Sunteți pe pagina 1din 5

„APROBAT”

Directorul Liceului Teoretic „V.Alecsandri” PROIECTAREA DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ Discutat şi aprobat la şedinţa c/m
____________________ la informatică, clasa a VII-a și VIII Data________________
curs opțional “ROBOTICA” Şef c/m_____________
pentru anul de studii 2016 - 2017
profesor Donos Inna
„COORDONAT”
Director-adjunct ____________________

Repartizarea orelor pe unităţi de învăţare:

1. Introducere în robotică 2
2. Construim roboţi 9
3. Conducem roboţii 4
4. Programăm roboţii 19
Total 34

Competenţe specifice În cadrul învăţămîntului gimnazial se urmăreşte formarea următoarelor competenţe specifice la Robotică:
1. Construirea de modele simple de roboţi.
2. Crearea mediilor simulate de lucru ale modelelor de roboţi.
3. Conducerea manuală, automată şi manumatică a modelelor de roboţi.
4. Elaborarea programelor de conducere cu modelele de roboţi.
5. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în construirea modelelor de roboţi, în conducerea şi programarea acestora.

Obser
Nr. Nr. de Data
Competenţe de bază Conţinuturi vaţii
crt. ore
Clasa Clasa Clasa
I Introducere în robotică2 ore
 Utilizarea corectă a termenilor specifici 1 Istoria roboticii: - ce se ocupă cibernetica; - ce este un robot; 1
roboticii în exprimare şi în formularea - primul robot; - evoluția roboților; - roboţii in viața noastră.
întrebărilor. - Identificarea particularităţilor
distinctive ale roboţilor. - Identificarea
domeniilor de utilizare a roboţilor.
 Identificarea situaţiilor în care pot fi 2 Tipuri de roboti - clasificarea roboților; - domeniile de 1
Donos Inna LT „V. Alecsandri” mun. Bălţi Planificarea de lungă durată Clasa 7, 8 (optional) pagina1
Obser
Nr. Nr. de Data
Competenţe de bază Conţinuturi vaţii
crt. ore
Clasa Clasa Clasa
utilizaţi roboţii în funcţie de tipul lor. utilizare a roboților; - misiuni ale roboţilor; - robotii
 - Explicarea legilor roboticii. - Identificarea viitorului.
consecinţelor nerespectării legilor roboticii Legile roboticii: - relația robot – om; - ce comenzi trebuie şi
ce comenzi nu trebuie să execute robotul; - relația robot –
robot; - roboţii şi umanitatea.
II CONSTRUIM ROBOTI 9 ore
 - Recunoaşterea unităţilor funcţionale ale 3 Schema funcţională a robotului: - unitatea de comandă; - 1
robotului. - Precizarea destinaţiei unităţilor unitatea de achiziţie a informaţiei; - unitatea de extragere a
funcţionale ale robotului. informației; - unitatea de acţionare; - unitatea de locomoţie.
 - Recunoaşterea componentelor fizice ale 4 Structura fizică a robotului: - structuri de rezistenţă; - sisteme 1
robotului. - Precizarea destinaţiei de locomoţie; - elemente de execuție; - surse de alimentare; -
componentelor fizice ale robotului. senzori; - centre de comanda; - elemente de conexiune.
 - Precizarea destinaţiei structurilor de 5 Structuri de rezistenţă: - destinaţia structurilor de rezistenţă; - 1
rezistenţă. - Precizarea forţelor ce 6 piesele din componenţa modelelor de structuri de rezistenţă; 1
acţionează asupra componentelor - forţele ce acţionează asupra componentelor structurilor de
structurilor de rezistenţă. rezistenţă; - metode de fixare a pieselor din componenţa
 - Asamblarea şi dezasamblarea modelor de modelelor de structuri de rezistenţă; - proceduri de asamblare
structuri de rezistenţă. - Respectarea a modelor de structuri de rezistenţă; - proceduri de
regulilor de protecţie a mediului ambiant şi dezasamblare a modelor de structuri de rezistenţă; -
de muncă în siguranţă. elementizarea ergonomică a locului de muncă; - protecţia
mediului ambiant şi munca în siguranţă.
 - Precizarea destinaţiei elementelor de 7 Sisteme de locomoţie: - destinaţia sistemelor de locomoţie; - 1
locomoţie. - Identificarea transformărilor motoare; - transmisiuni; - propulsoare; - procedurile de
de energie în funcţionarea sistemelor de asamblare a modelor sistemelor de locomoţie a roboţilor; -
locomoţie. - Asamblarea şi dezasamblarea procedurile de dezasamblare a modelor sistemelor de
modelelor sistemelor de locomoţie a locomoţie a roboţilor.
roboţilor.
 - Precizarea destinaţiei elementelor de 8
Elemente de execuţie: - destinaţia elementelor de execuţie; - 1
execuţie. - Asamblarea şi dezasamblarea motoare rotative; - motoare liniare; - servomotoare; -
modelelor sistemelor de execuţie a motoare pas cu pas; - controlul motoarelor; - electromagneţi;
roboţilor. - braţe mecanice; - dispozitive de manevrare; - dispozitive de
apucare; - dispozitive dedicate; - controlul elementelor de
execuţie
Donos Inna LT „V. Alecsandri” mun. Bălţi Planificarea de lungă durată Clasa 7, 8 (optional) pagina2
Obser
Nr. Nr. de Data
Competenţe de bază Conţinuturi vaţii
crt. ore
Clasa Clasa Clasa
 - Precizarea destinaţiei surselor de 9 Surse de alimentare: - destinaţia surselor de alimentare; - 1
alimentare. - Alimentarea cu energie a energia; - transformări de energie; - baterii; - baterii
modelelor de roboţi. - Respectarea regulilor reîncărcabile; - acumulatoare; - panouri fotovoltaice; - reţele
de protecţie a mediului ambiant şi de de putere; - încărcătoare electrice; - verificarea stării tehnice
muncă în siguranţă, specifice surselor de a surselor de alimentare; - proceduri de înlocuire a bateriilor
alimentare. şi acumulatoarelor; - proceduri de încărcare a bateriilor
reîncărcabile şi a acumulatoarelor; - regulile de protecţie a
mediului ambiant şi de muncă în siguranţă, specifice surselor
de alimentare.
 Precizarea destinaţiei senzorilor. - 10 Senzori: - destinaţia senzorilor; - senzori activi şi senzori 1
Precizarea principiilor de funcţionare a pasivi; - principiile de funcţionare a senzorilor; - senzori
senzorilor. - Instalarea şi dezinstalarea ultrasonici; - senzori tactili; - senzori de sunet; - senzori de
senzorilor modelelor de roboţi. luminozitate; - senzori de culori; - senzori de orientare în
spaţiu; - servomotoare inteligente; - proceduri de instalare şi
de dezinstalare a senzorilor.
 - Identificarea fluxurilor informaţionale ale 11 Unităţi de comanda: - destinaţia unităţilor de comandă; - 1
unităţilor de comandă din componenţa schimbul de informaţii între unitatea de comandă şi
roboţilor. - Încorporarea unităţilor de componentele ale roboţilor; - porturile unităţilor de comandă;
comandă în modele de roboţi. - Conectarea - interfeţele om-robot ale unităţilor de comandă; - proceduri
componentelor modelelor de roboţi la de încorporare a unităţilor de comandă în modelele de roboţi;
unităţile de comandă. - proceduri de conectare a senzorilor, elementelor de
locomoţie şi elementelor de execuţie ale modelelor de roboţi
la unităţile de comandă.
III CONDUCEM ROBOŢII 4 ore
 - Crearea mediilor simulate de lucru ale 12 Mediile de lucru ale roboţilor: - mediile de lucru ale 1
roboţilor. executanţilor; - obstacole; - spaţii libere; - zone interzise; -
denivelări; - obiecte; - medii simulate de lucru; - mijloace şi
proceduri de delimitare a mediilor simulate de lucru; -
mijloace şi proceduri de demarcare a spaţiilor libere şi a
zonelor interzise ale mediilor simulate de lucru; - modele de
obiecte, obstacole şi denivelări.
 Precizarea repertoriilor de comenzi ale 13 Sisteme de comenzi ale roboţilor: - comenzi de deplasare; - 1
roboţilor. de introducere a informației; - de extragere a informației; - de

Donos Inna LT „V. Alecsandri” mun. Bălţi Planificarea de lungă durată Clasa 7, 8 (optional) pagina3
Obser
Nr. Nr. de Data
Competenţe de bază Conţinuturi vaţii
crt. ore
Clasa Clasa Clasa
acțiune; - repertorii de comenzi .
 - Precizarea metodelor de control ale 14 Metode de control al robotitor: - manual, de către fiinţa 1
roboţilor. - Precizarea avantajelor şi umană; - automat, cu logică cablată; - automat, cu logică
dezavantajelor metodelor de control al programabilă; - manumatic (manual şi automat, tiptronic); -
roboţilor. avantajele şi dezavantajele metodelor de control ale roboţilor.
 Controlul manual al modelelor de roboţi în 15 Controlul roboţilor: - instrumentarul şi procedurile de control 1
medii simulate. - Coordonarea procesului manual al roboţilor; - instrumentarul şi procedurile de control
de execuţie automată de către modelele de automat al roboţilor; - instrumentarul şi procedurile de
roboţi a misiunilor programate. - Controlul control manumatic al roboţilor.
manumatic al modelelor de roboţi în medii
simulate.
IV PROGRAMĂM ROBOŢII 19 ore
 - Utilizarea mediilor de dezvoltare a 16 Medii de dezvoltare a programelor de conducere cu roboţii: - 1
programelor de conducere cu roboţii. 17 destinaţia; - interfaţa; - gestionarea proiectelor; - gestionarea 1
conexiunilor între unităţile de comandă ale roboţilor şi
calculatoarele personale; - setarea componentelor unităţilor
de comandă ale modelelor de roboţi; - încărcarea
programelor de conducere în unităţile de comandă ale
modelelor de roboţi;
 - Utilizarea instrumentarului de programare 18 Noţiuni de programare grafică: - blocuri de acţiune; - blocuri 1
grafică. 19 de senzori; - blocuri de control al fluxului; - destinaţia 1
20 blocurilor; - gestionarea blocurilor; - proceduri de setare a 1
parametrilor blocurilor; - angrenarea blocurilor; - imbricarea
blocurilor.
 Programarea grafică a algoritmilor liniari 21 Programarea algoritmilor liniari: - noţiune de algoritm liniar; 1
de conducere a modelelor de roboţi. 22 - blocurile utilizate în programarea algoritmilor liniari; - 1
23 setarea parametrilor blocurilor de acţiune. Exerciţii de: - 1
24 enumerare a blocurilor utilizate în programarea algoritmilor 1
25 liniari; - explicare a destinaţiei blocurilor utilizate în 1
programarea algoritmilor liniari;
 - Programarea grafică a algoritmilor cu 26 Programarea algoritmilor cu ramificări: - noţiune de algoritm 1
ramificări de conducere a modelelor de 27 cu ramificări; - blocurile utilizate în programarea algoritmilor 1
roboţi. 28 cu ramificări; - setarea parametrilor blocurilor de senzori şi 1
Donos Inna LT „V. Alecsandri” mun. Bălţi Planificarea de lungă durată Clasa 7, 8 (optional) pagina4
Obser
Nr. Nr. de Data
Competenţe de bază Conţinuturi vaţii
crt. ore
Clasa Clasa Clasa
ale blocurilor de control al fluxului.
 - Programarea grafică a algoritmilor de 29 Programarea algoritmilor repetitivi: - noţiune de algoritm 1
conducere a modelelor de roboţi. 30 repetitiv; - blocurile utilizate în programarea algoritmilor 1
31 repetitivi; - setarea parametrilor blocurilor utilizate în 1
32 programarea algoritmilor repetitivi. 1
33 1
34 1

Donos Inna LT „V. Alecsandri” mun. Bălţi Planificarea de lungă durată Clasa 7, 8 (optional) pagina5