Sunteți pe pagina 1din 5

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU NATIONAL AGENCY FOR

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE
Nr. 03D-278-21 Data: 17.05.2021
privind soluționarea contestației formulată de către „Rapid Link” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/320/21 la data de 29.04.2021,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.


02/320/2 din 29.04.2021, depusă de către „Rapid Link” SRL, adresa: mun. Chișinău,
str. Gh. Asachi 71/7, nr. de identificare (IDNO): 1007600035161, tel. 069222230, e-
mail: victor.baciu021@gmail.com, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-
1614598321182, privind achiziționarea de bunuri și servicii pentru „Extinderea
Sistemului de supraveghere a circulației rutiere”, inițiată de către Serviciul Tehnologii
Informaționale al MAI (în continuare – STI al MAI), adresa: mun. Chișinău, str. Vasile
Alecsandri 42, număr de identificare (IDNO): 1013601000521, tel.: 078882830, e-mail:
mariana.ciobanu@mai.gov.md.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 13.05.2021, ora
13:30, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului și ai autorității
contractante.

Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1614598321182, „Rapid Link” SRL formulează următoarele pretenții:
„Pe data de 21.04.2021 am aflat de pe platforma electronică de achiziții: https://e-
licitatie.md/achizitii/22023/achizitionarea-de-bunuri-si-servicii-pentru-extinderea-
sistemului-de-supraveghere precum că licitație a fost anulată din motivul lipsei
mijloacelor financiare.
Totodată, specificăm că motivul anulării a fost publicat doar pe o singură
platforma, fără a fi publicată vreo decizie în acest sens a grupului de lucru și fără a
face referire la norme legale și nu au fost anexate documente justificative privind
motivul anulării.
Totodată, ca participanți la licitație înainte de data-limită de depunere a ofertelor
și anume pe data de 19.04.2021 am încărcat pe platforma electronică de achiziție
documentele de licitație solicitate de autoritatea contractantă. Ulterior, nici până la
ziua de azi nu am primit nici un răspuns referitor la argumentarea anulării licitației.
Reieșind din cele expuse mai sus considerăm, că temeiul anulării licitației nu se
încadrează în dispozițiile art. 71 „Anularea procedurii de achiziție publică” din Legea
1
nr. 131/2015, iar de către autoritatea contractantă nu au fost aduse probe și dovezi
suficiente, că nu există mijloace financiare. Nu suntem siguri, că până pe data limită de
depunere a ofertelor (20.04.2021) nu se cunoștea despre faptul lipsei mijloacelor
financiare pentru desfășurarea licitației, pentru că a fost anulată în ultimul moment,
când deja s-a efectuat tot volumul de lucru necesar pentru pregătirea ofertei și a
documentelor de licitație. Ca participant, am fost lezați în drepturi prin faptul, că am
depus garanția, suportăm pierderi financiare, pentru că elaborarea soluției tehnice
solicitate necesită o pregătire amplă, inclusiv antrenarea specialiștilor în domeniu,
testările, consultările, logistica privind importul mărfurilor etc. Inițierea procedurii de
achiziție publică nu este pur formală, dar trebuie să fie respectate drepturile și
obligațiile părților.
Ca urmare a celor menționate, solicităm continuarea procedurii de achiziție
publică privind achiziționarea de bunuri și servicii pentru „Extinderea Sistemului de
supraveghere a circulației rutiere”, organizată de către STI al MAI.”

Argumentele autorității contractante:


STI al MAI, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea cu nr. 8/7-3324 din
04.05.2021, în susținerea acțiunilor sale, comunică următoarele:
„Sistemul de supraveghere a circulației rutiere (în continuare – Sistem)
reglementat de prevederile Legii nr. 131/2007 privind Siguranța traficului rutier,
Hotărârii Guvernului nr. 40/2012 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului
automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, precum și
Hotărârii Guvernului nr. 965/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației
rutiere „Controlul traficului” și modificarea Concepției Sistemului automatizat de
supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, este resursa informațională
de stat care reprezintă totalitatea informației sistematizate cu privire la cazurile de
încălcare a normelor de siguranță a traficului rutier, înregistrate cu mijloace tehnice
speciale software și hardware, înzestrate cu funcții foto-video de fixare, și cu mijloace
tehnice omologate și verificate metrologic, care asigură supravegherea în regim
automatizat a circulației rutiere pe drumurile publice.
Potrivit pct. 2.3.3 al Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 și pct. 15 al Planului de acțiuni
privind siguranța rutieră pentru anii 2020 – 2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 39/2020, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost înaintată sarcina de „Extindere a
Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”.
Astfel, STI al MAI a inițiat procedura de achiziție publică privind achiziționarea
de bunuri și servicii pentru extinderea „Sistemului de supraveghere a circulației
rutiere”. Achiziția inițiată are drept scop de bază extinderea sistemului de supraveghere
a traficului rutier, cu 23 posturi de supraveghere a circulației rutiere, prin
achiziționarea unor soluții staționare (fixe) moderne, multifuncționale pentru fixarea

2
automată a încălcărilor din domeniul circulației rutiere, inclusiv, a vitezei instantanee
și medie de deplasare. Bugetul alocat pentru proiect constituie 20 mil. lei, fără TVA.
În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021, pe întreg teritoriul
Republicii Moldova, pentru perioada 1 aprilie – 30 mai, a fost instituită stare de
urgență, iar eforturile Guvernului direcționate spre asigurarea cu resurse de protecție
și vaccin anti-COVID-19, în condițiile unui buget auster.
STI al MAI – autoritate administrativă din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne a considerat necesar revizuirea acțiunilor planificate, în speță, inclusiv cu
referire la procedura de achiziție publică menționată, în vederea stabilirii priorității de
realizare și coordonare suplimentară cu conducerea ierarhic superioară, în contextul
pandemic, economic și social.
Astfel, potrivit indicației Ministrului afacerilor interne, dl Pavel VOICU în baza
raportului nr. 352 din 20 aprilie 2021 a fost dispusă stoparea procedurii de achiziție
publică respectivă, cu reluarea după normalizarea situației pandemice.
Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul STI al MAI, prin
procesul-verbal nr. 6 din 20 aprilie 2021, a dispus anularea procedurii de achiziție de
bunuri și servicii pentru „Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației
rutiere”.”

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:


Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
Analizând pretențiile invocate de către contestator, Agenția constată că „Rapid
Link” SRL își exprimă dezacordul privind decizia grupului de lucru al STI al MAI de
anulare a procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182, nefiind de acord cu
motivul invocat de către aceasta, și anume, lipsa mijloacelor financiare, fără a aduce
probe și dovezi suficiente în acest sens.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că STI al MAI a
publicat în Buletinul achizițiilor publice de pe portalul guvernamental de acces online:
www.mtender.gov.md, la data de 01.03.2021, un anunț de participare la procedura de
achiziție publică nr. MD-1614598321182, privind achiziționarea de bunuri și servicii
pentru „Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere”.
Astfel, potrivit punctului de vedere al autorității contractante, aceasta își
întemeiază acțiunea de anulare a procedurii de achiziție publică prenotată pe Hotărârea
Parlamentului nr. 49/2021, în baza căreia pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru
perioada 1 aprilie – 30 mai, a fost instituită stare de urgență, argumentând în acest sens
că „eforturile Guvernului sunt direcționate spre asigurarea cu resurse de protecție și
vaccin anti-COVID-19, în condițiile unui buget auster”, respectiv și în baza „raportului
nr. 352 din 20 aprilie 2021 (avizat de Ministrul Afacerilor Interne) a fost dispusă
3
stoparea procedurii de achiziție publică respectivă, cu reluarea după normalizarea
situației pandemice”, ultimul, de asemenea, fiind bazat pe aceiași Hotărâre a
Parlamentului nr. 49/2021.
Totodată, în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, reprezentantul
autorității contractante, cu privire la motivul invocat „lipsa mijloacelor financiare”, a
comunicat că alocațiile bugetare destinate pentru procurarea de bunuri și servicii pentru
„Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere” nu au fost redistribuite la
alte tipuri de cheltuieli, nici de către Ministerul Afacerilor Interne, nici de către
Ministerul Finanțelor și nici de Guvern, iar Planul de achiziții pentru anul 2021 al
autorității contractante nu a fost modificat, întrucât intenția STI al MAI cu privire la
„Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere” este în vigoare și urmează
a fi implementată.
Astfel, la soluționarea contestației, Agenția reține că prin Hotărârea Curții
Constituționale nr. 15 din 28.04.2021 s-a declarat neconstituțională Hotărârea
Parlamentului privind declararea stării de urgență nr. 49 din 31 martie 2021, și prin
urmare temeiul legal în baza căreia s-a adoptat decizia autorității contractante de anulare
a procedurii de achiziție publică din speță nu mai produce efecte juridice, respectiv
acțiunea grupului de lucru al STI al MAI nu are suport juridic.
Mai mult ca atât, prin comunicatul Agenției Achiziții Publice cu privire la
desfășurarea achizițiilor publice pe perioada stării de urgență, la care face referință
autoritatea contractantă în procesul-verbal nr. 6 din 20.04.2021, s-a recomandat
prelungirea termenelor-limită de depunere și deschidere a ofertelor, în scopul eliminării
riscului lipsei de oferte depuse și pe cel al concurenței limitate, însă nu de anulare a
acestora.
În concluzie, făcând o generalizare pe marginea celor expuse, Agenția admite
pretențiile contestatorului și apreciază drept neîntemeiate acțiunile grupului de lucru
privind anularea procedurii de achiziție publică din speță, în măsura în care pe de o
parte, această procedură de achiziție publică a fost cuprinsă în planul anual de achiziții
și în bugetul de venituri și cheltuieli ale autorității contractante pentru anul 2021, iar pe
de altă parte, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016, planificarea
contractului de achiziții publice se face în condițiile existenței surselor financiare sau a
dovezii alocării acestora, or odată ce această procedura de achiziție publică a fost inițiată
în condițiile menționate, dovada inexistenței surselor financiare nu a fost prezentată
completului pentru soluționarea contestațiilor.
Ca urmare a celor de mai sus menționate, din moment ce planul anual de achiziție
pentru anul 2021 nu a fost modificat, iar alocațiile bugetare nedistribuire, Agenția
constată că autoritatea contractantă are obligația de a continua procedura de achiziție
publică în cauză, în măsura în care autoritatea contractantă în mod abuziv a tratat situația
apărută, or, potrivit art. 7 lit. k) din Legea nr. 131/2015, inițierea unei proceduri de
achiziție publică, are loc exclusiv prin aplicarea principiului asumării răspunderii în
cadrul procedurilor de achiziție publică, or aceasta este esențială pentru asigurarea

4
profesionalismului, legalității, tratamentului egal imparțialității și independenței
deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces, principiul enunțat,
presupunând, inclusiv și obligația de a raporta și de a răspunde pentru consecințele
acțiunilor (inacțiunilor) și a deciziilor luate.
Subsecvent, este de menționat că potrivit art. 86 alin. (10) din Legea nr. 131/2015,
decizia prin care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anulează, în tot
sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea
nr. 131/201 5, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

1. Se admite contestația nr. 02/320/2 din 29.04.2021, depusă de către „Rapid Link”
SRL, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182, privind
achiziționarea de bunuri și servicii pentru „Extinderea Sistemului de supraveghere a
circulației rutiere”, inițiată de către Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI;
2. Se anulează procesul-verbal nr. 6 din 20.04.2021 al ședinței grupului de lucru
pentru achiziții al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, în partea ce ține
decizia de anulare a procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182, inclusiv
toate actele subsecvente acesteia;
3. Se obligă Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, ca măsură de
remediere să continue procedura de achiziție publică nr. MD-1614598321182;
4. Se obligă Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, în termen de 3 zile din
data adoptării măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să raporteze
Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora.
Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea
contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău,
str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului Petru OPREA

Membru Irina GUTNIC

Membru Anatolie ZAGORODNÎI