Sunteți pe pagina 1din 139

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI


În colaborare cu / In collaboration with

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei


Expoziția SARMIZEGETUSA – ÎNCEPUTURILE DACIEI ROMANE

The exhibition SARMIZEGETUSA – THE BEGINNING OF ROMAN DACIA

catalog_macheta_25 iulie.indd 1 7/26/2017 1:26:05 PM


Coordonare generală / General coordination
Ernest Oberländer-Târnoveanu – director general /general manager

Comitet organizatoric și curatorial / Curatorial and organising committee


Ovidiu Țentea, Alexandru Rațiu, Andrei Cîmpeanu

Design & layout: Andrei Cîmpeanu – arhitect / architect

Amenajare spațiu expozițional / The Set-up of the exhibition:


Ovidiu Țentea – cercetător științific / scientific researcher
Alexandru Rațiu – muzeograf / curator
Mihai Duca – asistent cercetare / research assistant
Ioana Manea – asistent cercetare / research assistant

Au mai contribuit la realizarea expoziției / Other support staff involved in the organization of the exhibition:
Raluca Sidon, Corina Borș, Radu Bălănescu, Gabriela Dragomir (conservation / restoration), Mariana Ghinea (achiziții
publice / public acquisitions), Rodica Mihai (achiziții publice / public acquisitions), Roxana Stăncescu (MCDR),
Cristina Moisescu (contabilitate / accounting), Ionel Ene – tâmplar / carpenter, Ioan Banu – lăcătuș / locksmith

Expoziția prezintă rezultate ale studiilor recente efectuate în cadrul proiectului de cercetare
CERES – Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-științifice în arheologie
PN-II-PT-PCCA-2013-4-0495
http://certo.inoe.ro/ceres

catalog_macheta_25 iulie.indd 2 7/26/2017 1:26:05 PM


București / Bucharest
2017

catalog_macheta_25 iulie.indd 3 7/26/2017 1:26:06 PM


SARMIZEGETUSA – ÎNCEPUTURILE DACIEI ROMANE
SARMIZEGETUSA – THE BEGININGS OF ROMAN DACIA

CATALOGUL EXPOZIȚIEI / THE EXHIBITION CATALOGUE

Editori / Editors: Ovidiu Țentea, Alexandru Rațiu

Texte / Texts: prof. dr. Ioan Piso, dr. Ovidiu Țentea, dr. Cristian-Aurel Roman, dr. Gică Băștean, Mariana Egri
Traducere / Translation: Gabriela Balica
Corectura / Proof reading: dr. Corina Borș
Foto / Photo: Andrei Cîmpeanu, Sergiu Odenie
Design&DTP: Ruxandra Șerban

Instituții / Institutions:
Muzeul Național de Istorie a României / The National Museum of History of Romania (MNIR)
Muzeul Civilizației Dacice și Romane / The Museum of Dacian and Roman Civilisation (MCDR)
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei / The National Museum of History of Translylvania (MNIT)
Muzeul Arheologic Sarmizegetusa / The Museum of Archaeology Sarmizegetusa (MCDR-S)

Autorii fișelor de catalog / Authors of the object records


AB – Adela Bâltâc
M-GB – Marius-Gheorghe Barbu
OCT - Oana Cornelia Tutilă
ME - Mariana Egri
IM – Ioana Manea
GB - Gică Băeștean
AR – Alexandru Rațiu
C-AR – Cristian-Aurel Roman
CȘ – Christina Știrbulescu
OȚ – Ovidiu Țentea

Editat de Muzeul Național de Istorie a României


Edited by the National Museum of Romanian History
2017
© Toate drepturile rezervate / All rights reserved

catalog_macheta_25 iulie.indd 4 7/26/2017 1:26:06 PM


Cuprins / Contents

Cuvânt înainte / Foreword - Ernest Oberlander-Târnoveanu ...................................................................................................................... 6

Conceptul expoziției /The concept of the exhibition - Ovidiu Țentea .................................................................................................... 8

Scurt istoric al cercetărilor / Short history of research - Ovidiu Țentea ................................................................................................. 10

Colonia Dacica Sarmizegetusa. Surtă introducere / Colonia Dacica Sarmizegetusa, short introduction - Ioan Piso ............ 14

Forul lui Traian (Forum Vetus) / The Trajan’s Forum (Forum Vetus) - Ioan Piso .................................................................................... 20

Forul lui Antoninus Pius (forum novum) și Capitoliul / The Forum of Antoninus Pius (forum novum) and the Capitol - Ioan Piso .... 32

Diversitate religioasă. Zeii de la Palmyra / Religious diversify. The gods of Palmyra - Ovidiu Țentea ....................................... 39

Necropolele – lumea morților / The necropoles – world of the dead - Ovidiu Țentea, Mariana Egri ........................................ 44

Iluminatul/ The Lighting - Cristian - Aurel Roman ....................................................................................................................................... 47

Aprovizionarea cu apă / The Water supply - Gică Băeștean ...................................................................................................................... 55

Bibliografie / Bibliography ................................................................................................................................................................................... 59

Catalogul pieselor / The catalogue of objects ............................................................................................................................................... 65

5
catalog_macheta_25 iulie.indd 5 7/26/2017 1:26:06 PM
Cuvânt înainte

C
olonia Dacica Sarmizegetusa este considerată, prin tradiţie, capitala provinciei Dacia. Acest
prim oraş al provinciei întemeiate de romani la nord de Dunăre, în 106 p. Chr., își are
originea simbolică în legătură cu fosta capitala a regatului dac, de unde preia și denumirea.
Este unul dintre siturile emblematice pentru arheologia clasică din România, aici desfășurându-se ample
cercetări de aproape un secol.
În ultimii ani, situl de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa demonstrează un potenţial major pentru a
deveni un vector al dezvoltării durabile pentru întregul areal al Ţării Haţegului, beneficiind de o serie de
proiecte de restaurare de anvergură în zona forului lui Traian și a capitoliului. Există, de asemenea, un proiect
în curs de derulare care are în vedere realizarea unui nou muzeu de sit, cu o importantă componentă digitală.
Prin organizarea expoziției Sarmizegetusa – începuturile Daciei romane, Muzeul Național de Istorie
a României, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Civilizației Dacice și
Romane aduc în atenția publicului și a specialiștilor date științifice și bunuri culturale de primă importanță
rezultate ca urmare a săpăturilor arheologice de dată recentă întreprinse în cuprinsul acestui valoros oraș
antic.
Căutând să valorizeze scenografia creată de arhitectura de inspirație neoclasică a edificiului unde
se află Muzeul Național de Istorie a României, structurarea spațiului expozițional se axează pe o serie de
elemente definitorii pentru amenajarea primului oraș roman întemeiat în Dacia. Astfel, temele vizate se
referă la: proiectarea axială a orașului și a teritoriului aparținător, rolul monumentelor publice și evoluția
acestora, dar și două dintre componentele de bază ale civilizației romane, reflectate prin descoperirile din
Colonia Dacica Sarmizegetusa – iluminatul și aducțiunea și drenarea apei.
Prin tradiţia îndelungată şi anvergura cercetării arheologice, precum şi prin impactul rezultatelor
în mediul ştiinţific naţional şi internaţional, situl s-a impus ca unul dintre cele mai bine cunoscute pe
plan european. Ca o consecinţă firească, în urmă cu peste un deceniu, acest oraș antic a fost desemnat de
Ministerul Culturii ca fiind sit arheologic prioritar. Atracţia acestui sit asupra publicului este una cu totul
aparte, de vreme ce acesta este cel mai vizitat sit arheologic din România. Explicaţia acestui fapt rezidă atât în
povestea dezvăluită de oraşul antic, de poziţia şi semnificaţia sa aparte, precum şi de mediatizarea constantă
a rezultatelor arheologice majore din ultimii ani.
Muzeul Național de Istorie a României, ca de altfel și alte instituții muzeale din România, se află
de câțiva ani în cumpănă în ceea ce privește lucrările de reabilitare a edificiului în care funcționează, dar
și referitor la demersurile de modernizare a expunerii permanente și valorizarea importantelor colecții
deținute. Într-o asemenea perspectivă, expoziția Sarmizegetusa – începuturile Daciei romane poate fi văzută și
ca expresie a unui demers muzeografic modern, care caută să armonizeze monumentalitatea unui sit clasic și
particularitatea artefactelor care redau istoria cotidianului antic.

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu


Director general al Muzeului Național de Istorie a României

6
catalog_macheta_25 iulie.indd 6 7/26/2017 1:26:06 PM
Foreword

C
olonia Dacica Sarmizegetusa is traditionally considered the capital of the province of Dacia.
This first city of the province, founded by the Romans north of the Danube in AD 106, has
its symbolic origin in connection with the former capital of the Dacian kingdom, after which
it takes its name. It is one of the emblematic sites for the classical archaeology in Romania, where ample
excavations have been undertaken for almost a century.
In recent years, the site from Ulpia Traiana Sarmizegetusa demonstrates a major potential for
becoming a vector of sustainable development for the entire area of Hateg, benefiting from a series of large-
scale restoration projects in the area of Trajan’s Forum and the Capitol. There is also an ongoing project
aimed at building a new site museum with an important digital component.
By organizing the exhibition Sarmizegetusa - The beginnings of Roman Dacia, the National Museum
of Romanian History, in collaboration with the National Museum of Transylvania’s History of and the
Museum of Dacian and Roman Civilization, brings to the attention of the public and specialists alike scientific
data and artefacts of primary importance resulting from recent archaeological excavations undertaken in this
valuable ancient city.
Seeking to valorize the scenography created by the neoclassical architecture of the edifice where the
National Museum of Romanian History is located, the arrangement of the exhibition space focuses on a series
of defining elements of the building plan of the first Roman city founded in Dacia. The themes addressed by
the exhibition are: the axial design of the city and its territory, the role of the public monuments and their
evolution, and also two of the basic components of the Roman civilization, reflected by the discoveries in the
Colonia Dacia Sarmizegetusa - the lighting and the water supply and drainage.
Through its long tradition and the amplitude of the archaeological research, as well as the impact of
results in the national and international scientific milieu, Ulpia Traiana Sarmizegetusa has become one of the
best-known sites in Europe. As a natural consequence, more than a decade ago, the site was designated by
the Ministry of Culture as a priority one. The attraction of this site to the public is a very special one, since it
is the most visited archaeological site in Romania. The explanation of this fact lays both in the story revealed
by the ancient city, its position and significance, as well as in the constant media dissemination of the major
archaeological results in the recent years.
The National Museum of Romanian History, as well as other museums from Romania, has been
looking, for several years, for the best solution to rehabilitate the building in which it operates along with
the modernization of the permanent exhibition and the valorisation of the important collections held. In
this context, the exhibition Sarmizegetusa - the beginnings of Roman Dacia can be seen as an expression of
a modern museographic approach that seeks to harmonize the monumentality of a classic site and the
particularity of the artefacts that render the history of ancient ordinary life.

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu


Manager of the National Museum of Romanian History

7
catalog_macheta_25 iulie.indd 7 7/26/2017 1:26:06 PM
CONCEPTUL EXPOZIȚIEI THE EXHIBITION CONCEPT
Ovidiu Țentea Ovidiu Țentea

A menajarea spațiului expozițional simulează crearea


primului oraș roman întemeiat în Dacia, Colonia
Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Acest oraș a fost
T he layout of the exhibition space simulates that of the
first Roman city established in Dacia, Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. The town was founded
fondat respectându-se cu rigoare principiile arhitecturale antice by a rigorous compliance with ancient architectural principles
bazate pe axialitate și simetrie. În linii generale, planul primului based on axiality and symmetry. Overall, the plan of the first
oraș roman fondat pe teritoriul Daciei va fi suprapus cu planul Roman city founded on the territory of the Roman province of
sălii de expoziție a muzeului, o clădire care a preluat la rândul său Dacia will overlap that of the exhibition hall of the museum, a
o parte din simetria arhitecturii antice. building which has partially adopted the symmetry of the ancient
Chiar dacă forma sălii de expunere nu corespunde întrutotul architecture, as well.
cu cea a orașului roman și expoziția nu își propune să prezinte toate Even though the shape of the exhibition hall does
clădirile sitului antic Sarmizegetusa, au fost preluate principalele not entirely correspond to that of the Roman city and since
elemente din topografia orașului care corespund dispunerii the exhibition does not aim at presenting every building in
spațiului expozițional. Astfel, cardo (una dintre axele importante Sarmizegetusa, we adopted the main elements of the city
ale orașului) corespunde accesului principal în muzeu, care duce topography corresponding to the exhibition space layout. Thus,
către Columna lui Traian, devenită astfel cap de perspectivă pentru cardo (one of the main axes of the town) corresponds to the main
macheta Forului lui Traian de la Sarmizegetusa, amplasată în access way into the museum, leading to Trajan’s Column, which
centrul expoziției. Principalele căi de acces sunt dublate de portice, thus has become the perspective focal point of the display for
centrul expoziției (situat în fața machetei forului lui Traian de la the model of the Trajan’s Forum in Sarmizegetusa, placed in the
Sarmizegetusa) corespunde punctului central al orașului, locul în middle of the exhibition. The main access ways are doubled by
care a fost fixată groma cu care a fost trasată prima centuriație a porticoes. The focal point of the exhibition (situated in front the
orașului și a spațiului său aparținător. În acest punct se întâlnesc model of the Trajan’s Forum) corresponds to the central point of
principalele axe ale urbei, cardo maximus și decumanus maximus, ale the town, the place where the groma was set, by which the first
căror trasee se intersectează cu incinta fortificată a orașului în zona centuriation (limitatio) of the town and its territory was carried
celor patru porți de intrare. out. At this point meet the main axes of the town, cardo maximus
Ideea majoră a acestei expoziții o constituie întemeierea and decumanus maximus, whose routes intersect the fortified
primului oraș din Dacia, colonie de veterani care a preluat simbolic enclosure of the town in the area of the four entrance gates.
legitimitatea capitalei statului dac, care își încetase existența în The major idea behind this exhibition is the set-up of the
urma celei de-a doua expediții a împăratului Traian. Temele first town of Dacia, a colony of veterans, symbolically overtaking
subliniate sunt: proiectarea axială a orașului și a teritoriului legitimacy of the capital of the Dacian kingdom, which ceased to
aparținător, rolul monumentelor publice și evoluția acestora exist subsequent to Trajan’s second expedition. The themes which
(accentul fiind pus pe rezultatele cercetărilor arheologice recente), we underlined are as follows: the axial design of the town and its
iluminatul în spațiul privat și public, precum și aducțiunea și territory, the role of the public monuments and their evolution
drenarea apei. (emphasis being laid on the results of recent archaeological
Una dintre temele majore dezbătute în istoriografia excavations), lighting in the private and public space, as well as
românească recentă a fost cea privitoare la începuturile vieții urbane water supply and drainage.
în provincia Dacia. Dezbaterile în cauză au avut în vedere până recent One of the major topics discussed by the recent Romanian
datele epigrafice și analogiile cu situația orașelor din alte provincii, historiography regards the beginnings of urban life in the
întrucât publicațiile cuprinzând rezultatele cercetărilor arheologice province of Dacia. These debates have considered until recently
ale structurilor timpurii de locuire din orașe au început să apară doar the epigraphic data and the parallels with towns from the other
în ultimii ani. S-au conturat două curente: unul care pune accentual Roman provinces, as the results of the archaeological research
pe rolul principal al armatei în cadrul procesului de urbanizare, și of early inhabitancy structures of the town were published
altul care argumentează dezvoltarea urbană a provinciei din cadrul starting only with the last few years. Two trends emerged: one,
structurilor existente înainte de cucerirea romană. În pofida pasiunii which emphasizes the main role of the army within the urban
cu care sunt dezbătute unele detalii referitoare la cucerirea Daciei, development process and the other, which claims that the urban
cazul întemeierii primului oraș din provincia nou-creată, Colonia development of the province was carried out within structures
Dacica Sarmizegetusa, nu este unul atipic. existent prior the Roman conquest. Despite the passionate debate
of the details regarding the conquest of Dacia, the founding of

8
catalog_macheta_25 iulie.indd 8 7/26/2017 1:26:06 PM
Modele de interpretare diverse au fost întâlnite în cazurile the first town in the newly-established province, Colonia Dacica
mai multor provincii. În Pannonia, partea urbanizată este cu Sarmizegetusa, is not atypical.
precădere cea vestică de-a lungul Drumului Chihlimbarului, Various interpreting patterns are found in other provinces
de la Emona la Carnuntum. În Moesia, primele măsuri as well. In Pannonia, the urban part is mainly the western one,
considerabile se pot observa în cazul Scupi, situat la intersecţia along the Amber Road, from Emona to Carnuntum. In Moesia,
unor drumuri importante. Un moment semnificativ se petrece the first considerable measures may be noted in the case of Scupi,
în timpul împăratului Domitian, în timpul căruia are loc o lying by the junction of important roads. A significant moment
mare concentrare de trupe în zona Dunării. Activitatea cea is that under Emperor Domitian, when large amounts of troops
mai intensă în arealul Dunării se observă în timpul împăratului were concentrated near the Danube. The most intense activity in
Traian, când transformările la nivelul provinciilor dunărene sunt the Danube area is noted under Trajan, when changes at the level
fundamentale. Acum sunt întemeiate coloniile de veterani de la of the Danube provinces are fundamental. During this period
Oescus în Moesia Inferior, Ratiaria în Moesia Superior, Poetovio were founded the veteran colonies of Oescus in Moesia Inferior,
în Pannonia Superior şi Sarmizegetusa în Dacia. În zona estică în Ratiaria in Moesia Superior, Poetovio in Pannonia Superior and
această perioadă a fost colonizată populaţie grecofonă la Nicopolis Sarmizegetusa in Dacia. At the same time, in the eastern part of
ad Istrum, Marcianopolis sau Augusta Traiana. the provinces, Greek origin population was colonized at Nicopolis
ad Istrum, Marcianopolis or Augusta Traiana.

9
catalog_macheta_25 iulie.indd 9 7/26/2017 1:26:07 PM
SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR SHORT HISTORY OF RESEARCH
Ovidiu Țentea Ovidiu Țentea

P rimele documentații scrise privitoare la ruinele de


la Sarmizegetusa provin de la preotul Johannes
Mezerzius care identifică oraşul roman la sfârşitul sec. XV.
T he first written documentation regarding the ruins from
Sarmizegetusa are coming from the priest Johannes
Mezerzius who identifies the Roman city at the end of the 15th
Luigi F. Marsigli, originar din Bologna, realizează o hartă century.
pe care marchează clar amfiteatrului şi alte câteva monumente Luigi F. Marsigli, born in Bologna, created a map on
vizibile. Cu ocazia vizitei sale a desenat câteva piese epigrafice și which he clearly marked the amphitheatre and a few other visible
statui. monuments. On this occasion, he also drew several sketches of
S. J. Hohenhausen, ofiţer austriac, publică în anul 1775 un Roman inscriptions and statues.
plan schițat al sitului. S. J. Hohenhausen, an Austrian officer, published in 1775 a
În 1832 Michael Ackner a desenat două mozaicuri cu schematic plan of the site.
scene mitologice provenite de la Sarmizegetusa. In 1832 Michael Ackner drew two mosaics with
Cu ocazia vizitei sale în Transilvania pentru desenarea mythological scenes from Sarmizegetusa.
inscripțiilor din Dacia, Theodor Mommsen desenează unele On his visit to Transylvania for the purpose of drawing the
inscripții de la Sarmizegetusa care astăzi nu mai există. epigraphical monuments of Roman Dacia, Theodor Mommsen
drew several inscriptions from Sarmizegetusa that have been lost
Primele cercetări arheologice moderne de la Sarmizegetusa since then.
încep după anul 1880 prin membrii „Societății de Istorie şi
Arheologie a Comitatului Hunedoara”, Téglas Gábor, Torma The first modern archaeological research at Sarmizegetusa
Zsofia, Király Pál. Aceștia au cercetat Templul zeilor sirieni (în was initiated in 1880 by the members of the “Society of History
partea de vest, în afara zidurilor oraşului), Templul lui Mithras and Archaeology of Hunedoara County”, Téglas Gábor, Torma
(extramuros, în colţul de sud-vest al fortificației orașului), iar Zsofia and Király Pál. They studied the Temple of the Syrian
la nord de incinta orașului, zona amfiteatrului, a termelor din gods (in the west side of the site, outside the city walls), the
imediata vecinătate, precum și templele dedicate divinităților Temple of Mithras (extramuros, in the south-western part of the
Aesculap şi Hygia, respectiv Malagbel (loc rămas necunoscut). fortifications), going forward to the north of the city precinct
Activitatea acestei societăți, care gestiona interesul pentru istorie at the area of the amphitheatre, to the Roman baths from its
și arheologie manifestat de elitele locale era o practică obișnuită, immediate vicinity as well as the temples dedicated to the deities
întrucât în Imperiu (la momentul respectiv Transilvania făcea Aesculap, Hygia and respectively Malagbel (a place that still
parte din Imperiul Austro-Ungar) exista un interes aparte atât remains unknown). The activity of these societies, that acted in
pentru vestigiile epocii romane cât și pentru fenomenul muzeal. the name of the local elites showing their interest towards history
Săpăturile din perioada interbelică sunt au fost derulate and archaeology, was a common practice in the Empire (at the
într-un context istoric și politic diferit. Din 1921 situl arheologic time Transylvania was part of the Austro-Hungarian Empire) as,
trece în administrarea Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția in that period, there was a special interest both for the Roman
pentru Transilvania. Între 1924 și 1938 acestea sunt derulate vestiges and for the museum activities.
sub conducerea lui Constantin Daicoviciu, care împreună cu O. The archaeological excavations from the interwar period
Floca, începe săpături în Forul lui Traian, denumit până în anul took place in a different historical and political context. From
1986 „Palat al Augustalilor”, datorită numeroaselor inscripții care 1921 the archaeological site went under the administration of
menționau acest ordin, care era amplasat în sud-estul forului. the Commission of Historical Monuments, the Department for
Cercetări arheologice au fost efectuate în necropola estică unde a Transylvania. Between 1924 and 1938 they were conducted by
descoperit un important mormânt tumular, denumit „Mausoleul Constantin Daicoviciu, who, along side O. Floca, initiated the
familiei Aurelia”. Au fost continuate săpăturile din amfiteatru, excavations in Trajan’s Forum, referred to as “The Palace of the
două villa din afara orașului, denumite vila suburbana. Augustales” until 1986 because of the numerous inscriptions that
După o lungă întrerupere, cercetările sunt reluate în anul were mentioning this order situated in the south-eastern part
1973 sub conducerea lui Hadrian Daicoviciu (1973-1983). of the forum. The archaeological research was conducted in the

10
catalog_macheta_25 iulie.indd 10 7/26/2017 1:26:07 PM
11
catalog_macheta_25 iulie.indd 11 7/26/2017 1:26:08 PM
Principalele zone cercetate extramuros au fost au fost eastern part of the necropolis where he discovered an important
amfiteatrul (cercetare arheologică finalizată), templele din tumular grave named the “Mausoleum of the Aurelia family”. The
vecinătatea incintei nordice a orașului, cuptoare pentru arderea excavations from the amphitheatre continued also the research of
cărămizilor la est de zidurile oraşului. two villae outside the city referred to as vila suburbana.
După 1984, cercetările care au avut loc sub conducerea lui After a long period of interruption, the research was
Ioan Piso, s-au concetrat în interiorul orașului pe zona forurilor resumed in 1973 under the leadership of Hadrian Daicoviciu
și pe zona învecinată din vestul acestora. De asemenea, în anii ‘80 (1973-1983).
a fost cercetat parțial Domus Procuratoris (Palatul Procuratorului The main extramuros areas excavated were the amphitheatre
financiar al Provinciei Dacia Apulensis), proiect reluat în ultimii (a finalized research at present), the temples near the northern
ani. part of the city precinct and the brick kilns to the east of the city
Acum sunt în curs de cercetare forum novum, edificiile de la walls.
vest de forum vetus și domus procuratoris. After 1984, the research, conducted by Ioan Piso, was
concentrated inside the city in the area of the forums and to their
west side. Furthermore, in the 1980s, Domus Procuratoris was
partially researched (The Palace of the Financial Procurator of
the province Dacia Apulensis ), a project recently resumed.
At present we are researching the forum novum and the
edifices to the west of the forum vetus and domus procuratoris.

catalog_macheta_25 iulie.indd 12 7/26/2017 1:26:10 PM


Colonia Dacica
Sarmizegetusa

catalog_macheta_25 iulie.indd 13 7/26/2017 1:26:10 PM


COLONIA DACICA SARMIZEGETUSA. COLONIA DACICA SARMIZEGETUSA.
SCURTĂ INTRODUCERE SHORT INTRODUCTION

Ioan Piso Ioan Piso

Cum bine se știe, Dacia a fost cucerită de romani în


urma războiului purtat de împăratul Traian în cele
două campanii din anii 101-102 și 105-106. Motivul principal
I t is well known that Dacia was conquered by the
Romans subsequent to the wars that Emperor Trajan
fought against the Dacians in AD 101-102 and AD 105-106.
al cuceririi a fost de natură militară. După atingerea de către The main reason of the conquest was military in nature. After
romani a liniei Dunării, cele două puteri în expansiune nu au the Romans reached the Danube line, it was only the river that
mai fost despărțite decât de fluviu. Chiar și așa ne putem întreba divided the two expanding powers. Even so, one may wonder if
dacă ocuparea Daciei nu ar fi putut fi evitată. În anul 102 romanii the occupation of Dacia could not have been avoided. In AD 102,
ajunseseră până la Fețele Albe, în inima Munților Orăștiei. Ar the Romans reached the Fețele Albe fortification, in the heart
mai fi fost nevoie de un mic efort pentru a cuceri și Grădiștea of the Orăștie Mountains. Only a small effort would have been
Muncelului (Sarmizegetusa Regia), când Traian a acceptat să required to also conquer Grădiștea Muncelului (Sarmizegetusa
încheie pace. Oare de ce și-a asumat riscul de a purta un al doilea Regia), when Trajan agreed to make peace. Why would he risk a
război, cu nimic mai ușor decât primul? Fiindcă organizarea unei second war, by nothing easier than the first? As the organization
provincii la nordul Dunării era legată de eforturi financiare uriașe. of a province north to the Danube called for huge financial
Împăratul a preferat așadar să mențină niște capete de pod la nordul efforts. The emperor thus chose to maintain a number of bridge
Dunării, să lase aici trupe de supraveghere și să-l slăbească militar heads north the Danube, leaving there surveillance troops and
pe Decebal, în speranța că acesta va respecta condițiile păcii. S-a to militarily weaken Decebalus, in the hope that the latter would
înșelat amarnic. Decebal a privit pacea din 102 ca pe un armistițiu abide by the peace terms. He could have never been more wrong.
care să-i permită să se ridice din nou împotriva romanilor. Pentru Decebalus regarded the peace of 102 as nothing more than a
a înțelege mai bine motivele, ar trebui să pătrundem în esența truce that allowed him to rise again against the Romans. For
religiei dacilor și în caracterul teocratic al regatului dacic, ceea better understanding his reasons, one should comprehend the
ce ar depăși acest cadru. Cercetările recente de la Sarmizegetusa true nature of the Dacian religion and the theocratic character
romană au arătat că pe locul în care se va înălța orașul a avut loc of the Dacian kingdom, which exceeds the frame herein. Our
o bătălie pierdută de romani. Este probabil că o coloană romană research at Roman Sarmizegetusa evidenced that on the place
care a trecut prin Porțile de Fier ale Transilvaniei și urma să where the Roman city would later develop, the Romans lost a
intervină împotriva lui Decebal a fost distrusă de daci în Țara battle. It was likely a Roman column crossing by The Iron Gates
Hațegului. Cu acest eveniment pare a fi început în anul 105 al of Transylvania mountain pass with the aim of confronting
doilea război cu dacii. De data aceasta Traian trebuia să-și asume Decebalus, however destroyed by the Dacians in Țara Hațegului.
pe deplin consecințele politicii sale față de daci și să transforme This event seems to have triggered in AD 105 the second war
Dacia în provincie romană. Toate centrele de putere și toate against the Dacians. This time, Trajan had to fully bear the
sanctuarele dacice au fost distruse, populația dacică a fost slăbită consequences of his policy regarding the Dacians and transform
numeric și îndepărtată din zonele strategice, iar spațiul cucerit a Dacia into a Roman province. Every power centre and each
fost împânzit de trupe. Asta încă nu însemna din punct de vedere Dacian sanctuary was destroyed, the Dacian population being
roman provincie. Cei circa 40000 de soldați înșirați de-a lungul numerically weakened and removed from strategic areas, while
unui limes foarte dificil de atins nu puteau fi aprovizionați de pe the conquered space was filled with troops. This, however, was no
Dunăre, cum se întâmpla în alte provincii, ca Raetia, Noricum province yet, according to the Romans. The almost 40000 soldiers
sau cele două Pannonii. Nu aveau nici cu cine exploata bogățiile set along a very difficult limes could not be supplied from the
solului și ale subsolului, care ar fi compensat pierderile suferite. Danube, like in other provinces as Raetia, Noricum or the two
Pentru ambele operațiuni era nevoie de structuri economice, Pannonias. They also had no support in exploiting the riches of
sociale și politice de tip roman. De ce nu au fost ele constituite pe the soil and subsoil, which would have compensated the suffered
baza comunităților dacice? Întâi fiindcă acestea erau foarte slăbite, losses. Both operations required economic, social and political
apoi fiindcă erau lipsite de elita care fusese distrusă în războaie structures of Roman type. Why they were not established based
sau deportată. Or, romanii, care în toată istoria lor nu au cunoscut on Dacian communities? Firstly, because they were weakened,
decât regim aristocratic, se adresau în crearea unor comunități de then, because they lacked the elite, destroyed during the wars

14
catalog_macheta_25 iulie.indd 14 7/26/2017 1:26:10 PM
15
catalog_macheta_25 iulie.indd 15 7/26/2017 1:26:10 PM
tip roman tot unor elite; numai acestea își putea asuma cheltuielile or deported. Or, the Romans, who during their entire history
autoadministrării și numai acestea puteau fi trase la răspundere knew nothing but an aristocratic regime, appealed to the elites
dacă ceva nu funcționa. Neputând crea structuri romane pe baza in the establishment of Roman communities; it was only them
comunităților autohtone, romanii le-au adus din întregul imperiu who could bear the costs of self-administration and be held
printr-o intensă colonizare. Este ceea ce istoricul Eutropius (8, 6, liable if something went wrong. As they could not create Roman
2) a afirmat foarte clar: Traianus victa Dacia ex toto orbe Romano structures based on local communities, the Romans brought them
infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas from throughout the empire by extensive colonisation. Historian
(După înfrângerea Daciei Traian adusese din întreaga lume Eutropius (8, 6, 2) is very clear on this: Traianus victa Dacia ex
romană mulțimi infinite de oameni care să cultive ogoarele și să toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et
locuiască orașele). O dovadă că așa s-au petrecut lucrurile este urbes colendas (after Trajan had subdued Dacia, had transplanted
un episod de la începutul domniei lui Hadrian relatat de același thither an infinite number of men from the whole Roman world,
Eutropius. Hadrian, care părăsise cele trei provincii constituie to people the country and the cities). Evidence that this events
de Traian în Orient, se gândea să procedeze la fel cu Dacia. actually occurred is provided by an episode during the early reign
L-au împiedicat prietenii săi, fiindcă prea mulți cetățeni romani of Hadrian, which the same Eutropius reported. Hadrian, who
ar fi rămas pe mâna barbarilor (ne multi cives Romani barbaris had given up the three provinces that Trajan had added to the
traderentur). Prin urmare, pentru romanizarea Daciei nu a fost empire in the East, decided to act similarly with regard to Dacia.
nevoie de 165 de ani de ocupație romană. Au fost suficienți 12 His friends however, dissuaded him, lest many Roman citizens
ani, iar evenimentul care a ilustrat acest proces în modul cel mai should be left in the hands of the barbarians (ne multi cives Romani
spectaculos a fost întemeierea coloniei Sarmizegetusa. barbaris traderentur). Therefore, the Romanization of Dacia did
Sarmizegetusa romană, cu numele său complet Colonia not require 165 years of Roman occupation. Twelve years sufficed,
Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, a preluat numele and the event illustrating this process in a most spectacular
vechii capitale a regilor daci. Nu este un lucru neobișnuit. Romanii manner was the establishment of colonia Sarmizegetusa.
păstrau pretutindeni cu sfințenie toponimele pe care le găseau. Roman Sarmizegetusa, by its complete name Colonia Ulpia
Apoi, însuși numele ctitoriei romane urma să arate că istoria Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, adopted the name of the
Daciei nu a fost curmată, ci continua în cadrul statului roman. former capital of the Dacian kings. This was not uncommon.
Sarmizegetusa romană a fost întemeiată în Țara Hațegului, The Romans preserved everywhere sacred the toponyms they
la circa 30 km vest de Sarmizegetusa Regia. Locul a fost ales din encountered. Then, the name of the Roman foundation itself
rațiuni strategice. Aici se încrucișau cele două căi strategice de would show that the history of Dacia was not suppressed, but
comunicație care legau Transilvania de Dunăre: drumul Drobeta continued within the Roman state.
(cu celebrul pod al lui Apollodor din Damasc) – Bumbești – Pasul Roman Sarmizegetusa was founded in Țara Hațegului, at
Vâlcan – Valea Streiului și drumul Dierna, culoarul Timiș-Cerna some 30 km west from Sarmizegetusa Regia. The place was chosen
– Tibiscum – Porțile de Fier ale Transilvaniei – valea Râului Mare. for strategic reasons.There joined the two strategic communication
Totodată locul se găsea la mijlocul distanței între primele castre ways linking Transylvania to the Danube: the road Drobeta (with
legionare ale Daciei: cel de la Berzobis, în care staționa legiunea the famous bridge of Apollodorus of Damascus) – Bumbești –
IV Flavia Felix, și cel de la Apulum, în care staționa legiunea XIII Vâlcan Pass – the Strei Valley and the road Dierna, in the Timiș-
Gemina. Apoi, locul ales nu va fi fost străin de rațiuni sentimentale Cerna couloir – Tibiscum – Iron Gates of Transylvania – the Râul
sau de propagandă. Aici a avut loc bătălia amintită, în care vor fi Mare Valley. In addition, the place lay at half distance between
căzut mulți militari romani. Astfel își găsește explicația și trofeul the first legionary fortresses of Dacia: that at Berzobis, where
(tropaeum) ridicat în curtea forului traianic (forum vetus). legion IV Flavia Felix was stationed, and that at Apulum, which
Aflăm de la Ulpianus că Sarmizegetusei îi fusese conferit ius quartered legion XIII Gemina. Furthermore, the chosen place
Italicum. Asta însemna că teritoriul ei era asimilat celui al Italiei. was not foreign to sentimental or propaganda reasons. There took
Astfel, terenul era deținut ex iure Quiritium, potrivit dreptului place the mentioned battle, when many Roman soldiers would
civil roman, cetățenii se bucurau de immunitas, adică erau scutiți have been lost. This is how the trophy (tropaeum) erected in the
de impozitul personal (tributum capitis) și de impozitul pe teren courtyard of the Trajan’s Forum may be explained (forum vetus).
(tributum soli) și aveau un grad mai ridicat de autonomie față de We find from Ulpianus that Sarmizegetusa was granted ius
guvernatorul provinciei. Numărul celor care beneficiau de acest ius Italicum. This meant its territory was assimilated to that of Italy.
Italicum reiese din întinderea inițială a teritoriului Sarmizegetusei. Thus, the land was owned by ex iure Quiritium, according to the
În afara Țării Hațegului, el îngloba întreaga vale mijlocie a Roman civil law, the citizens enjoying the immunitas, namely
Mureșului, o parte a Munților Apuseni și părți mari din Banat, exemption from the personal tax (tributum capitis) and the land tax
de la Porțile de Fier ale Transilvaniei până la Dunăre. Odată cu (tributum soli) and a higher degree of autonomy from the province
sporul demografic și cu dezvoltarea economică a unor centre, din governor. The number of those benefiting of this ius Italicum
teritoriul Sarmizegetusei se vor despărți în cursul secolelor II și results from the original stretch of the territory of Sarmizegetusa.
III orașe ca Apulum (municipium Aurelium), Dierna, Ampelum și Except Țara Hațegului, it incorporated the entire middle Mureș
Tibiscum. În secolul III teritoriul Sarmizegetusei se mai întindea River valley, part of the Apuseni Mountains and large spreads in
asupra Țării Hațegului și a unei părți din Valea Mureșului. Banat, from The Iron Gates of Transylvania to the Danube. Once

16
catalog_macheta_25 iulie.indd 16 7/26/2017 1:26:10 PM
Datorită unei diplome militare descoperite la Porolissum with the demographic growth and economical development of
știm că în 11 august 106 războiul dacic era încheiat. Sarmizegetusa some urban centres, from the territory of Sarmizegetusa would
romană nu a fost întemeiată de îndată. Ea încă nu apare într-o part, over the 2nd and 3rd centuries, towns like Apulum (municipium
listă a localităților păstrată la Ptolemeu, redactată îndată după Aurelium), Dierna, Ampelum and Tibiscum. In the 3rd century, the
încheierea războiului. Suntem acum cu toții de acord că actul territory of Sarmizegetusa also included Țara Hațegului and part
întemeierii a avut loc în jurul anului 108, când guvernator al of the Mureș Valley.
provinciei era Decimus Terentius Scaurianus. Părerile diferă însă It is known, based on a military diploma found at Porolissum,
în privința structurilor de lemn care preced clădirile de piatră ale than on August the 11th, the year 106, the Dacian war ended.
orașului. Cei care au făcut cercetările arheologice în forul traianic Roman Sarmizegetusa was not created at once. It is not mentioned
(forum vetus) atribuie aceste structuri unei prime faze de lemn on a list of places preserved with Ptolemy, drafted just after the
a orașului. Alții preferă să le atribuie unui castru legionar, care end of the war. We all agree that the establishment date occurred
ar fi precedat orașul. Un răspuns definitiv poate fi dat numai de around AD 108, when governor of the province was Decimus
viitoarele cercetări. Clar este că principalele clădiri publice și Terentius Scaurianus. Views are different though in terms of the
sistemul de apărare au fost construite de o vexilație a legiunii IV timber structures preceding the stone buildings of the town. The
Flavia Felix, iar cea mai bună dovadă o constituie numeroasele archaeologists that excavated the Trajan’s Forum (forum vetus)
țigle ștampilate care îi aparțin. ascribe these structures to a first timber phase of the city. Others
Sub Traian arhitectura urbană a împrumutat multe prefer to ascribe them to a legionary fortress, preceding the city.
elemente ale arhitecturii militare, iar din acest punct de vedere A definitive answer may be given only by future research. It is
Sarmizegetusa este un foarte bun exemplu. Planul primului clear that the main public buildings and the defence systems were
for (forum vetus) este identic celui al clădirii comandamentului built by a detachment (vexillatio) of IV Flavia Felix, and the best
(principia) din castrele legionare, iar forma inițială a coloniei evidence is given by the many stamped tiles to which they belong.
este cea a unui castru legionar. De fapt, orașul a fost construit Under Trajan, urban architecture borrowed many elements
de legionari pentru coloniștii romani, dintre care mulți erau foști from military architecture, Sarmizegetusa being a very good
camarazi de-ai lor lăsați la vatră. Cândva, nu știm precis când, example to this effect. The layout of the first forum (forum vetus)
zona din interiorul zidurilor (intra muros) a fost lărgită spre vest, is identical to that of the headquarters building (principia) of
ea ocupând acum o suprafață de de 32 ha. Cât despre ziduri, ele legionary fortresses, while the original shape of the colonia is that
erau late de 1,65 m și erau prevăzute cu un parament din blocuri of a legionary fortress. In fact, the city was built by legionaries
de calcar. În spatele zidului se afla un agger lat de 4 m, iar în fața for the Roman colonists, of whom many were former discharged
lui două șanțuri de apărare. Orașul se întindea și în afara zidurilor, comrades. Sometime, we do not know specifically when, the area
mai ales spre nord, atingând probabil o suprafață utilă de circa within the precinct walls (intra muros) was enlarged westwards,
100 ha. Cea mai întinsă necropolă se află la est de oraș, dar mai thus reaching a surface of 32ha. In what walls are concerned,
cunoaștem câte o necropolă la sud și la nord-vest. they were 1.65m wide and provided with a limestone block face.
Cercetările arheologice și inscripțiile confirmă spusele lui Behind the walls there was a 4m wide agger, while in front of
Eutropius. În 40 de ani de cercetări au fost găsite două sau trei it, two defensive ditches. The town spread also outside the walls,
posibile fragmente ceramice dacice, câteva zeci de fragmente especially to the north, likely reaching a useful surface of about
de origine norico-pannonice și un număr infinit de fragmente 100ha. The largest necropolis lay east from the city, however other
ceramice romane. Prin urmare, romanizarea a fost imediată și two cemeteries are known to the south and north-west.
definitivă. Ea a fost realizată prin coloniști, ale căror nume le The archaeological excavations and inscriptions confirm
cunoaștem din sutele de inscripții păstrate. O mare parte dintre Eutropius’s reports. In over 40 years of research, there were
ei erau veterani ai legiunilor care îi combătuseră pe daci. Ei identified two or three possible Dacian pottery fragments, a few
fuseseră recrutați sub dinastia flaviană în cea mai mare parte din tens of fragments of Norico-Pannonian origin and an infinite
Italia și din provincii profund romanizate ca Hispania și Gallia number of Roman pottery fragments. Therefore, Romanisation was
Narbonensis. Aceasta este explicația caracterului italic al acestui immediate and definitive. It occurred through the colonists, whose
oraș, care va lăsa o amprentă durabilă asupra vieții politice și names are known from the hundreds of surviving inscriptions.
intelectuale. Bineînțeles că au venit aici elemente de pretutindeni. Many were veterans of the legions who fought against the
Pe lângă o majoritate absolută de nume romane (cognomina) de Dacians. They had been raised under the Flavian dynasty mostly
76%, întâlnim nume grecești (20,5%), siro-palmirene (1,5%), from Italy and the deeply Romanised provinces like Hispania
tracice (0,4%) și ilire (0,2%). Indiferent de origine, modalitatea and Gallia Narbonensis. This explains the Italian character of this
de expresie era romană. Dintre cele circa 800 de texte epigrafice town, whose imprint over the political and intellectual life would
cunoscute, doar șase sunt scrise în limba greacă, iar celelalte într-o endure for a long time. Obviously, people from everywhere came
latină adesea remarcabilă. there. Beside an absolute majority of Roman names (cognomina)
Cât de numeroasă putea fi populația Sarmizegetusei în of 76%, there also count Greek (20.5%), Syro-Palmyrenan (1.5%),
secolul III? Dacă i-am atribui în interiorul zidurilor fiecărui Thracian (0.4%) and Illyrian (0.2%) names. Regardless their origin,
locuitor 25 m2, așa cum s-a procedat pentru Pergamon, am ajunge they expressed themselves in a Roman way. Of about 800 known
la o cifră de 13000 de locuitori. Socotind că populația din afara epigraphic texts, only six are written in Greek, the others are in an

17
catalog_macheta_25 iulie.indd 17 7/26/2017 1:26:10 PM
zidurilor ar număra între o treime și o jumătate din cea din often remarkable Latin.
interior, am ajunge la circa 20000 de locuitori, fără a ține seama How many inhabitants did Sarmizegetusa have in the 3rd
de cei din teritoriu. century? If each inhabitant would be ascribed 25m2 within the
În linii generale locuitorii se împart în oameni liberi, walls, as the case for Pergamon, a number of 13000 inhabitants
liberți, adică fost sclavi, și sclavi. Oamenii liberi se împart în would be reached. Considering that the population outside the
cetățeni romani (cives Romani) și necetățeni (peregrini). Categoria walls would count another third and a half of that on the inside,
superioară pe plan municipal o reprezintă cei 100 de decurioni, one would reach a number of approximately 20000 inhabitants,
prin care înțelegem senatul orașului sau ordo decurionum. without counting those within the territory.
Decurionii erau recrutați pe baza nașterii libere, a unui anumit Overall, the inhabitants included free men, freedman,
cens și a profilului moral și civic (dignitas). Pe planul imperiului namely former slaves, and slaves. The free men divided into
găsim la Sarmizegetusa cavaleri romani (equites Romani), făcând Roman citizens (cives Romani) and non-citizens (peregrini).
parte din ordinul ecvestru, unul dintre ordinele superioare ale The higher category at municipal level is represented by the 100
societății romane. Liberții nu puteau deveni nici decurioni, nici decuriones, namely the town senate or ordo decurionum. Decuriones
magistrați, dar celor bogați li se acorda o compensație, fiind were recruited based on their free birth, a certain income and
primiți într-un ordin inferior, cel al Augustalilor. Astfel puteau the moral and civic profile (dignitas). At Sarmizegetusa there are
și ei participa la viața publică, făcând sacrificii pentru împărat also Roman knights (equites Romani), part of the equestrian order,
în numele propriei categorii sociale. Numărul ridicat de cavaleri one of the higher orders of the Roman society. Freedman could
romani și de Augustali reflectă un grad înalt de prosperitate a not become decuriones or magistrates, however the wealthy were
Sarmizegetusei. Una dintre sursele bogăției a fost luarea în compensated by inclusion in a lower order, that of the Augustales.
arendă a întreprinderilor aparținând fiscului imperial: mine de Thus, they could be involved in the public life, performing sacrifices
aur, cariere, saline, pășuni, vămi etc. Fiind primul oraș al Daciei, for the emperor in the name of their own social category. The high
locuitorii săi au avut prioritate și, de fapt, acesta a fost și unul number of Roman knights and Augustales mirrors a high degree
dintre scopurile colonizării. of prosperity of Sarmizegetusa. One of sources of the richness was
Instituțiile politice ale coloniei Sarmizegetusa erau analoge the lease of enterprises which belonged to the imperial purse: the
celor ale Romei republicane și sunt în număr de trei: magistraturi, golden mines, quarries, the salt mines, pasturelands, the customs
senat sau ordo decurionum și populus, masa alegătorilor. Magistrații etc. As the first city of Dacia, its inhabitants had priority and, in
supremi erau duumviri iure dicundo, aidoma consulilor Romei fact, this was one of the colonisation goals.
republicane. Dintre atribuțiunile lor în evidență ieșea jurisdicția. The political institutions of colonia Sarmizegetusa were
Odată la cinci ani ei îndeplineau și atribuțiuni censoriale și purtau similar to those of republican Rome and counted three:
denumirea de duumviri quinquennales. Sarmizegetusa se bucura magistrates, the senate or ordo decurionum and populus, the
de atâta trecere, încât își putea permite să-i ofere magistratura voters. The supreme magistrates were duumviri iure dicundo,
supremă însuși împăratului. Bineînțeles că acesta nu-și părăsea alike the consuls of republican Rome. Administration of justice
treburile de la Roma pentru a face pe primarul la Sarmizegetusa. Îl stood out among their duties. Every five years they also fulfilled
numea pe careva din rândurile aristocrației municipale praefectus censorship functions and bore the title of duumviri quinquennales.
quinquennalis pro imperatore, care conducea apoi orașul în numele Sarmizegetusa was highly credited so it afforded to award the
împăratului. Ceilalți magistrați erau aediles, care se ocupau de supreme magistrature to the emperor himself. Naturally, the
probleme edilitare, și quaestores, care se aflau în fruntea tezaurului Emperor did not leave his business in Rome for the mayorship
public (aerarium). Conform constituției aristocratice a Romei, of Sarmizegetusa. He appointed someone from the municipal
cea mai puternică instituție politică era ordo decurionum, din care aristocracy praefectus quinquennalis pro imperatore, who then led
făceau parte toți cei care îndeplineau condițiile amintite mai the town in his name. The other magistrates were the aediles, who
sus, inclusiv foștii magistrați. Foarte importante erau funcțiile oversaw public building issues and the quaestores, at the head
preoțești oficiale: pontifex, adică specialistul în dreptul sacru, augur, of the public treasury (aerarium). According to the aristocratic
specialistul în interpretarea semnelor cerești, și flamen, cel care se constitution of Rome, the most powerful political institution was
ocupa de cultul împăraților divinizați. Cultul, în numele întregii ordo decurionum, which comprised all who fulfilled the conditions
comunități, al împăratului în viață se afla în sarcina magistraților above, the former magistrates included. The official priesthood
supremi ai coloniei. functions were also very important: the pontifex, namely the
Se vorbește adesea de Sarmizegetusa ca despre capitala specialist in the sacred law, the augur, the specialist in interpreting
Daciei romane. Nu existau capitale în sensul modern al cuvântului, the divine, and the flamen, who dealt with the cult of the deified
ci sedii ale funcționarilor imperiali și ale unor atribuțiuni ale emperors. The cult of the living emperor, in the name of the entire
acestora. Sediul guvernatorului (legatus Augusti pro praetore) se community, was under the charge of the supreme magistrates of
afla la Apulum, lângă castrul legionar. Unul dintre scaunele sale the colony.
de judecată (tribunal) se afla însă la Sarmizegetusa. Legăturile One often speaks of Sarmizegetusa as the capital of
strânse ale guvernatorilor cu Sarmizegetusa sunt dovedite și de Roman Dacia. There were no capitals in the modern meaning of
faptul că unii dintre ei erau patroni ai coloniei. La Sarmizegetusa the word, but seats of imperial officials and their responsibilities.
se afla sediul (praetorium) al procuratorului financiar al Daciei The governor’s seat (legatus Augusti pro praetore) was at Apulum,

18
catalog_macheta_25 iulie.indd 18 7/26/2017 1:26:10 PM
Superior și apoi al Daciei Apulensis. Acesta era, din partea near the legionary fortress. One of his justice courts (tribunal)
fiscului imperial, un fel de ministru de finanțe; de pildă concentra was yet at Sarmizegetusa. The governors’ close connection with
impozitele, plătea solda trupelor și exercita jurisdicția financiară în Sarmizegetusa is also proven by the fact that some were patrons
numele fiscului. La Sarmizegetusa a fost ridicat primul Capitoliu to the colony. At Sarmizegetusa was the seat (praetorium) of
al provinciei, iar prin asta a fost adus oficial în provincie cultul lui the financial procurator of Dacia Superior and then of Dacia
Iupiter. Tot aici se întrunea conciliul provincial (concilium trium Apulensis. He was, on the part of the imperial purse, a sort of
Daciarum), a cărui sarcină era de a celebra cultul imperial în ministry of finance; for instance, he centralized taxes, paid the
numele întregii provincii. Din toate aceste rațiuni Sarmizegetusa troops and exercised the financial jurisdiction in the name of the
a meritat cu prisosință epitetul de metropolis, primit în secolul III imperial purse. At Sarmizegetusa was built the first Capitoline
în timpul domniei lui Severus Alexander (222-235). temple of the province, thereby officially bringing into the
Principalul eveniment din istoria coloniei Sarmizegetusa province the cult of Jupiter. Still there assembled the provincial
în secolul II a fost primul război marcomanic, când, în anul 170, council (concilium trium Daciarum), whose task was to celebrate
marcomanii sau aliații acestora, au pătruns până la Sarmizegetusa. the imperial cult in the name of the entire province. For all these
Nu credem că ei au pătruns și în interiorul zidurilor, dar tot ce se reasons Sarmizegetusa fully deserved the epithet of metropolis,
afla în afara acestora a fost distrus. Dovada pentru aceasta este which it received in the 3rd century under the reign of Severus
și marea inscripție din templul lui Liber Pater, din care aflăm că Alexander (222-235).
un demnitar a refăcut porticele templului și camerele adiacente, The main event in the history of the colony Sarmizegetusa
arse din temelii de furia dușmanilor. Dintr-o altă inscripție, a in the 2nd century was the first Marcomannic war, when, in AD
unei baze de statuie pentru Macus Aurelius din forul traianic, 170, the Marcomanni or their allies entered the province and
știm că orașul a fost salvat dintr-un pericol dublu sau cumplit reached Sarmizegetusa. We do not believe they entered within
(ancipiti periculo) datorită virtuților imperiale. Sarmizegetusa își the walls, however everything outside was destroyed. This is
va reveni și va atinge un înalt grad de prosperitate pe vremea also evidenced by the large inscription in the temple of Liber
dinastiei Severilor. Urmează perioada anarhiei militare, când Pater, which reads that an official rebuilt the temple porticoes
Imperiul Roman intră într-o profundă criză. De aceasta profită and the adjacent rooms, burnt to the ground by the anger of the
popoarele din nord, care se folosesc de orice ocazie pentru a ataca enemy. Another inscription on a statue base for Macus Aurelius
și jefui provinciile de graniță. Se pare că Sarmizegetusa nu a avut in the Trajan’s forum reads that the town was saved from a two-
de suferit în vremea războiului carpic (247-248) al lui Philippus fold or terrible peril (ancipiti periculo) by the imperial virtues.
Arabs și nici în atacul gotic din 250/251 din vremea lui Decius. Sarmizegetusa would recover and reach a high prosperity degree
Catastrofa a intervenit cândva în timpul domniei lui Gallienus under the Severan dynasty. During the period of military anarchy,
(260-268) în legătură cu ceea ce unele izvoare numesc amissio the Roman Empire experiences a deep crisis. The northern
Daciae, adică pierderea Daciei. În urma cercetărilor arheologice peoples, who took advantage of any occasion to attack and pillage
a putut fi observat faptul că basilica forului traianic (forum Roman border provinces, profited. It seems that Sarmizegetusa
vetus) și Capitoliul au fost distruse în urma unui mare incendiu. did not suffer during the Carpian war (AD 247-248) of Philippus
Blocurile de calcare poartă urme evidente de arsură. Populația Arabs and neither during the Goths attack of AD 250/251 under
va fi supraviețuit cum a putut, dar în ultimii ani ai provinciei de Decius. The catastrophe occurred sometime under Gallienus
o adevărată viață municipală nu se mai poate vorbi. Din cauza (260-268), when some sources mention the amissio Daciae, namely
situației grave a imperiului, împăratul Aurelian va retrage în anul the loss of Dacia. The archaeological excavations noted that the
271 la sudul Dunării armata și o parte a populației. Ceva populație basilica of the Trajan’s forum (forum vetus) and the Capitoline
romană a mai sălășluit printre ruinele Sarmizegetusei, dar cândva temple were burnt subsequent to a great fire. The limestone blocks
ele vor părăsite și însuși numele orașului va fi dat uitării. exhibit clear burning traces. The population must have survived
somehow, however in the last years of the province one may no
longer speak of a true municipal life. Because the serious situation
of the empire, emperor Aurelian would withdraw in AD 271 to
the south the Danube the army and part of the population. Some
Roman population still inhabited the ruins of Sarmizegetusa,
however at some point, they would be deserted and the name
itself of the town, forgotten.

19
catalog_macheta_25 iulie.indd 19 7/26/2017 1:26:11 PM
FORUL LUI TRAIAN (FORUM VETUS) THE FORUM OF TRAJAN (FORUM VETUS)
Ioan Piso Ioan Piso

D eși o colonia romană este întemeiată după un ritual


străvechi moștenit de la etrusci, în vremea imperiului
fondatorul nu poate fi decât împăratul. Reprezentantul acestuia
A lthough a Roman colonia was founded according to
an ancient ritual inherited from the Etruscans, under
the empire, the founder can be no other than the emperor. His
alege un loc potrivit și consultă auspiciile. Asta înseamnă că representative chooses an adequate place and practices the augury.
împarte bolta cerească în patru sectoare principale, în funcție de This means he divides the skies into four main sectors, depending
axele cardinale nord-sud și est-vest și interpretează semnele care on the cardinal axes north-south and east-west and interprets
le sunt atribuite anumitor divinități. Dacă semnele sunt favorabile, the signs ascribed to certain deities. If signs are favourable, sets
înfige în pământ groma, un fel de teodolit roman alcătuit dintr-o the groma into the ground, a sort of Roman theodolite composed
tijă verticală având în vârf două tije orizontale perpendiculare, of a vertical staff with two horizontal cross-pieces mounted on
de capetele cărora atârnă niște greutăți. Acolo unde cade umbra top, of whose ends were hung some weights. Where the groma
gromei la răsăritul soarelui, se trasează decumanus maximus, adică shadow fell at sunrise, the decumanus maximus, namely the sacred
axa sacră est-vest a coloniei. Perpendiculara pe decumanus maximus east – west axis of the colony, was traced. The perpendicular
va fi cardo maximus, axa sacră nord-sud. De-a lungul viitoarei on the decumanus maximus would be cardo maximus, the sacred
incinte va fi arată o brazdă (sulcus primigenius) cu un plug tras de north-south axis. A furrow would be ploughed along the future
un bou și o vacă albă. În dreptul porților fierul plugului va fi ridicat. enclosure (sulcus primigenius) by a plough pulled by an ox and a
Se trasează perpendiculare numite cardines la cardo maximus white cow. In front the gates, the ploughshare would be pulled
și decumani la decumanus maximus. Aceștia devin drumurile off. The perpendiculars called cardines to cardo maximus and
din interiorul orașului. Spațiile dintre cardines și decumani se decumani to decumanus maximus are traced. They become the
numesc insulae, prin care înțelegem cartierele de locuit. În mod town roads. Spaces between the cardines and decumani are called
asemănător se procedează în afara zidurilor. Aici spațiile dintre insulae, namely the inhabiting quarters. Similarly is proceeded
cardines și decumani se numesc centuriae și reprezintă loturile outside the walls. There, the spaces between the cardines and
de pământ ce urmează a fi împărțite coloniștilor. Coloniștii, în decumani are called centuriae and represent the lots of land to be
formațiune militară și purtând un vexillum, trăgeau fiecare la sorți passed out to the colonists. The colonists, in military formation
o parcelă dintr-o insula și un lot de pământ (centuria). Nu aș fi and wearing a vexillum, balloted a parcel in an insula and a lot of
amintit aceste proceduri, dacă lucrările arheologice nu ar fi adus la earth (centuria). We would not mention such procedures unless
lumină, caz unic în arheologia romană, locus gromae, adică tocmai the archaeological excavations had not bring to light, a unique
locul din care a fost întemeiat orașul. Acesta se află la încrucișarea case in Roman archaeology, the locus gromae, namely precisely the
lui cardo maximus cu decumanus maximus și pe el a fost înălțat un place out of which the town grew. It lies at a junction of cardo
maximus with decumanus maximus and a monument for Trajan
monument pentru Traian.
was erected onto it.
La aceeași întretăiere a celor două axe sacre a fost înălțat
By the same junction of the two sacred axes was also built
și primul for al coloniei, numit de noi for traianic sau forum vetus
the first forum of the colony, what we called the Trajanic forum or
(forul vechi). Cum am amintit mai sus, după opinia noastră
forum vetus (the ancient forum). As aforementioned, in our view,
forul de piatră a fost precedat de un for de lemn, al cărui plan îl
the stone forum was preceded by a timber forum, whose layout
prefigura.
it anticipated.
Dimensiunile totale ale forului de piatră sunt: 94 m (nord-
The total sizes of the stone forum are as follows: 94m
sud), între contraforții curiei (sud) și fațada propylon-ului (nord)
(north-south), in-between the buttresses of the curia (south) and
× 75 m între zidurile exterioare ale extensiilor de vest și de est.
the propylon facade (north) × 75m between the outer walls of the
Forul inițial, cel din vremea lui Traian, este o construcție sobră
western and eastern extensions. The original forum, built under
din calcar și gresie. Planul inițial a fost completat cu numeroase Trajan, is an unadorned limestone and sandstone construction. The
elemente realizate fie din inițiativă imperială, fie, mai ales, din original layout was completed with many elements made either
inițiativă privată. O elită, care a ajuns să se îmbogățească datorită upon imperial or, especially, private initiative. The elite, enriched
resurselor teritoriului coloniei și datorită luării în arendă a due to the resources in the colony territory and the lease of state
proprietăților fiscului, a contribuit până în epoca Severilor la properties, contributed, until the Severans, in transforming the

20
catalog_macheta_25 iulie.indd 20 7/26/2017 1:26:11 PM
21
catalog_macheta_25 iulie.indd 21 7/26/2017 1:26:11 PM
transformarea forului traianic dintr-un for de piatră într-unul de Trajan’s forum from stone to marble. Since it is impossible herein
marmură. Cum în cadrul acesta nu ne putem permite să urmărim to follow the evolution of the edifice, we shall proceed to describe
evoluția edificiului, vom proceda la descrierea ultimei faze, its last phase, starting from the gate on the decumanus maximus.
începând de la intrarea de pe decumanus maximus. Precisely before the steps, on locus gromae, lies a monument
Chiar în fața treptelor, pe locus gromae, se află un monument dedicated to Trajan. The entire space was covered, likely under
închinat lui Traian. Întregul spațiu a fost acoperit, probabil sub Antoninus Pius (AD 138-161), by a grandiose building,
Antoninus Pius (138-161), de o construcție grandioasă, susținută supported on the southern side by four marble columns about
în partea de sud de patru coloane de marmură înalte de circa 10 10m tall, bearing the inscriptions of the benefactors. We are
m, purtând inscripțiile evergeților. Avem de-a face cu un propylon, dealing with a propylon, which precedes the proper access into
care precede intrarea propriu-zisă în for. Aceasta din urmă, datând the forum. The latter, dating under Trajan, is composed of a
din vremea lui Traian, este constituită dintr-un tetrapylon, adică tetrapylon, namely a gate with four entrances: two main north-
dintr-o poartă cu patru intrări: două principale (nord-sud) și south and two secondary east-west. Above the main entrance,
două secundare (est-vest). Deasupra intrării principale, construite built as a triumphal arch, lay the building inscription, restored
ca un arc de triumf, se afla inscripția de construcție, care a putut fi based on a few fragments as follows:
reconstituită pe baza câtorva fragmente: [Im]p(erator) Ca[es(ar)] Div[i] Ne[r]v[a]e f(ilius)
[Im]p(erator) Ca[es(ar)] Div[i] Ne[r]v[a]e f(ilius) Nerva Trai[anus Opt(imus) Aug(ustus)]
Nerva Trai[anus Opt(imus) Aug(ustus)] [Ger]m(anicus) [Dacicus Parthicus p]ontif(ex)
[Ger]m(anicus) [Dacicus Parthicus p]ontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot[est(ate) XX sive XXI
max(imus) trib(unicia) pot[est(ate) XX sive XXI imp(erator) XIII co(n)s(ul) VI]
imp(erator) XIII co(n)s(ul) VI] [pater patriae coloniae Ulpiae T]ra[i]anae Dacic(ae)
[pater patriae coloniae Ulpiae T]ra[i]anae Dacic(ae) [Sar]miz[egetusae] forum(?) cum(?) ......(?) dedit(?)].
[Sar]miz[egetusae] forum(?) cum(?) ......(?) dedit(?)]. We find that emperor Trajan, bearing the complete name
Aflăm de aici că împăratul Traian, purtând numele și and title, was the one who gave the colony Sarmizegetusa a
titulatura completă, a fost cel care i-a dăruit coloniei Sarmizegetusa forum, possibly together with the basilica. Since the emperor’s
un for, poate împreună cu basilica. Cum puterea tribuniciană a tribunician power is missing, the dating of the inscription may
împăratului lipsește, datarea inscripției poate fi aproximată în anii be approximated to AD 116/117, hence by the end of Trajan’s
116/117, deci către sfârșitul domniei lui Traian. Textul inscripției reign. The inscription text is very important, as it expresses the
este foarte semnificativ, fiindcă exprimă natura relațiilor între nature of the relations between the emperor and the remainder
of the Roman institutions not only at Sarmizegetusa, but also
împărat și restul instituțiilor romane nu numai la Sarmizegetusa,
the rest of the Roman forums, including that of Trajan from
ci și în cazul celorlalte foruri romane, inclusiv al forului lui Traian
Rome. At Sarmizegetusa, the emperor is the one who awards
de la Roma. La Sarmizegetusa împăratul este cel care dăruiește
the colony a forum. This means that in Rome, even though
un for coloniei. Înseamnă că la Roma, chiar dacă inscripția de
the building inscription is missing, the same emperor awards a
construcție lipsește, același împărat le dăruiește un for senatului
forum to the senate and the Roman people and by no means the
și poporului roman și nicidecum invers. La Sarmizegetusa
reverse. At Sarmizegetusa the emperor is thanked by the erection
împăratului i se mulțumește prin ridicarea unui altar pe locus
of an altar on locus gromae and a tropaeum in the middle of the
gromae și a unui tropaeum în mijlocul curții, iar la Roma prin
courtyard, while in Rome by the erection of the famous column,
înălțarea celebrei columne, a statuii ecvestre și a altor statui. Iată
the equestrian statue and other statues. This is then how power
deci cum raportul de putere dintre instituțiile statului poate fi
relations among state institutions are mirrored by architecture.
reflectat prin arhitectură. Singur împăratul își putea permite să The emperor alone afforded to build something impressive like
ridice ceva de grandoarea unui for, iar răspunsul era pe măsura a forum, while the response fitted the capabilities of the others.
competențelor celorlalți. Tabernae, namely shops, corporation seats and sacred
Înspre decumanus maximus se deschid tabernae, adică spaces provided under Hadrian (AD 117-138) with porticoes
prăvălii, sedii de corporații și spații sacre, prevăzute în vremea open towards the decumanus maximus. Two edifices deserve
lui Hadrian (a. 117-138) cu portice. Două edificii merită aici o here special attention: in the north-east corner, the aedes collegii
atenție specială: în colțul de nord-est aedes collegii fabrum, adică fabrum, namely the cult place of the artisans association provided
localul de cult al colegiului meșteșugarilor, prevăzut cu o absidă with an apsis and installations for use during banquets, while in
și cu instalații folosind banchetelor, iar în colțul de nord-vest un the north-west corner a temple of Fortuna, where the imperial
templu al Fortunei, în care se practica cultul imperial, dovada cult was practiced, as evidenced by the marble fragments of two
constituind-o fragmente de marmură ale unor busturi imperiale. imperial busts. Both were given their last form in AD 183-185,
Ambele au fost amenajate în ultima lor formă în anii 183-185, namely under Commodus, from the funds of rich town officials,
adică sub împăratul Commodus, din fondurile unor demnitari Marcus Procilius Niceta and his son, Marcus Procilius Regulus.
bogați ai orașului, Marcus Procilius Niceta și fiul său, Marcus Still in the front towards the decumanus maximus were erected
Procilius Regulus. Tot în frontul dinspre decumanus maximus around AD 202, namely during the rule of Septimius Severus,
au fost înălțate prin anul 202, adică sub domnia lui Septimius two nymphaea, public marble wells of great beauty, embellished
Severus, două nimfee (nymphaea), fântâni publice din marmură with statues financed by a duumvir of the town, Lucius Ophonius

22
catalog_macheta_25 iulie.indd 22 7/26/2017 1:26:11 PM
23
catalog_macheta_25 iulie.indd 23 7/26/2017 1:26:14 PM
de mare frumusețe, împodobite cu statui, finanțate de un duumvir Domitius Priscus. Before leaving the area of the decumanus
al orașului, Lucius Ophonius Domitius Priscus. Înainte de a maximus, it is worth mentioning that on its axis lay a large
părăsi zona lui decumanus maximus, se cuvine să amintim că pe drainage, joining another canal from cardo maximus, directed
axul acestuia se afla un mare canal de scurgere, care se unea cu un south-north, carrying wastewaters towards the town’s exit.
alt canal de pe cardo maximus, cu direcția sud-nord, ducând apele Past the tetrapyle, one enters the forum’s courtyard,
reziduale spre ieșirea din oraș. measuring 32.20m (north-south) × 37.80m (east-west). On
După ce am trecut de tetrapyl, dăm de curtea forului, care the central north-south axis there is a large monument base,
măsoară 32,20 m (nord-sud) × 37,80 m (est-vest). Pe axa centrală plated with marble and measuring 5.60 × 5.60m. The elements
nord-sud întâlnim o mare bază de monument, care fusese placată cu found nearby, especially a fragment of a marble round base and
marmură și măsoară 5,60 × 5,60 m. Elementele găsite în preajmă, inscription fragments make us believe we are dealing with a
în special un fragment de bază rotundă de marmură și fragmente tropaeum (trophy) built by colonia Sarmizegetusa to Trajan, his
de inscripție, ne îndreptățesc să credem că avem de-a face cu un founder (conditori suo) in the memory of the dramatic events
tropaeum (trofeu) înălțat de colonia Sarmizegetusa lui Traian, occurring there in AD 105. Over the following decades, in the
întemeietorului ei (conditori suo) în amintirea evenimentelor forum courtyard would be erected other 25 statues, the majority
dramatice ce se petrecuseră în acest loc în anul 105. În deceniile imperial, some depicting the emperors in bronze quadrigae. Only
următoare în curtea forului vor mai fi înălțate 25 de statui, în the bases foundations, fragments of marble inscriptions and
majoritate imperiale, unele reprezentându-i pe împărați în pieces of gilded bronze have survived. Because of them, could be
cvadrigi din bronz. Nu s-au mai păstrat decât substrucțiile bazelor, identified the quadriga statue bases of emperors Marcus Aurelius
fragmente de inscripții de marmură și bucățele de bronz aurit. and Lucius Verus, erected in AD 172 in acknowledgement for
Datorită lor au putut fi identificate bazele de statui în cvadrigă ale the town’s rescue from the invaders. On the northern, western
împăraților Marcus Aurelius și Lucius Verus, înălțate în anul 172 and eastern sides the courtyard was delimited by porticoes. At
drept mulțumire pentru salvarea orașului de invadatori. Pe laturile the beginning, they were made of sandstone arches, while under
de nord, de vest și de est curtea era mărginită de portice. La Marcus Aurelius (161-180) or Commodus (180-192) they would
început acestea au fost construite din arce de gresie, pentru ca sub be replaced by Corinthian columns with arches on top. Eastwards
Marcus Aurelius (a. 161-180) sau Commodus (a. 180-192) ele să and westwards the entire building was closed by two corridors
fie înlocuite de coloane corintice având deasupra arce. Spre est și measuring each 43.40m (north-south) × 6.15m (east-west).
spre vest întregul edificiu era închis de două coridoare măsurând We identified them as the so-called cryptoporticoes (covered
fiecare 43,40 m (nord-sud) × 6,15 m (est-vest). Le-am identificat porticoes), designed for the storage of goods and trading activities
during bad weather.
cu așa-zise criptoportice (portice închise), destinate depozitării
From the courtyard we go southwards and climb marble
de mărfuri și activităților comerciale pe vreme nefavorabilă.
stairs up to a podium, which makes the connection with basilica
Din curte ne îndreptăm spre sud și urcăm trepte de marmură
iudiciaria. According to its name, it served to political activities
până pe un podium, care face legătura cu basilica iudiciaria. Așa
and firstly to administration of justice. It measured 17.35m
cum îi zice numele, servea activităților politice și în primul rând
(north-south) × 62.70m (east-west) and had on the northern
jurisdicției. Măsura 17,35 m (nord – sud) × 62,70 m (est-vest)
facade five arches as openings, of which that in the middle was
și avea pe fațada nordică drept deschideri cinci arce, dintre care
5.60m wide. A tribunal lay on each western and eastern extremity,
cel median cu lățimea de 5,60 m. În extremitățile vestică și
similarly to the headquarters building in the forts. A jail (carcer)
estică se află, ca și în clădirea comandamentului castrelor, câte
was set in the basement of the western tribunal, while above stood
un tribunal. În subsolul tribunal-ului de vest a fost amenajată o
the judges. Instead, the eastern tribunal was transformed into an
închisoare (carcer), în vreme ce deasupra se aflau judecătorii. În Augusteum designed for the imperial cult. There was identified a
schimb, tribunal-ul de est a fost transformat într-un Augusteum marble hand of an emperor, holding the globe (orbis terrarum).
destinat cultului imperial. Aici a fost găsită o mână de marmură Both buildings had the appearance of a temple.
aparținând unui împărat și ținând un glob pământesc (orbis The most important institutions opened to the southern
terrarum). Ambele clădiri aveau aspectul unor temple. side of the basilica. The curia, seat to the senate or the order of
Pe latura sudică a basilicii se deschideau cele mai decuriones (ordo decurionum) lay precisely on the cardo maximus
importante localuri de instituții. Chiar pe linia lui cardo maximus line. It measures 12.45m (north-south) × 9.70m (east-west).
se afla curia, adică sediul senatului sau al ordinului decurionilor There were seated, on steps set on the eastern and western sides,
(ordo decurionum). Măsoară 12,45 m (nord-sud) × 9,70 m (est- the 100 decuriones or senators of the colony. Such positioning
vest). Aici ședeau, pe trepte dispuse pe laturile de est și de vest, is explained by the how they voted per discessionem (by division).
cei 100 de decurioni sau senatori ai coloniei. Atare dispunere se Those of one view crossed to one side, the others to the other
explică prin modul de vot per discessionem (prin separare). Cei care side. On the southern side are still distinguishable the traces of a
erau de o părere treceau într-o parte, ceilalți în cealaltă parte. Pe podium, where the magistrates were seated. Beneath the curia there
latura sudică se mai disting urmele unui podium, pe care ședeau were two underground rooms, impressive even today, functioning
magistrații. Sub curia au fost amenajate două încăperi subterane, as treasury chambers (aeraria). Curia was also a sanctuary (aedes)
care impresionează și astăzi și aveau rostul de camere de tezaur dedicated to a deity. In our case, the tutelary deity was Concordia
(aeraria). Curia era totodată un sanctuar (aedes) închinat unei ordinis, personification of the good understanding designed to

24
catalog_macheta_25 iulie.indd 24 7/26/2017 1:26:14 PM
divinități. În cazul nostru divinitatea tutelară era Concordia ordinis, reign among the decuriones. Its statue was erected precisely in
personificarea bunei înțelegeri care se cuvenea să domnească în front the entrance stairs, while to the right and left stood the
rândurile decurionilor. Statuia acesteia era înălțată chiar în fața statues of other two personifications, of Minerva, who embodied
treptelor de la intrare, iar în dreapta și în stânga erau înălțate wisdom, and of the protector genius of the decuriones’ order
statuile altor două personificări, a Minervei, care întruchipa (genius ordinis). The three statues were raised according to the
înțelepciunea, și a geniului ocrotitor al ordinului decurionilor testamentary disposition of a certain Ulpius Domitius Hermes,
(genius ordinis). Cele trei statui au fost înălțate în conformitate Augustales of the colony, in gratitude for having been awarded
cu dispoziția testamentară a unui Ulpius Domitius Hermes, the ornamenta decurionalia, namely the exterior insignia of the
Augustal al coloniei, drept recunoștință că primise ornamenta capacity of decurion. East the curia and attached to it was placed
decurionalia, adică însemnele exterioare ale calității de decurion. in AD 183-185 a place of the Augustales (aedes Augustalium),
La est de curia și lipită de ea a fost amenajat prin anii 183-185 un where they practiced the imperial cult. Among the other places on
local al Augustalilor (aedes Augustalium), în care aceștia practicau this southern side of the forum also counts the tabularium, where
cultul imperial. Dintre celelalte localuri de pe această latură de the documents of the order of decuriones were preserved. It is
sud a forului a mai putut fi identificat tabularium, unde se păstrau the single room in the forum heated with the aid of a hypocaust
actele ordinului decurionilor. Este singura încăpere din for installation. In the other rooms, for instance in the curia, mobile
încălzită cu ajutorul unei instalații de hypocaust. În alte încăperi, metal stoves were most definitely used.
de pildă în curia, erau cu siguranță folosite sobe metalice mobile. We must make some further notes regarding forum vetus:
Se cuvine să mai facem câteva precizări în legătură cu This forum is a strictly modular building. The module is
forum vetus: the foot (pes), the measure unit used at Sarmizegetusa, which
Acest for este o clădire strict modulară. Modulul îl constituie measures 28cm. It is the radius of the column shaft by the base.
piciorul (pes), unitatea de măsură folosită la Sarmizegetusa și All sizes in the forum are multiples of 28.
care măsoară 28 cm. Este raza fusului de coloană la bază. Toate The forum’s architecture reproduces the emperor’s dialogue
dimensiunile întâlnite în for reprezintă multipli ai lui 28. with colonia Sarmizegetusa on the north – south sacred axis. The
Arhitectura forului reproduce dialogul împăratului cu emperor awards the forum to the colony, while the latter raises
colonia Sarmizegetusa pe axa sacră nord-sud. Împăratul este cel the groma monument and the tropaeum in the middle of the
care i-a dăruit coloniei forul, iar aceasta i-a răspuns înălțându-i courtyard to the emperor.
monumentul gromei și tropaeum-ul din centrul curții. The dominant monuments of the forum are the
Monumentele dominante ale forului sunt basilica iudiciaria și curia. basilica iudiciaria and the curia. Both give this forum a rather
administrative character. In the 1st century AD, diaphragm
Ambele dau acestui for un caracter mai degrabă administrativ. În
type forums predominated, which included two distinct parts,
secolul I p. Chr. predomină forurile de tip diafragmă, cu două
separated by a decumanus: the half with basilica iudiciaria and curia
părți distincte, despărțite printr-un decumanus: jumătatea cu
and the half with the Capitolium. The Trajanic fora are different
basilica iudiciaria și curia și jumătatea cu Capitoliul. Forurile
than diaphragm forums. This means that at Sarmizegetusa a
traianice se deosebesc de forul de tip diafragmă. Asta înseamnă
second forum must lie nearby, dominated by the Capitolium.
că la Sarmizegetusa trebuie să avem undeva în apropiere un al
doilea for, dominat de Capitoliu.

25
catalog_macheta_25 iulie.indd 25 7/26/2017 1:26:15 PM
26
catalog_macheta_25 iulie.indd 26 7/26/2017 1:26:18 PM
27
catalog_macheta_25 iulie.indd 27 7/26/2017 1:26:18 PM
28
catalog_macheta_25 iulie.indd 28 7/26/2017 1:26:22 PM
29
catalog_macheta_25 iulie.indd 29 7/26/2017 1:26:23 PM
30
catalog_macheta_25 iulie.indd 30 7/26/2017 1:26:26 PM
31
catalog_macheta_25 iulie.indd 31 7/26/2017 1:26:26 PM
FORUL LUI ANTONINUS PIUS THE FORUM OF ANTONINUS PIUS
(FORUM NOVUM) ȘI CAPITOLIUL (FORUM NOVUM) AND CAPITOLIUM

Ioan Piso Ioan Piso

Pe vremea lui Traian zona de la sud de forum vetus era un


șantier în care se pregăteau materialele de construcție
pentru acesta. La sfârșitul domniei lui Traian sau la începutul
U nder Trajan, the southern side of forum vetus was
a site where building materials were prepared for
it. By the end of Trajan’s rule or by early Hadrian’s reign there
domniei lui Hadrian aici se va ridica un macellum, adică o piață would be built a macellum, namely a market, oriented, differently
economică, orientată, spre deosebire de forum vetus, est– -vest. Pe from forum vetus, east-west. On the northern side lay a series of
latura de nord se afla un șir de tabernae (prăvălii) dublate de un tabernae (shops) doubled by a portico and we suspect that the
portic și bănuim că latura de sud, încă necercetată, arăta la fel. În southern side, still unexcavated, looked the same. In the middle of
mijlocul curții am găsit un bazin, în care, ca și în alte macella, era the courtyard we found a basin, where, alike in other macella, fish
ținut pește spre vânzare. Monumentul dominant era un sanctuar was stored for sale. The dominant monument was a sanctuary on
de pe latura de vest, al cărui plan și funcțiune nu le vom cunoaște the western side, whose plan and function we shall never know as
it was replaced by the Capitolium.
niciodată, fiindcă va fi înlocuit de Capitoliu.
Around AD 150, the macellum was demolished and
În jurul anului 150 macellum-ul a fost demolat, iar în
replaced by a new forum (forum novum), oriented also east-
locul său a fost construit un nou for (forum novum), orientat de
west and dominated by the Capitolium. The construction date
asemenea est – vest și dominat de Capitoliu. Datarea construirii
of the new forum and implicitly of the Capitolium is suggested
forului nou și implicit a Capitoliului este sugerată de o bază de by a statue of a governor of Dacia Superior, Marcus Sedatius
statuie a unui guvernator al Daciei Superior, Marcus Sedatius Severianus, set up in AD 153 on the eastern extremity of this
Severianus, ridicată în anul 153 p. Chr. în extremitatea estică a forum’s cryptoportico. Year AD 153 is therefore a terminus ante
criptoporticului acestui for. Anul 153 reprezintă, prin urmare, un quem for the construction of the forum and it is not excluded
terminus ante quem pentru construcția forului și nu este exclus that the operation was sponsored by Marcus Sedatius Severianus
ca operațiunea să fi fost patronată de însuși Marcus Sedatius himself. The tabernae row of the macellum and the portico were
Severianus. Șirul de tabernae ale macellum-ului și porticul au replaced by a huge cryptoportico, measuring 89 meters, provided
fost înlocuite de un imens criptoportic, măsurând 89 metri și with three openings towards the courtyard. Inside, the walls were
având trei deschideri spre curte. În interior pereții erau placați cu plated with marble, while along the northern wall stood the bronze
marmură, iar de-a lungul peretelui nordic se înălțau statuile de statues of the province governors and colony public figures. A
bronz ale guvernatorilor provinciei și ale demnitarilor coloniei. communication way related forum vetus to the cryptoportico and
O cale de comunicație lega forum vetus de criptoportic și, prin through it, to forum novum.
aceasta, de forum novum. The Capitolium was built by the western extremity of the
Capitoliul a fost construit în extremitatea de vest a forului new forum, replacing the macellum sanctuary and being oriented
nou, înlocuind sanctuarul macellum-ului și fiind orientat către est. eastwards. That Sarmizegetusa must have had its own Capitolium
Că Sarmizegetusa trebuia neapărat să-și aibe propriul Capitoliu results from the utter truth that any colonia was a truthful copy
reiese din marele adevăr că orice colonia era o copie fidelă a of Rome. Moreover, there is an epigraphic document suggesting
Romei. Dispunem pe deasupra de un document epigrafic, care the existence of the Capitolium, namely, an inscription fragment
ne sugerează existența Capitoliului, și anume un fragment de recording the dedication of a monument on May the 23rd
inscripție care consemnează dedicarea unui monument într-o zi (a(nte) d(iem) × Kalendas Iunias) in occasion of a banquet to the
de 23 mai (a(nte) d(iem) × Kalendas Iunias) cu ocazia unui banchet honour of Jupiter (epulum Iovis). Or, such a banquet might have
în cinstea lui Iupiter (epulum Iovis). Or, un asemenea banchet nu not been celebrated but in connection with the anniversary of
putea fi celebrat decât în legătură cu aniversarea unui Capitoliu, a Capitolium, like in Rome. This means that at Sarmizegetusa
iar pentru asta avem chiar exemplul Romei. Asta înseamnă că la we are not dealing with a simple Capitolium, but with the first
Sarmizegetusa avem de-a face nu numai cu un simplu Capitoliu, Capitolium of the province, whose dedication meant the official
ci și cu primul Capitoliu al provinciei, a cărui dedicare a echivalat introduction of the cult of Jupiter in the province.
cu aducerea oficială a cultului lui Iupiter în provincie. The total sizes of the Capitolium, including the stairs, are of
Dimensiunile totale ale Capitoliului, incluzând treptele, 33.70m (east-west) × 18.90m (north-south), and without them,
sunt de 33,70 m (est-vest) × 18,90 m (nord-sud), iar fără trepte de 29.40m × 18.90m. The building is composed of three essential
parts: a very solid foundation, onto which lies a podium, and on

32
catalog_macheta_25 iulie.indd 32 7/26/2017 1:26:26 PM
33
catalog_macheta_25 iulie.indd 33 7/26/2017 1:26:28 PM
34
catalog_macheta_25 iulie.indd 34 7/26/2017 1:26:32 PM
29,40 m × 18,90 m. Edificiul se compune din trei părți esențiale: o top, the proper temple. The foundation, built in opus caementicium
fundație foarte puternică, pe care este construit un podium, iar peste and 135cm deep, was built according to Vitruvius’s precepts and
acesta este înălțat templul propriu-zis. Fundația, construită în opus was designed to support the stereobates. The podium consists
caementicium și adâncă de 135 cm, a fost construită după preceptele of stereobates, namely walls of opus quadratum, supporting the
lui Vitruvius și avea rolul de a susține stereobatele. Podium-ul temple’s carrying structures (the columns and cella walls), and the
constă din stereobate, adică din ziduri din opus quadratum, care fillings between the stereobates, consisting of river stones, clay
susțineau structurile portante ale templului (colonadele și pereții and sand. The stereobates were likely composed of five rows of
cellei), și din umpluturile dintre stereobate, constând din piatră limestone blocks. Since the walls were 40cm thick, the podium
de râu, lut și nisip. Stereobatele erau probabil compuse din cinci height must have been approximately of 2m, to which adds the
rânduri de blocuri de calcar. Cum grosimea blocurilor este de 40 marble pavement. The building manner of the podium of the
cm, înălțimea podium-ului este de aproximativ 2 m, cărora li se Capitolium in Sarmizegetusa is very similar to that in the temple
adaugă pavimentul de marmură. Modul de construcție a podium- in Schönbühl/Augst (Augusta Raurica). Even the number of five
ului Capitoliului din Sarmizegetusa este foarte apropiat de cel al rows of blocks of the stereobates is identical.
podium-ului templului din Schönbühl/Augst (Augusta Raurica). The colonnades and walls of the cella stand on stereobates.
Până și numărul de cinci rânduri de blocuri ale stereobatelor este The inner sizes of the cella are of 8.90m (north-south) × 10.40m
identic. (east-west). The cella is composed of a single room and is tripartite,
Colonadele și pereții cellei se înalță pe stereobate. according to tradition. Starting with the rule of Antoninus Pius
Dimensiunile interioare ale cellei sunt de 8,90 m (nord-sud) × (AD 138-161), the tripartite cella, designed for Jupiter, Juno and
10,40 m (est-vest). Cella este alcătuită dintr-o singură încăpere Minerva, is no longer the rule. The width of the entrance is of 4m,
și este tripartită, cum ar fi cerut tradiția. Începând cu domnia lui which supposes a height of 6-7m. A large 6 cm wide finger from
Antoninus Pius (a. 138-161), cella tripartită, destinată lui Iupiter, a hand of Jupiter was identified, which makes us think that the
Iuno și Minerva, nu mai este o regulă. Lățimea intrării este de statue of Iupiter tronans was 4.5/5m tall. According to Vitruvius,
4 m, ceea ce presupune o înălțime de 6-7 m. S-a găsit un deget Jupiter had to see from his throne the wall battlements which he
mare, lat de 6 cm, de la o mână a lui Iupiter, ceea ce ne duce cu had to defend.
gândul la o statuie a lui Iupiter tronans înaltă de 4,5/5 m. Potrivit Based on column shank diameters and a normal
lui Vitruvius, Iupiter trebuia să vadă de pe tronul său meterezele intercolumnim, we are dealing with a hexastil peripteros sine postico
zidurilor pe care avea a le apăra. temple. In other words, there was a colonnade in front, related
Ținând seama atât de diametrul fusurilor și de un to the pronaos, and two side colonnades, not in the back. The
intercolumnium normal, avem de-a face cu un templu hexastil intercolumnium (axis from axis) is of 3.12m. The six columns of
peripteros sine postico. Cu alte cuvinte, există o colonadă în front, the pronaos are laterally corresponded with seven columns, while
ținând de pronaos, și două colonade laterale, nu și în spate. in the back there is a solid wall. One of the surprises of the 2016
Intercolumnium (din ax în ax) este de 3,12 m. Celor șase coloane excavation was the discovery of several very consistent fragments
ale pronaos-ului le corespund lateral câte șapte coloane, iar în spate of Doric columns (Tuscan), which changes the appearance of the
avem un zid plin. Una dintre surprizele cercetărilor din anul 2016 Capitolium, as we imagined it in 2011. Therefore, we are dealing
a fost descoperirea mai multor fragmente foarte consistente de with a Doric and not Corinthian temple. Among the significant
coloane dorice (toscane), ceea ce modifică aspectul Capitoliului, finds count a fragment of Jupiter’s eagle, some reddish locks of

35
catalog_macheta_25 iulie.indd 35 7/26/2017 1:26:33 PM
36
catalog_macheta_25 iulie.indd 36 7/26/2017 1:26:33 PM
37
catalog_macheta_25 iulie.indd 37 7/26/2017 1:26:36 PM
așa cum ni-l imaginasem în 2011. Avem, deci, de-a face cu un the god’s hair and many polychrome marble pieces, used to pave
templu doric și nu cu unul corintic. Descoperiri semnificative the cella.
sunt un fragment din acvila lui Iupiter, bucle roșiatice din părul The East - West axis of the Capitolium is the axis of the
divinității și numeroase bucăți de marmură policromă, folosite în new forum, which is only natural, as the Capitolium was built
pavimentul cellei. precisely to dominate it. On the same axis lies the Capitolium
Axul est-vest al Capitoliului reprezintă axul forului nou, itself, then, eastward, a large monument, likely an imperial statue
ceea ce este firesc, căci Capitoliul a fost construit anume pentru base in quadriga or seiugum, and, lastly, a hemicycle part of an
a domina acest for. Pe același ax se găsește însuși Capitoliul, apoi, administrative building enclosing the forum to the east.
spre est, un mare monument, probabil o bază de statuie imperială The forum courtyard is delimited southwards by a building
în cvadrigă sau în seiugum, și, în sfârșit, un hemiciclu făcând parte wider (14.7m) than the northern cryptoportico (11.1m). In a
dintr-o clădire administrativă ce închide forul spre est. 2007 trench excavated there we found a large variety of hypocaust
Curtea forului este mărginită spre sud de o clădire mai installations, which made us suppose there lay the forum baths.
lată (de 14,7 m) decât criptoporticul de nord (de 11,1 m). Într-o Therefore, the Capitolium lies on the forum axis, however not on
secțiune făcută aici în 2007 am găsit o mare varietate de instalații the courtyard axis. Along the northern side of the courtyard were
de hypocaust, ceea ce ne-a făcut să presupunem că aici se aflau raised the equestrian statues of the governors of Dacia. There, prior
termele forului. Prin urmare, Capitoliul se află pe axul forului, World War II, Constantin Daicoviciu found the inscriptions and
nu însă și pe axul curții. De-a lungul marginii de nord a curții au other elements of the statue bases of the famous governor Caius
fost înălțate statui ecvestre ale guvernatorilor Daciei. Aici a găsit Arrius Antoninus (AD 175-177) and his two sons.
Constantin Daicoviciu înainte de cel ce-al doilea război mondial
inscripțiile și alte elemente ale bazelor de statui ale cunoscutului
guvernator Caius Arrius Antoninus (a. 175-177) și ale celor doi fii
ai acestuia.

38
catalog_macheta_25 iulie.indd 38 7/26/2017 1:26:36 PM
DE LA TOPOGRAFIA SACRĂ LA FROM SACRED TOPOGRAPHY TO
DIVERSITATE RELIGIOASĂ. RELIGIOUS DIVERSITY.
ZEII DE LA PALMYRA THE GODS OF PALMYRA
Ovidiu Țentea Ovidiu Țentea

Diversitate religioasă
I t was understood that Sarmizegetusa was the religious
capital of the Roman province of Dacia, since it was

S
armizegetusa a fost considerată capitala religioasă a
provinciei Dacia întrucât aici se întrunea concilium trium
Daciarum. Un argument suplimentar, după cum s-a amintit, este
there where concilium trium Daciarum assembled. Furthermore, as
noted before, it was there where the first Capitol of the province
was built.
și faptul că aici a fost ridicat primul Capitoliu al provinciei. One may thus argue that Sarmizegetusa was a profoundly
Sarmizegetusa era, așadar, un oraș profund roman prin Roman town by its institutions and architecture, while by culture
instituții și arhitectură, însă prin cultură și credințe religioase a and religious beliefs, it was very cosmopolitan.
fost foarte cosmopolit. In area sacra, north the northern wall, are worshipped in
În area sacra, la nord de zidul nordic, sunt venerate, într-un a large temple, the Capitoline triad beside Diana, Hercules and
mare templu, triada capitolină alături de Diana, Hercules și Liber Liber Pater.
Pater.
The same Liber Pater is worshipped in another temple.
Același Liber Pater este venerat și într-un templu aparte.
Nearby, attached to the enclosure wall of the area sacra, is has
Lângă acest templu, lipit zidului perimetral al area sacra, a fost
been recently discovered a cult building dedicated to gods Domnus
descoperit, la o dată mai recentă, un mic edificiu de cult dedicat
divinităților Domnus și Domna. Asklepieion-ul a fost închinat and Domna. The asklepieion was dedicated to the medicine gods
zeilor medicinii, Aesculapius și Hygia. Aesculapius and Hygeia.
Caracterul cosmopolit al metropolei este susținut prin The many dedications to deities coming from the East,
numeroase dedicații pentru divinități provenite din Orient, Africa or the West support the cosmopolitan nature of the
Africa sau din Occident. Au fost atestate până acum trei locuri metropolis. Until recently, three cult placed dedicated to the
de cult dedicate zeilor palmireni, un mithraeum pentru Mithra, Palmyrenean gods, a mithraeum for Mithra, a Serapaeum for Isis
un Serapaeum pentru Isis și Serapis, un templu pentru Caelestis and Serapis, a temple for Caelestis Virgo (Tanit, the supreme
Virgo (Tanit, zeița supremă de la Carthagina). goddess of Carthagena) were found.
Mithraismul, de origine iraniană, și credința în Isis și The Mithraism, of Iranian origin, and the belief in Isis
Serapis au fost unele dintre principalele religii numite universale, and Serapis were ones of the main religions deemed universal,
considerate adevărate precursoare ale creștinismului. Alte divinități believed true predecessors of Christianity. Other deities recorded
atestate la Sarmizegetusa au fost Bonus Puer (Aziz, Luceafărul de at Sarmizegetusa count Bonus Puer (Aziz, the Morning Star of
dimineață din Edesa), Mars Singilis (din sudul Hispaniei), Mars Edessa), Mars Singilis (from south Hispania), Mars Camulus,
Camulus, Mercurius și Rosmerta, Apollo Grannus și Sirona din zona Mercurius and Rosmerta, Apollo Grannus and Sirona from the
Rinului sau pe Men Cilvastianus din Asia Mică. Rhine region or Men Cilvastianus from Asia Minor.

Zeii de la Palmyra The gods of Palmyra


A u fost atestate până acum trei edificii publice de cult
sau care conțineau dedicații pentru zeii de la Palmyra.
Palmyra atinge perioada de apogeu aproximativ între anii
T hree public cult buildings, or which contained dedications
for the gods of Palmyra are recorded thus far.
Palmyra’s development climaxes approximately between
130–270 p. Chr., când a deţinut monopolul comerţului cu zonele
AD 130–270, when it held the monopoly of the trade with areas
situate dincolo de estul Imperiului Roman, având dreptul de a le
lying past the eastern border of the Roman empire and had the
fixa prețul la bursă.
right to list prices on the stock market.
Împăratul Hadrian tratează oraşul cu favoruri speciale şi —
cu ocazia vizitei sale din anul 130— îl ridică la nivel de municipiu, Emperor Hadrian awards the town special favours and —
dându-i numele Hadriana Palmyra, fără îndoială încercând să during his visit of AD 130 — ascribes it the title of municipium
favorizeze reluarea comerţului cu imperiul part, după situația and the name of Hadriana Palmyra, undoubtedly in the attempt to
conflictuală din timpul lui Traian. Degradarea echibrului dintre support the resumption of trade with the Parthian empire, ceased
Imperiul Roman şi vecinii din Est, parţi sau sasanizi, a ameninţat subsequent to the conflicts under Trajan. The imbalance between
bunăstarea orașului Palmyra în mai multe cazuri. Pe fondul the Roman empire and its Eastern neighbours, the Parthians or

39
catalog_macheta_25 iulie.indd 39 7/26/2017 1:26:36 PM
unei crize majore, sub conducerea reginei Zenobia, Palmyra the Sassanids, threatened the welfare of the town of Palmyra on
devine un adversat redutabil al Romei în Orient. În anul 272, several occasions. On the background of a major crisis, under the
împăratul Aurelian recucerește orașul, distrugându-l într-o mare leadership of queen Zenobia, Palmyra becomes a fierce enemy of
măsură. Acesta nu-și va mai reveni niciodată, elita sa refugiindu- Rome in the East. In AD 272, emperor Aurelian retakes the town
se în zonele deșertice, redevenind o aristocrație de șeici ai unor and destroys it to a large extent. It would never recover, while
populații nomade. the elite fled to the desert areas, thus becoming once more the
Legăturile dintre Dacia și Palmyra încep din timpul aristocracy of sheiks of the nomad peoples.
împăratul Hadrian, care a fost guvernator al provinciei Syria la The relations between Dacia and Palmyra start under
finele domniei predecesorului său, Traian. Relaţiile strânse ale Hadrian’s rule, former governor of the province of Syria by the
împăratului Hadrian cu Palmyra explică de ce în timpul războiului end of his predecessor, emperor Trajan. Hadrian’s close relations
de la frontierele Daciei, din anii 117-118, acesta a trimis în Dacia with Palmyra explain why during the war by the Dacian borders
un corp de elită provenind tocmai din Palmyra. Acesta era alcătuit
of AD 117–118, the emperor sent to Dacia an elite corps coming
din arcaşi călări extrem de iscusiţi şi de eficienţi împotriva unor
precisely from Palmyra. It was composed of highly trained,
populaţii de stepă. Acest contingent purta numele de Palmyreni
efficient mounted archers skilled in the fight against the peoples
sagittarii (arcaşii palmireni) şi se va împărţi în trei unităţi (numeri).
Pentru doi dintre aceşti numeri cunoaştem garnizoanele, anume of the steppe. This contingent was named Palmyreni sagittarii
la Tibiscum ( Jupa, lângă Caransebeş, jud. Caraș-Severin) şi la (the Plamyrene archers) and would be divided into three units
Porolissum (Moigrad, lângă Zalău, jud. Sălaj); al treilea este de (numeri). We know where the garrisons of two of these numeri
presupus că a staționat undeva lângă Sarmizegetusa. lay, namely at Tibiscum ( Jupa, near Caransebeş, Caraș-Severin
Din rândurile acestor soldaţi şi veterani s-au format în county) and Porolissum (Moigrad, near Zalău, Sălaj county); the
Dacia comunităţi importante de palmireni, deveniţi ulterior third was supposedly stationed somewhere near Sarmizegetusa.
cetăţeni romani. Acestora li s-au adăugat negustori bogaţi din From amongst these soldiers and veterans, important
Palmyra care aveau legături cu caravanele care circulau în Orient. communities of Palmyreneans, later Roman citizens were
Mulţi dintre aceştia au făcut parte din elita municipală de la established in Dacia. To them added rich merchants from
Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi din alte oraşe ale Daciei, putând Palmyra, who had connections with the caravans travelling in
fi recunoscuţi după numele specifice: Theimes, Zabdibol, Audeo, the East. Many were part of the municipal elite of Ulpia Traiana
Malcus, Iacubus etc. Cele mai importante comunități de palmireni Sarmizegetusa and other towns in Dacia, and may be recognized
atestate epigrafic sunt cunoscute la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. after their specific names: Theimes, Zabdibol, Audeo, Malcus, Iacubus
Primul templu al zeilor palmireni descoperit la etc. The most important communities of Palmyreneans recorded
Sarmizegetusa a fost descoperit la vest de incinta fortificată a epigraphically are known at Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
orașului, pe coama Dealului Delineştilor
Clădirea pare să fi fost singura construcție care a existat The first temple of the Palmyrenean gods discovered at
în perioada respectivă pe acel deal, ruinele sale nemaiputând fin Sarmizegetusa was found west the fortified enclosure of the town,
distinse la suprafață în ultimele decenii. on top of Delineşti hill.
Templul a fost cercetat arheologic în anul 1881 de către The building seems to have been the only construction
arheologii Téglás Gábor și Király Pál. Tehnica de cercetare
existent in that period on the hill, its ruins being no longer visible
arheologică adoptată la acea dată de către Kiraly Pál, poate fi
on the surface in the last decades.
explicația unor omisiuni pe care mai mulți cercetători au încercat
The temple was excavated in 1881 by archaeologists Téglás
să le corecteze de-a lungul timpului (Dorin Alicu, Alfred Schäfer,
Alexandru Diaconescu). Datele provin dintr-un raport redactat Gábor and Király Pál. The archaeological research technique
de către Téglás Gábor la 25 de ani după efectuarea săpăturilor. which Kiraly Pál chose at that time, explains a few omissions that
După opinia lui Téglás Gábor un altar fragmentar a several researchers have attempted to amend over time (Dorin
fost descoperit în același loc în anul 1873, fiind foarte probabil Alicu, Alfred Schäfer, Alexandru Diaconescu). Data come from a
inscripția să fie identică cu cea publicată în corpora – IDR III/2, report drafted by Téglás Gábor 25 years from the completion of
345 = CIL IIII 7963, indicată a fi fost descoperită în anul 1878 the excavations.
în punctul „Draşcovu”. According to Téglás Gábor, a fragmentary altar was
discovered in the same place in 1873, the inscription being very
Manifestările religioase ale diasporei de la Palmyra au fost likely identical to that published in the corpora - IDR III/2, 345
îndreptate spre zeii „naționali”, așa-numiți dis patriis. Zeii adorați = CIL IIII 7963, and noted as having been discovered in 1878 in
cu preponderență erau Bêl (divinitatea supremă), Iarhibôl, Aglibôl point “Draşcovu”.
sau Malakbel. Situația este diferită în cazul inscripției de fondare
a primul templu al zeilor palmireni descoperit în partea de vest The religious manifestations of the Palmyrenean diaspora
a Sarmizegetusa la finele secolului al XIX-lea. Și alte inscripții were directed to the “national” gods, the so-called diis patriis. The
dedicate zeilor palmireni au fost descoperite la Ulpia Traiana gods mainly worshipped were Bêl (the supreme god), Iarhibôl,
Sarmizegetusa în afara zidurilor de incintă, dar nu au putut fi Aglibôl or Malakbel. Circumstances are different in the case of the
puse în legătură cu construcțiile în care acestea au fost amplasate. founding inscription of the first temple of the Palmyrenean gods
discovered in the western side of Sarmizegetusa by the end of the

40
catalog_macheta_25 iulie.indd 40 7/26/2017 1:26:36 PM
Templul a fost dedicat zeilor părinteşti (Diis patriis), dar 19th century. Other inscriptions too, dedicated to the Palmyrenean
panteonul divinităților zeilor palmireni este unul surprinzător, gods, were discovered at Ulpia Traiana Sarmizegetusa outside the
fiind menționați: Malagbel, Bêl Bêl Hamon, Benefal (Fenebal) enclosure walls, however they were impossible to relate to the
și Manavat. buildings where they were likely placed.
Un alt aspect frapant este faptul că Malagbel (mesagerul The temple was dedicated to the paternal gods (Diis
de Bel – zeul suprem) a fost plasat în fruntea listei zeilor adorați, patriis), yet the pantheon of the Palmyrenean deities is surprising,
fapt care trebuie pus pe influența soldaților care îl venerau ca zeu mentioning Malagbel, Bêl Bêl Hamon, Benefal (Fenebal) and
Soare peste tot Imperiu. Manawat.
Unii autori au fost de părere că Malagbel era mențional în Another remarkable aspect is the fact that Malagbel
fața a două cupluri divine: unul fenician Baal - Hamon - Benefal (messenger of Baal – the supreme god) was placed at the head
(Tanit), iar celalalt Bel Belhamon - Manawat . Ultima cuplul a of the list of the worshipped gods, which may be related to
fost identificat cu perechea divină adorați într-un templu de pe the influence of the soldiers worshipping him as the sun god
dealul Jebel Muntar, care domina zona de vest de la Palmyra. throughout the empire.
Origine locală pentru Bel-Hamon fost văzută ca o Some authors argue that Malagbel was mentioned before
combinație locală a unuia dintre triburile civice de la Palmyra, two deity couples: one Phoenician, Baal - Hamon - Benefal
anume Bene Agrud, căruia trebuie să-i fi aparținut Publius Aelius (Tanit), and the other, Bel Belhamon – Manawat. The latter was
Theimes. Acesta a construit templul ca loc de întâlnire al micii identified with the divine pair worshipped in a temple on hill
comunității palmirene Bene Agrud din Sarmizegetusa. Jebel Muntar, which dominates the area west of Palmyra.
The local origin of Bel - Hamon was regarded as the local
Inscripția de fondare a templului (Cat. 41), păstrată în combination of one of the civic tribes of Palmyra, namely Bene
colecțiile MNIR (inv. 38939), a fost realizată în marmură extrasă Agrud, to which Publius Aelius Theimes must have belonged. He
din cariera de la Bucova (aprox. 11 km vest de Sarmizegetusa). built the temple as a meeting place for the small Bene Agrud
Dimensiuni: 131 × 88 × 18 cm. (IDR III/2, 18 = CIL III 7954) Palmyrenean community of Sarmizegetusa.

Dis Patriis The founding inscription of the temple, preserved with the
Malagbel et Bebellaha MNIR collections (inv. 38939) was carved in a marble extracted
mon et Benefal et Mana from the quarry at Bucova (about 11km west Sarmizegetusa).
vat P(ublius) Ael(ius) Theimes II viral(is) Sizes: 131 x 88 x 18cm. (IDR III/2, 18 = CIL III 7954)
col(oniae) templum fecit solo et (Cat. no. 41)
impendio suo pro se suisq(ue)
omnibus, ob pietate(m) ipsorum Dis Patriis
circa se, iussus ab ipsis, fecit Malagbel et Bebellaha
et culinam subiunxit mon et Benefal et Mana
vat P(ublius) Ael(ius) Theimes II viral(is)
Zeilor Părintești / Malagbel și Bel Bel Ha/mon și Benefal și col(oniae) templum fecit solo et
Mana/vat Publius Aelius Theimes duumviralis / al colonia (Ulpia impendio suo pro se suisq(ue)
Traiana Sarmizegetusa) a făcut templul / pentru sine și toți ai săi omnibus, ob pietate(m) ipsorum
/ prin bunăvoința zeilor părintești față de sine, din porunca lor l-a circa se, iussus ab ipsis, fecit
făcut / i-a adăugat și o culina. et culinam subiunxit

Textul ne informează că templul „zeilor părintești” a To the parental gods / Malagbel and Bel Bel Ha/mon and
fost construit în întregime pe cheltuiala lui Publius Aelius Benefal and Mana/vat Publius Aelius Theimes duumviralis / of colony
Theimes, fost magistrat (duumviralis) al Coloniei Sarmizegetusa. (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) has built the temple / for himself and
Generozitatea lui a fost un răspuns la harul divin (Pietas Deorum)
all his akin / by the benevolence of the parental gods, upon their very
și la cererea directă a același zeilor (iussu). Se menționează că
command he built it / and also added a culina.
acesta a adăugat și o bucătărie (culina).

Inscripția atestă un templu al unui trib palmirian de origine The text informs us that the temple of the “parental gods”
cananeano-arab. În centrul cultului tribal se afla perechea divină was built entirely on the expense of Publius Aelius Theimes, a
Bêl Hamon (la Sarmizegetusa – Bêl Bêl Hamon) și Manawat. former magistrate (duumviralis) of Colonia Sarmizegetusa. His
Perechea lui Bêl Bêl Hamon primește un epitet divin utilizat doar generosity was the answer to the divine grace (Pietas Deorum) and
de către fenicienii occidentali. direct request of the same (iussu). It also mentions that the former
Prin urmare strămoșii lui Publius Aelius Theimes veniseră magistrate added a kitchen (culina) to the temple.
la Palmyra de pe coasta feniciană. The inscription records a temple of a Canaanite-Arabian
Cu toate că acest personaj ajunsese în fruntea ierarhiei origin Palmyrenean tribe. Central to the tribal cult was the
metropolei romane Sarmizegetusa, o un oraș emblematic și divine pair Bêl Hamon (in Sarmizegetusa - Bêl Bêl Hamon) and

41
catalog_macheta_25 iulie.indd 41 7/26/2017 1:26:36 PM
cosmopolit în același timp, ține să-și precizeze cu mare atenție Manawat. The pair Bêl Bêl Hamon receives a divine epithet used
atât originea din tribul civic de la Palmyra, dar și descendența sa only by the western Phoenicians.
feniciană. Therefore, Publius Aelius Theimes’s ancestors had arrived
at Palmyra from the Phoenician coast.
O a doua inscripție descoperită în acest templu trebuie să Although this figure had reached the top of the hierarchy of
fi fost amplasată în nava centrală a templului (IDR III/2, 262 = the Roman metropolis Sarmizegetusa, a town both emblematical
CIL III 7955). and cosmopolitan, he wishes to carefully underline his origin to
Deo San[cto] Malagbel[o] the civic tribe of Palmyra as well as his Phoenician ancestry.
pro salut[e Imp(eratoris) C]aes(aris) M(arci) Aur(eli)
Severi [[Alexandri]] Pii fel(icis) aug(usti) A second inscription discovered in this temple must have
et Iuliae [[Mameae]] augustae been located in the central aisle of the temple (IDR III/2, 262 =
matri aug(usti) n(ostri) et castrorum CIL III 7955).
Primitivos aug(usti) lib(ertus) tabularius Deo San[cto] Malagbel[o]
prov(inciae) Dac(iae) Apulens(is) posuit. pro salut[e Imp(eratoris) C]aes(aris) M(arci) Aur(eli)
Severi [[Alexandri]] Pii fel(icis) aug(usti)
Traducere: Zeului sfânt Malagbel / pentru sănătatea et Iuliae [[Mameae]] augustae
împăratului Marcus Aurelius Severus Alexander / piosul fericit matri aug(usti) n(ostri) et castrorum
augustus și a Iuliei Mamaea augusta / mama împăratului nostru Primitivos aug(usti) lib(ertus) tabularius
și a castrelor / Dedicat de Primitivos, libert imperial, tabularius al
prov(inciae) Dac(iae) Apulens(is) posuit.
provinciei Dacia Apulensis
Translation: to the saint god Malagbel / for the health of
Al doilea edificiu în ruinele căruia au fost identificate
inscripții dedicate zeilor palmireni a fost identificat recent în zona emperor Marcus Aurelius Severus Alexander / the pious blissful
centrală a orașului. Cercetările arheologice recente efectuate între augustus and Iulia Mamaea augusta / mother to our emperor
anii 2007-2011, au dus la descoperirea unui edificiu public (sediu and to the forts / Dedicated by Primitivos, imperial freedman,
al unui colegiu sau altă funcție publică) care mărginea spre Vest tabularius of the province of Dacia Apulensis.
Forul lui Traian şi spre Nord Forul lui Antoninus Pius. În cursul The second building in whose ruins were identified
cercetărilor arheologice au fost identificate numeroase fragmente inscriptions dedicated to the Plamyrenean gods has been recently
de inscripţii, plăci pentru placarea pereţilor, fragmente de fusuri identified in the central part of the town. The archaeological
de coloană şi de capiteluri corintice, reliefuri votive și trepte. excavations conducted between 2007 and 2011 exposed a public
O inscripție, realizată pe o placă de marmură, atestă o triadă de building (a seat of an association or other public function)
divinități de la Palmyra, în fruntea căreia se află Bel (Sol Invictus), delimiting to the west the Forum of Trajan and to the north
din care se disting apoi Malagbel și Ierhabol. Aspectul inscripției the Forum of Antoninus Pius. During the excavations, many
este foarte asemănător cu cea doua inscripție din primul templul inscription fragments, plates for wall plating, fragments of
al zeilor palmireni descoperit la Sarmizegetusa, datarea ei fiind column shafts and Corinthian capitals, votive reliefs and steps
similară, fiind pusă în sănătatea împăratului Alexander Severus were found.
(anii 222-235) (Cat. 43). O altă inscripţie atestă un colegiu de An inscription, carved on a marble plaque, records a
adoratori ai zeului Malagbel (Cat. 42), iar a treia păstrează parte triad of deities of Palmyra, headed by Bel (Sol Invictus) and
din numele divinitate palmirene, Iarhibol. Cercetarea arheologică then Malagbel and Ierhabol. The appearance of the inscription
a acestui edificiu este în curs de desfășurare. resembles the second inscription discovered in the first temple
[Deo So]li inv[icto Belo? - - -] of the Palmyrenean gods at Sarmizegetusa, with similar dating,
Mal[a]gbel(i) Hie[ribolo deis Palmyrenis?] placed to the health of emperor Alexander Severus (AD 222-
[p]ro salute d(omini) [n(ostri) Imperatoris Caesaris 235) (Cat. no. 43).
M(arci) A]urelli[i] S[everi Alexandri P]ii Fel[i]cis
[Aug(usti)] Iuliae Mameae Aug(ustae) totiusque d]omus [Deo So]li inv[icto Belo? - - -]
eius Mal[a]gbel(i) Hie[ribolo deis Palmyrenis?]
[- - - sacerdos eorun]dem | [numinum - - -] pec[unia] [p]ro salute d(omini) [n(ostri) Imperatoris Caesaris
sua fe[c(it)]. M(arci) A]urelli[i] S[everi Alexandri P]ii Fel[i]cis
[Aug(usti)] Iuliae Mameae Aug(ustae) totiusque d]
Un alt edificiu a fost identificat, la finele secolului al XIX- omus eius
lea, la nord-est de fortificația orașului roman. [- - - sacerdos eorun]dem | [numinum - - -]
Cult [ores Dei Solis(?) Ma]- pec[unia] sua fe[c(it)].
lagb [eli - - - Pro]-
culu[s(?) - - -]a(?) Another inscription records an association of worshippers
[- - - exst]rux(erunt) of god Malagbel (Cat. no. 42)
quo[rum nomina subscripta] sunt

42
catalog_macheta_25 iulie.indd 42 7/26/2017 1:26:36 PM
Sped(ius) V[- - -] [- - - M]arcus Cult [ores Dei Solis(?) Ma]-
col(oniae) [- - - Val]entinus lagb [eli - - - Pro]-
Marcu[s - - -] [- - -] Antipater culu[s(?) - - -]a(?)
M(arcus) Aur(elius) Iu[- - -] [- - -] Crescentio [- - - exst]rux(erunt)
Sped(ius) [....]anu[s] [- - -] Eutyches quo[rum nomina subscripta] sunt
S[ped(ius?) ....] Aug(ustalis) Val(erius) Rufus Sped(ius) V[- - -] [- - - M]arcus
col(oniae) Aurel(ius) V[i]talianus col(oniae) [- - - Val]entinus
Pom[p(onius)? Avitus] Esurio Marcu[s - - -] [- - -] Antipater
Val(erius) [...]nus Domitius I?[- - -] M(arcus) Aur(elius) Iu[- - -] [- - -] Crescentio
Sped(ius) Prim[anus] REX ? Sped(ius) [....]anu[s] [- - -] Eutyches
Aurel(ius) Aqui[linus] S[ped(ius?) ....] Aug(ustalis) Val(erius) Rufus
Aurel(ius) Zopyrus col(oniae) Aurel(ius) V[i]talianus
Comini(us) Maximinus Pom[p(onius)? Avitus] Esurio
Aurel(ius) Viator Val(erius) [...]nus Domitius I?[- - -]
Ant(onius) Barbas Sped(ius) Prim[anus] REX ?
Ael(ius) Geminus Aurel(ius) Aqui[linus]
[- - -] Aurel(ius) Zopyrus
Comini(us) Maximinus
Aurel(ius) Viator
[- - -]T[- - -] Ant(onius) Barbas
[- - -] Eut[yches] Ael(ius) Geminus
Sped(ius) Vic[tor(?)] [- - -]
Sped(ius) Va[l- - -]
Ulp(ius) A[- - -]
[A]ure[l(ius) - - -] [- - -]T[- - -]
[- - -] Eut[yches]
O a treia păstrează parte din numele divinitate palmirene, Sped(ius) Vic[tor(?)]
Iarhibol. Sped(ius) Va[l- - -]
Ulp(ius) A[- - -]
[- - -] [A]ure[l(ius) - - -]
[……….] dei
[Solis Ierh]abolis A third one preserves part of the name of the Palmyrenean
[…..Vale?]ntinus god, Iarhibol.
[………t]ribu[n(us)]
[- - -]. [- - -]
[……….] dei
Un alt edificiu a fost identificat, la finele secolului al XIX- [Solis Ierh]abolis
lea, la nord-est de fortificația orașului roman. […..Vale?]ntinus
[………t]ribu[n(us)]
[- - -].

By the end of the 19th century, another edifice was


identified north-east of the Roman city’s fortification.

43
catalog_macheta_25 iulie.indd 43 7/26/2017 1:26:36 PM
NECROPOLA DE LA ULPIA TRAIANA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
SARMIZEGETUSA - LUMEA MORȚILOR NECROPOLIS – THE WORLD OF THE DEAD
Ovidiu Țentea, Mariana Egri Ovidiu Țentea, Mariana Egri

Pentru a descifra practicile funerare ale romanilor,


cercetătorii au apelat atât la textele literare antice, cât
și la dovezile arheologice. În special cea de-a doua categorie de
I n order to decipher the Romans’ funerary customs, the
researchers appealed to both ancient literary texts and
archaeological evidence. However, mostly the latter category of
informații ne permite să identificăm multitudinea practicilor și data allows us to reveal the multitude of funerary practices and
credințelor funerare care au caracterizat diferitele comunități beliefs that characterized various Roman provincial communities
provinciale romane de-a lungul timpului. Variabilitatea acestora through time. Their variability was determined by several factors
a fost determinată de o serie de factori – persistența tradițiilor – the persistence of indigenous funerary traditions, the impact of
funerare locale, impactul religiei romane, statutul social-politic și Roman religion, the individual and collective social-political and
economic al individului și al grupului său, identitatea asumată de economic status, the assumed identity of the deceased and the
defunct și de organizatorii funeraliilor, precum și caracteristicile mourners, and the nature of the local social, cultural and religious
mediului local social, cultural și religios. environment.
În epoca clasică, necropolele erau amplasate, ca și astăzi, în In the classical age, necropolises were located, as today,
afara limitei spațiului locuit, pomerium. Cercetările arheologice de outside the boundaries of the inhabited space, pomerium.
la Sarmizegetusa au condus la descoperirea mai multor necropole, Archaeological research at Sarmizegetusa has led to the discovery
amplasate de obicei de-a lungul principalelor drumuri, care ieșeau of several necropolis, usually located along the main roads that
dincolo de porțile orașului sau care treceau prin vecinătatea went beyond the city gates or passed through its vicinity. The
acestuia. Cea mai mare necropolă pare să fie cea semnalată largest necropolis appears to be the one reported in the eastern
în partea estică a orașului, fapt care poate fi explicat atât prin part of the city, which can be explained both by the proximity
vecinătatea drumului imperial, cât și a spațiului întins pe care of the imperial road and the extensive space that this area could
această zonă îl putea oferi. În această necropolă a fost cercetat offer. In this necropolis was investigated the so-called Aurelia
așa-numitul mausoleu al familiei Aurelia, precum și două incinte family mausoleum, as well as two funeral enclosures which were
funerare cercetate exhaustiv. also researched exhaustively.
Cele mai importante monumente funerare erau amplasate, The most important funerary monuments were located,
după cum am amintit, de-a lungul drumurilor. Dintre acestea se as mentioned, along the roads. These include tumuli graves
pot enumera mormintele tumulare (denumite eronat mausolee), (erroneous called mausoleums), funerary enclosures, sarcophagi,
incinte funerare, sarcofage, stele (stela), edicule (aedicula), precum steles (stela), aedicule (aedicula), and many statues (human or
şi numeroase statui (umane sau de animale, în special lei funerari). animal, especially funerary lions).
Amenajarea mormintelor era foarte diversă pornind de la The construction of tombs was very diverse, ranging from
construcții monumentale până la construcții amplasate în anumite monumental construction to construction placed in some family or
incinte familiale sau colegiale. Datorită distrugerilor la care au collegial premises. Due to the destruction that affected especially
fost supuse în special cimitirele, marea majoritate a mormintelor the cemeteries, the vast majority of graves have been robbed since
fiind jefuite încă din antichitate, doar în foarte puține cazuri a antiquity, only in very few cases the connection between the dead
putut fi realizată conexiunea dintre defuncți și monumentele lor and their funeral monuments could be achieved, which deprives
funerare, fapt care privează cercetarea arheologică de foarte multe archaeological research of much information.
informații. The prevalent ritual during the Roman period was the
Ritul preponderent în perioada romană era incinerația, incineration, the only exception from the rule being the children.
excepție de la regulă fiind copiii. Acest fapt se reflectă pe deplin This is fully reflected in the first level of burials from Sarmizegetusa.
în primul nivel de înmormântări și la Sarmizegetusa. Începând cu Since the middle of the 3rd century, due to a substantial change
mijlocul secolului al III-lea, pe fondul unei schimbări substanțiale in religious beliefs, a change in the funeral ritual has been also
a credințelor religioase, s-a observat schimbarea ritului de observed, changing from inhumation to burial.
înmormântare, trecându-se la practica înhumării. More recent archaeological research in the eastern
Cercetările arheologice de dată mai recentă din necropola necropolis have identified interesting building successions of

44
catalog_macheta_25 iulie.indd 44 7/26/2017 1:26:36 PM
45
catalog_macheta_25 iulie.indd 45 7/26/2017 1:26:38 PM
estică au identificat interesante succesiuni ale amenajărilor funerary facilities, as well as details of funerary practices. A first
spațiilor funerare, precum și detalii ale practicilor funerare. Un level corresponds to the arrangements of the funerary plots that
prim nivel corespunde amenajărilor parcelelor funerare care erau were delimited with vegetation fences. Subsequently, ample
delimitate cu garduri de vegetație. Ulterior au avut loc amenajările landscaping along the Imperial road took place, by building
ample de-a lungul drumului imperial, construindu-se incinte masonry funerary enclosures. One of the enclosures, entirely
funerare din zidărie. Una dintre incinte, cercetată exhaustiv, researched, had a total area of approximately 250sqm. Inside
avea o suprafață totală aproximativ 250 mp. În interiorul și în and in the vicinity one could observe the change of ritual from
proximitatea acesteia s-a putut observa schimbarea de rit de la incineration to inhumation.
incinerație la inhumație. In the urban environment, like the one at Sarmizegetusa,
În mediul urban, precum cel de la Sarmizegetusa, the cemeteries were characterized by a diversity of funerary rites
necropolele s-au caracterizat printr-o varietate de rituri si ritualuri and rituals, and also by the frequent occurrence of hybrid practices
funerare, dar și prin apariția frecventă a practicilor hibride, care which combined various traditions. This can be best observed
au combinat diferite tradiții. Acest aspect poate fi observat cel in the functional structure of the funerary inventories, which
mai bine în structura funcțională a inventarelor funerare, care could include both the deceased’s personal objects and offerings
puteau include atât obiectele personale ale defunctului, cât și brought over by the mourners. Some of these inventories, which
ofrande aduse de participanții la funeralii. Unele dintre aceste are specific to central and southern Italy, only include a few
inventare, care sunt specifice centrului și sudului Italiei, includ typical goods (a lamp, a drinking vessel, Charon’s coin, or costume
doar câteva obiecte (un opaiț, un vas de băut, moneda lui Caron accessories). The archaic custom of offering small jugs or beakers
sau accesorii de îmbrăcăminte). Obiceiul arhaic de a oferi mici filled with wine, milk and honey was also specific to the Italic
urcioare sau căni conținând vin, lapte și miere este de asemenea Peninsula. Other graves are more lavishly furnished, including
specific Peninsulei Italice. Alte morminte sunt mult mai bogate, several vessels containing food and beverage offerings, feasting
incluzând numeroase vase cu ofrande de mâncare și băutură, implements and other goods pointing to the deceased’s social
piese specifice banchetului și alte obiecte care subliniază statutul or economic status, in accordance with the traditional funerary
social sau economic al defunctului, în conformitate cu practicile practices of many indigenous communities from the Danubian
funerare tradiționale ale multor comunități locale din provinciile provinces. However, in many of these cases, local practices were
danubiene. Cu toate acestea, în multe din aceste cazuri practicile combined with elements taken over from the Romans, perhaps
locale au fost combinate cu elemente preluate din lumea romană, the most common ones being the adoption of lamps and incense
printre cele mai comune fiind probabil adoptarea opaițelor și a burners as grave offerings.
vaselor pentru ars substanțe aromatice ca ofrande funerare. Aside from the goods directly related to the actual interring
Pe lângă obiectele care pot fi legate direct de înmormântarea of the deceased, some artefacts recovered from cemeteries point
efectivă a defunctului, alte artefacte descoperite în necropole to other funerary practices specific to the Roman provincial
indică existența altor practici funerare specifice lumii provinciale world, like various commemorative ceremonies. These include
romane, de exemplu o serie de ceremonii comemorative. Acestea the silicernium (a meal concluding the funerals), cena novemdialis
includ silicernium (o masă oferită la încheierea funeraliilor), cena (a nine-days-later commemorative meal) and the yearly feast
novemdialis (o masă comemorativă care avea loc nouă zile mai of Feralia commemorating the ancestors again with a meal. In
târziu) și festivalul anual Feralia, în timpul căruia strămoșii erau many cases, complete banquets were organized by the family
comemorați de asemenea printr-o masă. În multe cazuri familiile or friends of the deceased, in which significant quantities of
sau prietenii defuncților organizau adevărate banchete la care se food and beverage were consumed. The deceased also took part
consumau cantități semnificative de mâncare și băutură. Defuncții albeit symbolically, as proven by a feasting assemblage from the
participau și ei, desigur simbolic, după cum dovedește un set de Sarmizegetusa cemetery.
masă de acest fel din necropola de la Sarmizegetusa. Accordingly, the Roman provincial funerary ceremonies
Prin urmare, ceremoniile funerare din provinciile romane were shaped not only by gestures, attitudes and beliefs specific to
au fost definite nu doar prin gesturile, atitudinile și credințele particular social groups, but also by a wide range of psychological,
specifice fiecărui grup social, dar și printr-o largă gamă de affective and sensorial experiences which were shared and
experiențe psihologice, afective și senzoriale care au fost transformed through social practice.
împărtășite și transformate prin practici sociale.

46
catalog_macheta_25 iulie.indd 46 7/26/2017 1:26:38 PM
ILUMINATUL LA SARMIZEGETUSA THE LIGHTING AT SARMIZEGETUSA
Cristian-Aurel Roman Cristian-Aurel Roman

D upă hrană şi protecție, lumina a fost dintotdeauna un


element esenţial pentru omenire. Înaintea oricăror
instrumente de produs lumina, eforturile au fost îndreptate către
T ogether with food and safety, light has always been
fundamental for humankind. Before any emergent
lighting tools, efforts were channelled to the most accessible
cea mai accesibilă sursă – lumina naturală. Modalităţile adoptate source – natural light. The way that constructions were erected
în ridicarea construcţiilor au vizat permanent captarea, într-un constantly targeted the capture, to the highest degree possible,
grad cât mai mare, a luminii oferite de astrul ceresc. Romanii, of sunlight. The Romans, alike all ancient populations, adapted
la fel ca toate populaţiile antice, îşi vor fi adaptat habitatul la their habitat to the comfort necessities of the time. Illumination
necesităţile de confort ale vremii. Iluminatul va fi contribuit la contributed beside the climate, traditions and adopted influences,
modificarea arhitecturii construcţiilor, alături de climă, de tradiţii in the architectural change of the buildings.
şi de influenţele receptate. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, as
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, ca
the first urban status and ius italicum settlement in the newly
primă așezare cu statut urban și ius italicum, în noua provincie
established province of Dacia followed the 2nd century AD
înființată, a urmat modelele existente în lumea romană de la
începutul secolului II p. Chr. și a fost similară până la identitate și extant patterns of the Roman world, with which it was similar
din punct de vedere al iluminatului și al instrumentelor necesare to identical from the point of view of lighting and its necessary
pentru acesta. tools.
Dacă vrem să refacem tabloul iluminatului în colonia Any restoration of the lighting background in the Ulpian
ulpiană folosim în principal dovezi directe cum sunt cele colony should mainly use direct evidence like that yielded by
arheologice, cu urmele construcțiilor sau artefactele ce s-au păstrat archaeology, with the remains of the constructions or artefacts
în timp. Datorită intervenției umane în timpurile moderne, aceste surviving over time. However, modern human interventions
dovezi însă se reduc la fundațiile clădirilor și elevația zidurilor, restricted such evidence to building foundations and walls
care rar depășește un metru, și la un număr relativ mare de lămpi elevation rarely exceeding one meter, and a relatively large
de lut ars (în jur de 4000 de piese). Completările se pot face prin number of fired clay lamps (around 4000 pieces). Further
raportare la descoperiri din spațiul Imperiului Roman la care completions are possible by comparison with finds from within
se adaugă referirile din scrierile antice, cum sunt monumentala the empire to which also add references in the classical works,
Historia Naturalis a lui Pliniu cel Bătrân, sau satirele lui Iuvenal, like for instance the monumental Historia Naturalis of Pliny the
mărturii ale reglementărilor, obiceiurilor şi practicilor de atunci. Elder or Juvenal’s satires, records of the regulations, customs and
Dacă încercăm să ne facem o idee despre villae-le din jurul practices of the time. For a notion on the villae around the town,
orașului trebuie să luăm în seamă scrierile agronomilor Cato, one should examine the works of the agrarian writers Cato, Varro,
Varro, Columella, Palladius, care prezintă o parte din canoanele Columella, who report part of the standards according to which
după care se construiau și organizau acele villae agricole (cf. these farming villae were built and organised (cf. Castro 1982,
Castro 1982, 310-311, pentru orientarea spre est sau sud: Cato,
310-311, for the eastward or southern orientation: Cato, De
I, 1.3; Varro, I, 12.1; Columella, I, 5.5; Palladius, I, 8.3; pentru
Agricultura I, 1.3; Varro, De Re Rustica, I, 12.1; Columella, De Re
alegerea unei amplasări „sănătoase”: Columella, I, 4.9; pentru o
Rustica, I, 5.5; for the choice of a “healthy” location: Columella,
amplasare într-o zonă fertilă, pe o poziţie uşor ridicată: Varro, I,
12.4; Columella, I, 4.10; Palladius, I, 8.3). De Re Rustica, I, 4.9; for a location in a fertile area, on a slightly
Deosebit de utile pentru canoanele arhitecturale ale epocii raised position: Varro, De Re Rustica , I, 12.4; Columella, De Re
sunt textele lui Vitruviu, care reunește într-un set de reguli Rustica I, 4.10;).
pragmatice, în secolul I p. Chr., în lucrarea sa De architectura, Highly useful for the architectural canons of the time are
experiențele practice şi observaţiile de secole ale anticilor. Textele the texts of Vitruvius, who, in the 1st century AD, compiles in
sale prezintă „standardele” urmate în toată lumea romană la De architectura, a set of pragmatic rules, the practical experiences
orientarea clădirilor sau a încăperilor cu destinaţie precisă, pentru and over-the-centuries observations of the ancients. His texts
a folosi în mod optim clima şi lumina naturală. Construcțiile de la describe the “standards” used throughout the Roman world in the
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fie că erau în interiorul zidurilor sau orientation of the buildings and rooms with specific purpose for
în afara lor, au urmat cel puțin unele dintre aceste reguli. an optimal use of the climate and natural light. The constructions
Ca regulă generală, se dorea ca toate clădirile să fie at Ulpia Traiana Sarmizegetusa, either within or outside the town

47
catalog_macheta_25 iulie.indd 47 7/26/2017 1:26:38 PM
luminoase. Lucrul acesta era mai posibil în cazul villae-lor din walls, complied at least with some of these rules.
zona rurală, a templelor, a domus-urilor și a spațiilor publice, faţă As general rule, it was intended that every building be
de care restul spaţiilor urbane se remarcă prin drumuri înguste lighted. This was especially possible in the rural villae, the temples,
şi clădiri învecinate înalte, care împiedicau pătrunderea luminii. homes and public spaces, compared to which the remaining
După cum amintește Vitruviu, clădirile din provinciile urban spaces distinguish themselves by narrow roads and high-
nordice trebuiau să fie construite cu acoperişuri înalte, cât mai rise buildings blocking the light.
închise și orientate spre „pârțile calde ale cerului” (Vitruviu ,VII, As noted by Vitruvius, the buildings in the Northern
1, 2). Aceasta în comparație cu locuinţele din zonele meridionale, provinces should be provided with tall roofs, be as closed as
care era de dorit să fie cât mai deschise și orientate spre nord, possible and oriented to the “warm sides of the skies” (Vitruvius
pentru a rezista temperaturilor ridicate. Clima caldă a regiunilor VII, 1, 2). By comparison, houses in the southern areas, should be
mediteraneene a permis dezvoltarea unei arhitecturi specifice,
as open as possible and oriented northwards to withstand high
caracterizată prin deschideri largi în acoperiş şi ferestre care
temperatures. The warm climate of the Mediterranean regions
rareori necesitau o închidere ermetică. Această situaţie se vede şi
allowed the development of a specific architecture, characterised
după gradul scăzut de utilizare a sticlei la construcţii. În provinciile
nordice cu climă mai rece, Gallia, Germania ori Brittania, arhitecţii by broad openings in the roofs and windows that were rarely
au fost nevoiţi să adopte soluţii pentru a menţine căldura interioară required to be hermetically sealed. This is also evidenced by the
a locuinţei. Porticul deschis este înlocuit cu un coridor acoperit, low degree of glass use in constructions. In the northern colder
iar acoperişul nu mai are deschideri de genul cavaedium-ului. Tot climate provinces, like Gallia, Germania or Britannia, architects
pentru o mai bună închidere şi izolare a spaţiilor locuinţei de were forced to adopt solutions to maintain heat inside the house.
temperaturile exterioare, sticla este larg răspândită şi utilizată la The open portico is replaced with a covered corridor, while
ferestre. În Italia nu erau necesare toate acestea, sticla fiind mai the roof no longer has openings like the cavaedium. Still for
mult un accesoriu decorativ, afişat de cei înstăriţi. Astfel, a fost improved shutting and isolation of house spaces from outdoor
întâlnită în special la sălile de mese şi băi, ori la casele de plăcere temperatures, glass is broadly spread and used for windows. In
pe care potentaţii timpului şi le construiau la țară. Italy, all of these were unnecessary, glass being a more decorative
Basilica respectă canoanele pomenite de Vitruviu și este accessory displayed by the well-off. Thus, it was specific to dining
amplasată lângă for, în partea mai însorită, pentru ca negustorii halls or baths or the villae which the potentates of the time built
care se adunau acolo să nu fie în bătaia intemperiilor în timpul in the country side.
iernii (Vitruviu, V, 1, 7). Teatrul trebuia orientat astfel încât The basilica complies with the norms set out by Vitruvius
spectatorii să nu fie supuși „arșiței de miazăzi”, iar băile trebuiau and lies near the forum, on the sunnier side, so that the merchants
amplasate într-un loc cât mai călduros, cu faţa spre sud. Ferestrele gathering there could shelter from the vernal bad weather
băilor calde urmau a fi plasate înspre „apusul de iarnă” (sud-vest) (Vitruvius, V, 1, 7). The theatre had to be oriented so that spectators
sau către miazăzi (sud) (Vitruviu, V, 10, 1). În pinacoteci, ţesătorii avoid being in the “southern heat”, while the baths should lie
şi tapiţerii, unde era nevoie de o lumină egală şi uniformă pentru
in an as warm as possible place facing south. The windows of
a păstra neschimbate culorile din lucrările lor, era necesar ca
the baths must face the “vernal sunset” (south-west) or south. In
lumina să vină dinspre nord (Vitruviu, I, 4, 3; VI, 6, 6). Ferestrele
pivniţelor (cella) unei villa se vor face pe latura nordică, astfel încât picture galleries, weaving mills and upholsteries, where equal and
să nu se încălzească vinul şi acesta să-şi piardă tăria (Vitruviu, VI, uniform light was necessary to preserve unchanged the colours,
8, 8). Pivniţele pentru ulei primeau lumina dinspre sud, pentru ca the light should fall from the north. Cellars windows (cella) of a
uleiul să se fluidizeze la o temperatură constantă (Vitruviu, VI, villa should lie on the northern side not to warm the wine and lose
8, 9). Grânarele sau magaziile (horrea) ar fi trebuit orientate spre its strength. Cellars that stored oils should receive light from the
nord (Vitruviu, VI, 8, 13), dar dacă privim planul Sarmizegetusei south, so that oil remain fluid at constant temperature. Granaries
intra muros, observăm că acestea sunt așezate conform spațiului or store rooms (horrea) should have been oriented northwards
disponibil. (Vitruvius, V, 10, 1; VI, 8, 6, 8, 9, 13), however, the layout of intra
Separațiile domus-ului construit după canoanele vremii muros Sarmizegetusa, shows they were placed according to the
erau aproape în totalitate orientate spre cele două spaţii interioare available space.
dominante: atrium şi peristil. Lumina pătrundea în principal The divisions of the domus built according to the standards
dinspre aceste zone. Uşa de la intrare era deschisă aproape în of the time were almost entirely oriented to the two interior
permanenţă pe durata zilei, iluminând spaţiile interioare, vecine dominant spaces: the atrium and the peristyle. Light entered
ei. Datorită acestei orientări, unele încăperi erau bine iluminate mainly from these areas. The entrance door was open almost
natural, în timp ce altele nu dispuneau decât de lumina artificială constantly during the day, illuminating the indoor spaces nearby.
a lămpilor sau torţelor. De exemplu, camerele de dormit erau Because of such orientation, certain rooms were better lighted
de cele mai multe ori lipsite de orice lumină naturală. Ferestrele naturally, while others had but the artificial light of the lamps or
trebuiau construite după canoane, iar dacă lumina era obturată, torches. For instance, bedrooms lacked most often natural light.
acestea trebuiau modificate – păstrând însă liniile de simetrie şi Windows had to be made based on the standards, and if light was
eleganţa construcţiei (Vitruviu, VI, 5, 12). În camerele de dormit
blocked, they had to be changed – preserving though symmetry
şi biblioteci lumina trebuie să vină dinspre răsărit (est), pentru
lines and building style. In bedrooms and libraries light should
că la folosirea acestor încăperi era necesară lumina de dimineaţă.
come from the east, as morning light was necessary for their

48
catalog_macheta_25 iulie.indd 48 7/26/2017 1:26:38 PM
Mai mult, această lumină nu permitea răspândirea ciupercilor şi use. Furthermore, this light prevented the spread of fungi and
mucegaiurilor care ar fi distrus cărţile (Vitruviu, VI, 6, 3). Camerele moulds destroying the books. Vernal dining rooms (triclinia)
de masă (triclinia) de iarnă trebuiau să primească lumina la fel ca must be lighted alike the baths (Vitruvius, VI, 6, 2, 3). Spring
şi băile (Vitruviu, VI, 6, 2). Tricliniile de primăvară şi toamnă se and autumnal triclinia were oriented to the east for constant
orientau spre est, pentru a avea o temperatură constantă atunci temperature when used (Vitruvius, VI, 6, 4). The kitchen had
când erau folosite (Vitruviu, VI, 6, 4). Bucătăria dispunea de mici small openings set above the oven, which allowed smoke to be
deschideri plasate deasupra cuptorului, care permiteau eliminarea released and admitted light to some extent. Occasionally, tiles are
fumului şi ofereau o oarecare lumină. Uneori ţiglele sunt prevăzute provided with small orifices (eyelets) or spaces where small glass
cu mici orificii (lucarne) sau spaţii în care se puteau plasa mici or mica plates could be set to allow natural light to enter. House
plăci de sticlă sau mică, pentru a permite accesul luminii naturale. cellars were lighted by the vents open to the street (for instance
Pivniţele caselor erau iluminate prin răsuflătorile deschise spre
the House of the Centaur in Pompeii).
stradă (ex. Casa Centaurului din Pompei).
The windows (fenestra, lumen) from the lower level are small,
Ferestrele (fenestra, lumen) de la nivelul inferior sunt mici,
rare and situated at great distance from street level to avoid being
rare şi amplasate la mare înălţime faţă de nivelul străzii pentru
a nu fi uşor accesibile ori escaladate de hoţi. La Pompei astfel easily accessible or climbed by thieves. At Pompeii, such windows
de ferestre au deschiderea exterioară de la 6 la 30 de cm. Chiar have an outdoor span from 6 to 30cm. Even when vertical and
şi atunci când apar în arhitectura locuinţei, ferestrele înalte şi narrow windows emerge – small windows still predominate.
înguste – barbacanele, continuă să predomine deschiderile de Usually, they are covered with fixed or mobile grating (in marble,
mici dimensiuni. De obicei, ele sunt închise cu grilaje fixe sau iron or wood) and solid wooden shutters, or skins. Rarely, mica
mobile (de marmură, fier sau lemn), cu obloane pline, de lemn, transparent plates or glass are used (lapis specularis). Houses built
sau cu piei. Mai rar sunt folosite plăcile transparente de mică in rural areas are provided with more windows than those in the
(lapis specularis) sau sticla. Casele construite în zonele rurale au urban environment, some of them descending to the floor, thus
mai multe ferestre decât cele din mediul urban, iar unele coboară providing a remarkable view of the surrounding landscape (Pliny
până spre podea, oferind o vedere remarcabilă asupra peisajului the Younger, Epist. II, 17, 5; II, 5, 6, 19). It seems that windows
înconjurător (Pliniu cel Bătrân, Epist. II, 17, 5; II, 5, 6, 19). Se were often used in edifices like basilicas, thermae, nymphaea and
pare că ferestrele erau adesea folosite la edificii precum basilici, small temples (Vitruvius, VI, 3, 7).
terme, nimfee, temple de mici dimensiuni (Vitruviu, VI, 3, 7). Beside fenestra, the ancient term of lumen also designated
În afara de fenestra, termenul antic lumen este folosit the window, but also every opening in an edifice wall, which drew
pentru a desemna fereastra dar şi toate deschiderile dintr-un air or light (Vitruvius, VI, 5, 6). The openings on the first level
zid de edificiu, care introduc aerul sau lumina (Vitruviu, VI, 5, also faced the street, their sizes being usually much larger than
6; Digeste XIX, 2, 25). Deschiderile de la etaj se orientează şi those on the lower level. They were shut alike those on the lower
spre stradă, iar dimensiunea lor este de obicei mult mai mare faţă house level. Window shutters blocked the light, however did not
de cele de la nivelul inferior. Închiderea acestora se făcea la fel
keep out the cold, rain or heat. Such deficiencies would make
ca la cele de la nivelul inferior al casei. Obloanele care închideau
Pliny the Younger complain that even a rich man was condemned
ferestrele obturau lumina, dar nu opreau frigul, ploaia ori canicula.
Aceste neajunsuri îl vor determina pe Pliniu cel Tânăr să se to shiver with cold during the day or shelter from storm behind
plângă de faptul că şi un om bogat era condamnat să tremure de a curtain of deep darkness, which not even the lightning flash
frig în timpul zilei, ori să se adăpostească de furtună în spatele could go through (Pliny the Younger, Epist. II, 17, 16, 12). The
unei perdele de întuneric profund, pe care nici lumina fulgerelor glass that the Romans used was thick and opaque, however
nu reuşea să o străbată (Pliniu cel Tânăr, Epist. II, 17, 16, 12). compared to the common wooden shutters, it is a huge qualitative
Sticla folosită de romani era groasă şi opacă, dar în comparaţie step forward in terms of illumination and not only. It allowed to
cu obişnuitele obloane de lemn, suntem în faţa unui imens salt hermetically seal the rooms without resulting in a total blackness.
calitativ în ceea ce privește iluminatul şi nu numai. Ea permitea The ca. 5 mm thick glass was attached to timber or bronze frames
închiderea ermetică a încăperilor fără a crea un întuneric total. with panels of up to 50-85cm. At Herculanum was discovered a
Sticla groasă de cca. 5 mm era fixată în rame de lemn sau de bronz bronze divided frame, together with the glass, while in the villa
cu „ochiuri” de până la 50-85 cm. La Herculaneum s-au descoperit of Diomedes a timber frame compartmented in four about 85cm
o ramă de bronz compartimentată, împreună cu sticla, iar în casa sectors was identified (three times larger than those found in the
lui Diomede o ramă de lemn compartimentată în patru sectoare Forum).
de cca. 85 cm (de trei ori mai mare faţă de cele descoperite în For). Above cases mainly refer to the non-crowded spaces like
Situațiile prezentate mai sus se referă în principal la the residences of the wealthy (villa and domus), or the public spaces
spațiile neaglomerate cum sunt reședințele celor înstăriți (villa și (fora, thermae, temples etc.). Beside these “aired” spaces, the urban
domus), sau spațiile publice (fora, thermae, temple etc.). Alături de space also included the heavy populated and overcrowded areas
aceste spaţii „aerisite”, avem în spațiul urban zonele aglomerate where the poor, the artisans, opportunists lived etc. The recurrent
şi suprapopulate unde viețuiește populația pauperă, meseriașii, issue of the active urban centres – the lack of housing facilities
oportuniștii etc. Constanta problemă a centrelor urbane active –
was solved as early as the 4th century BC, by the construction of
lipsa locuințelor, a fost rezolvată încă din secolul IV a. Chr., prin
multileveled dwellings – true “blocks of flats”, known as insulae
construirea clădirilor cu mai multe nivele – adevărate „blocuri”
(Vitruvius, II, 8, 17).

49
catalog_macheta_25 iulie.indd 49 7/26/2017 1:26:38 PM
de locuinţe, cunoscute sub numele de insulae (Vitruviu, II, 8,17). Compared to the classical houses (domus), provided
Spre de deosebire de casele clasice (domus), care au încăperi with rooms with a fixed purpose, the insula contained several
cu destinaţie fixă, insula conţinea mai multe încăperi grupate rooms grouped in apartments (cenacula), whose purpose could
în apartamente (cenacula), a căror destinaţie se putea modifica change according to necessities. Unlike the domus, the insula
după necesități. Faţă de domus, insula comunică prin ferestrele communicates with the outdoors through its windows, and if
sale cu exteriorul, iar dacă exista o curte şi cu interiorul. Insulae- there existed a courtyard, also with the interior. The insulae were
le erau construite de armatori bogaţi, care le închiriau unor built by rich owners and leased to entrepreneurs (conductores),
întreprinzători (conductores), ce subînchiriau la rândul lor celor who also sublet to those with modest incomes. The deal became
cu venituri modeste. Afacerea s-a dovedit foarte profitabilă very lucrative over time, with the concurrent increase of both the
în timp, iar urmarea a fost creşterea numărului acestor blocuri number of these towering buildings for let and their floors. Only
de închiriat în acelaşi timp cu numărul de etaje al unei astfel
in Rome, for about 1800 private houses there were over 46000
de construcţii. Numai la Roma la cca. 1800 de case particulare
insulae. They reached a height of 7-9 floors, often exceeding
existau peste 46000 de insulae (Carcopino 1979, 52). Înălţimea
20 meters in height. Juvenal satirized this situation, noting an
lor ajungea până la 7-9 etaje, care depăşeau de multe ori 20 de
metri în înălţime. Iuvenal satiriza această situaţie, remarcând o „aerial Rome”, supported on thin and long beams as flutes. Strabo
„Romă aeriană”, ce se sprijină pe grinzi subţiri şi lungi ca nişte confirms the situation was not singular when exemplifies with the
flauturi (Satirae, III, 190). Strabon ne confirmă că situaţia nu este town of Tyre, which had similarly high buildings unless not even
singulară atunci când dă exemplul oraşului Tyr, care avea clădiri la higher than in Rome.
fel de înalte, sau chiar mai înalte decât la Roma (XVI, 2). The upper floors of an insula were made of timber.
Etajele superioare ale unei insula erau construite din lemn. Excluding conscious, deliberate fires, one may argue that fires lit
Dacă excludem incendiile cauzate conştient şi cu intenţie, putem in those apartments for heating or lighting, the neglectful use of
afirma că focurile aprinse în locuinţă pentru încălzit sau iluminat, charcoal-burning pots designed for heating or the lighting tools
manipularea neglijentă a vaselor cu cărbuni încinşi destinate often caused a fire to break out. Due to the material used in the
încălzirii sau a pieselor de iluminat au dus adesea la izbucnirea building construction, it burnt quickly, while the fire extended
incendiilor. Datorită materialului folosit la construirea clădirii, instantaneously to the neighbouring areas. In order to mitigate
aceasta ardea rapid, iar focul se extindea instantaneu în zonele such disasters, Augustus restricted the height which an insula
învecinate. Pentru a restrânge aceste dezastre Augustus limitează could be raised at to 70 feet (about 21 metres). Subsequent to
înălţimea la care putea să se ridice o insula la 70 de picioare (cca. the fire which devastates Rome in AD 64, emperor Nero reduces
21 metri). După incendiul care devastează Roma în 64 p. Chr., the height to 7 floors and sets the minimum distance between
împăratul Nero reduce înălţimea la 7 etaje şi stabilește distanţa the buildings to 10 feet (about 3 meters). However, regulations
minimă dintre clădiri la 10 picioare (cca. 3 metri). Reglementările would be observed neither then, nor after similar interventions of
nu vor fi respectate nici atunci, nici după intervenţiile similare ale emperor Trajan (limit to 50 feet – about 18m).
împăratului Traian (limitare la 50 picioare – cca. 18 m).
The tabernae (shops) were partly designed for housing.
Tabernele (prăvăliile) erau în parte destinate locuirii.
Functioning in independent rooms, set on either side of the
Funcţionând în încăperi independente, plasate de o parte şi de
alta a intrării în domus, ori la parterul insulae-lor, tabernele erau entrance into the domus or at the ground level of the insulae, the
separate în două sectoare. Cea mai mare parte din încăpere era tabernae were separated into two sectors. Most of the room was
ocupată de antrepozitul de marfă şi tejgheaua celui ce deţinea occupied by merchandise storeroom and the counter of the owner.
prăvălia. Spaţiul de locuit se afla deasupra intrării şi se ajungea The dwelling space lay above the entrance and it was accessed by
acolo pe o scară interioară. Lumina intra în taberna prin uşa care indoor stairs. Lighting was drawn into the taberna through the
ocupa aproape întreg peretele dinspre stradă sau piaţă şi prin mica door which extended almost over the entire wall by the street or
fereastră de la mansarda de locuit. Uşa se ţinea larg deschisă în tot market and the small window in the attic. The door was kept wide
timpul zilei pentru a oferi lumină şi pentru a atrage cumpărători. open during the day to attract both light and customers.
În perioada de înflorire urbană, forum-ul coloniei During the urban flourishing period, the forum of colonia
Sarmizegetusa are pavaj și colonade de marmură, iar templele Sarmizegetusa had pavement and marble columns, while temples
probabil sunt placate și ele cu marmură. În aceste spații publice, were most likely also plated with marble. In these public
cel administrativ și cel religios, lumina naturală pătrunde administrative and religious spaces, natural light entered freely
nestingherită și aduce un plus de strălucire magnificelor and gave additional shining to the magnificent constructions,
construcţii, dar contrastează puternic cu restul așezării unde cel however in strong contrast with the rest of the settlement, where
mai probabil iluminatul este o problemă chiar şi în timpul zilei. lighting was most likely an issue even in daytime. Even though
Chiar dacă în interiorul zidurilor avem o tramă stradală riguros within the walls the street network was rigorously set into
trasată în străzi perpendiculare și paralele (cardies/decumanes), perpendicular and parallel streets (cardies/decumanes), oriented
orientate nord – sud și est – vest, situația este diferită în afara north-south and east-west, circumstances are different outside
drumurilor principale și la exteriorul zidurilor. Înălțimea clădirilor the main roads and past the walls. The height of the buildings
și îngustimea drumurilor face ca lumina naturală să fie adesea
and narrow roads made natural light often insufficient. The
insuficientă. Cazul capitalei Imperiului Roman este ușor diferit la
case of the Roman Empire’s capital is slightly different at first
o primă comparație cu Ulpia Traiana, deoarece era cea mai mare
comparison with Ulpia Traiana, as it was the largest urban centre

50
catalog_macheta_25 iulie.indd 50 7/26/2017 1:26:38 PM
aglomeraţie urbană a Occidentului antic care s-a dezvoltat treptat of the ancient West which gradually developed without following
fără a urma un plan sistematic coerent. Ceea ce trebuie să fi fost a coherent systematic planning. What must have been similar was
similar este mai ales comportamentul locuitorilor orașului. especially the behaviour of the city inhabitants.
Din scrierile autorilor antici (Tacitus, Dionis din The ancient authors (Tacitus, Dionysius of Halicarnassus,
Halicarnas, Iuvenal, etc.) știm că în spațiile aglomerate și intens Juvenal etc.) report that crowded and intensively travelled areas
circulate domnea înghesuiala, noroiul sau praful, mirosurile were filled with swarming people, mud or dust, pestilent smells
pestilenţiale şi gunoaiele aruncate oriunde – Tacitus, Annalae, and trash discarded everywhere. Lighting barely reached such
3, 52, 4; 6, 6, 13.). Lumina reuşea cu mare greutate să pătrundă places. The high-rise buildings, with apartments for let – insulae,
în aceste locuri. Clădirile înalte, cu apartamente de închiriat cast their shadow throughout the day further contributing to
– insulae, făceau umbră tot timpul zilei, contribuind şi ele la the unbearable environment. Building balconies bordering the
atmosfera de nesuportat. Balcoanele clădirilor care mărgineau
narrow streets were true fronts blocking any light. Emperors
străzile înguste erau adevărate paravane ce blocau orice lumină
Augustus, Nero and Trajan tried to limit the height of the insulae
(Ramage 1983, 66). Împăraţii Augustus, Nero şi Traian chiar
to a maximum of 18-20 meters and the distance in-between them
au încercat să limiteze înălţimea insulae-lor la maximum 18-20
de metri şi distanţa dintre ele la minim 3 metri. Deşi măsurile to minimum 3 meters. Although the measures aimed mainly at
doreau să micşoreze în principal riscul unor incendii devastatoare mitigating the risk of devastating fires, they would have also
pentru oraş, ele ar fi şi adus o uşoară îmbunătăţire iluminatului slightly improved natural lighting in crowded quarters, if applied.
natural în cartierele aglomerate, dacă ar fi fost respectate. At night, it was even dramatic for those living there. As
Noaptea situaţia devenea şi mai dramatică pentru cei care reported by Juvenal in Satires ( Juvenal, III, 278-301) streets were
trăiau în acele zone. Aşa cum aminteşte Iuvenal în Satire, (III, not lighted. By night, the evil doers could „operate” unchecked.
278-301), iluminatul străzilor lipsea. La adăpostul întunericului At nightfall, street crimes were so frequent that nobody wondered
răufăcătorii se „desfăşurau” nestingheriţi. După lăsarea serii, anymore. Anyone who valued their lives did not walk the streets
crimele în plină stradă erau aşa de frecvente că nu mai mirau after nightfall in those places. The ones who did were accompanied
pe nimeni. Oricine ţinea la propria viaţă nu umbla după lăsarea by torch or lantern handlers and armed guards. Unless you could
serii prin acele locuri. Cei care o făceau, erau însoţiţi de purtători afford such luxury, you risked your life going out at night. The
de torţe sau lanterne şi de gărzi înarmate. Dacă nu îţi puteai guards (vigiles) on patrol during the night did not succeed to
permite acest lux, cu mare greutate riscai o ieşire în noapte eliminate nocturnal threats and the feeling of insecurity feeling
(Iuvenal, III, 278-314; X, 19-22). Gărzile (vigiles) care făceau of the citizens in Rome. They carried during their patrols bronze
rondurile de noapte nu reuşeau să elimine ameninţările nocturne lamps (sebacciaria), in the shape of pine wood Greek torches.
şi sentimentul de insecuritate al cetăţenilor romani. Ei purtau în Public persons were accompanied by the „light” bearers
timpul rondurilor lor lămpi de bronz (sebacciaria), care imitau – the lampadarii. During the Republic, only magistrates and
forma torţelor greceşti din lemn de pin. victorious generals were rewarded with such privilege for their
Persoanele publice erau însoţite de purtătorii de „lumini”
services rendered to the Roman state. The example of Duilius
– lampadarii. În timpul Republicii, doar magistraţii şi generalii
who received in 260 BC the privilege to be preceded by a flute
victorioşi erau recompensaţi, pentru serviciile aduse Statului
Roman, cu acest privilegiu. Exemplul lui Duilius care primea în player and slaves bearing funalia (candles) is indicative. Ancient
260 a. Chr. privilegiul de a fi precedat de un cântăreţ din flaut writers mentioned this moment as it was an exceptional honour
şi sclavi purtători de funalia (lumânări) este elocvent. Autorii made to the general. Very likely, the cost of these funalia was paid
antici amintesc acest moment pentru că era vorba de o onoare from the public treasury. During the empire, the privilege belongs
excepţională făcută generalului. Foarte probabil costul acestor solely to the imperial family, who, after the reigns of Diocletian
funalia era suportat de tezaurul public. În timpul Imperiului, and Constantine, set up the lampadarii in a special group under
privilegiul aparţine doar familiei imperiale, care, după domniile the command of a magister officium. At this point, they are no
lui Diocleţian şi Constantin, organizează lampadarii într-un grup longer recruited from amongst the slaves. By the end of the
aparte, plasat sub conducerea unui magister officium. Acum aceştia empire, the right to own „light” bearers becomes an indication of
nu mai erau recrutaţi dintre sclavi. Spre sfârşitul Imperiului, rank, an „insignia”. Thus, in the 4th century AD, such privilege is
dreptul de a avea purtători de „lumină” devine un însemn al given to the praetorian prefect or to other officials (starting with
rangului, o „insignă”. Astfel, în secolul IV p. Chr. acest privilegiu the rule of Justinian it is held by the vicar of the diocese of Pont).
revine prefectului pretoriului, sau este conferit altor demnitari Private individuals celebrating a family event held “lights”
(începând cu domnia lui Iustinian este deţinut de vicarul diocezei above the gate or placed them inside the niches of the facade to
din Pont). announce it. It was this way that births, marriages, the return
Persoanele particulare care celebrau un eveniment pentru of a person to the family and deaths were celebrated. Public
familie suspendau deasupra porţii, ori plasau în nișele fațadei celebrations or the emperor’s anniversary were other moments
„lumini” pentru a anunța acest moment (Carcopino 1979, 79). that had to be marked by lit „lights”. They were lit not only by
Astfel erau celebrate naşterile, căsătoriile, întoarcerea unei persoane
night, but also in full daylight.
în familie, dar şi decesele. Sărbătorile publice, ori aniversarea
Data which may clarify the existence of artificial street
împăratului erau alte momente care trebuiau marcate prin „lumini”
lighting in Roman cities are few. Any street lighting required a
aprinse. Acesta ardeau nu doar noaptea, ci şi în plină zi.
large number of lighting pieces whose maintenance and supply

51
catalog_macheta_25 iulie.indd 51 7/26/2017 1:26:39 PM
Datele care pot lămuri existenţa iluminatului stradal would have been a considerable financial effort. We do not know
artificial în oraşele romane sunt puține. Iluminatul unei străzi to what extent the administrative body of a Roman town could
necesita un număr mare de piese de iluminat a căror întreţinere şi constantly support such a cost. Most likely, a measure like this was
alimentare ar fi însemnat un efort financiar considerabil. Nu ştim taken in occasion of special events for the town and community
în ce măsură autoritatea administrativă a unui oraş roman putea and only for limited areas. Official occasions when one may speak
susţine permanent un asemenea efort material. Cel mai probabil, of public lighting were especially the times when triumphs were
asemenea măsură era luată cu ocazia unor evenimente speciale celebrated. For instance, when Caesar celebrates his triumph over
pentru oraş şi comunitate, şi doar pe zone restrânse. Ocaziile the Gauls, he installs lamps of the Capitol (ad lumina, qvadraginta
oficiale în care se poate vorbi de un iluminat public au fost în elephantis dextra atqve sinistra lychnuchos gestantibus). Under the
special momentele celebrării unor triumfuri. Spre exemplu, când Republic, during the Roman games, the forum was lighted with
Cezar celebrează triumful său asupra galilor montează lămpi pe
lamps. Torch processions were often performed during religious
Capitoliu (ad lumina, qvadraginta elephantis dextra atqve sinistra
celebrations or festivals. In the eastern side of the empire, some
lychnuchos gestantibus). În timpul Republicii, cu ocazia jocurilor
archaeological finds and ancient texts evidence a few cases of
romane, forumul era iluminat cu lămpi. Procesiunile cu torţe
erau des întâlnite la sărbători sau festivaluri religioase. În partea street lighting. Antiochia was lighted by mid 5th century AD
orientală a Imperiului câteva cazuri de iluminat stradal apar în with torches. At Bosra was discovered an inscription recording
unele descoperiri arheologice, şi în texte antice. Antiochia era the placing of a torch on a column in the main street. At Ephesus
iluminată la jumătatea secolului V p. Chr. cu torţe. La Bosra a was found an inscription listing the names of the streets lighted
fost descoperită o inscripţie care menţiona plasarea unei torţe with lanterns; it seems that the street leading to the port and the
pe o coloană din strada principală. La Efes s-a descoperit o port itself benefited of such lighting. Except these, we may add
inscripţie care conţine numele străzilor iluminate cu lanterne; se the find at Pompeii of a street with 132 tabernae lighted by over
pare că strada ce ducea spre port şi portul beneficiau de o astfel 390 lamps set in niches above the doors or directly on the counter.
de iluminare. În afara acestora mai putem adăuga descoperirea la Once with the nightfall or in dark places, lighting tools
Pompei a unei străzi cu 132 de taberne iluminate cu peste 390 de were used – portable hearths, lamps, candles, lanterns, torches,
lămpi, plasate în nişe deasupra uşilor sau direct pe tejghea. chandeliers, candlesticks etc. The poor used mostly the hearth
Odată cu lăsarea serii, sau în spaţiile întunecate, se foloseau fire light or the cheap fired clay lamps. In the huts or caenacula
instrumentele de iluminat – vetre de foc portabile, lămpi, which they dwelled, activities occurring after nightfall were few.
lumînări, lanterne, torțe, candelabre, sfeșnice etc. Cei mai săraci The lamps were places in niches or on consoles, rarely hung or
se foloseau mai mult de lumina focului din vetre sau de lămpile attached by nails to beams or walls. The modest income social
ieftine de lut ars. În bordeiele sau caenacula pe care le ocupau, rare class afforded to purchase the fired clay lamps and necessary oil to
erau activităţile care aveau loc după lăsarea serii. Lămpile folosite light the interior of their dwelling, without yet any sort of excess.
erau plasate în nişe şi pe console, mai rar suspendate cu lanţuri
Quality was neither one of the best. The light in these confined
sau fixate cu cuie de grinzi sau pereţi. Pătura socială cu venituri
and impoverished dwellings was most often insufficient. The
modeste îşi putea permite să cumpere lămpile de lut ars şi uleiul
poor quality of the fuel made the lamps released a thick and bad
necesar iluminării interiorului locuinţei, fără însă a face excese
de nici un fel. Nici calitatea acestora nu era dintre cele mai bune. smelling smoke which further clogged the air in those crowded
Lumina în aceste locuinţe neîncăpătoare şi mizere era de cele mai inhabiting spaces.
multe ori insuficientă. Slaba calitate a combustibilului făcea ca The situation of the wealthy Romans or of those acceding
lămpile să emane un fum gros şi urât mirositor ce îngreuna şi mai important functions in the Roman state was rather different.
mult atmosfera din acele spaţii de locuit aglomerate. They had to display their personal wealth to impress the clientele
Alta este situaţia romanilor înstăriţi, ori a celor care orbiting them. Relations with important figures of the day or the
doreau să acceadă la poziţii importante în aparatul Statului many clients were the key factors of any political career. Such
Roman. Aceştia trebuiau să afişeze opulenţa personală pentru a relations were strengthened by banquets held until late in the
impresiona clientela ce gravita în jurul lor. Relaţiile cu personajele night. Religious ceremonials occasioned by marriages, baptisms
importante ale zilei, ori mulţimea clienţilor erau factorii care or the honouring of the dead are marked by the same need to
susţineau orice ascensiune politică. Cimentarea acestor relaţii display and emphasize the social standing by the used elements
se făcea prin organizarea de banchete, care ţineau până târziu în (wax candles, torches, chandeliers) (for the instance the grave of
noapte. Ceremoniile religioase cu ocazia unei căsătorii, a unui the Haterii). The high price of the candles flavours or quality oils
botez sau a comemorării unui defunct sunt marcate de aceeași were no issue for the prosperous. The more refined, the larger or
nevoie de a indica și accentua statutul social, prin elementele the more of these pieces, the better quality of the burnt oils and
folosite (lumînări de ceară, torțe, candelabre) (ex. mormântul flavours, the better the setting and higher the prestige of the host
Haterii-lor). Preţul ridicat al lumânărilor, aromelor sau uleiului de was. The economic power of such a figure was also showed by the
calitate nu puneau probleme bogaţilor. Cu cât erau mai rafinate, lighting pieces.
mai mari, ori mai multe aceste piese, cu cât uleiul şi aromele arse
The find of some bronze lamps closed in iron bound chests at
erau mai de calitate, cu atât atmosfera era mai plăcută şi prestigiul
Pompeii shows these pieces were deemed unique objects, precious
gazdei mai mare. Potenţa economică a unui astfel de personaj era
goods that were on display on particular occasions not all the time.
etalată şi prin intermediul pieselor de iluminat.
The temples and sanctuaries enjoyed the special attention of the

52
catalog_macheta_25 iulie.indd 52 7/26/2017 1:26:39 PM
Descoperirea unor lămpi de bronz închise în cufere wealthy, who by their donations and offerings allowed the sufficient
armate la Pompei, arată că aceste piese erau tratate ca obiecte illumination of the houses of the gods. Bronze or precious metal
speciale, bunuri de preţ ce nu se expuneau tot timpul, ci doar la chandeliers and candlesticks embellished and lighted the temples,
ocazii speciale. Templele şi sanctuarele se bucurau de o atenţie honouring both the deities to which they were designed and their
specială din partea celor avuţi, care prin donaţiile şi ofrandele worshipers. A significant offering or donation was worthy of note
lor permiteau iluminarea îndestulătoare a locaşurilor zeilor. to everyone and even mentioned in the writings of the time. This
Candelabrele şi sfeşnicele de bronz sau metal preţios împodobeau is the case of the golden lamp of Callimachus from the altar of
şi iluminau templele, cinstind divinităţile cărora le erau închinate Athena Polis, which was constantly lit.
şi onorându-i pe cei care li se închinau. O ofrandă sau o donaţie Precisely because bronze tools were thus valued and
importantă era vrednică de a fi cunoscută de toţi şi era chiar especially since bronze was collected and re-used throughout the
pomenită în scrierile vremii. Astfel este pomenită lampa de aur a
Roman Empire, such artefacts are rare among the archaeological
lui Callimachis, din altarul Atenei Polis, ce ardea în permanenţă
finds and rather difficult to chronologically determine for the lack
(Eutropius IX, 3).
of other types of pieces with a clear time outlined existence.
Tocmai pentru că instrumentele de bronz erau astfel
valorizate și mai ales pentru că bronzul era colectat și refolosit The Phoenician custom to place lamps inside the grave also
în tot cuprinsul Imperiului Roman, astfel de artefacte sunt rare perpetuated in the Roman world. There, their role was universal.
în descoperirile arheologice și deosebit de greu de determinat They functioned as funerary furniture, being used for proper
cronologic în lipsa altor tipuri de piese cu existență clar demarcată lighting. They also played a preventive role as the lights which
temporal. cast away demons and the negative influences threatening the
Obiceiul fenician de a plasa lămpi în interiorul dead. The lamps were placed inside the graves also to guide with
mormântului s-a perpetuat şi în lumea romană. Aici rolul lor era their light the dead into the afterword and prohibit the loss of the
unul universal. Ele funcţionau ca mobilier funerar, fiind utilizate soul. Today, the Christians, and not only, lit a candle to guide the
pentru iluminatul propriu-zis. Aveau şi un rol profilactic, fiind spirit of the dead into the astral world and impede its stay at the
lumina care alunga demonii şi influenţele negative care ameninţau “worldly” level, where it cannot find the well deserved rest.
defunctul. Lămpile erau aşezate în morminte şi pentru a călăuzi In the Roman world there also existed the practice of
cu lumina lor pe cel decedat spre lumea de dincolo şi a împiedica leaving by testament obligations related to the funerary practices
pierderea sufletului. Astăzi creştinii, şi nu numai, aprind o to the successors or relatives. Testamentary successors were bound
lumânare pentru a ghida spiritul celui decedat spre lumea astrală both to lit and fire a lamp on each birthday of the dead or once a
şi a zădărnici rămânerea sa în planul „lumesc”, unde nu îşi poate month, or a few times over the year.
găsi odihna binemeritată. Lamps were placed in temples and sanctuaries as ex-votos
În lumea romană exista și practica de a lăsa prin testament or as pieces fulfilling a ritual role. The lamp itself or only the used
obligaţii legate de practicile funerare către moştenitori sau rude. oil was offered to the protective gods or oracles. On the Acropolis
Urmașii testamentari erau obligați fie să aprindă şi să ardă câte o
of Athens, in the sanctuary of goddess Athena Polis the golden
lampă cu ocazia zilei de naştere a decedatului, sau o dată pe lună,
lamp of Callimachus was permanently lit. Pausanias (I, 26, 6)
fie de câteva ori în fiecare an.
Lămpile erau plasate în temple sau sanctuare ca ex-voto- mentions the oracle of Pharae in the province of Achaia. There,
uri, sau ca piese cu rol ritual. Lampa în sine, ori numai uleiul in front the statue of Hermes Agoraion, the one who sought the
folosit erau donate ca ofrande zeilor protectori sau oracolelor. advice of the oracle arrived in the evening and filled with oil the
Pe Acropola Atenei, în sanctuarul zeiţei Atena Polis ardea în bronze lamps in front the statue. Then, they were lit and incense
permanent lampa de aur a lui Callimachis. Pausanias (I, 26, 6) was burnt in a small stone hearth lying in-between the lamps.
aminteşte de oracolul din Pharae din provincia Achaia. Aici, în Pausanias (VII 22, 2-3) also mentioned on the Ides of August
faţa statuii lui Hermes Agoraionul, cel care dorea să consulte (August 12th) a celebration called Lychnapsia, where these lighting
oracolul venea seara şi umplea cu ulei lămpile de bronz fixate în tools (lamps) likely played a special role.
faţa statuii. Apoi le aprindea şi ardea tămâie într-o mică vatră de This might also partially explain the find of over 3000
piatră aflată între lămpi. Pausanias (VII 22, 2-3) mai pomenea la lighting pieces in the area of the temples of the medicine gods
idele lui August (12 august) de o sărbătoare numită Lychnapsia, Aesculapius and Hygeia from Sarmizegetusa; while with other
în care probabil aceste instrumente de iluminat (lămpile) aveau temples the number of the lighting pieces is tens or hundreds of
un rol aparte. times smaller.
Acestea ar putea fi și explicația parțială a descoperirii unui Another find at Sarmizegetusa may exemplify the offerings
număr de peste 3000 de piese de iluminat în zona templului made during the inauguration of a cult enclosure, namely a ritual
zeilor medicinei Esculap și Hygeea la Sarmizegetusa; în timp ce deposit of lamps and drinking vessels, 12 pairs in total discovered
la alte temple numărul pieselor de iluminat este de zeci sau chiar at the entrance into the temples of gods Domnus and Domna.
sute de ori mai mic. Incubatio – apparently frequent in the ancient world (the practice
Depunerea de ofrande la inaugurarea unei incinte de cult
of overnight sleeping in the temple, interpreting the dreams by
poate fi exemplificată printr-o altă descoperire de la Sarmizegetusa,
the priest the second day and the establishment of a treatment
unde la intrarea în templul zeilor Domnus și Domna a fost găsit
based on them) was constantly used to explain circumstances in
un depozit ritual de lămpi și vase de băut, 12 perechi în total.
the temple of the medicine gods.

53
catalog_macheta_25 iulie.indd 53 7/26/2017 1:26:39 PM
Incubatio – frecventă se pare în lumea antică (practica dormitului When discussing lighting at Sarmizegetusa and in the
peste noapte în templu, interpretarea viselor de către preot a doua Roman world in general, the following is also worthy of note.
zi și stabilirea unui tratament pe baza lor) a revenit constant în Although the Romans used lighting pieces in spaces where
explicarea situației din templul zeilor medicinei. light could not enter, alike in medieval or modern times, the
Discutând despre iluminatul la Sarmizegetusa și în lumea difference lies in the “quantity” of light used for “optimal lighting”.
romană în general mai trebuie să amintim câteva observații. According to W. Radt, the light of a regular Roman lamp of fired
Deși romanii foloseau piese de iluminat în spațiile în care clay did not exceed that of a today’s candle. Such a lighting tool,
lumina nu putea pătrunde, la fel ca în timpurile medievale sau which contained about 0.028 l oil, could burn for 3 hours, with a
moderne, diferența este dată de „cantitatea” de lumină folosită small, well fitted wick. Recent applied research and archaeological
pentru a obtine un „iluminat optim”. După W. Radt, lumina unei
information determined that around 10 lamps were necessary to
lămpi romane obişnuite de lut ars nu o depăşea pe cea a unei
optimally light an average size room. The term that S. Ellis used,
lumânări de astăzi. Un astfel de instrument de iluminat, ce conţinea
“blanket lighting” is proper to current standards, when we wish
cca. 0,028 l ulei, putea arde timp de 3 ore, cu un fitil mic şi bine
reglat. Recentele cercetări aplicate şi informaţiile arheologice au to be surrounded and “bathe” in light. Circumstances are by no
determinat că erau necesare în jur de zece lămpi pentru a ilumina means similar to those during the Antiquity, when a few lights
optim o încăpere de mărime medie. Termenul folosit de S. Ellis were likely enough for the places where activities took place at
„blanket lighting” este propriu standardului actual, când dorim să that moment.
fim înconjuraţi şi „scăldaţi” în lumină. Situaţia nu e nicidecum The price of the lighting tools or spare parts is also different
similară cu cea din antichitate, când probabil erau suficiente than that with which we are familiar nowadays. In the Roman
câteva lumini în locurile în care se desfăşurau activităţile în acel world, the lamps (the fired clay lamps) had a low selling price,
moment. likely from the start of their production. Two inscriptions from
Prețul instrumentelor de iluminat sau a materiilor Pompeii (CIL IV 4000; CIL VIII 5380) record that in the 1st
componente ne prezintă de asemenea o situație diferită de cea century AD such a piece cost one as, while the pound (about
familiară pentru individul actual. În lumea romană, opaiţele 0.5 l) of olive oil was 4 asses. Two centuries later, from the lists
(lămpile de lut ars) aveau un preţ de vânzare foarte scăzut, probabil of maximal prices suggested by the administration of emperor
încă de la începutul producerii lor. Cunoaştem din două inscripţii Diocletian (not necessarily also enforced!), we find that 10 fired
de la Pompei (CIL IV 4000; CIL VIII 5380) că în secolul I p. clay lamps cost 10 denarii, while 0.5 l of first press olive oil cost
Chr. o astfel de piesă costa un as, în timp ce livra (aprox. 0,5 40 denarii. Common edible and „second quality” oil cost only
l) de ulei de măsline costa 4 aşi. Două secole mai târziu, din 24 denarii. The raw material for candles, bee wax, had a price of
listele de preţuri maximale propuse de administraţia împăratului about 50 denarii per pound (327 g).
Diocleţian (şi nu neapărat respectate!), aflăm că 10 lămpi de lut
Sarmizegetusa distinguishes itself, as early as the first
ars ar fi costat 10 denari, în timp ce 0,5 l ulei de măsline, din
years of existence of the Roman province of Dacia, by the large
prima stoarcere, costa 40 de denari. Uleiul comestibil comun şi
consumption of lighting pieces at the beginning carried by the
cel de „calitatea a II-a” costa doar 24 de denari. Materia primă
pentru lumânări, ceara de albine, avea un preţ de circa 50 denari troops and civilians, who worked, traded or settled the newly
pentru o libra (327 g). established colony, then made in the local workshops. The pieces
Sarmizegetusa se remarcă, încă din primii ani de existenţă ai discovered over the years are compelling evidence of a strongly
provinciei romane Dacia, prin consumul mare de piese de iluminat, Roman background in this area, from many aspects regarding
aduse la început de trupele și civilii care lucrau, comercializau sau light and lighting (buildings, customs, uses, making, consumption
se instalau în noua colonie, iar apoi prin producția locală de astfel etc.).
de instrumente. Piesele descoperite de-a lungul anilor sunt dovezi
grăitoare ale unei atmosfere puternic romane în această zonă, din
foarte multe aspecte privind lumina și iluminatul (construcții,
obiceiuri, utilizare, fabricare, consum etc.).

54
catalog_macheta_25 iulie.indd 54 7/26/2017 1:26:39 PM
APA ÎN ANTICHITATEA ROMANĂ THE WATER IN ROMAN ANTIQUITY
Gică Băeștean Gică Băeștean

Î
n Antichitate, la fel ca și în zilele noastre, aprovizionarea
cu apă, indispensabilă activităţilor cotidiene, era privită
cu cea mai mare seriozitate. Romanii au devenit un exemplu de
I n Antiquity, in the same way as nowadays, water supply,
key to any daily activity, was taken most seriously.
The Romans became an example of hydraulic engineering
măiestrie în domeniul ingineriei hidraulice, cu toate activitățile mastership, with everything it entailed: water conveyance from
sale: aducțiune de la mare distanță, distribuție, filtrare și păstrarea remote distances, water distribution, decanting and storage at
apei la parametri optimi, construcții publice cu rol utilitar, religios, optimal parameters, public buildings with utilitarian, religious,
de divertisment și estetic (fântâni, băi publice, chiar bazine pentru recreational and aesthetic roles (aqueducts, cisterns, wells, public
simularea luptelor navale). Trebuie să recunoaștem că, la fel ca și baths, even pools for practicing naval battles). One must agree
în cazul altor domenii importante precum dreptul sau construcția that in terms of hydraulic technology, alike with many other
de drumuri, în ceea ce privește tehnica hidraulică datorăm important fields like law and road construction, we owe much to
antichității greco-romane o moștenire foarte importantă. the Greco-Roman Antiquity.
În viaţa oraşelor din Imperiul Roman, aprovizionarea For life in the cities throughout the Roman Empire,
cu apă în mod continuu şi în cantităţi suficiente era foarte continuous and sufficient water supply was paramount, as it
importantă, reprezentând în primul rând o premisă a civilizaţiei. was firstly, the premise of civilisation. Beside the multiple uses
Planurile de urbanism antice țineau cont în primul rând de of water for either irrigation, crafting activities, hygiene and
amplasarea surselor de apă. Până la apariția apeductelor care au sanitation, one may also speak of the luxury which water use
permis aducţiunea apei de la distanţă, se foloseau izvoarele locale, provides. The citizens involved in the daily ritual of bathing were
apa râurilor sau apa pluvială. Pe lângă întrebuinţările multiple ale also incentivised by the worldly social background, the discussions
apei pentru irigaţii, activităţi meşteşugăreşti, igienă şi salubritate, which occurred there, the recited texts, the sports competitions or
se poate vorbi de plăcerea şi luxul pe care-l oferă folosirea apei. the deals they closed in that environment.
Cetăţenii care participau la ritualul zilnic al băii erau motivați și Ancient city planning firstly considered where precisely
de cadrul social monden, prin discuţiile care se purtau, audierea water sources were located. Until aqueducts appeared, which
recitării unor texte, întrecerile sportive sau încheierea unor afaceri. transported water from remote distances, local springs, rivers or
Apeductele au fost construite cu scopul de a furniza apă băilor, rainwater were used. Aqueducts were designed to supply water
nu pentru apa de băut. De exemplu, Londra nu a avut niciodată to the baths and not to deliver drinking water. For instance,
vreun apeduct. Însă odată construite, apeductele au servit și London never had any aqueduct. However, once built, aqueducts
aducțiunii apei potabile. Cei cu posibilităţi financiare își ofereu also served that purpose. Prosperous individuals had the luxury of
luxul racordării la apeductul public. being connected to the public aqueduct.
Pentru epoca republicană, datele despre problemele The Romans also distinguished themselves by a careful
administrative sau juridice sunt destul de sărace. Cura aquarum establishment of the status of the waters from a legal point of
– gestionarea apelor – în această perioadă revenea censorilor care view. During the Republic, data on the management and legal
aveau în grijă lucrările publice. Probabil ei erau ajutaţi de alţi regime of waters are rather scarce. Cura aquarum – the waters
magistraţi, mai ales pentru partea administrativă. Censorii puteau management – in this period, was under the charge of the
fi înlocuiţi de edili, care se ocupau şi de fântânile publice. Questorii censors, who managed the public works. Most likely, they were
aveau atribuţii de natură financiară şi se ocupau de concesionarea aided by other magistrates, especially for the administrative part.
apei publice către particulari şi de retribuţia personalului angajat. The censors could be replaced by the aediles, also dealing with
În vremea Imperiului timpuriu, serviciul metropolitan public wells. The quaestors had financial duties and oversaw
al apelor de la Roma avea o administraţie centrală sub forma the concession of public waters to private individuals and the
unui birou numit statio aquarum. Acesta era condus de un înalt payment of employees.
funcţionar, curator aquarum, asistat de doi adjuncţi. În anul 97 During the early empire, the metropolitan department of
p. Chr., împăratul Nerva l-a numit pe Sextus Iulius Frontinus waters from Rome had a central administration in the form of
curator aquarum la Roma. Acesta a scris o carte, Apeductele Romei, an office called statio aquarum. It was managed by a high officer,
care constituie astăzi jumătate din sursele de informație despre curator aquarum, assisted by two deputies. In AD 97, emperor
apeductele romane, cealaltă jumătate fiind reprezentată de Nerva appointed Sextus Iulius Frontinus curator aquarum in
cercetările arheologice. Rome. Frontinus wrote a book, on the aqueducts of Rome, which

55
catalog_macheta_25 iulie.indd 55 7/26/2017 1:26:39 PM
Se poate spune așadar că, excepţie făcând marile oraşe even today represents half the information on Roman aqueducts,
Roma, Constantinopole şi probabil alte câteva centre urbane, the other half being that yielded by the results of archaeological
accesul la apa publică era restrâns pe de o parte de condiţiile excavations.
tehnice, care nu permiteau asigurarea necesarului de apă în toate Except for the large cities, Rome, Constantinople and
oraşele, iar pe de altă parte de statutul social și puterera financiară possibly other few urban centres, access to public water was
a beneficiarilor. restricted on one hand by the technical conditions, which
În ceea ce privește provincia Dacia, chiar dacă situația nu hindered water supply to every town, and on the other, by the
este foarte bine cunoscută, având în vedere standardizarea de la social standing and financial power of the beneficiaries.
nivelul a ceea ce a însemnat Imperiul Roman, consider că trebuie In what the province of Dacia is concerned, even though
ținut seama de contextul general, dar păstrîndu-se proporțiile de circumstances are not very well known, in order to understand
rigoare. the water supply system and the related constructions we may
Față de celelalte comunități urbane din Dacia, situația use two features of the Roman civilisation: the standardization
Coloniei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa este ceva at the scale of the Roman Empire, and concurrently, the Romans’
mai bine cunoscută. Descoperirile arheologice au pus în evidenţă propensity to observe and exploit local circumstances.
o serie de puţuri (putei) care exploatau pânza freatică, oferind o Compared to the other urban communities of Dacia, the
apă de bună calitate şi nu foarte greu de obţinut. Astfel de fântâni situation of Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
au fost descoperite la templul lui Esculap şi al Hygeei, la atelierul is somewhat better known. The archaeological finds evidenced
de sticlărie, la moara romană sau în zona palatului procuratorului a series of wells (putei) exploiting underground waters, thus
financiar al Provinciei Dacia Apulensis. De asemenea, trebuie să providing good quality and easy access water. Such wells were
fi fost folosită și apa pluvială, având în vedere amplasarea coloniei discovered by the temple of Aesculapius and Hygeia, the glass
într-o zonă destul de bogată în precipitaţii. Rolul acestor surse nu workshop, the Roman mill or in the palace area of the financial
trebuie absolutizat, având în vedere rapida dezvoltare urbanistică procurator of the province of Dacia Apulensis. Furthermore,
a Sarmizegetusei, dar nici minimalizat, cel puţin în primele faze rainwater must have been also used, as the colony lay in an
de construcţie a oraşului, deşi se pare că această perioadă nu area rather rich in rainfall. The role of such sources should not
a fost una prea lungă. Un lucru este cert, în momentul în care yet be rendered absolute, given the fast urban development of
existau mai multe complexe termale, cele pentru oraş şi cele Sarmizegetusa, however neither minimized, at least in the first
pentru domus procuratoris, mari fântâni publice, nu se poate vorbi construction phases of the town, although it seems such period
doar de o aprovizionare cu apă de la izvoare sau cu apă de ploaie, did not last for long. One thing is certain though, at the time
suplimentul necesar fiind acoperit de apeducte. when several bathing complexes existed, those for the town and
Prima informaţie pe care o avem despre aducţiunea those for domus procuratoris, beside the large public wells, one may
apei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, deşi nu se ştie care a fost no longer speak of water supply from only springs or rainwater,
modalitatea tehnică aleasă, ne-a fost oferită epigrafic. Este vorba the necessary supplement being covered by the aqueducts.
de o inscripţie de construcţie în care ni se spune că în timpul The first information on water conveyance in Ulpia
lui Hadrian apa este adusă în oraş aqua inducta de către Cn. Traiana Sarmizegetusa, without though the mention of the
Papirius Aelianus, guvernator al Daciei Superior. Tribunicia chosen technical means, comes from epigraphy. It is a building
potestas XVI ne datează inscripţia şi cu aceasta şi aducţiunea apei inscription, reading that under Hadrian water was delivered to
la Sarmizegetusa, cândva între 10 decembrie 131 p. Chr. şi 9 the town aqua inducta by Cn. Papirius Aelianus, governor of Dacia
decembrie 132 p. Chr. Această inscripţie se putea afla pe zidurile Superior. Tribunicia potestas XVI dates the inscription and thus
unui castellum divisorium, probabil undeva la sud de oraş, sau pe also the water conveyance in Sarmizegetusa sometime between
vreo instalaţie din interior. Este destul de greu de spus de unde December the 10th of AD 131 and December the 9th of AD 132.
se aducea apa la Sarmizegetusa, deoarece pe înălţimile din jur se The inscription lay on the walls of a castellum divisorium, likely
cunosc mai multe izvoare dar, din păcate, nu se cunosc urme de somewhere south the town or on some indoor installation. It is
captare romană în zonă. Este posibil ca bazinul colector să se afle difficult to say from where water was transported to Sarmizegetusa
undeva în zona Hobiţei. La intrarea apeductului în oraş, exista as there are many springs on the surrounding heights, however,
un sistem de repartiţie – castellum divisorium, ce consta dintr-un unfortunately, no Roman catchment remains are known in
bazin ce alimenta diferite edificii, cartiere sau fântâni publice. the area. It is possible that the reservoir lay somewhere in the
La Sarmizegetusa, arheologia nu ne-a oferit nimic concret până Hobiţa area. At the entrance of the aqueducts into the city there
acum despre castelul sau castelele de distribuţie. Inscripţia de pe existed a division system castellum divisorium, which consisted in
o fistula descoperită în zona forului ar putea fi o indicaţie pentru a distribution tank feeding various buildings, quarters or public
un posibil castellum, aflat la aproximativ 100 m faţă de zidul de wells. At Sarmizegetusa, archaeology has not yielded anything
sud al oraşului. La Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva se concrete insofar about such distribution tank or tanks. The
păstrează o placă de marmură care în părţile laterale prezintă două inscription on a fistula discovered in the forum area might be an
orificii circulare, posibil de la două conducte. Pe cele patru margini indication of a possible castellum, situated approximately 100 m
sunt săpate şănţuleţe, probabil pentru îmbinarea cu alte blocuri. in front the southern wall of the town. The Museum of Dacian
Una din ipotezele vehiculate ar fi aceea că avem de a face cu o piesă and Roman civilisation of Deva preserves a marble plate with two
ataşată unei părți din apeduct sau chiar pe un castellum divisorium. circular orifices on the sides, possibly from two conduits. On the
Pe placă apare şi o inscripţie. La Sarmizegetusa, diferenţa de four edges are cut out small holes, likely for joining with other

56
catalog_macheta_25 iulie.indd 56 7/26/2017 1:26:39 PM
nivel dintre un posibil loc de captare a apei şi vatra oraşului este blocks. One of the hypotheses argues that we are dealing with
destul de mare, aproximativ 7%. Or, pe baza afirmaţiilor autorilor a piece attached to a part of an aqueduct or even on a castellum
antici, coroborate cu descoperirile arheologice, panta optimă divisorium. The plate also bears an inscription. At Sarmizegetusa,
pentru un apeduct, fără ca presiunea apei să dăuneze acestuia, ar the elevation difference between a possible catchment of the
fi de aproximativ 5-7%. Acest lucru ar îndreptăţi ipoteza folosirii water and the town’s centre is rather high, of approximately
unor conducte ceramice, care nu presupuneau un efort financiar 7%. Or, based on the reports of the classical authors and the
deosebit, în ceea ce priveşte amenajarea unei pante acceptabile. archaeological finds, the optimal slope for an aqueduct, without
Conform unor afirmații, tuburi ceramice au fost văzute în partea any damage to it by water pressure, would be of approximately
de sud a oraşului, iar la Clopotiva ar fi funcționat apeductul ce 5-7%. This would support the hypothesis of the use of terracotta
deservea Sarmizegetusa. După înclinaţia terenului pare greu de aqueducts, which did not entail considerable financial efforts
crezut, însă nu este exclus un apeduct pentru o villa rustica sau for the development of an acceptable slope. According to some
o aşezare rurală ce gravita în jurul oraşului. În zona palatului statements, terracotta tubes were noted in the southern side of
procuratorului financiar al provinciei Dacia Apulensis a fost the town, while at Clopotiva would have functioned the aqueduct
descoperit in situ un fragment de conductă din tuburi ceramice. for the duct of water to Sarmizegetusa. Based on the gradient
Este vorba de 22 de piese îmbinate una în alta. this is rather unlikely, however we may not exclude an aqueduct
Un mare consumator de apă erau băile. Complexul termal transferring water to a villa rustica or a rural settlement orbiting
principal, situat în zona dintre zidurile de incintă ale oraşului şi the town. In the area of the financial procurator palace of the
amfiteatru, a fost cercetat arheologic încă din 1883. Se amintește province of Dacia Apulensis was found in situ a fragment of a
despre o conductă ce aproviziona zona, însă nu i se acordă o conduit made of terracotta tubes, namely 22 pieces which fit into
atenţie deosebită. Prin urmare, nu ştim dacă este vorba despre o each other.
conductă de plumb sau una ceramică. De asemenea, clădirea de The baths were large consumers of water. The main bathing
la intrarea în amfiteatru, din partea de nord, pare să fi beneficiat complex, located in the area between the enclosure walls of the
de propriile băi. Sunt amintite nişte ţevi, probabil ceramice, de town and the amphitheatre, was excavated as early as 1883. A
secţiune dreptunghiulară sau pătrată care realizau deversarea, conduit supplying the area with water is mentioned, however
respectiv distribuţia apei dintr-un bazin în altul. Însă nici în acest without any further emphasis. Therefore, we do not know if it
caz arheologii epocii nu au acordat atenţie amănuntelor şi nu este was a lead or terracotta conduit. In addition, the building at the
exclus ca țevile să fi provenit de la reţeaua cu rol în încălzirea northern access into the amphitheatre seems to have had its own
obiectivului. Și în zona forului au fost descoperite fragmente de baths. Some pipes, likely of terracotta, rectangular or square in
tuburi ceramice. cross section are mentioned, which discharged, respectively
La Sarmizegetusa a existat şi un sistem de aprovizionare, distributed water from one pool to another. However, in this case
poate chiar și distribuție a apei, format din blocuri de piatră. Astfel too, the excavators of the time paid no attention to the details
de blocuri se regăsesc în zona praetoriului procuratorului financiar and one may not exclude the fact they came from the network
al provinciei Dacia Apulensis, refolosite într-un zid de epocă designed to heat the structures. In the forum area were also
romană târzie, posibil post-romană. În curtea muzeului vechi din identified terracotta tubes fragments.
Sarmizegetusa sunt depozitate două astfel de blocuri, unul din At Sarmizegetusa also existed a supply system, possibly
calcar iar celălalt din andezit. Din păcate, nu se cunoaște locul de even water distribution that used stone blocks. Such blocks
descoperire. Trei blocuri paralelipipedice se află încastrate în zidul are found in the praetorium area of the financial procurator of
bisericii de la Densuş. Aceast monument a fost construit prin sec. the province of Dacia Apulensis, re-used in a late Roman wall,
al XIII-lea cu numeroase materiale aduse de la Sarmizegetusa. possibly post-Roman. In the courtyard of the former Museum of
Un al patrulea bloc, cioplit din calcar, a fost descoperit în curtea Sarmizegetusa are stored two such blocks, one of limestone, the
unui particular. În concluzie, se poate spune că la Sarmizegetusa other of andesite. Unfortunately, their find spot is unknown. Three
există mai multe blocuri de piatră folosite la transportul apei, parallelepiped shaped blocks are incorporated in the wall of the
opt sau nouă, din care se pot reconstitui, pe baza dimensiunilor church at Densuş. This monument was built in the 13th century
și a materialelor de construcție diferite, cel puţin trei sau patru with many materials carried from Sarmizegetusa. A fourth
conducte diferite. block, cut in limestone, was found in the courtyard of a private
În timpul săpăturilor arheologice din zona forului a fost individual. In conclusion, one may argue that at Sarmizegetusa
descoperit in situ un fragment de conductă de plumb, lung de 4,30 there are several stone blocks used for water transport, eight or
m, la care se adaugă un alt fragment rupt. Pe cele două fragmente nine, which may reconstruct, based on different sizes and building
apar aşa numitele silloge aquaria sau ștampile. Ștampilele ce materials, at least three or four different conduits.
conțin numele personajelor și al orașului sunt turnate în negativ. During the archaeological excavations in the forum area,
Probabil este vorba de doi magistraţi ai coloniei Ulpia Traiana a fragment of a lead pipe, 4.30m long, to which added another
Sarmizegetusa care s-au ocupat de distribuția apei spre diverse broken fragment, was identified in situ. On the two fragments
obiective din zona forului. Este greu de crezut că avem de a face appear the so-called silloge aquaria or stamps. The stamps with
cu evergeţi locali, pentru că aceştia şi-ar fi pus inscripţiile undeva the names of the figures and that of the town are in negative
unde să fie văzute de toată lumea şi nu sub pământ. mould. Likely, these are two magistrates of colonia Ulpia
În centrul arenei amfiteatrului a fost descoperită o Traiana Sarmizegetusa overseeing water distribution to various
cameră ce a fost interpretată ca parte componentă a unei maşini sites outside the forum. It is difficult to believe they are local

57
catalog_macheta_25 iulie.indd 57 7/26/2017 1:26:39 PM
hidraulice, servind probabil la realizarea de efecte speciale în benefactors as they might have placed inscriptions somewhere
timpul spectacolelor care foloseau schele mobile – pegma. De-a visible to everyone and not in the ground.
lungul șanțului de drenaj care pleacă din această încăpere au In the middle of the amphitheatre arena a room was
fost descoperite blocuri de piatră paralelipipedice, cu un orificiu interpreted as part of a hydraulic equipment, likely serving for the
central. Acestea ar fi putut fi blocuri de racord pentru o conductă special effects during performances that used movable platforms –
de plumb, care ar fi aprovizionat bazinul din camera centrală, cu pegma. Along the drainage starting from this room were identified
atât mai mult cu cât unul din blocuri a fost descoperit în această parallelepiped shaped stone blocks to which a hole was carved in
cameră. the middle. These might have been the connection blocks with a
Printre utilitățile urbane din Colonia Dacica, fântânile lead pipe, supplying the pool in the central room, all the more so
ocupau un loc important. În zona forului avem cunoștință despre as one of the blocks was found in this room.
funcționarea mai multor astfel de instalații, în perioade diferite. Among the urban utilities from Colonia Dacica, wells played
De asemenea, existenţa unor figuri de fântână în depozitele an important role. In the forum area several such installations are
muzeului de sit demonstrează faptul că, pe lângă fântânile din known to have functioned over different periods. Furthermore,
zona forului, oraşul dispunea de numeroase altele, alimentate the existence of well figures in the Museum deposits proves that
de la apeduct. Din păcate, nu cunoaştem cu exactitate locul de beside the wells in the forum area, the town had also many other,
descoperire a acestor piese, ca urmare, este destul de greu să le fed by the aqueduct. Unfortunately, we do not know for certain
localizăm. Totuşi, o idee am putea să ne formăm studiind cel mai where exactly such pieces were found, therefore, it is rather
cunoscut exemplu din lumea romană, și anume orașul Pompei. difficult to pinpoint their location. Nonetheless, by examining
Aici, la fiecare intersecţie a unei străzi cardo cu o stradă decumanus, the most famous example of the Roman world, namely the town
se găseşte câte o fântână. În mod normal şi la Sarmizegetusa ar at Pompeii, we may form a notion of it. There, by each junction
trebui să avem o situaţie asemănătoare, ţinând cont de faptul că between a cardo and a decumanus, there was a well. Normally, this
aprovizionarea cu apă a oraşului se realiza la un moment dat prin would also be the case at Sarmizegetusa, since the town’s water
cel puţin două apeducte, în timp ce Pompeiul era aprovizionat supply involved at a certain point at least two aqueducts, while in
printr-o derivaţie a râului Serinus. Pompeii water was delivered by a by-pass of the Serinus.
Sub cele două drumuri principale ale oraşului, cardo The main canals drawing and discharging the wastewater
maximus şi decumanus maximus, se aflau canalele principale care carried by the secondary sewage system lay below the two main
preluau şi evacuau apa reziduală adusă de sistemul de canalizare roads of the town, cardo maximus and decumanus maximus. One
secundar. Unul din canalele de cărămidă, ce era deversat în of the brick channels, discharged into the canal below decumanus
canalul de sub decumanus maximus, prezintă ştampila PR. COS. maximus, is stamped PR. COS. In the macellum from the forum
În macellum-ul din zona forum novum au fost identificate mai novum area were identified several drainage canals discharging
multe canale de drenaj ce evacuau apa spre nord şi spre nord- water to the north and north-west. Some were made of river
vest. La unele, tehnica de construcţie folosită a fost zidărie cu stonework and tile bridging, while, others had their walls erected
piatră de râu şi podire cu ţigle, în schimb la altele pereţii au fost of limestone blocks. In the turret of the monument church at
ridicați din blocuri de calcar. Pe turla bisericii monument de la Densuş, on its eastern and western sides, two limestone drainage
Densuş, în partea de est şi de vest a acesteia, au fost folosite ca blocks were used as building material. Similarly to the aqueduct
material de construcţie două blocuri de canalizare din calcar. Ca blocks, their origin must be in Sarmizegetusa. Unfortunately,
şi în cazul blocurilor de apeduct, provenienţa acestora nu poate because they were incorporated in the church walls and
să fie decât Sarmizegetusa. Din păcate, încastrarea lor în zidurile successively restored, it is impossible to establish block sizes.
bisericii şi restaurările succesive nu permit să ne formăm o părere They seem to be parallelepiped shaped and exhibit in the middle
exactă în legătură cu dimensiunile blocurilor. Par a fi de formă four circular orifices, set in a cross. In the walls of the church at
paralelipipedică şi sunt perforate în partea centrală de patru orificii Peşteana too, precisely above the entrance, there is another block;
circulare, aşezate în cruce. Şi în zidurile bisericii de la Peşteana, it has a cavity in the middle around which are set four slots in
chiar deasupra intrării, se află un bloc; el prezintă o alveolare la a cross. In this case, it is even more difficult to say which were
mijloc în jurul căreia sunt dispuse patru fante în cruce. În acest the sizes of the piece or of which material it was made as it is
caz este şi mai greu de spus care sunt dimensiunile piesei sau din covered in mortar and lime. However, its origin in Sarmizegetusa,
ce material a fost realizată, deoarece a fost acoperită cu mortar şi is unquestionable.
cu var. Însă provenienţa ei nu poate să fie decât Sarmizegetusa. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa nu makes no exception from the standards of Roman city planning.
face excepţie de la standardele urbanisticii romane. Prin urmare, Therefore, for a global view of water supply at Sarmizegetusa one
pentru a ne forma o viziune globală asupra aprovizionării cu apă must corroborate data from there with those known at the scale
la Sarmizegetusa, trebuie să coroborăm datele pe care le avem de of the entire empire. Or, as we attempted to show above, at least,
aici cu cele cunoscute la scara întregului Imperiu. Or, prin cele technically, Sarmizegetusa counted as one of the large towns of
arătate anterior s-a încercat demonstrarea faptului că, cel puţin the empire.
din punct de vedere tehnic, Sarmizegetusa se încadra în rândul
marilor oraşe ale Imperiului.

58
catalog_macheta_25 iulie.indd 58 7/26/2017 1:26:39 PM
Bibliografie / Bibliography

Maria Alexandrescu-Vianu, Portraits romains dans les Collections de Bucarest, Jahrbuch des Deutschen Archaologischen
Instituts, Berlin, nr. 110, 1995, 277-365
D. Alicu, Opaiţele romane/Die Römischen Lampen. Ulpia Traian Sarmizegetusa, Bucureşti. 1994
D. Alicu, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul, I, Cluj-Napoca, 1997
D. Alicu, Die römischen lampen von Sarmizegetusa I, Die funde der jahre 1882 – 1976, Zalău, 2006
D. Alicu, Tonlampen-Typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Studii şi Comunicări Caransebeş II, 1977, 332-362
D. Alicu, E. Nemeș, Roman Lamps from Sarmizegetusa, BAR International Series 18, Oxford, 1978
D. Alicu, Römische Tonlampen aus Sarmizegetusa. (Ausgrabungskampagne 1976). Studii şi Comunicări Caransebeş IV
1979, 235-251
D. Alicu, Al. Diaconescu, Recently found fragments of bronze statues from Colonia Dacica Sarmizegetusa, Ephemeris
Napocensis 18, 2008, 197-206
D. Alicu, C. Pop, V. Wollman, Figured Monuments from Sarmizegetusa, BAR International Series 55, Oxford, 1979
D. Alicu, S. Cociș, C. Ilieș, A. Soroceanu Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Cluj-Napoca, 1994
I. Adrițoiu, O statuetă a zeiței Diana, Sargetia, 7, 1970, 93 – 95
Antique Bronzes in Romania, Exibition Catalogue, L. Petculescu (ed), București, 2003
Adela Bâltâc, Christina Știrbulescu, Andreea Ștefan, Muzeul National de Istorie al României. Catalogul Colectiei
Lapidarium. I. Piese grecoromane, București, 2015
C. L. Băluţă, Lămpile romane din Muzeul judeţean Hunedoara Deva. Sargetia , 13, 1977, 209-228
C. L Băluță, Lămpile antice din Dacia Superior. Clasificare și tipologie, Sargetia, 14, 1979, 165 – 172
Boda Imola, The sacred topography of Colonia Sarmizegetusa, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66,
2, 2015, 281–304
Civilta romana in Romania, De Luca Editore, Roma, 1970
Dacia Augusti Provincia. Crearea provinciei (ed. Eugen S. Toader, Ovidiu Țentea), București, 2006
H. Daicoviciu , Sarmizegetusa: Cetățile și așezările dacice din Munții Orăștiei, București, 1962
Al. Diaconescu, The Towns of Roman Dacia. An overview of recent archaeological research in Romania, Roman Dacia. The
Making of a provincial society (eds. W.S. Hanson, I.P. Haynes). Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series 56,
Portsmouth, Rode Island, 2004, 87-142
Al. Diaconescu, A case of Hellenistic Influence on Roman Architecture. Military headquarters and civilian forums, Ephemeris
Napocensis 18, 2008, 57-73
Al. Diaconescu, Temples of ethnic communites (assembley halls) in Roman Dacia An architectural prospective, ActaMN, 45-46,
2011, 135-192
Al. Diaconescu, Forurile Sarmizegetusei. O plimbare imaginară prin centrul politico-administrativ al „Micii Rome” de la
poalele Retezatului, Cluj Napoca, ediția 2, 2013
Al. Diaconescu, E. Bota, Le forum de Trajan à Sarmizegetusa. Architecture et sculpture, Cluj Napoca, 2009

59
catalog_macheta_25 iulie.indd 59 7/26/2017 1:26:39 PM
W. Eck, T. Lobüscher, Ein neuer Stadtplan der Colonia Ulpia Traiana Dacica Sarmizegetusa, ZPE 137, 2001, 263-269
R. Etienne, Ioan P., Al. Diaconescu, Les deux forums de la colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Revue des
Etudes Anciennes 92, 3-4, 1990, 273-296
R. Etienne, I. Piso, Al. Diaconescu, Les propylées du forum civil de Sarmizegetusa (Roumanie), Comptes rendus de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, janvier-mars 1990, 91-113
R. Etienne, I. Piso, Al. Diaconescu, Le forum en bois de Sarmizegetusa (Roumanie), Comptes rendus de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 1994, 1, 147-164
R. Etienne, I. Piso, Al. Diaconescu, Les fouilles du forum vetus de Sarmizegetusa. Rapport général, AMN 39-40, 2002-2003
(2004), 59-154
M. Fiedler, Connstanze Höpken, Das „gemeinschaftliche“ und das „private“ Opfer. Beispiele aus dem Spektrum von Votivpraktiken
in römischen Heiligtümern, dargestellt an Befunden aus Apulum und Sarmizegetusa (Dakien), Kult und Kommunikation.
Medien in Heiligtümern der Antike (Hrsg. Ch. Frevel, H. v. Hesberg), Zakmira-Schriften 4, Wiesbaden, 2007, 435–466.
M. Fiedler, Connstanze Höpken, Micul templu al marilor divinităţi: Sanctuarul lui Domnus şi Domna din Sarmizegetusa,
Studia Archaeologica et Historica in honorem Magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca (eds. V. Rusu-Bolindeţ, T. Sălăgean,
R. Varga), Cluj-Napoca, 2010, 319-333
M. Fiedler, Connstanze Höpken, Becher und Lampe: weiheigaben von einem Romischen Opfernplatz in Sarmizegetusa,
RCRFActa 39 2005, 317-320
M. Fiedler, Connstanze Höpken, Rituelle deponierungen im Domnus und Domna-heiligtum von Saemizegetusa (Dakien),
Mainzer archaologische Schriften Band 10, Mainz 2008, 199- 214
Goldhelm, Schwert und Silberschätze: Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit. Ausstellungskatalog Frankfurt
am Main, 1994
Lychnus et Lampas. Exhibition catalogue, Adriana Isac, C.-A. Roman (ed.), Cluj-Napoca, 2006
P. Kiraly, 1886. A Sarmizegetusai mithraeum, Archaeologiai Közlemények XII, 1886
S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des antiken Beleucthungswesens,
Zürich, 1919
Lucia Marinescu, Tipuri de statuete de bronz romane din Dacia, Sargetia XXI-XXIV, 1988-1991, 63-81
F. Marcu, G. Cupcea, The topography of Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa and the first centuriation in
Dacia, AKB 41,4 / 2011, 543 –560
I. Miclea, R. Florescu, Daco-romanii, Bucureşti, 1980
Miles Romanus in provincia Dacia. Catalogul expoziţiei naţionale. Katalog der nationalen Ausstellung, C. Pop (ed.),
Cluj-Napoca, 1997
L. Petculescu, Obrăzare de coif romane din Dacia, ActaMN 19, 1982, 291-300
C. H. Opreanu, Activitatea constructivă a legiunii IIII Flavia Felix la nordul Dunării, în anii 101-117 p.Chr., Dacia Augusti
provincia. Crearea provinciei (eds. E.S. Teodor, O. Ţentea), București 2006, 51-74
C. H. Opreanu, Incinta coloniei Sarmizegetusa. Propuneri de cronologie, Ephemeris Napocensis 16-17, 2006-2007, 85-93
I. Piso, Sarmizegetusa şi războaiele marcomanice, Acta Musei Napocensis 12, 1975, 159-163
I. Piso, Inschriften von Prokuratoren aus Sarmizegetusa (I), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 50, 1983, p. 233-251.
I. Piso, Al. Diaconescu, Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Acta Musei Napocensis 22-23, 1985-1986, 161-183
I. Piso, Zum kultus der Dea Caelestis, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 99, 1993, 223–226
I. Piso, Le territorium de Sarmizegetusa, Ephemeris Napocensis 5, 1995, 63-82
I. Piso, Les estampilles tégulaires de Sarmizegetusa, Ephemeris Napocensis 6, 1996, 153-199
I. Piso, G. Băeștean, Des fistulae plumbeae à Sarmizegetusa, AMN 37, 2000, 223-229
I. Piso, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Brève présentation et état de recherche, Transylvanian Review

60
catalog_macheta_25 iulie.indd 60 7/26/2017 1:26:39 PM
10, 2, 2001, 16-37
I. Piso, Le forum vetus de Sarmizegetusa, Bucureşti, 2006, 339
I. Piso, O. Țentea, Un nouveau temple palmyrénien à Sarmizegetusa, Dacia. N. S. 55 2011, 111-121
I. Piso, O. Țentea, Die palmyrenischen Truppen in Dakien, Öffentlichkeit – Monument – Text. XIV Congressus Internationali
Epigraphiae Graecae et Latinae, 27. – 31. Augusti MMXII. Akten (hrsg. W. Eck, Funke), Berlin/Boston, 2014, 479-480.
I. Piso, F. Marcu, O. Țentea, Rada Varga, Das Kapitol von Sarmizegetusa, Dacia N. S. 56 2012, 119-126
I. Piso, Adriana Rusu, Nymphaeum-ul de la Germisara, Revista Monumentelor Istorice 59, 1, 9-17
I. Piso, O. Țentea, Un nouveau temple palmyrénien à Sarmizegetusa, Dacia. N. S. 55 2011, 111-121
I. Piso, O. Țentea, Die palmyrenischen Truppen in Dakien, Monumente und Öffentlichkeit, Öffentlichkeit – Monument
– Text. XIV Congressus Internationali Epigraphiae Graecae et Latinae, 27. – 31. Augusti MMXII. Akten (hrsg. W.
Eck, P. Funke), Berlin/Boston, 2014, (Corpus inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae scientiarum
Berolinensis et Brandenburgensis editum. Auctarium. Series nova, 4, 479-480
C. Pop, Câteva reprezentări de figuri romane din județul Hunedoara, Sargetia IX, 1972, 67-74
C. Pop, O aplică reprezentând pe Jupiter, Marisia 9, 1979, 645-646
C. Pop, Bronzuri figurate în Dacia romană: consideraţii în legătură cu datarea unor piese dispărute, specificate în istoriografia
secolului trecut, Apulum 34, 201-222
D. Protase, L. Petculescu, Coiful roman de la Berzovia, Banatica 3, 1975, 85-89
Adriana Rusu, Bronzuri figurate romane din Muzeul judeţean din Deva, Sargetia XIV, 173-183
Adriana Rusu, E. Nemeș, C. Pop, Bronzuri figurate romane în Muzeul de arheologie din Sarmisegetusa, Sargetia 1112, 1974-
1975, 101-110
A. Schäfer, Tempel und Kult in Sarmizegetusa. Eine Untersuchung zur Formierung religiöser Gemeinschaften in der
metropolis Dakiens, 2007
Téglás G., A várhelyi syrus templom, în Archaeologiai Értesítő, 26, 1905 (1906), 21-330
Lucia Ţeposu Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, B.A.R. International Series
I28, Oxford, 1982
Lucia Ţeposu-Marinescu, C. Pop, Statuete de bronz din Dacia romană, Bucureşti, 2000
M. J. Vermaserem, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae, II, Hague, 1960

Corpora:
CIL III – Corpus Inscriptionum Latinarum, 4 vols., Berlin, 1873-1902
IDR III, 2 – Inscripțiile Daciei Romane = Inscriptiones Daciae Romanae, Vol. III. Dacia Superior, 2. Ulpia Traiana
Dacica (Sarmizegetusa). Ed. Ioan I. Russu, in collaboration with Ioan Piso and Volker Wollmann, București, 1980

61
catalog_macheta_25 iulie.indd 61 7/26/2017 1:26:39 PM
62
catalog_macheta_25 iulie.indd 62 7/26/2017 1:26:39 PM
catalogul the catalogue
pieselor of objects

63
catalog_macheta_25 iulie.indd 63 7/26/2017 1:26:40 PM
Abrevieri utilizate în catalog: Abbreviations used in the
L: lungimea catalogue
l: lățimea L: length
H: înălțimea W: width
H: height
Gr: grosimea
T: thickness
D: diametrul D: diameter
Dg: diametrul gurii RD: rim diameter
Db: diametrul bazei BD: base diameter

64
catalog_macheta_25 iulie.indd 64 7/26/2017 1:26:40 PM
1. Portret al împăratului Traian

Ostia, Italia
113–117 p. Chr.
Marmură; H: 37 cm
MNIR, nr. inv. S 10664

Coafura este frumos redată, cu bucle regulat aranjate, în forma literei „S”, care cad pe frunte,
şi acoperă tâmpla şi ceafa. Fruntea este îngustă şi proeminentă. Figura ovală, slabă, are
încreţituri de la nas până la gură, iar buzele sunt înguste şi subţiri. Arcade proeminente,
ochii fără iris marcat, privire fixă, lipsită de viaţă. Piesa este fixată cu o tijă într-un suport de
marmură modern.

Bibliografie: Alexandrescu-Vianu 1995, 294, nr. 8, fig. 8a–d; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan 2015, 17, nr. 1.

1. Portrait of emperor Trajan


1. Portrait of emperor Trajan
Ostia, Italy
AD 113–117
Marble; carving; H: 37cm
MNIR, inv. no. S 10664

Hair-dressing is beautifully rendered, with regular loops arranged in the shape of the letter „S”,
falling on the forehead, covering the temples and neck. The forehead is narrow and prominent. The
face is oval, thin, with wrinkles from the nose to the mouth; lips are narrow and thin. Strong arcade,
eyes rendered without iris, which results in a on fixed and lifeless gaze. The object is set with a rod in
a holder made of modern marble.

Bibliography: Alexandrescu-Vianu 1995, 294, nr. 8, fig. 8a–d; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan 2015, 17,
nr. 1

2. Portret al împăratului Antoninus Pius


Egipt (provine din colecția M. Sutzu)
138-161 p. Chr.
Marmură, cioplire; H: 36 cm
MNIR, nr. inv. 18774

Figura slabă, oblongă, este dominată de fruntea înaltă şi masa abundentă de păr cu
bucle ample deasupra tâmplelor şi pe ceafă. Mustaţa este lungă, barba deasă sugerată
prin mici melcișori deși. Globul ocular este rotund, pleoapa superioară este subţire.
Sprâncenele sunt stufoase, drepte şi redate prin incizii paralele. Gura este frumos
desenată, buza superioară este uşor reliefată. Figura este aproape lipsită de riduri.
Suprafața bazei, prelucrată grosier, are un orificiu central, probabil modern.

Bibliografie: Alexandrescu-Vianu 1995, 294–296, nr. 9, fig. 9 a–d; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan
2015, 19, nr. 3.

2. Portrait of Emperor Antoninus Pius


Egypt (M. Sutzu collection)
A.D. 138 – 161
Marble; carving; H: 36cm
MNIR, inv. no. 18774

Oblong, thin figure, dominated by high forehead and abundant mass of hair with large curls
over the temples and neck. The moustache is long; the beard thickness is suggested by small
curls. The eyeballs are round, while the upper eyelids are thin. The eyebrows are bushy, carved
with straight and parallel incisions. The mouth is beautifully drawn, with the upper lip slightly
embossed. The face is almost free of wrinkles. Bottom surface, rough carving, has a central hole,
probably modern.

Bibliography: Alexandrescu-Vianu 1995, 294–296, nr. 9, fig. 9 a–d; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan
2015, 19, nr. 3.

65
catalog_macheta_25 iulie.indd 65 7/26/2017 1:26:40 PM
3. Bust al împăratului Lucius Verus 3. Bust of emperor Lucius Verus
Italia Italy
161–169 p. Chr. A.D. 161–169
Marmură, cioplire; H: 64 cm, H soclu: 12 cm Marble; carving; H: 64cm, H socle: 12cm
MNIR, nr. inv. S 3463 MNIR, inv. no. S 3463

Coafură cu bucle dese și cârlionțate, redate și pe spate. Frunte The hair-dressing is thick and curly, rendered also on the back. Narrow
îngustă, arcade ușor pronunțate, ochii fără marcarea irisului, nas forehead, with a slightly pronounced arcade, eyes rendered without iris.
drept, subțire, gura mică cu buzele închise, barba șnuruită, mustaţa Has a straight nose, thin, small mouth with closed lips a small beard,
with a barely sketched moustache. The character is dressed in a tunic and
abia schiţată. Personajul este înveșmântat într-o tunică și o mantie
a mantle which is fixed to the right shoulder by an annular fibula. The
care este prinsă pe umărul drept cu o fibulă circulară. Spatele back of the bust is carved with a hollow convex, having in the middle
piesei este prelucrat cu o cavitate convexă, finisat, având pe centru a protruding pillar, which retrieves the weight. The piece is attached to
un stâlp proeminent care preia greutatea. Piesa este atașată într-un a circular base, probably modern, equipped in its centre with a circular
soclu circular, probabil modern, în centru prevăzut cu un orificiu hole. The upper back has traces of modern restoration interventions.
circular. În partea superioară a spatelui se observă urme ale unei
intervenții de restaurare modernă. Bibliography: Alexandrescu-Vianu 1995, 302, nr. 12, fig. 12 a–d; Bâltâc,
Știrbulescu, Ștefan 2015, 20, nr. 4.
Bibliografie: Alexandrescu-Vianu 1995, 302, nr. 12, fig. 12 a–d; Bâltâc, CȘ
Știrbulescu, Ștefan 2015, 20, nr. 4.

66
catalog_macheta_25 iulie.indd 66 7/26/2017 1:26:41 PM
4. Portretul împăratului Traianus Decius 4. Portrait of emperor Traianus Decius
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
249-251 p. Chr. A. D. 249-251
Bronz; turnare; H: 25 cm Bronze; casting; H: 25cm
MNIR, nr. inv. 38951 MNIR, inv. no. 38951

Portretul îl reprezintă pe împăratul Traianus Decius. Trăsăturile The portrait represents Emperor Traianus Decius. The features are those
sunt cele ale unui om în vârstă. Craniul este de formă dolicocefală, of an elderly man. The skull is dolichocephalic shape, rounded in the
rotunjit în partea posterioară, cu faţa pătrată, obrajii proeminenţi, posterior, with square face, prominent cheeks, short beard, covering the
barba scurtă, acoperind maxilarul, bărbia mică şi rotundă. Mustaţa jaw, small and round chin. The mustache is divided into two separate
parts and it joins the beard. The hair is rendered with volume and
împărţită în două se uneşte cu barba. Părul are volum şi este figurat in good order. The representation of the hair and beard hairs is very
ordonat. Reprezentarea meşelor părului şi a bărbii este foarte distinctive and decorative. There are two orifices on the top of the head
decorativă. În vârful capului se păstrează două orificii în care erau where two rivets were attached for the crown. The eyebrows are thick,
fixate două nituri care serveau la fixarea unei coroane. Sprâncenele very close to the eye and the eyelids stretch with two long wrinkles. The
sunt groase, foarte apropiate de ochi. Aceştia sunt redaţi foarte iris has a circular shape, the eyeball is recessed, and was probably filled
apropiaţi, iar pleoapele se prelungesc cu două riduri lungi. Irisul with glass. The nose is long, thick and rounded at the base. The lips are
este de formă circulară, pupila încastrată, probabil cu sticlă. Nasul thin and dignified.
este lung, gros şi rotunjit la bază. Buzele sunt subţiri.
Bibliography: Dacia Augusti Provincia - Catalogue, 91, nr. 11.

Bibliografie: Dacia Augusti Provincia - Catalog, 91, nr. 11.

67
catalog_macheta_25 iulie.indd 67 7/26/2017 1:26:41 PM
5. Fragment de statuie (mâna stângă)
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Bronz, turnare; L: 15,1 cm
MNIT Cluj-Napoca, nr. inv. v 1050

Fragment de statuie în mărime naturală (parte din palmă și degetele de la mâna


stângă). Primul deget (index) și cel mijlociu sunt îndreptate spre înainte, iar al
treilea (inelarul) și cel mic aproape că se unesc cu degetul mare (policarul).

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollman 1979, 126, nr. 291, pl. 127; Antique Bronzes, 94, nr. 15.
AR

5. Fragment of statue (left hand)

Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Bronze, casting; L: 15.1cm
MNIT, inv. no. v 1050

Fragment of a statue, in natural size, representing a part of the palm and fingers of the
left hand. The index finger and the middle one are pointed forward, and the third (the
ring finger) toghether the small one are joined together with the thumb.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollman 1979, 126, nr. 291, pl. 127; Antique Bronzes, 94, nr. 15.
AR

6. Fragment de statuie ecvestră (tapetum) 6. Fragment of equestrian statue (tapetum)


Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr. 2nd – 3rd c. A.D.
Bronz aurit; turnare; L: 34,2 cm, l: 19,4 cm, Gr: 0,4 cm Gilded bronze; casting; L: 34.2cm, W: 19.4cm, T: 0.4cm
MCDR – S, nr. inv. 30016 MCDR – S, inv. no. 30016

Fragment aparținând unei statui ecvestre, probabil în mărime The fragment belonged to an equestrian statue, probably in supernatural
supranaturală, reprezentând o parte din harnașamentul calului, size, representing a part of the harness of the horse, namely the lower part
respectiv partea inferioară a unui tapetum (pătura de sub șaua of a saddle-blanket. The object is made of bronze sheet, decorated with
calului). Piesa este realizată din tablă de bronz, decorată cu motive geometric motifs, typical for the 2nd c. A.D., and then plated with gold.
geometrice, în trepte, și ulterior placată cu aur.
Bibliography: Alicu, Diaconescu 2008, 200, 206, fig. 5; Diaconescu 2013, 175.
Bibliografie: Alicu, Diaconescu 2008, 200, 206, fig. 5; Diaconescu 2013, AR
175.
AR

68
catalog_macheta_25 iulie.indd 68 7/26/2017 1:26:43 PM
7. Fragment de statuie (picior stâng)
Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr.
Bronz; turnare; L: 27,5 cm, H: 9 cm
MCDR –S, nr. inv. 2081

Fragment aparținând unei statui, în mărime naturală, respectiv piciorul stâng. Se distinge sandala
cu talpă groasă legată între degetul mare și următorul printr-o bandă din piele (bretea) ce se
bifurcă pe picior. În zona călcâiului se observă o altă bretea din piele, care se unea, probabil cu
cele două bretele mai subțiri din față.

Bibliografie: Floca 1970, fig. 4; Rusu, Nemeș, Pop 1974-1975, 105, nr. 5; Antique Bronzes 2003, 95, nr. 16.
AR

7. Fragment of statue (left foot)


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting; H: 9cm, L: 27.5cm
MCDRD – S, inv. no. 2081

Fragment of a statue representing the left foot, in natural size. The sandal has a thick sole tied between
the toe and the next finger through a leather band that is bifurcated onto the foot. In the heel area there
is another leather strap that joins, possibly, with other two thinner straps in the front.

Bibliography: Floca 1970, fig. 4; Rusu, Nemeș, Pop 1974-1975, 105, nr. 5; Antique Bronzes 2003, 95, no. 16.
AR

69
catalog_macheta_25 iulie.indd 69 7/26/2017 1:26:45 PM
8. Fragment statuie (piciorul stâng)
Fragment statuie (piciorul stâng)
Sarmizegetusa
Secolele II - III p. Chr.
Bronz, turnare; L: 46 cm, l: 17 cm
MNIT Cluj-Napoca, nr. inv. v 58095

Fragment de statuie, se pare că este genunchiul și o parte a gambei piciorului


drept. Piesa puternic deformată, păstrează părți din patina verde-brun.

Bibliografie: Alicu, Diaconescu 2008, 204 fig. 2


C.-A.R.

8. Statue Fragment (part of the left leg)


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze, casting; L: 46cm, W: 17cm
MNIT, inv. no. v 58095
A statue fragment representing the knee and a part of the calf of the right leg.
Heavily altered fragment, it has three perforations and several hammering marks.
The green-brown antique patina is still visible.

Bibliography: Alicu, Diaconescu 2008, 204 fig. 2


C.-A.R.

9. Bază și fragment de statuie


Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Bronz, turnare; D: 43-48 cm
MNIT, nr. inv. v 56863

Fragmente din baza unei statui de bronz; se păstreză postamentul


hexagonal, inalt de 6 cm și o parte a unui labei piciorului drept a statuii.
Mulura laterală a postamentului este formată din patru fragmente.
Partea superioară a postamentului este ușor adâncită pe locul unde venea
plasat piciorul stâng și are două perforații rectangulare pentru fixarea
statuii. Partea anatomică păstrată cuprinde doar degetele și puțin din
laba piciorului drept, amplasate la o margine a acestui postament.

Bibliografie: Alicu, Diaconescu 2008, 203, fig. 1.


C.-A. R.

9. Base and fragment of statue


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Bronze, casting; D: 43-48 cm
MNIT, inv. no. v 56863

Fragments from the base of a bronze statue; the 6cm hexagonal base and a part
of a right foot of the statue are preserved. The lateral pleat of the base is made
out of four fragments. The upper part of the base is slightly deepened on the
place where the left foot was placed and has two rectangular perforations for
fixing the statue. The preserved anatomical part includes only the fingers and a
small part of the right foot, located at the edge of this base.

Bibliography: Alicu, Diaconescu 2008, 203, fig. 1.


C.-A.R.

70
catalog_macheta_25 iulie.indd 70 7/26/2017 1:26:48 PM
10. Fragment de coif (obrăzar drept)
Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr.
Bronz; turnare; L: 14 cm, l: 11,5 cm, Gr: 0,3 cm
MCDR – S, nr. inv. 33740

Fragment aparținând unui coif de cavalerie din bronz, respectiv


obrăzarul drept. Decorul piesei nu se mai păstrează. Se mai păstrează
balamaua de prindere a obrăzarului de coif. În partea opusă se observă
o perforație pentru prinderea curelușei de fixare.
AR
10. Fragment of helmet (right cheek-guard)
Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting; L: 14cm, La: 11.5cm, Gr: 0.3cm
MCDR – S, inv. no. 33740

Fragment belonging to a bronze cavalry helmet - the right cheek-guard. The


decoration is no longer preserved. The hinge of the helmet is still preserved.
On the opposite side it preserves the perforation for the fastening strap.
AR

12. Fragment de coif (obrăzarul drept)


Sarmizegetusa Regia
Începutul sec. II p. Chr.
Bronz, batere; H: 17 cm, l: 11,5 cm
MNIT, nr. inv. v 30691

Piesă fragmentară, restaurată, al unui coif de cavalerie de bronz -


obrăzarul drept. Decorația piesei cuprinde o acvila orientată spre dreapta,
care tine în gheare un șarpe. Deasupra apare un semicerc reliefat marcat
cu raze incizate plasate radial. Partea superioară a piesei este realizată
în formă anatomică de ureche, care atinge partea laterală a balamalei
păstrate. Patina verde închis acoperă părțile originale ale artefactului.

Bibliografie: Petculescu 1982, 291-300; Antique Bronzes, 175, nr. 326.


C-A.R.

12. Fragment of helmet (right cheek-guard)


Sarmizegetusa Regia
Beginning of 2nd c. A.D.
Bronze, hammering; H: 17cm, W: 11.5cm
MNIT, inv. no. v 30691

The object represents a fragmentary, restored fragment of a bronze cavalry


helmet, namely the right cheek-guard. The decoration of the piece includes
a right facing eagle holding a snake in its claw. Above the eagle there is a
semicircle marked with incised rays. The left-upper part of the piece is
decorated with an anatomical shape of an ear. On the original parts of the
artefact the dark green antique patina is still preserved.

Bibliography: Petculescu 1982, 291-300; Antique Bronzes, 175, nr. 326.


C.-A.R.

71
catalog_macheta_25 iulie.indd 71 7/26/2017 1:26:51 PM
11. Coif legionar roman 11. Roman legionary helmet
Berzovia Berzovia
Începutul sec. II p. Chr. Beginning of the 2nd c. A.D.
Fier; turnare, batere; L: 29,5 cm; H: 11,5 cm; D: 19 cm Iron; casting, hammering; L: 29.5cm; H: 11.5cm; D: 19cm
MNIR, nr. inv. 53189 MNIR, inv. no. 53189

Iron Roman legionary helmet, belonging to a variant of the Weisenau


Coif legionar roman (galea), din fier, aparținând unei variante type. The bowl is hemi-spherical, the back prolonged by a horizontal
a tipului Weisenau. Calota este emisferică, în partea din spate neck-guard. In the area near the ears the helmet is cut; also, the front
prelungindu-se cu o apărătoare orizontală pentru ceafă. În zona part of the helmet has a short horizontal guard. The bowl is protected
urechilor coiful este traforat; de asemenea în partea din față a on the outside by a pair of cross-bars, meant to absorb the strength of
calotei coiful este prevăzut cu o apărătoare orizontală scurtă. the blows, typical for the helmets of the soldiers that took part in the
Calota este protejată pe exterior de o pereche de bare de protecție Bellum dacicus. Originally the helmet had two cheek guards set in hinges
din fier dispuse încrucișat, menite să absoarbă din forța loviturilor. on both sides of the helmet. The cheek guards are missing, but one can
Acest tip de protecție este atestat pe coifurile soldaților care au observe the perforations for the rivets. The decoration is comprised by
participat la Bellum dacicus, fiind o adaptare la stilul de luptă two stylized eyebrows, in supernatural size, placed on the front of the
bowl.
și la armamentul ofensiv al dacilor. Inițial coiful dispunea de
două obrăzare prinse cu balamale de-o parte și de alta a calotei. Bibliography: Protase, Petculescu 1975, 85-89; Miles Romanus, nr. 74; Dacia
Obrăzarele lipsesc, dar se pot observa niturile de prindere ale Augusti Provincia - Catalog, nr. 190.
balamalelor. Decorul coifului este compus din două sprâncene AR
stilizate și supradimensionate dispuse pe parte frontală a calotei.

Bibliografie: Protase, Petculescu 1975, 85-89; Miles Romanus, nr. 74;


Dacia Augusti Provincia - Catalog, nr. 190.
AR

72
catalog_macheta_25 iulie.indd 72 7/26/2017 1:26:51 PM
13. Țiglă cu ștampila Leg IIII FF
Sarmizegetusa
106-117 p. Chr.
Lut ars, modelare în tipar; L: 11,8 cm, l: 2.6 cm, H literă: 1,8-2 cm
MCDRD – S, nr. inv. 34299

Țiglă de acoperiș prevăzută cu perforație pentru horn. Ştampila este


de tip LEG(ionis) IIII F(laviae) F(elicis). Cartuşul dreptunghiular
și simplu. Piesa este fragmentară, patru fragmente, reîntregită după
restaurare.

Bibliografie: CIL III 8070 e; IDR III 2, 540; Piso 1996, tip 1

13. Stamped roof tile Leg IIII FF


Sarmizegetusa
A.D. 106-117
Burned clay; casting in mould; L: 11.8cm, W: 2.6cm, H letter: 1.8-2cm
MCDRD – S, inv. no. 34299

Roof tile providead with a large orifice for the flue. The stamp type is
LEG(ionis) IIII F(laviae) F(elicis). The cartridge is simple and rectangular.

Bibliography: CIL III 8070 e; IDR III 2, 540; Piso 1996, tip 1

14. Distribuitor de curele 14. Harness junction


Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Bronz; turnare, batere; D: 3,3 cm, L: 7 cm Bronze; casting, hammering; D: 3.3cm, L: 7cm
MCDR – Muzeul Sarmizegetusa, nr. inv. 32728 MCDR – S, inv. no. 32728

Componentă de harnașament militar roman, A component of a harness represented by an entire


respectiv un distribuitor de curele din bronz. Piesa bronze junction. The piece consists of a central ring
este formată dintr-un inel central de care sunt along with three symmetrical junction loops. In their
prinse trei carabine, dispuse simetric. În parte outer part, the junction loops are provided with a
lor exterioară carabinele sunt prevăzute cu câte o perforation for fastening the straps. The object is
perforație pentru prinderea de curele. Piesa este fragmentary.
fragmentară.
Bibliography: Unpublished
Bibliografie: Inedită AR
AR

15. Aplică de centură 15. Belt plate


Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr. 2nd - 3rd c.A.D.
Bronz; turnare; L: 4 cm, l: 2 cm Bronze; casting; L: 4m, W: 2m
MCDR –S, nr. inv. 1110 MCDR – S, inv. no. 1110

Fragment of a bronze belt plate with a perforated


Fragment dintr-o aplică de centură din bronz cu decoration. The piece had initially at least two
decor traforat. Piesa avea inițial cel puțin două registers, the fragment having traces of rupture at
registre, fragmentul având urme de ruptură la both ends. There is a gripping rivet on the back of
ambele capete. Pe spatele piesei se mai păstrează the object.
un nit de prindere.
Bibliography: Alicu et alii 1994, 103, no. 662, pl. 31/662.
Bibliografie: Alicu et alii 1994, 103, no. 662, pl. 31/662. AR
AR

73
catalog_macheta_25 iulie.indd 73 7/26/2017 1:26:55 PM
16. Aplică de harnașament
Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr.
Bronz; turnare,emailare; D: 2,5 cm, L: 3,6 cm
MCDR – S, nr. inv. 29977

Aplică de harnașament militar roman, fragmentară, cu decor emailat. Piesa este


formată dintr-o rozetă discoidală și dintr-un triunghi care servea la prinderea
pe curea. Rozeta este decorată prin emailare cu motive geometrice albe și roșii,

Bibliografie: inedită.
AR

16. Harness strap


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting, enamel; D: 2.5 cm, L: 3.6 cm
MCDR – S, inv. no. 29977

A fragmentary military harness strap with enamel decoration. The piece is comprised
of a round rosette, decorated by enamelling with white and red geometric motifs, and
a triangle that was attached to the strap.

Bibliography: Unpublished.
AR

17. Fragment de instrument muzical (muștiuc) 17. Fragment of a musical instrument (mouthpiece)
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Bronz; turnare; L: 6,8 cm, D: 2,4 cm Bronze; casting; D: 2.4 m, L: 6.8 m
MCDR – S, nr. inv. 36873 MCDR – S; nr. inv. 36873

Fragment of a musical instrument, namely the bronze mouthpiece.


Fragment dintr-un instrument muzical de suflat, respectiv The piece has two parts, a bronze tube with a truncated-cone at the
muștiucul, din bronz. Piesa are două părți, un tub din bronz cu end. The object is generally associated with the wind instruments
o parte tronconică în capăt. Obiectul este asociat în general cu used by the Roman army.
instrumentele de suflat folosite de armata romană.
Bibliography: Unpublished
Bibliografie: Inedit AR
AR

74
catalog_macheta_25 iulie.indd 74 7/26/2017 1:26:57 PM
18. Fragment de statuie (degetul mare de la picior)
Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr.
Bronz; turnare; L: 7 cm, l: 2,5 cm
MCDR –S, nr. inv. 30120

Fragment dintr-o statuie de dimensiuni supranaturale din bronz ce reprezintă degetul


mare de la piciorul statuii. După forma degetului și a unghiei se poate presupune faptul
că statuia înfățișa un personal masculin, desculț. Starea de conservare este relativ precară.

Bibliografie: Alicu, Diaconescu 2008, 199, 205, fig 3.


AR

18. Fragment of statue (the toe)


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting L: 7cm, La: 2.5cm
MCDR – S, inv. no. 30120

Fragment of a bronze statue of exaggerate size representing the thumb of the statue’s foot. The
shape of the finger and nail can be assumed to represent a barefoot male. The conservation
status is relatively precarious.

Bibliography: Alicu, Diaconescu 2008, 199, 205, fig 3.


AR

19. Piesă de mobilier (picior masă/scaun) 20. Piesă de mobilier (picior masă/scaun)
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II-III p. Chr. Secolul II-III p. Chr.
Bronz; turnare; L: 26 cm Bronz; turnare; L: 26 cm
MCDR, nr. inv. 1401 (1141) MCDR, nr. inv. 1400 (1140)

Piesa din bronz, turnată plin, redă anatomic un picior de capră. Piesa din bronz, turnată plin, redă anatomic un picior de capră.
Împreună cu piesa nr. 20 formează două dintre picioarele unei piese Împreună cu piesa nr. inv. 19 formează două dintre picioarele unei
de mobilier. piese de mobilier.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, nr. 401; Antique Bronzes, 131, nr. Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, nr. 401; Antique Bronzes, 131, nr.
154. 154.
MGB MGB

19. Furniture piece (table/chair leg) 20. Furniture piece (table/chair leg)
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D. 2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting; L: 26cm Bronze; casting; L: 26cm
MCDR. inv. no. 1401 (1141) MCDR,. inv. no. 1400 (1140)

A full moulded bronze piece which represent a goat’s foot. Together with A full moulded bronze piece which represent a goat’s foot. Together with
object no. 20 are two of the four legs from a piece of furniture. object no. 19 are two of the four legs from a piece of furniture.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, no. 401; Antique Bronzes, 131, nr. 154 Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, no. 401; Antique Bronzes, 131, nr. 154
MGB MGB

75
catalog_macheta_25 iulie.indd 75 7/26/2017 1:26:59 PM
21. Aplică reprezentând un grifon 21. Appliqué representing a griffin
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
SecoleleII-III p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Bronz; turnare; L: 15,06 cm, La: 5,41 cm, H: 10,64 cm Bronze; casting; L: 15,06m, W: 5.41cm, H: 10.64cm
MCDR; inv. 1142. MCDR; inv. no. 1142

Ornamental object in the shape of a seated griffin. It has the body of


Piesa ornamentală redă un animal fantastic în poziţie culcată. a lion, the head, wings and comb are those of a bird, and the ears of a
Trupul este al unui leu, capul, aripile şi creasta sunt de pasăre, iar donkey. The fur is suggested by many short incised lines that cover the
urechile de animal. Blana este sugerată prin numeroase linii scurte entire body surface. The tail’s twisted tip is set over the right hind leg.
incizate, care acoperă întreaga suprafaţă a corpului. Vârful cozii, Concerning its functionality it was considered that it could have been
răsucit este petrecut peste laba membrului posterior drept. applied onto a piece of furniture, or that it was a gladiator helmet
Despre funcţionalitatea obiectului s-a opinat că ar putea fi aplică ornament. The figurine is broken in the area where the tail starts and is
de mobilier sau ornament de cască de gladiator. deteriorated in the wings and comb upper part. A fragment of the fixing
Figurina este spartă în zona de la rădăcina cozii şi prezintă rod is also preserved.
deteriorări în partea superioară a aripilor şi a crestei. Se păstrează
Bibliography: Pop 1972, 71, no. 9, fig. 9; Alicu, Pop, Wollmann 1979, 149, no. 400,
un fragment din tija de fixare a piesei pe suport.
pl. CXXXII; Rusu 1979, 178, no. 20, pl. III/6; Miclea, Florescu 1980, 68, no. 38,
fig. 38; Alicu 1997, 45, pl. I/4; Antique Bronzes, 129, no. 148.
Bibliografie: Pop 1972, 71, nr. 9, fig. 9; Alicu, Pop, Wollmann 1979, 149, OCT
nr. 400, pl. CXXXII; Rusu 1979, 178, nr. 20, pl. III/6; Miclea, Florescu
1980, 68, nr. 38, fig. 38; Alicu 1997, 45, pl. I/4; Antique Bronzes 2003, p.
129, nr. 148.
OCT

76
catalog_macheta_25 iulie.indd 76 7/26/2017 1:27:01 PM
22. Mâner din bronz 22. Bronze handle
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele I-II p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Bronz; turnare; L: 21,3 cm Bronze; casting; L: 21.3cm
MCDR, nr. inv. 1136 MCDR, inv. no. 1136

The full-cast bronze object has in the central register a grotesque


Piesa din bronz, turnată plin, redă în registrul centrală mask flanked by two fantastic animals. The upper body of the
o mască grotescă flancată de două animale fantastice. creatures is in the shape of felines (panthers) while the lower
Aceste creaturi au partea anterioară sub forma unor feline back is in shape of aquatic animals.
(pantere) în timp ce părțile posterioare redau cozile unor
animale acvatice. Bibliography: Alicu et alii 1994, 113, nr. 780, pl. 55; Antique Bronzes,
133, nr. 164.
Bibliografie: Alicu et alii. 1994, 113, nr. 780, pl. 55; Antique MGB
Bronzes 2003, 133, nr. 164.
MGB

77
catalog_macheta_25 iulie.indd 77 7/26/2017 1:27:03 PM
23. Cheie din bronz
Sarmizegetusa
Secolele II -III p. Chr.
Bronz, fier; turnare; L: 10,3 cm
MCDR, nr. inv. 1138

Cheia este compusă dintr-un picior de fier lung de 2,3 cm care constituie partea activă
a piesei și un mâner din bronz turnat plin. Capătul segmentului din bronz redă partea
anterioară a unei feline cu botul deschis.

Bibliografie: Alicu et alii. 1994, 112, nr. 765, pl. 55; Antique Bronzes 2003, 151, nr. 234.
MGB

23. Key
Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze - iron; casting; L: 10.3cm
MCDR, inv. no. 1138

The key is composed of a 2.3cm long iron leg that forms the functional part of the key and a
cast bronze handle. The end of the bronze segment renders the upper body of a feline with an
open snout.

Bibliography: Alicu et alii. 1994, 112, nr. 765, pl. 55; Antique Bronzes 2003, 151, no. 234
MGB

24, 25, 26. Keys 24, 25, 26. Keys

de sus în jos: from top to bottom:

24. Sarmizegetusa 24 - Sarmizegetusa


Secolele II-III p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Fier; turnare, traforare; L: 8,5 cm Iron; casting, sawing; L: 8.5cm
MCDR – S, nr. inv. 3613 MCDR – S, inv. no. 3613
Cheie din fier, cu corpul trapezoidal, zona de prindere An iron key with a trapezoidal body, a circular grip
inelară, iar partea activă dispune de patru zimți realizați prin zone. The active part has four teeth made by oblique
traforare oblică; sawing;

25. Sarmizegetusa
25. Sarmizegetusa 2nd - 3rd c. A.D.
Secolele II-III p. Chr. Iron; casting, sawing; L: 7cm
Fier; turnare, traforare; L: 7 cm MCDR – S, inv. no. 28428
MCDR – S, nr. inv. 28428 An iron key with a trapezoidal body, a circular grip
Cheie din fier, cu corpul trapezoidal și plat, zona de prindere zone. The active part has four teeth made by oblique
inelară, iar partea activă dispune de trei zimți realizați prin sawing;
traforare;
26. Sarmizegetusa
26. Sarmizegetusa 2nd - 3rd c. A.D.
Iron; casting, sawing; L: 6.4cm
Secolele II-III p. Chr.
MCDR – S, inv. no 29695
Fier; turnare, traforare; L: 6,4 cm An iron key with a trapezoidal body, a circular grip
MCDR – S, nr. inv. 29695 zone. The active part has four teeth made by oblique
sawing.
Cheie din fier, cu corpul dreptunghiular și plat, zona de
prindere inelară cu două protuberanțe laterale, iar partea Bibliography: Unpublished
activă dispune de patru zimți realizați prin traforare. AR

Bibliografie: Inedită
AR

78
catalog_macheta_25 iulie.indd 78 7/26/2017 1:27:06 PM
27. Aplică cu reprezentarea zeului Marte
Sarmizegetusa
Secolele II-III
Bronz aurit; turnare; H: 12 cm, l: 7,5 cm
MCDR – S nr. inv. 1003

Aplică din bronz aurit ce redă bustul unui personaj masculin tânăr
(posibil zeul Marte). Personajul are capul drept, privește înainte, iar
faţa este ovală cu ochi mari cu trăsăturile estompate. Pe cap este
echipat cu un coif, cu creastă. Pe piept se păstrează parte din armură,
iar la umeri se disting faldurile tunicii.
AR

27. Appliqué representing the god Mars


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Gilded bronze; casting; H: 12cm, W: 7.5cm
MCDR – S, inv. no. 1003

Appliqué from gilded bronze representing the bust of a young male character
(possibly the god Mars). The character has a straight head, looks ahead, and
has an oval face with large eyes and blurry features. The head is equipped
with a helmet with a crest. On the chest, part of the armour is still visible,
and on the shoulders the folds of the tunic can also be observable.
AR

28. Aplică redând un personaj masculin


Sarmizegetusa
Secolele II-III
Bronz; turnare; H: 7,5 cm
MCDR, nr. inv. 1133

Aplică din bronz aurit redă bustul unui personaj masculin tânăr (posibil un
Dioscur).
Capul este drept, iar faţa ovală cu ochi mari şi pleoape conturate, nas mic
şi gură plină, este încadrată de părul redat în șuvițe individualizate. Pe cap
poartă o bonetă. Un fald al himationului este așezat pe umărul stâng.
Piesa se păstrează într-o starea de conservare bună.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 143, nr. 372, pl. CXXIX; Rusu 1979, 177,
nr. 15, pl. III/5 a-b; Antique Bronzes 2003, p. 128, nr. 142.
OCT
28. Appliqué representing a male character
Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting; H: 7.5cm
MCDR, inv. no. 1133

Gilded bronze bust of a young male character (possibly a Dioscurus). The head
is straight, and the face is oval with large eyes and well contoured eyelids, a small
nose and a full mouth. The head is framed by hair depicted in individual curls. He
is wearing a cap, or a pilos helmet, on his head. A fold of the himathion is rendered
on the left shoulder.
The object is kept in a good conservation state.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 143, nr. 372, pl. CXXIX; Rusu 1979, 177, nr. 15, pl.
III/5 a-b; Antique Bronzes, 128, nr. 142.
OCT

79
catalog_macheta_25 iulie.indd 79 7/26/2017 1:27:08 PM
29. Opaiţ din bronz (bilychnis) 29. Bronze oil lamp (bilychnis)
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
SecolulII p. Chr. 2nd c. A.D.
Bronz; turnare; H: 3,35 cm, L: 14,62 cm, l: 7,24 cm Bronze; casting; H: 3.35 cm, L: 14.62 cm, W: 7.24 cm
MCDR, nr. inv. 1122 MCDR, inv. no. 1122

The elongated lamp has two beaks decorated with volutes. In the middle
Opaiţul, de formă alungită, are două ciocuri cu volute. Pe discul plat, of the flat disc there is the fuel orifice, bordered by the discus. The discus
orificiul de alimentare, mărginit de o bordură, este dispus central, de-o has two hanging rings on each side, between which there is a short chain.
parte şi de alta fiind prevăzute două agăţători de care este ataşat un The lateral sides of the reservoir are decorated with two masks of Medusa,
lanţ format din două zale periferice deformate, cu capetele petrecute with stylized face features. The round face is framed by two snakes. The
şi şapte zale în formă de opt răsucit în unghi drept. Părţile laterale ale base of the lamp is ring-shaped. The lamp is very well preserved, with the
rezervorului sunt decorate cu două măşti care redau capul Gorgonei exception of a few scratches near the ring on the base. The fissure in the
Medusa, cu trăsăturile feţei schematizate. Figura rotundă este lower part of one of the beaks seems to be rather a casting defect than a
încadrată de doi şerpi. Fundul opaiţului este inelar. later occurrence.
Lampa se păstrează într-o stare de conservare foarte bună, excepţie
Bibliography: Alicu, Nemeş 1978, 84, pl. XXXIX/55; Alicu, Pop, Wollmann, 1979,
făcând zgârieturile din zona inelului de pe fund. Spărtura din partea
125, nr. 286, pl. CXXV; Băluţă 1979, 168, pl. III/3; Rusu 1979, 179, nr. 26, pl. IV/7
inferioară a unuia dintre ciocuri pare a fi mai degrabă un defect de a-b; Miclea, Florescu 1980, 68, nr. 40, fig. 40; Alicu 1994, 62, 186, nr. 1037, fig.
turnare decât o deteriorare ulterioară. 10/1037; Antique Bronzes, 157, nr. 261.
OCT
Bibliografie: Alicu, Nemeş 1978, 84, pl. XXXIX/55; Alicu, Pop, Wollmann
1979, 125, nr. 286, pl. CXXV; Băluţă 1979, 168, pl. III/3; Rusu 1979, 179, nr.
26, pl. IV/7 a-b; Miclea, Florescu 1980, 68, nr. 40, fig. 40; Alicu 1994, 62, 186,
nr. 1037, fig. 10/1037; Antique Bronzes i2003, p. 157, nr. 261.
OCT

80
catalog_macheta_25 iulie.indd 80 7/26/2017 1:27:10 PM
30. Victoria
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Bronz aurit, turnare; H: 55 cm
MNIT Cluj-Napoca, nr. inv. v 57068

Ornament al unui car de paradă, fragmentar. Artefactul o


reprezintă pe zeița Victoria cu coc (krobylos), îmbrăcată cu o
tunică lungă și o mantie largă.

Bibliografie: Daicoviciu 1960, 131-140; Alicu, Pop, Wollman 1979,


73, nr. 25, pl. 111/25, Antique bronzes, 135, nr. 175.
C.-A.R.

30. Victoria
Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Gilded bronze, casting; H: 55cm
MNIT, inv. no. v 57068

A fragmentary parade-chariot ornament. The artefact represents


the goddess Victoria, wearing a hair bun (krobylos), dressed with a
long tunic and a wide robe.

Bibliography: Daicoviciu 1960, 131-140; Alicu, Pop, Wollman 1979, 73,


nr. 25, pl. 111/25, Antique Bronzes 135, nr. 175.
C.-A.R.

81
catalog_macheta_25 iulie.indd 81 7/26/2017 1:27:10 PM
31. Fortuna-Isis
Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr.
Bronz; turnare; H: 15,8 cm
MCDR; nr. inv. 1125

Statueta redă zeiţa stând în picioare, în contrapost, cu greutatea pe membrul


inferior drept, stângul fiind uşor flexat şi tras înapoi. Umărul stâng este mai ridicat
decât dreptul, în conformitate cu poziţia anatomică sugerată.
Capul zeiţei este uşor înclinat spre dreapta. Sunt redate cu atenţie toate elementele
feţei: fruntea triunghiulară pe care se poate observa o şuviţă scurtă, ochii cu
pupilele marcate şi pleoapele superioare bine conturate, nasul lung şi subţire, şanţul
sub nazal, gura organică cu buza superioară arcuită şi cea inferioară plină. Părul,
aranjat în bucle largi, este împărţit în două de o cărare mediană şi strâns într-
un coc la baza gâtului. Pe cap sunt aşezate un polos şi o diademă în formă de
semilună, ornamentată cu un model incizat realizat în zig-zag. Planul diademei
este delimitat de cel al părului prin linii incizate. Din coc se desprind două şuviţe
ondulate care cad pe gât şi umeri.
Zeiţa este îmbrăcată într-un chiton lung, care-i lasă umărul drept gol. În partea
inferioară, acesta face falduri verticale şi oblice. Peste chiton poartă un himation,
care îi acoperă braţul stâng şi este petrecut pe sub cel drept. Capetele draperiei fac
falduri bogate pe spate şi de-a lungul piciorului stâng, până sub genunchi.
Mâna stângă este lipită de corp şi îndoită într-un unghi drept, iar cea stângă este
uşor îndepărtată de tors. Din palmele zeiţei lipsesc atributele.
Starea de conservare a statuetei este bună. Pe partea dorsală, în jumătatea inferioară
a himationului, prezintă o zonă dreptunghiulară decupată precum şi două petece
rectangulare, aplicate pentru a corecta defecte de turnare.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 116, nr. 255, pl. CXX; Rusu 1979, 174, nr. 4, pl.
I/4 a-b; Miclea, Florescu 1980, 67, nr. 32, fig. 32; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 103-104,
nr. 122, pl. 63; Antique Bronzes, p. 120, nr. 111.
OCT

31. Fortuna-Isis
Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting; H: 15.8cm
MCDR; inv. no. 1125

The statuette represents the standing goddess, in contrapposto, with the weight on the
right leg and the left slightly bent backwards. The left shoulder is higher than the right
one, according to the suggested anatomic position. The head is slightly bent to the right.
The facial features are detailed: the triangular forehead on which there is a short lock of
hair, the eyes with pupils and the upper eyelids well contoured, a long and thin nose, the
sub-nasal groove, organic mouth with an arched upper lip and a full lower lip. The hair,
arranged in large curls, is parted in two in the middle and held tight in a bun at the base
of the neck. On the head there is a polos and a crescent-shaped diadem, decorated with an
zigzag incised pattern. The diadem’s plan is delimited from the hair by incised lines. Two
undulated hair locks come out of the hair and fall on the neck and shoulders. The goddess
wears a long chiton, with the right shoulder left uncovered. In the lower part, the latter
has vertical and oblique foils. Over the chiton she wears a hymation, which covers its left
arm and goes under the right one. The ends of the cloth create rich foils to the back and
along the left leg, well below the knee. The left hand is held tight on the body and bent
at a right angle, while the left is slightly extended away from the torso. The goddess holds
no attributes in her palms.
The statuette’s state of preservation is very good. On is back, on the lower half of the
hymation, there is a rectangular area that was cut off and two rectangular patches applied
in order to correct casting defects

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 116, nr. 255, pl. CXX; Rusu 1979, 174, nr. 4, pl. I/4 a-b;
Miclea, Florescu 1980, 67, nr. 32, fig. 32; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 103-104, nr. 122, pl. 63;
Antique Bronzes, p. 120, nr. 111.
OCT

82
catalog_macheta_25 iulie.indd 82 7/26/2017 1:27:12 PM
32. Venus 32. Venus
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II-III, p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Bronz; turnare; H: 7,7 cm Bronze; casting; H: 7,7cm
MCDR, nr. inv. 1125 MCDR, inv. no. 1130

Statueta este o reprezentare mediocră a lui Venus. The statuette is a mediocre representation of Venus. Far
Departe de a fi echilibrată, artefactul figurează o from being balanced, the artefact features a nude Venus
Venus nudă, cu şolduri mult prea generoase şi talia with far too generous hips and a slim waist. Over the
şi torsul mult prea înguste. Peste părul cu cărare pe hair it bears a crescent-shaped diadem. The weight of
mijloc şi strâns la spate poartă o diademă în formă the body lays on its right foot, now broken from the
middle of the calf, the left being pulled back.
de semilună. Greutatea corpului este pe piciorul
The piece is fragmentary and very worn out. The face
drept, azi rupt de la jumătatea gambei, stângul details, for example, are almost erased.
fiind tras în spate.
Piesa este fragmentară şi foarte uzată. Detaliile Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979 96, nr. 123, pl.
feţei, de pildă, sunt aproape şterse. CXVII; Rusu 1979, 176, nr. 11, pl. II/5 a-b; Ţeposu-Marinescu,
Pop 2000, 99-100, nr. 119, pl. 62; Antique Bronzes, 109, nr. 70.
Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 96, nr. 123, pl. OCT
CXVII; Rusu 1979, 176, nr. 11, pl. II/5 a-b; Ţeposu-
Marinescu, Pop 2000, 99-100, nr. 119, pl. 62; Antique
Bronzes in Romania (Pescaru) 2003, p. 109, nr. 70.
OCT

33. Diana
Sarmizegetusa
A doua jumătate a sec. II p. Chr.
Bronz; turnare; H: 9,6 cm
MCDR, nr. inv. 1174

Statueta o redă pe Diana în ipostaza clasică, în mişcare spre stânga, cu piciorul stâng adus în
faţă şi cel drept tras în spate, pregătindu-se de vânătoare. Este îmbrăcată cu un chiton scurt şi
apoptygma, care face multe falduri din cauza mişcărilor bruşte ale corpului. Pe cap, peste părul
prins în coc la baza gâtului, poartă krobylos, iar în picioare sandale legate pe gambe. Cu mâna
dreaptă scoate săgeata din tolba din spate. În mâna stângă, întinsă, ruptă de la încheietură,
ţinea arcul.

Bibliografie: Andrițoiu 1970, 93-95; Alicu, Pop, Wollmann 1979, 73, nr. 26, pl. CXII; Rusu 1979, 174-
175, nr. 5, pl. I/5 a-b; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 82, nr. 86, pl. 47; Antique Bronzes, p. 117, nr. 100.
OCT

33. Diana
Sarmizegetusa
Second half of the 2nd c. A.D.
Bronze; casting; H: 9.6cm
MCDR, inv. no. 1174

The statue represents the goddess Diana in the classic position, moving left, her left leg brought
forward and the right one pulled back, preparing for the hunt. She is dressed with a short chiton and
an apoptygma, which makes many folds due to sudden body movements. On her head, over her hair
caught in a bun at the base of the neck, she wears a krobylos, and on her feet she wears sandals. With
her right hand pulls the arrow from the back tibia. In her left hand, stretched out of her wrist, she
holds the bow.

Bibliography: Andrițoiu 1970, 93-95; Alicu, Pop, Wollmann 1979, 73, nr. 26, pl. CXII; Rusu 1979, 174-175, nr. 5,
pl. I/5 a-b; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 82, nr. 86, pl. 47; Antique Bronzes, 117, nr. 100.
OCT

83
catalog_macheta_25 iulie.indd 83 7/26/2017 1:27:14 PM
34. Aplică cu reprezentarea zeului Pan 34. Appliqué with the representation of the god Pan
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr. 1st - 2nd c. A.D.
Bronz; turnare; L: 19,5 cm, l: 6,1 cm Bronze; casting; H: 19.5cm, W: 6.1cm
MNIR, inv. no. 39204
MNIR, nr. inv. 39204
Bronze appliqué representing the god Pan, in the classical
Aplică din bronz reprezentându-l pe zeul Pan, hypostasis half man in the upper part, and half goat in the
jumătate om în ipostaza clasică, în jumătatea lower part. The posture is moving with the right leg flexed,
superioară cu figură umană, iar în partea inferioară the right hand next to the body while the left one is raised,
cu picioare de țap. Postura este în mișcare cu piciorul but it is missing from the elbow down. The peculiarities
drept flexat, mâna dreaptă pe lângă corp pe când of the style are the lascivious figure of the god, the pair of
cea stângă este ridicată, dar lipsește de la cot în jos. horns, the oversized eyes and the presence of the phallus.
Particularități de stil reprezintă figura lascivă a zeului, The appliqué was probably, part of a large bronze vessel.
perechea de coarne, ochi supradimensionați cât și Bibliography: Goldhelm 1994, 200, no. 77; Antique Bronzes, 153,
prezența falusului. nr. 242.
Aplica a făcut parte, probabil, dintr-un vas de mari CȘ, AR
dimensiuni, din bronz.
Bibliografie: Goldhelm 1994, 200, nr. 77; Antique Bronzes
in Romania 2003, 153, nr. 242.
CȘ, AR

35. Statuetă reprezentând pe Amor 35. Statuette representing the deity Amor
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II-III 2nd - 3rd c. A.D.
Bronz; turnare; H: 6,5 cm Bronze; casting; H: 6.5cm
MCDR; nr. inv. 1128 MCDR; inv. no. 1128.

The character is rendered nude. The head is turned


Personajul este redat nud. Capul este întors spre stânga, dar to the left, but the details of the face are almost
detaliile feţei sunt aproape insesizabile. În creştet are un faded.
moţ. The torso is turned slightly to the right; the body
Torsul este răsucit puţin spre dreapta, corpul sprijinindu-se is resting on its right leg, the left foot is flexed and
pe piciorul drept, stângul fiind flexat şi tras înapoi. Braţul pulled back. The right arm is easily removed from
drept este uşor îndepărtat de corp, iar cel stâng este ridicat the body and the left one is raised and stretched to
şi întins în lateral. Ambele palme sunt rupte. the side. Both hands are now missing.
De omoplaţi este fixată o pereche de aripi. A pair of wings is attached to the shoulder blades.
Piesa se păstrează într-o starea de conservare proastă. The statuette is kept in a poor conservation state.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 122, nr. 276,


Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 122, nr. 276, pl. CXXII;
pl. CXXII; Rusu 1979, 175, nr. 8, pl. II/2 a-b; Ţeposu-
Rusu 1979, 175, nr. 8, pl. II/2 a-b; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, Marinescu, Pop 2000, 73, nr. 57, pl. 30; Antique Bronzes,
73, nr. 57, pl. 30; Antique Bronzes, p. 107, nr. 62. 107, nr. 62.
OCT OCT

84
catalog_macheta_25 iulie.indd 84 7/26/2017 1:27:15 PM
36. Statuetă reprezentând un Amor/Geniu
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Bronz; turnare; H: 10,28 cm
MCDR; nr. inv. 1127

Personajul este redat nud. Capul este uşor înclinat spre stânga, iar faţa bucălată
cu ochi mari, pupile marcate şi pleoape conturate, nas mic şi gură plină, este
încadrată de părul buclat, strâns într-un coc la baza gâtului. În creştet are un moţ
care se prelungeşte printr-o şuviţă care acoperă cărarea mediană.
Torsul este răsucit puţin spre dreapta, corpul sprijinindu-se pe piciorul drept,
stângul fiind flexat şi tras înapoi. Contrapostul conferă o mişcare naturală,
călcâiul stâng fiind ridicat de la sol. Braţul drept este uşor îndepărtat de corp,
puţin îndoit, iar cel stâng este ridicat şi întins în faţă. În privinţa obiectelor pe
care le ţine în mâini, acestea ar putea fi un rython, cel din mâna dreaptă, şi o torţă,
în cea stângă.
De omoplaţi este fixată o pereche de aripi, decorate pe feţele exterioare cu linii
paralele şi semicercuri sugerând penajul.
Piesa se păstrează într-o starea de conservare bună.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 122, nr. 275, pl. CXXII; Rusu 1979, 175, nr.
6, pl. I/6 a-b; Marinescu 1988-1991, 74, nr. 83; Pop 1997, 207, pl. XIV/45; Ţeposu-
Marinescu, Pop 2000, 58-59, nr. 53, pl. 29; Antique Bronzes, p. 106, nr. 60.
OCT

36. Statuette representing Amor / Genius


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Bronze; casting; H: 10.8cm.
MCDR; inv. 1127.

The character is rendered nude. The head is slightly sloping to the left, and the cheeked
face with large eyes, marked pupils and contoured eyelids, a small nose and a full mouth
is framed by curly hair, tightly in a tail at the base of the neck.
The torso is turned slightly to the right, the body resting on its right leg, the left being
flexed and pulled back. The counterfoil confers a natural movement, the left heel being
raised from the ground. The right arm is slightly removed from the body, slightly bent,
and the left one is raised and stretched forward. With regard to the objects he holds
in his hands, they could be a rython, the one in the right hand, and a torch on the left.
A pair of wings is attached to the shoulder blades, decorated on the outer faces with
parallel lines and semicircles, suggesting the plumage.
The piece is kept in a good conservation status.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 122, nr. 275, pl. CXXII; Rusu 1979, 175, nr. 6, pl. I/6
a-b; Marinescu 1988-1991, 74, nr. 83; Pop 1997, 207, pl. XIV/45; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000,
58-59, nr. 53, pl. 29; Antique Bronzes, 106, nr. 60.
OCT

85
catalog_macheta_25 iulie.indd 85 7/26/2017 1:27:16 PM
37. Genius
Sarmizegetusa
Secolele I - II, p. Chr.
Bronz; turnare; H: 8 cm
MCDR, nr. inv. 15821

Personajul masculin poartă un hymation drapat şoldurilor şi care-i acoperă picioarele până la
glezne. Veşmântul face un fald gros în jurul taliei, iar un colţ al său este petrecut peste mâna
stângă, în care ţine o cornucopia. Este încălţat cu cizmuliţe cu carâmb înalt. Capul este uşor
înclinat spre dreapta, iar faţa prelungă este încadrată de părul bogat, aranjat în bucle largi până
la umeri. Corpul se sprijină pe piciorul stâng, dreptul fiind uşor flexat, aşa cum indică şi cutele
oblice, naturale ale drapajului. Braţul drept, rupt de la nivelul cotului, este uşor îndepărtat de
corp.
Piesa se păstrează într-o starea de conservare precară.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 123, nr. 278, pl. CXXIII; Rusu 1979, 174, nr. 3, pl.1/3 a-b;
Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 75, nr. 76, pl. 42; Antique Bronzes, p. 109, nr. 70.
OCT

37. Genius
Sarmizegetusa
1st - 2nd c. A.D.
Bronze; casting; H: 8cm
MCDR, inv. no. 15821

The male character wears a hymation draped on the hips which covers his legs to the ankles. The garment
makes a thick fold around the waist, and a corner is spent over the left hand, holding a cornucopia. He is
topped with high-legged boots. The head is slightly sloping to the right, and the long face is framed by
rich hair, arranged in rich loops down to the shoulders. The body rests on the left foot, the right being
slightly flexed, as does the natural sloping crease of the draping. The right arm, torn from the elbow, is
easily removed from the body. The artefact is in a poor conservation state.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 123, nr. 278, pl. CXXIII; Rusu 1979, 174, nr. 3, pl.1/3 a-b; Ţeposu-
Marinescu, Pop 2000, 75, nr. 76, pl. 42; Antique Bronzes, 109, nr. 70.
OCT

38. Statuetă reprezentând un Lar 38. Statuette representing a Larus


Sarmizegetusa, Sarmizegetusa
A doua jum. a sec. I p. Chr. 2nd half of the 1st c. A.D.
Bronz; turnare; H: 13,8 cm Bronze; casting; H: 13.8cm
MCDR; nr. inv. 1126 MCDR; inv. no. 1126.

The statue portrays a male/child character in motion.


Statueta redă un personaj masculin/copil aflat în mişcare.
He wears a short tunic. The head is slightly turned to
Poartă o tunică scurtă. Capul este uşor întors spre stânga, the left, and the cheeked face with almond-eye, small
iar faţa bucălată cu ochi migdalaţi, nas mic şi gură plină, este nose and full mouth is framed by the curly hair, part
încadrată de părul buclat, parte din el prins într-un moţ în of it tied in a knot in the top of the head.
creştet. With his right foot he makes the step forward. The
Cu piciorul drept face pasul în faţă. Braţul drept este uşor right arm is easily removed from the body, and the
îndepărtat de corp, iar degetele aduse în palmă sugerează că fingers brought to the palm suggest that he was
ţinea un obiect. Braţul stâng este ridicat şi îndoit. holding an object. The left arm is raised and bent.
Piesa fragmentară se păstrează într-o stare de conservare The fragmentary piece is preserved in a relatively
relativ bună. good conservation state.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 122, nr. 277, pl.


Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 122, nr. 277, pl. CXXII; CXXII; Rusu 1979, 173, nr. 6, pl. I/2 a-b; Marinescu 1988-
Rusu 1979, 173, nr. 6, pl. I/2 a-b; Marinescu 1988-1991, 74, nr. 83; 1991, 74, nr. 83; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 73, nr. 75, pl.
Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 73, nr. 75, pl. 41; Antique Bronzes, p. 41; Antique Bronzes, 109, nr. 69.
109, nr. 69. OCT
OCT

86
catalog_macheta_25 iulie.indd 86 7/26/2017 1:27:18 PM
39 Statuetă reprezentând un personaj masculin
Sarmizegetusa
Prima jumătate a secolului II p. Chr.
Bronz; turnare; H: 8 cm
MCDR; nr. inv. 1175

Statueta din bronz, turnată plin, redă un bărbat nud, stând în picioare, cu greutatea
corpului distribuită pe piciorul drept. Capul personajului este întors spre stânga,
chipul imberb având trăsături ferme și privirea ațintită peste umăr. Părul ondulat este
prins la spate într-un rulou. Piciorul drept îndoit pare a indica o poziție defensivă.
Mâna dreaptă flexată și cu pumnul strâns pare să fi ținut o armă. Mâna stângă lipsește
din apropierea umărului, însă poziționarea ei precum și musculatura umărului și
pieptului indică faptul că era ridicată și întinsă într-un mod ce amintește de poziția
adoptată de către o persoană ce ține un scut.

Bibliografie: Alicu et alii. 1979, 143, nr. 370, pl. CXXXVII; Rusu 1979, 175, nr. 9, pl. II/3 a-b;
Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 116, nr. 143, pl. 72.
MGB

39. Statuette representing a male character


Sarmizegetusa
first half of the 2nd c. A.D.
Bronze; casting; H: 8cm
MCDR; inv. no. 1175

The full-cast bronze statue renders a nude man standing with its body weight distributed
on his right foot. The head of the character is turned to the left; the clean-shaven face has
firm features and the over hanged look. The hair is curly and tied in a knot. The straight bent
leg appears to indicate a defensive position. The straight, flexed hand and tight fist seems to
have held a gun. The left hand is missing from the shoulder, but it’s positioning as well as the
shoulder and chest muscles indicate that it was raised and stretched in a way that reminds
of the position adopted by a shield.

Bibliography: Alicu et alii. 1979, 143, nr. 370, pl. CXXXVII; Rusu 1979, 175, nr. 9, pl. II/3 a-b; Ţeposu-
Marinescu, Pop 2000, 116, nr. 143, pl. 72.
MGB

40. Statuetă reprezentând un personaj masculin 40. Statuette representing a male character

Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr. 2nd c. A.D.
Bronz; turnare; H: 7,5 cm Bronze; casting; H: 7.5cm
MCDR, nr. inv. 1131 MCDR, inv. no. 1131

The statuette represents a nude male character with


Statueta reprezintă un personaj masculin nud, cu mus- attenuated muscles identified with either Mars or
culatura atenuată, identificat fie cu Marte, fie cu Apol- Apollo. The legs are crossed, the right hand is brought
lo. Picioarele sunt încrucişate, mâna dreaptă este adusă above the head (holds a plectrum in his hand or has a
deasupra capului (în mână ţine un plectrum sau are un plumed helmet on his head), and the left one is raised to
coif pe cap, din care se vede panaşul), iar cea stângă este the chest and bent.
ridicată până la nivelul pieptului şi îndoită.
Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 143, nr. 371, pl.
Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 143, nr. 371, pl. CXXIX; Rusu 1979, 176, nr. 10, pl. II/4 a-b; Ţeposu-Marinescu,
CXXIX; Rusu 1979, 176, nr. 10, pl. II/4 a-b; Ţeposu- Pop 2000, 33, nr. 13, pl. 8; Antique Bronzes, 121, nr. 115.
OCT
Marinescu, Pop 2000, 33, nr. 13, pl. 8; Antique Bronzes, p. 121,
nr. 115.
OCT

87
catalog_macheta_25 iulie.indd 87 7/26/2017 1:27:20 PM
41. Inscripţie votivă dedicată Diis Patris 41. Votive inscription dedicated to Diis Patris
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Epocă severiană (a doua jumătate a secolului II - prima jumătate a Severian period (second half of the 2nd c. - first half of the 3rd c. AD)
secolului III p. Chr.) Marble; carving L: 131cm, W: 88cm, T: 18cm; H letter: 3-5.6cm
Marmură; cioplire; L: 131 cm, La: 88 cm, Gr. 18 cm; h literă: 3-5,6 cm MNIR, inv. no. 38939
MNIR nr. inv. 38939
The epigraphic field is delimited by a simple frame. On both sides there is
a triangular front with two acroteria. The decoration is made of leaves and
Câmpul epigrafic este delimitat de un cadru simplu. Pe ambele părți vegetable motif in the form of successive strygilles.
există un fronton triunghiular cu două acroteria. Decorația este realizată Dis Patriis
din frunze și motiv vegetale sub formă de strygilles succesive Malagbel et Bebellaha
Dis Patriis mon et Benefal et Mana
Malagbel et Bebellaha vat P(ublius) Ael(ius) Theimes II viral(is)
mon et Benefal et Mana col(oniae) templum fecit solo et
vat P(ublius) Ael(ius) Theimes II viral(is) impendio suo pro se suisq(ue)
col(oniae) templum fecit solo et omnibus, ob pietate(m) ipsorum
impendio suo pro se suisq(ue) circa se, iussus ab ipsis, fecit
omnibus, ob pietate(m) ipsorum et culinam subiunxit
The fatherly Gods/ Malagbel and Bel Bel Ha / mon and Benefal and Mana
circa se, iussus ab ipsis, fecit / vat Publius Aelius Theimes duumviralis / from colonia (Ulpia Traiana
et culinam subiunxit Sarmizegetusa) made the temple for himself and for all his / through the
Zeilor Părintești / Malagbel și Bel Bel Ha/mon și Benefal și Mana/ benevolence of the fatherly gods to himself, according to their command he
vat Publius Aelius Theimes duumviralis / al colonia (Ulpia Traiana made it /and added it a culina
Sarmizegetusa) a făcut templul / pentru sine și toți ai săi / prin bunăvoința The text informs us that the temple of the „fatherly gods” was built entirely at
zeilor părintești față de sine, din porunca lor l-a făcut / i-a adăugat și o the expense of Publius Aelius Theimes, former magistrate (duumviralis) of the
culina. Colonia Sarmizegetusa. His generosity was a response to divine grace (Pietas
Textul ne informează că templul „zeilor părintești” a fost construit în Deorum) and to the direct request of the same gods (iussu). It is mentioned that
întregime pe cheltuiala lui Publius Aelius Theimes, fost magistrat he also added a kitchen (culina).
(duumviralis) al Coloniei Sarmizegetusa. Generozitatea lui a fost un
Bibliography: IDR III 2, 18 = CIL III 7954
răspuns la harul divin (Pietas Deorum) și la cererea directă a același OȚ
zeilor (iussu). Se menționează că acesta a adăugat și o bucătărie (culina).

Bibliografie: IDR III 2, 18 = CIL III 7954


88
catalog_macheta_25 iulie.indd 88 7/26/2017 1:27:21 PM
42. Inscripție votivă dedicată zeului Malagbel 42. Votive inscription dedicated to the god Malagbel
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Epocă severiană (a doua jum. a sec. II - prima jum. a sec. III p. Chr.) Severian period (second half of the 2nd c. - first half of the 3rd c. A.D.)
Marmură; cioplire; L: 90 cm, l: 75 cm, Gr. 4,5-5 cm; H literă: 5,3-6,2 cm Marble; carving; L: 90cm, W: 75 cm, T: 4,5-5cm; Hletter: 5,3-6,2cm
MCDR - S; nr. inv. 36280 MCDR - S; inv. no. 36280

Inscripţia este dedicată de către un colegiu de adoratori ai zeului Malagbel. The inscription is dedicated by a college of worshipers to the god Malag-
bel. It was discovered in the ruins of a public building west of the Trajan’s
A fost descoperită în ruinele unui edificiul public situat la vest de Forul lui
Forum.
Traian.
Cult[ores Dei Solis(?) Ma]- Cult[ores Dei Solis(?) Ma]-
lagb[eli - - - Pro]- lagb[eli - - - Pro]-
culu[s(?) - - -]a(?) culu[s(?) - - -]a(?)
[- - - exst]rux(erunt) [- - - exst]rux(erunt)
quo[rum nomina subscripta] sunt quo[rum nomina subscripta] sunt
Sped(ius) V[- - -] [- - - M]arcus Sped(ius) V[- - -] [- - - M]arcus
col(oniae) [- - - Val]entinus col(oniae) [- - - Val]entinus
Marcu[s - - -] [- - -] Antipater
Marcu[s - - -] [- - -] Antipater M(arcus) Aur(elius) Iu[- - -] [- - -] Crescentio
M(arcus) Aur(elius) Iu[- - -] [- - -] Crescentio Sped(ius) [....]anu[s] [- - -] Eutyches
Sped(ius) [....]anu[s] [- - -] Eutyches S[ped(ius?) ....] Aug(ustalis) col(oniae) Val(erius) Rufus
S[ped(ius?) ....] Aug(ustalis) col(oniae) Val(erius) Rufus Pom[p(onius)? Avitus] Aurel(ius) V[i]talianus Esurio
Pom[p(onius)? Avitus] Aurel(ius) V[i]talianus Esurio Val(erius) [...]nus Domitius I?[- - -]
Val(erius) [...]nus Domitius I?[- - -] Sped(ius) Prim[anus] REX ?
Sped(ius) Prim[anus] REX ? Aurel(ius) Aqui[linus]
Aurel(ius) Aqui[linus] Aurel(ius) Zopyrus
Aurel(ius) Zopyrus Comini(us) Maximinus
Aurel(ius) Viator
Comini(us) Maximinus Ant(onius) Barbas
Aurel(ius) Viator Ael(ius) Geminus
Ant(onius) Barbas [- - -]
Ael(ius) Geminus
[- - -] Translation: Cultores (members of the cult college of the god Malagbel) /
[...] [Pro] / culus [...] / have built [...] / whose names are listed below [...]
Traducere: Cultores (membrii colegiului cultului zeului Malagbel) / […] [Pro]
Bibliography: Piso, Țentea 2011, 118-121.
/ culus […] / au construit […] / ale căror nume sunt înscrise mai jos […] OȚ
Bibliografie: Piso, Țentea 2011, 118-121.

89
catalog_macheta_25 iulie.indd 89 7/26/2017 1:27:22 PM
43. Inscripţie votivă dedicată zeilor Bel? Sol Invictus, Malagbel, 43. Votive inscription dedicated to the gods Bel? Sol Invictus, Malagbel,
Hierobol Hierobol
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Epocă severiană (a doua jumătate a sec. II - prima jumătate a sec. III Severian period (2nd c. - first half of the 3rd c. AD)
p. Chr.) Marble, carving; L: 220cm, W: 95cm, T: 2.5-3. cm
Marmură; cioplire; L: 220 cm, La: 95 cm, Gr. 2,5-3,5 cm MCDR-S, inv. no. 36922
MCDR MS nr. inv. 36922
Honorary (fragmentary) inscription dedicated to the Bel Belongs? Sol
Invictus, Malagbel and Hierobol (fragmentary) in honour of the emperors
Inscripţie onorifică (fragmentară) dedicată zeilor Bel? Sol Invictus, Alexander Severus and Iulia Mamea
Malagbel și Hierobol (fragmentară) în onoarea împăraților Alexander [Deo So]li inv[icto Belo? - - -] | Mal[a]gbel(i) Hie[ribolo
Severus și Iulia Mamea deis Palmyrenis?] | [p]ro salute d(omini) [n(ostri) Imperatoris
[Deo So]li inv[icto Belo? - - -] | Mal[a]gbel(i) Hie[ribolo Caesaris | M(arci) A]urelli[i] S[everi Alexandri P]ii Fel[i]cis
deis Palmyrenis?] | [p]ro salute d(omini) [n(ostri) | [Aug(usti)] Iuliae Mameae Aug(ustae) totiusque d]omus eius
Imperatoris Caesaris | M(arci) A]urelli[i] S[everi | [- - - sacerdos eorun]dem | [numinum - - -] pec[unia] sua
Alexandri P]ii Fel[i]cis | [Aug(usti)] Iuliae Mameae fe[c(it)]
Aug(ustae) totiusque d]omus eius | [- - - sacerdos eorun]
dem | [numinum - - -] pec[unia] sua fe[c(it)] Translation: To the God of Sol Invictus (Bel?), Malagbel, Hierobol, in the
health of emperor Alexander Severus and the empress Julius Mamea and
the whole family [...] priest of their own gods [...]They built on their own
Traducere: Zeului Sol Invicus (Bel?), Malagbel, Hierobol, în sănătatea expense [...]
împăratului Alexander Severus și împărătesei Iuliei Mamea întregii
familii […] preot al propriilor zei […] au edificat pe propria cheltuială Bibliography: Piso, Țentea 2011, 116-117; Piso, Țentea 2014, 479-480.
[…] OȚ

Bibliografie: Piso, Țentea 2011, 116-117; Piso, Țentea 2014, 479-480.


90
catalog_macheta_25 iulie.indd 90 7/26/2017 1:27:25 PM
44. Conducta de apă din plumb 44. Lead water pipeline
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Epocă severiană (a doua jumătate a secolului II - prima jumătate a Severian period (second half of the 2nd c. - first half of the 3rd c. AD.)
secollui III p. Chr.) Lead, casting, L: 91cm, D: 4.5cm
Plumb, turnare, L: 91 cm, D: 4,5 cm MCDR, inv. no. 33607
MCDR-S, nr. inv. 33607
Lead pipeline fragment, discovered in the space called interfora, between
Trajan’s Forum (vetus) and Antoninus Pius’s Forum (novum).
Conductă de plumb, descoperită în spaţiul denumit interfora, cuprins Inscription: ANT(ntonio) VAL ET MA(?rio) CL(?audiano).
între Forul lui Traian (vetus) şi Forul lui Antoninus Pius (novum).
Inscripţie ANT(ntonio) VAL ET MA(?rio) CL(?audiano) Bibliography: Piso, Băeștean 2000, 224-229 fig. 1, 2, 5, 6.

Bibliografie: Piso, Băeștean 2000, 224-229 fig. 1, 2, 5, 6

45. Gură de fântână reprezentând un cap de leu
Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr.
Bronz; turnare; D: 17 cm
MNIR, nr. inv. 38921

Gură de fântână, de formă circulară, reprezentând un cap


de leu având gura deschisă. Chipul leului este realizat
în detaliu, în special coama și ochii. Gura deschisă a
animalului servea pentru evacuarea apei. Marginea discului
este decorată printr-o serie de linii dispuse radial. În zona
urechilor leului se disting orificiile de prindere ale piesei.

Bibliografie: Civiltá 1970, 259, Tav. 44, G 161; Antique Bronzes


in Romania, 137, nr. 180.
AR

45. Fountain nozzle representing a lion head


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Bronze; casting; D: 17cm
MNIR, inv. no. 38921

A circular fountain nozzle representing a lion head with an


open mouth. The lion’s face is rendered in detail, especially the
lips and eyes. The open mouth of the animal was used to eva-
cuate the water. The edge of the disc is decorated with a series
of spaced lines. In the area of the lion’s ears, the rivet – holes of
the piece can be observed.

Bibliography: Civiltá 1970, 259, Tav. 44, G 161; Antique Bronzes, 137,
nr. 180.
AR

91
catalog_macheta_25 iulie.indd 91 7/26/2017 1:27:26 PM
46. Inscripție votivă pentru Hygia și Aesculap 46. Votive inscription for Hygia and Aesculap
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr. 2nd – 3rd c. A.D.
Marmură, sculptare L: 43 cm, La: 29,5 cm, G: 4,5 cm, H literă: Marble, carving, L. 43cm, La. 29.5cm, G. 4.5cm, H (letter) 1.5-2cm
1,5-2 cm MCDR-S, inv. no. 1509
MCDR-S, nr. inv. 1509
The inscription was discovered in 1973 during archaeological research
Inscripția a fost descoperită în anul 1973 în cursul cercetărilor in the temple belonging to these divinities. In the inscription field,
arheologice din templul aparținând acestor divinități. În câmpul two human ears were schematically sculpted, which signifies the
inscripției au fost sculptate schematic două urechi de om, fapt care reception of the divine message, after the promise (ex voto)
semnifică receptarea mesajului divin venit în urma promisiunii (ex
Aesculapio et
voto):
Hygiae
Aesculapio et P(ublius) Flaccinius Felix
Hygiae ex voto
P(ublius) Flaccinius Felix
ex voto Translation: Aesculapius and Hygia, Publius Flaccinius Felix after
the covenant (promise).
Zeului Aesculapius și eziței Hygia, Publius Flaccinius Felix în urma
legământului (promisiunii). Bibliography: Piso 1975, 58-59; IDR III 2, 162 = AE 1977, 675.

Bibliografie: Piso 1975, 58-59; IDR III 2, 162 = AE 1977, 675.

92
catalog_macheta_25 iulie.indd 92 7/26/2017 1:27:27 PM
47. Inscripție din marmură dedicată zeiței Caelaestis Virgo 47. Inscription dedicated to the goddess Caelaestis Virgo
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II – III p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Marmură; cioplire; H: 6 cm, L: 80 cm; l: 45 cm Marble; carving; H: 6cm, L: 80cm; W: 45cm
MCDR, nr. inv. 49 MCDR, inv. no. 49

Lespede votivă, de formă rectangulară, din marmură de Bucova. Votive rectangular slab made of Bucova marble.. The centre-positioned
Câmpul inscripției, poziționat central este încadrat într-un chenar inscription field is framed in a tabula ansata type border. The text is written
sub formă de tabula ansata. Textul este redat cu litere înalte de 5 cm in 5 cm high letters and is dedicated to the North African Caledonian
goddess Caelaestis Virgo by the imperial slave Nemesianus
și este dedicat zeiței nord africane Caelaestis Virgo de către slavul
imperial Nemesianus. Caelesti Virgini
Augustae sacr(um)
Caelesti Virgini Nemesianus caes(aris) n(ostri)
Augustae sacr(um) Servos librarius tem-
Nemesianus caes(aris) n(ostri) plum a solo pecunia su-
Servos librarius tem- a ex voto fecit
plum a solo pecunia su-
a ex voto fecit Translation: To the Celestial Virgo Augusta reverence, Nemesianus slave
to our Caesar (and) librarius (secretary), this temple from its foundation
he made it at its expense, as promised (oath).
Traducere: Cereștii Fecioare Augusta închinare, Nemesianus sclav
al caesarului nostru (și) librarius (secretar), acest templu din temelie Bibliography: AE 1913, 30 = IDR III 2, 17; Piso 1993, 223-226.
prin cheltuiala sa l-a făcut în urma unei promisiuni (jurământ) MGB

Bibliografie: AE 1913, 30 = IDR III 2, 17; Piso 1993, 223-226.


MGB

93
catalog_macheta_25 iulie.indd 93 7/26/2017 1:27:29 PM
48. Inscripție din marmură dedicată zeiței Dea Regina 48. Inscription dedicated to the goddess Dea Regina
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II –III p. Chr. 2nd - 3rd c. A.D.
Marmură; cioplire; H: 5 cm, L: 90 cm; l: 74 cm, Marbble; carving; H: 5cm, L: 90cm; W: 74cm
MCDR, nr. inv. 33 MCDR, inv. no. 33

A seven-piece crushed construction board with rectangular shape. It is car-


Placă de construcție spartă în 7 bucăți are de formă rectangulară, ved of Bucova marble. The central position of the inscription is framed by
fiind cioplită din marmură de Bucova. Câmpul inscripției, poziționat a simple border. The text is written in letters whose height varies between 4
central este încadrat de un chenar simplu. Textul este redat cu and 5cm and is dedicated to the deity Regina who hides behind her name
litere a căror înălțime variază între 4 - 5 cm și este dedicat zeității either the goddesses Iuno, Isis or Nemesis. The donor, M. Comitius Quintus
Dea Regina ce ascunde în spatele ei fie pe zeița Iuno fie pe Isis together with his wife Antonia Valentina raises by their own means a tem-
sau Nemesis. Dedicantul, M Comitius Quintus împreună cu soția ple for the health of her mother-in-law Claudia Valentina.
Antonia Valentina ridică prin mijloace proprii un templu întru
sănătatea soacrei sale Claudia Valentina. Deae [Re]ginae
M(arcus) Com(inius) Q[u]intus eq(uo) p(ublico)
pon(tifex) et q(uin)q(uennalis) col(oniae) et Anto
Deae [Re]ginae
nia Valentina eius / pro salute Claudi
M(arcus) Com(inius) Q[u]intus eq(uo) p(ublico) ae Valentinae
pon(tifex) et q(uin)q(uennalis) col(oniae) et Anto templ(um) a solo fecerunt
nia Valentina eius / pro salute Claudi
ae Valentinae Translation: To Regina Goddess, Marcus Comitius Quintus, knight with
templ(um) a solo fecerunt horse from the state, pontifex and quinquennal duumvir and Antonia Va-
lentina (the wife) for Claudia Valentina’s health, raised the temple from the
Traducere: Zeiței Regina, Marcus Comitius Quintus, cavaler cu cal de foundation.
la stat, pontifex și duumvir quinquennal și Antonia Valentina (soția)
sa întru sănătatea Claudiei Valentina, templul l-au făcut din temelii Bibliography: CIL III 7907 = IDR III 2, 19.
MGB
Bibliografie: CIL III 7907 = IDR III 2, 19
MGB

94
catalog_macheta_25 iulie.indd 94 7/26/2017 1:27:32 PM
49. Zeița Diana
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Marmură; Sculptare; H: 27 cm
MNIR, nr. inv. 38927

Silueta zeiței este redată pe un soclu, sculptat din același bloc, cu fața și laturile
finisate, iar spatele și suprafața bazei prelucrate grosier. Capul și brațul drept sunt
rupte, iar brațul stâng, păstrat parțial, conservă un lăcaș de gujon circular. Un alt
lăcaș de gujon circular se păstrează pe faldul care cade în partea stângă pe șold. Zeița
Diana, înveşmântată cu chiton scurt şi himation înfăşurat şi strâns în jurul pieptului,
este reprezentată din profil, cu picioarele depărtate, în poziție de vânătoare. În picioare
poartă cizmuliţe. În spatele piciorului stâng este o colonetă pe care sunt redaţi un
câine şi o căprioară.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, p. 272, nr. 23, pl. VI/23; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan,
2015, p. 83, nr. 60.
C.Ș.

49. Goddess Diana


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Marble; carving; H: 27cm
MNIR, inv. no. 38927

The silhouette of the goddess is reproduced on a socle, carved from the same block, with the
front and sides carefully finished, and the back and the base surface are only roughly carved.
The head and right arm are broken, and the left arm, partially preserved, has a socket for
reparation. Another circular socket is placed on the fold of the chiton that falls to the left
on the hip. Diana is dressed in a short chiton and a hemation wrapped around her chest. It is
represented in profile with her legs in a hunting position. She’s wearing high boots. Behind
the left leg there is a small column upon which a dog and a deer are portrayed.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 272, nr. 23, pl. VI/23; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan 2015, 83,
nr. 60.

50. Relief votiv


Sarmizegetusa
A doua jumătate a secolului II – secolul III p. Chr.
Marmură, sculptare; L: 25 cm, l: 14 cm, G: 4 cm, H litere: 1 cm
MCDR-S, nr. inv. 1425

Scena redă un câine în alergare, având gura căscată. Pe fundal


se distinge un personaj care poartă un voal pe cap și care se află
în apropierea unui altar. Semnificația acestei compoziții nu a
fost încă deslușită.

Textul inscripției de la baza reliefului este: Euhemer pro salute


Antonini / fili(i) sui.
Traducere: Euhemer(us?), în sănătatea fiului său Antoninus 50. Votive relief
Sarmizegetusa
Bibliografie: Bărbulescu, Nemeș 1974, 587-591; IDR III 2, 347 = AE Second half of the 2nd - 3rd c. A.D.
1976, 572. Marble, carving, L: 25cm, La: 14cm, G: 4cm, H letter: 1cm
OȚ MCDR-S, inv. no. 1425

The scene displays a running dog, with his mouth opened. In the background it renders
a human character wearing a veil on his head near an altar. The significance of this
composition has not yet been elucidated.
The inscription text at the base of the relief is: Euhemer pro salute Antonini / fili(i) sui.
Translation: Euhemer(us?), for the health of his son Antoninus

Bibliography: Bărbulescu, Nemeș 1974, 587-591; IDR III 2, 347 = AE 1976, 572

95
catalog_macheta_25 iulie.indd 95 7/26/2017 1:27:34 PM
51. Relief figurat (Silvanus?)
Sarmizegetusa, templul lui Silvanus
A doua jumătate a secolului II – secolul III p. Chr.
Marmură, sculptare; L: 31,5 cm, l: 19, 2 cm, Gr: 3 cm
MCDR-S, nr. inv. 1510

Basorelieful fragmentar pe care este redat probabil zeul Silvanus. Zeul este
reprezentat cu barbă, purtând pe cap o bonetă frigiană. Pot fi distinse de asemenea
două personaje feminine (Silvanae?), care făceau parte din cortegiul zeului, după
cum se cunoaște de pe o altă reprezentare a zeului de la Sarmizegetusa, în care
acesta este însoțit de nouă Silvanae. Pe baza fragmentului păstrat nu se distinge
nicio inscripție.

Bibliografie: Rusu 1975, 697-704.

51. Figurative bas-relief (Silvanus?)


Sarmizegetusa the Temple of Silvanus
Second half of the 2nd c. – 3rd c. A.D.
Marble, carving; L: 31.5cm, W: 19.2cm, T: 3cm
MCDR-S, inv. no. 1510

The fragmentary bas-relief is a representation of the god Silvanus (probably).The god is


represented with a beard, wearing a Frigian cap on his head. Two female figures (Silvanae?),
which were part of the god’s cortege, can also be distinguished, as we known from another
representation of Silvanus at Sarmizegetusa, in which he is accompanied by nine Silvanae.
Based on the preserved fragment, no inscription is visible.

Bibliography: Rusu 1975, 697-704.


52. Relief votiv cu reprezentarea lui Silvanus și a Dianei


Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Marmură; sculptare; H: 27,5 cm, l: 20,5 cm, Gr: 3 cm
MCDR, nr. inv. 201

În partea stânga a compoziţiei, Silvanus este figurat frontal, bărbos şi pletos, cu căciulă
frigiană, tunică scurtă, chlamys prins pe umărul drept cu o fibulă şi cizme înalte. Ţine
cosorul în mâna dreaptă, iar în cea stângă un pedum. Lângă el, Diana, îmbrăcată într-
un chiton scurt şi purtând pe cap diadema, este redată tot frontal, şi nu în fandare, ca
în ipostaza care îi caracterizează reprezentările. În mâna stângă are arcul, iar cu cea
dreaptă îşi pregăteşte o săgeată.
Tabloul compoziţional este completat de animalele care-i însoţesc mereu pe cei doi zei,
doi câini şi un cerb.
Piesa este fragmentară.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 95, nr. 118, pl. XXVIII.
OCT

52.Votive relief with the representation of Silvanus and Diana


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Marble, carving; H: 27.5cm, W: 20.5cm, T: 3cm
MCDR; nr. inv. 201

On the left side of the composition, Silvanus is rendered in frontal pose, with beard, long hair,
and a Frigian cap, short tunic, with a chlamys on his right shoulder fixed with a fibula and
wearing high boots. He keeps a sickle his right hand, and on the left a pedum. Next to him,
Diana, dressed in a short chiton and wearing a tiara on her head, is rendered also in frontal
pose. In her left hand she has the bow, and with the right hand she prepares an arrow.
The compositional picture is completed by the animals that always accompany the two gods,
namely two dogs and a deer.
The relief is fragmentary.
Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 95, nr. 118, pl. XXVIII.
OCT

96
catalog_macheta_25 iulie.indd 96 7/26/2017 1:27:37 PM
53. Relief votiv cu reprezentarea lui Liber Pater și a Liberei
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Marmură; sculptare; L: 36 cm, l: 4 cm, H: 48 cm
MCDR; nr. inv. 226

Liber Pater, cu plete lungi şi ondulate, purtând în felu-i caracteristic


nebrys-ul (pielea de capră), este reprezentat în contraposto pe
piciorul stâng. Ţine în mâna stângă un kantharos din care toarnă
un lichid panterei, care ridică spre zeu doar capul întors spre
stânga. În mâna dreaptă are thyrsos-ul. În partea opusă este redat
un personaj feminin, purtând un chiton lung, care îl ţine pe zeu de
după umeri cu mâna stângă, iar în cea dreaptă are, de asemenea, un
toiag lung. Este reprezentarea paredrei zeului, Libera.
În planul compoziţional, de-o parte şi de alta a divinităţilor, apar
Pan şi un Silen, de dimensiuni reduse.
Pe bordura inferioară este inscripţionat textul: Aurel(ius) Annianus
Deo Li/bero ex suo dedit.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 80, nr. 55, pl. XIV
OCT

53. Votive relief with the representation of Liber Pater and Libera
Sarmizegetusa
2nd century A.D.
Marble, Carving; L: 36cm, La: 4cm, H: 48cm
MCDR; inv. no. 226

Liber Pater with long-wavy hair characteristically wearing his nebrys


(goatskin), is represented in the counterposto on his left foot.
He keeps in the left hand a kantharos from which pours a liquid to the
pantera, which raises to the god only the head turned to the left. In the
right hand he has the thyrsos. On the opposite side is a female character,
wearing a long chiton. She holds the god from shoulders with his left
hand, and on the right he also has a long rod. It is the representation of
the god’s share, Libera.
In the compositional plan, on both sides of the divinities, appear Pan and
a Silen, of small size.
On the lower border is the text: Aurel (ius) Annianus Deo Li / bero ex
suo dedit.

Bibliography:AAlicu, Pop, Wollmann, 1979, 80, nr. 55, pl. XIV


OCT

97
catalog_macheta_25 iulie.indd 97 7/26/2017 1:27:39 PM
54. Relief votiv, reprezentându-l pe Zeul Mercurius
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Marmură; sculptare; H = 27,5 cm; L = 22,5 cm; l = 2,8 cm
MNIR, nr. inv. 38928

Relief de formă rectangulară, cu suprafața bazei finisată, laturile și spatele prelucrate


grosier, cu partea superioară arcuită, marginile bine profilate (l = 1,4 cm) și bordura
inferioară mai lată (l = 4,5 cm). În partea stângă este redat zeul Iupiter, bărbos, seminud,
acoperit, în partea inferioară a corpului, de o mantie. Ține în mâna stângă ridicată,
un sceptru lung, iar în dreapta, lăsată în jos, o pateră poziționată deasupra unui altar
de formă paralelipipedică, pe care sunt niște alimente. Zeul Mercurius, seminud, este
înveșmântat cu o hlamidă, închisă cu o fibulă pe umărul drept, ale cărei falduri cad pe
brațul stâng. În mâna stângă, lăsată în jos, ține caduceul, în dreapta, adusă la nivelul
abdomenului, ține punga cu bani. Pe cap poartă petasus. Jos, între cele două personaje,
este redată o acvilă. Trăsăturile fețelor celor doi zei sunt mediocru conservate.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, p. 79, nr. 52, pl. XII; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan, 2015,
p. 78, nr. 55.
AB

54. Votive relief, representing the god Mercurius


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Marble; sculpting; H: 27.5cm; W: 22.5cm; T: 2.8cm
MNIR, inv. no. 38928

Votive relief of rectangular shape, with the base surface carefully finished, the sides and the back roughly carved, with the top
slightly arched, the edges well-shaped and the lower rim wider than the rest. On the left of the image is displayed the god Jupiter,
bearded, half naked, covering his lower body with a cloak. He holds his hand raised, in which he has a long sceptre. Down on the
right of the tableau, there is a panther placed above a parallelepiped altar, next to some food. The god Mercurius, half naked as well,
is clothed also with a cloak, closed with a fibula on his right shoulder, whose folds fall on his left arm. In his left hand, kept down, he
holds the caduceus, in his right, brought to the abdomen, holds the money bag. On his head he is wearing a petasus. Down below,
an eagle is displayed between the two characters. The features of the two gods are mediocre preserved.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 79, nr. 52, pl. XII; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan 2015, 78, nr. 55.
AB

55. Relief votiv, reprezentând-o pe zeița Hecate


Sarmizegetusa
Începutul sec. III p. Chr.
Marmură; H: 12 cm; l: 20,5 cm; G: 1–1,6 cm
MNIR, nr. inv. 18722

Relief de formă rectangulară cu partea superioară ascuțită, marginea bine con-


turată cu o bordură inferioară lată (l = 3,5 cm). Latura din stânga este finisată
parțial, celelalte laturi și spatele sunt prelucrate grosier. În centrul reliefului este
reprezentată zeița Hecate înveșmântată într-un chiton cu apoptygma. În mâna
stânga, orientată în sus, ține biciul. În mâna dreaptă, ridicată, ține pumnalul?

Bibliografie: Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan, 2015, p. 104, nr. 94.


AB

55. Votive Relief, representing the goddess Hecate


Sarmizegetusa
Beginning of the 3rd c. A.D
Marble; sculpting; H: 12cm; W: 20.5cm; T: 1–1.6cm
MNIR, inv. no. 18722

Rectangular shaped relief with a sharp top and a well contoured edge with a wide
lower rim. The left side is partly finished, the other sides and the back are roughly
processed. In the centre of the relief there is the goddess Hecate dressed in a chiton
with apoptygma. In the left hand, pointing upwards, she holds the whip. In her raised
right hand she holds the dagger (?).

Bibliography: Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan 2015, 104, nr. 94.


AB

98
catalog_macheta_25 iulie.indd 98 7/26/2017 1:27:39 PM
56. Lampă de lut ars
Sarmizegetusa
Începutul secolului II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 9,2 cm, l: 8,5 cm, H: 2,7 cm
MCDR-S, nr. inv. 25586
Lampă cu volute, fragmentară și restaurată, din tipul I Loeschcke. Discul concav este
decorat cu o mască umană. Pasta fină cărămiziu-gălbuie este acoperită de o angobă
cărămiziu-oranj.

Bibliografie: Isac, Roman 2006, 67, nr. 167.


C-AR

56. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa
Beginning of the 2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 9.2 cm, W: 8.5 cm, T: 2.7 cm
MCDR-S, inv. no. 25586
Fragmentary and restored clay oil lamp decorated with volutes, type I Loeschcke. The concave
disk is decorated with a human mask. The fine brick-red-yellow fine paste is covered by an
orange brick-red angobe.

Bibliography: Isac, Roman 2006, 67, nr. 167.


C-AR

57. Lampă de lut ars


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Începutul secolului II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L : 8,6 cm, l : 6,7 cm, h : 2,3 cm
MCDR-S, nr. inv. 3105
Lampă cu volute, fragmentară și restaurată, din tipul I Loechcke. Discul concav este
decorat cu reprezentarea lui Hercules într-un altar, orientat spre stânga, cu ciomagul
plasat în față. Pasta fină gălbuie este acoperită cu urme de angobă roșu-oranj.

Bibliografie: Alicu Nemeș 1979, 239, nr. 4; Alicu 1994, 153, nr.17, fig.4/17, 19/17; Isac, Roman
2006, 67, nr. 166.
C-A R
57. Ceramic oil lamp
Sarmizegetusa
Beginning of the 2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 8.6cm, W: 6.7cm, T: 2.3cm
MCDR-S, inv. no. 3105
Volute lamp, fragmented and restored, type I Loechcke. The concave disk has a decorated re-
presentation of Hercules in an altar, oriented towards the left, with a staff in front of him. The
fine yellow paste is covered with traces of red-orange slip.

Bibliography: Alicu, Nemeș 1979, 239, nr. 4; Alicu 1994, 153, nr.17, fig.4/17, 19/17; Isac, Roman 2006, 67,
nr. 166.
C-AR

99
catalog_macheta_25 iulie.indd 99 7/26/2017 1:27:41 PM
58. Lampă de lut ars
Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Începutul secolului II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 8,5 cm, l: 6,1 cm, H: 2,4 cm
MCDR-S, nr. inv. 3569
Lampă cu volute, din tipul I Loeschcke. Discul concav este decorat cu o scenă de
vânătoare (un ogar prinde un iepure); întregul tablou este orientat spre dreapta. Pasta
fină gălbuie este acoperită de urme de angobă roșu-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1979, 237, no. 2; Alicu 1994, 153, no. 11, Pl I, Fig. 1/ 11; Isac, Roman 2006,
66, nr. 157.
C-A R

58. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa, (Temple of Aesculapius and Hygeia)
Beginning of the 2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; LA: 8.5cm, W: 6.1cm, H: 2.4cm
MCDR-S, inv. no. 3569
Loeschcke type I ceramic oil lamp, decorated with volutes. The concave disc is decorated with
a hunting scene (a hound catches a rabbit); the entire picture is oriented to the right. The fine
yellow paste is covered with traces of red-brick slip.

Bibliography: Alicu 1979, 237, no. 2; Alicu 1994, 153, no. 11, Pl I, Fig. 1/ 11. Isac, Roman 2006, 66, nr. 157.
C-AR

59. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 5,64 cm, l: 4,6 cm, h: 2,2 cm
MCDR-S, nr. inv. 24648
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și două ciocuri. Rezervorul are discul plat
separat în două registre pătrate perforate de câte un orificiu de umplere. Toarta
palmetă are o nervură dorsală de prindere. Pe ciocuri se observă urme ușoare de ardere
și depuneri de gudron. Pasta fină roșu-cărămizie păstrează urme de angobă oranj-
cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 155, no. 55, Pl. I; Alicu 2006, 74, nr 55, Taf II/55; Isac, Roman 2006 ,
58, nr. 113.
C-A R

59. Ceramic lamp with rectangular tank


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; LA: 5.64cm, W: 4.6cm, H: 2.2cm
MCDR-S, inv. no. 24648
Ceramic lamp with parallelepiped body and two nozzles. The tank has a flat disc separated in
two square registers each perforated by one fill hole. The palm handle has a dorsal grip. Light
marks of burning and tar deposits are visible on the nozzles. The fine red-brick paste retains
traces of orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 155, no. 55, Pl. I; Alicu 2006, 74, nr 55, Taf II/55; Isac, Roman 2006 , 58, nr. 113
C-AR

100
catalog_macheta_25 iulie.indd 100 7/26/2017 1:27:43 PM
60. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 5,5 cm, l: 4,5 cm, H: 2,3 cm
MCDR-S, nr. inv. 25587
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și două ciocuri. Rezervorul are discul plat separat
în două registre pătrate perforate de câte un orificiu de umplere. Toarta palmetă are o
nervură dorsală de prindere. Pe ciocuri se observă urme ușoare de ardere și depuneri de
gudron. Pasta fină oranj-cărămizie păstrează urme de angobă cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 155, no. 55, Pl. I; Alicu 2006, 74, nr 55, Taf II/55; Isac, Roman 2006, 58,
nr. 113.
C-A R

60. Ceramic lamp with rectangular tank


Sarmizegetusa
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 5.5cm,W: 4.5cm, H: 2.3cm
MCDR-S, inv. no. 25587
Ceramic lamp with parallelepiped body and two nozzles. The tank has a flat disc separated in two
square registers each perforated by one fill hole. The palm handle has a dorsal grip. Light marks
of burning and tar deposits are visible on the nozzles. The fine red-brick paste retains traces of
orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 155, no. 55, Pl. I; Alicu 2006, 74, nr 55, Taf II/55; Isac, Roman 2006, 58, nr. 113.
C-AR

61. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular, (trilychnis)


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 8,4 cm, l: 8,7 cm, H: 3,6 cm
MCDR-S, nr. inv. 24691
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și trei ciocuri. Rezervorul are discul plat separat
în două registre pătrate perforate de câte un orificiu de umplere. Discul este înconjurat
de o bordură îin formă de frânghie. Toarta palmetă are o nervură dorsală de prindere. Pe
ciocuri se observă urme ușoare de ardere și depuneri de gudron. Pasta fină ocru-cărămizie
păstrează urme de angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 2006, 76, nr.68, Taf. II/68.


C-A R

61. Ceramic lamp with rectangular tank (trilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 8.4cm, W: 8.7cm, H: 3.6cm
MCDR-S, inv. no. 24691
Ceramic lamp with parallelepiped body and three nozzles. The tank has a flat disc separated in
two square registers each perforated by one fill hole. The discus area is surrounded by a rope motif
decoration. The palm handle has a dorsal grip. Light marks of burning and tar deposits are visible
on the nozzles. The fine red-brick paste retains traces of orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 2006, 76, nr. 68, Taf. II/68.


C-AR

101
catalog_macheta_25 iulie.indd 101 7/26/2017 1:27:45 PM
62. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular, (polilychnis)
Sarmizegetusa, (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 8 cm, l: 9,2 cm, h(rezervor): 4,2 cm
MCDR Sarmizegetusa, nr. inv. 24692
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și cinci ciocuri. Rezervorul are discul plat separat
în două registre pătrate perforate de orificii de umplere (registrul stânga de un orificiu, cel
din dreapta de două). Registrele decorate cu motive vegetale sunt înconjurate de o bordură
în formă de frânghie. Toarta palmetă are o nervură dorsală de prindere și este decorată cu
rozete și cercuri concentrice. Baza piesei este decorată cu rozete și cercuri concentrice. Pe
ciocuri se observă urme ușoare de ardere și depuneri de gudron. Pasta fină ocru-cărămizie
păstrează urme de angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 156, no. 75, Pl. II, Fig. 20/ 75; Alicu 2006, 77-78, nr. 75, Taf. III/75; Isac,
Roman 2006, 77, nr. 232.
C-A R

62. Ceramic oil lamp with rectangular tank (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; LA: 8 cm, W: 9.2 cm, H reservoir: 4.2 cm
MCDR-S, inv. no. 24692

Ceramic lamp with parallelepiped body and five nozzles. The reservoir has a flat disc separated
in two square registers perforated by fuel orifices (one in the left and two in the right). They are
decorated with vegetal motifs are surrounded by a rope-like motif. The handle has a dorsal grip
and is decorated with rosettes and concentric circles. The base of the piece is decorated with
rosettes and concentric circles. Light marks of burning and tar deposits are visible on the nozzles.
The fine red-brick paste retains traces of orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 156, no. 75, Pl. II, Fig. 20/ 75; Alicu 2006, 77-78, nr. 75, Taf. III/75; Isac, Roman
2006, 77, nr. 232.
C-AR

63. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular, (polilychnis)


Sarmizegetusa, (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 6,7 cm, l: 8,7 cm, h(rezervor): 3,4 cm
MCDR-S, nr. inv. 1431
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și cinci ciocuri. Rezervorul are discul plat perforat
de un orificiu de umplere. Decorul de pe disc este format dintr-o o lunulla plasată central
și patru spirale reliefate ce pornesc din colțuri. Toarta palmetă are o nervură dorsală de
prindere. Pe baza apare marca de olar IANVARI cu RI în ligatură. Pe ciocuri se observă
urme ușoare de ardere și depuneri de gudron. Pasta fină brun-cărămizie este acoperită de
o angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 155, nr. 70, fig. 3/70, 17/70; Alicu, Nemeș 1977, 43, fig. 15, pl.X, LV/17, nr.
28; Alicu 2006, 76, nr. 70, Taf. II/70.
C-A R

63. Ceramic oil lamp with rectangular reservoir (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay. casting in mould; L: 6.7cm, W: 8.7cm, H reservoir: 3.4cm
MCDR-S, inv. no. 1431
Ceramic lamp with parallelepiped body and five nozzles. The reservoir has a flat rectangular discus
perforated by one fill hole. The décor on the discus is comprised of a central lunulla and four spirals
embossed placed on the corners. The palmed handle has a dorsal grip. On its based has the potters
stamp IANVARI with RI in ligature. It has light marks of burning and tar deposits are visible on
the nozzles. The fine brown-brick paste is covered by an orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 155, nr. 70, fig. 3/70, 17/70; Alicu, Nemeș 1977, 43, fig. 15, pl.X, LV/17, nr. 28; Alicu
2006, 76, nr. 70, Taf. II/70.
C-AR

102
catalog_macheta_25 iulie.indd 102 7/26/2017 1:27:46 PM
64. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular (polilychnis)
Sarmizegetusa, (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 5,6 cm, l: 10,4 cm, h: 4,2 cm
MCDR-S, nr. inv. 1612
Lampă fragmentară, restaurată cu corp paralelipipedic și cinci ciocuri. Rezervorul are discul
plat împărțit în două registre, perforate fiecare de câte un orificiu de umplere. Decorul de
pe disc este format dintr-o lunulla plasată registrul dreapta și un snop în registrul stânga.
Toarta palmetă are o nervură dorsală de prindere. Pe ciocuri se observă urme ușoare de
ardere și depuneri de gudron. Pasta fină cărămizie este acoperită de urme de angobă oranj-
cărămizie.

Bibliografie: Alicu, Nemeş 1977, 43, no. 29, Fig. 16; Alicu 1977, 355, no. 29; Alicu 1994, 155, no. 72,
Pl. II. Alicu 2006,77, nr. 72, Taf. III/72.
C-A R

65. Ceramic oil lamp with rectangular reservoir (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 5.6cm, W: 10.4cm, H: 4.2cm
MCDR-S, inv. no. 1612

Restored ceramic lamp with parallelepiped body and five nozzles. The reservoir has a flat disk
divided into two registers, each perforated by a filling orifice. The disc is decorated with a lunulla
in the right and a sheaf in the left. The palmed handle has a dorsal grip. Light marks of burning
and tar deposits are visible on the nozzles. The fine brick coloured paste is covered with traces of
orange-brick slip.

Bibliography: Alicu, Nemeş 1977, 43, no. 29, Fig. 16; Alicu 1977, 355, no. 29; Alicu 1994, 155, no. 72, Pl. II;
Alicu 2006,77, nr. 72, Taf. III/72.
C-AR

65. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular (polilychnis)


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 8,4 cm, l: 8,5 cm, H: 4,3 cm
MCDR - S, nr. inv. 24638
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și cinci ciocuri. Rezervorul are discul plat separat
în două registre pătrate decorat probabil cu lunulla și mănunchi de spice. Ambele registre
sunt perforate cu două orificii fiecare pe latura dinspre ciocuri. Toarta palmetă are o nervură
dorsală de prindere.Pe ciocuri se observă urme puternice de ardere și depuneri de gudron.
Pasta fină ocru-cărămizie păstrează urme de angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 2006, 78, nr 78, Taf III/78.


C-A R

65. Ceramic oil lamp with rectangular reservoir (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 8.4cm, W: 8.5cm, H: 4.3cm
MCDR-S, inv. no. 24638
Ceramic lamp with parallelepiped body and five nozzles. The reservoir has a flat disk divided into
two registers. The disc is decorated with a lunulla in the right and a sheaf in the left. Each register
of the discus has two filling orifices, placed symmetrical near the nozzles. The palmed handle has
a dorsal grip. Light marks of burning and tar deposits are visible on the nozzles. The fine brick
coloured paste is covered with traces of orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 2006, 78, nr 78, Taf III/78.


C-AR

103
catalog_macheta_25 iulie.indd 103 7/26/2017 1:27:48 PM
66. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular, (polilychnis)
Sarmizegetusa, (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 8,3 cm, l: 9,6 cm, h: 4,2 cm
MCDR - S, nr. inv. 24675
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și cinci ciocuri. Rezervorul are discul plat separat
în două registre pătrate decorat probabil cu lunulla și mănunchi de spice. Ambele registre
sunt perforate de două orificii fiecare, pe latura dinspre ciocuri. Toarta palmetă are o nervură
dorsală de prindere. Pe ciocuri se observă urme puternice de ardere și depuneri de gudron.
Pasta fină brun-cărămizie este acoperită de o angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 2006, 78, nr 76, Taf III/76.


C-A R

66. Ceramic oil lamp with rectangular tank (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 8,4cm, W: 8,5cm, H: 4,3cm
MCDR - S, inv. no. 24638
Ceramic lamp with parallelepiped body and five nozzles. The tank has a flat disk divided into two
registers. The disc is decorated with a lunulla in the right and a sheaf in the left. Each register of the
discus has two filling orifices, placed symmetrical near the nozzles. The palmed handle has a dorsal
grip. Light marks of burning and tar deposits are visible on the nozzles. The fine brick coloured paste
is covered with traces of orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 2006, 78, nr 78, Taf III/78.


C-AR

67. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular (polilychnis)


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 8,3 cm, l: 9,6 cm, h: 4,2 cm
MCDR - S, nr. inv. 24693
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și cinci ciocuri. Rezervorul are discul plat separat
în două registre pătrate decorat probabil cu lunulla și mănunchi de spice. Fiecare registru
este perforat de câte trei orificii dispuse în formă de triunghi. Toarta palmetă are o nervură
dorsală de prindere. Pe ciocuri se observă urme puternice de ardere și depuneri de gudron.
Pasta fină brun-ocru păstrează urme de angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 2006, 78, nr 77, Taf III/77.


C-A R

67. Ceramic oil lamp with rectangular reservoir (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; LA: 8.3cm, W: 9.6cm, H: 4.2cm
MCDR - S, inv. no. 24693
Ceramic lamp with parallelepiped body and five nozzles. The reservoir has a flat disk divided into
two registers. The disc is decorated probably with a lunulla and a sheaf. Each register of the discus
has three filling orifices, placed in a triangle. The palmed handle has a dorsal grip. Light marks of
burning and tar deposits are visible on the nozzles. The fine brick coloured paste is covered with
traces of orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 2006, 78, nr 77, Taf III/77.


C-AR

104
catalog_macheta_25 iulie.indd 104 7/26/2017 1:27:51 PM
68. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular (polilychnis)
Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 10,8 cm, l: 14,9 cm, h: 6 cm
MCDR - S, nr. inv. 24677 C_5
Lampă întreagă cu corp paralelipipedic și șapte ciocuri, fragmentară și restaurată.
Rezervorul are discul plat separat în două registre dreptunghiulare decorate cu viță de vie
și ciorchini de struguri. Ambele registre sunt perforate de câte un orificiu de umplere pe
latura dinspre ciocuri. Toarta palmetă are o nervură dorsală de prindere. Baza rezervorului
este decorată cu succesiuni de rozete pe margine. Pe ciocuri se observă urme puternice
de ardere și depuneri de gudron. Pasta fină ocru-cărămizie este acoperită de o angobă
roșu-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 2006, 80, no. 89, Taf. IV/ 89, Isac, Roman 2006, 75-76, nr, 221.
C-A R

68. Ceramic oil lamp with rectangular reservoir (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 10.8cm, W: 14.9 cm, H: 6 cm
MCDR - S,. inv. no. 24677
Ceramic lamp, fragmentary and restored, with parallelepiped body and seven nozzles. The
reservoir has a flat disk divided into two registers. The disc is decorated with vine and grapes.
Each register of the discus has one filling orifice, placed symmetrical near the nozzles, in the
interior. The palmed handle has a dorsal grip. Light marks of burning and tar deposits are visible
on the nozzles. The fine red-brick coloured paste is covered with traces of red-brick slip.

Bibliography: Alicu 2006, 80, no. 89, Taf. IV/ 89, Isac, Roman 2006, 75-76, nr. 221.
C-AR

69. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular (polilychnis)


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 10,8 cm, l: 14,9 cm, h: 6 cm
MCDR - S, nr. inv. 24677
Lampă cu corp paralelipipedic și șapte ciocuri, fragmentară și restaurată. Se păstrează
doar trei ciocuri originale, parțial discul și toarta. Rezervorul are discul plat separat în
două registre dreptunghiulare decorate cu viță de vie și chiorchini de struguri. Ambele
registre sunt perforate cu câte un orificiu de umplere pe latura dinspre ciocuri. Toarta
palmetă are o nervură dorsală de prindere. Baza rezervorului este decorată cu succesiuni
de rozete mari și mici. Pe ciocuri se observă urme puternice de ardere și depuneri de
gudron. Pasta fină ocru-cărămizie este acoperită de o angobă brun-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 157, no. 89, Pl. III, Fig. 3/ 89, 21/ 89.
C-A R

69. Ceramic oil lamp with a rectangular reservoir (polilychnis)

Sarmizegetusa, (Temple of Aesculapius and Hygeia)


2nd c.A. D.
Burned clay. casting in mould; L: 10.8cm, W: 14.9cm, H: 6cm
MCDR - S, inv. no. 24677
Ceramic lamp with rectangular body and seven nozzles (fragmentary and restored). Only three
original nozzles, partly the disc and the handle are from the original lamp. The reservoir has a
flat disc separated in two rectangular registers decorated with vines and grapes. Both registers
are perforated with a fill hole on the side of the nozzles. The palmed handle has a dorsal grip.
The base of the tank is decorated with rows of large and small rosettes. On the nozzles there are
strong traces of burning and tar deposition. The fine ochre-brick paste is covered by a brown-
brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 157, no. 89, Pl. III, Fig. 3/ 89, 21/ 89
C-AR

105
catalog_macheta_25 iulie.indd 105 7/26/2017 1:27:55 PM
70. Lampă de lut ars, cu rezervor rectangular (polilychnis)
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 7,7 cm, l: 19 cm, h: 7 cm
MCDR - S, nr. inv. 1430
Lampă cu corp paralelipipedic și nouă ciocuri, fragmentară și restaurată. Rezervorul are
discul plat împărțit în două registre, perforate fiecare de câte un orificiu de umplere.
Decorul de pe disc este format dintr-o o lunulla plasată în registrul stînga și un snop în
registrul dreapta. Câte un motiv vegetal completează decorația fiecărui registru. Toarta
palmetă are o nervură dorsală de prindere. Pe ciocuri se observă urme puternice de
ardere și depuneri de gudron. Pasta fină ocru-cărămizie este acoperită de o angobă brun-
cărămizie.

Bibliografie: Alicu, Nemeş 1977, 43, no. 27, Fig. 14, Pl. XI; Alicu 1977, 355, no. 27; Alicu 1994, 158,
no. 98; Alicu 2006, 82, nr. 98, Taf. V/98.
C-A R

70. Ceramic oil lamp with a rectangular reservoir (polilychnis)


Sarmizegetusa, (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 7.7 cm, La: 19 cm, H: 7 cm
MCDR - S, inv. no. 1430
Ceramic oil lamp with parallelepiped body and nine nozzles (fragmentary and restored). The
tank has a flat disk divided into two registers, each perforated by a filling hole. The disk decorum
consists of a lunulla and a sheaf of grain depicted embossed. A vegetal motif completes the
decoration of each registry. The palmed handle has a dorsal grip. On the nozzles there are strong
traces of burning and tar deposition. The fine ochre-brick paste is covered by a brown-brick slip.

Bibliography: Alicu, Nemeş 1977, 43, no. 27, Fig. 14, Pl. XI; Alicu 1977, 355, no. 27; Alicu 1994, 158, no. 98;
Alicu 2006, 82, nr.98, Taf. V/98.
C-AR

71. Lampă medalion, de lut ars


Sarmizegetusa, (Templul Mare)
Prima jumătate a secolului II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 11,5 cm, l: 8,2 cm, h: 3,8 cm
MCDR - S, nr. inv. 24851
Lampă medalion întreagă, de tipul VIII Loechcke. Discul concav este decorat cu o rozetă
cu 16 petale și este perforat de un orificiu de umplere. Ansa discoidală, este perforată și
mulurată bifid. Ciocul prezintă urme de folosire și depuneri de gudron. Baza are marca
de olar IANVARI cu VA și RI în ligatură. Pasta fină cărămiziu-gălbuie este acoperită de
urme de angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 167, no. 384, Pl. V, Fig. 5/ 384, Fig. 17/ 394; A2006, 100, nr. 384, Taf
VI/384
C-A R

71. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa (The Great Temple)
First half of the 2nd c. A. D.
Burned clay; casting in mould; L: 11.5cm, W: 8.2cm, H: 3.8cm
MCDR - S, inv. no. 24851
Medallion lamp pertaining to the type VIII Loechcke. The concave disc is decorated with a
16-petalled rosette and it has a fill orifice in the centre. The handle is disc shaped and perforated.
The nozzle has traces of use and tar deposits. The base has a stamp with the IANVARI potter
mark with VA and RI in the ligature. The fine brick-yellow paste is covered with traces of orange-
brick slip.

Bibliografie: Alicu 1994, 167, no. 384, Pl. V, Fig. 5/ 384, Fig. 17/ 394; A2006, 100, nr. 384, Taf VI/384.
C-AR

106
catalog_macheta_25 iulie.indd 106 7/26/2017 1:27:57 PM
72. Opaiț din lut
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Ceramică; turnare; H: 2,3 cm, L: 9 cm, l: 5,5 cm
MCDR, nr. inv. 929
Opaițul ceramic de culoare cărămizie are discul decorat cu o acvilă așezată în poziție ver-
ticală, cu aripile ușor desfăcute și capul întors spre stânga. Pasărea răpitoare este încadrată
de un cerc incizat care delimitează registrul central de bordura marginală decorată în relief
cu un model sub formă de viță de vie și struguri. Toarta de formă lamelară este decorată
cu trei linii incizate.
Partea superioară a piesei păstrează pe alocuri angoba roșie. Discul este prevăzut cu două
orificii pentru umplere și aerisire în timp ce orificiul situat la capătul unui cioc scurt poartă
urme de ardere secundară datorate utilizării.

Bibliografie: Alicu. 1994, 168, nr. 395; C. Băluță 1977, 218, pl. I,4.
MGB

72. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Ceramic, casting in mould; H: 2.3cm, L: 9cm, W: 5.5cm
MCDR, inv. no. 929
The brick-colored ceramic oil clay lamp has a decorated disc with an eagle placed vertically, with
the wings slightly loose and the head turned to the left. The raptor bird is framed by an incised
circle that delineates the marginal edge marble register embossed with a vines and grape pattern.
The handle is decorated with three incised lines.The upper part of the piece keeps some red
angora. The disk is provided with two holes for filling and venting while the orifice at the end of
a short nozzle carries secondary burning traces due to use.

Bibliography: Alicu. 1994, 168, no. 395; C. Băluță 1977, 218, pl. I, 4.
MGB

73. Lampă din lut ars


Sarmizegetusa, com Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (Templul Mare)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L – 10,2 cm, l – 6,4 cm, h – 5 cm
MCDR Sarmizegetusa, nr. inv. 25243
Lampă medalion întreagă, de tipul VIII Loechcke. Discul concav este decorat cu un păun
? pe o creangă, perforat de două orificiu de umplere amplasate pe lateralele decorului. Ansa
discoidală plină, este perforată și mulurată trifid.Umărul piesei este decorat cu vrejuri de
viță de vie și ciorchini de struguri, iar ciocul rotunjit are o delimitare dreaptă de rezervor
(linie incizată). Pasta fină ocru-brun este acoperită de urme de angobă roșu-cărămizie
(brună pe cioc în urma folosirii).

Bibliografie: Alicu 1994, 167, nr. 397, Alicu 2006, 103, nr 397, Taf VII/397.
C-A R

73. Medallion burned clay oil lamp


Sarmizegetusa (The great temple)
2nd c. A.D.
Burned clay. casting in mould; L: 10.2cm, W: 6.4cm, H: 5cm
MCDR - S,. inv. no. 25243
Whole medallion type VIII Loechcke lamp. The concave discus is decorated with a peacock (?)
placed on a branch, perforated by two filling holes placed on the sides of the decor. The discoid
handle is full. The shoulder of the piece is decorated with vines and grape bunches, and the
rounded nozzle has a straight delimitation of the tank (incised line). The fine ochre-brown paste
is covered with traces of red-brick slip (brown on the nozzle after use).

Bibliography: Alicu 1994, 167, nr. 397; Alicu 2006, 103, nr 397, Taf VII/397.
C-AR

107
catalog_macheta_25 iulie.indd 107 7/26/2017 1:28:00 PM
74. Lampă de lut ars
Sarmizegetusa (Templul Mare)
Prima jum. a sec. II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 9,8 cm, l: 7 cm, H: 5 cm
MCDR - S, nr. inv. 3304
Lampă medalion fragmentară, de tipul VIII Loeschcke. Discul concav este decorat cu o
acvilă stilizată cu capul orientat spre dreapta. Un singur orificiu perforează discul. Ansa
discoidală perforată și mulurată trifid, este ruptă pe jumătate. Baza are marca de olar
SVRTEPII. Pasta fină ocru-brun este acoperită de urme de angobă cafeniu-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1979, 241, no. 111, Fig. II/ 4; Alicu 1994, 168, no. 394, Pl. VI, Fig. 5/ 394, Fig.
19/ 394. Alicu 2006, 102, nr. 394.
C-A R

74. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa (The Great temple)
First half of the 2nd c. A.D.
Burned clay; casting in mould; L: 9.8cm, W: 7cm, H: 5cm
MCDR - S; inv. no. 3304
Fragmentary medallion ceramic lamp pertaining to the type VIII Loeschcke. The concave
disc is decorated with a stylized eagle with its head turned to the right. The discus has one
perforation, for filling. The handle is discoid and perforated, but it is broken. The base has the
SVRTEPII potter mark. The fine ochre-brown paste is covered by traces of brown-brindle slip.

Bibliography: Alicu 1979, 241, no. 111, Fig. II/ 4; Alicu 1994, 168, no. 394, Pl. VI, Fig. 5/ 394, Fig. 19/ 394;
Alicu 2006, 102, no. 394.
C-AR

75. Lampă de lut ars, cu rezervor semicircular, (polilychnis)


Sarmizegetusa, (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 16,4 cm, l: 17,5 cm, h: 4,2 cm
MCDR - S, nr. inv. 25241
Lampă cu corp semicircular și treisprezece ciocuri, fragmentară și restaurată. Rezervorul
are discul concav decorat cu o semirozetă (scoică) cu treisprezece petale care se unesc
cu decorul torții palmetă. Un singur orificiu de umplere perforează discul. Ciocurile
au conformația și delimitarea celor întâlnite la lămpile medalion. Pe ciocuri se observă
urme puternice de ardere și depuneri de gudron. Baza are marca de olar G GEMEL(I)
NVS într-o tabula ansata. Toarta are plasat central decorul palmetă care se continuă cu
vrejuri spiralate de jur imprejur. Pasta fină ocru-cărămizie este acoperită de o angobă
oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 187, no. 1064, Fig. 11/ 1064; Alicu 2006, 164, nr. 1064.
C-A R

75. Ceramic oil lamp with semi-circular tank (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A.D.
Burned clay; casting in mould; L: 16.4cm, W: 17.5cm, H: 4.2cm
MCDR - S, inv. no. 25241
Semi-circular body lamp with thirteen nozzles (fragmentary and restored). The tank has a
concave disk decorated with a half-shell (clam) with thirteen petals that unite with the handle
decoration. One single filling hole perforates the discus. The nozzles have the conformation
and delimitation of those encountered in the medallion lamps. On the nozzles there are strong
traces of burning and tar deposition. The base has the G GEL (I) NVS potter mark in a tabula
ansata. The handle has its central palm décor which continues with spirals around it. The fine
ochre-brick paste is covered by an orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 187, no. 1064, Fig. 11/ 1064; Alicu 2006, 164, nr. 1064.
C-AR

108
catalog_macheta_25 iulie.indd 108 7/26/2017 1:28:01 PM
76. Lampă de lut ars, cu rezervor semicircular (polilychnis)
Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 16 cm, La: 17,5 cm, H: 4,2 cm
MCDR - S, nr. inv. 25242
Lampă cu corp semicircular și treisprezece ciocuri, fragmentară și restaurată. Piesa este
similară pînă la identitate cu piesa nr 75 (nr. inv. 25241). Rezervorul are discul concav decorat
cu o semirozetă (scoică) cu treisprezece petale care se unesc cu decorul torții palmetă. Un
singur orificiu de umplere perforează discul. Ciocurile au conformația și delimitarea celor
întâlnite la lămpile medalion. Pe ciocuri se observă urme puternice de ardere și depuneri de
gudron. Baza are marca de olar G GEMEL(I)NVS intr-o tabula ansata. Toarta are plasat
central decorul palmetă care se continuă cu vrejuri spiralate de jur împrejur. Pasta fină ocru-
cărămizie este acoperită de o angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 187, no. 1065, Pl. XXV, Fig. 11/ 1064; Alicu 2006, 165, nr. 1065, Taf
XXII/1065.
C-A R

76. Ceramic oil lamp with semi-circular reservoir (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A.D.
Burned clay; casting in mould; L: 16 cm, W: 17.5 cm, H: 4.2 cm
MCDR - S, inv. no. 25242
Semi-circular body lamp with thirteen nozzles (fragmentary and restored). The object is similar to
identity with track no. 22, inv. 25241. The reservoir has a concave disk decorated with a half-shell
(clam) with thirteen petals that unite with the handle decoration. One filler hole perforates the disk.
The nozzles have the conformation and delimitation of those encountered in the medallion lamps.
On the nozzles there are strong traces of burning and tar deposition. The base has the G GEL (I)
NVS potter mark on a tabula ansata. The handle has its central palm décor which continues with
spirals around it. The fine ochre-brick paste is covered by an orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 187, no. 1065, Pl. XXV, Fig. 11/ 1064; Alicu 2006, 165, nr. 1065, Taf XXII/1065.
C-AR

77. Lampă de lut ars, cu rezervor circular (polilychnis)


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 9,8 cm, l: 11,2 cm, h: 4 cm
MCDR - S, nr. inv. 494
Lampă întreagă, cu corp circular și cinci ciocuri. Rezervorul are discul concav decorat cu o
linii incizate dispuse radial de jur împrejurul orificiului de umplere. Umărul este decorat cu
vrejuri și frunze de iederă (viță de vie ?). Toarta este discoidală și plină. Urmele de ardere/
folosire și depunerile de gudron apar pe toate ciocurile și se întind în partea dreaptă până
aproape de toartă. Baza are marcată ștampila producătorului Preimos (IIPEIM/OY). Pasta
fină ocru-cărămizie este acoperită de o angobă oranj-cărămizie.

Bibliografie: Alicu, Nemeș 1977, 83, nr. 331, fig 53, pl XXXVII, LVI/16; SCC77, 359; Alicu 1994, 186,
nr. 1032, fig 8/1032, 18/1032, Alicu 2006, 157, nr. 1032, Taf XIX/1032
C-A R
77. Burned clay oil lamp with circular reservoir (polilychnis)
Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A.D.
Burned clay, casting in mould; L: 9.8cm, W: 11.2cm, H: 4cm
MCDR - S, inv. no. 494
Ceramic lamp with semi-circular body and five nozzles. The reservoir has a concave disk decorated
with incised lines radially arranged around the filling hole. The shoulder is decorated with ivy leaves
and vine leaves (?). The handle is discoid and full. Traces of burning / use and tar deposition appear
on all nozzles and extend to the right to close to the handle. The base is stamped with the mark of
the potter Preimos (IIPEIM / OY). The fine ochre-brick paste is covered by an orange-brick slip.

Bibliography: Alicu, Nemeș 1977, 83, nr. 331, fig 53, pl XXXVII, LVI/16; SCC77, 359;Alicu 1994, 186, nr. 1032,
fig 8/1032, 18/1032, Alicu 2006, 157, nr. 1032, Taf XIX/1032.
C-AR

109
catalog_macheta_25 iulie.indd 109 7/26/2017 1:28:03 PM
78. Lampă de lut ars
Sarmizegetusa, com Sarmizegetusa, jud. Hunedoara
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 10,8 cm, l: 7,5 cm, h: 2,7 cm
MCDR - S, nr. inv. 504
Lampă întreagă de tipul X Loechcke, cu canal deschis și trei butoni ornamentali pe
umăr. Discul nu este decorat și are un singur orificiu de umplere. Baza are marcă
de olar FORTIS / o frunză de iederă. Pasta fină ocru-cărămiziu este acoperită de
angobă roșu-cărămizie.

Bibliografie: Alicu, Nemeș 1977, 63, pl, XXIII/2, LIII/6, nr. 186; Alicu 1994, 173, nr 515, fig
14/515; Alicu 2006, 124, nr. 515, Taf. XI/515, Isac, Roman 2006, 83, nr. 268.
C-A R

78. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Burned clay. casting in mould; L: 10.8cm, W: 7.5cm, H: 2.7cm
MCDR - S, inv. no. 504
Ceramic lamp from the type Loechcke X with open channel and three ornamental buttons
on the shoulder. The disc is not decorated and has a single fill hole. The base has the FORTIS
potter mark and an ivy leaf. The fine ochre-brick paste is covered by red-brick slip.

Bibliography: Alicu, Nemeș 1977, 63, pl, XXIII/2, LIII/6, nr. 186; Alicu 1994, 173, nr. 515, fig 14/515;
Alicu 2006, 124, nr. 515, Taf. XI/515, Isac, Roman 2006, 83, nr. 268.
C-AR

79. Lampă de lut ars


Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 15,5 cm, l: 10 cm, H: 6,8 cm
MCDR - S, nr. inv. 7213
Lampă de tipul X Loeschcke, cu canal deschis și trei butoni ornamentali pe umăr;
fragmentară și restaurată. Discul nu este decorat, și are un singur orificiu de umplere.
Umărul are o toartă inelară, mulurată trifid. Pasta fină brun-cărămiziu este acoperită
de urme angobă roșu-cărămizie.

Bibliografie: Alicu 2006, 134, nr. 578.


C-A R

79. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Burned clay; casting in mould; L: 15.5cm, W: 10cm, H: 6.8cm
MCDR - S, inv. no. 7213
Ceramic lamp from the type Loeschcke X with open channel and three ornamental buttons
on the shoulder. The disc is not decorated and has a single fill hole. The handle is circular
an has three lines incised. The brown-brick fine paste is covered with red-brick slip traces.

Bibliography: Alicu 2006, 134, nr. 578.


C-AR

110
catalog_macheta_25 iulie.indd 110 7/26/2017 1:28:06 PM
80. Lampă de lut ars
Sarmizegetusa (Templul Mare)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 10,2 cm, l: 6 cm, H: 3,1 cm
MCDR - S, nr. inv. 25274
Lampă întreagă, de tipul X Loeschcke, cu canal deschis și doi butoni ornamentali pe
umăr. Discul este decorat cu un cap de satyr și are două orificii de umplere dispuse pe
lateralele decorației. Baza are marcă de olar APRIO. Pasta fină brun-cărămizie este
acoperită de un firnis brun-cafeniu.

Bibliografie: Alicu 1994, 171, no. 4, 69, Pl. IX, Fig. 6/ 469; Alicu 2006,114, nr. 469, Taf IX/469;
Isac, Roman 2006, 54, nr. 83.
C-A R

80. Ceramic oil lamp „Firmalampe” type


Sarmizegetusa (The great Temple)
2nd c. A.D.
Burned clay; casting in mould; L: 10.2cm, W: 6cm, H: 3.1cm
MCDR - S, inv. no. 25274
Ceramic lamp from the Loeschcke X type with open channel and two ornamental buttons
on the shoulder. The disk is decorated with a satyr head and has two filling holes arranged on
the sides of the decoration. The base has the APRIO potter mark. The fine brown-brick paste
is covered by a brown slip.

Bibliography: Alicu 1994, 171, no. 469, Pl. IX, Fig. 6/ 469; Alicu 2006,114, nr. 469, Taf IX/469; Isac,
Roman 2006, 54, nr. 83.
C-AR

81. Lampă de lut ars


Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 11 cm, l: 7,5 cm, H: 2,9 cm
MCDR - S, nr. inv. 25546
Lampă întreagă, de tipul X Loeschcke, cu canal deschis și doi butoni ornamentali pe
umăr. Discul este decorat cu bustul lui Cupidon înaripat și are două orificii de umplere
dispuse pe lateralele decorației. Pasta fină oranj-cărămizie este acoperită de urme de
angobă cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1994, 171, no. 469, Pl. IX, Fig. 6/ 469; Alicu 2006,114, nr. 469, Taf IX/469;
Isac, Roman 2006, 54, nr. 83.
C-A R

81. Ceramic oil lamp


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Burned clay; casting in mould; L: 11cm, W: 7.5cm, H: 2.9cm
MCDR – S, inv. no. 25546
Ceramic lamp from the type Loeschcke X with open channel and two ornamental buttons
on the shoulder. The disk is decorated with the winged Cupid bust and has two filling holes
arranged on the sides of the decoration. The fine orange brick-red paste is covered with traces
of brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 171, no. 469, Pl. IX, Fig. 6/ 469; Alicu 2006,114, nr. 469, Taf IX/469; Isac,
Roman 2006, 54, nr. 83.
C-AR

111
catalog_macheta_25 iulie.indd 111 7/26/2017 1:28:08 PM
82. Lampă de lut ars 83. Lampă de lut ars 84. Lampă de lut ars
Sarmizegetusa (Templul Mare) Sarmizegetusa (Templul Mare) Sarmizegetusa (Templul Mare)
Secolul II p. Chr. Secolul II p. Chr. Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 9 cm, l: 7,5 cm, H: Lut ars; modelare în tipar; L: 8,6 cm, l: 6 cm, H: Lut ars; modelare în tipar; L: 9,7 cm, l: 6,5 cm,
2,9 cm 3,3 cm H: 3,3 cm
MCDR - S, nr. inv. 27732 MCDR - S, nr. inv. 509 MCDR - S, nr. inv. 3173
Lampă întreagă, de tipul X Loeschcke, cu canal Lampă întreagă, de tipul X Loeschcke, cu canal Lampă restaurată, din tipul X Loeschcke, cu canal
deschis și trei butoni ornamentali pe umăr. Discul deschis și doi butoni ornamentali pe umăr. Discul deschis și doi butoni ornamentali pe umăr. Discul
este decorat cu o posibilă marcă de olar local – R nu este decorat și are un orificiu de umplere. Pe nu este decorat și are un orificiu de umplere. Pe
și are patru orificii de umplere. Pasta fină ocru- bază apare marca de olar OCTAVI. Pasta fină bază apare marca de olar APRIO. Pasta fină
cărămizie este acoperită de urme de angobă ocru-cărămizie este acoperită de urme de angobă oraj-cărămizie este acoperită de angobă roșu-
oranj-cărămizie. oranj-cărămizie. cărămizie.

Bibliografie: inedită. Bibliografie: Alicu, Nemeș 1977, 68, pl, XXVII/5, Bibliografie: Alicu 1994,173, nr. 487, pl. X, fig. 13/487;
C-A R LVI/12, nr. 217; Alicu 1994, 174, nr 545, fig 18/545; Alicu 2006, 117, nr. 487, Taf. IX
Alicu 2006, 130, nr. 545, Taf. XII/545. C-A R
C-A R

82. Ceramic oil lamp 83. Ceramic oil lamp 84. Ceramic oil lamp
Sarmizegetusa (The Great Temple) Sarmizegetusa (The Great Temple) Sarmizegetusa (The Great Temple)
2nd c. A.D. 2nd c. A.D. 2nd c. A.D.
Burned clay. casting in mould; LA: 9 cm, W: 7.5 cm, Burned clay; casting in mould; L: 8.6 cm, W: 6 cm, Burned clay; casting in mould; L: 9.7 cm, W: 6.5 cm,
H: 2.9 cm H: 3.3 cm H: 3.3 cm
MCDR - S, inv. no. 27732 MCDR - S, inv. no. 509 MCDR - S, inv. no. 3173
Ceramic lamp from the type Loeschcke X with open Ceramic lamp from the type Loeschcke X with open Ceramic lamp from the type Loeschcke X with open
channel and three ornamental buttons on the rim. The channel and two ornamental buttons on the rim. The channel and two ornamental buttons on the rim. The
disc is decorated with a possible local R-potter mark disc is not decorated and has a fill hole. On its base disc is not decorated and has a fill hole. On its base
and has four filling holes. The fine ochre-brick-red appears the OCTAVI pottery mark. The fine ochre- there is the APRIO potter mark. The fine orange-
paste is covered with traces of orange brick- red slip. brick paste is covered with traces of orange-brick slip. brick paste is covered with red-brick slip.

Bibliography: Unpublished. Bibliography: Alicu, Nemeș 1977, 68, pl,XXVII/5, LVI/12,nr. Bibliography: Alicu 1994,173, nr 487, pl. X, fig 13/487;
C-AR 217; Alicu 1994, 174, nr 545, fig 18/545; Alicu 2006, 130, nr. Alicu 2006, 117, nr. 487, Taf. IX, 487.
545, Taf. XII/545. C-AR
C-AR

112
catalog_macheta_25 iulie.indd 112 7/26/2017 1:28:10 PM
85. Lampă de lut ars (bilychnis)
Sarmizegetusa (clădirea EM 19)
Secolul II - III p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 19,5 cm, l: 7,8 cm, H: 4 cm
MCDR - S, nr. inv. 24656
Lampă restaurată, din tipul X Loeschcke, cu canal deschis și două ciocuri. Discul
nu este decorat și are un orificiu de umplere. Ansa palmetă are o nervură dorsală
pentru prindere. Pe bază apare marca de olar FORTIS. Pasta fină oraj-cărămizie
este acoperită de angobă roșu-cărămiziu.

Bibliografie: Isac, Roman 2006, 76, nr. 224.


C-A R

85. Ceramic oil lamp (bilychnis)


Sarmizegetusa (edifice EM 19)
2nd and 3rd c. A.D.
Burned clay. casting in mould; LA: 19.5cm, La: 7.8cm, H: 4cm
MCDR - S, inv. no. 24656
Restored oil lamp from the type X Loeschcke with open channel and two nozzles. The
disc is not decorated and has a fill hole. The handle has a dorsal grip. On its base appears
the potter mark – FORTIS. The fine orange-brick paste is covered by red-brick slip.

Bibliography: Isac, Roman 2006, 76, nr. 224.


C-AR

86. Lampă de lut ars (bilychnis)


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II - III p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 9,9 cm, l: 5,8 cm, H: 4,7 cm
MCDR - S, nr. inv. 24667
Lampă întreagă, de tipul X Loeschcke, cu canal deschis și două ciocuri. Discul
nu este decorat și are un orificiu de umplere. Marginile de delimitare ale discului
și canalelor de pe cioc sunt modelate ca o frânghie. Umărul piesei este decorat cu
ove delimitate între ele de linii incizate dispuse radial pe rezervorul piesei. Ansa
palmetă, decorată cu cercuri concentrice are o nervură dorsală pentru prindere.
Pasta fină oraj-cărămizie este acoperită de angobă roșu-cărămiziu.

Bibliografie: Alicu 1994, 181, nr. 785, pl. XIX/785, fig. 7/785; Alicu 2006, 146, nr. 785, Taf.
XVI/785
C-A R

86. Ceramic oil lamp (bilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd - 3rd c. A.D.
Burnt clay; casting in mould; L: 9.9cm, W: 5.8cm, H: 4.7cm
MCDR - S, inv. no. 24667
Ceramic lamp from the type X Loeschcke with open channel and two nozzles. The disc
is not decorated and has a fill hole. The rim of ts bordered from the disk and nozzles
channels by a decorum in form of a rope. The shoulder of the piece is decorated with ova
bounded by incised lines arranged radially on the part tank. The palm handle, decorated
with concentric circles, has a dorsal grip for holding. The fine orange-brick paste is covered
by red-brick slip.

Bibliography: Alicu 1994, 181, nr. 785, pl. XIX/785, fig. 7/785; Alicu 2006, 146, nr. 785, Taf.XVI/785
C-AR

113
catalog_macheta_25 iulie.indd 113 7/26/2017 1:28:12 PM
87. Lampă de lut ars (bilychnis)
Sarmizegetusa
Secolele II - III p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 8 cm, La: 6 cm, H: 3,2 cm
MCDR - S, nr. inv. 25538
Lampă întreagă, de tipul X Loeschcke, cu canal deschis și două ciocuri. Discul
nu este decorat și are un orificiu de umplere. Umărul piesei este decorat cu ove
delimitate între ele de una sau două linii incizate. Ansa palmetă are o nervură dorsală
pentru prindere. Pasta fină cărămizie este acoperită de angobă ocru-cărămiziu.

Bibliografie: Alicu 1994, 181, nr. 785, pl. XIX/785, fig. 7/785; Alicu 2006, 146, nr. 785, Taf.
XVI/785.
C-AR

87. Ceramic oil lamp (bilychnis)


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Burnt clay; casting in mould, L: 8cm, W: 6cm, H: 3.2cm
MCDR - S, inv. no. 25538
Ceramic lamp from the type X Loeschcke with open channel and two nozzles. The disc is
not decorated and has a fill hole. The rm of the piece is decorated with oveles bounded by
one or two incised lines. Anchor palm has a dorsal grip for holding. The fine brick paste is
covered by ochre-brick angobe.

Bibliography: Alicu 1994, 181, nr. 785, pl. XIX/785, fig. 7/785; Alicu 2006, 146, nr. 785, Taf.XVI/785
C-AR

88. Lampă de lut ars (bilychnis)


Sarmizegetusa
Secolele II - III p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 15 cm, l: 11 cm, H: 5 cm
MCDR - S, nr. inv. 34352
Lampă întreagă, din tipul X Loeschcke, cu canal deschis și două ciocuri. Discul este
decorat cu trei petale (o scoică ?) și are un orificiu de umplere. Ansa palmetă are o
nervură dorsală pentru prindere. Pasta fină cărămizie este acoperită de angobă ocru-
cărămiziu.

Bibliografie: Isac, Roman 2006, 76, nr. 223.


C-A R

88. Ceramic oil lamp (bilychnis)


Sarmizegetusa
2nd and 3rd c. A.D.
Burnt clay; casting in mould; L: 15cm, W: 11cm, H: 5cm
MCDR - S, inv. no. 34352
Ceramic lamp from the type X Loeschcke with open channel and two nozzles. The disk is
decorated with three petals (a shell?) and has a filling hole. The palm handle has a dorsal grip
for holding. The fine brick paste is covered by ochre-brick slip.

Bibliography: Isac, Roman 2006, 76, no. 223.


C-AR

114
catalog_macheta_25 iulie.indd 114 7/26/2017 1:28:14 PM
89. Lampă de lut ars (trilychnis)
Sarmizegetusa
Secolele II - III p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; L: 11,5 cm, l: 8,5 cm, H: 3,5 cm
MCDR - S, nr. inv. 1556
Lampă restaurată, de tipul X Loechcke, cu canal deschis și trei ciocuri. Discul nu este
decorat și are un orificiu de umplere. Toarta palmetă, deteriorată și restaurată, are un
decor format dintr-o rozeta si cercuri concentrice. Pasta fină oranj-cărămizie este
acoperită de angobă ocru-cărămiziu.

Bibliografie: Alicu, Nemeș 1977, p. 74, fig. 41, pl. XXXII/1, Alicu 1994, 184, nr. 837; Isac,
Roman 2006, 75, nr. 216.
C-A R

89. Ceramic oil lamp (trilychnis)


Sarmizegetusa
2nd and 3rd c. A.D.
Burnt clay; casting in mould; L: 11.5 cm, W: 8.5 cm, H: 3.5 cm
MCDR - S, inv. no. 1556
Restored ceramic oil lamp pertaining to type X Loechcke lamp with open channel and three
nozzles. The disc is not decorated and has a fill hole. The handle was, damaged and now it is
restored. It has a décor composed of a rosette and concentric circles. The fine orange-brick
paste is covered by ochre-brick slip.

Bibliography: Alicu, Nemeș 1977, 74, fig. 41, pl. XXXII/1, Alicu 1994, 184, no. 837; Isac, Roman 2006,
75, no. 216.
C-AR

90. Lampă de lut ars cu rezervor tubular (polilychnis)


Sarmizegetusa (templul lui Aesculap și Hygia)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; modelare în tipar; D: 17 cm
MCDR - S, nr. inv. 3572
Lampă fragmentară, restaurată, cu corp tubular și nouă ciocuri. Rezervorul este
format dintr-un tub cu capetele unite în formă circulară. Funcționa pe post de
candelabru dar nu se păstrează eventualii suporți de suspendare. Doar trei ciocuri
sunt originare. Pasta fină ocru-cărămizie este acoperită de urme de angobă oranj-
cărămizie.

Bibliografie: Alicu 1979, 248, no. 305; Alicu 1994, 185, no. 998, Pl. XXII, Fig. 7/ 998; Alicu
2006,152, nr. 998, Taf. XVIII/998; Isac, Roman 2006, 73, nr. 203.
C-A R

90. Burned clay oil lamp with tubular reservoir, (polilychnis)


Sarmizegetusa (Temple of Aesculapius and Hygeia)
2nd c. A.D.
Burnt clay. casting in mould; D: 17 cm
MCDR - S, inv. no. 3572
Fragmentary, but restored, ceramic oil lamp with tubular body and nine nozzles. The
tank is made up of a tube with the knobs in a circular shape. It worked as a chandelier but
did not keep any suspension supports. Only three nozzles are genuine. The fine ochre-
brick paste is covered with traces of orange-brick slip.

Bibliography: Alicu 1979, 248, no. 305; Alicu 1994, 185, no. 998, Pl. XXII, Fig. 7/ 998; Alicu
2006,152, no. 998, Taf. XVIII/998; Isac, Roman 2006, 73, no. 203.
C-AR

115
catalog_macheta_25 iulie.indd 115 7/26/2017 1:28:16 PM
91. Altar
Sarmizegetusa
Secolele II – III p. Chr.
Calcar; sculptare; H: 12 cm; L: 59 cm; l: 39 - 42 cm
MNIR, nr. inv. 38941

Altar de formă paralelipipedică, cu partea superioară în formă de


piramidă (finisat), cu trei laturi decorate și spatele prelucrat grosier.
Piesa este puternic erodată și deteriorată pe toate părțile, mai ales
pe laterale. Pe suprafața superioară este prevăzut un lăcaș de gujon
circular (d = 5,5; h = 4,5 cm). Suprafața bazei este parțial finisată.
Pe fața principală o arcadă se sprijină pe două coloane cu capiteluri
decorate și care încadrează patru busturi dispuse pe două rânduri.
În partea superioară, două personaje mature. În dreapta, un bărbat
înveșmântat în chiton și himation. Părul redat prin șuvițe care se
unduiesc pe creștet, fruntea îngustă, ochii ieșiți din orbite, nasul
gros, lățit în partea inferioară, gura mică încadrată de mustăți,
barba mică. În stânga, o femeie îmbrăcată în chiton și himation.
Părul este strâns într-un coc, fruntea mică, ochii mici, ieșiți din
orbite, nasul spart, gura mică cu redarea cutelor de la colțuri. În
partea de jos două busturi de copii, cu coafuri și îmbrăcăminte
asemănătoare cu ale bărbatului. Scena este delimitată în partea
inferioară de o bordură lată (l = 7 cm). Pe latura din dreapta, tot un
arc susținut de două coloane încadrează o siluetă masculină; fiind
foarte erodat este greu de distins alte detalii. Pe latura din stânga
un arc susținut de două coloane încadrează un personaj îmbrăcat în
tunică, cu mâna stângă așezată pe piept, de asemenea foarte erodat.
Cele două personaje de pe laterale ar putea fi identificate cu zeul
Attis.

Bibliografie: Ţeposu Marinescu 1982, 173, A 52, pl. XXIII; Bâltâc,


Știrbulescu, Ștefan 2015, 156, nr. 150.
AB

91. Altar
Sarmizegetusa
2nd c. – 3rd c. A.D.
Limestone; sculpture; H: 12cm; L: 59cm; W: 39 - 42cm
MNIR, nr. inv. 38941

Parallelepiped shaped altar, with its upper part in shape of a pyramid,


with three decorated sides and coarse back. The object is strongly eroded
and damaged on all sides, especially on the laterals. A circular hole for
the locking pin is provided on the upper surface. The surface of the base
is only partially finished. On the main front, an arcade rests on two
columns with decorated capitels, which frame four busts arranged on
two rows. In the upper part, two adult characters. On the right, a man
dressed in chiton and himation. The hair rolled through the crooks, the
narrow brow, the eyes out of the orbits, the thick nose, the wider bottom,
the small mouth with a moustache and a small beard. On the left, a
woman also dressed in chiton and himation. The hair is tied in a bun,
revealing a small forehead, small eyes, out of the orbit, broken nose, and
small mouth with the creases of the corners. At the bottom two busts
of children, with hairstyles and clothing similar to the man’s. The scene
is delimited at the bottom by a wide border. On the right side, another
arc supported by two columns is a male figure; being very eroded is hard
to distinguish other details. On the left side a bow supported by two
columns carries a character dressed in the tunic, with his left hand on his
chest, also very eroded. The two characters on the lateral side could be
identified with the god Attis.

Bibliography: Ţeposu Marinescu 1982, 173, A 52, pl. XXIII; Bâltâc, Știrbulescu,
Ștefan 2015, 156, nr. 150.
AB

116
catalog_macheta_25 iulie.indd 116 7/26/2017 1:28:16 PM
92. Statuie fragmentară (leu și sfinx) 92. Funerary monument (lion and sphinx)
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II–III p. Chr. 2nd – 3rd c. A.D.
Calcar; sculptare; H: 39 cm; L: 43 cm; l: 24 cm Limestone; sculpting; H: 39 cm; L: 43 cm; W: 24 cm
MNIR, nr. inv. 38934 MNIR, inv. no. 38934

Funeral monument carved from a monolithic block along with its own
Monument funerar lucrat dintr-un bloc monolit, cu reliefarea unui socle. The right edge is carefully finished only in the area of the head
postament. Latura dreaptă finisată doar în zona capului felinei, restul of the feline, the rest being processed roughly. The left side is broken.
fiind prelucrat grosier. Latura stângă este spartă. Spatele și suprafața The back and the lower surface are coarse finished. In the centre of the
bazei prelucrate grosier. În centrul bazei, în zona de spărtură, este un base, under the bust area, there is a socket for the locking pin. On the
lăcaș de gujon. În partea dreaptă este reprezentat un leu șezând cu labele right side there is a lion sitting with the front paws and head towards
din față și capul spre privitor. Coama bogată este reprezentată doar pe the viewer. The mane of the lion is represented only on the sides, not
laturi, nu și pe spate. Trăsăturile fizionomice, deși slab conservate, nu on the back. Physiological features, although poorly conserved, are not
sunt caracteristice unei feline. Gura este întredeschisă. Sub laba stângă characteristic of a feline. The mouth is open. Under its left paw there is
ține un cap de berbec. Sub laba dreaptă ține un cap de vițel? În partea the head of a ram, while under its right paw the head of a calf (?). On
the right side of the lion there is the body of a partially preserved sphinx
laterală dreaptă a leului este redat corpul unui sfinx păstrat parțial (se
(only the bust with its six breasts, the claws resting on the head of a
văd doar bustul cu sâni, ghearele care se sprijină pe capul unei meduze Medusa whose features are mediocre preserved).
ale cărei trăsături sunt mediocru conservate).
Bibliography: Ţeposu-Marinescu 1982, 155, C1, pl. XVI; Bâltâc, Știrbulescu,
Bibliografie: Ţeposu-Marinescu 1982, 155, C1, pl. XVI; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan 2015, 205, nr. 211.
Ștefan 2015, 205, nr. 211. AB
AB

117
catalog_macheta_25 iulie.indd 117 7/26/2017 1:28:18 PM
93. Fronton de construcție funerară 93. Funerary building pediment
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II–III p. Chr. 2nd – 3rd c. A.D.
Gresie; cioplire; H : 80 cm; L : 175 cm; Gr: 20 cm Sandstone; carving; H: 80cm; L: 175cm; T: 20cm
MNIR, nr. inv. 69518 MNIR, inv. no. 69518

Fronton de mari dimensiuni, cu laturile finisate, suprafața bazei și Large gable with finished sides, base surface and coarse back. In the centre
spatele prelucrat grosier. În centrul piesei este figurat bustul unui of the piece there is the bust of a male character rendered in a socket. The
personaj masculin pe un soclu. Coafura este redată prin șuvițe paralele hairstyle is displayed through parallel ties arranged from the top to the
dispuse dinspre creștet spre frunte. Fruntea lată, arcade proeminente, forehead. The character has wide brow, prominent arches, poorly drawn eyes,
ochii slab conturați, nasul mic, lățit în partea inferioară, gura mică small nose, widened at the bottom, small mouth surrounded by moustaches,
rich beard. The bust is framed in a crown of leaves with a ribbon (taenia).
înconjurată de mustăți, barba bogată. Bustul este încadrat într-o
On one side there is a Triton with a split tail twisted around two rings,
cunună de frunze prevăzută cu o panglică (taenia). De o parte și de beautifully rendered.
alta se află câte un Triton cu coada despicată și încolăcită în două inele
frumos redate.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 165, nr. 476, pl. LXXXVI; Bâltâc, Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, p. 165, nr. 476, pl. LXXXVI; Bâltâc,
Știrbulescu, Ștefan 2015, 164, nr. 159. Știrbulescu, Ștefan 2015, p. 164, nr. 159.
AB
AB

118
catalog_macheta_25 iulie.indd 118 7/26/2017 1:28:18 PM
94. Sfinx funerar 94. Funerary sphinx
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II –III p. Chr. 2nd – 3rd c. A:D.
Marmură; cioplire; H: 40,5 cm, L: 23 cm; l: 19 cm Marble; carving; H: 40,5cm, L: 23cm; W: 19cm
MCDR, nr. inv. 15914 MCDR, inv. no. 15914

Fragmentul statuar din marmură albă de Bucova redă o ființă Fragmentary statue, made of white Bucova marble, of a supernatural
supranaturală (sfinx) cu șase sâni și mâinile coborâte pe lângă creature (sphinx) wth six-breasts and its hands lowered near the body.
corp. Jos, central este redat capul Medusei - Gorgona. Capul Down in its hands the creature holds the head of Medusa-Gorgona.
statuii lipsește. The head of the statue is missing.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979,183, no. 543.


Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979,183, no.543
MGB
MGB

119
catalog_macheta_25 iulie.indd 119 7/26/2017 1:28:20 PM
95. Sfinx funerar
Sarmizegetusa
Secolul II –III p. Chr.
Marmură; cioplire; H: 40,5 cm, L: 23 cm; l: 19 cm
MCDR, nr. inv. 15914

Fragmentul statuar din marmură albă de Bucova redă o ființă


supranaturală (sfinx) cu șase sâni și mâinile coborâte pe lângă corp. Jos,
central este redat capul Medusei - Gorgona. Capul statuii lipsește.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 183, no. 543.


MGB

95.Funerary sphinx
Sarmizegetusa
2nd – 3rd c. A:D.
Marble; carving; H: 40.5cm, L: 23cm; W: 19cm,
MCDR, inv. no. 15914

Fragmentary statue, made of white Bucova marble, of a supernatural creature


(sphinx) wth six-breasts and its hands lowered near the body. Down in its
hands the creature holds the head of Medusa-Gorgona. The head of the statue
is missing.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 183, no. 543.


MGB

96. Sfinx funerar


Sarmizegetusa Secolul II –III p. Chr.
Marmură; cioplire; H: 38 cm, L: 21 cm; l: 17,5 cm
MCDR, nr. inv. 15911

Statuia, din marmură de Bucova, redă un sfinx în poziție alungită.


Trăsăturile feței sunt estompate, însă est vizibil părul care îi cade pe
umeri. Frontal sunt reliefați patru sâni.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 182, no. 539


MGB

96. Funerary sphinx


Sarmizegetusa
2nd – 3rd c. A.D.
Marble; carving; H: 38cm, L: 21cm; W: 17.5cm
MCDR, inv. no. 15911

The statue, made of Bucova marble, portrays a sphinx in an elongated


position. The features of the face are blurred, but the hair that falls on their
shoulders is visible. Four breasts are visible on the front.

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 182, no. 539.


MGB

120
catalog_macheta_25 iulie.indd 120 7/26/2017 1:28:23 PM
97. Unguentarium 97. Unguentarium
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr. 2nd c. A.D.
Sticlă; suflare; H: 8 cm Glass; blowing; H: 8cm
MCDR, nr. inv. 1701 MCDR, inv. no. 1701

The vessel has a whitish appearance, being crossed by


Piesa are un aspect albicios, fiind străbătută de irizații blue and silver irises. The body has a truncated shape,
albastre și argintii. Are corpul de formă tronconică, a cylindrical neck and very elongated, continuing
gâtul cilindric și foarte alungit continuând-ul fără without being bound by any shoulder. The upper part
a fi delimitat de vre-un umăr. Partea superioară a of the artefact ends with a slightly elongated lip.
artefactului se termină cu o buză ușor evazată.
Bibliography: Alicu et alii 1994, 122, no. 894, pl. 62.
Bibliografie: Alicu et alii 1994, 122, nr. 894, pl. 62 MGB
MGB

98. Unguentarium 98. Unguentarium


Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr. 2nd c. A.D.
Sticlă; suflare; H: 6 cm Glass; blowing; H: 6cm
MCDR, nr. inv. 1700 MCDR, inv. no. 1700

Recipientul din sticlă transparentă, ușor albăstruie, a The transparent, slightly bluish glass container was
fost realizat prin suflare. Are corpul de formă sferică, made by blowing. It has a spherical body, a flattened
base, a cylindrical neck and the slightly flared lip is
fundul aplatizat, un gât cilindric , buza ușor evazată broken.
fiind spartă.
Bibliography: Alicu et alii 1994, 122, no. 892, pl. 62.
Bibliografie: Alicu et alii 1994, 122, nr. 892, pl. 62 MGB
MGB

99. Unguentarium 99. Unguentarium


Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr. 2nd c. A.D.
Sticlă; suflare; H: 5 cm Glass; blowing; H: 5cm
MCDR, nr. inv. 1699 MCDR, inv. no. 1699

The transparent green glass container was made


Recipientul din sticlă transparentă de culoare by blowing. It has a small body, a flattened base, an
verzuie a fost realizat prin suflare. Are corpul de elongated neck, and a slightly elongated lip.
mici dimensiuni, fundul aplatizat, un gât alungit și
buza ușor evazată. Bibliography: Alicu et alii 1994, 122, no. 895, pl. 62.
MGB
Bibliografie: Alicu et alii 1994, 122, nr. 895, pl. 62.
MGB

100. Pahar 100. Beaker


Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G79. Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G79
Secolul II – începutul secolului III p. Chr. 2nd – early 3rd c. AD
Ceramică; modelare la roată; Ceramic; wheel-made;
H: 8,8 cm, Db: 4,9 cm, Df: 3,3 cm H: 8.8 cm, RD: 4.9cm, BD: 3.3cm
MCDR, inv. no. 36847
MCDR, nr. inv. 36847
The beaker has a rounded, slightly reverted rim, a short
Paharul are buza rotunjită și ușor evazată, gâtul neck, an angular shoulder, a globular body displaying
scurt, umărul cu profil unghiular, corpul globular cu oval, vertical indentations and a ring-shaped base. The
adâncituri ovale verticale și fundul inelar. ceramic fabric, probably of southern Pannonian origin,
Pasta ceramică din care a fost confecționat paharul is fine and very well fired, having a grey colour. The
este de origine probabil sud-pannonică, fină și foarte beaker is very well preserved, being complete.
bine arsă, de culoare cenușie.
Vasul se păstrează într-o stare de conservare foarte Bbliography: Unpublished.
bună, fiind complet. ME

Bibliografie: Inedit.
ME

121
catalog_macheta_25 iulie.indd 121 7/26/2017 1:28:25 PM
101. Urcior 102. Urcior
Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G58 Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G58
Secolele II-III p. Chr. Secolele II-III p. Chr.
Ceramică; modelat la roată; H: 12,7 cm, Db: 3 cm, Df: 4 cm Ceramică; modelat la roată; H: 14,7 cm, Db: 3 cm, Df: 5,1 cm
MCDR, nr. inv. 36833 MCDR, nr. inv. 36832

Urciorul are buza triunghiulară în secțiune, gâtul cilindric și îngust, Urciorul are buza triunghiulară în secțiune, gâtul cilindric și îngust,
corpul globular și fundul inelar. Vasul are o singură toartă cu secțiune corpul globular și fundul inelar. Vasul are o singură toartă cu secțiune
ovală plată, fiind prinsă de corp sub buză și deasupra diametrului maxim. ovală plată, fiind prinsă de corp sub buză și deasupra diametrului
Pasta ceramică din care a fost confecționat urciorul este de origine locală, maxim. Pasta ceramică din care a fost confecționat urciorul este de
fină și foarte bine arsă, de culoare cenușie. Vasul se păstrează într-o stare origine locală, fină și foarte bine arsă, de culoare brun-cenușie. Vasul se
de conservare foarte bună, fiind complet. păstrează într-o stare de conservare foarte bună, fiind complet.

Bibliografie: Inedit Bibliografie: Inedit.


ME ME

101. Jug
102. Jug
Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G58 Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G58
2nd – 3rd c. AD 2nd – 3rd c. AD
Ceramic; wheel-made; H: 12.7cm, RD: 3cm, BD: 4cm Ceramic; wheel-made; H: 14.7cm, RD: 3cm, BD: 5.1cm
MCDR, inv. no. 36833 MCDR, inv. no. 36832

The jug has a triangular rim, a narrow, cylindrical neck, a globular body and The jug has a triangular rim, a narrow, cylindrical neck, a globular body
a ring-shaped base. The vessel has one handle with a flat oval cross-section, and a ring-shaped base. The vessel has one handle with a flat oval cross-
which is attached to the body under the rim and above the maximum diameter. section, which is attached to the body under the rim and above the maximum
The local ceramic fabric is fine and very well fired, having a grey colour. The diameter.
vessel is very well preserved, being complete. The local ceramic fabric is fine and very well fired, having a brownish-grey
colour. The vessel is very well preserved, being complete.
Bibliography: Unpublished.
ME Bibliography: Unpublished
ME

122
catalog_macheta_25 iulie.indd 122 7/26/2017 1:28:27 PM
103. Urcior 104. Urcior
Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G89. Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G89.
Secolele II-III p. Chr. Secolele II-III p. Chr.
Ceramică; produs la roata olarului; Ceramică; produs la roata olarului; H: 12,7 cm, Db: 4,3 cm, Df:
H: 11,3 cm, Db: 3,4 cm, Df: 3,7 cm 3,4 cm
MCDR, nr. inv. 36836 MCDR, nr. inv. 36839

Urciorul are buza rotunjită și îngroșată, teșită orizontal, gâtul Urciorul are buza rotunjită și de formă trilobată, gâtul scurt, corpul
relativ îngust, corpul globular cu o canelură incizată sub diametrul piriform cu diametrul maxim în jumătatea inferioară și fundul
maxim și fundul inelar. Vasul are o singură toartă cu secțiune ovală îngust, inelar. Vasul are o singură toartă cu secțiune rotundă,
plată, fiind prinsă de corp sub buză și deasupra diametrului maxim. fiind prinsă de corp pe gât și deasupra diametrului maxim. Pasta
Pasta ceramică din care a fost confecționat urciorul este de origine ceramică din care a fost confecționat urciorul este de origine locală,
locală, relativ grosieră și foarte bine arsă, de culoare cenușie. relativ grosieră și foarte bine arsă, de culoare cenușie-brună. Vasul
Vasul se păstrează într-o stare de conservare foarte bună, fiind se păstrează într-o stare de conservare foarte bună, fiind complet.
complet.
Bibliografie: Inedit.
Bibliografie: Inedit. ME
ME

103. Jug 104. Pitcher


Sarmizegetusa, eastern cemetery, grave G89 Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G89
2nd – 3rd c. AD. 2nd – 3rd c. AD.
Ceramic; wheel-made; Ceramic; wheel-made;
H: 11.3cm, RD: 3.4cm, BD: 3.7cm H: 12.7cm, RD: 4.3cm, BD: 3.4cm
MCDR, no. inv. 36836 MCDR, no. inv. 36839

The jug as a thick rounded rim, horizontally flattened, a relatively short The pitcher has a rounded trefoil-shaped rim, a short neck, a pear-
neck, a globular body with an incised groove under the maximum shaped body with the maximum diameter on the lower half and a
diameter and a ring-shaped base. The vessel has one handle with a flat narrow, ring-shaped base. The vessel has one handle with a round
oval cross-section, which is attached to the body under the rim and cross-section, which is attached to the body on the neck and above the
above the maximum diameter. The local ceramic fabric is relatively maximum diameter. The local ceramic fabric is relatively coarse and well
coarse and well fired, having a grey colour. The vessel is very well fired, having a greyish-brown colour. The vessel is very well preserved,
preserved, being complete. being complete.

Bibliography: Unpublished. Bibliography: Unpublished.


ME ME

123
catalog_macheta_25 iulie.indd 123 7/26/2017 1:28:28 PM
105. Urcior 106. Urcior 107. Urcior
Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul M8 Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul M8 Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul M8
(2008) (2008) (2008)
Secolele II-III p. Chr. Secolele II-III p. Chr. Secolele II-III p. Chr.
Ceramică; produs la roata olarului; Ceramică; produs la roata olarului; Ceramică; produs la roata olarului;
H: 12,8 cm, Dg: 4,9 cm, Db: 4,3 cm H: 12,3 cm, Dg: 4,9 cm, Db: 4,2 cm H: 13,5 cm, Dg: 4,5 cm, Db: 3,1 cm
MCDR, nr. inv. 901 MCDR, nr. inv. 980 MCDR, nr. inv. 930

Urciorul are buza rotunjită și de formă trilobată, Urciorul are buza rotunjită și de formă trilobată, Urciorul are buza rotunjită și de formă trilobată,
gâtul scurt, corpul piriform cu diametrul maxim gâtul scurt, corpul piriform cu diametrul maxim gâtul scurt, corpul piriform cu diametrul maxim
în jumătatea inferioară și fundul inelar. Vasul are în jumătatea inferioară și fundul inelar. Vasul are în jumătatea inferioară și fundul inelar. Vasul are
o singură toartă cu secțiune ovală, fiind prinsă de o singură toartă cu secțiune ovală, fiind prinsă de o singură toartă cu secțiune ovală, fiind prinsă de
corp sub buză și deasupra diametrului maxim. corp sub buză și deasupra diametrului maxim. corp sub buză și deasupra diametrului maxim.
Pasta ceramică din care a fost confecționat Pasta ceramică din care a fost confecționat Pasta ceramică din care a fost confecționat
urciorul este de origine locală, semifină și foarte urciorul este de origine locală, semifină și foarte urciorul este de origine locală, semifină și foarte
bine arsă, de culoare cenușie. Vasul se păstrează bine arsă, de culoare cenușie. Vasul se păstrează bine arsă, de culoare neagră.
într-o stare de conservare foarte bună, fiind într-o stare de conservare foarte bună, fiind Vasul se păstrează într-o stare de conservare
complet. complet. foarte bună, fiind complet.

Bibliografie: Inedit. Bibliografie: Inedit. Bibliografie: Inedit.


ME ME ME

105. Pitcher 106. Pitcher 107. Pitcher


Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave M8 (2008) Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave M8 (2008) Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave M8 (2008)
2nd – 3rd c. AD 2nd – 3rd c. AD 2nd – 3rd c. AD
Ceramic; wheel-made; Ceramic; wheel-made; Ceramic; wheel-made;
H: 12.8cm, RD: 4.9cm, BD: 4.3cm H: 12.3cm, Dr: 4.9cm, Db: 4.2cm H: 13.6cm, RD: 4.5cm, BD: 3.1cm
MCDR, inv. no. 901 MCDR, inv. no. 980 MCDR, inv. no. 930

The pitcher has a rounded trefoil-shaped rim, a The pitcher has a rounded trefoil-shaped rim, a The pitcher has a rounded trefoil-shaped rim, a
short neck, a pear-shaped body with the maximum short neck, a pear-shaped body with the maximum short neck, a pear-shaped body with the maximum
diameter on the lower half and a ring-shaped base. diameter on the lower half and a ring-shaped base. diameter on the lower half and a ring-shaped base.
Traces of a probably accidental “twisting” that The vessel has one handle with an oval cross-section, The vessel has one handle with an oval cross-
happened before firing can be seen on the neck. The which is attached to the body under the rim and section, which is attached to the body under the
vessel has one handle with an oval cross-section, above the maximum diameter. The local ceramic rim and above the maximum diameter. The local
which is attached to the body under the rim and fabric is semi-fine and very well fired, having a ceramic fabric is fine and very well fired, having a
above the maximum diameter. The local ceramic grey colour. The vessel is very well preserved, being black colour. The vessel is very well preserved, being
fabric is semi-fine and very well fired, having a complete. complete.
grey colour. The vessel is very well preserved, being
complete. Bibliography: Unpublished. Bibliography: Unpublished.
ME ME
Bibliography: Unpublished.
ME

124
catalog_macheta_25 iulie.indd 124 7/26/2017 1:28:30 PM
108. Lampă din lut ars (monolychnis) 110. Pahar
Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G72 Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G72
Secolul II p. Chr. Secolul II p. Chr.
Ceramică; turnare în tipar; Ceramică; produs la roata olarului;
H: 3,2 cm, L: 9,7 cm, l: 6,5 cm H: 8 cm, Dg: 6 cm, Db: 3,2 cm
MCDR, nr. inv. 36829 MCDR, nr. inv. 36831

Opaiţul, de tip Loeschcke X, are corpul circular și ciocul alungit. Paharul, imitație fidelă a unei forme ceramice nord-italice cu pereți
Discul plat, cu orificiul de alimentare descentrat, este mărginit subțiri, are buza rotunjită și ușor evazată, corpul ovoidal cu diame-
de o bordură înaltă care se continuă de-a lungul ciocului și în trul maxim în jumătatea superioară și fundul îngust, plat.
jurul orificiului fitilului. Pe umăr se află trei butoni rectangulari Pasta ceramică din care a fost confecționat paharul este de origine
neperforați, dispuși simetric în jurul discului. Corpul opaițului este locală, fină și foarte bine arsă, de culoare cenușie la exterior și brună
adâncit, iar fundul este plat, fiind demarcat de un cerc dublu incizat. la interior.
Opaițul poartă pe fund ștampila VRSIO, sub care se află un punct, Vasul se păstrează într-o stare de conservare foarte bună, fiind
ambele fiind în relief. Ciocul poartă urme de ardere secundară în complet.
jurul orificiului fitilului.
Pasta ceramică din care a fost confecționat este de origine locală, Bibliografie: Inedit.
fină și bine arsă, de culoare portocalie și cu urme de angobă roșie. ME
Opaițul se păstrează într-o stare de conservare foarte bună, fiind
complet.

Bibliografie: Inedit.
ME

108. Ceramic oil lamp (monolychnis lamp) 110. Beaker


Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G72 Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G72
2nd c. A.D. 2nd c. AD.
Ceramic; mould-made; H: 3.2cm, L: 9.7cm, W: 6.5cm Ceramic; wheel-made;
MCDR, inv. no. 36829 H: 8cm, RD: 6cm, BD: 3.2cm
MCDR, inv. no. 36831
The lamp belonging to the Loeschcke X type has a circular body and
an elongated nozzle. The flat disk, having a non-centred filling hole, is The beaker, closely imitating a northern Italic thin-walled ceramic form,
surrounded by a high rim which goes along the nozzle and around the has a rounded and slightly reverted rim, an ovoid body with the maxi-
wick hole. Three rectangular, un-perforated knobs are symmetrically pla- mum diameter located on the upper half and a narrow, flat base. The local
ced around the disk. The lamp’s body is deep and the base is flat and ceramic fabric is fine and very well fired, having a grey colour on the
marked by a double incised circle. The lamp’s base bears the stamp VR- outside and a brown one on the inside. The vessel is very well preserved,
SIO, with a dot below it, both being rendered in relief. The nozzle shows being complete.
traces of secondary burning around the wick hole. The ceramic fabric of
local origin is fine and well fired, having an orange colour with traces of Bibliography: Unpublished.
red slip. The lamp is well preserved, being complete. ME

Bibliography: Unpublished.
ME

125
catalog_macheta_25 iulie.indd 125 7/26/2017 1:28:31 PM
109. Opaiț 111. Pahar
Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G72. Sarmizegetusa, necropola estică, mormântul G72.
Secolul II p. Chr. Secolul II p. Chr.
Ceramică; turnare în tipar; Ceramică; produs la roata olarului;
H: 3,5 cm, L: 9,4 cm, l: 6,6 cm H: 7,8 cm, Dg: 6,1 cm, Db: 2,8 cm
MCDR, nr. inv. 36826 MCDR, nr. inv. 36827

Opaiţul, de tip Loeschcke X, are corpul circular și ciocul alungit. Paharul, imitație fidelă a unei forme ceramice nord-italice cu pereți
Discul plat, decupat intenționat cu un instrument ascuțit, este subțiri, are buza rotunjită și ușor evazată, corpul ovoidal cu diametrul
mărginit de o bordură aplatizată care se continuă de-a lungul ciocului maxim în jumătatea superioară și fundul îngust, plat.
și în jurul orificiului fitilului. Pe umăr se află trei butoni rectangulari Pasta ceramică din care a fost confecționat paharul este de origine
neperforați, de asemenea aplatizați, dispuși simetric în jurul discului. locală, fină și foarte bine arsă, de culoare neuniformă de la cenușie la
Pe cioc, între disc și orificiul fitilului se află un orificiu mic de aeraj. brună la exterior și brună la interior.
Corpul opaițului este adâncit, iar fundul este plat, fiind demarcat de un Vasul se păstrează într-o stare de conservare relativ bună, lipsind
cerc dublu incizat. Opaițul poartă pe fund o ștampilă ilizibilă în relief. doar o parte din buză.
Ciocul poartă urme de ardere secundară în jurul orificiului fitilului.
Pasta ceramică din care a fost confecționat estede origine locală, fină și Bibliografie: Inedit.
bine arsă, de culoare brun-gălbuie și cu angobă brună, parțial exfoliată. ME
Opaițul se păstrează într-o stare de conservare foarte bună, fiind
complet.

Bibliografie: Inedit.
ME

109. Ceramic oil lamp (monolychnis) 111. Beaker


Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G72 Sarmizegetusa, eastern necropolis, grave G72
2nd c. AD. 2nd c. AD.
Ceramic; mould-made; Ceramic; wheel-made;
H: 3.5cm, L: 9.4cm, W: 6.6cm H: 7.8cm, RD: 6.1cm, BD: 2.8cm
MCDR, inv. no. 36826 MCDR, no. inv. 36827

The lamp belonging to the Loeschcke X type has a circular body and an The beaker, closely imitating a northern Italic thin-walled ceramic form,
elongated nozzle. The flat disk, which was intentionally cut with a sharp tool, has a rounded and slightly reverted rim, an ovoid body with the maximum
is surrounded by a flattened rim which goes along the nozzle and around the diameter located on the upper half and a narrow, flat base. The local ce-
wick hole. Three rectangular, un-perforated knobs, which are also flattened, ramic fabric is fine and very well fired, having a grey colour mottled with
are symmetrically placed around the discus. One small air-hole is located on brown on the outside and a brown one on the inside. The vessel is quite
the nozzle between the disk and the wick hole. The lamp’s body is deep and well preserved, as only some of the rim is missing.
the base is flat and marked by a double incised circle. The lamp’s base bears
an illegible stamp rendered in relief. The nozzle shows traces of secondary Bibliography: Unpublished.
burning around the wick hole. The ceramic fabric of local origin is fine and ME
well fired, having a yellowish-brown colour with a partially exfoliated brown
slip. The lamp is well preserved, being complete.

Bibliography: Unpublished.
ME

126
catalog_macheta_25 iulie.indd 126 7/26/2017 1:28:32 PM
112. Mithras Tauroctonus 112. Mithras Tauroctonus
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Cr. 2nd - 3rd c. A.D.
Marmură; Sculptare; L: 78 cm, l: 8,80 cm, H: 46 cm. Marble, carving; L: 78cm, T: 8.8cm, H: 46cm
MCDR; nr. inv. 238 MCDR; inv. no. 238

The relief plate depicts in the central scene the god Mithras Tauroctonus,
Placa votivă ajurată redă în partea centrală pe Mithras tauroctonus, having on both sides the two usual acolytes, in the composition field also
având de-o parte şi de cealaltă pe cei doi acoliţi, în câmpul compoziţional appeared Mithras petrogenitus and Mithras taurophorus. The artefact was
apărând şi Mithras petrogenitus şi Mithras taurophorus. discovered in 1882, inside the Mithraeum at Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
În scena centrală, Mithras, întors cu torsul spre privitor, este aşezat pe in a central area where most of the fragments of votive reliefs and statuettes
spatele taurului îngenuncheat. Cu mâna stângă ţine animalul de nas, iar were found.
cu cea dreaptă înjunghie animalul în grumaz cu un pumnal. Cu piciorul In the central scene, Mithras, turned with the torso to the viewer, is seated on
drept fixează membrul posterior drept al animalului, iar cel stâng este the back of the kneeling bull. With his left hand holds the nose of the bull,
îndoit pe spatele taurului, deasupra unei centuri. Zeul este îmbrăcat în and with the right stabs the animal in the neck with a dagger. With the right
tunica scurtă peste care este aşezată mantia prinsă pe umărul drept cu o leg fixes the right rear leg of the animal, and the left one is bent on the back of
the bull, over a belt. The god is clothed in the short tunic over which he wears
fibulă mare, circulară. Pe cap poartă căciula frigiană, iar în picioare calcei.
the cloak attached to the right shoulder with a large, circular fibula. He wears
Sub taur apare scorpionul care se îndreaptă spre organele genitale, the Frigian cap on his head, and short boots on his feet.
şarpele este încolăcit pe corpul animalului, iar câinele îl muşcă de gât. În Under the bull appears the scorpion that heads to the genitals, the snake is
partea stângă, Cautopates, în poziţia tipică cu piciorul stâng încrucişat hunched on the animal’s body, and the dog bites his throat. On the left side,
peste cel drept, ţinând făclia orientată în jos, ţine coada taurului. La Cautopates, in the typical position with the left leg crossed over the right,
picioarele sale este reprezentat un leu. În spatele acolitului este redată holding the glass downwards, grabs the tail of the bull. At his feet there is a
scena în care Mithras cară în spate corpul taurului. lion. Behind the acolyte is depicted the scene where Mithras carries the carcass
În partea dreaptă, Cautes, cu piciorul drept încrucişat peste cel stâng, of the bull on his back.
ţine un băţ în mâna stângă, iar lângă el este sculptat un mic personaj On the right of the scene, Cautes, with his right leg crossed over the left, holds
îmbrăcat la fel ca ceilalţi doi acoliţi, în tunică scurtă, mantie şi căciulă a stick in his left hand and next to him there is a small character dressed like
the other two acolytes, in a short tunic, cloak and Frigian cap. His right hand
frigiană. Mâna sa dreaptă atinge umărul stâng. Deasupra acestor două
touches his left shoulder. Above these two characters appears the scene of the
personaje apare scena naşterii zeului din piatră, din care se mai poate birth of the god, from a rock from which it can be observed only the lower part
observa în prezent partea inferioară – stânca şi fesele, pe partea dorsală of the rock and a small part of the god’s body.
a reliefului. The characters are subjected to stereotyping both in the rendering of the facial
Personajele sunt supuse stereotipiei atât în redarea trăsăturilor feţei, cât features and in the manner in which the characters are dressed in frills, cloaks
şi a manierei în care sunt îmbrăcate, în tunici scurte, mantii şi căciuli and short tunics. The garments make rigid folds and the overall pattern is fairly
frigiene. Veşmintele fac falduri rigide iar modelajul, per ansamblu, este mediocre.
destul de mediocru.
Bibliography: Kiraly 1886, 39, no. 112, pl. XIV; Vermaseren 1960, 309, no. 2063, fig. 550;
Bibliografie: Kiraly 1886, 39, nr. 112, pl. XIV; Vermaseren 1960, 309, nr. 2063, fig. 550; Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 105, no. 174, pl. XXXV.
OCT
Alicu, Pop, Wollmann, 1979, 105, nr. 174, pl. XXXV.
OCT

127
catalog_macheta_25 iulie.indd 127 7/26/2017 1:28:35 PM
113. Mithras Petrogenitus
Sarmizegetusa
Secolele II-III p. Chr.
Marmură; sculptare; H: 67 cm
MCDR; nr. inv. 15918

Piesa a fost descoperită în anul 1882, la Ulpia Traiana


Sarmizegetusa, în interiorul mithraeum-ului cercetat aici, într-o
zonă centrală în care au apărut majoritatea fragmentelor de
reliefuri şi statuete votive. Mithras este redat de la jumătatea
coapselor în sus, născându-se din stâncă sculptată sub forma unor
bolovani aşezaţi unii lângă alţii pe câteva rânduri. În jurul stâncii
este încolăcit şarpele. Zeul este nud, iar pe cap poartă obişnuita
bonetă frigiană de sub care iese părul aranjat în şuviţe scurte, foarte
puţin ondulate, sugerate de linii care radiază în jurul feţei. Lipsesc
membrele superioare, însă este vădit faptul că acestea erau ridicate,
conform tipului iconografic consacrat. În ceea ce priveşte maniera
de realizare, se remarcă grija pentru respectarea proporţiilor
anatomice, a musculaturii toracelui precum şi a trăsăturilor feţei:
ochii sub arcadele proeminente, nasul cu nările uşor dilatate (astăzi
destul de deteriorat), gura plină.
Cu toate că este fragmentară şi a suferit mici restaurări (capul a
fost ataşat corpului), statueta se păstrează într-o stare bună de
conservare.

Bibliografie: Kiraly 1886, 26, nr. 80, pl. IX, 2; Vermaseren 1960, 320,
nr. 2134, fig. 579; Alicu, Pop, Wollmann 1979, 101, nr. 142, pl. XXXII;
Miclea, Florescu 1980, 67, nr. 22, fig. 22.
OCT

113. Mithras Petrogenitus


Sarmizegetusa
2nd - 3rd c. A.D.
Marble, carving; H: 67cm
MCDR; inv. no. 15918

The play was discovered in 1882 at Ulpia Traiana Sarmizegetusa, inside


the Mithraeum investigated here, in a central area where most of the
fragments of votive reliefs and statuettes. Mithras is rendered from the
middle of the thighs upward, being born from rock which is carved in
the form of boulders seated next to each other on a few rows. Around
the rock there is the snake.
The god is nude, and on his head he wears the usual Frigian cap
underneath which the hair is short, with very slightly curled lines, and
suggested by lines radiating around his face. The upper limbs are missing,
but it is obvious that they were raised, according to the consecrated
iconographic style.
As regards the way of realization, attention is paid to observing the
anatomical proportions, the chest muscles and the features of the face:
the eyes under the prominent arches, the nose with slightly dilated
nostrils (today quite damaged), and the full mouth.
Although it is fragmentary and has undergone minor restorations (the
head has been attached to the body), the statuette is kept in a good state
of preservation.

Bibliography: Kiraly 1886, 26, no. 80, pl. IX, 2; Vermaseren 1960, 320, no. 2134,
fig. 579; Alicu, Pop, Wollmann 1979, 101, no. 142, pl. XXXII; Miclea, Florescu
1980, 67, no. 22, fig. 22.
OCT

128
catalog_macheta_25 iulie.indd 128 7/26/2017 1:28:37 PM
114. Mithras sacrificând taurul
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr
Marmură, cioplire; L: 31,5 cm, l: 48 cm, G: 4 cm
MCDR – S, nr. inv. 240

Basorelief de formă dreptunghiulară ce îl înfăţişează pe Mithras


sacrificând taurul. Divinitatea este îmbrăcată în costum oriental, cu
hlamida fluturând, prinsă de umărul drept cu o fibulă. Pe cap poartă
o bonetă frigiană. Zeul ţine genunchiul stâng pe coapsa taurului, și
în mâna dreaptă are un cuţit ridicat pentru sacrificare. Sub taur se
află un şarpe, iar în faţa sa un câine. Zeitatea este flancată în colţurile
superioare de bustul Soarelui şi a Lunei, iar în partea de jos a reliefului
este flancat de cei doi dadofori. Toată scena este delimitată de un
chenar, iar în parte inferioară a basoreliefului se află inscripţia: S.
EM. CORNEL.CORNELIAN.S.XV.??

114. Mithras slaying the bull Bibliografie: Sicoe 2014, p. 60.


Sarmizegetusa IM
2nd c. A.D.
Marble, carving; L: 31,5cm, W: 48cm, G: 4cm
MCDR – S, inv. no. 240

The rectangular bas-relief depicts Mithras slaying the bull. The deity is
dressed in an oriental costume, with the hlamida waving, tied on the right
shoulder with a fibula. On the head he wears a Phrygian cap. The god holds
the left knee on the bull’s thigh and in the right hand he has a knife raised
for sacrifice. Under the bull there is a snake and in front of it a dog. The god
is flanked in the upper corners by the representations of the Sun and the
Moon, and at the bottom of the relief is flanked by the two dadophors. The
scene is framed by a border and an inscription appears in the lower part of
the bas-relief: S. EM. CORNEL.CORNELIAN.S.XV.??

Bibliography: Sicoe 2014, 60.


IM

115. Basorelief de marmură reprezentând pe Mithras sacrificând


taurul
Sarmizegetusa 115. Basorelief displaying Mithras slaying the bull
Secolul II p. Chr Sarmizegetusa
Marmură, cioplire; L: 30 cm, l: 22 cm, G: 3-4 cm 2nd c. A.D.
MCDR – S, nr. inv. 10041 Marble, carving, LA: 30cm, W: 22cm, G: 3-4cm
MCDR – S, inv. no. 10041
Basorelief este de formă rectangulară, cu partea superioară arcuită.
Acesta are trei registre. The bas-relief is of rectangular shape, with the top arched and has three
panels.
În registrul central este redat Mithras sacrificând taurul. Divinitatea
In the central panel is displayed Mithras slaying the bull. The divinity is
este îmbrăcată în costum oriental, cu hlamida fluturând, prinsă de dressed in an oriental costume, with the cape waving, tied on the right
umărul drept cu o fibulă. Pe cap poartă o bonetă specifică. Zeul ţine shoulder with a fibula. On his head carries a Phrygian cap. The god holds
genunchiul stâng pe coapsa taurului. Cu mâna stângă ţine capul the left knee on the bull’s thigh. With the left hand holding the animal’s
animalului, iar cu cea dreaptă îl înjunghie. Sub taur se află un şarpe, iar head and the right one stabbing it. Under the bull there is a snake and in
în faţa sa un câine. Zeitatea este flancată de cei doi dadofori, îmbrăcaţi front of it, a dog. The god is flanked by the two dadophors, dressed alike.
la fel. The top and bottom panels are depicting events from the mythological life
În registrele de sus şi jos apar imagini din diferite momente ale of Mithras.
cultului mithraic.
Bibliografie: Sicoe 2014, 90.
IM
Bibliografie: Sicoe 2014, p. 90.
IM

129
catalog_macheta_25 iulie.indd 129 7/26/2017 1:28:39 PM
116-117 118-119 120-121

122-123 124-125

116 -133. Depozit ritual (lămpi și vase de băut)


Sarmizegetusa (Templul zeilor Domnus și Domna)
Secolul II p. Chr.
Lut ars; la roată - vasele, modelare în tipar - lămpile
MCDR - S, nr. inv.: 33476, 33477/33464, 33465/33461-33460/33462, 33463/33487, 33488/33458, 33459/33480. 33483/33478,
33479/33454, 33455

Depozit ritual format din 9 perechi de artefacte (lampă și vas mic de băut), depus la intrarea în templul zeilor Domnus și Domna.
Lămpile de lut ars sunt lămpi-medalion, de tipul VIII Loeschcke și in mare parte sunt întregi. Ansa este discoidală plină, iar decorul
variază de la rozete la acvile. Din unele dintre vasele de băut s-au păstrat doar părți, iar altele au putut fi refăcute parțial. Din părțile
păstrate se poate observa că avem pahare cu o toartă, cu fund inelar și pereți subțiri cu înălțimea de 9-11 cm și diametrul de cca.10
cm. Pasta fină de culoare ce variază între oranj cărămiziu și ocru brun, prezintă urme de ardere secundară.

Bibliografie: Fiedler, Höpken 2004, 327-341; Fiedler, Höpken 2005, 317-320; Isac, Roman 2006, 54, nr. 82; Fiedler, Höpken 2008, 199- 214,
Abb. 9, 12 a, b.
C-A R

130
catalog_macheta_25 iulie.indd 130 7/26/2017 1:28:45 PM
126, 127 128, 129

130, 131 132, 133

116 - 133. Ritual deposit (oil lamps and cups)


Sarmizegetusa, Temple of Domnus și Domna
2nd c. A.D.
Burned clay; wheel/mould;
MCDR - S, inv no. 33476, 33477/33464, 33465/33461-33460/33462, 33463/33487, 33488/33458, 33459/33480. 33483/33478, 33479/33454,
33455

Ritual deposit consisting of 9 pairs of artefacts (lamp and small pot of drinking), deposited at the entrance of the temple of the gods Domnus
and Domna. Burned clay lamps are medallion lamps, type VIII Loeschcke, and are mostly whole. The ansa is a whole disk, and the decor varies
from rosettes to eagles. Only some parts were kept from some of the pots and some could be partially restored. From the preserved parts we can
see that we have glasses with a ring, with an annular bottom and thin walls with a height of 9-11 cm and a diameter of about 10 cm. The fine
colour paste, which varies between brick and brown ochre, has secondary burning traces.

Bibliography: Fiedler, Höpken 2004, 327-341; Fiedler, Höpken 2005, 317-320; Isac, Roman 2006, 54, nr. 82; Fiedler, Höpken 2008, 199- 214, Abb. 9, 12 a, b..
C-AR

131
catalog_macheta_25 iulie.indd 131 7/26/2017 1:28:50 PM
134. Inscripție votivă dedicată zeilor Domnus și Domna 134. Votive inscription dedicated to the gods Domnus and Domna
Sarmizegetusa, Templul zeilor Domnus și Domna Sarmizegetusa, Temple of Domnus and Domna
Secolul II p. Chr. 2nd c. A.D.
Marmură, sculptare; H: 38 cm Marble, carving; H: 38cm
MCDR – S, inv. nr. 36450 MCDR – S, inv. no. 36450

Inscripția a fost descoperită în cursul cercetărilor arheologice din anii The inscription was discovered during the archaeological researches of
2004-2007, într-un mic sanctuar adosat zidului de incintă (temenos) al 2004-2007, in a small sanctuary built close to enclosure wall of the sacred
zonei sacre, în vecinătatea estică a Templului lui Liber Pater. Templul area, in the eastern vicinity of Liberty Pater Temple. The temple was
a fost dedicat unui cuplu de divinități de origine celtică de către Caius dedicated to a couple of Celtic deities by Caius Postumius Pansa, a former
Postumius Pansa, fost centurion în Legiunea III Italica. Construcția centurion in Legion III Italica. The construction of the cult edifice was
made after the Marcomanic wars, with the reconstruction of the buildings
edificiului de cult a fost realizată după războaiele marcomanice, odată affected by the attacks of 170 AD.
cu refacerea construcțiilor afectate de atacurile din anul 170 p. Chr. Dis Maiorib(us)
Dis Maiorib(us) Dom(i)no et
Dom(i)no et Dom(i)nae
Dom(i)nae C(aius) Post(umius) Pansa |(centurio)
C(aius) Post(umius) Pansa |(centurio) leg(ionis) III Italic(ae) v(otum) s(olvit)
leg(ionis) III Italic(ae) v(otum) s(olvit) Translation: To the High Gods, Domnus and Domna, Caius Postumius
Traducere: Zeilor Preamăriți, Domnus și Doma, Caius Postumius Pansa, a centurion in the Legion III Italica, accomplished his oath.
Pansa, centurion în legiunea III Italica, și-a îndeplinit jurământul
Bibliography: Fiedler, Höpken 2007, 445–446; Fiedler, Höpken 2010, 327-341.

Bibliografie: Fiedler, Höpken 2007, 445–446; Fiedler, Höpken 2010, 327-341

132
catalog_macheta_25 iulie.indd 132 7/26/2017 1:28:52 PM
135. Altar votiv, reprezentând-o pe zeița Nemesis Regina
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Marmură; H: 88 cm; l: 46 cm; G: 28–38 cm
MNIR, nr. inv. 38931

Altar de formă paralelipipedică cu partea superioară în formă de capitel


(45 × 30 cm) și bază de formă trapezoidală (39 × 52 cm). Suprafața
superioară și suprafața bazei sunt prelucrate grosier, iar laturile sunt
finisate, fiind redate decorul și profilaturile, atât în partea superioară,
cât și în cea inferioară. Fața expusă a capitelului: pe o cornișă este redat
un pseudo-fronton triunghiular cu palmete laterale, centrul acestuia
fiind decorat cu motive vegetale? (spart pe centru). Pe laterale, în
partea superioară, pe câte o cornișă este redat câte un pseudo-fronton
triunghiular cu palmete laterale și cu timpanul decorat cu motive
vegetale. O profilatură desparte câmpul inscripției în limba latină:
Deae Nemesi
Regin(ae)
Cornelius Cornelianus
defens(or) lecticar(iorum)
5 et Iulia Bessa
co(n)iux eius
ex voto posuer(unt).
„Zeiţei Nemesis Regina, Cornelius Cornelianus, apărător (patron) al
lecticarilor și Iulia Bessa, soția lui, din făgăduință au pus acest prinos.”
Baza este redată prin cinci profilaturi.

Bibliografie: IDR III/2, nr. 314; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan, 2015, p.


95, nr. 81.
AB

135. Votive altar representing the goddess Nemesis Regina


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Marble, carving; H: 88cm; l: 46cm; G: 28–38cm
MNIR inv. no. 38931

Shaped parallelepiped altar with capital-shaped top (45 × 30 cm) and


trapezoidal base (39 × 52 cm). The top surface and the base surface are
roughly processed and the sides are finished, with the decoration and
the profiles on both the top and the bottom. The exposed face of the
capital: on a cornice is a triangular pseudo-fronton with side palmete,
the centre of which is decorated with vegetal motifs? (broken in the
centre). On the side, in the upper part, on a cornice there is a trian-
gular pseudo-fronton with lateral palmete and the timpan decorated
with vegetal motifs. A profile divides the field of the Latin inscription:
Deae Nemesi
Regin(ae)
Cornelius Cornelianus
defens(or) lecticar(iorum)
5 et Iulia Bessa
co(n)iux eius
ex voto posuer(unt).

„The goddess Nemesis the Queen, Cornelius Cornelianus, the patron


of the lecticari and Iulia Bessa, his wife”
The base is played through five profiles.

Bibliography: IDR III/2, no. 314; Bâltâc, Știrbulescu, Ștefan, 2015, 95, no. 81.
AB

133
catalog_macheta_25 iulie.indd 133 7/26/2017 1:28:53 PM
136. Statuetă reprezentând o menadă 136. Statuette representing a Maenad
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
Secolele II – III p. Chr. 2nd – 3rd c. A.D.
Bronz, turnare; L: 27 cm, l: 3-5 cm Bronze; casting; L: 27cm, W: 3-5cm
MCDR, nr. inv. 30119 MCDR, inv. no. 30119

Statueta reprezintă o femeie aşezată. Aceasta poartă o mantie The statuette represents a seated woman. It bears a cloak covering
care acoperă partea inferioară a corpului. O parte a corpului the lower part of her body. A part of the body is nude. It was
este nudă. A fost descoperită în anul 1995 la aproximativ 100 discovered in 1995 at about 100 meters east of the walls of the
ancient city. The figurine may have been attached to a piece of
metri Est de zidurile oraşului antic. Figurina a fost probabil
furniture.
ataşată unei piese de mobilier.
Bibliography: Diaconescu 1998, 77-86; Diaconescu 2013, 118-129.
Bibliografie: Diaconescu 1998, 77-86; Diaconescu 2013, 118-129 OȚ

134
catalog_macheta_25 iulie.indd 134 7/26/2017 1:28:55 PM
137. Relief votiv ajurat cu reprezentarea lui Nemesis
Sarmizegetusa, Templul lui Nemesis
Secolul II p. Chr.
Marmură; sculptare; L: 20 cm, H: 30 cm
MCDR; nr. inv. 363

Relieful traforat o redă pe Nemesis îmbrăcată în chiton


lung și himation, încadrată de un grifon cu capul întors spre
zeiță și o roată. Piesa este fragmentară, divinității îi lipsește
capul și mâna dreaptă. Pe soclu apare următorul text:
Deae Nem(esi) Reginae/Caec(ilius) Antoninus ex
v(oto) p(osuit).
Traducere: Zeiței Nemesis Regina/Caec(ilius) Antoninus a
îndeplinit promisiunea.

Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 90, nr. 99, pl. XXII
OCT

137. Votive relief with the representation of Nemesis


Sarmizegetusa, Temple of Nemesis
2nd c. A.D.
Marble, carving; L: 20 cm, H: 30 cm
MCDR; inv. no. 363

The relief renders Nemesis dressed in long chiton and


himation framed by a griffin with his head turned toward the
goddess and a wheel. The piece is fragmentary: the divinity is
lacking its head and right hand. The following text appears
on the socket:
Deae Nem(esi) Reginae/Caec(ilius) Antoninus ex v(oto)
p(osuit).
Translation: to the goddess Nemesis Regina/ Caec(ilius)
Antoniuns accomplished his promise

Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 90, no. 99, pl. XXII.
OCT

135
catalog_macheta_25 iulie.indd 135 7/26/2017 1:28:56 PM
138. Fragment de statuie (mâna stângă) 138. Fragment of a statue (left hand)
Sarmizegetusa, Templul lui Nemesis Sarmizegetusa, Temple of Nemesis
Secolul II p. Chr. 2nd c. A.D:
Bronz; turnare; L: 29 cm Bronze, casting, L: 29cm
MCDR, nr. inv. 1134 MCDR, inv. no. 1134

Fragment of a statue of superhuman dimensions, from which only the


Dintr-o statuie de dimensiuni supraumane se păstrează mâna left hand with the wrist remains. The thumb and forefinger are facing
stângă cu încheietura. Degetul mare și arătătorul sunt orientate the front and the other three are brought into the palm of the hand,
în față, iar celelalte trei sunt aduse în palmă, într-un gest tipic in a typical gesture when holding an object in ones hand. Details are
atunci când ții un obiect în mână. Detaliile sunt redate cu o finețe rendered with remarkable fineness, palm muscles, cuticle nails or the
remarcabilă, musculatura palmei, unghiile cu cuticule sau aspectul general appearance of the skin with characteristic texture proving a good
general al pielii cu textura caracteristică dovedind o bună cunoaștere knowledge of the human body.
a corpului uman.
Bibliography: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 126, no. 292, pl. CXXVII; Rusu 1979,
Bibliografie: Alicu, Pop, Wollmann 1979, 126, nr. 292, pl. CXXVII; Rusu 176, no. 12; Antique Bronzes, 94, nr. 14.
OCT
1979, 176, nr. 12; Antique Bronzes, 94, nr. 14.
OCT

136
catalog_macheta_25 iulie.indd 136 7/26/2017 1:28:58 PM
139. Inscripție funerară 139. Funerary inscription
Sarmizegetusa Sarmizegetusa
A doua jumătate a secolului II – sec. III p. Chr. Second half of the 2nd c. - 3rd c. A.D.
Marmură, sculptare; L: 87 cm, La: 76 cm, G: 15 cm Marble, carving; L: 87cm, W: 76cm, T:15 cm
MNIR, nr. inv. 69519 MNIR, inv. no. 69519

Lespede funerară paralelipipedică cu inscripţie ce are baza şi spatele Parallelepiped shaped tombstone with an inscription. The monument
prelucrate grosier, iar suprafaţa superioară şi lateralele finisate. Inscripţia has the base and backs coarse finished and the upper surface and the
este mărginită de o bordură lată şi un chenar. sides polished. The inscription is bordered by a wide frame.

D(is) M(anibus)
D(is) M(anibus) Alliano Aug(usti) n(ostri) ser(vo)
Alliano Aug(usti) n(ostri) ser(vo) vern(ae) vix(it) an(nis) VI m(ensibus) IX
vern(ae) vix(it) an(nis) VI m(ensibus) IX dieb(us) XXII
dieb(us) XXII Constantianus
Constantianus Aug(usti) lib(ertus) adiut(or) tabul(arii)
Aug(usti) lib(ertus) adiut(or) tabul(arii) pater
pater
Translation: „To the Mani gods. Allianus, the slave of our Augustus,
Traducere: „Zeilor Mani. Lui Allianus, sclav al Augustului nostru, born in the imperial palace in Rome, lived 6 years, 9 months, 22
days, Constatianus, libert of the emperor, adiutor tabularii (aid of
verna (născut în palatul imperial la Roma), a trăit ani 6, luni 9, zile 22, the head of the Chancellery of the provincial financial prosecutor of
Constatianus, libert al împăratului, adiutor tabularii (ajutor al şefului province Dacia Apulensis) His father (he puts his epitaph)"
cancelariei procuratorului financiar al provinciei Dacia Apulensisi), tatăl
(lui i-a pus epitaful)” Bibliography: IDR III 2, 373.
AB
Bibliografie: IDR III 2, 373
AB

137
catalog_macheta_25 iulie.indd 137 7/26/2017 1:28:58 PM
140. Inscripție onorifică 140. Honorary inscription
Sarmizegetusa, Forum novum – curtea forului Sarmizegetusa, Forum novum – the court-yard of the Forum
Sfârșitul secolului II p. Chr end of the 2nd c. A.D.
Marmură; sculptare; H: 100 cm, L: 84 cm Marble, carving; H: 100cm, L: 84cm
MNIR, nr. inv. 39025 MNIR, inv. no. 39025

Placă de marmură de formă paralelipipedică cu inscripţie. Suprafaţa The object is a marble plate of parallelepiped shape with an inscription.
superioară este prelucrată cu antyrosis, laturile finisate, iar baza The upper surface is processed with antyrosis, the sides are finished and
grosieră. Inscripţia este delimitată de un chenar dublu profilat. the base is coarse. The inscription is bounded by a double-profile border.

C(aio) Arrio
C(aio) Arrio Antonino fil(io)
Antonino fil(io) C(ai) Arri Anto
C(ai) Arri Anto nini leg(ati) Augus(ti)
nini leg(ati) Augus(ti) pr(o) pr(aetore)
pr(o) pr(aetore) col(onia) Ulp(ia) Traia(na)
col(onia) Ulp(ia) Traia(na) Aug(usta) Dac(ica) Sarm(izegetusa)
Aug(usta) Dac(ica) Sarm(izegetusa)
Translation: “To Caius Arrius Antoninus, son of Caius Arrius Antoninus,
Traducere: „Lui Caius Arrius Antoninus, fiul lui Caius Arrius governor. [Monument dedicated by] Colonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa “
Antoninus, guvernator. [Monument dedicate de] Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa” Bibliography: IDR III 2, 86.
AB
Bibliografie: IDR III 2, 86
AB

138
catalog_macheta_25 iulie.indd 138 7/26/2017 1:28:59 PM
141. Stelă funerară
Sarmizegetusa
Secolul II p. Chr.
Marmură; cioplire; l: 86,5 cm, H: 250 cm, G: 17 cm
MNIR, nr. inv. 38938

Stelă funerară de formă paralelipipedică cu inscripţie şi „tenon”.


Are trei registre, în primul, cel superior, apare un pseudo-fronton cu
latura orizontală întreruptă de o coroană de frunze care înconjoară
o rozetă-floare. Aceasta este flancată de doi grifoni ce ţin sub labele
anterioare câte o roată. Imediat sub apar gravate literele D(is)
M(anibus) (Zeilor Mani).
În cel de al doilea registru,mărginită de un chenar dublu profilat
apare inscripţia în latină iar în ultimul registru apar doi cocori, cel
din stânga vânând o şopârlă.

Inscripţia:
L(ucio) Cassio
Marcioni
Aug(ustali) col(oniae)
Vix(it) an(nos) LXX et
Cassiae Cassianae
Vix(it) an(nos) XVIIII
Cassia Rufina
Coniugi et filiae
piissimis

Bibliografie: IDR II/2 nr. 398, Țeposu-Marinescu 1982, 110, S 33, pl. II
AB

141. Funerary stele


Sarmizegetusa
2nd c. A.D.
Marble, carving; W: 86.5cm, H: 250cm, T: 17cm
MNIR, inv. no. 38938

Parallelipipedic funerary stele with inscription and “tenon”. It has three


registers, first and top, shows a pseudo-fronton with the horizontal side
interrupted by a leaf crown that surrounds a flower-rosette. It is flanked
by two griffins that hold one wheel under the front paws. Immediately
underneath the letters D (is) M (anibus) (To the Mani Gods) appear.
In the second register, bounded by a double-profile border, the inscription
appears in Latin, and the last register shows two cranes, the one on the
left hunting a lizard.
Inscription:
L(ucio) Cassio
Marcioni
Aug(ustali) col(oniae)
Vix(it) an(nos) LXX et
Cassiae Cassianae
Vix(it) an(nos) XVIIII
Cassia Rufina
Coniugi et filiae
piissimis

Bibliography: IDR II/2 no. 398; Țeposu-Marinescu 1982, 110, S 33, pl. II.
AB

139
catalog_macheta_25 iulie.indd 139 7/26/2017 1:28:59 PM

S-ar putea să vă placă și