Sunteți pe pagina 1din 5

INSTALATII ELECTRICE

Documentaţia cuprinde lucrările de instalaţii electrice generate de amenajarea parcării Ancora şi montarea hidromodulului
Apă-Canal
La baza întocmirii documentaţiei au stat:
 datele din caietul de sarcini întocmit de beneficiar;
 datele din teren, cu situatia existenta la momentul întocmirii documentaţiei;
 specificaţii tehnice ale echipamentelor;
 normative republicane şi departamentale, standarde în vigoare:
 Legea 10/1995 , modificata prin Legea nr 123/2007, privind calitatea in construcţii;
 Legea nr 307/20006 privind apararea împotriva incendiilor;
 Legea nr 319/ 2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 HGR nr 766/1.111997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in construcţii;
 Regulament privind controlul de stat al calitatii in construcţii, aprobat prin HGR nr 272/1994;
 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, HGR nr 273/1994;
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor cu tensiuni pana la 1000V c.a., indicative 17/11;
 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicative NP 061- 02;
 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţa in exploatare, inclusive NP 068-
02;
 Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicative PE 001/94;
 Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicative PE 009/93;
 Normativ pentru proiectarea si execuţia reţelelor de cabluri electrice, indicative NTE 007/08;
 Normativ de încercări si măsurători la echipamente si instalaţii electrice, NTI- TEL-R-002-2007;
 Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in reţele electrice, indicative PE 143/94;
 Indreptar de proiectare si execuţie a instalaţiilor de legare la pamant, indicative lRE-lp30-88;
 Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor, indicative C56-02;
 Norme generale de securitatea si sanatatea muncii;
 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sanatatii in munca - 2006;
 Norme generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr 163/2007;
 Hotararea Guvernului României nr 971/26.07.006 privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate
la locul de munca;
 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor, indicative P118/99;
 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora,
indicative C300-1994;
 Normativ pentru protecţia antiseismica a construcţiilor P100/3-2008;
 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalaţii electrice din clădiri, indicative GT 059-03;
 STAS 1604/87 - protecţia impotriva electrocutării, prescripţii generale;
 STAS12614/5/-90 protecţia impotriva electrocutării prin atingere indirecta;
 Instalaţii electrice fixe prescripţii de proiectare si execuţie;
 SR CEI 364-1....7 instalaţii electrice ale clădirilor;
 SR CEI 60439-1 ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune;
SITUAŢIA EXISTENTĂ
In prezent, pe amplasament există baterii de garaje desfiinţate parţial.
FUNDAMENTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările descrise în prezenta documentaţie sunt generate de realizarea arterei de legătură str. A. Lăpuşneanu şi str. Roşiori,
amenajarea parcării Ancora şi montarea unui hidromodul Apă-Canal pe amplasament
SITUAŢIA PROIECTATĂ
Racordarea la reţeaua electrică - branşament
Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor din modulul Apă-canal se va realiza din subsolul blocului G2, printr-un
cablu ce se va monta în tunelul tehnic vizitabil existent. Deoarece se doreşte o contorizare distinctă a modulului Apă-Canal,
se va solicita către O.D. Electrica SDEE Galaţi un nou racord, ce va acoperi puterea consumată de echipamentele propuse.
Alimentarea cu energie electrică şi telegestiunea hidromodulului
Pentru asigurarea puterii necesare pentru echipamentele din hidromodul se va monta un cablu electric 3x70÷35mmp
AC2XAbY, protejat în tub PVC, în tunelul tehnic vizitabil existent. Cablul se va racorda în noul BMPT (sursă) şi în tabloul
electric din interiorul hidromodulului
Se va monta în tub distinct PVC un cablu de telecomunicaţii (fibră optică, LAN, coaxial etc.) ce va asigura telegestiunea
instalaţiilor hidroedilîtare proiectate
Iluminatul parcării
Pentru asigurarea iluminării parcării proiectate, se propun următoarele lucrări:
 pozare cablu subteran 2x16mmp AC2XAbY, racordat din reţeaua subterana stradală existentă de iluminat public
 montare stâlpi iluminat ornamental tip „Arhimede Alana": 9 buc.
INSTALAŢIE ELECTRICĂ INTERIOARĂ HIOROMODUL APĂ-CANAL
Instalaţii electrice de forţă/comandă
Pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor din interiorul hidromodulului, se propune montarea unui tablou
electric general (TEG), echipat conform fişei tehnice
TEG va avea ca sursă BMPT montat în apropierea G2 şi va fi racordat printr-un cablu AC2XAbY 3x70÷35, descris anterior.
Pentru asigurarea iluminatului din incinta hidromodulului se vor monta corpuri de iluminat.
Protecţia împotriva atingerilor indirecte se va realiza prin legarea tuturor părţilor metalice ce pot fi puse accidental sub
tensiune (carcasele tablourilor, etc.) la punctul de alimentare legat la pământ, iar conductorul de protecţie este separat de cel
neutru. Legătura cu pământul se face prin intermediul conductorului principal de legare la pământ, la rândul sau conectat la
priza de pământ. Nulul de protecţie se va lega la priza de pământ a clădirii cu rezistenta de maxim 4 ohmi. Consumatorii se
vor distribui pe circuite separate in vederea remedierii rapide a defectelor. Aparatele de conectare, corpurile de iluminat,
tabloul electric, conductoarele vor avea gradul de protecţie corespunzător locului de montaj, în vederea asigurării protecţiei
utilizatorului împotriva atingerii directe.
Instalaţiile electrice cu tensiuni până ia 1000V vor fi prevăzute cu instalaţii de legare la nul şi la pământ în conformitate cu
I7/2011, SR CEI 60364 „Instalaţii electrice ale clădirilor". Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii, STAS 12604/5-
90 „Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe".
Sistemul de protecţie
Priza de impamantare existenta trebuie sa îndeplinească condiţia: R<4 O. In cazul nerealizării valorii prescrise se va
suplimenta cu o priza artificiala realizata cu electrizi OLZn 2 1/2" si conductorc OLZn 40x4mmp montate îngropat.
Elementele componente ale prizelor de impamantare trebuie sa se găsească fata de elementele metalice ale instalaţiilor
pozate in pamant (electrice, de apa, gaze, comunicaţii) la distante minime indicate de normativ .
Sistemul antiefracţie
Sistemul antiefracţie cuprinde montarea unei centrale antiefracţie dotata cu senzori de miscare. Centrala va avea
posibilitatea de a transmite semnale de avertizare la doua dispecerate ( APA-CANAL si firma de supraveghere).
Nivelul de performanţă al lucrărilor
Legea nr.10/1955 privind calitatea în construcţii (completată cu Legea 123/2007) a legalizat constituirea în România a
sistemului calităţii în construcţii. Prin acest sistem se urmăreşte ca realizarea-şi_exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor
aferente să fie de o calitate superioară, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de confort şi de siguranţă a utilizatorilor, a
protejării mediului înconjurător.
Este obligatoriu realizarea şi menţinerea pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, a următoarelor
cerinţe de calitate :
 rezistenţă şi stabilitate;
 siguranţă în exploatare;
 siguranţă la foc;
 igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
 izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;
 protecţia împotriva zgomotului.
Aceste obligaţii revin proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, executanţilor, responsabililor cu execuţia şi cu exploatarea,
beneficiarilor, producătorilor de echipamente.
Prin soluţiile tehnice prevăzute în acest proiect se asigură instalaţiilor electrice cerinţele de calitate, astfel:
Rezistenţă şi stabilitate
Elementele instalaţiei electrice interioare s-au ales astfel încât aparatele electrice de comutaţie, tablourile electrice, corpurile
de iluminat şi dispozitivele de susţinere, tuburile de protecţie, conductoarele şi cablurile să fie corespunzătoare modului de
utilizare specific condiţiilor de amplasare, în ceea ce priveşte:
 rezistenţa organelor de manevră şi învelişurile de protecţie împotriva şocurilor;
 fixarea cu dispozitive care să asigure rezistenţa !a încovoiere şi tracţiune;
 numărul de manevre mecanice şi electrice;
 montarea pe materiale care suportă temperaturile de funcţionare;
 secţiunea conductoarelor, în vederea evitării creşterii temperaturii peste limita admisă care să producă deteriorări
permanente ale izolaţiei proprii, tubulaturii de protecţie, a suporţilor de prindere, asupra părţilor active ale aparatelor;
 traversările elementelor de construcţii se fac prin zone/locuri, special practicate şi prevăzute în proiect.
Siguranţa în exploatare
Obiectivele sunt prevăzute cu racord electric asigurat din reţeaua de joasa tensiune, gradul de asigurare fiind dat de
caracteristica reţelei în punctul de racord.
Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate în vederea remedierii rapide a defectelor, fără a fi necesară deconectarea
întregii instalaţii.
Continuitatea electrică a conductoarelor de cupru în doze se va realiza prin lipire sau cleme cu şuruburi, Iar în aparate şi
tablouri electrice prin şuruburi.
Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele şi cablurile au gradul de protecţie
corespunzător modului si locului de montaj, în vederea asigurării protecţiei utilizatorului împotriva şocurilor electrice prin
atingere directă.
Protecţia utilizatorului împotriva şocurilor prin atingere Indirectă ce pot să apară în urma contactului cu mase puse accidental
sub tensiune ca urmare a defectelor de izolaţie se face prin: Masuri de protecţie fără întreruperea automată a alimentării:
 Folosirea materialelor de clasă II de izolaţie;
 Izolarea suplimentară;
 Amplasarea la distanţă;
 îngrădirea zonelor periculoase cu plase de sârma.
Masuri de protecţie prin întreruperea automată a alimentării:
 Utilizarea dispozitivelor automate de protecţie, în coordonare cu schema de legare la pământ, care asigură deconectarea
circuitelor în caz de defect;
 Se utilizează o priză de pământ comună de protecţie formată din armatura fundaţiei, se va verifica continuitatea electrică şi
valoarea Rd<4ohm.
Protecţia împotriva supracurenţilor datoraţi suprasarcinilor sau scurtcircuitelor, ce ar putea provoca deteriorarea
componentelor instalaţiilor electrice, se face cu dispozitive automate, mai precis cu întreruptoare automate montate în
tablourile de distribuţie la începutul fiecărui circuit numai pe conductoarele active. Nu se vor monta dispozitive de protecţie
pe conductoarele de protecţie PE sau PEN.
Siguranţa la foc
Clădirea existentă nu are funcţiuni cu medii cu pericol de explozie, iar categoria de incendiu a clădirii nu impune măsuri
deosebite în ceea ce priveşte modul de realizare a instalaţiei electrice, soluţiile tehnice s-au ales astfel încât să nu favorizeze
declanşarea sau extinderea incendiilor datorate instalaţiilor electrice, astfel:
 Instalaţiile s-au adaptat la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie şi la categoria de incendiu a clădirilor,
astfel ca să fie eliminat riscul de Izbucnire a unui incendiu datorită instalaţiei elctrice.
 Tablourile electrice, corpurile de iluminat şi aparatele de conectare vor avea carcasele şl elementele componente din
materiale incombustibile.
 Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiilor electrice se folosesc dispozitive automate de protecţie pentru
fiecare circuit în parte.
 Elementele calibrate ale dispozitivelor de protecţie se vor înlocui în caz de defect cu alteie similare. Nu se vor modifica
curenţii de declanşare ai întrerupătoarelor automate
Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului
în proiect, pentru realizarea instalaţiilor s-au prevăzut echipamente, aparate şi materiale care respectă cerinţele specifice de
protecţie a mediului înconjurător (nivel câmpuri electromagnetice, radiaţii, tensiuni de atingere şi de pas, zgomot, vibraţii,
etc). Ca atare, acestea se vor achiziţiona numai de la furnizori care respectă reglementările ce privesc certificarea calităţii şi
respectarea cerinţelor la introducerea pe piaţă, în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare. Pentru deşeurîle
provenite din etapa de execuţie, exploatare şi/sau de la demontarea instalaţiilor se vor respecta prevederile legislaţiei şi
reglementărilor în vigoare: ordonanţa 78/2000 privind regimul deşeurilor, HG 448/2005 privind deşeurîle de echipamente
electrice şi electronice. Tablourile electrice au carcase cu grad de protecţie corespunzător mediului de lucru şi vor fi asigurate
împotriva deschiderilor de persoane neautorizate sau necalificate, în caz de intervenţii la tablouri se vor monta un gratar de
lemn si covor de cauciuc electroizolant de lOmm grosime.
Orice intervenţie la instalaţia electrică se va realiza numai de personal autorizat şi cu echipamente de protecţie adecvate.
Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie
Asigurarea protecţiei la pătrunderea apei în echipamentele electrice s-a realizat prin utilizarea de aparate de conectare,
corpuri de iluminat, tablouri electrice care au gradul de protecţie corespunzător influenţelor externe ale mediului (încăperii)
în care se vor monta.
Economii de energie se fac prin dimensionarea corectă a secţiunii conductoarelor circuitelor şi cablurilor astfel încât să se
asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru receptorul
cel mai dezavantajos plasat faţă de punctul de primire al energiei electrice . Se vor păstra distanţele prescrise faţă de alte
instalaţii.
Instalaţia electrica va păstra distanţa de 30 cm faţă de instalaţia de curenţi slabi.
Masuri de tehnica securităţii muncii In vederea evitării producerii accidentelor de muncă şi eliminarea pericolelor de
electrocutare a personalului în timpul execuţiei şî exploatării instalaţiilor electrice, prin prezentul proiect se prevăd măsuri de
sanatatea si securitatea muncii, dintre care cele mai importante sunt:
 alegerea corespunzătoare a aparatajului în funcţie de mediu şi categoria de pericol de incendiu în care acesta funcţionează;
 amplasarea accesibilă a echipamentelor în vederea unei întreţineri uşoare;
 prevederea prin proiect a instalaţiei de legare la pamant;
 pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele conducătoare de curent ale instalaţiilor
electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri întâmplătoare datorită măsurilor luate prin
construcţie, amplasare sau amenajări speciale. De asemenea, se va folosi echipament individual electroizolant de protecţie.
 pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale echipamentelor electrice,
care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, datorită unor defecte de
izolaţie(carcase, suporţi, etc.), vor fi legate la instalaţia de legare la pamănt.
Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice se vor executa numai de muncitori care au calificarea corespunzătoare
instructajul de securiatatea si sanatatea muncii pentru locul de muncă respectiv.
Masuri specifice P.S.i.
Prin proiect s-au prevăzut soluţiile tehnice care să nu favorizeze declanşarea sau extinderea incendiilor. în acest scop s-au
respectat prescripţiile normativelor 1.7-2011, P118-99, menite să asigure o bună siguranţă la foc a instalaţiilor, dintre care
menţionăm:
 utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile şi gradele de protecţie conform mediului;
 alegerea soluţiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare şi distanţelor necesare pentru fiecare obiect în
concordanţă cu prescripţiile care reglementează proiectarea acestui tip de instalaţii;
 se recomandă amplasarea lângă tablourile electrice a unor stingătoare portabile, iar după punerea în funcţiune beneficiarul
va lua toate măsurile pentru prevenirea incendiilor şi acţionarea în cazul producerii lor.
In timpul exploatării instalaţiei electrice beneficiarul va evita:
 să folosească aparate electrice defecte, uzate sau improvizate;
 să încarce circuitele peste sarcina admisă;
 să înlocuiască aparatele prevăzute pentru protecţia circuitelor cu altele avand valori superioare;
 introducerea cordoanelor de alimentare fără ştecher în prize;
 utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoare de alimentare;
 utilizarea aparatelor de încălzit electrice fără măsuri de izolare faţă de elemente combustibile;
 lăsarea sub tensiune a aparatelor electrice după încetarea utilizării acestora, instrucţiuni si recomandări pentru punerea in
funcţiune
Executarea lucrărilor se va face cu respectarea normelor, standardelor si prescriptilor in vigoare, in special a prevederilor
pentru instalaţiile electrice cuprinse in:
 Normativ P118/99;
 Normativ NTE007/2008;
 Normativ NP 17/2011;
 Normativ 118/2-2002;
Menţionarea numai a normativelor de mai sus nu are caracter limitativ.
La punerea in funcţiune a instalaţiilor se vor respecta toate prescripţiile furnizorilor de aparataj si echipament electric. Se vor
face verificări, teste si simulări ale instalaţiilor înainte de a fi puse in funcţiune.
In exploatare se va da o atentie deosebita întreţinerii in bune condiţii a întregii instalaţii, respectandu-se toate prescripţiile
furnizorilor si prevederile din proiect.
Verificarea, probele si măsurătorile se vor face cu respectarea masurilor de protecţia muncii, astfel incat sa nu puna in pericol
persoanele care efectuează aceste lucrări.
Prevederi finale
Beneficiarul va lua toate măsurile necesare respectării prevederilor Legii 10/1995 şi ale H.G. 273/1994 privind calitatea
lucrărilor de construcţii montaj şi recepţia lucrărilor respective. Eventualele modificări necesare a fi făcute proiectului pe
parcursul execuţiei lucrărilor datorită unor situaţii neprevăzute, vor fl aduse la cunoştiinţa proiectantului din timp, pentru
stabilirea soluţiilor în conformitate cu normativele în vigoare.
Efectuarea unor modificări fără avizul proiectantului, poate absolvi pe acesta de răspunderea faţă de eventualele consecinţe.
In timpul lucrărilor, instalaţiile vor fi scoase de sub tensiune şi se vor respecta cu strictete:
 Normativul I7/2011, privind proiectarea si executarea instalaţiei electrice cu tensiuni pana la 1000V;
 P118-99; NP061/02; I18/1-01; I18/2-02;
 Legea 319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca.
MĂSURI DE SECURITATEA Şl SĂNĂTATE MUNCII, SITUAŢII DE URGENŢĂ Şl PROTECŢIA MEDIULUI
MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII
Specifice părţii electrice
Pentru executarea lucrărilor,, Instrucţiuni de protecţia şi securitatea muncii"
La execuţia lucrărilor, trebuie scoase de sub tensiune: a) instalaţiile sau părţile instalaţiilor învecinate neîngrădite care se
găsesc la o distanţă mai mică de vecinătate (G.T: anexa 1, poz. 10), la care se poate apropia fără pericol în timpul executării
lucrărilor atât pentru executanţi cât şi pentru utilaje materiale sau uneltele acestora
Zona de lucru trebuie să se realizeze după separarea elecrică a acesteia prin luarea succesivă a următoarelor măsuri tehnice:
a) identificarea instalaţiei sau a părţii din instalaţie în care urmează a se lucra;
b) verificarea lipsei tensiunii urmată de legarea imediată a părţii de instalaţie de legare la pământ şi în scurtcircuit;
c) delimitarea zonei de lucru;
d) asigurarea împotriva accidentelor de natură electrică
Pentru racordarea cablului proiectat de jt., integrat în LES existent, este necesară întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a
părţii de instalaţie la care urmează a se lucra, faţă de restul instalaţiilor rămase sub tensiune.
Verificarea lipsei tensiunii în vederea legării la pământ şi în scurt circuit trebuie să se facă la toate fazele, cu ajutorul
detectoarelor de tensiune. Verificarea lipsei tensiunii trebuie să se facă considerând că instalaţia este sub tensiune.
Persoanele care execută măsurile tehnice de scoatere de sub tensiune a instalaţiilor (separare electrică, verificarea lipsei
tensiunii, legarea la pământ şi în scurtcirciut), trebuie să utilizeze după caz, mijloace individuale de protecţie, respectându-se
principiul „ cel puţin două mijloace electroizolante de protecţie înseriate pe calea de curent posibil a fi parcursă ca urmare a
atingerii directe"., după cum urmează:
 cască de protecţie;
 mănuşi electroizolante;
 mâner cu manşon de protecţie a braţului pentru acţionare siguranţelor;
 încălţăminte electroizolantă;
Delimitarea materială a zonei de lucru, trebuie să asigure prevenirea accidentării membrilor formaţiei de lucru dar şi a
persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru.
Delimitarea materială se va realiza prin îngrădiri provizorii mobile ce se vor fixa sigur pentru a nu cădea peste părţile aflate
sub tensiune ale instalaţiei. Pe îngrădirile mobile se vor monta indicatoare de securitate.
Inainte de începerea lucrării aprobate de admitent, şeful de lucrare trebuie să identifice instalaţia la care va iucra.
La terminarea lucrării, şeful de lucrare trebuie să asigure strângerea tuturor materialelor şi sculelor, executarea curăţeniei,
demontarea mijloacelor de protecţie montate de formaţia sa, şi evacuarea tuturor membrilor formaţiei. Şeful de lucrare
trebuie să predea instalaţia admitentului, executând cu acesta probe funcţionale posibile a fi executate înainte de punerea sub
tensiune.
MĂSURI ORGANIZATORICE DE PROTECŢIA MUNCII LA EXECUTAREA MĂSURĂRILOR ÎN ILP
CONSTAU:
 emiterea autorizaţie de lucru şi consemnarea în evidenţele operative a lucrărilor conform ITI-P;
 admiterea la lucru;
 controlul activităţii formaţiilor sau supravegherea în timpul lucrărilor;
 îndeplinirea formalităţilor pentru întreruperea sau încheierea lucrărilor.
Sculele, dispozitivele, mijloacele de protecţie şi echipamentul de lucru necesare pentru executarea măsurătorilor în ILP sunt
următoarele:
 truse (aparate) de măsurare a prizelor de pământ;
 aparate de măsură portabile (ampermetru etc.)
 chei fixe, franceze, pile, ciocan de 5Kg, cleşte patent electroizolant etc.
 căşti de protecţie, mănuşi şi cizme electroizolante etc., echipament de lucru adecvat (salopete).
Conform „contractului de lucrări" din Ordinul comun MF MLPAT 1014/874/2001, costul acestora este suportat exclusiv de
către executantul lucrării.
MĂSURI DF PROTECŢIE A MUNCII LA PIF ŞI EXPLOATAREA DE PROBĂ
La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare trebuie să asigure strângerea tuturor materialelor şi sculelor, executarea curăţeniei,
demontarea mijloacelor de protecţie montate de formaţia sa în zona de lucru şi evacuarea tuturor membrilor formaţiei de
lucru în instalaţie.
Şeful de lucrare trebuie să predea instalaţia admitentului executând cu aceste probe funcţionale posibile a fi executate înainte
de punerea sub tensiune. Pentru întreaga perioadă de PIF şi exploatare de probă se întocmeşte de către unitatea de exploatare
şi constructor (executant) un grafic desfăşurător pe părţi ale obiectivului energetic, cu precizarea tuturor operaţiunilor de
protecţie a muncii şi probelor ce se efectuează.
Incercările şi verificările dinaintea predării în exploatare trebuie astfel concepute, organizate şl desfăşurate,încât să prevină
accidentele prin electrocutare, incendiile şi exploziile. Constatările vor fi consemnate în procesul verbal de recepţie sub
semnătură beneficiarului.
In perioada de PIF şi exploatare de probă se vor respecta:
 PE 116/94 - „Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice"
 PE 118/92 - „Regulament general de manevre în instalaţii electrice"
 „Instrucţiune proprie de securitate în muncă pentru instalaţiile electrice"
MĂSURI TEHNICE DE PROTECŢIE A MUNCII PENTRU PERIOADA DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
Pe timpul exploatării şi a întreţinerii, protecţia muncii este asigurată prin măsurile tehnice care au fost luate încă din faza de
proiectare şl execuţie a lucrării şi anume : toate materialele şi echipamentele folosite la realizarea lucrării sunt omologate de
S.C. ELECTRICA S.A şi au fost puse în operă în urma dimensionării lor conform normativelor în vigoare.
Lucrările în instalaţiile electrice din exploatare se vor executa numai pe bază de :
 autorizaţiei de lucru (AL)
 instrucţiuni tehnice interne de protecţie a muncii ITI-PM
 atribuţii de serviciu (AS)
 dispoziţie verbală (DV)
 proces verbal (PV)

S-ar putea să vă placă și