Sunteți pe pagina 1din 29

PROIECT TEHNIC

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI


PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD,
JUDETUL HUNEDOARA.
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

FOAIE DE SEMNÃTURI

Director, ing. Rodica Mureşan

Şef de proiect, ing. Băneasă Arsenica

Proiectanţi: Rezistenţă
Sing. Irinca Cornelia

Instalaţii termice
ing. Băneasă Arsenica

Instalaţii electrice
ing. Stratulat Angelica

Devize
ing. Eiben Geza

Ediţie
Ungur Aurelia
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

BORDEROU

A. Părţile scrise
1. Foaie de capăt.
2. Foaie de semnãturi.
3. Borderou piese scrise şi desenate.
4. Descrierea lucrărilor
MEMORIU TEHNIC–CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE
AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD
5. BREVIAR DE CALCUL
6. DESCRIEREA LUCRĂRILOR TERMOMECANICE
7. MEMORIU TEHNIC – Instalaţii electrice interioare.
8. CALCULUL COLOANEI DE ALIMENTARE
9. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – Inst. el. interioare.
10. MEMORIU TEHNIC – structura- .
11. Caietele de sarcini
CAIET DE SARCINI – Stuctură.
12. CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR TERMOMECANICE
13. CAIET DE SARCINI – Instalaţii electrice.
14. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
15. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ - Pompe circulaţie montate pe circuitul de întoarcere a reţelei de termoficare.
16. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ – Tablou de comandă şi control.
17. Listele cantităţilor de lucrări
ANTEMĂSURĂTOARE – STRUCTURĂ
18. ANTEMĂSURĂTOARE – devieri conducte de termoficare - INSTALAŢII.
19. ANTEMĂSURĂTOARE – montaj utilaje – INSTALAŢII DE POMPARE -.
20. LISTĂ UTILAJE – Intalaţie de pompare.
21. LISTĂ DE CANTITĂŢI DE LUCRĂRI – Instalaţii electrice interioare.
22. Centralizator financiar al categoriilor de lucrări. Devizul-ofertă al obiectului ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE POMPARE.
23. Centralizatorul financiar al obiectelor.
24. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări.
25. Lista cu cantităţile de lucrări.Deviz ofertă 159118. STRUCTURA REZISTENŢĂ.
26. Lista cu cantităţile de lucrări.Deviz ofertă 159128. INSTALAŢII ELECTRICE.
27. Lista cu cantităţile de lucrări.Deviz ofertă 159138. INSTALAŢII – DEVIERI CONDUCTE TERMOFICARE.
28. Tema de proiectare transmisă prin adresa nr. 4491-12.09.2005 emisă de S.C. ACVACALOR S.A. BRAD
B. Părţile desenate
1. Plan orizontal instalaţie de pompare 1T
2. Vedere verticală instalaţie de pompare 2T
3. Instalaţie de pompare – secţiunea A-A 3T
4. Instalaţie de pompare – secţiunea B-B 4T
5. Instalaţie de pompare – secţiunea C- C 5T
6. Separator de nămol montat pe conductă, pl. 50/326-1, 50/326-2, 50/326-3, 50/326-4, 50/326-5, 50/326-6, 50/326-7.
7. Suporţi tip G2 65/205-1, 65/205-1.
8. Suporţi tip F2 65/405-1, 65/405-2.
9. Instalaţii electrice interioare. E1
10. Schema electrică TD-CT. E2
11. Plan poziţionare elemente metalice pentru susţinere conducte scara: 1:50 R1
12. Susţinere metalică SM1 R2
13. Susţinere metalică SM2 R3
14. Susţinere metalică SM3 R4
15. Detalii îmbinări R5
16. Detalii îmbinări R6
17. Stâlpi susţinere SM4; SM6 R7
18. Stâlpi susţinere SM5; SM7 R8
19. Plan fundaţii R9
20. Prinderi în fundaţii R10
21. Susţinere separator de nămol R11
22. Fundaţii pompe R12
23. Scheme electrice de comandă E3
24. Schema electrică de automatizare E4
Întocmit,
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

PROIECT TEHNIC
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI
PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD,
JUDETUL HUNEDOARA.

1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

 Amplasamentul investiţiei:

Investiţia este amplasatã în localitatea Gurabarza, comuna Crişcior, judeţul


Hunedoara.

 Topografia:

Centrala termică este amplasată în cadrul localităţii Gurabarza.

 Clima şi fenomenele specifice zonei:

În localitatea Gurabarza climatul este specific luncii râului Crişul Alb, cu


influenţe de la dealurile care practic o înconjoară. Nu există fenomene specifice zonei.

 Geologia şi seismicitatea:

Din sondajele efectuate în zonă pentru terenul din incinta platformei


industriale, rezultă următoarea stratificaţie:
 - Umpluturi cu materiale diverse până la -2 m şi andezite alterate sub această
adâncime.
Încadrarea este: teren tare.
Apa subterană apare la adâncimea de – 1,5 m în CTN.
Presiunea convenţională care se va lua în calcul la dimensionarea fundaţiilor
conform STAS 3300/2-85 este 100 kPa.
Zona de seismicitate este F; Coeficientul Ks = 0,08; Tc = 0,7 sec perioada de
colţ conform Caracteristicilor geofizice antiseismice ale zonei de amplasament aşa
cum rezultă din Normativul P 100/92.
Gradul de intensitate seismică este 6 conform STAS 11.100/1/93 ‘’Zonarea
seismică a teritoriului României’’.

 Prezentarea proiectului pe volume:


S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

Proiectul tehnic va cuprinde un singur volum compus din:


- descrierea lucrărilor;
- caietele de sarcini;
- cantităţile de lucrări;
- piesele desenate.

 Organizarea de şantier:

Organizarea de şantier, va utiliza amenajările existente pentru centrala termică


dezafectată şi centrala termică nouă.

 Căile de acces şi căile de comunicaţie:

Accesul în zona lucrărilor se va face ca şi până acum prin sistemul rutier existent.

 Programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de


recepţie:

Programul de execuţie a lucrărilor va fi concretizat după aprovizionarea utilajelor,


ţinând cont de următoarele aspecte:
- Prioritar se va realiza amplasarea utilajelor noi în centrala termică .
- În paralel pot începe lucrările de demontare a filtrului de impurităţi a
colectorului şi a distribuitoarelor existente în centrala dezafectată şi montarea
acestora pe noile amplasamente, realizându-se legăturile între utilaje pentru
scurtarea la maximum a scoaterii centralei existente din funcţiune.
Graficele de lucru se vor realiza de către firma executanta, funcţie de solicitările
beneficiarului şi vor avea avizul proiectantului.
Programul de recepţie va respecta cele de mai sus precum şi prevederile legale.

 Trasarea lucrărilor:

Pozitia utilajelor se va trasa pe pardoseala centralei termice existente.

 Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier:

Dacă în zona de lucru se descoperă instalaţii de care nu s-a ştiut înainte , se


întrerup lucrările, se evacuează personalul până la identificarea instalaţiilor
respective . Lucrările pot continua numai după înlăturarea eventualelor pericole
posibile şi luarea măsurilor de protecţie necesare, sub o supraveghere tehnică
corespunzătoare .

 Măsurarea lucrărilor:
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

Conductele instalatiilor termomecanice se vor deconta la metru conform


planşelor din proiect;
Piesele speciale prevăzute în cadrul prezentului proiect (coturi, ramificaţii, reducţii,
teuri, aerisitoare, robineţi, etc.) se vor plăti la bucat pe bazã de ofertã analizatã şi admisã
prin analizã de preţ;
Lucrãrile de termoizolatii locale se vor plãti la m2;

 Laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina


sa:

Contractantul va efectua în laboratoarele proprii testele impuse la livrarea


combustibilului lichid uşor pentru primul ciclu de încălzire.
Se vor realiza de asemenea probele şi testele impuse de NORMATIVUL
PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE
CENTRALĂ INDICATIV I 13-02.
Ofertantul va asigura efectuarea probelor la punerea în funcţiune impuse de
legislaţia în vigoare.

 Curăţenia în şantier:

Curăţenia în şantier va fi asigurată de executant, evacuarea materialelor şi


deşeurilor rezultate fiind asigurată prin societatea locală de salubritate pe bază de
contract sau cu mijloace proprii şi conform prevederilor locale.

 Serviciile sanitare:

Serviciile sanitare vor fi asigurate de infrastructura existentă în zonă.

 Relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică


achizitoare (investitor) :

Relaţiile dintre contractant, consultant şi persoana juridică achizitoare, au la bază


contractele încheiate anerior.

 Memoriile tehnice pe specialităţi:


S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

MEMORIU TEHNIC
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA
INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA
CRIŞCIOR - BRAD, JUDETUL HUNEDOARA.

În conformitate cu prevederile temei de proiectare transmis ă de către


S.C. ACVACOLOR S.A. Brad prin adresa nr. 4491/12.09.2005, prezentul proiect
tratează “ CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU
POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD “.
În momentul de faţă pomparea agentului termic utilizat în punctele
termice din Gurabarza şi Brad se realizează utilizând următoarele echipamente existente
în centrala termică existentă:
 Electropompele 1;2 şi 3 având P = 100 kW, U = 0,5 kW, n = 1500 rot/min
şi Q = 200 mc/h.
 Electropompele 4 şi 5 având P = 160 kW, U = 0,5 kW, n = 1500 rot/min şi
Q = 260 mc/h.
 Filtrul pentru impurităţi.
 Colector întoarcere.
 Distribuitor plecare agent termic.
Funcţionarea în regim de iarnă când este necesar să se asigure un debit
Q = 300  320 mc/h este asigurată prin pornirea uneia din pompele 1;2 şi 3 şi a uneia din
pompele 4 şi 5. Pentru reglare se utilizează laminarea prin intermediul ventilelor
existente.
Soluţia existentă este neeconomică conducând la consumuri energetice
exagerate.
Pentru eliminarea acestor consumuri nejustificate situaţia proiectată prevede
realizarea următoarelor lucrări:
 Demontarea următoarelor utilaje din centrala termică veche ce se va dezafecta:

 Filtrul pentru impurităţi.


 Colector întoarcere.
 Distribuitor plecare agent termic.
 Conducte aferente de la şi la estacada existentă.
 Realizarea unei conducte Dn 250 pentru conducta de întoarcere între conducta de

întoarcere de la Brad existentă pe estacadă şi colectorul reamplasat rotit în centrala nouă.


 Realizarea unei conducte Dn 150 pentru conducta de întoarcere între conducta de

întoarcere de la LGB existentă pe estacadă şi colectorul reamplasat rotit în centrala nouă.


 Reamplasarea filtrului de impurităţi Dn 350 existent.

 Montarea unui separator de nămol pe conductă Dn 300 proiectat între filtrul de

impurităţi şi colectorul pompelor.


3
 Montarea a trei pompe având fiecare Q= 175 m , h=20,00 m conform specificaţiei

tehnice.
 Montarea înainte şi după fiecare pompă a câte unei vane cu obturator fluture Dn

100.
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

 Montarea după fiecare pompă a câte unei valve de reţinere cu aripi batante Dn
100.
 Montarea unui traductor de presiune diferenţială între conducta de aspiraţie şi
refulare a pompelor.
 Montarea tabloului de automatizare şi control.

 Realizarea conductei Dn 300 între conducta de refulare a pompelor şi butelia de

egalizare existentă.
 Montarea conductei între partea superioară a buteliei de egalizare şi distribuitorul

Dn 350 reamplasat din clădirea centralei ce urmează a se dezafecta în clădirea centralei


noi.
 Reamplasarea distribuitorului Dn 350 în clădirea centralei noi.

 Realizarea unei conducte Dn 250 pentru conducta de plecare între conducta de

plecare la Brad existentă pe estacadă şi distribuitorul reamplasat în centrala nouă.


 Realizarea unei conducte Dn 150 pentru conducta de întoarcere între conducta de

plecare la LGB existentă pe estacadă şi distribuitorul reamplasat în centrala nouă.


Au fost prevăzute utilaje noi:
 Montarea a trei pompe având fiecare Q= 175 m3/h, h=20,00 m conform
specificaţiei tehnice. Pompele centrifuge economice cu reglaj electronic vor fi prevăzute
cu convertizor de frecvenţă înglobat pentru reglaj electronic pentru presiune diferenţială
constantă (dp-c) şi vor realiza în condiţii de eficienţă economică maximă un debit Q=
150 şi 350 mc/h asigurat de una până la două pompe cea de a treia fiind de rezervă.
 Separator de nămol pentru montare pe conductă Dn 300.
Dezaerisirea instalaţiei se va face prin robinetele de dezaerisire automată,
montate în punctul cel mai înalt al colectorului pe conducta de întoarcere, precum şi pe
butelia de egalizare existentă. Golirea conductelor proiectate se va face în centrala
termică prevazându-se de asemeni robinete de golire şi purjare şi la separatorul de
impurităţi, la separatorul de nămol la colector şi distribuitor. Toate golirile şi aerisirile
vor fi conduse obligatoriu la sifoanele sau recipienţii de pardoseală.
Trecerea conductelor prin pereţi se vor realiza prin ţevi de protecţie, golurile
etanşându-se cu materiale izolante elastice, iar spaţiul dintre ţevile de protecţie şi
conducte vor fi umplute cu material termoizolant incombustibil.
Pentru susţinera şi fixarea conductelor se vor utiliza suporţi omologaţi
conform detaliilor tipizate.
Instalaţia de pompare se va realiza cu ajutorul conductelor din metal,
existente în instalaţie, sau din alte ţevi sau materiale agrementate.
Îmbinările ţevilor se realizeaza prin procedeele omologate pentru fiecare tip
de ţeavă.
Conductele se vor izola termic cu carcase din vată minerală şi se vor proteja
cu folie de AL.
Execuţia lucrărilor de instalaţii termice începe după terminarea lucrarilor de
construcţii şi asigurarea cu materialele ce urmeaza a fi puse in operă.
Îmbinarea conductelor metalice, se va face prin sudură.
La imbinarea cu filet înşurubarea se realizează la cel putin jumătate şi cel mult trei
sferturi din lungimea filetului.
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

Etanşarea se realizeaza cu fuior de cânepă îmbibat cu pastă de minium de


plumb sau paste de grafit amestecată în ulei dublu fiert.
Toate armăturile se vor monta in pozitie "INCHIS".
Verificarea instalaţiilor de incălzire se face prin următoarele probe:
-proba la rece;
-proba la cald;
-proba de eficacitate.
Presiunea de probă pentru instalaţi este minim 5bar.
La efectuarea probelor se va respecta normativul I 13-02, capitolul 20.
Având în vedere materialele din care sunt executaţi pereţii şi
planşeele, se vor respecta cu strictete normele PSI atât în execuţie cât şi în exploatare.
Se vor respecta de asemeni toate normativele şi normele in vigoare, cât şi indicaţiile
furnizorului de utilaje.
În execuţie şi exploatare, instalatorul şi beneficiarul vor lua toate măsurile legale
considerate necesare, pentru evitarea cu desăvârşire a accidentelor şi avariilor.

VERIFICAT INTOCMIT
ing. Martin Marcel ing. Băneasă Arsenica

BREVIAR DE CALCUL
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

- CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA


INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA
CRIŞCIOR - BRAD, JUDETUL HUNEDOARA - .

Calculul eficienţei energetice şi economice ce se obţine prin înlocuirea pompelor


existente a fost calculată în baza următoarelor adrese şi date:
- Temei de proiectare transmisă de către S.C. ACVACOLOR S.A. Brad prin adresa
nr. 4491/12.09.2005,;
- Livrare energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum 6 luni
pe an şi funcţionarea cu una din pompele de mică capacitate cu puterea P = 100 kW/h ;
- Livrare energie termică pentru preparare apă caldă de consum 6 luni pe an şi
funcţionarea cu una din pompele de mică capacitate cu puterea P = 100 kW/h ;
- Preţ energie electrică în decembrie 2004 de 2500 RON/kWh;
- Preţ energie electrică în septembrie 2005 de 3800 RON/kWh;
Rezultatele calculelor de eficienţă sunt prezentate în tabelul alăturat:
Nr. Period Perioda de Timp de Putere Energie Preţ Cost energie
crt. a funcţionare Funcţionare utilizată Consumată ergie ROL/kWh
h kW kWh ROL/k
Wh
An anterior

1 Încălzire şi apă 6 luni/an x 24


caldă de h/zi x 30 zile 260 1 123 200 2 500 2 808 000 000
consum = 4320
2 Apă caldă de 5 luni/an x 12
consum h/zi x 30 zile 100 180 000 2 500 450 000 000
= 1800
3 Total existent 3 258 000 000
funcţionarePrimul an de

4 Încălzire şi apă 6 luni/an x 24


caldă de h/zi x 30 zile 30 129 600 3 800 490 200 000
consum = 4320
5 Apă caldă de 5 luni/an x 12
consum h/zi x 30 zile 15 27 000 3 800 105 640 000
= 1800
6 Total proiectat
5 95 840 000
7 ECONOMIE ANUALĂ ESTIMATA 2 662 160 000
8 INVESTIŢIE ESTIMATĂ 3 000 000 000
9 AMORTIZARE ESTIMATĂ ANI 1,13

VERIFICAT INTOCMIT
ing. Martin Marcel ing. Băneasă Arsenica

DESCRIEREA LUCRĂRILOR TERMOMECANICE.


S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

Investiţia este necesarã pentru asigurarea alimentãrii cu energie termică


pentru încălzire şi apă caldă de consum în condiţii de eficienţă economică pentru
municipiul Brad şi localitatea Gurabarza.
Conform H.G.R. nr. 261/1994 categoria de importanţă pentru instalaţiile termice, este
“ C “. Conform prevederilor normativului P 100/92 instalaţiile termice ce se vor proiecta
se încadrează în clasa de importanţă Normală III.
În prezent centrală termică nou realizată, utilizează pentru pomparea
agentului termic instalaţiile din vechea centrală termoelectrică care urmează să fie
dezafectată.
Transportul şi distribuţia agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de
consum se face cu randamente mici datorită stării pompelor din centrala termică, a uzurii
fizice şi morale foarte avansate a utilajelor şi datorită lipsei capacităţii de adaptare a
instalaţiei de pompare la parametrii celor două reţele deservite.
Având în vedere cele de mai sus se impune:
 Realizarea unei noi instalaţii de pompare utilizând pompe economice cu
parametrii adaptaţi necesităţilor reţelelor de transport şi distribuţie.
 Reamplasarea filtrului de impurităţi, a colectorului şi a distribuitorului existente în
centrala veche.
 Prevederea pe circuitul de întoarcere a agentului termic, înainte de zona de
amplsare a pompelor a unui separator de nămol.

Descrierea funcţionalã şi tehnologicã

 INSTALAŢIA DE POMPARE A AGENTULUI TERMIC DE ÎNCĂLZIRE .


 Agentul termic pentru încălzire şi preparare apa caldă de cosum, cu agent termic

incălzitor apa calda 110/70°C se încălzeşte în cazanele existente.


 Circulaţia agentului termic de încălzire se face cu două pompe centrifuge active (şi
una în rezervă ) cu reglaj electronic, cu convertizor de frecvenţă integrat pentru
reglaj electronic pentru presiune diferenţială constantă (dp-c) montate pe returul
încălzirii. Funcţionarea pompelor este automatizată .
 Comanda se face de către un tablou de comandă şi control în funcţie de diferenţa de

presiune între conducta de aspiraţie şi conducta de refulare a circuitului de întoarcere


măsurată de senzorul de presiune diferenţială.
 Pompele vor fi pornite în cascadă şi vor fi folosite pentru a se sigura folosirea fiecărei

pompe la număr de ore egal.


 Alimentarea circuitului de încălzire cu apă tratată se realizează prin intermediul unei

staţii de dedurizare existente, la comandă manuală.

 APARATE DE MĂSURĂ
La instalaţiile de pompare cu apă caldă din centrala termică se va prevedea
aparatură de măsură, control şi reglare conform normativului I 13.
La instalaţiile de încălzire cu apă, indiferent de parametrii agentului termic, se va
prevedea aparatură adecvată în funcţie de specificul şi mărimea instalaţiei lăsându-se
eventual, loc pentru înbunătăţirea acestei echipări în viitor.
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

În mod obligatoriu se va prevedea dotarea iniţială cu aparatură şi amenjările


indicate în articate în articolele 16.4, 16.7…16.12 din I 13-02.
- Se vor prevedea termometre indicatoare:
 pe distribuitoarele instalaţiilor de încălzire cu apă
caldă;
 pe toate ramurile care intră în colectoarele
instalaţiilor de încălzire cu apă caldă, precum şi pe ieşirea generală din colectoare;
Gradul de precizie minim al termometrelor cu citire directă va fi de 0,5C.
-Se va prevedea câte o teacă metalică pentru montarea unor termometre
indicatoare în scopul reglării şi controlului ocazional al instalaţiilor:
 pe conductele de alimentare cu apă caldă a clădirii la intrarea şi ieşirea
acestora;
 pe ramurile principale ( ducere şi întoarcere ) ale reţelelor exterioare
sau interioare de distribuţie de apă caldă sau fierbinte;
Întrucât, în exploatare, este necesar un control frecvent al funcţionării
instalaţiilor respective, se pot monta termometre permanente, cu condiţia prevederii de
teci de protecţie a acestora.
Se vor prevedea manometre indicatoare:
 pe distribuitoarele şi colectoarele instalaţiilor de încălzire cu
apă cu circulaţie prin pompe ( în cazul când distribuitoarele sau colectoarele se află în
imediata apropiere a pompelor de circulaţie şi sunt legate de acestea, montarea
manometrelor nu este obligatorie)
 pe aspiraţia şi refularea pompelor de recirculaţie;
 înainte şi după separatoarele de impurităţi şi separatoarelor de
nămol;
Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru vor fi conform
STAS 3589.
În scopul verificării echilibrării hidraulice a circuitelor de conducte, a
căderilor de presiune în aparate cu rezistenţă hidraulică mare şi variabilă în timp,
precum şi pentru măsurarea debitului agentului termic, se vor prevedea, fie armături
specializate pentru determinarea presiunilor, fie perechi de prize de presiune ( racorduri
din ţeavă Dn 15 cu robinete de închidere ) pentru montarea manometrelor diferenţiale
sau cu citire directă:
Lucrãrile cuprinse în prezenta documentaţie sunt proiectate în conformitate cu
prevederile normativelor în vigoare şi vor respecta următoarele criterii esenţiale:
A. REZISTENŢA ŞI STABILITATEA LA SARCINI STATICE, DINAMICE
ŞI SEISMICE.
Pentru asigurarea energiei termice sub formă de apă caldă cu parametrii maximi
de 110/700C, conform necesităţilor cu utilizarea unor cantităţi cât mai reduse de energie
electrică este necesară înlocuirea pompelor existente cu pompe economice şi renunţarea
la utilizarea robineţilor de laminare cu care se încerca asigurarea unor parametrii
corespunzători de funcţionare.
Montajul instalaţiilor şi echipamentelor se va realiza asfel încât să se asigure
condiţiile de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate pe întreaga durată de exploatare. Aceste
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

condiţii se referă la toate părţile componente ale construcţiilor şi instalaţiilor: teren de


fundare, infrastructură, structură, elemente nestructurale, instalaţii şi echipamente.
La proiectarea echipamentelor şi instalaţiilor se vor avea în vedere cel puţin
următorii parametrii:
- acţiunea agenţilor mecanici şi efectele mediului înconjurător (încărcări);
- proprietăţile materialelor;
- proprietăţile terenurilor de fundare;
- geometria structurilor, în ansamblu;
- nivelul de siguranţă.
În proiectare vor fi satisfăcute următoarele criterii de performanţă privind
siguranţa structurală a clădirii şi instalaţilor:
- Stabilitatea - care presupune excluderea oricăror avarii ce pot proveni din:
- deplasarea de ansamblu;
- efecte de ordin doi, datorate deformabilităţii structurale, în ansamblu;
- flambajul unor elemente individuale.
- Rezistenţa presupune excluderea oricăror avarii ce pot proveni din solicitările
(eforturile) într-o secţiune sau într-un element.
- Ductibilitatea - presupune păstrarea capacităţii de deformaţie, fără reducerea
capacităţii de rezistenţă şi fără pierderea capacităţii de absorbţie a energiei, în cazul
acţiunilor dinamice.
Verificarea siguranţei construcţiei se va efectua prin compararea grupurilor de
acţiuni date cu valori ce corespund apariţiei diferitelor stări limită:
- încercări aplicate unui element de construcţie sau unei structuri, cu
încărcări capabile;
- eforturile din secţiunile cele mai solicitate cu capacităţile portante ale
secţiunilor;
- deformaţii ale elementelor de construcţie, cu deformaţii capabile, a căror
deplasare implică ruperea elementelor;
- deplasări sau deformaţii statice sau amplitudinea deplasărilor dinamice cu
valori limită.
Pentru instalaţiile în care agentul termic este apa caldă 110/70 0C şi anexele
acestora se vor utiliza, materiale, accesorii, semne convenţionale conforme cu
standardele în vigoare.

MATERIALE ŞI PRODUSE
Materialele, aparatele şi utilajele utilizate la executarea instalaţiilor termotehnice
vor avea caracteristicile şi toleranţele prevăzute în standardele de stat sau în normele
interne ale unităţilor producătoare .
Ele vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului. Aparatele şi armăturile
vor trebui să permită efectuarea probelor de presiune, proba la rece, probe la cald, proba
la eficacitate .
Pentru utilajele din import se va obţine agrementarea conform prevederilor legale.
În contractul de furnizare se va prevedea obligativitatea punerii la dispoziţie a fişelor
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

tehnice traduse în vederea realizării DE, precum şi asistenţă tehnică la montaj şi punerea
în funcţiune .
ÎNCERCAREA INSTALAŢIILOR
La terminarea completă a lucrărilor de montaj, instalaţia de încălzire centrală se
supune în vederea punerii în funcţiune şi recepţionarea ei, la următoarele probe :
a) proba de etanşeitate
b) proba de funcţionare
c) proba de eficacitate
În proiectare vor fi satisfăcute următoarele criterii de performanţă privind
siguranţa structurală a clădirii şi instalaţilor:
- Stabilitatea - care presupune excluderea oricăror avarii ce pot proveni din:
- deplasarea de ansamblu;
- efecte de ordin doi, datorate deformabilităţii structurale, în ansamblu;
- flambajul unor elemente individuale.
- Rezistenţa presupune excluderea oricăror avarii ce pot proveni din solicitările
(eforturile) într-o secţiune sau într-un element.
- Ductibilitatea - presupune păstrarea capacităţii de deformaţie, fără reducerea
capacităţii de rezistenţă şi fără pierderea capacităţii de absorbţie a energiei, în cazul
acţiunilor dinamice.
Verificarea siguranţei construcţiei se va efectua prin compararea grupurilor de
acţiuni date cu valori ce corespund apariţiei diferitelor stări limită:
- încercări aplicate unui element de construcţie sau unei structuri, cu
încărcări capabile;
- eforturile din secţiunile cele mai solicitate cu capacităţile portante ale
secţiunilor;
- deformaţii ale elementelor de construcţie, cu deformaţii capabile, a căror
deplasare implică ruperea elementelor;
- deplasări sau deformaţii statice sau amplitudinea deplasărilor dinamice cu
valori imită.
La dimensionarea elementelor structurilor şi conductelor din oţel se va ţine cont
de legislaţia în vigoare.
Rezistenţa la eforturi în exploatare reprezintă rezistenţa mecanică a reţelelor de
gaze şi accesoriilor la eforturile care pot fi aplicate în cursul exploatării.
Criteriul de performanţă este forţa limită care nu produce deteriorări elementelor
instalaţiei (deformaţii permanente, pierderi de etanşeitate, rupturi).
Determinările se fac privind rezistenţa la încovoiere între suporturi şi rezistenţa la
tracţiune.
Protecţia antiseismică reprezintă asigurarea condiţiilor de amplasare a
echipamentelor şi instalaţiilor în cadrul construcţiilor şi luarea măsurilor
corespunzătoare de stabilitate pentru utilajele şi elementele componente ale reţelelor de
conducte.
Pentru realizarea valorilor prescrise se vor urmări următoarele obiective:
- fixarea utilajelor pe suporturi şi asigurarea contra răsturnării;
- existenţa ghidajelor laterale ale suporturilor mobile;
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

- realizarea de prinderi elastice a instalaţiilor de construcţii;


- montarea pe suporţi la pardoseală a conductelor a căror sarcini, din
greutate, sunt mai mari de 200 MN/m.
- existenţa măsurilor de protecţie la seism pentru conducte, la trecerea lor
prin clădiri, la rosturile de dilatare, etc.
B. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE
EVITAREA PERICOLULUI DE EXPLOZIE. EVITAREA PERICOLULUI
DE EXPLOZIE LA INSTALAŢII.
Evitarea pericolului de explozie se va face prin prevederea măsurilor de limitare a
creşterii accidentale a presiunii ( la cazane, şi accesorii, etc.) pentru evitarea pericolului
de explozie.
GRADUL DE ASIGURARE AL CONSUMATORULUI
ASIGURAREA CONSUMATORULUI ÎMPOTRIVA ÎNTRERUPERILOR
ACCIDENTALE ALE FURNIZĂRII CĂLDURII.
Asigurarea consumatorului împotriva întreruperilor accidentale ale furnizării
căldurii se va realiza prin prevederea unor unităţi de rezervă ( asigurarea cel puţin a unei
pompe în rezervă ) la utilajele şi echipamentele de bază conform prevederilor legale.
SECURITATEA LA CONTACT
PROTECŢIA UTILIZATORILOR CONTRA LEZIUNILOR PRIN CONTACT
CU SUPRAFEŢELE ACCESIBILE
Protecţia utlizatorilor contra leziunilor prin contact cu suprafeţele accesibile ale
instalaţiei de încălzire ( rănire, ardere, electrocutare, otrăvire, etc.) se realizează prin
realizarea unui nivel de risc cât mai redus pentru rănire în contact cu muchii sau colţuri
tăioase, bavuri ascuţite, etc. Protecţia se va realiza conform prevederilor legale.
TEMPERATURA SUPRAFEŢELOR EXTERIOARE ALE PĂRŢILOR
ACCESIBILE ALE INSTALAŢIILOR
Pentru diversele categorii de suprafeţe se vor asigura temperaturi sub limita de
pericol, sau dacă este posibilă atingerea unor temperaturi mai ridicate se prevăd măsuri
de protecţie corespunzătoare: termoizolări, ecrane de protecţie, măşti etc.
NIVELUL DE RISC DE RĂNIRE PRIN CONTACT CU PĂRŢILE ÎN
MIŞCARE ALE UTILAJELOR ( pompe).
Pentru împiedicarea accesului la părţile în mişcare ale utilajelor se vor prevedea
măsuri de protecţie: plase de protecţie, panouri şi măşti de protecţie, mijloace de
avertizare, etc.
SECURITATEA CONTRA ELECTROCUTĂILOR
Proiectele se vor încadra în prevederile I 7. Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V, STAS 2612
Protecţia împotriva electrocutărilor - Limite admise şi STAS 12604 Protecţia împotriva
electrocutărilor. Prescripţii generale.
SECURITATEA LA INTRUZIUNE
Dispozitivele de împiedicare a accesului persoanelor neautorizate şi neinstruite în
centrala termică, precum şi la dispozitivele de reglaj, comandă şi control ale instalaţiilor,
asigură securitatea instalaţiilor şi a încăperilor aferente, conform prevederilor legale.
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

EFICACITATEA DISPOZITIVELOR DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA


PĂTRUNDERII ÎN INSTALAŢII A CORPURILOR STRĂINE,
PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE ŞI VIETĂŢILOR
Instalaţiile vor fi prevăzute cu capace la gurile de vizitare, dispozitive de protecţie
la încuietorile instalaţiilor şi măsuri constructive pentru preîntîmpinarea sustragerii
combustibilului.
C.IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, REFACEREA ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI.
IGIENA ÎNCĂPERILOR
Debitele de aer proaspăt introduse în încăperi se determină din condiţia de diluţie
a nocivităţilor, astfel încât să nu se depăşească concentraţiile maxime admise ale
substanţelor nocive.
EVITAREA RISCULUI DE PRODUCERE A SUBSTANŢELOR NOCIVE SAU
INSALUBRE
Finisajele instalaţiilor vor fi rezistente la agenţi externi, inclusiv la solvenţi şi
detergenţi.
Măsuri constructive care să permită curăţirea şi întreţinerea uşoară a instalaţiilor:
capace, guri, trape şi uşi de vizitare; posibilităţi de intervenţie pentru curăţire la
separatoare de nămol şi impurităţi, filtre etc.
Măsuri care să permită curăţirea şi întreţinerea uşoară a încăperilor în care se
găsesc instalaţiile.
Vor fi aplicate măsuri care să prevină apariţia şi dezvoltarea unor bacterii
infecţioase (Legionella) în instalaţii:
-regim termic adecvat
-sistem de supraveghere.

Verificat, Întocmit,
ing. Martin Marcel ing. Băneasă Arsenica
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR


- CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU
POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD, JUDETUL
HUNEDOARA -.

Capitolul de lucrări instalaţii termice interioare aferente centralei termice, face parte
integrantă din caietul de sarcini al obiectului - piese scrise - obiect component a documenta ţiei în
fază de proiect tehnic.
Prezentul capitol de lucrări cuprinde următoarele subcapitole :
 generalităţi
 standarde, normative şi alte prescripţii tehnice ce trebuiesc respectate la
materiale, utilaje, confecţii metalice, execuţie şi montaj.
 mostre
 materiale şi produse
 livrare, depozitare, manipulare
 execuţia lucrărilor
 montarea conductelor şi armăturilor
 execuţia lucrărilor

1. 1 GENERALITĂŢI

În completarea listelor de cantităţi de lucrări, pentru o edificare completă a ofertantului


(contractantului), în partea desenată s-au prezentat următoarele planşe :

■ Plan orizontal instalaţie de pompare pl. 1T;


■ Vedere verticală instalaţie de pompare pl.2T;
■ Instalaţie de pompare – secţiunea A-A pl. 3T;
■ Instalaţie de pompare – secţiunea B-B pl. 4T;
■ Instalaţie de pompare – secţiunea C- C pl. 5T
■ Separator de nămol montat pe conductă pl.50/326-1, 50/326-2, 50/326-3, 50/326-4,
50/326-5, 50/326-6, 50/326-7 ;
■ Suporţi tip G2 pl. 65/205-1, 65/205-1;
■ Suporţi tip F2 pl. 65/405-1, 65/405-2.
Luând în considerare faptul că după procurarea tuturor utilajelor şi echipamentelor din
centrală pot apărea unele neconcordanţe şi necorelări, la faza de proiectare “detalii de execuţie”
{D.E.), se vor face toate modificările necesare în vederea adaptării cu situaţia concretă.

1. 2 STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPŢII CARE GUVERNEAZĂ


EXECUŢIA DE ANSAMBLU A LUCRĂRII

1.2.1 Standarde referitoare la partea de instalaţii


• STAS 404/ 1,2,3 - ţevi trase fără sudură laminate la cald
- formele şi dimensiunile rosturilor pentru sudare
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

precum şi prelucrarea marginilor în vederea sudării


• STAS 3475 - condiţii tehnice de calitate la ţevi
• STAS 8184 - condiţii de material la ţevi
• STAS 1125/1,2 - electrozi de sudură
• STAS 1125/5 - electrozi de sudură
• STAS 1125/3,4,6- 1 - electrozi de sudură
• STAS 5838/3 - saltele vată minerală cusute pe plasă de sârmă
• STAS 8805/1 - coturi pentru conducte de termoficare
• STAS 1054 - robinet cu sertar Pn 25
• STAS 1357 - robinet cu ventil Pn 25
• STAS 600/2 - flanşe, racorduri, material
• STAS 800/5 - flanşe
• STAS 7656 - ţevi din oţel sudate longitudinal
• STAS 7657 - ţevi pentru construcţii
• STAS 5560 - mufe din oţel
• STAS 8810 - reducţii
• STAS 44 - white spirt rafinat tip A
• STAS 790 - apă pentru betoane şi mortare
• STAS 2031 - oxigen tehnic gazos îmbuteliat
• NI 1704 - email bronz de aluminiu
• PE 207 - Instrucţiuni pentru calculul mecanic al conductelor de
abur şi apă fierbinte
• C 142 -Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor
la elem. de instalaţii
• Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I
13/02
• Normativ privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a
instalaţiilor energetice PE 015/1978 aprobat cu Ordinul M.E.E. nr.103/ 1979.
• Instrucţiuni de verificări, încercări şi probe pentru echipamente şi instalaţii mecanice
ale centralelor termoelectrice şi de termoficare IP 1077/ 1980.

1.2.2 Norme şi prescripţii pentru protecţia muncii


• Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii - aprobat prin Ordinul
M.L.P.A.T nr. 9/ N/ 1993.
• Norme de protecţia muncii la lucrările de montaj în centralele electrice şi construcţii
speciale termomecanice PE 703/ 1 - 1980 şi 703/2 - 1971.
• Prescripţii tehnice I.S.C.I.R.: CR 1; CR 2; CR 3; CR 4; CR 5; CR 7; CR 9; CR 11; CR 13; CR
20; C 29.
• Norme de protecţia muncii ( construcţii - montaj ) aprobate prin Ordinul nr.7 M/1980 al
MC Ind.
• Instrucţiuni generale de protecţia muncii.

1.2.3 Prescripţii pentru paza contra incendiilor


• Norme generale de protecţia incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi
instalaţiilor aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr.290/ 1977, completate cu Norme Gene-
rale de Protecţie Împotriva Incendiilor, aprobate prin Decretul 290/ 1977( A ), completate prin
Ordinul comun al M.I şi M.L.P.A.T nr. 381 şi 1219/ MC din 1994 ( B ).
• Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile din ramura energiei electri-ce
şi termice PE 009/ 1981( republicat în 1985 ).
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

• Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea şi stingerea incendiilor nr.232/ 1974 re-
publicat în 1978.
• Hotărârea Guvernului României nr.51/ 1992 - 616/ 1993 privind unele măsuri pentru îmbu-
nătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
▪ Normativul P118/1999

1.2.4 Domenii de încadrare


 Categoria de importanţă : II - conform STAS 10100 / 1975.
 Domenii de verificare conform H.G.R. 731/ 14.01.1991: A; B; C; D; E; F.

1. 3 MOSTRE SI TESTĂRI
Înainte de livrarea oricăror materiale la şantier se vor pune la dispoziţia consultantului
spre aprobare următoarele mostre:
- ţevi STAS 404/2 - 1987;
- ţevi STAS 404/3 - 1987 OLT 35 KII, executate în condiţii generale de calitate
conform STAS 8184 - 1987;
- flanşe din oţel rotunde, plate Pn 6, STAS 8015 ;
- robinet cu sertar din oţel , Pn 6, STAS 1054 ;
- robinet cu sferă Pn 6, Pn 25 bar;
- grund roşu oxid G 735 - 4;
- termoizolaţii conducte (cochilii);
- manometre 0÷6 bar, termometre 0÷100°C, termomanometre;
- supape de siguranţă cu arc Pn 6 bar
Prin aprobarea mostrelor de către consultant se înţelege şi aprobarea materialului necesar
pentru lucrările de sudură,finisaje,izolaţii,etc.

1. 4 MATERIALE SI PRODUSE
Materialele utilizate vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului şi vor avea
caracteristicile şi toleranţele prevăzute în standardele de stat sau în normele interne ale
unităţilor producătoare. De asemenea,pentru utilaje se vor prezenta agrementările necesare conform
prevederilor legale (I.S.C.I.R., M.L.P.A.T., B.R.M.L., etc.).

1. 5 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Înaintea punerii în operă, toate materialele se vor supune unui control vizual pentru a
se constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic şi calitativ, se vor remedia
defecţiunile respective sau se vor înlocui toate aparatele şi materialele care nu pot fi aduse în
starea corespunzătoare prin remediere.
La aparatele de măsură şi control se vor verifica existenţa sigiliului şi a buletinului de
verificare emis de biroul de metrologie.
Păstrarea materialelor se va face în depozitele de materiale ale şantierului , cu
respectarea normelor de prevenire a incendiilor în vigoare. Depozitarea ţevilor din oţel se face
în rastele. Ele se stivuiesc bucată cu bucată în compartimentele rastelului sau în legături când
şantierul este dotat cu mijloace proprii de transport intern.
Robineţii, armăturile speciale, fitingurile şi piesele din oţel se depozitează pe sortimen-
te,tipodimensiuni, într-un compartiment cu destinaţie precisă. Materialele ce se deteriorează la
umiditate sau radiaţii solare (armături fine,echipamente cu motoare electrice,aparate de măsură şi
control), se vor păstra în magazii închise.
Materialele mai rezistente la agenţii climatici ( armături ,confecţii metalice ,etc. ) se vor
depozita sub şoproane şi vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilenă.Cele asupra cărora
condiţiile atmosferice nu au practic influenţă nefavorabilă, se vor depozita în aer liber în stative
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate în acest scop, cu respectarea
normelor specifice de tehnica securităţii muncii.
Manipularea materialelor se va face astfel încât acestea sa nu se deterioreze, dându-se o atenţie
deosebită celor casante sau uşor deformabile.

1. 6 EXECUŢIA LUCRĂRILOR
Execuţia lucrărilor de instalaţii termice începe după terminarea lucrărilor de construcţii
şi asigurarea cu materialele şi utilajele ce urmează a fi puse în operă.

1.6.1 Montarea conductelor


Lucrările de montaj vor începe numai după stabilirea întregului traseu ( prezent în
planul orizontal şi schema verticală ) şi când se va consemna de către proiectant, beneficiar şi
executant că acesta este conform proiectului.
Antrepenorul general răspunde de alegerea procedeelor tehnologice de execuţie şi de
materialele aprovizionate.În acest sens se va solicita fabricii furnizoare de ţevi să livreze
materialul însoţit de certificatul de calitate conform obligaţiilor pe care le are, în care vor fi
indicate următoarele :
→ compoziţia chimică
→ proprietăţi fizico - chimice
→ starea de tratament termic
→ categoria ţevii ( marca )
→ simbolul materialului
Înainte de începerea montajului toate materialele vor fi verificate în ce priveşte
aspectul, dimensiunile, marcajul şi certificatele de calitate ,dacă sunt prevăzute în documentaţia de
execuţie şi corespund prevederilor instrucţiunilor I.S.C.I.R. C 15.
Prin indicaţiile date de proiectant privind modul de montare a conductelor, executantul
trebuie să ia la cunoştiinţă din start de condiţiile care îi permit să înceapă această operaţiune.
Legat de aceasta, el este obligat să realizeze cu anticipaţie următoarele :
 să fie autorizat I.S.C.I.R. în conformitate cu prescripţiile tehnice I.S.C.I.R CR
20, să aibă autorizaţie de execuţie în conformitate cu Anexa E din prescripţii ;
 în conformitate cu prescripţiile tehnice I.S.C.I.R. CR 20, art.12 alin. e, să
aibă aprobat, de organele teritoriale I.S.C.I.R., procedeul de sudare omologat în conformitate cu
prescripţiile tehnice CR 7 ;
 procedeul omologat de sudare trebuie să ţină seama de condiţiile de material
prescrise de proiectul de execuţie ;
 să elaboreze o fişă tehnologică proprie de montare a conductelor , cu
respectarea obligatorie a prescripţiilor ISCIR C 15 şi a indicaţiilor de execuţie date de proiectant ;
 să aibă sudori autorizaţi ISCIR ,în conformitate cu prescripţiile tehnice, pentru
execuţia de suduri conform C 15 ;
 să se realizeze probă martor de sudură.
Îmbinarea prin sudură ( C 15 ) pentru conducte, la conducte cu grosimea peretelui sub 4
mm , se va realiza în formă de “I”, iar cu grosimi mai mari în formă de “V”. La îmbinările
prin flanşe pentru temperaturi până la 100°C, etanşarea se face cu garnituri confecţionate din
carton STAS 1733 unse cu pastă de miniu de plumb sau grafit îmbibat cu ulei de in fiert.
Schimbările de direcţie se realizează prin fitinguri filetate şi coturi sau curbe
sudate.Coturile sudate se execută conform STAS 8805 şi STAS 8807/2.
Racordarea ţevilor cu dimensiuni diferite se va executa prin asigurarea continuit ăţii
generatoarei superioare a conductelor montate pe orizontală şi coaxialitatea conductelor verticale.
Ţevile asamblate în tronsoane mai lungi nu trebuie supuse la lovituri şi nu este admisă
o săgeată mai mare de 0,5 % din lungimea cuprinsă între două puncte de susţinere consecutive.
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

La îmbinarea cap la cap se va examina riguros interiorul ţevii şi se vor elimina


corpurile străine. Nu se admit suduri în dreptul suporţilor, iar între două cordoane distanţa nu
trebuie să fie mai mică de 50 mm.
Conductele se vor curăţii cu peria de sârmă după care se vor grundui cu miniu de
plumb. Aplicarea stratului de grund se va face numai după îndepărtarea completă a stratului de
rugină.
Lucrările de termoizolaţii se vor executa conform normativului C 107 “Normativ pentru
proiectarea, executarea şi recepţionarea izolaţiilor termice la construcţii civile şi industriale şi C 142.
Se va avea în vedere susţinerea structurii de izolaţie contra lunecării specifice a
conductelor verticale sau oblice indiferent de diametru sau grosimea stratului de termoizolaţie,
cu ajutorul materialelor prevăzute de furnizorul cochiliilor termoizolante.

1.6.2 Montarea armăturilor


Toate armăturile se vor monta în poziţia “închis”. Se va asigura paralelismul între
flanşele conductelor şi cele ale armăturilor.
Îmbinarea conductelor cu armăturile se face prin mufe sau flanşe. La îmbinarea prin
filet înşurubarea se realizeaza la cel puţin jumătate şi cel mult trei sferturi din lungimea
filetului.
Toate armăturile folosite pe traseul agentului termic primar trebuie să fie însoţite de
certificate de calitate emise de către uzina producătoare.Aceste armături, înainte de montarea lor
se vor curăţi şi verifica (obligatoriu) la standul de probă. Verificarea se va realiza din ambele
părţi ale sertarului sau ventilului, pentru două cazuri :
- cazul 1 - cu sertarul ( ventilul ) coborât ( închis )
- cazul 2 - cu sertarul ( ventilul ) ridicat ( deschis )

1.6.3 Executarea sudurilor


operatiuni pregatitoare
Suprafeţele care urmează a fi sudate se vor curăţa în prealabil în mod corespunzător, în
conformitate cu tehnologia de execuţie, pentru a asigura calitatea necesară îmbinărilor sudate. Se
controlează ţevile care urmează să fie îmbinate în tronsoane, dacă nu au marginile deformate sau
ovalizate.
Capetele ovalizate sau deformate se vor înlătura prin tăiere cu flacără oxiacetilenică. Se va
respecta geometria şi dimensiunile rosturilor la îmbinarea prin sudură conform prevederilor STAS
662; STAS 6726; STAS 7502; STAS 8958; STAS 8456.
Pregătirea rosturilor pentru sudura cap la cap sau în V se face conform STAS 6664.
Şanfrenarea capătului de ţeavă care urmează a fi îmbinat prin sudură se va face conform
STAS la un unghi de 30 grade.Deschiderea rostului va fi de 1÷ 3 mm.,iar înălţimea neteşită a rostului
va fi de 2 mm.
Pentru îndepărtarea bavurilor se vor folosi polizoare de mare turaţie care cu ajutorul
discurilor abrazive vor crea condiţii de şanfren corespunzătoare.
După curăţire,distanţare şi aliniere,cele două ţevi se solidarizează între ele prin patru puncte de
sudură situate diametral opus.

sudarea propriu-zisă
Tehnologia de sudare pentru conductele de apă fiebinte trebuie să fie elaborate pe baza
procedeelor de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor I.S.C.I.R., CR 7.
Lucrările de sudare se vor executa numai la o temperatură a mediului ambiant de cel
puţin 0°C şi după ce s-au verificat cu anticipaţie certificatele de calitate ale materialelor şi că
procedeul omologat de sudare a conductelor corespunde calitativ, probându-se în acest mod că
materialul de bază şi de adaos este cel din fişa omologată.
Pentru asigurarea corespondenţei electrozilor cu caracteristicile materialului tubular şi cu
condiţiile de sudare(caracterul învelişurilor,poziţia de sudare,felul şi intensitatea curentului) este
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

necesară consultarea STAS 7240 “Electrozi înveliţi pentru sudarea oţelurilor carbon şi slab aliate” cât
şi a Fişei tehnice elaborate de uzina producătoare referitoare la caracteristicile tehnice ale mărcii
electrozilor.
Clasa de calitate a sudurii va fi II pentru care se impune folosirea de sudori autoriza ţi
I.S.C.I.R., conform prevederilor din prescripţiile tehnice C 15.
Materialul de adaos folosit la sudare trebuie să fie însoţit de buletinul de calitate emis
de producător şi să corespundă în ceea ce priveşte condiţiile tehnice, regulile pentru verificarea
calităţii, marcarea, livrarea şi documentele prevăzute în prescripţiile IS.C.I.R.
Depozitarea electrozilor se va face în locuri uscate, ferite de umezeală, fiind interzisă
sudarea cu electrozi umezi.Se recomandă dotarea punctelor de lucru cu cuptoare de uscat
electrozi, iar păstrarea acestora de către sudori, în timpul execuţiei sudurilor, se va face în teci
capsulate, de regulă metalice spre a se mai încălzi la flacăra oxiacetilenică. Electrodul, la primul
contact cu materialul de bază, pentru o sudură de calitate trebuie să aibă o temperatură de minim
70÷80°C.
Întrucât cele mai frecvente suduri sunt de tip electric,se vor da c âteva indicaţii pentru sudarea
electrică.
Sudarea electrică se utilizează la ţevi cu conţinut de carbon de 0,26 %,folosind material de
aport electrozi corespunzători oţelului şi felului curentului electric de sudat.
Astfel, rezistenţa la tensiune şi conţinutul de carbon al electrodului trebuie să fie acelaşi cu al
ţevii.
Curentul poate fi alternativ sau continuu,după aparatul de sudură disponibil. Pentru sudură se
vor utiliza electrozi conform STAS 1125/2-1981,de tipul F.51.E1.
Grosimea electrozilor se va alege în funcţie de grosimea peretelui ţevii,după cum urmează :

Grosime perete [mm.] 3÷4 4÷7 7 ÷ 10


Diametru electrod 3,25 3,25 ÷ 4 3,5 ÷ 5

Dacă suprafeţele de sudat sunt curăţate la luciu metalic, se trece la aplicarea primului strat de
sudură electrică, de 3,25 mm. de la fundul teşiturilor, prin la deplasarea în zig-zag a electrodului de pe
un cap la celălalt.Grosimea acestui strat nu va depăşi 3 mm.
Stratul trebuie să fie uniform şi total fără pori, incluziuni, zgură, fisuri sau crăpături, cu
marginile fără praguri de metal.După încheierea stratului,sudorul îndepărtează prin uşoară ciocănire
zgura şi curăţă prin frecare cu peria de sârmă stratul aplicat şi topiturile.
Dacă se observă pori, goluri, zgură sau alte defecte pe o lungime de minim 20 mm, pe fiecare
parte a defectului, stratul depus se taie cu dalta şi se reface corect. Straturile următoare se aplică în
acelaşi mod,cu primul strat, însă cu electrozi mai groşi.
La sudarea ţevilor de oţel având marca OLT 35, ca material de aport se va folosi :
- sârmă de oţel pentru sudare STAS 1126, mărcile S 10,S 10X, sau S 10 XIX;
- electrozi înveliţi pentru sudare STAS 1125/6 grupa I
Materialul de adaos, după sudare, trebuie să fie compact, să nu fie poros, să nu
prezinte fisuri sau crăpături de-a lungul cordonului de sudură, verificarea înbinărilor sudate
executându-se potrivit prevederilor ISCIR CR 20 .Îmbinările sudate vor fi poansonate de sudorul
care le-a executat , cu poansoan ce poartă indicativul acestuia, emis de I.S.C.I.R.

1.6.4 Verificarea execuţiei la traseul conductei


Întreprinderile de montaj sunt obligate să supună conductele sau elementele acestora
verificării organelor I.S.C.I.R. sau personalului propriu , autorizat în acest scop de I.S.C.I.R., în
conformitate cu prescripţiile tehnice .
Verificarea montajului de către organele I.S.C.I.R. sau de către personalul autorizat de
acesta, nu scuteşte întreprinderea de montaj de răspunderea pentru nerespectarea prevederilor
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

prescripţiilor şi a documentaţiei de execuţie precum şi pentru eventualele defecte de execuţie


apărute ulterior.
Verificarea îmbinărilor sudate va cuprinde :
 examinarea exterioară
 încercări distructive
 examinări nedestructive
 încercarea la presiune hidraulică, redată în detaliu în prescripţiile ISCIR C15-
1984.
Controlul şi verificarea calităţii sudurilor cap la cap se execută conform prevederilor
normativului I - 27, prin gamagrafierea sudurilor în procent de 50 %, la clasa II, 25% la clasa III şi
10% la clasa IV.
Numărul exact de examinări nedistructive în timpul execuţiei se va stabili prin proiect
( a se vedea partea economică ) şi se vor executa la coturi, ramificaţii, reducţii, suduri de
poziţie.Examinările nedestructive ale îmbinărilor sudate se vor efectua în conformitate cu
prescripţiile tehnice I.S.C.I.R. CR 20, care prin modul de interpretare a filmelor, asigură suduri
de calitatea a II-a.
Analiza rezultatelor nedestructive trebuie să se efectueze de cadre calificate şi
autorizate în conformitate cu prescripţiile tehnice CR 11 ;

1.7 PROBE, CONDIŢII DE RECEPŢIE


La terminarea completă a lucrărilor de montaj, instalaţiile termomecanice din centrala termică,
în vederea punerii în funcţiune şi recepţionării lor , se supun la următoarele probe :

1.7.1 Proba de etanşeitate


La instalaţiile de încălzire cu apă caldă, proba de etanşeitate se efectuează supunând
instalaţia în ansamblu la presiunea de încercare. Proba de etanşeitate sau proba la rece are drept
scop verificarea hidraulică , la temperatura ambiantă, a rezistenţei şi etanşeităţii elementelor
instalaţiei. În acest scop, instalaţia completă se supune unei presiuni de încercare în general de 6
bari, aceasta fiind presiunea maximă admisibilă de funcţionare a radiatoarelor .
Pentru proba hidraulică instalaţia trebuie mai întâi pregătită. Vasele de expansiune se
deconectează de la instalaţie şi în locul lor ,la capătul conductei se montează o mufă prevăzută
cu robinet pentru evacuarea aerului.
La umplerea cu apă a instalaţiei, toate robinetele instalaţiei trebuie să fie deschise, apoi
se va începe umplerea cu apă, operaţia desfăşurându-se încet pentru ca tot aerul din instalaţie să
se elimine, altfel s-ar forma pungi de aer. Se recomandă ca umplerea cu apă să se facă prin
conducta de întoarcere a instalaţiei, întrucât în acest mod aerul din instalaţie se eva-cuează mai
bine.
În timp ce instala ţia se umple cu apă, echipele de instalatori trebuie să controleze atenţi
conductele, pentru identificarea eventualelor neetanşeităţi.
După ce s-a umplut cu apă şi după ce s-au remediat toate defectele de etanşeitate
constatate, se închid dispozitivele de dezaerisire şi se ridică presiunea din instalaţie până la
atingerea valorii de încercare. Măsurarea presiunii de probă va începe dupa cel putin 3 ore de la
punerea instalatiei sub presiune şi se va face cu un manometru înregistrator sau cu manometru
indicator cu clasa de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.
Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare dacă pe toată durata probei,
manometrul nu a indicat variaţii de presiune şi dacă la instalaţie nu se constată fisuri, crăpături
sau scurgeri de apă la îmbinări şi presgarnituri, completându-se un proces verbal (Anexa 7 din
Normativul I 13 /1 –2002.
În cazul constatării unor scăderi de presiune sau a defecţiunilor enumerate mai sus, se
va proceda la remedierea acestora şi se va repeta proba. După executarea probei, golirea
instalaţiei de apă este obligatorie.
Proba la rece se execut ă înainte de finisarea elementelor instala ţiei ( vopsitorii, izolări
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

termice, etc. ), de închiderea lor în canale nevizitabile, de înglobarea lor în elementele de


construcţie şi finisarea acestora. De asemenea ,ea se va executa doar în perioadele de timp cu
temperaturi ambiante mai mari de + 5°C.

1.7.2 Proba de funcţionare la cald


Proba la cald are drept scop verificarea etanşeităţii, a modului de comportare a
elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare şi a circulaţiei agentului încălzitor. Ea se va
efectua în prezenţa conducerii tehnice a şantierului şi a delegatului beneficiarului, rezultatele
consemnându-se într-un proces verbal – anexa 8 din I 13/1.

1.7.3 Proba de eficacitate


Se efectuctuează proba de eficacitate a instalaţiei pentru a verifica dacă instalaţia
realizează parametrii prevăzuţi în proiect. Ea se execută cu întreaga instalaţie în funcţiune şi numai
după terminarea lucrărilor de modificare a construcţie clădirii.
Pentru ca verificarea să fie cât mai concludentă, se va alege o perioadă rece, când
solicitarea instalaţiei se apropie cât mai mult de capacitatea ei maximă. În orice caz,
temperaturile exterioare în momentul efectuării acestei probe trebuie să fie sub 0°C şi valoarea
lor medie zilnică din timpul probei să nu varieze cu mai mult de ± 3°C faţă de temperatura
exterioară medie a celor două zile precedente.
În cazul când condiţiile de mai sus nu sunt realizate, recepţia instalaţiei de încălzire se
face fără această probă, care se amână în perioada de garanţie a instalaţiei.
Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisf ăcătoare, dacă temperaturile
aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la - 1°C până la + 2°C .
Rezultatele verificărilor şi ale încercărilor se consemnează într-un proces verbal de recepţie.

1.7.4 Recepţia preliminară


După terminarea completă a lucrărilor de construcţii, instalaţii,efectuarea probelor, curăţirea
obiectivului, îndepărtarea resturilor de materiale,se execută recepţia lucrărilor. Proba constă în
verificarea fizică generală a execuţiei lucrărilor tehnice aferente instalaţiilor, controlându-se prin
sondaj lucrările la care nu există un proces verbal de constatare a calităţii lor şi la cerere cele
care au făcut obiectul unor verificări pe faze.
Se va verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de aspect şi calitate a execuţiei, precum şi
a condiţiilor de funcţionare. Dacă comisia de recepţie face observaţii în procesul verbal de recepţie
( anexa 2 – I 13/1) privind calitatea unor lucrări, acestea vor fi remediate de constructor.
Dacă nu sunt obiecţiuni şi recepţia este semnată de toate părţile interesate, obiectivul se
preia de beneficiar, urmând ca după perioada de garanţie să aibă loc recepţia finală.

Verificat, Întocmit,
ing. Martin Marcel ing. Băneasă Arsenica
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

LISTA UTILAJELOR
Poz.

Utilaj Nr. Parametrii


Buc.
0 1 2 3
1. Pompa centrifugă cu reglaj electronic, 3 Conform Specificaţie tehnică
rotor uscat, în construcţie Inline pentru nr.1
montaj pe conductă, cu convertizor de
frecvenţă integrat pentru reglaj
electronic pentru presiune diferenţială
constantă (dp-c)
2. Tablou de control electronic al 1 Conform Specificaţie tehnică
pompelor cu convertizor de frecvenţă nr.2
pentru controlul pompelor la dp-c sau
dp-v, pentru controlul a până la 4
pompe, putere nominală până la 22 kW,
domeniul de reglare 40-100% cu
protecţie integrală a motoarelor şi
traductor de presiune diferenţială.

Întocmit
ing. Băneasă Arsenica
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

ANTEMĂSURĂTOARE
- devieri conducte de termoficare – INSTALAŢII-

Nr. Simbol Denumire articol Um. Cant.


crt.
0 1 2 3 4
1 IZJ10A1 Desfacerea protecţiei din tablă a izolaţiilor termice mp 112
2 IZJ12A1 Desfacerea izolaţiilor termice la conducte mp 112
3 RPIC72M1 (asim) Tăiere cu flacăra oxiacetilenică a ţevii de oţel fără sudură pentru buc 10
magistrale de termoficare, având 108 x 4 mm.
4 RPIC72T1 (asim) Tăiere cu flacăra oxiacetilenică a ţevii de oţel fără sudură pentru buc 12
magistrale de termoficare, având 168 x 8 mm.
5 RPIC72Y1 (asim) Tăiere cu flacăra oxiacetilenică a ţevii de oţel fără sudură pentru buc 14
magistrale de termoficare, având 273 x 10 mm.
6 RPIC72W1(asim) Tăiere cu flacăra oxiacetilenică a ţevii de oţel fără sudură pentru buc 12
magistrale de termoficare, având 377 x 10 mm.
7 RPIC59M1 (asim) Demontarea ţevii de oţel fără sudură, montată prin sudură în conducte m 20
magistrale de termoficare amplasate pe stâlpi, având 108 x 4 mm
8 RPIC59T1 (asim) Demontarea ţevii de oţel fără sudură, montată prin sudură în conducte m 25
magistrale de termoficare amplasate pe stâlpi, având 168 x 8 mm
9 RPIC59Y1 (asim) Demontarea ţevii de oţel fără sudură, montată prin sudură în conducte m 25
magistrale de termoficare amplasate pe stâlpi, având 273 x 8 mm
10 RPIC59Z1 (asim) Demontarea ţevii de oţel fără sudură, montată prin sudură în conducte m 20
magistrale de termoficare amplasate pe stâlpi, având 377 x 10 mm
11 M1L03B1 Analiza defectoscopică prin gama grafiere a sudurilor conductelor având buc 16
108....219 mm.
12 M1L03C1 Analiza defectoscopică prin gama grafiere a conductelor având buc 10
245...273 mm.
13 M1L05D1 Analiza defectoscopică prin gama grafiere a conductelor având 325...377 buc 6
mm.
14 RPIA85C1-asim. Demontare separator de impurităţi D. 300 mm. buc 1
15 RPIA86C1-asim. Revizuire separator de impurităţi D. 300 mm. buc 1
16 RPIA70C1 Înlocuire separator de nămol pt. install. încălzire centrală record la buc 1
reţeaua termoficare cu D 300 mm.
17 RPIA58E1 Demontare distrib. ţeavă constr. 351 x 9 – 462 x 10 mm buc. 2
18 TFA01C1-0473 Conductă de oţel montată, inclusiv proba de presiune la rece, proba de m 50
3114931 etanşeitate şi proba complexă cu fluid în circulaţie, până la 1 m adâncime,
3 m înălţime cu diametrul nominal de 100 mm.
19 TFA01D2-0486 Conductă de oţel montată, inclusiv proba de presiune la rece, proba de m 41
3116020 etanşeitate şi proba complexă cu fluid în circulaţie, până la 1 m adâncime,
3 m înălţime cu diametrul nominal de 150 mm.
20 TFA01F2-0491 Conductă de oţel montată, inclusive proba de presiune la rece, proba de m 41
3116654 etanşeitate şi proba complexă cu fluid în circulaţie, până la 1 m adâncime,
3 m înălţime cu diametrul nominal de 250 mm.
21 TFA01F2-0495 Conductă de oţel montată, inclusiv proba de presiune la rece, proba de m 20
3116800 etanşeitate şi proba complexă cu fluid în circulaţie, până la 1 m adâncime,
3 m înălţime cu diametrul nominal de 300 mm.
22 TFA01G2-0498 Conductă de oţel montată, inclusiv proba de presiune la rece, proba de m 4
3116989 etanşeitate şi proba complexă cu fluid în circulaţie, până la 1 m adâncime,
3 m înălţime cu diametrul nominal de 350 mm.
23 TFA01C1-0473 Conductă de oţel montată suprateran, între 3 - 15 m. înălţime, inclusiv m 20
3114931 proba de presiune la rece, proba de etanşeitate şi proba complexă cu fluid
în circulaţie, având diametrul nominal de 100 mm.
24 TFA01D1-0482 Conductă de oţel montată suprateran, între 3 - 15 m. înălţime, inclusiv m 5
3115985 proba de presiune la rece, proba de etanşeitate şi proba complexă cu fluid
în circulaţie, având diametrul nominal de 150 mm.
0 1 2 3 4
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

TFA01F2-0491 Conductă de oţel montată suprateran, între 3 - 15 m. înălţime, inclusiv m 5


25 3116654 proba de presiune la rece, proba de etanşeitate şi proba complexă cu fluid
în circulaţie, având diametrul nominal de 250 mm.
26 TFA01F2-0493 Conductă de oţel montată suprateran, între 3 - 15 m. înălţime, inclusiv m 5
3116783 proba de presiune la rece, proba de etanşeitate şi proba complexă cu fluid
în circulaţie, având diametrul nominal de 300 mm.
27 TFA01H2-0498 Conductă de oţel montată suprateran, între 3 - 15 m. înălţime, inclusiv m 5
3116989 proba de presiune la rece, proba de etanşeitate şi proba complexă cu fluid
în circulaţie, având diametrul nominal de 350 mm.
28 TFA09A1-0004 Montat suport mobil gata confecţionat amplasat 1 m adâncime, 3m Kg. 80
înălţime până la 5 kg.
29 IC01A1-0011 Ţeavă instalaţii neagră FL+MF pentru racordare traductor de presiune m 5
(asim) diferenţială
30 TFA09B2 -0003 Montat suport mobil gata confecţionat amplasat 1-3 m adâncime, 3-15 m Kg. 80
înălţime între 5-10 kg.
31 TFA1 0A1 (asim) Punct fix pt. limit. dilat. 1 m adânc., 3 m înălţ. 10 kg 2
32 TFA1 0A2 Punct fix pt. limit. dilat. 1-3 m adânc., 3-15 m înălţ. 10 kg 2
33 RPID11B1 Revizuire robinet cu ventil, din fontă, cu flanşe de 40-65 mm buc. 10
34 RPID11C1 Revizuire robinet cu ventil, din fontă, cu flanşe de 80-125 mm buc. 10
35 RPID11D1 Revizuire robinet cu ventil, din fontă, cu flanşe de 150-300 mm buc. 5
36 TFB01F1 - 0090 Montat robinet cu obturator sferic pentru aerisire şi goliri, din oţel, până buc. 6
(asim) la Pn 25, suprateran până la 3 m înălţime, având diametrul nominal de
100 mm.
37 TFB01F1 - 0090 Montat robinet cu obturator fluture pentru închidere, din oţel, până la Pn buc. 6
(asim) 25, suprateran până la 3 m înălţime, având diametrul nominal de 100
mm.
38 TFB01K1 - 0110 Montat robinet cu obturator fluture pentru închidere, din oţel, până la Pn buc. 4
(asim) 25, suprateran până la 3 m înălţime, având diametrul nominal de 300
mm.
39 ID13D1 – (asim.) Robinet de reţinere cu două clape, Dn 100 mm. buc. 3
40 TFB03F1 - 0046 Montat pe conductă flanşe rotundă plată pentru sudare amplasată buc 12
suprateran până la 3 m. înălţime având diametrul nominal de 100 mm.
41 TFB03I1 - 0048 Montat pe conductă flanşe rotundă plată pentru sudare amplasată buc 4
suprateran până la 3 m. înălţime având diametrul nominal de 150 mm.
42 TFB03J1 - 0049 Montat pe conductă flanşe rotundă plată pentru sudare amplasată buc 4
4408511 suprateran până la 3 m. înălţime având diametrul nominal de 250 mm.
43 TFB03K1 - 0050 Montat pe conductă flanşe rotundă plată pentru sudare amplasată buc 8
4408729 suprateran până la 3 m. înălţime având diametrul nominal de 300 mm.
44 TFB03L1 - 0051 Montat pe conductă flanşe rotundă plată pentru sudare amplasată buc 4
4408975 suprateran până la 3 m. înălţime având diametrul nominal de 350 mm.
45 TFB03K2 - 0050 Montat flanşe rotundă plată pentru sudare pe conductă amplasată adânc buc 2
1- 3 m şi înălţime 3-15 m, având diametrul nominal de 300 mm.
46 TFB05F1 Îmbinarea flanşelor, până la Pn25, prin şuruburi amplasate suprateran buc 12
până la 3 m. înălţime, având diametrul nominal de 100 mm.
47 TFB05H1 Îmbinarea flanşelor, până la Pn25, prin şuruburi amplasate suprateran buc 4
până la 3 m. înălţime, având diametrul nominal de 150 mm.
48 TFB05J1 Îmbinarea flanşelor, până la Pn25, prin şuruburi amplasate suprateran buc 4
până la 3 m. înălţime, având diametrul nominal de 250 mm.
49 TFB05K1 Îmbinarea flanşelor, până la Pn25, prin şuruburi amplasate suprateran buc 8
până la 3 m. înălţime, având diametrul nominal de 300 mm.
50 TFB05L1 Îmbinarea flanşelor, până la Pn25, prin şuruburi amplasate suprateran buc 4
până la 3 m. înălţime, având diametrul nominal de 350 mm.
51 TFB05K2 Îmbinarea flanşelor, până la Pn25, cu şuruburi adâncime 1- 3 m şi buc 2
înălţime 3-15 m, având diametrul nominal de 300 mm.

0 1 2 3 4
TFA02C1-0104 Cot sau reducţie gata confecţionată montat pe conductă până la 1 m buc 10
52
adâncime , 3 m înălţime, cu Dn 100
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

53 TFA02D1-0141 Cot sau reducţie gata confecţionată montat pe conductă până la 1 m buc 8
adâncime , 3 m înălţime, cu Dn 150
54 TFA02F1-0179 Cot sau reducţie gata confecţionată montat pe conductă până la 1 m buc 8
adâncime , 3 m înălţime, cu Dn 250
55 TFA02G1-0002 Cot sau reducţie gata confecţionată montat pe conductă până la 1 m buc 6
adâncime , 3 m înălţime, cu Dn 300
56 TFA02G2-0002 Cot sau reducţie gata confecţionată montat pe conductă la adâncime 1 m buc 2
– 3m, înălţime 3 m – 15 m, cu Dn 300
57 TFC02C1 Spălarea hidropneumatică a conductelor Dn 100 mm. m 50
58 TFC02D1 Spălarea hidropneumatică a conductelor Dn 150 mm. m 42
59 TFC02F1 Spălarea hidropneumatică a conductelor Dn 250 mm. m 42
60 TFC02G1 Spălarea hidropneumatică a conductelor Dn 300 mm. m 18
61 TFC02H1 Spălarea hidropneumatică a conductelor Dn 300 mm. m 4
62 TFD01A1 - 0008 Manometru montat pe conductă buc 12
63 TFD01B1 - 0004 Termometru montat pe conductă buc 8
64 TFD04C1 Pretensionarea compensatoarelor, având diametrul nominal de 100 mm. buc 2
65 TFD04D1 Pretensionarea compensatoarelor, având diametrul nominal de 150 mm. buc 2
66 TFD04F1 Pretensionarea compensatoarelor, având diametrul nominal de 250 mm. buc 2
67 TFD04G1 Pretensionarea compensatoarelor, având diametrul nominal de 300 mm. buc 2
68 TFD04H1 Pretensionarea compensatoarelor, având diametrul nominal de 350 mm. buc 1
69 IZJ07B1 Grunduirea conductelor şi aparate cu grund de miniu de plumb în două mp 78
straturi
70 IZH22A1 – 0012 Izolarea conductelor şi coturilor cu cochilii din vată minerală gata mp 77
(asim) confecţionate cu grosimea de 50 mm. executată într-un strat,
circumferinţa conductei peste termoizolaţie peste 50cm.
71 IZH22A1 – 0043 Izolarea conductelor şi coturilor cu cochilii din vată minerală gata mp 74
(asim) confecţionate cu grosimea de 100 mm. executată într-un strat,
circumferinţa conductei peste termoizolaţie peste 50cm.
72 IZH18C1 - 0012 Izolarea pieselor speciale (armături) cu carcasă demontabilă din tablă mp 76
zincată de 0,8 mm. grosime prevăzute cu material termoizolant din vată
minerală cu grosimea de 40 mm., suprafaţa carcasei peste 0,5 mp. format
simplu.
73 IZH18C1-0012 Protecţia termoizolaţiei la conducte magistrale de termoficare şi piese mp 241
(asimilat) speciale, cu tablă zincată executată în dublu falţ longitudinal şi
suprapunerile transversale ziguite din tablă zincată de 0,5 mm. grosime,
confectionare.
74 IZI08C1 Protecţia termoizolaţiei la conducte magistrale de termoficare şi piese mp 241
speciale, cu tablă zincată executată în dublu falţ longitudinal şi
suprapunerile transversale ziguite din tablă zincată de 0,5 mm. grosime,
confectionare.
75 IZI08C2 Protecţia termoizolaţiei la conducte magistrale de termoficare şi piese mp 241
speciale, cu tablă zincată executată în dublu falţ longitudinal şi
suprapunerile transversale ziguite din tablă zincată de 0,5 mm. grosime,
montare.
76 IZJ03A1 Susţinerea termoizolaţiei la conducte orizontale şi verticale cu inele mp 150
antitasante şi antiglisante

ÎNTOCMIT
ing. Băneasă Arsenica
S.C. I.P.H. Deva S.A. proiect nr. 8059 faza PT
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN ÎNLOCUIREA INSTALAŢIEI PENTRU POMPARE AGENT TERMIC PE CONDUCTA CRIŞCIOR - BRAD

ANTEMĂSURĂTOARE
- montaj utilaje – INSTALAŢIE DE POMPARE-

Nr. Simbol Denumire articol Um. Cant.


crt.
0 1 2 3 4
1 M1B11A1 Montaj: Pompa centrifugă cu reglaj electronic, rotor uscat, buc. 3
(ASIM)
în construcţie Inline pentru montaj pe conductă, cu
convertizor de frecvenţă integrat pentru reglaj electronic
pentru presiune diferenţială constantă (dp-c)
2 AtA01D1 Montaj: Tablou de control electronic al pompelor cu buc. 1
convertizor de frecvenţă pentru controlul pompelor la dp-c
sau dp-v, pentru controlul a până la 4 pompe, putere
nominală până la 22 kW, domeniul de reglare 40-100% cu
protecţie integrală a motoarelor.
3 AtB04L1 Montare traductor de presiune diferenţială cu amortizor de buc. 1
pulsaţii şi racord filetat.
4 AtC01A1 Montare prin intercalare traductor de presiune diferenţială buc. 1
cu diametrul nominal până la 50 mm.

ÎNTOCMIT
ing. Băneasă Arsenica

S-ar putea să vă placă și