Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

JUDEȚUL DOLJ PROIECT Nr. / 2021


COMUNA CÂRCEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. Z2021
privind acordarea normei de hrană pe anul 2021 personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cârcea

Consiliul Local al Comunei Cârcea ,


Județul Dolj
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Primarul Comunei Cârcea , domnul Pupăză
Valerică , din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind acordarea normei
de hrană pe anul 2021 personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Cârcea ,
în conformitate cu prevederile art. 35A1 din LEGEA nr. 155 / 2010, a poliției locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Potrivit prevederilor art. 2, 3, 5 și 7 din HOTĂRÂREA nr. 171 / 2015 privind stabilirea
metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției
locale nr. 155/2010,
în temeiul prevederilor ORDINULUI nr. 776 / 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496 / 2015 privind contravaloarea alocației valorice
a normei de hrană acordată personalului poliției locale - emis de MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRA ȚIEI PUBLICE,
în conformitate cu prevederile ORDONANȚEI nr. 26/ 1994 privind drepturile de hrană, în
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate
națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Ținând cont de sumele prevăzute în bugetul general al Comunei Cârcea pentru acordarea
normei de hrana personalului Direcției Poliția Locală,
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) si art. 139 alin. (3) lit. a din Ordonanța de urgență

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Aprobă acordarea în bani, respectiv alocație valorică zilnică, începând cu data de 1 a lunii
următoare aprobării bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Cârcea pentru anul 2021
pana in luna decembrie 2021 inclusiv, a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliția
Locală a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cârcea , după cum urmează : x
a) 32 lei / zi personalului poliției locale în activitate care ocupă funcții publice de execuție specifice
de polițist local și funcții publice de conducere ;
b) 25 lei / zi personalului poliției locale în activitate care ocupă posturi contractuale ;
c) 5 lei / zi normă suplimentară personalului poliției locale în activitate care lucrează în ture sau
schimburi.
Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare aprobării bugetului
general de venituri si cheltuieli al Comunei Cârcea pentru anul 2021.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554 / 2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului județului Dolj
- Primarului Comunei Cârcea
- Serviciului resurse umane

INIȚIATOR, AVIZEAZĂ,
PRIMAR, Secretar General,
PUPĂZĂ VALERICĂ Totora-Cristina-Florina
ROMANIA
JUDEȚUL DOLJ
COMUNA CÂRCEA
PRIMARUL

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pe anul 2021 personalului din cadrul
Direcției Poliția Locală a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cârcea

PRIMARUL COMUNEI CÂRCEA

în conformitate cu prevederile art. 35A1 din LEGEA nr. 155 / 2010. a poliției locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot
acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului
poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță
națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și
a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art, 35N alin. (1) din Legea poliției locale nr.
155/2010, consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul
poliției locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26 / 1994.
De asemenea, potrivit art. 3 din același act normativ, norma de hrană se poate acorda prin
hotărârea consiliului local, în natură și/sau bani iar în conformitate cu preverile art. 7, în cazul în care
în bugetul local nu există resurse financiare suficiente pentru a susține acordarea normei de hrană
stabilite potrivit prezentei hotărâri pentru întregul an, autoritățile administrației publice locale pot
stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic .
Luând în considerare prevederile ORDINULUI nr. 776 / 2015 pentru modificarea Ordinului
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496 / 2015 privind contravaloarea
alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale — emis de MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE în care este prevăzută contravaloarea
alocației valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35 A1
alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010 .
Ținând cont de sumele previzionale în bugetul general al Comunei Cârcea pentru acordarea
normei de hrană personalului Direcției Poliția Locală,
Propun Consiliului Local Cârcea acordarea în anul 2021 a normei de hrană în bani, respectiv
alocație valorică zilnică, personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Cârcea , conform prevederilor legale de mai sus și cu încadrare în limita bugetului
aprobat în acest scop, începând cu data de 1 a lunii următoare aprobării bugetului general de venituri si
cheltuieli al Comunei Cârcea pentru anul 2021 pana in luna decembrie 2021 inclusiv.

Primarul comunei Carcea


PUPĂZĂ VALERICĂ
JUDEȚUL DOLJ
COMUNA CÂRCEA 21-7009-PDV Primăria Cârcea 22.01.2021
PRIMARIA COMUNEI CÂRCEA
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 7009/22.01.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pe anul 2021 personalului din cadrul
Direcției Poliția Locală a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cârcea

« Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cârcea ,


analizând expunerea de motive întocmită de inițiatorul proiectului, Primarul Comunei Cârcea d-l
Pupăză Valerică ,
în conformitate cu prevederile art. 35A1 din LEGEA nr. 155 / 2010. a poliției locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare : ART. 35A1
(1) Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita
bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană
personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.
26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din
sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Metodologia și regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la
alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Potrivit prevederilor art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 171 / 2015 privind stabilirea metodologiei
și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la ari 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr.
155/2010;
ART. 2 - (1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei
de hrană pentru personalul poliției locale, în limita bugetului aprobat,
conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind
'".drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de
apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri.
(2) în înțelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă
alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în
activitate, în limita plafoanelor calorice.
{3) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliției locale sunt
următoarele:
a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr,
26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art.
14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările
ulterioare, și personalul de conducere;
b) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.
26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art.
14 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu
completările ulterioare;
c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.
26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normă
suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează
în ture sau schimburi.

în înțelesul celor de mai sus, coroborând actele normative, norma de hrană se va acorda după
cum urmează:
• norma nr. 6 - personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 155/2010, respectiv funcționarilor publici care ocupă funcții publice specifice de polițist
local și personalului de conducere ;
* norma nr. 1 - personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) și c)
din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, respectiv funcționarilor publici care
ocupă funcții publice generale și personalului contractual;

Luând în considerare prevederile ORDINULUI nr. 776 / 2015 pentru modificarea Ordinului
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496 / 2015 privind contravaloarea
alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale — emis de MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE :
ART. I - Articolul 1 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației
valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale, publicat
in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, cu
modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - începând cu 1 octombrie 2015, contravaloarea alocației
valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a
regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1 alin. (1) din
Legea poliției locale nr. 155/2010, este:
a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr,
26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din
sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională,
republicată, cu modificările și completările ulterioare ~ 25 lei/zi;
b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.
26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 32
lei/zi;
c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.
26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 5
lei/zi.”

Potrivit prevederilor art. 3, 5 și 7 din HOTĂRÂREA nr. 171 / 2015 privind stabilirea
metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35M alin. (1) din Legea poliției
locale nr. 155/2010
ART. 3 - Norma de hrană se poate acorda prin hotărârea consiliului local,
în natură și/sau bani, după cum urmează:
a) în natură, respectiv:
1. prin unități de servire proprii;
2. prin servicii externalizate către operatori economici, pe baza
criteriilor de eficiență economică, cu respectarea legislației specifice
achizițiilor publice;
b) în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă
valoarea financiară a normei de hrană, în conformitate cu legislația în
vigoare.
ART. 5
(1) în. cazul personalului poliției locale, norma de hrană zilnică,
potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește și
se acordă ținând seama de următoarele:
a) se calculează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare
persoană în parte;
b) se raportează la plafoanele calorice aferente normelor nr. 1, 6 și
12 ”B" și la alocația valorică prevăzută în ordinul ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice, aprobată potrivit art. 6;
c) norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal,
indiferent de modalitatea în care se acordă;
d) alocația valorică se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de
personal aferent bugetului general al unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale.
(2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice.
ART. 7 - în cazul în care în bugetul local nu există resurse financiare
suficiente pentru a susține acordarea normei de hrană stabilite potrivit
prezentei hotărâri pentru întregul an, autoritățile administrației publice
locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic.

Ținând cont de sumele prevăzute în bugetul general al Comunei Cârcea pentru acordarea
normei de hrană personalului Direcției Poliția Locală,
Față de cele de mai sus considerăm legal și oportun aprobarea hotărârii în forma prezentată.

Consilier juridic, Inspector,


TĂNĂSESCU ALYS-CARMEN Cojocaru Cătălina-Laura

Șef Serviciu resurse umane. Director executiv,


Fele laria Direcția J. A. P. L.
/ Mura Oana - Diana

Șef Serviciu juridic, autoritate tutelară,


Barth emona Șef serviciu 1 tabilitate
Stoi