Sunteți pe pagina 1din 48

E PLANUL DE AFACERI 1.

TITLUL
ACHIZITIA DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII SC
CASATA SRL 2. SCOPUL SI OBIECTIVELE Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de
dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active

corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel


compania cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor lucrari de constructii de
calitate superioara, executate in domeniul lucrarilor de drumuri, in conditii de siguranta si
respectare a normelor de mediu. Scopul Scopul planul planului ui de afacer afacerii il reprez
reprezinta inta elabo elaborar rarea ea docume documenta ntatiei tiei necesa necesare re in vedere
vedereaa intocm intocmiri iriii   proie proiectu ctului lui pentru pentru accesa accesarea rea finant
finantari ariii neramb neramburs ursabi abile le pentru pentru apelul apelul de proiec proiectt in
cadrul cadrul Progra Programu mului lui Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii
Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de  productie inovativ si co-eficient, domeniul
major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru compet competiti itiee pe piata
piata a intrep intreprin rinder derilo ilor, r, in speci special al a IMM, IMM, Opera Operatiun tiunea
ea – Spriji Sprijinn pentru pentru conso consolida lidarea rea si modernizarea sectorului productiv
prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste
competitivitatea S.C. CASATA SRL , de a dezvolta

activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de constructii in domeniul lucrarilor de
drumuri in mod specia speciall din judetu judetull Prahov Prahova. a. Pentru Pentru aceasta
aceasta,, compan compania ia vizeaz vizeazaa implem implement entare areaa de strate strategii gii
de creste crestere re a compet competiti itivit vitatii atii,, care care sa contrib contribuie uie la
crester cresterea ea calita calitatii tii lucrar lucrarilo ilorr efectu efectuate ate in domeni domeniul ul
constr construct uctiilo iilorr si amenajarilor de drumuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la
reducerea termenelor de realizare/finalizare a  proiectelor catre clientii sai, precum si la cresterea
cotei de piata. Obiec Obiectivu tivull genera generall al proiect proiectulu uluii il reprez reprezint
intaa valori valorific ficare areaa sectoru sectorului lui produc productiv tiv al activi activitat tatii ii
companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona utilaje si
echipamente de  productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de
productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea
competitivitatii in piata specifica. Proiectul invest investitio itional nal concretiz concretizat at in
achizit achizitia ia de active active tangibile tangibile este concep conceput ut in functi functiee de
rezult rezultate atele le care care se  preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau
informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul
activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii,
referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a lucrarilor de constructii
in domeniul drumurilor. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema
de finantare, in sensul ca  prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere
tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al
unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de lucrari realizate. In mod implicit,
achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (incarcator  frontal,
autobasculanta), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi lucrari de
constructii in domeniul drumurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la
schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria constructiilor, lucru care
va conduce la diversificarea lucrarilor  executate, reducerea timpilor de executie, scaderea
consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de
piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii lucrarilor, cat si
valorificarea conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui
proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va executa lucrari imbunatatite si diversificate
clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa
acopere o cota mult mai mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a lucrarilor, bazata pe
extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la
standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si
mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a
poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor
specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor
performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor  produselor  oferite.
Achizitionarea utilajelor propuse, duce la la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la
atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor
intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii dezvoltarii

durabile durabile si reducerea reducerea decalajelor decalajelor fata de productivit productivitatea


atea medie la nivelul nivelul Uniunii Uniunii Europene”. Europene”. Prin urmare, urmare,   proie
proiectu ctull este este in concor concordan danta ta si aplica aplica princi principii piile le dezvol
dezvoltar tarii ii durabi durabile le si reduce reducerii rii decala decalajel jelor or fata fata de
productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un
nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in
Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una
din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale
UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante
economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si
gradului de ocupare a fortei de munca. Este Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje fiabile
si si moderne care sa mareasca mareasca  productivitatea muncii si gradul de independenta
tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra indi indica cato toril rilor or econo economi
mici ci si de resu resurs rsee uman umanee ai S.C. S.C. CASA CASATA TA SRL SRL si va infl
influe uent ntaa in mod mod pozi pozitiv tiv competitivitatea companiei pe piata de profil de la
nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si
necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma
functioneaza in jud. Prahova inca din 1996, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o
cifra de afaceri de peste 120 milioane RON la finele anului 2008 cu un profit net de 14 milioane
RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti,
devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de
dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate urmare achizitionarii
unor utilaje noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul
executarii unor lucrari performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este
generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in
privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice,  precum si de cresterea concurentei
si exigentelor in industria de constructii. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi
mentionat faptul ca in corelatie cu industria constructii constructiilor, lor, domeniul domeniul
constructilo constructilorr de drumuri, drumuri, moderniza modernizari ri infrastructu infrastructuri,
ri, a cunoscut cunoscut un trend crescator  semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea
sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor
respective. Aceste lucrari sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile
reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in
zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta
revenind lucrarilor  de infrastructura, reabilitarilor de strazi, poduri, podete, lucrarilor la cladirile
sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de
activitati precum si al obiectivelor  intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati
economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor
si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de
productie si independenta tehnologica a intreprinderii va creste. Extinderea capacitatii productive a
S.C. CASATA SRL este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de
profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea
acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii
“Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si
intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii
lucrarilor si serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivit
competitivitatii atii in zona respectiva respectiva si la valorificare valorificareaa resurselor
resurselor locale. Consideram Consideram ca prin investitia investitia in active tangibile superioare
tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii
prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii
este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a
lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor si autostrazilor, de inalta calitate si in conditiile
unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii

FE-2

INFORMATII GENERALE

Adresa: str. Lesliu nr.1A, Comuna Capra, judeţul Prahova, cod postal 102030 Mod de constituire :
in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Prahova
al Registrului Comertului sub nr. J2099 /8888 /1994 potrivit /1994 potrivit caruia functioneaza si in
prezent. Cod fiscal : RO 123456789; Obiectul de activitate : Cod CAEN 4211 - Lucrari Lucrari de
constructii a drumurilor si autostrazilor  autostrazilor 

STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume Nume

Petrachioaia Olga

Apor Aportt (%) (%)

100%

Prez Prezen enta tare re

Cetatean roman 50 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul


constructiilor 

Societatea Comercială CASATA CASATA SRL cu sediul in comuna Capra, Capra, judeţul
Prahova, este persoană juridică română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale în România. Societatea
Comercială CASATA SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 2099/8888/1994, are
forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în ultimii ani o firmă de
tradiţie şi renume în domeniul construcţiilor, mai ales în domeniul lucrărilor de drumuri. Structura
organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale, fără a
omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele
constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-
funcţional cel mai  potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte
precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii. În scopul satisfacţiei
depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor,  produselor/serviciilor şi
pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică s-a decis
implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al
calităţii în conformitate cu referenţialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO
14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in
acest sens. Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii cu experienţă în
domeniu, coordonarea acestora se face de către şefi de şantier / şefi de formaţie cu studii şi
experienţă în domeniul construcţiilor. Aceştia organizează şi conduc lucrările de execuţie pe şantier,
respectând documentaţia de execuţie şi procedurile/instrucţiunile tehnice de lucru. Departamentele
de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale “ CASATA “ SRL, sunt structurate în compartimente
funcţionale şi formaţii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe santiere in functie de lucrarile
contractate. Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii şi produse finite în
domeniul construcţiilor de orice fel. De la începutul activităţii s-a avut în vedere ca societatea să
acumuleze capacitatea tehnică necesară  pentru a putea executa în regie proprie o gamă largă a
produselor folosite în procesul de producţie, aşa încât, la ora actuală, se produc în î n regie proprie
următoarele produse: asfalt, beton, pavaje, bolţari, cărămidă şi agregatele necesare desfăşurării
activităţii (pentru aceasta deţinând permis de exploatare pietrişuri în albia minoră a râurilor). Toate
lucrările de construcţii pe care firma le executa, au certificate de calitate ca litate şi garanţie, în
funcţie de tipul lucrării de la 1 an la 3 ani, garanţie care se acordă direct prin contractul care se
încheie cu beneficiarul. Se folosesc numai materii prime şi materiale dintre cele mai bune şi
performante, pentru ca lucrarile sa se  poata încadra în cele mai înalte standarde de calitate. FE-3

În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor, compania poate fi considerata
un furnizor competitiv, care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită
pierderilor foarte mici), respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de
predare a lucrărilor contractate. În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate
productiva prin asigurarea tuturor  materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei,
asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor. Astfel, aprovizionarile si utilizarea materiilor
prime si materialelor necesare executarii lucrarilor la constructia si amenajarea drumurilor se
realizeaza diferentiat in i n functie de necesitati, respectiv: - la asfaltări se foloseste propriul asfalt
produs la baza proprie de producţie din comuna Capra, judeţul Prahova, - la betonări se foloseste
beton produs tot în cadrul unităţii la baza de producţie de la Capra şi Câmpina, - agregatele pentru
beton şi asfalt se aprovizioneaza din baza de productie de la Capra unde firma detine in exploatare
albia minoră a râului Prahova, deţinând Permis de exploatare, - tâmplărie pentru construcţii la
atelierul propriu de tâmplărie din comuna Capra. Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in
santiere societatea are asigurat transport cu autovehicule  proprii, detinand în acest sens licenţele de
transport cerute de normele în vigoare. Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea
lucrărilor executate de S.C. CASATA S.R.L. prin scrisori de recomandare. societatii societatii este
aceea de a oferi si efectua efectua pentru clientii sai lucrari de constructii constructii la un nivel
calitativ calitativ superior si cu preturi competitive. CASATA a dezvoltat o echipa de profesionisti
care este animata permanent de un spirit creativ care ii insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor
necesare la un inalt nivel profesional. CASATA este o companie care are posibilitatea de a oferi
lucari de constructie si servicii de cea mai buna calitate, avand ca scop   principal principal
satisfactia satisfactia clientilor clientilor sai. In prezent prezent lucrarile lucrarile si serviciile
serviciile firmei firmei se adreseaza adreseaza intregului intregului teritoriu teritoriu regional, iar
compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune, reprezentand unul dintre
participantii importanti pe piata de lucrari de constructii in domeniul drumurilor din judet.
Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor
optime in conditii de maximizare a calitatii serviciilor oferite. Succesul companiei se bazeaza pe
profesionalismul si seriozitatea angajatilor. Calitatea lucrarilor si serviciilor realizate si prestate
recomanda intreprinderea, motiv pentru care CASATA este implicata in proiecte de anvergura
inclusiv ale autoritatilor locale, unde colaboreaza cu companii de prestigiu, avand perspective de a
deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate. Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla
pe primul plan" .
 Misiunea

Valorile de baza ale SC CASATA SRL:

- calitate - competenta -  performanta -  profesionalism -  promptitudine - incredere - felxibilitate


Atuurile SC CASATA SRL:

1. Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:  o tehnologie dezvoltată;  testele şi
analizele din cadrul Laboratoarelor de încercări autorizate la care sunt supuse produsele în timpul
procesului tehnologic de execuţie pentru verificarea conformităţii;  materiale utilizate (agregate,
mixturi asfaltice) furnizate de staţiile proprii şi de firme recunoscute  pentru calitatea produselor pe
care le pun la dispoziţia clienţilor;  utilaje si echipamente performante;  tarife competitive 2.
Oamenii – cea mai importanta resursa:  În spatele rezultatelor firmei, a produselor şi lucrărilor
performante se află specialiştii SC CASATA SRL în producţie, execuţie, marketing, vânzări, a
căror competenţă este dezvoltată în permanenţă  prin programe speciale de instruiri atât în interiorul
cat şi în exteriorul organizaţiei FE-4

3. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator  inconjurator se manifesta prin


implementarea implementarea unor tehnologii performante si si  Grija pentru mediul inconjurator
inovatoare in activitatea de productie/executie a lucrarilor de construcţii prevăzute cu sisteme
speciale de filtrare, ventilare şi curăţire 4. Sistemul de management al calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii ocupationale  In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001; SR EN ISO
14001/2005 si OHSAS 18001/2004; CERTIFICAT NR. 1214 din 20.04.2006. Descrierea Descrie
rea afaceri afac erii curente curent e

CASATA este o companie dinamica cu experienta in domeniul constructiilor civile si industriale, al


reparatiilor si reabilitarilor de drumuri comunale, infrastructuri, avand rezultate importante in
aceasta industrie i ndustrie in ultimii 4 ani. Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si
servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu. Astfel CASATA detine la
ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de  profesionisti. Avand in vedere
dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani, societatea societatea s-a specializat si certificat certificat
conform SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 iar activitatea sa
este impartita  pe mai multe domenii . Principalele categorii de lucrari de constructii executate de
SC CASATA SRL: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PODURI DE BETON ARMAT PRAGURI DE FUND APĂRĂRI MALURI REGULARIZĂRI


ALBII RÂURI ZIDURI DE SPRIJIN CONSOLIDĂRI DRUM CONSOLIDARI CONSOLIDARI
SI VIABILIZARI VIABILIZARI TEREN MODERNIZĂRI DRUM PRIN ASFALTARE SAU
BETONARE REPARAŢII CAPITALE DRUMURI ŞI PODURI RANFORSĂRI DRUM
ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE UŞOARE COVOARE BITUMINOASE REPARAŢII PRIN
PLOMBARE CU MIXTURI ASFALTICE TROTUARE ŞI ACOSTAMENTE ACOSTAMENTE
PIETRUIRI DE DRUMURI SISTEME DE EVACUARE A APELOR  RETELE DE
ALIMENTARE CU APA RETELE DE CANALIZARE CANALIZARE MENAJERA SI
PLUVIALA DEMOLARI CONSTRUCTII SEMNALIZĂRI ŞI MARCAJE RUTIERE
CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE INDUSTRIALE

Utilajele aflate in dotare

EXCAVATOR  INCARCATOR ZETLEMMER 4001L NR  92050317 EXCAVATOR HALBU


GRANULATOR  CONCASOARE CONCASOARE 2
BUC+GRANULATOR+MOTOR+TABLOU GENERATOR ELECTRIC STATIE PREPARAT
MIXTURI ASFALTICE FE-5

VIBROCOMPACTOR ASFALT DYNAPAC CC222+PICON BRH GREDER O&K


F156(2000)SS 106679 CILINDRU COMPACTOR LODICO 14T+HANOMAG44+O&K  FREZA
ASFALT+MATURA HAMER  CILINDRU COMPACTOR 2006 YTO JONES L6009 SERIE937
VOLA EXCAVATOR CATERPILLAR CATERPILLAR 330 CL 2002 SS OCAP00200 STATIE
SORTARE CONCASARE MIRFO STATIE SORTARE SPALARE CONCASARE BALAST
100T/O INCARCATOR FRONTAL WA 430-60SERIE H60484-MARCOM
BULDOEXCAVATOR F368 KMTWB020T77F00368 KMTWB020T77F00368 NOTOR S
FINISOR S1800-2 WIRTGEN 11820395 STATIE BETOANE T-REX POWER 200000 EURO
CT/15.06 CILINDRU HAMM HD 90 KAG H1740810 WIRGEN COMPACTOR ABG MODEL
DO95 2 BUC INCARCATOR PE PNEURI CATERPILLAR  966H CIOCAN VIBRATOR 
GREDER VOLVO G946 COMPACTOR DE SOL CATERPILLAR CS683 INCARCATOR
FRONTAL WA 470-6H SH50506 MINIEXCAVATOR PC27MC+CUPA+PICON CILINDRU
COMPACTOR  IVECO CIFE 2 BUC IVECO BENE 5 BUC IVECO CISTERNA DAILY 35C10D
AUTOBASCULANTA IVECO TRAKER  AD410T44 4 BUCATI STATIE PREPARAT
EMULSIE INSTALATIE IMPRASTIAT EMULSIE PE CAMION IVECO De asemenea, firma
dispune de hale proprii de productie, terenuri si sedii aflate in proprietate, unde isi desfasoara
activitatea curenta. Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CASATA pe unul
din locurile i mportante in judet, continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din
principalele preocupari la nivelul managementului companiei. Compania este permanent interesata
de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si de asigurarea tuturor
utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. Specialistii sunt  preocupati
de realizarea unor lucrari de constructii drumuri cu costuri de investitii minime la nivel calitativ
ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica, electrica etc. Dotare
Dotareaa tehnica tehnica si umana umana a societ societati atiii permit permitee implic implicare
areaa in proiec proiecte te de anverg anvergura ura,, printr printree princi principal palii ii
clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CASATA CASATA aflandu-se
autoritatile locale din judet. Lucrari de referinta – domeniul constructii drumuri, infrastructuri

FE-6

Denumirea obiectivului

Valoarea totală - lei cu TVA-

Durata contractului Incepere

FE-7

Terminare

Denumirea entităţii achizitoare

Calitatea antreprenor general sau de specialitate

1. Reabilitare drumuri  judetene, proiectare si executie lucrari, jud. Prahova 2. Executie lucrari de
modernizare drumuri comunale, comuna Draganesti,  jud. Prahova 3. Modernizare drumuri
comunale in comuna Albesti –  Paleologu, jud. Prahova 4. Proiectare si executie Asfaltare strazi
secundare, comuna Aricestii Rahtivani,  jud. Prahova 5. Asfaltare drumuri comuna Balta Doamnei,
jud. Prahova 6. Asfaltare drumuri comunale, sat Bara, comuna Balta Doamnei, jud. Prahova 7.
Reparatii drumuri str. Unirii, Independentei, Republicii, aleea Timis, oras Baicoi, jud. Prahova 8.
Modernizare si reabilitare strazi rurale, str. Catin, comuna Capra, jud. Prahova 9. Modernizare si
reabilitare strazi rurale, str. Padurii, comuna Capra, jud. Prahova 10. Modernizare si reabilitare
reabilitare strazi rurale, str. Oncesti, comuna Capra, jud. Prahova 11. Modernizare drumuri
comunale in comuna Barcanesti, jud. Prahova 12. Modernizare strazi: Zamora, Panduri, Florilor,
oras Busteni, judetul Prahova 13. Modernizare strazi: Fantanii, Erou Marin, Bustenilor, oras
Busteni,  judetul Prahova 14. Modernizarea strazilor din cartierul Cezar Petrescu, oras Busteni,
judetul Prahova 15. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Carbunesti, jud.
Prahova 16. Asfaltare DC 51, Chiojdeanca – Trenu, km 2+492 – 4+862, comuna Chiojdeanca, jud.
Prahova 17. Consolidare si asfaltare DC 133 Chitu, comuna Cocorastii Mislii, jud. Prahova 18.
Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt, jud. Prahova 19. Reparatii si
modernizare

26 619 371.10

26.10.2007

05.08.2008

Consiliul Judeţean Prahova

Asociat

4 250 934.65

18.03.2008

26.08.2008

Consiliul Local Draganesti

Antreprenor  general

1 368 507.50

24.07.2007

22.09.2007

Primaria Albesti Paleologu

Antreprenor  general

2 056 983.18

21.05.2008

21.08.2008

Primaria Aricestii Rahtivani

Antreprenor  general

941 162.29

17.07.2007

18.12.2007

Primaria Balta Doamnei


Antreprenor  general

900.090.94

25.04.2008

12.05.2008

Primaria Balta Doamnei

Antreprenor  general

1 773 721.12

17.03.2008

22.05.2008

Primaria Baicoi

Antreprenor  general

734 471.72

14.09.2007

21.12.2007

Primaria Capra

Antreprenor  general

949 930.48

27.11.2007

07.04.2008

Primaria Capra

Antreprenor  general

1 189 736.08

13.11.2007

08.04.2008

Primaria Capra

Antreprenor  general

2 981 427.05
15.08.2007

10.12.2007

Primaria Barcanesti

Antreprenor  general

7 047 348.33

22.10.2007

25.10.2008

Primaria Busteni

Antreprenor  general

3 905 353.79

28.11.2007

06.11.2008

Primaria Busteni

Antreprenor  general

7 791 163.92

22.10.2007

30.10.2008

Primaria Busteni

Antreprenor  general

3 069 317.61

07.08.2007

19.08.2008

Primaria Carbunesti

Antreprenor  general

990 852.68

08.04.2008

04.06.2008
Primaria Chiojdeanca

Antreprenor  general

340 827.01

10.07.2007

27.08.2007

Primaria Cocorastii Mislii

Antreprenor  general

3 764 946.47

17.09.2007

19.12.2007

Primaria Cocorastii Colt

Antreprenor  general

1 402 107.40

14.03.2008

19.06.2008

Primaria Cornu

Antreprenor 

FE-8

strazi satul Cornu de Jos: Florilor, Noua, Bucurestii Noi, comuna Cornu, jud. Prahova 20. Reparatii
si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Pomilor, Murelor, Stadionului, Paris, comuna Cornu, jud.
Prahova 21. Modernizare drumuri comunale si de interes local, sat Trestienii de Sus, comuna
Dumbrava, jud. Prahova 22. Modernizare strada Unirii + ranforsare, comuna Floresti,  jud. Prahova
23. Dezvoltare retea canalizare menajera in zonele Calinesti, Catina, Novacesti, comuna Floresti,
jud. Prahova 24. Modernizare drumuri 5 km in comuna Lipanesti, jud. Prahova 25. Modernizare
drumuri de interes local in satul Magurele,  jud. Prahova 26. Construire pod peste paraul Provita,
DC 115 B, comuna Magureni, jud. Prahova 27. Modernizare drumuri satesti in comuna Olari, jud.
Prahova 28. Proiectare si executie Reabilitare strazi in orasul Plopeni, jud. Prahova 29. Modernizare
DC 136 in lungime de 1 km, sat  Nucsoara, comuna Posesti,  jud. Prahova 30. Imbracaminte
bituminoasa usoara DC 42, Copaceni –  Poienile, km 4+317 – 7+317, comuna Predeal Sarari, jud.
Prahova 31. Modernizare DC 124, km 0+000 – 4+075, comuna Provita de Sus, jud. Prahova 32.
Executie podete peste  paraul Schiopota, comuna Provita de Sus, jud. Prahova 33. Reabilitare strada
Schiopota si strada Cimitir, comuna Provita de Sus, jud. Prahova 34. Modernizare strada Valea
Poienii (proiectare si executie), comuna Provita de Sus, jud. Prahova 35. Asfaltare drumuri locale,
comuna Sangeru, jud. Prahova 36. Executie punte carosabila
general

1 054 777.75

06.05.2008

23.01.2009

Primaria Cornu

Antreprenor  general

1 391 002.65

14.05.2008

04.07.2008

Primaria Dumbrava

Antreprenor  general

1 40 405 07 076.68

15.10.2007

29.03.2008

Primaria Fl Floresti

Antreprenor  general

1 16 166 32 327.45

28.01.2008

12.06.2008

Primaria Fl Floresti

Antreprenor  general

1 464 386.28

22.05.2007

28.08.2007

Primaria Lipanesti

Antreprenor  general

2 024 570.07
21.07.2007

11.03.2008

Primaria Magurele

Antreprenor  general

2 415 858.39

13.08.2007

05.05.2008

Primaria Magureni

Antreprenor  general

1 606 665.64

29.04.2008

04.07.2008

Primaria Olari

Antreprenor  general

1 664 305.77

04.04.2008

12.05.2008

Primaria Baicoi

Antreprenor  general

2 136 734.84

22.04.2008

06.05.2009

Primaria Posesti

Antreprenor  general

1 944 297.62

15.11.2007

22.11.2008
Primaria Predeal Sarari

Antreprenor  general

2 867 035.79

05.05.2007

13.06.2008

Primaria Provita de Sus

Antreprenor  general

688 602.76

07.09.2007

17.04.2008

Primaria Provita de Sus

Antreprenor  general

758 056.06

17.01.2008

15.02.2008

Primaria Provita de Sus

Antreprenor  general

978 715.84

06.05.2008

13.08.2008

Primaria Provita de Sus

Antreprenor  general

2 90 902 78 787.49

28.08.2007

19.05.2008

Primaria Sa Sangeru

823 069.41
18.07.2008

21.04.2009

Primaria Sangeru

FE-9

Antreprenor  general Antreprenor 

 peste Cricovul Sarat, comuna Sangeru, jud. Prahova 37. Reparatii covor asfaltic si  platforma de
beton, Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar, Camipna, jud. Prahova 38. Modernizare drum
local Valea Fiarelor, comuna Sotrile, jud. Prahova 39. Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega, km
9+020  – 17+220, comuna Telega, jud. Prahova 40. Modernizare drumuri comunale si de interes
local in comuna Teisani, jud. Prahova 41. Suprastructura pod pe DJ 101 R, km 5+270, Breaza, jud.
Prahova 42. Ranforsare DJ 206, km 6+740 – 7+740, Breaza – Plaiu  – Talea, jud. Prahova 43. Prag
de fund la pod peste  paraul Lupa pe DJ 214, km 0+640, Brebu, jud. Prahova 44. Reabilitare DJ
234, km 0+000 – 3+010, Chiojdeanca,  jud. Prahova 45. Reabilitare DJ 207, km 0+000 – 3+018,
Nistoresti –  Sotrile, jud. Prahova 46. Proiectare si executie Reabilitare DJ 207, km 3+018  – 5+828,
Plaiu Cornului –  Vistieru, jud. Prahova 47. Intretinere curenta drumuri  judetene (plombe -
covoare),  jud. Prahova 48. Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor judetene,
sector VII - VIII, jud. Prahova 49. Reabilitare DJ 101 S, km 8+100 - 8+917, jud. Prahova 50.
Reabilitare DJ 101 S, km 8+917 – 14+717, jud. Prahova Prahova 51. Lucrari pentru aducerea
drumului la starea tehnica initiala, DJ 102 I, Valea Doftanei – Traisteni, jud. Prahova 52. Reabilitare
DJ 207, km 5+828 – 8+378, Vistieru –  Sotrile, jud. Prahova

general 862 988.00

28.08.2007

19.09.2007

Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar 

3 317 570.06

12.06.2007

26.06.2008

Primaria Sotrile

Antreprenor  general

3 401 818.28

04.06.2008

01.05.2009

Primaria Telega

Antreprenor  general
3 709 470.71

17.09.2007

24.03.2008

Primaria Teisani

Antreprenor  general

704 768.44

13.06.2007

04.03.2008

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

1 114 772.53

22.11.2007

09.06.2008

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

2 326 954.39

30.10.2007

27.12.2007

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

2 138 023.00

10.09.2007

18.12.2007

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

2 178 219.40

22.10.2007
03.12.2008

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

2 599 257.11

18.04.2008

15.12.2008

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

1 791 840.00

30.05.2007

02.07.2007

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

4 517 208.00

27.05.2008

05.07.2008

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

1 049 205.28

22.10.2007

15.12.2008

5 036 911.59

19.11.2007

28.12.2008

Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general Antreprenor  general

1 044 801.26
14.12.2007

04.03.2008

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

3 446 519.05

19.11.2007

04.07.2008

Consiliul Judetean Prahova

Antreprenor  general

Antreprenor  general

De asemenea, asemenea, in prezent societatea societatea are in derulare derulare lucrari de drumuri
drumuri in curs de executie executie de valori valori importante importante (peste 7 milioane RON),
lucrari ce se vor executa atat in jud. Prahova cat si in jud. Dambovita, ale caror  FE-10

 beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici; lucrarile se vor intinde
pe parcursul acestui an si anul viitor, corelat cu proiectele aflate in curs. Tinand cont de evolutia din
ultimii ani in sectorul constructiilor, caracterizat de o crestere agresiva a activitatii,  precum si de
numeroasele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii in zonele rurale, S.C. CASATA SRL are ca
obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de
executare lucrari specializate in domeniul constructiilor de drumuri. Firma are experienta in
lucrarile de constructii pentru  beneficiari privati cat si din sectorul public, dat fiind ca a reusit sa
participe cu succes la mai multe proiecte ale caror beneficiari finali au fost institutii publice (in
special primarii din zone rurala), proiecte prin care contractorii au fost desemnati pe baza
experientei si ofertei competitive. Conc Concre ret, t, plan planul ul de dezv dezvol olta tare re al
soci societ etat atii ii CASA CASATA TA SRL SRL pent pentru ru peri perioa oada da urma
urmatoa toare re vize vizeaza aza completarea gamei de utilaje si echipamente existente cu
urmatoarele mijloace de productie: # incarcator frontal (vola) de capacitate de 25 tone (1 buc.) #
autobasculanta 8x4 capacitate 35 tone tone (2 buc.)

Managementul intreprinderii

Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti, coordonata de


administratorul firmei dl. Iordache Mihail. Orientat in permanenta spre cerintele pietei, acesta
vizeaza satisfacerea solicitarilor  clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu
legislatia national si standardele internationale in vigoare, in conditiile respectarii normelor de
siguranta si calitate a constructiilor, a cerintelor de urbanism si de  protejare a mediului
inconjurator, detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. Managementul firmei are ca
responsabilitati: - stabi stabili lire reaa obie obiecti ctive velor lor gen gener erale ale ale ale firm
firmei ei;; - organizarea organizarea,, conduc conducerea erea si controlare controlareaa activitat
activitatii ii genera generale le a societ societatii, atii, stabilind stabilind criteriile criteriile de
performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea produselor si serviciilor  oferite; -
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia; - ident identif ifica
icare reaa opor oportu tuni nita tatil tilor or de de afac afacer eri; i; - rep repreze rezent ntar area ea
firm firmei ei in rela relati tiil ilee cu furn furniz izor orii ii,, clie client ntii ii si alte alte orga organi
niza zati tiii cu impa impact ct real/potential asupra rezultatelor firmei; - asigurarea managementului
firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei; - coordo coordonar narea ea activ
activitat itatilor ilor din dome domeniu niull econom economic ic al compa companie niei.i.
Informatii despre personalul societatii 



 Numar total angajati in prezent: 131, din care:  Personal TESA: 23 Din punct de vedere al
pregatirii: Personal calificat: 97 Personal necalificat: 34

In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii, se va constitui o echipa de


management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. directorul proiectului –
______________  2. responsabilul financiar – __________________, responsabil cu aspectele
financiare ale proiectului 3. respon responsab sabilu ilull tehnic tehnic – ______ _________ ______
___ , respon responsab sabil il din punct de vedere vedere tehnic tehnic si operat operation ional al
al  proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de
a monitoriza realizarea acestei investitii. Din Din punct punctul ul de vede vedere re al mana
manage geme ment ntul ului ui proi proiect ectul ului, ui, impl implem ement entar area ea acestu
acestuia ia se va face face in pasi pasi structurati, in etape si activitati clar definite, astfel incat
actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. FE-11

Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor
implicate in realizarea acesteia, iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi
reprezentat astfel:

PROBLEMATIZARE A

COMUNICAREA

Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin eforturi proprii
Discut Discutii ii organi organizat zatee pentru pentru identi identifica ficarea rea aspect aspectelo
elorr pe care care le impun impun rezolva rezolvarea rea  problemelor aparute de-a lungul
procesului de implementare, precum si informarea opiniei publice locale privind progresul
implementarii proiectului. Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe
directii: mass media diseminarea rezultatelor proiectului la nivel organizational intern (echipa) si
extern (comunitatea locala) • •

DOCUMENTAREA

SELECTIA VARIANTELOR  OPTIME

PLANIFICAREA

VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA

Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii, pornind de la documentare si pana la adoptarea


modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru rezolvarea acestora.
Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si implementare. Organizarea activitatilor
bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri optimi de derulare (adica alegerea unor
variante in ceea ce priveste managementul general general al proiec proiectulu tuluii dar si select
selectare areaa prin prin licitat licitatii ii publice publice pentru pentru realiz realizare areaa divers
diverselo elorr activi activitat tatii impuse impuse de implem implement entare areaa proiec
proiectulu tului). i). Se are in vedere vedere,, de asem asemen enea ea,, si aleg aleger erea ea vari
varian ante telo lorr tehn tehnic icee opti optime me afer aferen ente te proc proces esul ului ui de
implementare. Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va   pastra un contact
permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante, responsabili cu implementarea pentru a
asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri. Are ca scop
stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a resurselor  tehnico financiare necesare
implementarii care sa asigure derularea fazelor de executie si a necesarului de fonduri in
conformitate cu succesiunea fazelor de executie implementate impuse de specificul lucrarii
Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: - monitorizarea
executarii activitatilor proiectului, care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii
rezultatelor preconizate - monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor,
modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale
proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. - diag diagno noza za proi
proiec ectul tului ui pent pentru ru a vede vedea, a, in cazu cazull apar aparit itie ieii unor unor prob
problem lemee de implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si
finalizarii  proiectului. Se vor realiza realiza evaluar evaluarii ale activita activitatilo tilorr desfas
desfasura urate te si analize analize privind privind impactul acestora; Membri Membriii echipe
echipeii de proiec proiectt vor planif planifica ica actiun actiunile ile viitoar viitoaree si masuri
masurile le corective in cazul aparitiei unor unor abateri de la calendarul calendarul de
implementare. •

Evaluarea si raportarea rezultatelor intermediare si finale

Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus, permite, pe de o parte,
exercitarea unui control permanent, simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate, iar pe
de alta parte, ofera  posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor
specifice. S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare
realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor.
Principalul Principalul obiectiv obiectiv pe care echipa echipa de implementare implementare il are
de realizat realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate
cerintele pe care beneficiarii proiectului le au. Eventualele ajustari trebuie in  primul rand
identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de
implementare. FE-12

Managementul proiectului va fi asigurat asigurat de catre responsabilii din cadrul SC CASATA


CASATA SRL avand ca

rol : Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator; Realizarea


obiectivelor proiectului; Diseminarea informatiei, promovarea rezultatelor proiectului. • • •

Managementul de proiect va pune accent pe: - abordarea de solutii concrete in functie de etapele
stabilite - un proces participativ bine coordonat - evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin
procesul participativ, evaluari interne si revizuiri - identificarea, armonizarea problemelor tehnice si
financiare de implementare a proiectului Metodele propuse pentru implementare, desi enuntate intr-
un mod general vor avea rolul de principii de  baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca
efecte: 1. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor
deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. 3.
Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice, financiare si umane pentru realizarea
proiectului, cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la
finalizarea proiectului. 4. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele
generale ale programului. 5.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea
judicioasa a resurselor umane si tehnologice  pentru implementarea proiectului. 6. Nediscriminarea
si respectarea principiului egalitatii de sanse. La finalul implementarii proiectului firma va dispune
de 135 angajati angajati din care 112 implicati direct in procesul de productie si prestari servicii.
Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 4 noi locuri de munca in primul an
dupa finalizarea proiectului. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor  legale in
vigoare, respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar noii angajati vor fi supusi
proceselor de training intern si extern la nevoie, in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in
procesul operational. Resursele umane

A fi angajat al intreprinderii CASATA inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de


lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. Compania este
structurata in 6 departamente operative (santiere AQ, departamentul tehnic responsabil cu ofertarea-
contractarea-derularea contractelor, laborator incercari, transporturi mecanizare, productie si statii
de sortare, aprovizionare) si 2 departamente neoperative (juridic si economic-financiar) avand 117
angajati la sfarsitul anului 2008. Din punctul de vedere al resurselor umane, la baza organizarii,
dezvoltarii si activitatii curente, stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare
b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d)
impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta g)
comunicarea h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale  j) incadrarea in
obiectivele stabilite Manage Managemen mentul tul societat societatii ii este preocup preocupat at
de creare creareaa unui unui climat climat de lucru lucru sanato sanatos, s, care care sa ajute la
realizarea obiectivelor stabilite, astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a
angajatilor, indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe, dintre
care exemplificam : Pachet salarial structurat pe: i. salariu ii.  bonusuri in functie de performanta
Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i. train trainin ingg-ur urii indiv individ idua uale le
FE-13

ii. traini trainingng-uri uri la la nivel nivel organ organizat ization ional al iii. iii. team teambu buil
ildin dingg-ur urii Alte facilitati: i.  posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si
extrem de dinamica ii. negoci negocieri eri anual anualee ale pachet pachetelor elor sala salaria riale
le iii iii.. divers diversee alte bonusu bonusuri ri si program programee recreat recreative ive Sinteza
situatiei financiare

In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in
perioada 2005 – 2008:

1. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati Data

Cifra de afaceri (RON)

Nr. Mediu Anual de Angajati

31.12.2005

18.545.629

45
2

31.12.2006

26.602.208

46

31.12.2007

59.051.971

64

31.12.2008

120.987.729

117

2. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2008 evidentiaza


urmatoarele nivele ale indicatorilor bilantieri: Bilant sintetic 2008

RON

Anul

2008

12

Active imobilizate - brute Valoarea amortizarii cumulate

45.529.023 22.443.748

Active imobilizate - nete (1-2)

23.085.275

345

Stocuri Creante Casa si conturi la banci

1.965.486 12.422.271 13.349.814


II

Total active circulante (3+4+5)

27.737.571

TOTAL ACTIV (I+II)

50.822.846

II I

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana l a un an

19.579.736

678

Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii, inclusiv fiscale si la
asigurari sociale

13.195.578 6.364.180

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an(bilant - chelt in avans)

4.010.259

IV

9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit 10 Datorii comerciale 11 Alte datorii, inclusiv fiscale
si la asigurari sociale Cheltuieli in avans V

Venituri in avans Provizioane

4.010.259 11.578.546

12 Ca Capital social 13 Rezultatul exercitiului financiar

100.200 14.226.992 FE-14

- repartizare profit la dividende - repartizare profit la la rezerve 14 Rezerve VI

632.007

Total capitaluri proprii TOTAL PASIV

15.022.298 50.822.846

Contul de profit si pierderi


Nr. Crt

Venituri din exploatare 1

Anul 2008

Categoria

Cifra de afaceri

RON

120.987.729

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

RON

37.395.553

Venituri din productia vanduta

RON

120.987.729

Alte venituri din exploatare

RON

377.554

Venituri din exploatare – total

RON

158.780.836

Cheltuieli materiale – total

RON

83.732.955
7

Cheltuieli cu personalul – total

RON

1.475.932

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

RON

8.059.837

RON

37.595.067

RON

241.725

11

Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte
cheltuieli de exploatare

RON

10.943.843

12

Cheltuieli pentru exploatare - total

RON

142.049.359

13

Rezultatul din exploatare

RON
16.731.477

Venituri financiare – total

RON

1.264.626

Cheltuieli privind dobanzile

RON

515.219

16

Alte cheltuieli financiare

RON

665.712

17 18 19 20

Cheltuieli financiare - total Rezultatul brut Impozitul pe profit / venit Rezultatul net al exercitiului
financiar

RON RON RON RON

1.180.931 16.815.172 2.588.180 14.226.992

5 Cheltuieli pentru exploatare 6

10

14 Cheltuieli financiare, din care 15

Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus, putem calcula cativa indicatori importanti ai
activitatii curente, care evidentiaza performanta, profitabilitatea si randamentul economico-financiar
al activitatii desfasurate, respectiv: FE-15

Nr.crt.

INDICATOR

NIVEL (%)

12345

LICHIDITATEA CURENTA LICHIDITATEA IMEDIATA SOLVABILITATEA GRADUL DE


INDATORARE PROFITABILITATEA

141% 131% 117% 46% 28%

3. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici


(cifra de afaceri, profit net, angajati, active totale, marja profitului net) este prezentata in mod grafic
in cele ce urmeaza: Ev vo o l u ti ti a n u m a r u l u i m e d i u a n u a l d e sa sa in pe rioada 2005 -
2008 14 0 12 0 10 0 80

nr. mediu ann

60

de salariati

40 20

Asa cum rezulta rezulta si din grafic graficul ul alatur alaturat, at, dezvol dezvoltar tarea ea
societatii si activitatii acesteia a condus si la cresterea numarului de salariati. Numarul mediu de
salariati la CASATA SRL a crescut de la 45 salariati in 2005 la 117 in 2008. Cresterea numarului
de salariati specializati pe diverse meserii specifice sectorului constructiilor, arata capacitatea
societatii de a recruta si pastra angajati, mai ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu
un deficit de forta de munca in ultimii ani.

0 2 00 00 5

2 00 00 6

2 00 00 7

2 00 00 8

Evolutia activelor totale in perioada 2005 - 2008 60000000 50000000 40000000 30000000

active total

Imaginea alaturata evidentiaza faptul ca firma a avut o  preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii
ani cu o gama variata de utilaje , echipamente si masini care sa o faca competitiva si sa asigure
asigure capacitatea de a executa lucrarile de constructii la o calitate inalta. De menitonat faptul ca
valoarea activelor corporale a crescut de la 4 milioane RON in 2005 la 22 milioane RON in 2008,
respectiv o crestere de peste 5 ori in perioada analizata.

20000000 10000000 0 2005

2006

2007

2008
Evolutia Evolutia cifrei cifrei de afaceri in pe rioada 2 2008 140000000 120000000 100000000
80000000 60000000 40000000 20000000 0

Asa cum arata graficul alaturat, cifra de afaceri a intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa
in ultimii patru ani, ajungand de la 18 milioane RON in 2005 la peste 120 milioane RON la sfarsitul
anului 2008, respectiv o crestere de peste 6 ori in cadrul  perioadei ce face obiectul analizei.

cifra de afac

2005 2006 2007 2008 2008

FE-16

Graficul de mai jos prezinta evolutia profitului net in ultimii 4 ani (perioada 2005 – 2008) – valori
exprimate in RON:

Dupa cum este prezentat mai sus, evolutia profitului net a fost net crescatoare, trendul fiind in
acelasi sens cu al cifrei de afaceri, activelor totale si al celorlalti indicatori bilantieri  principali,
ajungand de la 2,5 milioane RON in 2005 pana la 14 milioane RON la finele lui 2008 (crestere de
peste 550%).

Evolutia Evolutia profitului net i n perioa da 2005 2005 2008 16000000 14000000 12000000
10000000 8000000

profit ne

6000000 4000000 2000000 0 20 0 5

2 00 6

20 07

2 0 08

Ev olutia olutia cifrei de aface ri si a profitului profitului net perioada perioada 2005 - 2008

140000000 120000000 100000000

4. In ultimii 4 ani de activitate, firma a inregistrat un trend ascendent impresionant, cifra de afaceri
crescand de peste 6 ori, profitul net de peste 5 ori, iar valoarea activelor totale majorandu-se de 5
ori.

80000000 60000000 40000000

profit net

20000000

cifr a de afacer  afacer 


0         1         9         2         9         1         4         4         3         4   ,         1

2005 2005

        8         4         6         4         1         8         9         1         2   ,         2

2006 006

        9         2         7         4         3         8         8         4         0   ,         2

2007 2007

2008 2008

Indicatori

Bilant dec 2005

Bilant dec 2006

Bilant dec 2007

Bilant dec 2008

Cifra de afaceri Profit brut Profit net Active im imobilizate Active circulante Capital social Capital
propriu Marja profitului brut

18545629 2998564 2554249 4777937 4074583 200 3033998 16,16%

26602208 3871693 3238283 7248145 9434027 200 3718032 14,55%

59051971 7404969 6180987 18006107 18368112 100200 6821059 12,53%

120987729 18815172 14228992 22437599 27737571 100200 15022298 15,55%

FE-17

3. PREZ PREZEN ENTA TARE REA A PROIE PROIECT CTUL ULUI UI Descriere proiect

Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand promovarea unei
activitati economice generatoare de profituri, prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu
cresterea independentei tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a lucrarilor, cu respectarea
cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si
urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor legale, a celor de reglementare,
reglementare, cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite oferite
beneficiarilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei
acesteia pe piata de  profil. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva
rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce
implica obligativitatea asigurarii in continuare a  profesionalismului si performantei in lucrarile
executate. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si  prin dotarile tehnice
intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. Prin urmare pentru realizarea obiectivelor
este necesara cresterea nivelului de tehnologizare, automatizare, valorificarea sectorului productiv
al intreprinderii, prin achizitionarea unor utilaje specifice noi, moderne. In cadrul cadrul acestu
acestuii proiec proiectt SC CASAT CASATA A SRL propun propunee achizit achizition ionare
areaa unor unor active active corpor corporale ale noi, noi,  profesionale, cu grad de tehnologizare
ridicat, ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare lucrari de
constructie in sectorul de drumuri si autostrazi, respectiv: 1. incarcator frontal frontal (1 buc.) 2.
autobasculanta (2 buc.) In plus, acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru
realizarea investitiei. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea
capacitatii de productie,  pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii
efective a lucrarilor, cat si in activitatea de marketing, organizare/optimizare fluxuri de productie.
De precizat faptul ca societatea detine personal specializat si cu experienta in domeniul
constructiilor, astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. Putem spune ca firma firma are
maturitarea maturitarea necesara realizarii acestui acestui tip de investitie investitie prin prisma
prisma lucrarilor lucrarilor efectuate efectuate si a experientei CASATAigate in contractele de
lucrari de constructii si reabilitari de drumuri finalizate in bune conditii cu primarii si consilii
judetene, prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale aferente. Avand in
vedere ca CASATA se numara printre companiile locale care realizeaza l ucrari de constructii de
drumuri dar si civile si industriale, s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca „solutiile
integrate” sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic. Astfel, managementul s-a
orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi
mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient, sa creeze independenta
tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de utilaje de la terti generand
costuri suplimentare si pierderi de timp), sa contribuie la cresterea productivitatii, la scurtarea
timpilor  de executie, astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte, iar in cadrul
echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”. Experienta Experienta
anterioara anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in acest acest sector, sector, trendul
trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane, contractele realizate pana in prezent
si finalizate cu autoritati locale in  bune conditii, precum si performantele economico-financiare ale
companiei rezultate conform bilantului, atesta faptul ca echipa are capacitatea, maturitatea,
competenta si resursele necesare implementarii proiectului. Echipamente de achizitionat si
caracteristicile acestora, furnizori

In cadrul acestui proiect, sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe: Nr. crt.

Denumire

Autobasculanta 35 1 to

UM

b uc

Cantitat e

Valoare EUR(*)

190.000,00 FE-18
Valoare RON (*)

797.525,00

2 Incarcator frontal

b uc

TOTAL

240.000,00

1.007.400,00

430.000,00

1.804.925,00

(*) Valorile sunt fara TVA.

Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate certificate de
conformitat conformitatee si certificate certificate de garantie, garantie, carte/fisa tehnica, potivit
standardelor de calitate internationale specifice, furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de
selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile  programului. Furnizorii vor fi societati
autorizate sa comercializeze astfel de utila ilaje, dintr intree acestia putan tand fi exemplific ificaati
S.C. .C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L., S.C. MARCOM RMC, sau S.C. MHS Truck & Bus
S.R.L., S.C. DIAMOND S.R.L. Caracteristici tehnice generale principale principale ale activelor
corporale achizitionate achizitionate prin proiect

UTILAJUL

CARACTERISTICI TEHNICE

INCARCATOR  FRONTAL

- greutate: 25 to - capacitatea cupei: 5 mc - motor: diesel, 300 cp - schimbator viteze: automat -


comanda: hidraulica - cu convertizor de cuplu si schimbare a vitezelor sub sarcina, indiferent de
sensul de mers AUTO AUTOBA BASC SCUL ULAN ANTA TA - tract tractiu iune ne:: 8x4 -
capacitate bena: 18 mc - motor: diesel, 400 cp - greutate totala admisa: 35 000 kg Modul in care
echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei

Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea
cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale, valorificarea sectorului
productiv, avand in vedere   pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In plus, se
urmareste minimizarea cheltuielilor  implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de
munca aferente.  Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor
opera in 2 schimburi prin deplasare efectiva la locatiile lucrarilor, la santierele si punctele de lucru,
in mod planificat. Prin punerea lor in functiune va creste capacitatea de executie a lucrarilor si se va
reduce timpul efectiv de realizare. Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce
cateva avantaje competitive deloc de neglijat in cadrul firmei, si anume: - cresterea productivitatii
muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite lucrari/operatiuni - cresterea numarului
si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie - cresterea
gradului de flexibilitate al firmei in abordarea lucrarilor  - cresterea vitezei de operare si diminuarea
timpilor de predare a lucrarilor. FE-19

Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de
protectia muncii, atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in
vecinatatea acestora. Impreuna cu aceste masuri, achizitia noilor mijloace de productie va induce un
impact pozitiv in activitatea firmei. Viitoare noi produse, servicii planificate Proiectul nu isi
propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii, ci sa consolideze prin modernizare
– tehnologizare, un sector productiv existent al companiei, care inregistreaza profituri ce pot fi
maximizate prin aceste investitii in active tangibile. Realizarea investitiei va conduce la
imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia managementului de mentinere si
dezvoltare pe piata specifica, avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci cresterea
competitivitatii firmei pe acest plan. Avantaje obtinute obtinute de societate prin prin
implementarea proiectului proiectului

Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei, si subliniind faptul


ca acestea ofera - un mix perfect de putere - confort si fiabilitate - forta de tractiune marita - un
consum foarte redus de combustibil, fiind prietenoase cu mediul - multifunctionalitate in lucrari de
terasamente si ca utilaje de transport in cariere - productivitatea excelenta - folosesc cele mai noi
tehnologii - durata lunga de functionare,  putem mentiona avantajele pe care CASATA SRL le
poate obtine fata de concurenta, in urma realizarii investitiei . Acestea pot fi grupate in cateva
categorii, respectiv: tehnologice, tactice si strategice si pot fi detaliate dupa cum urmeaza: 

avantaje tehnologice o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii o modularitate
si flexibilitate in executarea lucrarilor  o  productivitate sporita o  precizie si siguranta in executie o
simplitate in utilizare o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE o
robustete si fiabilitate

avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt) o cresterea eficientei executiei o cresterea
rentabilitatii o  posibilitatea de a presta lucrari si servicii cu mijloace de productie proprii o
optimizarea cash-flow ului o amortizarea investitiei in timp relativ scurt

avantaje strategice (cu efecte pe termen lung) o cresterea competitivitatii pe piata locala o
imbunatatirea imaginii o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii

Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta, avand in prezent in
derulare contracte mari cu beneficiari importanti (Consiliul Judetean Judetean Prahova, Primaria
Brezoaele Jud. Jud. Dambovita, SC Brazi Industrial Parc SA etc.), realizarea investitiei va permite
derularea in bune conditii a acestora, contractarea unor noi lucrari de amploare si in viitor, deci
implicit, dezvoltarea sustenabila pe termen mediu,  prin crearea unei independente tehnologice si
economice. Totodata, prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale
firmei, intrucat se achizitioneaza utilaje noi si performante, cu durata mare de functionare, fiabilitate
crescuta, deci se creste FE-20

nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. Acestea vor fi utilizate in
procesul de  productie si vor contribui la dezvoltarea activitatii curente a societatii , respectand
standardele europene de mediu, iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea
decalajului de productivitate existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul
constructiilor de drumuri si autostrazi.

Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora , evolutia strategiei strate giei de
dezvoltare in functie de evolutia pietei Aceste mijloace de productie productie sunt de fapt
echipamente echipamente multifunctionale extrem de utile societatii. Pot avea multiple utilizari,
conducand la cresterea eficientei fluxurilor operationale din cadrul firmei. In fluxul de  productie
ele vor fi deplasate la locatiile diverselor lucrari pe care compania le are contractate pe santiere si
puncte de lucru. Autobasculantele vor fi folosite la transportul rutier al mixturilor asfaltice,
agregatelor de balastiera si cariera cariera din productia proprie proprie si achizitiona achizitionate,
te, precum si al celorlalte materiale materiale de constructii constructii utilizate utilizate in
activitatile desfasurate de societate. Incarcatorul frontal va fi folosit la incarcarea materialelor in
mijloacele de transport si excavatii terasamente, degajari amplasamente, etc. In alta ordine de idei
achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului ca este necesara
optimizarea si dezvoltarea activitatii de lucrari de constructii drumuri, pe fondul concurentei in
piata specifica, iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi,
profesionale astfel incat sa se asigure competitivitatea lucrarilor executate. Aceste echipamente
completeaza fluxul de   produ producti ctiee actual actual al firmei firmei,, contrib contribuin uindd
in mod semnif semnifica icativ tiv la creste cresterea rea produ productiv ctivitat itatii ii aceste
acesteii activi activitat tatii economice, prin reducerea timpilor de executie si sporirea numarului de
lucrari, reducerea fortei de munca inchiriate. Activitatile implicate de contractele aflate in derulare
in domeniul constructiilor vor fi planificate riguros, societatea nemaiavand dependenta de alte
companii de la care inchiria uneori pana in prezent astfel de utilaje pentru onorarea contractelor.
Prin urmare gradul de independenta al firmei va fi mai mare pe acest palier, conducand la o
dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung, si la o
adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei. Furnizorii vor fi alesi in i n urma
parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului. Conform procedurilor,  pe intreg procesul
de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: - nediscriminarea -
tratamentul egal - recunoasterea reciproca - transparenta -  proportionalitatea - eficienta utilizarii
fondurilor publice - asumarea raspunderii - evitarea conflictului de interese - neretroactivitatea
contractului. Dar, Dar, pentru pentru fundam fundament entare areaa bugetu bugetului lui,, s-a
apelat apelat si la oferte oferte orienta orientative tive ale unor unor operat operatori ori din domeni
domeniu, u, respectiv: - S.C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.; S.C. MARCOM RMC pentru
RMC pentru incarcatorul frontal si, - S.C. MHS Truck & Bus S.R.L., S.C. DIAMOND S.R.L.pentru
autobasculanta. Decizia Decizia finala referitoare referitoare la furnizor furnizor va fi luata in
functie de facilitatile la dotarile dotarile tehnice, pret, performant performante, e, calitate, optiuni
oferite. Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip
de echipamente –  din punct de vedere strict tehnic:  multifunctionalitate   punctele de contact
sunt reduse la minim   precizie si confort in executie  fiabilitate   productivitate FE-21



folosesc cele mai noi tehnologii ofera solutii pentru economisirea timpului consum redus de
combustibili utilaje nepoluante.

Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de
cea mai buna calitate, provenienta fiind europeana la standardele de calitate, siguranta si
performanta cerute de legislatie. Datorita flexibilitatii in productie de care dispun, aceste
echipamente se integreaza perfect fluxului tehnologic actual. Ele for fi folosite la lucrarile de
executie, intretinere, reabilitare, modernizare si reparatii drumuri si poduri; consol consolida idari ri
si aparar apararii de maluri maluri;; extrac extractia tia si preluc prelucrare rareaa agrega agregatelo
telorr de balasti balastiera era,, planif planifica icandu ndu-se -se si  programandu-se operarea
acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate, prioritizandu-le in functie de
termenele respective. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va
conduce la dezvoltarea planificata a intreprinderii. Pentru montarea echipamentelor, nu sunt
necesare realizarea de amenajari speciale, societatea detinand hale si spatii unde acestea pot fi
localizate. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici avize si acorduri
suplimentare. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului.
Devizul total al investitiei

DENUMIRE CHELTUIALA

VALOAREA TOT TOTALA A CHELTUIE LII CU TVA (RON)

VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A CHELTUIE LII (RON)

FINANTAREA NERAMBURSABILA

 PROCE   NT (%)

Teren Cladiri Mijloace fixe tangibile, din care: autobasculant a incarcator  frontal tota l Consultanta
implementare proiect

val.fin.nera mb.

la val.  Elig.a chelt.

cheltuieli neeligibil  e

151.529,7 9 191.406,0 0 342.935,7  9

949.055,00

797.525,21

0,55

436.565,30

1.198.806,00
1.007.400,00

0,55

551.450,76

360.959, 91 455.949, 24 816.909, 15

2.147.86 .861,00

1.80 .804.925,21 ,21

0,55

988.016,06 

188.888,00

158.729,41

0,55

86.888,48

TOTA L

CONTRIBUTIA PROPRIE

2.336.749,00

1.963.654,62

2.336.749,00

FE-22

0, 0,60

71.840,9 3

888.750, 1.074.904,54   08

30.158,59

373.094,3 8

4.

PLANUL OPERATIONAL
Fluxul tehnologic al utilajelor incluse in procesul de productie

Mijloacele de productie achizitionate prin proiect vor fi utilizate in cadrul departamentului de


transporturi mecanizare al firmei si vor deservi celelalte departamente operative, respectiv sectia de
productie/executie, departamentul tehnic, aprovizionarea. Acestea vor fi deplasate permanent la
lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru, pentru deservirea echipelor, pe tipuri
de activitati ce se desfasoara desfasoara la locatiile lucrarilor respective, dupa cum urmeaza: -
Manipularea materiilor prime, materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si
a materialelor ce constituie obiectul lucrarilor (transport mixturi asfaltice, agregate de balastiera si
cariera, in locuri greu accesibile unde alt tip de utilaje nu ajung etc.) - Transportul materialelor si
echipamentelor echipamentelor de mic volum la si de la lucrarile lucrarile contractate -
Incarcarea/descarcarea materialelor de constructii in mijloace mijloace de transport transport -
Excavatii terasamente - Asigurarea unui flux continuu de lucru prin deplasarea materialelor si
echipelor proprii - reduce efectiv timpul pentru transportul, descarcarea, montajul montajul
materialelor  - Deplasarea urgenta in teritoriu a utilajelor proprii cu materiale si echipe - Ofera
conditii noi de munca, profesionale, automatizate, eficiente, ce vor fi folosite in vederea optimizarii
si dezvoltarii activitatii de realizare a lucrarilor de constructii drumuri. Prin urmare, procesul
tehnologic care se va desfasura pe santiere, in urma investitiei, va fi imbunatatit  prin achizitionarea
unor masini si utilaje moderne care sa reduca interventia factorului uman (acesta fii nd pastrat cu rol
de observatie) cat si timpii de executie. De asemenea, nu trebuie omis faptul ca vor fi
CASATAigate si noi functionalitati in santier – demolare, mutare cantitati deseu constructii pentru
crearea de fronturi de lucrari, optimizarea santierului si eliberarea rapida de materiale. Descrierea
lucrarilor/serviciilor oferite

Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al firmei, ce
va beneficia de tehnologii noi, ultraperformante si nepoluante. Trebuie mentionat ca nu vor exista
introduceri noi de   pro produ duse se/s /ser ervi vici ciii ca urma urmare re a impl implem emen
enta tari riii aces acestu tuii proi proiec ect, t, firm firmaa prop propun unan andu du-s -sii doar doar
sa mare mareas asca ca  productivitatea acestei activitati economice si reducerea costurilor si
timpilor pe aceasta zona de activitate. Astfel:   pentru lucrarile de modernizare si reparatii
drumuri si poduri sau consolidari si aparari de maluri: cu autobasculanta se incarca, transporta
transporta si descarca materiale materiale de constructie acolo unde acestea sunt necesare pentru
executarea lucrarilor   pentru extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera: cu incarcatorul
frontal se excaveaza in  terasamente, se transporta materialele de constructie rezultate, eventuale
derivatele rezultate  autobasculanta va fi folosita si pentru transportul agregatelor de balastiera si
mixturilor asfaltice rezultate de la departamentul de instalatie de asfalt si de la instalatiile de sortare;
dupa caz, acestea vor fi transportate fie in depozite fie la punctele de lucru aflate pe santiere la
lucrarile contractate; de asemenea va fi utilizata pentru mutare – evacuare cantitati de deseuri
materiale de constructie constructie rezultate rezultate din activitatile activitatile de reamenaja
reamenajare/con re/consolid solidare/te are/terasar rasaree efectuate efectuate in cadrul cadrul
lucrarilor de constructii drumuri incarcatorul frontal este necesar atat in sectorul de aprovizionare
cat si in sectorul de productie si  la depozite, inclusiv pentru lucrari de degajare/amenajare spatii
productie, manipulare materiale, demolare etc . Prin urmare, aceste utilaje ajuta foarte mult la
economisirea timpului pierdut cu transportul materialelor  de constructie specifice la lucrarile
contractate de societate si anume: scutesc firma de cheltuielile cu transportul materialelor, si
eventual a fortei de munca inchiriate, precum si a echipamentelor inchiriate. Cu echipamentele
achizitionate in proiect ce vor fi integrate in fluxul de productie, se vor putea realiza economii
semnificative si FE-23
creste numarul de lucrari lucrari constructi constructiii realizate, realizate, marind marind astfel
astfel productivita productivitatea tea firmei. firmei. Pentru exemplificare exemplificare mentionam
faptul ca o autobasculanta se inchiriaza cu 100 de lei pe ora si 5 lei/km. De asemenea vor putea fi
diversificate activitatile companiei prin executarea de lucrari si prestarea de servicii diversificate in
domeniul constructiilor in general cu ajutorul acestor utilaje – deci sustenabilitate si durabilitate a
activitatii companiei. De mentionat ca mijloacele de productie achizitionate vor participa la
procesul de productie implicat de dezvoltarea unor lucrari contractate cu clientii pentru perioada
urmatoare: Beneficiar

Lucrare

S.C. S.C. BRAZI BRAZI INDU INDUSTR STRIAL IAL PARC PARC S.A PRIMA PRIMARIA
RIA COMUN COMUNEI EI POIAN POIANA, A, JUD. DAMBOVITA PRIMARIA
BREZOAELE, JUD.DAMBOVITA CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Demolare, dezafectare, ecologizare suprafete Asfaltare strada Biserica-Iepuras in comuna Poiana


PRIMARIA BREZOAELE, JUD.DAMBOVITA JUD.DAMBOVITA Imbracamin Imbracaminte te
bituminoas bituminoasaa usoara usoara pe DJ219,sat DJ219,sat Zambroaia, Zambroaia,
com.Predeal Sarari, jud. Prahova Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor 
publice-plombe si covoare bituminoase, pe sectorul III

Dupa achizitionarea utilajelor, societatea va efectua instalarea acestora, va elabora proceduri tehnice
de lucru si executie, executie, va instrui instrui personalul personalul si le va include in fluxul fluxul
de productie, prin programarea programarea lor pe trasee, santiere, echipe, durate de functionare,
normare. IN CONCLUZIE , prin achizitionarea acestor utilaje societatea va executa lucrari mai
ieftine prin reducerea costurilor cu transportul si montajul, montajul, angajare de personal, personal,
cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite clientilor, in conditii de
rentabilitate economica pentru firma. Rezultatele proiectului

Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate:  



cresterea si diversificarea lucrarilor si serviciilor in domeniul constructiilor si reabilitarilor de


drumuri 3 mijloace de productie moderne noi existente in fluxul de productie cresterea
complexitatii lucrarilor executate si a capacitatii de productie crearea de 4 noi locuri de munca si
mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu
inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente scaderea timpilor de executie la
anumite lucrari alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca introducerea
unor tehnologii moderne, avansate de productie introducerea de fluxuri de activitati mecanizate in
cadrul sectoarelor de productie crearea si mentinerea unui flux tehnologic nepoluant, utilajele
achizitionate fiind de ultima generatie ale unor producatori europeni cu traditie in domeniu; acestea
se evidentiaza prin fiabilitate, condum redus de combustibili, silentiozitate, precizie; nu produc
resturi materiale. durata prelungita de viata a utilajelor.

Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in mod
obiectiv: cresterea cifrei de afaceri  cresterea numarului de lucrari prestate/oferite  scaderea
cheltuielilor cu utilajele inchiriate  cresterea numarului de salariati.  Ca surse si mijloace de
verificare, rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin: documentele contabile ale societatii 
balanta de venituri si cheltuieli  rapoarte si procese verbale interne  statistici ale departametelor
de marketing si contabilitate.  FE-24

In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii, i nvestitii, in primul rand vor
beneficia angajatii existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru, clientii directi
ai companiei prin calitatea si rapiditatea executarii lucrarilor de drumuri, noii clienti care vor avea
un furnizor de lucrari competitiv prin gradul inalt de mecanizare, tehnologizare; de asemenea, noii
angajati ai firmei care vor beneficia de conditii moderne de lucru si firma per ansamblu a nsamblu
prin valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare implementarii acestui proiect.

Protectia mediului, eficienta energetica si dezvoltarea durabila Achizitia de utilaje moderne la S.C.
CASATA SRL va permite reducerea emisiilor, deseurilor si a altor  elemente si factori legati de
poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator. Prin implementarea proiectului care presupune
achizitia de utilaje util aje moderne va scadea consumul de resurse materiale si naturale, prin
utilizarea optima a acestora, reducandu-se astfel efectele negative asupra mediului inconjurator.
Utilajele ce vor fi achizitionate prin proiect vor fi de generatie noua, si implicit vor avea un consum
redus de combustibili si lubrifianti, fiind in acelasi timp silentioase datorita dotarilor tehnice cu
sisteme moderne antivibratie rezultand un sonor redus. Achizitia utilajelor va fi in conformitate cu
politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila prin minimizarea efectelor adverse asupra
mediului a activitatii de constructii. Proiectul are un caracter inovativ, prin acesta fiind introduse in
activitatea desfasurata in sectorul de  productie, cele mai moderne tehnologii in materie de utilaje
utilizate in aceasta ramura a economiei. De asemenea prin realizarea acestei investitii in utilaje noi,
firma contribuie la modernizarea de ansamblu a sectorului de constructii din judetul Prahova
contribuind la reducerea decalajelor tehnologice si economice in zona prin introducerea progresului
si ridicarea nivelului tehnic de dotare. Productia preconizata

Previz Previziun iunea ea nivelu nivelului lui vanzar vanzarilo ilorr pentru pentru lucrar lucrarile ile
pe care care firma firma le va realiza realiza in condit conditiile iile utiliza utilizarii rii noilor 
noilor  echipamente este relativa in situatia in care CASATA mai desfasoara si alte activitati in
domeniul constructiilor  civile si industriale. S-a considerat ca o previzionare a nivelului vanzarilor
din doua perspective este mai aproape de adevar: varianta optimista vs varianta pesimista, o medie a
acestor doua variante de calcule economice fiind cel mai probabil sa se realizeze faptic. Astfel s-a
estimat obtinerea unei cifre de afaceri de 267 milioane RON in al saselea an de la implementare,
repezentand o crestere de peste 2 ori fata de anul zero, si un profit net de 21 milioane RON in anul
6. Costuri operationale si costuri de intretinere Avand ca deziderat principal “calitatea lucrarilor” ce
vor fi realizate in cadrul firmei, SC CASATA SRL va utiliza in cadrul procesului tehnologic si
fluxurilor de activitati lucrari de fiabilitate si calitate. De asemenea, asigurarea a 4 locuri de munca
pe perioada nedeterminata va conduce la eforturi financiare suplimentare. Astfel  pentru forta de
munca nou angajata se preconizeaza costuri salariale de 900 lei/luna /salariat; se va avea in vedere
un consum mediu de combustibil/autobasculanta de 3000litri/luna si un consum mediu lunar de
combustibil pentru incarcatorul frontal de 3000 litri/luna astfel incat costurile lunare cu
combustibilul vor creste cu aproximativ 38000 lei. In ce priveste costurile de intretinere acestea vor
vor fi la nivel minim intrucat furnizorii vor livra echipamentele cu termene de garantie astfel incat
societatea va suporta numai revizii periodice la  preturi minime. Luand in considerare cele
specificate mai sus costurile operationale anualizate vor ajunge pana in anul 6 la urmatoarele valori:
costuri cu materii prime prime si materiale auxiliare: auxiliare: 88,9 milioane lei  costuri cu forta
de munca: 3,2 milioane lei   alte costuri de exploatare: 40 milioane lei In aceste conditii, dupa
scaderea impozitelor si taxelor precum si a amortizarilor, rezulta un profit net estimat in anul 6 de
21,6 milioane lei. Acest profit net va creste odata cu atingerea nivelului de profitabilitate al tuturor 
echipamentelor ce alcatuiesc fluxul tehnologic extins.

FE-25

5.

ANALIZA PIETEI 6.

Potr Potriv ivit it prev previz iziun iunilo ilorr inclu incluse se in ulti ultimu mull rapor raportt into
intocm cmit it de firm firmaa brita britani nica ca Busi Busine ness ss Moni Monitor  tor 
Internationa Internationall (BMI), (BMI), valoarea pietei constructiilor constructiilor din Romania
Romania va fi, in 2009, 2009, de 32,62 miliarde miliarde de lei (13,31 miliarde USD). Specialistii
companiei estimeaza ca valoarea acestui sector va continua sa creasca, treptat, pana la 43,13
miliarde de lei (18,12 miliarde USD) in anul 2012. Astfel, dupa evolutia-record inregistrata in 2007
(+13,19% comparativ cu anul anterior), anul acesta ritmul de crestere a pietei va fi de 8,72% (fata
de 2008), urmand a atinge, in 2012, un avans de numai 4,26% in raport cu anul precedent. Totodata,
in 2009, sectorul constructiilor va reprezenta 6,05% din valoarea PIB, in timp ce numarul de
angajati din industrie va totaliza 0,75 milioane de muncitori, respectiv un raport de 8,12% din
totalul personalului angajat din Romania. Reprezentantii BIM estimeaza ca numarul salariatilor din
constructii va ajunge, in 2012, la 0,92 milioane (10,03% din forta de munca autohtona). Astfel,
piata constructiilor din Romania va fi afectata de contextul economic dificil, mai ales in ceea ce
priveste nivelul investitiilor din sectorul imobiliar, insa va avea in continuare un trend crescator.
Referitor la segmentul de infrastructura, analistii BMI estimeaza ca marile proiecte de constructii de
drumuri si autostrazi demarate anul trecut vor fi realizate, insa vor fi inregistrate intarzieri fata de
termenele anuntate anuntate initial. Studiul Studiul mai arata ca densitatea densitatea drumurilor
drumurilor în România este de patru ori mai mica fata de alte state din Europa de Est si Centrala si
de 14 ori mai mica fata de cea din tarile dezvoltate. Specialistii spun ca, statistic, avem cea mai
dinamica piata de constructii de drumuri din regiune, dar ca rata de crestere se explica  prin
fondurile mici alocate în anii trecuti, si nu prin investitiile anuntate pentru viitor. Chiar daca piata
româneasca româneasca va creste cu 30% pe an pâna în 2012 si piata din Polonia Polonia va creste
creste doar cu 11%, sumele investite investite anul trecut de Polonia Polonia în infrastruc
infrastructura tura rutiera sunt de 4,5 ori mai mari decât cele alocate alocate în România România în
acest sector, astfel incat pentru a pastra ritmul si pentru a indeplini obiectivele strategice in aceasta
privinta sunt necesare investitii de mare amploare in infrastructura rutiera romaneasca, cu obiectivul
final de a se ajunge la standardele Europei de Vest in infrastructura i nfrastructura rutiera. In ceea ce
priveste cota de piata a CASATA in acest domeniu, aceasta este de circa 0,3%, cu o cifra de afaceri
pentru 2008 de aproximativ 41 milioane USD, procent relativ mic la nivel national dar important i
mportant la nivel regional, avand in vedere multitudinea de concurenti pe aceasta ramura si faptul
ca firma se incadreaza in categoria IMM. Clienti La nivelul anului 2008, clientii cei mai importanti
ai firmei au fost: Clienti existenti

% din total

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA BUSTENI PRIMARIA SOTRILE PRIMARIA


CARBUNESTI PRIMARIA PROVITA DE SUS PRIMARIA DRAGANESTI

46.17

Produse/servicii vandute
-modernizare drumuri, poduri beton, consolidari  podete - modernizare strazi - modernizare strazi -
modernizare strazi - modernizare strazi - modernizare strazi

6.64 2.78 2.56 2.42 2.39

Pana la aceasta data, printre clientii importanti aferenti anului 2009 - 2010 sunt potrivit contractelor
incheiate: Clienti existenti

% din total

Produse/servicii vandute

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

26 %

-modernizare strazi

FE-26

PRIMARIA CAMPINA, JUD.PRAHOVA PRIMARIA PO POIANA, JJU UD.DAMBOVITA


PRIMARIA VALEA CALUGAREASCA S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.
JUD.PRAHOVA PRIMARIA CIOLPANI, JUD ILFOV PRIMARIA BREZOAIA, JUD.
DAMBOVITA

18 % 10% 12 % 23%

-modernizare strazi -asfaltare st strazi -asfaltare strazi -demolare, de dezafectare, ec ecologizare


suprafete -asfaltare strazi -asfaltare strazi

5% 6%

Furnizori Compania in activitatea sa curenta, avand in vedere diversitatea activitatilor, apeleaza la


mai multi furnizori, dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos: Furnizori existenti

1.FURNIZORI 1.FURNIZORI MATERIALE: S.C. TRANS BITUM S.R.L. S.C. HOLCIM S.A.
S.C. WIN PASS OIL S.R.L. Alti furnizori 2.PRESTATORI DE SERVICII S.C. TRANS BITUM
S.R.L. S.C. GEOMAV CONSTRUCT S.R.L.

% din total

Ce furnizeaza

22 5.8 4.40 59.4 12

bitum, filer   ciment, filer   Motorina

11.79 4.61

Servicii de cazare, de transport, posta, telecomunicatii. Inchiriere masini lucrări sub antrepriza
Se observa faptul ca managementul companiei are experienta necesara astfel incat sa adopte o buna
politica de furnizori si clientela, respectiv sa evite gradul de dependenta operationala si financiara
fata de un singur furnizor  sau fata de un singur client major. Dispersia acestora este relativ mare,
iar firma nu este expusa la riscuri majore de dependenta fata de un furnizor/client major. Piata Tinta
a companiei este constituita in special din autoritati publice locale l ocale (primarii, consilii judetene
din regiune) dar si din persoane juridice (IMM , corporatii, dezvoltatori, institutii publice si private)
care opereaza in mediul industriei constructiilor si utilizeaza servicii oferite de CASATA in functie
de necesitatile de infrastructura, reamenajari, reabilitari, servicii de intretinere si bineinteles
constructii drumuri si autostrazi. Concurenta Concurentii S.C. CASATA SRL sunt companii
similare care executa lucrari in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri. Astfel
concurenta CASATA este reprezentata de intreprinderi mici si mijlocii  prestatoare de servicii in
sectorul constructiilor civile si industriale, in special din judetul Prahova, dar si din zone limitrofe.
De aceea managementul intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi,
performante, care sa ii permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata. Majoritatea
intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale CASATA. Intrepinderile
mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje tehnologice si de integrare a productiei,
care insa pe termen lung pot fi depasite de dinamismul IMMurilor. Se poate afima ca prin
implementarea cu succes a  prezentului proiect, S.C. CASATA CASATA SRL va obtine avantaje
competitive competitive insemnate pe piata din regiune, fapt fapt care o va sprijini in procesul de
extindere a activitatii si catre alte a lte zone ale tarii. Tabelul de mai jos prezinta principalii
concurenti ai companiei CASATA SRL la nivel local si regional si  performantele financiare ale
acestora la nivelul anului 2007: Nr.cr t.

Nume Companie

Cifra de afaceri 2007 (RON)

Profit Net 2007 (RON)

FE-27

Numar mediu angajati 2007

12

SC STAR T&D SRL SC CONDORII SULT SRL SC DRUMURI SI PODURI PRAHOVA SA SC


MATERO AMA SRL SC SCT SRL

345

43.326.064 14.819.126

2.018.242 605.286

176 135

20.722.482

1.082.495
218

5.673.777

869.785

15

583.739

135.806

Din tabelul de mai sus se constata ca principalii concurenti sunt in general intreprinderi mici si
mijlocii si concureaza mai ales la contractarea proiectelor de constructii in judetul Prahova dar si
limitrofe (Dambovita, Ilfov). Acestia din punct de vedere al pricipalilor indicatori bilantieri nu se
ridica la acelasi nivel cu CASATA, fapt ce demonstreaza comparativ managementul performant al
acestei societati. Avantajul CASATA este ca aceasta deja are o traditie in piata, a devenit un nume
cunoscut si are lucrari in derulare atat cu firme private cat si cu autoritati publice, dovedind
capacitatea de a executa si coordona lucrari de amploare si de a obtine contracte prin participari la
licitatii. Realizarea investitiei propuse va mari capacitatea de a gestiona proiecte de mai mare
amploare si va conferi avantajul competitiv al unei intreprinderi ce detine experienta, dotare
moderna dar si mobilitatea, flexibilitatea flexibilit atea si dinamismul unui IMM. Analiza SWOT

1. 2. 3. 4.

5. 6.

PUNCTE TARI compan companie ie dina dinamic micaa in plina plina asce ascensi nsiune une
adapta adaptabil bilitat itatee si flexib flexibili ilitate tate inalta inalta experi experient entaa in
proiect proiectee de anverg anvergura ura echipa echipa de cond conduce ucere re exper experime
imenta ntata ta cu cu relatii bune in piata adresabilitate regionala perfor performan mante te financ
financiar iaree deos deosebi ebite te

PUNCTE SLABE 1. dependenta de utilaje moderne 2.  brand putin cunoscut la nivel national 3.
mijloace si politici de marketing aplicate in mica masura

OPORTUNITATI

1. mentine mentinerea rea trendu trendului lui cresca crescator tor al industriei constructiilor  2.
parten parteneri eriate ate cu cu compa companii nii din din indus industrii triile le conexe 3. marile
companii care urmaresc lucrari specifice la preturi preturi avantajoase avantajoase

AMENINTARI

1. mari mariii jjuc ucat ator orii din din piat piataa 2. schi schimb mbar arii in in leg legis islat latie
ie 3. altera alterarea rea condi conditii tiilor lor econo economic micee datorit datoritaa crizei
economice globale
Pentru a se imbunatati pozitia pe piata trebuiesc intreprinse urmatoarele masuri: dotarea firmei cu
utilaje de ultima generatie si si o retehnologizare a utilajelor deja existente Dotarea tehnica
superioara a firmei va conduce la cresterea cotei de piata a acesteia. Urmare a noilor tehnologii
introduse, se va imbunatati atat aspectul calitativ, dar si cantitativ al ofertei, se va reduce consumul
de timp pe anumite tipuri de lucrari, se va eficientiza utilizarea resurselor materiale si umane. Din
cercetarea concurentei si a potentialului pietei locale, reiese ca orientarea intreprinderii pentru
investitii in modernizarea si cresterea capacitatii de productie reprezinta o decizie economica
fundamentata. mai multe coordonate si promovarea promovarea lucrarilor   dezvoltarea
sistemului de contractare pe mai In acest sens, specialistii firmei lucreaza la o strategie de marketing
care sa duca la atingerea obiectivelor   planificate.  asigurarea permanenta a calitatii lucrarilor si
serviciilor  Mentinerea unui standard ridicat de calitate a lucrarilor si serviciilor, diversificarea
acestora, constituie o  preocupare permanenta a mangementului firmei, pentru ca aceasta sa
corespunda normelor europene de calitate. Implementarea in procesul de productie de noi
echipamente si tehnologii adecvate se va realiza prin alocarea sistematica a unei cote importante din
profitul realizat in activitatea curenta, catre activita ti de cercetare dezvoltare- retehnologizare a
firmei precum si prin atragerea de finantari. 

FE-28

Mentinerea CASATA pe o piata cu o concurenta atat de acerba implica printre altele si


implementarea de planuri investitionale coordonate astfel incat investitiile respective sa asigure
sustenabilitatea afacerii si eficienta activitatii pe termen lung. Avan Avandd in vede vedere re ca
activ activita itatea tea curen curenta ta a firm firmei ei se desf desfas asoa oara ra pe intr intreg eg
parc parcur ursu sull anul anului ui iar  iar  adresabilitatea lucrarilor si serviciilor executate este
diversa, sustinuta de o piata cu o cerere ascendenta ca volum, diversitate si exigente, consideram ca
proiectul este necesar si estimam ca va avea un grad de recuperare rapid, imbunatatind randamentul
economic al SC CASATA SRL si contribuind la cresterea prestigiului si competitivitatii acesteia in
piata. 7. STRA STRATE TEGI GIA A DE DE MARK MARKET ETIN ING G

Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie
si competentelor echipei, SC CASATA SRL va practica in continuare un marketing modern si
agresiv ce se caracterizeaza, pe linga realizarea unor lucrari de calitate la un pret atractiv, printr-o
permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare. Concentrarea se va face pe
clientul care doreste calitate, utilizarea de metode de lucru care incorporeaza tehnologii noi,
inovatie, si toate acestea la un pret acceptabil. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei aspectul
practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile cele mai importante. Luand in
considerar consideraree piata tinta si caracterist caracteristicile icile lucrarilor, lucrarilor, strategia
strategia de marketing marketing este orientata orientata spre a furniza solutia corecta, la momentul
potrivit, clientului potrivit. In acest sens, strategia este de a utiliza orice canal de
publicitate/promovare in mod progresiv si diversificat, cu scopul de a face firma cat mai cunoscuta
in  piata si de a CASATAiga cat mai multi clienti in continuare. Pentru a mentine prezenta firmei in
piata in mod continuu se vor utiliza metode specifice precum: participarea la evenimentele
semnificative din industria de constructii si conexe, sau participarea la evenimentele organizate de
principalele publicatii economice si financiare. Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza: -
asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor oferite in piata la nivel european - asigurarea satisfacţiei
clienţilor  - consolidarea portofoliului de clienţi si implicit a pozitiei in piata, prin menţinerea şi
dezvoltarea relaţiilor cu clienţii, prin programe de loializare a acestora - identificarea unor noi tipuri
de lucrari si servicii specifice pe care firma le poate oferi în condiţii atractive  pentru client In ceea
ce priveste politica de marketing, aceasta are la baza urmatoarele principii : - satisfacerea
exigentelor beneficiarilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al respectarii
termenelor de executie a lucrarilor  - respectarea contractelor incheiate - reducerea costurilor non
calitatii - imbunatatirea continua a lucrarilor executate prin intermediul cresterii nivelului de dotare
tehnica si  perfectionarii personalului - profesionalism in relatia cu clientul Avand in vedere
cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu, politicile de marketing vor  fi corelate si
cu cerintele clientelei, punandu-se accent pe urmatoarele aspecte: - oferta complexa de lucrari
venita de la un singur executant, asa incat clientul sa negocieze cu un singur  furnizor toata lucrarea
de care are nevoie. SC CASATA S.R.L. are aceasta capacitate prin echipele sale de lucru care pot
executa o mare diversitate de lucrari constructii, constructii montaj,etc. - timp scurt de executie a
unei lucrari. Prin numarul optim de lucratori calificati pe meserii, SC CASATA S.R.L  poate aborda
lucrari complexe cu timp minim de executie, datorat intrepatrunderii operatiilor aferente aceleiasi
zone. - flexibilitatea tehnologiilor oferite ce acopera orice tip de solicitare. SC CASATA S.R.L.
poate executa lucrari diverse, pornind de la cele simple si pana la lucrari cu un grad mare de
specializare - acordarea de garantii credibile la lucrarile executate. Reamintim ca activitatea firmei
este guvernata de procedurile tehnologice si de calitate cuprinse in Sistemul Sistemul de
Management al Calitatii. FE-29

Strategia de marketing are în vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei
pentru a mări gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din
industrii conexe. Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata Societatea se gaseste in
prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea proiectului va conduce la
cresterea numerica si valorica si si calitativa activelor fixe. Dupa implementarea proiectului
activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor din categoriile autoritatilor
publice ocale, persoanelor juridice si fizice . Strategia de viitor va fi centrata pe competitivitate si
eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile dar si atuurile CASATAigate pana in
prezent. Ne referim in principal la certificarile obtinute, la experienta si si abilitatile acumulate in
perioada de activi activitate tate desfas desfasura urata ta de la infiin infiintar taree pana pana in
prezen prezent,t, precum precum si la perfor performan mantel telee econom economico ico-fi
-finan nancia ciare re inregistrate. Activi Activitate tateaa SC CASA CASATA TA SRL este este
legata legata de dinam dinamica ica evolut evolutiei iei din domeni domeniul ul constr construct
uctiilo iilorr in infrastructura, domeniu ce s-a aflat intr-o perioada de dezvoltare fara precedent in
ultimii ani, tendinta care se va mentine insa cu un ritm usor incetinit in conditiile crizei economice
globale. In sectorul constructiilor, alaturi de  proiectele de infrastructura de mare amploare,
societatea are in vedere si proiectele mai mici, locale din punct de vedere al distantelor, proiecte
dezvoltate de autoritati care au ca obiectiv upgradingul la nivel local, regional al lucrarilor de
infrastructura rutiera. Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (atat bancara cat si cu fonduri
structurale), acestea se vor lansa in proiecte de extindere care necesita constructii si amenajari de
noi zone (vezi  judete limitrofe, activitati conexe). Spre acest segment se va orienta in principal
societatea avand in vedere ca  potentialii beneficiari, in momentul demararii modernizarilor, vor fi
sub influenta mai multor constrangeritimpul va fi cel mai important- acestia vor apela si la
societatile mici si mijlocii, avand in vedere ca firmele mari au in executie lucrari pe termene mai
mari (deci constrangeri de timp, finantari etc.). Pretul propus (analiza in contextul pietei)

In general societatea a lucrat cu o marja de profit de 8% functie de tipul de activitati si mai ales de
conditiile de piata la un anumit moment. moment. Preturile de vanzare sunt in marja competitiei,
acest lucru facandu-se in conditii de profitabilitate. Se prezuma ca prin implementarea proiectului
firma va lucra cu o marja medie de  profit de 10%, prin urmare acesta va imbunatati performantele
de profitabilitate a activitatii. Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala,
echipamentele moderne si competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare,
managementul competent si cu experienta acumulata in acest domeniu. Apreciem ca in viitor
numarul competitorilor pe piata constructiilor mai ales cele cu grad mare de complexitate se va
reduce considerabil, considerabil, avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal
calificat. Metode de vanzare

Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile


sale financiare. Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea, pretul acceptabil,
livrarea la termen si un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism (cunoscandu-se faptul ca
pretentiile in acest sens au crescut mult in ultimul timp). Conform politicii generale a firmei in
domeniul preturilor, acestea vor fi flexibile, usor adaptabile la cerintele pietei, insa plafonul acestora
se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort. Preturile relativ scazute vor fi tinute
sub control prin adaosul practicat, dar mai ales prin costuri de productie scazute datorate
performantelor tehnice ale noilor echipamente de productie achizitionate, ce minimizeaza consumul
de materiale, energie, timp, forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la
componentele mijloacelor de productie achizitionate. Previziunea vanzarilor (conform cash flow
prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze rezonabile: - Nu vor vor avea avea loc loc schim
schimbar barii major majoree in stru structu ctura ra de de cost cost sau sau de de pret pret - O rata
rata medie medie de crester cresteree anuala anuala cuprinsa cuprinsa intre 5%-10% 5%-10% in
functie functie si de de evolutia evolutia industriei industriei specifice specifice in urmatorii ani -
Sezonalitate Sezonalitateaa acestui acestui tip de de business, business, cu varfuri varfuri in
perioadele perioadele de de vara si scaderi scaderi pe pe timpul timpul iernii. iernii. Echipamentele
ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea lucrarilor efectuate de firma –  ne referim la
lucrari proprii. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe eficientizarea
financiara a costurilor unor operatiuni in i n care se va diminua componenta de manopera umana.
Daca nivelul costurilor de productie va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de
productie, regasirea lor totala in FE-30

 pretul produsului poate afecta serios volumul vanzarilor. In aceasta situatie nivelul preturilor va fi
fixat astfel incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si corelata cu costul de productie,
urmand ca acesta sa fie modificat ulterior de catre firma, in momentul in care conditiile pietei
permit aceste schimbari. Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul
concurential. SC CASATA SRL va executa lucrari si serviciii ale caror costuri pot concentra un
numar mare de beneficiari de tipuri diferite. Se vor evita greseli de tipul orientarii excesive a
preturilor dupa costuri sau nerevizuirii preturilor la intervale care sa permita valorificarea
schimbarilor survenite pe piata precum si a investitiilor proprii. In ceea ce priveste modalitatile de
vanzare si plata, firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii sai prin negocieri, acordarea
unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata.

8. PLANUL FINANCIAR 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus, pe


parcursul  perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru
acesta. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung,
indicatorii de performanta financiara, precum si  justificarea pentru volumul asistentei UE necesare.
Prezentam mai jos bugetul total al proiectului, necesarul de finantare si sursele de finantare: Nr. crt.

Surse de finanţare

Valoare (lei)

1
Valoarea totală a proiectului

Valoarea neeligibilă a proiectului

Valoarea eligibilă a proiectului

1.963.654

Ajutor financiar nerambursabil solicitat

1.074.904

Contribuţia solicitantului

1.261.845

Contribuţia în numerar

1.261.845

Contribuţia prin împrumut

Nr. crt.

Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului

2.336.749 373.094

Valoare (lei)

2.336.749

Explicatii Valoarea totala a proiectului de investitie cu TVA inclus Valoarea neeligibila din proiect
corespunzatoare cotei de TVA 19% pentru
2

Valoarea neeligibilă a proiectului

Valoarea eligibilă a proiectului

373.094

1.963.654

FE-31

achizitiile ce vor fi afectuate prin proiect. Suma va fi suportata de catre beneficiar –  CASATA SRL
in categoria costuri neeligibile ale proiectului

Valoare eligibila a proiectului de finantare  prin programul Operational Sectorial pentru cresterea
competitivitatii economice. Propunerea este ca structura acestei sume sa fie distribuita astfel 60%
din fonduri nerambursabile si 40% contributie proprie a  beneficiarului SC CASATA SRL

Nr. crt.

Surse de finanţare

Valoare (lei)

Ajutor financiar nerambursabil solicitat

1.074.904

Contribuţia solicitantului

1.26 1.261. 1.84 8455

Contribuţia în numerar

1.261.845

Explicatii

Valoarea nerambursabila solicitata de la Autoritatea Contractanta reprezentand 55% din valoarea


eligibila a proiectului avand in vedere ca aceasta este suma maxima posibil a fi finantata prin
program Cont Contri ribu buti tiaa sol solic icit itan antu tulu luii SC CASA CASATA TA SRL
SRL la valoarea TOTALA a proiectului. Aceasta suma ce va fi suportata de catre SC CASATA
SRL si care reprezinta suma dintre contributia proprie aferenta valorii eligibile a proiectului – ce
reprezinta 45% din valoarea eligibila a proiectului – si integral costurile neeligibile ale proiectului
Aceasta suma va fi acoperita integral de catre beneficiar SC CASATA SRL in numerar din surse
proprii

Contribuţia prin împrumut

In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice si s-au
analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei. Perioada de
analiza este de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii proiectului si care
constituie referinta; analiza a fost efectuata in preturi constante fara inflatie. Ipotezele ce au stat la
baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de implementare a  proiectului
plus 5 ani), in conditiile in care implementarea proiectului se efectueaza intr-un an: Prognozarea
veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze: - la baza previziunii au stat situatiile
financiare din anul precedent intocmirii proiectului, luand in considerare preturile utilizate la
momentul respectiv - in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie
- veniturile din exploatare e xploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa
implementarea proiectului - de precizat ca specificul activitatii acti vitatii presupune incheierea de
contracte precum si realizarea in mod direct a lucrarilor. - defalcarea cheltuielilor a fost efectuata
pornind de la defalcarea acestora pe baza contului de profit si  pierderi - cheltu cheltuieli ielile le
cresc cresc consid considera erabil bil in anul anul al doilea doilea de previz previzion ionare are,,
avand avand in vedere vedere implem implement entarea area   proie proiectu ctului lui si crester
cresterea ea volumu volumului lui de produc productie tie,, insa insa s-a avut avut in vedere vedere
menti mentiner nerea ea sub contro controll a cheltuielilor cheltuielilor,, acestea acestea vand o rata
de crestere crestere mai mica decat veniturile in anumite anumite perioade pe parcursul parcursul
implementarii proiectului - cheltuielile cu salariile si taxele aferente, cresc avand in vedere
angajarea a 4 noi salariati, odata cu implementarea proiectului - nu exista cheltuieli secundare
obiectului de activitate al firmei Pornind de la Contul de Profit si Pierderi din anul anterior
intocmirii int ocmirii Planului de afaceri si defalcarea veniturilor  si cheltuielilor in mod
corespunzator, a fost previzionat Contul de Profit si Pierderi astfel: - randul „Venituri Financiare” a
fost completat cu veniturile financiare estimate trimestrial pentru primii doi ani, dupa care anual -
previz previziun iunea ea mai contine contine alte alte cheltu cheltuiel ielii financ financiar iaree si
impozi impozitel telee pe profit profit estima estimate te coresp corespunz unzato ator  r 
rezultatelor brute obtinute din activitatea totala a companiei - cresterea marjei profitului net de la
8% pana la 10% in medie pana in anul 6 demonstreaza eficienta realizarii investitiei. Bilantul
sintetic previzionat porneste de la urmatoarele ipoteze: - colo coloan anaa An 0 cont contine ine
postu posturi rile le bilant bilantie iere re aferen aferente te ultimu ultimulu luii an fisca fiscall inch
incheia eiat, t, de la care se  porneste prognozarea - in anul 1 se eviden evidenti tiaz azaa valo valoar
area ea suplim suplimen entar taraa la pozitia pozitia activ activee imob imobil iliz izat atee brut
brute, e, in urma urma achizitionarii noilor utilaje FE-32

valo valoar area ea stocur stocurilo ilorr este este core corela lata ta cu proces procesul ul de prod
produc ucti tiee prec precum um si cu volumu volumull cres crester terii ii  productiei anuale -
rezultatul rezultatul fiecaru fiecaruii exercitiu exercitiu financia financiarr este pozitiv, pozitiv,
respectiv respectiv profit, profit, corespun corespunzator zator si si Contului Contului de Profit si
Pierderi previzionat Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii:
- veniturile veniturile si si cheltuielile cheltuielile au au fost fost corelate corelate in mod mod
corespun corespunzator zator situatii situatiilor lor de cheltuieli cheltuieli si si venituri venituri
previzionate initial, care sunt cuprinse de asemenea si in contul de profit si pierderi - au fost fost
luate luate in conside considerar raree cheltui cheltuieli elile le cu dobanz dobanzile ile la credi
creditele tele contr contract actate ate - in cas cash flo flow este este evid eviden enti tiat ataa si ach
achizit izitia ia de uti tila laje je in pri primul mul an, an, cons consid ider eran andu du-s -see ca
implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni - au fost luate in considerare
cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat (4 noi locuri de munca) aferent noii investitii
- au fost fost luate luate in considerar consideraree platile platile de impozite impozite coresp
corespunzato unzatorr profituri profiturilor lor brute brute obtinut obtinutee - in proiectia fluxului
fluxului de numerar achizitia achizitia de active fixe corporale corporale nu include cheltuielile
cheltuielile de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului - dispon disponibi ibilul
lul de numera numerarr la inceputu inceputull perioade perioadeii a fost fost conside considerat rat
cel existe existent nt la finalul finalul anului anului 2008 - situatiile situatiile previzi previzionate
onate evidentiaza evidentiaza faptul faptul ca la sfarsitul sfarsitul fiecare fiecareii perioade perioade
dispon disponibilul ibilul de numerar  numerar  este pozitiv, prin urmare activitatea curenta a
companiei este generatoare de cash. De mentionat faptul ca in urma realizarii investitiei, societatea
va inregistra o rata a rezultatului din exploatare de peste 10% in toti anii previzionati, , o rata a
acoperirii fluxului de numerar de peste 1,2 pe perioada analizata, si o valoare actualizata neta a
fluxului de numerar pozitiva, de peste 5 milioane lei cu o rata interna de rentabilitate de 3%, in
conditiile aplicarii unei rate de actualizare de 5%.

Diplome, certificari

9. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE

S-ar putea să vă placă și