Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Învățămînt Cimișlia


Instituția ________________________
Comisia metodică –Limbi Străine

„Aprobat” ,, Coordonat”
______________ ,director ________________, director adjunct
___________________ ,2020 _____________________ , 2020

____________________ ____________________

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Limba Engleză pentru clasa a VI-a (LS1)
Anul de studii 2020 -2021
Profesor : _____________ , grad didactic II

Proiectul este elaborat conform Curriculumului Național la Limba Străină, an. 2019
Discutat la ședința comisiei metodice
Proces-verbal nr. ____ din ___________2020
Șef comisie metodică: ___________________
Disciplina: Limba Engleză
Competenţe specifice disciplinei
• Competența lingvistică: aplicarea normelor lingvistice în formularea de mesaje simple şi corecte, valorificând limba ca sistem
• Competența sociolingvistică: utilizarea structurilor lingvistice, demonstrând funcționalitatea limbii în cadrul unui contact social
• Competența pragmatică: utilizarea structurilor lingvistice în cadrul unor contexte familiare și previzibile, demonstrând coerență și precizie în
comunicare
• Competenţa (pluri/ inter)culturală: aproprierea elementelor specifice culturii țărilor limbii străine studiate, manifestând deschidere și
motivație pentru dialog intercultural
Bibliografie
1. Curriculum Național la Limba Străină, an. 2019
2. „English for You” ,Pupil’s book ,Form 6, Iu. Ignatiuc, L.Foca, L. Aladin, D. Puiu, A. Muntean, an. 2015, Prut Internațional
3. Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar la Limba Străină, clasele V-IX, an. 2019
4. Repere metodologice privind organizarea procesului educational la limba străină/ Scrisoarea Metodică 2019
Administrarea disciplinei Limba Engleză

Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an


2 68

Unități de învățare/ Module Nr. de ore Evaluări Observații


EI ES
Introduction 3 1
Unit I 13 1
Unit II 11+1 (Project) 1 Project ” Lejendary Past ”
Unit III 13+1 (Project) 1 Project ” The UK and the USA”
Unit IV 12 1
Unit V 12+1 (Project) 1 Project ”Jobs” -Final test
Unități de competențe
Competența Lingvistică
Receptarea mesajelor 1.1. Recunoașterea prin audiere a sunetelor şi grupurilor de sunete specifice limbii străine, rostite izolat şi în
orale cuvinte.
1.2. Distingerea cuvintelor care conțin sunete și grupuri de sunete specifice limbii străine în context simple și
familiare, emise lent, clar şi repetat.
1.3. Identificarea prin audiere a sensului cuvintelor în enunţuri simple.
1.4. Observarea structurilor gramaticale specifice limbii străine în enunțuri scurte și simple.
Producerea mesajelor 1.5. Reproducerea unor sunete și grupuri de sunete specific limbii străine, izolat și în cuvinte.
orale/ Medierea 1.6. Aplicarea unor modele de intonație și fenomene specific limbii străine în context de comunicare simple și
familiar.
1.7. Citirea cu voce tare a unor enunțuri simple și scurte, în baza regulilor de fnologie.
1.8. Utilizarea de cuvinte și enunțuri simple și scurte, care conțin sunete specifice limbii străine în context de
comunicare simple și familiar, prin imitarea de modele.
1.9. Utilizarea corectă a structurilor gramaticale specific limbii străine, în bază de model, de enunțuri scurte și
simple în contexte familiar.
1.10. Aplicarea normelor lingvistice în cadrul citirii cu voce tare.
Receptarea mesajelor 1.11. Recunoațterea prin citire a literelor, grupurilor de litere, silabelor, izolat și în cuvinte, în textul tipărit și scris
scrise de mînă.
1.12. Recunoașterea prin citire a cuvintelor/ enunțurilor simple în textul tipărit și scris de mînă.
1.13. Identificarea semnificației contextuale ale semnelor de punctuație.
1.14. Deducerea prin citire a sensului unor cuvinte și enunțuri simple și scurte, care descriu persoane,obiecte, locuri
familiare.
Producerea mesajelor 1.15. Scrierea unor semne de punctuație (punctul, virgula, semnul întrebării, semnul exclamării) în enunțuri simple
scrise și scurte.
1.16. Scrierea lizibilă şi îngrijită, cu respectarea formei şi mărimii literelor, înclinației uniforme, spaţiului dintre
cuvinte.
1.17. Reproducerea semnelor diacritice, simbolurilor fonetice (a grupurilor de litere și a grafemelor) specific limbii
străine.
1.18. Completarea unui formular simplu, cu respectarea normelor ortografice specifice limbii străine.
Receptarea mesajelor 2.1. Identificarea sensului formulelor elementare de adresare, de salut și de politețe în mesaje simple si scurte
orale/scrise/ pentru a stabili un contact social.
Audiovizuale 2.2. Recunoașterea sensului unor indicaţii scurte și simple, orale şi scrise, în cadrul activităţilor de învăţare.
2.3. Receptarea limbajului nonverbal în contexte sociale simple, prin formule de salut și rămas bun, prin
confirmare sau negare a unei informații.
Competența Sociolingvistică
Producerea mesajelor 2.4. Reproducerea unor enunţuri simple, a unor formule de adresare, de salut și de politețe elementare pentru a
orale și scrise/Medierea stabili un contact social în situații de comunicare simple.
2.5. Aplicarea actelor de vorbire si a limbajului nonverbal în context sociale simple de manifestare a dezacordului.
Interacțiunea 2.6. Discriminarea formulelor de salut și de adresare elementare corespunzător situației de comunicare.
orală/scrisă/online 2.7. Exprimarea interesului, gratitudinii, afecțiunii față de interlocutor.
2.8. Aplicarea limbajului nonverbal în cadrul interacțiunii în contextesociale simple.

Receptarea mesajelor 3.1. Identificarea sensului global al mesajelor orale și scrise simple referitoare la informații de ordin personal și
Competența

orale/scrise obiecte familiare.


Pragmatică

Producerea mesajelor 3.2. Realizarea funcțiilor comunicative și a actelor de vorbire simple, prin scheme sau descriptori ai interacţiunii
orale și scrise/Medierea orale/scrise.
Interacțiunea/medierea 3.3. Integrarea structurilor lingvistice cunoscute în conversații scurte și simple în mediul real sau online.
orală/scrisă/online
(pluri/inter) culturalăCompetenta

Receptarea mesajelor 4.1. Identificarea prin audiere/ citire a unor elemente specific culturii țării alofone (nume și prenume tipice, țara
orale/scrise/ alofonă, capitala, orașe principale, sărbători tradiționale), în cadrul activităților de învățare.
Audiovizuale 4.2. Discriminarea unor norme de comportament verbal și nonverbal, specifice culturii alofone, în situații de
comunicare simple.
Producerea mesajelor 4.3. Reproducerea unor poezii, cântece, rime simple, dialoguri scurte, care aparțin patrimoniului cultural al țării
orale și scrise/Medierea alofone, în situații de comunicare simple și în cadrul activităților de învățare.
4.4. Descrierea unor elemente specifice culturii alofone (țara alofonă, capitala, sărbători tradiționale) în situații
decomunicare simple.
4.5. Compararea unor elemente specifice culturii alofone și culturii de origine.
Interacțiunea 4.6. Aplicarea unor norme de comportament verbal și nonverbal, specific culturii alofone, în context socioculturale
orală/scrisă/online simple și familiare.
Specific competence Unit of Content of learning Nr. Didactic Strategies Resources Notes
competences units learning H Date

SC 1 1.8 Introduction to the Course 1 Brainstorming


SC 3 3.1 Introduction Conversation
Dialogues
Question and Answers
SC 1 1.2;1.3;1.5 Grammar and Vocabulary Revision 1 Fill in – exercises
SC 3 3.1; 3.6 Matching
Reading
Discussion
Multiple Choice
Exercises
Initial Evaluation 1 Fill in Written Test
Comprehension
Questions
Paragraph Writing
Error Correction
Evaluation Analysis 1 Discussion

UNIT I
SC 1 1.3; 1.5 Lesson 1 1 Vocabulary The origin of english
SC 2 2.5; 2.14 Unit I English in Our Life Brainstorming words.
SC 3 3.1; 3,4 Letter Writing Conversation Ex. 1,2, 7
SC 4 4.5 Oral Presentations p. 6-7
Photo Essays

SC 1 1.3; 1.6 Lesson 2 2 Vocabulary Queen Victoria


SC 2 2.4; 2.6 Legendary Past Reading King Alfred the Great
SC 3 3.6 Opposites Listening Stefan cel Mare
Matching Ex. 2-8
True/False Game p. 8-9
Guided Discussion
SC 1 1.7 Lesson 3 1 Word study Relative pronouns
SC 2 2.2 A Life Devoted to People Spidergram Filling Ex.2-3
SC 3 3.3; 3.7 Whose,Who,That Acrostic,writing p. 10-11
Reading
Comprehension
Questions
Poster Presentation
SC 1 1.9; 1.11 Lesson 4 1 Word Study Aesop’s Fable
SC 3 3.2 A Song of Seasons Questionnaire ”Grasshopper and
SC 4 4.4 Presenr simple Discussion the Ant”
(revision) Role playing Ex.2-5,6
Unit I Chart filling p. 12-13
Reading
SC 1 1.7 Lesson 5 2 Matching Comparision of
SC 3 3.3; 3.6 In the Country Gap filling Exercises Adjectives/degree of
Have To vs Must Pair work comparatives
Quiz p. 15
SC 1 1.6; 1.9 Lesson 6 1 Questions and Answers Country life is never
SC 3 3.2; 3.4 At my Grantparent’s Multiple Choice boring
Countable /uncountable nouns Exercises Ex. 2 ,5 ,6
Describing Pictures p. 16-17
Matching
SC 1 1.3; 1.6 Lesson 7 1 Sentence Building as… as
SC 3 3.6; 3.8 Granny ,Dear Granny Exercises not as…as
Comparison Conversation ex. 5, 7
Comprehension p. 18-19
Questions
Surveys
SC 1 1.2; 1.3;1.10 Lesson 8 1 Ex. 2 ,4,5
SC 3 3.6; 3.7 Reading Together 1 Matching p.20-21
SC 4 4.4; 4.6 ”A page from British History” Reading
Role Playing
SC 1 1.11 Lesson 9 1 Reading
SC 2 2.8 Round up 1 Think-Pair-Share Ex. 2,4,9
SC 3 3.1; 3.7 Dialogues p. 22-23
True/ False Exercises
Writing Paragraphs
1 Comprehension Oral Evaluation
Summative Evaluation Question
N. 1 Fill-in Exercises
Oral Presentations

1 Error Correction
Evaluation Analysis Discussion

UNIT II
SC 1 1.5; 1.8; 1.10 Lesson 1 2 Word study
SC 2 2.2; 2.7 Wonders of Nature Brainstorming Pen- friends
SC 3 3.2; 3.6 Conditional Type 1 Guided Discussion Ex. 2, 4,6
Matching p. 24-25
Describing Pictures
SC 1 1.6; 1.9 Lesson 2 1 Word Study Trees that grow in
SC 3 3.2; 3.4 Moldovan Codrii Guided discussion Moldova
Fill-in Exercises Ex. 3 , 5.
Sentence Building p. 26-27
Chart Filling
SC 1 1.3 ; 1.6 Lesson 3 1 Word Study Do you know that…
SC 2 2.2 Save our Nature Listening A tree needs 100
SC 3 3.4 Unit II Taking Notes years to grow .A
Used to Questionnaire man needs a few
Diary Entry minutes to cut.
p. 28-29
SC 1 1.2; 1.7 Lesson 4 1 Word Study
SC 2 2.1 Sandy’s Flat Reading My room
SC 3 3.1 Some, any ,no Conversation Ex. 2, 3,7
SC 4 4.5; 4.7 Mind Map Filling p. 28-29
Role Playing
SC 1 1.6;1.9 Lesson 5 1 Word study Offering, accepting
SC 3 3.2; 3.4 Expecting Guests Reading and refusing politely
Fill-in Exercises
Multiple Choice Would you like…?
Exercises My living room
Describing Pictures p. 30-31
Role Playing
SC 1 1.2 ;1.4 Lesson 6 2 Word Study Do you know that…
SC 3 3.1;3.4; 3.7 Meels and Table Manners Conversation Eating preferences
SC 4 4.2 ; 4.4 Matching around the world
(English food and meals vs Moldavian Listening Table manners
food) Chart Filling Ex. 2, 4, 9
Poster Presentation p. 32-33
SC 1 1.2;1.4 Lesson 7 1 Brainstorming Leo and Helle’s
SC 3 3.1;3.4;3.7 A United Family Reading Family
Bingo Game Dialogues
prepositions Paragraph Writing Word formation
Sentence Building Adjectives with the
Exercises ending –ful/-less
p. 36-37
SC 1 1.8 Lesson 8 1 Video Watching Reading Together
SC 3 3.2; 3.6 Reading Together 2 Guided Discussion Honesty is the best
SC 4 4.1 Honesty is the best Policy Multiple Choice Policy
Exercises Ex. 2 ,4 p. 38-39
Lapbooks
SC 1 1.11 Lesson 9 1 Reading
SC 2 2.8 Round up 2 Think-Pair-Share
SC 3 3.1;3.7 Dialogues
True/ False Exercises
Writing Paragraphs
1 Comprehension Written Test
Summative Evaluation Question
N. 2 Fill-in Exercises
Paragraph Writing
1 Error Correction
Discussion
Evaluation Analysis

UNIT III
SC 1 1.2;1.3;1.10 Lesson 1 2 Word Study Revision
3.6;3.7 Discussion
SC 3 Unit The United Kingdom Brainstorming Ex. 3, 4,5
III Past Simple Gap Filling p. 42-43
Choose the right
answer
SC 1 1.2 Lesson 2 2 Word Study Definite article
SC 2 2.7 The English Climate Reading Ex. 2,3,7
SC 3 3.4 ;3.8 The definite Article Listening p. 44-45
The Matching
Poster Presentation

SC 1 1.2;1.4 Lesson 3 1 Conversation To be V +ing


SC 3 3.1; 3.4;3.7 This is London Reading Dialogues Do you know that…
SC 4 4.2; 4.4 Past progressive Comprehension p. 46-47
Was/were V+ing Questions The London Eye
Describing Pictures
Collage Presentation
SC 1 1.3; 1.8 Lesson 4 1 Word Study Peace Corps
SC 2 2.3 Friends from the USA Reading Volunteers
SC 3 3.4; 3.7 Adjectives on describing people Mind Map Filling Ex. 2, 3,8
Quiz p. 48-49
Matching Exercises
SC 1 1.3; 1.6 Lesson 5 2 Word study Project presentation
SC 2 2.7 The United States of America Discussion The symbols of USA
SC 3 3.5 Fill-in Exercises Ex. 2,3,4
SC 4 4.1; 4.3 The Washington Monument Role Playing p. 50-51
Writing Paragraphs
SC 1 1.7 1 Word study Talking about
SC 3 3.2; 3.3; 3.6 Lesson 6 Video Watching Holidays in the
SC 4 4,2;4,6 Thanksgiving Gap Filling USA ,Uk and Moldova
Venus diagram Ex. 2,3,8
Questions and Answers p. 52- 53
Scrapbook Presentation

SC 1 1.4; 1.7 Lesson 7 Word Study Student’s visit to


SC 3 3.1; 3.4; 3.7 The Adventure Continues 1 Video Watching galleries,zoos,
Advertisement Reading Discussion museums
Mind Map Filling Ex. 1,3,8
Problem-solving p. 54-55
Exercises
SC 1 1.3; 1.8 Lesson 8 1 Do you know these Folk heroes in
SC 2 2.8 Unit words Moldova
SC 3 3.2 ;3.6 III Reading Together 3 Guided reading Ex. 2, 4,6
SC 4 4.1 ”Robin Hood” Reading aloud p. 56-57
Multiple choice
Pair work
Fill in
matching
SC 1 1.11 Lesson 9 1 Reading
SC 2 2.8 Round up 3 Think-Pair-Share
SC 3 3.1;3.7 Dialogues
True/ False Exercises
Writing Paragraphs

1 Comprehension
Summative Evaluation Questions Oral Evaluation
N. 3 Reading
Venn Diagram
1 Error Correction
Evaluation Analysis Discussion

S-ar putea să vă placă și