Sunteți pe pagina 1din 2

MIRCEA ESANU

Data şi anul naşterii: .....​..................​........

Calificări cheie:

Peste zece ani de experienţă managerială în implementarea proiectelor finanţate de Uniunea


Europeană, Banca Mondială, KfW Germania şi Guvernul României în domeniile: buna
guvernare, consolidarea capacităţii administraţiei publice centrale şi locale, dezvoltarea locală şi
reabilitarea infrastructurii publice. Experienţă în lucrul cu societatea civilă, elaborarea şi
monitorizarea politicilor publice, promovarea transparenţei în administraţia publică şi instituţii de
învăţământ.

Activitate profesională:

P e rio a d a C o m p a n ie /O rg a n iz a ţie P o z iţie


Din F u n d a ţia K o n ra d A d e n a u e r, R e p re z e n ta n ţa în R e p u b lic a M a n a g e r d e p ro g ra m
0 3 .2 0 1 9 M o ld o v a

0 5 .2 0 1 4 ­ F o n d u l d e In v e s tiţii S o c ia le d in M o ld o v a D ire c to r e x e c u tiv


0 3 .2 0 1 9
0 1 .2 0 1 0 ­ P ro g ra m u l N a ţiu n ilo r U n ite p e n tru D e z v o lta re M a n a g e r d e p ro ie c t
1 2.2 0 1 3 P N U D M o ld o v a

0 8 .2 0 0 7 ­ F u n d a ţia E u ra s ia , R e p re z e n ta n ţa în M o ld o v a C o o rd o n a to r d e p ro g ra m
1 2.2 0 0 9 (în p re z e n t F u n d a ţia E s t-E u ro p e a n ă )

2006­ A .O . „ C e n tru l N a ţio n a l p e n tru T ra n s p a re n ţă şi D re p tu rile D ire c to r e x e c u tiv


2007 O m u lu i”

0 9 .2 0 0 5 - U n iv e rs ita te a de S ta t d in M o ld o v a , L e c to r-a s is te n t
0 7 .2 0 0 6 F a c u lta te a d e A s is te n ţă S o c ia lă , S o c io lo g ie ş i F ilo z o fie

0 3 .2 0 0 5 - C o le g iu l In v iz ib il M o ld o v a C o o rd o n a to r d e p ro ie c t
0 2 .2 0 0 6

0 3 .2 0 0 4 ­ C e n tru l N a ţio n a l d e A s is te n ţă şi In fo rm a re a O N G -u rilo r d in A s is te n t d e p ro ie c t


0 3 .2 0 0 5 M o ld o v a C O N T A C T ’ ’

Calitatea de membru al societăţilor şi activităţi profesionale civice şi publice:


• 2013 - 2018 membru şi preşedinte al Senatului, Fundaţia Soros-Moldova
• 2012 - 2014 membru al Consiliului de Presă din Moldova
• 2008 - 2011, membru al juriului, Barometrul de Opinie Publică, Institutul de Politici
Publice
• 2009 - 2010, preşedinte al Consiliului ONG din Republica Moldova
• 2008 - 2009, membru al juriului, programul de granturi al Academiei pentru
Dezvoltare Educaţională, SUA
• 2008 - 2009, membru al Grupului de Monitorizare a Strategiei Naţionale de Prevenire
şi Combatere a Corupţiei
• 2007 - 2009, secretar al Alianţei Anticorupţie din Moldova.

Educaţie:
• Magistru în Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova, 2006;
• Licenţiat în Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova, 2005;
• Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Facultatea de Sociologie (program de
mobilitate studenţească) , Februarie - Iunie 2004;
• Colegiul Invizibil Moldova, Laboratorul de Sociologie, 2002-2004.

Alte activităţi:
• Contribuţie la Strategia de Reformare a Sectorului Justiţie 2011-2015 şi la Planul de
Acţiuni al strategiei, Pilon VI, Respectarea Drepturilor Omului în sectorul Justiţiei, în calitate
de reprezentant al PNUD Moldova,
• Contribuţie la Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011­
2014 , Capitolul 3, Consolidarea justiţiei şi a instituţiilor pentru protecţia drepturilor omului, în
calitate de reprezentant al PNUD Moldova,
• Consultanţă pentru Reprezentanţa în Moldova a Institutului Republican Internaţional cu
privire la cercetările sociologice “Preferinţele electorale în Republica Moldova”, 2011- 2012,
• Coordonator naţional pentru monitorizarea componentelor Programului Preliminar de Ţară
Moldova, Millenium Challenge Corporation, SUA (justiţie, sănătate, inspectoratul fiscal,
vamă, anticorupţie), ianuarie 2008 - martie 2009,
• Programul pentru formatorii de politici şi opinie, Institutul pentru Afaceri Publice (Polonia)
noiembrie 2007,
• Coordonator de proiect regional "Elaborarea Codului de conduită academică pentru instituţii
de învăţământ superior din Europa de Sud -Est", Open Society Institute, 2006.
Limbi vorbite:
Româna - nativă, Engleza - fluent, Rusa - fluent.

Persoane de referinţă:
1. Daniel loniţă, Ambasador al Românei în Republica Moldova, .................................
1. Anna Akhalkatsi, Director de ţară, oficiul Băncii Mondiale în Republica Moldova,
​............................................
2. Dr. Martin Sieg - Director de ţară, reprezentanţa Fundaţiei Konrad Adenauer pentru
România şi Republica Moldova, ................................