Sunteți pe pagina 1din 5

Contract de administrare

Incheiat astazi...........
la........................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. In realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr.


31/1990 privind societatile comerciale (republicata), precum si in actul constitutiv, intre:
a)S.C...................................S.A., cu sediul social in.............., str.............nr....,
judet/sector......., avand codul unic de inregistrare nr....., atribut fiscal........ si numar de
ordine in registrul comertului...../........../......., contul nr.........deschis la.......,
telefon................, fax.........., reprezentata prin...., in baza hotararii nr..., din data de.......
a adunarii generale a actionarilor, denumita, in continuare, societatea

si

b) Domnul............., cetatean........., domiciliat in.............., str................, nr......,


bloc....., scara......, etaj....., apartament....., judetul/sectorul ............, avand actul de
identitate seria......., nr..............eliberat de..........la data de.........., CNP....................,
denumit in continuare administrator au convenit sa incheie prezentul contract de
administrare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, societatea/regia incredinteaza


administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale.
2.2. Organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei se vor efectua pe baza
obiectivelor si criteriilor de performanta anexa, care fac parte integranta din prezentul
contract.
2.3. Administratorul reprezinta societatea comerciala/regia autonoma in raporturile cu
tertii si poarta raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a
societatii comerciale/regiei autonome, in schimbul unei indemnizatii conform celor
convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de.....ani, incepand cu data semnarii


acestuia.
3.2. In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract,
la expirarea termenului, partile vor putea conveni, prin act aditional, prelungirea
contractului pe o perioada ce se va negocia intre parti, dar care nu va fi mare decat cea
stabilita prin prezentul contract.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Drepturile si obligatiile administratorului

4.1.1. Administratorul are urmatoarele drepturi:


a) sa primeasca o indemnizatie lunara bruta in suma de..............lei, care se
negociaza de catre parti conform legii, este supusa indexarilor stabilite si aprobate
prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, urmand a se incheia act aditional
la prezentul contract;
b) in caz de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin
prezentul contract, indemnizatia lunara bruta acordata se diminueaza proportional;
c) participarea la profitul net al societatii comerciale, din fondul de participare a
administratorului la profit, in cazul in care se obtine o rata a profitului net mai mare in
exercitiul financiar analizat fata de cea realizata in anul de referinta, cu conditia ca aceasta
rata sa fie cel putin egala cu rata profitului net pe care administratorul s-a angajat sa o
obtina pentru respectivul exercitiu financiar; (o suma din profitul net al societatii in
conditiile prevazute de actul constitutiv sau stabilita de adunarea generala a actionarilor);
d) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna,
transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in
strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii;
e) sa fie informat, asupra activitatii societatii comerciale, avand acces la toate datele,
informatiile si documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia;
f) concediu de odihna de........zile lucratoare pe an.

4.1.2 Administratorul are obligatiile prevazute de lege in care sens este dator:
a) sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta ale societatii,
anexa nr...... care face parte integranta din prezentul contract, in care scop dispune de
urmatoarele prerogative:
1. concepe si aplica strategii si/sau politici de dezvoltare a societatii;
2. organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea
prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;
3. negociaza contractul colectiv de munca si contractul individual de munca;
4. reprezinta societatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
5. incheie actele juridice, in numele si pe seama societatii, conform legii;
6. asigura convocarea adunarilor generale ale actionarilor;
7. asigura realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta convenite;
8. promoveaza si asigura intocmirea in termen a documentatiilor de privatizare, in
conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate;
9. alte prerogative incredintate de adunarea generala a actionarilor, ministerul de resort
sau autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, sau prevazute de lege;
b) sa prezinte, semestrial, in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale sau
ori de cate ori se solicita de catre institutia publica implicata, situatia economico-
financiara a societatii, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii obiectivelor si
criteriilor de performanta convenite, precum si alte documentatii solicitate, vizate si
certificate de cenzori;
c) la solicitarea scrisa a organizatiei/organizatiilor de sindicat din societate, sa puna la
dispozitia reprezentantului/reprezentantilor ei/lor date privind administrarea societatii
comerciale/regiei.
d) sa constituie garantiile banesti prevazute de lege;
e) sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane;
f) in cadrul procesului de privatizare sa nu efectueze vanzarea de active, incheierea de
contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu exceptia celor
necesare desfasurarii activitatii curente) sau orice alte activitati de natura sa impieteze
desfasurarea acestui proces (daca nu are mandat special din partea institutiei publice
implicate).

4.2. Societatea urmatoarele obligatii:

a) sa asigure administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activitatii


societatii/regiei, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract;
b) sa plateasca administratorului toate drepturile banesti cuvenite, potrivit pct. 4.1.1
lit. a), c), d) si f);
c) sa asigure celelalte drepturi prevazute de pct. 4.1.1 din prezentul contract.

V. INDICATORII DE REFERINTA

5.1. Indicatorii de referinta se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor


economico-financiari din ultimii ani si stau la baza stabilirii obiectivelor si criteriilor de
performanta care se negociaza in cadrul contractului de administrare.
5.2. Indicatorii de referinta se actualizeaza in fiecare an, pe baza datelor din bilantul
contabil anual aprobat si se avizeaza de AVAS.
VI. CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

6.1. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in


interesul societatii, comportandu-se ca un bun comerciant.
6.2. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati
comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla
in relatii de comert cu societatea/regia parte la contract.
6.3. Interdictia de la pct. 6.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului,
precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
6.4. Pe intreaga durata a prezentului contract administratorul este obligat sa pastreze
confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea
societatii/regiei, care au acest caracter, obligatie care se mentine si pentru o perioada de
3 ani de la incetarea prezentului contract de administrare.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR

7.1. Aprecierea activitatii administratorului se face prin analizarea gradului global de


indeplinire a criteriilor de performanta.
7.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute
in prezentul contract, partile raspund potrivit legii.
7.3. Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor
legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si hotararilor adoptate de adunarea
generala a actionarilor.
7.4. Administratorul raspunde civil în limita prejudiciului creat, pentru daunele produse
societatii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune
imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii, daca acestea nu
constituie infractiuni.
7.5. In cazul in care adunarea generala a actionarilor societatii a decis s-a decis pornirea
actiunii in raspundere impotriva administratorului, mandatul acestuia inceteaza.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si
de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine,
in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in
termen de..... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in
vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen..... (zile, ore) de de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare


scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.
9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare
incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe
din urmatoarele situatii:
a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au renegociat in
vederea prelungirii lui;
b) revocarea administratorului in cazul in care:
1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
2. nu respecta hotararile adunarii generale a actionarilor;
3. nu respecta legislatia aplicabila societatilor comerciale;
4. nu constituie garantiile pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le
diminueaza, indiferent de motiv;
c) administratorul renunta la mandatul incredintat;
d) acordul de vointa al partilor;
e) intervine un caz de incompatibilitate prevazut de lege;
f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului;
g) insolvabilitatea sau lichidarea societatii;
h) scaderea sub 50% a actiunilor detinute de stat in societatea comerciala;
i) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor de performanta stabilite in anexa la prezentul
contract.
10.2. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, iar institutia
publica implicata este in situatia prevazuta la pct. 10.1 lit. h, prezentul contract de
administrare isi pastreaza valabilitatea numai daca adunarea generala a actionarilor, in
noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea
duratei sale. In caz contrar, societatea comerciala il va despagubi pe administrator pentru
lunile ramase pana la sfarsitul anului calendaristic.
10.3. In cazul revocarii sale, administratorul este obligat sa inapoieze societatii
comerciale, toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data
expirarii preavizului acordat, potrivit legii.

XI. LITIGII

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract


sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale
amiabila.
11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti competente.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Administratorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de
protectie din partea adunarii generale a actionarilor, in solutionarea situatiilor
conflictuale, cu sindicatele sau cu alte organizatii legal constituite.
12.2. La incetarea contractului in conditiile pct. 10.1 lit. a), c) ori d), societatea poate
ca, la cerea fostului administrator - persoana fizica, sa-i asigure un loc de munca in cadrul
acesteia, pe o perioada de cel putin 6 luni, pe post corespunzator pregatirii sale
profesionale.
12.3. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil
aplicabile.
12.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se depune
spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al..................in termen de 15 zile de la
data semnarii lui.

S.C.......................... S.A. ADMINISTRATOR

Anexa nr. 1
Obiective si criterii de performanta

I. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

In functie de situatia concreta a fiecarei societati/regii autonome si de strategia propusa


pentru intreaga durata a contractului de administrare, se urmaresc:

1. Evolutia volumului din activitatea de exploatare:


a) cifra de afaceri;
b) volumul productiei;
c) rotatia stocurilor.

2. Evolutia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare:


a) cresterea profitului;
b) reducerea pierderilor;
c) diminuarea creantelor si a nivelului datoriilor.

3. Evolutia indicatorilor de flux financiar

4. Prioritati ale restructurarii:


a) eforturi si efecte;
b) volumul de investitii;
c) surse de finantare.

5. imbunatatirea pozitiei pe piata interna si externa:


a) balanta de import-export;
b) cota de piata;
c) volumul desfacerilor (unde este cazul).

6. Pregatirea privatizarii:
a) clarificarea situatiei patrimoniale;
b) atragerea de investitori;
c) pregatirea dosarului societatii comerciale in vederea privatizarii.

II. CRITERII DE PERFORMANTA

1. Rata profitului net


2. Rata rentabilitatii exploatarii
3. Rata rentabilitatii economice
4. Productivitatea muncii in preturi curente
5. Productivitatea muncii in preturi comparabile
6. Perioada de recuperare a creantelor
7. Perioada de rambursare a datoriilor
8. Rotatia stocurilor
9. Rata lichiditatii generale
10. Rata lichiditatii partiale (intermediare)
11. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata
12. Consum specific de energie electrica in preturi curente
13. Consum specific de energie electrica in preturi comparabile
14. Consum specific de combustbil conventional in preturi curente
15. Consum specific de combustibil conventional in preturi comparabile

S-ar putea să vă placă și