Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

Data: 16.02.2021 Şcoala: Liceul de Artă "Victor Brauner", Piatra Neamț


Numele elevului: Cippoleta Chiara Disciplina Chitară clasică
Clasa: Clasa a X-a Mentor: Prof. Iulian Stoica
Subiectul lecţiei – titlul lecţiei: Gama la minor melodic (gamă în 3 octave) Coordonator: Conf. dr. Alina Stanciu
F. Carulli – Studiu în la minor, op.27 (studiu) Propunător (Student): Mototolea Georgiana Cristina
Leo Brouwer – Un Dia de Noviembre (piesa)
Tipul lecţiei: Mixt
Scopul lecției: Perfecționarea deprinderilor tehnice și interpretative

I. Premise:
I. 1. Cunoştinţe teoretice I.2. Deprinderi practice
1. Eleva trebuie să știe caracteristicile gamelor majore și minore. 1. Eleva trebuie să aibă deprinderea de a cânta cursiv gama din ora precedentă: Do
Major
2. Eleva trebuie să cunoască noțiunea de triolet. 2. Eleva trebuie să aibă deprinderea interpretativă de a respecta nuanțele și notațiile din
partitură.
3. Eleva trebuie să cunoască digitația mâinii drepte (p,i,m,a), precum și cea a mâinii stângi 3. Eleva trebuie să aibă deprinderea tehnică de a executa corect flageoletele din poziția
(1,2,3,4) V.
4. Eleva trebuie să cunoască etapele de studiu a unei piese, studiu sau concert. 4. Eleva trebuie să aibă deprinderea de a descifra fidel la prima vedere textul muzical.
II. Obiective operaţionale
II.1. Obiective operaţionale teoretice (obiective cognitive) Indicativ Proba corespunzătoare Punctaj
acordat
1. Eleva trebuie să asimileze și să consolideze cunoștințele noi despre gama la O.II.1.1 1. Eleva trebuie să identifice caracteristicile gamei la minor melodic. 1.
minor melodic.
2. Eleva trebuie să analizeze noul text muzical (studiul și piesa) O.II.1.2 2. Eleva trebuie să identifice tonalitatea, măsura, linia melodică și ce 2.
deprinderi tehnice va folosi în noul text muzical (studiul și piesa).

II.2. Obiective operaţionale practice (obiective psihomotorii) Indicativ Proba corespunzătoare Punctaj
acordat
1. Eleva trebuie să obțină cursivitate în execuția gamei la minor melodic. O.II.2.1 1. Eleva trebuie să studieze cu metronomul, tempo rar (crescând treptat 1.
viteza) gama la minor melodic în 3 octave, ascendent și descendent.
2. Eleva trebuie să aibă deprinderea de a reproduce fidel noul text muzical O.II.2.2 2. Eleva trebuie să descifreze inițial fără exactitatea duratelor de timp, iar 2.
(studiul și piesa) după asimilarea textului să studieze cu metronomul în tempo rar, crescând
treptat viteza până la cea menționată în partitură.
3. Eleva trebuie să execute corect flageoletele din poziția XII. O.II.2.3 3. Eleva trebuie să studieze flageoletul până obține sunetul dorit.

II.3. Obiective operaţionale afective Indicativ Proba corespunzătoare Punctaj


acordat
1. Eleva trebuie să mențină o poziție corectă în timpul cântării. O.II.3.1 1. Eleva trebuie să aibă scăunelul de picior ridicat la înălțimea potrivită, 1.
chitara sprijintă de piept fără să se aplece peste ea, mâinile relaxate, ș.a.
2. Eleva trebuie să își poată exprima sentimentele prin muzică. O.II.3.2 2. Eleva poate să vorbească despre sentimentele provocate de piesă după 2.
audierea acesteia.

III. Resurse educaţionale:


III.1. Conţinutul învăţământului: Predarea gamei la minor melodic, a unui studiu și a unei piese
III.1.1. Câmpul de informaţie: Gama la minor melodic, F. Carulli – Studiu în la minor op. 27, Leo Brouwer – Un Dia de Noviembre
III.1.1.1. exerciţii practice tehnice:

a) Mâna dreaptă: pentru coordonare b) Mâna stângă: pentru independența degetelor

III.2. Resurse bibliografice:


R.III.2.1. Ferdinando Carulli – Metoda de chitară
Hubert Kappel – The Bible of Classical Guitar Technique (Manual de tehnică)
R.III.2.2. Programa şcolară
R.III.2.3. Site-uri: https://www.youtube.com/watch?v=hkdYKgBUx9w&ab_channel=SiccasGuitars (audiție)
R.III.2.4.Curriculum Naţional
III.3. Resurse psihologice:
III.3.1. Capacitatea de învăţare de care dispune eleva: foarte bună
III.3.2. Motivaţia: foarte bună
III.4. Resurse temporale şi de spaţiu; dotarea individuală a elevilor:
III.4.1. Timpul alocat: 50min.
III.4.2. Spaţiul de lucru:
III.4.2.2. sala de clasă;

III.5. Strategii didactice:


III.5.1. metode didactice folosite/ resurse procedurale (M):
Cod Metoda didactică/resura procedurală Cod Metoda didactică/resura procedurală
M.1. m. demonstraţiei M.2. m. explicaţiei;
M.3. m. exerciţiului M.4. m. conversaţiei
M.5. m. analizei M.6. m. audiţiei

III.5.2. Resurse materiale (RM):


Cod Resursa materială Cod Resursa materială
RM1. Metoda de chitară RM2. Partituri
RM3. Manual de tehnică RM4. Stativ
RM5. Instrumente muzicale (chitara+accesorii) RM6. Tabletă
RM7. Metronom RM8.

III.5.3. Forme de organizare a clasei: F1 – individuală,


III.5.4. Forme de evaluare (FE):
Cod Forma de evaluare Cod Forma de evaluare
FE.1. Observarea curentă FE.2. Exerciţiul
FE.3. Cântare FE.4. Interpretare

IV. Indicatori de performanţă (IP):

Cod Indicatorului de performanţă Notare


IP.1. Corectitudine tehnică, ritmică, expresivitate, cursivitate
TABEL DE PLANIFICARE A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Secvenţa didactică Conţinut informativ şi Activitatea de învăţare Strategia didactică Repere
Obiective operaţionale

Crt. Eşalonarea în timp aplicativ orare


a situaţiilor de

organizareForma de

Evaluare

Indicatori de
performanţă
învăţare Resurse

Minutul
Profesor Elev

Procedu-rale

materiale

temporale
1. Moment Asigură climatul optim: salutul, trecerea Se pregătește pentru oră. Își așează scăunelul, M.4 RM.2 2’ F1 FE.1 T
organizatoric prezenței, pregătirea materialelor. partiturile pe stativ și chitara în mod RM.4
corespunzător. RM.5
2. Captarea Se acordează Verifică acordajul. Își acordează chitara și conversează cu M.1 RM.5 2’ F1 FE.1 T+2’
atenţiei instrumentul. Recomandă și demonstrează exerciții de profesorul. M.3 FE.2
Se detensionează detensionare a mâinilor, pregătitoare pentru un Observă și efectuează exercițiile ușoare pentru M.4
mâinile. studiu relaxat, ex: rotiri de „poignet” relaxarea mâinilor.
3. Reactualizarea O.II.3.1 Se reamintește Ascultă gama Do Major în tempo rapid. Cântă gama Do Major în 3 octave, ascendent și M.3 RM.5 3’ F1 FE.1 IP.1 T+4’
cunoştinţelor gama de ora trecută: Observă că problemele de ora trecută au fost descendent. M.4 FE.2
(gamă) Do Major rezolvate prin studiu. Felicită eleva.
Pune întrebări precum: Răspunde la întrebări:
- Care sunt caracteristicile acestei game? - Fiind gama model, nu are nimic la cheie, iar
semitonurile se află între mi-fa și si-do.
- Mai există o gamă fără armură? - La minor, model pentru gamele minore.
4. Anunţarea temei Prezentarea noului Prezintă obiectivele și etapele lecției. Ascultă atentă noile informații. M.4 1’ F1 T+7’
şi a obiectivelor conținut. Anunță că la minor este noua gamă pe care o va Conversează cu profesorul.
studia eleva. Anunță că va primi un studiu nou,
precum și o piesă nouă în această oră.
5. Dirijarea învăţării O.II.1.1 Deschide manualul de tehnică, pg. 119 (fig.A1). M.1 RM.3 5’ F1 FE.1 IP.1 T+8’
Gamei. Identifică două alterații străine în gama la minor. M.2 RM.4 FE.2
Predarea noii game. Explică elevei cele 3 variante ale gamei la minor: M.3 RM.5
O.II.3.1 natural, armonic și melodic. Este atentă la explicațiile profesorului. M.4 RM.7
- Varianta melodică, denumită și „minorul lui Conversează.
Bach” folosește în sens ascendent două alterații
(fa#, sol#) care în sens descendent dispar,
devenind o coborâre naturală.
Studierea noii game. Asimilează noile cunoștințe și începe studiul cu
Ascultă descifrarea justă a gamei. grijă la alterațiile ascendente.
Pornește Metronomul. Studiază cu metronomul în tempo rar,
Ascultă gama în tempo rar. Solicită atenție la ascendent și descendent.
digitație. Recomandă studierea schimburilor de Ascultă, observă, cântă separat, îndreaptă
poziție (4-2) separată. Demonstrează. greșelile.
6. Realizarea O.II.3.1 Perfecționare. Mărește viteza treptat. Execută gama cursiv, legat. M.1 RM.3 2’ F1 FE.2 IP.1 T+13’
performanţei O.II.2.1 Solicită atenția la hâșâitul coardelor groase. M.2 RM.4
Degetele trebuiesc ridicate. Demonstrează. Ascultă. Îndreaptă. Efectuează gama corect în M.3 RM.5
Felicită. tempo potrivit. RM.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Secvenţa didactică Conţinut informativ şi Activitatea de învăţare Strategia didactică Repere orare
Obiective operaţionale

Crt. Eşalonarea în timp aplicativ

Forma de organizare

Evaluare

performanţăIndicatori de
a situaţiilor de
învăţare Resurse
Profesor Elev

Minutul
Procedu-rale

materiale

temporale
7. Dirijarea învăţării Descifrarea noului Spune la ce pagină se află studiul. Deschide Metoda de chitară, pg.45 M.1 RM.1 15’ F1 FE.1 IP.1 T+15’
noului studiu. O.II.1.2 studiu. Solicită analizarea studiului. (fig.A2). Analizează noul studiu: M.3 RM.3 FE.2
tonalitate, măsură, diviziuni M.4 RM.4 FE.3
excepționale:trioleți. M.5 RM.5
O.II.3.1 Îi spune că poate să înceapă descifrarea. Începe să descifreze fără exactitatea RM.7
Atrage atenția la alterații. duratelor, cu atenție asupra fidelității
O.II.2.2 Îndreptare greșeli. Observă dificultăți la ciupirea coardelor cu textului muzical. Întâlnește probleme de
degetele: i,m, în timpul trioleților. tehnică.
Recomandă un exercițiu de coordonare
pentru mâna dreaptă din manualul de
tehnică (fig.A3). Demonstrează. Este atentă. Încearcă exercițiul,
Realizarea Conversează cu eleva. observă eficiența lui. Conversează cu
performanței Pornește metronomul. Ascultă studiul, profesorul.
Perfecționare observă îmbunătățiri în executarea studiului. Reia studiul cu metronom în tempo rar.
Felicită. Eleva cântă corect ritmic și tehnic.
8. Dirijarea învăţării Prezentarea noului Îi înmânează noua partitură: Leo Brouwer – Primește partitura și o urmărește în M.1 RM.2 15’ F1 FE.1 IP.1 T+30’
(piesă) conținut. Un Dia de Noviembre (fig.A4); pornește timp ce audiază. M.2 RM.3 FE.2
audiția. - Foarte frumoasă piesa! M-am simțit M.3 RM.4 FE.3
O.II.3.2 Asigurarea - Ce părere ai? ca într-o poveste, absorbită de linia M.4 RM.5 FE.4
feedback-ului melodică. Abia aștept să studiez! M.5 RM.6
O.II.3.1 Solicită analiza piesei. Analizează noua piesă: tonalitate (la M.6 RM.7
O.II.1.2 minor), măsura, forma și descoperă
anacruza.
Descifrarea noii Îi spune că poate să înceapă descifrarea. Începe să descifreze prima secțiune
O.II.2.2 piese. Observă dificultăți de tehnică: 1) degetul 4 fără exactitatea duratelor. Întâlnește
nu are suficientă forță și nu este obișnuit să probleme de tehnică.
Îndreptare greșeli apese coarda a 6-a. Recomandă un exercițiu Observă. Încearcă exercițiul, îl repetă
pentru independența degetelor din manualul de câteva ori, începe să apese degetul
de tehnică (fig.A5). Demonstrează. 4 cu lejeritate.
O.II.2.3 2) Flageoletele din poziția XII. Explică, Observă, respectă explicațiile și obține
demonstrează. sunetul dorit.
Pornește metronomul. Dificultățile au fost Reia studiul piesei cu metronom în
rezolvate. Atrage atenția la unghia degetului tempo rar.
a, trebuie pilită cu șmirghelul 8.000 pentru un Pilește unghia și continuă piesa.
Perfecționare sunet mai plin și mai cald. A asimilat textul muzical, este mai
Afirmă că linia melodică este mult mai bine atentă la linia melodică și începe să
evidențiată, timbrul e mult mai plăcut. interpreteze.
Felicită progresul.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Secvenţa didactică Conţinut informativ şi Activitatea de învăţare Strategia didactică Repere orare
Obiective operaţionale

Crt. Eşalonarea în timp aplicativ

performanţăIndicatori de
Evaluare
Forma de organizare
a situaţiilor de
învăţare Resurse
Profesor Elev

Minutul
Procedu-rale

materiale

temporale
9. Fixarea M.4 3’ F1 T+45’
cunoștințelor Recapitulare Recapitulează punctele cheie ale lecției, Conversează cu profesorul.
problemele apărute pe parcurs, soluțiile
oferite, tehnicile de studiu recomandate.

10. Tema pentru Tema Sugerează să aducă gama la minor melodic Conversează cu profesorul. M.4 2’ F1 T+48’
acasă și indicații treptat la tempo rapid, să descifreze în
pentru studiul continuare studiul, respectiv piesa și să
individual. efectueze exercițiile de coordonare și cu
degetele: a-m, i-a, pentru mâna dreaptă,
precum și exercițiile de independență pe
restul coardelor pentru mâna stângă.
ANEXĂ

Gama: la minor melodic în 3 octave Studiu: Ferdinando Carulli – Metoda de chitară,op.27,


Studiu în la minor

(fig. A1)

(fig.A2)

Exercițiu de tehnică pentru coordonare: Exercițiu de tehnică pentru independența degetelor


(fig.A2)

(fig. A3)
(fig.A5)

Piesa: Leo Brouwer – Un Dia de Noviembre, la minor, Andante cantabile


(84 BPM)
(fig. A4)