Sunteți pe pagina 1din 13
R O M A N I A MINISTERUL EDUCA TIEI NATIONALE Str. Gen. Berthelot 28-30,

R

O

M

A

N

I

A

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura engleză

Programa

pentru

examenul de definitivare în învăţământ

obţinerea gradului didactic II

Tematica

pentru

obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442 / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU GRADUL I

Universităţile şi catedrele de specialitate care are drept de conducere a lucrărilor de gradul I, îşi vor asuma responsabilitatea în selectarea candidaţilor în funcţie de:

- competenţa profesională

- rezultatele în activitatea educativă

- pregătirea de specialitate.

Conducătorii de lucrări, în calitate de cadre didactice universitare, sunt abilitaţi să stabilească cerinţele unei lucrări ştiinţifice de gradul I.

PROGRAMA DE FORMARE CONTINUĂ

Obiective cadru

1. să conştientizeze propria nevoie de formare specifică /continuă;

2. să adapteze, să afle şi să aplice metode şi procedee didactice pentru folosirea eficientă a manualelor alternative;

3. să conceptualizeze efectele noii relaţii profesor-elev;

4. să-şi elaboreze propria strategie educaţională conform etapei de

dezvoltare profesională pe care a atins-o.

Furnizare de formare continuă vor face oferte de cursuri la CCD-uri în funcţie de obiectivele cadru menţionate.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa pentru examenele de definitivat şi titularizare Limba Engleză

I. Deprinderile de comunicare şi abordări metodice

A. OBIECTIVE

Candidaţii vor dovedi capacitatea de:

-

a realiza proiectarea didactică ;

-

a folosi metode variate şi adecvate de predare a capacităţilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale, folosind conţinuturile lingvistice de mai jos;

B.

CONŢINUTURI

1)Fonetică şi fonologie Sistemul fonologic al limbilor română şi engleză

Intonaţia: structură, sens, funcţie comunicativă

2)Morfologie

Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor

Categorii nominale:

(i) categoria de număr (clasificarea substantivelor după număr)

(ii) categoria de determinare (valorile articolului hotărât, nehotărât;

determinarea cu marca zero

Categorii verbale

(iii) categoria genului (marcarea morfologică, reguli de folosire) (i) categoria de timp

(ii) categoria de aspect (opoziţia perfectiv-imperfectiv; clasele

de verbe şi aspectul progresiv) (iii) categoria de mod (indicativ, subjonctiv) şi verbele modale (caracteristici morfologice, sintactice, semantice)

3)Sintaxa

Propoziţia simplă . Criterii de clasificare. Proprietăţi ale propoziţiei declarative, interogative şi exclamative Clasificarea sintactică a verbului: subcategorizarea (predicate de tip copulativ, tranzitive intranzitive) Relaţii gramaticale şi functii la nivelul propozitiei simple: particularităţi ale subiectului, obiectului direct, indirect şi prepoziţional ; numele predicativ; elementul predicativ suplimentar; atributul Pasivul în engleză şi română Construcţii dative

4)Sintaxa frazei

Fraza prin coordonare: aspecte semantico- pragmatice ale coordonării Fraza prin coordonare (i) Complementarea: ierarhia tipurilor de propoziţii completive şi introduse prin THAT, interogativa directă , completiva infinitivală , construcţiile cu gerunziu; (ii) Propoziţia relativă ca tip distinct de subordonare, propoziţii

înrudite (interogative şi “cleft”) Propoziţii circumstanţiale: clasificare după sens şi funcţie

5) Semantica şi lexicologie: stilistică şi pragmatică Metode structurale : analiza componenţială, analiza distribuţională.Metode ale semanticii cognitive. Teoria prototipului. Relaţii lexicale; organizarea lexiconului mental Limbaj figurativ şi figuri de stil Limbaje de specialitate, stiluri funcţionale Analiza discursului; analiza genurilor 6) Metodica predării limbii engleze ca limbă străină Teorii de învăţare a unei limbi străine Metode, procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine Predarea comunicativă . Tipuri de activităţi. Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză. Metode şi tehnici de evaluare a randamentului scolar; tipuri de teste. Tehnici de simulare în formarea şi dezvoltarea diferitelor deprinderi

II.Texte literare, contexte culturale şi predarea lor

A.

OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de :

-

a aborda temele generale de mai jos cu referire la operele incluse în bibliografie;

-

a utiliza corect termenii şi conceptele, noţiunile de teorie şi critică literară prin care un text la prima vedere se plasează în context istoric şi cultural;

-

a prezenta o metodă adecvată de a preda un text literar dat conform cu obiectivele programei şcolare;

-

a adecva predarea termenilor şi a conceptelor de teorie şi critică literară la diverse tipuri de clase

-

a conştientiza şi transmite atitudini culturale ( cultural awareness)

B.

TEME GENERALE

1.

Power/identity/love-games in Shakespeare’s plays

2.

Enlightenment ideas reflected in the English literature of the time

3.

Types of conflicts in English/American Romanticism

4.

The Victorian character: values in action

5.

Journeys into “the possible” in English and American literature

6.

Modernist and post-modernist approaches to reality

7.

The Puritan legacy and symbolic structures in American literature

8.

Representation of American myths

9.

Tradition and Innovation: an everlasting conflict

10.

Myths revisited in the 20 th century literature of English language

C. TERMENI , CONCEPTE, PRINCIPII DE COMPOZITIE

a)

termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural

-

curente literare: iluminism, romantism, realism, realism magic, naturalism,modernism, existenţialism, postmodernism, etc;

-

genuri literare; poezie, dramă, nuvelă, roman, non-fictiune;

b)

principii de compoziţie: subiect, temă, voce poetică, atmosferă, tonalitate, procedee stilistice( epitet, metaforă, metonimie, alegorie, simbol; modalităţi narative:

naraţiunea obiectivă, subiectivă, omniscienţa totală/partială, impersonalitate, construirea intrigii; tipologia personajelor ; motivarea social behavioristă/ psihologică; modalităţile retorice ale povestirii; timp, spaţiu, cauzalitate; structuri expresive dramatice caracteristice tragediei, comediei, melodramei; variante ale dialogului de la utopia comunicării ideale la jocurile de limbaj şi la blocaje din teatrul absurdului;

c)

perspective şi tonalităţi: tragism, patetism, comic,şi ludic, ridicol, burlesc,grotesc, sublim

d)

intenţionalitate şi limbaj; vocabularul poetic – sistem, repere în identificarea textului ca aparţinând unui anume artist, unui curent literar, etc.

Bibliografia critică (Cărţi marcate cu * sunt pentru definitivat; toate cărţile sunt recomandate pentru Gradul II)

Opere de referinţă ale autorilor incluşi în manuale:

Literatura britanică

W.Shakespeare: Sonnets (91, 66, 116 + other seven of your choice); Romep and Juliet,

Julius Caesar, Hamlet, A, Midsummer Night’s Dream. J.Swifft: Gulliver’Travels D.Defoe: Robinson Crusoe Jane Austen: Pride and Prejudice W.Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience W.Wordsworth: The selection in a recommended anthology S.T.Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner, Kubla Kbla Khan + the selection in a Recommended anthology P.B.Shelley: Ozymandias, Ode To The West Wind + the selection in a recommended Anthology G.G.Byron: Childe Harold’s Pilgrimage John Keats: To Autumn, Ode on A Grecian Urn, La Bekke Dame Sans Merci E.Bronte: Wuthering Heights Ch.Deckens: Great Expectations Th.Hardy: Tess of The D’Ubervilles/The Return of The Native Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland O.Wilde: The Importance of Being Earnest G.B.Shaw: Caesar and Cleopatra/The Devil’s Disciple J.Conrad: Heart of Darkness E.M.Forster: A Passage To India

H.James: The Portrait of A Lady V.Woolf: Mrs. Dalloway J.Joyce: A Portrait of The Artist as A Young Man T.S.Eliot: Waste Land/The Four Quartets Dylan Thomas: the selection in a recommended anthology W.Golding: Lord of The Flies John Osborne: Look Back in Anger

Literatura americană

Emily Dickinson. The selection in a recommended anthology Emerson. “Self-Reliance”, Essays W.Faulkner, Absalom, Absalom S.Fitzgerald. The Great Gatsby B.Franklin. Autobiography R.Frost: The seleciton in a recommended anthology Hawthorne. The Scarlet Letter E.Hemingway. The Old Man and the Sea, The The Killers, Cross Country Snow, The Short Happy Life of Francis Macomber Melville. Moby Dick A.Miller. Death of a Salesman E.O’Neill. Mourning Becomes Electra S.Plath: The selection in a recommended anthology E.A.Poe. El Dorado, The Tell-Tale Heart, The Raven E.Pound (“In a Station…”. “A Pact”). The seleciton in a recommended anthology W.Stevens: The selection in a recommended anthology M.Twain. Huckleberry Finn W.Whitman. Leaves of Grass (“Song of Myself”)

Antologii recomandate

The Norton Anthology of English Literature vol. I-II; I.A. Preda (coord.): An Anthology

of English Literature: The Neoclassic Age; The Age of Sentiment and Sensibility, The Romantic Age, TUB, 1990; M.Mitroiu (coord.): An Anthology of English Literature: The Modern Age, TUB, 1984; R.Kereaschi (ed.) Antologie de poezie sec. XX, TUB 1976; The Norton Anthology of American Literature; The Heath Anthology of American Literature; The American Tradition in Literature; The Prentice House Anthology; American Literature. The Makers and the Making; McMichael Anthology of American Literature; The Markers and the Making: Mc Michael Anthology of American Literature; Norton Anthology of Modern Poetry; Rodica Mihaila, 20 th Century American Poetry; R.Mihaila, Contemporary American Poetry.

Harmer,J 1983, The Practice of English Language Teaching. Longman Ur,P. 1988. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press Heaton,J. 1988. Classroom Testing.Longman Nunan,D. 1991. Language Teaching Methodology. Prentice Hall Krashen,S 1982, Principles and Practice in Second Language Acquisition, Pergamon *Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching

*Richards, J.1986. Approaches and Methods in Language Teaching.CUP Doff,A. 1988 Teach English (+Workbook) CUP Larsen-Freeman, D. 1986 Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford*Harmer, J. 1987. Teaching and Learning Grammar. Longman Stefănescu,I.1988 Eglish Morphology vol 1,2 TUB Şerban,D. 1982 English Syntax.TUB *Underwood, M.1989. Teaching Listening. Longman Ur, P. 1986. Teaching Listening Comprehension. Cambridge *Wallace, C.1992. Reading OUP *Nuttalll, C. 1982. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann

*Hedge, T. !988.Writing.OUP White, R. 1988. Process Writing. Longman Nolasco,R. 1987. Conversation. OUP Klippel, f.1983. Keep Talking. CUP Ur, P. 1981. Discussions that Work. CUP Gairns, R.et al. 1984. Working with Words. CUP Willis, D.1990. The Lexical Syllabus. Collins *Wright,T. 1987. Roles of Teachers and Learners. OUP *Byrne,D. 1987. Techniques for Classroom Interaction.Longman Hadfield, J.1990. Classroom Dynamics. OUP Underwood,M. 1987. Effective Class Management. CUP Heaton, J.B. 1975. Writing English Language Tests. Longman Underhill, N. 1987. Testing Spoken Language. CUP Weir, C. 1990. Communicative Language Testing.

Burgess,A.

Gower, R. 1990 Past into Present. Longman

Collie,J. & Slater,S. 1987. Literature in the Language Classroom. Cambridge

Lazar, G.

Graddol, D., Leith,D.& Swann,J. (series editors) 1996 Open University Press/Routledge ….English: history, diversity and change ….Using English: from conversation to canon ….Learning English: development and diversity ….Redisigning English: new texts, new identities Quirk,R. et al 1972 A Grammar of Contemporary English. Longman Leech, G. et al. 1975 A Communicative Grammar of English. Longman Anghelescu Irimia, M. 1999 Dicţionar de civilizaţie britanica. Humanitas Cunita, A. Draghiescu, J, Dorobat, D. &Popa, E. 1997 Predarea şi învăţarea limbilor străine în România în perspectivă europeană . Editura Alternative ( Agentia natională SOCRATES)

English Literature

Literature and language Teaching, Cambridge

Programa pentru examenele de gradul II Limba Engleză

I. Deprinderile de comunicare şi abordări metodice

A. OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de:

- realiza proiectarea didactică ;

a

- folosi metode variate şi adecvate de predare a capacităţilor de receptare şi producere

a

a

mesajelor scrise şi orale, folosind conţinuturile lingvistice de mai jos;

- a analiza si restructura proiecte didactice date (3) ( unul pentru predarea literaturii , unul focalizat pe dezvoltarea unor capacităti de comunicare şi unul de recapitulare şi evaluare )

B.CONŢINUTURI 1)Fonetică şi fonologie Sistemul fonologic al limbilor română şi engleză Intonaţia: structură, sens, funcţie comunicativă

2)Morfologie

Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor Categorii nominale: (i) categoria de număr (clasificarea substantivelor după număr) (ii) categoria de determinare (valorile articolului hotărât, nehotărât; determinarea cu marca zero

(iii) categoria genului (marcarea morfologică, reguli de folosire)

Categorii verbale

(i) categoria de timp

(ii) categoria de aspect (opoziţia perfectiv-imperfectiv; clasele

de verbe şi aspectul progresiv)

(iii) categoria de mod (indicativ, subjonctiv) şi verbele modale (caracteristici morfologice, sintactice, semantice)

3)Sintaxa

Propoziţia simplă . Criterii de clasificare. Proprietăţi ale propoziţiei declarative, interogative şi exclamative Clasificarea sintactică a verbului: subcategorizarea (predicate de tip copulativ, tranzitive intranzitive) Relaţii gramaticale şi functii la nivelul propozitiei simple: particularităţi ale subiectului, obiectului direct, indirect şi prepoziţional ; numele predicativ; elementul predicativ suplimentar; atributul Pasivul în engleză şi română Construcţii dative

4)Sintaxa frazei

Fraza prin coordonare: aspecte semantico- pragmatice ale coordonării

Fraza prin coordonare (i) Complementarea: ierarhia tipurilor de propoziţii completive şi introduse prin THAT, interogativa directă , completiva infinitivală , construcţiile cu gerunziu;

(ii) Propoziţia relativă ca tip distinct de subordonare, propoziţii înrudite (interogative şi “cleft”)

Propoziţii circumstanţiale: clasificare după sens şi funcţie

5) Semantica şi lexicologie: stilistică şi pragmatică Metode structurale : analiza componenţială, analiza distribuţională.Metode ale semanticii cognitive. Teoria prototipului. Relaţii lexicale; organizarea lexiconului mental Limbaj figurativ şi figuri de stil Limbaje de specialitate, stiluri funcţionale Analiza discursului; analiza genurilor 6) Metodica predării limbii engleze ca limbă străină Teorii de învăţare a unei limbi străine Metode, procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine Predarea comunicativă . Tipuri de activităţi. Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză. Metode şi tehnici de evaluare a randamentului scolar; tipuri de teste. Tehnici de simulare în formarea şi dezvoltarea diferitelor deprinderi

II.Texte literare, contexte culturale şi predarea lor

C.

OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de :

-

a aborda temele generale de mai jos cu referire la operele incluse în bibliografie;

-

a utiliza corect termenii şi conceptele, noţiunile de teorie şi critică literară prin care un text la prima vedere se plasează în context istoric şi cultural;

-

a prezenta o metodă adecvată de a preda un text literar dat conform cu obiectivele programei şcolare;

-

a adecva predarea termenilor şi a conceptelor de teorie şi critică literară la diverse tipuri de clase

-

a conştientiza şi transmite atitudini culturale ( cultural awareness)

D.

TEME GENERALE

1.

Power/identity/love-games in Shakespeare’s plays

2.

Enlightenment ideas reflected in the English literature of the time

3.

Types of conflicts in English/American Romanticism

4.

The Victorian character: values in action

5.

Journeys into “the possible” in English and American literature

6.

Modernist and post-modernist approaches to reality

7.

The Puritan legacy and symbolic structures in American literature

8.

Representation of American myths

9.

Tradition and Innovation: an everlasting conflict

10.

Myths revisited in the 20 th century literature of English language

11.

Versions of Realism in the Victorian novel

12.

Author and plot in British and American fiction

13.

Staging the void: a study of the English theatre of the absurd

14.

Character framing in post modernist literature

TERMENI, CONCEPTE, PRINCIPII DE COMPOZIŢIE

a)

termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural

-

curente literare: iluminism, romantism, realism, realism magic, naturalism,modernism, existenţialism, postmodernism, etc;

-

genuri literare; poezie, dramă, nuvelă, roman, non-fictiune;

b)

principii de compoziţie: subiect, temă, voce poetică, atmosferă, tonalitate, procedee stilistice( epitet, metaforă, metonimie, alegorie, simbol; modalităţi narative:

naraţiunea obiectivă, subiectivă, omniscienţa totală/partială, impersonalitate, construirea intrigii; tipologia personajelor ; motivarea social behavioristă/ psihologică; modalităţile retorice ale povestirii; timp, spaţiu, cauzalitate; structuri expresive dramatice caracteristice tragediei, comediei, melodramei; variante ale dialogului de la utopia comunicării ideale la jocurile de limbaj şi la blocaje din teatrul absurdului;

c)

perspective şi tonalităţi: tragism, patetism, comic,şi ludic, ridicol, burlesc,grotesc, sublim

d)

intenţionalitate şi limbaj; vocabularul poetic – sistem, repere în identificarea

textului

ca apartinând unui anume artist, unui curent literar, etc.

e) intenţionalitate şi receptivitate in dinamica raporturilor autor-cititor

Bibliografia (Cărţi marcate cu * sunt pentru definitivat; toate cărţile sunt recomandate pentru Gradul II)

Roman L.Sterne: Tristram Shandy W.M.Thackeray: Vanity Fair George Eliot: Middlemarch Henry James: The Ambassadors/The Golden Bowl Joseph Conrad: Lord Jim/Under Western Eyes D.H.Lawrence: Women in Love/The Rainbow James Joyce: Ulisses Virginia Woolf: Orlando/To The Lighthouse J.Heller: Catcher 22 William Faulkner: The Sound and The Fury V. Nabokov: Lolita Th.Pyncheon: The Crying of Lot 49 J.Updike: The Centaur/Rabbit, Run Seul Bellow: Humbold’s Gift/Seiye The Day George Orwell: 1984/Animak Farm W.Golding: Lord of The Flies John Fowles: The Magus/The French Lieutenant’s Woman Maxine Hong Kingston: The Woman Warrior Kurt Vonnegut: Slaughterhouse 5/Mother Night Tony Morrison: Beloved Kazuo Ishiguro: The Remains of The Day

Teatru William Shakespeare: Hamlet, Macbeth, Antony and Cleopatra, The Tempest Harold Pinter: The Caretaker Samuel Beckett: Waiting for Godot Edward Albee: Who’s Afraid of Virginia Woolf?

Poezie W.B.Yeats, Dylan Thomas, T.S.Eliot, Ezra Pound W.H.Auden, Philip Larkin, Ted Hughes, Sylvia Plath, William Carlos William, Wallace Stevens, Marianne Moore, Hart Crane, Robert Lowell, John Ashberry.

Bibliografie orientativă Malcolm Bradbury: The Modern British Novel, 1993 Matei Călinescu: Cele cinci feţe ale modernităţii, Univers 1996 A.Sanders: The Short Oxford History of English Literature, Oxford Univ. Press 1994 B.Ford: The New Pelican Guide To English Literature, 1983, vol. 7 – 8 R.Stevenson: The British Novel since the Thirties, Iaşi 1995 David Daiches: A Critical History of English Literature 1969, vol. 4 R.Kereaski: Lectures in 20th Century English Literature, TUB 1977 Robert Cohn: Istoria literaturii americane, Univers 1996 Monica Bottez: Motley Landscapes – Studies in Postwar American Fiction, EUB 1997 Geta Dumitriu: Tangled Selves: A Study of American Fiction in the 1890s, EUB 1998 (vezi H.James) Lidia Vianu: T.S.Eliot: An Auther for All Seasons, Ed. Paideia 1997 Lidia Vianu: British Desperados (post-modern writers), Ed. All, 1999 Rodica Mihăilă: The Turn of The Weel (ch.3), EUB, 1995 Rodica Mihăilă: Aspects of American Modernism – Hart Crane, TUB 1977 Mihaela Anghelescu Irimia: Dialoguri postmoderne, Ed.Fundaţiei culturale române,1999.

Harmer,J 1983, The Practice of English Language Teaching. Longman Ur,P. 1988. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press Heaton,J. 1988. Classroom Testing.Longman Nunan,D. 1991. Language Teaching Methodology. Prentice Hall Krashen,S 1982, Principles and Practice in Second Language Acquisition, Pergamon *Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching *Richards, J.1986. Approaches and Methods in Language Teaching.CUP Doff,A. 1988 Teach English (+Workbook) CUP Larsen-Freeman, D. 1986 Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford*Harmer, J. 1987. Teaching and Learning Grammar. Longman Stefănescu,I.1988 Eglish Morphology vol 1,2 TUB Şerban,D. 1982 English Syntax.TUB *Underwood, M.1989. Teaching Listening. Longman Ur, P. 1986. Teaching Listening Comprehension. Cambridge *Wallace, C.1992. Reading OUP *Nuttalll, C. 1982. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann

*Hedge, T. !988.Writing.OUP White, R. 1988. Process Writing. Longman Nolasco,R. 1987. Conversation. OUP Klippel, f.1983. Keep Talking. CUP Ur, P. 1981. Discussions that Work. CUP Gairns, R.et al. 1984. Working with Words. CUP Willis, D.1990. The Lexical Syllabus. Collins

*Wright,T. 1987. Roles of Teachers and Learners. OUP *Byrne,D. 1987. Techniques for Classroom Interaction.Longman Hadfield, J.1990. Classroom Dynamics. OUP Underwood,M. 1987. Effective Class Management. CUP Heaton, J.B. 1975. Writing English Language Tests. Longman Underhill, N. 1987. Testing Spoken Language. CUP Weir, C. 1990. Communicative Language Testing.

Burgess,A.

Gower, R. 1990 Past into Present. Longman

Collie,J. & Slater,S. 1987. Literature in the Language Classroom. Cambridge

Lazar, G.

Graddol, D., Leith,D.& Swann,J. (series editors) 1996 Open University Press/Routledge ….English: history, diversity and change ….Using English: from conversation to canon ….Learning English: development and diversity ….Redisigning English: new texts, new identities Quirk,R. et al 1972 A Grammar of Contemporary English. Longman Leech, G. et al. 1975 A Communicative Grammar of English. Longman Anghelescu Irimia, M. 1999 Dicţionar de civilizaţie britanica. Humanitas Cunita, A. Draghiescu, J, Dorobat, D. &Popa, E. 1997 Predarea şi învăţarea limbilor străine în România în perspectivă europeană . Editura Alternative ( Agentia natională SOCRATES)

English Literature

Literature and language Teaching, Cambridge