Sunteți pe pagina 1din 6

PRECOORDONARE ECHIPAREA EDILITARĂ

aferent
PUD - LOCUINTA P+1E (extindere si supraetajare constructie existenta
Intrarea Strada Lanternei, nr. 71, nr.cad.234101, Bucuresti, sector 2
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: PUD LOCUINTA P+1E extindere si supraetajare


constructie existenta
Intrarea Strada Lanternei, nr. 71, nr.cad.234101,
Bucuresti, sector 2
Faza: PUD
Beneficiari: BACIU FLORIAN si BACIU IONELA-FLORINA
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh.Craiu Florin
Proiectant de specialitate - Ing. Cristian Căiță
studiu rețele edilitare

1.2. Obiectul:

Prezenta documentație are ca obiect stabilirea situației existente, a disfuncțiunilor constatate


pe teren și precoordonarea rețelelor edilitare aferent obiectivului propus prin PUD LOCUINTA P+1E
extindere si supraetajare constructie existenta Intrarea Strada Lanternei, nr. 71, nr.cad.234101,
Bucuresti, sector 2.

1.3. Surse documentare

1. P.U.G. Municipiul București – caracter orientativ


2. Plan Urbanistic de Detaliu Consolidare, LOCUINTA P+1E extindere si supraetajare
constructie existenta Intrarea Strada Lanternei, nr. 71, nr.cad.234101, Bucuresti, sector
2
3. Certificat de urbanism aferent PUD
4. Planul Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000,
prelungit prin HCGMB nr. 232/2012 – Valabil
5. Avizele de utilități aferente PUD

1
2. ANALIZA CRITICA A SITUATIE EXISTENTE

2.1. Încadrare în teritoriu și localitate

Prezenta documentație servește la stabilirea funcțiunilor reglementate, a regulilor de


ocupare a terenurilor, de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.
Pe terenul situat în Intrarea Strada Lanternei, nr. 71, nr.cad.234101, Bucuresti, sector 2,
proprietate a domnului BACIU FLORIAN si BACIU IONELA-FLORINA, se propune extindere si
supraetajare constructie existenta.

2.2. Circulații, accese auto si pietonale

Accesul la imobilul din str. Facliei, nr. 29, sector 4 se face pe latura de sud-vestul terenului.

2.3. Echipare edilitară existentă

2.3.1 Rețea de alimentare cu apa potabilă

În prezent pe Strada Lanternei, în zona studiată, exista rețele publice de alimentare cu apă
potabilă cu diametrul de 112mm.
În prezent terenul este branșat la rețeaua de distribuție a apei potabile și este dimensionat
pentru cerințele din prezent.
În interiorul terenului ce a generat PUD-ul mai pot exista conducte de apă care deservesc
zona și care nu sunt administrate de ApaNova.
Existența rețelelor de apă nu înseamnă că există disponibil de debit de apă și presiune
pentru noul obiectiv.
Pentru identificarea precisă a traseului rețelelor de apă care nu sunt figurate în aviz și nu
sunt preluate de ApaNova din interiorul limitelor PUD-lui studiat, este necesar a se lua legătura cu
ApaNova și reprezentantul de zona în vederea parcurgerii etapei următoare, adică cea de obținere
a avizului de amplasament, pentru eliberarea autorizației de construire.
În cazul în interiorul PUD-ului exista rețele de apa care nu sunt preluate de ApaNova se vor
lua măsurile necesare de păstrare a acestora.

2.3.2 Rețea de canalizare apă pluvială și apă menajeră

Pe Str. Lanternei exista rețea de canalizare menajeră și pluvială administrată de ApaNova.


Colectoarele au diametrele de 315mm.
În prezent terenul este branșat la rețeaua de canalizare și este dimensionat pentru cerințele
din prezent.

2
2.3.3 Rețea de distribuție gaz

Conform aviz Distrigaz aferent prezentului PUD există conducte de distribuție a gazului
natural amplasată pe Str. Lanternei.
Traseul exact al conductelor și al branșamentelor vor fi identificate în teren după capacele
tip GN montate pe axul acestora în cazul conductelor din oțel sau după marcajele amplasate pe
reperele fixe pentru conductele din polietilenă.

2.3.4 Rețea de distribuție a energiei electrice

Conform aviz E-Distribuție Muntenia aferent prezentului PUD în zona obiectivului există
rețea de distribuție a energie electrice aeriană si subterană de joasă și medie tensiune.

2.4. DISFUNCTIONALITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI

În urma vizitei efectuate la fața locului și a analizei avizelor aferente PUD nu s-au identificat
disfuncțiuni la nivelul rețelelor edilitare.

2.5. Propuneri de eliminare / diminuare a disfuncționalităților

În contextul celor explicitate anterior, nu sunt necesare lucrări de extindere al rețelelor


publice de utilitari, deoarece zona studiată dispune de prezenta tuturor rețelelor publice de utilitari.

2.6. CONCLUZII

Terenul studiat prin PUD dispune de prezența tuturor rețelelor edilitare publice.
Noul imobil va fi racordat la rețelele existente de pe str. Lanternei . Soluția de branșare se va
realiza la faza de autorizație de construcție.
Se vor respecta cerințele prevăzute în avizele de amplasament al rețelelor edilitare
aferente Plan Urbanistic de Detaliu “ Str. Lanternei, nr. 71, nr.cad.234101, Bucuresti, sector 2 “
Toate cheltuielile de extindere, de branșare și racordare la rețelele publice se va realiza
integral pe cheltuiala beneficiarului.

2.7. Recomandări

3
Furnizorul de utilitari apă/canal prin strategia de dezvoltare a rețelelor din zonă, în funcție
de extinderea numărului de consumatori și a solicitărilor de consum menajer, trebuie să
implementeze:
- construirea de bazine de retenție apă pluvială în perimetrul proprietarilor cu livrare
apă pluvială în rețeaua nouă de canalizare la debite constante impuse prin avize de racordare
definitive.
Furnizorii de utilitari energie electrică și telecomunicații, prin strategia de dezvoltare a
rețelelor din zonă, în funcție de extinderea numărului de consumatori și a solicitărilor de consum,
să implementeze noi rețele, rețele care să asigure o bună funcționare a serviciilor.

3. Soluții de racordare a obiectului la rețele de utilități publice

3.1. Alimentarea cu apă

Racordarea (branșarea) la rețeaua publică de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se va realiza prin racordul general existen prevăzut cu cămin de vane.
Căminul cu vane din PVC este situat la limita proprietății și în interiorul acesteia. Racordul asigură
prin capacitatea lui de transport apa potabilă rețelelor interioare imobilului ce se va construi.
Pentru asigurarea presiunii la etajele superioare și variațiilor orare de consum se va realiza o
gospodărie e apa in interiorul terenului studiat prin PUD.
Apa caldă de consum se prepară de către centrale termice în condensa fie, murale, proprii
sau alte metode disponibile investitorului.

3.2. Rețele de canalizare

Evacuarea apelor uzate se va realiza print branșamentul existent la conducta de pe Str.


Lanternei.
Rețeaua de canalizare din interiorul PUD-ului se va realiza in sistem separativ.
Evacuarea apelor la canalizarea se va face cu respectarea reglementarilor din NTPA
002/2002 modificate și completate prin HG nr. 325/2005.
Documentația tehnică de racordare la colectorul stradal de pe Str. Făcliei va fi întocmită de
SC APA NOVA SA.

3.3. Rețele de alimentare cu gaz natural

Zona dispune de rețea de distribuție a gazului. Terenul se va branșa la rețeaua existentă de


pe Str. Lanternei .
Analiza soluțiilor constructive aferente rețelelor de alimentare cu gaz natural din perimetrul
studiat se va face numai de firme autorizate în domeniu.

4
3.4 Rețele de alimentare cu energie electrică

Energia electrică va fi asigurată din rețeaua publică de pe Str. Lanternei printr-un racord
montat îngropat. Contorizarea consumului de energie electrică se va face la nivel de consumatori
generali.
Analiza tehnică și execuția racordului general de alimentare cu energie electrică, precum și
echiparea transformatorului se va face de către E-Distribuție Muntenia.

Rețelele de alimentare cu energie electrică a clădirii se vor executa cu cablu montat


îngropat, conform documentațiilor tehnice elaborate de firme autorizate în domeniu.
Clădirea va fi prevăzută cu instalație de priză de pământ și paratrăsnet.

3. BREVIAR DE CALCUL APĂ ȘI CANALIZARE (IPOTEZĂ DE CALCUL ESTIMATIVĂ)

. Breviar de calcul - Necesarul de apa si debitele de calcul pentru consum menajer (conform STAS
1343/1-2006 si STAS 1478-90)
Debite caracteristice pentru consumuri menajere pentru o casa:

N i  qi
Qn zi mediu =
1000
N = număr de persoane; N = 6
Qsp = debitul specific de apa; qsp = 200 l/om x zi
Qn zi mediu = 1.2 mc/zi
Qn zi max = Qn zi mediu x Kzi
Kzi = coeficient de neuniformitate a debitului orar; Kzi = 1.15
Qn zi max = 1.2 x 1,15 = 1.38 mc/zi

Qn zimax
Qn orar max =  K0
24
Ko = coeficient de neuniformitate a debitului orar; Ko = 1.25
Qn orar max = (1.38 / 24)x 1.25 = 0.072 mc/h

B. Rețele de canalizare ape uzate menajere


Apele vor fi colectate într-un bazin de retenție dotat cu pompă.
Breviar de calcul - debite de ape menajere evacuate (conform SR 1846 -2006) si debitele de calcul
pentru ape uzate menajere conform
Debite de ape uzate menajere conform SR 1846
Debitul mediu zilnic: 1.2 mc/zi x 0,8 = 0.96mc/zi
Debitul maxim zilnic: 1.38 mc/zi x 0,8 = 1.1mc/zi
Debitul maxim orar: 0.072 mc/h x 0,8 = 0.057 mc/zi

5
Instalațiile de canalizare menajera exterioara vor fi dimensionate conform STAS 1795-87, STAS 1846
–2006, in funcție de debitul de calcul pe fiecare tronson de conducta, ținând cont de gradul de
umplere maxim admis, viteza apei si panta normala de montaj a conductei.
Diametrul si panta de montaj a conductelor de canalizare rezulta din condiții constructive si
hidraulice, vitezele de scurgere ale apelor uzate trebuie sa fie mai mari decât viteza minima de
autocurățire si mai mici decât viteza maxima admisibila pentru conducte din mase plastice(PVC-KG).
Conductele de canalizare a apelor uzate menajere se vor executa din tuburi si piese din policlorura
de vinil PVC-KG SN4 cod culoare galben-portocaliu, etanșate cu garnituri din elastomeri.

Întocmit
ing. Cristian Căiță