Sunteți pe pagina 1din 1
Dosarul nr, 3-483/15 el: INCHEIERE svartie 2015 mun, Chisinau Judecttorul judecitoriei Centru, mun, Chiginéu, Nadejda Mazur, studtind cereres chemare in judecata avocatului S.R.L. ” Dita EstFarm” impotriva Agentiei pentru Achiz ublice cu privire la contestarea actului administrativ, aconstatat: “TRsss Nr Aid?) (7 1. La data de 30 martie 2015, S.RL. ” Dita EstFarm” a depus cerete de chemare judecatti impotriva Agentiei pentru achizitii publice cu privire la contestarea ac ‘administrativ si anume anularea deciziei Agentiei pentru achizitii publice eu privirs includerea SRL” Dita EstFarm” in lista de interdictie a operatorilor economici Totodati, prin cerere reprezentantul, SRL” Dita EstFarm”, a solicitat suspendarea act administrativ, invocind c& participa des la procedurile de achizitie publica, detine drey exclusiv la unele porduse, deci intra evitarea cauzirii unui prejudiciu reclam precum si imaginii, prestigiului si experientei companiei in mediu de afecer! pierderea unor contracte de achizitii in curs de incheiere. Studiind cererea de aplicare a misurilor de asigurare a actiunii si inscrisurile « judecdtorul considera cererea privind suspendarea actului administrativ intemeiats s ‘urmeazi a fi admist, din urmatoarele considerente: 4, Din decizia contestaté urmeazi e SRL” Dita EstFarm” ¢ fost inclus in lista d a operatorilor economici incepind cu data de 27.03.2015 pind la data de 27.03.2018 in conformitate cu art.174 CPC, la cererea participangilor la proces, judect instanfa poate lua masuri de asigurare a acfiunii, Asigurarea se admite in or procesului, in cazul in care neaplicarea masurilor de asigurare a actiunii ar ere judecdtoresti sau ar face imposibila executarea hotirarii judecdtoresti. 6. Conform art.21 al.(1) — al.(2) al Legii contenciosului administrativ, suspenca executarii actului administrativ contestat poate fi solicitata de catre reclamant instante contencios administrativ concomitent cu inaintarea actiunii. In cazuri temeinic ju si in scopul prevenirii unei pagube iminente, instanfa poate dispune suspendares administrativ si din oficiu. Din inserisurile anexate la actiune urmeazii c& reclamantul participa des la proceduri achizifie publica, fapt confirmat prin serisorile recomandare. 8, Astfel, avand in vedere faptul ca neluarea masurilor de asigurare a actiunil a dificultati judecdtoresti gi in scopul prevenirii unor pagube iminente, judecatorul Ja concluzia cu privire la admiterea cererii de asigurarea actiunii cu suspendarea ac administrativ, in vederea prevenirii prejudiciului ce poate fi creat prin acfiunea Iv de o eventual anulare a acestuia. 9, in aceste imprejurati, in conformitate cu art.174-175, art.181 alin.(1), art.269-2 art.21 al Legii contenciosului administrativ, judecdtorul, dispune Se suspenda deeizia Agentiei Achizitii Publice din 27 martie 2015 sub numérul 4 privire la includerea SRL” Dita EstFarm” in Lista de interdictie a operatorilor economict” incheierea se execut& imediat, insa poate fi atacat& cu recurs la Curtea de Apel Ch termen de 15 zie dedggimpunicare prin intermediul Judecttoriei Centru mun.Chisinau. Nadejda Mazu