL JUDEŢ


6 291 6991 604 5397 Urban - total
4 1105 102 1907 Târgovişte
1 12 2060 28 536 Moreni
30 436 17 334 Fieni
3 4 30 47 436 Găeşti
235 1374 111 377 Pucioasa
1 2 1745 227 722 Răcari
1 4 241 72 1085 Titu

314 10861 115103 8877 23090 Rural - total


271 729 38 481 Aninoasa
2 1179 270 316 Băleni
551 566 31 137 Bărbuleţu
375 2062 132 153 Bezdead
1 3 318 120 275 Bilciureşti
1 60 693 57 167 Brăneşti
48 34 192 Braniştea
115 106 253 Brezoaele
352 674 99 199 Buciumeni
6 7 1744 169 424 Bucşani
2 1 176 323 302 Butimanu
563 2730 13 101 Cândeşti
6 2 1378 206 462 Ciocăneşti
127 3602 32 297 Cobia
4 3 54 59 416 Cojasca
294 61 466 Comişani
297 73 405 Conţeşti
7 995 239 586 Corbii Mari
5 1219 56 238 Cornăţelu
4 2 408 515 474 Corneşti
4 80 140 211 Costeştii din Vale
12 1621 242 270 Crângurile
27 50 27 434 492 Crevedia
2 2 459 58 270 Dărmăneşti
658 80 299 Dobra
7 96 94 20 323 Doiceşti
65 1117 69 498 Dragodana
1 264 596 200 402 Dragomireşti
3 40 1207 139 246 Finta
26 78 1129 11 141 Glodeni
8 711 63 112 Gura Foii
3 135 1753 111 506 Gura Ocniţei
4 228 60 208 Gura Şuţii
74 3893 124 269 Hulubeşti
2 566 3647 164 310 I. L. Caragiale
2 79 3792 66 122 Iedera

145
11.16 FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ PE LOCALITĂŢI, LA 31 DECEMBRIE 2019
- continuare

Suprafaţa agricolă pe
Suprafaţa Suprafaţa
Localitate
totală agricolă Arabil Păşuni Fâneţe

Lucieni 4444 1501 1158 144 20


Ludeşti 8597 2666 689 1162 630
Lunguleţu 3751 3141 3116 25 -
Malu cu Flori 2278 1533 83 423 256
Măneşti 3782 1095 526 170 17
Mătăsaru 5213 3337 2947 347 16
Mogoşani 3251 2562 2348 206 -
Moroeni 28939 8553 21 7187 1138
Morteni 5329 4802 4464 326 4
Moţăieni 1178 916 29 272 557
Niculeşti 2725 2057 1938 108 -
Nucet 3318 1933 1704 219 -
Ocniţa 4082 1390 397 235 732
Odobeşti 3952 3039 2943 94 -
Perşinari 1596 1312 1101 195 1
Petreşti 7065 5787 5173 585 23
Pietrari 2684 1767 101 239 684
Pietroşiţa 2703 1133 7 229 724
Poiana 2716 2488 2393 95 -
Potlogi 5189 4409 4264 136 -
Produleşti 2955 2580 2335 227 -
Pucheni 3548 1840 47 570 952
Raciu 2495 1678 1248 306 44
Răscăieţi 3612 3195 3013 158 2
Râu Alb 2504 1585 16 257 749
Răzvad 4033 2538 1374 739 358
Runcu 7946 2833 48 1326 1069
Sălcioara 5494 4394 4060 332 2
Şelaru 8201 6064 5239 765 -
Slobozia Moară 1663 1518 1516 2 -
Şotânga 3500 1258 659 296 270
Tărtăşeşti 5834 4988 4875 113 -
Tătărani 6427 2150 773 897 302
Ulieşti 6046 4337 4110 208 11
Ulmi 3326 2682 2421 251 3
Văcăreşti 3906 2874 2488 366 -
Valea Lungă 6659 2304 330 1082 885
Valea Mare 3259 1889 1353 446 21
Văleni Dâmboviţa 2787 1915 225 220 630
Vârfuri 2221 1293 74 418 634
Vişina 6817 6181 5774 369 5
Vişineşti 3565 1720 79 670 849
Vlădeni 2698 1615 1383 230 2
Voineşti 7997 3337 572 930 453
Vulcana -Băi 2721 1609 36 250 1213
Vulcana -Pandele 2481 549 136 248 162
146
categorii de folosinţă Păduri şi alte
terenuri cu Alte
Vii şi Livezi şi Ape şi bălţi Localitate
pepiniere pepiniere vegetaţie suprafeţe
viticole pomicole forestieră

1 178 2696 9 238 Lucieni


185 5623 86 222 Ludeşti
185 135 290 Lunguleţu
771 415 55 275 Malu cu Flori
382 2313 120 254 Măneşti
2 25 1372 112 392 Mătăsaru
8 257 190 242 Mogoşani
207 19122 235 1029 Moroeni
1 7 335 29 163 Morteni
58 180 82 Moţăieni
10 1 325 43 300 Niculeşti
5 5 721 359 305 Nucet
10 16 2446 23 223 Ocniţa
2 379 180 354 Odobeşti
15 45 110 129 Perşinari
3 3 409 375 494 Petreşti
743 844 4 69 Pietrari
173 1412 23 135 Pietroşiţa
92 136 Poiana
2 7 167 177 436 Potlogi
1 17 127 49 199 Produleşti
271 1546 27 135 Pucheni
7 73 631 27 159 Raciu
15 7 242 23 152 Răscăieţi
563 798 40 81 Râu Alb
33 34 1062 29 404 Răzvad
390 4813 91 209 Runcu
586 131 383 Sălcioara
60 1766 86 285 Şelaru
35 110 Slobozia Moară
3 30 1806 80 356 Şotânga
169 96 581 Tărtăşeşti
178 3983 100 194 Tătărani
5 3 1335 49 325 Ulieşti
7 116 126 402 Ulmi
20 172 510 350 Văcăreşti
7 3925 17 413 Valea Lungă
69 1099 71 200 Valea Mare
840 683 12 177 Văleni Dâmboviţa
167 784 9 135 Vârfuri
20 13 437 16 183 Vişina
122 1699 25 121 Vişineşti
895 66 122 Vlădeni
1382 4247 124 289 Voineşti
110 930 27 155 Vulcana -Băi
3 1713 40 179 Vulcana -Pandele
147
148
ACTIVITATEA
ÎNTREPRINDERII 12
CUPRINS TABELE Pagina

12.1 Agenţi economici activi …………………………….……………...…………………..……….………..…… 151


12.2 Întreprinderi active, pe clase de mărime……………………..…………………..……….………………….. 151
12.3 Întreprinderi active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN ….…………………. 151
12.4 Unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte sectoare,
pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN şi clase de mărime, în anul 2019 ……….. 152
12.5 Principalii indicatori economici ai întreprinderilor, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de
secţiune CAEN, în anul 2019 ............................................................................................................................ 153
12.6 Principalii indicatori economici ai întreprinderilor, pe clase de mărime ..................................................... 154
12.7 Numărul de unităţi al întreprinderilor cu activitate principală de industrie şi construcţii, comerţ şi servicii de
piaţă, pe activitaţi ale economieie naţionale la nivel de diviziune CAEN ……………………………………. 158
12.8 Cifra de afaceri pentru întreprinderile cu activitate principală de industrie şi construcţii, comerţ şi servicii de
piaţă, pe activităţi ale economieie naţionale la nivel de diviziune CAEN ……………………………………. 161
SURSA DATELOR

Surse statistice :
➢ Ancheta structurală în întreprinderi şi alte cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică privind activitatea
întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii.
PRECIZĂRI METODOLOGICE

Operator economic reprezintă organizaţia ce poate fi o persoană fizică/juridică creată pentru a desfăşura activităţi
definite în baza Legii nr. 15/1990, a Legii nr. 31 / 1990 cu modificările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008.
Întreprinderea 1) este o grupare de unităţi legale care se constituie ca o entitate organizaţională de producţie de bunuri,
servicii comerciale, sau servicii de interes social, care beneficiază de o autonomie de decizie, mai ales pentru asigurarea
resurselor sale curente. O întreprindere exercită una sau mai multe activităţi, în unul sau mai multe locuri (sedii - unităţi
locale ale întreprinderii). În mod convenţional sunt asimilate întreprinderilor, persoanele fizice şi asociaţiile familiale
care desfăşoară activităţi economice pe bază de liberă iniţiativă potrivit legii, instituţiile publice şi organizaţiile
neguvernamentale.
Unitate locală 1) este o întreprindere sau o parte a acesteia (exemplu: atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie
etc.) situată la o adresă identificabilă. În acest loc se desfăşoară o activitate economică, pentru care - în afara unor cazuri
excepţionale - lucrează una sau mai multe persoane (cu normă întreagă sau parţială) pentru aceeaşi întreprindere.
Întreprinderea activă este entitatea care, din punct de vedere economic este activă (în perioada de observare),
respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmeşte bilanţ contabil.
Societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31 / 1990, cu modificările şi completările ulterioare, de tipul:
- societăţi în nume colectiv;
- societăţi în comandită simplă;
- societăţi în comandită pe acţiuni;
- societăţi pe acţiuni, inclusiv societăţi naţionale şi companii naţionale;
- societăţi cu răspundere limitată.
Întreprinzători privaţi (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale) înfiinţate în
baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, profesiile liberare aşa cum sunt definite de legile speciale.
Mărimea întreprinderii este evaluată după criteriul numărului mediu de salariaţi, în perioada de referinţă. În
concordanţă cu criteriile emise de EUROSTAT se efectuează delimitarea întreprinderilor în următoarele intervale:
- întreprinderi micro: 0 - 9 salariaţi;
- întreprinderi mici: 10 - 49 salariaţi;
- întreprinderi mijlocii: 50 - 249 salariaţi;
- întreprinderi mari: 250 salariaţi şi peste
Activitatea principală a întreprinderii este stabilită în funcţie de produsele sau serviciile a căror realizare implică
cele mai mari părţi ale resurselor umane sau care aduc cele mai mari venituri întreprinderii. Încadrarea întreprinderilor
pe ramuri s-a realizat pe baza activităţii principale codificate conform conform Clasificării CAEN Rev.2.
Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de
lucrări şi prestări de servicii, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.
Investiţii brute în bunuri corporale reprezintă valoarea investiţiilor efectuate în cursul perioadei de referinţă în toate
bunurile corporale, adică cele cumpărate de la terţi sau produse pe cont propriu (producţia de imobilizări de bunuri
corporale) şi a căror durată de utilizare este mai mare de 1 an.

_________________________
1) Definiţie în conformitate cu Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, privind unităţile de observare statistică.

150
12.1 AGENŢI ECONOMICI ACTIVI

număr
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Întreprinderi active 6728 6945 7257 7823 8300 8899


Asociaţii familiale 1191 1145 1086 1054 1007 979
Persoane independente 6124 6249 6120 6201 6128 5869

12.2 ÎNTREPRINDERILE ACTIVE, PE CLASE DE MARIME


număr
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Întreprinderi active 6728 6945 7257 7823 8300 8899


Micro (0-9 salariaţi) 6023 6211 6484 7046 7511 8061
Mici (10-49) salariaţi) 586 616 653 656 664 711
Mijlocii (50-249 salariaţi) 102 100 104 104 107 110
Mari (peste 250 salariaţi) 17 18 16 17 8 17

12.3 ÎNTREPRINDERILE ACTIVE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE


LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
număr
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2015 2016 2017 2018 2019

Întreprinderi active 6945 7257 7823 8300 8899

Agricultură, silvicultură şi pescuit 258 273 294 299 283


Industrie extractivă 25 26 23 29 25
Industrie prelucrătoare 728 743 776 841 937
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 6 8 6 9 6
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 84 82 82 80 87
Construcţii 685 715 793 853 966
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor
şi motocicletelor 2449 2438 2562 2594 2596
Transport şi depozitare 934 1013 1152 1249 1369
Hoteluri şi restaurante 271 282 278 301 315
Informaţii şi comunicaţii 180 196 222 258 295
Intermedieri financiare şi asigurări 83 91 89 92 100
Tranzacţii imobiliare 99 111 121 134 135
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 569 617 673 729 792
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
suport 178 192 207 228 263
Învăţământ 44 51 61 70 76
Sănătate şi asistenţă socială 120 158 178 199 227
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 79 99 115 125 170
Alte activităţi ale economiei naţionale 153 162 191 210 257

151
12.4 UNITĂŢI LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ, SERVICII DE
PIAŢĂ ŞI ALTE SECTOARE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE
SECŢIUNE CAEN ŞI CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2019

din care :
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) Total pe clase de mărime după numărul de salariaţi
0-9 10 - 49 50 - 249 250 şi peste

TOTAL 9098 8132 814 125 27


Industrie extractivă 27 17 8 1 1
Industrie prelucrătoare 961 751 144 50 16
Producţia si furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 9 5 2 1 1
Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare 96 73 19 3 1
Construcţii 970 830 132 8 -
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea
autovehiculelor şi motocicletelor 2790 2505 265 18 2
Transport, depozitare şi activităţi de poştă si
curierat 1389 1312 64 11 2
Hoteluri şi restaurante 322 273 43 6 -
Informaţii şi comunicaţii 301 289 10 2 -
Tranzacţii imobiliare 137 125 12 - -
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 796 769 25 2 -
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 273 217 34 19 3
Învăţământ 1) 76 73 2 1 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 229 216 12 1 -
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi
personale 436 422 13 1 -
Alte activităţi 286 255 29 1 1

_____________
1) Include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială organizate ca societăţi comerciale.

152
12.5 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1) , PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2019

Cifra de Cheltuieli cu Număr


Număr Investiţii brute
afaceri personalul mediu de
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) mediu de (mii lei preţuri
(mii lei preţuri (mii lei preţuri persoane
salariaţi curente)
curente) curente) ocupate

TOTAL 20161210 2404191 60933 58672 1642610


Industrie extractivă 80015 110379 1025 1023 276110
Industrie prelucrătoare 8277485 967608 20808 20632 585522
Producţia si furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat 135277 35901 465 462 2334
Distribuţia apei ; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 247405 54092 1327 1317 35820
Construcţii 996235 193684 5335 5185 131744
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
repararea autovehiculelor şi
motocicletelor 7082056 438415 12783 12076 185132
Transport, depozitare şi activităţi de
poştă şi curierat 1573335 173573 5627 5301 185581
Hoteluri şi restaurante 218852 52799 2062 1994 25842
Informaţii şi comunicaţii 158279 30622 776 645 26001
Tranzacţii imobiliare, închiriei și
activități de servicii prestate în
principal întreprinderilor 673730 216381 6850 6437 82470
Învăţământ2) 18079 8699 265 238 1324
Sănătate şi asistenţă socială2) 106350 22076 749 702 15885
Alte activităţi de servicii colective,
sociale şi personale 168237 26465 1231 1098 16340
Alte activităţi 425875 73497 1630 1562 72505

______________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, servicii de piaţă şi alte servicii
2) Include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială organizate ca societăţi comerciale

153
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR 1), PE CLASE DE
MĂRIME

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

TOTAL
2018

Total 19138538 2125614 59573 57577 1790532


0 -9 3739407 344841 16378 14435 366567
10 -49 4674449 484116 15099 15058 231194
50 -249 4471442 520385 12887 12875 396744
250 şi peste 6253240 776272 15209 15209 796027
2019

Total 20161210 2404191 60933 58672 1642610


0 -9 4195240 424423 17512 15309 328777
10 -49 5169264 584966 15711 15668 280076
50 -249 4197392 553215 12307 12306 333387
250 şi peste 6599314 841587 15403 15387 700370

INDUSTRIE2)
2018

Total 8212407 1074580 23795 23632 1127044


0 -9 323811 42427 1945 1787 99216
10 -49 860984 122293 3833 3828 63250
50 -249 1918741 263404 6334 6334 186185
250 şi peste 5108871 646456 11683 11683 778393
2019

Total 8740182 1167980 23625 23434 899786


0 -9 366597 53035 2186 2003 44822
10 -49 805051 128913 3674 3666 62292
50 -249 1749195 262636 5654 5654 138774
250 şi peste 5819339 723396 12111 12111 653898

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
2) Întreprinderi cu activitate principală de industrie

154
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1), PE CLASE DE MĂRIME
- continuare

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

CONSTRUCŢII 2)
2018

Total 1006239 127298 4626 4490 102511


0 -9 316529 40911 1964 1831 40101
10 -49 505873 63754 2139 2136 24159
50 -249 183837 22633 523 523 38251
250 şi peste - - - - -
2019

Total 996235 193684 5335 5185 131744


0 -9 350330 63298 2206 2057 42422
10 -49 402085 92860 2441 2440 25753
50 -249 243820 37526 688 688 63569
250 şi peste - - - - -

COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA


AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
2018

Total 327694 36968 1366 1318 17005


0 -9 124927 14252 661 613 6603
10 -49 151182 17083 529 529 8263
50 -249 51582 5633 176 176 2139
250 şi peste - - - - -
2019

Total 360663 44628 1498 1442 23639


0 -9 164780 16755 707 651 10429
10 -49 141643 21737 614 614 11304
50 -249 54240 6136 177 177 1906
250 şi peste - - - - -

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
2) Întreprinderi cu activitate principală de construcţii

155
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1), PE CLASE DE MĂRIME
- continuare

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

COMERŢUL CU RIDICATA4) , CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR


2018

Total 3254413 158106 4063 3909 57497


0 -9 449924 24231 987 837 16519
10 -49 1009265 54239 1377 1373 13422
50 -249 1070924 52572 1349 1349 27556
250 şi peste 724300 27064 350 350 -
2019

Total 3973020 147129 3586 3439 76693


0 -9 577073 27019 939 795 21399
10 -49 1298082 72709 1481 1478 27173
50 -249 1097865 47401 1166 1166 28121
250 şi peste - - - - -

COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR


2018

Total 3433955 216149 7598 7151 78776


0 -9 1373408 81981 3739 3302 39281
10 -49 1125048 71701 2431 2421 22391
50 -249 762138 51067 1058 1058 11596
250 şi peste 173361 11400 370 370 5508
2019

Total 3748373 246658 7699 7195 84800


0 -9 1423347 89010 3699 3220 34040
10 -49 1392488 93701 2711 2700 29915
50 -249 412132 36387 620 620 14865
250 şi peste 520406 27560 669 655 5980

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
4) Întreprinderi cu activitate principală de comerţ cu ridicata

156
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1), PE CLASE DE MĂRIME
- continuare

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE ÎN PRINCIPAL PENTRU POPULAŢIE5)


2018

Total 191397 44860 1892 1813 19469


0 -9 61273 12364 668 610 6186
10 -49 100891 24427 970 959 9995
50 -249 29233 8069 254 244 3288
250 şi peste - - - - -
2019

Total 231466 54294 2116 2043 27031


0 -9 74518 15266 709 641 7374
10 -49 117597 25439 959 954 12090
50 -249 39351 13589 448 448 7567
250 şi peste - - - - -

SERVICII DE PIAŢĂ 6)

2018

Total 2353127 397224 14545 13637 244019


0 -9 947061 114148 5775 4877 123903
10 -49 784923 114322 3397 3389 54396
50 -249 429328 107139 2980 2978 53595
250 şi peste 191815 61615 2393 2393 12125
2019

Total 2685396 476321 15444 14372 326411


0 -9 1072116 144960 6477 5420 134962
10 -49 832960 127551 3314 3300 73814
50 -249 574384 143888 3442 3441 77143
250 şi peste 205936 59922 2211 2211 40492

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
5) Întreprinderi cu activitate principală de servicii de piaţă; Conform sferei de cuprindere EUROSTAT sunt incluse activităţile: hoteluri
şi restaurante, agenţii turistice şi ale tur-operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică.
6) Întreprinderi cu activitate principală de servicii de piaţă, cu excepţia serviciilor prestate în principal pentru populaţie

157
12.7 NUMĂRUL DE UNITĂŢI AL ÎNTREPRINDERILOR CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

Industrie - total 1002 1093


Industrie extractivă 35 27
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 1 1
Alte activităţi extractive şi servicii anexe extracţiei 34 26
Industrie prelucrătoare 866 961
Industria alimentară 174 189
Fabricarea băuturilor 7 4
Fabricarea produselor textile 36 39
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 105 126
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 10 13
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 66 71
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 20 21
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 38 50
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2 2
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 33 31
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 26 36
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 39 43
Industria metalurgică 9 10
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii 103 113
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 12 10
Fabricarea echipamentelor electrice 21 22
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 19 16
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 3 5
Fabricarea altor mijloace de transport 2 2
Fabricarea de mobilă 73 85
Alte activităţi industriale n.c.a. 32 39
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 35 34
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 12 9
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 89 96
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 9 10
Colectarea şi epurarea apelor uzate 8 9
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 72 77
Construcţii 861 970
Construcţii de clădiri 533 594
Lucrări de geniu civil 52 54
Lucrări speciale de construcţii 276 322
Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor 317 343
Comerţ cu autovehicule 47 50
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 175 192
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 94 101
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea
motocicletelor 1 -

158
12.7 NUMĂRUL DE UNITĂŢI AL ÎNTREPRINDERILOR CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

Comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 580 554


Activităţi de intermediere de comerţ cu ridicata 125 117
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii 26 26
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului 93 86
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare 46 50
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii 11 9
Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri 21 22
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 162 146
Comerţ cu ridicata nespecializat 96 98
Comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 1878 1893
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse alimentare,
băuturi şi tutun 806 819
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse nealimentare 419 412
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în
magazine specializate 48 47
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate 39 44
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine
specializate 20 18
Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate 70 65
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate 27 24
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate 296 291
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 51 53
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe 102 120
Transport, depozitare si activităţi de poşta si curierat 1263 1389
Transporturi pe calea ferată 3 2
Transporturi terestre 1173 1278
Transporturi prin conducte 3 3
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 49 65
Activităţi de poştă şi de curier 35 41
Hoteluri şi restaurante 307 322
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 28 29
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 16 17
Alte servicii de cazare 15 10
Restaurante 139 153
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie 16 17
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 93 96
Informaţii şi comunicaţii 264 301
Activităţi de editare 33 32
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări
audio şi activităţi de editare muzicală 33 44
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 3 4
Telecomunicaţii 23 25
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 126 138
Activităţi de servicii informatice 46 58
Tranzacţii imobiliare 136 137
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 734 796
Activităţi juridice şi de contabilitate 95 108
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management 165 172
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 242 259
Cercetare-dezvoltare 15 10
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 68 73

159
12.7 NUMĂRUL DE UNITĂŢI AL ÎNTREPRINDERILOR CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 119 145


Activităţi veterinare 30 29
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 240 273
Activităţi de închiriere şi leasing 18 31
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 16 20
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor 20 21
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 2 1
Activităţi de investigaţie şi protecţie 46 43
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 67 71
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în special
întreprinderilor 71 86
Învăţământ 70 76
Sănătate şi asistenţă socială 203 229
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 132 177
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 46 62
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 4 4
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 13 11
Activităţi sportive, recreative şi distractive 69 100
Alte activităţi de servicii 213 259
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 46 47
Alte activităţi de servicii 167 212

160
12.8 CIFRA DE AFACERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
mii lei
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

Industrie - total 8212407 8740182


Industrie extractivă 127636 80015
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale - 7157
Alte activităţi extractive şi servicii anexe extracţiei 127636 72858
Industrie prelucrătoare 7735061 8277485
Industria alimentară 464265 351030
Fabricarea băuturilor 892 502
Fabricarea produselor textile 368476 704720
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 208157 175308
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 9945 10665
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 156329 154264
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 328437 341684
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 12275 19424
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 22527 9584
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 175082 177259
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 282551 268965
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 581650 764792
Industria metalurgică 1176162 1113903
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii 1062601 1101062
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 8483 5432
Fabricarea echipamentelor electrice 2481035 2681833
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 88786 91073
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 171576 148186
Fabricarea altor mijloace de transport 9715 12135
Fabricarea de mobilă 84183 88125
Alte activităţi industriale n.c.a. 18562 20588
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 23372 36951
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 130013 135277
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 219696 247405
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 67486 68607
Colectarea şi epurarea apelor uzate 5252 5562
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 146958 173236
Construcţii 1006239 996235
Construcţii de clădiri 642766 657098
Lucrări de geniu civil 101795 81800
Lucrări speciale de construcţii 261678 257337
Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor
şi a motocicletelor 327694 360663
Comerţ cu autovehicule 99917 92112
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 83624 104265
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 144153 164286

161
12.8 CIFRA DE AFACERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare
mii lei
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

Comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 3254413 2973020


Activităţi de intermediere de comerţ cu ridicata 58050 66700
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii 17864 15078
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului 1053274 1154435
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare 205281 206090
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii 5784 6897
Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri 80691 86058
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 1681784 1283877
Comerţ cu ridicata nespecializat 151685 153885
Comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 3433955 3748373
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse alimentare,
băuturi şi tutun 1373692 1608849
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse nealimentare 313978 334096
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în
magazine specializate 27531 28669
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate 866592 803675
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine
specializate 25615 25874
Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate 324916 357259
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate 19397 24194
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate 431988 500499
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4900 5809
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe 45346 59449
Transport, depozitare si activităţi de poşta si curierat 1359728 1573335
Transporturi pe calea ferată 24643 40438
Transporturi terestre 1316371 1386162
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 97749 98144
Activităţi de poştă şi de curier 20965 22654
Hoteluri şi restaurante 182190 218852
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 33777 39658
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 3274 4785
Alte servicii de cazare 4083 3818
Restaurante 110076 130078
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie 13655 17035
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 17325 23478
Informaţii şi comunicaţii 131126 158279
Activităţi de editare 6364 9974
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări
audio şi activităţi de editare muzicală 7409 9422
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 4474 2214
Telecomunicaţii 74033 77336
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 32728 46087
Activităţi de servicii informatice 6118 1321
Tranzacţii imobiliare 83347 99346
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 282513 318150
Activităţi juridice şi de contabilitate 11007 13704
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management 116809 126693
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 99273 105601
Cercetare-dezvoltare 2110 3511
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 25340 38924

162
12.8 CIFRA DE AFACERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare
mii lei
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 18487 17317


Activităţi veterinare 9487 12400
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 211459 256234
Activităţi de închiriere şi leasing 3319 3542
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 31527 46385
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor 8849 12571
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 357 42
Activităţi de investigaţie şi protecţie 74623 82590
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 54953 65816
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în special
întreprinderilor 37831 45288
Învăţământ 18258 18079
Sănătate şi asistenţă socială 94328 106350
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 124323 102949
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 4664 7544
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 1420 1425
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 109753 81995
Activităţi sportive, recreative şi distractive 8486 11985
Alte activităţi de servicii 57252 65288
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 36093 41217
Alte activităţi de servicii 21159 24071

163
INDUSTRIE 13
CUPRINS TABELE Pagina

13.1 Indicii producţiei industriale, pe activităţi la nivel de secţiuni CAEN…………….....……….…….……… 167


13.2 Indicii producţiei industriale, pe activităţi la nivel de diviziune CAEN …………….…………………… 168

SURSA DATELOR

Cercetarea statistică privind indicatorii pe termen scurt în industrie (capitolul referitor la produsele şi serviciile
industriale).

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Industria - total cuprinde : industria extractivă, industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.
Producţia industrială reprezintă valoarea produselor finite fabricate, livrate sau destinate livrării, a semifabricatelor
livrate din producţie proprie, a prelucrării materiilor prime şi a materialelor clienţilor, a lucrărilor (serviciilor) cu caracter
industrial prestate terţilor, producţiei imobilizate, precum şi a diferenţei de stoc de produse finite, semifabricate şi producţie
neterminată.
Indicele producţiei industriale este un indice de volum calculat pe baza unei formule Laspeyres, având ca an de
referinţă anul 2015, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1165/1998, amendat cu Regulamentul
Parlamentului European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, în calculul indicelui producţiei industriale,
se cuprind diviziunile CAENRev.2: 05-35, excluzând grupa 353.

166
13.G1 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

CAEN Rev.2
An 2015 = 100
140 126.1
115.1
120
101.6 101.7
100 94.5 94.4

80 66.3 66.0
60
40
20
0
2018 2019
Total Ind. extractivă Ind. prelucrătoare Energie electrică

CAEN Rev.2
An precedent = 100
120 109.6
96.0 97.5 96.1 99.5
100 93.0 92.8

80 72.6

60

40

20

0
2018 2019
Total Ind. extractivă Ind. prelucrătoare Energie electrică

13.1 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE SECŢIUNI CAEN

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

2015 = 100
Total 101,6 94,5
Industria extractivă 115,1 126,1
Industria prelucrătoare 101,7 94,4
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 66,3 66,0
an precedent = 100
Total 96,0 93,0
Industria extractivă 97,5 109,6
Industria prelucrătoare 96,1 92,8
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 72,6 99,5

167
13.2 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
%
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2018 2019

2015 = 100

Total 101,6 94,5

Industrie extractivă 115,1 126,1


Alte activitati extractive 115,1 126,1
Industrie prelucrătoare 101,7 94,4
Industrie alimentară 55,1 52,5
Fabricarea produselor textile 79,7 79,9
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 96,0 28,1
Prelucrarea lemnului 70,8 65,6
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 92,7 87,6
Fabricarea produselor chimice 101,5 106,2
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 118,7 134,4
Industria metalurgică 100,7 93,3
Industria construcţiilor metalice 121,6 113,1
Fabricarea echipamentelor electrice 98,0 94,5
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 94,6 99,2
Fabricarea de mobilă 163,9 156,0
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 66,3 66,0
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 66,3 66,0

an precedent = 100
Total 96,0 93,0

Industrie extractivă 97,5 109,5


Alte activitati extractive 97,5 109,5
Industrie prelucrătoare 96,1 92,8
Industrie alimentară 97,0 95,3
Fabricarea produselor textile 79,8 100,3
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 90,8 165,2
Prelucrarea lemnului 99,2 92,7
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 98,9 94,5
Fabricarea produselor chimice 99,9 104,6
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 107,9 113,2
Industria metalurgică 92,8 92,7
Industria construcţiilor metalice 96,7 93,0
Fabricarea echipamentelor electrice 96,9 96,4
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 85,2 104,9
Fabricarea de mobilă 114,5 95,2
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 72,6 99,5
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 72,6 99,5

168
TRANSPORTURI, POŞTĂ
ŞI TELECOMUNICAŢII 14
CUPRINS TABELE Pagina

14.1 Lungimea reţelei de căi ferate şi drumuri (la sfârşitul anului) ……………………….………………….. 171
14.2 Autovehicule înscrise în circulaţie (la sfârşitul anului) …………………………………………………. 171
14.3 Activitatea de poştă şi telefonie ..………………………………………………………………………… 172

SURSA DATELOR

Surse statistice :
➢ Cercetări statistice privind transportul de mărfuri şi pasageri pe moduri de transport privind infrastructura şi mijloacele
de transport şi activităţile de poştă şi telecomunicaţii.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Linia de cale ferată este ansamblul de construcţii speciale compus din una sau mai multe căi cu instalaţii aferente,
destinat trasportului de mărfuri şi pasageri, cu vehicule feroviare.
Lungimea liniei de căi ferate de exploatare include numai liniile deschise traficului de mărfuri şi pasageri pe care
transporturile respective se fac pe bază de legitimatii de călătorie sau scrisori de trăsură.
Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor.
Drumurile publice sunt drumurile de utilitate publică şi/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere şi pietonale,
în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării.
Drumurile naţionale aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprinde drumurile care asigură legătura capitalei ţării cu
municipiile-reşedinţe de judeţ, legăturile între acestea, precum şi cu ţările vecine.
Drumurile judeţene şi comunale asigură legăturile între reşedinţele de judeţ şi reşedinţele de comune, municipii, oraşe
şi alte obiective importante, între comune şi satele componente din cadrul judeţului, precum şi legătura între municipii,
oraşe, comune şi sate între ele.
Corespondenţa expediată se referă la întreaga corespondenţă cu plată, simplă şi recomandată, internă şi externă.
Stabilirea cantităţii se face prin numărarea totală, selectivă sau prin cântărire.
În numărul de conexiuni la serviciile de telefonie sunt cuprinse conexiunile persoanelor fizice şi juridice, la serviciile
de telefonie fixă şi mobilă.
Numărul de conexiuni la serviciul de telefonie fixă este reprezentat de numărul de linii telefonice fixe conectate
pentru care se plătesc abonamente.
Numărul de conexiuni la serviciul de telefonie mobilă este reprezentat de numărul de cartele SIM pe bază de
abonament şi cartele SIM preplătite active.

170
14.1 LUNGIMEA REŢELEI DE CĂI FERATE ŞI DRUMURI (la sfârşitul anului)

U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lungimea liniilor de cale ferată - total km. 103 103 103 103 103 103
din care, electrificate km. 5 5 5 5 5 5
2
Densitatea liniilor la 1000 km teritoriu 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,5
Lungimea drumurilor publice total km. 1879 1910 1910 1915 1915 1926
din care:
Modernizate km. 626 667 706 747 798 913
din care, autostrăzi km. 31 31 31 31 31 31
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere km. 758 814 803 808 803 724
Din total drumuri publice:
Drumuri naţionale1) km. 359 359 359 359 359 359
din care:
Modernizate km. 359 359 359 359 359 359
Drumuri judeţene şi comunale km. 1520 1551 1551 1556 1556 1567
din care:
Modernizate km. 267 308 347 388 439 554
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere km. 758 814 803 808 803 724
Densitatea drumurilor publice pe 100 km2
teritoriu 46,3 47,1 47,1 47,2 47,2 47,6
______________
1) Inclusiv autostrăzi

14.2 AUTOVEHICULE ÎNSCRISE ÎN CIRCULAŢIE (la sfârşitul anului)


număr
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Autobuze şi microbuze 767 817 868 963 1019 1067


Autoturisme 94810 100003 106785 119292 129824 142534
Mopede şi motociclete (inclusiv motocicluri şi
cvadricicluri) 1479 1542 1641 1759 1940 2241
Autovehicule de marfa 16361 17469 18524 19804 20997 22281

171
14.3 ACTIVITATEA DE POŞTĂ ŞI TELEFONIE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Activitatea de poştă
Corespondentă şi imprimate (mii buc.) 438 346 252 282 291 204
Colete poştale (mii buc.) 31 36 37 39 42 39
Trimiteri recomandate (mii buc.) 588 543 623 196 164 168
Activitatea de telefonie
Conexiuni în reţeaua telefonică (mii) 56,6 57,2 58,6 64,5 66,0 66,2
Convorbiri telefonice realizate în reţeaua telefonică
fixă
(milioane minute)
- trafic naţional 17,7 15,9 12,5 9,7 7,3 7,9
- trafic internaţional 2,6 2,6 2,2 2,0 1,1 0,8

172
COMERŢ EXTERIOR 15
CUPRINS TABELE Pagina

15.1 Exporturile, importurile şi soldul operaţiunilor de comerţ exterior………………………………… …….. 175


15.2 Comerţul exterior pe principalele secţiuni conform Nomenclatorului Combinat (NC) ............................... 176

SURSA DATELOR

➢ Începând cu 1 ianuarie 2007 statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din sistemele
statistice INTRASTAT şi EXTRASTAT:
- sistemul INTRASTAT: pentru comerţul INTRA-UE (schimburile de bunuri între România şi celelalte 27 state
membre ale Uniunii Europene);
- sistemul EXTRASTAT: pentrul comerţul EXTRA-UE (schimburile de bunuri între România şi statele care nu sunt
membre ale Uniunii Europene).
• Pentru comerţul EXTRA-UE:
- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import.
• Pentru comerţul INTRA-UE:
- declaraţiile statistice INTRASTAT colectate lunar de către INS direct de la operatorii economici care au realizat un
volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri
superior valorii pragului statistic. Intrastat stabileşte pentru fiecare flux şi an de referinţă şi cere îndeplinirea
condiţiilor stipulate în Legea nr. 422/2006.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Bunurile ce fac obiectul schimburilor internaţionale sunt clasificate potrivit Nomenclatorului Combinat (NC), care stă la
baza tarifului vamal comunitar. Datele statistice sunt prezentate şi pe grupe de bunuri din Clasificarea Standard de Comerţ
Internaţional (CSCI, Rev.4), Marile Categorii Economice (MCE) şi conform Clasificării Produselor şi Serviciilor asociate
Activităţilor (CPSA 2015), care se stabilesc pe baza unor chei de conversie între NC şi aceste clasificări.
Sfera de cuprindere:
Pentru comerţul INTRA-UE: se cuprind:
- expedierile de bunuri aflate în liberă circulaţie pe teritoriul UE, din România cu destinaţia alt stat membru UE;
–introducerile de bunuri aflate în liberă circulaţie pe teritoriul UE, în România având ca ţară de expediţie un alt stat
membru UE;
– bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în România;
– bunurile expediate din România pentru a fi plasate sub procedură vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control
vamal în alte state membre UE;
– bunurile rezultate din procesul de prelucrare, expediate/ introduse după încheierea procedurii vamale de prelucrare.
Pentru comerţul EXTRA-UE: se cuprind schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE, având ca obiect:
importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi
puse în consum, exportul de bunuri de origine naţională, precum şi exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul
intern.
Se cuprind, de asemenea:
– importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării);
– exporturile de bunuri rezultate după prelucrare activă;
– exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări);
– importurile de bunuri rezultate după prelucrarea în afara ţării.
În comerţul internaţional nu sunt cuprinse: bunurile în tranzit, bunurile temporar admise/scoase în/din ţară (cu excepţia
celor pentru prelucrare), bunurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru utilizări proprii în România, bunurile
pentru şi după reparaţii şi piesele de schimb aferente.
Valoarea bunurilor exportate şi importate se stabileşte pe baza preţurilor efective FOB la exporturi şi a preţurilor
efective CIF la importuri.
Preţul FOB (în limba engleză Free on Board – Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include
valoarea bunului, precum şi costul transportului şi asigurării acestuia până la frontiera ţării exportatoare.
Preţul CIF (în limba engleză Cost, Insurance, Freight-Cost - Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării
importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costurile asigurării şi transportului
internaţional până la frontiera ţării importatoare.
Datele valorice sunt exprimate în lei, euro şi dolari SUA. Conversia în euro, respectiv în dolari, a datelor valorice
exprimate în lei (colectate prin declaraţiile statistice INTRASTAT şi declaraţiile vamale), se face utilizând:
– cursul de schimb mediu lunar lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naţională a României, pentru sistemul
INTRASTAT;
– cursul de schimb lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naţională a României pentru penultima zi de miercuri
a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT.

174
15.G1 EXPORTURILE, IMPORTURILE ŞI SOLDUL OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR (FOB/CIF)

milioane euro

800
677.8 681.5 675.1
700 644.5 657.5 655.0
622.6 624.3
590.4
600 554.8
520.7
476.7
500

400

300

200
113.7 101.9
100 69.5
33.3
6.4 2.5
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Export FOB Import CIF Sold (export FOB - import CIF)

15.1 EXPORTURILE, IMPORTURILE ŞI SOLDUL OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR 1)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Export FOB
mii euro 590427 622612 624292 677791 681537 657461
mii dolari 786466 691099 691715 764376 805577 736238

Import CIF
mii euro 476673 520652 554807 644507 675145 654951
mii dolari 634551 577924 614726 728049 797346 733428

Sold (export FOB - import CIF)


mii euro +113754 +101960 +69485 +33284 +6392 2510
mii dolari +151915 +113175 +76989 +36327 +8231 +2810

_______________________________

Notă: Datele pentru anul 2017 au fost revizuite şi au caracter definitiv. Datele pentru anul 2018 sunt semidefinitive.
1) După sediul agenţilor economici care au realizat exporturi şi importuri de mărfuri

175
15.2 COMERŢUL EXTERIOR1) PE PRINCIPALELE SECŢIUNI CONFORM NOMENCLATORULUI
COMBINAT (NC)

Cod
2014 2015 2016 2017 2018 2019
NC

Export FOB (mii euro) E 590427 622612 624276 677791 681537 657461
Import CIF (mii euro) I 476673 520652 554807 644507 675145 654951
din care:
E 8332 2583 1777 2375 1935 3082
I Animale vii şi produse animale
I 2910 3329 3588 3457 2644 5041
E 1461 1229 1080 884 834 626
II Produse vegetale
I 14769 20624 17607 19487 18436 8235
Produse alimentare, băuturi şi E 2739 196 245 474 352 333
IV
tutun I 5389 3206 2696 2899 2436 2881
E 22110 11620 4551 85 8 2
V Produse minerale
I 4978 6511 3728 6016 6230 6062
E 38283 47135 29474 27012 25203 27846
VI Produse chimice
I 18837 22345 24642 26436 30637 26052
Materiale plastice, cauciuc şi E 11008 12419 7197 6323 7206 7809
VII
articole din acestea I 82250 86516 86958 105694 103819 93586
Materiale textile şi articole din E 61159 54874 60773 65391 70589 68009
XI
acestea I 36857 35512 37672 37419 44531 40420
Metale comune şi articole din E 151102 173715 182385 222321 234939 204265
XV
acestea I 143157 141235 150529 174926 179960 180372
Maşini şi aparate; echipamente E 260858 277926 282797 290155 284421 294556
XVI electrice, aparate de înregistrat sau
de reprodus sunetul şi imaginile I 122680 146019 164107 198355 215802 207105
E 4915 5133 5231 5801 5572 3432
XVII Mijloace şi materiale de transport
I 9559 19370 19701 20079 22434 26083
E 7471 8209 10799 11713 11853 12528
XX Mărfuri şi produse diverse
I 3675 4002 7158 8755 8325 9042

_______________________________
1) După sediul agenţilor economici care au realizat exporturi şi importuri de mărfuri
176
TURISM 16
CUPRINS TABELE Pagina

16.1 Structuri de primire turistică, cu funcţiuni de cazare turistică, capacitatea şi activitatea


de cazare turistică……………… ……................................................................................................. ............. 179

SURSA DATELOR

Cercetări statistice privind activitatea de turism a persoanelor juridice şi fizice

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică –orice construcţie sau amenajare, care furnizează în
mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti.
Nu se cuprind în cercetarea statistică, structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică cu o capacitate
de cazare instalată de mai puţin de 5 locuri.
Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică
înscrise în ultimul act de recepţie, omologare sau clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,
exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Sunt luate în calcul numărul de locuri din structurile
existente la 31 iulie, din anul respectiv.
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune ( exprimata în locuri-zile) reprezintă numărul de locuri de cazare puse
la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, înmulţit cu numărul de zile
cât sunt deschise structurile în perioada considerată. Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din
lipsă de turişti, pentru reparaţii sau pentru alte motive.
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se calculează prin raportarea numărului de
înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

178
16.1 STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ,
CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de


73 74 80 81 84 85
cazare turistică –total
din care :
Hoteluri 18 18 18 19 18 18
Hosteluri 8 8 8 8 5 5
Hanuri şi moteluri 4 4 4 3 3 3
Cabane turistice 5 6 6 6 5 5
Vile turistice 3 3 3 3 3 3
Pensiuni turistice urbane 10 10 11 12 14 14
Pensiuni turistice rurale 24 24 29 29 35 36

Capacitatea de cazare turistică existentă


total (locuri)-la 31 iulie 3263 3270 3463 3514 3235 3261
din care în :
Hoteluri 1499 1480 1534 1584 1519 1523
Hanuri şi moteluri 92 92 92 72 72 72
Cabane turistice 181 185 181 185 161 161
Vile turistice 92 92 92 92 92 92
Pensiuni turistice urbane 202 202 239 253 281 261
Pensiuni turistice rurale 479 499 605 608 693 735

Capacitatea în funcţiune - total (locuri-zile) 1064765 1084648 1139948 1167061 1058254 1061492
din care în :
Hoteluri 500837 511236 520082 540704 525951 528407
Hanuri şi moteluri 32220 33580 33672 26094 26280 26280
Cabane turistice 64605 64237 62444 65655 58403 59495
Vile turistice 32327 33580 33672 33580 33580 33580
Pensiuni turistice urbane 65594 68452 80192 81101 90715 83427
Pensiuni turistice rurale 169460 173908 208252 223560 233535 242591

Turişti cazaţi –total (număr) 82621 89548 97043 106166 118591 122107
din care:
Hoteluri 53285 57054 61483 70265 78930 80107
Hanuri şi moteluri 2284 2709 2333 2107 2281 2710
Cabane turistice 3934 3376 4317 4597 4095 4552
Vile turistice 2114 2868 2533 1683 3416 1969
Pensiuni turistice urbane 6017 6417 4956 5972 7577 7277
Pensiuni turistice rurale 11411 12976 16370 16491 17876 19849
din total:
Turişti din ţară cazaţi 76551 83226 90084 98835 110637 115101
Înnoptări în unitaţi de cazare turistică (număr) 247853 250120 252286 264936 284251 289510
Indicii de utilizare a capacităţii de cazare în
funcţiune (%) 23,3 23,1 22,1 22,7 26,9 27,3

179
FINANŢE 17
CUPRINS TABELE Pagina

17.1 Execuţia bugetului local…………………………………………………..…………………… ……………... 182

SURSA DATELOR

Ministerul Finanţelor Publice, pentru execuţia bugetului local.

17.1 EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL


milioane lei
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Venituri totale 1147,1 1253,3 1111,0 1222,9 1234,5 1362,8


Subvenţii primite din bugetul de stat 189,3 213,4 178,8 129,0 316,0 228,1
Cheltuieli totale 1118,5 1227,3 1127,9 1170,9 1181,9 1331,7
Excedent /deficit (+/-) 28,6 26,0 -16,9 52,0 52,6 31,1

182
JUSTIŢIE 18
CUPRINS TABELE Pagina

18.1 Justiţie şi starea infracţională ………………………………………………………………………..………. 184

SURSA DATELOR
Surse administrative :
➢ Administraţia Naţională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, privind datele referitoare la persoanele
condamnate definitiv, aflate în penitenciare şi centre educative.
➢ Consiliul Superior al Magistraturii, privind datele referitoare la numărul şi activitatea judecătoriilor, tribunalelor şi
curţilor de apel (acţiuni penale sau civile înregistrate la instanţele judecătoreşti, hotărâri judecătoreşti penale şi civile,
persoane condamnate definitiv, rata criminalităţii etc.)
➢ Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru datele privind infracţiunile
cercetate şi soluţionate de poliţie şi infracţiunile declinate Parchetului.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a
săvârşit-o.
Condamnarea reprezintă aplicarea printr-o hotărâre judecătorească a unor pedepse prevăzute de legea penală, în cazul
în care instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Condamnarea este definitivă
dacă hotărârea judecătorească prin care a fost pronunţată nu mai este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.
În materie penală, datele se referă la numărul de persoane în vârstă de 14 ani şi peste, condamnate definitiv pentru
infracţiunile săvârşite.

18.1 JUSTIŢIE ŞI STAREA INFRACŢIONALĂ

Persoane
condamnate
Rata Infracţiuni Rata
Anii definitiv de
criminalităţii1) cercetate de poliţie infracţionalităţii2)
instanţele
judecătoreşti

2001 2040 370 7512 1362


2002 2482 458 7205 1331
2003 2050 380 7263 1347
2004 1887 351 7449 1384
2005 1685 314 6570 1223
2006 1341 251 6151 1150
2007 940 176 6325 1186
2008 774 146 5658 1066
2009 521 98 5995 1130
2010 724 137 7430 1402
2011 924 175 5804 1097
2012 1222 237 7361 1425
2013 1182 230 7970 1550
2014 1024 200 9552 1869
2015 786 155 7377 1454
2016 809 161 7843 1558
2017 822 166 6098 1222
2018 790 160 6067 1229
2019 679 139 6873 1405

________________________
1)Persoane condamnate definitiv la 100000 locuitori
2)Infracţiuni la 100000 locuitori

184
185
Tel/fax: 0245210557; 0245210633
E_mail: tele@dambovita.insse.ro
Web: www.dambovita.insse.ro