Sunteți pe pagina 1din 9

An şcolar: 2018/2019 www.mateinfo.

ro
Şcoala: Avizat
Disciplina: Matematică - Algebră
Clasa: a VI -a Director :
Nr. săptămâni: 18 Total ore: 36-2=34 (2 ore/săptămână )
Profesor : DOBRE ANDREI OCTAVIAN

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I

Nr. de
Unitatea de învăţare Competenţe specifice. Conţinuturi ore Săpt. Obs.
Test iniţial (1 oră) ▪ Test iniţial 1 S1 10-14.09
1.1. Identificarea unor noţiuni specifice • Descriere, notaţii, reprezentări; mulţimi 1 S1 10-14.09
mulţimilor și relației de divizibilitate în ℕ numerice/nenumerice;
1. MULŢIMI. 2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor de
MULȚIMEA apartenenţă, de incluziune, de egalitate și a • Relaţia dintre un element şi o mulţime; 1 S2 17-21.09
NUMERELOR criteriilor de divizibilitate cu 2, 5, 10n , 3 și 9 în relaţii între mulţimi
NATURALE ℕ
(13 ore) 3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de • Mulţimi finite, cardinalul unei mulţimi
reprezentare a mulţimilor și de determinare a finite; mulţimi infinite, mulțimea numerelor 1 S2 17-21.09
c.m.m.d.c. şi a c.m.m.m.c. naturale
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor
situaţii concrete care se pot descrie utilizând • Operaţii cu mulţimi: reuniune, intersecţie, 2 S3 24-28.09
mulţimile și divizibilitatea în ℕ diferenţă
5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul
mulţimilor și al divizibilității în ℕ • Descompunerea numerelor naturale în 1 S4 1-5.10
6.1. Transpunerea, în limbaj matematic, a unor produs de puteri de numere prime;
situaţii date utilizând mulţimi, operații cu
mulțimi și divizibilitatea în ℕ • Determinarea celui mai mare divizor comun 3 S4 1-5.10,
(c.m.m.d.c.) şi a celui mai mic multiplu S5 8-12.10
comun (c.m.m.m.c.); numere prime între ele

• Proprietăţi ale divizibilității în N 3 S6 15-19.10, saptă-


S7 22-26.10 mâna
altfel
S8
S7 22-26.10 29-
• Probă de evaluare 1
2.11
1.2. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a ▪ Rapoarte 1 S9 5-9.11
mărimilor direct sau invers proporţionale ▪ Procente. Probleme în care intervin procente 1 S9 5-9.11
2.2. Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând ▪ Proporţii ; proprietatea fundamentală a 1 S10 12-16.11
rapoarte și proporţii pentru organizarea de date proporţiilor
3.2. Aplicarea unor metode specifice de ▪ Aflarea unui termen necunoscut dintr-o 1 S10 12-16.11
rezolvare a problemelor în care intervin proporţie
2. RAPOARTE ŞI rapoarte, proporţii şi ▪ Proporţii derivate 1 S11 19-23.11
PROPORŢII mărimi direct/invers proporţionale
(14 ore) 4.2. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor ▪ Mărimi direct proporţionale 1 S11 19-23.11
S12 26-29.11
şi a mărimilor care apar în probleme cu ▪ Mărimi invers proporţionale 1 S12 26-29.11
rapoarte, ▪ Regula de trei simplă 1 S13 3-7.12
proporţii și mărimi direct sau invers ▪ Elemente de organizare a datelor; 1
proporţionale reprezentarea datelor prin grafice; S13 3-7.12
5.2. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul ▪ Probabilităţi 1 S14 10-14.12
S14 10-14.12,
rapoartelor, proporţiilor şi a colecţiilor de date ▪ Probă de evaluare 1 S15 17-21.12
6.2. Modelarea matematică a unei situaţii date ▪ La dispozitia profesorului 3
în care intervin rapoarte, proporţii şi mărimi
direct sau invers proporţionale

1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor ▪ Mulţimea numerelor întregi Z; opusul unui 2 S16 14-18.01
3. MULŢIMEA întregi în contexte variate număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor, 2 S17 21-25.01
NUMERELOR 5.3. Interpretarea unor date din probleme care ▪Valoarea absolută a unui număr întreg;
ÎNTREGI se rezolvă utilizând numerele întregi compararea şi ordonarea numerelor întregi
S18 28-1.02
6+16 ▪ La dispozitia profesorului 2
(22 ore)
An şcolar: 22018/2019
Şcoala: Avizat
Disciplina: Matematică - Algebră
Clasa: a VI -a Director :
Nr. săptămâni: 16 Total ore:32 (2 ore/săptămână )
Profesor :

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL al II - lea

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs


. ore .

2.3. Utilizarea operațiilor cu numere întregi ▪ Adunarea numerelor întregi; proprietăţi 1 S1 11-15.02
pentru rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor ▪ Scăderea numerelor întregi 1 S1 11-15.02
3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea ▪ Înmulţirea numerelor întregi; proprietăţi 1 S2 18-22.02
parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere ▪ Împărţirea numerelor întregi 1 S2 18-22.02
întregi ▪ Puterea unui număr întreg cu exponent 1 S3 25-1.03
3. MULȚIMEA 4.3. Redactarea etapelor de rezolvare a număr natural
NUMERELOR ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea ▪ Reguli de calcul cu puteri 1 S3 25-1.03
ÎNTREGI numerelor întregi ▪ Ordinea efectuării operaţiilor 2 S4 4-8.03
6+16 5.3. Interpretarea unor date din probleme care ▪ La dispozitia profesorului 1 S5 11-15.03
(22 ore) se rezolvă utilizând numerele întregi ▪ Probă de evaluare 1 S5 11-15.03
6.3. Transpunerea, în limbaj algebric, a unei
situaţii date, rezolvarea ecuației sau inecuației ▪ Ecuaţii în Z 1 S6 18-22.03
obținute și interpretarea rezultatului ▪ Inecuaţii în Z 1 S6 18-22.03
▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul 2 S7 25-29.03
ecuaţiilor și inecuațiilor
▪ Probă de evaluare 1 S8 1-5.04
▪ La dispozitia profesorului 1 S8 1-5.04
1.4. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a ▪ Noţiunea de număr raţional; forme de 1 S9 8-12.04
fracţiilor ireductibile şi a formelor de scriere a scriere a unui nr. raţional; N  Q
4. MULŢIMEA unui număr ▪ Reprezentarea numerelor raționale pe axa 1 S9 8-12.04
NUMERELOR raţional numerelor. Opusul și modulul unui număr
RAŢIONALE 2.4. Aplicarea regulilor de calcul cu numere rațional. Compararea și ordonarea numerelor
(12 ore) raţionale pentru rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x raționale.
+ a = b , x ⋅ a = b , x : a = b (a ≠ 0) , ax + b = c , ▪ Adunarea și scăderea numerelor raţionale 2 S10 15-
19.04
unde a , b și c sunt numere raţionale ▪ Înmulţirea și împărțirea numerelor raţionale 2 S11 6-10.05
3.4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor pentru ▪ Puterea cu exponent număr întreg a unui 1 S12 13-17.05
compararea și efectuarea calculelor cu numere număr rațional nenul; Reguli de calcul cu 1 S12 13-17.05
raţionale. puteri
4.4. Redactarea etapelor de rezolvare a unor ▪ Ordinea efectuării operaţiilor 2 S13 20-24.05
probleme, folosind operații în mulţimea ▪ Ecuații în Q. Probleme care se rezolvă cu 1 S14 27-31.05
numerelor raţionale ajutorul ecuațiilor
5.4. Determinarea unor metode eficiente în ▪ Probă de evaluare 1 S14 27-31.05
efectuarea calculelor cu numere raţionale
6.4. Interpretarea matematică a unor probleme
practice prin utilizarea operaţiilor cu numere
raţionale

RECAPITULAREA ŞI Recapitulare 4 S15 3-7.06


CONSOLIDAREA S16 10-14.06
CUNOŞTINŢELOR
(4 ore)
An şcolar: 2018/2019
Şcoala: Avizat
Disciplina: Matematica - Geometrie
Clasa: a VI -a Director :
Nr. săptămâni: 18 Total ore: 36-2=34 (2 ore/săptămână )
Profesor :
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Săpt. Ob
ore s.
1.5. Recunoaşterea unor figuri Recapitularea noțiunilor: 2 S1 10-14.09

recapitulare
geometrice plane (drepte, unghiuri, ▪ Punct, dreaptă, plan, poziţiile relative ale
cercuri, arce de cerc) în unui punct faţă de o dreaptă; poziţiile relative
configuraţii date a două drepte
2.6. Calcularea unor lungimi de ▪ Semidreapta, semiplanul
DREAPTA segmente, măsuri de unghiuri în ▪ Segment.Lungimea unui segment; distanţa
(recapitulare și completări) contextul geometriei triunghiului dintre două puncte
(2 ore) 4.5. Exprimarea, prin reprezentări ▪ Segmente congruente; construcţia unui
geometrice sau în limbaj specific segment congruent cu un segment dat
matematic, a noţiunilor legate de ▪ Mijlocul unui segment; simetricul unui
dreaptă, unghi şi cerc punct faţă de un punct
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor ▪ Unghiul. Clasificare 1 S2 17-21.09
puncte, a faptului că două unghiuri sunt ▪ Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în 1 S2 17-21.09
opuse la vârf, adiacente, grade şi minute sexagesimale
complementare sau suplementare şi a ▪ Unghiuri adiacente; 1 S3 27-28.09
5. NOŢIUNI GEOMETRICE paralelismului sau perpendicularității a ▪ Unghiuri opuse la vârf 1 S3 27-28.09
FUNDAMENTALE două drepte ▪ Unghiuri formate în jurul unui punct. Suma 1 S4 1-5.10
9+5+6+6 2.6. Calcularea unor lungimi de măsurilor lor.
(26 ore) segmente, măsuri de unghiuri în ▪ Unghiuri suplementare; unghiuri 1 S4 1-5.10
contextul geometriei triunghiului complementare
3.5. Utilizarea unor proprietăţi ▪ Bisectoarea unui unghi 1 S5 8-12.10
5.1 UNGHIURI referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, ▪ Probă de evaluare 1 S5 8-12.10
(9 ore) cerc pentru realizarea unor ▪ La dispozitia profesorului 1 S6 15-19.10
construcții geometrice
4.5. Exprimarea, prin reprezentări
geometrice sau în limbaj specific
matematic, a noţiunilor legate de
dreaptă, unghi şi cerc
5.5. Analizarea seturilor de date
numerice sau a reprezentărilor
geometrice în vederea optimizării
calculelor cu lungimi de segmente,
distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce
de cerc
3.5. Utilizarea unor proprietăţi ▪ Drepte paralele; construirea dreptelor 1 S6 15-19.10 săp
tă-
5. NOŢIUNI GEOMETRICE referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, paralele; mâna
FUNDAMENTALE cerc pentru realizarea unor ▪Unghiuri formate de două drepte cu o 1 S7 22-26.10 altfel
S8
construcții geometrice secantă 29-
5.2 PARALELISM ▪ Axioma paralelelor 1 S7 22-26.10 2.11

(5 ore) ▪ Criterii de paralelism 1 S9 5-9.11


▪ Aplicații practice în poligoane și corpuri 1 S9 5-9.11
geometrice

3.5. Utilizarea unor proprietăţi ▪ Drepte perpendiculare; oblice; 1 S10 12-16.11


5. NOŢIUNI GEOMETRICE referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, ▪ Aplicații practice în poligoane și corpuri 1 S10 12-16.11
FUNDAMENTALE cerc pentru realizarea unor geometrice S11 19-23.11
construcții geometrice ▪ Distanța de la un punct la o dreaptă 1 S11 19-23.11
5.3 PERPENDICULARITATE 5.5. Analizarea seturilor de date ▪ Mediatoarea unui segment. Simetria față de 1
(6 ore) numerice sau a reprezentărilor o dreaptă
geometrice în vederea optimizării ▪ Probă de evaluare 1 S12 26-29.11
S12 26-29.11
calculelor cu lungimi de segmente, ▪ La dispozitia profesorului 1
distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce
de cerc
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute
în reprezentări geometrice pentru
determinarea unor
lungimi de segmente, distanţe şi a unor
măsuri de unghiuri/arce de cerc
CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea
unor elemente de geometrie plană în
configuraţii geometrice date
CG4-7. Exprimarea poziţiei dreptelor în
plan
(perpendicularitate) prin definiţii,
notaţii, desen
CG2-7. Utilizarea instrumentelor
geometrice
(riglă, echer, raportor, compas) pentru a
desena figuri geometrice plane descrise
în contexte matematice date
CG3-7. Determinarea şi aplicarea
criteriilor de congruenţă ale
triunghiurilor dreptunghice
3.5. Utilizarea unor proprietăţi ▪Cerc. Elemente. Construcție. Elemente în 1 S13 3-7.12
5. NOŢIUNI GEOMETRICE referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, cerc
FUNDAMENTALE cerc pentru realizarea unor ▪Unghi la centru. Măsuri. 1 S13 3-7.12
construcții geometrice ▪Pozițiile une drepte față de un cerc 1 S14 10-14.12
5.4 CERC 4.5. Exprimarea, prin reprezentări ▪Pozițiile relative a două cercuri 1 S14 10-14.12,
S15 17-21.12
(6 ore) geometrice sau în limbaj specific ▪ La dispozitia profesorului 2
matematic, a noţiunilor legate de
dreaptă, unghi şi cerc
5.5. Analizarea seturilor de date
numerice sau a reprezentărilor
geometrice în vederea optimizării
calculelor cu lungimi de segmente,
distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce
de cerc
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute
în reprezentări geometrice pentru
determinarea unor
lungimi de segmente, distanţe şi a unor
măsuri de unghiuri/arce de cerc
3.5. Utilizarea unor proprietăţi ▪ Triunghi,elemente; perimetru; 1 S16 14-18.01
referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, clasificarea triunghiurilor
S16 14-18.01
cerc pentru realizarea unor ▪ Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. 1
construcții geometrice Unghi exterior unui triunghi
6. TRIUNGHIUL 3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă ▪ Construcția triunghiurilor. Inegalități între 2 S17 21-25.01
(6 ore) și a proprietăților unor triunghiuri elementele triunghiului
particulare pentru ▪ Probă de evaluare 1 S18 28-1.02
determinarea caracteristicilor unei ▪ La dispozitia profesorului 1 S18 28-1.02
configurații geometrice
5.6. Analizarea unor construcţii
geometrice în vederea evidenţierii unor
proprietăţi ale triunghiurilor
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a
unei situaţii date legate de geometria
triunghiului, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea
rezultatului
An şcolar: 2018/2019
Şcoala: Avizat
Disciplina: Matematică - Geometrie
Clasa: a VI -a Director :
Nr. săptămâni: 16 Total ore:32 (2 ore/săptămână )
Profesor :

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL al II – lea

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Săpt. Ob
ore s.
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare ▪ Bisectoarele unghiurilor unui triunghi 2 S1 11-15.02
6. TRIUNGHIUL la distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru ▪ Mediatoarele laturilor unui triunghi 2 S2 18-22.02
(28 ore) realizarea unor ▪ Înălțimea unui triunghi 2 S3 25-1.03
construcții geometrice ▪ Medianele unui triunghi 2 S4 4-8.03
3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și ▪ Congruența triunghiurilor. Criterii de 2 S5 11-15.03
a proprietăților unor triunghiuri congruență
particulare pentru ▪ Congruența triunghiurilor dreptunghice. 2 S6 18-22.03
determinarea caracteristicilor unei ▪ Criterii de congruență 2 S7 25-29.03
configurații geometrice ▪ Metoda triunghiurilor congruente 4 S8 1-5.04,
5.6. Analizarea unor construcţii S9 8-12.04
geometrice în vederea evidenţierii unor
proprietăţi ale triunghiurilor ▪ Proprietăţile triunghiului isoscel 2 S10 15-19.04
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a ▪ Proprietăţile triunghiului echilateral 2 S11 6-10.05
unei situaţii date legate de geometria ▪ Proprietăţile triunghiului dreptunghic 2 S12 13-17.05
triunghiului, rezolvarea ▪ Probă de evaluare 2 S13 20-24.05
problemei obţinute şi interpretarea ▪ La dispozitia profesorului 2 S14 27-31.05
rezultatului
4.6. Exprimarea în limbaj geometric
simbolic şi figurativ a caracteristicilor
triunghiurilor și ale liniilor
importante în triunghi
RECAPITULAREA ŞI Recapitulare 4 ore 4 S15 3-7.06
CONSOLIDAREA S16 10-14.06
CUNOŞTINŢELOR
(4 ore)

S-ar putea să vă placă și