Sunteți pe pagina 1din 113

BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SUMAR
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Prof. univ. dr. hab. Grigore Belostecinic
Calitatea, productivitatea şi evaluarea competitivităţii întreprinderii ................................................... 5
Dr. Tatiana Gerştega
Analiza de marketing a macromediului instituţiei de învăţământ superior......................................... 12
Drd. Diana Roşca
Aspecte ale managementului ariilor naturale protejate.......................................................................... 15
Comp. Victor Jumbei
Conflictul în cariera managerială............................................................................................................ 17

ECONOMIE GENERALĂ
Conf. univ. dr. Ion Ustian
Cooperarea şi colaborarea contra situaţiilor conflictuale economice................................................... 19
Conf. univ. dr. Tudor Alcaz
Tendinţele dezvoltării transporturilor în relaţiile economice de piaţă din Republica Moldova........... 24
Drd. Svetlana Plugaru
Unele aspecte ale costurilor de tranzacţie............................................................................................... 27
Drd. Denis Jelimalai
Echilibrul bugetar în contextul elaborării politicilor bugetare............................................................... 32

FINANŢE
Prof. univ. dr. hab. Rodica Hâncu
Conf. univ. dr. Ivan Luchian
Valoarea investiţională a pachetului de control...................................................................................... 36
Lect. sup. Ana Gumovschi
Locul politicii de preţ în cadrul gestiunii financiare a întreprinderilor................................................. 40
Drd. Tudor Dabija
Taxele vamale – aspecte teoretice, clasificarea şi influenţa lor asupra veniturilor vamale.................. 43

Lect. sup. Angela Baurciulu


Posibilităţi de abordare a echilibrului financiar public prin prisma metodologiei sistemului
conturilor naţionale.................................................................................................................................. 46
Drd. Marat Mingazov
Aspecte privind engineering-ul financiar în sistemul de gestiune a întreprinderii............................... 52
Drd. Vadim Maţui
Analiza şi perspectivele dezvoltării pieţei financiare din Republica Moldova .................................... 55

3
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CONTABILITATE
Prof. univ. dr. hab. Viorel Ţurcanu
Comp. Aliona Bîrcă
Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor .................................................................... 59
Prof. univ. dr. hab. Vasile Bucur
Lect. sup. univ. Ludmila Todorova
Clasificarea activelor biologice în funcţie de durata folosirii (obţinerea activelor biologice)............. 63
Asist. univ. Iurie Sajin
Aspecte problematice ale contabilităţii operaţiunilor de barter............................................................. 68
Drd. Viorica Zaporojan
Organizarea contabilităţii consumurilor pe centre de responsabilitate.................................................. 73
Drd. Nelly Slobodeanu
Determinarea eficienţei folosirii surselor împrumutate......................................................................... 77
Drd. Vadim Sardac
Modelul de calcul al riscului «Neexecutării portofoliului comenzilor în termenul fixat»
(în programul de analiză şi pronosticare a riscurilor de antreprenor).................................................... 80

RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE


Conf. univ. dr. Natalia Lobanov
Conflicte în tranzacţiile comerciale: cauze şi tendinţe............................................................................ 86
Conf. univ. dr. Victoria Sârbu
Globalizarea societăţii postindustriale – factor al formării pieţei de asigurări....................................... 91
Drd. Sergiu Gamureac
Conceptul de strategie internaţională....................................................................................................... 95
Drd. Ion Cornea
Diminuarea taxelor vamale prin Sistemul Generalizat de Preferinţe al Uniunii Europene................... 98
Comp. Gheorghe Gogârnoiu
Reforma fiscală în România .................................................................................................................... 102
Lect. univ. Angela Pîrlog
Comunicarea multiculturală în afaceri: bariere şi modalităţi de depăşire.............................................. 106
* * *
Recenzii .................................................................................................................................................... 110

4
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CALITATEA, PRODUCTIVITATEA ŞI EVALUAREA


COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
Prof. univ. dr. hab. Grigore BELOSTECINIC, ASEM

There is a direct relation between competitiveness, quality and productivity, as both are
important factors of a company’s competitiveness on the market. The evaluation of company’s
competitiveness on the market or on a certain market segment is based on a detailed analysis of
the company’s potential, its technological, production and financial possibilities, etc. The main
problem of evaluating the company’s competitiveness is to set the company’s strong and weak
points and to figure out a strategy with respect to the main competitors.

Este deja cunoscut faptul că, după mai justiţiei şi a afacerilor interne, implementării
mulţi ani de balansare între Est şi Vest, unui şir de politici în domeniul transporturilor,
Republica Moldova şi-a declarat, în sfârşit, energeticii, telecomunicaţiilor şi mediului, un
ferm orientarea strategică spre o eventuală şir de programe în domeniul învăţământului,
asociere şi aderare la marea familie a statelor culturii, cooperării societăţii civile etc.
europene. Existenţa unei asemenea perspective Totodată, statele doritoare de aderare la
va solicita accelerarea reformelor economice, Uniunea Europeană trebuie să-şi apropie
sociale şi politice, va urgenta soluţionarea şi competitivitatea de nivelul înregistrat în ţările
eliminarea consecinţelor conflictului membre, iar formarea unei structuri economice
transnistrian – cel mai mare obstacol în calea competitive solicită cercetări fundamentale
dezvoltării economice durabile şi armonioase a pentru fiecare ramură şi subramură a
R. Moldova, va accelera conectarea ţării economiei naţionale, cu scopul stabilirii celor
noastre la politicile europene. cu un potenţial competitiv mai înalt din punct
Este evident că această cale va fi una de vedere al rentabilităţii, tehnologiilor folosite,
lungă şi dificilă, căci pentru parcurgerea ei cu asigurării cu materii prime, calificării cadrelor,
succes: potenţialului de creştere, nivelului veniturilor
1. Trebuie asigurată stabilitatea de la capitalul investit, structurii cheltuielilor de
instituţiilor ce garantează democraţia, producere şi a altor componente care determină
statul de drept, drepturile omului, competitivitatea ramurii. Specializarea
respectul faţă de minorităţi şi economiei trebuie să presupună o repartizare a
protecţia acestora; forţei de muncă pe sectoare şi produse cu
2. Trebuie asigurată existenţa unei valoare adăugată mai mare.
economii de piaţă funcţionale, Astfel, după cum declaraţia de orientare
precum şi capacitatea acesteia de a strategică a Republicii Moldova spre aderare la
face faţă presiunii concurenţiale şi Uniunea Europeană a consolidat, într-un fel,
forţelor pieţei din interiorul Uniunii întreaga societate, competitivitatea ţării, sub
Europene. toate aspectele care o definesc, poate deveni o
3. Statul urmează să-şi demonstreze idee naţională, care ne-ar permite atingerea
capacitatea de a-şi asuma obligaţiile acestui obiectiv.
ce decurg din calitatea de membru al În contextul celor menţionate mai sus,
Uniunii Europene, inclusiv aderarea trebuie apreciată, ca o iniţiativă cu impact
la obiectivele politice, economice şi pozitiv asupra creşterii competitivităţii, şi
monetare ale UE. organizarea anuală în Republica Moldova a
De menţionat că Planul de acţiuni concursului în vederea decernării Premiului de
Moldova-Uniunea Europeană (aprobat în Stat pentru realizările în domeniul calităţii,
februarie 2005) conţine un şir de acţiuni în productivităţii şi competitivităţii, care în mare
vederea asigurării în ţara noastră a dialogului măsură reflectă rezultatele activităţii agenţilor
politic, continuităţii reformelor şi asigurării economici privind creşterea calităţii,
dezvoltării social-economice, restructurării productivităţii şi competitivităţii economice.
5
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Totodată, din punctul nostru de vedere, − viteza desfăşurării procesului de


criteriile folosite în vederea evaluării inovare, proiectare, producere,
întreprinderii, pun accentul, în special, pe livrare la consumator;
Factorii determinanţi ai competitivităţii, unii − flexibilitatea şi adaptabilitatea –
chiar mai puţin importanţi, şi mai puţin pe capacitatea de a se adapta la
Rezultatele cu impact pozitiv nemijlocit asupra modificările condiţiilor şi cerinţelor
competitivităţii. De asemenea, considerăm că pieţei;
criteriile utilizate trebuie să fie mai − profesionalismul personalului şi
concretizate, prin stipularea unui număr mai activitatea în grup;
mare de indicatori concreţi care le determină. − strategiile practicate, organizarea şi
Trebuie să precizăm şi faptul că noţiunea managementul întreprinderii, care se
de competitivitate este una complexă, iar între pot deosebi prin previzibilitate,
competitivitate, calitate şi productivitate există agresivitate, flexibilitate,
o legătură directă, atât calitatea, cât şi creativitate, parteneriat;
productivitatea fiind factori determinanţi ai − eficienţa planificării strategice şi a
competitivităţii unei întreprinderi. Totodată, gestiunii etc.
competitivitatea întreprinderii, iar, în final, şi Menţionăm că, iniţial, însă şi noţiunea de
cea a ramurii sau a ţării, depinde de competitivitate avea un sens îngust, fiind
competitivitatea produselor, deoarece definită de o singură dimensiune –
concurenţa pe piaţă, în linii generale, se competitivitatea de preţ, iar avantajul
desfăşoară între diferite produse, succesul concurenţial pe care se bazează, în acest caz,
cărora este determinat de caracteristicile un bun economist este costul de producţie,
atribuite de întreprindere şi eforturile de determinat în mare măsură de accesibilitatea
marketing ale acesteia. factorilor de producţie şi fabricarea bunurilor
În linii generale, competitivitatea standardizate pentru pieţe mari şi efectul de
întreprinderii înseamnă cât de bine aceasta economie la scară.
satisface cerinţele consumatorilor în Trebuie de înţeles, însă, că un avantaj
comparaţie cu alte întreprinderi care oferă competitiv bazat pe costuri mai reduse nu poate
produse şi servicii similare şi este determinată fi susţinut fără a se obţine creşteri în
de un şir de factori care asigură succesul productivitate – factor important în
vânzării, iar ca indicatori principali care o diminuarea costului şi sporirea
apreciază pot fi consideraţi: competitivităţii. În caz contrar, reducerea
− calitatea produselor şi factorii care o costurilor este de scurtă durată.
influenţează (procesul tehnologic, Productivitatea poate fi privită la trei
controlul calităţii, calificarea niveluri:
personalului etc.); 1. Productivitatea individuală – este
− diversificarea producţiei prin înnoire echivalentă cu eficienţa sau randamentul,
sortimentală, modernizarea şi calculat fie prin cantitatea de produse obţinută
îmbunătăţirea produselor existente cu o anumită cheltuială de muncă, fie prin
în conformitate cu cererea cheltuiala de muncă efectuată pentru obţinerea
consumatorilor; unei unităţi de produs. Ea depinde nu numai de
− diferenţierea produselor efortul depus, dar şi de educaţie, experienţă,
întreprinderii; utilizarea anumitor utilaje şi instrumente.
− producerea în proporţie de masă şi 2. Productivitatea organizaţională –
economia la scară; afectează profitabilitatea şi competitivitatea
− calitatea deservirii post-vânzare; firmelor prin profituri şi costuri totale. Ea poate
− preţul; fi apreciată prin costul total al muncii pentru o
− rentabilitatea producerii; unitate de produs prin raportarea salariului
− nivelul productivităţii muncii; mediu al lucrătorilor la nivelul productivităţii.
− caracterul inovaţional al activităţii; În acest mod, se poate observa că o firmă ce

6
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

plăteşte salarii mari poate fi competitivă numai trebuie considerată un important


dacă realizează un nivel înalt al productivităţii. instrument competitiv.
3. Productivitatea naţională, care are La fel ca şi calitatea, costurile şi
câteva implicaţii: productivitatea, o nouă sursă de avantaj
− o productivitate înaltă duce la un concurenţial în ultimul timp a devenit viteza
nivel avansat de trai ca simbol al (rapiditatea, timpul). Aceasta cere un nou tip
capacităţii unei ţări de a crea bunuri de organizare, caracterizată de reacţii şi
necesare comunităţii; adaptări rapide, cum ar fi reducerea duratei
− o creştere a salariului mediu pe tuturor proceselor (economie de timp),
economie fără o creştere a respectarea termenelor (punctualitate),
productivităţii duce la inflaţie, la reorganizarea permanentă a proceselor
majorarea costurilor şi scăderea (flexibilitate în timp), elaborarea de tehnologii
puterii de cumpărare; şi produse noi (spirit inovator) etc.
− o rată scăzută a productivităţii, Competitivitatea bazată pe flexibilitate
influenţată de un nivel înalt al presupune capacitatea de a fabrica o varietate
costului muncii pe unitate de produs de produse, de a introduce produse noi şi de a
şi o competitivitate scăzută, le modifica rapid pe cele existente, ceea ce
plasează defavorabil produsele solicită un tip special de cultură
naţionale pe piaţă. organizaţională, sprijinită de o producţie
Iată de ce, pentru a obţine o creştere în flexibilă, studii permanente ale nevoilor
productivitate pe termen lung, sunt necesare consumatorilor şi tendinţelor de modificare a
investiţii în procese tehnologice moderne, în acestora, o orientare generală de marketing în
echipamente actualizate, în programe cadrul întreprinderii.
energetice şi în instruirea personalului. Odată cu sporirea gradului de complexitate
Productivitatea poate fi privită şi ca un şi tehnicitate a bunurilor de utilizare productivă
rezultat al calităţii produselor şi serviciilor, şi a mărfurilor de larg consum, au crescut şi
deoarece lipsa calităţii duce la stoparea preţurile la care se comercializează acestea şi,
productivităţii din cauza problemelor care apar respectiv, eforturile financiare ale clienţilor în
în comercializarea bunurilor de calitate vederea achiziţionării acestor bunuri. În aceste
inferioară. condiţii creşte importanţa competitivităţii
Noţiunea competitivitate de calitate a financiare a întreprinderii, definită prin
început să fie utilizată ca dimensiune a totalitatea înlesnirilor de natură financiar-
competitivităţii în urma diversificării bancară, pe care le oferă întreprinderea
considerabile a producţiei, iar odată cu clienţilor săi, în vederea achiziţionării
accelerarea progresului tehnico-ştiinţific, care a produselor fabricate. Neglijarea acestei
generat o creştere considerabilă a inovaţiilor şi dimensiuni, chiar şi în cazul deţinerii unor
sporirea gradului de complexitate şi tehnicitate avantaje concurenţiale de altă natură, poate
a produselor, a apărut noţiunea de cauza pierderea pieţelor de desfacere.
competitivitate tehnică. Pentru produsele ce În urma impunerii respectării de către
necesită o asistenţă tehnică în exploatare şi agenţii economici a unor norme stricte în
întreţinere, apare o nouă dimensiune a vederea protecţiei mediului înconjurător, ce
capacităţii concurenţiale denumită presupune efectuarea unor cheltuieli
competitivitate de service, serviciile care suplimentare, având uneori o cotă
însoţesc produsele fiind considerate, de fapt, o considerabilă în cheltuielile totale de producţie,
componentă a calităţii acestora. a apărut o nouă dimensiune a competitivităţii –
Pentru a concura pe baza calităţii, calitatea competitivitatea ecologică. În prezent, un
trebuie să fie privită, în primul rând, ca o număr din ce în ce mai mare de întreprinderi
oportunitate de a atrage consumatorii, şi nu ca atât mari, cât şi mici şi mijlocii, încep să
o modalitate de a evita problemele sau de a sesizeze că cea mai raţională cale de asigurare
reduce costurile remedierilor. Calitatea a succesului şi de dezvoltare a competitivităţii

7
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

este aplicarea principiilor dezvoltării durabile faţă de întreprindere şi produsele acesteia.


în toate sferele activităţii antreprenoriale. Asemenea factori pot fi:
Unul din mecanismele-cheie prin care se • condiţiile de vânzare: posibilităţi de
pot realiza obiectivele firmei şi un factor creditare, reduceri şi rabaturi, inclusiv
important în asigurarea competitivităţii este reduceri pentru cantitate, rabaturi
structura organizatorică a întreprinderii, sezoniere, avantaje pentru plată preventivă,
resursele umane proprii şi modul cum reduceri speciale (preluarea unui produs
acestea sunt conduse. Astfel, pentru vechi în schimbul unui nou) etc.;
asigurarea unui nivel înalt al competitivităţii • organizarea reţelei de desfacere:
este nevoie de realizarea unei structuri amplasarea unităţilor de comerţ şi accesul
flexibile şi dinamice. Pentru ca aceste măsuri lor pentru consumatori, demonstrarea
să-şi atingă scopul, este necesară definirea mai produselor în sala de vânzare, la expoziţii
puţin rigidă a posturilor, precum şi structurarea şi iarmaroace;
activităţii pe compartimente într-o manieră mai • deservirea post-vânzare a produselor
puţin formală. Totodată, activitatea de întreprinderii şi serviciile acordate,
conducere desfăşurată la nivelul asigurarea cu piese de schimb etc.;
întreprinderilor, trebuie să beneficieze de un • activitatea de publicitate şi relaţii cu
personal corespunzător atât din punct de vedere publicul, imaginea întreprinderii în rândul
al pregătirii, cât şi al capacităţii intelectuale. consumatorilor, a produselor acesteia, a
Privită în viziunea de marketing, numelui de marcă etc.
importanţa resurselor umane în asigurarea În prezent, în practica mondială şi, evident,
avantajului competitiv al întreprinderii poate fi în Republica Moldova, nu există o metodă
redată şi ţinând cont de atitudinea angajaţilor unică bine definită şi ştiinţific argumentată
faţă de clienţi, măsura în care aceştia sunt de evaluare a competitivităţii întreprinderii.
priviţi ca reper principal pentru orice activitate Numărul destul de impunător de publicaţii
desfăşurată în cadrul întreprinderii, de modul în ştiinţifice la acest capitol se referă la anumite
care angajaţii întreprinderii acceptă schimbările aspecte ale problematicii competitivităţii
care au loc în prezent în societate şi mediul întreprinderii (firmei), evidenţierea şi analiza
economic în care activează, de modalitatea determinanţilor competitivităţii şi a
alocării tuturor resurselor întreprinderii în indicatorilor de exprimare a acestora,
scopul realizării unor obiective strategice, modalităţile de apreciere a avantajelor
dezvoltarea în cadrul oricărei întreprinderi a competitive etc.
unui spirit competitiv, ce ar motiva Analiza determinanţilor competitivităţii
perfecţionarea continuă a personalului, cu întreprinderilor ar fi binevenit să se realizeze
accent pe dezvoltarea unor abilităţi specifice în comparaţie cu principalii concurenţi direcţi,
problemei analizate. Iată de ce rezolvarea iar pentru aprofundarea analizei poate fi
problemelor legate de selectarea, prevăzută şi o analiză comparativă cu
antrenarea, perfecţionarea şi motivarea concurenţii indirecţi. Scopul acesteia, după
personalului, de rând cu o cultură a cum s-a mai menţionat, constă în evidenţierea
întreprinderii care să permită afirmarea punctelor forte şi slabe ale întreprinderii
creativităţii, aprofundarea simţului comparativ cu concurenţii în aspectul dotării şi
responsabilităţii şi a spiritului de întreprinzător utilizării resurselor. Un moment important este
contribuie substanţial la creşterea şi stabilirea importanţei determinanţilor
productivităţii muncii, la îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderii în condiţiile
calităţii produselor şi la sporirea gradului de mediului concurenţial actual. Această
competitivitate a firmei. necesitate este determinată de dinamismul
Analiza poziţiei concurenţiale a schimbărilor mediului concurenţial şi global.
întreprinderii pe piaţă presupune şi Prin urmare, simpla comparare a dimensiunii
caracterizarea factorilor care influenţează diferitelor resurse şi capacităţi ale
atitudinea cumpărătorilor şi consumatorilor

8
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

întreprinderilor nu ar reflecta obiectiv formă de măsurare (exprimare) unică. În


competitivitatea, deoarece în funcţie de situaţie literatura de specialitate, în acest sens se
dimensiunea acestora poate contribui mai mult propune folosirea unor semne convenţionale,
sau mai puţin la crearea avantajelor sau îşi de exemplu “+”, “++” sau “-”, “--”, sau
poate schimba sensul efectului de la pozitiv la atribuirea unui anumit număr de puncte,
negativ. Mai mult ca atât, în realitatea practică care apoi se sumează şi se face compararea
este imposibil de a asigura avantaje la toate scorurilor totale, după care se determină cea
tipurile de resurse, de aceea întreprinderile mai competitivă întreprindere. Această
trebuie să asigure o îmbunătăţire optimală a modalitate de analiză este simplă, dar introduce
acestora pentru a se adapta cât mai reuşit în rezultate subiectivism.
cerinţelor mediului. Astfel, simpla comparare a Deoarece problema principală a evaluării
resurselor întreprinderii poate crea situaţia când competitivităţii întreprinderii constă în
unul din determinanţii întreprinderii după stabilirea punctelor forte şi slabe şi a ceea ce
dimensiune şi caracteristici depăşeşte poate face întreprinderea în raport cu
concurenţii, dar la moment importanţa acestuia principalii concurenţi, considerăm ca fiind
în crearea sau menţinerea avantajului suficientă o apreciere calitativă a poziţiei
competitiv este mai mică. întreprinderilor după criteriile principale de
Pentru evitarea efectelor indicate mai sus evaluare şi care poate avea un conţinut ca cel
ar fi binevenită ierarhizarea determinanţilor prezentat în modelul din tabelul 1. Procesul de
competitivităţii întreprinderii, în funcţie de analiză presupune poziţionarea după fiecare
importanţa lor la crearea avantajelor criteriu al întreprinderilor conform unei scale
concurenţiale la etapa actuală în domeniul în cu cinci trepte şi variante de apreciere a poziţiei
care activează. de la „foarte slabă” la „foarte puternică”.
După cum s-a mai menţionat, evaluarea Pentru evidenţiere, întreprinderilor li se atribuie
competitivităţii întreprinderii pe o piaţă sau un un semn convenţional. De exemplu,
segment concret se bazează pe o analiză concurentul nr.1 – prin “X1”, concurentul nr. 2
detaliată a potenţialului întreprinderii, a – prin “X2” etc. În acest mod, în dreptul
posibilităţilor tehnologice, de producere, fiecărui indicator vor fi poziţionate toate
financiare, de desfacere etc. Obiectivul întreprinderile concurente. Pe una şi aceeaşi
principal este acela de a determina locul în care poziţie, de exemplu “bună”, pot fi amplasate
se află starea relativă a întreprinderii faţă de una, două, mai multe întreprinderi sau nici una.
concurenţi, a stabili punctele tari şi punctele Analiza datelor din tabel presupune
slabe, adică forţele şi slăbiciunile în raport cu stabilirea forţelor şi slăbiciunilor relative ale
concurenţa. Problema de bază a analizei este întreprinderilor prin comparare cu
de a stabili nu ce poate face întreprinderea, întreprinderile concurente la nivelul fiecărui
ci cum face ea în raport cu ceilalţi. indicator şi al competenţelor distinctive ale
Procedura comparării întreprinderilor după firmei. Procesul poate fi continuat cu
principalii determinanţi ai competitivităţii însumarea tuturor punctelor acumulate de
presupune culegerea şi utilizarea de date asupra întreprinderile analizate; pornind de la
fiecărei întreprinderi referitoare la cifra de aprecierea în puncte a fiecărei poziţii, de
afaceri, cota de piaţă, rentabilitate, circuite exemplu, foarte puternică – 5 puncte, puternică
financiare, programe de investiţii, capacităţi – 4 puncte, nici/nici – 3 puncte, slabă – 2
de producţie etc. Procesul se complică din puncte, foarte slabă – 1 punct. În scopul
motivul că se operează cu diferite unităţi de stabilirii poziţiei globale a întreprinderilor se
măsură şi diferiţi indicatori după natura lor. realizează o ordonare a acestora în ordinea
Pentru evaluarea globală a competitivităţii e descreşterii numărului total de puncte
nevoie de a transforma aceşti indicatori într-o acumulat.

9
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Tabelul 1
Evaluarea competitivităţii întreprinderilor

Poziţia întreprinderilor
Indicatorii analizaţi Foarte Foarte
Slabă Nici/nici Puternică
slabă puternică
(2 puncte) (3 puncte) (4 puncte)
(1 punct) (5 puncte)
1 2 3 4 5 6
I. Puterea financiară
1.1. Rata lichidităţii.
1.2. Structura activelor.
1.3. Nivelul de autofinanţare.
1.4. Circuite financiare.
1.5. Raportul dintre cifra de afaceri şi active.
1.6. Raportul dintre capitalul circulant şi cel fix.
1.7. Programe investiţionale.
1.8. Resurse investiţionale.
1.9. Rentabilitatea capitalurilor investite etc.
II. Activitatea de producţie, tehnologii şi echipamente
2.1. Capacităţi de producţie.
2.2. Tipuri de producţie (serii mari, mijlocii sau mici).
2.3. Utilizarea capacităţilor de producţie.
2.4. Tehnologiile folosite.
2.5. Gradul de tehnicitate a fabricaţiei (mecanizare,
automatizare etc.).
2.6. Productivitatea muncii.
2.7. Activitatea de cercetare-dezvoltare.
2.8. Resurse destinate activităţii inovaţionale.
2.9. Sistemul de stimulare a activităţii inovaţionale.
2.10. Activitatea de lansare a produselor noi.
2.11. Gradul de protecţie a inovaţiilor.
2.12. Politica de aprovizionare.
2.13. Stocuri de materii prime.
2.14. Controlul calităţii.
2.15. Posibilităţi de extindere a procesului de producere.
2.16. „Supleţea” echipamentului.
2.17. „Vârsta” utilajului tehnologic etc.
III. Produsele întreprinderii
3.1. Calitatea produselor:
- produsul A
- produsul B
- produsul C
...
- produsul N.
3.2. Unicitatea produselor (producţie de unicate).
3.3. Diversificarea sortimentală.
3.4. Gradul de înnoire sortimentală.
3.5. Diferenţierea produselor proprii de cele concurente.
3.6. Protecţia legală a produselor.
5.7. “Vârsta” produselor etc.

10
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

IV. Eficacitatea sistemului de conducere


4.1. Adecvarea structurii întreprinderii la mediul extern şi
intern şi la strategia urmată.
4.2. Numărul nivelurilor de conducere.
4.3. Reacţia conducerii la schimbările mediului.
4.4. Flexibilitatea structurii organizatorice a întreprinderii.
4.5. Descentralizarea procesului decizional.
4.6. Predominarea fluxului orizontal de informaţii şi lipsa
barierelor informaţionale între subdiviziuni.
4.7. Tehnicile de conducere folosite.
4.8. Flexibilitatea programelor de activitate.
4.9. Capacităţile, talentul conducerii.
4.10. Tehnicile de conducere utilizate.
4.11. Stilul democratic de conducere.
4.12. Aptitudinile de a crea, de a comunica, de a motiva.
4.13. Fluctuaţia personalului de conducere.
4.14. Raportul dintre personalul administrativ şi operativ
etc.
V. Resursele umane şi factorii social-psihologici
5.1. Asigurarea cu forţă de muncă.
5.2. Calificarea personalului.
5.3. Cheltuielile pentru instruirea cadrelor.
5.4. Relaţiile cu sindicatele.
5.5. Stimularea morală şi aprecierea publică.
5.6. Posibilităţile de autorealizare pentru întreg personalul.
5.7. Stimularea activităţii creative şi separarea acesteia de
activităţi mai puţin importante.
5.8. Fluctuaţia cadrelor.

VI. Poziţia întreprinderii pe pieţele sale, activitatea de


marketing şi vânzări
6.1. Cifra de afaceri.
6.2. Cota absolută de piaţă.
6.3. Cota relativă de piaţă.
6.4. Rata de creştere a vânzărilor.
6.5. Pătrunderea produselor întreprinderii în consum.
6.6. Penetrarea produselor pe zone geografice.
6.7. Notorietatea întreprinderii.
6.8. Imaginea întreprinderii pe piaţă.
6.9. Fidelitatea clientelei.
6.10. Disponibilitatea produselor (prezenţa de stocuri).
6.11. Serviciile post-vânzare oferite.
6.12. Dezvoltarea reţelei de distribuţie.
6.13. Calitatea deservirii clienţilor.
6.14. Cheltuieli de distribuţie.
6.15. Competenţa comercială.
6.16. Activitatea de publicitate.
6.17. Cheltuielile pentru publicitate.
6.18. Asigurarea informaţională etc.

11
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Este evident că importanţa indicatorilor nominalizaţi în aprecierea competitivităţii


întreprinderii este diferită. De aceea, analiza poate fi completată cu calcularea coeficientului de
ponderabilitate (pentru fiecare indicator concret în cadrul fiecărei grupe de indicatori şi pentru
fiecare grupă de indicatori în evaluarea globală), calcularea indicatorului global al
competitivităţii pentru fiecare din întreprinderile analizate şi a indicatorului relativ pentru
fiecare întreprindere în raport cu celelalte. Calculele se recomandă a fi efectuate prin metoda
ordonării rangurilor.
În încheiere, trebuie să menţionăm că competiţia diferitor agenţi economici se poate desfăşura
pe piaţa internă sau externă. Cu certitudine, pentru a pătrunde pe piaţa externă şi pentru a deveni
competitiv este nevoie să treci cu succes, înainte de toate, barierele concurenţiale create de agenţii
economici autohtoni.

ANALIZA DE MARKETING A MACROMEDIULUI


INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR
Drd. Tatiana GERŞTEGA, ASEM

One of key concepts of marketing is the concept of the surrounding marketing environment. In
article the analysis of marketing of the macroenvironment of education which represents the factor
of system, general market action is given.

Macromediul instituţiei de învăţământ nivelului cerinţelor privind calificaţia


superior reprezintă o îmbinare a mediilor personalului, ceea ce obligatoriu se reflectă
economic, politic, social, tehnico-ştiinţific şi asupra unor asemenea parametri ai pieţei
natural, care, direct sau indirect, au impact serviciilor de instruire, cum sunt nivelul şi
asupra pieţei serviciilor de instruire şi asupra structura cererii pentru studii, cerinţele faţă
activităţii instituţiei de învăţământ. Fiecare de conţinutul instruirii, nivelul calificativ al
din mediile enumerate constituie o totalitate profesorilor, faţă de asigurarea cu computere
de factori de un anumit gen (economic, şi informaţia necesară a studiilor etc.
social-demografici, social-culturali etc.). Pentru realizarea analizei marketing a
Fiecare factor poate fi descris cu instituţiei de învăţământ, se propune
ajutorul sistemului de indicatori, după următoarea metodică comasată:
analiza cărora se poate, în primul rând, 1. Întocmirea listei macrofactorilor,
judeca despre caracterul macromediului ce s- în stare să influenţeze piaţa
a format la momentul dat, şi, în al doilea serviciilor de instruire, inclusiv
rând, pronostica tendinţele de viitor ale prin intermediul pieţei muncii;
dezvoltării macromediului. Ţinând cont de 2. Aranjarea macrofactorilor după
starea curentă şi de viitor a factorilor din gradul lor de acţiune asupra pieţei
macro-mediu, analiticul poate cerceta serviciilor de instruire. Selectarea
impactul macrofactorilor asupra pieţei macrofactorilor mai importanţi;
serviciilor de instruire şi asupra activităţii 3. Întocmirea listei de indicatori, cu
instituţiei de învăţământ superior. De ajutorul cărora se poate judeca
menţionat faptul că influenţa macrofactorilor despre starea fiecărui macrofactor
asupra pieţei serviciilor de instruire adesea important;
nu se manifestă direct, ci mijlocit prin 4. Studierea stării curente a macro-
intermediul pieţei muncii, care e intermediar factorilor importanţi, ce
în raport cu piaţa serviciilor de instruire. influenţează piaţa serviciilor de
Schimbările din viaţa social-economică instruire;
exercită influenţă asupra nivelului, structurii 5. Analiza impactului macrofactorilor
şi caracterului de ocupaţii ale populaţiei, importanţi asupra pieţei serviciilor
12
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

de instruire la momentul cercetării Pentru efectuarea analizei marketing a


(inclusiv studierea caracterului şi macromediului, analiticul trebuie să dispună
gradului de influenţă, a de o informaţie relativ completă cu privire la
consecinţelor posibile ale starea macro-factorilor pentru a putea trage
impactului); concluzii veritabile cu privire la
6. Studierea tendinţelor de modificare perspectivele de dezvoltare a macromediului
a macrofactorilor importanţi pe şi despre caracterul şi gradul impactului
parcursul unei anumite perioade de macromediului asupra serviciilor de instruire
timp: şi a activităţii instituţiei de învăţământ
7. Pronosticarea dezvoltării superior. Informaţia cu privire la
macrofactorilor importanţi într-o macromediu poate fi divizată în două
anumită perspectivă şi impactul lor categorii: informaţia primară şi secundară,
asupra pieţei serviciilor de conform cărora se disting şi metodele şi
instruire şi a activităţii instituţiei sursele de obţinere a informaţiei (tabelul 1).
de învăţământ superior; Informaţia colectată şi sistematizată
8. Pronosticarea impactului despre macromediu se supune interpretării
macrofactorilor importanţi asupra din unghiul de vedere al sarcinii fixate.
pieţei serviciilor de instruire în Pentru aceasta pot fi utilizate diverse metode
perspectiva de cercetare: de analiză marketing, atât neformale
• analiza probabilităţii (bunăoară, asaltul intelectual, metoda
impactului macrofactorilor „agendei colective”, metoda întrebărilor de
asupra pieţei; verificare), cât şi formale: calitative
• pronosticarea caracterului (estimarea de expertiză, analiza morfologică,
impactului (negativ, pozitiv); analiza SWOT) şi cantitative (analiza
• pronosticarea gradului de corelativă, analiza factorială, modernizarea
influenţă a macrofactorilor; proceselor de marcare).
• pronosticarea consecinţelor
posibilului impact al
macrofactorilor.

Tabelul 1
Tipologia informaţiei cu privire la macromediu, metodele şi sursele ei de colectare

Metodele şi sursele de colectare


Tipul informaţiei Exemple
a informaţiei
Primară Opiniile, judecăţile, atitudinea Investigaţiile în rândul populaţiei
societăţii faţă de problemele (sondajele de opinii), ale
învăţământului superior, faţă de consumatorilor potenţiali şi reali ai
prestigiul unor sau altor profesiuni. serviciilor de instruire, ale lucrătorilor
Aprecierile experţilor referitor la din învăţământ şi experţilor.
aspectul respectiv al macromediului
Secundară Informaţia sistematică cu privire la Cercetările de cabinet –analiza
parametrii vieţii social-economice: informaţiei ce se conţine în îndrumare,
date demografice, economice. culegerile de informaţie statistică, în
Actele juridice care reglementează revistele de specialitate şi general
piaţa muncii. Sfera învăţământului accesibile, în ziare.
etc. Informaţia despre dezvoltarea
ştiinţei şi tehnicii.

Metoda întrebărilor de verificare posibile, ce au atribuţie la problema pentru


constă în formularea tuturor întrebărilor soluţionare, şi găsirea răspunsurilor la
13
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

acestea. Concomitent, formulările la una şi diverse metode atât cantitative, cât şi


aceeaşi întrebare pot fi diferite. Metoda dată calitative. Pentru prognoza pe termen scurt
ajută la evidenţierea întrebărilor care necesită (în cazul că turbulenţa mediului nu e prea
o examinare mai profundă şi poate fi aplicată mare) poate fi utilă metoda extrapolării
pentru soluţionarea problemelor. tendinţelor. Pentru pronosticul pe termen
Metoda analizei morfologice permite a mediu şi lung, când gradul de incertitudine a
studia structura problemei, a scoate în profil informaţiei e prea înalt, se recomandă
aspectele care necesită o analiză detaliată. metoda scenariilor de prognoză, ce
Metoda se realizează în două etape. La prima presupune formularea mai multor variante
etapă se evidenţiază structura obiectului de ale eventualei evoluţii a evenimentelor.
analiză şi se elaborează „matriţa Pronosticarea cu ajutorul scenariilor de
morfologică”, ce reflectă această structură. asemenea necesită implicarea experţilor de
La etapa a doua, prin selectare consecutivă, calificaţie superioară, ceea ce, să observăm,
analiticul studiază toate combinaţiile posibile în condiţiile instituţiei de învăţământ nu
ale parametrilor obiectului. constituie o dificultate majoră; în calitate de
Metoda de analiză SWOT se aplică asemenea experţi pot fi savanţi, specialişti
atât pentru analiza situaţiei create în din domeniul respectiv.
macromediu şi a impactului ei asupra pieţei Concluzie. Analiza de marketing
serviciilor de instruire şi activitatea instituţiei include două etape principale. Prima -
de învăţământ superior, cât şi pentru cercetarea marketing, prin care se înţelege
evidenţierea stării posibile a macromediului stabilirea sistematică a cercului de date
în viitor şi pronosticarea impactului ei asupra necesare, colectarea, sistematizarea şi
pieţei investigate şi a instituţiei de prelucrarea primară a informaţiei despre
învăţământ superior. organizaţie şi piaţă. Etapa a doua - analiza
În continuare, trebuie efectuat informaţiei de marketing, ce reprezintă
pronosticul dezvoltării macromediului pieţei interpretarea informaţiei colectate şi
serviciilor de instruire şi evidenţiat caracterul prelucrate pentru adoptarea deciziilor
acţiunii asupra instituţiei de învăţământ referitoare la comportamentul organizaţiei pe
superior a diverselor manifestări posibile ale piaţă. Se propune o metodică comasată de
macrofactorilor, trebuie stabilit gradul efectuare a analizei marketing a principalelor
impactului lor şi apreciat nivelul de obiecte legate de instituţii de învăţământ
favorabilitate sau nefavorabilitate al superior şi piaţa serviciilor de instruire:
impactului lor. Pentru pronosticarea macromediul.
dezvoltării macromediului pot fi utilizate

Bibliografie

1. Kotler, Ph. Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997


2. Zaharia, R. Marketing social-politic, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002
3. Pop, N. Al. (coordonator), Marketing strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2000

Recenzent: prof. univ. dr. hab. N.Burlacu

14
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI


ARIILOR NATURALE PROTEJATE
Drd. Diana ROŞCA, ASEM

Ecotourism is seen as ecologically and socially responsible, and as a fostering environmental


appreciation and awereness. It is based on the enjoyment of nature with minimal environmental
impact.

În timp ce cele mai obişnuite forme ale eficiente. Serviciile de protecţie a aşezărilor
turismului modifică mediul înconjurător pentru geografice pot fi semnificativ atrase de
satisfacerea anumitor necesităţi ale clienţilor veniturile economice ale turismului. Astfel, un
săi, ecoturiştii nu se aşteaptă şi nici nu doresc considerent important în administrare, invocat
modificări substanţiale ale mediului în activităţile ecoturismului din aşezările
înconjurător firesc. În loc să aprecieze calitatea geografice, este modul în care poate fi asigurat
voiajului conform unor standarde ordinare, un echilibru între satisfacerea turistului şi
precum sunt previzibilitatea şi invariabilitatea micşorarea efectelor negative în dezvoltarea
experienţei, succesul ecoturismului se bazează turismului.
pe surprindere [1]. Este foarte important de menţionat faptul
Ecoturismul aprovizionează turistul cu că chiar şi atunci când ecoturismul este
oportunităţi în descoperirea, participarea şi desfăşurat în scopul aprovizionării spaţiilor
interacţiunea activă cu mediul înconjurător, protejate cu beneficii economice, însăşi zona
influenţând turistul să preia rolul activ în naturală trebuie să fie strict menajată,
crearea experienţei personale în turism. supravegheată şi controlată prin intermediul
Ecoturismul se consideră ca mai puţin măsurilor de protecţie în prevenirea deteriorării
favorabil pentru generarea schimbărilor în lor de către turişti. Majoritatea regiunilor
cadrul destinaţiilor turistice decât turismul în protejate cu cel mai înalt nivel de diversitate
masă, parţial, din cauza dimensiunilor sale şi, biologică sunt fragile şi chiar şi cele mai
parţial, din cauza necesităţii de facilităţi mai minuscule acţiuni umane au efecte
puţine şi mai minore [2]. semnificative asupra lor.
Însă, se consideră că, pe parcurs, efectele Un număr mare de arii naturale din
cumulative ale acestei activităţi pot pătrunde Republica Moldova nu dispun de un sistem de
mai adânc în mediul înconjurător şi management ce are ca scop protecţia şi
comunităţile locale pot deschide calea pentru păstrarea regiunii, precum şi asigurarea
dezvoltarea turismului în masă. Pentru fiecare satisfacerii aşteptărilor vizitatorilor. În vederea
călător pregătit să întâlnească mediul sălbatic, soluţionării acestei situaţii este oportună
la rândul său, există sute de alţi care cer ca promovarea unor modele internaţionale de
drumurile pavate să fie modificate pentru gestionare a ariilor naturale protejate, folosite
folosire proprie, pentru construcţia de în aşa ţări ca Australia, Noua Zeelandă, Fiji,
restaurante, parcări, poieniţe pentru picnic şi un SUA, Canada etc., precum şi îmbunătăţirea
şir întreg de alte comodităţi. mecanismelor economice, financiare şi
Aceasta este o problemă fundamentală a administrative de protecţie a mediului şi de
ecoturismului şi a spaţiilor protejate. Ecoturiştii gestionare durabilă a resurselor naturale.
preferă să experimenteze în aşezări geografice Buckley şi Pannell argumentează că
neatinse şi de aceea există o încrucişare de parcurile şi rezervaţiile naturale sunt destinate
interese în scopul protejării lor. Însă, deşi numai pentru recreere minimă, precum
ecoturismul are o influenţă pozitivă asupra călătorii în mediul vieţii sălbatice sau tururi
aşezărilor geografice, pentru administrare este bazate pe istoria naturală. Ecoturismul are
foarte important de a cunoaşte efectele adverse impacturi negative asupra mediului natural
posibile ce ar putea fi cercetate prin intermediul indiferent cît de bine ar fi el planificat. De
unor strategii administrative planificate şi exemplu: Insula Fraser, cunoscută ca cea mai
15
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

mare insulă de nisip din lume, era foarte puţin • Oportunităţi în crearea noilor locuri de
explorată numai cu o generaţie în urmă, acum muncă,
fiind sub o presiune intensă ca urmare a unui • Diversificarea bazei economice, a
flux enorm de vizitatori. Ea a fost proclamată facilităţilor şi serviciilor,
ca Parc Naţional în anul 1971 şi a primit • Reînvierea artei naţionale şi tradiţiilor
statutul de teritoriu al Moştenirii Mondiale în locale,
anul 1992, dar totuşi vegetaţia şi lumea • Conservarea activităţilor culturale
sălbatică se află în declin şi suferă schimbări tradiţionale, încurajarea comunităţilor
esenţiale. locale în valorificarea naturii şi
Orice formă a turismului aduce schimbări culturii.
mediului, de aceea industria turismului a Liderii industriei turistice şi managerii de
recunoscut nevoia de a păstra acele elemente resurse naturale înfruntă probleme în
pe care turistul le găseşte atrăgătoare, dezvoltarea turismului calitativ în teritorii
străduindu-se să măsoare costurile şi protejate şi în rezolvarea impacturilor asupra
beneficiile ecoturismului în regiunile protejate. florei şi faunei. Ca impacturi negative ale
Printre beneficii şi impacturi pozitive ale ecoturismului se consideră distrugerea
ecoturismului asupra mediului natural pot fi vegetaţiei, vânatul, pescuitul, accesarea şi
menţionate următoarele: folosirea nepotrivită a zonelor naturale,
• Furnizarea resurselor pentru comportamentul neadecvat al turiştilor,
conservare ecologică şi management, poluarea apei, aerului etc.
• Conştientizarea şi elaborarea unei etici Turismul ce se bazează pe natură poate
ecologice, supravieţui numai atunci când resursele pe care
• Stimularea pentru conservarea şi el se bazează sunt bine protejate. O activitate
protecţia naturii etc. turistică intensă în mediul natural este permisă
Ca beneficii de ordin economic şi socio- fără prea multe conştientizări ale impacturilor
cultural pot fi identificate următoarele: turismului asupra ecosistemului. Regretabil
• Obţinerea de venituri pentru este faptul că industria turismului contribuie
conservarea şi managementul foarte puţin la administrarea teritoriilor
parcurilor şi rezervaţiilor protejate, protejate şi mecanismele curente de finanţare a
• Dezvoltarea infrastructurii locale, cercetărilor nu prea ajută la studiul detaliat al
• Distribuirea veniturilor în cadrul impacturilor turismului asupra mediului
comunităţilor locale, natural.
• Schimburi internaţionale,

Bibliografie
1. Dotty Boen Oelkers. Travel and Tourism Marketing, USA, 2005.
2. TTI (Travel and Tourism Intelligence), Tourism in Central and Eastern Europe. Bedford
Square, London, 2000.
3. Diamantis D. The concept of ecotourism: evolution and trends. Current Issues in Tourism
2(2/3), UK, 2000.
4. WTO (World Tourism Organisation), What Tourism Managers Need to Know: a Practical
Guide to the Development and Use of Indicators of Sustainable Tourism. WTO, Madrid, 1995.
5. WTO (World Tourism Organisation), Tourism and Environmental Protection. WTO-ETAG,
Joint Seminar, Heidelberg, Germany. WTO, Madrid, 1996.
6. WTTC (World Travel and Tourism Council), Millennium Vision Competitiveness Report.
WTTC, London, 1999.
7. Buckley, R. Tourism in the most fragile environments, Tourism Recreation Research, 2000.
8. Dowling, R. Encyclopedia of Tourism, Routledge, London, 2000.-
9. Buttler, R. Hall, C. Tourism and Recreation in Rural Areas, John Wiley and Sons, Chichester,
UK, 1998
Recenzent: prof. univ. dr. hab. E.Turcov
16
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CONFLICTUL ÎN CARIERA MANAGERIALĂ


Comp. Victor JUMBEI, ASEM
This scientific report analyses the main causes of conflicts in the national companies, the
efficiency of different ways of solving the conflict situations, and also the co-relation between the
conflict and the evolution of the managerial career.
Situaţiile de conflict şi, în special, conflictul în segmentul de vârstă între 30-40 ani – 45%,
din activitatea managerială au fost şi continuă să iar între 40-50 ani – circa 32%.
fie în atenţia teoreticienilor şi practicienilor din Astfel, este de remarcat faptul că circa
diverse domenii. Tratarea acestui fenomen a 62% din numărul intervievaţilor se consideră
trecut prin mai multe etape de la relevarea persoane nonconflictuale, iar 33% consideră
consecinţelor negative şi, ca urmare, căutarea conflictul un lucru nedorit în activitatea de
metodelor de evitare a conflictelor în etapa de producţie. Totodată, 58% recunosc că
„acceptare” a acestor situaţii ca fenomen conflictele sunt inevitabile, ba chiar, uneori,
inevitabil, ba chiar mai mult – accentuarea necesare în cadrul organizaţiei, menţionând că
laturilor pozitive ale conflictului. situaţiile de conflict pot stimula creativitatea şi
În scopul relevării cauzelor tipice şi a inovaţiile (figurile 1,2).
metodelor de soluţionare a conflictelor din
întreprinderile autohtone, a fost realizat un 0,00%
38,33%
sondaj în mediul cadrelor de conducere a
întreprinderii S.A. „Moldovahidromaş”. Acest Conflictuală
obiect al cercetării a fost ales din următoarele Neconflictuală
considerente: 61,67% Nu ştiu

• S.A. „Moldovahidromaş” este una din Figura 1. Tipul de pe rsoană în funcţie de


puţinele întreprinderi mari care a participare a la conflict
supravieţuit în condiţiile constituirii Nu ştiu
pieţei concurenţiale din Republica 8,34%
Moldova. Considerăm că, în economia
dezvoltată, există o corelaţie strânsă între
micul business şi marile corporaţii. Nu Da
• S.A. „Moldovahidromaş” este bine 33,33% 58,33%
cunoscută ca întreprindere producătoare
de pompe pe piaţa europeană, iar în Figura 2. Atitudine a faţă de ine vitabilitate a
spaţiul CSI continuă să fie principalul conflicte lor în organiz aţie
proiectant şi producător de pompe
chimice, maritime circulare, speciale etc.
Cadrele de conducere ale organizaţiei au
• Utilitatea produsului de bază este foarte ca scop evitarea conflictelor, întrucât 20%
variată, astfel pompele sunt folosite în din respondenţi au indicat faptul că sunt
industria chimică, la întreprinderile implicate în situaţii de conflict foarte des, iar
producătoare de petrol, în industria 13,3% – des.
metalurgică. Referitor la cauzele apariţiei conflictelor şi
• Numărul personalului angajat în ultimii tipurile de conflicte, putem concluziona că, la nivel
ani în întreprindere este în creştere, de top şi midlle management, în cadrul S.A.
volumul producţiei, în perioada 1996- „Moldovahidromaş” există câteva probleme care
2005, practic, s-a triplat. necesită soluţionare urgentă, pentru a utiliza la
Cu referinţă la structura eşantionului, maxim potenţialul intelectual al cadrelor de
ţinem să menţionăm că 62% din respondenţi au conducere. Astfel, peste 2/3 din numărul celor
fost femei şi, respectiv, 38% – bărbaţi, cuprinşi chestionaţi au indicat implicarea lor în conflicte
interioare din cauza necorespunderii cerinţelor
17
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

funcţionale cu sistemul de valori al angajaţilor şi


influenţa factorilor contradictorii (ordine şi Explicarea cerinţelor
25,00% 33,33%
dispoziţii contradictorii ale managerilor superiori). Stabilirea mecanismelor
de coordonare
Or, aceste condiţii nu permit o planificare şi Fixarea obiectivelor
comune
dezvoltare optimă a carierei individuale şi, Stimularea
8,34%
respectiv, manageriale. Probleme identice pot fi 33,33%

relevate şi în răspunsurile privind cauzele apariţiei


Figura 6. Me tode structurale de soluţionare
conflictelor. Astfel, 46% dintre respondenţi au a conflicte lor
indicat că principala cauză a conflictelor din
activitatea lor constă în caracterul limitat al
Participanţii la sondaj au apreciat aceste
resurselor, iar cca 24% – în scopurile diferite ale
metode ca fiind cele mai aplicabile (33%), dar,
indivizilor şi ale subdiviziunilor (figurile 3,4).
în viziunea noastră, eficienţa lor scăzută se
poate explica prin faptul că în 58% din cazuri
Conflict interior
31,60%
Conflict exterior
managerii folosesc metode interpersonale –
„compromisul”, care are două mari dezavantaje
– este o soluţionare temporară şi creează
68,40%
deficienţe în identificarea unei soluţii unice şi
Figura 3. Tipurile de conflict cu care convenabile pentru toate părţile la conflict
se confruntă angajaţii (figurile 7,8).
Resurse limitate Stres
3,33% 8,33% 0,00%
0,00% Dependenţ ă reciprocă
10,67% 46,00% 6,67% Indiferenţă
Scopuri diferite
1,67% Disconfort
Valori diferite
Comunicare insuficientă 48,33% Inferioritate
11,67%
23,33% Alte cauze Superioritate
Furie
16,67% 13,33% Agresivitate
Figura 4.C auz e le apariţie i conflicte lor Alte stări
10,00%
în organiz aţie
Figura 7. Stare a cre ată de conflict

Ţinem să accentuăm faptul că resursele


limitate nu pot fi înţelese doar ca salarii şi mici Timp pierdut
stimulente materiale, fiindcă, la acest capitol 12%
10%
25%
Scăderea forţei decizionale

situaţia din întreprindere este mai bună decît 8% Scăderea motivaţiei


Pierderea angajaţilor competenţi
media pe ţară. Considerăm că, la capitolul Sabotaj, pagube materiale
resurse, respondenţii au indicat lipsa 22%
18%
Absenţe
5%
posibilităţilor de creştere profesională, Costuri de reabilitare a sănătăţii

posibilităţi de avansare reduse, lipsa securităţii


pe viitor. În aceste condiţii, accentul trebuie Figura 8. Conse cinţe le conflicte lor
pus pe metodele structurale – explicarea
cerinţelor şi obligaţiunilor, perfectarea fişelor În concluzie, ţinem să menţionăm faptul că
de post, respectarea regulamentelor interne, soluţionarea ineficientă a conflictelor provoacă
fixarea obiectivelor comune pentru diferite dificultăţi pentru managementul carierei,
subdiviziuni funcţionale, stimularea persoane- determinate de situaţiile de stres, disconfort,
lor nonconflictuale (figurile 5,6). indiferenţă, agresivitate, scăderea motivaţiei în
8,33% 8,33%
11,67%
activitatea managerială şi, ca urmare, proces
13,33%
Evitarea conflictului
decizional ineficient.
Cooperarea
Compromisul
Adaptarea
Concurenţa
58,34%
Figura 5. Me tode le inte rpe rsonale de Recenzent: prof. univ. dr. V.Cojocaru
soluţionare a conflicte lor

18
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Corector: Valentina Solovei


Redactor tehnic: Feofan Belicov
Operatori: Natalia Ivanova, Tatiana Boico

Bun de tipar – 28.09.2006


Coli de tipar 14,0. Coli de autor 14,2.
Coli editoriale 15,0. Tirajul 150 ex. Comanda nr. .
Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM
Tel: 22-27-68

19
ECONOMIE GENERALĂ

COOPERAREA ŞI COLABORAREA CONTRA SITUAŢIILOR


CONFLICTUALE ECONOMICE
(în modelul economico-matematic al economiştilor americani Robert Aumann şi Thomas
Schelling – laureaţi ai Premiului Nobel pentru economie pe anul 2005)

Conf. univ. dr. Ion USTIAN, ASEM

This article is about the research of american economists Robert Aumann and Thomas
Schelling – laureats of Nobel Prize for economics for the 2005 year concerning the economical-
matematical modelation based on the cooperation and colaboration with the aim of anihilation of
the situations of economical conflicts.

Comitetul Regal al Suediei pentru Premiul matematicieni, care făcuse din „teoria
Nobel în domeniul economiei a decis să jocurilor” sensul vieţii lor [2].
decerneze Premiul Nobel pentru economie Aumann şi Shelling sunt contemporanii lui
economiştilor americani Robert Aumann şi John Nash, John Harsany şi Reinhard Selten,
Thomas Schelling pe anul 2005: „pentru care s-au învrednicit de Premiul Nobel în
contribuţii la o percepere mai amplă a economie pe anul 1994 „pentru realizările în
cooperarii şi conflictelor (în practica domeniul teoriei jocurilor şi utilizarea lor în
economică şi nu numai) prin intermediul analiza economică”, care a intrat în ştiinţa
teoriei jocurilor” [1]. economică ca „Strategia lui Nash” sau
Deci, laitmotivul modelării economico- „Echilibrul lui Nash”, strategie, care permite de
matematice al economiştilor-laureaţi Aumann a înţelege mai bine comportamentul agentului
şi Schelling este unul: asocierea cooperării şi economic solitar, necooperant şi neasociat în
colaborării contra situaţiilor conflictuale, care întreprinderi colectiviste de tip asociativ-
corespunde maximei universale: „Trăiască acţionar. „Strategia lui Nash” a explicat rolul
Mercuriu – jos Marte”. agenţilor economici, care, aidoma jucătorilor,
luptă permanent în condiţii concurenţiale,
Noţiuni preliminare ameninţate în permanenţă de risc. Şi, de aceea
agentul economic face tot posibilul să
Noii laureaţi-economişti ai Premiului
minimizeze riscul. Aşa stau lucrurile atunci
Nobel, Robert Aumann şi Thomas Schelling,
cînd jucătorii individuali nu sunt cooperanţi şi
sunt oameni fericiţi. Ei activează într-un
de aceea nu pot găsi un mod de colaborare,
domeniu economico-matematic, care a fost
care ar anihila situaţia de risc.
creat de „aleşii zeilor” – primii economişti-
Aumann şi Shelling au observat un fapt
matematicieni, fondatorii „teoriei jocurilor
cert: şi în condiţiile economiei de piaţă, bazată
aplicate în economie” – Iohannes fon
pe proprietatea privat-particulară, - pentru
Neumann şi Oscar Morgenstern. E cazul să
supravieţuire, – e necesar un minimum de
amintim aici că aceştia (ei), împreună cu
cooperare, adică colaborare. Modelul acestor
V.V.Leontiev, la indicaţia Preşedintelui SUA
economişti de la bun început pune accentul pe
F.D.Roozvelt, au creat modele economico-
conceptul neoclasic, numit: „comportament
matematice necesare pentru lupta contra
raţional” al agenţilor economici.
fascismului german. Aceşti savanţi, în a. 1944,
Aumann şi Shelling s-au întrebat dacă
au găsit de bun augur să utilizeze „teoria
teoria jocurilor necooperante poate facilita nu
jocurilor” nu numai în scopuri militare, dar şi
numai perceperea mai profundă a interacţiunii
în scopuri economice prin intermediul
agenţilor economici, dar şi a intersecţiei
particularităţilor comportamentului uman.
raporturilor reciproc avantajoase pe axa
Monografia lor (a. 1944), intitulată: „Teoria
generală: producători (vînzători) – cumpărători
jocurilor şi comportamentul economic”, a
devenit o biblie pentru acei savanţi economişti-

19
ECONOMIE GENERALĂ

(consumatori) de bunuri economice materiale primă, preţuri, salariu, scheme benefice de


şi spirituale. transport şi comerţ etc... Aumann a observat şi
Aumann, în calitate de matematician, a un lucru subtil – colaborarea cooperatistă a
demonstrat că raporturile sociale de lungă fermierilor rurali în ceea ce priveşte utilizarea
durată, ce au loc între oameni, pot fi studiate cu păşunilor, apei potabile, apei de irigare, lupta
ajutorul „teoriei jocurilor” în genere. cu degradarea solurilor şi păşunilor etc...
Economistul Schelling l-a completat pe Aumann a completat „echilibrul lui Nash”
matematicianul Aumann, demonstrînd că (individualist) pe baza jucătorului privat-
multitudinea intereselor contradictorii şi individual cu echilibrul său, supranumit
raporturilor umane încape în modelul „teoriei echilibrul relativ pe baza mai multor jucători,
jocurilor” necooperante şi cooperante în mod ce se află în raza de acţiune a colaborării
integral – cu toate armoniile şi dezarmoniile cooperatiste. În asemenea caz, câştigă toţi prin
sale. intermediul eliminării riscului tuturora.
La „teoria jocurilor necooperante” ale lui Aumann a creat blocul echilibrului – forte,
Nash, Harsany şi Selten, Aumann şi Schelling esenţa căruia constă în faptul că coaliţia de
au mai adăugat şi „teoria jocurilor cooperante”. colaborare, intrată în joc, se destramă din cauza
Astfel, noii laureaţi s-au impus ştiinţei „strategiilor pure” – individuale ale tuturor
economice prin analiza originală a cooperării, protagoniştilor jocului, apărute pe fundalul
colaborării şi combinării, – concepte dinamicii jocului. În asemenea situaţie,
contrapuse contradicţiilor conflictuale (cele protagoniştii individuali cîştigă tot atît cît ar fi
neconflictuale se încadrează în ideea cîştigat în mod asociat. Deci, aici nici un grup
colaborării). de jucători (să zicem oligopolişti) nu se vor
bucura de avantaje nemeritate. Vectorul
Meritul lui Aumann cîştigului individual trece prin „inima”
vectorului cîştigului asociat, demonstrând încă
Este acela că el, în lucrările sale
o dată în plus că economia de piaţă
fundamentale, a lărgit orizontul logic al „teoriei
contemporană este o sinteză a activităţii
jocurilor” şi, totodată, a proliferat aripile
economice individuale şi asociate, adică este o
acestei teorii asupra altor domenii ale activităţii
economie mixtă.
umane (sociologie, biologie, statistică,
Aumann, în mod matematic, a demonstrat
informatică, politologie etc...), dar nu numai în
că, actualmente, atât jucătorii individuali –
domeniul economiei teoretice şi economiei
întreprinzătorii, cît şi cei asociaţi, sunt pregătiţi
aplicative.
pentru un cîştig optim contra unei pierderi
Aumann a îmbogăţit metodologia „teoriei
masive a unui concurent mai puternic, care, în
jocurilor” ca atare, iar modelele teoretice sunt
alte condiţii, ar capta această pierdere sub
novatoare prin ideile lor combinatorii. El a
formă de profit nemuncit.
fundamentat ideea cooperării de lungă durată
În cadrul colaborării de cooperare,
în economie, atît la nivel statal, cît şi la nivel
Aumann a creat o subteorie a „Teoriei
global, demonstrînd că de la un atare tip de
jocurilor”, supranumită „teoria jocurilor
cooperare au de cîştigat toţi jucătorii, adică toţi
repetate”, fapt ce a acţionat benefic asupra unei
protagoniştii jocurilor – atât producătorii, cât şi
perceperi mai profunde a fenomenului de
consumatorii, care se schimbă cu locurile în
cooperare şi care a pregătit solul pentru
timp şi spaţiu pe parcursul procesului
trecerea lentă de la concurenţa competitivă
reproductiv socio-economic.
(rivală) la concurenţa de colaborare (amicală).
Aumann a dovedit cu prisosinţă că firmele,
Drept exemplu poate servi crearea în SUA a
care au curajul şi înteţesc relaţiile de cooperare
unei singure corporaţii de construire a
pe tot parcursul procesului reproductiv
aparatelor de zbor pentru aviaţia civilă sub
(producţie-circulaţie- schimb şi consum), sunt
egida firmei „Boeing” în urma contopirii
cele mai prospere, deoarece ele conlucrează
tuturor firmelor aviatice americane.
sistematic asupra problemelor-cheie – materie

20
ECONOMIE GENERALĂ

Meritul lui Schelling confruntării a „războiului rece”. Schelling a


creat o orizontală, pe care a axat trei fenomene
Economistul Schelling este un „tovarăş de
omnipotente: conflictul, angajamentul şi
luptă” al matematicianului Aumann în
coordonarea (cooperarea, coaliţia, asociaţia)
domeniul aprecierii „teoriei jocurilor” în
[4]. Aici procesul de negociere se derulează
economie. În anul 1960, a apărut celebra sa
astfel: partenerii au interese pur particulare şi,
carte „Strategia conflictului”, al cărei conţinut e
deci, egoiste, care urmăresc un profit maxim cu
unul surprinzător: teoria jocurilor este o cheie
minimum de cheltuieli. Dacă dezideratele
universală pentru ştiinţele socioeconomice.
partenerilor nu sunt realizate, apoi
Schelling activează într-un domeniu deosebit –
contradicţiile economice cresc la stadiul de
cel al problemelor succesive de deducţie a
conflict. Conflictul îi aduce pe partenerii-rivali
echilibrului tuturor jocurilor, dacă acestea din
la masa de negocieri. Şi aici starea de conflict
urmă (jocurile) sunt compatibile pentru
se aplanează prin elaborarea unor angajamente
raporturile reciproce socioeconomice din
reciproce, care exclud conflictul prin
societatea contemporană, spre deosebire de
intermediul consensului. Astfel demarează
„echilibrul lui Nash”, care deducea acest
negocierile dintre 2 (doi) parteneri. Dacă
echilibru din limitarea unor strategii pure ale
protagoniştii sunt mai mulţi din ambele părţi,
jucătorilor privaţi-individuali.
atunci angajamentele cer o discuţie colectivă
În drum spre „deducţia echilibrului”,
prin metoda coordonării-cooperării
Schelling a studiat următoarele concepte:
protagoniştilor la negocieri. Interesele
conflictul, angajamentul şi coordonarea [3].
individuale necooperatiste şi necooperante se
Esenţa cărţii „Strategia conflictului”, după
transformă în interese colective, deci
cum s-a menţionat mai sus, este studierea
cooperatiste şi cooperante, al căror fond de idei
strategiei comportamentului uman şi cel al
poate chiar să coincidă cu unele segmente de
negocierilor dintre parteneri. Schelling a mai
negocieri la masa de tratative. În asemenea caz,
elaborat o metodă de percepere şi aplanare a
contradicţiile nu alunecă pe panta conflictelor,
conflictelor economice şi sociale cu ajutorul
ci urcă pe colina consensului, care se termină
teoriei jocurilor. Totodată, a fost elucidat un
cu o logică sănătoasă a angajamentului
diapazon mai larg de fenomene, – de la
reciproc avantajos al ambelor părţi.
strategia concurenţei competitive a firmelor
Mai departe angajamentul trece pe o pistă
până la dreptul instituţional de a lua decizii
sigură, – cea a coordonării cooperante de
sociale. Primii cititori ai „Strategiei
realizare a tuturor dezideratelor protagoniştilor
conflictului” au rămas pur şi simplu şocaţi
la negocieri. Aşadar, concurenţa competitivă,
atunci când în aşteptarea unor exemple
ce are loc în permanenţă în mediul
economice, ei au găsit acolo cu totul altceva:
antrepenorial-comercial, suferă o metamorfoză
alte exemple cu caracter neeconomic. În
benefică, transformîndu-se în concurenţă de
paginile cărţii erau exemple despre duelurile
colaborare şi coordonare cooperantă a
primilor exploratori ai Apusului Sălbatic
partenerilor economici, care din rivali
(barbar), despre conflictele dintre părinţi şi
concurenţiali devin parteneri de colaborare.
copii, precum şi despre obiceiurile atavistice
Aceasta le permite partenerilor să obţină un
ale marilor guvernatori antici, care beau vin
maximum de profit nu numai cu cheltuieli
numai din acele cupe, din care preventiv beau
minime, dar şi cu pierderi nule, nu numai
acei care-i serveau, pentru a-şi proteja propria
economice, dar şi sociale şi, instituţionale
viaţă. Schelling, împreună cu Aumann, au
deopotrivă. Schelling nici nu a observat ce gînd
extrapolat aceste exemple atât la
colateral a apărut din procedeul său de analiză
comportamentul general-uman în domeniul
şi generalizare economică: protagonistul
economic dintre partenerii-întreprinzători
jocului economic (întreprinzătorul) poate
(producători-consumatori), cât şi în domeniul
obţine o rentă mai mare (profit) atunci când la
comerţului internaţional şi al relaţiilor mixte
masa de negocieri e capabil să-şi limiteze
dintre state (SUA-URSS) în perioada
„setea” („pofta”) de profit maxim conform

21
ECONOMIE GENERALĂ

unui procedeu paradoxal la prima vedere – nivel statal şi internaţional a confirmat cu


selectarea din multitudinea de variante a unei prisosinţă esenţa acestei opinii economice
variante (cel mai optim posibil) cu care imediat a economistului laureat Schelling.
cade de acord partenerul din simplul motiv că Opinia justă a economistului Schelling a
şi acesta posedă o garanţie de „rentă” (profit) depăşit hotarele economice şi şi-a făcut loc şi
cu pierderi minime sau fără pierderi. Schelling în domeniul tratatelor majore de colaborare
a declarat sus şi tare că cheia succesului dintre URSS şi SUA, vizînd dezarmarea prin
garantat este una singură: limitarea setei distrugerea unor clase de rachete strategice şi
(„poftei”) de rentă (profit) pe baza legii tactice, precum şi tratatelor de cooperare a
optimal-raţionale conform înţelepciunii tuturor ţărilor lumii în jurul problemei
poporane: „Ce e în mînă nu e minciună”. conservării echilibrului ecologic global,
constituit de protocolul de la Chioto (Japonia)
Concluziile lui Schelling: sub egida ONU. Aici e necesar să menţionăm
că „procedeul optim” al lui Schelling e înrudit
1. Analiza economico-matematică trebuie se
cu conceptul „planului optim” al economiştilor
înceapă de la analiza comportamentului
matematicieni din Rusia – al academicienilor
partenerilor economici, care are loc în
Fedorenko, Nemcinov, Novojilov şi Schatalin.
comerţul bilateral, unde interesele acestora
sunt similare: „maximum de profit” cu
Noutatea ştiinţifică a modelelor
minimum de cheltuieli, obţinut pe baza
economico-matematice ale lui R.Aumann şi
pierderilor sau minimizării profitului
T.Schelling bazată pe „teoria jocurilor”
partenerului;
Originalitatea ideilor lui Aumann şi
2. Modelul economico-matematic trebuie să
Schelling constă în faptul că ei au avut curajul
fie şi operant, şi cooperant, deopotrivă, bun
să spună că concluzia fondatorilor utilizării
şi pentru agenţii economici individuali, şi
teoriei jocurilor în analiza economică Newman
pentru cei asociaţi, precum şi pentru
şi Morghenstern, conform căreia fenomenele
comerţul internaţional dintre state şi dintre
economice pot fi calificate drept un caz al
corporaţiile uriaşe multinaţionale;
„teoriei jocurilor” şi că echilibrul economic
3. Întrucît practica comercială multiseculară
apare atunci când câştigul unui agent economic
ne vorbeşte despre faptul că orice contract
se bazează pe pierderile celuilalt agent
comercial tranzacţional conţine în sine
economic – participant al procesului economic,
interese diametral opuse, care pot duce la
nu corespund întocmai realităţii.
conflict, din cauza dezideratului fiecărei
Laureaţii au studiat şi „echilibrul lui Nash”
părţi negociatoare de a capta cele mai
– de asemenea laureat al Premiului Nobel (a.
favorabile condiţii de la partea opusă cu
1994), care e fundamentată pe acţiunea
scopul maximizării profitului său, ambele
jucătorilor individuali în situaţia cînd fiecare
părţi trebuie să-şi modeleze procedeul de
din ei posedă strategia proprie, orientată contra
„maximizare” spre un procedeu de
altui jucător, a cărei strategie e tot rivală şi
„optimizare” a profitului.
necooperantă: echilibrul lui Nash are loc atunci
4. Procedînd în mod optimal, protagoniştii
când câştigul unuia este constituit din pierderile
economici (partenerii), în cele din urmă, se
celuilalt jucător, iar suma cîştigată este egală cu
bucură de un cîştig reciproc avantajos mai
suma pierdută. La sfârşitul jocului suma intrată
mare decît varianta optimală preconizată
în joc nici nu se măreşte, nici nu scade:
de aceştia;
rezultatul este egal cu „0” („zero”). Aumann şi
5. Concluzia definitorie a lui Schelling e
Schelling au observat că realitatea e cu mult
următoarea: „un contract economic
mai complexă decît „echilibrul lui Nash”
acceptat de ambele părţi e cu mult mai
(echilibrul necooperant).
benefic pentru acestea (părţi) decît lipsa
Aici pot fi distinse, cel puţin, trei idei
unui astfel de contract”... [5] Just.
novatoare ale modelului lui Aumann-
Economia reală şi practica comercială la
Schelling:

22
ECONOMIE GENERALĂ

1. „Echilibrul lui Nash” este un echilibru 3. Aumann şi Scheling au ridicat „echilibrul


simplu şi ei l-au înlocuit cu un „echilibru relativ” pe o treaptă superioară, numindu-l
relativ” obţinut pe baza unui bloc de „echilibrul mixt” sau „echilibrul pur”,
strategii numit de ei „echilibru-forte” de care uneşte modelul lui Nash
cooperare contra conflictului, care (necooperant) şi modelul „echilibrului
cuprinde în sine mai multe strategii relativ” (cooperant) al celor doi laureaţi –
individuale („pure”) de la schimbarea Aumann şi Schelling. Astfel, „modelul
căruia are de cîştigat întreaga grupă de mixt” sau „modelul pur” este un hibrid
jucători. De exemplu: Firmele competitive vivace dintre „echilibrul lui Nash” şi
se pot uni contra unui monopol cu „echilibrul relativ” [6] al lui Aumann-
producţie similară, permiţîndu-i acestuia să Schelling. Această hibridizare a modelelor
inunde piaţa cu cantităţi abundente de date facilitează aplicarea „teoriei jocurilor”
mărfuri, care se pot deprecia din cauza în economia reală atît la nivel
lipsei cererii. Profitul monopolului poate macroeconomic, cât şi la nivel
scădea uneori pînă la „0” („zero”). microeconomic.
2. Cooperarea orientată pe două linii de lungă
durată a firmelor de coordonare, –cel al ***
volumului de bunuri, produse şi cel al Modelele lui Aumann-Schelling au jucat
nivelului preţurilor etc... Firmele un rol benefic în timpul tratativelor la nivel
cooperante elaborează pachete de norme înalt dintre liderul URSS M.S.Gorbaciov şi
pe care le respectă cu stricteţe. Cooperarea Preşedintele SUA R.Regan cu privire la
duce la stabilirea unui „echilibru relativ” lichidarea clasei rachetelor de rază medie,
(vezi punctul N 1) convenabil pentru toate precum şi la refuzul de la politica de
firmele – garanţie contra concurenţei de confruntare dintre cele două state [7].
monopol şi oligopol. Concurenţa Practica economiei reale, cu unele excepţii,
competitivă a firmelor cooperante se a confirmat cu prisosinţă modelarea
transformă în concurenţă de colaborare de economico-matematică a lui Aumann-
la care au de cîştigat toţi agenţii economici Schelling, dar nu a absolutizat-o. Aceasta e un
– protagonişti ai „jocurilor economice”. merit rar şi al ştiinţei, şi al practicii economice.

Bibliografie

1. Decizia Comitetului Regal al Suediei pentru Premiul Nobel. Vezi în Internet pe adresa: http//
www.almaz.com./Nobel.html.
2. I.P.Voronov. Laureaţii Premiului Nobel pentru economie pe anul 2005 în revista: ECO:
„Revista economică a Rusiei” (în l. rusă) Novosibirsk. 2006, nr.2. p.128.
3. A.Beleanin. Tomas Shelling, Robert Aumann şi teoria colaborării interactive în revista:
„Probleme economice” (în l. rusă). Moscova. 2006, nr.1. pp.5, 7, 8, 11.
4. Idem. p.14-15.
5. Vezi: a. Sursa nr.1 din Internet. Pp.6-7.
b. sursa nr.3. pp.17, 18, 19.
6. Vezi: a. Sursa nr.1 din Internet. Pp.8-9, 15-19.
7. Vezi: „Probleme economice” (în l. franceză). 2003, nr.2819. p.20-28.

Recenzent: prof. univ. dr. hab. E.Feuraş

23
ECONOMIE GENERALĂ

TENDINŢELE DEZVOLTĂRII TRANSPORTURILOR ÎN RELAŢIILE


ECONOMICE DE PIAŢĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
Conf. univ. Tudor ALCAZ, UTM

Les transports comme branche de l’economie nationale representent des particularites par
rapport aux autres directions de la production materielle. En meme temps, le transport des
marchandises represente une activite qui se developpe autant dans le domaine de la production
que dans le domaine de la circulation. Donc le transport est une activite economique a travers
lequel on continue le processus de la production des differentes branches de l’economie dans le
domaine de la circulation.

Transporturile, ca ramură a economiei bunuri materiale, ci efecte utile. Deşi nu


naţionale, prezintă unele particularităţi faţă produc bunuri materiale, transporturile de
de celelalte ramuri ale producţiei materiale. mărfuri produc valoare de întrebuinţare şi
Efectuînd deplasări spaţiale, activitatea valoare de schimb, care prezintă unele
de transport presupune existenţa unor resurse caracteristici în raport cu alte ramuri.
materiale, financiare şi umane, a unor factori De rând cu cele expuse, caracteristica
de producţie care, în condiţiile economiei de esenţială a valorii de întrebuinţare din
piaţă, îmbracă forma generică de capital, cu transporturi constă în faptul că ea se
deosebire de capital productiv. În cadrul consumă în timpul procesului de producţie al
firmelor de transport, capitalul se împarte în transportului. Rezultă deci că, în transporturi,
capital fix şi capital circulant, potrivit spre deosebire de industrie sau alte ramuri
criteriilor adoptate de teoria economică şi ale producţiei materiale, momentul creării
contemporană. valorii de întrebuinţare coincide cu
În acelaşi timp, transportul de mărfuri momentul consumării ei.
reprezintă o activitate, care se desfăşoară atât Valoarea de schimb creată în transporturi
în sfera producţiei, cât şi în sfera circulaţiei este determinată, ca la orice altă marfă, de
şi, ca atare, se disting două tipuri de valoarea elementelor consumate, de natura
transporturi: obiectelor muncii şi de valoarea adăugată în
− transporturi interne, prin care se procesul de producţie.
desfăşoară deplasarea în spaţiu a În relaţiile economice de piaţă are loc
materiilor prime, materialelor, amploarea transportului combinat, care se
mijloacelor de muncă de la o secţie datorează dezvoltării căilor de comunicare
la alta; precum şi a avantajelor pentru comerţul cu
− transporturi comerciale, care se diferite tipuri de mărfuri în sistemul de
desfăşoară în sfera circulaţiei şi export-import.
pentru procesul de circulaţie. Totodată, fiecare domeniu al
Transportul este o activitate economică transportului rutier, feroviar, fluvial, aerian
prin care se continuă procesul de producţie poate în derularea unui contract să necesite
din diferite ramuri ale economiei în sfera prestaţii succesive din partea oricăruia dintre
circulaţiei. Aşadar, transporturile sunt acestea, deoarece este condiţionat de relaţia
determinate de interdependenţa dintre sferele contractuală, ce a intervenit între expeditorii
reproducţiei şi, în primul rând, de cea dintre mărfurilor şi beneficiari. Astfel, transportul
producţie şi consum. Prin urmare, se poate multimodal presupune eliminarea unor verigi
considera că valoarea de întrebuinţare a intermediare, în sensul că el poate fi efectuat
bunurilor se realizează prin consumul lor, iar prin câteva moduri diferite de transport în
acestea din urmă impune deplasarea în virtutea unui contract de transport
spaţiu. În procesul de transport nu se creează multimodal, pornind de la un loc situat într-o

24
ECONOMIE GENERALĂ

zonă în care mărfurile sunt luate de către produselor obţinute de la înmulţirea cantităţii
antreprenorul de transport multimodal, până mărfurilor transportate în tone cu distanţa de
la locul desemnat pentru livrarea într-o altă transport în kilometri. Datele despre
ţară. transportul mărfurilor, parcursul mărfurilor
Oricare dintre operatorii de transport ar al întreprinderilor de transport se determină
putea fi partea care a încheiat contractul cu în baza datelor centralizate şi prezentate de
expeditorul mărfurilor, ceea ce reprezintă către Î.S. „Calea ferată din Moldova”,
importanţă, deoarece el îşi asumă Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a
răspunderea executării contractului de la un Republicii Moldova, precum şi datelor
capăt la altul al traseului multimodal. rapoartelor statistice centralizate, vizând
Dezvoltarea activităţii de transporturi transportul auto, cu ajustare la cercul
internaţionale, de expediţii şi a serviciilor de întreprinderilor raportoare în anul curent.
transport în relaţiile de export-import al În transportul feroviar volumul
mărfurilor pe diferite tipuri de transport au o mărfurilor transportate include transportul
importanţă majoră în relaţiile de piaţă. Prin mărfurilor în trafic intern, mărfurile intrate
urmare, volumul mărfurilor transportate (import), ieşite (export) şi cele în tranzit.
exprimă cantitatea de mărfuri transportate în O tendinţă semnificativă este formarea
tone prin sistemul export-import al complexului de măsuri manageriale, privind
mărfurilor. Alături de aceasta, parcursul reglementarea transportului mărfurilor şi
mărfurilor constituie volumul mărfurilor deservirea relaţiilor economice externe care
transportate, în tone kilometri, adică nu pot fi realizate fără aplicarea măsurilor
deplasarea unei tone de marfă la un economice-financiare.
kilometru. Se calculează prin însumarea
Tabelul 1
Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
pe genuri de transport din Republica Moldova

Mărfuri transportate Parcursul mărfurilor Distanţa medie


în anul 2005 în 2005 de transport a unei
Genuri de
tone
transport În % faţă Milioane În % faţă
Mii tone de mărfuri, km în
de 2004 tone - km de 2004
2005
1. Total pe
întreprinderi
de transport 15135,2 92,7 4246,7 101,7 280,6
din care:
feroviar, 11817,3 88,8 3064,4 101,9 259,3
auto, 3205,3 110,6 1180,8 101,1 368,4
fluvial, 111,8 93,4 0,4 114,9 3,6
aerian 0,8 106,9 1,1 108,6 1375
2. Transportarea
gazelor prin
conducte 21381,3 106,4
din care:
în tranzit 20250 106,0 – – –

*) Calculat conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Chişinău, 2006.

25
ECONOMIE GENERALĂ

Analiza tabelului 1 ne demonstrează că încărcare trebuie să fie cât mai scurtă


parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile posibil;
de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian în − amplasarea staţiei trebuie să fie aleasă
anul 2005 a totalizat 4246,7 milioane tone-km, astfel: să fie uşor şi rapid accesibilă pe
cu 1,7 % mai mult faţă de anul 2004. Totodată, şosea de la centrele economice în cadrul
volumul de mărfuri transportate pe calea ferată reţelei feroviare, să fie bine legată de liniile
a scăzut în anul 2005 cu 11,2 % faţă de 2004, de mare distanţă şi pentru legăturile de
astfel influenţând asupra totalului pe transport cu traficul prin intermediul
întreprinderi de transport, având o scădere de grupelor de vagoane, să existe acces uşor
7,3 % în anul 2005. pentru trenurile de marfă rapide care
În perioada analizată, cu mijloacele de asigură transportul combinat.
transport feroviar au fost transportate 11817,3 Creşterea capacităţii de transport rutier,
mii tone de mărfuri, ceea ce constituie 78,1% particularităţile tehnico-economice distincte ale
din total mărfuri transportate de întreprinderile acestui mod de transport şi eficienţa ridicată pe
de transport, din care 22,2% revin mărfurilor distanţe scurte au determinat crearea şi
încărcate în vagoane şi expediate din staţiile de consolidarea ramurii de transport rutier în
cale ferată. cadrul activităţii generale de transport.
Distanţa medie de transport a unei tone de Caracteristicile tehnico-economice ale
marfă, pe total întreprinderi de transport, a transportului rutier îi conferă acestuia unele
constituit 280,6 km, fiind în creştere cu 9,7 % avantaje care fac să fie preferat, în anumite
faţă de anul 2004, în temei ca rezultat al situaţii, celorlalte modalităţi de transport,
sporirii acesteia în transportul feroviar cu 14,8 deoarece mijloacele de transport auto dispun de
% şi celui auto. o mare mobilitate, putând fi întrebuinţate în
Este semnificativ faptul că, în anul 2005, funcţie de vreme pe orice drum între punctele
principalii indicatori de utilizare ai vagoanelor de încărcare- descărcare. Nefiind legate de
de marfă au fost inferiori celor din anul 2004, instalaţii speciale fixe, ele pot pătrunde în
precum durata medie de rotaţie a vagoanelor de locuri unde alte mijloace de transport nu au
marfă a crescut de la 4,47 zile în anul 2004 accesibilitate, constituind o componentă
până la 5,10 zile în anul 2005, durata medie de indispensabilă a transporturilor multimodale.
staţionare în staţiile tehnice a vagoanelor de Cu ajutorul autovehiculelor se pot organiza
marfă în tranzit – respectiv de la 24, 20 ore la transporturi directe de la furnizor şi până la
26,85 ore şi durata medie de staţionare a beneficiarul mărfurilor, evitându-se transbordă-
vagoanelor de marfă la operaţiile de încărcare- rile pe parcurs şi consecinţele acestora:
descărcare – de la 41,48 ore la 41,87 ore. manipulări costisitoare, pierderi cantitative şi
Pentru manipularea eficientă a mărfurilor calitative, sustrageri, precum şi existenţa unor
în staţii, trebuie îndeplinite următoarele construcţii speciale de încărcare-descărcare.
condiţii: Totodată, devine posibilă folosirea unor
− timpul care se scurge, pe de o parte, între ambalaje mai uşoare şi, mai ales, ieftine,
ora limită fixată pentru acceptarea scurtarea perioadei de timp cât marfa se află în
mărfurilor şi plecarea trenurilor, pe de altă procesul de circulaţie. De asemenea, în
parte între sosirea trenurilor şi la ora la care transportul de călători există posibilitatea de a
vagoanele sunt gata pentru descărcarea amenaja staţii de îmbarcare şi debarcare a
unităţilor de încărcare nu trebuie să acestora în interiorul localităţilor, deci cât mai
depăşească o oră, cel puţin pentru a face aproape de domiciliu sau de locul unde au
posibilă satisfacerea clientelei prin alte interese. Transportul rutier realizează astfel
mijloace în ceea ce priveşte ora limită de deplasări din poartă în poartă (door to door).
acceptare sau cea la care mărfurile sunt Mijloacele de transport auto se deplasează
disponibile; rapid ca urmare a vitezei mari de circulaţie, a
− perioada de aşteptare pentru mărfurile cu simplităţii operaţiilor tehnologice în punctele
vehicule rutiere sau colectarea unităţilor de de încărcare-descărcare, a inexistenţei

26
ECONOMIE GENERALĂ

staţionărilor între punctele de încărcare şi noilor tehnologii, crearea unor noi locuri de
descărcare a mărfurilor. În transporturile pe muncă, sistemul bancar etc.
distanţe mari, rulajul mijloacelor de transport Integrarea Republicii Moldova în sistemul
auto este de două ori mai ridicat decât cel al european al transporturilor de mărfuri necesită
vagoanelor de cale ferată (3 curse pe lună faţă o atenţie în administrarea şi controlul executării
de numai 1,5 curse, în medie), ceea ce acordurilor şi convenţiilor la care a aderat ţara.
contribuie la accelerarea proceselor de Totodată, este actuală crearea sistemelor de
producţie şi desfacere, la creşterea eficienţei organizare a transporturilor partidelor mici de
utilizării autovehiculelor. marfă cu utilizarea containerelor de schimb,
Experienţa dinamicii altor ţări în care trebuie să fie orientate spre satisfacerea
organizarea, administrarea businessului în necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii ce
transport este un punct de sprijin pentru participă în comerţul extern.
specialiştii din Republica Moldova şi oferă În contextul reformelor economice este
posibilitate de a soluţiona cât mai rapid necesară perfecţionarea organizării muncii din
problemele apărute. transporturi, ţinând seama de normele de
Prezintă un interes formarea complexului protecţie a muncii, precizarea modului de
de măsuri privind reglementarea transporturilor asigurare şi protejare a cadrelor: şoferilor,
de mărfuri şi deservirea relaţiilor economice tehnicienilor, asamblatorilor, operatorilor de
externe la care se referă sistemul de formare a transport, pregătirii personalului feroviar şi cel
preţurilor (tarifelor), sistemul fiscal, legislaţia rutier auto în baza standardelor internaţionale.
privind salarizarea muncii, sistemul asigurării,
stimularea investiţiilor în producţie, intervenţia

Bibliografie

1. Sbora T. Coordonate ale societăţii viitoare. Ed. Scrisul Românesc, Bucureşti, 1997.
2. Caraiani Gh., Cazacu C. Transporturi şi expediţii internaţionale. Ed. Economică, Bucureşti,
1995.
3. Alcaz T., Russu V., Oprea A. Managementul complexului de transport. Ciclu de prelegeri,
UTM, Chişinău, 2006.
4. Sârbu I., Georgescu N. Managementul întreprinderii. Alma – Mater, Sibiu, 2003.
Recenzent: prof. univ. dr. hab. I. Sârbu

UNELE ASPECTE ALE COSTURILOR DE TRANZACŢIE


Drd. Svetlana PLUGARU, ASEM
Transaction cost are essential in explanation existent causes and firm`s sizes, choise of
organization forms and integration modalities. This article rerports on main approaches of cost
transactions, to the sructure and factors influence determination, absolute sizes costs transactions.

Interesul sporit al teoreticienilor în cadrul pieţei, dacă costurile


analiza costurilor de tranzacţie rezultă din organizării tranzacţiei intrafirmă
implicaţiile majore ale acestora asupra sunt mai mici decât în cazul pieţei;
activităţii firmei: – dimensiunile firmei sunt apreciate
– existenţa firmei este explicată prin prin intermediul costurilor de
prezenţa costurilor de tranzacţie tranzacţie: firma îşi va lărgi
pozitive: firma îşi face apariţia în activitatea până la momentul în

27
ECONOMIE GENERALĂ

care costurile de organizare a unor În ceea ce priveşte esenţa costurilor de


tranzacţii suplimentare devin tranzacţie, ele au primit diverse interpretări,
superioare costurilor realizării lor uneori chiar diametral opuse.
pe piaţă; Introduse în teoria economică la
– forma de organizare a firmei se începutul anilor’30 de către R.Coase,
reduce la cea care permite costurile de tranzacţie au fost definite iniţial
minimizarea costurilor de ca costuri ale utilizării mecanismelor pieţei.
tranzacţie; Ulterior la această categorie au început să fie
– modalitatea de integrare a firmei atribuite atât costurile ce ţin de interacţiunea
este şi ea determinată în baza agenţilor economici pe piaţă, cât şi în
criteriului de minimizare a interiorul firmei.
costurilor de tranzacţie; În teoriile unor economişti ca S.Cheung,
– competitivitatea producţiei firmei A.Alchian, H.Demsetz, costurile de
este influenţată, de asemenea, de tranzacţie există nu numai în economia de
costurile de tranzacţie, dat fiind piaţă, cum afirmau R.Coase, K.Arrow şi
faptul că acestea reprezintă o parte D.North, dar şi în economia planificată. Mai
componentă a costului de mult chiar, S.Cheung afirma că anume în
producţie. economia planificată se înregistrează cele
Astfel, costurile de tranzacţie determină mai mari costuri de tranzacţie, ce determină
creşterea importanţei drepturilor de proprie- ineficienţa acestui sistem economic.
tate, influenţează problema organizării Principalele abordări ale costurilor de
economice a activităţii firmei şi a alocării tranzacţie sunt reprezentate în tabelul 1:
eficiente a resurselor.
Tabelul 1

Autori Definirea costurilor de tranzacţie


R.Coase Costurile generate de folosirea mecanismului preţurilor în cadrul pieţei
K.Arrow Costurile exploatării sistemului economic
J.Winiecki Costurile generate de apariţia, modificarea, implementarea şi utilizarea
instituţiilor de către agenţii economici
D.North Costurile aprecierii utilităţii schimbului şi aplicării drepturilor participanţilor
la schimb
T.Eggertsson Costurile care apar în cazul unui transfer al drepturilor de proprietate
C.Dahlman Costurile necesare pentru negocierea, încheierea, aplicarea şi monitorizarea
O.Williamson unui contract
R.Matthews
G.Jones Costurile atingerii consensului participanţilor la tranzacţii
C.Hill
F.Scattiatti Costurile psihologice obţinute în procesul luării deciziilor ce ţin de încheierea
şi derularea unei tranzacţii
K.Menard Costurile de informare, costurile legate de comportamentul agenţilor
economici

Sintetizând abordările de mai sus, putem cheltuieli legate de transmiterea drepturilor de


conchide că costul de tranzacţie cuprinde proprietate de la un agent economic la altul.
valoarea resurselor necesare pentru derularea O.Williamson structurează costurile de
unei tranzacţii, fiind reprezentat de totalitatea tranzacţie în două grupe mari: costurile ex-ante
cheltuielilor de interacţiune a agenţilor şi ex-post, adică înainte şi după încheierea
economici pe piaţă şi în cadrul firmei, tranzacţiei:

28
ECONOMIE GENERALĂ

I – costurile ex-ante cuprind: birocratice, grupări criminale)


a) cheltuieli de informare cu privire asupra unei părţi din efectele
la produse, preţuri, potenţialii tranzacţiei;
parteneri, precum şi pierderile c) cheltuieli generate de
generate de caracterul incomplet şi comportamentul oportunist al
asimetric al informaţiilor; contraagenţilor, pierderi provocate
b) cheltuieli de negociere şi semnare de nerespectarea clauzelor
a contractelor, cheltuieli privind contractuale, a înşelăciunilor,
coordonarea condiţiilor excrocheriilor, furturilor părţilor
contractuale, a alegerii formei contractante.
tranzacţiei, cheltuieli pentru O structurare similară a fost propusă de
oformarea juridică sau neformală D.North şi expusă de T.Eggertsson în lucrarea
a tranzacţiei; „Economic Behavior and Institution” :
c) cheltuieli de măsurare a cantităţii – costuri ce ţin de găsirea şi
şi calităţii bunurilor schimbate şi a prelucrarea informaţiilor;
pierderilor provocate de anumite – costuri cu privire la negocierea
erori. condiţiilor tranzacţiei;
II – costurile ex-post sunt formate din: – costurile monitorizării contractului;
a) cheltuieli de definire şi protecţie a – costurile constrângerii, obţinute ca
drepturilor de proprietate prin urmare a obligării contraagentului
utilizarea serviciilor organelor de de a-şi onora condiţiile contractului;
drept, precum şi pierderile cauzate – costurile de protecţie a drepturilor de
de specificarea insuficientă a proprietate.
drepturilor de proprietate; P.Milgron şi J.Roberts propun următoa-
b) cheltuieli de protecţie a unor terţe rea structurare a costurilor de tranzacţie în
forţe, cheltuieli legate de tabelul 2
pretenţiile unor terţe părţi (organe :
Tabelul 2

Costuri de coordonare Costuri de motivare


(cheltuieli legate de definirea elementelor (cheltuieli legate de procesul alegerii
tranzacţiei) participării sau neparticipării la tranzacţie)
1. Costuri ce ţin de obiectul tranzacţiei: 1. Costuri legate de caracterul incomplet şi
cheltuieli privind studiul pieţei, cheltuieli de asimetric al informaţiilor
determinare a obiectului tranzacţiei, a
condiţiilor desfăşurării ei
2. Costuri ce ţin de subiecţii tranzacţiei: 2. Costuri ce ţin de comportamentul oportunist
cheltuieli pentru găsirea vânzătorilor şi al agenţilor economici
cumpărătorilor, cheltuieli pentru studierea
reputaţiei şi solvabilităţilor
3. Costuri de coordonare: cheltuieli pentru
negocierea şi încheierea contractului, precum
şi cheltuielile pentru monitorizarea derulării
tranzacţiei

Un alt economist, W.Nicolson, delimitează în structura costurilor de tranzacţie :


– costurile explicite – cheltuieli sub formă de plată pentru serviciile acordate de
intermediari;
– costuri implicite – cheltuieli de colectare şi prelucrare a informaţiilor.

29
ECONOMIE GENERALĂ

Aceste costuri se atribuie costurilor de I – Aprofundarea specializării şi diviziunii


tranzacţie externe, ele fiind însoţite şi de muncii, care determină extinderea
costuri de tranzacţie interne, costuri ce ţin de dimensiunilor pieţei. Ca urmare,
organizarea internă a firmei, cum ar fi : tranzacţiile obţin un caracter mai
– cheltuieli suplimentare pentru complex, apare necesitatea apelării la
coordonare în legătură cu serviciile intermediarilor din sectorul
includerea tranzacţiilor în cadrul tranzacţional, aceasta generând costuri
firmei; mai înalte pentru încheierea şi
– cheltuieli de gestiune, coordonare derularea tranzacţiilor, pentru definirea
şi control al activităţii şi protecţia drepturilor de proprietate.
departamentelor din cadrul firmei; II – Implicaţiile majore ale progresului
– cheltuieli de comunicare, tehnico-ştiinţific în dezvoltarea
coordonare-cercetare a economică, care a generat sporirea
personalului firmei; dimensiunilor firmei. Astfel, are loc
– cheltuieli legate de diviziunea şi amplificarea volumului de tranzacţii
specializarea muncii. efectuate şi, deci, cresc şi costurile de
Aceste costuri apar în legătură cu faptul tranzacţie explicite; totodată, sporesc şi
că firma include tranzacţia efectuată pe piaţă cheltuielile de informare şi coordonare
în ierarhia internă. Astfel, firma obţine între departamentele firmei, ce
siguranţa tranzacţiei date şi posibilitatea determină ridicarea nivelului costurilor
economisirii unei părţi însemnate a costurilor de tranzacţie explicite.
de tranzacţie, această economisire III – Sporirea rolului economic al statului în
constituind, în opinia unor economişti, până derularea relaţiilor economice. Aceasta
la 50%. determină creşterea siguranţei
Astfel putem considera că nivelul tranzacţiilor şi reducerea caracterului
costurilor de tranzacţie interne determină oportunist al agenţilor economici, dar,
eficienţa utilizării resurselor în cadrul firmei, totodată, condiţionează crearea unor
iar nivelul costurilor de tranzacţie externe – instituţii specifice, a unor noi reguli de
calitatea utilizării instituţiilor. joc, care antrenează timp şi cheltuieli
În dinamică, nivelul absolut al costurilor suplimentare necesare derulării
de tranzacţie înregistrează tendinţa de tranzacţiilor.
creştere, determinată de două grupe de Sintetizând aceşti factori, putem
factori – generali şi specifici. reprezenta următoarea schemă de creştere a
Din categoria factorilor generali fac nivelului absolut al costurilor de tranzacţie:
parte:

Aprofundarea Extinderea pieţei Creşterea


diviziunii muncii complexităţii
tranzacţiilor Creşterea
costurilor
Progresul Sporirea Creşterea intensităţii de tranzacţie
tehnico-ştiinţific dimensiunilor tranzacţiilor
firmei

Sporirea rolului Amplificarea


economic al statului birocraţiei

Figura 1. Creşterea nivelului absolut al costurilor de tranzacţie

30
ECONOMIE GENERALĂ

Aceşti factori sunt urmaţi de o categorie de factori specifici, factori de influenţă directă, care
ţin nemijlocit de atributele tranzacţiilor. Ei se clasifică în factori:
a) subiectivi, acei factori care ţin nemijlocit de participanţii la tranzacţie;
b) obiectivi, determinanţi care rezultă din caracteristicile tranzacţiei.

numărul participanţilor tipul


la schimb tranzacţiei

raţionalitatea limitată
Determinanţi subiectivi

a agenţilor economici complexitatea

Determinanţi obiectivi
tranzacţiei
divergenţa intereselor
participanţilor
intensitatea şi frecvenţa
tranzacţiei
comportamentul oportunist
al participanţilor
gradul de specificitate
caracterul incomplet şi a activelor
asimetric al informaţiilor

Nivelul costurilor de tranzacţie

Dorim să menţionăm că creşterea gradul înalt de nihilism al agenţilor


costurilor de tranzacţie serveşte drept criteriu al economici, provocat de prezenţa unor
progresului economic şi social, semnificând legi destimulatorii şi a unei culturi
trecerea de la o etapă de dezvoltare superioară juridice reduse;
doar în cazul în care ea este determinată de costuri înalte de acces şi menţinere în
sporirea gradului de specializare, de sfera economică;
complexitatea relaţiilor contractuale şi lipsa unei pieţe informaţionale şi a
extinderea activităţii inovaţionale. serviciilor respective;
Dacă ne referim la factorii de creştere a prezenţa concurenţei neloiale, a
costurilor de tranzacţie caracteristici pentru economiei subterane şi a corupţiei.
economia Republicii Moldova, ei fiind diferiţi Astfel, costurile de tranzacţie sunt destul
de cei tipici pentru ţările cu o economie bine de esenţiale, în special, în cazul economiei în
dezvoltată, putem nominaliza următorii: tranziţie, reflectând gradul de eficienţă al
crearea sectorului tranzacţional ca sistemului instituţional. De aceea, una din
urmare a dezvoltării infrastructurii pieţei; problemele fundamentale ale economiei
modificarea sistemului de drept şi naţionale o constituie cercetarea acestor costuri
apariţia cadrului legislativ specific şi a factorilor de influenţă, precum şi găsirea
perioadei de tranziţie; unor recomandări în vederea reducerii lor.
Bibliografie
1. А. Аузан «Институциональная экономика». Москва, 2005.
2. T. Eggertsson „Economia neoinstituţională”. Chişinău, 1999.
3. В. Лесных, Е. Попов «Минимизация транзакционных издержек» // Общество и
экономика, №5, 2005.
Recenzent: prof. univ. dr. hab. E.Feuraş

31
ECONOMIE GENERALĂ

ECHILIBRUL BUGETAR ÎN CONTEXTUL ELABORĂRII


POLITICILOR BUGETARE
Drd. Denis JELIMALAI, ASEM

Attainment and maintenance of macroeconomic stability, which is the expression of


budgetary equilibrium, represents the precursory condition for economic growth of any kind and
creation of new labor places. There is no social benefit more important than giving everyone the
opportunity to work, concomitantly with ensuring an equitable redistribution of incomes, as a
demonstration of solidarity with people in need. The main requirement of budgetary equilibrium is
the integral coverage of expenditures on account of ordinary incomes of each budgetary year.

Principiul echilibrului bugetar se Bugetarea, la nivelul sectorului public,


referă la faptul că bugetul public trebuie să cuprinde şi o serie de particularităţi ale
fie balansat, adică veniturile publice să procesului de bugetare, şi anume:
acopere integral cheltuielile publice. multitudinea participanţilor cu interese şi
În teoria clasică a finanţelor, echilibrul scopuri diferite; vulnerabilitatea vis-à-vis de
anual al bugetului era considerat drept condiţiile conjuncturii; separarea plătitorilor
„principiul de aur al gestiunii bugetare" şi de taxe de cei care adoptă decizii privind
se referea nu numai la întocmirea unor cheltuielile publice; influenţa constrângerilor
bugete balansate, ci şi la păstrarea politice, sociale, naturale etc.
echilibrului în perioada de execuţie bugetară. Bugetarea la nivelul sectorului public,
Deşi, iniţial, au existat ţări (de exemplu, privită prin prisma abordării procesului
Germania) în care legislaţia financiară nu decizional, poate fi delimitată în
permitea întocmirea unor bugete microbugetare şi macrobugetare.
dezechilibrate, ulterior, principiul echilibrului Microbugetarea vizează procesul
bugetar strict a fost, progresiv, abandonat, atât adoptării deciziilor de jos în sus, atenţia
sub impulsul teoreticienilor finanţelor concentrându-se asupra numărului mare de
funcţionale (care promovau teoria bugetelor participanţi cu motivaţie şi strategii proprii
ciclice şi cu caracter regulator), cât, mai ales, de atingere a obiectivelor propuse.
sub impactul economiei reale, care nu asigura Însă, o serie de condiţii sau constrângeri
cu randament fiscal suficient acoperirea de diferită natură (conjunctură, legislaţia în
cheltuielilor publice anuale. vigoare, priorităţile economice şi sociale
Bugetul anual este un instrument etc.) impun o viziune sistemică de sus în jos
decizional de implementare a politicilor a bugetării, definită ca macrobugetare. În
guvernamentale în domeniul finanţelor acest context, macrobugetarea vizează
publice, rezultat al unor negocieri între obiectivele majore ale politicii de echilibrare
factorii de decizie, care prezintă o imagine financiară a sectorului public.
clară a tendinţelor guvernamentale în ce O serie de teoreticieni au propus
priveşte direcţiile prioritare de dezvoltare a renunţarea la echilibrarea anuală a bugetelor
economiei naţionale, precum şi a politicilor şi au propus echilibrarea bugetului la nivelul
de control privind obţinerea rezultatelor unui ciclu economic prin întocmirea de
scontate. bugete plurianuale. Realizarea echilibrului
Esenţa conceptului de bugetare constă la nivelul unui ciclu economic ar fi posibilă
în găsirea direcţiilor potenţiale în alocarea prin folosirea unor tehnici specifice,
resurselor financiare limitate şi în precum sunt:
determinarea unui anumit proces decizional, • constituirea unor fonduri de rezervă
în condiţiile asigurării echilibrului. bugetară pe seama încasărilor în
perioadele de prosperitate ale ciclului

32
ECONOMIE GENERALĂ

economic. Conform acestei concepţii, echilibrului bugetar, a fost conceput bugetul


echilibrul bugetar trebuie asigurat, dar nu regulator ca mijloc de asigurare a unei
în fiecare an în parte, ci la nivelul unui anumite creşteri economice. În practica
ciclu economic. Ideea care stă la baza bugetară a unor ţări, bugetul regulator a
acestei teorii economice este următoarea: îmbrăcat forma unor fonduri de acţiuni
este convenabil să se realizeze excedente conjuncturale. Urmărirea sistematică a
bugetare în anii de prosperitate, pentru a nivelului şi a evoluţiei indicatorilor
putea admite în perioadele de depresiune macroeconomici permite stabilirea unui
deficite care vor fi acoperite din diagnostic conjunctural şi implicit adoptarea
excedentele realizate în anii favorabili; unor măsuri bugetare în concordanţă cu
• tehnica fondului de egalizare, care starea şi evoluţia economiei reale. Sistemul
vizează restabilirea echilibrului bugetar de indicatori include:
la nivelul unui interval de timp • indicatori specifici nivelului şi
îndelungat prin intermediul împrumutu- evoluţiei preţurilor
rilor publice de natura creditelor de • indicatori de comerţ exterior
anticipaţie; • indicatori de utilizare a resurselor
• tehnica amortizării alternative, care se • indicatori ce reflectă nivelul şi
bazează pe gestionarea datoriei publice evoluţia productivităţii muncii şi a
în condiţii de ciclicitate a activităţii producţiei industriale
economice. • indicatori privind structura pieţei
Totuşi, toate aceste soluţii ale teoriei naţionale
clasice nu şi-au găsit aplicabilitatea practică, • indicatori ai creşterii economice
impunând necesitatea unor ulterioare • indicatori monetari şi financiari
cercetări întru elucidarea unor noi abordări diverşi.
care să fie aplicabile la contextul economic Indicatorii macroeconomici, care
curent. reflectă situaţia economiei naţionale, sunt
Astfel, în accepţiunea modernă a prezentaţi în tabelul 1.

Tabelul 1
Indicatorii macroeconomici care reflectă situaţia economiei naţionale

Unitatea 2005 2006


2000 2001 2002 2003 2004
de măsură preliminar I semestru
Produsul intern mil. lei 16020 19052 22556 27619 32032 36755 8449
brut (PIB) % 102.1 106.1 107.8 106.6 107.4 107.1 106.2
nominal
Indicele preţurilor de consum mediu anual
faţă de anul % 131.2 109.6 105.2 111.6 112.4 111.9 111.1
precedent
la sfîrşitul anului % 118.4 106.3 104.4 115.7 112.5 110.0 107.4
Rezerve valutare mil. USD 204 228.5 268.9 302.3 470.3 597.4 593.1
brute ale BNM
în luni de import 2.94 2.8 2.5 2.1 2.7 2.7 2.75
de mărfuri şi
servicii
Cursul de schimb al monedei naţionale
mediu lei/USD 12.43 12.87 13.57 13.94 12.33 12.60 13.01
la sfîrşitul anului lei/USD 12.38 13.09 13.82 13.22 12.46 12.83 13.29

33
ECONOMIE GENERALĂ

Conform datelor din tabelul 1, se bugetar prin acumulări necesare ale


observă o creştere economică stabilă, resurselor financiare. Executarea bugetului
începând cu anul 2001. Or, această creştere a naţional public pe perioada de referinţă
permis atingerea unui anumit echilibru confirmă această ipoteză (vezi tabelul 2).
Tabelul 2
Executarea bugetului naţional public al RM

Unitatea 2005 2006


2000 2001 2002 2003 2004
de măsură preliminar I semestru
Bugetul public naţional
Venituri mil. lei 5425 6118 7340 9418 11322 14528 7695.7
Cheltuieli mil. lei 5827 6007 7726 9148 11252 13949 7757.0
Deficit(-)/proficit(+) mil. lei -402 111 -386 270 70 579 -61.3

Cu referire la determinarea limitelor buget ciclic echilibrat este o modalitate


optime ale echilibrului bugetar, trebuie să acceptabilă de a rezolva compromisul între
menţionam faptul că înregistrările recente stabilizare pe termen scurt şi a preocupărilor
despre existenţa deficitelor bugetare mari şi pentru echilibrarea pe termen lung, în practică,
persistente în multe ţări au generat dezbateri cu deseori, este imposibilă definirea exactă a
privire la opţiunile politice. Nivelul anual al ciclurilor economice, pentru a soluţiona această
soldului bugetar depinde atât de politica problemă.
bugetar–fiscală, cât şi de nivelul venitului În practica mondială bugetul echilibrat
naţional. Importanţa pe termen lung a este un fenomen rar, accidental, pentru că atât
deficitului bugetar sau a modului în care este deficitul, cât şi excedentul depind nu numai de
privit ca stabilizator pe termen scurt cu acţiune politica guvernamentală în sfera cheltuielilor şi
automată rezultă din faptul că deficitul este a impunerii fiscale, ci şi de gradul de
determinat, parţial exogen, de politica fiscală a dezvoltare a economiei naţionale. Se consideră
guvernului şi, parţial endogen, de starea totuşi că dezechilibrele bugetare sunt
economiei. Efectele deficitului bugetar în argumentate atâta timp, cât ele constituie
modelul macroeconomic sunt evidenţiate în instrumente de politică economică prin care se
urma impactului acestuia asupra deciziilor cu asigură prosperitatea.
privire la cheltuielile curente. Astfel, o primă Atingerea şi menţinerea echilibrului
modalitate prin care deficitele influenţează financiar public sunt posibile doar în anumite
economia este efectul de stabilizare (eliminarea momente; atunci când volumul veniturilor de
fluctuaţiilor ciclice) sau de destabilizare a stat acoperă integral volumul cheltuielilor de
economiei pe termen scurt. O a doua stat, înregistrând mici oscilaţii în cadrul unor
modalitate se referă la potenţialul lor de a limite bine determinate. Realizarea acestei
afecta negativ veniturile şi bunăstarea pe flexibilităţi în politica echilibrării bugetare
termen lung. În absenţa fluxurilor de capital constituie o performanţă greu de atins în orice
sau când există fluxuri de capital imperfecte, economie, însă încercările teoriei şi practicii
deficitul bugetar va epuiza investiţiile. Forţând economice sunt în continuă dezvoltare. În ceea
creşterea ratei dobânzii, deficitul bugetar va ce priveşte echilibrul financiar public în
reduce exportul net şi, în prezenţa mobilităţii Republica Moldova, cred că într-o primă etapă
capitalului, determină aprecierea cursului real este necesară aprecierea rolului lui în
de schimb. dezvoltarea economică, în baza analizei
Un buget anual echilibrat ar accentua performanţelor economice, a politicii
oscilaţiile venitului naţional care determină macroeconomice promovate, evidenţierii
modificările fluxurilor cheltuielilor autonome, factorilor de influenţă şi determinării
cum ar fi investiţiile şi exporturile. Deşi un priorităţilor publice.

34
ECONOMIE GENERALĂ

Bibliografie

1. Rubin I., The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing,
New Jersey, Chatham House Publishers Inc., 1993, pg. 3, pag. 23
2. Dracea M., Echilibrul financiar în perioada de tranziţie, Ed. Amicul casei, Craiova 1997, pag.
58
3. Sultana Sută – Selejan, Doctrine şi curente în gândirea economică, Ed. ALL, Bucureşti, 1992,
pag. 65
4. Anuar Statistic al Departamentului pentru Statistică şi Sociologie al RM, 2004
5. R.Hîncu, G.Gogîrnoiu. Relaxarea fiscală versus echilibrul bugetar, Drept Economic şi
Informatică nr.2(8) 2005

Recenzent: prof. univ dr. hab. R.Hâncu

35
FINANŢE

VALOAREA INVESTIŢIONALĂ A PACHETULUI DE CONTROL

Prof. univ. dr. hab. Rodica HÎNCU, ASEM


Conf. univ. dr. Ivan LUCHIAN, ASEM

Often holding of control packet of shares becomes to be the main task of investment
operations. This article is concerned to give some explanations on frequent reasons of investments
in controlling stock of companies.

În SUA şi Marea Britanie sunt destul de Deţinătorii pachetelor de control de


frecvente situaţiile privind cumpărarea unei acţiuni devin „mai egali” prin faptul că pot
companii cu o supraplată solidă. forma politica companiei. Atunci apare o altă
În Europa continentală, astfel de situaţii întrebare: cum această posibilitate se
sunt relativ rare, ceea ce vorbeşte despre o transformă în avantajul acţionarului
altă structură a proprietăţii asupra principal, pe care nu-l au alţi acţionari (aşa-
companiilor şi nu despre lipsa interesului faţă numitele avantaje particulare ale
de controlul asupra lor. În majoritatea controlului)? Dacă pachetul de control
companiilor Europei continentale, partea de creează avantaje particulare, atunci este uşor
bază a acţiunilor cu drept de vot sunt a înţelege în ce constă valoarea acestor
concentrate într-un număr relativ mic de avantaje. Însă apare întrebarea: care sunt
mâini datorită sistemului complicat al aceste avantaje?
proprietăţii asupra acţiunilor şi votării în
baza procurii. Datorită acestui fapt, dreptul Avantajele particulare acordate de
de proprietate asupra companiilor trece din control
unele mâini în altele într-o atmosferă Adesea în literatura academică
confortabilă a cluburilor de elită, dar nu în avantajele particulare au explicaţia
„bătăliile” gălăgioase pentru acţiuni, care au „psihologică”: este plăcut să fii principalul
loc la bursele de valori, spre exemplu, în companie şi unii acţionari sunt gata să
americane, fiind reflectate pe larg de către plătească pentru această valoare. De
ziarişti. exemplu, pentru membrii familiei Michelin
Făcând abstracţie de diferenţa de stiluri, conducerea companiei franceze de producere
poate fi evidenţiat un moment important: a anvelopelor, fondate de străbunii lor,
investitorii tind spre controlul asupra înainte de toate are valoare chiar dacă nu le
companiilor, de unde tragem concluzia că un va aduce profit suplimentar.
astfel de control are valoare. Însă în ce În multe cazuri acest stimulent,
constă această valoare? bineînţeles, există, însă valoarea sa practică
este foarte joasă. De aici, lista doritorilor de a
Valoarea controlului plăti mai mult cu câteva milioane de dolari
Cu toată naivitatea aparentă a întrebării, doar pentru a fi principali în companie, este
ea prezintă un interes sporit. Toate acţiunile relativ limitată.
simple, prin natura lor, au aceleaşi drepturi. A doua explicaţie, nu mai mult
Deţinătorul numărului majoritar de acţiuni convingătoare, constă în avantajele
nu va putea obţine un venit mai mare la o particulare în formă de privilegii, de care se
acţiune decât ceilalţi acţionari. Atunci de ce bucură conducătorii companiilor (însă nu
investitorul este gata să cumpere acţiunile cu colegii-acţionari care plătesc pentru aceste
premiu (faţă de cotările de piaţă), dacă plăceri). Mulţi conducători preferă să
aceasta nu-i va oferi vreun avantaj? comunice din contul companiilor cu
Răspunsul îl găsim în mai multe surse celebrităţile mondiale în cluburile de golf şi
bibliografice: deşi toate acţiunile sunt egale la serate, să folosească avionul companiei
„unele sunt mai egale ca altele”. pentru a călători împreună cu prietenii prin

36
FINANŢE

toată ţara. În pofida caracterului lor închide o parte din uzinele companiei В, vor
semilegal, dacă avantajele particulare s-ar creşte în preţ nu numai acţiunile companiei
reduce numai la aceasta, nu ar fi cazul să ne В, dar şi А. Această creştere a acţiunilor
deranjăm la modul serios pentru preţul companiei А constituie avantajul obţinut
controlului. Pentru companiile evaluate în doar de persoana care controlează compania,
miliarde de dolari sau lire sterline preţul dar nu şi al celorlalţi acţionari (numai dacă ei
acestor avantaje este nesemnificativ. nu posedă în măsura respectivă acţiunile
Valoarea controlului merită atenţia companiei А).
teoriei şi practicii financiare numai în cazul Acesta şi este avantajul particular al
în care există surse mai importante ale controlului. Este de menţionat faptul că, în
avantajelor particulare. Utilizarea ambele cazuri, deţinătorul pachetului de
mijloacelor corporaţiei pentru plata acţiuni obţine avantajul, de care sunt lipsiţi
privilegiilor personale constituie forma cea ceilalţi acţionari, chiar dacă el, formal, nu
mai vizibilă, dar nu şi cea mai importantă de obţine de la companie nici un ban mai mult
folosire a resurselor companiei în folosul decât ceea ce li se cuvine celorlalţi acţionari.
(sau preponderent) aceluia care o conduce. A treia sursă a avantajelor principalului
Câteva exemple ne pot ajuta la înţelegerea acţionar o constituie posibilitatea stabilirii
amploarei acestor posibilităţi. preţurilor de transfer (interne pentru
Câteva exemple companie), în baza cărora compania
Să examinăm, de exemplu, valoarea organizează plăţile cu consumatorii şi
informaţiei, pe care o deţine conducătorul furnizorii.
companiei doar în virtutea funcţiei sale. O Compania controlată de propriii
parte din informaţie are atribuţie nemijlocit lucrători, de exemplu, poate să le plătească
la afacerile companiei, altă parte reflectă lucrătorilor săi salarii şi prime mai înalte.
posibilităţile potenţiale în alte domenii, mai Banca controlată de către unul din
mult sau mai puţin apropiate. debitorii săi poate să-l crediteze în condiţii
Deţinătorului pachetului de control îi mai avantajoase.
este relativ uşor să folosească avantajele Posibilitatea manipulării cu preţurile de
informaţionale prin altă companie, al cărei transfer poate fi utilizată şi în afara
proprietar este sau pentru care are interes; tranzacţiilor dintre companie şi filialele ei.
este clar că în această stare de lucruri ceilalţi Să admitem că compania А deţine 50% din
acţionari nu vor obţine nimic. Valoarea netă acţiunile companiei В şi 100% - a companiei
actualizată a acestor posibilităţi reprezintă C. În acest caz, pentru A va fi avantajos să
avantajele particulare ale pachetului de transmită activele companiei В companiei С
control. cu reducere faţă de preţul de piaţă. Pentru
Altă sursă a avantajelor particulare o fiecare dolar de subevaluare a activelor
constituie posibilitatea folosirii prin alte companiei В compania А va pierde 50 de
companii controlate de aceeaşi parte a cenţi, însă va câştiga 100 de cenţi din contul
externalităţilor generate de deciziile participării în compania С. Avantajul general
companiei. va constitui 50 de cenţi.
Să examinăm, de exemplu, acţionarul În ce măsură aceasta este legitim ?
care controlează 51% din acţiuni în Bineînţeles, în formele extreme de
companiile А şi В, care activează pe aceeaşi manifestare, unele dintre activităţile de acest
piaţă. Să admitem că piaţa suferă de excesul gen pot fi pedepsite în virtutea legii, însă
de capacităţi de producţie şi o parte a astfel de forme au loc foarte rar. Există însă
uzinelor acestor companii trebuie închise. În un şir de cauze, care determină răspândirea
această situaţie, închiderea unei întreprinderi relativ extinsă a unui astfel de comportament
va reduce excesul de capacităţi de producţie într-o formă mai atenuată.
şi astfel va fi mărită valoarea celorlalte uzine. În primul rând, în unele ţări o parte a
Dacă proprietarul pachetului de control va acestor strategii nu sunt considerate ilegale.

37
FINANŢE

De exemplu, în Franţa legea nu obligă anunţul tranzacţiei. Preţul de piaţă reprezintă


conducătorii companiilor să utilizeze toate valoarea justă a acţiunilor pentru acţionarii
resursele corporative numai în interesul mici. Orice sumă supra preţul de piaţă
corporaţiei. Ca rezultat, principalul acţionar reprezintă estimarea minimă a dorinţei
poate utiliza informaţia primită de la cumpărătorului de a plăti pentru avantajele
managementul companiei în folosul său fără particulare aşteptate de la deţinerea
a încălca legislaţia. pachetului de control.
În al doilea rând, chiar dacă legea există, În urma prelucrării datelor cu privire la
ea nu întotdeauna este respectată. tranzacţiile cu pachetele de control în SUA
Economiştii experimentaţi pot avea analiştii au descoperit că valoarea
divergenţe pe deplin legale în estimarea pachetului de control constituie aproximativ
preţurilor „normale” de transfer pentru unele 4% din preţul companiei.
active şi mărfuri şi va fi greu sau chiar Această metodă explică de ce însăşi
imposibil de a demonstra ceva în judecată. prima pentru pachetul de control nu poate fi
Însă dacă abaterile neesenţiale ating un utilizată ca măsură a avantajelor particulare
volum mare al tranzacţiilor, ele pot deveni ale controlului. Când se anunţă despre
sursă de avantaje particulare esenţiale. procurarea pachetului de control, preţul de
Şi, în sfârşit, chiar dacă faptul unor astfel piaţă conţine informaţia de două tipuri:
de încălcări poate fi demonstrat în judecată, • cel mai probabil, compania va fi
de multe ori nimeni nu este interesat de condusă de o altă echipă de manageri;
intentarea unor asemenea procese. De • cineva este gata să plătească prima
exemplu, pentru acţionarii mici urmărirea în pentru dreptul de control.
judecată a managerilor de vârf ai companiei Prima uneşte două elemente, care, de
poate fi extrem de scumpă (în plus, trebuie să fapt, nu sunt separabile. Ele pot fi divizate
se ţină cont că însuşi faptul intentării numai în cazul în care există două tipuri de
procesului în judecată poate fi perceput ca acţiuni simple, care diferă după dreptul de
noutate rea pentru companie, ceea ce va vot.
influenţa negativ asupra cursului de piaţă al Acest considerent conduce la o altă
acţiunilor). metodă de evaluare a avantajelor particulare
Cu părere de rău, evaluarea nemijlocită a ale controlului. Utilizând diferenţa dintre
avantajelor particulare este foarte două tipuri de acţiuni, care au drepturi egale
complicată. După cum s-a menţionat, faptul sau apropiate asupra dividendelor, dar care
utilizării resurselor companiei de către se deosebesc în privinţa dreptului de vot, este
acţionarul principal în folosul său este foarte relativ uşor să se stabilească valoarea
greu de demonstrat, mai ales pentru faptul că dreptului de vot. Dacă controlul are valoare,
anume el se ocupă de aceasta. Cu alte atunci voturile distribuitoare de control, de
cuvinte, dacă avantajele particulare ar fi uşor asemenea, vor avea valoare. Care? Aceasta
de cuantificat, acestea ar fi încetat să fie depinde de ponderea unor voturi la
particulare, deoarece ceilalţi acţionari ar distribuirea controlului şi de valoarea însăşi a
putea să le conteste în judecată. controlului. Dacă poate fi găsită o modalitate
Totuşi, există două metode indirecte de raţională de evaluare strategică a procurării
evaluare empirică a avantajelor particulare, controlului – de exemplu, la formarea
de care beneficiază acţionarii principali. blocului în timpul votării – atunci din
Evaluarea avantajelor controlului raportul dintre preţul de piaţă al voturilor şi
Prima metodă a fost propusă de Barclay rolul lor strategic s-ar putea deduce valoarea
and Holderness, în anul 1989, şi este relativ controlului.
simplă: când pachetul de control trece din
unele mâini în altele, se dimensionează De ce de aceasta trebuie de avut grijă?
diferenţa dintre preţul plătit pentru o acţiune Din momentul în care a fost demonstrat
şi preţul ei de piaţă format a doua zi după faptul existenţei unor avantaje particulare

38
FINANŢE

esenţiale ale acţionarilor principali, are loc se opun emisiei unui pachet suplimentar de
modificarea multor standarde financiare. De acţiuni, pentru a nu pierde controlul asupra
exemplu, preţul companiei nu poate fi societăţii.
determinat doar prin înmulţirea simplă a Acţionarii majoritari (cu excepţia
preţului de piaţă al acţiunilor cu numărul statului) sunt predispuşi, mai curând, să
acestora. obţină credite bancare pentru dezvoltarea
Dacă acţionarul controlează partea cea societăţii decât să efectueze emiteri
mai mare a voturilor, preţul de piaţă va fi suplimentare. Aceasta frânează considerabil
doar o reflectare simplă a valorii unei părţi procesul de atragere a investiţiilor (inclusiv a
minoritare de acţiuni şi, prin urmare, preţul celor străine) în cadrul companiilor şi,
companiei va fi subevaluat. respectiv, dezvoltarea pieţei valorilor
Şi, dimpotrivă, când doi acţionari mari mobiliare.
luptă pentru pachetul de control, preţul de Conform datelor Comisiei Naţionale a
piaţă va fi sub influenţa valorii acţiunilor de Valorilor Mobiliare la situaţia din
control şi valoarea companiei va fi 30.04.2002, în fiecare din cele 1484 de
supraevaluată. societăţi pe acţiuni din Republica Moldova
Încă mai important este faptul că există câte un acţionar care posedă peste
funcţionarea eficientă a pieţelor poate fi în 50% din acţiunile societăţii şi, practic, ţine
pericol: acţionarii mari pot fi cointeresaţi sub control activitatea acesteia. În 1223 de
mai curând în mărirea avantajelor lor societăţi pe acţiuni (circa 49% din total)
particulare decât în sporirea valorii de piaţă există acţionari, care deţin de la 25% la 50%
a companiei; investitorii de rând, prevăzând din pachetul de acţiuni într-o societate.
un astfel de comportament, cel mai probabil, Practic, în fiecare societate pe acţiuni există
se vor abţine de la procurarea acestor unul, doi şi mai mulţi acţionari, care deţin de
acţiuni. la 5% până la 25% din acţiuni [1].
Deţinătorii pachetelor de acţiuni sunt
Problematica deţinerii pachetului de persoane private, statul, întreprinderile,
control există şi în ţara noastră fondurile de investiţii, băncile comerciale,
În condiţiile Republicii Moldova, care efectuează controlul direct al activităţii
investitorul, adesea, este interesat să procure societăţilor pe acţiuni din interior. Prin
un pachet de acţiuni, care i-ar permite urmare, structura capitalului acţionar se
preluarea controlului asupra societăţii pe caracterizează printr-un grad înalt de
acţiuni respective. În cazul dispersării concentrare, iar deţinătorii acestuia se opun
pachetelor de acţiuni în posesia mai multor atragerii unor noi investitori în companie.
acţionari în condiţiile unei pieţe de valori Explicaţia acestui fenomen este destul de
mobiliare slab dezvoltate, procurarea acestor simplă – valoarea totală a avantajelor
acţiuni este dificilă, iar dacă pachetele de particulare depăşeşte efectul pozitiv al
acţiuni sunt concentrate în mâinile unuia sau atragerii capitalului acţionar suplimentar.
ale câtorva acţionari, procurarea lor devine şi Atât timp, cât această situaţie se va
mai dificilă. Acţionarii, care deţin pachetele păstra, piaţa de capital a Republicii Moldova
de control, de regulă, nu doresc să le vândă şi nu se va schimba esenţial.

Bibliografie
1. Hotarârea Guvernului Republicii Moldova nr. 22 din 16.01.2003 “Cu privire la adoptarea
concepţiei administrării corporative a întreprinderilor din economia naţională”.
2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты, Москва: Издательство “Дело”, 2004.
3. Луиджи Зингалес. Чем хорош контрольный пакет. www.cfin.ru;
4. Розанова Е.Ю. Управление инвестиционной привлекательностью акций. www.cfin.ru.

39
FINANŢE

LOCUL POLITICII DE PREŢ ÎN CADRUL GESTIUNII


FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR
Lect. sup. Ana GUMOVSCHI, ASEM

The instruments used in short-term financial management include production prices that are
both a cause and an effect. The efficient management of inventories, receivables and cash will
depend upon the level of these prices. The necessity to finance the production cycle, as a result of
combining the above-mentioned components, will influence the need of net working capital – a
relevant indicator of short-term financial stability. In the context of enterprise’s objectives, the
financial stability is an essential condition that reflects the results of price policy and financial
management in view of maximizing the profit.

Conţinutul economic al finanţelor vizează aferente păstrării lor şi reducerea rentabilităţii


trei modalităţi de manifestare a lor: ca practică, ca activităţii de exploatare.
politică şi ca teorie. Gestiunea financiară, ca parte Analiza metodelor de gestiune a stocurilor
componentă a practicii financiare, „este funcţia permit reflectarea unor relaţii de cauzalitate
care are ca principal obiectiv de a furniza reciprocă dintre stocuri şi preţuri.
întreprinderii, la momentul oportun, fondurile În perioada de aprovizionare, preţurile
necesare exploatării şi dezvoltării sale, asigurând, achitate furnizorilor de materie primă,
în acelaşi timp, rentabilitatea operaţiunilor cărora materiale, combustibil şi alte resurse se reflectă
le sunt afectate fondurile sale”.1 în valoarea stocurilor, ele reprezentând costuri
Gestiunea financiară, în cadrul pentru întreprinderea producătoare. Pe lângă
întreprinderii, se compune din două segmente acestea, sunt ocazionate costuri aferente
importante: studiului pieţei pentru a găsi furnizorii care
1) gestiunea financiară pe termen scurt – propun condiţii favorabile de livrare, costuri
gestiunea stocurilor, gestiunea salariale ale angajaţilor care se ocupă de
creanţelor, gestiunea trezoreriei, aprovizionări, costuri legate de verificarea
bugetele exploatării; calităţii mărfurilor ş.a.
2) gestiunea financiară pe termen lung – În etapa de comercializare a produselor
gestiunea investiţiilor, gestiunea finite mărimea optimizată a preţului va stimula
capitalurilor proprii, gestiunea cantitatea de producţie vândută, reducerea
datoriilor financiare, gestiunea riscului stocurilor şi, respectiv, a costurilor de
de rată a dobânzii, bugetul investiţiilor depozitare.
şi al finanţării pe termen lung. Gestiunea creanţelor, prin utilizarea
În opinia noastră, impactul preţului se metodelor şi instrumentelor specifice de
regăseşte în cadrul gestiunii financiare pe eficientizare a capacităţilor imobilizate în
termen scurt, iar dependenţa dintre aceste două credite comerciale, se orientează în două
verigi poate fi analizată pe elemente structurale direcţii: gestiunea creditelor – vânzător şi
aparte. gestiunea creditelor – cumpărător.
Gestiunea stocurilor, care reprezintă o Atât gestiunea creanţelor, cât şi politica de
componentă a gestiunii ciclului de exploatare, preţ, reprezintă componente ale politicii de
este în mod direct dependentă de procesul de vânzare. De gama sortimentală solicitată şi de
vânzare-cumpărare. Dimensionarea incorectă a preţul produselor livrate va depinde valoarea
stocurilor va determina creşterea costurilor totală a facturii, respectiv, cheltuielile privind
creanţele.
Considerăm că componentele gestiunii
1
Mihai Toma, Felicia Alexandru, Finanţe şi creanţelor reflectă conexiunea ei cu politica de
gestiune financiară de întreprindere, Editura preţ. Întreprinderile oferă produsele sale pe
Economică, Bucureşti, 1998, pg. 244

40
FINANŢE

credit în dorinţa de maximizare a volumului întreprinderea achiziţionează un şir de resurse


vânzărilor, de acaparare a noi segmente, de în schimbul preţurilor lor, ele reprezentând
lărgire a cotei deţinute a pieţei, de reducere a componente ale costului de producţie. Pe de
stocurilor produselor finite şi, ca urmare, altă parte, întreprinderea comercializează
diminuare a costurilor de depozitare. Mărimea produsele fabricate în schimbul preţurilor lor.
creditelor – clienţi, care reprezintă investiţii cu Din momentul în care întreprinderea este pe
o necesitate de finanţare continuă, se determină poziţia de cumpărător până când ocupă poziţia
pornind de la volumul de vânzări. Relaţia de vânzător intervine perioada ciclului de
directă volumul vânzărilor – soldul clientului, exploatare. Dacă preţurile de achiziţie cresc, va
la momentul oportun, se transformă în relaţie fi nevoie de întreprins măsuri pentru reducerea
inversă prin care durata creditelor acordate efectelor negative, respectiv, pentru a valorifica
clienţilor influenţează venitul din vânzări. la maximum lichidităţile existente sau a
Cuantificarea altor trei componente, şi contracta un număr mic de credite. Astfel, se
anume: a rentabilităţii aferente vânzărilor modifică necesarul de fond de rulment,
suplimentare, a costului marginal aferent valoarea stocurilor, a creanţelor, viteza de
creşterii de capital alocat în credite – clienţi şi a rotaţie a activelor curente, toate influenţând
profitului marginal net, presupune utilizarea echilibrul financiar al întreprinderii pe termen
tehnicilor de analiză marginală care se folosesc scurt şi, în ultima instanţă, profitul din
şi la argumentarea deciziilor de preţ. activitatea operaţională.
Importante instrumente ale gestiunii Un important instrument de planificare a
creanţelor sunt reducerile de preţuri, care au fluxurilor de mijloace băneşti este bugetul
menirea de a îmbunătăţi lichiditatea operaţional, denumit şi buget de exploatare sau
furnizorului şi de a reduce cheltuielile aferente buget de trezorerie, care cuprinde prognozarea a
obţinerii datoriilor debitoare. Astfel, două componente esenţiale: încasările şi plăţile.
posibilitatea de a achiziţiona marfa în condiţii Elaborarea bugetului operaţional presupune mai
de plată favorabile va facilita cererea care, la multe etape, fiecare având un scop determinat.
rândul său, este un factor primordial ce În cadrul prognozei vânzărilor este necesar
determină nivelul şi fluctuaţia preţurilor. să se efectueze evaluarea vânzărilor posibile,
În ultima instanţă, gestiunea creanţelor ţinând seama de o mulţime de factori, cum sunt
constă în aplicarea unor instrumente de politică istoria vânzărilor, starea generală a economiei,
economică şi financiară pentru obţinerea politica preţurilor, activitatea concurenţilor,
rentabilităţii optime aferente livrărilor de stabilitatea livrărilor, eficienţa reclamei,
mărfuri şi prestărilor de servicii pe credit pe oscilaţiile ciclice, sezoniere şi alte oscilaţii
termen scurt, cu consecinţe favorabile asupra accidentale, existenţa unor restricţii din partea
rentabilităţii generale a întreprinderii.2 statului etc.4
Gestiunea trezoreriei stabileşte şi Astfel, bugetul vânzărilor determină
urmăreşte nevoile de mijloace băneşti pentru cantitatea de producţie ce va fi comercializată
realizarea sarcinilor de exploatare, pe baza unui pe piaţă la preţurile aferente fiecărui tip şi
buget de venituri şi cheltuieli, stabileşte sortiment de marfă. Corespunzător acestei
creditele pe termen scurt ce vor fi utilizate, cantităţi, are loc şi planificarea şi gruparea
cuantumul şi costurile aferente, precum şi cheltuielilor comerciale, aferente volumului
posibilităţile de plasament pe termen scurt.3 preconizat de vânzări.
Fluxurile de mijloace băneşti (încasările şi Există o corelaţie strânsă între volumul
plăţile) reprezintă elemente de bază în cadrul vânzărilor şi preţul unitar de vânzare: un volum
gestiunii trezoreriei. Pe de o parte, mai mare de vânzări oferă posibilitatea reducerii
preţului de vânzare sau a acordării unor facilităţi
2 financiare către clienţii firmei (discounturi,
Mihai Toma, Felicia Alexandru, Finanţe şi
gestiune financiară de întreprindere, Editura
4
Economică, Bucureşti, 1998, pg. 264 Contabilitate managerială, Ghid practico-
3
ibidem, pg. 247 didactic, ACAP, Chişinău, 2000, pg. 45

41
FINANŢE

credite comerciale etc.). Ca urmare, previziunea achiziţii se determină prin aplicarea preţurilor
vânzărilor se face prin simulări ale unor perechi tuturor resurselor la volumul fizic necesar. În
de diferite niveluri de vânzări, simultan cu preţul această etapă, sunt analizate preţurile
unitar.5 furnizorilor şi examinate posibilităţile de
În baza bugetului vânzărilor se cumpărare în condiţii cât mai avantajoase.
elaborează bugetul producţiei care specifică Previziunea costului producţiei şi a
cantitatea de producţie ce urmează a fi cheltuielilor întreprinderii presupune
fabricată, în afara stocurilor disponibile, în elaborarea bugetului consumurilor directe de
scopul asigurării volumului planificat al materiale, de retribuire a muncii, ale
vânzărilor. De asemenea, are loc ajustarea consumurilor indirecte de producţie, precum
acestui volum cu capacităţile de producţie. şi ale cheltuielilor comerciale, generale şi
Agenţii economici sunt cointeresaţi în administrative. Astfel, costul producţiei finite
utilizarea în proporţie maximă a capacităţilor se formează prin însumarea preţurilor în
disponibile, pentru a înregistra costuri fixe raport cu volumul fizic necesar al factorilor
minime la unitatea de producţie. de producţie (materie primă, materiale, forţa
Ulterior, bugetul de achiziţii furnizează de muncă, resurse energetice etc.).
date privind volumul necesar al materiilor Din cele expuse, concluzionăm că între
prime şi al materialelor pentru a corespunde politica de preţ şi gestiunea financiară pe
parametrilor planificaţi. Valoarea acestor termen scurt există relaţii de cauzalitate
reciprocă (figura 1).
Gestiunea financiară
pe termen scurt

Gestiunea Gestiunea Gestiunea trezoreriei:


stocurilor: creanţelor: - prognozarea fluxurilor băneşti;
- dimensionarea şi gruparea - gestiunea creditelor- - determinarea nivelului optim al
stocurilor; vânzător; mijl. băneşti;
- achiziţionarea stocurilor; - gestiunea creditelor- - sincronizarea încasărilor cu
- păstrarea stocurilor. cumpărător plăţile

Politica de preţ:
Nivelul costurilor (preţurile factorilor de producţie), profitul,
condiţii de livrare, reduceri de preţ

Optimizarea nevoii de fond


de rulment

ECHILIBRUL FINANCIAR
PE TERMEN SCURT

Figura 1. Politica de preţ în contextul


gestiunii financiare a întreprinderii
5
Ion Stancu, Finanţe, Teoria pieţelor financiare.
Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea
financiară, Editura Economică, Bucureşti, 1997,
pg. 551

42
FINANŢE

Instrumentele utilizate în cadrul gestiunii componentelor menţionate, va influenţa


financiare pe termen scurt implică preţurile nevoia de fond de rulment – un indicator
producţiei care sunt, atât cauză, cât şi efect. relevant al echilibrului financiar pe termen
De nivelul acestor preţuri, de condiţiile de scurt. În contextul obiectivelor întreprinderii,
livrare, de facilităţile acordate la cumpărare echilibrul financiar este o condiţie esenţială,
va depinde gestiunea eficienţă a stocurilor, care reflectă rezultatele politicii de preţ şi a
creanţelor şi a mijloacelor băneşti. gestiunii financiare în scopul maximizării
Necesitatea de finanţare a ciclului de profitului.
exploatare, ca urmare a combinării

Recenzent: prof. univ. dr. hab. L.Cobzari

TAXELE VAMALE – ASPECTE TEORETICE, CLASIFICAREA


ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA VENITURILOR VAMALE
Drd. Tudor DABIJA, ASEM

The customs duties a complex characteristic and render a huge value on competition and
good international traffic. The article examines the theoretical aspects of custom duties, typology
of custom duties, the mode of collection and their influence on customs incomes.

Taxele vamale sunt un impozit indirect, b) după modul de fixare;


care apar ca urmare a intervenţiei statului în c) după modul de percepere al taxei;
comerţul internaţional. Această intervenţie a d) după scopul instituirii taxelor
statului în economie se realizează pe doua căi: vamale.
direct şi indirect. Pe cale directă statul poate
interveni, fie prin masuri cantitative asupra a) În funcţie de sensul fluxurilor
importurilor sau exporturilor (este vorba de comerciale, avem:
contingentări, prohibiţii etc.), fie prin • taxe vamale de import;
reglementarea schimburilor. Intervenţia directă • taxe vamale de export;
ridică probleme destul de delicate, deoarece Taxele vamale cu ponderea cea mai mare
poate conturba relaţiile dintre state şi poate sunt cele de import şi acestea se plătesc de
avea efecte păguboase asupra raporturilor către importatori odată cu depunerea
economice în perioadele următoare. Intervenţia documentelor ce atestă efectuarea tranzacţiei.
indirectă se realizează prin taxele vamale, adică Această taxă vamală se adaugă la preţul de
prin impozitarea schimburilor internaţionale. cumpărare, sporind astfel preţul la care se vor
Ceea ce se impune este valoarea în vamă a vinde aceste produse în interiorul ţării
produselor care fac obiectul tranzacţiei externe. importatoare. În final, taxa va fi suportată de
Cota de impunere, adică nivelul taxei vamale, consumatorul individual, ca, de altfel, în cazul
este prevăzută prin lege. Deoarece taxele tuturor impozitelor indirecte.
vamale sunt multiple ca număr, ca mod de Taxele de export se întâlnesc rar, deoarece
aşezare şi fiecare având efecte diferite, pentru a statele sunt interesate, în genere, în încurajarea
elabora o politică vamală corespunzătoare exporturilor. Raţiunea lor este una fiscală şi se
intereselor generale ale statului se impune o întâlneşte în ţările care au nevoie stringentă de
clasificare a lor. Mulţimea taxelor vamale venituri şi le pot obţine în principal doar prin
poate fi ordonată după cel puţin patru criterii: taxarea exporturilor (spre exemplu în ţările care
a) în funcţie de sensul fluxurilor exportă masiv bogăţii naturale: minereuri,
comerciale; cafea, cacao etc.). Un alt scop al acestor taxe

43
FINANŢE

vamale ar fi acela al descurajării exporturilor d) După scopul instituirii taxelor vamale


de materii prime neprelucrate. regăsim:
Există ţări care îşi procură cea mai mare • taxe vamale cu scop fiscal;
parte a resurselor valutare din exportul unor • taxe vamale cu scop protecţionist;
produse agricole, ale industriei extractive sau • taxe vamale cu scop preferenţial;
ale celei prelucrătoare şi pentru care se • taxe de sancţiune.
utilizează taxe vamale de export, ca sursă de Taxele vamale preferenţiale sunt
procurare a veniturilor bugetare. În alte cazuri, determinate de negocierile între guverne şi
taxele vamale de export sunt folosite ca mijloc constau într-o reducere reciprocă a taxelor
de limitare a exportului de materii prime şi ca vamale.
instrument de stimulare a prelucrării în ţară şi Taxele vamale de sancţiune pot îmbrăca
valorificarea lor, ca produse finite, la export. următoarele forme:
Printre ţările care utilizează taxe vamale • taxe antidumping (preţ mondial –
de export se numără: Malayezia, Indonezia, preţul de dumping);
Thailanda. • taxe compensatorii – se aplică la
produsele importate, care beneficiază
b) După modul de fixare taxele vamale
în ţara de origine de subvenţii ilegale;
pot fi:
• taxe de retorsiune – se aplica atunci
• taxe vamale autonome;
când un stat partener în relaţii
• taxe vamale convenţionale;
comerciale îşi ridică taxele vamale,
• taxe vamale autonom-
fără a fi căzut de comun acord asupra
convenţionale;
acestui lucru sau fără o consultare
• taxe vamale asimilate.
reciprocă prealabilă.
Taxele vamale autonome se aplică la
În Republica Moldova, legislaţia vamală
importurile din ţările cu care nu există acorduri
prevede următoarele tipuri de taxe vamale:
privind "clauza naţiunii celei mai favorizate".
− ad-valorem, calculată în procente
Taxele vamale convenţionale au un nivel
faţă de valoarea în vamă a mărfii;
mai redus decât cele autonome şi se aplică
− specifică, calculată în baza tarifului
asupra relaţiilor comerciale între ţările care fac
stabilit la o unitate de marfă;
parte din anumite uniuni vamale. Se mai
− combinată, care îmbină tipurile de
numesc şi taxe vamale preferenţiale.
taxe vamale specifică şi ad-valorem;
Taxele vamale asimilate sunt temporare,
− excepţională, care, la rândul ei, se
ele fiind introduse cu ocazia preluării
divizează în:
sistemului vamal al unei alte ţări.
• taxă specială, aplicată în scopul
c) După modul de percepere al taxei protejării mărfurilor de origine indigenă la
întâlnim: introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de
• taxe vamale ad-valorem; producţie străină în cantităţi şi în condiţii care
• taxe vamale specifice; cauzează sau pot cauza prejudicii materiale
• taxe vamale mixte. considerabile producătorilor de mărfuri
Taxele vamale ad-valorem presupun autohtoni;
utilizarea unei cote procentuale definite, care se • taxă antidumping, percepută în cazul
aplică asupra bazei de impozitare (valoarea în introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri
vamă). Acest tip de taxe vamale sunt cel mai la preţuri mai mici decât valoarea lor în ţara
întâlnite. Utilizarea lor are avantajul simplităţii, exportatoare la momentul importului, dacă sunt
dar prezintă neajunsul fiscal al variaţiei lezate interesele sau apare pericolul cauzării
randamentului, ca urmare a modificărilor prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni
frecvente a preţurilor pe pieţele mondiale. de mărfuri identice sau similare ori apar piedici
Taxele vamale specifice sunt stabilite ca pentru organizarea sau extinderea în ţară a
suma fixă pe unitatea de măsură a utilitarii producţiei de mărfuri identice sau similare;
importate.

44
FINANŢE

• taxă compensatorie, aplicată în cazul respectarea anumitor condiţii privind


introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la garantarea efectuării plăţii taxelor.
producerea sau la exportul cărora, direct sau Ansamblul taxelor vamale ale unei ţări se
indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sunt constituie în tariful vamal. Tariful vamal
lezate interesele sau apare pericolul cauzării stabileşte modul concret de aplicare al taxelor
prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni vamale pe fiecare produs în parte. Practic este
de mărfuri identice sau similare ori apar piedici reprezentat de o listă vamală care cuprinde
pentru organizarea sau extinderea în ţară a toate produsele ce fac obiectul comerţului
producţiei de mărfuri identice sau similare. internaţional şi conţine precizări precise privind
Aşezarea taxelor vamale porneşte de la modul de percepere al taxelor vamale. În
declaraţia vamală de import. Fiecare declaraţie Republica Moldova, cotele taxei vamale şi lista
de import este însoţită de licenţa care atestă mărfurilor supuse acesteia se stabilesc de către
legalitatea tranzacţiei, factura, documentele de Parlament. Cotele taxei vamale se aplică în
transport internaţional, certificatul care atestă conformitate cu legislaţia şi cu acordurile
originea mărfurilor şi alte documente. Baza o internaţionale la care Republica Moldova este
reprezintă factura, deoarece, pornind de la parte. Cotele taxei vamale sunt unice şi nu pot
aceasta, se calculează valoarea în vamă. fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute
Tariful vamal este un act normativ, sub de legislaţie şi de acordurile internaţionale la
forma unei liste, tabel sau catalog, care care Republica Moldova este parte.
cuprinde nomenclatorul produselor supuse Tabelul
impunerii vamale şi taxa vamală percepută Analiza veniturilor vamale în perioada
asupra fiecărei mărfi sau grup de mărfuri. 2000-2006
Taxa vamală se calculează şi se percepe în
baza valorii în vamă a mărfii până la sau la Perioada Mln lei
momentul prezentării declaraţiei vamale, dacă Anul, 2000 1578
legislaţia nu prevede altfel. Anul, 2001 1867
Declaraţia valorii în vamă, denumită şi Anul, 2002 2490
declaraţie vamală, se întocmeşte pe un Anul, 2003 3530
formular oficial şi trebuie să cuprindă: Anul, 2004 4162
− valoarea în vamă a mărfurilor Anul, 2005 5653
importate; Anul, 2006 (aprilie) 1774
− încadrarea tarifară şi coeficientul
tarifar; Sursa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
− cuantumul bănesc al taxelor vamale;
− felul, numărul şi data documentului În perioada 2000-2006, se observă o
de plată a taxelor vamale. tendinţă de creştere a veniturilor vamale,
Taxa vamală încasată se varsă la bugetul respectiv, în anul 2005 comparativ cu 2004 cu
de stat. 35,8%, iar partea taxei vamale din veniturile
Valoarea în vamă cuprinde preţul extern vamale alocate la bugetul statului pentru anul
transformat în moneda naţională la cursul 2005 a constituit 8% din total venituri vamale,
oficial al zilei, la care se adăugă cheltuielile de ceea ce reprezintă 487 mii lei.
transport, cheltuielile de asigurare şi alte Menţionăm că taxele vamale, ca şi alte
cheltuieli efectuate pentru transportul mărfii instrumente financiare, necesită stabilitate,
până la vamă. predictibilitate şi constituie unul dintre
Asupra acestei valori în vamă se aplică elementele pe care orice investitor, moldovean
taxa vamală. După achitarea acesteia se sau străin, trebuie să le cunoască.
primeşte în scris "liberul de vamă" şi operaţia Stabilitatea şi predictibilitatea lor
de vămuire s-a încheiat. Vămuirea se face, de constituie un element care, direct sau indirect,
obicei, la birourile vamale de frontieră, dar se afectează riscul de ţară şi atractivitatea ţării
poate face şi la birourile vamale interne cu pentru investitori şi pentru procesul

45
FINANŢE

investiţional. Desigur că este bine când taxele Moldova nu este pregătită pentru a răspunde
tind spre „0”, dar studiile efectuate asupra condiţiilor cerute de Uniunea Europeană.
acestora permit să concluzionăm că Republica

Bibliografie

1. Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997, Legea cu
privire la tariful vamal (Monitorul Oficial nr. 40-41 din 7 mai 1998).
2. Moşteanu, Narcisa Roxana. Impozite şi taxe, Bucureşti 2004-2005, Editura Economică;
3. Ion Stoian. Comerţ Internaţional, Bucureşti 1997.

Recenzent: conf. univ. dr. A.Casian

POSIBILITĂŢI DE ABORDARE A ECHILIBRULUI FINANCIAR


PUBLIC PRIN PRISMA METODOLOGIEI SISTEMULUI
CONTURILOR NAŢIONALE
Lect. sup. Angela BAURCIULU, ASEM

Moldova has already implemented important fiscal reforms in the tax administration and
public finance management area. These reforms contributed to improve tax administration and
institutional fiscal management, notably in the treasury and budget system. To provide a better
insight into their operations, procedures should be put in place to ensure approval of their
financial plans, regular financial reporting, and external audits of their annual accounts. This
report analyses some directions of modeling the financial flows for balancing revenues and
expenditures of the public sector.

Proiectarea şi implementarea politicii macroeconomice urmăreşte: ierarhizarea


bugetare, componentă a politicii economice, proceselor economice şi măsurarea
se poate realiza într-un cadru formal, oferit rezultatelor prin indicatori sintetici, obţinute
de conturile naţionale şi ţinând cont de prin îmbinarea funcţiilor de culegere,
avuţia naţională globală şi contabilizarea sistematizare şi ordonare a datelor
naţională a fluxurilor economice. În acest economice cu cele de analiză şi decizie la
sens, centrarea abordării pe sectorul public nivel micro şi macroeconomic. Ca sistem de
reclamă necesitatea constituirii unui bilanţ evidenţă macroeconomică el îndeplineşte
adecvat, cuprinzător al sectorului, următoarele funcţii:
evidenţierii fluxurilor financiare a) instrument de evidenţă statistică
corespunzătoare ale acestuia, care să prin care se sintetizează,
reflecte modificarea valorii nete reale a sistematizează şi se coordonează
sectorului şi să permită compararea cu datele economice; datele furnizate
bilanţul convenţional al sectorului public şi asigură constituirea indicatorilor
cu fluxurile de fonduri. macroeconomici la diferite nivele
Sistemul Conturilor Naţionale constituie de agregare, formarea imaginii de
principala metodă de analiză şi evidenţă a ansamblu asupra economiei;
economiei naţionale, prin care se realizează o b) instrument de cunoaştere şi analiză
prezentare cantitativă, agregată, completă şi economică pe perioada anterioară.
coerentă a relaţiilor din economie. Acest Pe această bază se urmăresc trei
sistem de măsurare a rezultatelor aspecte: creşterea economică,

46
FINANŢE

echilibrul economic, financiar şi proceselor economice, sociale şi a calităţii


valutar; vieţii, precum şi a rolului fiecărui sector în
c) instrument de fundamentare a crearea şi utilizarea produsului intern brut.
deciziilor privind dezvoltarea Însă, în decursul ultimului deceniu a
economică curentă şi de predominat principiul ramural de divizare a
perspectivă. statisticii, fapt condiţionat, în primul rând, de
De aceea, urmărirea echilibrului sistemul centralizat de gospodărire. Prin
financiar public, concomitent cu cel al Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
întregii economii, prin prisma Sistemului de nr.305 din 14 aprilie 1999 privind Concepţia
Conturi Naţionale oferă posibilitatea de reformare a sistemului statistic naţional în
cuantificării fluxurilor băneşti atât dintre anii 1999-2002, se impune o nouă viziune a
componentele instituţionale ale economiei, statisticii, iar scopul principal al reformării îl
pe ansamblul economiei privită ca un sistem constituie crearea unui sistem informaţional
unitar, cât şi celelalte entităţi externe. statistic adecvat economiei de piaţă, adică
În conformitate cu Hotărârea Guvernului trecerea de la metoda exhaustivă de culegere
privind programul de stat de trecere a şi prelucrare a datelor la metode
Republicii Moldova la sistemul internaţional internaţionale ce ar reflecta mai amplu
de contabilitate şi statistică, nr.710 din schimbările social-economice, care se produc
23.09.94, Sistemul de Conturi Naţionale în societate, şi ar asigura cu informaţie
prevede două tipuri de clasificare a unităţilor veridică guvernul, instituţiile de stat,
economice: pe ramuri şi pe sectoare. instituţiile de cercetare, agenţii economici,
Gruparea pe ramuri permite evaluarea opinia publică şi organismele internaţionale.
proceselor de producţie, distribuire şi Confruntarea cererii şi a ofertei agregate
consum al produselor, bunurilor sau confirmă faptul că, în Republica Moldova, se
serviciilor, a balanţelor de resurse şi de consumă mai mult decât se produce (tabelul
utilizare a acestora, contribuţia fiecărei 1). Datele tabelului arată că oferta internă a
ramuri în crearea PIB. Gruparea unităţilor economiei naţionale constituie 57%, cealaltă
instituţionale conform sectoarelor economice parte fiind acoperită de importul de produse
evidenţiază fluxurile veniturilor şi şi servicii. Cererea internă globală
cheltuielilor, starea activelor şi pasivelor înregistrează mărimea medie de 71,2%, în
financiare. Astfel, conturile pe sectoare timp ce exportul se situează la nivelul mediu
asigură datele necesare pentru analiza de 28,8% din totalul cererii globale.

Tabelul 1
Structura cererii şi ofertei globale în anii 1997-2004
% în total
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Oferta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- PIB 57.4 58.2 60.5 56.6 57,3 56,4 53,5 55,5
- import 42.6 41.8 39.5 43.4 42,7 43,6 46,5 44,5
Cererea 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cererea internă 69.5 73.8 68.3 71.9 71,2 70,4 71,4 72,8
- consumul final 55.8 58.7 54.5 58.3 57,9 58,2 59 58,7
- formarea brută de capital 13.7 15.1 13.8 13.6 13,3 12,2 12,4 14,1
Cererea externă (export) 30.5 26.2 31.7 28.1 28,8 29,6 28,6 27,2
Sursa: Calculat în baza datelor Ministerului Finanţelor şi ale Departamentului de Statistică şi
Sociologie, anii 1997-2004.

47
FINANŢE

Astfel, diferenţa dintre cererea şi oferta acestor mijloace pentru investire. În acelaşi timp,
internă confirmă rezultatele de mai sus şi este evidentă influenţa acestor fluxuri de numerar
reprezintă 14,2%. Situaţia s-a deteriorat în ultimii la mărimea importului, devalorizarea valutei şi
2 ani, când această diferenţă a atins nivelul de influenţa asupra preţurilor.
17,9% în 2003 şi 17,3% în 2004. Situaţia Calitatea creşterii economice în Moldova se
paradoxală din punct de vedere teoretic devine caracterizează prin păstrarea structurii deformate
uzuală în practică şi se datorează creşterii a economiei, monostructura exportului şi nivelul
transferurilor băneşti de la cetăţenii Republicii scăzut de investiţii în capitalul fix. Această
Moldova angajaţi în câmpul muncii în străinătate. paradigmă a creşterii economice nu poate
Datele Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar constitui fundament al unei dezvoltări durabile,
Internaţional arată creşterea transferurilor băneşti necesare pentru reducerea nivelului sărăciei. În
de la muncitori, înregistrată în majoritatea ţărilor acest sens, este necesară trecerea de la modelul de
în curs de dezvoltare, începând cu anul 1998. creştere, bazat pe fluxul de capital transferat din
Volumul transferurilor înregistrează o străinătate de muncitorii migranţi, la modelul de
tendinţă crescătoare, în anul 2004 constituind creştere balansată, unde accentul se pune pe
peste 25% din PIB. Din ultimele date statistice, creşterea producţiei autohtone, atragerea
aproape 39% din numărul total al populaţiei investiţiilor, substituirea importului şi majorarea
economic active este angajată în câmpul muncii exportului.
din străinătate. Transferurile efectuate din Analiza situaţiei economice în baza
străinătate influenţează direct economia naţională Sistemului de Conturi Naţionale presupune
prin modificarea consumului intern, în sensul determinarea anumitor rate specifice, exprimate
creşterii acestuia, cât şi prin investiţii de capital sub formă de coeficienţi sau procentual, care
care sunt direcţionate spre bunuri imobiliare, caracterizează unele aspecte particulare fie la
comerţ şi producţia alimentară. O mare parte din nivelul unui sector, fie la nivelul economiei
aceste venituri, în gospodăriile migraţilor, se naţionale. Potrivit datelor din tabelul 2, rata
utilizează pentru consumul curent şi doar 10- valorii adăugate, care reflectă ponderea valorii
12% – pentru „investiţii în familie”, precum: adăugate în producţia brută, prezintă o creştere în
educaţia copiilor, procurarea locuinţelor, perioada 1995-2000, având pondere medie de
pământului şi finanţarea micului business. Statul 39% în producţia brută, iar în ultimii ani se
nu a fost pregătit să utilizeze raţional aceste constată o tendinţă de descreştere, ceea ce
fluxuri financiare şi, până în prezent, nu există un constituie un fenomen negativ.
mecanism raţional de acumulare şi direcţionare a
Tabelul 2
Dinamica ratelor specifice ansamblului economiei naţionale a Republicii Moldova
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Rata valorii adăugate VAB/PB *100 37,6 38,5 38,6 37,4 39,2 42,3 41,6 40,1
Rata excedentului brut de exploatare
EBE/VAB*100 45,8 47,1 48,3 49 63,7 61,8 57,7 54,6
Rata economiei brute EB/EBE*100 45,9 32 25 13,5 34 24 33,3 33,6
Rata investiţiei naţionale
FBCF/VAB*100 26,8 26 26,2 29,4 22,4 22,7 21,7 18,7
Rata autofinanţării
EB+TC/FBC*100 74,8 53 43 22,5 37,5 49,3 73,2 78,3
Rata de economisire a naţiunii
EB/VDB*100 18,3 12,2 9,6 5,3 17,6 11,3 14,3 13,4
Rata de consum a naţiunii
CF/VDB*100 81,6 87,7 90,3 94,7 82,3 88,6 85,6 86,5
Sursa: Calculat de autor în baza datelor privind Conturile Naţionale 1995-2002 din Anuarul Statistic
al Republicii Moldova, 2002-2004.

48
FINANŢE

Excedentul brut de exploatare (EBE) indicatorului „rata autofinanţării”, care a


arată suma rămasă din valoarea nou-creată în scăzut de la 78,3% în 1995 la 22,5% în 1998.
procesul de producţie (inclusiv subvenţii) Rata investiţiei naţionale reflectă
după remunerarea salariilor şi plata ponderea formării brute de capital fix în
impozitelor legate de producţie (TVA, accize valoarea adăugată brută şi are o dinamică
şi taxe vamale). Evoluţia pozitivă a ratei descrescătoare, constituind 26,8% în 1995 şi
EBE poate fi considerată benefică, atunci 18,7% în 2002. Importanţa ratei investiţiei
când creşterea se realizează pe seama naţionale constă în contribuţia formării brute
cheltuielilor cu salarii în urma creşterii de capital fix la crearea infrastructurii de
productivităţii muncii şi nu din contul producţie şi dezvoltarea sectorului real al
subvenţiilor bugetare. Rata excedentului brut economiei.
de exploatare înregistrează un trend crescător Rata de economisire şi rata de consum a
pe toată durata analizată, care, până în 1998, naţiunii reflectă ponderea fiecărui indicator
se majorează cu cote procentuale mici, de la agregat în venitul disponibil brut. Aceşti
45,8% în 1995 la 49% în 1998, urmând o indicatori, după cum s-a afirmat în cadrul
creştere vertiginoasă până la 63%, care a fost teoriei keynesiene, sunt complementare.
determinată, în special, de creşterea Astfel, putem observa că rata de economisire
cheltuielilor cu plata salariilor şi a în anul 1998 înregistrează cel mai mic nivel
indexărilor efectuate după criza regională din (5,3%) determinat de criza financiară
1998. regională. Până în acest an persoanele fizice
Economiile brute (EB) reflectă partea din şi juridice, având încredere în moneda
venitul disponibil care nu este destinată naţională, aveau preferinţă pentru depozite în
consumului final, iar rata economiei brute lei, iar după devalorizarea şi pierderile
arată ponderea ei în totalul excedentului brut înregistrate situaţia s-a schimbat în favoarea
de exploatare. Astfel, se observă o tendinţă valutelor forte. Tendinţa din ultimii ani arată
descrescătoare a acestei rate de la 45,9% în o anumită stabilitate în consumul naţiunii,
1995 până la 24% în anul 2000 (neluând în concomitent cu o creştere a ratei de
considerare anul 1999, afectat de economisire.
devalorizarea monedei naţionale), Analiza detaliată a sectorului
constituind un fenomen negativ, deoarece „Administraţia publică” poate fi realizată
micşorează capacitatea de autofinanţare a luând în considerare datele furnizate de
formării brute de capital, a achiziţionării nete Biroului Naţional de Statistică, astfel unele
de terenuri şi active nemateriale sau a rate, specifice acestui sector sunt prezentate
suportării altor transferuri. De asemenea, în tabelul 3.
aceasta concluzie este confirmată de evoluţia
Tabelul 3
Ratele specifice sectorului „Administraţia publică”
al Republicii Moldova în anii 2000-2004

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004


Rata valorii adăugate VAB/PB *100 58,8 58,1 56 62 61,7
Rata excedentului brut de exploatare EBE/VAB*100 15,1 12,5 16,1 20,7 23,6
Rata investiţiei FBCF/VAB*100 15,4 15 16,8 15,2 19,5
Rata autofinanţării EB+TC/FBC*100 367 476 90 216 155
Rata de economisire EB/VDB*100 28,3 34,7 12,3 21,5 24,4
Rata de consum CF/VDB*100 71,7 65,3 87,6 78,5 75,6
Ponderea VAB a „Administraţiei publice” în PIB, % 9,5 9,5 13,1 14,2 11,0
Sursa: Calculat de autor în baza datelor din Conturile Naţionale ale Biroului Naţional de Statistică al
Republicii Moldova, anii 2000-2006.

49
FINANŢE

Valoarea adăugată brută, privită ca Dacă vorbim despre un bilanţ


pondere în producţia brută a sectorului convenţional al sectorului public, acesta
analizat, prezintă o tendinţă de creştere, de la conţine doar active şi pasive financiare
58,8% în 2000, la 61,7% în 2004, şi reflectă negociabile, omiţând elemente, precum:
o situaţie favorabilă. Rata excedentului brut valoarea stocului de capital al
de exploatare arată suma rămasă din valoarea infrastructurii naţionale, valoarea
nou-creată după remunerarea salariilor şi pământului ca proprietate publică, valoarea
plata impozitelor şi înregistrează o creştere prezentă a veniturilor fiscale viitoare şi a
începând cu anul 2002, fiind un semn asigurărilor sociale etc. Soldul financiar al
pozitiv. Rata investiţiei, determinată ca sectorului public determinat pe baza
ponderea formării brute de capital fix în bilanţului convenţional, chiar dacă
VAB a sectorului analizat, s-a menţinut elementele de bilanţ se exprimă în preţuri
constantă până în anul 2004, când constante, oferă o imagine distorsionată
înregistrează o creştere cu 4,3%. Ratele asupra modificării, în timp, a valorii reale
complementare de economisire şi de consum nete a sectorului public. Câştigurile şi
înregistrează o evoluţie fluctuantă pe pierderile de capital aferente unor astfel de
întreaga perioadă analizată. Astfel, mărimile active şi pasive implicit netranzacţionabile
ridicate ale ratei de consum de 71,7% în sunt excluse din fluxurile conturilor de
2000 şi de 87,6% în 2002 corespund fonduri, chiar dacă fac parte din conceptul
dezechilibrului financiar public, de venit.
înregistrându-se deficitul bugetar de –1,6% Diferenţa dintre conturile publice
în PIB, respectiv – 1%. În ultimii doi ani, măsurate convenţional şi conturile măsurate
rata de consum înregistrează un trend global poate fi semnificativă, influenţând
descrescător, concomitent cu o creştere dimensiunea soldului bugetar. Argumentul
nesemnificativă a ratei de economisire. esenţial al necesităţii abordării
Ponderea VAB a sectorului cuprinzătoare (globale) a conturilor publice
„Administraţia publică” în PIB înregistrează rezidă în faptul că, într-o lume orientată spre
un trend descrescător în ultimii ani analizaţi, optim, agenţii privaţi, guvernele,
constituind, în medie, 11,5%, în timp ce organizaţiile internaţionale vor decide
consumul final al acestui sector este, în asupra cheltuielilor, economisirii,
medie, 17% în PIB, ceea ce confirmă împrumuturilor, producţiei şi asupra
rezultatele analizelor efectuate, adică alocării portofoliului numai în cadrul
restrângerea activităţii guvernamentale şi un restricţiilor determinate de avuţia naţională
nivel ridicat al consumului. globală şi de venitul permanent.
Studiul relaţiilor dintre bugetul public Constrângerile bugetare pe termen scurt sau
naţional şi politica conjuncturală se pe perioade specifice nu pot reprezenta
efectuează în baza datelor statistice privind restricţii efective sau obligatorii pentru
indicatorii macroeconomici, prin analiza compartimentul economic. Aceste
efectelor prelevărilor fiscale, a cheltuielilor constrângeri asupra lichidităţii, fluxului de
publice şi deficitului trezoreriei asupra numerar, raţionalizării creditului,
echilibrului economic general pe termen insuficienţei garanţiilor, imposibilităţii
scurt. Însă, până în prezent, există câteva comercializării unor active şi pasive, şi
probleme ce ţin de sistemul informaţional asupra altor imperfecţiuni ale pieţei de
care evaluează dimensiunile, efortul capital influenţează acţiunile agenţilor
financiar şi, în special, efectele sectorului privaţi şi ale guvernelor să devieze de la
public. În acest context, se impune comportamentul ce ar putea fi considerat
reevaluarea activelor şi pasivelor publice în optim, dacă ar fi luate în considerare
scopul creării unui nou mecanism numai restricţiile avuţiei nete globale şi ale
informaţional-decizional. venitului permanent.

50
FINANŢE

Proiectarea politicii bugetare, în plan Fundamentarea echilibrului are la bază un


naţional, trebuie să inducă acea evoluţie a volum important de date şi informaţii,
bilanţului convenţional şi a fluxurilor furnizate de Sistemul Conturilor Naţionale,
fondurilor, care să permită agenţilor privaţi şi, permite identificarea problemelor din
respectiv, economiei naţionale să-şi perioada de referinţă, stabilirea măsurilor de
aproximeze comportamentul de cel optim, în intervenţie a organelor de decizie şi ipotezele
condiţiile când doar averea globală sau venitul de lucru în funcţie de influenţele diverşilor
permanent ar fi unice constrângeri obligatorii factori interni şi externi.
ale comportamentului economic. Deci, Considerăm că importanţa şi volumul
programarea financiară convenţională informaţiilor cu care se operează la
constituie un element esenţial în conceperea proiectare, realizare şi monitorizare a
unor politii adecvate, însă setul de conturi ale echilibrului financiar public impune
avuţiei globale şi ale venitului permanent ar necesitatea creării unui sistem informaţional
trebui să completeze baza de date complex, flexibil şi accesibil tuturor
convenţionale. participanţilor la procesul de mobilizare şi
Politica de stabilizare, abordată în cadrul redistribuire a resurselor financiare din
conturilor evidenţiate mai sus, este potenţial economie. Obţinerea echilibrului financiar
utilă şi eficientă pentru analiza echilibrului constituie unul din momentele de finalitate
financiar public, chiar dacă pieţele de bunuri în elaborarea programului de dezvoltare a
şi ale factorilor de producţie se transformă economiei. Utilizarea setului de informaţii
continuu. Programul de cheltuieli ar trebui sintetizate, prin intermediul conturilor
să urmărească, pornind de la venitul prezentate mai sus, constituie una din
permanent, realizarea unui raport adecvat condiţiile de bază pentru modelarea
între consumul public şi cel privat, în prezent structurilor şi fluxurilor financiare ale
acest raport fiind haotic. Proiectarea sectorului public, în vederea proiectării
echilibrului financiar constituie o parte din politicii bugetare pe termen lung.
procesul de ansamblu privind elaborarea şi
asigurarea echilibrului economic general.

Bibliografie

1. Hotărîrea Guvernului privind programul de stat de trecere a R. Moldova la sistemul


internaţional de contabilitate şi statistică, nr.710 din 23.09.94 / Monitorul Oficial nr.10 din
27.10.1994.
2. Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr.305 din 14 aprilie 1999 privind Concepţia de reformare a
sistemului statistic naţional în anii 1999-2002/ Monitorul Oficial nr. 42-44 din 29.04.1999.
3. Ionaşcu I. Contabilitate Naţională. – Bucureşti: Ed. Economică, 1995, p.75.
4. Kydland F., Prescott E. “The time consistency of economic policy and the driving forces
behind business cycle”, Advanced information on the Bank of Sweden Prize in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel. 2004, p.6.
5. Anuarul Statistic 2002 / SCN. Principalele definiţii. P.235.

Recenzent: prof. univ. dr. hab. L.Cobzari

51
FINANŢE

ASPECTE PRIVIND ENGINEERINGUL FINANCIAR ÎN SISTEMUL


DE GESTIUNE A ÎNTREPRINDERII
Drd. Marat MINGAZOV, ASEM

Construction of rational business – system of the enterprise, its integration in a business


revolution, of key financial and economic parameters of activity can de achieved with the help of
methods and tools of engineering.
Financial engineering gives experts of the enterprises for acceptance of administrative
decisions in various kinds of activity necessary toolkit and financial models.

Construirea unui sistem de afaceri raţional financiară şi de minimizare a riscurilor


al întreprinderii, integrarea acestuia în mediul financiare”.
de afaceri, exercitarea controlului asupra În opinia noastră, a doua definiţie este
parametrilor economico-financiari-cheie ai mai largă şi corespunde mai mult realităţilor
activităţii şi modificărilor mediului intern şi contemporaneităţii. Prin urmare, noţiunea
extern pot fi efectuate cu ajutorul metodelor şi „engineering financiar” poate fi interpretată ca
instrumentelor de engineering. o tehnologie de elaborare a noilor modele,
Termenul „engineering” provine din limba instrumente şi proceduri financiare de
engleză şi semnifică tehnică, proiectare, artă gestionare a activităţii financiare a întreprinde-
inginerească. Prin business-engineering se rilor.
subînţelege un sistem de metode şi procedee Engineering-ul financiar cuprinde noi
utilizate la iniţierea afacerilor care răspund forme de atragere a capitalului şi de finanţare a
scopurilor puse în faţa organizaţiei. Această activelor reale, nemateriale şi financiare.
noţiune cuprinde astfel de elemente, precum Acestea, de asemenea, acumulează un complex
sunt: procedurile pentru proiectarea afacerilor, de proceduri legate de analiza şi aprecierea
cunoştinţele care permit a măsura eficienţa eficienţei proiectelor investiţionale şi a
capitalului investit în obiect, inventivitatea etc. investiţiilor de portofoliu.
Engineering-ul financiar (ingineria Engineering-ul financiar oferă specia-
financiară) este o noţiune mai particulară în liştilor de la întreprinderi instrumentarul
raport cu noţiunea „engineering”. Însă toate necesar la luarea deciziilor manageriale.
procedurile de engineering sunt legate Modelele financiare utilizate în activitatea
nemijlocit de inovaţiile realizate în gestiunea curentă (operaţională) cuprind:
financiară a companiei. 1) diagnosticul stării financiare a
În literatura economică contemporană întreprinderii şi a subdiviziunilor
este dificil a defini univoc noţiunea (filialelor) structurale ale acesteia;
„engineering financiar”. 2) elaborarea schemelor contractuale
Savantul ucrainean I.A. Blank propune optime pentru minimizarea plăţilor
următoarea definiţie a acestei noţiuni: fiscale, efectuarea decontărilor
„Engineering-ul financiar (financial reciproce, stingerea creanţelor şi
engineering) reprezintă un proces al elaborării datoriilor creditorilor;
orientate a noilor instrumente financiare sau a 3) construirea unui sistem complex de
noilor scheme de efectuare a operaţiilor gestiune a consumurilor şi veniturilor;
financiare”. 4) evidenţierea în structura întreprinderii
Savanţii ruşi B.M. Rapoport şi A.I. a centrelor de răspundere financiară
Subcenko caracterizează această noţiune în (CRF) şi a centrelor de contabilitate
felul următor: „Engineering-ul financiar financiară (CCF);
reprezintă elaborarea unui sistem de gestiune 5) organizarea sistemului de control al
profitului etc.

52
FINANŢE

Modelele financiare utilizate în activitatea concomitent toate componentele


investiţională cuprind: acesteia;
1) alegerea procedeelor de finanţare a 3) procedurile legate de gestiune poartă
proiectelor investiţionale; un caracter stabil, adică se
2) aplicarea metodelor simple şi efectuează permanent;
dinamice de apreciere a eficienţei 4) formele şi plenitudinea gestiunii
proiectelor investiţionale; financiare sunt determinate într-o
3) analiza şi aprecierea riscurilor mare măsură de particularităţile
proiectate. ramurale, statutul de organizare
În cadrul activităţii financiare se juridică a întreprinderii şi influenţa
utilizează următoarele modele: mediului extern asupra activităţii
1) de apreciere a valorii instrumentelor economice a acesteia;
financiare; 5) gestiunea financiară este determinată
2) de apreciere a rentabilităţii şi de caracterul specific al fluxurilor
riscului activelor financiare băneşti formate de întreprindere;
(CAPM); 6) gestiunea financiară se efectuează
3) de fluxuri băneşti scontate (DCF); numai în legătură nemijlocită cu
4) modelul de arbitraj de apreciere a piaţa monetară şi piaţa de capital;
rentabilităţii solicitate (APT); 7) procedurile legate de gestiunea
5) de optimizare a portofoliului de financiară a întreprinderii generează
fonduri al corporaţiei; tipurile sale specifice de riscuri
6) de protejare a riscurilor financiare înglobate în noţiunea „risc financiar”
etc. (în particular, riscurile de pierdere a
Crearea la întreprindere a unui sistem de stabilităţii financiare şi insolvabi-
gestiune general (engineering financiar) lităţii);
reprezintă un proces de acţiuni reglementate 8) gestiunea financiară asigură
privind formarea unei structuri raţionale de stabilizarea dezvoltării economice a
gestiune, asigurarea unui spaţiu informaţional întreprinderii;
unic şi organizarea tehnologiei planificării, 9) gestiunea financiară, fixând
evidenţei şi controlului asupra mişcării rezultatele administrării întreprinde-
mijloacelor băneşti şi rezultatelor financiare. rii la fiecare etapă concretă de
Este de remarcat faptul că toate procedurile de dezvoltare, constituie un indicator
construire a unui sistem de gestiune general important al eficienţei activităţii
trebuie să fie subordonate ideii aferente comerciale a acesteia în ansamblu.
impactului pozitiv al acestora asupra majorării Îmbinarea celor trei sisteme de evidenţă:
valorii întreprinderii sau rentabilităţii contabilă, fiscală şi de gestiune (managerială)
operaţiilor economice ale acesteia. trebuie să corespundă cerinţelor formulate faţă
Cerinţele de bază formulate faţă de de gestiunea financiară menţionate mai sus,
structura raţională a gestiunii financiare sunt întrucât sistemul de gestiune se construieşte în
următoarele: baza informaţiei operative, se sprijină pe
1) gestiunea financiară reprezintă forma sistemul planificat şi creează posibilităţi pentru
principală a asigurării cu resurse a controlul financiar care se bazează pe
strategiei economice a întreprinderii, compararea parametrilor constituiţi efectiv cu
ceea ce contribuie la creşterea valorii cei planificaţi şi pe depistarea abaterilor.
de piaţă a acesteia; Procesul de construire a sistemului de
2) gestiunea financiară constituie o gestiune financiară la întreprindere este
parte a gestiunii generale a prezentat în figura 1 [3].
întreprinderii care asigură

53
FINANŢE

Conţinutul gestiunii financiare la întreprindere

Structura Structura Logistica Bugetarea


organizatorică financiară

1. Regulamentul 1. Regulamentul 1. Logistica 1. Regulamentul


privind structura privind structura de producţie privind bugetarea
organizatorică financiară şi recepţionare
2. Regulamentul 2. Organizarea 2. Logistica 2. Regulamentul
privind obligaţiile evidenţei în domeniul privind bugetele
de serviciu de distribuire operaţionale
2.1.Contabilitatea (logistica (BRB)
3. Statul de funcţii
de marketing)
2.2. Contabilitatea 3. Regulamentul
fiscală privind bugetele
financiare (BMMB,
2.3. Contabilitatea bugetul capital)
managerială
3. Organizarea
controlului financiar

Figura 1. Structura engineering-ului financiar la întreprindere

Formarea engineering-ului financiar la 3) majorarea valorii de piaţă a


întreprindere asigură: întreprinderii şi sporirea rentabilităţii
1) utilizarea raţională a tuturor tipurilor operaţiilor economice curente;
de resurse: materiale, de muncă, 4) consolidarea solvabilităţii întreprin-
naturale (pământul) şi a tehnologiilor derii în relaţiile reciproce cu
şi în această bază situaţia stabilă pe partenerii externi (furnizorii,
piaţa de mărfuri şi servicii; investitorii, creditorii şi statul).
2) trecerea de la forma operativă de Strategia dezvoltării întreprinderii se
gestiune (luarea deciziilor mana- elaborează în baza prognozelor dinamicii pieţei
geriale ca reacţie la problemele produselor fabricate, aprecierii riscurilor
curente) la gestiunea în baza analizei potenţiale, diagnosticului financiar efectuat şi
previzionale şi planificării; aprecierii eficienţei sistemului de gestiune.
Bibliografie
1. Рапопорт Б.М., Субченко А.И. Инжиниринг и моделирование бизнеса. М.: Тандем, 2001.
2. Росс С. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ., М.: Лаборатория базовых
знаний, 2000.
3. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. СПб.: Питер, 2004.

Recenzent: conf. univ. dr. C.Tiuricov

54
FINANŢE

ANALIZA ŞI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII PIEŢEI


FINANCIARE A REPUBLICII MOLDOVA

Drd. Vadim MAŢUI, ASEM

The article describes various achievements in the development of Moldovan financial markets
on macrolevel since the beginning 2005. It includes suggestions on improving tax policy,
optimization of investor protection and increasing of local and foreign investments with using new
megaregulator – the National Commission for Financial Markets.

După o perioadă de un an şi jumătate, au fraude sau vor efectua acţiuni dăunătoare,


avut loc schimbări esenţiale pe piaţa vor fi amendate cu 300-800 u.c.1 sau
R.Moldova şi mulţi economişti, care au condamnate la detenţíe pe un termen de la 2
evaluat pesimist perspectivele dezvoltării până la 5 ani. Pentru infracţiuni similare,
pieţei, şi-au schimbat punctul lor de vedere, admise de o persoană juridică amenda va
ţara noastră trecând la etapa finală a constitui 1000-3000 u.c., cu posibila lipsire
perioadei de tranziţie. de dreptul de a se ocupa de anumite tipuri de
La începutul anului 2005, a fost activitate.
elaborată şi aprobată Strategia dezvoltării Deşi emiterea obligaţiilor corporative,
sectorului financiar pentru anii 2005-2010. deocamdată, nu poartă un caracter de masă,
Creditele bancare din perioada analizată au în primăvara anului 2006 pe piaţa bancară au
devenit mai accesibile atât pentru apărut mult aşteptatele certificate depozitare.
întreprinderi, cât şi pentru populaţie. Dacă în Spre deosebire de depozitele bancare,
ianuarie 2005 taxa medie a creditelor certificatele sunt hârtii de valoare ce dau
constituia 21,16%, apoi în iulie 2006 – posibilitate posesorilor lor să le vândă (după
17,61%, adică a scăzut cu 3,5 puncte necesitate sau dorinţă) pe a doua piaţă sau să
procentuale. Ca urmare, a sporit esenţial servească drept asigurare (gaj) în cazul
cererea la creditele de consum. Totodată, primirii creditului. BC „VictoriaBank” SA
taxa medie la depozitele atrase în iulie 2006 propune pe piaţă certificate depozitare cu
a constituit 10,90%, respectiv şi nivelul durata de convertire de la 3 până la 12 luni şi
marjei (adică diferenţa dintre mijloacele costul nominal de la 1000 până la 100000 lei.
atrase şi eliberate), conform sistemului Totodată, cota lor procentuală este mai înaltă
bancar, în mărime de 6,71%, serveşte drept decât la depunerile depozitare şi constituie de
încă un factor ce confirmă necesitatea la 4,5% până la 13,25%. BC „Mobiasbancă”
dezvoltării ulterioare a pieţei financiare SA propune certificate nominale de
nebancare. depozitare şi la cerere, cu discont şi profit
Creditarea ipotecară, datorită eforturilor procentual de la 12% până la 16,5%.
Ministerului Economiei şi Comerţului, a Anularea discriminării fiscale privind
primit noi stimulente pentru dezvoltarea veniturile de la depunerile bancare şi
ulterioară. Fondurile de investiţii se obligaţiile corporative, propusă anterior de
reorganizează în companii de holding sau se autor, trebuie să intre în vigoare de la 1
lichidează. S-a activizat esenţial activitatea ianuarie 2007. Ca rezultat, veniturile de la
Parlamentului Republicii Moldova în obligaţiile corporative, de asemenea, nu se
vederea introducerii ordinii pe piaţa hârtiilor vor supune impozitului pe venit.
de valoare. În particular, au fost înăsprite În acest context, cea mai importantă
măsurile de contracarare a eventualelor realizare la moment este că pe baza Comisiei
încălcări pe piaţa hârtiilor de valoare.
Persoanele, care vor limita circulaţia liberă 1
O unitate convenţională este egală cu 20 lei
pe piaţă a hârtiilor de valoare, vor admite
(1,5$).

55
FINANŢE

Naţionale a Hârtiilor de Valoare se creează cea mai mare pentru plata dividendelor –
un megareglator – Comisia Naţională a 6167377 lei – a fost alocată de întreprinderea
Pieţelor Financiare. În primul rând, formarea „Tirex Petrol” SA (mărimea dividendelor
acesteia trebuie să ducă la accelerarea pentru o acţiune a constituit 0,33 lei). Suma
vizibilă şi îmbunătăţirea calitativă a minimă – 1168 lei pentru 541715 acţiuni
procesului de dezvoltare a pieţelor (adică circa un bănuţ pentru o acţiune) a
financiare. Până în prezent în Moldova a plătit „Fabrica Avicolă Tochile” SA. Neplata
existat un reglator puternic al sectorului dividendelor de majoritatea societăţilor pe
bancar – Banca Naţională a Moldovei (care a acţiuni autohtone este cauza principală a
primit pe parcursul unei perioade îndelungate lichidităţii reduse a hârtiilor de valoare
ajutor tehnic şi financiar în cantităţi mari de corporative. În 2005, un grup special de
la organizaţiile financiare internaţionale) şi lucru a încercat să elaboreze un mecanism de
câteva organe statale separate, care implementare a institutului market maker pe
reglementau alte segmente ale pieţei piaţa naţională, în scopul dezvoltării şi
financiare. După părerea autorului, aceasta a sporirii lichidităţii ei. Dar ideea
constituit cauza principală de dezvoltare implementării unui atare institut în condiţiile
suficientă a sectorului bancar şi a unui nivel în care majoritatea întreprinderilor nu plătesc
relativ scăzut al altor sectoare ale pieţei dividende, precum şi coeficientul mic free
financiare. Comisia Naţională a Pieţelor float s-a dovedit a fi eronată, deoarece s-ar fi
Financiare (CNPF) va elabora şi va traduce putut vinde cu succes doar acţiunile de tip
în viaţă politica de supraveghere şi instituire „piramidal” ca MMM, Triada etc.
a regulilor de comportament pe piaţa Pentru ameliorarea situaţiei pe piaţa
financiară, va elibera licenţe participanţilor la financiară, precum şi pentru accelerarea
piaţa financiară etc. Funcţii-cheie ale CNPF procesului dezvoltării ei, este necesară
vor deveni monitoringul în scopul prevenirii efectuarea unui şir de modificări esenţiale în
riscurilor de insolvabilitate şi supravegherea politica fiscală, care nu trebuie să copie
în vederea luptei cu comportamentul incorect anumite standarde, dar să fie şi destul de
pe piaţă. În plus, odată cu apariţia flexibilă (unul din principiile politicii
megareglatorului, trebuie să se producă macroeconomice), luând în consideraţie
micşorarea riscurilor sistemice şi a particularităţile evoluării pieţelor locale.
numărului afacerilor dubioase pe piaţa Dividendul constituie unul din atributele
financiară. principale inseparabile (în unele cazuri –
Una din cauzele principale ale activităţii simbolic), care transformă acţiunea într-un
ineficiente a pieţei hârtiilor de valoare este instrument financiar al investirii. Conform
lipsa instrumentelor de lichidare. În prezent, legislaţiei noastre fiscale, dividendele primite
acţiunile întreprinderilor moldoveneşti de acţionari – persoane juridice se impozi-
constituie, în principiu, un instrument de tează de două ori. În anul 2005, toate
control asupra societăţii pe acţiuni, dar nu şi întreprinderile sectorului real al economiei
un instrument financiar pentru investirea au direcţionat pentru plata dividendelor
mijloacelor băneşti libere. După datele 24046930 lei. Chiar dacă presupunem că
rapoartelor financiare, prezentate de beneficiarii sunt exclusiv persoane juridice,
societăţile pe acţiuni în Comisia Naţională a efectul economic de la impozitul dat va
Hârtiilor de Valoare, pentru anul 2005 au constitui relativ o sumă mare (maximum
fost plătite dividende numai de 69 3600 mii lei). În acest sens şi ţinând cont de
întreprinderi din sectorul real. În medie, importanţa dezvoltării pieţei hârtiilor de
mărimea dividendelor la o acţiune a valoare, din punctul nostru de vedere este
constituit 1,08 lei. Mărimea maximală a necesar temporar (timp de 5-7 ani) de stopat
dividendelor – 10 lei – a fost plătită acţiunea impozitului dat.
acţionarilor săi de către „Metaloferos” SA, Concomitent, este necesar a anula unele
direcţionând în acest scop 3568830 lei. Suma înlesniri fiscale pentru instituţiile bancare

56
FINANŢE

conform principiului flexibilităţii, precum şi eliberate clienţilor sunt incontestabil


pentru compensarea pierderilor bugetului pozitive), sau e necesar de a-i face pe
consolidat de la anularea impozitului auditorii noştri mai vulnerabili în faţa
menţionat. În 1995, în scopul stimulării întreprinderilor pe acţiuni.
creditării de lungă durată a sectorului real, Pentru soluţionarea problemei, în opinia
pentru instituţiile bancare au fost introduse noastră, este necesară divizarea
nerentabil facilităţi fiscale la impozitul pe întreprinderilor în cele ale căror acţiuni
venit în mărime de 50% (pentru creditele pe circulă pe piaţa organizată a fondului şi
un termen de la 2 până la 3 ani) şi 100% restul. Pentru întreprinderile din primul grup
(pentru creditele pe un termen mai mare de 3 trebuie să fie mărite cerinţele referitoare la
ani). În acea perioadă s-a observat o efectuarea auditului extern. În special,
hiperinflaţie, băncile plăteau impozite pe trebuie să fie sporite cerinţele privind
venit la o taxă aparte de 40% şi măsura dată verificarea sistemului de control intern. În
era absolut justificată. Dar, după trecerea plus, este posibilă introducerea asigurării
unui deceniu, indicii macroeconomici s-au obligatorii a responsabilităţii auditorilor.
stabilizat, cota impozitului pe venit s-a redus Modificările propuse îşi pot găsi reflectare în
de 2,5 ori şi nu este necesar de stimulat tipul- legea „Cu privire la activitatea de audit”
cheie de activitate în sectorul bancar, care a (conform programului legislativ pentru anii
trecut deja etapa de consolidare. 2005-2009 până la finele anului 2006 se
Apariţia megareglatorului deschide planifică aprobarea acestei legi într-o
concomitent perspective noi pentru redacţie nouă), precum şi în alte acte
dezvoltarea eficientă atât a pieţei financiare normative.
în ansamblu, cât şi a segmentelor ei separate. Crearea Comisiei Naţionale a Pieţelor
După părerea noastră, este necesar de Financiare va contribui la dezvoltarea mai
introdus asigurarea obligatorie a unor tipuri eficientă a institutului fondurilor de pensii
de activităţi aparte ale participanţilor nestatale, deşi aceasta depinde, în primul
profesionişti pe piaţă. În primul rand, aceasta rând, de încrederea populaţiei într-o
se referă la activitatea registratorilor stabilitate macroeconomică de lungă durată.
independenţi. Totuşi, după părerea noastră, instaurarea
În conformitate cu proiectul, CNPF unui regim fiscal mai favorabil, paralel cu
trebuie să licenţieze şi să reglementeze elaborarea altor măsuri, va crea un climat
activitatea unui institut important pentru adecvat pentru dezvoltarea ei. De exemplu,
piaţa financiară – organizaţiile de audit, în opinia noastră, poate fi încasat impozitul
statutul şi importanţa căruia trebuie să fie pe venit din beneficiile fondurilor de pensii
majoră pentru societate. Până în prezent necalificate nu în volum deplin, dar câte 1 ⁄ 2
eliberarea licenţelor pentru dreptul de din tariful impozitului pe venit. La rândul
exercitare a activităţii de audit o efectuează său, după apariţia fondurilor de pensii
Camera de Licenţiere. Totodată ea necalificate, poate fi prognozat că
înregistrează toate încălcările, depistate de posibilitatea apariţiei fondurilor de pensii
către organele centrale ramurale de calificate va spori simţitor. Aici trebuie de
administrare publică la firmele de audit. pornit de la premisa că până în prezent
După datele Camerei de Licenţiere, pe fondurile nestatale de pensii n-au introdus
parcursul activităţii sale n-au fost înregistrate nici un bănuţ în bugetul consolidat şi dacă nu
încălcări esenţiale în organizaţiile de audit se va schmba nimic, atunci ele puţin probabil
(cu excepţia prelungirii întârziate a vor introduce ceva în viitorul apropiat.
certificatelor auditorilor). Acest fapt vorbeşte Totodată, transformarea statutului lor din
despre aceea că sau auditorii noştri sunt mai organizaţie necomercială în comercială poate
buni decât colegii lor europeni şi americani crea condiţii pentru pătrunderea pe piaţă a
şi la noi nu mai există economie tenebră fondurilor străine, care nu prea înţeleg esenţa
(deoarece 99% din concluziile de audit organizaţiei necomerciale.

57
FINANŢE

Noi trebuie să lucrăm permanent asupra sistemul bancar. Totuşi, măsurile date, în
creării unui climat investiţional favorabil în principiu, se referă la sectorul bancar. Pentru
Republica Moldova, atractiv concomitent şi dezvoltarea institutului investitorului cu
pentru investitorii străini, şi pentru cei locali. amănuntul, trebuie să-i propunem condiţii
Ultimele investigaţii ale Băncii Mondiale avantajoase, şi anume:
demonstrează că la numărul celor mai • un cerc larg de instrumente
importanţi factori care produc o influenţă financiare lichide;
negativă asupra climatului investiţional, se • cheltuieli scăzute de tranzacţie;
poate adăuga incertitudinea politică (28%), • transparenţa şi accesibilitatea
instabilitatea macroeconomică (23%), informaţiei despre instrumente şi
impozitele (19%), reglementarea juridică comerţ;
(10%) şi corupţia (10%). Concomitent, după • mecanisme eficiente de protejare
părerea experţilor Băncii Mondiale, sporirea contra acţiunilor fără scrupule şi
pronosticului politicii de stat poate mări manipulării preţurilor.
verosimilitatea noilor investiţii cu mai mult În opinia noastră, o măsură eficientă de
de 30%. După părerea noastră, statul trebuie protecţie a drepturilor investitorilor cu
să stimuleze pe orice căi emiterea pe piaţa amănuntul (minoritari) poate deveni
organizată a hârtiilor de valoare ale acordarea acţionarilor care posedă 1% de
întreprinderilor ce posedă IPO. Conform acţiuni drepturi suplimentare. Pentru aceasta
datelor Bursei de Fonduri din Moldova, timp este necesară introducerea modificărilor
de 11 ani de activitate a ei, a fost înregistrată respective în legea „Cu privire la societăţile
numai o acţiune IPO a „Eurocredit bank”. În pe acţiuni”. Psihologii afirmă că omul care a
acest context, o măsură eficientă poate să devenit proprietar chiar şi al unui mic număr
devină eliberarea deplină sau parţială (de de acţiuni, de regulă, revede strategia
exemplu, 50%) de la impozitul pe venit pe economiilor, deoarece procurarea acţiunilor
un termen de la 1 an până la 3 ani a este un factor de schimbare a stilului de viaţă
întreprinderilor care traduc în viaţă IPO, în şi a preferinţelor economice. Totodată,
consecinţă numărul acţionarilor va spori (de cumpărarea acţiunilor este un proces de
exemplu, la 500, 1000 sau 2000). Dar măsura „autoextindere” socială, deoarece posedarea
dată poate intra în vigoare nu mai devreme lor dă un imbold la procurări ulterioare.
de anii 2008 sau 2009, deoarece ea necesită Pieţele financiare ce funcţionează
depunerea unei munci suplimentare de către eficient vor contribui la trecerea Moldovei la
CNPF privind protejarea investitorilor. În modelul de creştere investiţională, ce va avea
plus, este necesar de stimulat la macronivel impact asupra multor aspecte ale vieţii
emiterea obligaţiilor corporative. economice a ţării. În plus, dezvoltarea
În prezent, Guvernul întreprinde diverse pieţelor financiare este importantă nu numai
măsuri pentru restabilirea încrederii din punct de vedere economic, dar şi pentru
populaţiei în pieţele financiare. În particular, stat în ansamblu, fiindcă aceasta va contribui
pe parcursul a câtorva ani se efectuează plata la accelerarea procesului de reintegrare a ţării
pe etape a depunerilor bancare ale populaţiei şi la consolidarea relaţiilor reciproce dintre
în „Banca de Economii”. Totodată, a fost R. Moldova şi Transnistria.
creat Fondul de garantare a depozitelor în

Bibliografie

1. Raport anual al Băncii Naţionale a Moldovei, 2005.


2. World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everone. The World Bank,
Washington,D.C., 2005.

Recenzent: prof. univ. dr. hab. A. Caraganciu

58
CONTABILITATE

IMPLICAŢIILE PRINCIPIULUI PRUDENŢEI ASUPRA


PROVIZIOANELOR
Prof. univ. dr. hab. Viorel ŢURCANU, ASEM
Comp. Aliona BÎRCĂ, ASEM
Privisions represent one of the instruments handled by the accountant, capable to change the
entreprise’s financial result for the purpose of its prevention. The principle of prudence iz that
norm that generates the appearance of two kinds of provisions:
- provisions for depreciation;
- provision for risks and costs.
La întocmirea rapoartelor financiare este recunoaşterii provizioanelor pentru
necesar de a se lua în consideraţie depreciere constă în readucerea valorii de
incertitudinile care însoţesc inevitabil intrare a unui activ la valoarea sa de piaţă sau
numeroase evenimente şi circumstanţe, cum de utilitate. Regula generală presupune
sunt: încasarea creanţelor dubioase, durata alegerea celei mai mici valori dintre valoarea
probabilă de funcţionare a clădirilor şi actuală şi valoarea de intrare;
utilajului, eventualele pretenţii ale • riscurile probabile generate de evenimentele
cumpărătorilor aferente produselor vândute cu viitoare susceptibile să genereze modificări
garanţie etc. Aceste tipuri de incertitudini sunt de valoare ale elementelor patrimoniale
recunoscute prin prezentarea naturii şi valorii justifică crearea provizioanelor pentru riscuri
lor, dar şi prin manifestarea prudenţei la şi cheltuieli [3; p.55].
pregătirea rapoartelor financiare. Aceste afirmaţii sunt binevenite, dar apare
Prudenţa este respectarea într-o măsură întrebarea: - Cum se procedează în situaţiile
suficientă a precauţiei la luarea deciziilor în când valoarea de piaţă sau de utilitate este mai
condiţii de incertitudine, când activele sau mare ca valoarea de bilanţ? Dacă pornim din
venitul nu sunt supraevaluate, iar datoriile şi condiţiile impuse de cerinţele principiului
cheltuielile subevaluate. Însă, prudenţa nu prudenţei, în contabilitate trebuie înregistrate
admite existenţa unor plusuri de valori ale numai diferenţele de valoare în minus. Prin
activelor excesive (rezerve ascunse) sau urmare, rezultă că întreprinderile pot să
provizioane excesive. ascundă considerabile plus-valori dând
Din definiţia principiului prudenţei rezultă că activităţii economice o nuanţă pesimistă.
destinaţia sa este orientată spre evaluarea Evaluarea ulterioară a elementelor
ulterioară a activelor, datoriilor, veniturilor şi patrimoniale pornind de la regulile
cheltuielilor, însă utilizarea principiului prudenţei principiului prudenţei presupune efectuarea
în contabilitatea naţională este foarte limitată. În următoarelor operaţiuni de comparare şi
primul rând, la întocmirea rapoartelor financiare observare (figura1).
întreprinderile nu evaluează elementele Prin urmare, se observă că rezultatele
patrimoniale de fiecare dată, ci doar în caz de evaluării activelor şi veniturilor sunt
necesitate la cerinţele investitorilor străini sau la înregistrate în contabilitate prin intermediul
cerinţele băncilor comerciale. provizioanelor pentru depreciere, iar a
Autorul francez Bernard Colasse datoriilor şi cheltuielilor prin intermediul
formulează două reguli care derivă din provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli.
conţinutul principiului prudenţei: Provizioanele reprezintă principalul mijloc care
• diminuările de valoare ale activelor, în raport are scopul de a menţine intangibilă valoarea
cu costurile istorice, din moment ce apar ca elementelor patrimoniale.
probabile trebuie contabilizate ca
provizioane pentru depreciere. Scopul

59
CONTABILITATE

diminuarea diferenţe
veniturilor din vânzări
alte venituri risc
Provizioane
pentru
diferenţe depreciere
Principiul activelor nemateriale →
diminuarea V.V.< V.B.
prudenţei
activelor materiale →
V.V.< V.B.
act. financiare → V.V.<
majorarea
V.B.
stocurilor de mărfuri
majorarea şi materiale → V.R.N.<
V.B. Creanţe
creanţelor comerciale
diferenţe dubioase

Evaluare Provizioane
recomandată de Valoarea pentru
S.N.C. probabilă riscuri
Cheltuielilor eventuale
şi
cheltuieli
Datoriilor eventuale Riscuri

V.V. – valoarea venală;


V.B. – valoarea de bilanţ;
V.R.N. – valoarea realizabilă netă.
Figura 1. Schema evaluării ulterioare a elementelor patrimoniale
Savantul rus I. M. Galperin, în anul 1930, posibilelor creşteri ale datoriilor (provizioane
defineşte provizioanele ca „cheltuieli eventuale pentru riscuri şi cheltuieli).
apărute în momentul întocmirii bilanţului Pornind de la definiţie, provizioanele pot fi
contabil, apariţia cărora poate fi considerată în structurate astfel:
mare sau mică măsură probabile” [6; p. 257]. a) – privit sub aspect contabil, provizionul
În S.I.C. provizioanele sunt incluse în presupune efectuarea unei operaţii de
S.I.C. 37 „Provizioane, datorii şi active depistare a unei deprecieri sau posibile
contingente” şi sunt definite ca datorii cu pierderi de valoare, iar pentru remedierea
exigibilitate sau valoare incertă [2; p. 37-12]. acestei situaţii se purcede la crearea de
Din definiţie şi din însuşi conţinutul provizioane.
standardului se observă că se referă numai la b) – privit sub aspect financiar, provizionul
provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. apare ca un element de cheltuială,
Făcând o generalizare a definiţiilor de mai deoarece se constituie pe seama
sus şi, totodată, ţinând cont de principiile cheltuielilor. Totodată, poate fi considerat
fundamentale ale contabilităţii, propunem şi ca un element de venit, deoarece
următoarea definiţie: constituirea de provizioane presupune
Provizioanele reprezintă cheltuielile reducerea venitului, iar în caz de anulare a
(consumurile) probabile recunoscute în scopul provizionului, întreprinderea înregistrează
constatării scăderii valorii elementelor de activ o creştere de venit.
(provizioane pentru depreciere) sau a

60
CONTABILITATE

Structura tipică a provizioanelor oglindită în figura 2


privite sub aspectul contabil poate fi :

ACTIVE MATERIALE
PROVIZIOANE ACTIVELOR PE
PENTRU TERMEN LUNG
DEPRECIERE ACTIVE NEMATERIALE

INVESTIŢII FINANCIARE
ACTIVELOR CURENTE
STOCURI DE MĂRFURI ŞI
MATERIALE

CREANŢE

INVESTIŢII FINANCIARE
PROVIZIOANE
PROVIZIOANE
PENTRU RISCURI GARANŢII ACORDATE CLIENŢILOR

RETURNAREA ŞI REDUCEREA
PROVIZIOANE CONSUMURI PREŢURILOR LA MĂRFURILE
PENTRU RISCURI CONTINGENTE VÂNDUTE
ŞI CHELTUIELI
LITIGII, AMENZI, PENALITĂŢI
PROVIZIOANE PENTRU
CHELTUIELI
(CONSUMURI) RESTRUCTURARE

Figura 2. Structura generală a provizioanelor

Provizioanele pentru depreciere sunt recuperabilă a activului este mai mică decât
rezultatul evidenţei diferenţelor din evaluarea valoarea contabilă a acestuia. Această
ulterioară a activelor materiale, nemateriale şi reducere constituie o pierdere din depreciere”.
financiare, în timp ce mijloacele băneşti Tot în aceeaşi sursă se menţionează că
datorită specificului lor rămân în umbră. „pierderea din depreciere trebuie recunoscută
Totuşi, teoria contabilă preconizează şi ca şi cheltuiala în contul de p