Sunteți pe pagina 1din 6
‘Subsemnatul, Anexa nr. 11 Ja Regulamentul privind particularitayile de desemnare si inregistrare a candidatilor DECLARATIE Ja functia de deputat in Parlamentul Republicti Moldova Comisia Electorali Centrali ienco Sergiu, dejindnd functia de deputat la Parlamentul Republicii Moldova, candidat la functia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, in conformitate cu art.49 alin.(1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria rispundere c&: in ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuarie 2019 — 31 decembrie 2020 - am realizat urmatoarele venituri: | 1. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DEt ‘Sursa venitul DE MEMBRII FAMILIEI LUT st DE CONCUBINULICONCUBINA LULATITI in TARA cit oI INSTRAINATATE Nr. Ae (aumeleidenumirea | prestat/obiectul | Suma venitului ert. persoanei generator de | fizice/juridice) venit _ 1. Venitul obfinut la locul de mune de baz 11 | Subiectul dectararit Parlamentul Salariu 334-230 lei A.0. "Fortius” Salariu 9680 lei 12 _| Sojul/sofia sau ‘A.O. "Expert. Salariu 486 429 lei coneubinul/concubina Grup” yics Salariu 175974 li PricewaterhouseC | | oopers Advisory SRL _ 13_| Copii minor | 1.4 | Persoanele aflate la intrejinere | | 2. Venitul obtinut din activititi didactice, stiinfifice si de ereatie _ | 2.1 | Subiectul declararii | 2.2 | Sotul/sotia sau concubinul/eoncubina | 23__|Copiiiminori | 2.4 | Persoanele aflate la intrefinere | 3. Venitul obtinut din depuneri la institufiile financiare 3.1_| Subiectul declararii | 3.2_| Sojul/sofia sau concubinul/concubina _ 33__| Copiii minori Victoriabank Dobinda 17135 lei Victoriabank Dobanda 19 094 lei 3.4_| Persoanele aflate la intrejinere 4, Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statului in societifi comereiale 41_| Subiectul declararii 4.2_[ Sojul/sotia sau concubinul/concubina_ 43 _| Copiii minori 4.4 | Persoanele aflate la intrefinere 3. Venitul obtinut din donati i moste 5.1_| Subiectul declararii | 5.2 _| Sojul/sofia sau concubinul/coneubina = 53 _| Copii minori 5.4 __| Persoanele aflate la intrefinere 6. Venitul obtinut din instrainarea si/s: capitalul soci al societitilor comercial sau definerea valorilor mobi le a eotelor-pirti in | 6.1 | Subiectul declararii 6.2 | Sotul/sofia sau concubinul/concubina 63_| Copiii minor - 6.4 _| Persoanele aflate la intrefinere 7. Venitul obfinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile T.L_| Subiectul declararit = 7.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina_ 73_| Copii minori — 7.4 _| Persoanele aflate la intrefinere Ti, BUNURT IMOBILE 1 ‘A. Terenuri we 8. Venitul obtinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizatii, premii, drepturi de proprietate intelectualii ete.) | 81 ‘Subiectul declararii Parlamentul Compensatii si 331 132 lei Republicii indemnizatii de Moldova la locul de munca 8.2 _| Soful/sotia sau concubinul/eoncubina 83_| Copii minori | 8.4 _| Persoanele aflate Ta intretinere ar | Modulde ] — Anul Cota- | Valoarea stularul*™** Categoria® | goniindire + | dobindirii | S*P™! | parte | bunutuise» | Titularut Tniravilan, | mostenire [1996 10 ari 1 10786 MDL | Litvinenco teren valoarea Sergiu aferent 4 cadastrala | casei de F locuit eee casa de locuit civil (I Se indica, inclusiv, bunurile deinute de membrul fami declarari, ira indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorit: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravitan; (5) alte categorit de terenuri aflate in cirewitul i, concubinului/concubinei subiectului ++ Mod de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosinta ##* Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certificd provenienya acestuia. A Se indied - numele subiectului declardrii; Nu_se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii Notd. Subiecjii declardrii care mu detin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informatii: categoria bunului; modul de dobéndire: aul dobandirit: suprafaja si ttularul bunului. |B. Ciidiri si construefi Modul de oo reer Anul Cota- | careconfirmi | Valoarea | Titularu Categorias | dobindir | ahinaini | SPP | parte | “provenienta | bunuluit** | 1s» bunului _| Casi de | Mostenir 1996 69m2 | 1,0 Testament 10 786 Litvinen locuit e | legalizatde | © MDL co | primaria ) valoarea | geryiu Hartop in | cadastrala | | 1991 | Apartame | Proprieta | 2002 52,8 m2 1,0 Contract de | 311 165 | Litvinen nt te vanzare- MDL co | cumpéirare | valoarea erg cadastral | "SY ‘Apartame |Posesie | 2009 80,6m2 [1,0 | Contract de] 638 000 nt vanzare- MDL cumpérare | (preful de vinzare- cumparare) HISe indicd, inclusiv, bunurile depinute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declararii, fard indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorit: (I) apartament; (2) casé de locuit; (3) vila: (4) spatiu comercial sau de produetie; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobsindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitatie; (6) alte contracte translative de posesie si de folosinta. *** Valoarea bunului: I) valoarea cadastrald, in cazul in care bumul a fost evaluat de organele cadasirale, si 2) valoarea bunului conform documentului care certificd provenienja acestuia. +48 Se indict - mumele subiectului declardrii; Nu se indica - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii. Nota. Subiectii declarérii care mu detin bumurile in proprietate vor indica urmétoarele informatii: categoria bunutui: modu de dobre, aul dobandirt syprafaa itera bun. ‘A, Autoturisme, eamioane, remorei, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport nayaV/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatricularii ‘Valoarea bunului conform Rel feveieate eels, | documentului care fi certified | Titularul** provenienta Mereede- | 2007 | 2012 proprieiate 12 000 EURO Benz, E Class | Toyota (2007 ‘| 2014 posesie 7000 EURO Auris ¥ Mod de dobandire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie si de folosinta. "© Se indica - mumele subiectului declardirii; Nu_se indict - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declardrii. D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de citre membrii fami concubin/concubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada declaririi, dack valoarea fiecirui bun depaseste suma a 10 salarii medii pe economic Descrierea ‘Persoana Titularal | Me | amt” |e | ramen | aia bot | Soar | tama transmis ‘transmis transmis T Z 4 3 I | IIT Se indica, inclusiv, bunurile definute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declardirli, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia, * Se indicd - numele subiectului declararii; Nu se indict concubinului/concubinei subiectului declardirii E, Alte bunuri mobile a ciror valoare unitara de = mumele membrului de familie, al Descrierea | Modul de ert. bunului dubantive Date doeoaiel 1 | 2 | 3 | I Se indica, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declarérii, ard indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Se indicd - numele subiectului declardrit concubinului/concubinei ciaceta declardiit eee eee Se TEES plasamente in fonduri de economisire gi investire in {ari si/sau in strainatate = numele membrului de familie, al Denumirea institutiei care Nr. | administreaza contul bancar, jan | Suma si Dobanda/ eS ert. | afonduluideinvestigii || C™**#P# valuta dividend ‘Tiealaral ete/adresa VictorianabkiChisindustr31 | Depozit | 12776.77 33 1 | August 1989, 141, Mun bancar sau | MDL Chisinau echivalente SA Cont curent [23000 MDL | 0 Litvineneo Moldineombank/MoldovaChi_ | satt Sereiu 2. | sinau, str. Armeneased 38 echivalent(i nelusiv card) Vietoriabank/Chisinau,str.31 | Depozit | 38579.00 6 3 | August 1989,64 banear sau | MDL echivalente Victoriabank/Chisindu,str.31 | Depozit | 15203400 [6 4 | August 1989.64 bancar sau | MDL echivalente BC Moldova ‘Cont curent | 80MDL 0 itvineneo Agroindbank/Chisinau, str. | sau Sergiu 5 | Constantin Tanase 9/1 echivalent(i Chisinau nlusiv card) Vietoriabank/Chisinau,str31 | Cont eurent |7000.00MDL | 0 6 | August 1989.64 sau echivalent(i a card) | Eximbank/Chiginiu, bd.Stefan | Cont eurent | 35.19 US 0 Litvinenco Cel Mare si Sfint 71/1 sau Sergiu 7 cechivalent(i nelusiv card) Mobiasbanci/Chigindu, str. | Cont eurent | T0 MDL 0 Titvinenco Veronica Micle 81 sau Sergiu 8 echivalent(i nelusiv card) Moldineombank/Chisinéu, | Cont eurent | 50 MDL 0 Litvineneo str. Armeneasc& 38 sau Sergiu 9 echivalent(i nlusiv card) VictoriabankiChisingu,st.31 | Depozit | 159943.00— | 5.5 19. | August 1989,64 banear sau | MDL echivalente I! Se indicd, inclusiv, bunurile definute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, mentiondnd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investifii sau forme echivalente, inelusiv fonduri private de pensii sau aite sisteme cu acumulare, ** Se indicd - numele subiectului declararii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/eoncubinei subiectului declardrii. | B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii direete in moneda nafionali sau in valuta straing Nr, | Emitentul tdluluisocietatea la care ‘Numérul de Nf | persoana este actionar, fondator | Categoria* | titluriota- | Dobinda | Titularul** + | sau asociat/beneficiar de imprumut parte _ 1 2 3 TI! Se indica, inclusiv, bunurile dejinute de membrul familie’, concubinului/concubinei subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia * Categorii: (1) hartii de valoare (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) cecuri; (3) eambii; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investitii directe. 4 Se indica - numele subiectului declardrii; Nu_se_indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declarari Denumirea agentului ‘economic Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de Juridica activitate cumparare participare wa organizafiei/societatit Cali tea detinuta oe od -ale subi ‘A, Calitatea de asociat, de acfionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societifi comerciale ori de membru in eadrul unor organizatii necomerciale sau Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unor terfi, imprumuturi gi eredite " Anul | Creditor contracti Scadent la Suma initials | ‘Valuta, Debitor - [ Vil INTERESE PERSONALE a See 5 fe internationale Denumirea si adresa Documentul care certifick calitatea respectiva | Solidaritate/Chisindu, str. Maria Cebotari 9/1 ‘Membrul al Biroului Permanent National, Vicepresedinte al Partidului Acti 3 si Solidaritate Proces- verbal al Congresului al doilea (extraordinar) din | 10.09.2017; Decizia CPN din 16.06.2020 AO , Fortius Chisinau, , str. Gheorghe Asachi 29 Membru-fondator Proce-verbal al adundrii de constituire a AO Fortius ‘AO, IMAPP,, ‘Membru-fondator Proce-verbal al adundrii de constituire a AO ,,IMAPP., B. Contracte, inclusiy cele de asistenta juridica, de consultant si ci derulare, finanfate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate ‘cu societiiti comerciale cu capital de stat le, incheiate sau aflate in Nr. Beneficiarul Institutia/ Tipul Data Durata | Yavoarea cr | contraetului | organizayia | contractului | incheterit = contractului | ontructului ‘Subiectul declaririi 1 2 | Sojul/sojia sau concubinul/concubina 2, Prezenta declaratie este un act public si rispund potrivit le; incomplet al datelor prezentate. Data completirii 13 mai 2021 2 l pentru caracterul inexact sau *Declaratia se completeaza personal de candidat si va fi plasata pe pagina web oficiald a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md) la rubrica ,,Alegeri parlamentare”.