Sunteți pe pagina 1din 18

M

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 19
mai 2020

Numele şi prenumele cadrului didactic ...................................Zidaru Ana Maria.........


Specialitatea ..................profesor kinetoerapeut...........................................................
Perioada evaluării : An școlar 2019-2020
Calificativul acordat................89......................

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori Punc acordat Validarea C.P.
ale evaluării performanţă de performanţă taj Autoev Evaluare Evaluare
maxi aluare comisie C.A
m
1. Proiectarea 1.1. Respectarea 1.1.a. Existenţa 1 1
activităţii. programei şcolare, a programelor şcolare
normelor de elaborare în vigoare la
a documentelor de portofoliul cadrului
proiectare, precum şi didactic.
adaptarea acesteia la 1.1.b. Întocmirea 2 2
particularităţile planificărilor
grupei/clasei. calendaristice
conform legislaţiei în
vigoare până la
termenul stabilit.
1.1.c. Întocmirea 1 1
planurilor unităţilor
de învăţare conform

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

legislaţiei în vigoare
până la termenul
stabilit.
1.1.d. Proiectarea 1 1
didactică întocmită
pe baza evaluării
iniţiale şi
particularităţilor de
vârstă/nevoi ale
elevilor.
1.1.e. Personalizarea 1 1
documentelor prin
elemente de
originalitatea
(concepte de atins,
termeni-cheie etc.).
1.2. Implicarea în 1.1.a. Întocmirea 0,5 0,5
activităţile de proiectării ofertei
proiectare a ofertei educaţionale (C.D.Ş.-
educaţionale la nivelul programă şcolară,
unităţii. planificare
calendaristică etc.)
1.1.b. Prezentarea 0,5 0,5
ofertei educaţionale
şi includerea acesteia
în oferta educaţională
la nivelul unităţii.
1.3. Folosirea TIC în 1.3.a. Realizarea 1 1
activitatea de proiectării activităţii

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

proiectare. în format electronic.


1.3.b. Introducerea 1 1
antetului specific
ministerului şi
unităţii şcolare în
realizarea proiectării
activităţii.
1.4. Proiectarea unor 1.4.a. Proiectarea 2 1
activităţi unor întâlniri cu
extracurriculare părinţii/elevii în
corelate cu obiectivele conformitate cu
curriculare, nevoile şi documentele unităţii
interesele educabililor, (plan managerial,
planul managerial al strategii, proceduri
unităţii. etc.).
1.4.b. Proiectarea 2 1
activităţilor
comisiilor în
conformitate cu
documentele unităţii
(plan managerial,
strategii, proceduri
etc.).
1.4.c. Proiectarea 2 1
activităţilor
educative
extraşcolare şi
extracurriculare în
conformitate cu
documentele unităţii

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

(plan managerial,
strategii, proceduri,
planificări etc.).
TOTAL 12
15 p.
2. Realizarea 2.1 Utilizarea unor 4 4
activităţilor strategii didactice
didactice. care asigură
caracterul aplicativ al
învățării și formarea
competențelor
specifice
2.2. Utilizarea 4 4
eficientă a resurselor
materiale din unitatea
de învățământ în
vederea optimizării
activităților
didactice, inclusiv
resurse TIC
2.3. Utilizarea de 5 4
resurse educaționale
deschise, aplicații
online, crearea și
susținerea sesiunilor
de învățare pe
platforme
educaționale și nu
numai, adaptând
mijloacele si

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

instrumentele
particularităților de
vârstă și intelect
2.4. Diseminarea, 3 3
evaluarea și
valorizarea
activităților realizate
2.5. Organizarea și 3 3
desfășurarea
activităților
didactice, curriculare
și extracurriculare în
mediul școlar,
extrașcolar și în
mediul online
2.6. Formarea 3 3
deprinderilor de
studiu individual și
în echipă în vederea
formării/ dezvoltării
competenței de a
învăța să înveți
. 2.7. Organizarea și 3 2
desfășurarea de
activități prin
participare la acțiuni
de voluntariat
TOTAL 25p. 23
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea 3.1.a. Prezentarea 0,5 0,5

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

rezultatelor transparenţei obiectivelor şi


învăţării. criteriilor, a criteriilor evaluării
procedurilor de elevilor.
evaluare și a 3.1.b. Prezentarea 0,5 0,5
rezultatelor activității planului evaluării
de evaluare elevilor şi planificării
activităţilor de
evaluare.
3.1.c. Asigurarea 1 1
permanentă a
feed-back-ului.
3.1.d. Anunţarea 0,5 0,5
procedurii şi
metodologiei de
evaluare.
3.1.e. Aplicarea celor 1 0,5
trei forme a
evaluării: iniţială,
continuă şi sumativă.
3.1.f. Notarea 1 1
ritmică.
3.2. Aplicarea testelor 3.2.a. Formularea 1 0,5
predictive, itemilor în
interpretarea şi concordanţă cu
comunicarea obiectivele evaluării,
rezultatelor. conţinuturile
evaluării şi
standardelor de
performanţă.

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

3.2.b. Utilizarea 1 1
itemilor obiectivi,
semi-obiectivi şi
subiectivi.
3.2.c. Prezentarea 0,5 0
baremelor de
corectare şi notare.
3.2.d. Analiza 1 0,5
administrării testului
şi întocmirea
matricei de
specificaţie.
3.2.e. Consemnarea 0,5 0,5
progresului/regresulu
i şcolar.
3.2.f.Afişarea 0,5 0,5
rezultatelor/comunic
area individuală a
rezultatelor evaluării.
3.3. Utilizarea 3.3.a. Folosirea unor 1 1
diverselor instrumente fişe de
de evaluare, inclusiv a lucru/chestionare.
celor din banca de 3.3.b. Utilizarea unor 1 1
instrumente de evaluare instrumente diverse
unică. de evaluare
(portofolii/referate/
proiecte).
3.3.c. Folosirea unor 1 1
modele de teste

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

folosite la nivel
naţional (exemplu
modelele de teste de
la evaluarea iniţială).
3.3.d. Folosirea unor 1 1
instrumente care să
permită şi o evaluare
orală/practică.
3.4. Promovarea 3.4.a. Includerea 1 1
autoevaluării şi autoevaluării ca
interevaluării. etapă în demersul
didactic în
proiectarea
activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor 1 1
fişe/chestionare de
autoevaluare.
3.4.c. Realizarea 1 1
autoevaluării
individuale/în cadrul
grupelor de lucru.
3.4.d. Realizarea 1 1
interevaluării la
nivelul
clasei/grupelor de
lucru.
3.5 Evaluarea 3.5.a. Aplicarea de 0,5 0,5
satisfacţiei chestionare
beneficiarilor părinţilor/elevilor.

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

educaţionali. 3.5.b. Implicarea 0,5 0,5


beneficiarilor
educaţionali în
alegerea ofertei
educaţionale ce
urmează a fi
parcursă.
3.5.c. Întâlniri 0,5 0
periodice cu
părinţii/elevii.
3.6. Coordonarea 3.6.a. Prezentarea 0,5 0,5
elaborării portofoliului conţinutului
educaţional ca element portofoliului
central al evaluării educaţional.
rezulatelor învăţării. 3.6.b. Întocmirea 0,5 0,5
criteriilor de evaluare
a portofoliilor
educaţionale.
3.6.c. Monitorizarea 0,5 0,5
şi intervenţia pentru
realizarea
corespunzătoare a
portofoliilor.
TOTAL 17,5
20 p.
4.Manageme 4.1. Stabilirea unui 4.1.a. Prezentarea 1 1
ntul clasei de cadru adecvat (reguli normelor care trebuie
elevi. de conduită, atitudini , respectate în timpul
ambient ) pentru orelor de curs.

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

desfăşurarea 4.1.b. Întocmirea 2 2


activităţilor în documentelor care
conformitate cu justifică prezentarea
particularităţile clasei normelor.
de elevi.
4.2. Monitorizarea 4.2.a. Completarea 0,5 0,5
comportamentului unor fişe de
elevilor şi gestionarea observaţie a
situaţiei conflictuale. comportamentului
elevilor.
4.2.b. Intervenţia 1 1
pentru ameliorarea
unor situaţii
conflictuale.
4.2.c. Completarea 1 1
unei strategii de
gestionare a situaţiei
conflictuale.
4.3. Cunoaşterea, 4.3.a. Completarea 0,5 0,5
consilierea şi tratarea unor fişe de
diferenţiată a elevilor. observaţie a elevilor.
4.3.b. Consilierea 2 2
permanentă a
elevilor.
4.3.c. Tratarea 1 1
diferenţiată a
elevilor.
4.4. Motivarea elevilor 4.4.a. Implicarea 2 1
prin valorizarea elevilor în activităţi

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

exemplelor de bună de bună practică.


practică. 4.4.b. 1 1
Responsabilizarea
elevilor.
TOTAL 11
12 p.
5.Manageme 5.1. Valorificarea
ntul carierei competenţelor 5.1. Redactarea unor 0,5 0,5
şi a al ştiinţifice, didactice şi articole metodico-
dezvoltării metodice dobândite ştiinţifice în
profesionale. prin participarea la reviste/lucrări de
programele de formare specialitate.
continuă/perfecţionare.
5.2. Implicarea în 5.2.a. Participarea cu 0,5 0,5
organizarea lucrări metodico-
activităţilor metodice la ştiinţifice/
nivelul organizarea unor
comisiei/catedrei/respo activităţi metodice la
nsabil. nivelul
catedrei/comisiei.
5.2.b. Participarea cu 0,5 0,5
lucrări metodico-
ştiinţifice/
organizarea unor
activităţi metodice la
nivelul unităţii
şcolare.
5.2.c. Participarea la 0,5 0,5
activităţi metodice

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

organizate la nivel de
I.Ş.J. şi C.C.D.
5.2.d. Organizarea de 0,5 0,5
activităţi metodice
conform programului
C.C.D. organizate în
şcoală/centru
metodic.
5.3. 5.3.a. Cunoaşterea 0,5 0,5
Realizarea/Actualizarea conţinutului
portofiului profesional portofoliului
şi dosarului personal. profesional şi
dosarului personal.
5.3.b. Realizarea şi 0,5 0,5
actualizarea
permanentă a
portofoliului
profesional şi
dosarului personal.
5.4. Dezvoltarea 5.4.a. Comunicare 0,5 0,5
capacităţii de permanentă cu
comunicare şi celelalte cadre
relaţionare în interiorul didactice,
şi în afara unităţii cu responsabilii
elevii, personalul şcolii, comisiilor şi
echipa managerială şi conducerea şcolii.
cu beneficiarii din 5.4.b. Realizarea 0,5 0
cadrul comunităţii – integrală a
familiile elevilor. atribuţiilor la timp.

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

5.4.c. Respectarea 0,5 0,5


regulamentului intern
şi normelor de
organizare şi
funcţionare a
instituţiei şcolare.
5.4.d. Prezenţa 0,5 0,5
spiritului de echipă
în realizarea unor
sarcini la nivelul
şcolii.
5.4.e. Disponibilitate 0,5 0,5
la cerinţele şcolii.
5.4.f. Realizarea de 0,5 0,5
sarcini suplimentare
trasate de catre
conducerea şcolii
5.4.g. Colaborare 0,5 0,5
strânsă cu
elevii/părinţii în
realizarea
corespunzătoare a
demersului didactic
şi activităţilor
extracurriculare.
5.5. Manifestarea 5.5.a. Atitudini 0,5 0,5
atitudinii morale şi morale şi civice
civice (limbaj, ţinută, conforme cu statutul
respect, de cadru didactic.

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

comportament), 5.5.b. Promovarea 0,5 0,5


respectarea şi deontologiei
promovarea profesionale şi a
deontologiei respectul faţă de
profesionale. ceilalţi.
TOTAL 7,5
8 p.
6. Contribuţia 6.1. Dezvoltarea de 6.1.a. Atragerea de 1 0
la dezvoltarea parteneriate şi proiecte parteneriate
instituţională educaţionale în vederea educaţionale.
şi la dezvoltării 6.1.b. Redactarea 1 1
promovarea instituţionale. unor proiecte
imaginii educaţionale
unităţii 6.1.c. Valorificarea 1 1
şcolare. implicării în
parteneriate şi
proiecte educaţionale
în vederea dezvoltării
instituţionale.
6.2. Promovarea ofertei 6.2.a. Promovarea 1 1
educaţionale. ofertei educaţionale
la nivelul
instituţiei/local.
6.2.b. Promovarea 1 1
ofertei educaţionale
la nivelul
judeţean/naţional.
6.3. Promovarea 6.3.a. Participarea la 1,5 0,5
imaginii şcolii în concursuri/competiţii

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

comunitate prin locale/judeţene/naţio


participare şi nale.
rezultatele elevilor la 6.3.b. Participarea la 1 1
olimpiade, concursuri, simpozioane şi
competiţii, activităţi sesiuni de
extracurriculare şi comunicări.
extraşcolare. 6.3.c. Popularizarea 1 1
activităţilor
extracurriculare şi
extraşcolare prin
mijloace mass-
media, site-uri
educaţionale sau la
nivel de I.Ş.J./C.C.D.
6.4. 6.4.a. Participarea la 0,5 0,5
Realizarea/pariciparea programe/activităţi în
la programe/activităţi domeniul educaţiei
de pentru cetăţenie
Prevenire şi combatere democratică.
a violenţei şi 6.4.b. Implicarea în 1 1
comportamentelor activităţi de
nesănătoase în mediul prevenire şi
şcolar, familie şi combatere a violenţei
societate. şi de prevenire şi
combatere a
comportamentelor
nesănătoase.
6.4.c. Implicarea în 1 1
acţiuni realizate în

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

colaborare cu Poliţia,
Biserica, Primăria,
Consilier educativ
etc.
6.5. Respectarea 6.5.a. Cunoaşterea şi 1 1
normelor, procedurilor aplicarea
de sănătate şi procedurilor de
securitatea muncii şi de sănătate şi securitate
PSI şi ISU pentru toate a muncii şi de PSI
tipurile de activităţi prevăzute de
desfăşurate în cadrul legislaţia în vigoare.
unităţii de învăţământ 6.5.b. Implicarea în 0,5 0,5
precum şi a sarcinilor acţiuni comune cu
suplimentare. unele instituţii
abilitate.
6.5.c. Diseminarea 0,5 0,5
normelor şi
procedurilor elevilor
şi întocmirea
documentaţiei
specifice.
6.6. Implicarea activă 6.6.a. Disponibilitate 1 1
în crearea unei culturi la responsabilizare.
a calităţii în nivelul 6.6.b. 1 1
organizaţiei. Autoperfecţionarea
pentru realizarea
sarcinilor în mod
corespunzător şi
exemplar.

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

TOTAL 13
15 p.

7. Conduita 7.1.Manifestarea 7.1.a. Adoptarea 0,5 0,5


profesională atitudinii morale şi unui limbaj
civice (limbaj, ţinută, corespunzător,
respect, comportament) adaptat unei instituţii
de învăţământ
7.1.b. Utilizarea unei 0,5 0,5
ţinute adecvate
7.1.c. Adoptarea 1 1
unui comportament
respectuos, civilizat,
demn de un cadru
didactic
7.2. Respectarea şi 7.2.a. Respectarea 1,5 1,5
promovarea normelor cuprinse în
deontologiei Codul etic
profesionale
7.2.b. Aplicarea 1,5 1,5
normelor prevăzute
de Codul etic
TOTAL 5
5 p.
TOTAL 100 p. 89
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; - de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine; - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
Data: Numele şi prenumele: Semnături:

Cadru didactic evaluat: ___Zidaru Ana Maria_________


OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt
Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ

DIRECTOR,
Prof. BĂDĂNOIU Marian Ovidiu

Membrii C. A. 1. BĂDĂNOIU Marian Ovidiu

2. PÎRÎIANU Liliana Daniela

3. BARBU Ion

4. MILITARU Mădălina

5. CONEA Cătălina

6. MATEI Mariana

7. POSTELNICU Dorin

8. STROIA Ileana

9. ALBULESCU Ilie

Secretar C.A., Lider Sindicat,


IONIȚĂ Cristina BREBU Maria

OrașBalș, str. Plopului nr.16 bis, jud.Olt


Tel./fax: + 40 (0)249 451937
E-mail: scoalaspeciala_bals@yahoo.com