Sunteți pe pagina 1din 179

Testul 1 (Anul şcolar 2013-2014 –Model)

SUBIECTUL I-Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calcului 7 ∙ 3+14 :2 este egal cu ... .


5p 2. Patru caiete de acelaşi tip costă 8 lei. Trei caiete de acelaşi tip costă ... lei.
5p 3. Cel mai mare număr natural par care aparţine intervalului ¿ este numărul ... .
5p 4. Perimetrul unui pătrat este egal cu 20 cm . Aria pătratului este egală cu ... cm 2 .
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD în care BC=6 cm. Suma lungimilor

ABCD cm
tuturor muchiilor tetraedrului regulat este egală cu ... .
5p 6. În tabelul de mai jos este prezentată repartiţia elevilor unei clase, după sportul la care sunt
înscrişi într-un club sportiv. Numărul elevilor din clasă care sunt înscrişi la volei este egal cu ...

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH .
5 3 1 3
5p 2. Calculaţi media aritmetică a numerelor a şi b , ştiind că a= − şi b= + .
3 7 3 7
5p 3. Într-o clasă sunt 27 de elevi. Numărul băieţilor din clasă reprezintă 80 % din numărul fetelor
din clasă. Determinaţi numărul băieţilor din acea clasă.
4. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =2 x−4 .
5p a) Arătaţi că f (−2 )+ f ( 2 )=−8 .
5p b) Determinaţi aria triunghiului OAB , unde O ete originea sistemului xOy , A este punctul de pe
graficul funcţiei f care are abscisa egală cu 2, iar B este punctul de pe graficul funcţiei f care
are ordonata egală cu 2.
2
x +1 (x −1) −x ( x−2)
5p 5. Se consideră expresia E ( x )= 2 : , unde x este un număr real.
x +1 x 2 +1
Rezolvaţi, în
mulţimea numerelor reale, ecuaţia E ( X ) =1.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unei zone de agrement în formă de dreptunghi ABCD, cu lungimea
AB=30 m şi lăţimea BC=20 m . În interior se află un lac în formă de cerc cu raza de 10 m
. Cercul intersectează latura AB în P şi latura BC în M , astfel încât PB=BM =MC .

5p a) Calculaţi aria suprafeţei lacului.


5p b) Determinaţi aria triunghiului DPM .
5p c) În exteriorul lacului, zona de agrement este acoperită cu gazon. Verificaţi dacă aria suprafeţei
acoperite cu gazon este mai mică decât aria suprafeţei lacului. Se consideră că 3,14< π <3,15
2. În Figura 3 este reprezentat schematic un cort în formă de piramidă patrulateră regulată
VABCD , în care VA =AB=4 m. Intersecţia diagonalelor AC şi BD se notează cu O .
5p a) Arătaţi că OA=OV .
5p b) Calculaţi câţi metri de pânză sunt necesari pentru confecţionarea cortului, ştiind că toate
feţele sunt din pânză, incluziv podeaua. Se neglijeaza pierderile de material.
5p c) Determinaţi distanţa de la punctul O la o faţă laterală a piramidei VABCD .

Testul 2 (Sesiunea 2014 specială)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Numărul de 4 ori mai mare decât 7 este egal cu ......
x 9
5p 2. Dacă = , atunci x este egal cu ......
10 5
5p 3. Cel mai mic număr natural de două cifre este egal cu ....
5p 4. Dreptunghiul ABCD are lungimea de 6cm şi lăţimea de 5cm. Aria dreptunghiului
ABCD este egală cu ....cm 2.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un paralelipiped ABCDEFH în care AB=6cm,
BC=4cm şi BF=5cm. Volumul paralelipipedului ABCDEFGH este egal cu ....cm 3

5p 6. În tabelul de mai jos este reprezentată o dependenţă funcţională. Numărul real m este egal cu ....
x -2 -1 0 1 2
y=x+2 0 1 M 3 4
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCD A ' B' C ' D ' .


2
5p 2. Arătaţi că −√3=1.
√3
5p 3. Andrei şi Cristina i-au cumpărat împreună un cadou fratelui lor. Andrei a contribuit cu 60%
din preţul cadoului, iar Cristina cu restul de 80 de lei. Determinaţi preţul cadoului.
4. Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=x-1.
5p a) Calculaţi f(1).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de coordonate xOy.
(x+ 2)2 x
5p 5.Se consideră expresia ( x )=
(
2
x +4
−1 ∶ 2 )
x +4
, unde x este număr real, x ≠ 0 .

Arătaţi că E(x)=4 pentru orice număr real x, x ≠ 0 .


SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. În Figura 2 este reprezentată o grădină în formă de dreptunghi ABCD cu AB=8m şi AD=4m.


Mijloacele laturilor dreptunghiului sunt vârfurile patrulaterului MNPQ. Suprafaţa reprezentată haşurat
este plantată cu flori, iar restul suprafeţei grădinii ABCD este acoperită cu gazon.
5p a) Calculaţi perimetrul grădinii ABCD.
5p b) Arătaţi că aria suprafeţei plantate cu flori este egală cu aria suprafeţei acoperite cu gazon.
5p c) Pe fiecare metru pătrat al suprafeţei reprezentate haşurat s-au plantat câte 25 de flori. Determinaţi
suma cheltuită pentru cumpărarea florilor plantate în grădină, ştiind că o floare costă 2,5lei.
Figura 2
D P C
N
Q Q

A M B
2. Dintr-o bucată de lemn se sculptează o piramidă patrulateră regulatăVABCD, reprezentată
schematic în Figura 3. Piramida are înălţimea de 4dm, iar baza ABCD are latura AB=6dm.

5p a) Calculaţi aria bazei piramidei VABCD.


5p b) Feţele laterale ale piramidei se vopsesc. Arătaţi că aria suprafeţei vopsite este egală cu 60 dm 2.
5p c) Bucata din lemn din care s-a sculptat piramida VABCD avea forma unei prisme drepte cu baza
ABCD şi înălţimea de 4dm. Determinaţi cât la sută din volumul lemnului îndepărtat pentru obţinerea
piramidei este reprezentat de volumul piramidei.
Testul 3 (Anul şcolar 2013-2014)

SUBIECTUL I-Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 12−6 ∙ 2 este egal cu ... .


5p 2. Dacă 10 reprezintă 50 % dintr-un număr, atunci numărul este egal cu ... .
5p 3.Cel mai mare număr natural n pentru care n ≤ 8 este egal cu ....
5p 4.Rombul ABCD are diagonalele de 6 cm si, respectiv, de 8 cm . Aria rombului ABCD
este egală cu ... cm 2.
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD în care AB=8 cm . Suma tuturor
muchiilor tetraedrului ABCDeste egală cu ... cm.

5p 6. În diagrama de mai jos sunt prezentate opțiunile celor 100 de elevi din clasele a V-a ale unei
școli, opțiuni referitoare la studiul limbilor moderne .

Numărul elevilor din clasa a V-a care optează pentru studiul limbii spaniole este egal cu ... .
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCA ' B ' C ' cu baza triunghi echilateral.
5p 2.Calculați media geometrică a numerelor a=23 +1 si b=3+3 :3.
5p 3.Ion parcurge cu autocarul un drum în trei zile. În prima zi a parcurs 20% din drum, în a doua zi
30% din rest și în a treia zi ultimii 560 km din drum. Determinați lungimea drumului parcurs de
Ion în cele trei zile.
4. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =x−2.
5p a) Calculati f (2).
5p b)Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy .
x2 + 4 x+ 4 2
5p 5. Se consideră expresia E ( x )= :(1+ ) , unde x este număr real, x ≠−2 si
x ( x+ 2 ) x
x ≠ 0 . Arătaţi că E ( x )=1, pentru orice x număr real, x ≠−2 şi x ≠ 0 .
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)
1. Figura 2 reprezintă schița unui covor în formă de dreptunghi ABCD. Modelul
covorului, prezentat în figură, este format din triunghiurile
AOB , BOC , COD si DOA.
Punctul O este situat în interiorul dreptunghiului ABCD astfel încât triunghiul AOD
este
echilateral, AD=2 m și m ( ∢ BOC ) =2 m( ∢ AOD) .

5p a)Calculați perimetrul triunghiului AOD.


5 b) Arătați că distanța de la punctul O la latura BC este egală cu √ 3 m.
3
5p c) Arătați că lungimea conturului covorului este mai mică decât 9 m.
2. În Figura 3 este reprezentată schematic o cutie de carton cu capac, în formă de prismă
dreaptă ABCDEFGH cu baza ABCD pătrat, AB=20 cm și AE=10 cm. Punctul O este
mijlocul
segmentului EG și punctul M este situat pe BO astfel încât distanța CM să fie minimă.

.
5p a)Calculați volumul cutiei.
5p b) Aria suprafeței cartonului folosit pentru confecționarea cutiei reprezintă 110% din aria totală
a cutiei. Determinați câți centimetri pătrați de carton sunt folosiți pentru confecționarea cutiei.
20 √6
5p c)Arătați că CM = cm.
3
Testul 4(Sesiunea 2014 rezervă)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 4−2∙ 2 este egal cu ......
a 2
5p 2. Dacă = , atunci numărul a este egal cu ......
6 3
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului ⌈−3 ; 3 ⌉ este egal cu ....
5p 4. Pătratul ABCD are perimetrul de 24 cm. Latura AB are lungimea egală cu ....cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFH care are latura de 5 cm. Volumul
cubului ABCDEFGH este egal cu ....cm3

5p 6. Elevii clasei a VIII-a dintr-o şcoală au donat cărţi pentru bibliotecă. În diagrama
de mai jos este prezentată repartiţia elevilor după numărul de cărţi donate bibliotecii de către fiecare
elev. Numărul elevilor care au donat câte 5 cărţi este egal cu ....
60

50

40

30
Număr elevi

20

10

0
3 cărți 5 cărți 6 cărți 1 0 cărți

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată cu vârful S şi baza ABCD.
5p 2. Determinaţi numărul real a ştiind că a √ 3= √ 27 .
5p 3. Cele 428 de scaune dintr-o sală de spectacole sunt aşezate în 20 de rânduri, fiecare rând
având 21 sau 22 de scaune. Determinaţi numărul de rânduri din sală care au 22 de scaune.
4. Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=-x+1.
5p a) Calculaţi f(1).
5p b) Determinaţi măsura unghiului OMN, unde M şi N sunt punctele de intersecţie
a graficului funcţiei f cu axele Ox, respectiv Oy, ale sistemului de coordonate xOy.
x−2 5 x +10 x−3
5p 5. Se consideră expresia ( x )=( ∙ +1)∙ , unde x este număr real,
x −4 x−3 x +2
2

x ≠−2, x ≠ 2, x ≠ 3. Arătaţi că E ( x )=1 pentru orice x număr real, x ≠−2, x ≠ 2, x ≠ 3.


SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 reprezintă schiţa unui teren în formă de dreptunghi ABCD, cu dimensiunile
AB=30m şi BC=10m. Doi fraţi îşi împart terenul printr-un gard MN, unde Mϵ( AB ) şi Nϵ (CD)
astfel încât MB=ND=10m.
5p a) Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD.
5p b) Arătaţi că MN împarte terenul în două suprafeţe cu ariile egale.
5p c) Pentru construcţia gardului MN sunt folosiţi 9 stâlpi. Doi dintre cei 9 stâlpi sunt situaţi în
punctele M şi, respectiv, N. Ştiind că stâlpii sunt situaţi la distanţe egale, arătaţi că distanţa dintre doi
stâlpi consecutivi este mai mare de 1,75m.
N C
D
Figura 2

A B
M

2. Acoperişul unei clădiri, reprezentat schematic în Figura 3, are forma unei prisme
drepte ABCDEF cu AD=10m, AB=6m şi cu bazele triunghiuri echilaterale.
5p a) Arătaţi că distanţa de la C la AB este egală cu 3 √ 3m.
5p b) Calculaţi volumul prismei ABCDEF.
5p c) Suprafeţele ADFC şi BEFC au fost acoperite cu tablă. Aria suprafeţei de tablă
care a fost cumpărată reprezintă 110% din aria suprafeţei acoperite cu tablă. Determinaţi câţi metri
pătraţi de tablă s-au cumpărat.

F
Figura 3
D E
C

A
B
Testul 5 (Anul şcolar 2014-2015 Model)
SUBIECTUL I-Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10+100 :2este egal cu … .


5p 2. Patru pixuri de acelasi fel costa 20 de lei. Opt astfel de pixuri costă … lei.
5p 3. Dacă A={2 , 3 , 4 , 5 }si B¿ {0 ,1 , 2} , atunci mulțimea A ∩ B este egală cu {…} .
5p 4. Pătratul ABCD are latura de 5 cm. Aria pătratului ABCDeste egală cu … cm2.
5p 5. În Figura 1 este reprezentată o sferă cu raza de 3 cm. Volumul sferei este egal cu … .

5p 6. In graficul de mai jos este prezentată repartiția elevilor claselor a VIII-a dintr-o școală, în
Funcție de notele obținute la teza de matematică pe semestrul I.

Numărul elevilor care au obținut nota 9 este .


SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH .
5p 2. Calculați media aritmetică a numerelor reale x=2 ( 4− √ 7 ) și y =2 √ 7 .
5p 3. Un autoturism a parcurs un traseu în două zile. În prima zi autoturismul a parcurs 30% din
lungimea traseului, iar în a doua zi autoturismul a parcurs restul de 350 km. Calculați lungimea
întregului traseu.
4. Se consideră funcția f : R → R , f ( x ) =ax+ 3, unde a este un număr real.
5p a)Determinați numărul real a știind că f (−3 )=0 .
5p b) Pentrua=1, arătați că triunghiul OAB este isoscel, unde A și B sunt punctele de intersecție a
graficului funcției f cu axele Ox , respectiv Oy ale sistemului de coordonate xOy .
( x+1 )2−4 x 2−x
5p 5. Se consideră expresia E ( x )= : 2 , unde x este un număr real, x ≠ 0 si x ≠ 1.
x x
Determinați numărul real m , m≠ 0 și m≠ 1, știind că E ( m )=5 .
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)
1. Figura 2 este schița unui patinoar în formă de dreptunghi ABCD, cu lungimea AD=30 √ 3 m
și
lățimea AB=30 m. Un patinator pornește din punctul M situat pe latura AB astfel încât
BM =10 m și patinează paralel cu diagonalele dreptunghiului atingând latura BC în N , latura
CD
în P, latura DA în Q și se întoarce în punctul M.

5p a) Calculați aria dreptunghiului ABCD.


5p b) Arătați căm ( ∢ NMQ )=60 ° .
5p c) Arătați că distanța parcursă de patinator pe traseul M → N → P →Q → M este egală cu
120m.
2. In Figura 3 este reprezentat un con circular drept cu înălțimeaVO , VO=12 cm. Segmentul
AB
este diametru al bazei conului și VA =15 cm.

5p a) Arătați că volumul conului circular drept este egal cu 324 π c m3 .


5p b) Calculați valoarea sinusului unghiului format de generatoarea conului cu planul bazei.
5p c) Conul se secționează cu un plan paralel cu planul bazei astfel încât aria secțiunii
formate este egală cu 9 π c m 2. Determinați distanța de la punctul V la planul de secțiune.
Testul 6 (Sesiunea 2015 specială)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 20 :2−10 este egal cu ......
a 25
5p 2. Dacă = , atunci a este egal cu ......
6 3
5p 3. Cel mai mic număr natural din intervalului ⌈ 2; 6 ⌉ este egal cu ....
5p 4. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 18cm. Lungimea unei laturi a
acestui triunghi este egală cu .... cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un con circular drept cu raza bazei AO=3cm şi

înălţimea VO=4cm. Generatoarea VA a acestui con este egală cu ..... cm.


5p 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile măsurate la o staţie
meteorologică, la aceeaşi oră, în fiecare zi a unei săptămâni din luna mai.
Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatura(0C) 13 15 14 13 12 19 16
Cea mai mică temperatură măsurată în acea săptămână a fost de .... 0C.
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCD A ' B' C ' D ' .
5p 2. Calculaţi media aritmetică a numerelor naturale care sunt divizori ai lui 7.
5p 3. Numerele x şi y sunt direct proporţionale cu numerele 3 şi 4. Determinaţi cele
două numere, ştiind că y este cu 14 mai mare decât x.
4. Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=x-5.
5p a) Calculaţi f(5).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.

2 1 ( x +3 ) (x −1)
5p 5. Se consideră expresia ( x )=(− )∶ 2 , unde x este număr real,
x−1 x+ 1 x −2 x +1
1
x ≠−3, x ≠−1, x ≠ 1. Arătaţi că ( x)= , pentru orice x număr real, x ≠−3, x ≠−1, x ≠ 1.
x +1
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unui steag format din două trapeze dreptunghice ABCD şi
EFCD, AE⊥ DC , în care , în care AB=EF=¿8dm, DC=¿6dm, AD=2 √ 3 dm şi punctul D este
mijlocul segmentului AE.
5p a) Arătaţi că aria trapezului ABCD este egală cu 14 √ 3 dm 2.
5p b) Calculaţi lungimea segmentului BF.
5p c) Arătaţi că unghiul BCF are măsura de 1200.
E F

D C Figura 2

A B

2. În Figura 3 este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD cu înălţimea


de 4m şi latura bazei de 8m.
5p a) Arătaţi că perimetrul pătratului ABCD este egal cu 32m.
5p b) Arătaţi că aria laterală a piramidei VABCD este egală cu 64 √ 2 m 2.
5p c) Determinaţi măsura unghiului dintre planul unei feţe laterale a piramidei şi

planul bazei.
Testul 7 (Anul şcolar 2014-2015)
SUBIECTUL I-Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10 ∙2−20 este egal cu ... .


a 3
5p 2. Dacă = , atunci a este egal cu ... .
4 2
5p 3.Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului [1,5]este egal cu ....
5p 4. Pătratul ABCD are latura de 6 cm . Perimetru acestui pătrat este egal cu ... cm .
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH . Măsura unghiului dintre dreptele AB şi
BF
este egală cu ...° .
5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia elevilor unei clase a VIII-a, în funcție de
notele obținute la teza de matematică pe semestrul al II-lea.

Numarul elevilor care au obtinut nota 10 este egal cu ... .


SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA ' B ' C ' D ' .
5p 2.Calculați media aritmetică a numerelor de două cifre, multipli ai lui 40.
5p 3.Mihai a cheltuit o sumă de bani în două zile. În prima zi Mihai a cheltuit 30% din sumă, iar în a
doua zi restul de 35 lei. Calculați suma de bani cheltuită de Mihai în prima zi.
4. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =x+2 .
5p a) Calculati f (−2).
5p b)Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy .
x2 −49 2 x +7 1
5p 5. Se consideră expresia E ( x )= − : , unde x este număr real, x ≠−1,
x2 −7 x x 2+ x x +1
x ≠ 0 şi x ≠ 7. Arătaţi că E ( x )=−1, pentru orice x număr real, x ≠−1 , x ≠ 0 şi x ≠ 2.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unui teren in forma de dreptunghi ABCD cu AB=150 m si
AD=100 m.
Punctul M este mijlocul laturii AD, iar punctul N este situat pe latura DC astfel Incat
DN =2 NC

5p a) Arătaţi că aria terenului ABCD este egala cu 1,5 ha.


5p b) Demonstraţi că triunghiul MNB este isoscel.
5p c) Calculați măsura unghiului format de dreptele MN și NB .
3. În Figura 3 este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD cu
VA =3 √ 5 dm
și AB=6 dm . Punctul M este mijlocul laturii AD.

5p a)Arătați că VM =6 dm .
5p b) Calculați câte grame de vopsea sunt necesasre pentru vopsiera suprafeței laterale a piramidei
știind că pentru vopsirea unei suprafețe de un decimetru pătrat se folosesc 30 grame de vopsea.

5p c) Demonstraţi că sinusul unghiului dintre planele (VAD) și (VBC ) este egal cu


√3 ..
2
Testul 8(Sesiunea 2015 rezervă)
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 10 : 5−2 este egal cu ......
x 5
5p 2. Dacă = , atunci x este egal cu .....
9 3
5p 3. Cel mai mic număr natural de două cifre este egal cu ....
5p 4. Trapezul ABCD are bazele AB=6cm şi CD=4cm. Linia mijlocie a trapezului
ABCD are lungimea de ..... cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un con circular drept cu raza bazei AO=3cm şi

generatoarea VA=5cm. Înălţimea VO a acestui con este egală cu ....cm.


5p 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile măsurate la o staţie
meteorologică, la aceeaşi oră, în fiecare zi a unei săptămâni din luna aprilie.

Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Temperatura(0C) 11 18 15 15 13 19 17

Cea mai mare temperatură măsurată în acea săptămână a fost egală cu .... 0C.
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.
5p 2. Calculaţi media geometrică a numerelor x=8−2 ∙3 şi y=23 .
5p 3. Într-o clasă cu 30 de elevi, numărul băieţilor reprezintă 40% din numărul
elevilor clasei. Determinaţi numărul fetelor din această clasă.
4. Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=x-3.
5p a) Calculaţi f(3).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p 5. Se consideră ( n ) =(3 n+7)2−2 ( 3 n+7 )+ 1 , unde n este număr natural.
Arătaţi că E(n) este pătrat perfect divizibil cu 9, pentru orice număr natural n.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unui aranjament floral dintr-un parc. Vârfurile dreptunghiului
ABCD sunt situate pe cercul de centru O şi rază OA=5 m, iar AB=8 m . Pe suprafaţa haşurată sunt
plantate flori, iar suprafaţa nehaşurată din interiorul cercului este acoperită cu gazon.
5p a) Arătaţi că lungimea cercului de centru O şi rază OA este egală cu 10 πm .
5p b) Calculaţi perimetrului dreptunghiului ABCD.
5p c) Arătaţi că suprafaţa acoperită cu gazon are aria mai mică decât 30,75 m 2. Se
consideră cunoscut faptul că 3,14< π <3,15 .

D C
Figura 2

A B
2. În Figura 3 este reprezentată o piramidă triunghiulară regulată VABC cu înălţimea
VO, BC=12 cm şi VM =6 cm , unde M este mijlocul segmentului BC.
5p a) Arătaţi că aria triunghiului VBC este egală cu 36 cm 2.
5p b) Calculaţi volumul piramidei VABC.
5p c) Demonstraţi că dreptele VA şi VM sunt perpendiculare.
V
Figura 3

OA
C
M
B
Testul 9 (Anul şcolar 2015-2016 Model)
SUBIECTUL I-Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 4 + 4 ∙(12−3) este egal cu … .


4 x x+ 4
5p 2. Daca = atunci este egal cu … .
3 6 4
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparține intervalului ( 0 , 7 ) este … .
5p 4. Perimetrul pătratului MNPQ este egal cu 24 cm. Lungimea diagonalei MP este egală cu … cm.
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH cu muchia de 5 cm. Aria totală a cubului
ABCDEFGH este egală cu … cm3.

5p 6. Într-o școală, pentru alegerea reprezentantului consiliului elevilor, au votat 600 de elevi.
Rezultatele votului sunt prezentate în diagrama de mai jos.

Numărul elevilor din școală care au votat pentru Mihai este egal cu … .
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cilindru circular drept cu secțiunea axială ABB’A’.
5p 2. Determinați numărul ab ´ ba=a
´ , scris în baza 10, știind că ab− ´ ( b−1 ), unde a și b sunt
numere diferite, prime între ele.
5p 3. Un biciclist a parcurs în trei zile un traseu cu lungimea de 108 km. În a doua zi, biciclistul a
parcurs cu 6 km mai mult decât în prima zi, iar în a treia zi biciclistul a parcurs cu 6 km mai mult
decât în a doua zi. Calculați distanța parcursă în prima zi.
4. Se consideră funcția f : R → R , f ( x ) =mx−6, unde m este număr real.
5p a) Determinați numărul real m pentru care punctul M (4 , 2) aparține graficului funcției f .
5p b) Pentru m=2, arătați că distanța de la originea sistemului de coordonate xOy la reprezentarea
6 √5
geometrică a graficului funcției f este egală cu .
5
x x−4 x −2 1
5p 5. Se consideră expresia E ( x )=
x+ 4
− ( +
x−2 x−4
−2 : ) x−2
, unde x este număr real,

x ≠ 2 si
x ≠ 4. Arătați că E ( x )=1 pentru orice x număr real, x ≠ 2 , x ≠ 4 .
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)
1. În Figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB=9 cm și punctele E ∈ ( AB ) și
F ∈(CD) astfel încât triunghiul AEF este echilateral cu AE=6 cm .
5p a) Arătați că aria triunghiului AEF este egală cu 9 √ 3 c m 2.
5p b) Calculați lungimea diagonalei AC a dreptunghiului ABCD.
5p c) Demonstrați că dreptele AC și EF sunt perpendiculare.
2. In Figura 3 este reprezentat schematic un cornet pentru înghețată în formă de con circular drept
a cărui secțiune axială este triunghiul AVB cu AB=10 cm și VB=13 cm .

5p a) Arătați că VO=12cm unde O este mijlocul segmentului AB.


5p b) Demonstrați că raportul dintre aria totală și aria laterală a conului circular drept este egală
1
cu 1 .
15
5p c) În cornet se pune înghețată. Știind că 700 de grame de înghețată au un volum de 1000 ml,
Arătați că în interiorul cornetului avem mai puțin de 221 grame de înghețată. Se consideră
cunoscut faptul că 3,14< π <3,15.
Testul 10(Sesiunea 2016 specială)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 10 ∙5−10 este egal cu ......
5p 2. Şase cărţi de acelaşi fel costă în total 24 lei. Trei dintre aceste cărţi costă în total ... lei.
5p 3. Cel mai mic număr natural care aparţine intervalului ⌈ 1; 4 ⌉ este egal cu ....
5p 4. Dreptunghiul ABCD are AB=5cm şi BC=3cm. Aria acestui dreptunghi este egală
cu ....cm 2.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un paralelipiped dreptunghic ABCD A ' B' C ' D ' .Măsura
unghiului dintre dreptele AD şi A A' este egală cu.… .0D. C

A B

Figura 1
D C

A B
5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia după vârstă a elevilor unui club
sportiv. Numărul elevilor acestui club sportiv care au vârsta de 7 ani este egal cu .....

Număr de elevi
140

120

100

80

60

40

20

0
6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH.
a 3 a−2 b
5p 2. Ştiind că =4, unde a şi b sunt numere reale nenule, arătaţi că =10 .
b b
5p 3. Preţul unui obiect este de 360 de lei. După o reducere cu p% din preţul obiectului,
noul preţ va fi de 324 lei. Determinaţi numărul p.
4.Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=x-4.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Arătaţi că triunghiul determinat de graficul funcţiei f şi axele sistemului de
coordonate xOy este isoscel..
x +2 x−3 25 5
5p 5. Se consideră expresia ( x )=( − − )∶ , unde x este un
x−3 x +2 ( x−3 )( x +2 ) x+2
număr real, x ≠−2, x ≠ 3 . Arătaţi că E( x )=2, pentru orice x număr real, , x ≠−2, x ≠ 3.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unui teren. ABCD şi BEFC sunt paralelograme cu AD=60 m,
AB=BE=80 m şi punctele A, B şi E sunt coliniare. Se consideră punctele M şi N pe laturile BE,
respectiv CD, astfel încât MN ⊥ BC şi BM =CN =60 m.

5p a) Arătaţi că perimetrul paralelogramului ABCD este egal cu 280m.


5p b) Demonstraţi că unghiul DAB are măsura de 600 .
5p c) Demonstraţi că aria suprafeţei CMEF este mai mică decât 2600 m2.

D N C F
Figura 2

A B M E
B M

2. În Figura 3 este reprezentată o piramidă triunghiulară regulată VABC, cu baza


triunghiul ABC şi AB=12 m. Punctul M este mijlocul segmentului BC şi VM =6 √ 3 m, iar VO este
înîlţimea piramidei.
5p a) Arătaţi că aria laterală a piramidei VABC este egală cu 108 √ 3 m2.
5p b) Arătaţi că volumul piramidei VABC este egal cu144 √ 2 m3 .
5p c) Demonstraţi că distanţa de la mijlocul înălţimii VO la dreapta VA este mai
mică decât 3m.

V
Figura 3

A
C
O M
B
Testul 11(Anul şcolar 2015-2016)
SUBIECTUL I-Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10 ∙5−50 este egal cu ... .


a 7
5p 2. Dacă = , atunci a este egal cu ... .
16 8
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului ¿este egal cu ... .
5p 4. Pătratul ABCD are latura de 3 cm. Perimetru acestui pătrat este egal cu ... cm .
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH . Măsura unghiului dintre dreptele AB şi
AD
este egală cu ...° .

5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia notelor obţinute la un test de matematică
de elevii unei clase a VIII-a dintr-o şcoală.

Conform diagramei, numărul elevilor care au obţinut nota 5 la acest test este egal cu ... .
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA ' B ' C ' D ' .
1 x y 10
5p 2. Ştiind că x=√ 3 şi y= , arătaţi că + = .
√3 y x 3
5p 3. În vacanţă, Mihai a economisit o sumă de bani. După ce a cheltuit două cincimi din această
sumă lui Mihai i-au mai rămas 72 de lei. Calculaţi suma de bani pe care a economisit-o Mihai în
vacanţă.
4. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =x+2 .
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy .
5p b) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficiul funcţiei f şi axele sistemului de coordonate
xOy .
1 2 1
5p 5. Se consideră expresia (
E ( x )= 1+ −
x−2 x+ 2 x −4 )
: 2 −x ( x−1 ) , unde x este număr real,
x ≠−2 şi x ≠ 2. Arătaţi că E ( x )=2, pentru orice x număr real, x ≠−2 şi x ≠ 2.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unui teren. Triunghiul ABC este echilateral cu AB=18 m şi punctul D
este situat pe dreapta BC astfel încât triunghiul ACD este obtuzunghic, cu CD=9 m . Punctul
E
este situat pe segmentul AD ,astfel încât ∢ ACE ≡ ∢ DCE .

5p a) Arătaţi că aria triunghiului ABC este egală cu 81 √ 3 m2.


5p b) Demonstraţi că dreptele EC şi AB sunt paralele.
5p c) Arătaţi că triunghiul EAC are perimetrul egal cu 6 ¿)m .
2. În Figura 3 este reprezentată o prismă dreaptă ABCDEF , cu baza triunghi echilateral,
AB=10 cm şi AD=10 √3 cm. Punctele M şi N sunt mijloacele segmentelor AD , respectiv
BE.

5p a) Arătaţi că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 30 cm .


5p b) Arătaţi că aria laterală a prismei este mai mică decât 525 cm 2 .
5p c) Demonstraţi că planele (CMN ) şi ( FMN ) sunt perpendiculare.
Testul 12 (Sesiunea 2016 rezervă 1)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 10−10:10 este egal cu ......
a 4
5p 2. Ştiind că = , numărul a ∙ b−12 este egal cu ......
3 b
5p 3. Suma numerelor întregi din intervalului ¿ este egală cu ....
5p 4. Suma lungimilor bazelor unui trapez ABCD este egală cu 20cm. Linia mijlocie a
acestui trapez are lungimea de ..... cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un con circular drept cu înălţimea VO=8cm raza bazei
AO=6cm. Generatoarea VA a acestui con are lungimea egală cu ..... cm.

5p 6. În graficul de mai jos este reprezentat profitul, exprimat în mii lei, realizat de o
firmă în ultimii cinci ani. În perioada menţionată, cel mai mare profit al firmei a fost realizat în
120

100

80

60

40

20

0
2011 2012 2013 2014 2015

anul .........
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.
+1 5 2 1 17
5p 2. Ştiind că = , unde a este un număr real nenul, arătaţi că a + 2 = .
a 2 a 4
5p 3. Un test conţine 10 întrebări. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar
pentru fiecare răspuns greşit se scad 2 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Un elev, care a răspuns la
toate cele 10 întrebări, a obţinut 36 de puncte. Determinaţi numărul de întrebări din test la care acest
elev a răspuns corect.
4.Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=x-3.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Determinaţi distanţa de la originea sistemului de coordonate xOy la graficul
funcţiei f .
1 2 1 4
5p 5. Se consideră expresia ( x )=( − + )∶ , unde x este un număr
x−2 x x+ 2 x (x 2−4)
real, x ≠−2, x ≠ 0 şi x ≠ 2. Arătaţi că E( x )=2, pentru orice x număr real, x ≠−2, x ≠ 0 , x ≠ 2.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În Figura 2 este reprezentat un romb ABCD, cu AB=10 cm şi m( ^ ABC)=1200.
5p a) Arătaţi că perimetrul rombului ABCD este egal cu 40cm.
5p b) Arătaţi că lungimea diagonalei AC este egală cu 10 √ 3 cm.
5p c) Pe laturile AB, BC, CD şi DA ale rombului ABCD se consideră punctele M,
N, P, respectiv Q, astfel încât MN ∥ AC şi MNPQ pătrat. Demonstraţi că MN =5 ( 3− √ 3 ) cm .

B D
Figura 2

2. În Figura 3 este reprezentată o prismă dreaptă ABCA’B’C’ cu baza triunghi


echilateral, AB=8 √ 3 cm şi AA’=5cm. Punctul M este mijlocul laturii AB.
5p a) Arătaţi că aria laterală a prismei este egală cu 120 √ 3 c m 2.
5p b) Arătaţi că C’M=13cm.
60
5p c) Demonstraţi că distanţa de la punctual C la planul (ABC’) este egală cu cm .
13
C’ A’
Figura 3
B’

C M A

Testul 13 (Sesiunea 2016 rezervă 2)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 3 ∙5−15 este egal cu ......
5p 2. Zece caiete de acelaşi fel costă în total 20 lei. Cinci dintre aceste caiete costă în total ... lei.
5p 3. Scrisă sub formă de interval, mulţimea M = { xϵ R|0 ≤ x ≤ 4 } este egală cu ....
5p 4. Perimetrul unui pătrat este egal cu 16cm. Lungimea laturii acestui pătrat este egală cu ......
cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cilindru circular drept cu raza de 4cm şi
generatoarea de 10cm. Aria laterală a acestui cilindru este egală cu .... π cm 2.
5p 6. Într-o şcoală, pentru alegerea reprezentantului consiliului elevilor, au votat 300 de
elevi. Rezultatele votului sunt prezentate în diagrama de mai jos. Numărul elevilor din şcoală care au
votat pentru Radu este .......
10%

50%

40%

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCD A ' B' C ' D ' .
1 2 1
5p 2. Ştiind că x + =−2, unde x este un număr real nenul, arătaţi că x + 2 =2.
x x
5p 3. Media aritmetică a două numere naturale este egală cu 9. Determinaţi cele două
numere, ştiind că unul dintre numere este cu 2 mai mare decât celălalt.
4.Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=x+4.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Arătaţi că triunghiul determinat de graficul funcţiei f şi axele sistemului de
coordonate xOy este isoscel.
(x−3)2−16 x 2−7 x , unde x este un număr
5p 5. Se consideră expresia ( x )= ∶
x+ 1 x
real, x ≠−1, x ≠ 0 şi x ≠ 7 . Arătaţi că E( x )=1, pentru orice x număr real, , x ≠−1, x ≠ 0 , x ≠ 7 .
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unui teren în formă de dreptunghi ABCD cu AB=150 m,
BC=100 m . Se consideră punctul M, mijlocul laturii AB şi punctul N situat pe segmentul DM, astfel
încât DN =2 MN .
5p a) Arătaţi că perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu 500m.
5p b) Arătaţi că punctele A, N şi C sunt coliniare.
5p c) Demonstraţi că aria triunghiului AMN este egală cu 1250 m 2.

D C

Figura 2 N
N
N
A B
M
2. În Figura 3 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD, cu muchia AB=4 √ 2cm .
Punctele M şi N sunt mijloacele segmentelor BC, respectiv AD.
5p a) Arătaţi că AM =2 √ 6 cm .
64 3
5p b) Arătaţi că volumul tetraedrului ABCD este egal cu cm .
3
5p c) Demonstraţi că unghiul dintre dreptele AB şi MN are măsura egală cu 45 0.
A
A
N
Figura 3

B
DD
M
C C

Testul 14 (Anul şcolar 2016-2017 Model)

SUBIECTUL I-Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 10+(3+7):10 este egal cu … .
5p 2. Şase caiete de acelaşi fel costă în total 18 lei. Trei dintre aceste caiete costă în total ... lei.
5p 3. Cel mai mare număr natural de două cifre este egal cu ... .
5p 4. În triunghiul echilateral ABC , măsura unghiului ABC este egală cu ...° .
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD, cu BC=5 cm . Suma lungimilor
tuturor muchiilor tetraedrului ABCD este egală cu ... cm .

5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia celor 30 de elevi ai unei clase a VIII-a. După
opţiunile lor referitoare la continuarea studiilor.

Conform diagramei, numărul elevilor din clasă care au optat pentru filiera teoretică este egal cu...
.
SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de
puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDA ' B ' C ' D ' .
5p 2. Calculaţi media geometrică a numerelor a=3100 :3 98 şi b=3 ∙2−2.
5p 3. Numerele x şi y sunt direct proporţionale cu numerele 5 şi 4 . Determinaţi numerele
x şi y ştiind că suma lor este egală cu 54.
4. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =2 x−4 .
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy .
5p b) În triunghiul determinat de graficul funcţiei f şi axele sistemului de coordonate xOy , calculaţi
lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei.
( x−2)2−2 ( x−2 ) +1 x+ 3
5p 5. Se consideră expresia E ( x )= : , unde x este un număr real,
x 2−9 x−3
x ≠−3 şi x ≠ 3.
Arătaţi că E ( x )=1, pentru orice x număr real, x ≠−3 şi x ≠ 3 .
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de
puncte)
1. In Figura 2 este schiţa unui teren în formă de trapez dreptunghic ABCD, cu AB∥ CD ,
AD ⊥ AB , AB=100 m, CD=60 m şi AD=40 √ 3 m. Segmentul CE , unde E ∈ ( AB ) ,
împarte
suprafaţa trapezului ABCD în două suprafeţe cu arii egale.

5p a) Arătaţi că aria trapezului ABCD este egală cu 3200 √ 3 m2.


5p b) Calculaţi măsura unghiului BCD.
5p c) Demonstraţi c triunghiul CEB este echilateral.
2. În Figura 3 este reprezentat un con circular drept, cu secţiunea axială VAB , raza bazei
OA=3 cm şi înălţimea VO=4 cm.

5p a) Arătaţi că aria bezei conului este egală cu 9 π cm 2 .


5p b) Calculaţi aria laterală a conului.
5p c) Pe cercul de centru O şi rază OA se consideră un punct C , astfel încât m ( ∢ BOC ) =90 ° .
12 √ 41
Demonstraţi că distanţa de la punctul O la planul (VBC ) este egală cu cm .
41
Testul 15 (Sesiunea 2017 specială)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 3 ∙10−10 este egal cu ......
5p 2. Patru kilograme de mere costă 12 lei. Două kilograme de mere, de acelaşi fel,
costă ... lei.
5p 3. Cel mai mare număr natural din intervalul ¿ este egal cu ....
5p 4. Un cerc are raza de 4,5cm. Lungimea acestui cerc este egală cu ...... π cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFH cu AB=2cm. Lungimea diagonalei
BH a cubului este egală cu .........cm.

H G

E F

Figura 1

C
D
A B

5p 6. În diagrama de mai jos sunt prezentate distanţele parcurse de cinci alergători, în


timpul unui antrenament de o otă. Conform diagramei, distanţa parcursă de Cosmin este mai mare decât
distanţa parcursă de Bogdan cu ........km.
18

16

14

12

10

Distanţa parcursă (exprimată în km)


8

0
Andrei Bogdan Cosmin Dan Eugen

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABC A ' B' C ' cu baza triunghiul
echilateral ABC.
6
5p 2. Arătaţi că media aritmetică a numerelor a=√ 64 şi b= +2− √18 este egală
√2
cu 5.
5p 3. Un biciclist a parcurs un traseu în două zile. În prima zi biciclistul a parcurs două
treimi din lungimea traseului, iar a doua zi a parcurs restul de 15km. Calculaţi lungimea traseului
parcurs de biciclist în cele două zile.
5p 4.Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=2x+4.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Calculaţi lungimea segmentului deteeminat de punctele de intersecţie ale
graficului funcţiei f cu axele sistemului de coordonate xOy.
x2 −x x+1 x−1 4
5p 5. Se consideră expresia ( x )= −( − )∶ 2 , unde x este un număr
x −1 x −1 x +1 x −1
real, x ≠−1 şi x ≠ 1. Arătaţi că E(x )=0 , pentru orice x număr real, , x ≠−1 şi x ≠ 1.

SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În Figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AD=12cm şi AC=20cm.
Punctul M este mijlocul laturii AD, iar punctul N se află pe latura CD, astfel încât DN=4cm.
5p a) Arătaţi că AB=16cm.
5p b) Arătaţi că raportul dintre aria triunghiului DMN şi aria triunghiului ABM este
1
egal cu .
4
5p c) Determinaţi distanţa de la punctul M la dreapta BN.
N C
D

M Figura 2

A B

2.
În Figura 3 este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD cu
VA =AB=12cm . Punctul M este mijlocul muchiei VC şi AC ∩BD ={ O }.
5p a) Arătaţi că aria pătratului ABCD este egală cu 144 cm 2.
5p b) Arătaţi că volumul piramidei VABCD este egal cu 288 √ 2 cm3 .
5p c) Calculaţi măsuraunghiului determinat de dreptele OM şi AB.
V

Figura 3
M

C B

O
OO O

A D
Testul 16 (Sesiunea 2017)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 20−20∶ 2 este egal cu ......
5p 2. Şase caiete de acelaşi fel costă 30 de lei. Trei caiete de acelaşi fel costă ... lei.
5p 3. Dacă A={ 1,2,3,4 } şi B= { 4,6,8 }, atunci mulţimea A ∩ B este egală cu { … . } .
5p 4. Aria unui pătrat cu latura de 6 cm este egală cu .....cm 2.
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD. Dacă suma lungimilor
tuturor muchiilor este egală cu 12cm, atunci lungimea muchiei AB este egală cu .....cm.
A
Figura 1

B
D

C
5p 6. În tabelul de mai jos este prezentat numărul de elevi al fiecăreia dintre clasele unei şcoli.
Conform tabelului, numărul total al elevilor de clasa a VIII-a ale acestei şcoli este egal cu........
Clasa a V-a A a V-a B a VI-a A a VI-a B a VII-a A a VII-a B a VIII-a A a VIII-a B
Număr de
25 26 30 28 24 26 30 28
elevi

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH.
1 2 5
5p 2. Arătaţi că ( 1+0,5 ) ( 1−0,5 )+( )= .
√2 4
5p 3. Determinaţi două numere, ştiind că media lor aritmetică este egală cu 150, iar
1
raportul celor două numere este egal cu .
2
4. Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=2x+3.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) În sistemul de coordonate xOy, determinaţi abscisa punctului care aparţine
graficului funcţiei f, ştiind că punctul are abscisa egală cu ordonata.
(x +2)2−9 x−1
5p 5. Se consideră ( x )= ∶ , unde x este număr real, x ≠−5, x ≠ 1 şi
x 2−25 x −5
x ≠ 5. Arătaţi că E(x )=1, pentru orice x număr real, , x ≠−5, x ≠ 1 şi x ≠ 5.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În Figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB=8 √ 3 cm şi AD=8 cm.
Pe segmentul BD se consideră punctele E şi F, astfel încât m( ^
DAE)=m( ^ ^ ).
EAF )=m( FAB
5p a) Arătaţi că perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu 16 ( √ 3+1 ) cm.
5p b) Demonstraţi că punctele A, F şi C sunt coliniare.
5p c) Ştiind că FM ∥ AB, unde M ∈( AD) şi N este punctul de intersecţie al
dreptelor FM şi AE, demonstraţi că dreptele DN şi AC sunt perpendiculare.
D C

E E
F
Figura 2

A B

2. În Figura 3 este reprezentat un cilindru circular drept cu generatoarea


'
A A =12 cm. Segmentul AB este diametru al bazei cilindrului, AB=10 cm şi punctul O’ este
mijlocul diametrului A’B’.
5p a) Arătaţi că aria laterală a cilindrului circular drept este egală cu 120 π cm2 .
5p b) Demonstraţi că segmentul A’B are lungimea mai mică de 16cm.
5p c) Calculaţi valoarea sinusului unghiului dintre dreapta AO’ şi planul uneia dintre
bazele cilindrului circular drept.
O’
B’
A’

Figura 3

A B
Testul 17 (Sesiunea 2017 rezervă)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele(30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 18−12∶ 3 este egal cu ......
5p 2. Dintre cei 30 de elevi ai unei clase, o treime sunt fete. Numărul fetelor din clasă
este egal cu .......
5p 3. Cel mai mare număr întreg din intervalul ⌈−4 ; 2 ⌉ este ....
5p 4. Dacă un dreptunghi are lungimea de 12cm şi lăţimea de 5cm, atunci aria acestui
dreptunghi este egală cu ...... cm 2.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD A
cu AB=6cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului este
egală cu ……cm. Figura 1

B
D

5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia celor 400 de elevi ai unei şcoli, în funcţie de
modul lor de deplasare la şcoală. Conform diagramei, numărul elevilor care se deplasează la şcoală cu
bicicleta este egal cu ........
25% 25%

20%
30%

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABC A ' B' C ' cu baza triunghiul
echilateral ABC.
3
5p 2. Arătaţi că media geometrică a numerelor a=0,36 şi b=0,64 este egală cu .
10
3
5p 3. Un turist a parcurs un traseu în două zile. În prima zi a parcurs din lungimea
5
traseului, iar a doua zi restul de 12km. Calculaţi lungimea traseului parcurs de turist în cele două zile.
4.Se consideră f ∶ R ⟶ R , f(x)=x+3.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) În triunghiul determinat de graficul funcţiei f şi axele sistemului de coordonate
xOy, determinaţi lungimea bisectoarei unghiului drept.
2 x 2−18 10( x−3)
5p 5. Se consideră ( x )=
2
∶ , unde x este număr real, x ≠−3 şi
x +6 x +9 5 x +15
x ≠ 3. Arătaţi că E(x )=1, pentru orice x număr real, , x ≠−3 şi x ≠ 3.
SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unui teren. Patrulaterul ABCD este paralelogram cu
AB=12 √2 m , BC=12 m, m ( ^ DAB ) =450 şi triunghiul DCF este dreptunghic isoscel cu
DFC )=90 0.
m (^
5p a) Arătaţi că perimetrul triunghiului DCF este egal cu 12 ( √ 2+2 ) m .
5p b) Arătaţi că aria terenului este egală cu 216 m 2.
5p c) Demonstraţi că dreptele CD şi BF sunt perpendiculare.

Figura 2

D C

A B

2. ABCD A ' B' C ' D ' cu AB=6 cm . Punctele M şi


În Figura 3 este reprezentat un cub
N sunt mijloacele segmentelor A A' , respectiv B B' .
5p a) Arătaţi că volumul cubului ABCD A ' B' C ' D ' este egal cu 216 cm 3.
5p b) Demonstraţi că dreptele BM şi CO sunt coplanare, unde punctul O este
mijlocul segmentului AD’.
5p c) Calculaí valoarea tangentei unghiului determinat de dreptele BD’ şi C’N.

D’ C’

A’ B’
Figura 3

M D N
C

A B
Testul 18 (SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ Anul şcolar 2015-2016)
SUBIECTUL I (30 puncte) Pe foaia de examen se trec numai rezultatele.
5p 1. Rezultatul calculului ( 0,7 ∙ 100−700 :10 )2015 este...
5p 2. Cel mai mic număr întreg care aparţine intervalului (-3;5) este...
5p 3. x √ 72
Dacă = atunci x=...
√2 3
5p 4. Dacă lungimea unui cerc este de 6 π cm, atunci aria sa este de ...cm².
5p 5. Dacă un triunghi echilateral are aria de 9√ 3 m² atunci perimetrul său este de ...m.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt trecute rezultatele elevilor unei clase la testul iniţial.Numărul
elevilor care au obţinut cel puţin nota 8 este...

Nota 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr elevi 1 4 5 3 6 5 3 3

SUBIECTUL II (30 puncte) Pe foaia de examen se trec rezolvările complete.


5p 1. Desenaţi pe foaia de examen un cub şi notaţi-l SIMULARE.
5p 2. Demonstraţi că numărul a=2015+2∙(1+2+3+...+2014) este pătrat perfect.
5p 3. 1
Din suma de 84 de lei pe care o are, un elev cheltuieste 50% pe un ghiozdan, din restul
3
banilor cheltuieşte pe o culegere iar suma rămasă o foloseşte pentru achiziţionarea unui ceas.
Aflaţi preţul ceasului.
5p 1 1 1
4. a) Fie S= + + . Stabiliţi valoarea logică a propoziţiei “ S∈ N ”.
√ 2+ √ 1 √ 3+√ 2 √ 4+ √ 3
5p
b) Determinaţi mulţimea M ={ x ∈ Z|‫ ׀‬2 x−1 ‫<׀‬7 }.
5p
5. Aflaţi numerele naturale a, b şi c ştiind că sunt direct proporţionale cu 9, 12 respectiv 6 iar
media lor aritmetică este 45.

SUBIECTUL III (30 puncte) Pe foaia de examen se trec rezultatele complete.


1. Două parcele dreptunghiulare, ca în figură, sunt semănate cu roşii şi spanac. Se ştie că AB= 6
m, AD= 4 m EF=3 m și BE=x m, EF= 3 m şi AE= x m.
A D E
D

SPANAC
ROŞII
G F

B C
5p a) Să se determine în funcţie de ¿ 4 , x ∈ R , suprafaţa totală a celor două parcele.
5p b) Să se determine x în cazul în care suprafaţa semănată cu spanac este de 24 m2.
5p c) Pentru x= 12 m, să se determine distanţa de la punctul A la dreapta CE.
2.Un teren de joacă are forma unui romb ABCD cu AB = 6 m şi m∢ ( BAD )=600 . În punctul D
5p este instalat un panou de baschet MD cu înălţimea de 3 m, MD⊥(ABC).
5p a) Calculaţi sin∢ ( MA ; BC )
5p b) Demonstraţi că AC⊥MB.
c) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului MAC.

Testul 19 (SIMULARE la MATEMATICĂ decembrie 2015)

SUBIECTUL I- Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. ( 30 puncte)

5p. 1. Rezultatul calculului 3+3 :30 este...

7 7
5p. 2. Numărul cu mai mare decât este…
2 3
5p. 3. Suma numerelor de două cifre care au cifra unităţilor 3 este egală cu ...........
5p. 4.Un triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 8 cm are aria egală cu.....
5p. 5. Volumul unui cub este 216 cm3. Diagonala cubului are lungimea…..
5p. 6. Suma vârstelor a doi fraţi este 28, iar diferenţa vârstelor acestora este 6. Vârstele fraţilor sunt....
şi ...
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p. 1.Desenaţi pe foaia de examen piramida patrulateră regulată NUMAR.
5p. 2.Un muncitor termină o lucrare în 4 ore. Altul termină aceeaşi lucrare în 6 ore. Ei lucreaza
impreuna 2 ore. Ce raport din lucrare ramâne neefectuat?
2 2
5p. 3 Calculaţi [2,90]-{0,(6)}+[-1 ]-{-3 }
3 3
5p 4. Un câine şi o broască iau startul împreună. Ei fac sărituri din 27 în 27 cm , respectiv din 4 cm în
4 cm. La ce distanţă se întâlnesc a treia oara, fără a număra startul.
5p 5.Fie patru unghiuri formate în jurul unui punct care au măsurile: x ; 10 0 + x ; 200 + x ; 300
+ x Determinaţi măsura celui mai mare dintre unghiuri .
5p. 6. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte un elev într-o bancă , rămân 6 elevi în
picioare. Dacă se aşează câte 2 elevi într-o bancă , iar într-o bancă se aşează unul singur,
rămân 4 bănci libere.
a) Câte bănci sunt în clasă ?
b) Câţi elevi sunt în clasă ?
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 puncte)
1. Fie trapezul ABCD, cu AB|| CD. Diagonalele AC şi BD sunt bisectoarele unghiurilor A,
respectiv B. Unghiul ascuţit format de diagonale are măsura de 600, iar baza mică, CD, are
lungimea 10 cm.
Determinaţi:
a)lungimea bazei mari;
b) distanţa dintre bazele trapezului;
c) aria trapezului;
2.Fie cubul ABCDA’B’C’D’ cu AB = 10 cm , AC∩BD = {P}, A’B∩B’A = {Q}.Arătaţi că:a) PQ||
(BCC’)
b) BA’ ┴ (ADB’)
c) AC’┴(A’BD)

Testul 20 (SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ – decembrie 2015)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)


5 p. 1. Rezultatul calculului 27 : 3  1 este egal cu …
5 p.
2. Dintre numerele a  2 5 şi b  19 , mai mare este numărul …
5 p. 3. O jumătate din 500 este egală cu ….
5 p. 4. Un romb are perimetrul egal cu 36 cm. Latura rombului are lungimea egală cu …
5 p. 5. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile bazei de 4cm şi, respectiv 3 cm. Diagonala bazei
este egală cu … cm.
5 p. 6. În tabelul alăturat sunt reprezentate rezultatele obţinute de către elevii clasei a VIII-a A la testarea
iniţială la matematică. Au obţinut note sub 5 un număr de .... elevi.
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 0 1 3 4 2 6 4 3 3

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


5 p. 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată VABCD.
5 p. 2. 60% din cei 35 de elevi ai unei clase sunt băieţi. Câte fete sunt în clasă?
 1 26 
2, 3; ; 121; 0;  5; 17; ; 129   
3. Determinaţi elementele mulţimii  3 13  .
4. Un agricultor a vândut la piaţă 30 kg de ardei cu 4,5 lei/kg şi un număr dublu de kg de cartofi cu
1,5 lei/kg. De asemenea, el a vândut şi roşii, o cantitate egală cu jumătate din masa totală a ardeilor
şi cartofilor.
5 p. a) Câţi lei a încasat din vânzarea cartofilor?
5 p. b) Dacă 1 kg de roşii a costat 2,2 lei, câţi lei avea agricultorul după ce a vândut toată marfa.
5 p. E  x   2x  1 - 2  3x – 2 
2
 2x  1   3x – 2 
2

5. Fie expresia , cu x   . Arătaţi că


E  x  3 – x
2

pentru orice x număr real.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


D   BC 
1. Fie ABC echilateral, iar AD, bisectoarea unghiului A, unde . Ştim că AD  4 3 cm.
5 p. a) Calculaţi aria triunghiului ABC.
5 p. b) Determinaţi distanţa de la punctul D la latura AB.
5 p. c) Fie M şi N mijloacele, respectiv ale laturilor AB şi AC ale triunghiului. Arătaţi că AMDN es
romb.
5 p. d) Dacă G este centrul de greutate al triunghiului ABC, determinaţi aria triunghiului GDN.
2. O cutie în formă de cub ABCDA’BC’D’ are latura AB  8 cm.
5 p. a). Demonstraţi că AD '  CB ' .
5 p. b). Aflaţi lungimea diagonalei BD ' .

Testul 21 (SIMULARE DECEMBRIE 2015)

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 48 : 6  6 este egal cu ….


5p 2. 25% din 200 este egal cu ….
5p 3. În intervalul (–3;2] se află un număr de ... numere naturale.
5p 4. Dacă un romb are perimetrul de 28 cm, atunci latura rombului are lungimea egală cu ... cm.
5p 5. Se consideră cubul ABCDA’B’C’D’ din figura 1. O muchie a cubului paralelă cu BA este....

Figura 1
5p 6. În tabelul de mai jos se prezintă repartizarea după înălţime a sportivilor participanţi la un
cantonament.
Înălţimea (cm) 150–159 160–169 170-179 180–189 190-199
Număr elevi 3 4 6 12 8
Numărul sportivilor cu înălţimea de cel mult 169cm este egal cu … .
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, piramida patrulateră regulată VAPOR, cu vârful V.


4
5p a   40  ( 5  2) 2  
2. Calculaţi media aritmetică a numerelor
  7 şi b  0,4  15 .
5p 3. Raportul a două numere este 2,6. Aflaţi cele două numere ştiind că unul dintre ele este
cu 24 mai mare decât celălalt.
A   x   / 2 x  1  13
4. Se consideră mulţimea .
5p a) Scrieţi mulţimea A sub formă de interval.
5p
b) Calculaţi suma elementelor mulţimii A .
5p
5. Arătaţi că
 2
 2
a  n  2015n n  2015n  4  4  este pătrat perfect pentru orice n   .
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În figura 2 este reprezentat semnul de circulaţie ”Accesul interzis”, care este format
din dreptunghiul ABCD în interiorul unui cerc de cu raza de 20cm. Interiorul dreptunghiului
este alb, iar exteriorul dreptunghiului
este roşu. Se ştie că AB=25cm şi BC=5cm.

5p a) Arătaţi că triunghiului ABC are perimetrul de5 4  26
cm.

5p Calculaţi aria zonei colorate în alb.
5p b)
c) Stabiliţi dacă zona colorată în roşu este mai mare de 11dm2.
Se consideră cunoscut faptul că 3,14    3,15 . Figura 2
2. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ cu
AB  12 cm,
BC  9 cm şi AA '  20 cm.
5p a) Arătaţi că diagonala paralelipipedului are 25 cm.
5p b) Calculaţi tangenta unghiului format de dreptele AD şi B’C.
5p MN  AB ' C 
c) Stabiliţi dacă , unde M şi N sunt mijloacele muchiilor AD şi respectiv AA’.
Testul 22 (SIMULARE decembrie 2015)

SUBIECTUL I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1.Rezultatul calculului 18−6 ∙3 este egal cu………
5p 2.Daca 20 reprezintă 50% dintr-un număr, atunci numărul este egal cu………
5p 3.Scrisă sub formă de interval, mulțimea I={ x ∈ R∨−3 ≤ x< 1 } este egală cu….
2
5p 4.Un dreptunghi are lungimea de 12cm și lățimea egală cu din lungime. Atunci
3
aria dreptunghiului este ……….. .
5p 5.În figura 1 este reprezentat un cub ABCD A ' B' C ' D ' .Măsura unghiului
determinat de dreptele AD și B B' este egală cu………..
D’ C’

A’
B’

D
C

A B
5p 6.În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obținute la un test de elevii unei clase.
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 2 5 4 5 6 4 1
Nr.elevi
La acest test nota 9 a fost obținută de….elevi.
SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
' ' '
5p 1.Desenați pe foaia de examen prisma triunghiulară regulată dreaptă ABC A B C .
5 6
5p 2.Se consideră numerele a= și b= +1. Calculați media armonică a celor
√ 6+ 1 √6
două numere.
5p 3.Un număr natural împărțit la 7 dă restul 1 și împărțit la 3 dă restul 2. Aflați restul
Împărțirii acestui număr la 21.
4.Se consideră expresia: E(x)=( x +2 )2 +2 ( x 2−4 ) + ( x−2 )2 .
5p a)Demonstrați că E(x)=4 x2
5p b)Calculați E(√ 5 ¿∙ E ¿).
5p 5.Aflați numerele reale x și y dacă x 2−2 x+ y 2 + 4 y +5=0.
SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Figura 2 reprezintă schița unui teren în formă de dreptunghi ABCD, cu dimensiunile
AB=11m și BC=4m. Terenul este împărțit în 3 parcele de gardul AQ și gardul CP,P (AB),
Q∈(CD) astfel încât BP=DQ=3m.
D Q C

B
A P B

5p a)Calculați lungimea gardului CP.


5p b)Aflați aria terenului APCQ.
5p c)Să se calculeze distanța de la punctul D la gardul AQ.

2. În figura 3 este reprezentată schematic o cutie de carton în formă de cub având lungimea
muchiei AB=16cm

D’ C’

A’

B’

D
C P C

A B

5p a)Calculați aria dreptunghiului ACC’A’


5p b)Să se determine măsura unghiului dintre dreptele AD’ si B’C’
5p c)În cutie se așează un creion cu vârful în punctul P (AC) , acesta se sprijină pe
A’,cu CP=2cm. Demonstrați că lungimea A’P este mai mică decât 16 √ 3 cm.
Testul 23 (SIMULARE noiembrie 2016)

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)


5p 4. Rezultatul calculului 48 : 6  2  6 este egal cu ….
5p 5. 25% din 300 este egal cu ….
5p 3. În intervalul (–3;4] se află un număr de ... numere naturale.
5p 4.Dacă un romb are perimetrul de 24 cm, atunci latura rombului are lungimea egală cu ... cm.
5p 5.Se consideră prisma triunghiulară regulată ABCA’B’C’. Măsura unghiului dintre AB şi B’C’
este …..
5p 6.În tabelul de mai jos se prezintă repartizarea după înălţime a sportivilor participanţi la
un cantonament.
Înălţimea (cm) 150–159 160–169 170-179 180–189 190-199
Număr elevi 3 4 6 12 8
Numărul sportivilor cu înălţimea de cel mult 179cm este egal cu … .
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Desenaţi pe foaia de examen piramida patrulateră regulată NUMAR.
5p
5p 2. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că sunt direct proporţionale cu 8, respectiv 6
iar media lor aritmetică este 42.
3. Un agricultor a vândut la piaţă 30 kg de ardei cu 4,5 lei/kg şi un număr dublu de kg de
cartofi cu 1,5 lei/kg. De asemenea, el a vândut şi roşii, o cantitate egală cu jumătate din masa
totală a ardeilor şi cartofilor.
5p a) Câţi lei a încasat din vânzarea cartofilor?
b) Dacă 1 kg de roşii a costat 2,2 lei, câţi lei avea agricultorul după ce a vândut toată ma
5p 1 1 1
4. Fie S= + + .
5p √ 2+ √ 1 √ 3+√ 2 √ 4+ √ 3
Stabiliţi valoarea logică a propoziţiei “ S∈ N ”.
5p
5. Determinaţi mulţimea M ={ x ∈ Z|‫ ׀‬2 x−1 ‫<׀‬5 }.
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Fie ABC echilateral, iar AD bisectoarea unghiului A, unde
D    . Ştim că AD  4 3 cm.
BC
a) Calculaţi aria triunghiului ABC.
5p
b) Determinaţi distanţa de la punctul D la latura AB.
5p c)Fie M şi N mijloacele laturilor AB şi respectiv AC ale triunghiului. Arătaţi că AMDN este
5p romb.
2. În figura 1 este reprezentată schematic o cutie de carton în formă de cub având
lungimea muchiei AB=8cm.
a) Calculaţi aria dreptunghiului ACGE.
5p b) Să se determine măsura unghiului dintre dreptele AH şi FG.
5p c) În cutie se aşează un creion cu vârful în punctul I (AC), acesta se sprijină pe E, cu
5p CI=2 √ 2 cm. Demonstraţi că lungimea EI este mai mică decât 12cm.

Testul 24

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)


5P 1. 15-15:5=………………
5P 2. Dacă x + 9=19 atunci x=..................
5P 3. 25% din 60 este=................................
5P 4. Perimetrul paralelogramului ABCD cu AB=8cm și BC=3cm este=.............................
5p 5. Câți litri de apă încap într-o vază în formă de cub cu muchia=2dm ?
5p 6. Notele obținute la teză de către elevii clasei a VIII-a sunt prezentate în tabel.
NOTE OBȚINUTE TOTAL
CLASA ELEVI
1-4,99 5-6,99 7-8,99 9-10
a VIII-a 5 elevi 7elevi 8elevi 5elevi 25
ELEVI
Câți elevi au luat cel puțin 7 ?

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


5p 1.Desenați un tetraedru notat ABCD.
2
5p 2. Arătați că nr. A= ( −1¿(2 √ 3+3) este număr natural.
√3
5p. 3.Doi tineri au împreună 520 lei.Dacă primul tânăr îi dă celui de al doilea 20 lei atunci ei vor avea
sume egale.Ce sumă de bani are fiecare din ei?
x2 −4
−1
2+ x
10p 4. Se consideră E(x¿=
( 1−
x2 ) ∙
x2
unde xR { -1; 0; 2}
x+2
a) Arătați că E(x)= b)Aflați x Z pentru care E(x) Z
x+1
5p 5. Demonstrați că următoarea propoziție este adevărată:
Dacă trei numere sunt direct proporționale cu 3; 5 respectiv 8 atunci inversele lor sunt direct
proporționale cu 40; 24 respectiv 15.

SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

15p 1. Un teren în formă de pătrat cu latura=6hm se împarte în 3 suprafețe astfel încât S1 este
dreptunghi cu aria egală cu 1/3 din aria pătratului iar S2 respectiv S3 sunt în formă de trapez
dreptunghic.Notăm dimensiunile dreptunghiului cu x și y .
A
S2
B x
S3

y S1

a)Aflați x și y știind că sunt numere naturale și x<y.


b)Aflați S3 .
c)Terenurile sunt împrejmuite cu un gard care l=6hm
costă 15 lei metrul liniar.Aflați costul total al lucrării.
15p 2. Un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’ are dimensiunile
AB=4 cm BC= 3cm AA’=6cm .
a) Aflați perimetrul ∆D’AC.
b) Determinați distanța de la D’ la AC.
c) Aflați tangenta unghiului diedru format de
planele (D’AC) și (ABD) D’ C’

A’ B’

D C

A B

Testul 25

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 4 – 4 : 2 este egal cu …
5p 2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 10 şi 15 este egal cu ……
5p 3. Dintre numerele a=2,35 şi b=2,3 (5 ) , numărul mai mic este ……

5p 4. Media geometrica a numerelor


 3 1 
şi
3 1
este egală cu …...
5p 5. Suma muchiilor unui cub cu latura de 4 cm, este egală cu ….. cm.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate numărul de probleme rezolvate de 5 elevi. În medie
ei au rezolvat …….. probleme.
Numele Bianca Iulia Olga Bogdan Mihai
Număr probleme 8 6 7 9 5

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C'.
5p 2. Arătați că numărul n = 41 + 42 + 43 + … + 42016, este divizibil cu 84.
5p 3. Determinați numerele de forma abcd , care sunt divizibile cu 5 și a + d = 7∙(b + c).
5p 4. Într-o sală de clasă dacă așezăm câte 2 elevi într-o bancă, rămân 4 elevi în picioare iar dacă
așezăm câte 3 elevi într-o bancă, rămân 2 bănci goale. Câți elevi și câte bănci sunt în sala de
clasă?
5. Fie funcția f : R→R, f (x) = x – 3.
5p a) Reprezentați grafic funcția f, în sistemul de axe ortogonale xOy.
5p b) Aflați perimetrul triunghiului determinată de graficul funcției cu axele xOy.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 1 este reprezentată o sală în formă de dreptunghi ABCD, cu AB = 20 m, BC = 6 m,
MN = x m și DN ¿ MC.
5p a) Aflați în funcție de x aria trapezului ABMN.
5p b) Determinați valoarea lui x, dacă aria dreptunghiului reprezintă 60% din aria trapezului.
5p c) Dacă x = 4 m, aflați perimetrul trapezului ABMN.
N M
D C

x m

6 m

B
A 20 m

Figura 1
2. O piramidă patrulateră regulată dreaptă VABCD are latura bazei de 16 cm şi apotema egală
cu 16 cm.
5p a) Calculaţi aria totală şi volumul piramidei.
5p b) Calculaţi măsura unghului format de planele (VBC) şi (ABC).
1
5p c) Piramida VABCD se secționează cu un plan paralel cu planul bazei dus la 4 față de vârf.
Aflați volumul trunchiului de piramidă format.

Testul 26

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 3 ∙ 10 – 9 ∙ 3 este egal cu …..
5p 2. Suma divizorilor naturali ai numărului 9 este egală cu ....
5p 3. Restul împărţirii numărului 43 la numărul 4 este egal cu ...
5p 4. Un romb are latura de 6 cm şi un unghi de 60o. Aria rombului este egală cu ... cm2.
5p 5. Aria totală a unui cub cu latura de 1 cm este egală cu ... cm2.
5p 6. La concursurile școlare pe discipline au participat elevii conform tabelului de mai jos.
Numărul total de elevi care au participat este de .......

DISCIPLINA MATEMATIC FIZICĂ CHIMIE BIOLOGIE


Ă
NUMĂR ELEVI 24 18 12 16

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramida triunghiulară regulată VABC


5p 2. Pentru 25 caiete de matematică și limba română s-a plătit 58,9 lei. Aflați câte caiete sunt de
fiecare tip, dacă un caiet de matematică costă 2,2 lei, iar un caiet de limba română costă 2,5 lei
5p 3. Arătați că numărul n = 51 + 52 + 53 + … + 52016, este divizibil cu 780.
5p 4. Reprezentaţi grafic funcţia f : R→ R , f (x) = x + 5.
2
x +1 x x +1 x +5 x+ 6
5. Fie
(
E ( x )= 2 + 2 − 2 : 3
)
x −2 x x −4 x +2 x x −4 x 2 + 4 x
x−2
E ( x )=
5p a) Arătați că x +3
5p b) Determinați valorile întregi ale lui x pentru care E ( x)∈ Z .

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 1 este schița unui obiect ornamental format din pătratul ABCD și un disc de centru O
și rază 20 cm. Punctul O este intersecția diagonalelor pătratului ABCD; iar punctele A; B; C; D
sunt situate pe circumferința discului.
5p a) Calculați lungimea circumferinței discului.
5p b) Arătați că aria pătratului ABCD este egală cu 8 dm2:
5p c) Arătați că suma ariilor porțiunilor nehașurate este mai mică de 4,6 dm2. (3,14 ≤  π  ≤ 3,15)

Figura 1.

2. O piesă metalică are forma unui trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’
reprezentată în figura 2. Secţiunea diagonală AC C’A’ este un trapez ortodiagonal (diagonalele
perpendiculare A C’ și A’C) AB = 12 cm, A’B’ = 4 cm.

5p a) Arătați că înălțimea trunchiului de piramidă este 8 √2 cm.


5p b) Aflați aria laterală a trunchiului de piramidă..
5p c) Aflați înălțimea piramidei din care provine trunchiul.
Figura 2
V

D’ C’

O’
M’
A’
B’
P

D C

M
O

A B

Testul 27

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 14 25 : 5 este egal cu ...


5p 2. Descompus în factori primi, numărul 18 este egal cu ...
5p 3. Dacă 5 robinete umple un bazin în 4 ore, atunci 2 robinete vor umple același bazin în …. ore
5p 4. Un cub are aria totală egală cu 96 cm2. Muchia cubului are lungimea de ... cm.
5p 5. O piramidă patrulateră regulată are apotema de 10 cm şi perimetrul bazei egal cu 40 cm. Aria
laterală a piramidei este egală cu … cm2.
5p 6. În tabelul de mai jos este prezentat prețul pentru o tabără. Mai ieftină este tabăra numărul ….

Numărul I II III
Număr zile 7 10 14
Preț 350 400 700

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată MARC.


5p 2. Arătați că numărul n = 4n∙52n∙5 – 4n∙25n, este pătrat perfect (n este număr natural).
5p 3. Aflaţi trei numere naturale a, b, c dacă: a·b = 60; b·c = 140; a·c = 84.
4. Se consideră funcția f : R→R, f (x) = ax + b, unde a și b sunt numere reale.
5p a) Calculați valorile numerelor a și b dacă f (-1) = -5 și f (2) = 7.
5p b) Pentru a = 4 și b = -1, reprezentați grafic funcția f, în sistemul de axe ortogonale xOy.
x +2 x−3 x −1 x 2 +3 x +2 x−1
5p 5. Arătați că
(
E ( x )= + − :
)
x 2− x x 2 −1 x 2 + x x 3−2 x 2 + x
=
x +2

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. O grădină este reprezentată schematic printr-un trapez dreptunghic, în care se cunosc bazele de
4 m şi 10 m iar înălţimea de 8 m.
5p a) Calculaţi aria trapezului.
5p b) Aflați lungimea diagonalelor.
5p c) Câţi metri de gard sunt necesari pentru împrejmuirea grădinii.
2. O piesă din plumb are forma unei piramide patrulatere regulate VABCD cu latura bazei de 24

cm şi înălţimea egală cu 12 √ 3 cm.


5p a) Calculaţi aria totală şi volumul piramidei.
5p b) Calculaţi măsura unghului format de planele (VBC) şi (ABC).

5p c) Aflaţi masa piesei dacă densitatea plumbului este 11, 3 g/cm3, iar √3 = 1,7.

Testul 28

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului: 5+5 ∶5 este ..........
2. Cinci pixuri de acelaşi tip costă 20 lei. Patru pixuri de acelaşi fel costă ...........lei. 5p
3. Cel mai mic număr natural cu 3 cifre distincte este egal cu ........ 5p
4. Într-un triunghi ABC, echilateral, AB=12cm. Perimetrul triunghiului ABC este .... cm. 5p
5. Suma lungimilor muchiilor unui cub cu latura de 8cm este egală cu ........ cm. 5p
6. În tabelul de mai jos sunt reprezentaţi elevii clasei a VIII-a ai unei şcoli gimnaziale, împreună
cu opţiunile lor de continuare a studiilor:

Nr. crt. Liceu Liceu tehnologic Liceu Liceu tehnologic – clasă de


teoretic – clasă de liceu pedagogic şcoală de arte şi meserii
Elevi 45 28 12 15
Numărul total al elevilor care optează pentru un liceu tehnologic este ........ 5p
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Desenaţi pe foaia de examen o prismă patrulateră regulată notată SIMULARE. 5p
2. Calculaţi media aritmetică a numerelor: a=299 ∶ 298 +4 şi b=√ 49+3 0. 5p
3. Numerele naturale x şi y sunt direct proporţionale cu 4 şi, respectiv 5. Suma lor este 27. Aflaţi
numerele. 5p
4. Fie funcţia f : R → R , f ( x ) = -x + 4.
a) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe ortogonale. 5p
b) Aflaţi aria figurii determinate de graficul funcţiei f şi axele de coordonate. 5p
(x +1)2 +( x+ 2)2 +2 ( x +1 ) ( x +2) −3 3
5. Fie ( x )= 2
4 x −9
, unde x ∈ R ∖
2 2{ }
; . Arătaţi că pentru

orice
2 x+3
x∈ R∖ {−32 ; 32 } , avem: ( x )=
2 x−3
. 5p

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. Considerăm un dreptunghi ABCD cu AB=8cm şi BC=6cm. Fie M mijlocul laturii [AB] şi N


mijlocul laturii [BC].
a) Aflaţi diagonala BD. 5p
b) Calculaţi aria dreptunghiului ABCD. 5p
c) Aflaţi aria triunghiului MND. 5p
2. Se dă un con circular drept ca în figură în care OA=4cm şi VO=3cm.
a) Aflaţi aria bazei conului. 5p
b) Volumul conului. 5p
c) Considerăm pe cercul bazei un punct C astfel încât CA=CB. Aflaţi distanţa de la A la planul
(VBC). 5p

Testul 29
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
(5p) 1. Rezultatul calculului 5 – 3  6 : 2 este egal cu … .
2

A   2;  1; 0; 4 B   5;  1; 0; 3
(5p) 2. Fie mulţimile şi . Atunci A \ B  {}
(5p) 3. Într-o urnă sunt 21 de bile albe şi 19 bile negre. Se extrage o bilă. Probabilitatea ca bila
extrasă să fie albă este egală cu … .
(5p) 4. Lungimea unui cerc este de 18π cm. Lungimea diametrului cercului este de … cm.
(5p) 5. Aria totală a unei prisme triunghiulare regulate este egală cu 100  50 3 cm2, iar aria ei
laterală este egală cu 100 cm2. Muchia bazei acestei prisme este de … cm.
(5p) 6. Elevii unei clase au obţinut la teză rezultatele reprezentate în graficul de mai jos. Pe verticală
este numărul de elevi, iar pe orizontală nota. Au obţinut note foarte bune (peste 7) un număr de … elevi.
7

0
3 4 5 6 7 8 9 10

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă hexagonală regulată notată SPORTIV .
(5p) 2. Într-o ladă sunt 220 de mere, iar în alta sunt de două ori mai multe. În total, în cele două lăzi
câte mere sunt ?
(10p) 3. O subunitate militară a fost aşezată în rânduri de câte trei militari, altă dată în rânduri de
câte patru militari, iar dacă sunt aşezaţi câte cinci militari pe rând, de fiecare dată rămân câte 1
militar care nu formează un rând complet.
a). Verificaţi dacă pot fi 121 de militari în subunitate.
b). Care este numărul minim de militari din subunitate?
A  2, 0 
(5p) 4. Se consideră funcţia f :   , f ( x)  ax  b . Aflaţi a şi b ştiind că punctele
B  2, 4 
şi se găsesc pe graficul funcţiei f.
2x  6  2
(5p) 5. Arătaţi că x 2
 4 x  3 x  1 , oricare ar fi x   \  1, 3 .
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
(15p) 1. Terenul de sport al unei şcoli este în formă de dreptunghi cu perimetrul de 240 m şi
lungimea de două ori mai mare decât lăţimea. Terenul e înconjurat de o pistă cu lăţimea de 2 m.
Calculaţi:
a) Dimensiunile terenului de sport;
b) Aria terenului de sport în ari;
c) Perimetrul exterior al pistei și aria pistei.
(15p) 2. În figura 3, ABCA’B’C’ este o prismă triunghiulară regulată şi AB = 2AA’ = 4 m.
a) Calculaţi aria totală a acestei prisme; C A
b) Dacă interiorul unui vas are forma şi dimensiunile ‘ B ‘
prismei date, câţi litri de apă încap în vas ? Considerăm √ 3 ≃ 1,7. ’ ‘ A
c) Aflați distanța de pe traseul A-C '-M-A, unde M este ’ ’ A
' '
Mijlocul lui [ A B ]. ’ ’ A
’C A
A
’ ’
B


Testul 30
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
(5p) 1. Rezultatul calculului 189 : 11 – 3  este egal cu …
(5p) 2. Dintre numerele a  2 5 şi b  4 2 , mai mare este numărul …
(5p) 3. Restul împărţirii numărului 73 la 8 este ….
(5p) 4. Un triunghi echilateral are perimetrul egal cu 30 cm. Latura triunghiului are lungimea egală cu

(5p) 5. Un cub are diagonala egală cu 5 3 cm. Diagonala unei feţe este egală cu … cm.
(5p) 6. Într-un sertar sunt șase perechi de ciorapi: două albe, două roşii şi două negre. Numărul minim
de ciorapi pe care trebuie să îi scoată cineva (pe întuneric) pentru a fi sigur că a scos cel puţin o
pereche de aceeași culoare este de … ciorapi.
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată de vârf V şi bază OLUM.
(5p) 2. Un elev a citit într-o zi 40% dintr-o carte care are 280 de pagini. Câte pagini mai are de citit
elevul?
(10p) 3. Fiecare dintre cei 360 de elevi ai unei şcoli cunoaşte cel puţin una din limbile franceză şi
engleză. Dintre aceştia, 182 cunosc limba franceză şi 244 cunosc limba engleză.
c) . Câţi elevi cunosc ambele limbi?
d) . Câţi elevi cunosc numai franceza?
f :   , f ( x)   2 – m   x  m  4n – 2
(5p) 4. Fie funcţia , unde m şi n sunt numere reale.
A  1, 3 B  2, 0 
Aflaţi m şi n ştiind că punctele şi aparţin graficului funcţiei f.
x 2  100
(5p) 5. Simplificaţi raportul x  20 x  100 x , unde x   \ {0, 9} .
3 2

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


(15p) 1. O familie şi-a amenajat pardoseala sufrageriei ca în figură.
a) Care este aria suprafeţei cu gresie gri? Gresi 2
b) Care este aria suprafeţei cu gresie neagră? 3 e nea
m
c) Ştiind că 1 m2 de gresie costă 35 lei, aflaţi cât a costat m albăgră
gresia din sufragerie. Gr
2 esi
m e
gri
8
m 5 m
(15p) 2. În figura următoare ABCA’B’C’ este un trunchi de piramidă triunghiulară regulată m în care
AB  10 3 cm, A ' B '  6 3 cm şi apotema trunchiului este de 5 cm. m
Fie M mijlocul lui [BA] şi M’ mijlocul lui [B’A’] . m
a) Calculaţi aria laterală a trunchiului de piramidă.
b) Calculaţi volumul trunchiului de piramidă.
c) Determinaţi distanţa de la B, centrul cercului circumscris bazei mici, la planul (O’MC).

B’ O’ C
M’ ’
A’

B
O C
M

A
Testul 31
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
(5p) 1. Rezultatul calculului 5 40 : 5 10 este egal cu …..
Scrisă sub formă de interval, mulţimea A  {x   R | x  1} este …….
(5p) 2.
(5p) 3. Probabilitatea ca la aruncarea unui zar să apară o faţă cu un număr de puncte cel puţin egal cu
cinci este …..
(5p) 4. În cercul de rază 6 cm se construiesc razele OA şi OB care formează un unghi cu măsura de
60o. Lungimea coardei AB este egală cu …..
(5p) 5. Aria unei feţe a unui tetraedru regulat de muchie 10 cm este de ….. cm2.
(5p) 6. Rezultatele obţinute de elevii unei clase la un test de evaluare sunt reprezentate în graficul de
mai jos. Conform acestui grafic, nota 7 sau 8 au obținut-o …elevi. (Pe axa verticală este
reprezentat numărul de elevi, iar pe axa orizontală nota la test.)
8

0
4 5 6 7 8 9 10

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’.
(5p) 2. Pe două rafturi se află 140 de cărţi. Pe primul raft sunt de trei ori mai puţine cărţi decât pe al
doilea. Câte cărţi sunt pe al doilea raft?
(10p) 3. Dintr-o lungime de 1 km parcurgem o doime în prima zi, din rest parcurgem o pătrime în a
doua zi şi a treia zi o cincime din rest. Care este lungime de drum rămasă de parcurs?
(5p) 4. Fie funcţia f :   , f ( x)  2 x  2 .
a) Aflaţi punctul care aparţine graficului funcţiei f şi are coordonatele egale.
b) Reprezentați grafic funcția.
 
E ( x)   6 x  122  5 x  152  : 2 2
(5p) 5. Se dă expresia   x  2   x  3  x  5x  6 , unde x   \  2, -3 . Aduceţi
expresia la forma cea mai simplă
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
(15p) 1. O curte are forma unui trapez isoscel ABCD în care AB = 5 dam, DC = 3 dam, BC  5
dam, 3EC  DC şi EF  AB,  AC  EF  {P} (vezi figura alăturată).
E
Type equation here . D C
P

A B
F
a) Calculaţi aria curţii;
b) Proprietarul vrea să împrejmuiască cu gard de sârmă această curte. Câţi metri liniari
de
sârmă trebuie să cumpere? (aproximaţi rezultatul prin adaos la un număr natural);
c) Calculaţi lungimea segmentului [AF];
(15p) 2. În figura următoare VABC este o piramidă triunghiulară regulată cu înălţimea VO = 4 cm, iar
înălţimea bazei de trei ori mai mare decât înălţimea piramidei. Fie M mijlocul lui [ BC ] .
a) Calculaţi măsura unghiului diedru format de faţa laterală (VBC) cu planul bazei.
c) Calculaţi aria totală a piramidei. V
d) Calculaţi volumul piramidei.

A C
M
B
Testul 32
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
(5p) 1. Rezultatul calculului 124 : 4 – 4 este egal cu …..
(5p) 2. Numărul „două pătrimi” scris sub formă de fracţie zecimală este …….
(5p) 3. Media geometrică a numerelor 18 şi 50 este egală cu ….
(5p) 4. Linia mijlocie a unui trapez este de 18 m. Suma lungimilor bazelor trapezului este de … m
(5p) 5. Dintr-o bucată de sârmă lungă de 6 m putem construi un cub cu muchia de ….. m
(5p) 6. Toţi cei 25 de elevi ai unei clase au susţinut un test de evaluare. Rezultatele obţinute sunt
reprezentate în grafic. Conform graficului au obţinut note sub 6 un număr de …. elevi.

64%

28%

9 sau 10 6, 7 sau 8
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’ D’.
(5p) 2. La o librărie s-au vândut într-o zi 300 de caiete de matematică şi de dictando şi s-a încasat suma
de 480 lei. Ştiind că un caiet de matematică costă 1,8 lei, iar unul de dictando costă 1,5 lei, aflaţi
câte caiete din fiecare fel s-au vândut.
(5p) 3. Un cub a fost tăiat în 64 de cubuleţe identice cu muchia de 1 cm. Care este lungimea muchiei
cubului mare?
(10p) 4. Fie funcţia f :   , f ( x )  x 3  1 .
a) Calculaţi valorile funcţiei f pentru x  0 şi x  2 3
b) Reprezentați grafic funcția înt-un sistem de axe ortogonale.
E  x  x  5  2  x – 2  x  5  x – 2
2 2

(5p) 5. Fie expresia , cu x   . Arătaţi că


E  x   2 x + 3
2

pentru orice x număr real.


SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
(15p) 1. Pe o parcelă în formă de pătrat cu perimetrul de 100 m s-au plantat vinete. Se ştie că pe
fiecare m2 de teren sunt 20 fire de vinete şi că de pe fiecare fir se obţin aproximativ 4 kg vinete.
a) Calculaţi aria parcelei;
b) Câte kg de vinete s-au recoltat de pe întreaga parcelă?
c) Ştiind că 1 kg de vinete costă 2 lei și că fermierul are cheltuieli pentru răsaduri și udat
de 10000 lei aflaţi câţi lei a încasat proprietarul dacă a vândut întreaga cantitate de vinete recoltată.
(15p) 2. În figura următoare, VABC este o piramidă triunghiulară regulată ce are apotema bazei OM =
5 cm şi înălţimea piramidei VO  5 3 cm.
a) Calculaţi aria laterală a piramidei.
b) Determinaţi distanţa de la vârful piramidei până la un plan paralel cu baza care împarte
suprafaţa laterală în două părţi cu aceeaşi arie.
V
c) Determinaţi muchia laterală a piramidei.

A
C

B
Testul 33

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


(5p) 1. Rezultatul calculului 2,15 – 1, 65 este egal cu ....
(5p) 2. Numărul „trei cincimi” scris sub formă de fracţie ordinară este ....
(5p) 3. Împărţind un număr la 10 obţinem câtul 4 şi restul 2. Numărul este egal cu ...
(5p) 4. Un triunghi isoscel ABC, [AB] ≡[AC], are BC = 4 cm, iar AB = 3BC. Atunci perimetrul
triunghiului ABC este de .... cm.
(5p) 5. Un cerc are raza de 4 cm. Aria cercului este egală cu ....
(5p) 6. Fie mulţimea { x∨x ∈ N , √ 24 < x< √ 256 ‌} A  {x | x  , 35  x  255} . Probabilitatea
ca, alegând un număr din mulţimea A, acesta să fie prim este .....
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic notat ABCDMNPQ.
(5p) 2. Mama are 45 de ani, iar fiica 15 ani. Cu câţi ani în urmă mama era de 4 ori mai în vârstă decât
fiica?
(5p) 3. Mai multe colete conţin cărţi şi caiete. Fiecare colet conţine caiete şi cărţi, în total 9 bucăţi.
Un caiet costă 2,5 lei şi o carte costă 8 lei. Care este preţul minim al unui colet dacă acesta conţine
cel puţin 4 cărţi?
(10p) 4. Se dau funcţiile f , g :   , f ( x)  3x  4, g ( x)  2 x  1 .
a) Aflaţi coordonatele punctului de intersecţie a reprezentărilor grafice ale celor două funcţii.
b) Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de axe ortogonale.
F ( x)  2 x  9 , x    \{3}
2
x2 −9
(5p) 5. Se consideră fracţia x  6x  9 x2 −6 x−9 . Simplificaţi fracţia dată.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


(15p) 1. O curte are forma unui pătrat ABCD de latură 50 m. Pe sectorul circular de centru A şi rază
AB, proprietarul plantează pomi fructiferi, iar în porţiunea rămasă (cea haşurată) plantează
gazon.
D C

a). Aflaţi perimetrul şi aria curţii. A B


b). Aflaţi aria sectorului circular pe care sunt plantați pomi fructiferi.
c). Ştiind că 1 kg de sămânţă de gazon costă 6 lei, aflaţi cât a costat în total sămânţa dacă,
pentru fiecare metru pătrat sunt necesare 2 kg de sămânţă?

(15p) 2. Din unul dintre colţurile unui cub din lemn cu latura de 4 dm s-a îndepărtat o bucată de formă
cubică având latura de 1 dm.
a). Calculaţi volumul bucăţii îndepărtate în litri.
b). Calculaţi volumul şi aria corpului astfel obţinut.
c). Câte cubulețe cu latura de 1 dm trebuie să îndepărtăm pentru a obține un corp cu volumul
egal cu 27 de litri.
Testul 34

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


(5p) 1. Numărul de 12 ori mai mic decât 132 este ...
6 
A   ; 3 : 5; 1, (6); 16; 4,5;1;  
(5p) 2.Fie mulţimea  2  . Mulţimea A  
are ... elemente.
(5p) 3. 3l  ......cm 3

(5p) 4. Catetele unui triunghi dreptunghic sunt de 6 cm şi 8 cm. Raza cercului circumscris
triunghiului este de ..... cm.
(5p) 5. Fie piramida patrulateră regulată VABCD cu AB = 10 cm şi înălţimea VO = 9 cm. Volumul
piramidei este de ....
(5p) 6. Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la un test de evaluare este ilustrată în tabelul
alăturat. Elevii cu note de cel puțin 9 sunt ....

Nota 10 9 8 7 6 5 4
Nr. elevi 3 4 5 6 5 4 3

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen piramida patrulateră regulată VABCD.
(5p) 2. Într-o şcoală sunt 468 de elevi, iar în alta sunt de două ori mai puțini elevi. Câţi elevi sunt în
total în cele două şcoli?
(10p) 3. Împărţind un număr natural n la numerele 45, 60 şi 72 se obţin câturi nenule şi, de fiecare dată
restul 4.
a). Determinaţi cel mai mic număr natural cu această proprietate.
b). Aflaţi toate numerele cu această proprietate astfel încât 1700  n  2600 .
(5p) 4. Se consideră funcţia f :   , f ( x)  (4  2) x  2 . Arătaţi că punctul A(1, 4) aparţine
reprezentării grafice a funcţiei f.

( x  5)3  x  5  ( x  4)( x  5)( x  6) .


(5p) 5. Arătaţi că, oricare ar fi x număr real, are loc:
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

14
m
46 14
m 60
(15p) 1. Un teren are forma din figura alăturată. m m

14
60 m
m 14
a). Calculaţi aria şi perimetrul terenului. m
46
b). De câte scânduri cu lungimea de 25 cm este nevoie pentru construirea m unui gard în jurul
acestui teren și care este costul acestora știind că una are prețul de 1,5 lei?
c). Care este distanța cea mai mare între două puncte ale terenului și dacă punem pomi pe această
distanță din 5 în 5 metri, câți pomi putem pune?
(15p) 2. Un vas în formă de cub cu muchia de 11 dm are apă până la înălţimea de 60cm.
a) Calculaţi cîţi litri de apa sunt în vas.
b) Calculaţi aria laterală a vasului.
c) Câţi litri de apă mai sunt necesari pentru a umple vasul ?

Testul 35

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


Rezultatul calculului 2  5  4 este…
3
(5p) 1.
(5p) 2. Valoarea lui x din 3x - 6  12 este …
(5p) 3. Media aritmetică a două numere este 30. Unul din numere este 24, iar celălalt număr este …
(5p) 4. Alegând la întâmplare o cifră din numărul 3896712, probabilitatea ca aceasta să reprezinte un
multiplu de 3 este …
(5p) 5. Volumul cubului cu muchia de 8 cm este de … cm3.
(5p) 6. În intervalul [ – 2 ; 5 ) sunt … numere întregi.
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un cilindru circular drept de secțiune axială.

(5p) 2. Un obiect costă 280 lei şi se ieftinește cu 15%. Aflaţi noul preţ al obiectului.
x 2  2 x  15 , x  R \ 3; 7
 
(10p) 3. Simplificaţi raportul x  10 x  21
2
.

(5p) 4. Se dau numerele a  11  4 7 şi b  11  4 7 .


 a – b   16
2

a) Arătaţi că
b) Calculaţi 5b  5a  20
(5p) 5. Suma a două numere reale este 80. Împărţind primul număr la al doilea număr se obţine câtul 6
şi restul 3. Să se afle cele două numere.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


(15p) 1. Două loturi au aceeaşi arie. Primul lot este sub formă de pătrat cu latura de 500m, iar al doilea
are formă de dreptunghi cu o latură de 400m.
a) Primul lot se împrejmuieşte cu un gard de sârmă, cu 5 rânduri. Calculaţi lungimea
sârmei folosite.
b) Aflaţi care este a doua dimensiune a lotului în formă de dreptunghi.
c) Câţi lei se încasează pe recolta de grâu de pe al doilea lot dacă producţia medie la
hectar este de 5000 kg, iar 1kg de grâu se vinde cu 0,6 lei ?
(15p) 2. O cutie de chibrituri cu dimensiunile de 15 mm, 40 mm şi 50 mm.
a). Care este probabilitatea ca, aruncând cutia să cadă pe faţa având aria de 7,5 cm2?
b). Dacă volumul unui băţ este de 250 mm3, care este numărul maxim de beţe dintr-o cutie?
c)Câte zaruri cu muchia de 5 mm pot fi aranjate în cutie (făcând abstracţie de grosimea
pereţilor cutiei)?
Testul 36

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 4 ∙ 5-23 este egal cu … .
5p 2. Dacă triplul lui a adunat cu 6,7 este 11,2 , atunci numărul a este egal cu … .
5p 3. Produsul numerelor întregi care aparţin intervalului (-2,7] este … .
5p 4. Aria unui romb cu diagonalele de 8 cm,respectiv 12 cm este egal cu ... .
5p 5. Un cub are latura de 7 cm. Volumul cubului este egal cu … cm3.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obţinute la un test de elevii unei clase.
La acest test, cel puţin nota 7 a fost obţinută de un număr de … elevi.
Notă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr 0 0 2 1 6 3 5 4 2 1
elevi

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un tetraedru.
5p 2. Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor a=7 +√ 3 şi b=7 - √ 3.
5p 3. Un laptop se ieftineşte cu 20% din preţul pe care îl are. După un timp laptop-ul se scumpeşte cu
20% din noul preţ. După scumpire laptop-ul costă 1152 lei. Care a fost preţul iniţial?
4. Se consideră funcţia f :ℝ®ℝ, f (x) = 3x - 2 .
5p a) Calculaţi f (0) + f (1).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy .
5
+
2 6
− 2 x2 +7 x−4
5p 5. Aduceţi la forma cea mai simplă expresia E(x) = ( ) : (1 - 2 ),
x-2 x+2 x −4 x −4
∀ x∈ R \{-2,0,2}
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În schiţa de mai jos este reprezentată o piscină în formă dreptunghiulară cu dimensiunile
AB=20m şi BC= 10m . Pe diagonală este întins un fir care împarte piscina.

a)Să se determine lungimea drumului minim care trebuie să-l parcurgă un


înotător ce se află în B până la firul de demarcaţie.
b)Să se determine perimetrul piscinei.
c)Aria suprafeţei delimitată de firul AC,distaţa parcursă de înotător
şi lăţimea bazinului BC.
2. O minge în formă sferică cu raza de 15 cm se ambalează într-o cutie cubică
astfel încât toate feţele cutiei au punct de tangenţă cu mingea.
a)Să se determine aria suprafeţei mingii.
b)Să se determine aria totală a cutiei.
c) Volumul de aer din cutie.

Testul 37

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 5-2∙ 2 este egal cu …..


5p 2. Dacă 6 robinete umple un bazin în 4 ore, atunci 3 robinete vor umple același bazin în …. ore
5p 3. Cel mai mic număr natural nenul care aparține intervalului [-3; 5], este …
5p 4. Aria unui dreptunghi care are lungimea de 8 cm și lățimea jumătate din lungime, este de …. cm 2
5p 5. Se consideră piramida patrulateră regulată VABCD din figura 1 cu AB = VA = 6 cm. Măsura
unghiului VBA este egală cu ........ o V

D C

A B Figura 1
5p 6. În tabelul de mai jos este redată repartiția după vârstă a persoanelor care participă la un club de
șah. Numărul persoanelor din club cu vârsta de 11 ani este egală cu ........
Vârsta 7 9 11 13 15
nr. persoane 9 10 15 7 12
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCA'B'C '.
x 5 x− y
2. Dacă =0 ,(3), unde x și y sunt numere naturale nenule, calculați .
y x+ y
5p 3. După două reduceri succesive cu 10% și respectiv 20%, un obiect costă 324 lei. Aflați prețul
inițial al produsului.
5p 4. Reprezentați grafic funcţia f : R → R , f (x) = 4x – 2.
5p a) Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de axe xOy.
5p b) Aflaţi aria triunghiului determinat de graficul funcției f și axele sistemului de coordonate
xOy.
x−1 x +2 9 6
5p 5.Se dă expresia
(
E ( x )= − + :
x +2 x−1 ( x +2 ) ( x −1 ) x+ 2 )
, unde x ∈ R− {−2; 1 }. Arătați

că E(x)= -1
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Un teren are forma unui trapez isoscel ABCD, cu AB || CD, AB = 10 dam, BC = 4 dam, CD = 6
Dam, iar M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor AB, BC, CD, DA (figura 2).
5p a) Calculaţi perimetrul trapezului ABCD.
5p b) Arătați că măsura unghiului DAB este de 60o.
5p c) Demonstrați că MNPQ este romb și arătați că aria lui este de 8 √3 .
6 dam
D C

P 4 dam
4 dam Q N
M
B
A
10 dam

Figura 2

2. O piramidă triunghiulară regulată VABC are baza triunghiul ABC, cu AB = 6 cm și VA = 6 cm,


5p a) Calculați aria laterală și volumul piramidei VABC.
5p b) Arătați că muchiile VA și BC sunt perpendiculare.
5p c) Calculați distanța de la mijlocul înălțimii VO la planul (VBC).

C
A
O
M
B

Figura 3
Testul 38

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 6 – 6 : 3 este egal cu …..
5p 2. Probabilitatea ca alegând un număr da la 1 la 100, acesta să fie pătrat perfect este egală cu .....
5p 3. Media aritmetică a numerelor 6 şi 8 este egală cu …..
5p 4. Complementul unui unghi cu măsura de 48o este unghiul cu măsura de …. o
5p 5. Se consideră piramida patrulateră regulată VABCD din figura 1 cu AB = VA = 6 cm.
Lungimea înălţimii VO este egală cu.......... cm V

D C

Figura 1 A B
5p 6. La ultima lucrare dată de elevii clasei a VIII – C la matematică, notele obținute sunt redate în
tabelul de mai jos. Numărul elevilor din clasă este de ........
note sub 4 5 6 7 8 9 10
nr. elevi 3 4 6 5 5 3 2
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C'.
5p 2. Aflaţi cel mai mare număr natural la care dacă împărţim pe 132, 160, 230 obţinem respectiv
resturile12, 10, 20.
3. Fie funcţia f : [-3 ; 3) → R, f (x) = 3x – 2.
5p a) Verificaţi dacă punctele A (–1; –5) şi B (3; 7) aparţin graficului funcţiei f.
5p b) Reprezentați grafic funcţia.
5p 4. Arătați că a = (2x – 1)2 – (x – 2)·(x + 2) – x·(3x – 4) este număr întreg.
5p 5. Dacă aşezăm câte doi elevi într-o bancă, rămân 3 elevi în picioare, iar dacă aşezăm câte 3 elevi
într-o bancă rămân 3 bănci goale. Câţi elevi şi câte bănci sunt în şcoală ?
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. În figura 2 este ilustrată schematic suprafaţa unui teren cu dimensiunile: AB = 24 dam,
AD = 10 dam, iar MC = 3 dam.
5p a) Arătaţi că AM = 25 dam.
5p b) Aflaţi aria triunghiului AMC.
5p c) Suprafața AMCD este împrejmuită cu un gard de sârmă fixat pe stâlpi de beton. Dacă un
stâlp costă 20 lei și sunt fixați la distanță de 2 metrii unul de altul, iar 1 m de gard de sârmă
costă 7,5 lei, aflați prețul necesar acestei lucrări.

D C

A B
Figura 2

2. Un container are forma unui cub ABCDA’B’C’D’ cu latura de 4 m. În acest container sunt
împachetate cutii în formă de cub cu latura de 2 dm.
5p a) Câte cutii conţine containerul?
5p b) Containerul trebuie protejat cu o folie de plastic. Aflați prețul foliei, dacă 1 m2 costă 2,5 lei,
iar la îmbinări se pierde 10% din suprafața foliei.

5p c) Arătaţi că lungimea segmentului D’B este mai mare decât 6,9279 m(1,7319 < √3 <
1,7320).

Figura 3
Testul 39

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 10 – 8 : 2 este egal cu …..
3
5p 2. Scris sub formă de fracţie zecimală numărul este egal cu ...
4
5p 3. Restul împărţirii numărului 53 la numărul 4 este egal cu ...
5p 4. Alegând la întâmplare o cifră a numărului 349215, probabilitatea ca aceasta să reprezinte un
număr par este egală cu ...
5p 5. Măsurile a două unghiuri ale unui triunghi sun 38° şi 54°. Al treilea unghi are măsura de ...
5p 6. La concursurile școlare pe discipline au participat elevii conform tabelului de mai jos. Numărul
total de elevi care au participat este de .......
DISCIPLINA MATEMATICĂ FIZICĂ CHIMIE BIOLOGIE
NUMĂR ELEVI 25 16 14 15
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D'
5p 2. La un concurs, răspunzând la toate cele 40 de întrebări, Bianca obţine 144 puncte. Dacă pentru
fiecare răspuns corect primeşte 5 puncte şi pentru fiecare răspuns greşit i se scad 2 puncte, aflaţi
câte răspunsuri corecte dă Bianca.
5p 3. După ce a citit 40% din numărul de pagini ale unei cărţi, Iulia constată că mai are de citit 48 de
pagini. Câte pagini are cartea ?
4. Se consideră funcţia f : R→ R , f (x) = (a – 2)·x + 5, a ∈ R .
5p a) Aflaţi a ştiind că punctul A (a + 3; 5) se află pe graficul funcţiei f ;
5p b) Pentru a = 2, reprezentaţi grafic funcţia f .
2 1 x x 1 1

5p
5. Arătaţi că:
[( 1− + 2 ⋅
) − : =
x x x−1 x+1 −x −1 x ] unde x∈ R− {−1, 0, 1 }

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Un hol are forma unui dreptunghi cu lungimea de 12 m şi lăţimea de 1,2 m. Aceasta se pavează
cu plăci în formă de romb cu diagonalele de 6 dm şi 8 dm (fără rebuturi şi cu un număr minim
de tăieturi).
5p a) Calculaţi suprafaţa unei plăci şi suprafaţa holului;
5p b) Care este numărul maxim de plăci întregi care se folosesc? Justificaţi;
5p c) Aflați prețul lucrării, dacă 1 m2 de plăci costă 50 lei iar manopera este de 50% din valoarea
plăcilor.
2. O piesă metalică are forma unui trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’
reprezentată în figura de mai jos. Secţiunea diagonală AC C’A’ este un trapez ortodiagonal
(diagonalele perpendiculare A C’ și A’C) AB = 12 cm, A’B’ = 4 cm.

5p a) Arătați că înălțimea OO’ este 8 √2 cm.


5p b) Aflați masa piesei dacă ea este din fier, iar densitatea fierului este 7,86 g/cm 3.
5p c) Aflați înălțimea piramidei din care provine trunchiul.

D’ C’

O’
M’
A’
B’
P
D C

M
O

A B
Testul 40
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 6 – 4 : 2 este egal cu …..

5p 2. În mulţimea
A= {44 ; 43 ; 48 }
fracţia supraunitară este egală cu ...
5p 3. Numărul care reprezintă trei pătrimi din 120 este egal cu ...

5p 4. Latura unui cub cu diagonala de 5 3 cm, este egală cu ..... cm5p 5. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu raza de 6 cm și înălțimea de 8 cm, este de ...... cm 2
5p 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate preferinţele elevilor unei clase având un efectiv de 30
elevi, cu privire la limba străină preferată. Numărul elevilor ce preferă limba engleză este ......

Limba engleză Limba franceză Altă limbă


50% 30% 20%

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCA'B'C'
5p 2. O florăreasă vinde unei persoane 62 fire de flori, garoafe şi trandafiri; preţul unei garoafe este
de 2 lei iar al unui trandafir este de 5 lei. Aflaţi numărul minim de fire de trandafir pe care ar
trebui să-l vândă pentru a încasa mai mult de143 lei.
x +3 x−3 x 2 + 40
− = 2
5p 3. Rezolvaţi ecuaţia: x−4 x+ 4 x −16 unde x∈ R− {− 4, 4 }
4. Fie funcţia f: R® R, f (x) = −x+4 .
5p a) Reprezentați grafic funcția într-un sistem de axe ortogonale xOy.
5p b) Aflați perimetrul triunghiului format de axele de coordonate și graficul funcției f.
5p 5. Arătați că: ( x + 2) ∙ (x2 – 2x + 4) = ( x + 2) ∙ ( x – 1)2 + 3 ∙ (x + 2) pentru orice x∈R

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. Figura de mai jos reprezintă un hol în formă de dreptunghi MNPQ cu ABD triunghi echilateral
cu latura de 6 m şi BCD triunghi isoscel cu BC = CD = 21 m.

5p a) Arătaţi că AC = 15 √ 3 m.
5p b) Arătaţi că aria lui ABCD este jumătate din aria lui MNPQ.
5p c) Arătaţi că oriunde ar fi situate două persoane pe hol, distanţa dintre ele este mai mică de 27 m.
2. Se consideră un trunchi de con circular drept cu razele bazelor 12 cm şi 24 cm, care are
generatoarea de 15 cm.
5p a) Aflaţi aria laterală a trunchiului de con.
5p b) Aflați volumul trunchiul de con.
5p c) Aflați măsura unghiului sectorului de cerc obținut prin desfăşurarea suprafeței
laterale a conului din care provine trunchiul.

.
Testul 41

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 14 – 5 ∙ 2 este egal cu …..
5p 2. Calculând 30% din 20 se obţine numărul ...
5p 3. Dintre numerele a = 1202 şi b = 1232 divizibil cu 4 este numărul ...
5p 4. Dacă f: R® R, f (x) = −x+3 , atunci f ( – 5) = ....
5p 5. Aria triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 8 cm este egală cu ... cm2.
5p 6. .În tabelul de mai jos sunt notele obținute la un test de către elevii unei clase:
Elevi 3 7 8 4
Note 4 5 7 10
Media obținută de elevii clasei este egală cu …………
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C'
5p 2. O distanţă este parcursă în trei zile astfel: în prima zi, cu 30 km mai mult decât o treime din
total,
a doua zi jumătate din rest iar în ultima zi ultimi 105 km. Aflaţi distanţa parcursă în cele trei
zile.
5p 3. Suma a trei numere este 70. Aflaţi numerele dacă ele sunt invers proporţionale cu numerele 0,2;
0,(3) şi 0,1(6) .

4. Fie
E( x )=
( x−1 +
x +1 2+7 x
+
x+ 2 2−x x −4 )⋅( x +1+
2
3−6 x
x+1 )
, x∈ R− {−2, −1 , 2 }
x−2
5p Arătaţi că E (x) = x+1 .
5p 5. Fie funcția f : R → R, f (x) = – 3x – 2.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f.
5p b) Calculați distanța dintre două puncte care aparțin graficului, abscisele lor fiind 3 și -3.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. În figura de mai jos este reprezentat un teren sub formă de dreptunghi ABCD, împărțit în trei
parcele ADE, AEB și BEC.( E ∈(CD ) ) astfel încât m( EAB) = 30°; AB = 4 hm, AD = 2
hm.
5p a) Să se arate că triunghiul ABE este un triunghi isoscel.
5p b) Aflați ariile celor 3 parcele.

5p c) Demonstraţi că lungimea lui [ BE ] este egală cu 200 √2⋅( √ 3−1 ) m.


E
D C

2hm
30o
A 4 hm B

2.O prismă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D' are aria laterală 96 dm2 și înălțimea de 4 dm.
Această prismă se prelucrează și se obține o piramidă cu baza ABCD și vârful în O', centrul
dreptunghiului A'B'C'D'.
5p a) Arătați că AB = 6 dm.
5p b) Aflați câţi m3 de material se pierde la această prelucrare.
5p c) Care este prețul necesar pentru a îmbrăca fețele laterale ale piramidei cu un material ce costă
6,50 lei metrul pătrat

Testul 42

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 2 + 8 : 4 este egal cu ...


5p 2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 6 şi 8 este egal cu ...
5p 3. Probabilitatea ca alegând un număr natural de la 1 la 100, să fie par este ...
5p 4. Aria unui romb cu latura de 4 cm şi măsura unui unghi de 60o, este egală cu ... cm2.
5p 5. Raza unui con cu volumul de 48πc2 şi înălţimea de 3cm este de ... cm.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentați elevii din clasele V – VIII a unei scoli. Numărul total al
elevilor este .....
Vârstă 10 11 12 13 14 15
Nr. elevi 18 22 24 26 21 23

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D'
5p 2. După o scumpire cu 10% un obiect va costa 495 lei. Aflaţi preţul iniţial.
3. Trei alergători pornesc în acelaşi timp pe o pistă circulară. Primul parcurge un tur în 120
secunde, al doilea în 240 secunde, iar al treilea în 360 secunde..
5p a) După câte minute vor ajunge toţi trei în locul de start?
5p b) Câte ture efectuează fiecare în acest timp?
5p 4. Descompuneți în factori primi (x2 + 4x + 2)∙(x2 + 4x + 6) + 4
5p 5. Determinaţi o funcţie liniară f : R → R, a cărui grafic trece prin punctele A (2; 4) şi B (-3; -11).

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 1 reprezintă schița unui lac ABCD cu AB = 12 dm, BC = 8 dm şi a unei insule sub forma
unui cerc care este tangent laturilor AB și CD în punctele E, respectiv F.
5p a) Aflaţi aria insulei.
5p b) Verificați dacă aria lacului (suprafaţa apei) este mai mică decât aria insulei. (π ¿ 3,14 ).
5p c) Arătați că, dacă în lac, am lăsa doi peşti distanța dintre aceştia este mai mică de 15 m.
E
A B

D C
F

Figura 1

2. Figura de mai jos reprezintă schematic un cort pentru spectacole de circ sub formă de prismă
patrulateră regulată ABCDA'B'C'D' cu AB = 20 m şi AA' = 3 m. Acoperișul are forma de
piramidă patrulateră regulată VA'B'C'D', unde A'B' = 20 m și VA' = VB' = VC' = VD' = 15 m.
5p a) Arătați că înălțimea piramidei VO = 5 m.
5p b) De ce sumă este nevoie pentru achiziționarea pânzei necesare construiri cortului dacă 1 m2

costă 25 lei, iar la îmbinări se pierde 10% din material ( √ 5≈2,23 ).


5p c) Dacă o persoana necesită 1 m3 de aer, aflați câte persoane pot fi găzduite deodată în cort.
Testul 43

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 6 – 3 ∙ 2 este egal cu …..


5p 2. Media geometrică a numerelor 4 și 9 este egală cu .....
5p 3. Probabilitatea ca alegând un număr natural de la 1 la 100, să fie impar este de …
5p 4. Dacă un dreptunghi are lungimea de 8 cm și lățimea de 4 ori mai mică, atunci perimetrul
dreptunghiului este de .............cm
5p 5. Aria laterală a unui con circular drept cu raza de 4 cm și generatoarea de 5 cm, este de … cm 2
5p 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate temperaturile înregistrate pe parcursul unei săptămâni.
Media temperaturilor este de ........o
Ziua Luni Marți Miercur Joi Vineri Sâmbătă Duminică
i
Temperatura 4o 3o 5o 5o 6o 3o 2o
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D'.
2. Avem un număr de cămăși pe care le ambalăm în pachete de 3; 4; 5; sau 8 cămăși. De fiecare
dată rămân câte 2 cămăși..
5p a) Verificați dacă pot fi 242 cămăși.
5p b) Aflați numărul cămășilor, dacă acesta este un număr cuprins între 350 și 400.
5p 3. Reprezentați grafic funcţia f : (-∞ ; 4) → R, f (x) = 3x – 2.
x 2−4 x+ 2
2
=
5p 4. Arătați că x −5 x+ 6 x −3 , (x ∈ R \ {2; 3}).
x−1 x+ 1 5 x +1
+ = 2
5p 5. Rezolvați ecuația: x+2 x−2 x −4 , (x ∈ R \ {±2}).
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. În figura 1, ABCD este dreptunghi cu AB = 8 cm, BM = 4 cm și MC = 2 cm (AM ∩DC = N,
M ∈ BC).
5p a) Aflați aria dreptunghiului ABCD.

5p b) Arătați că AM = 4 √ 5 cm.
5p c) Calculați perimetrul triunghiului ADN.
D C
N

A B
Figura 1

2. O piramidă triunghiulară regulată are latura bazei de 6 √3 cm și înălțimea de 4 cm.


5p a) Aflați aria laterală și volumul piramidei.
5p b) Aflați distanța de la centrul bazei la o muchie laterală.
5p c) La ce distanță de vârful piramidei, trebuie dus un plan paralel cu planul bazei, astfel încât
ariile celor două corpuri formate să fie egale.

Testul 44

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 6 – 4 : 2 este egal cu …..


5p 2. Media aritmetică a numerelor 4 și 8 este egală cu .....
5p 3. Probabilitatea ca alegând un număr natural de la 1 la 50, să fie pătrat perfect este de …
5p 4. Dacă un dreptunghi are lungimea de 12 cm și lățimea de 3 ori mai mică, atunci perimetrul
dreptunghiului este de .............cm
5p 5. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu raza de 4 cm și înălțimea de 5 cm, este de … cm 2
5p 6. În figura de mai jos se află graficul vânzărilor unei agenții imobiliare pe primele trei luni ale
anului 2016. În cele trei luni firma a vândut ........... apartamente

Luna ianuarie februarie martie


nr. apartamente 32 27 25

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCA'B'C'


2. Într-o cutie avem un număr de bomboane. Dacă le împărțim în mod egal la 3; 4; 5; sau 6 copii,
rămân de fiecare dată 2 bomboane.
5p a) Verificați dacă în pungă pot fi 122 bomboane.
5p b) Aflați numărul bomboanelor din cutie, dacă acesta este un număr cuprins între 300 și 350.
5p 3. Reprezentați grafic funcţia f : [-1 ; 3) → R, f (x) = 3x – 2.
x 2 −x−2 x−2
=
5p 4. Arătați că x 2 −1 x−1 , (x ∈ R \ {±1}).
x+1 x−1 7 x +5
+ =
5p 5. Rezolvați ecuația: x−5 x +5 x2 −25 , (x ∈ R \ {±5}).

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 1 este ilustrată schematic suprafaţa unui teren cu dimensiunile: AB = 12 dam, AD = 10
dam, iar M este mijlocul lui BC.
5p a) Calculați perimetrul dreptunghiului ABCD.
5p b) Aflați ariile celor 3 parcele, ABM, AMC, ADC..
5p c) Aflați sinusul unghiului CAM.

D C

A B
Figura 1

2. O piramidă patrulateră regulată VABCD are latura bazei de 16 cm și înălțimea de 6 cm.


5p a) Aflați volumul și aria laterală a piramidei..
5p b) Aflați distanța de la centrul bazei la o muchie laterală.
5p c) La ce distanță de vârf trebuie sa ducem un plan paralel cu planul bazei astfel încât ariile
laterale ale celor două corpuri obținute (piramida VA'B'C'D' și trunchiul de piramidă
A'B'C'D'ABCD) să fie egale?
V

D’ C’

O’
M’
A’
B’
P
D C

M
O

A B

Testul 45

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 6 – 4 ∙ 2este egal cu …


5p 2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 10 şi 15 este egal cu ……
5p 3. Dintre numerele a=2,35 şi b=2,3 (5 ) , numărul mai mic este ……
5p 4. Media aritmetică a numerelor (√5+1 şi 5−1 este egală cu …...
) (√ )
5p 5. Suma muchiilor unui cub cu latura de 4 cm, este egală cu ….. cm.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate numărul de probleme rezolvate de 5 elevi. În medie
ei au rezolvat …….. probleme.
Numele Bianca Iulia Olga Bogdan Mihai
Număr probleme 8 6 7 9 5
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C'.
5p 2. Arătați că numărul n = 41 + 42 + 43 + … + 42016, este divizibil cu 84.
5p 3. Determinați numerele de forma abcd , care sunt divizibile cu 5 și a + d = 7∙(b + c).
5p 4. Într-o sală de clasă dacă așezăm câte 2 elevi într-o bancă, rămân 4 elevi în picioare iar dacă
așezăm câte 3 elevi într-o bancă, rămân 2 bănci goale. Câți elevi și câte bănci sunt în sala de
clasă?
5. Fie funcția f : R→R, f (x) = x – 3.
5p a) Reprezentați grafic funcția f, în sistemul de axe ortogonale xOy.
5p b) Aflați perimetrul triunghiului determinată de graficul funcției cu axele xOy.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. În figura 1 este reprezentată o sală în formă de dreptunghi ABCD, cu AB = 20 m, BC = 6 m,
MN = x m și DN ¿ MC.
5p a) Aflați în funcție de x aria trapezului ABMN.
5p b) Determinați valoarea lui x, dacă aria dreptunghiului reprezintă 60% din aria trapezului.
5p c) Dacă x = 4 m, aflați perimetrul trapezului ABMN.
N M
D C

x m

6 m

B
A 20 m

Figura 1

2. O piramidă patrulateră regulată dreaptă VABCD are latura bazei de 16 cm şi apotema egală
cu 16 cm.
5p a) Calculaţi aria totală şi volumul piramidei.
5p b) Calculaţi măsura unghului format de planele (VBC) şi (ABC).
1
5p c) Piramida VABCD se secționează cu un plan paralel cu planul bazei dus la față de vârf.
4
Aflați volumul trunchiului de piramidă format.
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE

Testul 1 (Anul şcolar 2013-2014 Model ) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I
1. 28 5p
2. 6 5p
3. 2 5p
4. 25 5p
5. 36 5p
6. 10 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează cubul 4p
Notează cubul 1p
2. 5 3 1 3 2p
− + +
a+ b 3 7 3 7
m a= = =¿ 3p
2 2
¿1
3. Se notează cu f numărul fetelor şi cu b numărul băieţilor⇒ f +b=27 1p
80
b= ∙f 2p
100
4 2p
b= ∙ ( 27−b ) ⇒ b=12
5
4. a) f (−2 )=−8 2p
2p
f ( 2 ) =0
1p
f (−2 )+ f ( 2 )=−8 1p
b) f ( 2 ) =0 ⇒ A ( 2,0 ) 1p
f ( x )=2 ⇒ x=3 ⇒ B ( 3,2 ) 3p
A Δ AOB=2
5. (x−1)2−x ( x−2) 1 2p
2
= 2
x +1 x +1 3p
E ( x )=1 ⇔ x+ 1=1 ⇔ x=0
SUBIECTUL al III-lea

1. a) Alac =π ∙ r 2=π ∙10 2=¿ 3p


2p
¿ 100 π m2 3p
b) A Δ ADP=¿200m , A
2
Δ PBM=¿50 m2 , A ¿
¿ 2p
ΔDCM=¿ 150m 2 ¿

A Δ DPM = A ABCD− A Δ ADP− A Δ PBM − A Δ DCM ⟹ A Δ DPM =600−200−50−150=200 m2


3p
2 2
c) A ABCD =600 m ⟹ A suprafe ţ ei gazonului =( 600−100 π ) m
2p
( 600−100 π ) −100 π =200 (3−π ) <0 , pentru că π >3 , deci aria suprafeţei acoperite
cu gazon este mai mică decât aria suprafeşei lacului.
2. a) OA=2 √ 2 m 2p
2 2 2 3p
VA =VO +OA ⟹ OV =2 √2 m⟹ OA=OV
2p
b) Lungimea apotemei piramidei este egală cu 2 √ 3 m 1p
Ab =l 2=16 m 2
Pb ∙ a p 1p
2
Al = =16 √ 3 m 1p
2
At = Ab + A l=16+16 √ 3=16 ( 1+ √3 ) m 2 3p
c) d ( O , ( VBC ) ) =OM , unde M este piciorul perpendicularei duse din O pe VN , iar N
este mijlocul laturii BC .
2p
OV ∙ON 2 √ 6
OM = = m
VN 3
Testul 2 (2014 specială) (Barem de evaluare și notare)
I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
28 18 10 30 120 2

II. 1. Desenează cubul 4p


Notează cubul 1p
2
2. =√ 3+1 3p
√ 3−1
√ 3+1− √3=1 2p
60
3. ∙ x +80=x , unde x este preţul cadoului 2p
100
x=200 3p
4. a) f(1)=1-1= 3p
=0 2p
b) Reprezentarea corectă a unui punct care aparţine graficului funcţiei 2p
Reprezentarea corectă a altui punct care aparţine graficului funcţiei 2p
Trasarea graficului funcţiei 1p
(x +2)2 4x
5. 2
−1= 2 3p
x +4 x +4
2
4 x x +4
E( x )= 2 ∙ =4 2p
x +4 x
III.
1. a) P ABCD =2( AB+CD )=¿ 3p
=24m 2p
AC BD
b) MN =PQ= , NP=MQ= şi cum AC=BD ⟹ MNPQ romb 3p
2 2
MP ∙ NQ AD ∙ AB 1
Ah aşurată = A MNPQ = = = A ABCD ⟹ A haşurată = A gazon 2p
2 2 2
2
c) Ah aşurată =16 m 2p
Suma cheltuită pentru cumpărarea florilor plantate în grădină este 16 ∙ 25∙ 2,5=1000 de lei
3p
2
2. a) A ABCD = AB =¿ 2p
2
¿ 36 dm 3p
b) Apotema piramidei este a p=5 dm 2p
Pbazei ∙ a p 4 ∙ 6 ∙5 2
Alaterală = = =60 dm 3p
2 2
c)V prismă =3 ∙ V piramidă ⟹V lemn îndepărtat =V prismă−V =2 ∙V
piramidă
3p piramidă

p
V piramidă = ∙V ⟹ p=50 , deci volumul piramidei reprezintă 50% din volumul lemnului
100 lemn îndepărtat
îndepărtat 2p
Testul 3 (Anul 2013-2014) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I

1. 0 5p
2. 20 5p
3. 8 5p
4. 24 5p
5. 48 5p
6. 13 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează prisma cu baza triunghi 4p


Noteaza prisma 1p
2. a=0 şi b=4 3p
m g =√ 9∙ 4=6 2p
3. 20 d 1p
Ion a parcurs în prima zi ∙ d= , unde d este lungimea drumului 2p
100 5
30 20 6d
Ion a parcurs în a doua zi
100( ∙ d−
100 )
∙d =
25
2p

d 6d
+ + 560=d ⇒d =1000 km
5 25
4. a) f ( 2 ) =2−2=¿ 3p
¿0 2p
2p
b) Reprezentarea unui punct care aparţine graficiului funcţiei f
2p
Reprezentarea alui punct acre aparţine graficiului funcţiei f 1p
Trasarea graficului funcţiei
5. x 2+ 4 x +4= ( x +2 )2 2p
3p
2 x+ 2 ( x +2 )2 x
1+ = ⇒ E ( x )= ∙ =1
x 2 x ( x+ 2 ) x +2
SUBIECTUL al III-lea

1. a) P Δ AOD =3 ∙ AD=¿ 2p
¿6m 3p
2p
b) m ( ∢ OBC )=m ( ∢ OCB ) =30° 1p
BM =1m , unde punctul M este mijlocul segmentului BC
3 2p
OM = √ m
3 3p
4 √3 12+ 8 √ 3 2p
c) AB= m⇒ P ABCD = m
3 3
12+ 8 √3
<9 ⟺ 8 √ 3<15 ⟺ √192< √ 225 adevărat
3
2. a) V cutie =20∙ 20 ∙10=¿ 3p
2p
¿ 4000 cm3 3p
2 2 2
b) A ABCD =400 cm şi Alateral ă=800 cm ⇒ Atotal ă =1600 cm 2p
110
Au fost folosiţi pentru confecţionarea cutiei ∙ 1600=1760 cm2 de carton
100
2p
c) CM ⊥ BO ⇒ CM ∙ BO=d ( O , BC ) ∙ BC 3p
20 √ 6
BO=10 √3 şi d ( O , BC )=10 √ 2 ⇒ CM = cm
3

Testul 4(Sesiunea 2014 rezervă) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
0 4 3 6 125 40

II. 1. Desenează piramida patrulateră 4p


Notează piramida patrulateră 1p
2. √ 27=3 √ 3 3p
a=3 2p
3. 22 x+21 ( 20−x ) =428 , unde x este numărul rândurilor cu 22 de scaune 2p
x=8 3p
4. a) f(1)=-1+1= 3p
=0 2p
b) OM=1, ON=1 2p
ΔOMN dreptunghic isoscel, deci m ( ^ OMN )=450. 3p
x −2 5 x+ 10 5
5. ∙ = 2p
x −4 x−3 x−3
2

5 x −3
E ( x )=
x−3 (
+1 ∙
x+ 2
=1 ) 3p

III.
1. a) P ABCD =2 ( AB+CD )=¿ 2p
=80m. 3p
b) AM=CN=20m. 1p
( AM + DN )∙ AD
A AMND = =150 m2 2p
2
(CN + BM )∙ BC
ACNMB= =150 m2 ⟹ A AMND = ACNMB 2p
2
c) MN =10 √ 2 m 2p
Sunt 9 stâlpi, deci distanţa dintre doi stâlpi consecutivi este 10 √ 2∶ 8 1p
10 √ 2∶ 8>1,75 ⟺ 10 √2>14 ⟺200>196 2p
2. a) Distanţa de la C la AB este egală cu înălţimea triunghiului echilateral Δ ABC 2p
AB 2

b)

d ( C , AB )= AC 2−(
A Δ ABC =9 √ 3 m2.
2
) =3 √3 m 3p

2p
V prism ă= AD ∙ A Δ ABC =90 √ 3 m3 3p
2
c) Aria suprafeţelor acoperite cu tablă este 2 ∙ A BEFC =120 m 2p
110
S-au cumpărat ∙ 120=132 m2 de tablă 3p
100

Testul 5 (2014-2015 Model) (Barem de evaluare și notare)


SUBIECTUL I

1. 60 5p
2. 40 5p
3. 2 5p
4. 25 5p
5. 36 5p
6. 20 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează paralelipipedul 4p
Notează paralelipipedul 1p
2. x=8−2 √ 7 2p
( 8−2 √ 7 )+ 2 √ 7 3p
m a= =4
2
3. 3x 2p
În prima zi parcurge 30 % ∙ x= , unde x este lungimea întregului traseu
10
3p
3x
+350=x ⟹ x=500 km
10
4. a) f (−3 )= (−3 ) ∙ a+3 2p
−3 a+3=0 ⟺ a=1 3p
2p
b) f ( x )=0⇒ x=−3 ⇒OA=3
3p
f ( 0 )=3 ⇒OB=3 ⇒ Δ OABeste isoscel
5. ( x +1 )2−4=( x−1 ) ( x+ 3 ) şi x 2−x=x ( x −1 ) 2p
( x−1 )( x +3 ) x2 2p
E ( x )= ∙ =x+ 3
x x ( x−1 ) 1p
m+3=5 ⟺ m=2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a) A ABCD =30 √ 3∙ 30=¿ 3p


2p
¿ 900 √ 3 m2
b) MN ∥ AC şi MQ ∥ BD ⇒m ( ∢ NMQ )=m ( ∢ COD ) , unde O este punctul de intersecţie a 2p
diagonalelor dreptunghiului ABCD 3p
AC=BD=60 m ⇒ OD=OC=CD ⇒ ΔODC este echilateral de unde m ( ∢ NMQ )=60°
1p
BM MN
c) MN ∥ AC ⇒ Δ BMN Δ BAC ⇒ = ⇒ MN =20 m 2p
BA AC
AM MQ 2p
MQ ∥ BD ⇒ Δ AMQ Δ ABD ⇒ = ⇒ MQ=40 m
AB B D
MNPQ paralelogram ⇒ MN + NP+ PQ +QM =2 ( MN + MQ )=120 m

2. a) AO=9 cm⇒ A bazei =81 π cm 2 3p


2p
81 π ∙ 12
V con= =324 π cm 3
3 2p
b) Notăm cu α planul bazei conului: VO ⊥ α ⇒ m ¿
VO 4 3p
sin ( ∢ VAO )= =
VA 5
2p

π r 2=9 π ⟺r =3 cm , unde r este raza secţiunii


c) 3p
VO' r unde
= , VO' este distanţa de la punctul V la planul de secţiune, de unde VO' =4 cm
VO AO

Testul 6 (Sesiunea 2015 specială) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
0 50 2 6 5 12

II. 1. Desenează cubul 4p


Notează cubul 1p
1+7
2.m a= =¿ 3p
2
¿4 2p
x y 4x
3. = ⟺ y= , 2p
3 4 3
4x
−x=14 , deci x=42 și y=56 3p
3
4. a) f(5)=5-5= 3p
=0 2p
b) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
2 1 x+ 3
− = și 2 2
x−1 x +1 ( x −1 ) (x+1) x −2 x+1=( x−1)
5. 3p

x +3 ( x−1)2 1
E( x )= ∙ = 2p
( x−1 ) (x+ 1) ( x −1 ) ( x+3) x+1
III.
(8+ 6)∙ 2 √ 3
1. a) A ABCD = =¿ 3p
2
14 ∙2 √ 3
¿ =14 √ 3 dm2 2p
2
b) AB ∥ CD și CD ∥ EF ⟹ AB∥ EF şi cum AB=EF ⟹ ABFE paralelogram 3p
BF= AE=2 AD=4 √ 3 dm 2p
c) CM =CP=2 √ 3 dm și BM =FP=2 dm , unde Mϵ( AB ), Pϵ ( EF) și Cϵ (MP) astfel încât
MP ⊥ CD, deci ΔCMB ≡ Δ CPF (CC ) 2p
1
tg ( B
^ CM )= ⇒m ( B ^ CM ) =m ( F
^CP )=300, deci m ( ^
BCF ) =1800−2 ∙ 300=1200 3p
√3
2. a) P ABCD =4 ∙ AB=¿ 3p
¿ 4 ∙8=32 m 2p
b) M este mijlocul segmentului BC și { O }= AC ⋂ BD ⇒ Δ VMO dreptunghic în O, de unde
VM =4 √ 2 m 2p
4 ∙ 8∙ 4 √ 2
Alateral ă= =64 √ 2 m2 3p
2
c) ( VBC ) ⋂ ( ABC )=BC , VM ⊥ BC , VM ⊂(VBC) și OM ⊥ BC ,
^
OM ⊂ ( ABC ) ⇒ m ( (VBC ) , ( ABC ) )=m( ^ VMO) 3p
0
ΔVMO dreptunghic în O, VO=4m, OM=4m⇒ m ( ^ VMO )=45 2p
Testul 7 (2015) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I

1. 0 5p
2. 6 5p
3. 5 5p
4. 24 5p
5. 90 5p
6. 3 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează paralelipipedul dreptunghic 4p


Notează paralelipipedul dreptunghic 1p
2. 40+ 80 3p
m a= =¿ 2p
2
¿ 60
Se acordă punctajul maxim şi în cazul în care candidaţii au luat în considerare şi multiplii
negativi de două cifre, iar media aritmetică este calculată corect.
3. În cele două zile Mihai a cheltuit x +35, unde x este suma cheltuită in pruma zi. 1p
30 2p
∙ ( x +35 )=x 2p
100
x=15 lei
4. a) f (−2 )=−2+2=¿ 3p
¿0 2p
b) Reprezentarea unui punct care aparţine graficiului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
5. x 2−49=( x−7 )( x +7 ) , x 2−7 x =x ( x−7 ) şi x 2+ x=x ( x +1 ) 3p
( x−7 ) ( x+7 ) 2 x +7 x +1 −x 2p
E ( x )= − ∙ = =−1
x ( x −7 ) x ( x +1 ) x x
SUBIECTUL al III-lea

1. a) A ABCD =150 ∙100=¿ 2p


3p
¿ 15000 m 2=1,5 ha 3p
b) DM =50 m, DN =100 m, CN =50 m 2p
DM =CN , DN =CB ⟹ Δ MND≡ Δ NBC (CC ) ⟹ MN =NB . deci Δ MNB este 3p
isoscel 2p
c) ∢ DMN ≡ ∢ CNB şi m ( ∢ MND ) +m ( ∢ DMN )=90∘ ⟹ m ( ∢ MND ) +m ( ∢ CNB ) =90∘

m ( ∢ MNB )=180∘−¿(( m ( ∢ MND ) +m ( ∢ CNB ) ) =90
2. a) AM =3 dm 2p
3p
VM 2=VA 2− AM 2 ⇒ VM =6 dm
3p
2p
P ABCD ∙ VM 2
b) Alateral ă= =72 dm
2 1p
Cantitatea de vopsea necesară pentru vopsirea suprafeţei laterale este 72 ∙30=2160 g
2p
c) AD ⊂ ( VAD ) , BC ⊂ ( VBC ) şi AD ∥ BC ∥d ,unde d= (VAD ) ∩ ( VBC )
N este mijocul lui ( BC )⟹ VN ⊥ BC şi cum VM ⊥ AD , obţinem 2p
m ( ∢ ( ( VAD ) , ( VBC ) ) ) =m ( ∢ ( VM , VN ) )
3
ΔVMN echilateral⟹ sin ( ∢ MVN )= √
2

Testul 8 (Sesiunea 2015 rezervă) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
0 15 10 5 4 19

II. 1. Desenează paralelipipedul dreptunghic 4p


Notează paralelipipedul dreptunghic 1p
2. m g = (9−2∙ 3)∙ 23= 2 ∙23 =¿
√ √ 3p
¿4 2p
3. Numărul fetelor reprezintă 100%-40%=60% din numărul elevilor clasei 2p
60
Numărul fetelor din clasă este egal cu ∙ 30=18 3p
100
4.a) f(3)=3-3= 3p
=0 2p
b) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
5. E ( n ) =(3 n+7−1)2=¿ 3p
¿(3 n+ 6)2=9(n+2)2, care este pătrat perfect divizibil cu 9, pentru orice număr natural n
2p
III.
1.a) Lcerc =2 πR=¿ 2p
¿ 2 π ∙ 5=10 πm 3p
b) Triunghiul ABC este dreptunghic în B ⟹( AC ) diametru, deci AC=2AO=10m, de unde
2 2 2
BC =10 −8 =36 ⟹ BC =6 m 3p
P ABCD =2(8+6)=28 m 2p
2
c) A gazon= A disc −A ABCD =(25 π−48)m 2p
2
π <3,15 ⟹25 π <78,75 ⟹ 25 π −48<30,75 , deci A gazon <30,75 m 3p
BC ∙VM
2.a) A Δ VBC = =¿ 2p
2
12∙ 6
¿ =36 cm 2 3p
2
1
b) OM = AM =2 √ 3 cm⇒ VO=2 √ 6 cm 2p
3
36 3 ∙ 2 √ 6
A Δ ABC =36 √3 cm2 ⟹V piramid ă = √ =72 √ 2cm3 3p
3
BC
c) VM este mediană în Δ ABC și VM = ⟹ ΔVBC este dreptunghic în V 2p
2
VABC este piramidă triunghiulară regulată,deci VA ⊥VB , VA ⊥CV și cum { V }=VB ⋂CV , obținem
VA ⊥(VBC ). Deoarece VM ⊂ (VBC), obținem VA ⊥VM 3p

Testul 9 (2014-2015 Model) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I

1. 40 5p
2. 3 5p
3. 6 5p
4. 6 √ 2 5p
5. 150 5p
6. 240 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează cilindrul circular drept 4p


Notează secţiunea axială a cilindrului circular drept 1p
2. ( 10 a+b )−( 10 b+ a )=ab−a ⟺ a ( 10−b )=9 b 2p
Cum a şi b sunt numere diferite, prime între ele, obţinem ab=95
´ 3p
3. x + ( x+ 6 ) + ( x+ 6+6 ) =108 , unde x este distanţa parcursă în prima zi 3p
3 x=90 ⇔ x=30 km 2p
4. a) f ( 4 ) =2 ⇔ 4 m−6=2 3p
m=2 2p
b) OA=3, unde A este punctul de interescţie a graficului funcţiei f cu axa Ox şi OB=6 , unde
2p
B este punctul de interescţie a graficului funcţiei f cu axa Oy .
Δ AOB este dreptunghic, AB=3 √ 5 , deci distanţa de la punctul O la dreapta AB este 3p
OA ∙ OB 6 6 √5
= =
AB √5 5
5. x−4 x −2 4 3p
+ −2=
x−2 x−4 ( x−2 ) ( x−4 ) 2p
x 4 x−2 x−4
E ( x )= − ∙ = =1
x−4 ( x−2 )( x−4 ) 1 x−4
SUBIECTUL al III-lea

1. a)FP=3 √ 3 cm, unde P ∈( AE) astfel încât FP⊥ AE 2p


6 ∙3 √ 3
A Δ AEF= =9√ 3 cm 2 3p
2
2p
b) BC=3 √ 3 cm 3p
AC 2= AB 2 +BC 2 ⟹ AC =6 √ 3 cm 2p
AF 1p
c) DF = ⇒ DF=3 cm , deci CF=6 cm 2p
2
AE=CF şi AE ∥CF ⟹ AECF paralelogram
Cum AF= AE ⟹ AECF romb, deci AC ⊥ EF
2. a) AO=5 cm 2p
3p
VO2=VA 2− AO2 ⟹VO=12 cm
3p
A total ă A laterală + A baz ă A π ⋅52
b) = =1+ baz ă =1+ =¿
A lateral ă A lateral ă Alateral ă π ∙ 5 ∙13 2p
5 5
¿ 1+ =1
13 13 2p

c) V con=
π ⋅ 52 ∙ 12 3 1p
=100 π cm =100 π ml
3
700∙ 100 π 2p
Masa îngheţatei este egală cu =70 π grame
100
π <3,15 ⟹70 π <220,5 ⟹70 π <221, deci în interiorul cornetului avem mai puţin de 221
de grame de îngheţată

Testul 10 (2016 specială) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
40 12 1 15 90 120

II. 1. Desenează cubul 4p


Notează cubul 1p
3 a−2 b 3 a 2 b a
2. = − =3 ⋅ −2=¿ 3p
b b b b
¿ 3 ⋅4−2=10 2p
3. 360−p % ∙360=324 2p
p
⋅360=36⇒ p=10 3p
100
4. a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei 1p
b) OM=4 , unde M este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Ox 2p
ON=4 , unde N este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Oy 2p
OM=ON , deci Δ MON este isoscel 1p
2 2
x+ 2 x−3 25 (x +2) −( x−3) −25 10 x −30 10
5. − − = = = 3p
x−3 x+ 2 ( x −3 ) (x+ 2) ( x−3 ) (x +2) ( x−3 ) (x+ 2) x+2
10 x+ 2
E( x )= ∙ =2, pentru orice x real, x ≠−2 și x ≠ 3 2p
x+ 2 5
III.1. a) P ABCD =2( AB+CD )=2(80+ 60) 3p
¿ 2 ∙140=280 m 2p
b) BM =CN și BM ∥CN ⟹ BMCN pa ralelogramși cum MN ⊥ BC , obținem BMCN romb
2p
BC=60 m ⟹ BM =CM =BC , adică Δ BMC este echilateral, deci m ( ^ CBM )=60 0 2p
AD ∥ BC și secanta AB ⟹ ^ DAB ) =600
^ , deci m ( ^
DAB ≡ CBM 1p
60 √ 3
c) BM ∥CF ⇒d ( M ,CF )=d (C , BM ), deci d ( M , CF ) = =30 √ 3 m 2p
2
(ME +CF)∙ d ( M , CF ) ( 20+80)∙ 30 √3
GMEF este trapez, deci ACMEF = = =1500 √ 3 m2 și, cum
2 2
2
1500 √ 3<2600 ⟺15 √ 3<26 ⟺ √ 675< √ 676, obținem că ACMEF <2600 m 3p
VM ∙ BC
2. a) Alaterală =3 ∙ =¿ 2p
2
6 3 ∙12
¿3∙ √ =108 √ 3 m2 3p
2
1
b) Cum ΔVOM este dreptunghic și OM = AM =2 √ 3 m , obținem VO=√ VM 2−OM 2=4 √ 6 m
3
2p
36 √ 3 ∙ 4 √ 6
A Δ ABC =36 √3 m2 ⟹V piramid ă = =144 √2 m3 3p
3
VN NP
c) N este mijlocul segmentului VO și NP ⊥ VA , P ∈(VA) ⇒ ΔVPN ∼ ΔVOA , deci =
VA AO
3p
VN ⋅ AO 2 √ 6 ⋅4 √3
NP= = =2 √ 2m și, cum 2 √ 2<3 ⟺ √ 8< √9 , obținem NP <3 m 2p
VA 12
Testul 11 (2016) (Barem de evaluare și notare)
SUBIECTUL I

1. 0 5p
2. 14 5p
3. 6 5p
4. 12 5p
5. 90 5p
6. 3 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează paralelipipedul dreptunghic 4p


Notează paralelipipedul dreptunghic 1p
2. x 3
=√3 ∙ √ =3 2p
y 1
y 1 x y 1 10 3p
= ⇒ + =3+ =
x 3 y x 3 3
3. 2 3p
∙ x+72=x , unde x este suma economisită de Mihai în vacanţă 2p
5
x=120 de lei
4. a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficiului funcţiei f 1p
1p
b) OM =2 , unde M este punctul de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox
1p
ON =2 , unde N este punctul de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Oy 3p
OM ∙ ON 2 ∙ 2
Δ MON este dreptunghic în O , deci A Δ MON = = =2
2 2
5. 1 2 x 2−x+ 2 2p
1+ − =
x−2 x +2 ( x−2 )( x +2 ) 1p
2
x −4= ( x −2 )( x +2 )
x 2−x+ 2 ( x−2 )( x +2 ) 2p
E ( x )= ∙ −x ( x−1 ) =x2 −x+2−x 2+2=2 ,pentru orice x
( x−2 )( x +2 ) 1
număr real, x ≠ 2 şi x ≠−2
SUBIECTUL al III-lea

1. AB2 √ 3 182 √3 2p
a) A Δ ABC = = =¿
4 4 3p
324 √3
¿ =81 √3 m2
4 2p
b) m ( ∢ ACD )=120° ⟹ m ( ∢ ACE )=60° 3p
2p
∢ ACE ≡ ∢ BAC şi unghiurile ∢ ACE şi ∢ BAC sunt alterne interne, obţinem EC ∥ AB
c) AM =9 √ 3 m ,unde M este mijlocul laturii BC şi, cum Δ AMD este dreptunghic, obţinem
AD=9 √ 7 m 3p
DE EC DC DE EC 9
= = ⇒ = = ⇒ DE=3 √ 7 m, EC=6 m,de unde AE=6 √ 7 m
DA AB DB 9 √7 18 27
şi
P Δ EAC =24+ 6 √7=6 ( 4+ √7 ) m
2. a) P Δ ABC =3 AB=¿ 2p
¿ 3 ∙10=30cm 3p
2 3p
b) Alateral ă=¿ P Δ ABC ∙ AD=30 ∙ 10 √ 3=300 √ 3 cm 2p
2
Cum 300 √ 3<525 ⟺ 4 √ 3<7 ⟺ √ 48< √ 49 , obţinem Alateral ă <525 cm
2p
c) Triunghiurile FMN şi CMN sunt isoscele, deci FO ⊥ MN şi CO ⊥ MN , unde O este
1p
mijlocul segmentului MN .
( CMN ) ∩ ( FMN )=MN ,CO ⊥ MN şi CO ⊂ ( CMN ) , FO ⊥ MN şi FO ⊂ ( FMN ) ,deci
m ( ∢ ( ( CMN ) , ( FMN ) ) ) =m ( ∢ ( CO , FO ) ) 2p
2 2 2 °
FO=5 √ 6 cm, CO=5 √ 6 cm⟹ FO +CO =300=FC , deci m ( ∢ COF )=90 , adică
°
m ( ∢ ( ( CMN ) , ( FMN ) ) ) =90 , de unde ( CMN ) ⊥ ( FMN )
Testul 12 (Sesiunea 2016 rezervă 1) (Barem de evaluare și notare)
I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
9 0 0 10 10 2013

II. 1. Desenează paralelipipedul dreptunghic 4p


Notează paralelipipedul dreptunghic 1p
1 2 2 1 1 25
2. (a+ ) =a +2 ∙ a ∙ + 2 = 3p
a a a 4
1 25 17
a 2+ 2 = −2= 2p
a 4 4
3. 5 n−2 ( 10−n )=36 , unde n este numărul de întrebări la care elevul a răspuns corect 3p
7 n=56 ⟺ n=8 2p
4.a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei 1p
b) OM=3 , unde M este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Ox 1p
ON=3 , unde N este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Oy 1p
OM ∙ON 3 ∙ 3 3 √ 2
Δ MON dreptunghic în O, deci distanța de la O la Gf este egală cu = = 3p
MN 3 √2 2
1 2 1 8
5. − + = 2p
x−2 x x +2 x ( x−2 ) ( x +2)
4 4
2
= 2p
x(x −4) x ( x−2 ) ( x +2)
8 x ( x−2 ) ( x +2)
E ( x )= ∙ =2, pentru orice x număr real, x ≠−2, x ≠ 0 , x ≠ 2 1p III.
x ( x−2 ) ( x +2) 4
1. a) P ABCD =4 AB=¿ 3p
4 ∙10=40 cm 2p
b) ABCD romb ⟹ AO ⊥ BD , unde AC ∩BD = { O } 2p
AO=5 √3 cm ⇒ AC=2 AO=10 √3 cm 3p
MN BM
c) MN ∥ AC ⇒ ΔBMN ∼ ΔBAC , deci = 1p
AC BA
MQ AM
MNPQ pătrat și AC ⊥ BD ⟹ MQ ∥BD , deci ΔAMQ ∼ ΔABD, de unde obținem = 1p
BD AB
AM BM MN MN
MN =MQ și + =1, implică + =1, deci MN = 10 √ 3 =5 ( 3−√ 3 ) cm 3p
AB AB 10 √ 3 10 1+ √3
' 2
2. a) Alateral ă=3⋅ AB ⋅ A A =m 2p
2
¿ 3 ⋅8 √ 3⋅5=120 √ 3 cm 3p
b) ΔABC echilateral ⟹ CM=12cm 2p
ΔC ' CM este dreptunghic în C și CC ' =5 cm ⇒C ' M =√ 122+ 52=13 cm 3p
c) AB⊥ C' M , AB⊥ C C ' și C ' M ∩C C ' = {C ' } ⟹ AB ⊥(C C' M ) și, cum CP⊂ (C C ' M ) , unde
P ∈(C' M ), CP⊥ C ' M , unde AB ⊥ CP 2p
' '
CP⊥ AB, CP⊥ C M și AB∩C M = { M } ⟹ CP ⊥( ABC ), deci d ( C , ( AB C' ) ) =CP 1p CP este
'

CM ⋅CC ' 60
înălțime în triunghiul dreptunghicC C ' M , deci CP= = cm 2p
C'M 13

Testul 13 (Sesiunea 2016 rezervă 2) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
0 10 [0;4] 4 80 150

II. 1. Desenează paralelipipedul dreptunghic 4p


Notează paralelipipedul dreptunghic 1p
1 2 2 2 1 1
2.( x + ) =(−2) ⟹ x + 2∙ x ∙ + 2 =4 3p
x x x
1
x 2+ 2 =4−2=2 2p
x
x+(x+ 2)
3. Media aritmetică a numerelor este =9 , unde x este numărul mai mic 2p
3
Cum x+1=9, obținem x=8, deci cele două numere sunt 8 și 10 3p
4. a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
b) OM=4 , unde M este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Ox 2p
ON=4 , unde N este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Oy 2p
OM=ON, deci dreptunghic în O, deci ΔM ON este isoscel 1p
(x−3)2−16 ( x−7 ) ( x+1)
5. = =x−7 și 2p
x+1 x+1
x2 −7 x x ( x−7) 2p
= =x−7
x x
E ( x )=( x−7 ) : ( x−7 )=1, pentru orice x ≠−1, x ≠ 0 și x ≠ 7 1p
III. 1. a) P ABCD =2( AB+ BC)=2¿ 150+100 ¿=¿ 3p
¿ 2 ∙250=500 m 2p
b) DM este mediană în Δ ADB și, cum Nϵ (DM ) astfel încât DN=2MN, obținem că punctul N este centrul
de greutate al Δ ADB 2p
AO este mediană în Δ ADB , unde { O }= AC ⋂ BD , deci Nϵ ( AO ), adică punctele A, N şi C sunt coliniare
3p
d ( N , AM ) AM 1 d (N , AM ) 1
c) AM ∥ DC ⇒ ΔAMN ∼ ΔCND ⇒ = = ⇒ = , de
d ( N , DC ) DC 2 d ( N , AM ) +d ( N , DC ) 1+2
1 100
unde obţinem d ( N , AM )= ⋅ AD= m 3p
3 3
100
⋅75
d (N , AM )⋅ AM 3 2p
A ΔAMN = = =1250 m2
2 2
2 2 2 2 2
2. a) AM = AB −BM =(4 √ 2) −(2 √ 2) =¿ 3p
¿ 24 ⇒ AM =2 √ 6 cm 2p
8 √3
b) Înălţimea tetraedrului este egală cu cm 2p
3
2
( 4 √ 2) 4 √ 3 1 8 √ 3 64 3
A Δ BCD = =8 √ 3 c m 2 ⇒ V ABCD = ⋅ 8 √3 ⋅ = cm 3p
4 3 3 3
c) Segmentul NP este linie mijlocie în Δ ABD , unde P este mijlocul segmentului BD, deci AB∥ NP ,
obţinem m (^ AB , MN ) =m(^ NP , MN ) 2p
A M =DM ⇒ MN =4 cm şi, cum MP=2 √ 2 cm şi NP=2 √ 2cm , avem MN 2=MP2 + NP 2, adică
Δ MNP este dreptunghic isoscel, deci m ( ^ MNP )=m ¿ 3p

Testul 14 (2016-2017 Model) (Barem de evaluare și notare)


SUBIECTUL I

1. 11 5p
2. 9 5p
3. 99 5p
4. 60 5p
5. 30 5p
6. 15 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează cubul 4p
Notează cubul 1p
2. m g =❑√ab=❑√ 32 ( 6−2 )=¿ 3p
2p
¿ ❑√3 2 ∙ 4=6
3. x y x+ y 54 3p
= = = =6 ⇒ x=30
5 4 5+ 4 9
2p
y=24
4. a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
1p
b) OM =2 , unde M este punctul de intesecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox
1p
ON =4 , unde N este punctul de intesecţie a graficului funcţiei f cu axa Oy
Cum Δ MON este dreptunghic în O , obţinem MN =2 √ 5 , deci lungimea medianei 3p
corespunzătoare ipotenuzei este egală cu √ 5.
5. ( x−2 )2−2 ( x−1 ) +1=( x−3 )2 2p
2p
x 2−9=( x−3 ) ( x +3)
( x −3 )2 ( x +3) 2p
E ( x )= ∙ =1 , pentru orice x număr real, x ≠−3 şi x ≠ 3
( x−3 ) (x +3) ( x−3 )
SUBIECTUL al III-lea

1. ( AB+CD ) ∙ AD 2p
a) A ABCD = =¿
2 3p
(100+60)∙ 40 ❑√ 3
¿ =3200 ❑√ 3
2
1p
b) CM =40 √ 3 ,unde M ∈( AB) astfel încât CM ⊥ AB 2p
2p
MB=40 m şi cum Δ BCM este dreptunghic, obţinem BC=80 m şi m ( ∢ BCM )=30° 1p
m ( ∢ BCD )=m ( ∢ BCM ) +m ( ∢ MCD )=30° + 90°=120 ° 2p
c) ABCD trapez ⇒ m ( ∢ ABC ) =180°−m ( ∢ BCD ) =180°−120 °=60°
2p
1 EB∙ 40 √ 3
A Δ CEB= ∙ A ABCD ⇒ =1600 √ 3 ,de unde obţinem EB=80 m
2 2
Cum EB=BC şi m ( ∢ EBC )=60 ° ⇒ Δ CEB este echillateral
2. a) Abazei =π ∙OA =¿
2 2p
3p
¿ π ∙ 32=9 π cm2 2p
b) AV =√ 32 +4 2=5 cm 3p
Alateral ă=π ∙ 3∙ 5=15 π cm 2
1p
c) ON ⊥ ( VBC ) , N ∈ (VBC ) şi BC ⊂ (VBC ) ⇒ BC ⊥ ON
BC ⊥ON ,ON ⋂ VO={ O } ⇒ BC ⊥(VON )⇒ BC ⊥ VN şi pentru { M }=VN ⋂ BC , 1p
obţinem că punctul M este mijlocul segmenului BC

3p
82 3 2
VM = √ cm ,OM = √ cm şi ON este înălţime în ΔVOM dreptunghic în O , deci
2 2
VO ∙OM 12 12 ❑√ 41
ON = =❑ = cm
VM √ 41 41

Testul 15 (Sesiunea 2017 specială) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
20 6 14 9 2 √3 2

II. 1. Desenează prisma dreaptă 4p


Notează prisma dreaptă 1p
2. a=8 , b=3 √ 2+ 2−3 √ 2=2 2p
a+ b 8+2
m a= = =5 3p
2 2
2
3. ⋅ x +15=x , unde x este lungimea traseului parcurs în cele două zile 2p
3
x=45 km 3p
4.a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
b) ) OA=2 , unde A este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Ox 2p
OB=4 , unde B este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Oy şi cum
ΔA OB este dreptunghic obţinem AB=2 √5 3p
2
5.
x −x x ( x−1) 1p
= =x
x−1 x−1
2 2
x+ 1 x−1 ( x +1) −(x −1) 4x
− = = 2p
x−1 x +1 ( x−1 ) ( x +1) ( x −1 ) ( x+1)
4x ( x−1 ) ( x +1)
E ( x )=x− ⋅ =x−x =0 2p
( x−1 ) ( x+ 1) 4
III.
1.a) AB 2= AC 2−BC 2=¿ 2p
2 2
¿ 20 −12 =256, deci AB=16cm 3p
DM ⋅ DN AB ⋅ AM
b) A Δ DMN = , A ΔAB M = 2p
2 2
A Δ DMN DN 4 1
Cum DM=AM, obţinem = = = 3p
A Δ ABM AB 16 4
2
c) A Δ BNM =A ABCD − ( A Δ ABM + A Δ BCN + A Δ DMN )=192−( 48+72+12 ) =60 cm 2p
BN ⋅ d ( M , BN )
Cum A Δ BNM = şi BN=12 √ 2 cm , obţinem că d ( M , BN )=5 √ 2 cm 3p
2
2
2.a) A AB CD = AB =¿ 2p
2 2
¿ 12 =144 cm 3p
b) VO=6 √ 2 cm 2p
1 1
V V ABCD = ⋅VO ⋅ A ABCD = ⋅6 √ 2⋅144=288 √ 2 cm3 3p
3 3
c) OM este linie mijlocie în Δ ACV ⟹ OM ∥ CV şi cum AB∥ CD , obţinem m( ^
OM , AB)=m¿
2p
Triunghiul VDC este echilateral, deci DCV )=60 0
m( ^ 3p

Testul 16 (Sesiunea 2017) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
10 15 4 36 2 58

II. 1. Desenează cubul 4p


Notează cubul 1p
3
2. ( 1+0,5 ) (1−0,5)= 3p
4
1 2 1 3 1 5
Cum ( ) = , obținem + = 2p
√2 2 4 2 4
x+ y
3. =150 , unde x și y sunt cele două numere, deci x + y=300 2p
2
x 1
Cum = , obținem x=100 și y=200 3p
y 2
4. a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
b) f(a)=a, unde A(a,a) este punctul care aparține graficului funcției f, punct care are abscisa
egală cu ordonata 2p
2a+3=a, deci a=-3 3p
5. ( x +2)2 −9= ( x −1 ) (x+5) 2p
x 2−25=( x−5 ) (x +5) 1p
( x−1 ) ( x+ 5) x−5
E ( x )= ∙ =1, pentru orice x număr real, x ≠−5, x ≠ 1 și x ≠ 5 2p
( x−5 ) ( x +5) x−1
III.
1. P=2 ( AB+ AD )=¿
a) 2p
¿ 2 ( 8 √3+ 8 )=16 ( √ 3+1 ) cm 3p
1
b) Δ ABD dreptunghic, deci BD=16cm și, cum AD= BD , obținem m ( ^ ABD )=30 0 2p
2
m (^ADF ) =m ( ^ DAF ) =600 ⇒ Δ AFD este echilateral, deci F este mijlocul segmentului BD și, cum ABCD
este dreptunghi, obținem F ∈( AC ) 3p
c). FM ∥ AB și AB⊥ AD , deci FM ⊥ AD , adică FM este înălțime în Δ AFD 2p
(AE este bisectoare în triunghiul echilateral AFD, deci AE este înălțime în Δ AFD ⇒ punctul N este
ortocentrul Δ AFD , deci DN ⊥ AC 3p
2. a) Alaterală =2 πRG =¿ 2p
¿ π ∙ 10 ⋅12=120 π cm2 3p
, ,2 2 2 2
b) Δ ABA ' este dreptunghic, deci A B= √ A A + AB = √ 12 +10 = √ 244 cm 3p
Cum 244< 256, obținem A, B<16 cm 2p
c) m ¿, unde O este centrul bazei cilindrului circular drept
2p
AO=5cm și, cum ΔOA O , este dreptunghic, obținem A O , =13 cm, deci sin ⁡¿ 3p

Testul 17 (Sesiunea 2017 rezervă) (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
14 10 2 60 36 100

II. 1. Desenează prisma dreaptă 4p


Notează prisma dreaptă 1p
2.m g = √ 0,36 ⋅0,25=0,6 ⋅ 0,5=¿ 3p
3
¿ 0,3= 2p
10
3
3. ⋅ x +12=x , unde x este lungimea traseului parcurs în cele două zile 2p
5
x=30km 3p
4. a) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f 2p
Trasarea graficului funcţiei f 1p
b) OA=3 , unde A este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Ox 1p
OB=3 , unde B este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Oy 1p
AB=3 √ 2 şi, cum ΔA OB este dreptunghic isoscel, bisectoarea unghiului drept este și
3 √2
mediană, deci are lungimea egală cu 3p
2
5.2 x2 −18=2 ( x−3 ) (x +3) 2p
2 2
x + 6 x+ 9=( x+3) 1p
2 ( x−3 ) ( x+ 3) 5( x+3)
E( x )= ∙ =1, pentru orice x număr real, , x ≠−3, x ≠ 3 2p
( x+3)2 10 ( x−3 )
III.
1. a) ΔDCF este dreptunghic isoscel și DC¿ 12 √ 2 ⇒ CF=DF=12 m 3p
P ΔDCF= DC+ DF +CF=12 √ 2+12+12=12( √ 2+2) 2p
DF ⋅CF
b) A ΔDCF = =72m 2 2p
2
2
Cum d ( D , AB )=6 √ 2 m, obținem A ABCD =12 √ 2 ⋅6 √ 2=144 m 2p
Ateren = A ΔDCF + A ABCD=216 m2 1p
c) FDC și BCD sunt unghiuri alterne interne și m ( FDC ) =m ( BCD )=450, deci DF ∥BC și, cum
^ ^ ^ ^
DF=BC, obținem că BCFD este paralelogram 3p
Cum DF=FC, obținem că BCFD este romb, deci BF ⊥ DC 2p
3
2. a)V ABCD A ' B' C ' D ' =AB =¿ 2p
3 3
¿ 6 =216 cm 3p
, , , ,
b) MO este linie mijlocie în Δ A D A , deci MO ∥ A D 2p
, ,
A D ∥ BC ⇒ MO ∥ BC , de unde obținem că dreptele MO și BC sunt coplanare, deci și dreptele BM și
CO sunt coplanare 3p
c) C , N ∥ D , M , deci m (^ , , ^ , ,
B D ,C N ) =m ( B D , D M ) 2p
B D ,=6 √3 , D, M =BM =3 √ 5 cm și, dacă P este mijlocul lui B D , , atunci ΔM D, P este dreptunghic
MP 6
B D, M )= , = √ 3p
B D, , D, M ) =tg ( ^
în P, de unde obținem tg ( ^
DP 3

Testul 18 (Simulare 2015-2016) (Barem de evaluare și notare)


SUBIECTUL I (30 puncte)
1 2 3 4 5 6
0 -2 4 9 π cm² 18 m 11
SUBIECTUL II (30 puncte)
1. Desen............................................................................ 3p
Notaţie......................................................................... 2p
2. 2014 ∙2015 2p
1+2+3+...2014 = 1p
2
1p
...........................................
1p
a = 2015+2104∙
2015 ....................................................
a=2015² ........................................................................
a este pătrat perfect.......................................................
3. Calculează preţul ghiozdanului 42 1p
lei ..........................
Calculează suma rămasă 84-42 = 42 lei ...................... 1p
1 1p
Calculează preţul culegerii ∙ 42=¿ 14
3
2p
lei ................
Calculează preţul ceasului 42 – 14 = 28 lei..................
4.a. Raţionalizează numitorii ............................................. 3p
Calculează S = 1 .......................................................... 1p
Propoziţia “ S∈ N ” este adevărată 1p
…………………..
4.b. Obţine -7<2x-1<7 ………………………………...... 2p
Obţine x ∈(−3 ; 4 ) 1p
………………………………….. 2p
Obţine M={-2 ;-1 ; 0 ;1 ; 2 ; 3} …………………..
5. a = 9k, b = 12k, c = 6k ................................................. 2p
9 k +12 k +6 k 1p
=45 ................................................. 1p
3
1p
..........
Obţine k=5 ..................................................................
Obţine a=45, b=60, c=30 ............................................
SUBIECTUL III(30 puncte)
1.a Calculează aria ABCD ................................................ 1p
Calculează DE=x-4 ..................................................... 1p
Calculează aria DEFG ................................................. 1p
Calculează aria totală 24+3(x-4)=3x+12 m² ............... 2p
1.b Obţine ecuaţia 3(x-4)=24 ............................................ 3p
Rezolvă ecuaţia şi obţine x=12 .................................... 2p
1.c Calculează CE=10 m ................................................... 2p
Obţine d(A;CE)∙ CE = CD ∙ AE ................................. 2p
Obţine d(A;CE) = 7,2 m ............................................. 1p
2.a Din AD∥BC obţine sin∢ (MA;BC)=sin∢ (MAD) ........ 2p
Calculează MA=3 √ 5 1p
m .............................................. 2p

Calculează sin∢ (MAD)=


√5
5
........................................
2.b Demonstrează AC⊥ 1p
BD................................................ 2p
Demonstrează AC⊥ 1p
MD ............................................. 1p
Obţine AC⊥
(MDB) ....................................................
Cum MB ⊂ (MDB) ⟹ AC⊥
MB ...............................
2.c Calculează MC=3 √ 5 m şi AC=6 √ 3 1p
m...................... 1p
Calculează perimetrul triunghiului MAC:6(√ 5+ √ 3) 1p
1p
Demonstrează MO⊥AC, unde {O}=AC∩
BD............. 1p
Calculează MO=3 √ 2m...............................................
Calculează aria triunghiului MAC : 9 √ 6
m²................

Test 19 (SIMULARE DECEMBRIE 2015) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I 30 de puncte
Itemii 1 2 3 4 5 6
Rezultat 6 35/6 477 16 cm 2
6 √ 3 cm 11 şi 17
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p
SUBIECTUL al II-lea

1. Desenează piramida 4p
Notează piramida 1p
2. I-ul muncitor efectuează în 2 h 2/4 din lucrare 1p
al II-lea muncitor efectuează în 2 h 2/6 din lucrare 1p
Impreună efectuează 5/6 din lucrare 2p
Rămâne neefectuată 1/6 din lucrare 1p
3. [2,90]=2 1p
{0,(6)}=2/3 1p
2 1p
[-1 ]=-2
3
1p
2 1p
{-3 }=1/3
3
2 2
[2,90]-{0,(6)}+[-1 ]-{-3 }=-1
3 3
4. 27=33 ; 1p
4=22 1p
(27,4)=108 2p
108*3=324 1p
5. x +100 + x + 200 + x + 300 + x=3600 2p
4x+600=3600 1p
x=750 1p
x+300=1050 1p
SUBIECTUL al III-lea

1.
a. Fie{O}=AC∩ BD.
Din [AC bisectoarea ∢A si [BD bisectoarea ∢B => Trapezul ABCD isoscel 1p
[AC bisectoarea ∢A =>m(∢DAC)= m(∢CAB)=x
[BD bisectoarea ∢B =>m(∢CBD= m(∢DBA)=x 1p
In ∆ AOB, unghiul exterior m(∢DOA)= m(∢OAB)+m(∢OBA)=> 2x=600=> 1p
m(∢DAB)= m(∢CBA)=600
Fie E proiectia lui C pe AB. Determinam BE in ∆ BEC 1p
1p
AB=DC+2BE=10+10=20cm
b. Din AB|| CD si CE ┴ AB=> CE distanţa dintre cele doua drepte paralele 2p
In ∆ CEB dreptunghic( m(∢CEB)=900,aplicăm teorema Pitagora 2p
Determinarea catetei CE=5√ 3cm 1p
c. (B+b) ∙h 2p
Formula ariei trapezului:A=
2 2p
(20+10)∙5 √ 3 2 1p
A= cm
2
A=75√ 3cm2
2.
a. AC∩BD = {P}=>AP=PC, A’B∩B’A = {Q} =>AQ=QD’ 2p
1p
In∆ ACB, QP linie mijlocie =>PQ||BC
Din PQ||BC si BC⊂(BCC’)=> PQ||(BCC’) 2p
b. Din DA ┴ (ABB’) si A’B⊂(BAA’)=> A’B ┴ DA(1) 2p
2p
ABCD pătrat =>A’B ┴ AB’(2) 1p
Din (1) şi (2)=>A’B ┴ (ADB’)
c. A’B’ BA pătrat => A’B┴B’A(1) 1p
A’B┴B’C’(2) Din (1) şi(2) => A’B┴(B’C’A)
AC’⊂(B’C’A)=>AC’┴A‘B (*) 1p
În mod analog, ABCD pătrat => AC┴BD (3) 1p
BD┴CC’(4) Din (3) şi(4) => BD┴(CC’A)
AC ⊂(CC A)=>AC ┴BD(**)
’ ’ ’ 1p
Din AC’┴BD şi AC’┴A’B => AC’┴(A’BD) 1p
Testul 20 (decembrie 2015) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 10 5p
2. A 5p
3. 200 5p
4. 9 cm 5p
5. 5 cm 5p
6. 4 5p
SUBIECTUL II
1. Desenează piramida 4p
Notează piramida 1p
2. 100%  60%  40% sunt fete 3p
40 2p
 35  14
100 fete
 26  5p
 121; 0;  5; ; 129 
3.  13 
4. a) 30  2  60 kg cartofi 2p
60 1,5  90 lei costă cartofii 3p
1 2p
  30  60   45
b) 2 kg roşii
30  4,5  60 1,5  45  2, 2  324 lei 3p

E  x    2 x  1   3 x  2      x  3
2 2 4p
5.
  x  3
2
  3  x
2 1p

SUBIECTUL III
l
2 1p
l 2     AD 2
1. a) Dacă AB  l , avem: 2
l  8 cm 2p
BC  AD 2p
A  16 3
2 cm2
b) Fie DP  AB 1p
BD  AD 3p
DP 
AB
DP  2 3 cm 1p

c) DN e linie mijlocie  DN || AB
DM e linie mijlocie  DM || AC 3p
 AMDN parallelogram
AM  AN (ca jumătăţi de laturi congruente) 2p
 AMDN este romb
AD 4 3 1p
GD  
d) 3 3
1p
AB
DN  4
2 1p
m  GDN   300
1p

GD  DN  sin GDN
AGDN 
2 1p
4 3
AGDN 
3 cm2
1p
2. a) Duc BC ' || AD '
  CB ', AD '    CB ', BC ' 2p

m    CB ', BC '   900 2p


, fiind unghiul dintre diagonalele pătratului
AB   AA ', AD 
b) AB  AA ' şi AB  AD , deci 1p
AD '   AA ', AD   AB  AD '  BAD '
Cum este dreptunghic
AD '  8 2 (cu Teorema lui Pitagora în ADD ' ) 2p

BD '  8 3 (cu Teorema lui Pitagora în ABD ' ) 2p

Testul 21 (SIMULARE DECEMBRIE 2015) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1 2 5p
.
2 50
5p
.
3 3
5p
.
4 7 5p
.
5
5p
. CD sau A’B’ sau D’C’
6 7
5p
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 Desenează piramida 4p
. Notează piramida 1p
2 a4
2p
.
b6 1p
ab
ma  1p
2
ma  5 1p
a
3   2,6
 b 2p
.  a  b  24
Se notează cu a şi b cele două numere
Finalizare: a  39 şi b  15 3p
4 2 x  1  13  13  2 x  1  13 2p
. a) 2p
7  x  6
A   7; 6 1p

A     7; 6; 5; 4; 3; 2; 1;0;1; 2;3; 4;5;6 2p


b)
S A  7 3p
5  a  x  x  4  4
Notăm x  n  2015n
2 2p
.
a  x2  4x  4  a   x  2
2
2p
a  pătrat perfect 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1
. a) AC  2 26 cm 3p

PABC  AB  BC  AC 1p
Finalizare 1p

b) AABCD  AB  BC 2p
AABCD  125 cm2 2p
Aalb  125 cm2 1p

Arosu  Adisc  AABCD   400  125  2p


c) cm2
3,14    3,15  1131cm 2  Arosu  1135cm 2 2p
11dm  1100cm  Arosu
2 2 1p
2 2 2 2 2
. a) d  a  b  c 2p

Finalizare 3p

b)

AD  BC  m     
 , B 'C  m B
AD, B ' C  m BC  ' BC
 3p

2p

 ' CB  20
tg B
9

c) justificarea faptului că MN  B ' C 3p
Finalizare 2p
TESTUL 22 (SIMULARE decembrie 2015) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I (30 puncte)

1 2 3 4 5 6
0 40 ¿ 96 90 0 4

SUBIECTULII (30puncte)

1 Desenează prisma 4p
Notează prisma 1p
2. a ∙ b=5 2p
a+b=2√ 6 2p
1p
5 √6
media armonică este
6
3. Aplicând teorema împărțirii cu rest avem: n=7 C 1 +1 ,1<7 1p
n=3 C2 +2 , 2< 3 1p
1p
De unde: 7 n=21C 2 +14 și 6n=42 C 1+ 6 1p
Scăzând relațiile obținem n=21C 3 +8 , 8<21 1p
Deci, restul împărțirii lui n la 21 este 8
4 a)E(x)=( x +2+ x−2 )2 3p
2 2p
E(x)=4 x 3p
b)E(√ 5 ¿=E (− √ 5 ) =20 2p
E(√ 5 ¿∙ E (− √ 5 )=20∙ 20=400
5 ( x 2−2 x+ 1 )+ ( y 2+ 4 y + 4 ) =0 2p
2p
( x−1 )2 + ( y +2 )2=0 1p
x=1 si y=-2

SUBIECTULIII (30puncte)

1.a) CP 2=CB 2+ PB 2 3p
CP=5 m 2p
APCD paralelogram 3p
b) S=AB∙BC 1p
1p
S=32m2
3p
AD ∙ DQ 2p
d(D,AQ)=
c) AQ
d(D,AQ)=2,4 m

2.a) AC=16√ 2cm 2p


S=AC∙ C C ' 2p
S=256√ 2 cm2 1p
b) ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' '
3p
A D ∥ B C ❑ m ∢ ( A D , B C ) =m ∢ ( A D , A D ) =m ( ∢ A D A )
c) ⇒ 2p
∆ A ' D ' A dreptunghic si isoscel❑ m ( ∢ A ' D' A )=¿450
2p

AP<AC❑ A 'P< A' C
2p

A' C=16 √3 cm 1p

De unde A' P< 16 √ 3

Testul 23 (SIMULARE noiembrie 2016) (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I 1 2 3 4 5 6
10 75 5 6 0 13
(30 de puncte) 60
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Desenează piramida 4p
1.
Notează piramida 1p
a b
2. = =k 2p
8 6
a=8 k şi b=6 k 1p
8 k + 6 k=84 1p
a=48 şi b=36 1p
a) 30  2  60 kg cartofi 2p
60  1,5  90 lei costă cartofii 3p
SUBIECTUL AL II-LEA
3. 1
(30 de puncte)   30  60   45 2p
b) 2 kg roşii
3p
30  4,5  60 1,5  45  2, 2  324 lei
Raţionalizează numitorii 3p
4. Calculează S = 1 1p
Propoziţia “ S∈ N ” este adevărată 1p
−5<2 x−1<5 2p
−4<2 x< 6 1p
5. 1p
M =(−2,3) 1p
M={−1,0,1,2 }
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
2
l
l 2     AD 2
a) Dacă AB  l , avem: 2 1p
l  8 cm 2p
BC  AD 2p
A  16 3
2 cm2
1. b) Fie DP  AB 1p
BD  AD
DP  3p
AB
DP  2 3 cm 1p

DN e linie mijlocie  DN || AB 1p
c)
DM e linie mijlocie  DM || AC  AMDN paralelogram 2p
[ AM ]  [ AN ] (ca jumătăţi de laturi congruente)  AMDN este romb 2p

a) AC=8√ 2cm 2p
Finalizare A=64 √ 2 3p
b) FG ∥ EH 3p
2. 0 2p
m (^
AH , FG ) =m ( ^AH , EH )=m ( ^ AHE ) =45
c) AI =AC−CI =8 √ 2−2 √ 2=6 √ 2 2p
Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul AEI: EI 2=AI 2 + AE 2 , iar EI = √ 136 2p

EI =√ 136< √ 144=12 1p

Test 24 (Barem de evaluare și notare)

NR REZULTATE PUNCTAJ
ITEM
SUBIECTU

1. 12 5p
2. 10 5p
L I

3. 15 5p
4. 22 5p
5. 8dm3=8 litri 5p
SUBIECTU SUBIECTU

1. Desen corect 4p
Notație corectă 1p
L II

2. A=1N 5p
5p
3. Suma I= x =280 lei ; Suma II=520-x=240 lei
1. A pătrat=36 ha ; x<y<6 1p
a) S1=xy=12ha ; x=3hm; y=4hm 4p
L III

b) S3=15 ha 5p
c) Lungime gard =4∙l+x+y+AB=31+√13 unde √13≈3,6 3p
Costul total =519 lei 2p

Testul 25 (Barem de evaluare și notare)


Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
2 5 A 2 48 7
Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulată 1p
2 41 + 42 + 43 = 84 1p
Suma are 2016 termeni deci pot fi grupați câte trei 1p
n = 40∙(41 + 42 + 43) + 43∙(41 + 42 + 43) + … + 42013∙(41 + 42 + 43) = 1p
= 84∙(40 + 43 + … + 42013) 1p
1p
n ⋮ 84.
Numerele sunt divizibile cu 5 dacă d = 0 sau d = 5. 1p
3. Dacă d = 0 avem a = 7∙(b + c) și b + c = 1 iar a = 7 2p
Dacă d = 5 avem a + 5 = 7∙(b + c) și a = 2 iar b + c = 1 sau a = 9 și b + c = 2 1p
Numerele sunt 7010, 7100, 2105, 2015, 9115, 9205, 9025. 1p
4. Notăm cu x numărul băncilor
Dacă așezăm câte 2 în bancă, numărul elevilor este 2x + 4, (4 reprezintă elevii care 1p
rămân în picioare) 1p
Dacă așezăm câte 3 în bancă, numărul elevilor este 3x – 6, (6 reprezintă elevii din 2p
cele 2 bănci goale) 1p
Avem ecuația 2x + 4 = 3x – 6 , deci x = 10
10 bănci, 24 elevi
5. a) Aflarea coordonatelor punctelor A (0, - 3) și B (3, 0) 1p
Reprezentarea punctelor A și B în sistemul de axe xOy 2p
Reprezentarea grafică a funcției 2p
b) Găsirea triunghiului AOB 1p
Aflare lui AB = 3 √2 2p
Perimetrul = 6 + 3 √2 2p
Subiectul III-30p
1. ( 20+ x )⋅6 5p
=60+3 x
a) Aria trapezului ABMN = 2
b) aria dreptunghiului 20 ∙ 6 = 120 1p
60 2p
120⋅ =60+3 x
100
x=4 2p
c) MC = 8 cm 1p
Aflarea lui BM = 10 2p
Trapezul ABMN isoscel 1p
P = 20 + 10 + 4 + 10 = 44 cm 1p
2. a) Aria laterală 512 cm2 1p
Aria bazei 256 cm2 1p
Aria totală 768 cm2 1p
Aflarea înălțimii 8 √3 1p
2048 √3 1p
Volumul = 3 cm 3
1p
b) M este mijlocul lui BC și O centrul bazei 3p
Găsirea unghiului VMO 1p
Aflarea măsurii unghiului 60o
1p
c) Aflarea înălțimii trunchiului 8 √ 3 - 2 √ 3 =6 √3 2p
Aflarea laturii bazei mici a trunchiului 4 cm 2p
Volumul trunchiului 672 √3
Test 26(Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
3 13 3 18 √ 3 6 70
Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a piramidei triunghiulare regulate VABC. 4p
Notarea corectă a piramidei triunghiulare regulate 1p
2 Numărul caietelor de matematică x 1p
Numărul caietelor de limba română 25 – x 1p
Scrierea ecuației 2,2x + 2,5(25 – x) = 58,9 1p
x = 12 1p
12 caiete de matematică, 13 caiete de limba română 1p
51 + 52 + 53 + 54 = 780 1p
3. Suma are 2016 termeni deci pot fi grupați câte patru 1p
n = 50∙(51 + 52 + 53 + 54) + 54∙(51 + 52 + 53 + 54) + … + 52012∙(51 + 52 + 53 + 54) = 2p
= 780∙(50 + 53 + … + 52012)
1p
n ⋮ 780.
4. Aflarea coordonatelor punctelor A (1, 6) și B (2, 7) 2p
Reprezentarea punctelor A și B în sistemul de axe xOy 2p
Reprezentarea grafică a funcției 1p
5. a) x2 – 4 = (x – 2)(x + 2) 1p
2
( x+ 2 )
( x x+1
2
+
x

x+1
2
= 2
=
x +2
−2 x x −4 x +2 x ) x ( x−2 ) ( x+2 ) x ( x−2 )
2p

x+2 x ( x−2 )2 x−2 2p


E ( x )= ⋅ =
x ( x−2 ) ( x +2 ) ( x +3 ) x +3

x−2 x +3−5 5 2p
E ( x )= = =1−
b) x +3 x+ 3 x+3 2p
{±1. ±5 } 1p
x + 3 = D5 =
{−8, −4 , −2, 2 }
x=
Subiectul III-30p
1. a) Triunghiul APC este dreptunghic isoscel, PO mediană, deci PO = AC:2 = 6 2p
√2 2p
Triunghiul A'PC' este dreptunghic isoscel, PO' mediană, deci PO'= A'C':2 = 1p
2 √2
1p
OO' = PO + PO' = 8 √2
2p
2p
b) OM = 6 cm, O'M' = 2 cm
MM' = 12 cm 1p
Aria laterală 384 cm2
c) Δ VO'M' ~ Δ VOM 2p
' ' '
VO O M
= 1p
VO OM
x 2
= 1p
x +8 √ 2 6
x=4 √2 cm
VO = 12 √2 cm
2. a) lungimea cercului 2πR = 40π cm 5p
b) Latura pătratului R √ 2 = 2 √ 2 dm 3p
Aria pătratului 8 dm2 2p
c) Aria nehașurată = aria cercului – aria pătratului 2p
Aria nehașurată4∙3,14 – 8 = 12,56 – 8 = 4,56 < 4,6 3p
Testul 27 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
9 5 a 4 48 7

Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a piramidei triunghiulare regulate MARC 4p
Notarea corectă a piramidei triunghiulare regulate 1p
2 n = 4n∙52n∙5 – 4n∙25n = 22n∙52n∙5– 22n∙52n = 2p
= 22n∙52n(5 – 1) = 1p
= 22n∙52n∙22 = 22n+2∙52n = 1p
= (2n+1∙5n)2 1p
a∙b = 60 = 22∙3∙5, a∙c = 84 = 22∙3∙7, b∙c = 140 = 22∙5∙7 1p
3. produsul lor a2∙b2∙c2 = 26∙32∙52∙72 2p
deci a∙b∙c = 23∙3∙5∙7 1p
a = (a∙b∙c):(b∙c) = 2∙3 = 6, b = (a∙b∙c):(a∙c) = 2∙5 = 10, c = (a∙b∙c):(a∙b) = 2∙7 = 14 1p
4. a) f (-1) = - a + b = - 4 și f (2) = 2a + b = 7
Întocmirea sistemului 1p
Rezolvarea sistemului a = 4, b = - 1 1p
b) Stabilirea coordonatelor a 2 puncte care aparțin graficului funcției 2p
Reprezentarea punctelor A și B în sistemul de axe xOy 1p
Reprezentarea grafică a funcției
5. x2 – 1 = (x – 1)(x+1) 1p
x +2 x −3 x −1 ( x+1 )2 x+1
(2
+ 2 − 2 =
) =
x − x x −1 x + x x ( x+ 1 )( x−1 ) x ( x−1 )
2p

x +1 x ( x−12 ) x−1 2p
⋅ =
x ( x−1 ) ( x +2 )( x +1 ) x+2
Subiectul III-30p
1. ( 10+ 4 )⋅8 5p
=56
a) Aria trapezului = 2 m2
3p
b) Diagonala1= √ 64+16=4 √5
2p
Diagonala2 = √ 64+100=2 √ 41 3p
c) √ 64+36=10 2p
P = 4 + 8 + 10 + 10 = 32 m
2. √432+144= 576=24 √ 1p
a) Apotema
1p
Aria laterală 1152 cm2
1p
Aria bazei 576 cm2
1p
Aria totală 1728 cm2
1p
Volumul = 2304 cm3
b) M este mijlocul lui BC și O centrul bazei 1p
Găsirea unghiului VMO 3p
Aflarea măsurii unghiului 60o 1p
c) δ=mV = 11,3∙2304∙1,7 = 44,25 kg 5p
Test 28 (Barem de evaluare și notare)
SUBIECTUL I
Nr. subiect 1 2 3 4 5 6
Rezultat 6 16 102 36 96 43

SUBIECTUL II
1. Desen 4p
Notaţie 1p
2. a=6 2p
b=8 2p
Finalizare 1p
x y
3. = =k 2p
4 5
4k+5k=27 1p
Finalizare x=12, y=15 2p
4. a) Aflarea a 2 puncte de pe grafic 2p
b) Reprezentarea grafică 3p
2(x +3)2
5. E ( x )= 3p
( 2 x +3 ) (2 x−3)
Finalizare 2p
Subiectul III
1. a) BD 2=AB 2 + AD 2 2p
Finalizare BD=10cm 3p
b)Aria dreptunghiului este produsul dintre lungime şi lăţime 2p
Aria este AB∙ AD=8 ∙6=48 cm2 3p
c)Aria triunghiului MND se poate calcula ca diferenţa între aria dreptunghiului ABCD şi aria
triunghiurilor AMD, MBN, DCN care sunt dreptughice. 3p
4 ∙6 4 ∙3 3 ∙ 8
A Δ MND = A ABCD− A Δ AMD− A Δ MBN − A Δ DCN =48− − − =48−12−6−12=18 2p
2 2 2
2. a) Baza conului este un cerc şi aria este π R 2, unde R este raza cercului de bază 2p
Aria este 16 π 3p
2
b) Volumul conului este
hπ R unde h este înălţimea conului 2p
3
3∙ 16 π
Volumul este =16 π cm3
3
3p
c) Considerăm piramida VABC care are acelaşi volum indiferent pe care dintre puncte le
considerăm vârfuri. 1p
3 ∙ A ∆ ABC 3
V= =16 cm 2p
3
h ∙ A ∆ VCB 3∙ 16 24
Notăm cu h distanţa cerută şi avem: V = , adică h= =
3 2 √ 34 √ 34
2p
Testul 29 (Barem de evaluare și notare)
I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
16 {-2, 4} 21 18 10 12
40

II. 1. Desen 4p
Notație 1p
2. 220  2  440 2p
mere sunt în a doua ladă. 220  440  660 mere sunt în total. 3p
3. a). 121 : 3  40 rest 1 1p
121 : 4  30 rest 1 1p
121 : 5  24 rest 1 1p
Rezultă că pot fi 121 de militari în subunitate. 2p
b). Aflăm cel mai mic multiplu comun al numerelor 3, 4 şi 5 şi îl adunăm cu 1. 2p
Obţinem: 60  1  61 . 2p
Aşadar, numărul minim de militari este 61. 1p
f :   , f ( x)  ax  b
6. Fie . Se rezolvă sistemul:
 f (2)  0 2a  b  0
 
 f (2)  4
, adică  2a  b  4 3p
de unde se obţine a=1 și b = 2. 2p
2 x  6  2  x  3
x 2  4x  3  x  3  x  1

Finalizare  2
5. x 1 3p
2p
III.1. a). Notând cu x lăţimea terenului, avem că lungimea acestuia este de 2x şi, exprimând perimetrul se
ajunge la ecuaţia 6 x  200 . De aici, x  40 , 3p
deci lăţimea este de 40 m şi lungimea de 80 m. 2p
b). Ateren  L  l  3200 m2 3p
Ateren  32
ari 2p
 Pexterior al pistei  2   80  4   2   40  4   256
c). m 2p
Apistă  84  44 – 3200  3696-3200=496 2
m 3p

2. a). Al  hPb  24 m2 2p
At  4 3
m2 2p
At  8(3  3)
m2. 1p
V  2 3 m3
b). . 3p
V  3400m  3400l
3
2p
'
c). AC = 2 5 1p
' 3
C M=2 1p
MA=2 2 1p
Drumul este 2 5 +2 3 +2 2 2p

Testul 30 (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
15 b 1 10 cm 5 2 m 4

II. 1. Desen 4p
Notație 1p
4. Mai are de citit 60% din cele 280 de pagini 3p
Finalizare 72 de pagini. 2p
5. 182  244  426 2p
426 – 360  66 elevi cunosc ambele limbi 2p
182 – 66  116 de elevi cunosc doar limba franceză 1p
4. Se rezolvă sistemul:
 f (1)  3

 f (2)  0 3p
de unde se obţin m  -1 şi n  2 . 2p
6. Se descompun şi numărătorul şi numitorul 2p
x  10
x( x  10)
după simplificare se obţine: . 3p
III.
(8  5)  5
Atrapez 
1. a). 2 3p
Atrapez  31, 5
m2 2p
b). Suprafața cu gresie neagră este un paralelogram 1p
Aeia gresiei negre este de 10 m2. 4p
c). Aria sufrageriei este de 50 m2 2p
35  50  1750 lei. 3p

a p  (PB  Pb )
Al 
2. a). 2 2p
Al  120 3
3p
b). h  25  4  21 2p
V  h ( AB  Ab  AB Ab )  147 7 382, 2
3 . 3p
c). Se calculează volumul piramidei O’BMC în 2 moduri:
Notăm H distanța cerută.
V  h ABMC  21  75 3  75 7
3 3 2 2 2p
V  H AO'MC  H  15 21 15H 21
3 3 2 6 2p
H  75 7  6  15  5 3
2 15 21 3
Finalizare 1p

Testul 31 (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
2  1,   42 6 cm 25 3 9
6 3

II. 1. Desen 4p
Notație 1p
2. Dacă pe primul raft sunt x cărţi, pe al doilea sunt 3x cărţi. Avem că x  3x  140 . 3p
De aici se obţine că pe primul raft sunt 35 de cărţi , iar pe al doilea 105 de cărţi. 2p
3. a). 1 km = 1 000 m.
1000  1  500
După prima zi rămân 2 m 2p
500  3  375
după a doua zi rămân 4 m. 2p
4
375   300
după a treia zi rămân 5 m 1p
f  x  x
4. a) de unde, înlocuind f(x) cu 2x –2 2p
obţinem x = 2 deci punctul A(2, 2). 3p
b) Considerăm intersecțiile cu axele OX și OY și obținem punctele A(1;0) și B(0;-2) 2p
Trasarea graficului, dreapta AB 3p
6 x  12  6( x  2)  6
 x  2  ( x  2) x  2
2 2

5. 1p
5x  15  5( x  3)  5
 x  3 ( x  3) x  3
2 2

1p
E  x  x8
2 3p

III.
HB  AB  CD  1
1. a). Fie CH  AB , H 
  AB . Rezultă că 2 dam. 2p
Cum triunghiul CHB este dreptunghic în H, rezultă că CH  2 dam. 1p
( AB  CD)CH
Acurte  Atrapez   8 dam 2
Aşadar, 2 . 2p
PABCD  AB  BC  CD  DA  5  5  3  5  8  2  5  8+ 2  2, 23  14, 46
b). dam. 3p
Aproximând la un număr natural, obţinem 144 metri liniari de sârmă. 2p
c). AF  AB – FH – HB 2p
EC  1 CD  1 dam  FH  HB
Dar 3 . De aici avem că AF = 3 dam. 3p

2. a) Măsura unghiului dintre cele două plane este egală cu măsura unghiului VMA 3p
Unghiul are măsura de 450 2p
b). Apotema este 4 2 2p
Alaterală  3  AVBC  48 6
1p
Atotalălă  A laterală  Abazei  48( 6  3)
2p
V  h AABC 
c). 3 2p
4
V   48 3 64 3
3 3p

Testul 32 (Barem de evaluare și notare)

I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
27 0,5 30 36 0,5 2

II. 1. Desen 4p
Notație 1p
2. Se notează cu x numărul caietelor de matematică şi cu y numărul caietelor de dictando. Se formează
sistemul:
 x  y  300

1,8x  1, 5 y  480 2p
din care se obţine x  50 şi y  150 . 3p
Vcub mare  64  Vcub mic   64  1 cm3  64
cm . Deci, l  64 de unde l = 4 cm.
3
3
3.
f  0  1
4. a) 2p
f (2 3 )  5
3p
 2 3;-5)
b) Reprezentarea punctelor A(0;1) și B( 3p
Reprezentarea dreptei AB 2p
E ( x)   x  5    x  2     x  5  x  2 
2 2

5. 3p
E ( x)   2 x  3 
2

2p
III.
1. a). Cum perimetrul pătratului este egal cu 4l, rezultă că l  100 : 4  25 m 2p
Aparcela  252  625 2
Aşadar, m. 3p
b). Numărul firelor este: 625  20  12500 3p
12500  4  50000 kg vinete s-au recoltat 2p
c). 50000  2  100000 lei a încasat 3p
100000 -10000  90000 lei 2p

2. a). Apotema este de 10 cm. 2p

Alaterală  10 3  3 10  150 3 cm3


2
piramida
3p
b). Este suficient să considerăm o față laterală, adică un triunghi în care ducem o paralelă la bază, iar triunghiul
mic obținut și trapezul obținu trebuie să aibă aceeași arie. 2p
Se obține distanța 5 5-5 cm. 3p
c). Se află raza bazei care este 10 cm. 1p
Muchia laterală este 5 7 4p

Testul 33 (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
0,5 3 42 28 16π 3
5 10

II. 1. Desen 4p
Notație 1p
2. Cu x ani în urmă mama avea 45 – x ani, iar fiica avea 15 – x ani. 2p
45 – x  4  15 – x 
de unde se obţine x  5 . 2p
Deci cu 5 ani în urmă mama era de 4 ori mai în vârstă decât fiica. 1p
3. Pentru ca preţul coletului să fie minim trebuie ca acesta să conţină 4 cărţi şi 5 caiete. 2p
4  8  5  2, 5  44, 5 lei 3p
f  x  g  x 3x  4  2 x  1
4. a) , adică de unde x  1 . 3p
g  1  1 M  1;1
deci punctul de intersecţie al graficelor celor două funcţii este . 2p
b) Considerăm două puncte 2p
Reprezentarea grafică 3p
F ( x) 
 x  3  x  3
 x  3
2

5. 3p
F ( x)  x  3
x3 2p
III.
1. a). A = 2500 m2 3p
P = 200 m. 2p
Asec t. circ.   R uo    50 o90
2 o 2 o

b). 360 360 3p


Asec t. circ.  625  1962, 5m 2
2p
Aporţ. haşurată  2500 – 1962, 5  537, 5 2
c). m 1p
537,5  2  1075 kg sămânţă sunt necesare 2p
1075  6  6450 lei s-au plătit pentru sămânţa de gazon 2p
Vcubîndepărtat  13  1
2. a). dm3 3p
Vcubîndepărtat  1
litru 2p
Vcorp obţinut  4 – 1  64 – 1  63
3 3
b). dm3 3p
Acrp obţinut  96 2
dm . 2p
V  27  4 – x1 3 3
c). corp 3p
x=37 2p

Testul 34 (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
3 3
11 4 3000 cm 5 300 cm 7

II. 1. Desen 4p
Notație 1p
2. 468 : 2  234 elevi în a doua școală. 3p
468  243  711 elevi în total în cele două școli. 2p
3. a). n – 4 este c.m.m.m.c. al numerelor 45, 60, 72 2p
adică n – 4  360 , de unde n  364 . 3p
b). n – 2 este multiplu de 360, 2p
 n  {1800, 2160, 2520}
de unde . 3p
f  1  4 
4. 3p
A  1, 4   G f
2p
 x  5 x  5   x - 5   1 
3 2
 x5 
5.   3p
  x - 5  x  5  1  x  5 – 1   x - 4  x - 5  x  6
. 2p
III.
a). A  3600 m2;
1. 2p
P  268 m 3p
b). 1072 scânduri 2p
1608 lei 3p
c). 60 2 85,2 m este distanța între vârfurile de pe diagonală. 3p
Încap 18 pomi 2p
V  A  hapă
2. a) apă b
1p
60 cm = 6 dm
Vapă  l 2  hapă  121 6  726dm3
Vapă  726dm3  726 litri
4p
Al  4  l 2
b) 1p
Al  4  112  4  121
3p
Al  484 2
dm 1p
Vcub  l 3
c) 1p
Vcub  113  1331 3
dm , deci în vas încap 1331 litri apă 2p
Mai sunt necesari: 1331 – 726  605 litri de apă 3p

Testul 35 (Barem de evaluare și notare)


I.
Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6
36 6 36 3 512 6
7

II. 1. Desen 4p
Notație 1p
2. 15%  280 lei  42 lei 3p
280 lei - 42 lei  238 lei 2p
3.
x 2  2 x – 15   x + 5   x - 3 2p
x - 10 x  21 
2
 x - 7  x  3
2p
x 2  2 x  15  x  5
x 2  10 x  21 x  7 1p
 a  b   a 2  2ab  b 2
2

4. a) 1p
 a  b   11  4 7  2  3  11  4 7
2

=16 4p
b) Se obține din a) faptul că a-b=4 2p
Rezultatul este 0 3p
5. a  b  80 1p
a  6b  3 1p
7b  3  80  b  11
a  11  80  a  69 3p

III.
Ppătrat  4  l
1. a) 1p
Ppătrat  4  500  2000m
Lsârmă  5  2000  10 000 m
4p
Apătrat  l 2  250 000 m 2
b) 2p
Adreptunghi  Apătrat     Adreptunghi  250 000 m 2
400  L  250 000  L  625 m 3p
Adreptunghi  250 000 m 2  25
c) ha 2p
5000  25  115 000 kg grâu recoltat de pe trenul al doilea 2p
125 000  0, 6  75 000 lei încasaţi pe recolta de grâu 1p
2. a). Ariile feţelor pot fi:
15 ∙ 40 = 600 mm2 = 6 cm2
15 ∙ 50 = 750 mm2 = 7,5 cm2 3p
40 ∙ 50 = 2000 mm2 = 20 cm2
P 21
6 3 2p
Vcutiei  15  40  50  30000 3
b). mm 2p
30000 : 250  120 beţe 3p
Vzar  53  125 3
c). mm 2p
30000 : 125  240 zaruri 3p

Testul 36 (Barem de evaluare și notare)

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. -3 5p
2. 1,5 5p
3. 0 5p
4. 48 5p
5. 343 5p
6. 12 5p
SUBIECTUL alII-lea (30 de puncte)
1. Desenează tetraedrul 4p
Notează tetraedrul 1p
2. Ma=(a+b):2 1p
Ma=(7 +√ 3+7 -√ 3):2=7 1p
Mg=√ a∙b 1p
2p
Mg= (7 + √ 3 )(7 - √ 3 )=√ 46

3. 20 20 20 2p
(x- ∙x)+ ¿x- ∙x)=1152lei 1p
100 100 100
1p
1 1 1
(x- x)+ ( x− x)=1152lei 1p
5 5 5
24x
=1152 lei
25
x=1200lei
4. a)f(0)= -2 2p
f(1)=1 2p
f(0)+f(1)= -2+1= -1 1p
b)Reprezentarea corectă a unui punct care aparţine graficului funcţiei 2p
Reprezentarea corectă a altui punct care aparţine graficului funcţiei 2p
Trasarea graficului funcţiei 1p
5. 5 2 6 7x 2p
+ − 2 = 2 2p
x-2 x+2 x −4 x −4
1p
x2−7 x −4 7x
1– 2 = 2
x −4 x −4
E(x)=1
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. c1∙c2 2p
a) dmin=d(B;AC)=hdr= 2p
ip
1p
ip=10√ 5 cm
dmin=4√ 5 cm
b)Ppiscina=2(L+l)=2(20+10) 2p
Ppiscina=60 m 3p
BM∙MC 2p
c) BM=dmin⇒ABMC= 2p
2
1p
MC=2√ 5 m
ABMC=20m2
2. a)Aminge=4 π r2 3p
Aminge =60 π cm2 2p
b)l=2r=30 cm 2p
A=6l2=5400 cm2 3p
c)Vaer=Vcutie- Vminge 3p
Vaer =303- 4500 π =2700-4500 π 2p

Testul 37 (Barem de evaluare și notare)


SUBIECTUL I
Nr. Item
1) 2) 3) 4) 5) 6)
1 8 1 32 60o 15
SUBIECTUL II
1. Desenarea corectă a prismei triunghiulare regulate ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a prismei triunghiulare regulate 1p
2 x 1 2p
=
a) y 3 , deci y=3x
5 x−3 x 1 3p
=
x +3 x 2
x⃗
−10 % y ⃗
− 20 % 324 2p
3. y=405 2p
x=450 1p
4. a) Găsirea coordonatelor a 2 puncte de pe graficul funcţiei f 2p
Reprezentare punctelor în sistemul xOy 2p
Reprezentarea grafică 1p
b) Aflarea coordonatelor punctelor de intersecție ale graficului funcției cu axele 2p
A (0, -2), B (1/2, 0)
2⋅0,5 3p
=0,5
Calculul ariei triunghiului dreptunghic AOB 2
5. −6 x+ 6 2p
=
( x+2 )( x−1 )
−6 ( x−1 ) −6 1p
=
( x+2 )( x−1 ) x+2
−6 x+ 2

x+2 6
=−1 2p
Subiectul III-30p
1. a) Perimetrul trapezului ABCD = 10+4+6+4=24 dam 5p
b) Construim înălțimile DE și CF 1p
AE= (10-6):2=2 2p
1 2p
cos DAE = 2
unghiul DAE=60o 1p
c) DE = AD – AE = 16 – 4 =12 DE=2 √ 3
2 2 2

în triunghiul ADC, QP linie mijlocie deci QP||AC și QP=AC/2


2p
în triunghiul ABC, MN linie mijlocie deci MN||AC și MN=AC/2
în triunghiul BDC, NP linie mijlocie deci NP||DB și NP=BD/2
în triunghiul ABD, QM linie mijlocie deci QM||BD și QM=BD/2 2p
cum AC ¿ BD, MNPQ romb (are toate laturile congruente)
aria d1∙d2:2= 8∙2 √3 :2=8 √3
2. 2
l √3 =27 √ 3
4 2p
a) Al=3∙ 1p
VM=AM=3 √3 și OM= √3 1p
VO=2 √ 6 1p
Volumul 18 √2 3p
b) AM ¿ BC, VM ¿ BC deci BC ¿ VAM 2p
cum VA ⊂ VAM avem BC ¿ VA 2p
c) O', M' mijloacele lui VO și VM 1p
în triunghiul V O'M', O'P ¿ VM 2p
O'P înălțime de triunghi dreptunghic= √6 /3
Testul 38 (Barem de evaluare și notare)
Subiectul I-30p
Nr. 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Item
4 1 ̸ 10 7 42o 3 √2 28
Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulată 1p
2 Efectuarea diferenţelor 132 – 12 = 120, 160 – 10 = 150, 230 – 20 = 210 1p
Descompunerea în factori a numerelor 120, 150, 210 2p
Aflarea c. m. m. d. c. 2·3·5 = 30 2p
a) f (-1) = - 5 deci A ∈ Gf 2p
3. 3 ∉ domeniului de definiţie 3p
b) Găsirea coordonatelor a 2 puncte de pe graficul funcţiei f 2p
Reprezentare punctelor în sistemul XOY 2p
Reprezentarea grafică 1p
4. (2x -1)2 = 4x2 – 4x + 1 2p
A = 4x2 – 4x + 1 – x2 + 4 – 3x2 + 4x 2p
Rezultat final a = 5 1p
5. Număr bănci = x 1p
Dacă stau 2 în bancă atunci număr elevi = 2x + 3 1p
Dacă stau 3 în bancă atunci număr elevi = 3x – 9 1p
Scrierea ecuaţiei 2x + 3 = 3x – 9 1p
x = 12 bănci , elevi 27 1p
Subiectul III-30p
1. a) În triunghiul dreptunghic ABM cu m(<B)=90o aplicăm teorema lui Pitagora şi AM=25 5p
dam
2p
b) Baza MC, înălţimea AB 3p
MC⋅AB 3⋅24
= =36
Aria triunghiului AMC = 2 2 dam2
2p
1p
c) Perimetrul trapezului AMCD=62dam=620m
1p
nr stâlpi 620:2=310, preţ stâlpi 310·20=6200lei
1p
preţ gard sârmă 620·7,5=4650lei
preţ lucrare 6200+4650=10850lei
2. a) volum container 43=64m3=64000dm3 2p
volum cutie 23=8dm3 2p
numărul cutiilor din container 64000:8=8000 1p

b) aria totală container 6·16=96m2 2p


10% din 96m=9,6m 2p
Preţ folie (96+9,6)·2,5=264lei 1p

c) D’B=4 √3 2p
3p
4 √3 =4·1,732=6,9280 > 6,9279
Testul 39 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
o
6 0,75 1 1̸3 88 70

Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a trunchiului de piramidă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D'. 4p
Notarea corectă a trunchiului de piramidă patrulateră regulată 1p
2 Stabilirea necunoscutei x = număr răspunsuri corecte 40-x = răspunsuri greşite 1p
Scrierea ecuaţiei 5x – 2 · (40 – x) = 144 2p
Răspuns 32 corecte, 8 greşite 2p
A citit 40% , mai are de citit 60% 2p
3. Deci 60% reprezintă 48 pagini 2p
Atunci 100% reprezintă 80 pagini 1p
4. a) A ∈ Gf deci f (a + 3) = 5 2p
Găsirea ecuaţiei a2 + a – 6 = 0 2p
Rezolvarea ecuaţiei şi aflarea soluţiilor x1= 2 şi x2 = -3 1p
b) Găsirea coordonatelor a 2 puncte de pe graficul funcţiei f 2p
Reprezentare punctelor în sistemul xOy 2p
Reprezentarea grafică 1p
2
5. 2 1 x 2 −2 x+1 ( x−1 )
1− + 2 = 2
= 2 2p
x x x x
( x−1 )2 x x−1
2
⋅ = 1p
x x−1 x
x−1 x −1 1p
− =
x x +1 x ( x+1 )
−1 −x−1 1 1p
⋅ =
x ( x+1 ) 1 x
Subiectul III-30p
1. a) Arie hol 12 ·1,2 = 14,4 m2 = 1440 dm2 2p
Arie placă 6 ·8 :2 = 24 dm2 3p

b) Număr plăci 1440 : 24 = 60 5p

c) Preţ plăci 14,4 · 50 = 720 lei 2p


Manoperă 50% din 720 = 360 lei 2p
Preţ lucrare 720 + 360 = 1080 lei 1p
2. a) A'C' = 4 √2 şi AC = 12 √2 triunghiul A'PC' şi triunghiul APC dreptunghice isoscele 2p
deci 2p
A'C' 4 √2 A ' C ' 12 √2 1p
= =2 √ 2 = =6 √ 2
PO'= 2 2 şi PO = 2 2 ( mediana este jumătate din
ipotenuză )
2p
OO' = P O' + PO = 8 √2
1664 √ 2 2p
b) V = 3 cm3
1664 √ 2 1p
m=V· ρ = 3 ·7,86
1p
m = 4359,68 √2 = 6147,1488 g ¿ 6,14 kg
2p
c) În triunghiul VOM, O'M'||OM deci Δ VO'M'~ Δ VOM 2p
' ' '
VO O M x 2
= =
VO OM şi x +8 √ 2 6
x=4 √2 şi VO = 12 √ 2
Testul 40 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
4 4̸3 90 5 48π 15

Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a prismei triunghiulare regulate ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a prismei triunghiulare regulate 1p
2 Dacă toate ar fi garoafe suma încasată este de 62 · 2 = 124 lei 1p
Diferenţa sumelor de bani 143 – 124 = 19 lei 1p
Diferenţa preţurilor 5 – 2 = 3 lei 1p
Deci 7 fire trandafir şi 55 fire garoafe 1p
Suma încasată 7 · 5 + 55 · 2 = 145 1p
Găsirea numitorului comun (x – 4)·(x + 4) şi amplificarea 1p
3. Aducere ecuaţiei la forma canonică x2 – 14x + 40 = 0 2p
Aflare soluţiilor 10 şi 4 1p
Precizarea că 4 nu aparţine domeniului de existenţă a ecuaţiei 1p
4. a) Găsirea coordonatelor a 2 puncte de pe graficul funcţiei f 2p
Reprezentare punctelor în sistemul xOy 2p
Reprezentarea grafică 1p
b) Coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului cu axele de coordonate A (0; 4) B (4; 0) 2p
2p
Aflarea lungimii segmentului AB = 4 √2 1p
Perimetrul OA + OB + AB = 4 + 4 + 4 √2 =8+4 √2
5. ( x + 2) ∙ ( x – 1)2 + 3 ∙ (x + 2) = 2p
= (x+ 2)·[(x – 1)2 + 3 ] = 2p
= (x + 2)·( x2 – 2x + 4) 1p
Subiectul III-30p
1. 2p
a) În triunghiul ABD, AO = 6 √3 m 2p
În triunghiul dreptunghic BOC, OC = 12 √3 m
1p

AC = AO + OC = 15 √3 m 2p
3p
b) Aria lui ABCD = AC · BD :2 = 15 √3 · 6 : 2 = 45 √3 m2

Aria lui MNPQ = MQ · QP = 15 √3 · 6 = 90 √3 m2 3p


√ 711 2p
c) Din triunghiul dreptunghic MQP, avem MP =
√ 711 < 27 = √ 729
2. a) Aria laterală a conului πG·(R + r) = 540π cm3 5p
b) Volumul trunchiului de con 3024π cm3 5p
c) În triunghiul VOB (AA' ∩ BB' = V) O'B'= OB ̸ 2, deci O'B' linie mijlocie 2p
Deci VO = 18 cm, VB = 30 cm. 1p
Arie laterală con 720π cm2 1p
πR2 no 1p
o
Arie laterală con = arie sector de cerc, adică 720π = 360 şi n = 288 o
Testul 41 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
4 6 b 8 6,5
1232 16 √3
Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulate ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulate 1p
2 Distanţa totală x 1p
1
x+30 1p
Prima zi 3
1 1
A doua zi
1
2 din rest, adică
2 [ ( )]
x− x+30
3
1p

1 1
Ecuaţia problemei
1
3
x+30
+
2[ ( )]
x− x+30
3 +105 = x
1p

1p
Aflarea lui x = 360
1 1 1 2p
3.
Transformările 0,2 = 5 , 0,(3) = 3 , 0,1(6) = 6
a b c a+b+ c 70 2p
= = = = =5
5 3 6 14 14
1p
Aflarea lui a = 25, b = 15, c = 30
4. x +2 1 2p
=
Prima paranteză ( x +2 ) ( x−2 ) x−2
( x−2 )2 2p
A doua paranteză x +1
1 ( x−2 )2 x−2
Final x−2 · x +1 = x+1 1p
5. a) Găsirea coordonatelor a 2 puncte de pe graficul funcţiei f 2p
Reprezentare punctelor în sistemul xOy 2p
Reprezentarea grafică 1p
b) Coordonatele punctelor de abscisă -3 şi 3 A (-3; 7), B (3; -11) 2p
Aflarea lungimii segmentului AB2 = 182 + 62 = 360 2p
AB = 6 √ 10 1p
Subiectul III-30p
1. a) În triunghiul dreptunghic ADE, m(<AED)=30o,deci AE=2·AD=4hm 3p
AB=AE=4hm, rezultă triunghiul AED isoscel 2p

b) Aria lui ADE = AC · BD :2 = 2


o
√32
hm2
2p
2p
Aria lui ABE=AB·AE·sin30 :2=4hm
1p
Aria lui BEC = EC·BC:2 = (4 – 2 √3 )· 2:2 = 4 – 2 √3 hm2
c) Din triunghiul dreptunghic ECB, avem EB2 = EC2+BC2 3p
2p
EB= 200 2⋅ 3−1 m.
√ (√ )
2. a) perimetrul bazei=Al:h=24dm 3p
AB=24:4=6dm 2p
b) Volumul prismei 144 dm3 2p
Volumul piramidei 48dm3 2p
Se pierd 144 – 48=96dm3=0,096m3 1p
c) Apotema piramidei 5 dm 2p
Arie laterală piramidă60 dm2 2p
Preţ 0,6m2·6,5=3,9lei 1p
Testul 42 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
4 24 1̸2 4 134
8 3 √
Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a prismei patrulatere regulate ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a prismei patrulatere regulate 1p
2 110% · x = 495 3p
100
x=495⋅ =450 2p
110
a) 120 sec = 2 min, 240 sec = 4 min, 360 sec = 6 min 2p
3. c.m.m.m.c. al numerelor 2; 4; 6 este 12 2p
Toţi trei vor ajunge în locul de start după 12 min 1p
b) primul parcurge 12 : 2 = 6 ture
2p
al doilea parcurge 12 : 4 3 ture
2p
al treilea parcurge 12 : 6 2 ture
1p
4. (x2 + 4x + 2)∙(x2 + 4x + 6) + 4 = a·(a + 4) + 4 = 1p
= a2 + 4a + 4 = 1p
= (a + 2)2 = 1p
= (x2 + 4x + 4)2= 1p
=(x + 2)4 1p
1p
5. Scrierea funcţiei f(x) = ax + b 1p

Determinarea sistemului
{2 a+b=4¿¿¿¿ 2p

Rezolvarea sistemului a = 3 şi b = - 2 2p
Subiectul III-30p
1. a) Formula ariei cercului 1p
Aflarea ariei insulei = π·R2 = 16π dm2 4p
b) Aria lui ABCD = 12 · 8 = 96 dm2 1p
Aria insulei 16 · 3,14 = 50,24 dm2 1p
Aria suprafeţei de apă 96 – 50,24 = 45,76 dm2 2p
45,76 < 50,24 1p
c) }n triunghiul dreptunghic ABC, avem AC = √ 208 3p
√ 208 < 15 = √ 225 2p
2. a) D'B'=20 √ 2 m, și OB'=10 √ 2 m 2p
În triunghiul dreptunghic VOB avem VO2=VB2– OB2=225 – 200=25, 2p
deci VO = 5m 1p

b) arie laterală cort=arie laterală prismă + arie laterală piramidă 1p


arie laterală prismă 240 m2 1p
1p
arie laterală piramidă 200 √ 5 =200*2,23 = 446 m2 1p
arie pânză 686 + 68,6 = 754,6 1p
preț pânză 754,6 * 25 = 18865 lei
c) volum arenă circ = volum prismă + volum piramidă 1p
volum prismă 1200 m3 1p
volum piramidă 1200 / 3 m3 1p
volum arenă 1866 m3 1p
număr persoane 1866 1p

Testul 43 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
0 6 1̸2 20 20π 4o
Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a prismei patrulatere regulate ABCDA'B'C' D'. 4p
Notarea corectă a prismei patrulatere regulate 1p
2 a) 242 – 2 = 240 1p
240 : 3 = 80, 240 : 4 = 60, 240 : 5 =48, 240 : 8 = 30 3p
Pot fi 242 cămăși 1p
b) c.m.m.m.c. al numerelor 3; 4; 5 și 8 este 120 3p
120 ∙ 3 + 2 = 362 2p
Găsirea coordonatelor a 2 puncte de pe graficul funcţiei f 2p
3. Reprezentare punctelor în sistemul xOy 2p
Reprezentarea grafică 1p
4. x2 – 4 = (x - 2)(x + 2) 1p
x2 – 5x + 6 = (x - 3)(x – 2) 3p
x 2−4 x+ 2
=
2
x −5 x+ 6 x −3 1p
5. (x – 1)∙(x – 2) + (x + 1)∙(x + 2 ) = 5x + 1 1p
2x2 - 5x + 3 = 0 2p
X 1 = 3 / 2 x2 = 1 2p
Subiectul III-30p
1. a) BC = BM + MC = 6 cm 1p
Aria lui ABCD = 6∙8 = 48 cm2 4p
b) Triunghiul ABM dreptunghic în B, avem AM2 = AB2 + BM2 2p
AM = 4 √5 cm. 3p
Δ MNC~ Δ AND 1p
c) În triunghiul ADN, avem CM | | DA și 1p
Scrierea raportului de asemănare 2p
DN = 12 cm și AN = 6 √5 cm 1p
P = (18 + 6 √5 ) cm
2. √3 1p
a) Aria bazei 27 cm2
1p
Volumul piramidei 36 √3 cm3 2p
Apotema = 5 cm 1p
Aria laterală = 45√ 3 cm 2

2p
b) muchia laterală = 2 √ 13 3p
d = 12 √ 13 / 13 2p
c) raportul ariilor = pătratul raportului de asemănare 2p
(h / H)2 = 1 / 2 1p
h=2 √2 cm

Testul 44 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
4 6 7 ̸ 50 48 40π 84

Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a prismei triunghiulare regulate ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a prismei triunghiulare regulate 1p
2 a) 122:3=40 rest 2, 122:4=30 rest 2, 122:5=24 rest 2, 122:6=20 rest 2 5p
b) c.m.m.m.c. al numerelor 3; 4; 5; 6 este 60 3p
5∙60+2=302 2p
Aflarea coordonatelor a două puncte ale graficului funcției 2p
3. Reprezentarea punctelor în sistemul de axe xOy 2p
Reprezentarea grafică 1p
4. x2 – x – 2 = (x–2)∙(x+1) 2p
x2 – 1 = (x–1)∙(x+1) 2p
Simplificare 1p
5. (x+5)∙(x+1)+ (x–5)∙(x–1)=7x+5 1p
2x2 – 7x + 5=0 2p
x1=1, x2=5/2 2p
Subiectul III-30p
1. a) P=2∙(12+10)=44 5p
b) Aria lui ABM = (12 · 5):2 = 30 dam2 2p
Aria lui ADC = (12 · 10):2 = 60 dam2 2p
Aria AMC = (5 ∙ 12):2 = 30 dam2 1p
AM⋅AC⋅sin(< CAM )
1p
c) Aria AMC= 2
2p
AM=13dam, AC=2 √ 61 dam 2p
sin(<CAM)=30 / 13 √ 61 =30 √ 61 / 793
2. a) V=512cm3 2p
apotema piramidei 10cm 2p
Aria laterală=320cm2 1p
b) d(O,VC)=OP, unde OP ¿ VC 1p
VO⋅OC 1p
OP= VC
2p
41 , OC= 8 √2
VC=2 √ 1p
OP= 24 √ 82 /41 1p
c) Raportul ariilor este egal cu pătratul raportului de asemănare
2 2p
VO' Arie laterala VA ' B' C ' D'
( )
VO
=
Arie laterala VABCD
2 2p
VO' 1
( )
6
=
2 deci VO’=3 √2

Testul 45 (Barem de evaluare și notare)

Nr. SUBIECTUL I
Item 1) 2) 3) 4) 5) 6)
-2 5 a √5 48 7
Subiectul II-30p
1. Desenarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C'. 4p
Notarea corectă a trunchiului de piramidă triunghiulară regulată 1p
2 41 + 42 + 43 = 84 1p
Suma are 2016 termeni deci pot fi grupați câte trei 1p
n = 40∙(41 + 42 + 43) + 43∙(41 + 42 + 43) + … + 42013∙(41 + 42 + 43) = 1p
= 84∙(40 + 43 + … + 42013) 1p
1p
n ⋮ 84.
Numerele sunt divizibile cu 5 dacă d = 0 sau d = 5. 1p
3. Dacă d = 0 avem a = 7∙(b + c) și b + c = 1 iar a = 7 2p
Dacă d = 5 avem a + 5 = 7∙(b + c) și a = 2 iar b + c = 1 sau a = 9 și b + c = 2 1p
Numerele sunt 7010, 7100, 2105, 2015, 9115, 9205, 9025. 1p
4. Notăm cu x numărul băncilor
Dacă așezăm câte 2 în bancă, numărul elevilor este 2x + 4, (4 reprezintă elevii care rămân 1p
în picioare) 1p
Dacă așezăm câte 3 în bancă, numărul elevilor este 3x – 6, (6 reprezintă elevii din cele 2 2p
bănci goale) 1p
Avem ecuația 2x + 4 = 3x – 6 , deci x = 10
10 bănci, 24 elevi
5. a) Aflarea coordonatelor punctelor A (0, - 3) și B (3, 0) 1p
Reprezentarea punctelor A și B în sistemul de axe xOy 2p
Reprezentarea grafică a funcției 2p
b) Găsirea triunghiului AOB 1p
Aflare lui AB = 3 √2 2p
Perimetrul = 6 + 3 √2 2p
Subiectul III-30p
1. ( 20+ x )⋅6 5p
=60+3 x
a) Aria trapezului ABMN = 2
b) aria dreptunghiului 20 ∙ 6 = 120 1p
60 2p
120⋅ =60+3 x
100
x=4 2p
c) MC = 8 cm 1p
Aflarea lui BM = 10 2p
Trapezul ABMN isoscel 1p
P = 20 + 10 + 4 + 10 = 44 cm 1p
2. a) Aria laterală 512 cm2 1p
Aria bazei 256 cm2 1p
Aria totală 768 cm2 1p
Aflarea înălțimii 8 √3 1p
2048 √3 1p
Volumul = 3 cm 3
1p
b) M este mijlocul lui BC și O centrul bazei 3p
Găsirea unghiului VMO 1p
Aflarea măsurii unghiului 60o
1p
c) Aflarea înălțimii trunchiului 8 √ 3 - 2 √ 3 =6 √3 2p
Aflarea laturii bazei mici a trunchiului 4 cm 2p
Volumul trunchiului 672 √3

IV.TESTE PROPUSE FĂRĂ REZOLVARE


Testul 1

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 8⋅4+5 este egal cu ...
3 x
=
2.Valoarea numărului x din proporţia 7 35 este egală cu ...
3.Reuniunea mulţimilor A= { 0;1;2;4 } şi B={ 1;3;4;5 } are un număr de ... elemente.
4. Măsura complementului unui unghi cu măsura de 75o este egală cu ….

5.Dacă diagonala unui cub are lungimea egală cu 4 3 cm , atunci latura cubului are lungimea egală cu

….cm
6.Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la un test este ilustrată în tabelul alăturat.
Nota 10 9 8 7 6 5 4
Număr elevi 2 3 6 6 5 1 2
Numărul notelor peste 7 la test este ... .
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată VABC.
2. Raportul a două numere este egal cu 0,6 şi produsul lor este egal cu 240 . Determinaţi cele două numere.
3. După ce se scumpeşte cu 20 % , preţul unui dicţionar devine 42 de lei. Care este preţil iniţial al
dicţionarului?
4.Fie funcţia f : R→ R , f ( x )=2 x−4
f  5
a)Calculaţi
.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
2 x−1 2 x +1 2 x−3 2 x 2 +x
(2
+ 2
5.Se consideră expresia E (x ) = 4 x −4 x +1 4 x + 4 x+1 1−4 x
− 2 ) ∙ 6 ,x ∈ R\
−1 1 x 1 1
{ 2 2 }
; . Arătaţi că E ( x ) = pentru orice x număr real, x ≠− şi x ≠ .
2 2 2
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura alăturată, ABCD este pătrat şi DCE este triunghi dreptunghic şi m (∢ CED) = 30o .Dacă M ∈

(BC) astfel încât AM = √17 cm


şi 3∙BM = MC ,atunci : A D
a) Care este valoarea perimetrul pătratului ABCD ?
b)Care este valoarea ariei trapezului MCDA ?
c)Care este distanţa de la punctul D la dreapta AM ?
B M C E

2.Fie paralelipipedul dreptunghic ABCD A , B, C , D , cu AC=6 cm, A, C=10 cm şi AB=3cm.


a) Calculaţi aria totală.
b) Determinaţi aria secţiunii diagonale a paralelipipedului dreptunghic.
c) Calculaţi distanţa de la punctul A, la dreapta BC.

Testul 2

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 3⋅2+1 este egal cu numărul ...
x 7
=
2.Dacă 3 6 , atunci valoarea lui x este egală cu ...
3.Fie mulţimile A= {−2;1;2; 4 } şi B={ 0; 4 } . Mulţimea A∩B={ .. . } .
4. Măsura suplementului unui unghi cu măsura de 35o este egală cu ….

5..Dacă diagonala unui cub are lungimea egală cu 4 √3 cm , atunci volumul cubului este egal cu ….cm3

6.Diagrama alăturată prezintă numărul


locurilor de cazare ale unui hotel. Câte 25

camere are hotelul? 20

15

10

0
Camere cu 1 pat Camere cu 2 paturi Camere cu 3 paturi Camere cu 4 paturi
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată ABCD.
2.Raportul a două numere este egal cu 0,6 şi produsul lor este egal cu 375 . Calculaţi media aritmetică a celor
două numere.
3.Preţul unui obiect era 350 lei şi după scumpire devine 385 lei . Care este procentul de majorare al obiectului?
4.Fie funcţia f : R→ R , f ( x )=2 x−4
M  3, 2  f.
a)Verificaţi dacă punctul aparţine graficului funcţiei
b)Trasaţi graficul funcţiei f în acelaşi sistem de coordonate xOy.

( x +2 )2−1 x 2 +2 x +1
5.Se consideră expresia E ( x ) =
[ 2
x −9
:
4 x−12
x−3
−1 : 2
x +x ] ;x ∈ R\
{−3,−1,0,3 } . Arătaţi că E ( x ) = - x pentru orice x ∈ R \ {−3,−1,0,3 }
.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1.În figura alăturată , ABCD este trapez dreptunghic (AD ‖ ∢


BC) , m ( BCD) =15o ,
D’E ¿ CD şi DD’ ¿ BC .Dacă 4∙AD = AB
şi D’E = 2 cm , atunci : A D
E
a) Cât este aria trapezului ABCD ?
b) Cât este aria dreptunghiului ABD’D ?
AD
c) Care este valoarea raportului D'C ? B D’ C

2.Fie paralelipipedul dreptunghic ABCD A , B, C , D , cu AC=8 cm, A, C=10 cm şi AB=4cm.


a) Calculaţi aria totală.
b) Determinaţi aria secţiunii diagonale a paralelipipedului dreptunghic.
c) Calculaţi distanţa de la punctul A, la dreapta BC.

Testul 3

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 2+54 :9 este egal cu ...
x
2.Dacă 2 x−5 y=0 , atunci valoarea raportului y este egală cu ...
3.Numărul 25 are un număr de ... divizori naturali.

4. Dacă perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 6 3 cm , atunci aria triunghiului este egală cu

2
….cm
5.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 , atunci aria totală a cubului este egală cu ….cm2
6.Diagrama alăturată prezintă numărul
locurilor de cazare ale unui hotel. Câte 20
18

locuri de cazare are hotelul? 16


14
12
10
8
6
4
2
0
Camere cu 1 pat Camere cu 2 paturi Camere cu 3 paturi Camere cu 4 paturi

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD.
2.Media aritmetică a două numere naturale a şi b este 21 . Dacă numărul mai mare a se împarte la numărul
mai mic b se oţine câtul 1 şi restul 7 , atunci cât este rezultatul calculului a2 – b2 ?

3.Se consideră mulţimea M = { x ∈ Z | |2 x−3|≤11 }. Din mulţimea M se alege un număr . Care este
probabilitatea ca numărul ales să fie negativ?
4.Fie funcţia f : R→ R , f ( x )=2 x−4
a)Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele sistemului de coordonate xOy.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.

5.Se consideră E (x) =


( x+2x + x +2x − x +24 x )[ ( x +3) −2
2
2 −1
x ( 2 x+ 8 ) ]
, x ∈ R \ { -2 , 0 }.
Arătaţi că E ( x ) = 4x + 18 pentru orice x ∈ R \ { -2 , 0 }.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura alăturată este ilustrată schematic schiţa unei ferestre ABCD la mansarda
unei clădiri. AB =15 dm, CD = 9 dm, AD = 8 dm. Pentru a-i da o rezistenţă mai
bună şi un design mai plăcut se mai pune o latură CM astfel încât aria suprafeţei
MBC să fie egală cu aria suprafeţei CDAM. Punctul M este situat pe AB astfel
încât AM =x ; (x este o distanţă exprimată în decimetri; 0<x <15 ) .
a) Să se exprime în funcţie de x, aria suprafeţei CDAM.
2
b) Să se arate că aria suprafeţei MBC este egală cu 4 (15−x ) dm .
c) Dacă x = 3 dm să se calculeze suma totală a segmentelor de pe figură.
2.În figura alăturată, pătratul ABCD şi triunghiul VAC
V
sunt situate în plane diferite, { O } = AC ¿ BD,
BM = MC şi aria triunghiului VAC

este egală cu 9 3 cm2, atunci:a) Care este distanţa de la A la planul VDB?
D C
b) Cât este aria patrulaterului ABMO ? M
O
A B
c)Care este valoarea sinusului unghiului dintre VM şi planul bazei ?
Testul 4

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului ( 17−3 )+5 este egal cu ...
a 3
=
2.Valoarea numărului a din proporţia 6 2 este egală cu ...
3.Fiind date mulţimile A= {1;3;5;7 } şi B={ 2;3;7 } , atunci A∩B={ .. . } .
4. Dacă aria unui triunghi echilateral este 5 3 cm2 , atunci perimetrul triunghiului este ….cm

5.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 , atunci diagonala cubului are lungimea egală cu ….cm
450 6. Diagrama reprezintă numărul de cărţi împrumutate de
400
la o bibliotecă şcolară în ultimii 5 ani. Care a fost
numărul de cărţi împrumutate în ultimii trei ani în
350

300

250
total?
200

150

100

50

0
2012 2013 2014 2015 2016

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen. scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)


1.Desenaţi o piramidă patrulateră regulată ABCDE.

2.Se consideră mulţimea M = { x ∈ Z | |2 x−3|≤15 }. Din mulţimea M se alege un număr . Calculaţi


probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 4.
3.Suma a trei numere naturale pare consecutive este egală cu 306.Calculaţi media aritmetică a
primelor două numere , scrise în ordine crescătoare.
f : R  R, f  x   2x  4
4.Fie funcţia
f  1
a)Calculaţi
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
( 2 x +1 )2−4
5.Se consideră F ( x ) =
2
4 x +6x , unde x ∈ R\
{−32 , 0} . Simplificaţi fracţia pentru x ∈

R\
{− 32 , 0}
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.O parcelă de teren are forma de dreptunghi cu lungimea de 25 m şi lăţimea de 24 m. Pe acest teren se
însîmânţeazî gazon.
a) Ce lungime are gardul care o înconjoară?
b) Ce suprafaţă se cultivă cu gazon, dacă pe lângă gard, de jur împrejur, rămâne necultivat 1 m de teren?
c) Cât costă sămânţa pentru gazon, dacă pentru o jumătate de ar este necesar un kg de sămânţă, iar sămânţa
costă 150 lei/kg?
2.În figura alăturată, ABCDA’B’C’D’ este un paralelipiped D’ C’
dreptunghic .Dacă BC = 3 cm , BC’ = 5 cm şi

BD’ = 61 cm , atunci :
√ A’
B’
a)Calculaţi lungimea lui AA’.
b)Calculaţi lungimea lui AB. D C
c) Calculaţi volumul piramidei D’ABD.

A B

Testul 5

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 4⋅9−7 este egal cu ...
2.Dacă 4 pixuri de acelaşi fel costă 12 lei, atunci trei pixuri de acelaşi fel costă ... lei.
3.Fie mulţimea A= { 2;−2; 1; −1 } . Cel mai mic număr din mulţimea A este egal cu ...

4.Dacă aria unui triunghi echilateral este 5 3 cm2 , atunci înălţimea triunghiului este ….cm

5.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 , atunci volumul cubului este egal cu ….cm3 .
6.Diagrama reprezintă numărul de cărţi împrumutate de la o bibliotecă şcolară în ultimii 5 ani. Care a fost
numărul de cărţi împrumutate în anul 2015?
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi


rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenaţi o prismă patrulateră regulată ABCDEFGH.
2.Dacă ab + ba = 33 şi a> b atunci aflaţi valoarea lui ab .
3.Dacă media aritmetică a numerelor x + 2 şi x – 4 este egală cu 28 , atunci calculaţi valoarea lui x.
f : R  R, f  x   2x  4
4.Fie funcţia
M  3, 2  f.
a)Verificaţi dacă punctul aparţine graficului funcţiei
b)Trasaţi graficul funcţiei f în acelaşi sistem de coordonate xOy.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Figura alăturată reprezintă schematic un teren, M N
în care MNPQ este paralelogram, NR ¿ QP,
MN = 40 m, PR = a, a>0 , iar NR = 15 m.
a) Exprimaţi în funcţie de a aria terenului.
b) Pentru ce valoare a lui a aria zonei NPR este
de cinci ori mai mică decât aria zonei MNPQ ? Q
P R
c) Se consideră a = 16 m. Zona MNPQ se amenajează cu gazon, iar pe zona NPR se plantează flori. Ştiind că
amenajarea cu gazon a unui metru pătrat costă 45 de lei şi se face o reducere de 5 % dacă se amenajează mai
mult de 550m 2, iar plantarea cu flori pe 1m 2 de teren costă 50 de lei, aflaţi cât s-a plătit în total pentru toate
aceste modificări.
2. În figura alăturată este un gheţar IABCD care are formă de piramidă
patrulateră regulată cu latura bazei de 1000 de m şi înălţimea de 900 m.
Vara gheţarul se topeşte , iar după topire va avea înălţimea de 600 m. Se
ştie că 1 m3 de gheaţă conţine 900 litri de apă .
a)Calculaţi volumul iniţial al gheţarului VABCD.
b)Stabiliţi dacă apa provenită din gheaţa topită poate fi captată de un
bazin în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 2,4 km ,
lăţimea de 5 km şi adăncimea de 10 m
c)Un cercetător vrea să traverseze gheţarul pe traseul A-V-C. Aflaţi
lungimea traseului partcurs de cercetător.
Testul 6

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 64 :8+ 9 este egal cu ...
y
2.Dacă 3 x  5 y , atunci valoarea raportului x este egală cu …
3.Cel mai mic număr de forma 15a , scris în baza zece, divizibil cu trei este egal cu ...

4.Dacă aria unui triunghi echilateral este 5 3 cm2 , atunci apotema triunghiului are lungimea de….cm

5.Dacă volumul unui cub este egal cu 27000 cm3, atunci volumul cubului este egal cu ….litri
6.Porţiunea haşurată din desen reprezintă fracţia ...
30%

45%

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenaţi o prismă patrulateră regulată ABCDMNPQ.
2. Se consideră mulţimea A = { x ∈ N / x = 2 n + 3 m , unde n ¿ 5 şi 2 < m ¿ 4 , iar n şi m ∈ N }
Determinaţi elementele mulţimii A.
3. Trei numere cu suma egală cu 120 sunt direct proporţionale cu 3 , 4 , respectiv 5. Aflați cel mai mic
dintre numere.
f : R  R, f  x   2x  4
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele sistemului de coordonate xOy.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
x 1
2
1
E ( x)  2   1, x  R \  2; 1
5. Fie x  x2 x2
x  R \  2; 1
Arătați că E(x)=0 pentru orice .
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura alăturată, ABCD este trapez dreptunghic (m(∢ BAD) = 90o) , E ∈ (BC), F ∈ (CD) astfel
încât
DE ¿ BC şi [EF] este mediană în triunghiul DEC. Dacă m (∢ BCD ) = 30o , EF = 3 cm şi ABED este
pătrat, atunci :
D
A
a) Aflați m(∢ EDC). F

BD
b)Calculați raportul DC .
c) Calculați aria trapezului ABCD. B E C

2.Dacă a, b , c sunt dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic şi a + b + c = 10 cm , iar diagonala sa are

lungimea egală cu √38 cm , atunci :


a) Calculați aria totală a paralelipipedului.
b)Calculați volumul paralelipipedului.
c)Dacă notăm paralelipipedul dreptunghic ABCDMNPQ și E este mijlocul laturii AB, iar F este mijlocul
laturii MQ, aflați lungimea segmentului EF.
Testul 7

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 32: 4−7 este egal cu ...
2.Două caiete de acelaşi tip costă 5,50 lei, atunci patru caiete de acelaşi tip costă ... lei.

3.Fie mulţimea
A= { x ∈ R| 0≤x≤3 }
. Scrisă sub formă de interval mulţimea A= ...
4.Dacă raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este egală 5 cm, ipotenuza are lungimea de ….cm
5.Dacă volumul unui cub este egal cu 27000 cm3, atunci aria laterală a cubului este egală cu ….cm2
6. Într-o şcoală, fiecare elev practică câte unul din sporturile: şah, fotbal, handbal şi tenis. Diagrama
arată în procente participarea lor la fiecare sport. Câţi elevi joacă fotbal, dacă 50 joacă tenis?
40.0%

30.0%
p ro cen taj

20.0%

10.0%

0.0%
ȘAH FOTBAL HANDBAL TENIS

sportul

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.
7 7
 
2. Dacă A = { x ∈ N | 2 x  1 Z } şi B = { x ∈ Z* | 2 x  1 N } , aflați A
¿ B.
3.Trei numere cu suma egală cu 48 sunt direct proporţionale cu 4 , 5 , respectiv7. Aflați cel mai mare dintre
numere.
f : R  R, f  x   2x  4
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei f de coordonate egale.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordinate xOy.
Verificaţi identitatea:
 x  1   x  2   2  x  1  x  2   4 x  x  1  1 .
2 2

5. Calculați valoarea expresiei E(x)=


SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura alăturată este ilustrată schematic suprafaţa de teren agricol a unui
fermier agricol. Suprafaţa AMN va fi cultivată cu grâu, iar suprafaţa BCNM cu
floarea-soarelui. AB = 400 m, BC= 300 m, AM = x; (x este o distanţă exprimată în
metri; 0<x<400).
a)Exprimaţi, în funcţie de x, aria suprafeţei AMN.

b)Pentru ce valoare reală a lui x aria suprafeţei AMN este o treime din aria
suprafeţei BCNM ?
c)Se consideră AM = 200 m. Fermierul pentru a cultiva această suprafaţă cu grâu
trebuie să cumpere sămânţă. 1kg de sămânţă costă 8 lei. Pentru fiecare kilogram de
sămânţă mai mult decât 20 kg se acordă o reducere de 20% din preţ. Cât a costat în
total sămânţa ştiind că pentru 1 ha sunt necesare 20 kg de sămânţă ?
2. Dacă aria totală a unui tetraedru regulat este egală cu 25 3 cm2 , atunci :

a)Aflați latura tetraedrului.
b)Aflați volumul tetraedrului.
c)Aflați cosinusul unghiului dintre două fețe ale tetraedrului.

Testul 8

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 10+100 :5 este egal cu ...
a 3
=
2.În proporţia 5 b , valoarea produsului a⋅b este egală cu ...
3.Suma divizorilor naturali ai numărului 11 este egală cu ...
4.Dacă perimetrul unui pătrat este egal cu 20 cm , atunci diagonala pătratului are lungimea egală cu ….cm
5.Dacă volumul unui cub este egal cu 27000 cm3, atunci aria totală a cubului este ….dm2

6.Fracţia ce corespunde suprafeţei haşurate din figura alăturată este egală cu ...
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCMNP.
3
2.Dacă media aritmetică a două numere este egală cu 36 şi raportul celor două numere este , aflați cele
2
două numere.
2x  7  5
3. Se consideră mulţimea : M = { x ∈ Z| }. Calculaţi suma elementelor mulţimii M.
f : R  R, f  x   2x  4
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei f de coordonate egale.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
x2 +3 x+2 1−x 4 x2
5.Se consideră expresia E (x) =
( x2 −4
+
2−x ) : x−2 , cu x ∈ R\{ - 2 ; - 1 ; 0 ;1; 2 }.
−1
2
Arătaţi că E ( x ) = x pentru orice x ∈ R\{ - 2 ; - 1 ; 0 ;1; 2 }.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura alăturată este dat pătratul ABCD cu lungimea laturii egalăcu 6 m. Punctul M aparţine laturii AB
astfel încât BM = x, unde x este lungimea exprimată în metri, 0< x <6 .
a) Aflaţi aria patrulaterului AMCD în funcţie de x.
b) Aflaţi valoarea lui x astfel încât aria pătratului ABCD să fie de trei ori mai
mare decât aria triunghiului MBC.
c) Pentru x aflat la punctual b) aflați distanţa de la punctul D la dreapta MC.
2.L şi l sunt lungimile laturilor bazei mari şi, respectiv bazei mici a unui trunchi de piramidă triunghiulară
regulată . Dacă L şi l sunt direct proporţionale cu 3, respectiv 2, înălţimea este de 4 cm şi volumul trunchiului

este egal cu 684 3 cm3 , atunci :a) Aflați suma tuturor muchiilor trunchiului.
b) Aflați apotema trunchiului.
c) Aflați volumul piramidei din care provine trunchiul.

Testul 9

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 405 : 5  1 este egal cu ...
a 8
=
2.Fie proporţia 5 b . Valoarea produsului numerelor a şi b este egală cu ...
3.Cel mai mare număr întreg, mai mic decât 3,42 este numărul ...
4.Lungimea diagonalei unui dreptunghi care are laturile de 30 cm şi 40 cm este egală cu ... cm.
5.Un vas în formă de cub are o capacitate de 64000 litri . Volumul cubului este egal cu ….m3
6.Fracţia care corespunde suprafeţei înnegrite din figura de mai jos, este egală cu ...

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenaţi o prismă triunghiulară regulată PRISMA.
2. Preţul iniţial al unui obiect reprezintă 80 % din preţul final al obiectului obţinut după majorare.
Care este procentul de majorare al prețului obiectului?
2x  7  5 ¿ ¿
3.Se consideră mulţimea : M = { x ∈ Z| }. Calculaţi M {x ∈ N | 5x 125 }
f : R  R, f  x   2x  2
4.Fie funcţia
f  3
a)Calculaţi
.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
4 x 2−36 x−3
5.Aduceți la o formă cât mai simplă expresia E ( x )= 2
: , unde x ∈ R− {−3 ; 3 }.
4 x −24 x +36 x +3
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura de mai jos, ABCD este podeaua unei săli de așteptare la un cabinet stomatologic în formă
de dreptunghi cu AB = 4 m şi BC = 3 m. BMNP este o porţiune din podea în formă de dreptunghi
care se paveazăcu gresie, restul pavându-se cu parchet. Se ştie că CM = AP = x m (0 < x < 3).
a) Calculați aria placată cu gresie în funcție de x.
b)Determinaţi x, ştiind că aria placată cu gresie este cu 5 m2 mai mare decât a unui pătrat cu latura x m.
c) Pentru x = 1m să se afle suprafaţa acoperită cu parchet.
D C

N M

A B
P
2.În figura alăturată, VABCD este o piramidă patrulateră regulată în care m(∢ ACV)=60o. Dacă

perimetrul triunghiului ACV este egal cu 24 2 m, atunci:a) Aflați lungimea laturii AD. V
b) Aflați apotema piramidei.
c) Aflați distanța de la vârful A la planul VBC.
D
C
A B

Testul 10

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 432 : 3  44 este egal cu ...
2.Dacă şapte caiete de acelaşi fel costă 63 lei, atunci două caiete de acelaşi fel costă ... lei
3.Cel mai mare număr natural, scris în baza zece, de forma 23 x , divizibil cu 5, este egal cu ...
4.Dacă perimetrul unui pătrat este egal cu 20 cm , atunci raza cercului circumscris pătratului are lungimea
egală cu ….cm
5.Un vas în formă de cub are o capacitate de 64000 litri . Aria laterală a cubului este egală cu ….m2
6.Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la un test este ilustrată în tabelul alăturat.
Nota 10 9 8 7 6 5 4
Număr elevi 1 2 7 7 6 3 2
Numărul notelor sub 7 la test este ... .
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenaţi o piramidă hexagonală regulată HEXAGON.
x x y
=
2.Dacă y 40 % din 90 , atunci calculați 2 x  y
3.Dacă a = 2 0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 şi b = 3 0 + 3 1 + 3 2 + 3 3 , atunci calculați cel mai mare
divizor comun al numerelor a şi b.
f : R  R, f  x   2x  2
4.Fie funcţia
M  3, 2  f.
a)Verificaţi dacă punctul aparţine graficului funcţiei
b)Trasaţi graficul funcţiei f în acelaşi sistem de coordonate xOy.
x 2 x 2+ x x 2 +2 x x
5.Se consideră expresia E(x) =
( : 2 + 2 :
x+1 x −1 4 x + 4 x +1 2 x +1 ) :
1
x 2 , cu x ∈ R\

{−12 ;−1 ; 0 ; 1} . Arătaţi că E ( x ) = x 2 pentru orice x ∈ R\ {−12 ;−1 ; 0 ; 1} .

SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Diferenţa lungimilor bazelor unui trapez este egală cu 8 cm şi linia mijlocie a trapezului are lungimea egală
cu 12 cm. Atunci:
a)Calculați baza mare a trapezului și baza mică a trapezului.
b)Calculați lungimea segmentului care are ca extremităţi mijloacele diagonalelor trapezului.
c)Calculați aria trapezului dacă trapezul este isoscel.
D’ C’

2.În figura 17 , ABCDA’B’C’D’ este cub în care BD` = 5 3 √ cm.


A’ B’
a)Calculați aria triunghiului ACD’.
D
b) Aflați măsura unghiului dintre A’C’ şi BC’. C
c) Calculați tangenta unghiului dintre BD’ și planul bazei.

A B

Testul 11

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 10 :2+ 2 este egal cu ...
2.Calculând 80% din 35 km se obţin … km.
3.Fie mulţimile A= {1;2 } şi B= { 2 ;3 } . Mulţimea A∩B={ .. . } .
4.Dacă lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 6cm şi, respectiv 8 cm, atunci latura rombului este
egală cu ….cm
5.Un vas în formă de cub are o capacitate de 64000 litri . Aria totală a cubului este ….m2
6.Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la evaluarea națională la matematică este ilustrată în tabelul
alăturat.
Nota 10 9-9,99 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 Sub 5
Număr elevi 2 3 6 6 5 1 2
Numărul notelor de cel puțin 7 la evaluarea națională este ... .
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați pe foaia de examen un con circular drept de secțiune axială VAB.
a a+b
2.Dacă b = 30 % din 160 , atunci calculați b .
3.Un elev are la matematică 1 notă de 5, 4 note de 6, 1 notă de 7 și 2 note de 8. Care este media notelor
elevului, știind că se face rotunjirea la întreg.
f : R  R, f  x   2x  2
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele sistemului de coordonate xOy.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
2
x −5 x +6 2
5.Dacă E ( x )= 2
:(2− ), x ∈ R \ { 1 ;2; 3 }. Aduceți expresia la forma cea mai simplă.
z −4 x +3 x−1
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura de mai jos este ilustrată schematic schiţa unui căprior a unei şarpante
unde BC  AD  6m. Pentru a avea o rezistenţă mai mare se adaugă grinzile
MN, AD, NQ şi MR. Fie punctul P situat pe AD astfel încât patrulaterul MNQR să
fie un pătrat. AP = x (x este o distanţă exprimată în metri; 0  x  6 ).
a)Exprimaţi în funcţie de x, lungimea lui MN.
b)Aflaţi valoarea lui x astfel încât MNQR să fie pătrat.
c)Dacă AP  3m , aflaţi lungimea lui AC.
2.Un obiect ceramic în formă de piramidă triunghiulară regulată are latura bazei egală cu 6 cm şi
înălţimea egală cu 0,3 dm.
a) Calculaţi aria totală a obiectului.
b) Verificaţi dacă pot intra 15 ml de apă în interiorul obiectului.
c) Printr-o operație de prelucrare obiectului ceramic i se îndepartează vârful prin secționarea acestuia
cu un plan paralel cu baza la 2/3 din înălțime față de bază. Ce volum are obiectul ceramic nou format?
V

A C

B
Testul 12

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 6+2⋅3 este egal cu ...
2
2.Calculând din 900 se obţine ...
3
3.Cel mai mare număr de forma 32x , scris în baza zece, divizibil cu 3 este egal cu ...
4.Dacă lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 6cm şi, respectiv 8 cm , atunci perimetrul rombului
este egal cu ….cm

5.Suma diagonalelor unui cub este egală cu 8 3 cm . Lungimea laturii cubului este egală cu ….cm

6.Porţiunea haşurată din figura alăturată reprezintă ... %.

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenați pe foaia de examen un cilindru circular drept de secțiune axială ABCD.
2.Două numere raţionale x şi y sunt direct proporţionale cu 4 şi 6. Dacă media aritmetică a numerelor x şi y
este egală cu 120, atunci aflaţi numerele x şi y.
3.Într-o familie vârsta tatălui este de trei ori mai mare decât vârsta fiului. După 12 ani vârsta fiului va fi
jumătate din vârsta tatălui . Care este vârsta fiului în prezent ?
f : R  R, f  x   2x  2
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei f de coordonate egale.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordinate xOy.
2
2 x x + 4 x+ 4
5. Fie
(
E ( x )= x−
x +2 )
:
x ( x+ 2)
, unde x ∈ R− {−2; 0 }. Aduceți expresia la forma cea mai simplă.

SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Pătratul ABGE reprezintă un teren, iar dreptunghiul CDFE reprezintă suprafaţa unei case. EG = 36 m ,
FG = x m, AC = 16 m.
a)Exprimaţi în funcţie de x, suprafaţa casei CDFE.
b)Care este valoarea lui x dacă suprafaţa casei este o treime din suprafaţa întregului teren ?
c)Terenul, fără suprafața casei, este acoperit în întregime cu gazon şi reprezintă 2 treimi din suprafață.
Pentru fiecare 40 de m2 de gazon este necesar 1 kg de seminţe. Seminţele de gazon sunt ambalate în cutii de
800 grame şi o cutie costă 18 lei. La fiecare 3 cutii, se primeşte bonus o cutie. Căt costă seminţele de gazon ?

A B

C D

E F G

2.Dimensiunile L , l şi h ale unui paralelipiped dreptunghic sunt direct proporţionale cu 5 , 2 şi, respectiv 3.
Dacă volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu 810 dm3 , atunci :
a)Calculați diagonala paralelipipedului.
b)Calculați aria laterală a paralelipipedului.
c)Calculați perimetrul bazei paralelipipedului.

Testul 13

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 10−2⋅3 este egal cu ...
2.Într-o clasă sunt 25 elevi. 20% din numărul elevilor sunt fete. Numărul fetelor este egal cu ...
3.Fie mulţimile A= {1,2,3 } şi B= { 3,4,5 } . Mulţimea A∩B={ .. . } .
4.Dacă lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 6cm şi, respectiv 8 cm , atunci aria rombului este egală
cu ….cm2

5.Suma diagonalelor unui cub este egală cu 8 3 cm . Aria totală a cubului este egală cu ….cm2

6.În diagrama de mai jos sunt date numărul de intrări pe messenger ale prietenilor lui Mihai într-o lună de
vacanță. Pe orizontală sunt numărul de intrări, iar pe verticală numărul de prieteni. Spuneți câți prieteni are
Mihai cu cel puțin 10 intrări pe messenger?

14

12

10

0
10 12 15 14 10

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenați pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic ABCDMNPQ.
∈ Z ¿ /4
2. Dacă A= x
{
x−2 }
∈ Z , atunci aflați cardinalul mulțimii A.
3.Într-o familie vârsta tatălui este de două ori mai mare decât vârsta fiului. După 22 ani vârsta fiului va fi 72%
din vârsta tatălui . Care este vârsta tatălui în prezent ?
f : R  R, f  x   2x  2
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei f de coordonate egale.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordinate xOy.
2
x +1 x x 2−1 2
5. Fie
(
E ( x )= − : − )
x −3 x +2 x−2 2 x−4 ( x−1)2
2
.Arătaţi că E(x)=0, oricare ar fi x ∈ R

{−1;1;2¿¿ .
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Fie trapezul MNPQ în care MQ ∥ NP, și NP=2MQ =2MN = 2PQ. Dacă perimetrul trapezului este de
25 cm , atunci :
a)Aflați valoarea bazei NP a trapezului.
b)Aflați valoarea bazei MQ a trapezului.
c)Calculați aria trapezului MNPQ.
2.Adrian vrea să intre într-o încăpere în formă de paralelipiped dreptunghic, cu o scândură lungă de 5m.
Dimensiunile încăperii sunt L=4 m, l=3m, h=2 m.
a)Aflați o funcție trigonometrică pentru unghiul dintre diagonala paralelipipedului și baza
paralelipipedului.
b)Calculați volumul încăperii.
c)Are loc scândura în încăpere? Justificați.

Testul 14

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 6+15 :3 este egal cu ...
2.Calculând 75% din 2000 se obţine numărul ...
3.Fie mulţimile A= {−3; 0;1 } şi B={−5;0;1;2 } . Mulţimea A−B este egală cu { ... }
4.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 10 cm , iar diagonala sa este de 2 29 cm ,atunci lăţimea

dreptunghiului este egală cu …. cm
5.O piramidă triunghiulară regulată are muchia bazei de 6 cm şi apotema piramidei de 5 cm.
Aria laterală a piramidei este egală cu ... cm2.
6.Pe parcursul unei zile s-au înregistrat următoarele temperaturi:
Interval ore 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24
Temperatura medie 12°C 11° 15°C 20°C 22°C 19°C
C
Temperatura medie în intervalul orar 12-16 a fost de ……...°C
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Desenați o piramidă patrulateră regulată de vârf V și bază ABCD.
3
2.Ionel a cheltuit din suma de bani pe care o avea, rămânându-i 32 lei. Câţi lei avut iniţial?
5
3. Pentru a putea transporta o cantitate de mere, un comerciant le-a ambalat în cutii de câte 20 kg şi a
constatat că rămân 5 kg, la fel ca atunci când a încercat să le ambaleze în cutii de câte 25 kg. Este posibil
să fi avut de transportat 905 kg?
f : R  R, f  x  x  4
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei f de coordonate opuse.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordinate xOy.
2
x −1 2
5.Fie expresia E ( x )= 2
+ . Aduceți expresia la forma cea mai simplă pentru x ∈ R− {−2; 1 }.
x + x−2 x +2
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura alăturată este ilustrată schematic suprafaţa unei terase cu
dimensiunile: AB = 5 m, BC = 8 m, DE = 3 m, înălţimea trapezului
CDEF fiind de 5 m. MN este paralelă cu AB; FM = x; (x este o
distanţă exprimată în metri; 0< x <8 ). Proprietarul terasei şi-a
propus ca suprafaţa ABNM să fie ocupată cu mese iar suprafaţa
NCDEFM să fie destinată florilor puse în vaze.
a) Exprimaţi, în funcţie de x, aria suprafeţei ABNM.
b) Aflaţi valoarea lui x astfel încât aria suprafeţei NCDEFM să fie egală cu
aria suprafeţei ABNM.
c) Suprafaţa NCDEFM va fi acoperită cu gresie. Pentru acoperirea
suprafeţei în formă de trapez este necesară o cantitate cu 10% mai mult decât
suprafaţa reală. Ştiind că 1 m2 de gresie costă 120 lei, să se afle cât a costat în total
gresia pentru suprafaţa NCDEFM.

2.Se dă VABCD o piramidă patrulateră regulată . Latura bazei este de 8 cm și

înălţimea de 4 √3 cm.
a)Aflaţi aria totală a piramidei.
b)Calculaţi sinusul unghiului format de muchia laterala cu planul bazei.
c)Calculaţi volumul piramidei.

Testul 15

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 16 : 2  8 este egal cu …
2.Calculând 30% din 540 se obţine ...
3.Cel mai mare număr natural par de trei cifre este egal cu ...
4.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 10 cm , iar diagonala sa este de 2 √ 29 cm ,atunci perimetrul
dreptunghiului este egal cu …. cm
5.Dacă aria totală a unui tetraedru regulat este egală cu 25 √ 3 cm2 , atunci aria laterală a tetraedrului este egală
cu ….cm2
6.Tabelul de mai jos prezintă numărul de ore din orarul unui elev pe parcursul unei săptămâni de şcoală.
Ziua luni marţi miercuri joi vineri
Numărul de ore 5 4 6 5 4
Elevul are cele mai multe ore în ziua de ………………...
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați pe foaia de examen o piramidă triunghiulară de vârf V și bază ABC.
2
2. Un biciclist parcurge un traseu în două etape astfel: în prima zi din traseu, a doua zi restul de 12 km.
5
Care a fost lungimea intregului traseu?
3. Salariile a trei angajaţi ai unei societăţi însumează 6700 de lei. Ele sunt proporţionale cu 6; 9 şi 8.
Aflaţi cel mai mic şi cel mai mare salariu.
f : R  R, f  x  x  3
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei f de coordonate egale.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordinate xOy.
3 x +1 1 2
5. Fie E ( x )= 2 :( + ), unde x număr real, x ≠− 1 , x ≠−1 și x ≠ 1. Arătați că E(x)=1,
x −1 x +1 x−1 3
1
pentru orice x real, , x ≠− , x ≠−1 și x ≠ 1.
3
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În figura de mai jos, ABCD este un perete în formă de dreptunghi cu AB = 6 m şi BC = 24 dm, iar
MNPQ este un tablou în formă de dreptunghi cu MN = 96 cm şi MQ = x cm.
a) Determinaţi aria tabloului în funcţie de x.
b) Determinaţi x, ştiind că aria tabloului este de 30 ori mai mică decât aria peretelui.
c) Pentru x = 50 cm se fixează tabloul în perete într-un cui F situat la 20 cm fata de partea superioară
a peretelui cu ajutorul unui fir cu lungimea 104 cm (cuiul atinge firul în mijloc). Ştiind că PQ∥AB să
se afle distanţa dintre marginea inferioară a tabloului şi baza peretelui.
D C
F

M N

Q P

B
A

2. Se dă prisma triunghiulară regulată ABCA’B’C’ cu AB = 60m şi AA’ = 6 3 m.√


a)Să se determine numărul minim de vase de forma prismei date necesare depozitării a 500 litri cereale.
b)Aflați aria lateral a prismei.
c)O furnică se deplasează pe peretele exterior al prismei, din vârful A în vârful C’, traversând muchia BB’
într-un punct P. Determinaţi lungimea segmentului BP, astfel încât distanţa parcursă de furnică să fie minimă.

Testul 16

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


2
1.Rezultatul calculului 3 −2 este egal cu ...
2.Calculând 25% din 200 se obţine numărul ...
3.Fie mulţimile A= {−1;0;1 } şi B={−1;0;2 } . Mulţimea A∩B este egală cu ...

4.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 10 cm , iar diagonala sa este de 2 √29 cm ,atunci aria
dreptunghiului este egal cu …. cm .

5.Dacă aria totală a unui tetraedru regulat este egală cu 25 √3 cm2 , atunci latura tetraedrului are lungimea
egală cu ….cm
6.Tabelul de mai jos prezintă numărul de ore din orarul unui elev pe parcursul unei săptămâni de şcoală.
Ziua luni Marţi miercuri joi vineri
Numărul de ore 6 5 5 5 4
Elevul are cele mai puține ore în ziua de …………………….
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați un cub notat SIMULARE.
2. În clasa a VIII-a sunt 28 de elevi, băieţi şi fete. Dacă pleacă 4 băieţi şi mai vin 4 fete atunci
numărul fetelor va fi de patru ori mai mare decât cel al băieţilor. Să se afle numărul iniţial de
băieţi şi de fete din clasa a VIII-a.
3. Salariile a trei angajaţi ai unei societăţi însumează 6700 de lei. Ele sunt proporţionale cu 6; 9 şi 8.
Determinaţi ce salariu a primit fiecare dintre cei trei angajaţi.
f : R  R, f  x   2 x  2
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei f de coordonate egale.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordinate xOy.
x−1 2 4x x +1 2
5. Fie expresia E ( x )=( )+ 2 2
+( ) pentru x ∈ R− {−1 ; 1 }. Aduceți expresia la forma
x +1 ( x −1) x−1
cea
mai simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Într-un triunghi isoscel ABC cu AB=AC, construim înălţimea corespunzătoare bazei AD. Cunoaştem
m(<A)=600 şi BC =12 cm.
a) Aflați aria triunghiului ABC.
b) Aflați latura pătratului echivalent cu triunghiul dat.
c) Fei M mijlocul laturii AB. Calculați aria triunghiului CDM.
2.Un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH are suma celor trei dimensiuni ale sale egală cu 15 m şi aria
totală egală cu 148 m2.
a) Să se arate că diagonala paralelipipedului dreptunghic este egală cu √ 77m.
b) Aflaţi volumul paralelipipedului dreptunghic dacă cele trei dimensiuni ale sale sunt trei
numere naturale consecutive.
c)Calculați aria triunghiului ACP.

Testul 17

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 5⋅8+ 2este ...
2.Calculând 20% din 1700 se obţine numărul ...
3.Suma divizorilor naturali ai numărului 6 este egală cu ...
4.Dacă lungimea apotemei unui pătrat este egală cu 2 cm , atunci latura pătratului are lungimea egală cu ….
cm.
5. Un cort din pânză are forma de piramidă patrulateră regulată cu muchia laterală de aceeaşi lungime cu
latura bazei, care este de 2 m. Care este suprafaţa de pânză necesară confecţionării lui, dacă presupunem că nu
se pierde nimic în timpul confecţionării?
6.Într-o şcoală gimnazială sunt 200 de elevi iar repartiţia procentuală a elevilor pe clase este reprezentată în
diagramă. Numărul elevilor din clasa a V-a este egal cu …..
30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1. Desenați pe foaia de examen un cilindru circular drept cu o generatoare AB.
2.Mihai și Andreea numără stelele de pe cer. La un moment dat, împreună au numărat 400 de stele,
iar Andreea numărase cu 40 mai puţine. Câte stele număraseră ei împreună?
3.Pentru a putea transporta o cantitate de mere, un comerciant le-a ambalat în cutii de câte 20 kg şi a
constatat că rămân 5 kg, la fel ca atunci când a încercat să le ambaleze în cutii de câte 25 kg. Care
este cantitatea cea mai mică pe care ar fi putut-o avea de transportat?
f : R  R, f  x   2x  4
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate xOy la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
2 2
x −x−6 x −6 x+ 8 . Aduceți expresia la forma cea mai simplă pentru orice x Î R \ {3;
5.Fie E ( x )= −
x−3 x−4
4}.

SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.În triunghiul dreptunghic ABC cu m ( ^ A )=900, se consideră înălţimea AD, D∈(BC). Se ştiu BC=16cm şi
CD=4cm.
a)Aflaţi înălţimea AD a triunghiului ABC.
b)Aflaţi aria triunghiului ABC.
c)Aflaţi cosinusul unghiului B şi tangent unghiului C.
2.O prismă dreaptă ABCDA ' B ' C ' D ' are bazele pătrate, iar AA '=8 dam şi AB=4 dam.
a) Calculați măsura unghiului B ' BD .
b) Aflați distanţa de la D la planul ( A ' B' C ' ) .
c) Calculați aria totala a prismei în ari.

Testul 18

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 111  98 : 2 este egal cu ...
2.Calculând 25% din 16 se obţine numărul ...
3.Fie mulţimea
A= { x ∈ N | x≤2 } . Cel mai mare număr din mulţimea A este egal cu ...
4.Dacă lungimea apotemei unui pătrat este egală cu 2 cm , atunci diagonala pătratului are lungimea egală cu
….cm.
5. Aria totală a unui tetraedru regulat cu muchia de 4m este …………m2.
6.În tabelul de mai jos s-au trecut cantităţile (în kg) de mere vândute într-o săptămână la un magazin. În acea
săptămână s-a vândut cea mai mare cantitate în ziua de .....................
Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Cantitatea 42 38 45 28 47 50 19
vândută
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.
2.Doi pescari au prins împreună 40 de peşti, iar unul dintre ei a prins de 5 ori mai puţini decât celălalt. Câţi
peşti au prins împreună?
3.Un constructor trebuie să construiască un bloc cu un anumit număr dat de camere. Se gândeşte că dacă ar
construi numai apartamente de câte două camere, nu poate decât dacă ar construi şi o garsonieră, iar dacă ar
construi apartamente cu 3 camere, e necesar să construiască şi unul cu două camere.
Care ar putea fi numărul minim de camere ce trebuiesc construite?
f : R  R, f  x   2x  4
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate xOy la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
5.Arătaţi că E(x)=(x+3)2-(2x-1)2+3x(x-3)+1-x este număr natural pentru orice x număr real.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
m   A  m   D 
1.Fie trapezul dreptunghic ABCD, =90°; m ( ⊲C ) =150°, iar AB=12cm, DC=6cm.
a) Calculați perimetrul trapezului ABCD.
b) Calculați aria trapezului ABCD.
c) Calculați lungimile diagonalelor trapezului ABCD.
2.O piramidă patrulateră regulată are înălţimea de 8 cm, iar lungimea apotemei este de 10 cm. Să se calculeze:
a)Lungimea laturii bazei piramidei.
b)Volumul piramidei.
c)Distanţa de la un vârf al bazei la o faţă laterală care nu conţine acel vârf.

Testul 19

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 6+ ( 2⋅4−9 ) este egal cu ...
2.Calculând 25% din 600 kg se obţin ... kg.
3.Cel mai mic divizor număr par al numărului 80 este egal cu ...
4.Dacă lungimea apotemei unui pătrat este egală cu 2 cm , atunci aria pătratului este egală cu …. cm 2.
5. Calculaţi aria bazei unei piramide patrulatere regulate cu latura bazei de 12m.
6. În diagrama de mai jos sunt prezentate mediile unor elevi la sfârşitul clasei a VIII-a. Câţi elevi au avut
media mai mare de 8?

5
4.5
4
3.5
3
Numărul demedii

2.5
2
1.5
1
0.5
0
3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIA

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenaţi o prismă patrulateră regulată ABCDMNPQ.
2.Dacă Marius a cheltuit în două zile 7200 lei iar a doua zi a cheltuit de 5 ori mai mult, cât a cheltuit în cele
două zile?
3.Un constructor trebuie să construiască un bloc cu un număr total dat de camere. Se gândeşte că dacă
ar construi numai apartamente de câte două camere, nu poate decât dacă ar construi şi o garsonieră, iar
dacă ar construi apartamente cu 3 camere, e necesa să construiască şi unul cu două camere. S-ar putea
să fie vorba de 47 apartamente?
f : R  R, f  x   3x  3
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate xOy la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
2 2
4 x −25 x −4 x +3 x−1 2
5. Fie E(x)=
2
⋅ 2 :
x −9 4 x +20 x+25 4 x +10 , unde
{
x ∈ R− −3 ; 3 ;− ;1
5 }
. Aduceți expresia
la forma cea mai simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Trapezul dreptunghic ABCD, AB∥CD, m (< A) = m (< D) = 900,
are BC=30cm, diagonala BD=40 cm, iar diferenţa lungimilor bazelor
18 cm.
a)Calculaţi aria şi perimetrul trapezului.
b)Calculaţi aria triunghiului BCD.
c) Calculaţi aria triunghiului EAB, unde { E }=AD ⋂ BC .

2.Un bazin plin cu apă, în formă de paralelipiped dreptunghic


ABCDABCD, are următoarele
dimensiuni: AB = 5 m, BC = 4 m şi AA = 3 m.
a) Aflaţi volumul bazinului în litri.
b) Acest bazin este golit prin cinci ţevi cu robinete, fiecare cu un debit de 16 litri/secundă. În cât
timp este golit bazinul ?
c) Să se demonstreze că o vergea de 7m poate să încapă în bazin.

Testul 20

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 7−2⋅3 este egal cu ...
2.Calculând 30% din 120 se obţine numărul ...

3.În mulţimea
A= {34 ; 43 ; 48 }
fracţia supraunitară este egală cu ...
4.Dacă diametrul unui cerc este egal cu 6 cm , atunci raza cercului are lungimea de ….cm.
5.Calculaţi aria laterală a unei piramide patrulatere regulate cu apotema de 12cm şi latura bazei de 10cm.
6. În diagrama de mai jos sunt prezentate mediile unor elevi la sfârşitul clasei a VIII-a. Câţi elevi au avut
media mai mică de 6?

5
4.5
4
3.5
3
Numărul demedii

2.5
2
1.5
1
0.5
0
3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIA

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1. Desenați un con circular drept de secțiune axială SAB.
2.Două caiete şi cinci cărţi costă 38 de lei. Cinci caiete şi două cărţi de acelaşi fel costă 25 lei. Cât costă
un caiet şi o carte împreună?
3.Un constructor trebuie să construiască un bloc cu un număr total dat de camere. Se gândeşte că dacă
ar construi numai apartamente de câte două camere, nu poate decât dacă ar construi şi o garsonieră, iar
dacă ar construi apartamente cu 3 camere, e necesa să construiască şi unul cu două camere. Care ar putea
fi numărul minim de camere ce trebuiesc construite?
f : R  R, f  x   3x  3
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate xOy la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
 7 x 1 x  2 x  2   4 
E ( x)   2    x  3   x ∈ R− {−1 ; 1 }
5.Fie  x 1 x 1 1  x   x  1  , unde . Aduceți expresia
la forma cea mai simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Trapezul dreptunghic ABCD are AB∥DC, m(< A)=m(< D)=90o , m (< C) = 30o, AD=4cm și AB=2 √ 3 cm.
a) Arătați că DC=6 √ 3cm.
b) Aflați perimetrul trapezului ABCD.
c) Aflați aria triunghiului ABC.
2.În figura de mai jos, VABCD este o piramidă, ABCD este pătrat, AB = 6cm, iar muchiile laterale sunt
VA =VB=VC =VD=6 √ 2cm. Notăm cu O centrul pătratului ABCD şi cu M mijlocul muchiei
VB.
a) Arătaţi că înălţimea piramidei VABCD are lungimea de 3 √ 6 cm.
b) Aflaţi volumul tetraedrului MABC.
d) Calculaţi sinusul unghiului format de dreptele VA şi CD.

D C

A B
Testul 21

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 5+10⋅5 este egal cu ...
2.Calculând 10% din 1400 se obţine ...

3.Numărul elementelor mulţimii


A= { x ∈ N|x≤4 } este egal cu ...
4.Dacă diametrul unui cerc este egal cu 6 cm , atunci lungimea cercului este egală cu ….cm
5. Aflaţi diagonal unui cub cu aria totală de 150 m 2.
6. Fracţia ordinară pe care o reprezintă partea colorată în negru în figură este …

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCA`B`C`.
2.Diferenţa a două numere naturale este 102. Împărţind unul dintre numere la celălalt se obţine câtul 12 şi
restul 3. Determinaţi numerele.
3.Un croitor pentru a confecţiona o bluză are nevoie de 1,5 m de stofă iar pentru a confecţiona o rochie
are nevoie de 2,5 m de stofă. Dacă a folosit în total 22 m de stofă şi a confecţionat 12 articole vestimentare
(bluze + rochii), să se afle câte bluze şi rochii a confecţionat croitorul.
f : R  R, f  x   2x  6
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate xOy la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
2 1 x2 −4 x +4 , pentru
5. Fie ( x )=( − )∙ x ∈ R− {−6 ;−2 ; 2 }. Aduceți expresia la forma cea mai
x−2 x +2 x+ 6
simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Fie trapezul dreptunghic ABCD, AB║CD, m(‫ے‬A) = 90⁰,
AB =12cm, CD = 9cm , m (< B) = 60⁰ și {M }= AD ¿
BC.
a) Să se calculeze aria trapezului.
b) Aflați AC și perimetrul triunghiului ABD.
c) Să se calculeze aria triunghiului ABM.
2.În figura de mai jos este un cub ABCDA`B`C`D` cu
muchia egală cu 6 m.
a)Calculaţi aria totală a cubului.
b)Aflaţi aria triunghiului A`BC`.
c)Aflaţi sinusul unghiului dintre A`B si D`E, unde E
este mijlocul lui [CD].
Testul 22

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 3+2⋅3 este egal cu ...
2.Un comision de 20% din 800 lei reprezintă … lei.
3.Cel mai mare număr de forma 12x 5 , scris în baza zece, divizibil cu 3 este egal cu ...
4.Dacă diametrul unui cerc este egal cu 6 cm , atunci aria cercului este egală cu ….cm2 .
5.O piramidă triunghiulară regulată are latura bazei 9 cm şi apotema 9 cm. Aflaţi aria lateral a piramidei.
6. În tabelul de mai jos sunt notele unor elevi ai unei clase la evaluarea națională la matematică. Conform
acestui tabel, elevii care au note foarte bune (între 8 și 10) sunt în număr de……
Nota 10 9-9,99 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 Sub 5
Număr elevi 3 4 4 3 5 2 1
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Desenați un cub notat ABCDA`B`C`D`.
2.Într-un magazin de antichități 25 % sunt tablouri. Ştiind că sunt 140 de tablouri, aflaţi numărul total de
jucării.
3.Într-un bloc sunt apartamente cu 2 camere şi cu 3 camere. Aflaţi numărul de apartamente cu 3 camere dacă
sunt în total 11 apartamente şi 28 de camere.
f : R  R, f  x   2x  6
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
 4x 2
2 x 1  x 1
E(x)   2    : x ∈ R− {−2;−1 ; 0 }
 x  3x  2 x  1 x  2  x
5. Fie , unde . Aduceți expresia la
forma cea mai simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Un teren agricol are forma unui trapez isoscel ABCD cu lungimea bazei mari AB =130m, lungimea bazei
mici de 70m şi măsura unghiului ascuţit de 450 .
a)Calculaţi aria terenului în ari.
b)Suprafaţa triunghiulară BCD reprezintă porţiunea de teren cultivată cu ardei. Calculaţi aria acestei
suprafeţe.
c)Aflaţi distanţa de la A la C.
2.Un rezervor în formă de prismă dreaptă are baza un dreptunghi cu dimensiunile de 6m şi 4m iar înălţimea
de 5m.
a)Câţi litri de apă încap în rezervor ?
b)Dacă în rezervor avem 90000 l de apă, la ce înălţime urcă apa?
c)Dacă rezervorul este plin şi evacuăm apa cu ajutorul unui robinet, care are debitul de 120 l /min în cât
timp golim rezervorul?
Testul 23

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 360 : 20  18 este egal cu ...
2.Într-o clasă cu 25 de elevi, 40% sunt băieţi. Numărul băieţilor din clasa este egal cu ...
3.Probabilitatea ca alegând la întâmplare un element din mulţimea A={−3 ; 4 ;−6 ; 7 ;−8 } acesta
să fie număr negativ este este egală cu ...
4.Dacă aria unui cerc este egală cu 196 π cm2 , atunci lungimea cercului este egală cu ….cm
5.Un tetraedru regulat are muchia de 8 m. Aflaţi aria laterală a tetraedrului.
6. Mai jos sunt redați numărul de elevi olimpici la matematică ai unei școli gimnaziale pe clase. Cei mai mulți
elevi olimpici sunt la clasa ………..

3
Olimpici

0
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1. Desenați un paralelipiped dreptunghic ABCDA`B`C`D`.
2.Sa se afle două numere impare consecutive care au suma 168.
3.Într-un magazin de jucării 52 % sunt vechi. Ştiind că sunt 182 de jucării vechi, aflaţi numărul total de jucării.
f : R  R, f  x   2x  2
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele sistemului de coordonate xOy.
b)Desenați graficul funcției în același sistem de coordonatexOy.

5. Fie
( x +65x+ 9 −1+ xx+3−2 ): xx +2+3
E ( x )= 2 , unde x ∈ R− {−3 ;−2 }.
Aduceţi la forma cea mai simplă expresia E(x).
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Într-o încăpere în formă de dreptunghi cu L=6m și l=2m se pune gresie de formă pătrată cu latura de 4dm.
a) Câte bucăți de gresie sunt necesare ?
b) Dacă prețul gresiei este de 24 de lei pe m2, iar restul materialelor folosite și manopera costă cât jumătate
din prețul gresiei aflați costul total .
c) Dacă s-ar pune și faianță la înălțimea de 1,6m cu prețul de 20 lei/m2 cât ar fi prețul ei?
2.Suma diagonalelor unui cub este egală cu 16 √ 3cm .
a)Calculați lungimea laturii cubului.
b)Calculați aria totală a cubului.
c)Aflați distanţa de la un vârf al cubului la diagonală a cubului .

Testul 24

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


2
1.Rezultatul calculului 40−6 este egal cu ...
2.Într-o turmă de 250 oi, 80% din ele sunt albe. Numărul oilor albe este egal cu ...
3.Următorul termen al şirului 1; 4; 7; 10; 13; ... este egal cu ...
4.Dacă aria unui cerc este egală cu 196 π cm2 , atunci raza cercului are lungimea egală cu ….cm
5. Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 , atunci aria totală a cubului este egală cu ….cm2 .
6.În tabelul de mai jos sunt trecuți numărul de spectatori la o piesă de teatru.
Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Număr 82 58 75 88 117 140 159
spectatori
Cei mai puțini spectatori au fost în ziua de .....................
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați o piramidă patrulateră regulată de vârf E și bază ABCD.
2.Diferenţa a două numere este egală cu 26. Aflaţi cele două numere dacă numărul mai mare împărţit la
cel mic dă câtul 3 şi restul 4.
3.Dintr-o cisternă în care erau 380 litri de apă, s-au scos 285 de litri. Aflaţi cât la sută din apă a mai rămas în
cisternă.
f : R  R, f  x  x  4
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele sistemului de coordonate xOy.
b)Desenați graficul funcției în același sistem de coordonatexOy.
x x 2−2 x 4 −1
5.Fie E ( x )=( − 2 )∙ , pentru x ∈ R− {−1 ; 1 ; 2 }. Aduceți expresia la forma cea mai
x +1 x +1 3 x−x 2−2
simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Într-un trapez ABCD, baza mica AB are lungimea de 6cm, m(<ADC)=45°, m(<BCD)=30°, iar înălţimea

trapezului este de 2 √ 3 cm.


a)Calculaţi lungimea laturii CD.
b)Calculaţi lungimea laturii AD.
c) Calculaţi distanţa de la punctul D la dreapta BC.
2.În figura alăturată , VBCD este o piramidă triunghiulară
regulată, care este secţionată cu planul B’C’D’, paralel V
cu planul bazei. Dacă raportul volumelor piramidelor
1
VB’C’D’ şi VBCD este egal cu , 27
VN = 6 cm şi m(<OVN) =30o , atunci : B’ D’

C’
a)Calculați aria laterală a trunchiului de piramidă
BCDB’C’D’.
b)Calculați apotema trunchiului. B D
c)Calculați volumul piramidei VB’C’D’. N O
C

Testul 25

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 5⋅4−2 este egal cu ...
2.25% din 160 este egal cu ...
3.Numărul prim din mulţimea M={ 33 ;35 ;37 ;39 } este egal cu …
4.Dacă aria unui cerc este egală cu 196 π cm2 , atunci diametrul cercului are lungimea egală cu ….cm
5.Un tetraedru regulat are muchia de 12 m. Aflaţi aria totală a tetraedrului.
6. În tabelul de mai jos sunt trecuți numărul de spectatori la festivalul UNTOLD de la Cluj.
Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Număr 41000 56000 58000 47000 67000 76000 89000
spectatori
Cei mai puțini spectatori au fost în ziua de .....................
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați o prismă triunghiulară regulată ABCMNP.
2.Suma a două numere naturale este egală cu 60 iar diferenţa lor este egală cu 18. Aflaţi cele două numere.
3.După ce un binoclu s-a ieftinit cu 25%, are preţul de 120 de lei. Calculaţi preţul înainte de ieftinire.
f : R  R, f  x  x  2
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele sistemului de coordonate xOy.
b)Desenați graficul funcției în același sistem de coordonatexOy.
2 x +3 x 2−4 x+ 4 1 1
5.Fie E ( x )=( + 2
x +2 x −4
)∙ 2
9 x −1
, pentru x ∈ R− −2 ; 2;− ;{
3 3 }
. Aduceți expresia la forma

cea mai simplă.


SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În trapezul isoscel ABCD, unde AD║BC, AD=11 cm, BC=5 cm, m(<DAB)=60°, notăm E și, respectiv F
punctele de intersecţie a liniei mijlocii MN cu [BD], respectiv [AC].
a) Calculați MN;
b) Calculați perimetrul trapezului;
c) Dacă M este piciorul perpendicularei din B pe AD, arătaţi că AMEF este paralelogram.
2.Un vas în formă de cub cu muchia de 6 dm se umple cu apă, după care apoi se toarnă într-un alt vas în
formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 6 dm, lăţimea de 4 dm şi înălţimea de 12 dm.
a)Calculaţi volumul vasului în formă de cub.
b)Până la ce înălţime se ridică apa în cel de-al doilea vas?
c)Aflați dacă o scândură de lungime 10dm are loc în interiorul paralelipipedului.
Testul 26

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 15−( 2+3 ) este egal cu ...
2.Calculând 10% din 40 se obţine ...
3.Cel mai mare număr impar de trei cifre este egal cu ...
4.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 40 mm ,iar lăţimea este egală cu 10mm, atunci diagonala
dreptunghiului are lungimea egală cu ….cm
5.O piramidă patrulateră regulată are apotema de 15 cm, iar latura bazei de 12 cm. Aflaţi aria lateral a
piramidei.
6.Tabelul de mai jos prezintă numărul de ore de pregătire la matematică al unui elev pe parcursul unei luni.
Săptămâna 1 2 3 4
Numărul de ore 12 15 14 16
Elevul s-a pregătit în total ……… ore
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați un con circular drept cu vârful V și central bazei O.
2.Să se afle trei numere pare consecutive care au suma 900.
3.Nicoleta a împrumutat de la o bancă, în urmă cu un an, o sumă în euro, cu o dobândă anuala de 6%. Acum
trebuie să înapoieze 572,40euro. Ce sumă a împrumutat?
f : R  R, f  x  x  1
4.Fie funcţia
a)Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele sistemului de coordonate xOy.
b)Desenați graficul funcției în același sistem de coordonatexOy.
x +3 x−2 6x 1
5.Fie
( x−1
E ( x )= −
x +1 x −1 ) x−1
− : 2 , pentru x ∈ R− {−1 ; 1 }. Aduceți expresia la forma cea mai
simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Se consideră triunghiul ABC cu AB=24cm și AC=36cm. Se consideră înălțimea AD ⊥ BC , D ∈(BC) și
notăm cu M mijlocul acestei înălțimi și cu N mijlocul segmentului DC. Dacă ⊥ AN , atunci:
a)Să se afle lungimea segmentului MN.
b)Spuneți ce fel de triunghi este ABC și aflați aria sa.
c)Arătați că MN ⊥ AB .

2.În figura alătrată, VABCD este o piramidă patrulateră


regulată, în care VO ¿ (ABCD) și VO=8m, iar
perimetrul bazei piramidei este egal cu 12 √ 2 m,
D C
a)Calculați perimetrul triunghiului VBC. O
b)Calculați aria triunghiului VBC. A B
c)Aflați cosinusul unghiului dintre planele (VBC) şi (ADC)

Testul 27

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 3⋅2+3⋅4 este egal cu ...
2.Un comision de 20% din 1400 lei reprezintă ... lei.
3.Dintre numerele 582; 961; 269 cel divizibil cu 3 este numărul ...
4.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 40 mm ,iar lăţimea este egală cu 10mm atunci perimetrul
dreptunghiului este egal cu ….cm
5.Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 5 dm, 6 dm şi 8 dm. Volumul său este …….dm 3.
6. În tabelul de mai jos sunt trecuți numărul de vizitatori la castelul Peleș pe parcursul unei săptămâni.
Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Număr 341 563 581 472 673 723 697
vizitatori
Cei mai mulți spectatori au fost în ziua de .....................
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați un cilindru circular drept de secține diagonală ABB’A’.
2.Să se afle două numere care au suma 600,știind că unul din ele este de 9 ori mai mic decât celălalt.
3.Tudor a parcurs cu bicicleta 2 km, ceea ce reprezintă 4% din tot drumul. Aflaţi lungimea întregului drum.
f : R  R, f  x  2x 1
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate xOy la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.

5.Fie ( 1x + x−1
E ( x )= :
x
) :
x +2
x +1 x +1 x +1
, pentru x ∈ R− {−2;−1 ; 0; 1 }. Aduceți expresia la forma cea mai
simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Fie ABCD un pătrat cu BD=10 √ 2 dm . Fie M mijlocul lui AB și N un punct pe latura CD astfel încât
CN 2
= .
DN 3
a) Aflați aria pătratului.
b)Aflați aria triunghiului CNM.
c)Aflați sinusul unghiului NMB.
2.Se dă paralelipipedul dreptunghic ABCD A 1 B1 C 1 D 1 cu AB=8cm, BC=6cm și aria secțiunii diagonale
DB B1 D 1 este egală cu 80 cm2.
a)Să se afle volumul paralelipipedului dreptunghic.
b)Să se afle distanța de la B1 la A D 1.
c)Să se afle cosinusul unghiului plan al unghiului diedru dintre planele ( A B1 D 1 ) și ( A A 1 D 1 ).

Testul 28

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 2⋅3+4 este egal cu …
2.Calculând 20% din 360 se obţine numărul …
3.Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 2 x <10 este intervalul de numere reale …
4.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 40 mm ,iar lăţimea este egală cu 10mm atunci aria
dreptunghiului este egală cu ….cm.
5.Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 24dm, 6 dm şi 8 dm. Calculaţi aria sa totală.
6.În tabelul de mai jos sunt trecuți numărul de turiști din stațiunea Costinești pe parcursul verii.
Ziua Mai Iunie Iulie August Septembrie
Număr 2400 4600 5800 5700 2600
turiști
Cei mai mulți turiști au fost în luna.....................
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Desenați o piramidă patrulateră regulată SABCD.
2.Două numere au diferența 168, iar unul din ele este de 9 mai mare decât celălalt. Aflați numerele.
3.O bicicletă costă 240 de lei. Aflaţi cât va costa după o ieftinire cu 5% şi apoi după o creştere cu 5%.
f : R  R, f  x  2x  1
4.Fie funcţia
a)Calculaţi distanța de la originea sistemului de coordinate xOy la graficul funcției.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
x x−2 x−1 3 x−1 1
5.Fie E ( x )= + ( − :
x−3 x+ 3 x −3 x +3 ) 3 { }
, pentru x ∈ R− −3 ; 3 ; . Aduceți expresia la forma cea

mai simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Un trapez dreptunghic ABCD (m(≮A)=m(≮B)=90 ) are AD=7cm, CD=10 cm și m(≮BCD)=60.
a)Calculați lungimea liniei mijlocii a trapezului.
b)Calculați înălțimea trapezului.
c)Calculați aria trapezului.
2.Se dă prisma patrulateră regulată dreaptă ABCDA`B`C`D` cu înălțimea de 16cm și volumul de 432 cm3.
a)Aflați aria laterală a prismei.
b)Aflați distanța de la D` la AC.
c)Aflați unghiul dintre dreapta A`C` și planul ( BC C B ).

Testul 29

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 5+3⋅8 este egal cu ...
2.Numărul care reprezintă 20% din 1020 este egal cu ...
3.Cel mai mic multiplu comun al numerelor 6 şi 9 este egal cu ...
4.Dacă lungimea unui cerc este egală cu 6 π cm , atunci raza cercului are lungimea egală cu ….cm .
5.Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 24 dm, 6 dm şi 8 dm. Calculaţi diagonala paralelipipedului.
6. În tabelul de mai jos sunt trecuți numărul de vizitatori ai delfinariului din Constanța într-o săptămână.
Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Număr 140 160 180 200 250 300 320
vizitatori
Cei mai mulți turiști au fost în ziua de.....................
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați o piramidă triunghiulară regulată SABC.
2.Maria și Mihaela au împreună 153 de mere. Câte mere are fiecare, dacă Maria are cu 97 mai multe decât
Mihaela?
3.O barcă cu motor costă 5120 dolari. Aflaţi cât va costa după o scumpire cu 4% şi apoi după o creştere cu 4%.
f : R  R, f  x   2x  3
4.Fie funcţia
f  2
a)Calculaţi
.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un oordi de oordinate xOy.
2
x+ 2 2 x+ 4 x 2−6 x +9 1
5. Fie ( x )=
[ (
x −3
) +1+
x−3
∙ ]
2 x−1 2 { }
, pentru orice x ∈ R− ; 3 . Aduceți expresia la forma

cea mai simplă.


SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.În triunghiul dreptunghic ABC cu m( A^ )=90°, se ştie că AB = 15 cm, AD = 12 cm, unde AD ⊥ BC , D
∈ BC. Se cere să se calculeze:
a) Calculați valoarea lui AC.
A ACD
b) Calculați valoarea raportului .
A ABD
c) Calculați o funcție trigonimetrică pentru unghiul B al triunghiului ABM, unde M este mijlocul lui AC.
2. Fie VABC o piramidă triunghiulară regulată, în care VA = √ 2 cm , m(∢ VBC =300 .
a)Aflaţi aria totală a piramidei.
b)Calculaţi volumul piramidei.
c)Calculaţi măsura unghiului format de înălţimea piramidei şi apotema piramidei.

Testul 30

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 9  7  13 este egal cu …
2.Calculând 35% din 60 se obţine numărul …
3.Cel mai mare divizor comun al numerelor 20 şi 24 este egal cu ...
4.Un dreptunghi are lungimea de 2 cm şi lăţimea de 5 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu … cm.
5.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 , atunci diagonala cubului are lungimea egală cu ….cm.
6. Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la un test este ilustrată în tabelul alăturat.
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3
Număr elevi 1 3 5 4 5 2 2 1
Numărul notelor sub 7 la test este ... .
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.
2.Bogdan și Ionuț au împreună 252 de nuci. Câte nuci are fiecare, dacă Bogdan are de 8 ori mai puține decât
Ionuț?
3.Aflaţi cât la sută reprezintă numărul 324 din numărul 400.
f : R  R, f  x   2x  3
4.Fie funcţia
f  1
a)Calculaţi
.
b)Trasaţi graficul funcţiei f într-un sistem de coordonate xOy.
x+6 x −2 x−3 x+ 1 1
5.Fie E ( x )= + ⋅ ( −
x+ 2 2 x +1 x+ 2 x−2 ) 2 { }
, pentru x ∈ R− −2 ; 2;− . Aduceți expresia la forma

cea mai simplă.


SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Trapezul isoscel ABCD (AB || CD) are AB=80cm, CD=32cm, BC=30cm.
a)aria trapezului ABCD.
b)Aflați lungimea diagonalei BD.
c)Dacă AD ⋂ BC={ M }, să se afle aria Δ MCD şi cât la sută reprezintă aria lui MCD din aria
triunghiului MAB.
2.Prisma dreaptă ABCDA’B’C’D’ are baza un pătrat cu latura de 12cm, iar diagonala prismei formează cu o
faţă laterală care porneşte din acelaşi vârf un unghi de 300.
a)Calculaţi aria bazei prismei. D’ C’
b)Calculaţi distanţa de la punctul B’ la AD’.
c)Aflați tangenta unghiului plan corespunzător diedrului A’ B’
format de planele (C’AD) şi (ABC).

D
C

A B

Testul 31

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 323 : 3  12 este egal cu …
a b
2.Dacă = , atunci valoarea expresiei 6a-5b este egală cu ...
5 6
3.Fie mulţimile A= {5;6;7 } şi B={ 4;5 } . Mulţimea A∩B este egală cu ...
4.Un pătrat are perimetrul de 8 cm. Lungimea laturii pătratului este egală cu ... cm.
5.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 , atunci volumul cubului este egal cu ….cm3 .
6.Graficul unui sondaj de opinie apare pe calculator ca în diagrama următoare.

Numărul de persoane care au spus DA la acest sondaj este ......


SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați o prismă patrulateră regulată ABCDEFGH.
2.Să se afle trei numere naturale consecutive care au suma 189.
3.Adela împrumută de la o bancă suma de 3500 lei. Aflaţi cat trebuie să inapoieze peste un an, dacă dobânda
anuală este 8%.
4.Se consideră funcţia f : R→R, f(x) = 3x – 2.
a)Verificaţi dacă punctul P(2; 5) aparţine graficului funcţiei f.
b)Trasaţi graficul funcţiei într-un sistem de axe de coordonate xOy.
1 x 2+ x 1 1 1
5.Fie E ( x )= 2
x −2 x +1
+
2 x+1 (
⋅ 2 + 2
x −1 x −x ) {2 }
, pentru x ∈ R− −1 ; 1; 0 ;− . Aduceți expresia

la forma cea mai simplă.


SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Fie un trapez isoscel ABCD cu baza mică AB și înălțimea de 8cm. Raportul bazelor este 0,(6) iar linia
mijlocie este 15cm. Prin punctul O de intersecție a diagonalelor se duce paralela cu bazele care taie laturile
neparalele în E și F, (E  [AD], F  [BC] ).
a)Să se afle aria trapezului ABCD.
b)Dacă AD ∩ BC ={ M } atunci aflați aria triunghiului MAB.
c)Să se arate că ME=MF.
2.Fie piramida patrulateră regulată SABCD, iar SM apotema corespunzătoare feței SBC. Știm latura bazei este
16dm, iar apotema piramidei este 10dm.
a)Calculați înălțimea piramidei.
b)Calculați muchia laterală a piramidei.
c)Aflați distanța de la punctul M, mijlocul înălțimii la o față laterală.

Testul 32

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 26  3  8 este egal cu ...
2.Calculând 80% din 180 se obţine numărul ...
3.Cel mai mare număr natural din intervalul (−3;8) este egal cu ...
4.Aria dreptunghiului cu laturile de 5 dm şi 10 dm este egală cu ... dm2.
5.Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 2cm , 4cm şi respectiv 6cm. Diagonala
paralelipipedului dreptunghic are lungimea egală cu ….cm
6. La ora de educaţie fizică, 5 elevi au făcut o cursă de rezistenţă. După o perioadă, s-au notat distanţele
parcurse. Iată tabelul cu rezultatele obţinute:

Prenumele Distanţele parcurse Cine a parcurs cea mai mică distanţă?


elevilor în metri
Mihai 1203
Ioana 836
Cristi 954
Doina 754
Emilia 863
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați un cub ABCDEFGH.
2.Să se afle două numere naturale care au diferența 22, dacă cel mare împărțit la cel mic dă câtul 7 și restul 4.
3.Dragoş are de parcurs un drum cu lungimea de 480 km, din care a mers 60% cu trenul. Cât mai are de
parcurs Dragoş?
4.Se consideră funcţia f : R→R, f(x) = 4x + 4.
a)Verificaţi dacă punctul M(-2; 4) aparţine graficului funcţiei f.
b)Trasaţi graficul funcţiei într-un sistem de axe de coordonate xOy.
x +1 x−1 8x
5.Fie E ( x )=( − ): 2 , pentru x ∈ R− {−1 ; 1 ; 0 }. Aduceți expresia la forma cea mai
x−1 x +1 x −2 x+ 1
simplă.

SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1. În dreptunghiul ABCD cu AB = 3 cm, AC = 6 cm, se notează cu M proiecţia vârfului D pe AC.
a)Aflați perimetrul şi aria dreptunghiului.
b)Aflați lungimea segmentelor DM şi MC.
c)Dacă AC ∩BD ={ O } să se calculeze tg ( ^
DOC ).
2.Un bazin de înot de formă paralelilpiped dreptunghic, are dimensiunile L=8m, l=6 m, iar înălţimea de 1,8m.
a)Calculaţi aria laterală a bazinului.
b)Se toarnă apă în bazin până la înălţimea de 1,5m. Câţi litri de apă vor fi în bazin??
c)Acest bazin este placat în interior cu gresie de formă pătrat cu latura de 30 cm.
Câte plăcuţe sunt nesare?
8m

6m

1,8 m

Testul 33

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 207 : 3  58 este egal cu ...
2.Calculând 50% din 520 se obţine numărul ...
3.Fie mulţimile A= { 9;8;7 } şi B={ 5;6;7 } . Mulţimea A\ B este egală cu {…}.
4.Un pătrat cu latura de 8 cm are perimetrul egal cu ... cm.
5.Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 4cm , 5cm şi respectiv 6cm . Aria laterală a
paralelipipedului dreptunghic este egală cu ….cm2
6. În tabelul următor sunt puse mediile înălţimilor în funcţie de vârstă ale unor eleve dintr-o şcoală.
FETE
Vârsta 6 7 8 9 10 11 12
Înălţimea medie (în cm.) 112 118 124 130 136 142 149

Care este media înălţimii fetelor la 9 ani?


SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.
2.Să se afle două numere naturale care au suma 144, dacă cel mare împărțit la cel mic dă câtul 6 și restul 4.
3.După ce cantitatea de apă dintr-o damigeană s-a mărit cu 18%, ea este acum 2950 litri. Câţi litri de apă erau
iniţial în damigeană?
4.Se consideră funcţia f : R→R, f(x) = -4x + 4.
a)Verificaţi dacă punctul M(2;-4) aparţine graficului funcţiei f.
b)Trasaţi graficul funcţiei într-un sistem de axe de coordonate xOy.
1 1 2x x 2−2 x+1
5.Fie
(
E ( x )= + − 2 +1 :
x−1 x +1 x −1 x−1 ) , pentru x ∈ R− {−1 ; 1 }. Aduceți expresia la forma

cea mai simplă.


SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Fie triunghiul ABC dreptunghic în A, AB = 60cm, AC = 80cm, AMBC, M(BC), AO este mediana,
O(BC).
a)Aflați lungimea lui [MO].
b)Aflați aria triunghiului AOC.
c)Aflați distanța de la C la dreapta AO.
2.Se dă cubul ABCDA`B`C`D` cu muchia de 12m și M, N, respectiv P sunt mijloacele muchiilor AA`, CC` și,
respectiv AB.
a)Aflați aria totală și volumul cubului.
b)Aflați aria triunghiului MNP.
c)Aflați cosinusul unghiului dintre planele (MNP) și (ACD).

Testul 34

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 308 : 4  7 este egal cu ...
5 25
=
2.Valoarea numărului x din proporţia 8 x este egală cu ...
3.Cel mai mic număr impar format din două cifre diferite este numărul ...
4.Triunghiul echilateral cu aria de 36 √ 3 cm2 are latura de ... cm.
5.Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 6cm , 8cm şi respectiv 5cm . Volumul
paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm3
6. La un concurs de matematică patru elevi au obţinut următoarele punctaje:

Prenumele Punctajul Cel mai mare punctaj l-a obţinut ..............


concurentului
Marius 89
Denisa 94
Mioara 64
Tudor 55
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați o piramidă patrulateră regulată de vârf A și bază MNPQ.
2.Să se afle două numere care au suma 120, știind că unul din ele este de 5 ori mai mare decât celălalt.
3.După ce numărul de pomi dintr-o livadă se măreşte cu 32%, acesta devine 792. Aflaţi numărul iniţial de
pomi.
4.Se consideră funcţiile f : R→R, f(x) = x + 1 și g : R→R, f(x) = 2x - 2
a)Aflați punctul de intersecție al graficelor celor două funcţii.
b)Trasaţi graficele celor două funcţii în același sistem de axe de coordonate xOy.

5.Fie
( 2x x+−x2 + x+1x ): 4xx−x+ 4
E ( x )= 2 2 , pentru x ∈ R− {−1 ; 1 ; 0 }. Aduceți expresia la forma cea mai
simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
A ) = 90, AB∥ CD, m( ^B) = 60 şi
1. În figura de mai jos, ABCD este trapez dreptunghic, m( ^
CD = BC = 12 cm, iar M este mijlocul diagonalei BD.
a)Calculaţi înălţimea trapezului.
b)Calculaţi aria trapezului.
c)Arătaţi că triunghiul ADM este echilateral.
D C

A B
2.Se consideră piramida patrulateră regulată VABCD și în care aria unei feţei laterale este de 65m 2 şi apotema
bazei de 5m.
a)Aflați aria şi volumul piramidei.
b)Aflați distanţa de la V la BC.
c)Aflați tangenta unghiului format de baza piramidei şi o faţă laterală.

Testul 35

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 207 : 9  12 este egal cu ...
2.Calculând 40% din120 se obţine numărul ...
3.Cel mai mare număr natural, scris în baza zece, cu patru cifre, diferite două cîte două, este egal cu ...
4.Aria unui trapez care are linia mijlocie de 10 cm şi înălţimea de 7 cm este egală cu ... cm 2.
5.O piramidă triunghiulară regulată are toate feţele triunghiuri echilaterale. Aria unei feţe laterale este egală cu
10√ 3 cm2. Aria totală a piramidei este egală cu...........cm2.
6. Diagrama de mai jos reprezintă repartiţia procentuală a cantităţilor de fructe într-un depozit. Dacă în depozit
sunt 100 kg de fructe, să se afle numărul de mere.

15%
20%

mere portocale struguri pere

25%
40%

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenați o piramidă triunghiulară regulată de vârf A și bază MNP.
2.Să se afle două numere naturale care au diferența 43, dacă cel mare împărțit la cel mic dă câtul 8 și restul 1.
3.Aflaţi un număr, ştiind că 48% din el reprezintă 384.
4.Se consideră funcţiile f : R→R, f(x) = x - 1 și g : R→R, f(x) = 2x + 2
a)Aflați punctul de intersecție al graficelor celor două funcţii.
b)Trasaţi graficele celor două funcţii în același sistem de axe de coordonate xOy.
2 x−1 x+ 1
5.Fie E ( x )= 2
x −1

2 (
+ 1 :(
2 )
−1) , pentru x ∈ R− {−1 ; 1 }. Aduceți expresia la forma cea mai
simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Trapezul isoscel ABCD cu AB∥CD ,AB>CD , AC⊥BC are AC=3 cm și BC=√ 3cm.
a)Aflați perimetrul și aria trapezului.
b)Aflați măsurile unghiurilor trapezului.
c)Aflați distanța de la punctul D la dreapta AC.
2.În figura de mai jos, ABCDA'B'C'D' este paralelipiped dreptunghic cu D'B=13cm și muchiile AB, BC și AA'
sunt direct proporționale cu numerele 6, 8 și 24.
a)Arătați că: AB=3cm, BC=4cm, AA'=12cm.
b)Calculați distanța de la B la dreapta AD'.
c)Calculați sinusul unghiului dintre dreapta D'B și planul bazei (ABCD).
D' C'

A' B'

D C

A B

Testul 36

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 105 : 5  21 este egal cu ...
2.Calculând 40% din 15 se obţine numărul ...
3.Cel mai mic număr natural scris în baza zece, cu patru cifre, diferite două câte două, este egal cu…
4.Înălţimea unui triunghi echilateral este de 12 cm. Latura triunghiului are lungimea egală cu ... cm.
5.O piramidă triunghiulară regulată are aria bazei egală cu 20 cm 2, iar înălţimea de 6 cm. Volumul piramidei
este egal cu...........cm3.
6. În urma unui test la matematică, s-au obţinut următoarele rezultate, conform tabelului de mai jos:
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Număr note 2 3 4 5 5 3 2
Câţi elevi sunt în clasă?
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1.Desenați un con circular drept de secțiune axială triunghiul OMN.
2.Să se afle două numere care au suma 105, știind că unul din ele este cu 23 mai mare decât celălalt.
3.O multifuncţională color avea preţul 120 dolari. După o ieftinire costă 108 dolari. Cu cât la sută s-a ieftinit?
4.Se consideră funcţiile f : R→R, f(x) = 2x - 1 și g : R→R, f(x) = -x + 2
a)Aflați punctul de intersecție al graficelor celor două funcţii.
b)Trasaţi graficele celor două funcţii în același sistem de axe de coordonate xOy.
x x−2 3 x2
5.Fie
(
E ( x )=
x−2
−1+
x
⋅ 2)
x −2 x +4
, pentru x ∈ R− {0 ; 2 }. Aduceți expresia la forma cea mai

simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Trapezul isoscel ABCD, are AB baza mică și înălţimea de 24 cm, latura neparalelă de 30 cm şi diagonala
perpendiculară pe latura neparalelă.
a) Aflaţi lungimea bazei mari și perimetrul trapezului.
b) Calculaţi aria trapezului ABCD.
c) Calculaţi aria triunghiului ABD.
2.În figura alăturată, VABCD este piramidă patrulateră regulată. V
Unghiul diedru dintre o față laterală și planul bazei este 60,
iar aria bazei este 36 cm2. Considerăm M mijlocul muchiei BC și
N mijlocul muchiei AD, O fiind centrul bazei.
a)Calculați volumul piramidei VABCD.
b)Calculați aria totală a piramideiVABCD
c)Calculați unghiul dintre două fețe laterale opuse.

D C
O

A B

Testul 37
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
2
1.Rezultatul calculului 2 +3−2 este egal cu ...
2.Calculând 20% din 150 se obţine ...
3.Fie şirul de numere: 0; 1; 4; 9; 16; 25; ... . Următorul termen al şirului este numărul ...
4.Lungimea unui cerc este 12 cm. Raza cercului este egală cu ... cm.
5.Volumul unei piramide triunghiulare regulate cu latura bazei de 5 cm şi înălţimea de 8 cm este …….. cm 3.
6. În diagrama de mai jos, sunt reprezentate notele elevilor la un test. Numărul elevilor care au dat testul
este…..
note număr elevi

4 x x 2
5 x x 3
6 x x 5
7 x x 6
8 x x 4
9 x x 3
10 x x 2

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenați un cilindru circular drept de secțiune axială dreptunghiul ABCD.
2.Marian și Ciprian au împreună 134 de CD-uri. Câte CD-uri are fiecare știind că Marian are cu 8 mai multe
decât Ciprian.
3.După ce cantitatea de miere dintr-un bazin s-a micşorat cu 40%, ea este acum 36litri. Câţi litri de miere erau
iniţial?
4.Se consideră funcţiile f : R→R, f(x) = x - 3 și g : R→R, f(x) = 2x - 2
a)Aflați punctul de intersecție al graficelor celor două funcţii.
b)Trasaţi graficele celor două funcţii în același sistem de axe de coordonate xOy.
2x 3x x 4
5.Fie
(
E ( x )= + 2 − :
x +1 x −1 x−1 3 x−3 )
, pentru x ∈ R− {−1 ; 1 }. Aduceți expresia la forma cea mai

simplă.
SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În figura alaturată , triunghiul isoscel ABC are AB=AC=20cm , AM mediană și AM=12cm.
a)Calculați perimetrul triunghiului ABC.
b)Calculați valoarea sinusului unghiului BAM.
c)Aflați proiecția segmentului [ AD ] pe dreapta AB.

2.Se consideră piramida patrulateră regulată VABCD cu AB=20m și aria unei feţe laterale de 100m 2.
a)Aflați perimetrul bazei.
b)Aflați distanţa de la un vârf al bazei la o faţă laterală a piramidei.
c)Aflați tangenta unghiului format de baza piramidei şi o faţă laterală.
Testul 38

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 25−25 :5 este egal cu ...
2.Din 100 kg de grâu se obţin 78 kg de făină. Cantitatea de făină reprezintă … % din cantitatea de grâu.
3.Fie mulţimea A= { 0; 5; 2; 9; 4 } . Cel mai mare element al mulţimii A este egal cu ...
4.Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 10 cm şi lăţimea de 11 cm este egal cu ... cm.
5.Volumul unui cilindru circular drept cu raza de 8 dm şi generatoarea de 4 dm este ......... dm3.
6. Tabelul de mai jos prezintă numărul de ore din orarul unui elev pe parcursul unei săptămâni de şcoală.
Ziua luni Marţi miercuri joi vineri
Numărul de ore 5 6 4 6 5
Elevul are în total într-o săoptămână …………ore.

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenați un con circular drept de secțiune axială triunghiul OAB.
2.Să se afle două numere care au suma 168 și diferența 18.
3.Arătați că numărul N=5 ∙ 10n +300 este divizibil cu 100 pentru orice n natural, n ≥ 2 .
4.Se consideră funcţiile f : R→R, f(x) = x +3 și g : R→R, f(x) = 2x + 4
a)Aflați punctul de intersecție al graficelor celor două funcţii.
b)Trasaţi graficele celor două funcţii în același sistem de axe de coordonate xOy.

5.Fie
( 1x + x 1+ x − x 1+1 ): 2 x+2
E ( x )= 2
1
, pentru x ∈ R− {−1 ; 0 }. Aduceți expresia la forma cea mai
simplă.

SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Fie ABCD un dreptunghi în care avem AB=80cm , EB=64cm unde AE ¿ BD , E ∈ BD.
a)Arătați că BD=100cm.
b)Calculați aria dreptunghiului ABCD.
c)Aflați lungimea segmentului DM, unde AE ¿ CD={M}.

2.În figură, VABC este o piramidă triunghiulară regulată cu muchia bazei 12cm, iar volumul 24 √3 cm3.
VO
este înălţimea piramidei iar M este mijlocul lui BC.
a) Determinaţi aria laterală a piramidei.
b) Aflaţi distanţa de la punctul M la faţa VAB.
c)Calculați volumul piramidei VOMB.

A C
O M

B
Testul 39

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 84 : 7  12 este egal cu ...
2.Dacă p % din 20 este 15 , atunci p = ….
3.Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei x+5≤7 este intevalul ...
4.Un triunghi dreptunghic are catetele de 6 cm şi 8 cm. Aria triunghiului este egală cu ... cm2.
5.Aria totală a unui cilindru circular drept cu raza de 8 cm şi generatoarea de 6 cm este ............. cm2.
6. Tabelul de mai jos prezintă numărul de ore din orarul unui elev pe parcursul unei săptămâni de şcoală.
Ziua luni Marţi miercuri joi vineri
Numărul de ore 4 7 5 4 6
Elevul are cele mai multe ore în ziua de ……………..

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenați un cilindru circular drept cu diagonala secțiunii axiale AB’.
2.Să se afle două numere naturale care au suma 93, dacă cel mare împărțit la cel mic dă câtul 5 și restul 3.
3.Demonstrați că numărul de forma N = ab+ ´ ba ´ este divizibil cu 11.
4.Se consideră funcţiile f : R→R, f(x) = 3x - 1 și g : R→R, f(x) = 2x + 1
a)Aflați punctul de intersecție al graficelor celor două funcţii.
b)Trasaţi graficele celor două funcţii în același sistem de axe de coordonate xOy.

5.Fie
( x 1+1 − x 1−1 : x−1x ) : 2 x−2
E ( x )= 2
5x
, pentru x ∈ R− {−1 ; 0 ; 1 }. Aduceți expresia la forma cea
mai simplă.

SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


B C
1.În figura alaturată triunghiurile ABC și ABD sunt
dreptunghice isoscele, m(<A)=900, m(<D)=900 iar AD=6cm.
a)Aflați aria triunghiului ABD.
b)Aflați perimetrul lui ACBD.
c)Calculați valoarea sinusului unghiului BDC.
D A

2.O piramidă triunghiulară regulată de vârf V și bază triunghiul ABC are aria laterală egală cu 108 m 2 şi aria
totală egală cu 36( √ 3+3)m 2.
a)Aflați muchia bazei.
b)Câți hectolitri de apă întră într-o cutie de această formă și cu dimensiunile date.
c)Să se demonstreze că VA ⊥(VBC ).
Testul 40

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


1.Rezultatul calculului 289:17+21 este egal cu ...
2.O jumătate din 20 % din 200 este ….
3.Fie mulţimile A   5;1;3;0 şi B={ 1;3;5 } . Mulţimea A ¿ este egală cu { … }.
4.Un romb are latura de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu ... cm.
5.Aria laterală a unui cilindru circular drept cu raza de 4 cm şi generatoarea de 5 cm este ………. cm 2.
6. . Diagrama de mai jos reprezintă repartiţia procentuală a cantităţilor de fructe într-un depozit. Dacă în
depozit sunt 50 kg de mere, să se afle numărul total de fructe.

mere
portocale
25% 25%
30% struguri
20% pere

SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


1.Desenați un cub cu o diagonală DB’.
2.Edi și Mihaela au împreună 264 de timbre. Câte timbre are fiecare, dacă Mihaela are cu 12 timbre mai puține
decât Edi?
3.Aflați suma tuturor numerelor naturale de forma xx ´ divizibile cu 2 .
4.Se consideră funcţiile f : R→R, f(x) = -x + 4 și g : R→R, f(x) = 2x - 2
a)Aflați punctul de intersecție al graficelor celor două funcţii.
b)Trasaţi graficele celor două funcţii în același sistem de axe de coordonate xOy.
2x 3 x2 1 1
5.Fie
(
E ( x )= 2+ )
:(
x +1 1−x 2 {2 2 }
−1) , pentru x ∈ R− −1 ;− ; . Aduceți expresia la forma cea mai
simplă.

SUBIECTUL al III-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


BD 9
1.Fie triunghiul ABC, m( Â ) = 90, ADBC, DBC, AD=24dm şi =
CD 16 .
BD
a)Calculaţi valoarea raportului .
BC
b)Aflaţi lungimea segmentului BC.
c)Calculaţi aria triunghiului ABC.
2.În figura de mai jos, ABCDA'B'C'D' este paralelipiped dreptunghic cu D'B=13cm și muchiile AB=12cm,
BC=3cm.
a)Aflaí lungimea lui D’O, unde O este centru bazei ABCD.
b)Calculați distanța de la D la dreapta AD'.
c)Calculați sinusul unghiului dintre dreapta AC’ și planul bazei (A’B’C’D’).
D' C'
A' B'

C D

A B

CUPRINS

I. PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ EVALUARE


NAŢIONALĂ
II. ELEMENTE DE TEORIE NECESARE ÎN REZOLVAREA
PROBLEMELOR
III. SUBIECTE CU BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
a)SUBIECTE
b)BAREME

IV. TESTE PROPUSE FĂRĂ REZOLVARE

S-ar putea să vă placă și