Sunteți pe pagina 1din 12

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU NATIONAL AGENCY FOR

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE
Nr. 03D-186-21 Data: 06.04.2021
privind soluționarea contestației formulată de către „Rapid Link” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/168/21 la data de 16.03.2021,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.


02/168/21 din 16.03.2021, depusă de către „Rapid Link” SRL, adresa: mun. Chișinău,
str. Asachi 71/7, nr. de identificare (IDNO): 1007600035161, tel. 069222230, e-mail:
vb@rapidlink.md@gmail.com, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de
achiziție publică nr. MD-1614598321182, privind „Achiziția de bunuri și servicii
pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere”, inițiată de către
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI (în continuare – STI al MAI), adresa: mun.
Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 42, număr de identificare (IDNO): 1013601000521,
tel.: 078882830, e-mail: mariana.ciobanu@mai.gov.md.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 29.03.2021, ora
10:00, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului și ai
autorității contractante.

Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1614598321182, „Rapid Link” SRL formulează următoarele pretenții:
„Pe data de 12.03.2021 ora 14:52 am depus în cadrul clarificărilor o întrebare
pe pagina web: https://achizitii.md/ro/public/tender/21036747/questions, referitor la
grila de evaluare a participanților la licitație publică contestată, cu următorul
conținut:
Punctajul acumulat pentru oferta tehnică, Cerințe specifice pentru Posturile de
supraveghere pct. 38 se solicită „Deținerea certificatului de aprobare de model
eliberat de una din țările UE la momentul depunerii ofertei”. Această solicitare
presupune că vor fi acceptați doar producătorii acestor țări, fapt ce restricționează
concurența. Vor fi acceptate certificate de aprobare de model eliberate de alte state
decât UE?
Am primit de la autoritatea contractantă un răspuns, precum că „vor fi acceptate
fără acumularea punctajului indicat în pct.”.
Chiar dacă autoritatea contractantă în clarificări a acceptat și alte certificate
decât din UE, acțiunile de neatribuire a punctajului pentru acest document altor
1
participanți, care Vor prezenta certificate model eliberate de alte state, spre exemplu
China, sunt contrare. Or, pe de o parte afirmi că accepți iar pe de altă parte pedepsești
participanții prin neatribuirea punctajului respectiv, prevăzut de pct. 38 a Tabelului cu
denumirea „Punctajul acumulat pentru oferta tehnică va fi stabilit conform următoarei
grile de evaluare”.
Această abordare socotim că este din start discriminatorie și încalcă principiul
egalității tuturor participanților la licitație.
Ca urmare a celor menționate solicităm ca autoritatea contractantă în cazul în
care acceptă Certificatul de aprobare de model eliberat și de alte țări, decât una din
țările UE (în cazul nostru Ucraina și China), să fie acordat punctajul respectiv de 20
de puncte, ca și la ceilalți participanți, care vor prezenta certificate din țările UE ca
toți participanții să fie în condiții egale de evaluare.”
Suplimentar, operatorul economic contestator, prin scrisoarea nr. 22-001/2021 din
24.03.2021, comunică că „în afară de argumentele expuse în contestație în cadrul
procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182, adăugător prezentăm
următoarele argumente în susținerea contestației:
Autoritatea contractantă face referința la art. 6 alin. (8) din Legea metrologiei nr.
19/2016 și anume:
(8) Documentele normative se elaborează în baza legislației naționale, în
conformitate cu recomandările Organizației Internaționale de Metrologie Legală și cu
directivele europene în domeniu.
Această prevedere legală stipulează clar, că documentele normative se
elaborează în baza legislației naționale, adică legislația națională are prioritate
conform legii și tot alin. (8) art. 6 prevede că directivele europene în domeniu poartă
un caracter de recomandare, dar nu obligatoriu. Însă cert putem afirma că,
corespunderea cu legislația în vigoare poartă un caracter obligatoriu de fiecare dată.
Totodată, în contextul Legii nr. 131/2015, vedem încălcarea gravă de către
autoritatea contractantă a art. 7 lit. h) tratament egal, imparțialitate, nediscriminare
în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; și lit. a) utilizarea eficientă a
banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante (oferta mai scumpă
poate câștiga numai dat fiind faptul că conform grilei de evaluare va avea un punctaj
mai mare, condiția din start discriminatorie).
Menționăm faptul că Legea nr. 131/2015 tot transpune Directiva 2014/24/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 26.02.2014 privind achizițiile publice, cu
modificările operate prin Regulamentul delegat (UE) 2017/2365 al Comisiei din
18.12.2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European și a
Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziții publice, precum și Directiva 89/665/CCE a Consiliului din
21.12.1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative
privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea
contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări.
2
Totodată, autoritatea contractantă face referire la art.13 din Legea metrologiei
nr. 19/2016 referitor la supunerea controlului metrologic a dispozitivelor instalate, în
cazul dat orice ofertant garantează pe propria răspundere, și inclusiv prin garanție
pentru ofertă, că proiectul va fi realizat cu succes și toate dispozitivele instalate
urmează a fi certificate metrologic în conformitate cu legislația în vigoare și normele
existente, și în cazul dat producătorii certificați cu un certificat European nu trebuie
să aibă prioritate față de alți producători.
Argumentul privind procedurile metrologice simplificate pe marginea
documentele din UE sunt neîntemeiate, dat fiind faptul că acest fapt favorizează doar
producătorii din UE, ceea ce contravine Legii nr. 131/2015. Criteriul principal de
alegere a ofertantului este raport calitate-preț cel mai favorabil.
Luând în considerare că toată activitatea privind achizițiile publice este
reglementată de o lege specială în domeniu, totuși trebuie să ne conducem de
dispozițiile ei, și să nu încălcăm principiile generale, pe care se bazează toată
procedură de achiziție publică.
Reieșind din cele expuse mai sus, considerăm ca nefondată poziția autorității
contractante și susținem în volum deplin contestația depusă referitor la grila de
evaluare a participanților.”

Argumentele autorității contractante:


STI al MAI, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr. 8/7-2013 din
19.02.2021, în susținerea acțiunilor sale, relatează următoarele:
„Sistemul de supraveghere a circulației rutiere (în continuare – Sistem)
reglementat de prevederile Legii nr. 131/2007 privind Siguranța traficului rutier,
Hotărârii Guvernului nr. 40/2012 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului
automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, precum și
Hotărârii Guvernului nr. 965/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației
rutiere „Controlul traficului” și modificarea Concepției Sistemului automatizat de
supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, este resursa informațională
de stat care reprezintă totalitatea informației sistematizate cu privire la cazurile de
încălcare a normelor de siguranță a traficului rutier, înregistrate cu mijloace tehnice
speciale software și hardware, înzestrate cu funcții foto-video de fixare, și cu mijloace
tehnice omologate și verificate metrologic, care asigură supravegherea în regim
automatizat a circulației rutiere pe drumurile publice.
Potrivit pct. 2.3.3 al Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 și pct. 15 al Planului de acțiuni
privind siguranța rutieră pentru anii 2020 – 2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 39/2020, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost înaintată sarcina de „Extindere a
Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”.

3
Astfel, STI al MAI a inițiat procedura de achiziție publică privind achiziționarea
de bunuri și servicii pentru extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere.
Achiziția inițiată are drept scop de bază extinderea sistemului de supraveghere a
traficului rutier, cu 23 posturi de supraveghere, prin achiziționarea, instalarea și
operaționalizarea unor soluții staționare (fixe) moderne, multifuncționale pentru
fixarea automată a încălcărilor din domeniul circulației rutiere, inclusiv, a vitezei
instantanee și medie de deplasare.
Conform Legii nr. 19/2016 mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic
legal, inclusiv componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare,
instalațiile de măsurare, precum și cele care dețin verificarea inițială CE trebuie să fie
conforme cu cerințele tehnice și de funcționare din documentele normative aplicabile.
Aceste cerințe trebuie să asigure ca mijloacele de măsurare să furnizeze continuu
măsurări suficient de exacte în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.
Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare supuse controlului
metrologic legal se elaborează norme de metrologie legală, care stabilesc cerințe
tehnice și metrologice specifice categoriei respective, precum și procedurile de
verificare metrologică, cu eliberarea Certificatului de aprobare de model, iar mijlocul
de măsurare aprobat se include în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, o
procedură nu de scurtă durată.
Din considerentul complexității proiectului propus spre realizare în contextul
procedurii de achiziții menționate nominalizate și riscurilor aferente activităților de
implementare și lansare în producție, STI al MAI a elaborat cerințele, oferind
posibilitate de aplicare cu diverse tehnologii și fără careva restricții excesive față de
potențialii agenți economici, accent fiind pus pe funcționalitatea conformă a soluției,
iar criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului este cel mai bun
raport calitate-cost.
Luând în considerare importanța proiectului, dar și necesitatea realizării cu
succes a acestuia, până la sfârșitul anului 2021, autoritatea contractantă a considerat
necesar includerea Cerinței nr. 38 Deținerea certificatului de aprobare de model
eliberat de una din țările UE la momentul depunerii ofertei, și acordarea a 20 puncte
la evaluarea ofertei, inclusiv în contextul art. 6 alin. (8) din Legea metrologiei nr.
19/2016, „Documentele normative se elaborează în baza legislației naționale, în
conformitate cu recomandările Organizației Internaționale de Metrologie Legală și cu
directivele europene în domeniu”, dar și întru minimizarea riscurilor de nerealizare a
proiectului.
Totodată, în baza art. 13 din legea prenotată, se supun controlului metrologic
legal mijloacele de măsurare incluse în Lista oficială, destinate să realizeze măsurări
în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1) (ordinea și siguranța
publică). Produsul program (software) înglobat într-un mijloc de măsurare supus
controlului metrologic legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic legal,
ci doar împreună cu mijlocul de măsurare în care este înglobat, fiind considerat ca
4
parte a acestui mijloc de măsurare. Mijloacele de măsurare supuse controlului
metrologic legal inclusiv componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele
auxiliare, instalațiile de măsurare, precum și cele care dețin verificarea inițială CE
trebuie să fie conforme cu cerințele tehnice și de funcționare din documentele
normative aplicabile (Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și
metodele de control metrologic (reformare) (JO L 106, 28.4.2009, pp. 7 – 24).
Marcajele de verificare inițială CE indică faptul că mijloacele de măsurare
corespund cerințelor stabilite în documentele normative aplicabile, iar introducerea
pe piață și/sau darea în folosință a unui mijloc de măsurare nu poate fi împiedicată,
interzisă sau limitată dacă acel mijloc de măsurare poartă marcajul de verificare
inițială CE.
În context, menționăm că, specificațiile tehnice din caietul de sarcini, cerințele de
calificare, dar și grila de evaluare, în condițiile cadrului normativ, asigură
posibilitatea participării oricărui ofertant la procedură și respectă principiul
asigurării tratamentului egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor
ofertanților și operatorilor economici, iar cerințele tehnice au aspect accentuat pe
funcționalitatea necesară și oferă diversitate tehnologică de realizare.
Abordarea autorității contractante în cazul procedurii respective, prin
adjudecarea contractului în baza celui mai bun raport calitate-cost, respectiv în baza
grilei de evaluare, nu îngrădește (sau pedepsește) posibilitatea de participare a
potențialilor ofertanți, ci dimpotrivă creează condiții deschise de aplicare.
Reieșind din cele expuse, Grupul de lucru pentru achiziții al STI al MAI consideră
neîntemeiată contestația depusă și insistă asupra menținerii condițiilor stabilite în
documentația de atribuire.”

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:


Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
Analizând pretențiile înaintate de către contestator, se reține că „Rapid Link” SRL
își exprimă dezacordul pe marginea documentației de atribuire/anunțului de participare
a procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182, privind „Achiziționarea de
bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere” și
anume față de factorul de evaluare „oferta tehnică” – „Deținerea certificatului de
aprobare de model eliberat de una din țările UE la momentul depunerii ofertei – 20
pct.”, invocând că „această abordare este din start discriminatorie și încalcă principiul
egalității tuturor participanților la licitație” pe motiv că „...chiar dacă autoritatea

5
contractantă în clarificări a acceptat și alte certificate decât UE, acțiunile de
neatribuire a punctajului este discriminatorie”.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția constată că STI al MAI a
publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online:
www.mtender.gov.md, la data de 01.03.2021, un anunț de participare la procedura de
achiziție publică nr. MD-1614598321182, privind „Achiziția de bunuri și servicii
pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere”, publicând
concomitent și întreaga documentație de atribuire. La caz se reține că potrivit pct. 18
din același anunț, autoritatea contractantă a stabilit ca și criteriu de evaluare aplicat
pentru adjudecarea contractului: „cel mai bun raport calitate-preț”, indicând la pct. 19
următorii factori de evaluare și algoritmul de calcul:

Punctajul acumulat pentru oferta tehnică va fi stabilit conform următoarei grile de


evaluare:

6
Astfel, la soluționarea contestației, Agenția va lua în considerare prevederile pct.
30 subpct. (1) și (2) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în
domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021,
care reglementează că membrii grupului de lucru sunt obligați să asigure eficiența
achizițiilor publice pentru necesitățile autorității contractante, respectiv, să asigure
participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică
în scopul asigurării concurenței.
Subsecvent, potrivit art. 15 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 131/2015, grupul
de lucru sau, după caz, specialistul certificat are următoarele atribuții în domeniul
achizițiilor publice: b) întocmește anunțuri și/sau invitații în cadrul procedurilor de
achiziție publică; c) elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile
în cadrul procedurilor de achiziție publică.
De asemenea, urmează a fi reținut că potrivit art. 26 alin. (1) din aceeași lege, fără
a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind prețul anumitor bunuri
ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de
achiziții publice/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic, iar potrivit alin. (2) de la același articol, în sensul
prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare
prevăzuți în documentația de atribuire.
În același timp, alin. (3) din articolul prenotat, reglementează faptul că, pentru
determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic în conformitate
cu prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre
următoarele criterii de atribuire, relevant speței, lit. c) cel mai bun raport calitate-
preț.
Concomitent, Agenția va avea în vedere dispozițiile alin. (6) din același articol,
potrivit cărora, în sensul alin. (3), lit. c) și d), cel mai bun raport calitate-preț/calitate-
cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de
mediu și/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziții publice/acordului-

7
cadru, cât și dispozițiile alin. (7) care reglementează că „factorii de evaluare prevăzuți
la alin. (6) includ:
a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice și funcționale,
accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toți utilizatorii, caracteristicile sociale,
de mediu și inovatoare;
b) organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea
contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat are un impact semnificativ
asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
c) serviciile postvînzare, asistența tehnică și condițiile de livrare, cum ar fi data
livrării, procesul de livrare și termenul de livrare sau de finalizare.
În acest sens, cu privire la pretențiile contestatorului în partea ce ține de factorii
de atribuire indicați de către autoritatea contractantă în anunțul de
participare/documentația de atribuire, Agenția reține că potrivit prevederilor citate
supra, autoritatea contractantă poate aplica criteriul de atribuire „cel mai bun raport
calitate-preț”, precum și factorii de evaluare ce derivă din acesta, în funcție de
necesitățile obiective ale acesteia, însă această circumstanță, mai exact factorii pentru
care optează autoritatea contractantă nu trebuie să creeze obstacole nejustificate de
natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică, or potrivit art.
26 alin. (16) din Legea nr. 131/2015, în sensul alin.(15), factorii de evaluare utilizați de
autoritatea contractantă trebuie să asigure o concurență reală între operatorii economici
și să fie însoțiți de prevederi care să permită verificarea efectivă a informațiilor
furnizate de către ofertanți în scopul aplicării factorilor de evaluare. Totodată, la
aspectul dat, urmează a fi menționat că alin. (6) din același articol reglementează
dreptul autorității contractante de a stabili factori de evaluare care cuprind aspecte
calitative, inclusiv avantaje tehnice și cu referire la termenul de finalizare, care pot
deriva din specificul obiectului procedurii de achiziție precum și necesitățile obiective
ale instituției.
Astfel, referitor la factorul de evaluare „Deținerea certificatului de aprobare de
model eliberat de una din țările UE la momentul depunerii ofertei”, STI al MAI a
argumentat că necesitatea acestui factor este generată de „importanța proiectului, dar
și necesitatea realizării cu succes a acestuia, până la sfârșitul anului 2021, s-a
considerat necesar includerea Cerinței nr. 38 Deținerea certificatului de aprobare de
model eliberat de una din țările UE la momentul depunerii ofertei, și acordarea a 20
puncte la evaluarea ofertei, inclusiv în contextul art. 6 alin. (8) din Legea metrologiei
nr. 19/2016, „Documentele normative se elaborează în baza legislației naționale, în
conformitate cu recomandările Organizației Internaționale de Metrologie Legală și cu
directivele europene în domeniu”, dar și întru minimizarea riscurilor de nerealizare a
proiectului. Totodată, în baza art. 13 din legea prenotată, se supun controlului
metrologic legal mijloacele de măsurare incluse în Lista oficială, destinate să realizeze
măsurări în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1) (ordinea și
siguranța publică). Produsul program (software) înglobat într-un mijloc de măsurare
8
supus controlului metrologic legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic
legal, ci doar împreună cu mijlocul de măsurare în care este înglobat, fiind considerat
ca parte a acestui mijloc de măsurare. Mijloacele de măsurare supuse controlului
metrologic legal inclusiv componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele
auxiliare, instalațiile de măsurare, precum și cele care dețin verificarea inițială CE
trebuie să fie conforme cu cerințele tehnice și de funcționare din documentele
normative aplicabile (Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și
metodele de control metrologic (reformare) (JO L 106, 28.4.2009, pp. 7 – 24)...”.
Drept contra argument la cele invocate de autoritatea contractantă, operatorul
economic contestator a menționat că „Autoritatea contractantă face referință la art. 6
alin. (8) din Legea metrologiei nr. 19/2016..., Această prevedere legală stipulează clar
că documentele normative se elaborează în baza legislației naționale, adică legislația
națională are prioritate conform legii și tot alin. (8) art. 6 prevede că directivele
europene în domeniu poartă un caracter de recomandare, dar nu obligatoriu. ...
Totodată autoritatea contractantă face referire la art. 13 din Legea metrologiei nr.
19/2016 referitor la supunerea controlului metrologic a dispozitivelor instalate, în
cazul dat orice ofertant garantează pe propria răspundere, și inclusiv prin garanție
pentru ofertă, că proiectul va fi realizat cu succes și toate dispozitivele instalate
urmează a fi certificate metrologic în conformitate cu legislația în vigoare și normele
existente, și în cazul dat producătorii certificați cu un certificate European nu trebuie
să aibă prioritate față de alți producători. Argumentul privind procedurile metrologice
simplificate pe marginea documentele din UE sunt neîntemeiate, dat fiind faptul că
acest fapt favorizează doar producătorii din UE, ceea ce contravine Legii nr. 131
privind achizițiile publice. Criteriul principal de alegere a ofertantului este raport
calitate-preț cel mai favorabil.”
Relevante speței sunt prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 și
anume:
Art. 3. Noțiuni principale.
aprobare de model – decizie cu relevanță legală, bazată pe un raport de evaluare,
care confirmă că un tip de mijloc de măsurare întrunește cerințele stipulate în
documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei legale și care are ca
rezultat emiterea certificatului de aprobare de model;
verificare metrologică inițială – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare
care nu a mai fost verificat anterior;
verificare inițială CE – examinare și stabilire a conformității unui mijloc de
măsurare nou sau recondiționat cu modelul ce deține aprobare de model CE și/sau cu
dispozițiile directivelor europene referitoare la mijlocul respectiv, confirmate prin
marcajul de verificare inițială CE.
Art. 13. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare

9
(1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare incluse în Lista
oficială, destinate să realizeze măsurări în domeniile de interes public specificate la art.
11 alin. (1). Produsul program (software) înglobat într-un mijloc de măsurare supus
controlului metrologic legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic legal,
ci doar împreună cu mijlocul de măsurare în care este înglobat, fiind considerat ca parte
a acestui mijloc de măsurare.
(2) Mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal conform alin. (1),
inclusiv componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare, instalațiile de
măsurare, precum și cele care dețin verificarea inițială CE trebuie să fie conforme cu
cerințele tehnice și de funcționare din documentele normative aplicabile. Aceste cerințe
trebuie să asigure ca mijloacele de măsurare să furnizeze continuu măsurări suficient
de exacte în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.
(3) Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare supuse controlului
metrologic legal conform alin. (1) se elaborează norme de metrologie legală, care
stabilesc cerințe tehnice și metrologice specifice categoriei respective, precum și
procedurile de verificare metrologică.
(4) La introducerea pe piață și/sau darea în folosință a mijloacelor de măsurare
supuse controlului metrologic legal conform alin. (1), cu excepția mijloacelor de
măsurare și aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată specificate în anexa nr. 3
la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a
conformității, controlul metrologic legal se exercită, conform prevederilor
regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele modalități:
a) aprobare de model;
b) verificare metrologică inițială;
c) verificare inițială CE;
d) supraveghere a pieței.
(19) Pentru mijloacele de măsurare constatate drept corespunzătoare în cadrul
controlului metrologic legal realizat prin modalitățile specificate la alin. (4) lit. a) și b)
și alin. (15) lit. a) și b) se eliberează certificat de aprobare de model și/sau buletin de
verificare metrologică, cu aplicarea, în condițiile prevăzute în regulamentele generale
de metrologie legală, a următoarelor marcaje metrologice:
a) marcajul aprobării de model;
b) marcajul de verificare metrologică.
(20) Marcajele de verificare inițială CE indică faptul că mijloacele de măsurare
corespund cerințelor stabilite în documentele normative aplicabile.
(21) Introducerea pe piață și/sau darea în folosință a unui mijloc de măsurare
nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată dacă acel mijloc de măsurare poartă
marcajul de verificare inițială CE.
Art. 19. Recunoașterea aprobărilor de model, verificărilor metrologice ale
mijloacelor de măsurare și etalonărilor
(1) În conformitate cu acordurile încheiate pot fi recunoscute:
10
a) rezultatele încercărilor în scopul aprobării de model pentru mijloacele de
măsurare, certificatele aferente eliberate;
b) rezultatele verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare efectuate în
alte state.
(2) Aprobarea de model și verificarea metrologică pentru mijloacele de
măsurare fabricate și comercializate în mod legal într-un stat cu care Republica
Moldova a încheiat un acord de recunoaștere nu necesită a fi repetate dacă mijloacele
de măsurare dețin aprobarea de model și verificările metrologice din statul
respectiv și cerințele în baza cărora acestea au fost acordate sunt conforme cu cerințele
tehnice prevăzute în documentul normativ aplicabil.
(5) Verificarea inițială efectuată într-un stat cu care Republica Moldova a
încheiat un acord de recunoaștere este valabilă, din momentul acordării ei, până la
finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială.
Verificările metrologice periodice efectuate într-un stat cu care Republica Moldova a
încheiat un acord de recunoaștere sunt valabile, din momentul acordării, pe perioada de
timp stabilită în Lista oficială.
(8) Prezența, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare inițială CE
corespunzător demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate și, în
consecință, atunci când mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosință în
Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja
efectuate. Verificarea inițială CE este valabilă, din momentul acordării ei, până la
finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială CE.
La acest aspect, Agenția reține că, legislația din domeniul achizițiilor publice se
aplică în coroborare cu legislația în vigoare care reglementează anumite domenii
specifice și sunt relevante obiectului achiziției publice, or cerințele/factorii de evaluare
identificați/prevăzuți în cadrul procedurii de achiziție publică litigante derivă din
prevederile legale aferente acestuia, iar, în speță, prevederile citate supra reglementează
patru modalități de exercitare a controlul metrologic legal, autoritatea contractantă
indicând ca factori de evaluare doar următoarele modalități: „Deținerea certificatului
de aprobare de model eliberat de autoritatea națională MD la momentul depunerii
ofertei” și respectiv „Deținerea certificatului de aprobare de model eliberat de una din
țările UE la momentul depunerii ofertei” fără a lua în considerare și celelalte norme
legale, inclusiv cu referire la „Recunoașterea aprobărilor de model, verificărilor
metrologice ale mijloacelor de măsurare și etalonărilor”, ceea ce reprezintă o încălcare
a principiului tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării în privința tuturor
operatorilor economici, prin faptul că vor fi avantajați doar ofertanții care vor prezenta
certificatul de aprobare de model eliberat de una din țările UE, deși, în conformitate cu
acordurile încheiate pot fi recunoscute și rezultatele încercărilor în scopul aprobării de
model pentru mijloacele de măsurare, certificatele aferente eliberate.
Prin urmare, luând în considerare prevederile normative menționate supra, precum
și argumentele părților, Agenția apreciază acțiunile autorității contractante ca fiind
11
disproporționate, în măsura în care, pe de o parte acceptă și alte certificate, decât cele
din UE, iar pe de altă parte nu atribuie punctaj pentru acestea, fapt ce contravine
principiilor din domeniul achizițiilor publice reglementate la art. 7 din Legea nr.
131/2015.
În acest context, autoritatea contractantă urmează să modifice documentația de
atribuire în așa mod, încât să ofere posibilitatea reală operatorilor economici de a
prezenta o ofertă conformă în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, fie prin
excluderea factorului de evaluare în partea ce ține de „Deținerea certificatului de
aprobare de model eliberat de una din țările UE”, fie prin stabilirea unui algoritm de
calcul cu acordarea punctajului în cazul prezentării și-a altor certificate decît cel
solicitat de autoritatea contractantă, cu respectarea principiului proporționalității.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea
nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

1. Se admite contestația nr. 02/168/21 din 16.03.2021, depusă de către „Rapid


Link” SRL, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de achiziție publică nr.
MD-1614598321182, privind „Achiziția de bunuri și servicii pentru Extinderea
Sistemului de supraveghere a circulației rutiere”, inițiată de către Serviciul Tehnologii
Informaționale al MAI;
2. Se obligă Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, în termen de până la 7
zile de la primirea prezentei decizii, să modifice documentația de atribuire a procedurii
de achiziție publică nr. MD-1614598321182, cu luarea în considerare a constatărilor
din partea motivată a prezentei decizii;
3. Se obligă Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, să prelungească
termenul de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-
1614598321182, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 131/2015;
4. Se obligă Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, ca în termen de 3 zile
din data aplicării măsurilor de remediere impuse prin prezenta decizie să raporteze
Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora.
Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea
contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău,
str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului Alexandru CIUȘ

Membru Irina GUTNIC

Membru Petru OPREA

12