Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind eliberarea doamnei Olesea STAMATE
din funclia de consilier al Pregedintelui Republicii Moldova
in domeniul j ustiliei

intemeiul art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea cu privire la statutul


personalului din cabinetul persoanelor cu funclii de demnitate public5,

Preqedintele Republicii Moldova decre teaz6:


Articol unic. - Doamna Olesea STAMATE se elibereazd, de la data
de l9 august 202 I, din func1ia de consilier al Preqedintelui Republicii Moldova
in domeniul j ustitiei, in baza cererii de demisie.

B
ao o
PRE$EDIN MOLDOVA
2u ,3
o€ o
o o
+ a { Oo

Chigindu, l9 august 2021.


Nr. 132-lX.
llepeaoa

TIPE3I,IAEHT PECTIYEJIIIKI4 MOJIAOBA

YKA3
o6 ocgo6oxaeHuu rocnoxu Onecu CTAMATE
or .qoJrxHocrr4 coBerHHKa flperaleura Pecny6rnru MorAoea
B o6racrH rocraul,u4

Ha ocHogauuH nyHKra d) vacrN (2) crarru 9 3anona o craryce nepcoHaJra


xa6uuera JIIiu, acnorHttorunx orBercrBeHHbre rocyaapcrBeHHbre .qoJrxHocrr4,

flpeu.rneur Pecny6,rnxl.r Moraoaa n o cra H o BJu er:

E[uuas crarbr. - Ocso6oAurr rocroxy Oneco CTAMATE or ,[orrxHocru


coBerHHKa flperugeura Pecny6,ruru Moraoea B o6racrr.r IocrLrIIHH c l9 annycra
2021 roru corJracHo 3arBJreHulo o6 orcrasxe.

a gnPv
1, c
I

fIPE314AE MOnAOBA
o3
o

a o
ra i.

Kuurunoy, l9 anrycra 2021 r.


.N! 132-lX.

S-ar putea să vă placă și