Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

TEMATICA ŞI GRAFICUL
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
AN SCOLAR 2017 – 2018

Nr. Ordinea de zi tematică Data Cine participa


crt
1. Aprobarea compenenţei nominale a Consiliului de Administraţie Septembrie Cadrele
Aprobarea componenţei nominale a comisiilor/ catedrelor metodice din didactice
şcoală pentru anul şcolar 2017-2018 Toţi salariaţii
Validarea fişelor de autoevaluare/ evaluare ale personalului didactic şi unităţii
didactic auxiliar
Avizarea Planului managerial pentru anul şcolar
2017-2018
Probleme curente şi organizatorice
Dificultăţi ale procesului de predare-învăţare şi încercări de rezolvare a
lor - dezbateri.
2. Acordarea recomandarilor pentru cadrele didactice înscrise la grade Octombrie Cadrele
didactice didactice
Probleme curente şi organizatorice
Cadrul didactic și noile provocari educationale - dezbateri.
3. Probleme curente şi organizatorice Noiembrie Cadre didactice

Competențele cadrului didactic . - discuţii libere


4. Programul „Şcoala altfel”, durata , modalităţile de organizare şi Decembrie Cadrele
responsabilităţile cadrelor didactice didactice
Serbarea Pomului de Crăciun
Probleme curente şi organizatorice
Educația corelată cu cerințele sec XXI - discuţii libere
5. Prezentarea programului pentru vacanţa de iarnă a elevilor Ianuarie Cadrele
Validarea situaţiei şcolare pe semestrul I şi discutarea notelor sub 7 la didactice
purtare
Analiza comportamentului elevilor în şcoală , a frecvenţei la ore şi
stabilirea unor măsuri. - analiza studii de caz
6. Validarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 Februarie Cadrele
Validarea programelor pentru CDS pentru anul şcolar 2017-2018 didactice
Discutarea proiectului schemei de încadrare pentru anului şcolar 2017-
2018
Formarea și perfecționarea cadrelor didactice - dezbateri
7. Raport asupra activităţii desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 2016- Martie Cadrele
2017 didactice
Probleme curente şi organizatorice
Învățarea prin cooperare - masa rotundă
8. Analiza calităţii activităţilor organizate, rezultatele educaţionale ale Aprilie Cadrele
acestora şi modalităţile de ameliorare a planificării şi organizării didactice
Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”
Probleme curente şi organizatorice
Modalitati de îmbunătățire a comunicării în cadrul grupului-discuţii
libere
9. Probleme curente şi organizatorice Mai Cadre didactice
Calitate și profesionalism în managementul educațional- masa rotundă

10. Validarea situaţiei la învăţătură şi disciplină la sfârşitul anului şcolar Iunie Cadre didactice
2017-2018
Desfăşurarea festivităţii de încheiere a anului şcolar: “Ultimul
clopoţel!”
Programul activităţilor desfăşurate în timpul vacanţei de vară: activităţi
educative, corigenţe, diferenţe, lucrări de întreţinere şi reparaţii
Probleme curente şi organizatorice
Analiza activitatii din anul scolar 2017 -2018
Prevenirea abandonului școlar – o prioritate pentru cadrele didactice
- dezbateri

S-ar putea să vă placă și