Sunteți pe pagina 1din 4

A.D nr.

___
„___” august 2021

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroului Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova


şi ale art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, cu titlu de
inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.
338/1994 privind drepturile copilului (art. 10).

Anexe:

1. Proiectul de lege,
2. Nota informativă.

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2073, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
Proiect

PARLAMETUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Articolul 1. –Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului


(publicată în Monitorul Oficial Nr. 13/127 din 02 martie 1995), se
modifică după cum urmează:

La articolul 10 se completează cu alineatul (11) care va avea


următorul conținut:

”(11) Fiecare elev, cuprins în ciclul de învățămînt obligatoriu, are


dreptul la alimentație gratuită.”

Articolul 2. – Guvernul timp de 3 luni de la data întării în vigoare a


prezentei legi va asigura implementarea a prezentei legi și va identifica
resursele financiare necesare în acest sens.

Articolul 3. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea
Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului

Accesul la educație este un drept esențial garantat și protejat de stat,


care constituie temeiul dezvoltării unei societăți prospere și moderne, fapt
care nu trezește dubii.
Cu toate acestea, frecventarea instituțiilor de învățământ provocă
unele dificultăți, în special financiar, în ceea ce privește pregătirea elevilor
de studii, precum și asigurarea cu alimentației a elevilor.
În acest sens, nu putem ignora importanța alimentației corecte din
punct de vedere al calității instruirilor. Iar acest fapt, , datorit lipsei unei
reglementări univoce și având în vedere o diferență pronunțată a
veniturilor familiilor elevilor – denotă o disproporție în domeniul
alimentației elevilor în instituțiile de învățământ general, ceea ce
influențează negativ întreg procesul educațional.
Prin urmare, în vederea standardizării și asigurării drepturilor egale
a elevilor se propune, reglementarea prin lege, a dreptului la alimentație
gratuită a elevilor claselor I-IX.
În vederea implementării prevederilor respective, Guvernul va fi
împuternicit să identifice mijloacele financiare necesare și să elaboreze și
să reglementeze cadrul normativ aferent. Suplimentar, este de evidențiat
că, actualmente, cu alimentație gratuită sunt asigurați elevii
învățământului primar – clasele I-IV, însă, acest fapt reprezintă un
tratament inegal față de elevii de învățământ secundar, ciclul I, or,
întreținerea elevilor de către familii începând cu clasa V – nu diferențiază,
prin urmare nu este justificată situația de fapt actuală.
Respectiv, în vederea eliminării tratamentului diferențiat faptic, se
propune reglementarea expresă a acestui drept – asigurarea cu
alimentație gratuită a elevilor claselor I-IX (nivelul 1 - învățământul
primar și
nivelul 2- învățământul secundar, ciclul I: învățământul gimnazial) în
lege, în vederea asumării unei obligații pozitive a statului pentru
realizarea, implicit, a unui accesului la studii a copiilor.

Deputat