Sunteți pe pagina 1din 52

VUDJ.

loa
IIA VliI03
r REF J\ Ţ A

Ţmind seama de importanfa disciplinei Solfegiu, în procesul de


învăţămînt muzical, am sistematizat materialul părlii întîi, prezentat in
lucrarea de faţă, in felul următor,'
Primele solfegii, in număr de o sută, sint destinate exclusiv st.u­
diu.ui intonaliei .. partea ritmică este atinsă tdngenliai. Se studiază methi
cei mai obişnuiţi de ~, ~ şi ;, precum şi valorile de note illtregi, doimi
şi pătrimi.
Solfegiile indicate sint concepute pentru studierea intervalelor ŞI
a t.Jnalităţii de major.
In cuprinsul aceloraşi solfegii intUnim unele forme de legata, de
sincopăşi contratimp.
Incepind. cu nr. /01, solfegiile sînt destinate studierii modului
fIIU10r (Ia minor) sub diferite forme ale acestuia,' natural, armonie şi
II Jl'lI xlic, dindu-se o deosebită importanţă intervalelor mărite şi micşorate.

la TIf. 136 sini introduse valorile de uptimi, acordiridu-se


11""(it' problernelor ritmice. Nu sint neglijate nici măsurile caracteristice
Ilului muzicii vechi, ca i, ~ etc., precum şi măsurile mixte şi alternative.
serie de solfegii sint destinate studiului măsurilor ce au' ca
'e timp optimea,' ~, L ~, ~ etc, .. o altă serie urmăreşte studiul
s{Jrr·7ltcimilor.
,\'ul/f'f!iile sint notate in cheile sol şi fa, chei ce sînt mai mult
II/.·/ll,..
Cu solft'J.!illl 201 sint introduse unele greutăţi ritmice. ca sincopa
IJIl/futUllflUl. tratate special intr-o serie de solfegii.
I'rt/tfu studIUl ditliliuniinr Pxcp.Plionale este atribuit 'un capitol
U'"lru U1(Q"arNI rromatismelor sînt introduse

t(ill/) ,r 11// /IIS(

dll 111.""1 \/ 1:1 111111111 1"


unele ireuJâţi ritmice, se studiază alte tona1ităţi majore şi minore, pină
·SOLFEGII

la patru alteraţii constitutive inclusiv 1. . EXERCITII PREGĂTITOARE


De la nr. 301 solfegiile urmăresC să deprindă elevul cu intonaţiile
.
,
muzicii noastre populare şi cu caracterul modal al acesteia 2. CHEIA SOL
Alcătuind această lucrare· am urmărit, in primul rind, buna aşe­
are a materialului, căutînd in acelaşi timp a include, in numărul rela­ Ton si semiton Scara muzicală Vietor Jusceanu
tiv mic al solfegiilor, tot ce este util şi necesar educaţiei elevului care
se pregăteşte pentru cariera muzicală.
lndrumţlrea metodică ce poate fi propusă pentru reuşita a~imilare
.'. .
4; · J J~. j
. .. . .g
'~ j. ~ II
a materialului acestei lucrări este următoarea: toate solfegiile, chiar

a . . . . - .
ele care în aparenţă sînt uşoare, conţin unele greutăţi şi fac parte
integrantă din preglltirea dezooltării auzului şi deprinderii ritmice.. de '-' .
~~-~J'~J~.

.... .. .
aceea şi solfegiilor uşoare trebuie să li se acorde o atenţie deosebită. b .. ..
J:le trebuie înoăţate cu grijâ, respectind justa intonaţie şi ritmul. Solfe­ ~ . ~'I - ,. ~~
Rtile mai grele pot fi şi memortzate, in sensul intonării lor cu numirea
Tlotelor. Ţinind seamă de cele spuse, materialul bogat ce este inclus în
W F ~J ti • .rrr ~ţ4
fl/unărul relativ mic de solfegii poate fi asimilat de elev şi acest studiu ('

lioate da o adevdrată bază dezvoltării auzului.


Paralel cu studiul solfegiilor, elevul ,trebuie să studieze teoria
III/uieii, dictatul muzicaL şi să se ocupe de dezvoltarea .auzului prin
tliferite exerciţii orale, melodice şi ritmice.
Cintind un solfegiu,. elevul trebuie mai întîi să-şi imagineze sunetul
'/' urmează să fie intonat şi apoi să-I intoneze.
Acest sistem este absoLut necesar pentru formarea auzului. interior , ' , .. , , . '1:"\ .
;:1 a obişf1uinţei de a controla suneteLe emise. Pianul pofJte fi întrebuin­
lid excltlsiv ca mijloc de u.cordare în tonalitate şi corectare.
~=:J j ţff . j r Fr Fr r
v. mşCEA:-':U
SOLFEGII ÎN TONALITATEA DO MAJOR
. 2
MASURA Li

cunda more şi mică ­


~ ~~~~

I 1111111111.1\11.
,) . " ' .. , ' 1
r. 11"\
"1'1"'1 l"Ill".'~
" 4 ..111'111111
1\
"llll.. lIl11I\V
"f1\'01l1l1 \11 1-" I
vor 1\ 1111\.11
II .IU"". rA .1
\II 1""11''' 1••lo,ul
1",11111 rll,.IIOI
• ....
­
v v

. ..
v
v v

• ...
o ~ ('. ").
co
..- e. v l!. ::-.

• ~ vlb

.
v

v
..
v ..
v

• •
• ... v
"
..
-
.

...

00
­
) v

.
)

.. ...
v
.. ..

, ,

) ..

~.


• w ••

..
4ll ..
(

... ..
.'

l'

~.

(
I~

..

...

... .
....

.
...

..
..
t.
...
~c
t/l
el
.~

E=:
.. t:z:1
~N

~W
... ~~

I
t )

(
..
·1"
J •. ~ (
I .

.JI.
. . ...

..,.

...

..


. ...
~ c"., c.n
~
.... ( =
~
<
~
;-. ..
~
~ .
~
~
COt
... _.
-U)
( )
§:.
IDt
""

. •
~ ( ,
(

)
)
v
) ...

) ~

..
)

(
..
~ c:!) O) O)
~ w
~
_<.
.=
~
...
""'d
.tD

~~
..

~t
"'"
-(/1
.....
:3
.....
("a )

-lIJ
~
..., .
~
P" ~

I~

..

)
.v
..

... .. .

...
v
~

-.,-- )

_3. .....
~
c»'

." .
(

.) .)

..
..

. . .
...

. ..

. .. ..

~ .

• ..
) ..
I ­

..

( •
• .. r

(
.. .)
• ~ CI)
~ CD
i 1·
Cfl
I ~
.""CS
r ""'"
_.
.3
~

3
...,~
~

oUl
_.
8_.
~
. ~ .

...

...

t· .

• "t
--. ... ) )
- kl:­ :I
1
iî71I
... --'J"
- --
,.
--.-­ ..
..,.-" - " ~G fr ~Jj _121JrJbJj~
"-"

., 95&; ..il~ţrIJJIJJ~ ' , : '

Octava perfecta
~ .. , . , &J~~W·~IJJ~
09 îJ
=~ ' . ,
trlrţjtJIJJ~H
ţ~
t.J ' . : I

Solfegii cu întrebuinţarea tuturor inwrvalelor


~j'IJ 96!
~
r~' .. JI?F;,
~0;[48 €ffi) 4lttf42TIJ
.~ ~_~"
~.JFj?!:ri;rIJr'!JJ~
. \

~JJ ~'
,
~~
~n!rF~jj4J8ri~
I
, "

~~J_ ~; Ir ~ J It' F!'fţj FJ! tdJ


' . . I I 1 ". • l

'- I

~IJF~jJr:l~
~ ;J'~

I
98 &! r~ '- , . 1024f~·iGh
. ---~-.
' . . -

- "

, ,

•. ,~.
103·~!~

~F'r~rj

09W 1 rr ţ F~
~.. : . ~. :;Jţ!rrr
~tţl~

l
- - . . ~J

, : F JJ 1 J J JJ FI
-• FJ~~ :=
104~r~

r.l% r r d J 4+F re ~ r g1 J. j '1


1Er~

fYi ~ J ţ : I~ r J ~ r r J I e" t:1 Moderato


05

100~"1 r J ti WR-~#~j~-rJ J AA r r Wr'~­


­
4t _w
Mod.erato

SOLFEGII ÎN TONALITATEA LA MINOR


MINOR NATURAL

101.i~
5:~ l
jj 1
Mnd__ &o
MASURILE i ~ f
Moderata , . , ,
~ ,
e ~elW m
f,

tfr r r A-I
.

113 (9 i dţ; J ti 1 n. ~ f.ti J o·

~ ~ .. ~
'-i I . I - .

:o ; d ~ r ~J El " ~
.

~ 'o.';; I j aJ r J lu.'J IJ,J M u.~ţgJ


~~'~
~~qJ ~ ?J1J . '1
· Moderato , ,

t08~~r®e~IJr.r~
Cvarta marită 'şi micşorată.

[~
f . ~
~'o;@jertr~
114 ti J~. J~.J JJ " :1

MINOR ARMONIe 115


't.
.
#)'i .J ~ .. r ~-;-.e~. ..~.
1 ·
-
Li .'

OO@i~1

116 i0 i ~ J riia'.ti r r ti 1 li :1
~d'r_

L , .

Modera.to

· cunda marita '117~] J §$J J ~j iJ 1'0·8 r J ,11


~~. ,
['.:~
.

li .~§J~
,~*
. .
00 ,
8t .d ~
, I
IU li :
J r j o·

Moderato . .
" . '~-ttt
âqjJJ=ţ==e~~ e ,J 1J F'W I I
1t1 4
.
ti J 1 I C).

, ~ ' Alleg-ro moderato


L~F
,

~_l. J j I ~ J J J I,U j J il t fJ 1 ~g r J )
Cvinta şi septima micşorată.

~j Cvinta mărită
U
. 9 0~~ ~ :i:
t27't;jJ~JI ~

il

v.. ..._

1 2 0 _
.M.der~

t21~i_

128'1 J . "
~ "~..
.
'(-'
- .

t22 '1 ;:. · .. · 51


129'1_

MINOR MELODIC

t23t I , ~ IJ '~ J I I I I II
&. f J . t30~ J. ~ r = : : .0==:1
·.
Muderato , ,
.t~I~I .. ;1

J'J~ ,,:11
-o."

, 2
1\1Iegro . _... . ,

"~It Allegromoderato ­
~~I
Moderat.· - , . 1m
134'!r~h~lr~ ~ ~ ~
@ ,' S S ~~ ,
JoJ:; JJ rJ1:.s:r: ti TPţF ~ liS li;;] jjd t j H
_~-ttl
Moderato .- • .. ~
135 -~ ~wg ijij"

r I~Jr~ o

~rr
I'~ r r '~"
0_ ~4 #.J=r=t±d r I iJ, ~ J'

v ;

~ ~ ~
~~ Jjj~rr~rrlJ.!1

APLICATIUNI,LA-STUDIUL
, RITMULUI
Illtrehuinţarea optimilor şi pauzelor corespunzitoaN Mleg~ "
în măsurile li2 34 li4
i43Q
v
rLrr t l1E!ţ~

MO •. 0 fi ~~ -~~~.1l':~-~
~~~E~~5J-;":8;~ =...: ~ ~ ~ ~... ~'~
t~.J ~~~:~f~~~;f.
··-:'~Y~~~V~ ~'~_.~J1=:.: ~rJâ~~=
- =~ ~ --=-­
-

.~
v '
a>
--
(~
o

..v
v

v
v
v

v...

. ..
.~ :. ...
~. ;;

" ,"
" .. '
....
'. , .'
MOd.r..~
156'eJr~ ~=.~ "-"

.~

tr_.-.--. ·

l)t

Modera-w ~. .

rr'
' . '

i J~ j
~.J·~E~
152 '}: j

i51 ;):2 E MO:Wr".'~e'@m


3"
').~ ~
= [11 r 111 r :r ! (1 ţ cr Efer 1p#1
~ Et~m-Ef 1] I J l] plj
.~~~~ ,

~r~e'~lr§ţ~

MĂSURILE T i- ~ t Allegro moderalo . .

f~8 ~I. r r·~-


_;J~.
, o, ~~ , . t '

.~-j1;~
o
ne14J"
.
leErJ ~ I 1 Semnul leg-ato.pe jumătate. de·timp .
,,-..... ~,-

,
~o ~
., ilt " iltilt ",,.. I ilt ilt ilt"" Il
.•.
~A-!=l__
) ,
1':'\
9
I '1 ilt' ,. ~
. ~
I"~"~""~~
...---.-.. .
'._J._'~
~:
~~ ...
cJ €oi ~ ~
~ lf b!] t P J
. ..- ar 1
~ '<-~. ~_~+-
.... _ _44' §:. . -- •

-~~,~ ramţ~
@: r r P EI W ~
ff.
I i t 1
~
~m#jfJ t1 ~ ~~
. . ,~
.~~~r
fl~. . ~
.'
li
, ~ fir ro ~. ~ a
"
M~SURILE -2 S - 4 -6
8 8-88
9.12 6
8 84

Punctul de prelungire,pe jumătate de timp


Moderata

J6J'!·.~.~
Meg" . .. .

t64'R~

tm~~_·~~~

~ it - _ .. . -. . .
~'
Z:~~1ţmr1/Şl
~
~ .;.~;: -- =-j~qF
~~ . , Q'?fgl

~
., ~
_'iL.~

-_.-~~
'

. . J- Jt==H:ţ r .
. . .. .~
= . . . ' . .

g
~-_:--~ r~
(~
.(
... -....
.. ...

)
• (~
(

oS

..,

• .~


..

c;l) . ~.
~

'Q ~
-
- -
e .)
;;.. J>
,.. -) s:
.: o
=
::... O- ,.) Q..
ţ)J ~
~ ..,
C :3
,.-. ....
."tI 'C .ţ ~
o

-.il

-.II) ...
- .)
r .)
r
... I
•:~
...
.). .~
.. ~~
I -1. •
~
....ţ:j

'"lc~
::;. >:l .
~ . •• ... "tl
~ \l
. li - . . 11 2 --~r."-~l
,: ,@tiU i ' 19 EftJ
, ~gr;t=1 ~J·m
...

172

2· g
An~
175


All~
~S..
.
173 .

Moderato . ~
~~.
'1 ,
AII ('~r()u.o

ti. , a tempo
t!.
...

)
. o.
....

.... ...

CIJ
...
00
~ ...
- ~

;t>
e ~
Clq
--­..,
Q
.....
.....
o
Q
If
:::L,
Q
.,
~
....
Q

, )
]
MĂSURILE MIXTE i ~

ţJ • r r' 'll91
.,.
~ Q'
...
'P26!um:JJ
'1 'JliJJJi' 1

.
183 , :
Allegro moderato

i (2 '1) . ~I ~ ~
§ 'ţ. O tr rr'~
m~ ~. J. r M r' r r' I j: r #1 z D~ lE Jj
~.~'
. 'î~ ., Jl.t ~ CJ. r ~ ~ .'- II
~ t<'""'~' ~~' rr mee r
.
: . - i uri 7' IT lW C1 r , •
1

.'~ ~-
> '::>

. ~ fFerfl C!rJ;jr~b rr'oetJ-


,> >­
'~~
1" .....
MĂSURI ALTERNATIVE

~ ~ .11 ..· • ,i~~12-.--.- - ,


~ i # Ci I ! O a F :itd o Ci IT I
'.;Q ~
t H4
AJlegro
~ if! 2) + mor r ~ rf FII rr r m u t1 r .~ rr i@ J 1~
.~ >-...... >- .

=aC! ~. '1 uEi r ~ ~~·r·1.


,

Ee~ E6§ '~


I ~
.

eţer m~ reu r j 2 r ~ Maest.>so > -..~


't87 ,:« >-
e CI IFj ~
, Sl.

e ~
~-&

-~
~ , . 11 112' • I
"'):1 A
e
,
lI!t~~
.- E~ -& e e
­ I
A.ndantino , ' .

188~ FFfr1#r"
Moderato
'i o ' ~ J ~ J j J Li
, ~

'--- ,
e
"
li
~ f
T "i ~ \ţ.~",."
~
,

~.J J Efi o
:,
:11]
Cada
r rr fIV?' g=g=u
r;-,
i§ r----
~ ~,:-(ţ ~
. ~~ ~ ~
J 1 ~: ;FZ ~ it' U ~ t"
.
""'~"""'"
~~~ ~ ~
J]
..~
. Tlt.
, J)aca::: ail/,;'
ÎNTREBUINTAREA SAISPREZECIM lLOR
2 3 4
...
IN MASURILE . 4 4 4

• v '
?jrc: r Ci âiS; r ! Qill ~~ J~ j 6]
q . .r~
tSR1i . 1· .... Iar i·r
~ I ~ btQ-, ~

I
I
.194 ..- #~
An"anlin.
E'~~
a [:4 d ~ i~~
,~di..F~ J ! -~==4
L J!
. '"
acr .

=§. 6iij' J' I . in J wQ±+--:g; j 'j


DO ~! r (f- a ~ r CI' f=H cr ~! $ 1 . ~ . JJ~:
?~ G i~ ID. J ,I rCEi M!
_ g'l gr§; J 1'16%1 {jPJ'j f3'513
~ ft Jj J) J ):p 15 rn Fj ;J"Ift ;E;
4 5 ._
Moderato

~lJtn )!Ij5J~

195 g2 :t?J='EG IT r I 'v Ei Eil r.' I n F oI 0/


~
ţ r ~ z,:n ~Fin,
El ~ j.~.~

~ ~ J , . ~~ ~.', lJa <apa al Fi""


.• #J=I F' I F. l 1 r El r I r :'" r I ('II

~ :~.ral.
~~5-I=
'_. ~

-~~-=~~~-
=~ ,-~-e..2.f-~-;6-
. ----------~.~-
--:-~.~C~:='. ~~~ ==1= ~
=
=\~r:.N~.-.~.-~
-
-
- ~- ~ = =-. '--..-i~-"
Fi?1 t>
V '1 I~
_.
. . .~~. @ Qţ
,

Pr F J
~~_Jn'J=J1t ~ ,,'1 1 :1
Moderato

Moderato

200' 1· El! erS§f1Z]'1 m §;g ~


s P w-
~. ~ ~J ~'~'

I:SER ~S1 I§tJI


~ ~
~
9· . ,

Dr·kF·o
, .

O~
~

GfEfI JJ.j~. -di c;l


p.

~.

'~
C!~ ti
. '

~.
'
I
,~-
~ ...e::rE J J '

.
1

.~g:r1ij.n~ #; cEr I
.

:ro:v ari J J IT ~ -r o' II


~·VVF' SOLFE611 APLICATIVE LA STUDIUL SINCOPEI

Moderato ..

201 tfi J r FrI r J J .


1H8 _ffl&.~

_J$I
, \ . ,

Alleg-ro
)02~
_- --f F ~ ' --­
'): r _, U t $ m
::>
~
M.d~

206'!_ .

Allegrett. D- --- _1 P....


1)3 , Il . .. . .

~{]~
-r~-~t .
~n •
,~ . .... r' I

t~.~~
.
[!1~~~ ~
~~ ti ' . .'­

.~ ~ ~, ~ t~ '~ . , = ' ~~l''ll


;;gSjJL_
SOLFEGU APLICATIVE LA STUDIUL CONTRATIMPULUI

:\1 od erato AUegro

Ulj~fi(~
(;
~ 207 :&li 140 elE t rI i r:si
,~J}l~
~iJt ~~J~

. =tY:1
'~fl_;'=--
1'_ =~'

'ig·fjl*Eh;Jlrpr~
. '. .
'~­
. _ =oJI ~tm'rt
Modera1o
208 2! i tt V, ~ , p ,
~
~W Moderafo ,
! r-"'Ţ'"'1 ~ r-Ţ""'1,~ ~ - ~ - ' ,, '

t ,~ """"', r-j-t.,...,...., ~ r-.J1


Oll~!!tEJ'_ .~
~
."O'~ jJ~.~
P
-tA ~p î~
7P!~J],~'îO'î~'îO~
211'1_
Ailegro J 3 .

. ---­ ,
,~
3 ' ,

, ' > ,
"1 D ' D'
~!,~.Ji

- DIVIZIUNI NEREGULATE
,

f9
~;1'~,'
r _ ._
;1

_J
;1~;1,;1
~.

j
J
;1 ",

. --LJ
,

Trioletul I 3 Q

~ 'T"""""'" ~ ~
J .m; JJ',;Âl ;'IJJ';N;rn ;Jm; imn 3 3

Cvintoletnl
Maut~t'l c.u..u
r = W!
10 ~ ' ; 1 ,
=
.5

00 J Jj !'
212'1 ~r51
GrlUldios. > 1

~ p ~~
te '~
~ ~
~ ~JOF;I
s ' •.
3
:l~
:J > 5 _
:~~~.~
.~i2F~ j -~ ro ---,­ t§T?fiI'_

_~ er:M
7
v ! 1 ' ·
, S, . .

_ ~. J; I J. .~. . _
Q§W r ~ ~ r -4 r;-- 4 -"
I $ Il ; :J
,

r rI Ct Fir ~ r r I J. J,j: I r r ~
i ''-- I

t,). --- I l i

~
Sextoletul
6 6. 3. 6 ~ rr ~Ei+ffl EI FI rrz>~
r~W r~
, ,

J= Jm = J~~_=,~F:;:~J; J=n ~m m;J=JjJ~nn.l~


• l '

~27'.
2t5~~ffiilZ I i'13.
iil_ C(ţ
I
~
213=1· 4iifl i;
LarO"o
b. a w . ~ .

~ 'I
~
, J:j JJ'ln1~ ~tE
. . ' . 2 r"'T"l ., . .' . .•
~. . • ~
J f g:zaw; ~
.) ffl C-.
.. j~ ,
J J=l

11 '. ..' . 112 '. ---- 1
11

~~QQttf.K:

,
fi
.
~
'.
'·.P Gtt! I &gagp §tE! i fp gj
& ;HJ ni ;JîJJ n'l EJ1 te
4 2 4 ~ .
6 1) fi ~(j .
I
~ 'ro r '1 ;t: ~I 5~w ~m
~=im '~6
.1IL.~ J jtQ=B .~~ j t I *P4tiP t irr#r r ti lE F,PPE ~ CJ!.~
I ~F? D IEtr- 2· I F r D I ~
@ d~ ~ I
Jk-$J '$:9 fu .~ t 4
~r" ;. I
. " •

t~ #=rf.;;O ~~,. I rder I ~ ţ. bEl


()

~~~Jf5 ;J'~NHll biWgr mi


(J 6
=;. ~rp5 !"
' 2

. cvartoletul
Uuoletul si APLICATI

UNI LA STUDIUL CROMATISMELOR

r- = UJ = CI = i i i r
.'1 2 '1
Intonarea tonului
,

~ iJ -.r cip of'l! Ei CU' ~
Intonarea semitonului eroma.Lic si

220'!JP~• •
, diatonÎc

• •

Intona~ea semitonului diatonic -& m J]'I J;J~;P 31 f313 '~


~' .,
17 ~ ;~qJ ~JO;J1 I _~ , ~ S !] 11iJ j Fl@@§ ;;;J ;Q'I
&~.-
@~~Q§I

SOLFEGII ÎN TONALITATEA SOL MAJOR

Acordajul
~.
tonal ~

Intonarea. tonului si
, semitonului diatonic ~
e:
nr:IEJlJln~

~'
18~ , Moderata

., 221:r ! ~ c:r ~ ar tft1

mf .

~JJ.
"J~

.
~n'_

'~.E1~Q'1@€B

--------f .
MOd.~
lI~i_
222~1 ..
, ,
-.mf


1 r
, , f t

.~r.'~~,,=·J
, mf ' ,
SOLFEGH ÎN' TONALITATEA MI MINOR
Acordajul tonal
-~. TI,Eri'CI r I ,~ ,
~~ m
_ ~' f":',

,1\ i 1"3 rJ" I ~ • CI:: u


. ~ .....
p
Andante ....

%%3ţ*i
Aridante

n El r'~ ~

226 Ş:
'p'
ir E! l r r ~' ,r:~rLJr
! rE
:::=
:r I t r '1 ,
"fi " ,
;)f!" r E1 C f îl i W C IP.r r F fOC, I g'' îM
'" ! .. IL . . P t '

~JJ;~~.~,"

p I ,,' ~,~ ţ A..


~
p! ,.It. - . _ - '. -' - .
~ t:W E §tr~r·jl
~fj~r'.JJ1m

, J ' Allegro
:::::==- P ,

227=51
~ J

I
• ~;

~J-~jtJ-l;u--..~
~
P , fF '\ >

~
' .- ,~ '::J ' ~ . '
,3 rrrjJ],J?JIJr-'~
mf, ,~
An dante

228 ~ I
P'
r rrr r r I~
""~ ,~~~
7):' â JJ ~ r r r r r I r 'f=::ţ:::f±~i'
#.0
v- I Et:Ermrr' , '
~b.?ge
!
, . rresc.
,.it.
~_

e~
0,,
. . : .' • . . __ c'; __ . • • _
~~

.---.= P",','"
';}:. t' ~ r [ ;j J a:rl~
rit. _ . . . _ _ ~.(. _ " .. _ _, _ .. _ _ fi
'7-...-,_
:~'J
..•.
~~·-~f~ I

; '. 4
~
cresc. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" _ _ _ .
,

:&~.~.~~ II -1

::o, :> ;>


;>

Allegretto ." . . '.

233~~;pl_
~-l~
~ r r '~
&~ ~~::0â~

. Moderat..· . , ~
234.'i·.i('l~J i ~ ~
== = ~.,.

sa ;. I

t) . ' .
___;j"V . ,
.:... ~~.
SOLFEGn ÎN TONALITATEA PA MAJOR
,~ DF P F ftMb s;gCJ-f
Acordajul tonaj
t:"I
~~'~

K~:l~~
""'. ..... " ... f'

,~ . 0/1 rmJ'r1i ~ ~ Mi !!B

"~":i . ~ {~."""qJ'" .. ~"" .._,--~rţ~-J!:--~~'!:..f .' t- ~ . L '1 ±± ~ .~ ~!!;


~;k'~ "~~s=--+~T
...._ ..1= L ţ:=:-; !~- ~t±r=
U ~~~.''''.:.t'' u
.L,.-. p:

r eri
.
I

~
. 1.;. ' ..
<'j;'.~~".
l' - - •• - -

R ! ]
I J:"1'~ ". '" -•.• !
~& 1W ~ t'~y;;i ;". bţ3
. " . . Si .p. _•._ .._---. _~~
i i:; riC. - - - •• ­
P . > ,f A-p..ţA '"
empo (11 va.1se
>.
. .
E~'
j

.~ .~ • ~""r.:A
~§ rptrrJ~ FtCi! Il :;:J
b , ,a,
==1 239-52
,)
)
~~>~.>.
iP r ; r !;;C. .~R·
"
> • •
I4$
Q--...-- r. !~E aU
..'
11 '

I ~ r.~:0J F A.~
! ! Pir [~] ţr &tqE gE: ti) ti 113 J b"f@ 12;;1r I mf crese. . . . . . . . • . . .

m.f
~ !. #J I [k,ţ! ;;p:ŢF $ J ~ !Hr J H1
=~ 18 §rttlifft3
SOLFE6I1 ÎN TONALITATEA RE MINOR
!..I . -F~> P : l '
ti .--::======
Acordajul tonal /-:\
~
~~=:-#E4;j l..iid j m; !
' i

;: I

~ Il
'~I ~ 11 t ta tJ~

1 4j J 1 J.! ~ r #r' D i f17F $ t ]


-~ ,~: ~:'..
Moderato con dolore tt !!~if ... -

•• 6 ~
j ~ i ;:~ C!J@ ;~' t J.i!~
~ ti.} ~ .
ttJ t..i..-....,.-..
-.--- J
.p'
.
•.

\ Con gr~t:t~ia .

~î!~ J.:n1J liiJ.@ _~ J~


~
240 ~'; _:~rJ7
v ~rJ ~
::r ţj I ;*
:-.r. ţi
~.~
J :.~
I
~~ .
J]
~
;t=J
-'-'" sffi] fj~kT$EO; ~
.-.J

ft ~ rit, "i' a,tempo ..,.


. ~JI#CJ' r [?J STI r J ~tlJ ~
. C
~
~ti~~
~
...J ~ 231 ;Wl
.".....

+j
~~~

~
.. "'­
~. . ..r... ~"
CN'tse • . . - - • - . . . . ~. - ... ~' • .' . s. :::: ~
"'·O,t!.

~:
Allegro mode!"a.~o

~ ă (2 11) pj J Cl€f=J=kF F. iJJ J pt1


P : '
.'

El rJj
3 . , •
PP
E!3J!'. ]
.~ 1 :~.'
p
St \tifi3
.""".. :
m J' ri~ fi4 _....~
~
~

~ ~
• .
·3
~
~~~ma
?, .
)] J~ j.3#E15~

I~ qr,,.. r r1 r ;1 1. J ti iJS e§
- m.f
_. . .----
~ ......-.-- ]:) .
., ......
., -mJ J
SOLFEGH iN TONALITATEA RE MAJOR
~-=ţ t=!IC;; r r I J) J'€ihr=~
Acordaiul tona!
_.r.~. -~......
::l;.t::'tQ":"'~; J" ~
:s. ! a J~• I g1
v.
-";'.
Cun .;piriUJ
~:: .!~ -~ i - .

\~ od t-~r~l.t .}

24J

1)

Tempo giusto _, .._.

244~e g $ ! ~..

~$;~

~$I~$'~

~.era,o
~ '. -. .
'%~$'-
. -- J .
% .
p
r 11
:>
'M#·~1·~.'

(p
~

.... ..
?-,',

~l~.1 An~
245'~~ . •

~IF~
mf _ _.-' -­

,~~
= ~
~I~
..

- - .' p
~·f3Y==-~-~ .~
,,- P.t ~ mJ .
Allegro moderato ' ti·· ~.dr
#>~- .

- -f _ i~_

-
-'

P
J,.

- ,.,t.
SOLFEGD ÎN TONALITATEA SI MINOR
rnr~- ~
~~lt=Yt~
Aeordajul tonal _ _
~·#ltJ~_

~
..-...
246
. .Allt!gl·O g;iusto

250=&~ig ~
~ .
~
> .

~..

~'3i~ ~~
'#~r~Wlr[gl

. . >

,,,.~la~
7 i1r:~ 2 .
~ f ....

~·Ci~
_el , .. 7TfI'
SOLFEGII ÎN TONA.LITATEA· SI b MAJOR.

Acordajul tonal
~l ~ ~
·'1 ti l ~ttttţC rr~
...... 'L.
.
I~

';'lIeg.. ~
;pllţg
P'
!'J Py Rtf p'.~ ~
. . .

~@tEkJrOY ~
I~
r
9: i" •t E{ 5
• f' ~.

,. f~~~~=.~~·t
3
~ ~Jt~ . SOLFEGD IN TONALITATEA. SOL MINOR
~_
'~~~"~
.
U"
. .

,

AeerdaJuI tonaJ .
f• ~ i ·
~~ .
Moderato'

258~I~J~
"\f . Fine

~
- .t'

..
~& cr.-r=nfi L~'I cfE eli 813 ~~
j. 31'i1. _

.,. -/IL..... -..


-- F'
~ J W! r " r~ r r I r' t
~--..
~7
Piu m03SO
r' r '1 !
,"ne
I
~C. ~ ~,.> ~ > ­ ,
ŞtV"CC 1[~-~±I::rL'~Q1ţJJtA[i

. Fine
~ . stil'
*i'! o;±~; ; I ~er~~=
H j:;oi bfJr ,fi
, "--"......--
tt~:q~
_.­ . ~n ~ . ,. > ~ , > . .~
gzj? J EEf .~. 6:Eif!3 ~
...

2: ~ i J I : ~
~, IL~ . .. fA. ~ .'

N1F&I~r~

. ~

Da copo al Fille

SOLFEGII ÎN TONALITATEA LA MAJOR

Aeordajul tonal t:"I

~.~~ i el a I tI J) ,b.: er! ,J I


~. ~. I
261 ,~# i2 pir ţ' I rEF.
Mae.toso
SLei =-.

> > >

J. >>>~
~ J J J'I j;:l ~ r- r I Y r ~~
b~Fin.
,# ~".
.J ·u r k J ;1 I F4 r r I r CJ J;§ nil
.' .. ,'.
. - ..

_. : : - o ' :( '0; Alleq-retto )ro..,' ~ '-..


An 262 @~:' g JJ
-'.f
RLr I ~<LF ,
~ ~
6o~~~_L ~E..:~~~q

ţ
-~
~~= ~
,~
Modera.to

"63mU~ ('JWJ1?_.EI

SOLFEGD ÎN TONALiTATEA FA # MINOR


~. . I ..
11if. ~ . Aeordajul tenaJ

[~~~
4 iP

t lft
;

~~.
%66.~

. ~Y:Fi"; "11' , •

. . ~ ..r m ..

Moderato .. . ţ; • . ~ ­

6'iţJl:ll##, ~rcr~

mjP - . . ..~.

~ ~ spirit. , ' ,

ţ~U (Îl$' §$$pEEe ~'p'l


COD
AL

267~i~ .

. f - ~ '.

·~
. J.' n ~....
f .... --==

~~~>J.~
~ ~1. \ .. '
."If f -== -=.­
. Sempliee .. _. .' .

'268~

~
,
~ ~ ' ."-. t~
~~.JjIFgţcrkfF· ~

~.îPrIF1~

8 °_

0
Moderato

P

.
• I

C'N!Se• ••
'-"'"

, ...... ,,
SOLFEGn ÎN TONALITATEA MI ~ MAJOR
Acordajul tonal
4~ltlz i
,

~.

\.~.

~
r.',
~
:> Ţ- I

s~~~ ">

}~'~~"@

.~~~l.
_0.---,1m
• • __ u _ . .

~ ~y~
.) rit. _ •• '. . _ p ':b!'& n. -~ ~ ~

ii,"~'~

~~".' J · L~~
rit. . . .·I:t~~~~~
.
'. . .. ,.• •

.
.

.
!
"" - I
1
EriOrgieo_
273 :;g ~ltj) I .FfE =z L .~~
.~

....----.
~'rr'"~. r
1:
AHegro· moderato
:>~~
277
.
2: ~ll& I r~ j
f
F~~ ~
I
,

.1 .

?: ,i. (8 I Fr-r~;r
. >..-,.. :> ~.,. >~

Iri Ej' r§ j - I

M.derat. , .. . ~
r r EJ=l r tr r I ţ !~
,

278 Sl: ~&il f


77jf

.;ll ~i,. !=E=F" P ~ F ~ lE ~

~C1@jE1rr
f .
~iUM·
. .. ~
SOLFEGll ÎN TONALITA~EA DO MINOR
Acordajul tona! .
9::'
"&. p
~6 . ~ t'EU
Tempo di Marcia

279 Alf@g !=.=tEt#i t


SOLFEGII IN TONALllfATEA MI MAJOR

­ .-:-~~~'

'~'~

Acordaj ul 'tonal,
'5#~.
~
i $~,
'
'

_.
,
'§ , I

, .1 3 9 ' ' , Moderato'

fktr
, " , ;r ,

,~~P,'~
281 r~' '~"'m f ~
,", ","lf~ ~J~
, , '

e~ CC[;ţ'. ~ fi "~ =,
-
&
~ §
,

n, P' §~}'~~

, s. "
"
'/1 /1' /1.1

,3 '
:&~;, ~n=-
0),

Vivo
~
"=

'~'~-
28~?#j~:
"\f It 112' I

~'rn~~.p:~

~!~~

,~~~2.~

, t.J i ,

Tempo di Marcia

28s~r.~

~~I
~~"-,'

Lf '
"~
'
3"

~rr~~rj~
'.:J 9 ,~', 8 .

-~ . . . - 1,Î r ,~
r~
J
®~~_.'
.#j . .~ . .
.
.
.
.

-
287~!WIP,~

Andanlino con grazia . ..

P . \
.5:~ii_n,~

. . , '. 'jJ-C=. m.f ~ .


2:~_
-=m.t=. ~ ~pp ...
. Moderato .
~ ~ I J. '~~-
288-2
~;~,.
~
~~ p
. . ~
.

.
el? J~ I
1
.

.~.
.

=#~ ~,P~.p.~.

~ ~,. '~
;~~~IJ.~nn 1J.' 'Wm § l!i§g

,gfi. tl
~ ~
J. ' ,,~ ~ I J---~
b ..

'~b . .:L~ J'-"i6~


-== ~ ~
.iP

'-" -====
@~_yţ;r"1

OIJFEGIl îN TONALITATEA DO # MINOR


~
Andantino'
--­
, !S"\ -~ Jj4@
~! lu rI< -otJ~ ~. , o,

.
==
~'
'-J
rit~]t!p!a!JEft~

r I P:::::=-
I
S--
"
L
Mode •• l.
,
I_~ ~
o o

I
. . 9~9:~lz&iEJ·r~. r~~ .

;o. 1, ~ , l .§l~

-1 l
?'v R
1]
• . fi E!§
• [(q_ ' . [.tu C

'hht~~EJ-~1 Fa

ro om
Allegretto
294ff llV' tW@ Q"; 0ij Dl' ! 1

I ~~ p

7)lâf O' ~ D'~' ~


SOLFEGn ÎN TONAlllTATEA LA~ MAJOR ~ #~
~,~ F~l!D C! 3 i r=§1, ~, EfE
-- ;;-­
'i I
Acordajul ton al . . = ~p' .
&8'&'! ţi a Itra I r; (ro @ f,)'~'t ~ r W,tr=gţr P!~

'P i '.

~
'~~D:"
. .
!
E1~~=~.

"lI'..' .
Allegretto . .

295 5"~
.. .
~ ~
Q'V t. Y00Ei ~. p, , l3T
mf,)
o

"-"'" .
~
-=~Il o î ' J.-----j1ţJ:.j t=fJt, ~
t ' , o - oS
k~ . .' ~.

, .
~"'m
~'.. fi HU
':. r.;Il~ffi
p
.gl~
Ci =
SOLFEGU ÎN TONALITAT'EA, FA MINOR

Acordajul tona) .

&~!! ~rtJJ~'

~~ ;~
(j~1r ~ , ~
,1 E~ Y "!=1 j '1 Pi"e li
Q.I • ' r . . ==::li

- . . . - . ' Da capo al Pine

~lf.î~~J.'1.l:fl

ItI

_ Andant.·atrettuoso . V

'~~'='ţ y y ~~;- ~r
>, .>'~
l' .
300~ i·~ '1 il :r! ggJ
L ''f",~
~~~ ~.
.~ [~Q ,~ EYr' ~rr:1
'. V

fll/; .
Allof!;ro
m()deralO~..~.''~~._
"""'. ~m
-t',. -r=­ __ ~ ­ '1.
~ J
~"~~tl1@l

:= fi .~= .. $
'v
SOLFEGII ,~10DALE -ÎN STIL POPULAR
.~~ ­

OI

~
~.=~-~
oo. . o _.
'

o.....o
-o.
, o -il"., o
~J' -= ~'"
;i ~ ~
r:p.~
~~~f~5 '~~An~
305~f·~~~
~.
Hl=~· ~'i'1~
~~~f~
P o o -=='., o -
P fo
Lent.
.. ~
P .
. . . .~
_~ ~
.;".
1J_~'J
-== o o '. o

_
'P~ ==
~1~.0i~~·~.
P'

o~~~J)1
____ o - ·
o o

0
- ­

" . ______
.. ~
v
;g
f
t/i1!
..

Andante
~'~
-~. a ~

. ~
;ggJ
.

r- \,\ '1

.•

~{\L;::.-~ ~ ! J)
~~~:J. EI?fl
r.I 3~~ I J.. D U .===-~ ·<).1
3

,~# J·l.ol:l t r:r I J ci 1 tii C' P~.


Allegro Oloderato o .0 •

.. ~- 1Ilf ,
~' ~
"V
4>
o
. I
- -
f o
o

rtOi° . o
., \
0
0
'

l(lj
J

_t~J,I.. ,,,
o

o~f~t~EF ~~. ~
. ~~ .~~ I ttti
1!J P /

..
o ' - ' " of] ,;
, f. o
, . ~

~ ~ .
oL~~g_O
IIF ~=m'j~~.
ţ~!.~~=.

0'0


~ -t~;;:~::-,.,;- ~ ~ :

t\ll.l~ro lnoderato
p

~.o~-t §t~~~~J
-q;-
t)

~J:@~ E·~··D . ~ ~
p~=

-~~
~-- ~-
• J -- _ ~
..~' 'P
~~~
71if
-~Io--D
=-===
~~r~H_-W'
~
_::;J"-=l~t=J~~~~'~"
.. - .~ :d;--=:=4Jt:..J.-·
-JI1!:~~,-
.-~. ~ "J'_~~LJ","" ~- ::- ~.., . -= -: J,. 1
- -=:I12t:'\ o __

- -= - -
··0 - .
_- ~~ -=--~ ....~~-=--- rI'-=~- -=-~-
"": _....---
~

~
;1»­
~ '\ ,.
(Jq
- .. ~ ",
"'S
It> $
.......
Q
$

"

~.
~
." ")
.-/
"/
---
... ~

... -. $
$
~ ~
v
t::l ~
~ ~ ;::l
1'\ ~

-6'::l ~
a-
~.
s ....
;:l
~

~
...
--

./
\
<:..:: \
\
(> ~ ~, ~ ~

~
- $

:::
' $-­
'" . F

... •
t.

"
\'
s I
~

~) ~
~,
?

... $ ...
tt:t5'3tfu
··f .'
mJ'~alFin.

'." , -'
-..... ~
. ' . . '.

Tempo de hori (ceva. ma.i rar) "

g
(\}PiH ar I Ci §t1rl
.L.t ~
Iv 0•!!P 1$1 DJ ' ~
,
.>, , > , 316 ii Sp r il ţii ti '1 p' r ~
P
. " '

'·kJj~ffim.iB J2'~!!:I

• ,p~, ", I f
" ~
~= r l:rJ n I lJ) t :J (fI bF
,

Tempode~,'~ f ~ j) I
:ti
. r ~·'F ,'i. ~4
gţ . . . m,'I
Il
~ i J . ..... J; a P r l' Pin mo,.o .... . ..'. ~
'771f " ',,' _,l" ..
~Il ;i;;L:5 P!DID!P~ ~ '.,' ,,.. i :

~ ·.'.,J
, ''. § cJJ~~
~,.~j -
'
,~ J. '
,
~"
, ,
1
-Il.,., "

~,,~. ~(3'Nl ~ L, ': =~LE J~


M
ij' Z;7=
~-.~P·i
)'.~
•.'~ ,n
t•e, , ,~·r
. f '
F 317
. ~-.r':
oderaf.
~~
. ,

f. miEU El Effi:[F ~ c't @


\~ IItf ' , ;b·.. ~J':E1~
-~ F'I
AlIegJ."eUo -
, .

--
pW d [6(13
-- ,
.
J)J.
q

,
:1 ,.s h
~$f!'bf ! fO! ~.
•, '

5
~ ~
,
._ '. .
.
.
.
. ,

,', ""
. " .

,\ 1. t ~.!'b g153 ~ j,'@I:O~

. f ", "
,

,,,";,\
"

rt~ ~ • 1U~

,1. ra

~A
~':C~.·;~

.1" ',' fi"

.M.~
"

18 ~I , . .. . Deciso
'1itJ', , ' " , ' ,',
1I22~·!_
~
-=== = '
~ m.f ' , 'P-="f/': , "II'

~.
- 'P " ' , .

'-'fi ~,'"

,.' '~
Allell"'retto " ' " ,

,P' ,', " "~

·~jl~'l~

-;"!f
~ l'-="V' . . fi •
~~
~
328~~~~~
, "fi'

O~

Conmoto '

-
~~##
1'- ,

,
-==

= r U . ,
'P

~"b~
~~
> > , 0" tlll 324 f ~ I~. ~
, 'm;/'
'P
;ţg!rp_

=tă~.~'I=.Gf'§_

tf
.... ,~

~'mf· . . . ~ :.'

~I~
...,
~
.. .

-
&'~lpIPICrTh~~
C~· a.
~-,
,
AJlegretto rustico ...
+@~ir.!.!
17.' '
. ~. IJ ~
,~!~
. -J:. 4, ~
!r ~ ri~ ~

~,~~-=jf:--I

-_ . .
. "".~ .
. .
p '
~yI
Adagio

~~#! p~J'JL'"
.
p

. ,

."" . .
m t..:

~
~a«el.~
...
Ei rr
f~ p
.. .
f=s;l'l

ifh: ~~ ~:'~iJl
9 ~ .

. ~.~J
--====--~-l~~-ii~.

"
I.~J.=_

I
: - • : p
fi
= p. -::=~===-

And.ante espressivo // . ' ,

~~.~!~

~ p
r,1!

~
. ~.,

~ . Redactor
CONSTANTIN DRĂGOI
Bun de tipar 09.02.1917 Ed. VII
Tehnoredactor
GEORGE MĂGUREANU
Coli de tipar 6.50

Tiral: 3490 ex.

Editia 1 apărută 1956 in 3100 ex.

Editia II aparutli 1959 in 2120 el(.

, Editia III apArut.. 1961 in


I-dltla IV 1ll,Arută 1965 In
I;dlll.. V al.Arutll 1971 in
3145
6121,)
2831,)
ex.

el(.

ex.

hlllla VI .. pArutll 19H In 241,)1,) t'X.

111' 1 .&.""1,,1 ,,·,1 1.. UI"lhH'\Ir.. lh' hll'


h .. 11 ,,,.. , II III., ,1. I",,·M.. ,I nr. ti. 1""'\1,.,11
1I.,... h'lo. ..... 1" Il •• " 11111,,111'