Sunteți pe pagina 1din 9

Elaborarea si analiza bilantului contabil

la
S.C. ”ICERP” S.A Ploiesti

O mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este


strict necesara pentru a participa cu succes la viata
economica si chiar sociala a unei intreprinderi. Prezenta
lucrare urmareste stabilirea si analiza bilantului contabil,
întrucât acesta este cel mai important si cel mai complex
document al contabilitatii, care „oglindeste” activitatea
agentului economic. Titularul unui patrimoniu trebuie sa
verifice situatia lui la o anumita perioada de timp, iar bilantul
contabil este metoda prin care comerciantul evalueaza
întreaga sa activitate pe parcursul unui exercitiu financiar.
Obiectul lucrarii de fata îl constituie bilantul contabil al
societatii comerciale „ICERP S.A.” Ploiesti. Este, deci, o
lucrare cu precadere practica.
Abordând succesiv diferitele etape ce trebuie parcurse in
stabilirea modului de întocmire a bilantului societatii mai sus
mentionate, lucrarea este structurata in 6 capitole.
Primele 3 capitole cuprind elemente teoretice, necesare
pentru aprofundarea notiunii de „bilant” si cunoasterea
societatii comerciale „ICERP S.A.”. Acestui din urma demers
i-am dedicat in întregime capitolul III.
Ultimele capitole ale lucrarii sunt un model practic de
întocmire , analiza si control a bilantului contabil la sfarsitul
exercitiului financiar 2002.
In primul capitol al lucrarii am abordat, din punct de
vedere teoretic, bilantul contabil in sistemul anglo-saxon
unde se constata ca sunt definite trei mase valorice: (i) -
Assets (bunurile sau activele); (ii) - Liabilities (datorii); (iii) -

1
Shareholders equity (capitaluri proprii) – prezentate fie in
formatul orizontal, fie in formatul vertical. Activul bilantier
este prezentat in ordinea crescatoare a lichiditatilor lor, iar
pasivele, in ordinea crescatoare a exigibilitatilor lor. In
Statele Unite firmele isi prezinta activele si pasivele in
ordinea descrescatoare a lichiditatii, respectiv exigibilitatii
lor. Aceasta clasificare denota un element al culturii
contabile de tip american, accentul pus pe elementele pe
termen scurt: lichiditatile si exigibilitatile imediate,
prezentate ca prime elemente ale structurilor bilantiere.
Mai departe am subliniat eforturile facute de Uniunea
Europeana pe linia armonizarii sistemelor de contabilitate si
a intocmirii rapoartelor societatilor comerciale care s-au
concretizat in directivele la care sunt supuse statele
membre. Este vorba despre directiva a IV-a si directiva
aVII-a. O data cu finalitatea lucrarilor directivelor, fiecarui
stat membru ii revine obligatia de a le incorpora in legislatia
nationala.
Procedand la o reforma inspirata de experienta franceza,
in acord cu dispozitiile Directivei a IV-a europene,
normalizatorii romani au optat pentru o schema de bilant
sub forma de tablou cu doua parti – partea stanga numita
activ, si partea dreapta, numita pasiv.
Viziunea generala asupra bilantului este una functionala.
Elementele patrimoniului intreprinderii sunt clasificate in
activ si pasiv, conform destinatiei economice, respectiv dupa
provenienta (natura juridica). Criteriile de lichiditate-
exigibilitate sunt numai criterii secundare de clasificare: in
interiorul structurilor definite de primul criteriu, activele sunt
clasificate in ordinea crescatoare a lichiditatii lor, iar
pasivele, in ordinea crescatoare a exigibilitatii lor.

2
Tot in acest capitol se regasesc si Standardele
Internationale de Contabilitate (IAS 1)- Prezentarea
Situatiilor Financiare, norme privind bilantul in sistem
international, cat si cele patru componente ale bilantului
contabil (bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant
si raportul de gestiune).
In capitolul II am abordat, de asemenea, din punct de
vedere teoretic, lucrarile preliminare elaborarii bilantului
contabil (intocmirea balantei de verificare inainte de
inventariere, inventarierea generala a patrimoniului,
contabilitatea operatiunilor de regularizare, determinarea
rezultatului exercitiului si repertizarea acestuia) si despre
verificarea si certificarea bilantului.
Urmatoarele trei capitole cuprind studiul de caz efectuat
la societatea comerciala „ICERP” S.A.
Capitolul III reuneste datele privitoare la societate ca:
istoric, obiect de activitate, forma juridica, organizarea
productiei si a muncii, performantele intreprinderii, modul de
organizare a contabilitatii.
S.C. ICEPR S.A. Ploiesti este o societate cu profil mixt
cercetare-productie, cu 45 de ani de experienta in domeniul
lubrifiantilor si aditivilor, fabricand peste 300 de tipuri de
uleiuri, aditivi, unsori, inhibitori de coroziune, fluide pentru
prelucrarea metalelor, toate realizate pe baza de cercetare

proprie si comercializate sub marcile: LUBRICERP ,
 
PROTICERP si ADIROL .
Datorita specialistilor sai, care au 68 de inventii
brevetate, 51 de inventii in curs de brevetare cat si a
laboratorului sau unic in domeniul lubrifiantilor acreditat in
conformitate cu standardele europene SR EN 45 000 si SR
ISO 9002, societatea se afla intr-un continuu proces de
inovare si modernizare.
In prezent, societatea cu un numar de 250 de angajati
bine structurati pe sectii ( sectia motoare - 15 angajati,
unsori - 31 angajati, aditivi - 54 angajati, LICLA
(laboratorul pentru testarea calitatii) - 21 angajati, atelierul

3
prototipuri - 46 angajati, personalul tessa -71 angajati),
realizeaza o productie structurata astfel: fluide de prelucrare
metale 30%, aditivi 30%, uleiuri industriale 17%, biocizi 12%,
unsori 8%, uleiuri de motoare 3%.
In decursul activitatii sale societatea a inregistrat
performante importante in domeniul producerii lubrifiantilor
si aditivilor, fapt ce a favorizat cresterea volumului de
activitate si, implicit, marirea profitului, a cifrei de afaceri,
cat si a celorlalti indicatori de performanta. In ultimii 3 ani
cifra de afaceri a crescut de la 26.128 mil. lei in 2000, la
34.078 mil. lei in 2001 si a ajuns la 55.388 mil. lei in 2002;
profitul dupa o scadere intre 2000-2001 de la 7.630 mil. lei la
6.249 mil. lei, in 2002 acesta a inregistrat o marire cu
apoape 99% ajungand la12.053 mil. lei; iar situatia neta a
crescut de la12.332 mil. lei in 2000, la 17.546 mil. lei in 2001
si a ajuns la 25.611.mil. lei in 2002.
In structura functionala a S.C. ICERP S.A. Ploiesti sunt
delimitate functiile de baza ale acesteia: functia de
cercetare-dezvoltare, comerciala, financiar-contabila,
de productie si de personal.
Functia financiar-contabila antreneaza doua genuri de
activitati, si anume: activitatea financiara si activitatea
contabila.
Cadrul de realizare a acestei importante functii este
asigurat in structura organizatorica de directia financiar-
contabila, condusa de catre directorul financiar-contabil sau
contabilul sef.
Biroul contabilitate financiara poate fi structurat in mai
multe compartimente: compartimentul Registrul jurnal
general, Bilant si Contul de profit si pierdere,
compartimentul Contabilitatea stocurilor, compartimentul
Contabilitatea cheltuielilor, compartimentul Inventarierea si
evaluarea patrimoniului.
In Capitolul IV se trece la elaborarea bilantului contabil pe
anul 2002, respectandu-se toate etapele premergatoare.

4
Pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor
inregistrate in conturi se intocmeste balanta de verificare
inainte de inventarierea patrimoniului, dupa care se trece la
inventarierea propriu-zisa.
O atentie deosebita se acorda la inventarierea faptica
claselor 2 si 3 de conturi: Clasa 2 „ Conturi de
imobilizari”, Clasa 3 „Conturi de Stocuri si Productie
in Curs de Executie”.
In data de 9.11.2002 a fost facuta inventarierea conform
deciziei interne nr. 48. In urma inventarierii mijloacelor fixe
si a obiectelor de inventar s-a constatat ca soldul valoric al
mijloacelor fixe este de 9.601.231.188, egal cu scripticul din
balanta, iar la obiecte de inventar soldul valoric este de
573.444.465 51, egal cu scripticul din balanta. La nici unul din
departamentele mai sus mentionate, subcomisiile de
inventariere nu au constatat si nu au inregistrat minusuri
sau plusuri. Gestionarii au intocmit referate cu propuneri de
casare pentru obiecte ce sunt deteriorate, datorita folosirii
mult prea indelungate.
Nu s-au efectuat propuneri pentru provizioane de depreciere.
Inventarierea s-a desfasurat in conditii normale,
respectandu-se prevederile legale si graficul prevazut de
comisie.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 82/1991, H.G.
704/1993 privind inventarierea patrimoniului si a deciziei
interne nr. 48/9.11.2000, Comisia de Inventariere a
soldurilor prevazute in clasele 3, 4 si 5 din planul de conturi
a constatat ca nu s-au stabilit diferente cantitative si
valorice.
Inainte de inchiderea exercitiului financiar pe anul 2002,
pentru elaborarea bilantului contabil s-a intocmit balanta de
verificare pe luna decembrie.
In urma intocmirii balantei de verificare pe luna
decembrie 2002 s-au constatat urmatoarele:

5
- Capitalul social nu a suferit modificari in cursul anului
2002, la 31.12.2002 valoarea acestuia fiind de 4.683.400 mii
lei;
- Evaluarea elementelor patrimoniale a fost facuta in
conformitate cu prevederile punctului 19 din Regulamentul
de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991;
- In balanta de verificare la 31.12.2002 au fost preluate
datele din conturile sintetice care corespund cu soldurile din
balantele analitice ale fiecarui cont.
Bilantul contabil a fost intocmit pe baza datelor din
balanta de verificare sintetica la 31.12.2002 cu respectarea
normelor metodologice.
In continuare se prezinta realizarile economico-financiare
reflectate in bilant.
- Din analiza creantelor si obligatiilor unitatii se constata
ca unitatea detine active circulante, in suma de 18.337.363
mii lei, din care 5.693.488 mii lei reprezinta disponibilitatile
in cont la finele anului, iar 5.230.000 mii lei creante de
incasat. Datoriile unitatii pe aceeasi perioada sunt de
4.697.748 mii lei, care reprezinta salarii, TVA si furnizori,
achitati deja in cursul lunii ianuarie.
Modul de realizare a indicatorilor si criteriilor de
performanta pentru anul 2000 se prezinta astfel:
- Prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul
expirat s-a prevazut o cifra de afaceri de 58.000.000 mii lei
si s-au realizat 60.566.087 mii lei, deci cu 2.566.087 mii lei mai
mult. La acest volum de afaceri s-a realizat un profit brut de
12.052.955 mii lei.
Criteriile de performanta pentru anul 2002 s-au realizat
astfel:

Realiza Realiz Realiz


t . at . at .
2000 2001 2002

6
Rata profitului brut 29.2 18.12 20%
Productivitatea muncii (mii 94.669 133.649 236 mil
lei/salariat)
Perioada de recuperare a 32.7 38.6 32.4
creantelor (zile)
Perioada de rambursare a 24.11 15.19 28.8
datoriilor (zile)
Ponderea salariilor in 27.4 28.8 26%
costuri

Dupa intocmirea bilantului contabil comisia de cenzori a


trecut la efectuarea auditului contabil si a intocmit un raport
de audit financiar si certificare a bilantului contabil pe anul
2002. La acest raport s-au anexat bilantul la 31 decembrie
2002, contul de profit si pierdere, reguli si metode contabile
folosite, date referitoare la: imobilizari si amortismente,
stocuri, situatia creantelor, capitaluri proprii, situatia
datoriilor, volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri,
volumul si structura impozitului pe profit.
In Capitolul V se trece la analiza performantelor
intreprinderii pe baza indicatorilor bilantieri.
Aici se analizeaza principalii indicatori ai echilibrului
financiar pe baza datelor din bilant, comparativ pe ultimii
trei ani.
In perioada analizata situatia neta este pozitiva si
crescatoare, ca efect al unei gestiuni economice sanatoase.
Aceasta situatie arata atingerea obiectivului major al
gestiunii financiare, si anume maximizarea valorii
capitalurilor. In anul 2001 fata de 2000 situatia neta a
crescut cu 5.214 mil. lei (42.2%), iar in 2002 fata de 2001 a
crescut cu 8.065 mil. lei (45.9%).
Se poate observa o descrestere a activelor imobilizate in
totalul activelor de la 42.6% in 1999 la 39.3% in 2002.
Activele circulante au crescut ca valoare absoluta de la
7.705 mil. lei in 2000, la 10.879 mil. lei in 2001 si respectiv 18.337 mil. lei

7
in 2002. In cadrul activelor circulante, ponderea cea mai mare
o au disponibilitatile banesti, clientii si stocurile.
Desi capitalul propriu a crescut de la 12.322 mil. lei in
2000, la 17.546 mil. lei in 2001 si 25.611 mil. lei in 2002, ponderea
acestuia in pasivul total a scazut de la 92.5% in 1999 la
84.5% in 2002.
Datoriile au scazut de la 12% in 2000 la 7.5% in 2001, iar in
2002 au crescut pana la 15.5% din pasivul total.
In toate cele trei exercitii financiare, echilibrul financiar
este respectat: FR > NFR, aceasta implicand un sold pozitiv
de trezorerie TN > 0.
Rezulta de aici ca fondul de rulment este suficient de
mare nu numai pentru finantarea nevoii de fond de rulment,
ci si pentru asigurarea unei trezorerii care sa-i permita
efectuarea de plasamente si detinerea unor disponibilitati.
In anii 2001 si 2002 cash-flowul este pozitiv ceea ce
semnifica o crestere a capacitatii reale de finantare a
investitiilor, o imbogatire a activului net real, o confirmare a
majorarii valorii proprietatii .
Cash-flowul negativ din 2000 sugereaza o diminuare a
capacitatii reale de autofinantare a investitiilor, o saracire a
activului net real, o reducere a valorii intreprinderii.
In continuare se face analiza solvabilitatii si lichiditatii pe
baza urmatoarelor rate:
EXPLICATII 2000 2001 2002
A.RATELE ECHILIBRULUI
FINANCIAR
I.RATELE DE FINANTARE
1.Rata de finantare a
imobilizarilor 1.94 2.17 2.15
• rata fondulul de rulment RFRF
• rata fondulul de rulment propriu 1.94 2.04 1.94
RFRP
2.Rata de finantare a NFR RNFR 2.45 1.69 1.58
II.RATELE DE
LICHIDITATE

8
1. Rata lichiditatii generale RLG 4.47 7.58 3.90
2. Rata lichiditatii reduse RLR 3.40 5.27 2.34
3. Rata lichiditatii imediate RLI
2.18 2.73 1.22
4. Rata solvabilitatii pe termen
8.01 13.22 6.45
lung RSTL
B.RATE DE INDATORARE
1. Rata levierului (L) 0.14 0.08 0.18
2. Rata independentei financiare
RIF
2.24 1.55 1.77
Observam ca nu se inregistreaza diferente considerabile
in structura de finantare a intreprinderii in decursul celor trei
ani. Rata fondului de rulment fiind supraunitara inseamna ca
imobilizarile au fost finantate din resurse permanente, in
special din resurse proprii.
Rata lichiditatii generale apara intreprinderea de situatia
de a se confrunta cu o ruptura de trezorerie .
Valorile ridicate ale ratelor de lichiditate redusa constituie
o garantie a solvabilitatii.
Ratele de indatorare, prin valorile subunitare si
descrescatoare evidentiaza un grad de indatorare redus,
respectiv o autonomie financiara ridicata.
In intervalul analizat, echilibrul economico - financiar
cunoaste o evolutie favorabila, la finele perioadei
incadrandu-se in parametrii normali, fapt ce atesta
functionarea corespunzatoare a firmei.

S-ar putea să vă placă și