Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZ

la proiectul de modificare și completare a Legii nr.3


din 25.02.2016 cu privire la Procuratură

Procuratura Generală a examinat proiectul pentru modificarea unor acte


normative (nr.180 din 10.08.2021), în special în partea reglementărilor, care
vizează modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură și, în consecință,
formulăm obiecțiile și comentariile indicate infra:
Redacția art.66 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură,
propusă în proiect, exclude ab initio posibilitatea formulării propunerilor de
modificare și/sau de completare a agendei Adunării Generale a Procurorilor, atât
înainte de ședință, cât și pe parcursul acesteia, astfel cum acest fapt este
reglementat, actualmente, de Legea nr.3/2016. Această omisiune poate determina
existența situațiilor practice când unele subiecte de interes profesional și
instituțional apar ulterior momentului în care a fost elaborat și distribuit, corpului
de procurori, proiectul agendei Adunării Generale, însă, în virtutea caracterului
restrictiv al proiectului normei adoptarea căreia se propune, aceste chestiuni nu vor
putea fi incluse în agendă și supuse dezbaterilor.
Completarea de la alin.(7) a art.66 din Lege, care reglementează posibilitatea
desfășurării Adunării Generale în sală și prin teleconferință este salutabilă, în
condițiile în care statul și societatea se confruntă cu starea excepțională în sănătate
publică, determinată de pericolul contactării și răspândirii virusului COVID-19.
Cu toate acestea, formula din proiect ,,...Adunarea Generală are loc prin
prezența în sală și prin teleconferință...” comportă un caracter imperativ și poate
determina interpretarea potrivit căreia forul profesional urmează să fie desfășurat,
concomitent, cu prezența în sală și prin teleconferință. Este rezonabilă
reformularea construcției normative cu alternarea posibilității desfășurării
procedurilor atât ,,în sală și/sau prin teleconferință”.
Mai mult, autorii proiectului propun introducerea posibilității organizării și
desfășurării Adunării Generale prin ,,teleconferință”, reglementând sumar și
rudimentar, în proiectul actului normativ, aceste proceduri. Considerăm a fi
judicioasă consacrarea legală a regulilor de procedură, care vizează asigurarea
manifestării libere și secrete a procedurilor de votare în regim ,,online”, prin
intermediul mijloacelor de comunicare electronice. Aceste reglementări, trebuie
reflectate în conținutul proiectului actului normativ și a notei de fundamentare,
repere regulatorii în temeiul cărora Consiliul Superior al Procurorilor ar urma să
elaboreze proiectul de amendare a Regulamentului Adunării Generale a
Procurorilor, astfel cum acest fapt derivă din prevederile art.70 alin.(1) lit.c) a Legii
nr.3/2016.
Novațiile normative, care vizează completarea art.69 din Legea nr.3/2016 cu
alineatele (31) – (34), aparent, favorizează organizarea și desfășurarea, în condiții
de competitivitate, alegerea membrilor procurori în componența CSP.
Totodată, regula de la alin.(34) potrivit căreia, ,,La solicitare, candidatul
beneficiază de reducerea cu 50% a sarcinii de muncă pe perioada campaniei”,
poate determina situația imposibilității punerii în aplicare a acestei condiții
imperative, care devine operantă de îndată ce candidatul a solicitat reducerea
sarcinii de muncă. Ipotetic ar putea exista situații când un număr considerabil de
procurori optează și depun dosarele pentru a participa la alegeri în componența
CSP solicitând, concomitent, reducerea sarcinii de muncă pe durata campaniei de
promovare. În virtutea specificului activității profesionale a procurorului, care, în
cursul investigațiilor penale este constrâns de respectarea termenelor procedurale,
reducerea sarcinii de muncă pe durata campaniei de promovare, a unui număr
considerabil de candidați, poate avea repercusiuni asupra calității și celerității
procedurilor pendinte.
Mai mult, norma din proiect este cu caracter imperativ determinând, automat,
la solicitarea candidatului, reducerea sarcinii de muncă. Pe cale de consecință, în
temeiul prevederilor legale, vor fi reduse instrumentele managerial-procesuale ale
procurorului ierarhic superior de a gestiona eficient activitatea subdiviziunii de
care este responsabil.
De asemenea, atestăm inadvertențe juridice în conținutul art. IV alin.(5) din
proiectul actului normativ propus dezbaterilor publice.
Potrivit textului elaborat, ,,Până la anunțarea datei Adunării Generale a
Procurorilor la care vor fi aleși următorii procurori membri ai Consiliului
Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor va modifica
regulamentul Adunării Generale a Procurorilor pentru a fi în concordanță cu
prezenta lege”.
În context, reamintim faptul că, competența CSP derivă și se rezumă exclusiv
la prevederile art.70 alin.(1) a Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură. Din
conținutul normei precitate, în special la lit.c), rezultă că, Consiliul Superior al
Procurorilor ,,elaborează proiectul de regulament al Adunării Generale a
Procurorilor şi proiectele de amendare a acestuia”, iar Adunarea Generală a
Procurorilor se întruneşte pentru adoptarea sau modificarea regulamentului său
de activitate, fapt reglementat neechivoc de art.67 alin.(1) lit.e) a Legii nr.3/2016.
Respectiv, condiția impusă de autorii proiectului la art.IV alin.(5) devine
inoperantă din start, CSP-ul, odată cu eventuala adoptare și intrare în vigoare a
legii, neavând competența legală de a modifica regulamentul Adunării Generale a
Procurorilor, fiind în drept să elaboreze doar proiectele de amendare a acestuia,
care, la o dată ulterioară, urmează să fie supus dezbaterilor și adoptării în cadrul
Adunării Generale a Procurorilor.
În consecință, constatăm imposibilitatea organizării și desfășurării Adunării
Generale a Procurorilor în noile condiții propuse de proiect.
Pornind de la obiecțiile și comentariile evocate supra, avizăm negativ
proiectul de lege propus dezbaterilor publice, acesta urmând a fi revizuit și
reconceptualizat cu luarea în considerație a recomandărilor formulate.