Sunteți pe pagina 1din 4

METODE SI PROCEDURI DE INSPECTIE TEHNICA A

ECHIPAMENTELOR PENTRU PROCESAREA SI


PUNEREA IN OPERA A MATERIALELOR DE
CONSTRUCTII

Catalina Ghecef

ICECON S.A.

METHODS AND PROCEDURES FOR THE TECHNICAL INSPECTION OF THE


EQUIPMENT FOR THE PROCESSING AND APPLICATION OF BUILDING
MATERIALS - ABSTRACT: The technical inspection represents the activity confirming the
technical capability of the equipment to carry out quality work, as well as fulfilling of the safety
requirements, so that the equipment can perform, under strict safety, technological processes at
the prescribed quality level under direct compliance with life, health and environment protection
requirements. The presented inspection procedures, refer to both the concrete and asphalt mixing
plants, as well as the placing equipment in order to confirm the equipment capability to prepare
and place concrete and asphalt mixtures with prescribed quality, respecting the safety and
protection of life and health.

Keywords: technical inspection, technical capability, concrete plants, asphalt mixtures, safety,
environment.

REZUMAT: Inspectia tehnica este activitatea prin care se confirma capabilitatea tehnica a
echipamentelor de a efectua lucrari de calitate, precum si indeplinirea cerintelor de securitate,
astfel incat echipamentul sa poata realiza, in conditii de stricta siguranta, procesele tehnologice la
nivelul de calitate prescris, in directa concordanta cu realizarea cerintelor de protectie a vietii, a
sanatatii si a mediului. Procedurile de inspectie tehnica prezentate, se refera atat la instalatiile de
preparare a betoanelor si a mixturilor asfaltice, cat si la echipamentele de punere in opera a
acestora si are ca scop evaluarea capabilitatii instalatiilor si echipamentelor de a prepara si pune in
opera betoane si mixturi asfaltice de calitate prescrisa, cu respectarea conditiilor de securitate si
protectie a vietii si sanatatii oamenilor, in vederea inspectiei tehnice.

Cuvinte cheie: inspectie tehnica, capabilitate tehnica, centrale de beton, mixtura asfaltica,
securitate, mediu.

1. OBIECTIVE Procedurile se constituie ca documente tehnice de


referința, cu rol de ghidare, in vederea realizarii
Pe baza prevederilor din legea nr. 177 din 30 iunie inspecțiilor tehnice a mașinilor și utilajelor pentru
2015 pentru modificarea si completarea legii nr. construcții aflate in exploatare si are ca scop evaluarea
10/1995 privind calitatea in constructii, aplicarea capabilitatii tehnologice a echipamentelor pentru
reglementarilor tehnice ce cuprind prevederi privind procesarea si punerea in opera a materialelor de
inspectia tehnica a echipamentelor si utilajelor constructii, cu scopul transpunerii cerintelor tehnologice
tehnologice in exploatare, precum si a instalatiilor de calitate prevazute in documentele de referinta.
pentru constructii, in vederea asigurarii cerintelor Inspectia tehnica este actiunea unei terte parti ce
fundamentale aplicabile constructiilor, este dovedeste existenta increderii adecvate ca un
obligatorie. echipament si/sau un utilaj tehnologic in exploatare,
Reglementarile tehnice privind inspectia tehnica a identificat corespunzator, este conform cu un anumit
echipamentelor si utilajelor tehnologice in exploatare standard sau cu un alt document normativ si ca acesta
sunt reprezentate de proceduri pentru inspectie poate efectua lucrari de calitate corespunzatoare
tehnica, publicate de catre ministerul dezvoltarii cerintelor tehnologice de calitate prevazute in
regionale si administratiei publice in monitoare documentele de referinta, respectiv in caietele de
oficiale. sarcini de executie a lucrarilor.
METODE SI PROCEDURI DE INSPECTIE TEHNICA A ECHIPAMENTELOR 347

2. CONTINUTUL PROCEDURILOR DE valorilor de prag, stabilirea abaterilor parametrilor


INSPECTIE TEHNICA tehnici si tehnologici ;
 Indeplinirea cerintelor de securitate si mediu, care
Procedura de inspectie tehnica contine metode de pot influenta capabilitatea tehnologica a instalatiei;
analiza si evaluare, dupa cum urmeaza:  Stabilirea rezultatelor inspectiei - Se va preciza
- capabilitatea functionala si tehnologica a daca cerintele din procedura de inspectie sunt inde-
echipamentelor pentru procesarea si punerea in opera plinite, stabilindu-se capabilitatea echipamentelor
a materialelor de constructii, la nivelul de calitate pentru procesarea si punerea in opera a materialelor
impus; de constructii de a realiza lucrari de calitate,
- sistemul de mentenanta, care trebuie sa raspunzând cerintelor esentiale prevazute in
asigure mentinerea performantelor tehnologice ale directive, standarde, normative, specificatii tehnice
echipamentelor tehnologice; etc;
- nivelurile de prag minime si/sau maxime  Domeniul de utilizare al instalatiei inspectate - In
pentru principalii parametri care influenteaza direct formularul de raport de inspectie se indica domeniul
calitatea lucrarilor si compararea acestora, cu valorile de utilizare al echipamentelor inspectate si anume
determinate in cadrul inspectiei; capacitatea acestora si tipurile de lucrari pe care le
- respectarea cerintelor de baza privind secu- pot efectua.
ritatea si protectia mediului pentru echipamentele
utilizate pentru procesarea si punerea in opera a 5.2 Modul de desfasurare a inspectiei si de
materialelor de constructii. prezentare a rezultatelor inspectiei tehnice este
sintetizat, astfel:
3. DOMENIU DE APLICARE A
PROCEDURII DE INSPECTIE TEHNICA a) Inspectia privind starea tehnica a echipamentelor
pentru procesarea si punerea in opera a materialelor
Procedura de inspectie tehnica, contine reguli opera- de constructii – cuprinde examinarea vizuala a insta-
tionale de analiza si evaluare, cu finalizare printr-un latiei in stationare, examinarea vizuala a functionarii
document numit “Raport de inspectie tehnica”. in gol si examinarea vizuala a functionarii in sarcina;
Aceasta procedura urmeaza a fi utilizata de toate b) Determinarea principalilor parametri tehnico-
entitatile care efectueaza inspectii tehnice pentru functionali - pentru a vedea daca echipamentele
evaluarea capabilitatii echipamentelor tehnologice de pentru procesarea si punerea in opera a materialelor
constructii si care respecta cerintele din SR EN de constructii si-au pastrat capabilitatea tehnologica,
ISO/CEI 17020:2012. se masoara sau se determina prin calcul parametrii
De asemenea, procedura se adreseaza in egala tehnico-functionali ai acestora;
masura si detinatorilor de utilaje care au obligatia de c) Anexele raportului de inspectie tehnica - acest
a mentine capabilitatea echipamentelor tehnologice la formular se intocmeste de catre echipa de inspectie si
nivelul de performanta specificat in documentatia indica valorile principalilor parametri tehnici si
tehnica a masinii. tehnologici ai echipamentelor pentru procesarea si
Procedura de inspectie tehnica a echipamentelor punerea in opera a materialelor de constructii;
pentru procesarea si punerea in opera a materialelor d) Raportul de inspectie tehnica - pe baza rezultatelor
de constructii precizeaza etapele de desfasurare si obtinute in urma inspectiei tehnice, se intocmeste
activitatile aferente lor. “Raportul de inspectie tehnica”.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 6. VERIFICARI PRIVIND INDEPLINIREA


PRINCIPALELOR CERINTE DE
Principalele documente de referinta care au stat la SECURITATE SI DE PROTECTIE A
baza intocmirii procedurilor de inspectie tehnica a MEDIULUI
echipamentelor pentru procesarea si punerea in opera
a materialelor de constructii sunt indicate in anexa 1. Verificarea cerintelor de securitate si a cerintelor de
protectie a mediului se efectueaza simultan, cu
5. PROCESUL DE INSPECTIE TEHNICA – verificarea starii tehnice a echipamentelor, având in
obiective, mod de desfasurare vedere ca neconformitatile privind securitatea muncii
si protectia mediului pot influenta direct sau indirect,
5.1 Obiectivele procesului de inspectie tehnica in mod negativ, atingerea parametrilor tehnologici de
urmaresc urmatoarele aspecte: lucru la valorile stabilite, afectând nivelul de calitate
al produsului. Se recomanda utilizatorului sa rezolve
 Starea tehnica a echipamentelor pentru procesarea aceste neconformitati. Acordarea raportului de
si punerea in opera a materialelor de constructii; inspectie tehnica nu este conditionata de rezolvarea
 Parametrii tehnico-functionali - Acest aspect al neconformitatilor de acest tip, având in vedere ca
procedurii va cuprinde in esenta masurarea si exista organisme acreditate si notificate sa efectueze
determinarea principalilor parametri, stabilirea verificari in domeniile respective.
348 Lucrările celei de-a X-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR, 2015

7. CONCLUZII 6. HG 1756/2006 – Hotarâre privind limitarea


emisiilor de zgomot in mediu produs de echipa-
In cadrul procedurilor de inspectie tehnica se mente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;
stabilesc anumite ,,valori de prag” pentru 7. Hotarârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru
echipamentele pentru procesarea si punerea in opera aprobarea Catalogului privind clasificarea si
a materialelor de constructii, astfel incât sa existe duratele normale de functionare a mijloacelor
garantia realizarii unor imbracaminti asfaltice, pentru fixe, cu modificarile ulterioare;
drumuri si aeroporturi, respectiv a prepararii 8. SR EN ISO/CEI 17020:2012 - Evaluarea
betoanelor la un nivel de calitate acceptat si conformitatii. Cerinte pentru functionarea dife-
predictibil. ,,Valorile de prag” stabilite in procedura ritelor tipuri de organisme care efectueaza in-
sunt in concordanta cu tehnologiile de punere in spectii;
opera a mixturilor asfaltice precizate in documentele 9. SR EN 500-1+A1:2010 - Masini mobile pentru
de referinta, ca de exemplu: grosimea minima a constructia drumurilor. Securitate. Partea 1:
stratului asternut, profilul longitudinal, profilul Cerinte generale;
transversal, latimea partii carosabile, gradul de 10. SR EN 500-4:2011 - Masini mobile pentru
compactare, temperatura de asternere etc., respectiv constructia drumurilor. Securitate. Partea 4:
cu tehnologiile de preparare a betoanelor cu clasele Cerinte specifice pentru masini de compactat;
de rezistenta si de expunere, conform CP 012-1/2007, 11. SR EN 500-6+ A1:2009 - Masini mobile pentru
NE 012-2/2010 si NE 014/2002. constructia drumurilor. Securitate. Partea 6:
Spre exemplu, la corelarea ,,valorilor de prag” ale Cerinte specifice finisoarelor;
repartizatoarelor-finisoare de mixturi asfaltice si ale 12. SR EN 13108 – 21:2006; SR EN 13108 –
compactoarelor cu cerintele privind abaterile 21:2006/AC:2009 - Mixturi Asfaltice.
parametrilor geometrici ai stratului depus si Specificatii pentru materiale. Partea 21.
compactat s-a avut in vedere numarul de treceri Controlul productiei in fabrica;
necesar la compactare pentru a obtine gradul de 13. SR EN ISO 3744:2011 - Acustica. Determinarea
compactare recomandat pentru fiecare tip de mixtura nivelurilor de putere acustica si a nivelurilor de
in parte. energie acustica ale surselor de zgomot utilizând
Astfel, se stabilesc conditiile minime in care se presiunea acustica. Metode tehnice in conditii
accepta ,,nivelul tehnic de capabilitate” al echipa- apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra
mentelor in scopul asigurarii performantelor de lucru unui plan reflectant;
la ,,niveluri parametrice de prag” pentru sistemul de 14. SR EN ISO 3745:2012 - Acustica. Determinarea
evaluare si atestare a echipamentelor in vederea nivelurilor de putere acustica si a nivelurilor de
emiterii “Raportului de inspectie tehnica” de catre energie acustica ale surselor de zgomot utilizând
entitatea care a realizat inspectia tehnica. presiunea acustica. Metode exacte pentru camere
Este responsabilitatea operatorului economic de a anecoice si camere semianecoice;
asigura mentinerea parametrilor de lucru ai 15. SR EN ISO 3746:2011 - Acustica. Determinarea
echipamentelor tehnologice la ,,niveluri de prag” pe nivelurilor de putere acustica si a nivelurilor de
intreaga durata de viata a acestora, printr-un sistem energie acustica ale surselor de zgomot utilizând
de mentenanta special implementat. Sistemul de presiunea acustica. Metoda de control care
mentenanta care va fi implementat va contine utilizeaza o suprafata de masurare
obligatoriu un control riguros al calitatii interventiilor inconjuratoare, deasupra unui plan reflectant;
asupra echipamentelor tehnologice, mai cu seama la 16. SR EN ISO 3747:2011 - Acustica. Determinarea
interventia asupra sistemelor de control al nivelurilor de putere acustica si a nivelurilor de
parametrilor de lucru. energie acustica ale surselor de zgomot utilizând
presiunea acustica. Metode tehnice/de control
ANEXA 1 pentru utilizare in situ intr-un mediu reverberant;
1. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii ; 17. CP 012-1/2007 Cod de practica pentru
2. Legea 319/2006 privind protectia si securitatea producerea betonului ;
muncii; 18. NE 012-2/2010 Executarea lucrarilor din beton ;
3. Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 19. NE 014/2002 Normativ pentru executarea
195/2005 privind protectia mediului ; imbracamintilor rutiere din beton de ciment in
4. Ordin MAPPM nr. 462/1993 privind aprobarea sistemele cofraje fixe si glisant;
Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica 20. NE 003/2015 Indrumar privind mentenanta
si Normelor metodologice privind determinarea echipamentelor tehnologice aflate in exploatare,
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de pentru asigurarea calitatii lucrarilor de
surse stationare; constructii;
5. Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea 21. PE 713/1990 Instructiuni tehnice departamentale
Reglementarii privind evaluarea poluarii mediu- pentru executarea si controlul betoanelor
lui; constructiilor hidrotehnice ;
METODE SI PROCEDURI DE INSPECTIE TEHNICA A ECHIPAMENTELOR 349

BIBLIOGRAFIE de drumuri si aeroporturi, indicativ PCC 019/2015,


Monitorul Oficial nr. 485 bis/2015 ;
1. Legea nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru 4. Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor
modificarea si completarea legii nr. 10/1995 privind pentru prepararea betoanelor, indicativ PCC
calitatea in constructii; 019/2015, Monitorul Oficial nr. 485 bis/2015 ;
2. Procedura pentru inspectia tehnica a 5. Procedura pentru inspectia tehnica a echipamen-
echipamentelor pentru transportul si punerea in opera telor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la
a betonului, indicative PCC 023/2015, Monitorul lucrari de drumuri si aeroporturi, indicativ PCC 022-
Oficial nr. 459 bis/2015 ; 2015 din 27.04.2015
3. Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor
pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari

S-ar putea să vă placă și