Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a acoperișului „Depozit Central”, amplasat pe șos. Hîncești
64, mun Chișinău, Televiziunea
prin procedura de achiziție Mică Valoare
1. Denumirea autorității contractante: IP Compania “Teleradio-Moldova”
2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028 
4. Numărul de telefon/fax 022406935, 022723352, 068558955
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): Instituție Publică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:
Lot unic: Lucrări de reparație a acoperișului „Depozit central”

№ Simbol norme si Unitatea de Volum


crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Demolari
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare
1 RpCJ35A m2 15,200
driscuite la pereti sau tavane
Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din
2 RpCI42B tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, m2 20,800
inclusiv tunsul tablei recuperabile (Parapet)
Demontarea elementelor de acoperis-membrane
3 RpCI42F m2 235,000
bituminoase in unul sau doua straturi
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de
4 RpCK42A m2 2,400
ciment
Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul
5 RpSB05D de 125-150 mm (Demontarea gurilor de scurgere din buc 1,000
metal)
Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind
6 RpSA04D diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - m 2,000
2,5 mm (Teava de scurgere din metal)
Transportul, prin purtare directa, al materialelor
7 TrB05B2-3 t 6,500
incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m
8 TsH92A Incarcarea in auto gunoi, frunze (ruberoid) t 6,500
Transportarea pamintului cu autobasculanta la
9 TsI50B10 t 6,500
distanta de 20 km
Capitolul 2. Acoperis
Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1
10 RpCU09C t 3,650
m transportat pe verticala se considera 10 pe
orizontala)
Aplicarea manuala a grundului cu cuart
11 CN54B "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la m2 15,200
fatade
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete
12 CF02B plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T m2 15,200
pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton
1 2 3 4 5
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
13 CG01A m2 2,400
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei
14 IzF01B sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte m2 235,000
sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif)
intr-un strat
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe
15 CE13A2 m2 235,000
suprafata orizontale montate pe suport continuu
(AKP, APP)
Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie
cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri,
executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300
16 RpCE26A mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20- buc 2,000
30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie,
inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm
Aerator
Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri,
executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat
17 IzF08E buc 1,000
de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu
mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala
Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru
18 CE24I acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de buc 1,000
ventilatie la acoperisuri (Gura de scurgere dn 100)
Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata
19 SB08E cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat m 2,000
sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
Dibluri din material plastic fixate in ziduri din
20 CK35C buc 4,000
caramida sau beton celular autoclavizat
Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm
grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o
21 CE23A sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, m 20,800
fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai
mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite


9. Termenii și condițiile de executare solicitați: 30 zile din data semnării contractului
10.Termenul de garanție a lucrărilor: 60 luni
11.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
12.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Obligativitatea
d/o criteriului/cerinței:
Formularul F3.1. + formularele ( 3.3, 3.5 și 3.7
1 Oferta Da
wincmeta)– original semnat și aplicat ștampila
2 Grafic de executare a lucrărilor Formularul F3.3 – original semnat și aplicat ștampila Da
3 Formularul informativ despre ofertant Formularul F3.7 – original semnat și aplicat ștampila Da
Declarație privind dotările specifice,
4 Formularul F3.11 – original semnat și aplicat ștampila Da
utilajul şi echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a
contractului
Declarație privind personalul de
5 Formularul F3.12 – original semnat și aplicat ștampila Da
specialitate şi/sau a experţilor
propus/propuşi pentru implementarea
contractului
Dovada înregistrării persoanei juridice, Certificat/ Decizie de înrgistrare a întreprinderii/ extras
6 Da
în conformitate cu prevederile legale din Din Registrul de Stat al persoanelor juridice-Copie
tara în care ofertantul este stabilit. confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
7 Ultimul Raport Financiar Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Da

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 25.08.2021, ora 14:00
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Ofertele vor fi depuse la sediul IP Compania „Teleradio-Moldova” str. Miorița 1, mun. Chișinău, et.5
Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: de stat

S-ar putea să vă placă și