Sunteți pe pagina 1din 16

WEBINAR

REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ

C.N.P.E.E. – S.D.C.

GABRIEL-NARCIS VRÎNCEANU
1
BAZĂ LEGISLATIVĂ ȘI PROCEDURALĂ
Legea nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

O.M.E.N. nr. 3593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar – planuri-cadru de învățământ și programe școlare

O.M.E.C. nr. 5765/2020 privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință
al Curriculumului Național

O.M.E.C.Ș. nr. 5.293/2015 privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic
Procedura internă nr. 979/DGÎP/2021 privind stabilirea componenței grupurilor de lucru având ca obiectiv elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu
obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

Apelul nr. 36/S.I./2021 pentru selecția cadrelor din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/ cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor
de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire
profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

Nota nr. 1865/CNPEE/2021 privind completarea cu activități / decalarea termenelor unor activități precizate în Anexa nr. 2 – Calendarul activităților de selecție a membrilor și de
constituire a GLC – a Apelului nr. 36/SI/14.04.2021 pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul
universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și
pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

Nota nr. 1692/CNPEE/2021 privind desemnarea responsabililor grupurilor de lucru pentru elaborarea/ revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu
obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

Precizările nr.1818/CNPEE/2021 privind atribuțiile responsabililor desemnați de Ministerul Educației (ME), Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) și Centrul
Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru
disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul
profesional și tehnic

Nota M.E. nr. 2111/10.06.2021 privind aprobarea componenței grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu
obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

Adresa C.N.P.E.E. NR. 2170/15.06.2021 - Precizări privind responsabilități și activități organizatorice ale GLC, ca urmare a constituirii acestora și proiect calendar webinare de
informare/instruire a responsabililor GLC

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 2
PROIECT ACTIVITĂȚI ALE GLC DUPĂ
CONSTITUIREA ACESTORA. CONCLUZII
17 IUNIE – 09 IULIE 2021 – STABILIREA UNEI FORME DEFINITIVE A CALENDARULUI, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SERIEI
DE WEBINARII DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE A RGLC ȘI MEMBRILOR GLC (RESPONSABILI GLC, REPREZENTANȚI UCE,
REPREZENTANȚI SDC)
Includerea în calendar a unei întâlniri cu GLC 71 și GLC 72, cu tematică specifică – propunere miercuri 07.07.2021,
11:00-12:00
Includerea în calendar a unei întâlniri cu GLC 15, cu tematică specifică – webinar sepcializat, vineri 02.07.2021, 12:00-
13:00.
Organizarea unui webinar pentru GLC–urile care nu se regăsesc în calendarul anunțat inițial (propunere Ciprian
Fartușnic pentru data de 02 iunie 2021, ora 10.00).
Webinar de prezentare a machetei Reperelor metodologice care vor fi realizate în cadrul GLC formate (8 iulie 2021,
ora 10.00). Propunerea este de organizare a întâlnirii face-to-face, la sala 43 a M.Ed, doar cu responsabilii GLC.

12 IULIE – 03 SEPTEMBRIE 2021 – ELABORAREA REPERELOR METODOLOGICE PENTRU CLASA A IX-A, CA DEZVOLTARE A
SECȚIUNII „SUGESTII METODOLOGICE” DIN CADRUL PROGRAMELOR ȘCOLARE.
Elaborarea va avea la bază o analiză a achizițiilor învățării de până la clasa a VIII-a, conform curriculumului
intenționat, în vederea asigurării continuității și compatibilității la trecerea de la nivelul gimnazial la cel liceal. Accent
pe consolidare, inovație și transferabilitate.
În cadrul întâlnirii propuse pentru 8 iulie 2021 cu responsabilii GLC, reprezentanții Unității de Cercetare în Educație
vor prezenta structura Reperelor, precum și aspecte esențiale care trebuie să se transpună în bune practici, avându-se
în vedere profilul de formare pentru nivelul liceal, centrarea pe competențe și raportarea întregului demers la
structurarea competențelor-cheie definite la nivel european.

Începând cu 06 SEPTEMBRIE 2021 – PROMOVAREA REPERELOR CĂTRE CADRELE DIDACTICE, în vederea utilizării
efective în procesul educațional pentru clasa a IX-a, pentru anul școlar 2021-2022.

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 3
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC
Elaborare Programă
Elaborare Programă școlară (PȘ)/
școlară (PȘ)/ standard standard de
de pregătire pregătire
Elaborare Repere Elaborare Repere profesională (SPP), profesională (SPP),
metodologice pentru metodologice pentru disciplina/ modulul disciplina/ modulul
Alte situații privind statutul disciplinei/ disciplinelor
clasa a IX-a. clasa a IX-a. este prevăzută/ este prevăzută/
asociate GLC. Mențiuni pe care le considerați necesar
Disciplina are Disciplina nu are prevăzut în planul- prevăzut în
continuitate gimnaziu- continuitate gimnaziu- cadru de învățământ variantele de plan-
de făcut.
liceu (DA/NU) liceu (DA/NU) în vigoare, dar nu are cadru de
anterior PȘ/SPP învățământ, dar nu
aprobată/ aprobat și în actualul plan-
(DA/NU) cadru de învățământ
(DA/NU)
TIPUL I TIPUL II TIPUL III TIPUL IV ALTE SITUAȚII

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 4
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC
- realizarea unei analize comparative a programelor școlare pentru învățământul gimnazial și
a celor pentru învățământul liceal, în vederea asigurării continuității și compatibilității curriculumului la
trecerea dintre cele două cicluri de învățământ (pentru disciplinele care au continuitate între cele două
cicluri)

- realizarea unei corelări dintre competențele specifice prevăzute de programele școlare în


vigoare pentru clasa a IX-a și exemple de activități de învățare – cele existente în programa școlară pentru
clasa a IX și/sau, după caz, alte exemple de activități de învățare considerate oportune pentru a fi propuse
ca urmare a analizei comparative realizate anterior, pe o structură similară cu cea a programelor școlare în
vigoare pentru învățământul gimnazial

- dezvoltarea unor exemple de activități de învățare care să orienteze procesul de predare-


învățare-evaluare, prin raportarea acestora la competențe specifice, și care să asigure continuitatea și
compatibilitatea dintre rezultatele învățării anterioare (pe parcursul ciclurilor primar și gimnazial) cu
curriculum intenționat, corespunzător disciplinelor cuprinse în planurile cadru pentru clasa a IX-a,
învățământ liceal, respectiv învățământ profesional.

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 5
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC
- realizarea unei analize comparative a programelor școlare pentru învățământul gimnazial aferente
acelor discipline care au format/structurat competențe generale și specifice, în relație cu competențele generale
și specifice ale disciplinei/disciplinelor din învățământul liceal, clasa a IX-a, pentru care s-au constituit respectivele
GLC (pentru disciplinele care nu au continuitate între cele două cicluri);

- realizarea unei corelări dintre competențele specifice prevăzute de programele școlare în vigoare
pentru clasa a IX-a și exemple de activități de învățare – cele existente în programa școlară pentru clasa a IX și/sau,
după caz, alte exemple de activități de învățare considerate oportune pentru a fi propuse ca urmare a analizei
comparative realizată anterior, pe o structură similară cu cea a programelor școlare în vigoare pentru învățământul
gimnazial;

- dezvoltarea unor exemple de activități de învățare care să orienteze procesul de predare-învățare-


evaluare, prin raportarea acestora la competențe specifice, și care să asigure continuitatea și compatibilitatea
dintre rezultatele învățării anterioare (pe parcursul ciclurilor primar și gimnazial) cu curriculum intenționat,
corespunzător disciplinelor cuprinse în planurile cadru pentru clasa a IX-a, învățământ liceal, respectiv învățământ
profesional.

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 6
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC
- o secțiune recomandată a fi parte a Reperelor metodologice, mai ales pentru
disciplinele la care nu se susțin probe în cadrul ENVIII, este cea privind model/e
de evaluare inițială prin care:

- se poate face o diagnoză a nivelului achizițiilor anterioare ale


elevilor, ancore și premise pentru organizarea eficientă a procesului de predare-
învățare-evaluare din clasa a IX-a (în cazul în care disciplina are continuitate
gimnaziu-liceu, dar și în cazul unei discipline noi pentru liceu, fără corespondent în
gimnaziu, axat pe acele achiziții din aria curriculară a disciplinei de liceu/alte
discipline în relație cu disciplina pentru care se elaborează reperele);

- se pot identifica și exemplifica, în cadrul reperelor, activități de


învățare remedială/ de recuperare, după caz.

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 7
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC
Reperele metodologice se vor realiza doar pentru clasa a IX-a, deci vor avea în
vedere și faptul că, prin recomandările ce vor fi incluse, se asigură premisele pentru
aplicarea curriculumului aferent anilor de studiu următori (X-XI-XII) în termenii
prevăzuți de programele școlare în vigoare.

8 iulie 2021 – întâlnire cu RGLC – prezentare UCE privind structura Reperelor


metodologice pentru clasa a IX-a.

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 8
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC
- realizarea unei lecturi:
- a programei școlare pentru învățământul gimnazial, în cazul disciplinei care are corespondent în
ciclul gimnazial, în vederea asigurării continuității și compatibilității curriculumului la trecerea
dintre cele două cicluri de învățământ (pentru disciplinele care au continuitate între cele două
cicluri)
- a Reperelor pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de
referință al Curriculumului Național, document de politici educaționale aprobat prin O.M.E.C.
nr. 5765/2020 pentru a se avea în vedere profilul absolventului, competențele-cheie, alte
elemente care pot clarifica conceptele de bază ce intervin în programa școlară)
- a programelor școlare în vigoare pentru discipline din aceeași arie curriculară/ alte arii
curriculare, care necesită o armonizare între noua programă ce trebuie elaborată cu cele
existente
- elaborarea propriu-zisă a programei școlare, prin raportare la planul-cadru de învățământ în vigoare, cu
respectarea structurii programelor în vigoare pentru ciclurile anterioare de învățământ (notă de
A prezentare, competențe generale, competențe specifice în corelație cu exemple de activități de învățare,
conținuturi și sugestii metodologice)
- dezvoltarea unor exemple de activități de învățare care să orienteze procesul de predare-învățare-
evaluare

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 9
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC
- realizarea unei lecturi:
- a programelor școlare pentru învățământul gimnazial „înrudite”, în cazul disciplinei care nu are
corespondent în ciclul gimnazial, în vederea asigurării compatibilității curriculumului la trecerea
dintre cele două cicluri de învățământ (pentru disciplinele care nu au continuitate între cele
două cicluri)
- a Reperelor pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de
referință al Curriculumului Național, document de politici educaționale aprobat prin O.M.E.C.
nr. 5765/2020 pentru a se avea în vedere profilul absolventului, competențele-cheie, alte
elemente care pot clarifica conceptele de bază ce intervin în programa școlară)
- a programelor școlare în vigoare pentru discipline din aceeași arie curriculară/ alte arii
curriculare, care necesită o armonizare între noua programă ce trebuie elaborată cu cele
existente
- elaborarea propriu-zisă a programei școlare, prin raportare la planul-cadru de învățământ în vigoare, cu
respectarea structurii programelor în vigoare pentru ciclurile anterioare de învățământ (notă de
prezentare, competențe generale, competențe specifice în corelație cu exemple de activități de învățare,
conținuturi și sugestii metodologice)
- dezvoltarea unor exemple de activități de învățare care să orienteze procesul de predare-învățare-
evaluare

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 10
TIPURI DE PRODUSE CURRICULARE
LA NIVELUL GLC

- temporizare

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 11
REPERE METODOLOGICE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

https://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html#

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 12
REPERE METODOLOGICE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 13
MACHETĂ PROGRAME ȘCOLARE

STRUCTURA PROGRAMEI ȘCOLARE (DISCIPLINĂ


AFERENTĂ TRUNCHIULUI COMUN ȘI/SAU
CURRICULUMULUI DIFERENȚIAT, RESPECTIV AFERENTĂ
CURRICULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII)

 Notă de prezentare
 Competențe generale
 Competențe specifice și exemple de activități de
învățare
 Conținuturi
 Sugestii metodologice

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 14
PROIECT LISTĂ DE VERIFICARE
PROGRAME ȘCOLARE

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 15
Vă mulțumim!

02.07.2021 – WEBINAR - REPERE GENERALE PENTRU PROIECTARE CURRICULARĂ – S.D.C. – GABRIEL VRÎNCEANU 16

S-ar putea să vă placă și