Sunteți pe pagina 1din 5

COMISIA RAIONALA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA

nixcnErr
Hotirirea nr. 22 din 17 august202l

inbaza analizei situaliei epidemiologice la infeclia COVID-19 ;i a factorilor de risc


privind managementul situaliei de urgenld generatd de virusul SARS-CoY-2 pe teritoriul
raionului Hinceqti ladata de 16.08.202l,realizatdde Centrul de Sdnatate Publicd, in
contextul necesitSlii menlinerii condiliilor socioeconomice necesare desfb;urdrii
activitdlilor specifice economiei nalionale, concomitent cu rcalizarea unui nivel de alertd
adecvat pentru urgenlele de sdndtate public6, in temeiul art. 58 din Legea nr. 1012009
privind supravegherea de stat a sdnatelii publice (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificdrile ulterioare, gi a planului najional de
imunizare anti-COVID-19, unnare a analizei evolu{iei situaJiei epidemiologice
qi a datelor de acoperire vaccinald in plan raional Ei nalional, Comisia Raionald
Extraordinard de Sdndtate Publicd Hincesti

Hor;RA$rE:

l. inbaza datelor statistice cu refe\ire la incidenla infecfiei cu SARS-COV-2,


se instituie stare de alerta la nivel raional de cod galben, incepAnd cu 17 august 2021.

2. Se menlin mdsurile de prevenire gi control al infecJiei SARS-CoV-2,


aplicabile la nivel raional, conform Hotdr6rii Comisiei Raionale Extraordinare de Sdndtate
Publicd nr.17 din 30.aprilie 202I, cu urmdtoarele modificdri gi completdri la anex6:

Lapct.l, subpct. 1.1 va avea urmdtorul cuprins: ,,1.1. Purtarea obligatorie a mdqtilor de
proteclie in toate spaliile publice inchise, inclusiv in transportul public, precum qi in
spatiile deschise unde nu este posibilS respectarea distanlei frzice de cel puJin 1 metru.
Masca trebuie sd acopere atdt gura, cat Ei nasul."
2.1. Pct. 3, subpct. 3.3 va avea unndtorul cuprins: ,,3.3. In vederea evitdrii
aglomerdrii transportului public, se recomandd organizareaprogramuliri de lucru de cdtre
angajatorii din sistemul privat, autoritdlile gi instituliile publice centrale gi locale,
indiferent de modul de finanlare gi subordonare, cu un numdr mai mare de 50 de salariali,
astfel incdt personalul sd fie impd(it in grupe care si inceap[, respectiv sd termine
activitatea la o diferenJd de cel pulin o 016."
2.2. Pct. 4 va avea urmdtorul cuprins:
,,4. Se instituie urmdtoarele mdsuri de prevenire qi control a infecliei COVID-19 la
traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova:
4.1. Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova se
permite frri restriclii in urmdtoarele condilii:
- prezentarea certificatului de vaccinare impotriva virusului SARS-CoY-2 cu schema
completd de vaccinare. Dovada imunizirii este valabilS dacd au trecut cel pulin 14 zile de
lafrnalizarea schemei complete de vaccinare;
- prezentarea rczultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore inainteaimbarcirii,
pentru persoanele care c6l6toresc cu mijloace de transport in comun, sau inaintea intrdrii
pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care cbldtoresc cu mijloace de
transport proprii. Conhrmarea trebuie sd fie prezentatd in una dintre limbile romAnb
englezd", francezl, germand, italiand sau rusd.
- prezentarea concluziei medicale confirmative in cantl persoanelor care au suportat
COVID- 1 9, in perioada cuprinsd intre a 15-a zi qi a 1 80-a zi (6 luni) sau un act confirmativ
de prezenld a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat in una din limbile rom6n5, englezd,
franceza, german6,, italiani sau rusd. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de
90 zile din data efectudrii investigaliei.

4.2. Persoanele care nu prezintd condiliile stipulate in p. 4.1 sunt obligate sd


respecte regimul de autoizolare cu o duratd de 14 zile. Persoanele respective vor completa,
in mod obligatoriu, fiqa epidemiologicS, precum gi vor semna declaraJia pe ^propria
rdspundere de a respecta regimul de autoizolare de t4 zile in locurile declarate. In cazul
minorilor panA Ia 14 ani, figa epidemiologibi gi declaraJia pe propria rdspundere sunt
completate gi semnate de reprezentantul legal sau inso{itor. Acest regim poate fi intrerupt
dupd a7-azi dacd efectueazd un test PCR COVID-l9 sau un test rapid de diagnostic Ag
SARS-CoY-2,iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

4.3. Se stabilesc exceplii de la prevederile punctului 4.2 pentru urmdtoarele


categorii de persoane, in caztl in care nu prezintd semne clinice de infecJie respiratorie
sau stare febril6:
4.3.1. copiii cu v6rsta pdni Ia 12 ani;
4.3 .2 . elevii/studenJii cu vArsta de p6nb la 1 8 ani, care urrne azd sd susJind examene,
care merg la studii in unitdli/institulii de invSjdmAnt pe teritoriul Republicii Moldova sau
peste hotare, sau care se deplaseazd pentru activitdli legate de
frnalizarea/organizarea/desftgurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade
internalionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum qi insolitorii acestora;
4.3.3. conducdtorii auto gi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport
marfa gi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9
locuri pe scaune, inclusiv locul conducdtorului. Aceastd excep{ie va fi valabildpAnd ladata
de 30 septembrie2D2l;
4.3.4. persoanele care cdldtoresc din motive de sdndtate, inclusiv insoJitorul, dupd
c az (cu pr ezentarc a do cument e lor c onfirm at iv e ) ;
4.3.5. lucrdtorii transfontalieri care intrd in Republica Moldova din Romdnia sau
Ucraina, precum qi cei din Republica Moldova angaj a\i ai agenlilor economici din tdrile
menlionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenlii economici respectivi.
Aceastd exceplie va fi valabild pAna la data de 30 septembrie2}2l;
4.3.6. posesorii pa;apoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale gi speciale gi altele
asimilate acestora, precum gi titularii documentelor de c6l6torie tip Laissez-Passer
eliberatg de cdtre Organiza\ia Naliunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului
misiunilor diplomatice gi consulare, qi organiza\iilorlmisiunilor intemalionale acreditate
in Republica Moldova, gi/sau personalul implicat in asigurarea ajutorului umanitar;
.
4.3 .7 persoanel e in tranzit (care nu depSge gte 24 ore de la momentul inregistrdrii
intrdrii in Republica Moldova), itinerarultranzitdrii fiind stabilit de Inspectoratul General
al Poliliei de FrontierS;
4.3.8. persoanele care sunt citate de instanlele de judecat5/organele de drept din
Republica Moldova, precum gi reprezentanlii lor legali, fapt dovedit prin documente
confirmative in acest sens."

3. Se permite accesul in instituliile de alimentalie publicd in spalii inchise, muzee,


biblioteci, zone de agreement, festivitd{i (nun{i, cumdtrii,,il. d. nagteie, etc.), evenimente
in masd (festivaluri, tdrguri etc.), centre gi bazine sportive cu participarea
=qportive
vizitatorilor / spectatorilor pAnd la 50oh din capacitatea maximd a spa{iului, dar nu mai
mult de 250 persoane intr-un spa{iu inchis, asigurdnd suprafaja de minimum 4 m2 pentru
fiecare persoand, cu respectarea strictd a norvrelor de proteclie sanitard.

4. Se permite organizarea evenimentelor publice in spalii deschise cu condilia


purtarii ma;tilor de proteclie in cazul in care distanla fizicd de mai mult de I metru nu
poate fi asiguratd. Masca de protec{ie trebuie sd acopere atdt gura, c6t;i nasul.

5. $efa DSP Hincegti, Directorul Spitalului Raional, $efii Centrelor de Sindtate,


vor asigura:
5.1. evaluarea gradului de pregdtire gi a capacitdlii de rdspuns a instituililor qi
serviciilor medico-sanitare in cazul unei eventuale agravdri a situaliei epidemiologice prin
COVID-19;
5.2. asigurarea unui nivel adecvat de pregdtire a componentelor sistemului de
sdnitate pentru a reacJiona eficient in cazul unei eventuale urgenle d6 sdndtate publicd
(fond de paturi, stoc de medicamente, vaccinuri, consumabile, echipamente medicale
acces la servicii de diagnostic gi tratament);
5.3. accelerarea creqterii acoperii vaccinale impotriva COVID-I9 prin
implementarea campaniilor de informare lintite pentru diferite categorii de populalie
privind beneficiile vaccindrii qi riscurile ce pot fi provocate de COVID-19;
5.4. organizarea gi implementarea serviciilor diversificate de imunizare, punctelor
de vaccinare mobile in cadrul instituliilor publice qi agenlilor economici, indiferent de
forma juridic[ de organizare;
5.5. organizarea activitdlii centrelor de vaccinare din cadrul instituliilor
medico- sanitare in zilele de odihnd conform programului prestabilit;
5.6. desfd;urarea activitdlilor de instruire pentru creEterea vigilenlei
lucrdtorilor medicali privind rdspAndirea virusului SARS-CoY-2, inclusiv a noilor
variante;
5.7. monitorizarea activd a persoanelor aflate in autoizolare gi a contacfilor;
5.8. monitorizarca activd a persoanelor aflate in tratament la domiciliu, cu
identificareapersoanelor solitare gi asigurarea accesului lorgratuit lamedicamente;

6. Inspectoratul de Polilie va asigura:


6"I. intensificarea mdsurilor de prevenire qi control al infeqiei cu COVID-
19 inpunctele de trecere a frontierei, cu fluidizarea traficului de cdlStori conform
cerinfelor situaliei pandemice, in funclie de gradul de alert6;
6.2. intensificarea controlul respectdrii mdsurilor de prevenire qi control al
infecliei COVID-l9, conform prevederilor hotdr6rilor Comisiei Raionale
Extraordinare de Sdndtate Public6, in spa{iile publice inchise gi deschise,
transportul public, pielele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement etc.;
6.3. suport in monitorizarea activd a persoanelor plasate in autoizolare, in
tratament la doiniciliu qi a contaclilor;
6.4. implicarea activd a efectivului in implementarea campaniei de vaccinare;
6.5. acoperirea vaccinalS de cel pu!fi 70Yo apersonalului din subordine.

\
7. ConducStorii institu{iilor, intreprinderilor, organizatiilor, agenliilor gi
instituliilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu
sigur de activitate la locul de muncd, precum gi facilitarea gi incurajarea activd a
personalului din subordine pentru vaccinarea impotriva COVID-l9, ca unica
mdsurd de sdnState publicd pentru prevenirea gi controlul infec{iei, in scopul
atingerii a unei rate de vaccinare in r6ndul angajalilor de minimumT}Yo.

8. Comisia raionald extraordinard de sdndtate publicS:


8.1. Va dispune facilitarea organizdrii procesului de vaccinare impotriva
COVID- 19 qi se vor convoca cel pulin o datd la 2 sdptdmAni pentru a discuta
rezultatele f provocdrile procesului de vaccinare, cu identificareaqi implementarea
acliunilor necesare;
8.2. va stabili ca obiectiv o acoperire vaccinald de 70% a popula{iei
eligibile la nivelul fiecdrui teritoriu administrativ.

9. Se abrogd Hotdrdrile Comisiei Raionale Extraordinare de Sdn[tate Publicd


nr.20 din 08 iunie 202I qi nr. 2l din 21 iulie 2021.
10. Hotdr6rile Comisiei Raionale Extraordinare de Sdndtate Publici sunt
executorii pentru autoritelile administraliei publice centrale gi locale, pentru
persoanel e ftzice qi juridice, indiferent de domeniul de activitate gi forma juridicd
de organizare.
1 1. Se solicitd reprezentanlilor mass-media si informeze publicul despre
prevederile prezentei hotSr6ri ;i necesitatearespectdrii stricte a mdsurilor restrictive
qi amdsurilor de prevenire gi control al infec{iei COVID-19.
12. Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publicd expuse in prezenta hotdrdre
constituie pericol pentru sdndtatea publicd gi va servi drept temei pentru aplicarea
mdsurilor de rdspundere contravenlionali qi/sau penalS a persoanelor fizice qi
juridice. Prezentahotirdre intrb in vigoare la data de 17 august 2021gi se publici
pe pagina oficiald a Consiliului Raional.
13. Prezentahotdrdre intrd in vigoare la data de 17 august 2021 qi se publici pe
pagina oficialS a Consiliului Raional.

Preqedinte al Comisie
Preqedintele Raionul Iurie Levincshi

Vicepreqedinte al Com
$ef Direcfie CSP Hince;ti Tamara PASCARI

Secretar al Comisiei Lilia PIIRCACI

Secretar al Comisiei Nicolae DAVID