Sunteți pe pagina 1din 46

PLANUL ANUAL

Cuprins :
1.Cartea de vizită a instituției
2.Raport de activitate al instituției pentru anul de studii 2019-2020
 Obiective pentru anul de studii 2020-2021
 Acțiuni de dezvoltare a instituției pentru anul de studii 2020-2021
3.Asigurarea vieții și sănătății copiilor,propagarea modului sănătos de viață
 Respectarea regimului sanitaro-epidemiologic
 Deservirea medicală a copiilor
 Organizarea alimentației copiilor
 Respectarea instrucțiunii,,despre ocrotirea vieții și sănătății copiilor din instituția preșcolară”
 Educația pentru sănătate
4.Managamentul resurselor umane
 Cadrele didactice din instituție
 Contingentul de copii din grădiniță
5.Managementul educațional
 Managementul ședințelor
 Consilii pedagogice
 Consilii de administrație
 Activitatea metodică
 Seminare,ore metodica,consultații
 Activități publice
 Activități de caritate/binefaceri,concursuri,expoziții,anchetări ale părinților,cadrelor din
instituție
 Controlul ,monitorizarea ,evaluarea
 Activitatea cabinetului metodic
 ședințele consiliului metodic
 activitatea cabinetului metodic
 Atestarea cadrelor didactice

7.Lucru cu tinerii specialiști


 Studiere, generalizarea propagarea experienței avansate a cadrelor didactice
 Participarea cadrelor didactice și manageriale la diverse formări interinstituționale
locale,raionale,nașionale și internaționale
 Parteneriate educaționale
 Parteneriat cu familia
 Parteneriat cu școala
 Parteneriate cu alți agenți educaționali
 Managementul organizațional
 Lucru cu colaboratorii privind securitatea și sănătatea în muncă și respectarea drepturilor
salariaților
 Lucrul administrativ-gospodăresc

1
Carte de vizită Programul de bază:
Relații de colaborare: “Curriculum-ul educației copiilor de vîrstă
 DRÎC; timpurie și preșcolară (1-7 ani) în RM” 2019
 DGETS;
 APL;
 Ministerul Educației RM;
 KEYSTONE HUMAN Instituția de educație timpurie
SERVICES „Îngerașii”, s. Opaci Cadrele didactice:
Adresa:s.Opaci,str. Ștefan cel Mare,19  Manageriale: Blaj Angela-masterat;
Grupele nr.:8
Tel.024373748  Metodist : Vreme Dumitrița-masterat
Mică I inferioară 2 grupe -30
Email:gradinitaingerasii@mail.ru  Conducător muzical:
Mică 2 grupe:copii;32
Program de activitate:10,5 ore Caldare Maria-medii speciale;
Medie-1 grupe:copii;28  Educatori:
Tipul instituției:grădiniță-creșă
Mare-1grupă:copii;27 Sohodon Svetlana-studii superioare;
Tipul de prioritate: de stat
Pregătitoare-2grupe :copii.32 Dragan Iuliana-studii superioare;
Limba:română
Ivanțoc Liudmila-studii masterat;
Ababii Irina-studii superioare ;
Copii în district (0-7 ani): Isac Angela-studii superioare;
- (0-7 ani) copii-220 Șargu Natalia -studii superioare;
- (2-5 ani) copii-97 Balan Alina-studii superioare;
- (5-7 ani) copii-70 Direcțiile principale de activitate în Sîrbu Galina-studii medii incomplete;
Copii în instituție (2-7 ani): anul de studiu 2020-2021: Potinga Pelaghea –masterat;
(3.5 ani) copii-90 Obiective generale:
(5-6 ani) copii-60 I. Sporirea accesului şi a gradului
(6-7 ani) copii -31 de participare la educaţie şi
formare profesională pe Parteneriate:
Neinstituționalizați (5-7 ani) parcursul întregii vieţi ;  Ministerul Educației al RM;
0 II. Eficientizarea activității de  UNICEF;
parteneriat, prin antrenarea  IET Zaim
structurilor asociative ale  IP Căușeni
ambelor instituții ;  KEYSTONE HUMAN
III. Integrarea TIC în educaţie și
Încăperi specializate: INTERNATIONAL MOLDOVA
dezvoltarea competențelor ASSOCIATION;
 Centru metodic
digitale;  Guvernul României;
 Sală festivități
 Teren de joacă  Guvernul R. Moldova;
 APL;

2
Obiective generale pentru anul 2020-2021

I. Sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare profesională pe parcursul întregii


vieţi ;
II. Eficientizarea activității de parteneriat, prin antrenarea structurilor asociative ale ambelor instituții ;
III. Integrarea TIC în educaţie și dezvoltarea competențelor digitale;

Obiective specifice

1.1. Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate;


1.2. Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu
1.3. Extinderea şi diversificarea sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii
2.1. Participarea cadrelor didactice la activități demonstrative și extracurriculare din gradinița satului Zaim .

3.1. Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea instituţiei de învăţământ cu echipamente moderne, utile
procesului de studii

3.2. Dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul
educaţional

3
OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: Sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare profesională pe parcursul
întregii vieţi

Acțiuni Subacțiuni Termeni Responsabili Rezultate Indicatori de


limită de de realizare scontate monitorizare
realizare

Obiectivul specific nr. 1.1: Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate


1.1 *Asigurarea -Analiza minuțioasă a Iulie- Angela Blaj Baza de date Numărul copilor
calității procesului evidenței registrelor august Șargu Natalia creată. Ședință cu medicul de
instructiv-educativ contigentului de copii Isac Angela familie OMF
în instituția de existenți în comunitate și
educație timpurie copletarea grupelor de
copii
Înscrierea copiilor în
grupe conform vârstei
1.1.2 *Prevenirea -Verificarea registrelor de
absenteismului evidență și frecvență a Sistematic Manager Note informative Ședință cu managerul
copiilor înscriși în copiilor în scopul Cadre
instituție diminuării absenteismului didactice
copiilor
Obiectivul specific nr. 1.2: Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu
1.2 *Accesul la -Rata mai mare de Septembrie Angela Blaj Asigurarea Numărul de copii
educaţie înrolare a copiilor cu dreptului copiilor instituționalizați cu
a unui număr vîrsta 3-7 la educație vîrsta 3-7ani
minim de 160 copii

4
OBIECTIV GENERAL NR.2: Eficientizarea activității de parteneriat, prin antrenarea structurilor asociative ale
ambelor instituții ;

Obiectiv specific:2.1. Participarea cadrelor didactice la activități demonstrative și extracurriculare din gradinița satului Zaim .

2.1 *Asigurarea unui -Asistențe online la toate activitățile Pe parcursul Manager Note
proces educaţional de desfășurate în ambele instituții anului Metodist informative
calitate prin schimbul -după posibilitate asistențe în Cadre Poze
de experiență a instituția partener . didactice confirmatoare
cadrelor didactice din
grădinița ” Îngerașii”
cu cea din Zaim

OBIECTIVUL GENERAL NR. 3: Integrarea TIC în educaţie și dezvoltarea competențelor digitale ;

Obiectivul specific 3.1: Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea instituţiei de învăţământ cu echipamente moderne,
utile procesului de studii.
3.1 Asigurarea Dotarea instituției cu echipament Decembrie – Manager Raport Consiliul
educației de modern ianuarie local
calitate
Obiectivul specific nr.3.2: Dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale
în procesul educational
3.2 Sporirea nivelului Atelier de lucru ”Utilizarea TIC în Octombrie Metodist Proces Cadre
de competențe organizarea și desfășurarea procesului verbal didactice
digitale ale capabile de a
educațional ” Poze
cadrelor didactice utiliza TIC
confirm
în scopul asigurării atoare
calității
5
3.Asigurarea vieţii şi sănătăţii copiilor, propagarea modului sănătos de viaţă.

Planificarea acţiunilor.Respectarea regimului sanitaro-epidemiologic

Nr. d/o Acţiuni Termen Responsabil Notă


1. Pregătirea instituţiei preşcolare către noul an de învăţămînt 2020– 2021 în Septembrie Director
contextul pandemiei COVID 19
Metodist
2. Pregatirea unui raport – darea de seamă pentru perioada de asanare. August
3. Pregatirea şi amenajarea grupelor în contextul pandemiei COVID19 Asistenta medicală
4. Aprovizionarea bucatariei si grupelor cu inventar şi veselă necesara. August
5. Marcarea inventarului, veselei.
6. De petrecut antropometria. Septembrie Asistenta medicală
7. Marcarea mobilierului după indiciile antropometrice a copiiilor. Septembrie Asistenta medicală
8. Aprovizionarea cu detergent,clorura de var uscată. Pe parcursul anului Asistenta medicală
Șef de gospodărie

9. Imbogatirea bucatelor şi produselor alimentare cu vitamine. Asistenta medicală


10. De urmărit procesul de pregatire a bucatelor şi respectarea metodelor de Zilnic Asistenta medicală
tranşare şi prelucrare corectă.
11. Petrecerea controlului medical obligatoriu de 2 ori pe an a lucratorilor. Mai Asistenta medicală
Octombrie
12. Petrecera iluminarii sanitare a lucrătorilor. Petrecerea şi susţinerea minimului Septembrie Asistenta medicală
sanitar.
13. Respectarea regimului zilei ca mijloc de fortificare a sănătăţii. Zilnic Asistenta medicală
14. Respectarea masurilor luate in planul complex de profilaxie a intoxicaţiilor Asistenta medicală
alimentare şi a bolilor intestinale acute in instituţiile de invăţămint şi educaţie
pentru anul 2020-2021
15. De a completa cu medicamente și inventar setul pentru acordarea primului Zilnic Asistenta medicală
ajutor medical in caz de intoxicaţie alimentara sau boli intestinale acute.

16. De a avea schema de instiinţare şi pachetul de acţiuni pe perete in caz de Pe parcursul anului Asistenta medicală
intoxicatie alimentara.

17. De a perfecţiona şi complecta registrele: Pe parcursul anului Asistenta medicală


- controlul teritoriului de plante otrăvitoare .
- sănătate.
- Temperatura aerului in dormitoare.
- Temperatura in rolă.
- Temperatura in frigider.
- Certificatele produselor uşor alterabile.
- Certificatele medicale in caz de absenţa copiilor cu motiv de boala sau
de familie.
- Evidenta bolilor acute şi celor cronice.
- Registru pentru bracheraj.

18. De respectat regulile de prelucrare portionare a bucatelor şi produselor. Zilnic Asistenta medicală
19. De a respecta şi urmari cum se efectueaza curăţenie corecta umedă şi generală Zilnic Asistenta medicală
cu clorură de var.

20. De a petrece lecţii cu lucrătorii in special cu ajutori de educatori,despre Asistenta medicală


pregatirea solutiei de clorură de var de lucru din clorură de var de bază de
10%
21. Folosirea clorurei de var in caz de carantină si la curătenie generală. În caz de necesitate Asistenta medicală
22. De a pregati lista cu masurile efectuate in caz de carantină cu procentajul de Asistenta medicală
clorură de var, folosită la fiecare obiect prelucrat.
23. De a asista la petrecerea culturii fizice,si a gimnasticii de dimineaţă,măsurilor Pe parcursul anului Asistenta medicală
sportive ,intr-un corp sănătos şi o minte sănătoasă.
24. De a folosi sarea iodată in alimentaţia copiilor cu vitaminizarea bucatelor Zilnic Asistenta medicală
25. Mentinerea temperaturii de 18-20 grade in dormitoare de la 09.12.2018- În perioada de Asistenta medicală
10.03.2019 încălzire a
instituției
26. De a duce lecţii despre folosul călirii,culturii fizice,alimentatiei Pe parcursul anului Asistenta medicală
corecte,vestimentaţiei timp de vară,iarnă.
27. Analiza morbiditătii in institutiile preşcolare timp de 3 luni,lunar şi anual. Pe parcursul anului Asistenta medicală
28. Respectarea şi indeplinirea planului de lucru. Zilnic Asistenta medicală
29. Igiena orala.Cultivarea unei deprinderi de spălare a cavităţii bucale Pe parcursul anului Asistenta medicală
regulat,corect. Figilarea fisurilor dentare cu scopul profilaxiei cariei dentare
la copii.
30. De a asigura reducerea consumului produselor de patiserie glucidelor din Pe parcursul anului Asistenta medicală
ratia alimentară in colectivele de copii şi majorarea consumului de
fructe,legume,sucuri,produse lactate.
31. Examinarea profilactică,depistarea precoce şi tratamentul maladiilor,realizind Pe parcursul anului Asistenta medicală
o evidenţă activă,sistematică a copiilor.
32. Convorbiri cu părintii la temele:Călirea copiilor in familie,;Regimul zilei Pe parcursul anului Asistenta medicală
acasă şi la grădiniţă;să avem dinţi frumoşi;să ne protejăm de boli
infecţioase;profilaxia,
33. Consultaţii cu părinţii la compartimentul:Alimentaţia corectă a copiilor; Pe parcursul anului Asistenta medicală
MASA ROTUNDĂ CU PĂRINŢII:Intr-un corp sănătos un făt frumos.
34. Respectarea regimului sănătăţii sanitare - epidemiologice Pe parcursul anului Asistenta medicală
35. Petrecerea instructajului despre:ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor. Pe parcursul anului Asistenta medicală
36. Controlul dimineaţa la primirea copiilor.Starea lor. Zilnic Asistenta medicală
37. Controlul săptăminal la pediculoză,scabie Săptămînal Asistenta medicală
38. Menţinerea blocului alimentar,bucătăriei,depozitelor intr-o stare ideală curată. Zilnic Asistenta medicală
39. Dezinfecţia veselei.Indeplinirea corectă
40. Controlul sistematic a indeplinirii regulilor de spalare de dezinfectare a veselei
,lengeriei,incăperilor.
41. Petrecerea anuală a microradiografiei lucrătorilor. Asistenta medicală
42. Controlul:Filtrul de dimineaţă. Zilnic Asistenta medicală
43. De a pregăti peretele :Sfatul medicului: Periodic Asistenta medicală
Mape pliante, Călirea copiilor, Atenție muştele
Ciupercileşi plantele otrăvitoare.
III.Organizarea alimentației copiilor

Nr. Activitatea desfă şurată Termen Responsabil Indicatori de performanță


Controlul produselor alimentare Permanent Director Asigurarea calită ții în
1. primite în gră diniţă şi inspectarea As.med. alimentația copiilor
corectitudinii pă stră rii lor în depozit,
frigidere , congelatoare .

Controlul respectă rii tehnologiei de Permanent Asist. med. Alimentația


2. preparere a bucatelor Director corespunză toare
Comisia de triaj tehnologiei de preparare
Evidenţa pă stră rii probelor alimentare Permanent Asist.med. Prevenirea intocsicațiilor
3.
Asigurareacantită ții
4. Controlul respectă rii normelor Permanent Asist.med. și calită ții în ali-mentația
alimentare în diferite grupe de vîrstă copiilor

Meniu diversificat,
5. Asigurarea vitaminiză rii alimentaţiei Permanent Asist. Med. echilibrat,
copiilor Vitaminizat
Alimentație
6. Alcă tuirea meniului adecvat vîrstei Permanent Asist.med. diversificată , echilibrată ,
preşcolare vitaminizată

Prevenirea intocsicațiilor
7. Organizarea controlului vigurois a Permanent Director
profilaxiei intoxicaţiilor alimentare Asist.med.
IV.Educaţia pentru sănătate.
Propagarea unui mod sănătos de viaţă

Nr. d/o Acţiuni Termen Responsabil Indicatori de performanță

1 Seminar practic: Metode interactive în educația pentru Octombrie Asistent medical Numărul cadrelor didactice
instruite
sănătate a preșcolarilor

2 Asistarea la gimnastica matinală şi activită ţile de Permanent Mereuță Svetlana Respectarea regimului zilei
în instituție
educaţie fizică Căldare Maria

3 Activită ți educative cu copiii pe diversă tematică : Octombrie Toate cadrele Aprofundarea cunoștințelor
didactice copiilor în domeniu
- Organele de simț Aprilie
- Apa și importanța ei
- Igiena corpului
4 Acțiuni metodice cu cadrele didactice Pe parcursul Metodist Numărul cadrelor didactice
anului instruite

V. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.


4.1. Cadrele didactice din instituţie.

Nr. Numele, Data luna, Instituţia şi Specialitatea Vechimea în muncă Anul Rezultatul Anul Anul Anul
r prenumele anul naşterii Funcţia anul absolvirii conform diplomei ultime recalificăr ultimei perfecţionăr
i ii perfecţionă ii în
atestă ri şi perspectivă
ri instituţia
Generală În
pedagogic instituţi
ă a
dată
1. 18.03.197 Manager UST Management 25 8 2018
Blaj 2021
Angela 3 2016 educațional

2. 26.11.198 educator Colegiul Învățător la 8 8 2017


Sîrbu 2021
Galina 5 Pedagogic clasele primare
Bender
3. 10.02.196 conducăto Colegiul Conducător 11 8 2016
Caldare 2020
Maria 9 r muzical Republican colectiv coral
de creație
populară
1992
4. 11.08.196 educator UST Psihopedagogi 32 8 2017 Psihopedagogi 2017 2017
Ivanțoc 2020
Ludmila 8 2012 e e
Institutul Managmentul
de educației
ștințe
5. 23.10.196 educator UST Psihopedagogi 22 8 2018- Pedagogie 2018- 2018
Sohodon 2021
Svetlana 9 1996 e 2019 preșcolară 2019

6. 20.10.198 educator Universitate Pedagogie și 11 8 2018- Pedagogie 2018- 2018


Șargu 2021
Natalia 6 a de stat Ion metodologia 2019 preșcolară 2019
Creangă învățămîntulu
2009 primar
7. 06.08.197 educator USM Istorie 24 8 2018- Pedagogie 2018- 2018
Isac 2021
Angela 5 2001 2019 preșcolară 2019

8. 18.04.199 educator UST Pedagogie și 7 7


Potînga 2020
Pelaghei 1 2013 metodologia
UST învățămîntulu
a
2015 primar
Mnanagmentul
educațional
9. 16.07.199 eucator UST Învățămînt 2 2
Balan 2021
Alina 5 2018 primar și
psihopedagogi
e
10. 21.07.199 educator UST Pedagogie 3 3
Drăgan 2020
Iulia 4 preșcolară
11. 30.08.198 educator UST Psihopedagogi 7 7 2014
Ababii 2020
Irina 5 2010 e

12. 08.06.199 Metodist Universitate Pedagogie 4 4 2020


Vreme
Dumitriț 4 a de stat Ion specială
Creangă
a
2016 Managment
UST educațional
2017
4.2.Contingentului de copii din grădiniţă.

Nr. total Nr. de Nr. de Nr. de copii Nr. de copii Nr. de copii Nr. de copii Nr. de
Anul de copii fete băieţi din familii din familii cu grade de din familii copii cu
naşterii monopa- complete invaliditate numeroase tutelă
rentale

30 16 14 1 27 0 3 0
2018
36 20 16 2 34 0 9 0
2017
2016 27 12 15 1 26 0 5 0
2015 28 9 19 2 26 1 9 1
2014 35 16 19 0 17 0 9 0

156 73 83 6 130 1 35 1
Total

4.3. Contingentul de copii din district

Nr. r. Anul de naştere Nr. total copii Din ei


Nr. fete Nr. băieţi
1. 2018 35 20 15
2. 2017 36 20 16
3. 2016 27 12 15

4. 2015 28 9 19
5. 2014 35 16 19
6. 2013 31 15 16
7. 2012 43 22 21
8. 2011 41 19 22
9. 2010 40 20 20
10. total 316 152 169
5. MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL.
5.1. CONSILII PEDAGOGICE
CONSILIUL PEDAGOGIC NR.1

Nr./r Problema examinată: Timpul Responsabili


Organizarea și desfășurarea procesului educațional în
condiții de pandemie COVID 19
1.1 Obiectivele prioritare de activitate a instituției preșcolare s.Opaci în anul
2020-2021 Manager.
1.2 Aprobarea planului de activitate pentru
anul 2020-2021 (problemele înaintate, căile de realizare). Manager.
Aprobarea Comisiei de evaluare interne . Educatorii grad.
didactic DOI
1.3 Aprobarea Regulamentului de ordin intern, Regulamentul intern al Septembrie
grădiniței , aprobarea fișei postului pentru cadrele didactice. Manager.
1.4 Alegerea comisiei de evaluare internă pentru anul Manager
de studiu 2020-2021
1.5 Aprobarea membrilor Consiliului Administrativ Manager.
1.6 Proiectarea didactică anuală – proiectare Metodist.
eficientă a activității
1.7 Raport de activitate a cadrului didactic pe perioda estivală Metodist
CĂTRE CONSILIUL :
Controale preconizate:

1. Control tematic : ”Respectarea normelor sanitaro-igienice în instituție și August Director.


asigurarea unui mediu sigur și protector în contextul pandemiei Covid 19 Metodist.
CONSILIUL PEDAGOGIC NR.2

Nr./r Problema existentă Timpul Responsabili


Dezvoltarea și menținerea unui parteneriat durabil și a unei relații
bazate pe respect reciproc cu fiecare dintre cei implicați în procesul
educational.
2.1 Comunicare Teoria învățării umaniste Sîrbu Galina

2.2 Comunicare Teoria inteligenții multiple Potînga Pelagheia


Noiembrie 2020
2.3 Comunicare Teoria jocului Ivanțoc Liudmila

2.4 Rezultatele controalelor efectuate: Metodist


Manager
Asistent medical

2.5 Realizarea hotărârii consiliului pedagogic nr.1. Comisia metodică.

CĂTRE CONSILIUL :
Seminare:
1. Utilizarea tehnologiilor noi în plănuirea activităților zilnice – aplicațiile Octombrie Metodist
Microsoft
Ore metodice :
1. Regimul zilei un mijloc de fortificare a sănătății Septembrie Metodist

Consultații:
1. Evaluarea și monitorizarea indicatorilor de performanță a calității de Octombrie Metodist
predare
Regulamentul de activare în contextul pandemiei COVID 19 Septembrie Manager
2
Controale preconizate:

Control tematic : Octombrie Manager


”Calitatea desfășurării proiectului ” Eucația parentală” în grupele de vârstă .
Metodist

Activități publice:
Sohodon S
1 Un corp sănătos într-o minte sănătoasă. Noiembrie
Ababii Irina
În lumea animalelor domestice.
CONSILIUL PEDAGOGIC NR.3

Nr. Problema examinată Timpul Responsabili


Dezvoltarea intelegenţei socio-emoţionale şi a
gîndirii critice la copiii de vîrstă preşcolară.

3.1 Comunicare Teoriile privind dezvoltarea comportamentală Isac Angela


și învățării sociale .
3.2 Comunicare Teoria învățării experențiale Balan Alina

3.3 Comunicare Teoriile privind învățarea și Ianuarie 2021 Ababii Irina


dezvoltarea socială
3.4 Metodist.
Rezultatele controalelor efectuate. Manager

3.5 Realizarea hotărîrii consiliului pedagogic Metodist


nr.2. Manager

CĂTRE CONSILIU:
Seminare practice:
1. Educarea modului sănătos de viață la copii Ianuarie Metodist

Ore metodice :
1. Beneficiile colaborării dintre grădiniță-familie Ianuarie Metodist

Consultații:
1. Amenajarea spațiului de învățare conform literaturii de Decembrie Metodist
specialitate și recomandărilor M.E.
Concursurii:
1. Lucrări de iarnă Ianuarie Educatori.
Părinți.

Controale preconizate :
1 Control inopinat :”Monitorizarea proiectării didactice și a evaluării Decembrie
didactice ” Manager
Metodist
2 Control tematic ”Evaluarea gradului de implimentare TIC în Ianuarie
realizarea procesului educațional .”
Activități publice:

1. Aventura unui fulg de nea Decembrie Ababii Irina


2. Cizmulițele lui Sf.Nicolae Decembrie Balan Alina
3. Strada nu e loc de joacă Ianuarie Sîrbu Galina
CONSILIUL PEDAGOGIC NR.4
Nr. Problema examinată Timpul Responsabili
Stimularea creativităţii copiilor în cadrul
activităţilor artistico-plastice
4.1 Comunicare Teoria dezvltării psihosociale Sohodon Svetlana
4.2. Comunicare Teoriaa învățării socio-culturale și zona Șargu Natalia
proximei dezvoltării
4.3 Comunicare Dezvoltarea gîndirii și a limbajului la copii Plăcintă Natalia
de vârstă mică
4.4 Rezultatele controalelor efectuate. Martie 2021 Manager

4.5 Realizarea hotărîrii consiliului pedagogic Manager


nr.3.
CĂTRE CONSILIUL:

Seminare practice:

1. Arta origami –dormă de dezvoltare a motricității fine . Februarie Metodist

2. Parteneriatul-formă de dezvoltare durabilă . Martie Metodist

Consultații:

1. Comportamentul preșcolarului Martie Metodist


Concursuri:

1. Dragobete-cea mai frumoasă felicitare Februarie Educatori, părinți


2. Un mărțișăr pentru drag educator Martie Educatori/Părinți
Conducător muzical
Controale preconizate :

1. Control tematic ” Respectarea cerințelor CRET și a SÎDC în Februarie Metodist


calitatea elaborării proiectelor didactice ” Comisia metodică

Activități publice

1. Aventura unui omuleț de zăpadă Ianuarie Sohodon Svetlana


2. Circulația transportului public Februarie Dragan Iuliana
3. Păsări sedentare Februarie Ivanțoc Liudmila

4. Legumele primăverii Martie Ivanțoc Liudmila

CONSILIUL PEDAGOGIC NR.5

Nr. Problema examinată Timpul Responsabili


Rezultatele activităţii colectivului pedagogic referitor la
realizarea obiectivelor educaţionale. Finalităţi şi perspective.
5.1 Rapoartele de activitate a cadrelor didactice anul de studii Caldare Maria
2020-2021.

5.2 Rezultatele evaluării finale în prizma îndeplinirii cerințțelor Cadre didactice


curriculare a anului de studiu 2020-2021 Mai 2021
5.3 Ocrotirea vieții și sănătății copiilor în Metodist
perioada estivală a anului.
5.4 Aprobarea planului de lucru pe perioada Asistent medical
estivală 2021
5.5 Realizarea hotărîrii consiliului pedagogic Metodist
nr.4. Manager
CĂTRE CONSILIUL :
Seminare practice:
1. Strategii de stimulare a gândirii critice la preșcolari. Aprilie Metodist
Ore metodice :
1 Modele de evaluare a copiilor preșcolari Aprilie Metodist
Consultații:
1. Comportamentul preșcolarilor Martie Metodist

Controale preconizate :
1. Control inopinat: Aprilie Metodist
Evaluarea procesului de monitorizare și evaluare a copiilor conform SIDC Manager

5.1.2.Consilii de administraţie

Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat


realizare
1 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al gră diniței , Director Ș edința C.A
Regulamentul intern, fișelor de post .
Aprobarea comisiilor interne.
Septembrie
2 Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului educațional în Metodist
condiții de pandemie COVID 19 Director
3 Cu privire la pregătirea noului an de studiu în condiții de Director
pandemie . Asistent medical
1 Cu privire la rezultatele controlului tematic ”Profilaxia Manager Ș edința C.A
intoxicațiilor alimentare ” Asistent medical
”Prevenirea accidentelor și traumatismelor ”
Octombrie
2 Cu privire la rezultatele evaluării iniţiale ale copiilor în baza Metodist
SÎDC
3 Cu privire la pregătirea instituției către sezonul rece al anului Manager
1 Cu privire la respectarea alimentației corecte și calorice . Manager Ș edința C.A
Realizarea normelor naturale și bănești .
2 Cu privire la rezultatele controlului tematic ”Respectarea normelor Asistent medical
sanitaro-igienice în instituție și asigurarea unui mediu sigur și Noiembrie
protector ”
1 Cu privire la rezultatele controlului inopinat ”Monitorizarea Metodist
proiectării didactice și a evaluării didactice ” Decembrie Ș edința C.A
2 Aprobarea regulamentului intern cu privire la sporul de Asistentul medical
performanță
3 Aprobarea și examinarea fișei de evaluare a performanțelor Director
individuale a fiecărui angajat și identificaarea problemelor Toți angajații
1 Cu privire la analiza morbidității copiilor pe patru luni ale anului . Ianuarie Director Ș edința C.A
Asistent medical
2 Despre lichidarea lacunelor în urma controalelor efectuate în Director
I jumătate a anului de studii Metodist
1 Cu privire la rezultatul controlului tematic ”Evaluarea gradului de Februarie Metodist Ș edința C.A
implimentare TIC în realizarea procesului educațional .

1 Cu privire la controlul tematic ” respectarea cerințelor CRET și a Metodist Ș edința C.A


SÎDC în calitatea elaborării proiectelor didactice ” Martie Director

1 Analiza morbidităţii şi traumatismului pe perioada ianuarie – Director


martie. Măsuri de profilaxie a traumatismului Aprilie Asistentă medicală
Ș edința C.A
2 Cu privire la ”Evaluarea cadrelor didactice în apropierea debutului
școlar ” Metodist
1 Despre lichidarea lacunelor în urma controalelor efectuate în Mai Director Ș edința C.A
II-a jumătate a anului de studii Metodist
2 Organizarea lucrului de asanare a copiilor pe perioada de vară Asistenta medicală
Mereuță Svetlana
5.1.2. Consilii medico-pedagogice.
Nr.1 Adaptarea copiilor de vîrstă timpurie cu grădiniţa.

Nr. Probleme examinate Termen de Responsabil Realizat


d/o realizare
I. Planul consiliului: ( forma de organizare – dialog în comun cu părinţii)
1.1 Actualitatea temei. Director Ș edința C.A
1.2 Adaptarea copiilor de vîrstă timpurie cu grădiniţa. – raport. . Ivanțoc Liudmila Ș edința C.A
Octombrie- Plăcintă Natalia
1.3 Rezultatele anchetării părinţelor ,,Formele colaborării cu părinţii copiilor ce se Noiembrie Educator Isac Angela Ș edința C.A
adaptează greu la grădiniţă,,
1.4 Analiza îmbolnăvirilor copiilor. As. medicală Ș edința C.A

1.5 Discuţii şi luarea deciziilor. Director N Ș edința C.A


II. Acţiuni de pregătire către consiliu
2.1 Perfectarea foilor de adaptare şi studierea acestora. Octombrie Educatori Ș edința C.A
Isac Angela
Șargu Natalia

2.2 Elaborarea recomandărilor practice referitor la adaptarea copiilor şi la formarea Metodist Ș edința C.A
independenţei.
2.3 Consultaţie:,,Profilaxia bolilor IVR,, As./medicală Ș edința C.A

Nr.2 Dezvoltarea fizică a copiilor de vîrstă timpurie.

Nr. Probleme exeminate Termen de Responsabil Realizat


d/o realizare
I. Planul consiliului: ( forma de organizare – dialog în comun cu părinţii)
1.1 Actualitatea temei. Director Ș edința C.A
1.2 Regimul zilei copiilor de vîrstă timpurie. – comunicare. Isac Angela Ș edința C.A
1.3 Măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor. As./medicală Ș edința C.A
februarie

1.4 .Alimentarea corectă a copiilor. As./medicală Ș edința C.A


Prevenirea intoxicaţiilor alimentare şi BDA.

1.5 ,,Vîrsta fragedă – jocurile care dezvoltă gîndirea Șargu Natalia Ș edința C.A
1.5 Discuţii şi luarea deciziilor. Director Ș edința C.A
II. Acţiuni de pregătire către consiliu
2.1 Consultație: ,,Vîrsta fragedă – jocurile care dezvoltă gîndirea,, Martie 2021 metodist Ș edința C.A
2.2 Perfectarea hărţilor de dezvoltare neuro-psihică. Educatori Ș edința C.A

5.2. ACTIVITATEA METODICĂ


5. 2.1. Seminare, ore metodice, consultaţii
Nr. Tema Obiective Subiecte abordate Termen și Indicatori de
d/o Responsabil performanță
I. Seminar teoretico-practic : *Îmbunătăţirea Word, Power Point, Excel Octombrie Cadre didactice capabili de a
”Utilizarea tehnologiilor noi în din perspectiva pregătirii Metodistul utiliza noile tehnologii
plănuirea activităților zilnice cadrelor didactice în contextul informaționale .
TIC ” utilizării noilor tehnologii
informaționale cât și a aplicațiilor
Microsoft

II. *Educarea unui mod de viață sănătos Pandemia COVID 19 Ianuarie Educatorii capabili de a
Seminar teoretic : ”Educarea la copiii preșcolari precum și Igiena corpului Metodistul insufla copiilor importanta
modului sănătos de viață la studierea și aplicarea regulelor de igienii personale .
copiii” igienă în contextul pandemiei .
III. Seminar -practic: ,, Arta *utilizarea acesteia în cadrul *origami Februarie Utilizarea -origami în
-origami ,formă de dezvoltare a activităților zilnice *forme Metodistul activitatea zilnică
motricității fine ” *modele

IV. Seminar teoretic-” *Eficientizarea activității de *parteneriat Martie Colaborarea cu mai multe
Parteneriatul –formă de parteneriat *puncte forte Metodist instituții
dezvolatare ” *puncte slabe

V. Seminar teoretico-practic: * stimularea și dezvoltarea prin *ce este gândirea critică Capacitatea cadrului didactic
munca a subiceților cât și obiectilor *cum putem stimula la preșcolari Aprilie de a favoriza dezvoltarea
”Strategii de stimulare a gândirii educației în vederea eficientizarii gândirea critică Metodist gândirii critice la copii
critice la preșcolari ” gîndirii critice la preșcolari *direcții de dezvoltare a gândirii critice preșcolari

Ore metodice

I. Oră metodică: Septembrie Educatorii capabili de a


 Regimul zilei un *Educarea unui mod de viață sănătos la Pandemia COVID 19 preda copiilor importanta
Metodistul
copiii preșcolari precum și studierea și Igiena corpului igienii personale .
mijloc de aplicarea regulelor de igienă în
fortificare a contextul pandemiei .
sănătății copilor

II. Oră metodică: Realiză rea curriculumului și Metode interactive de Ianuarie Numărul cadrelor didactice
 Beneficiile standardelor educaționale în cadrul învăţare,de fixare Metodistul instruite
activităților .
colaborării dintre
grădiniță-familiei .
Dicersificarea metodelor de evaluare a *observația Aprilie Cadrul didactic capabil de a
III. Oră metodică : copiilor preșcolari *chestionarul evalua copii prin diverse
Metodistul
*interviul metode
 Modele de
evaluare a
copiilor

III.Consultaţii
I. Consultație :
Evaluarea și monitorizarea
Evaluare și monitorizarea Studierea literaturii de Metodist Cadrele didactice
copiilor indicator de
copiilor din IET conform SIDC specialitate. Octombrie pregătite în realizarea
performanță a calității de
SÎDC 2018 evaluarii copiilor.
predare .

II. Regulamentul de activare Buna organizare și Regulamentul de Manager Numărul cadrelor


în contextul pandemiei funcționare în contextul funcționre a IET pe didactice instruite
Septembrie
COVID 19 pandemiei perioada pandemiei
III. Amenajarea spațiului de Amenajarea spațiului conform 1001 de idei Metodist Amenajarea
învățare conform cerințelor Decembrie corespunzătoare a
literaturii și spațiului de învățatre
recomandarilor
Ministerului Educației

IV. Comportamentul Selectare de metode și Comportamentul preșcolarilor, Metodist Educatorii capabili să


preșcolarilor tehnici privind îmbunătățirea Studierea literaturii de Martie dea dovadă de propriul
comportamentul specialitate model de comportament
in isntiruția preșcolară
preșcolarilor .

2.2.Activităţi publice
Luna Activități publice Teme de cercetare Măsuri Responsabili
Nr. extracurriculare
1. Septembrie 1.Activitate 2.Teoria Învățării umaniste 3.*Măsură extracurriculară: 2.Sîrbu Galina.
publică
2. Octombrie 1.Activitate 2.Teoria inteligenții multiple (Howard Gardner) 3*Măsură ex-ră: 2.Potînga Pelagheia
publică ”Cu drag despre educatori ” 3.Sohodon Svetlana

3. Noiembrie 1.Activitate 2.Teoria jocului ( Daniil Elkonin) 3.Măsură ex-ră: 1. Sohodon Svetlana
publică 1. Ababii Irina
2.Ivanțoc Liudmila

4. Decembrie 1.Activitate publică 2.Teriile privind dezvoltarea comportamentală și 3.Măsură ex-ră: 1.Ababii Irina
învățării sociale . Vine , vine Moș Crăciun 1.Balan Alina
2. Teoria învățării experiențiale (John Dewey) 2.Isac Angela
2.Balan Alina
3.Plăcintă Natalia
5. Ianuarie 1.Activitate publică 2. Teoriile privind învățarea și dezvoltarea social 3.Măsură ex-ră: 1.Sîrbu Galina
(John Bowlby) ”Ursul doarme și visează că 1.Sohodon Svetlana
păpușile dansează ” 2.Ababii Irina
3.Ivanțoc Liudmila
1.Activitate publică 2.Teoria dezvoltării psihosociale(Erik Erikson-1902- 3.*Măsură ex-ră: ”Dragobetele ” 1.Dragan Iulian
6. Februarie 1994) 1.Ivantoc Liudmila
2.Sohodon Svetlana
3.Balan Alina
7. Martie 1.Activitate publică 2.Teoria învățării socio-culturale și zona proximei 3.*Măsură ex-ră:”Mărțișor” 1.Ivanțoc Liudmila
dezvoltării (Vâgotsky) ”Pentru tine dragă mama” 1.Plăcintă Natalia
2 . Dezvoltarea gîndirii și a limbajului , la copii de 2.Șargu Natalia
vîrstă mică 2. Placinta Natalia
3.Ababii Irina
3. Dragan Iuliana
8. Aprilie 1.Activitate pubică 2. Rolul educatiei muzicale in dezvoltarea 3.*Măsură ex-ră:”Ziua umorului” 1.Plăcinta Natalia
prescolarului 1. Dragan Iuliana
2.Caldare Maria
3. Sîrbu Galina
9. Mai 1.Activitate publică 2.Teoria privind dezvoltarea cognitivă 1.Blan Alina
(Jean Piaget-1896-1980) 3.*Măsură ex-ră:”Adio dragă 1. Sîrbu Galina
grădiniță” 2.Sîrbu Galina.
3.Sohodon S
3.Ababii Irina

5.2.3. Acţiuni de caritate/binefaceri, concursuri, expoziţii, anchetări ale părinţilor, cadrelor din instituţie.

Nr. Tema Scopul Resurse Resurse umane Termen Indicatori de


d/o materiale performanță
I. Acţiuni de binefacere/caritate
Spriginul acordat
Fii mai bun Să cunoască şi Binefaceri Educatorii, Decembrie- copiilor din familii
și începe de să respecte copiii din de la părinţi, părinţii, ianuarie defavorizate
la tine familii defavo-rizate primăria Copiii,APL
Să stabilească
responsabilită
ţi
II Concursuri
*O jucărie pentru brad Dezvoltarea Fișe, Părinți,copii, Perioad Altoirea valorilor
*Lucrări de iarnă cretivității; expoziții, educatori, a anului cultural-naționale
*Dragobete-cea mai interesului, pp, jucării, bunici etc. la generația în
originală felicitare implicarii sociale CD, dezvoltare
*Un mărțișor pentru , capacității de materiale
drag educator lider(etc). video etc;
*Încondeem ouă
pentru Iepurașul ȚUP

III. Expoziţii
1. Cele mai Dragostea faţă de Părinţii Copiii,pă Aprilie Stimularea
frumoase flori plaiul natal şi rodul rinţii,edu creativității la copii
de primăvară muncii catorii
Dezvoltarea Realizarea
creativităţii parteneriatului
în crearea grădiniță-familie
compoziţiilor

IV Anchetări/chestionări
1. Forme ale Formarea abilităţilor
colaborării de comunicare
familie-grădiniță eficientă copil-
părinte

Pe parcursul Asigurarea feed-back-


Implicarea părinților Chestionare Părinţii,CD anului ului
2. Chestionar în prcesul de
pentru părinți adaptarea a copilului
privind într-un mediu nou .
adaptarea
copilului la
grădiniță

5.3Controlul, monitorizarea,evaluarea

Nr. Tipul Tema controlului Obiectivele controlului Termen de Personalul Responsabil de Data și locul Indicat.
controlului reali-zare a implicat în efectuarea unde se vor
contro- control controlului asculta
lului rezultatele
controlului
1. Control ”Respectarea normelor Pregătirea cadrelor didactice August Cadrele Asistent Asistențe
tematic sanitaro-igienice în în contextul pandemiei didactice medical C.A NR1 Analiză
instituție și asigurarea unui de la Manager Septembrie Notă
mediu sigur și protector în grupele de informat.
contextul pandemiei vîrstă
COVID19 ”
2. Control ” ”Calitatea desfășurării Monitorizarea desfășurării Octombrie Cadrele Metodist C.A NR2 Asistențe
operativ proiectului ” Eucația proiectului și organizarea didactice Manager Octombrie Analiză
parentală” în grupele de seminarelor . de la Notă
vârstă . grupele de informat.
vîrstă
3. Controlului ”Monitorizarea proiectării Respectarea procesului Decembri Cadrele Comisia C.A NR 4 Asistențe
inopinat didactice și a evaluării de proiectarea conform e didactice metodică Decembrie Analiză
didactice ” CRET de la Metodist Notă
grupele de informat.
vîrstă
4. Controlului ”Evaluarea gradului de Dezvoltarea abilită ților de Ianuarie Sohodon S. Metodist C.A NR6 Analiză
Personal implimentare TIC în utilizare TIC Isac A. Februarie Notă
realizarea procesului informat.
educațional .”
5. Controlul ” Respectarea cerințelor Monitorizarea calită ții Februarie Educatorii Manager C.A NR7 Asistențe
tematic CRET și a SÎDC în proiectă rilor Metodist Martie Analiză
calitatea elaborării Notă
proiectelor didactice ” informat.
6. Control ” Evaluarea procesului de Evaluarea cadrelor didactice Martie Grupele Manager C.A NR8 Analiză
comparativ monitorizare și evaluare a și activității acestora pregă titoar Metodist Aprilie Notă
copiilor conform SIDC” e informat.

7. Control Respectarea normelor Octombri Grupele de Asistent C.A NR2 Analiză


operativ sanitaro-epidemiologice e vâ rstă medical Octombrie Notă
informat.

II. Control operativ/zilnic.


Scop: executarea calitativă a acţiunilor zilnice.

2.1 Evidenţa şi instituţionalizarea copiilor din 04.09.2020 Responsabil Director Consiliu de


microsectorul grădiniţei.Evidenţa copiilor din grupa instituţionalizare Metodist Administraţie,
pregătitoare înmatriculaţi în clasa I-a. septembrie
2.2 Respectarea măsurilor antiincendiare şi de protecţie Pe parcursul anului Toţi angajaţii Director Consiliu de
a muncii în instituţie. Responsabil protecţia Administraţie,
muncii octombrie
2.3 Organizarea jocurilor ca mijloc de dezvoltare și Permanent Toate cadrele didactice Metodist , Consiliu de
învățare a copiilor preşcolari. Director Administraţie,
noiembrie
2.4 Pregătirea grupelor pentru organizarea sărbătorilor de Decembrie, februarie Cond. muzical Metodist Consiliu de
Crăciun, Anul – Nou, Mărţişor. Toate cadrele didactice Administraţie
decembrie, februarie
2.5 Filtrul de dimineaţă. Permanent Toţi educatorii Metodist Consiliu de
Director Administraţie,
ianuarie
2.6 Respectarea IOVSC de către colaboratori. Permanent Toţi angajaţii Director Consiliu de
Administraţie,
februarie
2.7 Respectarea regimului zilei. Pe parcursul anuui educatori Metodist Consiliu de
Administraţie,
martie
2.8 Organizarea alimentaţiei copiilor. Pe parcursul anuluiu Bucătari, magaziner Director Consiliu de
Administraţie,
Asistentă medicală
aprilie

2.9 Pregătirea cadrelor didactice către activitate. Permanent Toate cadrele didactice Metodist Consiliu de
Administraţie,
aprilie

5.4.2ACTIVITATEA CABINETULUI METODIC.


ŞEDINŢELE CONSILIULUI METODIC
Nr.r Probleme examinate Termen de Responsabil Indicatori de performanță
realizare
1. Realizarea conţinuturilor curriculare şi a Pe parcursul Analiza rezultatelor evaluărilor
standardelor de dezvoltare şi educaţie a anului
copiilor . Calitatea procesului instructiv-
educativ
Respectarea cerinţelor unice în realizarea Pe parcursul
2.
proiectă rii anului
Respectarea cadrului ERRE și
realizarea corectă metodic a
3. Proiectarea activităţilor demonstrative La necesitate proiectării
Plan tematic anual la educaţia fizică Director
Metodist
Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei naţionale Pe parcursul
4. Prevenirea cazurilor de
privind violenţa în familie anului violență a copiilor

5. Realizarea obiectivelor
Probe de evaluare, analiza lor, dinamica Septembrie-
propuse
rezultatelor Aprilie

5.4.2.0. ACTIVITATEA CABINETULUI METODIC

Nr Activităţi Termen Responsabili Indicatori de performanță


. r.
1 Implementareași proiectarea după Septembrie Metodist Realizarea actelor normative
noile documente de politici
educațională. Metodist

2 Întocmirea proiectelor didactice, Permanent Metodist Realizarea documentației de către cadrele didactice
proceselor verbale,etc. Permanent Director
CD
3 Director Sporirea măiestriei pedagogice
Participarea la întrunirile metodice După Metodist
organizate de centru metodic al necesitate CD

4 DGÎ Căuşeni.
Director
Ridicarea măiestriei pedagogice: Metodist
 Perfecţionarea cadrelor Permanent
didactice Îmbunătățirea calității lucrului instructiv-educativ
 Studierea literaturii metodice
 Seminare teoretico-practice
 Participarea la diverse întruniri
metodice: consultaţiilor,orelor
metodice,meselor rotunde,etc.
5
Evaluarea procesului educaţional Pe parcursul Director Progresul/performanțele subiecțior educaționali
în grădiniţă. anului Metodist
Cadrele didactice

Autoperfecționare /autoinstruire
6 Studierea experienţei avansate de
muncă a educatorilor

5.5 ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE

Lista cadrelor didactice care se atestează în anul de studii 2020-2021 şi a celor ce necesită formare continuă
Nr Nume, prenume Funcţia Anul atesă rii în Grad didactic Cursuri de formare continuă Notă
cadre perspectivă (150 ore)

Gradul deţinut Gradul Instituţia şi Instituţia


şi (anul solicitat în anul ultimei solicitată în
conferii/ anul curent formări anul curent
confirmat)
____________________

Formare continuă

1. Ababii Irina educator 2020 IȘE Chișinău


2. Vreme Dumitrița metodist 2020 IȘE

3. Dragan Iuliana educator 2020 IȘ E


4. Caldare Maria cond.muzical 2020 IȘE

5. Sîrbu Galina educator 2020 IȘ E

5.6.LUCRU CU TINERII SPECIALIŞTI/DEBUTANŢI


Nr. r. Tema, forme de lucru Termen Responsabili Indicatori de performanță

1 1.Iplimentarea tehnologiilor participativv- Septembrie Metodist Cadre didactice debutante


active și interactive de predare învățare- instruite,capabile spre
analiză și autoanaliză
evaluare
2.Elaborarea obiectivelor conform schemei
Octombrie
ACMC
3.Implimentarea fișei de monitorizare și
evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC
2 1.Pregătirea educatorului faţă de activitate Noiembrie Metodist
conform cerinţelor. Sporirea măiestriei
Decembrie pedagogice
2.Pregătirea şi desfăşurarea unei activităţi
demonstrative.

3 1.Studierea literaturii metodice noi Ianuarie Metodist


apărute. Februarie Autoperfecționare
/autoinstruire
2.Aprecierea problemei nereuşite şi căile
de lichidare a neajunsurilor.
4 1.Forme şi metode de lucru cu părinţii. Martie Metodist
2.Asistări reciproce cu scopul ridicării Aprilie Aplicarea în practică a celor
însușite
măiestriei pedagogice.
5 1.Masă rotundă:,,Noutăţile metodice
pedagogice acumulate şi folosite în Mai Metodist Cadre didactice debutante
instruite,capabile spre
practică „. Iunie
analiză și autoanaliză
2.Totalurile lucrului efectuat în al II-lea
sem. a anului de lucru.

5.6 STUDIEREA, GENERALIZAREA, PROPAGAREA EXPERIENŢEI


AVANSATE A CADRELOR DIDACTICE
Nr. r. Activităţi Termen Responsabili Indicatori de performanță

1. Activitatea pregătitoare Septembrie Metodist

Elaborarea Buletinului metodic Octombrie Echipa managerială


2
Alcătuirea agendei de studiere a Pe parcursul anului
3 studierii EPA Director
4 Asistenţe Pe parcursul anului
5 Probe de evaluare, analize ale lor, Metodist,CD
dinamica rezultatelor Pe parcursul anului Director
Analiza materialelor Martie Metodist
6
adunate,confecţionate de CD CD
Pe parcursul anului Toate cadrele Sporirea măiestriei
7 Oformarea portofoliului/raportului de pedagogice cu scopul
creaţie Toate cadrele asigurării calității
8 procesului instructiv-
Proiecte model de lungă durată Pe parcursul anului Toate cadrele educativ
9
Proiecte model de scurtă durată

10 Inovaţii pedagogice,tehnici interactive Pe parcursul anului Toate cadrele


originale

Alcătuirea fişei de evidenţă Pe parcursul anului Echipa managerială


11

Parteneriat educațional grădiniță-scoală-societate


6. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE
6.1. PARTENERIAT CU FAMILIA
Nr. r. Activită ţi Termen Responsabili Indicatori de
performanță
Ședințe generale cu părinții

1.  Adaptarea la grădiniță:ce,cât și cum. Septembrie Plăcinta Natalia  Parteneriat


Sîrbu Galina familie-grădiniță realizat
 Adunare generală a grădiniței Septembrie Manager  Pedagogizarea
Metodist părinților
 Ce ne spun copiii prin comportamentul său. Februarie
 Asigurarea
 Conflictul în familie Martie Cadrele didactice conexiunii inverse

Ziua ușilor deschise Mai

Ședințe cu părinții pe grupe de vîrstă

2.1 Grupa mică:


 Aspecte privind frecventarea gră diniței de că tre preșcolarul mic:cerințe și Septembrie Plăcină Natalia
necesită ți. Ivanțoc
 Comunicarea eficientă : relația pă rinte-copil Decembrie Liudmila
 Greșeli ale pă rinților în educație Martie
 Cele 5 limbaje ale copiilor Mai
2.2
Grupa medie : Decembrie Sîrbu Galina
 Organizarea procesului instructiv-educativ în grupa medie. Martie
 Lectura –condiție primordială pentru dezvoltarea intelectuală a copiilor Mai
 Agresivitatea copiilor
 Pedeapsa în educație

2.3 Grupa pregătitoare: Octombrie Sohodon


 Particularitățile de vîrstă ale copiilor de 6-7 ani Februarie Svetlana
 Rolul părinților în educație Mai Ababii Irina
 Copilul la debutul școlar

2.4 Grupa mare : Dragan Iuliana


 Lectura –condiție primordială pentru dezvoltarea intelectuală a copiilor Septembrie
 Agresivitatea copiilor Decembrie
 Conflictul în familie Martie
Mai
Consultații ,conferințe,lectoratre pentru părinți
6.2. PARTENERIAT CU GRĂDINIȚA S.ZAIM
Nr. Activităţi Termen Responsabili Indicatori de
performanță
Lucru cu cadrele didactice
1  Asigurarea continuității procesului educațional
 Schimb de experiență cu educatorii s.Zaim ; Realizarea
 Revizuirea noilor documente de politici parteneriatului
Cadrele didactice din grădiniță-grădiniță
educaționale cu educatorii ambelor grădinițe ; ambele instituții
 Masă rotundă cu CADRELE DIDACTICE Pe parcursul anului Manageri
Metodist
 Studierea colectivului de copii
 Participarea cadrelor didactice la activități
demonstrative și extracurriculare la toate grupele de
vîrstă din ambele instituții .
Lucru cu copiii
2  Excursie în grădinița Zaim (după posibilitate ) Copii psihologic
Pe parcursul anului Cadrele didactice pregătiți pentru
Nr.d/o  Desfășurarea Conținut
măsurilor comune Data/luna Responsabil
1. Gestionarea și păstrarea bunurilor mobiliare și de inventar ale instituției. Permanent Șefa de gosp.

2. Pregătirea din timp a grupelor,blocului alimentar și spălătoriei pentru începutul August Drector
anului școlar. Șefa de gosp.

3. Întocmirea documentelor și regisrelor necesare,programului de măsuri pentru Pe parcursul Director


protecția muncii. anului Educatori

4. Aprovizionarea cu detergenți,dezinfectanți,clorură de var. Permanent Șefa de gosp.

5. Reparația cosmetică a grupelor. August Educatori


Șefa de gosp.
6. Pregătirea instituției pentru funcționarea în perioada de iarnă. Noiembrie Drector
Șefa de gosp.

7. Organizarea controlului sistematic asupra funcționării sistemului de În perioada de Drector


încălzire,apeductului și sistemului decanalizare. iarnă Șefa de gosp.

8. Organizarea măsurilor de consum rațional a energiei electrice,apei și căldurii. Permanent Șefa de gosp.

9. Menținerea teritoriului în stare sanitaro-igienică bună.Organizarea vinerilor Permanent Șefa de gosp.


sanitare.Îngrijirea sectoarelor. Sora med.
10. Efectuoarea inventarizării averiei instituției preșcolare,decontarea bunurilor Septembrie Șefa de gosp.
deteliorate. Sora med.
7.MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL

7.1 LUCRUL CU COLABORATORII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI RESPECTAREA


DREPTURILOR SALARIAŢILOR

Nr.r Activităţi Termen de Responsabili Data şi locul unde se vor asculta


realizare rezultatele
1. Respectarea regulilor Director C.P Nr1
de securitate în incinta Septembrie Angela Blaj
instituției Ș ef pe gospodă rie
Prodan Domnica

2. Cu privire la protecția Septembrie Ș argu Natalia C.P Nr1


civilă
3. Cu privire la Decembrie Dragan Iuliana C.P Nr 2
respectarea mă surilor
-antiincendiare

4. Studierea actelor Pe parcurs Angela Blaj C.PNr 1


normative cu referire
la securitatea și
să nă tatea în muncă .
7. 2. LUCRUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC

Nr. r. Tipul de activitate Acţiunile Mijloace financiare Termen de Responsabili


realizare
Bugetare Extrabugetare

1. Termoizolarea Au început 1000000 2018 Furnizorul ce a


grădiniței lucrările din cîștigat
octombrie 2017 concursul

2 Achiziționarea 8.000 2018 Director


literaturii
Rechizite de birou 10.000 2018 Director

7.3. CICLOGRAMA SĂPTĂMÂNII DE LUCRU A INSTITUȚIEI PREȘCOLARE , Îngerașii,,

Zilele I săptămînă II săptămînă III săptămînă IV săptămînă


săptămînii
LUNI 08.00-09.00 Vizitarea grupelor cu diferite obiective
09.00-10.00 Primirea rapoartelor despre activitatea instituției
13.00-14.00 Ș edință de lucru pe lîngă director

15.00-17.00 Audiență 10.00-17.00 Audiență Consultarea actelor


normativ-legislative,
directivelor organelor de
resort
MARȚI Asistențe la activită ți, momente de regim, controale operative și epizodice, consultații de moment
Ședințe administrative Ședințele comitetului
sindical
MIERCURI Controale și analize / Sedințe online organizate de DECTS Că ușeni .
Consilii Pedagogice(1 la 2 Verificarea alimentației Verificarea respectă rii Consilii de Administrație
luni) copiilor și corectitudinea cerințelor regulamentului Analiza morbidită ții
Analiza relațiilor perfectă rii documentației la intern de că tre angajați copiilor pentru o anumită
interpersonale și a blocul alimentar și depozit perioadă
climatului psihologic din
unitate
JOI Lucru cu documentația instituției, zi de audiență , lucrul cu publicul(parteneriat)
Lucru cu documentația Verificarea documentației Controale tematice,activită ți Verificarea activită ții
resurselor umane, conta- metodistului, asistentei metodice, consilii documentației depozitarei și
bilitate.Ș edință de lucru pe medicale. pedagogice(conform a șefului adjunct de
lîngă director 13.00-14.00 în planului de activitate) gospă direi.
fiecare să ptă mînă 15.00-17.00 Audiență 14.00-17.00 Audiențe
VINERI Planificarea activită ții Activitate de parteneriat , Ș edințe de totalizare a
pentru perioada imediat vizite reciproce la colegii de activită ții la sfîrșit de lună
urmă toare. serviciu cu schimb de Seminare,ședințe,etc.
experiență

S-ar putea să vă placă și