Sunteți pe pagina 1din 71

INSTITUTUL POUTEHNIC CLUJ

FACULTATEA CONSTRUCTII - CATEDRA MECANICA CONSTRUCTIILOR CURSURI POSTUNIVERSITARECORNEL BIA

METODE DE CALCUL A STRUCTURILOR ALCATUITE DIN DIAFRAGME

::: NOTE DE CURS =

1974

1 -

., .. ,. to ••• " a. " 110 .. -i -II ..- .. .: " ii. .- \II ,. I- • II: " b '" • .. •• 1

I-a Bamele teoretice ale aetodelor de ealeul a diafrBgmelor ••••••••• ,

DIAFR40MELE CA ELEMERTE STRUCTURAI.E Ai.E CLADIRILOR •••••••••••••••••• • ,

l.l~ Tipuri de 8tructuri. Prescrip\ii seaerale d. 810Itu11'........... 5 1.2. Siaplificlri Oi ap1'oxiaatii In ealeulul etortu1'l101'............. 6 1.'. Parti.cularit,lti de eo_portar. a diagrallllelor sub aotlune. 8oUal-

i.4. IIetoda de eateul II etorturUor tn diaffap ••••••••••••• • .. ••••••• 10 II. MlTODA STRUCTURII COMTIlUE ECHIVAtEITI ••••••••••• ••••••••••••••••••• l'

2 .. 1. Diaf'rape eu UP lir de goIDrt " i , ~ h.... •• • 1.,

2.2. 01881fl08r88 dl.traga.lor •••••••••••••• ,.· •• •••••••• .. ••••••••••• ~

2.;. Diaf'r1!lglM aU _1 ault. ,h'uri d.a 801u1'l ••• .. •••• 21

III.· mODA OADRBLOa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• " • •• • • ~ 0·' • 25

.. .

08n.r.l1t81.1, Deh.aft d.e!lleul ••••••••••••••• • ••• ••••••••••••••• 2' ... toda diatoralunilora .. 011 e . •• oil; ...... ~ •• II .... ,. • it' ... " ....... ., ..• '". .... .... .... 25

Partioula'l'iU,li tn !:'Ipliearea lIIetode! diatorsiunilor Ie Claleulul

diatragmelorlllll ~ " "'. II • " _ \II 'II> • ~ ~ II * I- •••• 110 " ••••.. ;.,... "

Tab.1e p·entru structuri monolon", •• ~ ••• "......................... ."

CONLUCRAREA SPATULA A DlAFRAOMEI.OR 81 CADRELOR.R[Q[[)lTA'J'l...... •••• n

Considal'ati 1 genera1e •••••••••.•• ~ •••••••.•.• • • • . . • • •.•• • . • . • • ... • • .,7

Riglditatea pe 0 directie oBrec8r~ a elemenielor po~t8nt~.Cen-

tru1 de ri8iditate •.•••• , ..•. · •.•••.••.•.. ·;·········-;:~····.·· •••• 'lB· Act.iunea inc~rc I!rilor or h.on tale ••••••••••.•..•••.• • • •• • ~ ... • • • .. ." Dietl'i bu], ta In~!lrcMr 1101' in cazlllat rue hlril 0(' tip fagura asu

eelul8,r" . e .....•••• " ......... fl' It .. '! ....... '1-' iOi .. -a • II! .. ~ ""~ .... ~ 10.

•• It ... '* 10 ..... - ...... ,. -to ••

DiStributia lnellreltrHor La structuri e u di3f. oms fluibile

. 'conlucrind 'en c'adrele .. ~.~ .,. • ".tI' '" .. III Ii .. ..,'tII lit _ flo ."". II .. + " • II ~ 'Ii 44

Actiunes IneAl'cArilor verticale •• ~ ••.•••••• ~.·;················~ 46

ASPECTS REFERITOARE LA DUIIENS10NAREt ELEMENTELOR DIAFRAOMELOR........ 49

Ipotel&e de lnctlreare •••••••••..••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 49

Dilllenaionar •• ,i vel'itiearea aontantilor....... •.•••••••••••••••• 49 ,.,~ Dillleneionareabuiandrugilor............ •.•••••••••.•••••••.•••••• 51

.VI. PROBLEIiE CU CARACTER SPECUL IN ALcATUIRIA SI CALCULUL DIAFRAGMELOR "

6.L DiAf'raglllecu atructllrtl' de 8us~in9rfl 1"1exibUA •••••••••• •••••••• " 6.2. Intluenta rotirii fundatlilor •••••••••••••••• ••••••••••••·•••••· 62 6. ,. Verificarea plan§eelor CQ oaibe orhontala •.••••••••••.••••.•• 64

1I.-a Exemple de caleu1 •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 67

EXEIfPl..UL nr .1 .• Ii " ,. *' II" ,. •••• "' _ • • •••• ,~ • ~ 69

EXEMPLUL 2.

- II -

. . .

.. . . .. .. " . .

.. • • II .. • .. ..

Exemplul 3. • • .

. ",. . . . . . . . . " . --

. .

84 90

. .

PAR'l'EA III-a Sinteza metodelor de calcul, talbele. • • • 99.

A. Organigralll8., tabele aintelice 81e I'slaiiilor utilizete tn proiec-

t.ar-e , • • ... • '" • • • .. • •

. .

. .. ,. .. ..

II I: '* .. III ..

~N pentru tnc~rcarea uniform dietri-

. . .. .. ..

112

" 115

116

• • 117-129 131

A.I.I. Tabulele functiilor 4. bui till. • • • • • • •

'l'abelele coer', ~. i. "hi . • • • .

Tabe,lele cosfle ientilor 1} Tabele c~ momenta §i coeficienSi

Tabelul momentelor din tnc!lrc!iri un Lt ar-e pe coneoH! ••

BIBLIOORAFIE. '. ". • • • • • • • •• • • •

. . .. .. . .. .

101

• • 4' ..

• oj- ....

.. .. . .

.. • • It. ... .. .• '" • .. •

.;. 1 -

P R E,F A TA.

La slIgEiSth unoI' institute de proiecUlri eu care Cateciradlli niecanictli conIttructiilor din I.P.Cluj colaboread §i eu care a""a coneultat 88upra con~lnutului, cureurilor postunivereitare, in prograaa analitlcl pentru ciciul 1972/7' 8U ' toat incluse Un num!lr de sublecte legate de problema calculului diafragm.lor.

Bibl10grafia InIim.ba romAn~ refer! toere la ace.ail probleai~ tist •. Hid ill"" U, lar oea strUnll, greu accesibiU fti niei ea eu un continui unitsI' !Ii siahmatisat. De aiel deourg dificulUI\ile InUlnite de prolectan\ioind VOl' d aprotundeze . soast eubiect, dit'icultll~i de cue gi noine-Illm izbit lstntocmiraa Jisterialului.

Lucrarea de fatll, adunll intr-uri volW'llnotele dE! curs ale prelegerilor1iimite de sutor Is cursuri1e pOBtunivnsit8re~ eectia "lletode aioderrie de .calcni a 'conatructtllor" tnanul gco1ar 1972-1913 eu seopu), de a permite eursan1;1lor 0 eli llai compleU orientaretn subiectul tratat •

. ' "aterislul presentst reprezinU 0 eintezli a unOI' metoda, riezultate gistu-

dU IntUnite in literaturl!l contin'-nd Oi unele contrlbutii originalG eleautorului; meritullucrl1rli ,apreciem no l , consU in primul rind in e1stematizarea mahrialuluigilncercarea de prezentare cit iRai uni tad, cUUnvolum cit maiaomplet de da-

te ,f ex~mple necesare proiecUlrH.. .

. Elaborsrea'tematleii cursurUor"lIi:. matortEllulul sfoat· ef'ectuatH8ub indrulllarea prof'~d.r.in8~' Vasile Ille - garlil Cated~ei de mecariieaconatructiilor de'1& . I. P.Cluj.

RevIzuire9. IIsterialului tn vedere'a tip!:iririi llJ':'aficut de ~liredr~ing.

O.Bar.an {Ii dr.ing.A.Clltlrig de.la I.P.Cluj gi ing.I,Hegedus -consilier 19. IPRAN

.. tUiela ClujJclirorale multumimj Is fel cum mul~umillgi celorcs vor aveabun!lvoinlis d consult. materlalul IIi sA nesugereze Imbunlltl1jjlrl It! oeventuaUrtiedit9.re.

- 'j -

PARTEA IN'l'IIA

BAZELE TEORETICE ALE METODELOR

DE CALCUL A DIAFRAGMELOR

Cap.l.DIAFRAOMELE CAELEMENTE STRUCTURALE ALE CLADIRILOR

Diafragme1e ~Int elements de constructii val'ti()!lle.(perciti).atfOl"i!lt,~t,~ ... (plangee), caracterizate printr-o mllrtl rigiditBte inplanul iof·~olUlprlridiPlll, ct lerevine in structurile In ac~ror alclHuirtl tntd ,eet.'f!lc81~ d~-p-t.:iul!I;ci·~" tncllrc.!lrilor orizontale gi evitares uner deplsS1;1~i exegedate 8ublllctiuni!la ~(ji!l8tO":::

<: ... .. 'olooir •• lor .p.r. r.~lon.l'· •• 010 undo .0.p.rti •• ri .. rU .•• lII.H;l.i·.t"~

re!aUv dese;1 ._mantin 8cele8§i ps t08t~ tniHtimeB constructlei . (clldiride Ib'"

administrative).

. '" DiafrB81l1~ie verticals pot f1 realizate: "

•....•..••... .... :- din zid.!lrie de cl1rilmid!'l eu stmburi tli centuri din' beto.n. &talat~ ··t.ill

U , .... '"': i:'::!:! :~ :::!::: ::. :!;;~ ;~r' ;. .' ror .on1~"r":' ~.~li .... i ;;.;,Q

multmairigid declt cedrul' .

.; din beton simplu aau be~on armat, solut1e fracvent tntn~it~f md a1,,,,' 8-aintrodu8 tehnica de executh in cofrajegllsantlll saucu cotrajo deiBcin:;':, ....

-din beton BrllBt p~efabricat, sub form! de panour-L iIila~i ..

Diafragmele orizonhle se realizead. eur-ent din beton8r1lllai·(1Io~oiH. sau ) .

Dup' .• odllltn care s1nt preluatEt tnc~re!l.rile de c!!ltre ·el.III1Dntei.~~ .~":' .. ' .

. IlIcheletul de' reds tent!!., at rue t urile.pot ii. clasificat8 . [12] conf'orllfta";'·· ','

Tipuri de structtlri

diafragme

diafragme idem §i cadre

dia:fragme

idem gi cadre,

aaigurarea una! cQmportllricoresplinzlHoare a siructurilortr1BC~~.' intrll diafragme. se recomandll dispunerea a cel putindou!!ldia.f'ragm~.;\ !iii realizeres unei aimetrii centrale. Nu este reeomandl!lt!l.;-~tillza·1-" de structuri1 pe 0 directie (de ex.diafragme) !iii II sltu! tippeadoua (de ex.cadre). De asemenea, eate indicat a 819 ~ealizae1elllertte ou.unifC:tO;;;,·

vertical! (sec tiuni t tnln timi de etaj, goluri) ".

- 6 -

c)
+ """ _. '? t
aJ. b) • D C $
I
[c , t H f • ] • ~
• • C I I ~ ~
, I f ~
D I ... ~.--C •
.- ~ I
.-t._- +
.. ~.---.-.flfi}, . • c.,~. Fig.l.1.'l'ipuri destructuI'i: 9-f9gure j b-celulol' ~ c-ve u diafr'agme' flexi bile ,D·-diBf'l'eg~. me, C-cadrE!

. Z id ~ri i Le 58 VOl' exec u til. cu ino r t a r de c irae n t aau de c Lmen t VD1', Pen t I'll e·llIigural"sa une I con l.uc r-ar-L o o r-a ar.unz a t.o ar-e , 1B zldariile de umpluturli ae va urmari raelizarea unoI' implnMri corecte, Bventual a8 va utilize zidlrie armBtl, La 6t1'UCturile eu diafragme din zid§ris, disianta dintre eeesteR nu depl§8§te de regull 6tom iar inMltimea ~tajelor 4,5 m.

Betoanele utilizate in diafragme au ('Ie l'egllUl mar-c a mai ffiEH'i'l d@ B2(lQ~ r@8~ pact Lv 8250 tn elemente pre rabr-Lo ate. Sa recomlmdfl eJ1:Bcutarea capetelor P@l'@ti1or

cu elemente dezvoltBte pe a

daua dir&cti.~ cara 86 evit. is§irsa din Iueru prin pieraRrea atBbl1it§tii per&telui.

bulb

.~~

1 .. 2 .£tbWltr!2.~~:Llli__§!p__rg_::. ~ig.t§_~,iLIIL c a \~.ul !Al el:'orturi.loI'

~·~~_··_~~w._~~

Fig.l.2.TerminaSii de pereti~

Intr-un calcul Bxact~ etruc~ turile cu d Laf'r agme a r t.r-e bu i cons i.de r-s te ca elements apatialealcatui to din Bubelemente de tip perata,. Un as t t'e I de .c al.cu L, o bi sc t, 81 t ao r-Le i. elsaticiUltiiJ esta tnsll· di:ficilchia1' §i a t unc i c tnd se d i.s pune de un calculator electronic, Parrt.r-u calculele Durante, nseesars proiectlrii, B@ ~dDPt~ 8che~8 airnpllficata, ps cBre.

h(JIdfl_Q'r.;VQ/ (ogle

CAIJRU

sr(?UCTURA C'ONT//I//JA

R£ALA

S/I'fPLlf/CA TA

Fig.l.,.SthemR de calcul a diafragmelor.

- '{ -

alBhorsr8B uURi leorlide cAlcul 91 eforlurilor s§ cunduc§ 19 eolu,11 8i~plB, ~gr CFH'!9 8M Naigure pst'8l\1etri i de redstentlj §] dsformatii e e ru j I coue t r-uc j l s i ,

l' t i' r

en ru LIB rogmele eu unul SAU mal mulle §Iruri de golurl, e~ pot cO"8i-

<lara 0elH)fi1& airnplificate(flg.l."lds tip o ad r-u , BIW da t i pu I ~tructllril c on t Inua

®ch!ved'HJt.{!. Pd llV, , npt'oll"lme"lz!i AI"H'!!1'ol df.! efortll!'l de pe structut'!i i'l'l~U! en !wei!!t-l t'9~u.lt.:od,1:I din o s l cuj uj unu I ewiru p.ddll"lletlt t I n ilJotezl1 8!lctiullil{Jr' plana; !!I d oun , if!< 'in eot1sid@I'l"1f@ 0 sdleml:l in ~1'I!'a l1"gIHu!'Q rEl~IIz>'lU:! de huiet1~tl'lIgi SI'! cOfls.ld@r1'l,

"d i s tr-Lbu l t a" sub ('orm!! unur- 19mBle: Evid!'ltlt, tJpl'oKimBrllfi ~ete cu gUt m~i COf'eetM.

cu e i t 11Idfurrnitnt@1'l ( pe vot'UI~n!l1) A di>'!ft'fll"(~H'!i ~8te f1JAl mAI'e Il'lt, rnHl'I!lrI11~Ud!lIOf' 1M} r l di c a t ,

Asupf'f.l dJafr'flgmelof', actlOlllHIZtoI l!l!:!~r~l!.!'i vEll'l.ieflll! (grl!lltgle, utile, zt\,_·

pmHi) §l ot'll!"onUlle (vl n t , aell9m }. r.:f'(~et1Jl tnd\1 did l o r (Jrizontele sAta prflJlonde.-

rent. in cUldiri]fl c u h18lt,illli Wl'Ori •

!ncRt'ctldle d s t a dl~ v i n t, ~ttj{)nBIlZ~ d l e trIbu i t 'lSUPl'1J diAfr;~p:mel(or; IHlrrnl'l 1" de o aI c u l pr-!8\fi=ld 0 !tl$tr;ihlltl.!l IlilifoI"nl'! I;! ntfl81p.i tndirdlri.

VINT

I

If ,1I-YrYJ.'J(/I1AlrV

S[}SI'fE.

Indh'(!I~rU0 din o u t re mur- 9U o Intet1sitnle §! o d:lstributle/c~ depind da trihutie m~HelDr gl dG DBrNcterleticila dinamlce ale conatroctiei; intr-un oa1-

e omp ls t, !n' trHlmi consldeI'Ate ma l mu l t a va l.o r i !':Ile intensiU1tii §i distrlbui, corespunzMlol' modurilor d~ vibrare. PenlI'U clndiri eu unlformitat@pe ¥@rti-

! 9CBste inc!rcAri S8 pot considara concentrate Is nivelul p19ngeelor, lar p@nclldiri cu maxumum ptlo nivele, diatribu~ia lor sa poate considers lini9r~

L 4).

LegDturile orizontale rigid., reprezentate de p1an§eela as lucreaz~ e8 orizonta.le, oblig~ toate elementele verticals (diafragme Bau clldre) aM in B§a mod inc:it deplal'lt-lri.le orizontale (af:igetile) La nhelul p.l.anfie egele. ACGst mod de deplRsare, constituie !n general conditia pe

I'h'e La se realiz aaz I:'i d is tI:1,-h!!t.!~L~ zul tS!l.1 ai indira llrilor or-Lz on tala, intra verticals ale atructurii. Schema de caleul corespunzntoare eats conati~tunci din elementale "tipH ale strueturii (eu rigidit~ti proportionale eu

de elem~mte de BcslaSji "t i pv j , legate la nivalul plan§eelor prin panduli (fig.l.5B). Dificultltila de calcul pe aceaattl achemft Bint legate de de necuno8cuto o e intervin. In calcula1e practice, ae edopUI echeme (fig.l.5b)~la care conditiile de egalitate a slg8tl101' se irnpun numai

.c:----"'--'--'= nive1e; pen tru s t r-uc t urH a tip :ragure s au eelulare (decl La care 1ncMrorizontale elni preluRte numai de diafragme), eonditia de egalitate ~.algenive1 Oa H aBU o,B II) iar pentru eele ell diafragme :fle-

~• '

, '

W$ ,,'

I

, "

~ ,

- ~ " .- ~~:--:::~ . ~.

"

R£~lA

- 8 '-
• t
'(
i
P '~,
-e-
W
, (2e) . ] r .. I}

(Re)

- 9 -

1 • .,.2. Pentru,ealculul la Iunec ar-e , spoIlt'ul Ullpilor Is pre1uarea efortulor'tarigenjjlale fHnd redua. se va considers es secjjiune scUd numai sectiun.a 1. Pentru elemental. din figura 1.6 vom aves deci:

A' am noiataria s.etlunii active Is 'lun~ea~e.

, ' '

1. , • .,. Pentru a tine seamA de faptul eli buiandrugHn~ slnt perfect {ncIu;;;'

',;'.' :

o tJ o

~ [j 10--4--1-1

f ."c~ _.,-jo..,.

~. , ..

SIf'1PUrtCATA

Fig ~ 1. 5 .Schema pent ru die t r I but hi. 1nclirciji-ilor orizontale

~~. __ ... _,_._ I ..... , .. ~_.~ _ _:._L' __ ••.. ~ •. _ ....

, ,,1. ',' P~rtieu19ri t!1U. de_,.£Q19Pol'tare a d'iagramalor sub ~t.iu~e~ solie it!!'- ' , rilor

In report ell structul'ile clasice'slditulte din baretdiatragmele prezin- 01 unele p~rtie~larit!:lki In ee prive§te dietribu1;iS eforturilor !iii carseteriatici- '

leelastiee'sle materialeloro

Flg.l.7.Desehidere de ealcul Is buiandrugi

, ,

. . .:

.' . . . : . . . .

, i.,.1. Coril uerarea tl:'llpii, montent, flo I' cu inimll es te oprob1emli care nu

I,ti,..;a g!l.sit Inc!!. 0 rezolve.re teoreticl1 core~punzlitoare. nupit [12] , se recomandM' a Be considers din l81pli 0 po~tiune' 8ethli conform fig.1.6. '

'Fig. I. 6. Sec1;iune activli, pentruBolici Uri tncovoiere.

rata: montantului tli eM 0 zonli din montant i,ucreazli as uri lIl~diu elEi~t1c'

) Bub actiunea eforturilor oe apar- lntre buiandrug gi montant "iii. 'con-,

, ", .." ' " , t','".. .,

calcu1ul diafragme10r din beton SaU beton Qrllllllt (I',deachidere aparitli1 a

uk , adltuglnd La luminli (2 to) de f'iecare parte, Bgdlului O,,'jhJ.: d9.: (tig.1.7)o ' " .. ,' bulandi'ugi de beton armstin diBfragme~e'zid~~i.~'::vezi p~otul

·.F .:

1. '.4. Caracteristicile de e1astioitate alematerialel')I~diri 1I~~tiintigi &tnt mlirimi cs depind de tipul §i ml!irtmea soliel U~ii' ,i Inge'~eral, ,','

" ' , .. p " .. "

iatH tn timp. Pede aId parte. eoncentrAi'ile de stertori de lajonc:'"

~;_ll.ill:Qn,druS:-IIl,ontant poate duee 18 a plasticizere localll a seetiunH cate morigiditataa ecestuia.

cont eli montantli slnt de regulli comprimati, in caleul sa va conde e1ssticitate normat Eb(beton) sau Ez(zidltrie).

buiandrug (riglll).element Ineovoiatt se recomand!l oon~iderarea redus Er'" 0,6 Eb" ~entru a tine 'seama def'iaurareaproiandrugului, cauzat!1 de concentrares deformatiilor din contracj;ii §i

, se poate considera [12] 0 reducere supIimentsrA pinl 1a Er=o" EbO ell se poate 1ua tn calcul [7] 0 valoare Er = ~ Eb•

en reducerea rigidit~tii buia~drugului conduce 1a 0 tna montantilor.

"", ,'.

'Pentru' bui~ndrtigi. t-inlnds~ama eli de reguiA 'supe jumlHate din

i· ' " " '. d " ~n c'a'leul' pe to~tl1. deschide- "

re ,lIlomante:' negative. este ndl.eat B' se con91 erB .L , ,', "

rea CB sec tiuna act! vA sec tiun~Bdr;Pt].lllghiti1srl core~~~zlitoe.r9 inimii t '. riegli"; .

'jlnd 8poi-tul t~lpilor.

, ,'-,

caleul sint deci urmatoarele:

- 10 -

C~lrHctedntlci elastica de c a l.c u I

Betun

Zid~rie

" -.---~~.-~-~--.-
Madul dE; elastieitaLe montanti g '" Eb Ez
1 T_. ______
Madul de elastieitate buiandrug Er 3 li:b
Modul de e Laa ti c i tate transversal a 0,425 Eb °125 Caraeteridtica elasticl

Simbol

1.'.5. Elementele ee alcltuiesc diaf~HgmelQ (montanti ;i b~iandrugi) slnt

grinzi scurte. .. .

La acest tip de grinzi, deplaslrileJin forte tlietoare sirit de acelagi ordin d.m~rima cu celedin moment Ineovoietor gi .In eonseeintg nu pot fi negli~ jete.

La diaf~agmele din beton sau ba t on or-mat, In a x pr-aa La deplsalrii ge tine seams de tarmenul corespun~gtoi fo1'telor t~ietoare.

La diafragmele din zidririe cu vbud andr ug L'd in beton arms', de efeetul· in'castr~r-ii elastice a buiandrugului, de reduceree de rigiditete dator-itl fisurl!rii §i de deformatiile din forte tl18toe- 1'e ~e tine seems prin introduceraa unui moment de inertia redus I'll buiendrugului [7] dat de relatia:

~'ig. L 8.Buiandrug de bs t on armat in zidl!rie.

Ired" r

ml!rimile din reletia de mai 9UB avtnd ssmnificatiile din figura 1.8 gi eela introduse anterior.

1.4.lIetode de caicul a efortu1'ilor in diafragme

Pe baze sim~lificgril~r posibile eu p~ivire Ie modelul de ealcult legea de varietie II Incl!rcnrilor ~i d i a t r-Lbu j La intre elementele structurale a indlrc.!lrilortotale caae1;ioneazl! Bsupra c1ndirii, .metodele de eaIeui a ef6rtutilor pot ,fi clssifieate in [12]:

a) metod~ baz~te pe teoris elesticitfttii;

b) metoda de complexitate medie; e) metoda simplifieste.

Caracteristicile fiedireia din metoda §i domeniul deaplieatie rezulUI .. din tabelul 1. 3.

Dintre metodele~implificate §i de complexitate medie ceie mai utilizate. datoritii aimplitgt,.ii lor e tn t :

- metoda strueturii continue ec h i vs Len t e, ap Li c ab i La 18 cH!diri cu minim.

P+6 niveluri;

- metoda,~adre16t.

Metode de' ce Lcu j ~

r------~------------------,-r-----__ a aforturilor

---==~;-I~E~;T~O~-;D~E~----------------~ BA.ZA'rE PE

-----______ TEORIA ELAST. DE COMPLEXITA_ I

.--r--;-~~~~ __ ~T~E~M~E~D~I~E~ ~

Schema da calcul

---~ REA L A ------_---1

Varia t 1a pe ~~-l-------ruS;;1mr~;-~S~I~M~P~L~1 ~F~I~C~A:_:T~A: __ ~

tn~ltfmes ~-- ~-t __ ~ _:D~l~STRIBUTIE UNIFORMA

lne~rc~rilo!' a ~LU~~~~~~--~--'r-----------------_J

din cutre- CONFORM CALCULULUI DINAMIC AL

STRUCTURII DIN MODURILE I §i II

DE VIBRlI'I'IE .

--1------.

PH IN;~E~G~;A~L~A~R;E;A-DmE~p~L~A~S;;A-;;R-;IL~O;:;;R;-;L:-;A;--. --+---~- _j

NIVELUL F'IECARUI PLANSEU SAU PRIN EOALAREA

LA MINIM 3 PI,ANSEE DEPLASARILOR DE

---_______,_____-----~------+---_·_~~;;~;_r:=_:;_;:=:_::_;__=--il1!.LrA~U~!Ni-s-r-N~G-U_R __ J

-. diafragme eu NIVEL

- atructuri 000-

neregulsri U- - B'true turi ilIono-

notone ell Des-

F pronuntate . te P+ t io _ 11) ton~ (inln~iilli ~

de slc~tuire nivela eta~e agale,go_

§i dispunere IUTI auprapua~

a goluriloI' - strueturi lip- sectiuni oon- I

site de mono- stante pe tnnl-

tonia time) eu mmx.

- structuri eu P+lO nivele~de

diafragme fle- tip fagur~ aau

xibile ooolu- calular

C:rtnd. cu esdre-

Ie

... "--~~

SIMPLIFICA'fE

mul:"

LINIARA

Distributia lntra diafragme a Y'e~ul-

tant.l inclrcRrilor

Domenii de uti11- Z&re

Trabuie remarcat eM

pen t r-u ell 1 in mod obignui t metodele simpl'fl.' ant'" ""mt

a.i cu u at r-ue tUrilor .l "''' .,J." J3uficie~t""

curant utilizata U 1 .. q

zst. La niwelul atudiilo . .- • n e a cu.l exact nu poate £'1 r~"11'-

,1' §l rezultstelor existents d Cg

, . OBrece:

- atabllirea inclrcMrilor irnlic§ ... ,

terul siestor eu mare fmprlAt' P _ aproxlm~rl importante. date fiind carac-

~ lera 81 actlunii vi t I '

cornportarea inelastic! a strueturilor I . ,n u ~l ;i mal ales cutremureler §i

.. 1" t . , " .8 3Ctiunlle dlnamics'

'" s abllirea see·~lunl1 t·.,·.... p

, "8 ae Iva nu d'

18 conlucraraa in!mii cu Unpile; ,se . lspuna de date carte cu Pl'ivire

- ce.racteristi - J . ,.,

c r _9 de I'lg1dHate>f$I'nt .a-tabilt

s t X'ucturi! Is 0 anumi HI treapti'i d :r fj .. . .. ~.. . , .. te pentru anumf t €I tipuri de

~ ne rcarOI ale se co 'd ~

.ns r ar-s constanta PI!! toatH

fn~ltimea conatruetiilo~ '0· •

, .•. " ... 1'1,8;39

cum 8raU atudiila (fig'.···l·.· ·9'· .) ...';:

. '. , .. ' aCast

IUeI'u poata ii consids~&tdoar CB

o apI'oXimare de C9Ic~1·t1f'.i

, - Is distribuiia incl1rcHrilor orUwntale intre dls·f"'agm .

. A €I nu se

t~n~seema de modific§rile de ri~ gldltste datorsts :fiauri1rH ·d·t _

, 1. €I .

r~te a alementelor de beton BrIDat dIn d' f

Pr- 1.1'1 ragmele ce conclucreazli [7].

eSllpun!nd a comport are elaBtic~

din diafragmele D1· §i D2( fig. I. l o ) d I' n a matartalulu! ~ e1'ortu1'l1e maxima

actiunes mo t 1

men e Or Ml, M2 (prop6r:!ibnal~

H

---.----,,~ .!:!fltdltute r~Rr.Iii, f'1(pdilOfe .sNip.

. Fig.l.9.Variatia rigidit§ti' , .

treapta de !nc§rca~!.pe Inllt1mea §i

- 12 -

. 11, 12) sint in r'aportul:

cU momenteie de inertie

Fig.Ll0.

M1 ~2 11 W · .. hl
,11 ·2
W' M2 ,. 12 . 'WL>' h2
112 ·1 ;.

• , . . '""z. . (J diafrag··

Dac!i' hl >h2, rezul t!1 ':"i:; 2t .. ' .... .

.. ' .. '. " .. ' ····d' .' de :fisura.re m~i prorHm~at.' -.

ma. D1.·.:·, .. ,e$t,etn. t.r--un sta. 1U.. c.' . ......' .....' .

... . ~i.gi.~i~"iidiafrag-

'.'t·~ . d~ce.~ii su.plimentarell·

DatDrl ~re ...... . ..

'. .. eu un moment stlplimen-

.. d' se suprairic.· arCt'.

mei D1, aoua .

tar.

- 13 -

. . .

Cap.II. METODA STRUCTURII CONTINUEECHIVALENTE

Metoda 8st8 aplicabilA structu~ilormonoton~ eu eel putin P+6 nlvele; a~~ de lnclirct1ri C~ variaztlduptl legi simple.

Fundamentarea horetic!!! a mstodel' a constituie h~cr!tri1e lui Albigda-OOulet [1]; t'orllullri gi prelucrl1ri ulterioare se datoresc lUi H.Beek, Deapeyroux [2]. R.Roes_an [4] 01 al$il.

"., .

,2.1. Diafragll1e eu un sir degoluri

Structure reaU eate lnloeuiU Incalcule eu 0 atructurl:i. conUnli. tnlocui":' tn care montantii dnt coriaiderati 'legatt intra 01 prin i8.llele dlatribuite . eent Inuu, Bvtnd pe tnUf,imea dx oaracteristicilegeo1l.eirice (fig.2.1) i

. Jr .'

.' STRtlCTuRA awriNU) £CHIVAU'NTA

-. '.' dx

moment deinertie: II' 11 .

- Briad~c8icUl laf'cl:rte tlHetoare:

- deschiderea: 28 (vezi pet.I. ,.,). "

. N~·tatiileri.tilizate:

A' dx r h

.x , y.

··'bi ~;d'i.,

2e

- sietemul de; coordori.ate

h,H d!.mensiuni ~veZi rig~2~1~

dista'nta intra centri:>id91e . III '02 ales~etlunilor; de

ca1culale 'inonian't1ior, pe schema reaH!. i,

20 = bi+ b~ ~. 2 to'''''' b1+b2t2a

'bi' = 'bf:·~' ._,~.a·~to)

- 14 -

Ii' Ail Ai Irl A~

_ cBrRcLeria~lci geornetrice ale montantului i

_ car nc lariat i c i geomett'ice ale bui[HlIl!'\J~lJlui

s

_ momeniu! stAtic in report eu eenLroidul intregii oec\illni pe scheme echivf11enHI (n)

I

momentul de inertie aL intrl'lgii sacpuni pe f:1chemn9chivAlent~ in reporl cu 0

n

1 = 11 + 12 f 2cS numnrul nlve1810r

dsplosaree tn directia Y a axel montantului i.

DedI. din punc t de vedere stAll c (in I po t s z a as i m i Uiril cu 0 Eltl'uetur!1 111- cMtuit~ din bara) structure realM este di}n ori sletic nedelerminatl, 8trtlctur~ echlvalent!:i continuM arB 0 tripl~ infinitale de grade de nedetermlnare static!1.

Sf! admite prin ipotezl! c~ defol'matidle din forte axi!lle ale lamelelor pre-·

cum §l deformetiile llniare a1e TIIontantilor pe directia Y ((;y) elnt nu Ls . Aceat lucru 88 intimplM elnd structure aate aimetric!1. La structurl neaimetricet ipotezA reprezintlt 0 aproximare de celcul. Prima (:onaecint!1 eate el! s!!getile montHntilor

slnt agale, adie~:

(2.0)

De aiei rezult!1 el ralirile capetelor lemelli Bint sgale cu (fig.2.2):

[.Ii egale In't.r8 ale; d ec L punetul de inflexiun!'! 131 aKei deformate a lamalei eate la, jumltatea deeehide-

!'it.

Fig.2.2

In aeeste conditii, sislemul echivelent I~l reduce gradul d0nedeterminare Ia 0 eingudl infinitate. Acestuia i 8e poate apliee peotru re$olvar~

metoda eforturilor.

Frin trecerea la 0 formli de baz!:l (fig.2.3)

in caroBe sIege 1::9 necunoscuUi luneCBl'ea t con6iderat~ functie de x (adicl1 t(x).sistemul devine odat!:! static nadetarminat. El prezint~ ln~~ «areeterul ape,chl el1 necunoecuta 'eate 0 runcj ie d'e x. Eeue.tie de cootinuitate (ecuatia de con-' : diii~ din met.eforturilor) v~ exprima eM deplaaare~ ~ (x) pe directia necunoacu-

tei ttx) trebuie 81:1 fie nul!:l.

Sa admite apoi ipoteza sectiuriiloI' plane pentru montanjji§i lamale. De

eici rezult!:l ecuatii1e fibreior deformateale montantilor:

d2x,

Ell '" dx2 :::: Ml

d2v

EI2 :: ~i = ~'

lmde Mi reprezinU momentul teneiunilor n.ormaleG]t de pe montantul L

(2.1)

- 15 -

Fig.2.,~ Sietemul echivalent §l forme ~e baml1.

Condi,th d@ @chilibru ~X=o pent ru i

sect unea x po sistemul eChivalent con-

tin:tnd cent de aceaEltr!l p '. 1 '

09 e18lte doull. conditU (II" 0 @i I:M(x) ,.

(2.2&)

Nalati9. (2.2.9), exprimA faptul e!1 momeritul

cei d i globaleste preluat demomen-

o montenti plua momentul for$elor axiale.

Din relatiile (2.1) i (2 )

y .2.a deduc~m:

2

3ft ,. E(I·l· + ! ) 4 . 20N 2 ' dxO:

Pe de l!l.lt~ parte, S9 deduce pe forma de bazil.:',

(2.2)

H

N :1 J x t dx

derivate:

~: = ~ t

~ (x) pe forma de baz!\ pe direc~l.·'

., 8 a necunoecut.af va fi:

(2.4)

• 16 .:.

- 17 ~

S(xl = ~9 + ~N+ ~r

Ecuatiih (;2.2), (2 • .,) sau (2.4) l2i (2.5i) constituie un sistem de 'GousUl diferentiale eu } necun09cute: V, N ~i t. Si8tem~1 poate fi raduM 1e 0 singurl ecu.~ ~1. , de ordin 8uperior cu 0 neounoecutH prin e1i.intir! gi derivAri suceesive.

Alegtnd es nacunoacut~ principal! lunec~rea t. se 81imin! din (2.5) fil (2.2) N aU ajutorul reletiei (2.3), dupft care, derivtnd de dou~ 01'1 0CU8~i8 (2.5) !Ii odaU, ecuillt;h (2~2) prin eliminarea lui d'v intra eale doul relatH sa ob\ine: dx' j

unde 0 reprezinti:l depla.Barea pe direc1tianecunOBcutei t provocattl de 1no090ie1'9a montenSIlor, &N ~eplaBaree prOVocBt~ de for~a axieli:l dih mantan,ij iar &1' deplaB~rea provooati:l de eCortul t(x),pe lameli:l. Dep18si:lri1eau expreaii1e din tabelul 2.1.

2 S T· ",w,l

I

(2.6)

Olf'LASARI »s FOIfI1A,IJ£8AZA

seDITA

conetantele reli.ulte,U Is Int,egJ'll1reSi ecUi:!~iei se vor precise din canditillei:

rezultind din (2.5) t(o) ~ 0

a) "" 10. It ,., OJ dx (a) '" 0,
ax
b) - 18 :it '" H, d2v (H)'" 0,
dx1 re~ulitnd din (2.5) ~ (H) = 0

tntraductnd nota~iile:

. ex ",wH

gl

. . .

~cuB,18i (2.6) se paet. scria sub formal

T S .' ....

t(H '" -I ; ~ «(1,1),

(2.a) i

func:tie.c,Nbt, g) fiind daHl in tabe1ul 2.2 pant.r'u dS,;erse o~zuri d$ incijrcare {dupij

D~}· .. . -

. ", Luneciarea 1n buiandrugul nivelulul kae poate considers 8prodmativI L,,= ht( ~k). OU 8ce8et~ aproximatie, relatia (2.6) este identic~ cu cea dedua~ in

.... [1]. Cel'dQ'~ te efol'turi p rezrilti'i:

'.., ain relatia (2. 3):

. H

N = J' i(x)dx ",' ToH.~'f(CI'~'g) (2.9.a)

x ,

~'liil reletiii~ (2.2dJ.) gi (2.1)1 ..

. .. ·.1' 11 ~~ [>ltW- 20N(I)]

(2.9.b)

ca~ditia decontin~itate

. f~cti~'V(Olt I) are 8emnificatiile din iSbalul 2.2 (duplf [10] .). 'Valorile ta-

e' ,ale funa1;iilor ae gllaeac in· partes' :Il-a (anexa). .. .',

, .....•..... Dec!! ee~l&ge cEI!}.ecunoscut!i priri:cipaHl.forte. axial!!.. N. ~tunci deridnd e- 18(2.5 )odatli.HJliminind intra eouBtia obtinutli ~i (2.2) pe 4 ~iuti1iz1nd re-

b (2.4) eEl ajunge 1a: dx

;t2:_. w2 N =_~2 i m (2.10)

areaemnil'icatia din (2.7) J iar conditii1e a gi b se trBr:i.s::('~<r~1':t tn:.

o (x) '" 0

Jx .. 3

. Ndx' + 2 ~a t .'-

. ·,'E Ired ....

. 0 r r,

,':. I

'.',' .

a) La. x i,,·o ~ ~: (0) '" 0 ;

'b) .19 X'" H,N(H) "'0 ..

- 18 -

£')(PR£SIIL£ fUNCTIILOR 1flD if; , JIl, \4'N

rAIJELUJ. 2.2

(2.11 )

Din (2.9.B) gi (2.11) dfiHlucem rolette !ntre VN giV~ -qf _ ToH 1Jr

N --.

'}fto

(2.11. e)

£XPRES1IlE FUNCTIllOR

Luneo8.1'$i!) tn buf andr-ugu'l de lSI hivl!llul k as posta determina cu relati8 apl'()xiniati.v~:

CONC4'NrRArA
l·.ll
P
D
0 P PH
0 P.H
0 .. _ .. - .. - .. - .. -~

(2.12)

ossa 019 permite utUhares in calcule a una! air.lgura functH.

Remarclim c!i intra eela doua SOlutii e.id.aUl numai 0 daoaebire forml!llli. Problema mai peat e fi aolutionatll Qleg~1:rtd as naounoeeut.a QrincipaUl v, (cind ee ajunge Ie 0 ecuatie diferential~ de ordinul patru (6] ), aau Burna momente- 101' M1+ ~ [4] p [6].

Pentru aplicatii, rezult~ urm~toaraa cale de determinare a eforturilor

SBct iimala:

8) ee trQseaz~ diagrams ~, calou11ndu-se ordonatele la nivelu1 riglelor; b)se caleuleazll fortele exisle 18 aeelsel1li nivele, utiliz1nd relath (2.11) §i lunecijrile eu (2.12); fortele exisls astfel determinate. reprezint~ valoares fortalo!' deeaup~a nivelului conaiderat;

e} !lie detarminl Ml din (2.2.8); vslorile obtinute reprezintli Burna momental~r de la partee, I'luperioerli Q righi (fig.2 • .,.a.).

~ -------------------------1

{fNlf'ORf'lA

VAR/ABiLA tiNiAR
!I'.JC
~ - 1
0
0 If
0
n VARIAB/LA /W?ABOLIC (Q,y2)

y.x

.... _. - ----~-- ... ~-.---~

M f1( (1- s1 ' $h fJI. Y

if> (ot,S)" f - :r - cit (]I. .. -;;:- eMf.

~--.-- .. --~ ----~ ... ~-~-'.- ---.-.-----.--~

~-~~;·)~-l (1- ~/- :2 - ~ .f'::~3) - ~~!

~----------------------"-"--

Deoarece variatia intra nlvela a forte! exisls ps schema re8l~ eate nuVl y. razul U dl. aub nivelulriglei forte axial§ va fi Nk_1 §i

_ ... ----_ ... - ._-_ ... __ . -- - .. --.--.- .. -.-~.-. -.--~-

-- ---"----- 2,2 «tt2 "nodl-Yi L :!!lat..I

,(rt,yJ",I-j'-;;(J--;i2 chrl(. + (!(, chat

deei

rslatie os ae mai poete aerie:

Momente16 ~Mi ~i l:Mi aatfel determi- 6e distribuie l1lontentilor proportional ell rigiditl1tile.

Pentru determinarea deplas!;irii orizontale ,,~ volil deduce relstiile ear-e calculul nuaat prin intermediul funette! 'FN sau 'I!'. Inlocuind :tn (2.5) po func1iie de N prin 1'91at18 (2.4) §i deriv1nd odatn S9 obtine:

Prin eliminarsll forjjs! 8xi~ale NintreeceestMrsla:tie §i ecuatia (2.2) f'olosind nota1_iiile (2.7) t (2.7. diI deducei:o ecualria;

- 20 - 2c H2

- 21 -

2.3. Diafragme cu mai multe .Jl.iruri de go1ur1

In cazul diafragmelor cu mai multe §iruri de galuri. numMrul ne~uno80utelor s t.at Ie nedl8tarminate de tipul t(x) eate egal cu num!1rul Ururllor dill goluri.Pro~ blema 80 trateBzli neglijtnd deplBslirile pro¥Dcate de fortele exisls ([I], [,], [4]

('71); .

Primul termen, coreapunde incovoierii diefragmei consideratl! CB 0 cORBOII avlnd momentul de inerSie I (a1 tntregii eecSiuni). Al doiies introduce influent- fortel exisle (reapectiv m lunec~rilor) aaupI's deplssl!rli diafragmei.

Tinlnd cent de (2.11) §Ii integrind de doul! ori,cu eonditiile de margine dv

la x = 0: v ~ ° iji dx ~ 0 obtinem

. ". '.'

unde v)lt reprelllinllt sllgeeta din lncovoierea diafragmei coneider!i.tll ca (, consoli' eu rigidltst88 18 lncovoiere EI.

Inlm;mind din 2 .IL 8, pe 'VN se obt ine: ..

LA mltrime8 BBtfel celculaU Be mel ad!J{)glts!tgEista dsU deforia

2.2. clssificerea diefrBgmelor

SIl presupunem ell rigiditat!ll8 1a lncovolere 8 bUiB~~rU~o.~ui ._E.::.r_'-=:._

de e!ttre serO. Dedueem din (2.7.8) ~i (2.7) ell simult8nllndoll.treiiero In aeast cas, rezult!! din (2.6) §i (2.10) ell t -0 reepectiv N-O. euaHe te, lnoovoieree se produce OB Ie doult console legateprin penduli lamelari.

E Ired ... ·.2

Dacll tnd r r, tinde spre infinit, obtinem· a -.,;.;0= aau W .~ 'ce •

s

. din (2.6) dupll impllrtire au w2:

edicli, lu~ec8re8 eate daUl de leges lui JuravBki.

coefic:Lentul adimeneional (J1 p numit [iJ indice de monolitiem. zead 8§8dar tipul legAturll lntre montantii diafregmei. In f'unctie ·deac8sta,

fragmele ae clasificll 1n ( [1] ~ (3] ):

. . .

a) Diafragmecu goluri mari, clnd (l :E lIs care bulandrugul realizead leg!iiu.r!:i. pendular!1, forte1e axiale. din lnc!trc!tri orizontale fiind. nule •. · e as , momentul m se distribuie llIOittantl1or proportional curigidHijtile lor.

b) Diafragme en goluri mic i_t. ctnd (It ~ 10 t care ~e comporti! ~a .

eu see~iune plin!!. (ipatau eectiunilor plane·eaterespeetatl;l 1n orice8ectlune). E:forturile ae determinl1 dupa legile rezistentei barelor (Naviert~uraVl!lld) ~

e) Diafragme cugoluri mi.jlocii, 'eind l·.~ a :.:: lo,calcu1ate conform ·ori8i de 19 peragraful 201.

x ®

CD

Fig.2.4, Structure continul;l 0chivBlent~

Mentintnd irotezele de Ie dia:fragme1e eu un slngu!' §ir de goluri. eu conde samne §i notaiiile din figura 2.4. conditiile de echilibru davin:

m

No'" L Ni '" 0

\

m

m

L Ni Yoi

i=1,2, •••

dN.

~ ~ - ti+1+ ti

(2.14.b)

(2.15.s)

(2.15.b)

valabile pentru i = 0 ~l, ••• m,dac!! se considerM to'" 0 §i tm+l'" o ,

Ecua1;ia decontinuitate corespunz!Hoare necunoscuhi tj_ rezultll din (2.5) considerioi Al '-'- ~ j h2 -- eo :

'}

dv 2hai

2·c i dx :: '5 ;-Ir~d' ti t: Tl

i '" 1,2 •... m

(2,16)

~ 22 ~.

Derhind t1cuatia (2.14.b) in x Q! t,lntnil dont de (2.1,.b) ,! (2.1) eb-

tineml

R.grup~m termon!! in a doua 8umMt III

L Yo(t1+1- til" 101(t2- t1) + Yo2(t,~ t2' +

1 .. 1

'" ...

. m

+ Yomtm'" - t,lYol~ t2{Y1!)2- 3101\-."- t1(Yoi"; YOi~1)-,P·"'t .. {201 ti

Din reportul r§latiilor (2.16)pantru i gi j obtin~~i

.,. racl .

t ~~. Qj .c1 lrl_ i OJ zy .. imi .

iar .oustie de echi1ibru devinel

'" .

~1 doilea

. .

a&U,' prin l'egruplri determani'ii tiri1nd:cOnt

m· '. ",' ....

LNiYoi ,:;. .~ ~o"VN(a ,5) .. ":.'

i=l .. " , '. '

. , ,'- .. '

ecuaj;ia (2.14.b) deducem atunci:

m . , ... : .....

L Mj(S) "nUs)

j=o

'. (a.18)

lor . EMj· ••• di.tribUie montsntno.r proportional cu ~om'nt.'. 10;' ... " ...

, In'calculale practice, 88 recomandl a sa utilizB relaliile (2.22) 'ti :, (2.2~), doa' •• pot dotermi •• 1uno.'ri10 .i de.' eo 1u.r ••• • romei .u ro1al a

I" • 1 '

(2.2,).' ,> '.'

SO.olile v ·po. ti doterminote p.o. 0 •• 010 ti. t b..U • r,.':d' t ~ 'e.

m,.m . " . . : .,:: .. .. , .... " .. :'., .: ,

E E Ii act10natli do momentele LV" plue al1geata dinfor~ti diGtoar.,.:

1=0 . . '. '. j=o J.. .: '. " . =>: .,: ' ." .'

:" .

Clasificarea d iafragmelOr cu malmult& \I i ruri de goluri ae, face ~imilar' . cu ••••• ;.'ro ••• 10r cu u •• i.gur .ir, fun.li. d. i.di •• 1 ••• m~.i>llti~~·" ('0"

• ,'j .'

zi paragratul 2.2) "

Elil!linint'i x intra (2.16) Ii (2.18) •• oblin. 8,0\10.\19 rUndament8i~ pentro

Etorturile adds pot f'ideterminato din (2.15.~) pe 0 (!lille· identiclcu ceatolositl 19 deducares roletiei (2.9.8) €Ii, lIinltld cont aide (2.il'~a).8 ob-

tine:

necun08cuta J 1n tormAI

',' ' ".

in carel

Nj(S)'" ('tj+1--c'Plto 'fN(G;S~ ..

j ... ', ..... ,'

'(se cO~8:i.der,M'to .. 'tin+1'" 0) •. ,.

. ,"-:"

. . ~ . . . .

(2.19)

·(2.2~) .

... 25 -

Cap.lrr. METODACADRELOR_

,.1. General1t~ti, BcheMe de caleul

o a doua po~ibilitate de sOlution~rea problemel 8t~riid8 eforturi;i

. B diafragme1oI', Be oblinl'! adoptind 0 schell'll de calaul reprelBentaU da

.: adru. Aproximarea etrlJcturii 1'88le soh au Btlt mai cOI'aei.M eu ctt mont.ntH igle1e 8a apr op La mal mult de forma de bad . (dlmeneiunile uctiun1i, tranenI''''" miot tn report eu lungimea). Metoda Bcoperll un domenii.! 11181 19r9 de~H aas II

turil continue eahivalente, putlnd Ii 8~lic8tij gi 19 I'Itruoturl ~emonoton. bl.$imi de eta.ie, seetiuni, golul'i-varieblle) 8M 1a dhfragmecu un numM.r rede' nivel@.

Odatij adGptat~ Bchema de ~alcul (1Ig.,.I), problem8a~ trabble resolvatransformli tntr-oproblem~ obi~nuit!l din statics eistemelor hipere:htic8. ia poate it obiinutli printr-o matedligenaralM(eforturi. deplsoliti, mixtM} pr'oced su itereth (Heller-Krenl, Kanl, Ceonlce). ilatariU rigidiUlrelative mel'! alEi atllpilor, apli.carea proaedeeloI' Ral1er-({ranlfJau Ken! conve~genta fHnd (091't8 shbl'L Mei ef'iaace' eah procedeul dieca1'Q aeigurli 0 c'im'lerl!'sntM m8i ,rapidft.

'SCHEI'1A -J:tGA~A" Fig. j~ 1. Schema dacalcul

'Metoda distol'siunilor· ..

Relatiigeneral~

vom .conSidElra~onven~ii1e de aemnegenera18 (,l:t.n eta .... . tn cadre §1 anums , iotiriie (de bare sau nOduri) §i moment~le' P8 .. · . . cind ac:tioneazill aau rotesc (itod.ul

de ceaso1'nic.

- 26 -

In metoda depl.aarilor, Bolutia penlru un cAdru portal (fig.].2.e) 8a obtina recurgind, In casul ce1 mAl general, Ie alegerea uoui siatam de baz§ cu

troi necunoacute: 0 rotir@ da

utllel ("V) §i daul!. r-o t Lr I de 00- duri (1'1 §i Cf2)' Deef! '(ncllrcareA aate aOlislmetrlaM lar c~d~ rul oimetria, rotlrila nodurilor slot egale(~l· ¥2~ f), num~rul necuno8cutelor raduclndu-v~ at!'ltf€ll 18 doulL

Pentru cedre elajete ~u

o daechidar@, cutoela berale incaett'Ate In no~uri §1 t!'It~lpl ou in~ltime .gul~ pe nival (c8dre tip ec~r~) num~rul d@ ne-

I{)

,

@

Fig.,.2. Cadru port9l ~i

b!!l1'9.

Clitia sell t e '(i'!l fi "E in C S1!!ut ganI'ilr~l., reopectlv 28 in e az u I cI5\('l1'u101. aimatdc cu !nc!lrCAI'0 nntil':limetriclL Num~rul de necunOBcute poat~ fi inc~ radua decl se stabil@gte 0 r®lstie tntrl'l 'f §i '0/. Studiul posh rt efectul'lt pe jurnl1tBt@ de e ad r-u , tnlroduc'il'l.d Tn echemB d@ calcul un r~~em elmplu pG axe de aimetris (fig.'.3).

'f (!)

0) !J).

'ig.,.,. Diatorsiune

Din Actiunes unul moment exterior ii' sa obLin moment.Is ~i rotlril@ din fig.,.,. Cum pe bera i.k momentul lncovoietor Gat@ const3nt, $XQ d®formelfi eets un arc de cerc cu unghiul 19 centru ~i ~i din conaider@nts geometrica

(fig.3.,.a) rezultM:

0.1 )

Dep1a0Brea combinatg, compusg din rotiree d0 nod '1 §l Totir@A de b8r~

ur n\lml distOI'siune. Mfirimelil Beestei deplBsliri. poete fi caT!!Ict§rizI9.UI. dg

T, 0 vom i l~

oric8r0 din m~ril!lilE!l Ifi aau 'If. Vom slege ca ml!.l'ime (n9cunoscuUI) prine p a 1'1..

Cu @xpreaiila gan.ral@ din statien:

4 EI 1 2 EI <0 + LEI -aIr •

li'Iij '" )11'ij - ---t- 11 - ----r- ~j t T iJ

b ~nc~mtr~ri in ambole capete, reBpectiv:

pentru arB Ol!.l ~ ..

- 27 -

bore cu un cepit articulaL, In care:

l~iJ - momentul de Inc8atrara perfectn din incijrcMl'i extarioare In nodul

i !:!Jl bar-e i ij

~j - momentul ce actioneaz~ In cap~tul J, articulal Mij momentul Ie cap~tul i al bare! 1j

<Pi I Tj- r-o t Lr-aa nodului i , respectiv j

'qI'i j - 1"'0 ti 1'e III bar-e i i.i

I - lungimea barei,

momentelor pe barde sistemului din fig.(3.3) din distorsiunea <Pi da-

DB fin i nd r.iei9.H!.tl 1 e ._J~ _ _Q,i s to E'!! i ullQ : .- Hie s ttlpu.Iu i

, .. a l e dgl e.l :

BxprssLLla de mai SUB S8 pot 8cri9:

Cu Bcsste prelimin8rii, ae posta aplica peotru rezolvare prooedeul ganem.todei daplaalrilor, obtinind siatemul de ecustii de conditie.

3.2~2. SolUble prin 8erie1"'es eistamului de ecusJi!

Se slege cs siatlm de bazM. cadrul cri 1"'otirile nodurilor bloceta §i 1"'0- t i.r-i Le de bare libere (:tig.,.4). Din inc~rc~ri1. or-Laont a'Ie , momentale pe 1"o1"'ooa de b8Z~ ~LO variaz~ as in figurs '.4.c; Ie nivelul i avind m~rimea:

h. m

)n,~ '" /" LHj (3.4)

j=i

Ecua1;h de cond~ I'evine 1a 0 ecuath de schilibru !!I momentelor ce acIn Dodul i~ adic§:

- mcmen t u'l, 1ric!1rdirilor 13xterioars pe e i s t emu], de bazil1: llti= m.~ +m~+l

- momantele din distorsiunea <fi(f'ig.'.5) egal eu:

- 29 -

- 28 -
H .. ' . @):
m-
@l]
- ' ---~ -----:A, -
[Ell
". -- -~ I{--": J4
~1
k
....;;.- z, .!f
H,_ [g]
- .: -~ H.' -
1
[LI ',.,
@ ..
6). "
a). .' C).'
" ," . Trnnamiterea Be fgca numai po stilpi, l~ nodurlle veci~e, coeficientul ~e ~rBnRmitere razultfnd (re18'i~ ,.2):

M·i,

tt .:....J-"'-I.·

--.J, M'l

1.,

. '

In Loc u I rigil1iHlti.i r8e1"e ee pot introduce inculcul dgidltlltih pr-sc t i.-

[fJ kij '" t:l1iJ,

penlr'usttlpi

!3.6.b)

. '. .

Momentale ~b,inuta dup5 erihilibrare repr~zi~t§~~blul' momentelor r~el'

(dec~ pe schema de bazij s-. luat IntreRg~ Incijicare)~.

Pt'ocedeul descrts est€! numitl!1.~lOd!L!eEarthl:ldi ~~.!!lor.· Caleul®l@ slnt uneori deatulde laborio8se, datoritU co~vergentelsiBbe Ii 8 numnrului mere

Fig~ '.4. Scheme de c s lcu l ;moment~: 8) sciaima de'caleu};

, "b) Slatem,de baz!! i,C ) MOillenteJtt pe sisteliJul. de

baz!!. 0

. .

. ' ,

de rezolvareiieI'atid ute metod8tran~m1t9rH IlIIOIlil\'lnte!QI' ril!l~

d@ nodur L.

o ";tariantll ~~l~iliprat.e [a].

Principiul

.. .":" '.," . ".'

-,mom~ntul diridl~tor8i-

uneaCfi+l:

metodei. po s t e £1 dedue dln,8.naihB cadrului (fls • .,·,.m) co I'luit.ods rapartizl!rii liIomentalol'.

.Debloctnd, dhtorsiunea nodului j., momentul n@@chi- 11brat mj 08tereparliut bsrelO~', ()\,lctinour~ tn nod §l .' tranemi~pe sttlpi;Asttelt lrr noduli va gp~r9 un moment nee~hilibrat (trBn$mfepe bBraj~)i

:rtt'is<- mj.dji)·{~l(~ )1tJ,djl,

"'~,~. '

, ','

, -,

~--c,J

~ , -'.

,',<'"

"J •••••

-' in~m~n'tul din 'di8tor~, ,;si~nel!) 'fi~l t ,,'

/'I(~,.(~, - : , . ,ki• ,<p'i-i':

'([0." .. .," -. .,

; .'" .' .. ' ECtistia (J'evirte't'ltuncb

Fig. ,. 5,~De~lasliri §i momente din dfatorsiu.nea CPt pe, . ';'

ahtemul de baztl.. . "., ,'"

.. 'fH.k,-'f, ~::-;k +'f';" k,+,.;",. 0

.. : .

.... ( r'

Sistemul de' ec\]atli CQse obt'ine'este uri :s'iSfe~ eu 'm~tt.ice Jacobi

, ,""

, rep art i ~'ttel1~mh, zat in j

dji fUnd rigiditR~,eQj.e18t:l.d(~,~etiCient de t'li.&ltribl1-

tIe) I!l bani· jL tn nOdulJ.. . I ,/ •.

, Dupll transmftere,' moment~l nuchiiibrg.( In iufi :mi", iiii + ~)rtij oaTou, va transmit. ladebloc8I'@IB nor!ll'N'

lui i.' '...,'

Op@I"etii1ft de deblocare-blocare se repe"tll succ~eh, ptnll ca valosru momen!l'9@chilibl'ate trl'l!le:miBe ecade tn ltmite 8proxillathi dorh ••

Functh de valorlle dupll ech1l1br!!re ale momentelordin nodul'i t MJ, mO!llen-

(i) .------l'.\

........ '.

ii · ~etoda '

,.2.,~ SOlut{e iierativ§. prin ~etod~ ,tranemi terii lI1omentelor

-: .':

. 'j.'

M8ipract!ce atot' pro~edeel~ iter~tae ~t~,care8e d~biocheaz~: BUee eaiT

noduril e ~ repartii'tnd gi transmittnd ~om~~te1edirin~du~i (~imi18rproced~uiui .

.. "". -, -, ,

. Croas 1s cadre cunoduri nedeplaeabile). ,

Prin deblocare~ distoraiunii co~espU:nd.to8re, noduiuii', mom~ntul neeohili-, b~~t llti se dietribliie (figo,.5)bareloree-irin 16:m~d proport'ionalou rigiditahe '.' 1~ diatorsiune: .

Mjj ... ,-dJj'~ Mj ... ~ repertizat din j

-ki·' - Mi"" 'J )tt,

, J~ kO i

nodi ,i!idicii. coeficieritul de distribu~i ad bardij esh:

pill 8i9- 'reparti-,' ~"ep. +trensmisdin i tembazM zat din j

Fatl.de metod8 rapartizijrii Bomentelor, Retodatranemiterii momentslor nechilibrate prel!:intM mvant.Qjul oJ! se l,ucreazl 'cu un numltrlll9i redu9 de det®" op~n·m-· ile decalouJ. §i scrhre'reducindu-eQ lacirca jumMt8te~

dij

, II;. , -~ ..

- ~~:-" .

Lk

nod.

_. ')0 "0

In cazulQ_"i9!:9.J.2.L_~~_2~.~'§Qb~Lg~!!!l_L.!lIl'!§'J.~!:£1'O:gj, Gg,~l i tat@B' ,.eli 1 t'll.ot' no·· durllor d@ pe Bc~lBgi nivel nU as mai rS81izsBzti. ProcedeDl d08crl. gntarior, tn CHI'€! c e l a dO\l1!,\ r-o t.i.r t 80 cm1Birlm:r~ egrde I ponte ·n ~!tiJ 1281t ell sl'ort ne1n"j(HnlWl~)

tn cAzul cadr~lDr cu Atl1pl rl~lzt.

NiVe-! qi;~

.!!il_ hkN lire

~~=!}\r""",".,b,<d

...

(~

0)

.

'HI,,11

fi'i g • ''] , 'I, C Rd r-i IIi. nl o C u i t (! t'

"" ri.l:lltHt.9t"le flUlp1l1ui n iv eLuIu I n

Ifii,.d1HW !'JI stilpilot' n i v nlu Lu i 11 (.~ n s '

I .l~ t" e ud rul

_, d g 1 d 1 t 19. t. e 8 d g la i 0 g I'll X (1U d u b lul Ini 1'f!!'l1 o@ In. n l v e JuI 'V'ElfflfHlCtlll;

- fHU'() I.Ul 1" !J/{illa ell CH1.B

aS9Jtl cu wuma rigidltHtllor 18 d1sr-s a l ;

9\!mel riulditijt'lo- ,

" v" £' •. gl!lll O~' lHH'lroU-'

oJ

Flg.,.6. GBdru seBrl n8simetric: 8) momenta pe eiatomul dB bezl; b) otltorsiun •• fl gl momBnte din dlelorsiuneB ri'

In Ba~Bt c.z, BiBtB~ll da byzl sa consid@rn cal din figure ,.6.a, ou dlatoralunU.'i! bloest-G, Yom !I0t.H tonto Itl~t'imUB cllX'!'l.ct.@dBthH!l t'ltDpt}!l1J. din §\.1ng>O:l I'3U

prim (mom(!nt'@i l'ig:l.dil.l1ti)lfH' a l e r~@lui din (h'€Hlntf'l c u fl<?C\llfId.

Vom ayaA, evident!

Enu9tie de 9.2.!l!!A.ii.1@ '!)'B reprt'!3@nta (I 8c\j!,t:l.B de l~cld Ltby>1.l B tllOll1@nhllor f'ru~> b010r noduri de 18 nivelul i, decl ecuBtia (}.5) davins:

Comparind Bcua1iH ('j,I).r,) ell (:),5) ae obaBX'\di eH e10 au ae~dP.l!;ji gt,ructu'" d\9 (HI dSQeebi.f'IHl ell. in (':'J,5.f,I), intand.n Burn€!le .l:'ig:\.d:lHJ·til(H' 01@nHHlt,,,,1(H' 1J0I'®;9·'

pond®ntf:l.

RazultM I sa posts sf.ctuB osleulul p. 0 schemM inlacuitoar. dB tlpul a.-

lei din figura '.4.8& care al aibH:

_ ri.giditat •• 19 diatoraiuna B Bttlpului nivelului 1 egall cu 8uma rigi-

ditnt110r IB distoTsiun. B st!lpllor d. IB nivBlul 1 ai aadru1ui ragl;

_ rigidit9t.~ IB diBtorsiuna 9 riglai, Bgall DU dublul rigidlt1tii rigl.i

aadrului re.l (flacar. riglli intarvin8 In doul nodari).

Inc az u 1 !:E~X~ 1 o.L_~~\c!_.!~9."·t _ _l_!l~1.t."-". __ ~t~i!.9- hi .s!!ld , e IS 81;l. t [1 t ,HI ro tid 1 or nod ud 1 0 ['

de Is ~calBgi Dival B8 reali.eazl numAi clod rigidiltlt11a b8relor Ha 8MB•ae !ntr-un enumit rapart [B] , cadrela CBre raspectg Beesell regulD rlind numit. Qndre proportional •• Ele slot practic neintflnitB in,atruaturilB reale. 5e pORt. IneM adI111.te ,en e aproxima.tte sAtiaflk1toar'f.l p e n t.r'u ElXBcti tate2 cnloul€lltll" ing)_l'1\"J'!J§ti [7], dl independent d~ rsportul rigiditatJilor barsIor, rotJrile norlux'iJ.or d~, ]1"1 ~ •• ceis§i hivel slnt agala- EcuRti~ de conditis (3.5.s) BB modificM in san9ul eM gpAY in fae tori i d:l8t()J'fJiunilor dgidi tati10 t.u+ur-o r elementelor nh~11ului, i",r e el cuLu 1 SG porote fBca pe £"l'!g_;:~I~L_U\lJ.l_<;:l_J_i.!c.S'E.Jl. c ar ac t eri 'l B t pr-i. n (fig" ,),7) !

M~'" l1li1 .... + M

A nr sup

~ p@ rigl@, in nodurl lut.En"med hlre t din dhtri but!€! rnomentului din etilpi M +

t Ii!! lnt'

. sup proportional ell rigi-

dit~tlle rigl~lor adimc@nte: k.

Il.!I ,,--~(

rs k + k Mi 8+ M )

r8 rd n~ sup

32

~ '_ . I

.,.2. ').' Ca.lculul dep1Bsllri lor .

Rotiree 'fiB a tllpilor ni velului ise cet!'!. .dedistorsiunill:l nivelelor 1. §i i-I (datli

poatee~l()Ull!aUnlind,rothea provode',r~latia' 3~ 1) cu rotJrea daHl de ' ~inc~rcaI'e~ exterioai , r~ pe ,a,i8l~mUl de:

,baz~:

sauutiliz1nd rha":" tis 'int~edistorBi..., un i ~L1liomentul ps ' rig1e (3.") ", '"

~ig.1~8. Rolirile de nivel~

:',-'c'

f'unctie d$ care dep1asaree re19.tivl!. de nhelse' I)'erie:,

,._' "

iar prin su~M.l'isucceBive sa obtine deplasaree tnpunci'ul' bon~ider.at.

, DaeM'oiomenteiel1tOau fost ea1c~late ell inejjrca~eBt'~taU, stunci th, (3:7)

se introduce auma mo~eritelor'· de ' ino::t ie a s t t Ipi1~r rti v~l~luii' ,in iocda, ij> '

'Estede ~emar~at [7] eM 'ero~ile in c81,c1lIu1 rotir110r '" ''l~L,'utlliZtnd dia~' torsiuni pe cadrullnlocuitor; Slnt multinai, mieid~cit' dHerente1e,inire rotirile de nod ,.1 eu ,.,0,.0,{'.i pr-Ln dIo1.6r.i.ni, ,hi.r ,i .1' o~zU1 unor' :di.i.~trii pronuntate 89.Ua UnOI" 'abater! importante de Ie cadrulpr~portionai.~ ,

Pepezaipotezel rotiri'loregde . a nodli~i1o~, unuinfvelSig~i~v [~l'~iabi.'

legte ur~!itoareie· relatii'decalcul ~dep1aa!irilordin l'JlClh··car'

~: • I I . . -. !

k~f'r~--+-~~~--~

Fig~,.9. Celculu1deplealh~i1or

'. "',.' 2

(h1+ h2),

R.2 '" ....--=--;;,.,;,--

4r1+o",sl

-n -

')

(hk_1 + !lIlY-

._, .-- ,......._.~. - ~-. ,----.-.-~ .. ~

41' k-1

k "

'~ , 4 9 ••• t 11

L

stUpii n i«

ve Lu l.u] i

,

L :..-.I

riglele 01- v e lul u i. i

'3. '). _~~!l.l c \,I!.~!:.l!:.!!tl_!.t~~.l\{) H~!!!'~!'!-,-~§. to1.~l~ s t Qr!!i~!:l_Ug!._.!.!,!-g a 12.~!Q! ~!'lf_!'!!g~.~l9.r

Oric!'! diafragm!l, po at s ri, consider'at!\ p an t r u c a lc u.l un cedl'u, cum e-e ad!'··· lat. 11\ ',.1.

Metoda di.lltoI'siunilo!' lilt c e a A strlJct.ll['ii continue ectlivalenle alnl baz a .. ·

La pa princi.pii §i ipotaz8 identlce. Dtferen~B dintre ele rezida In faplul c~ prima Admits egalltntsB de rolirl A montantului numai Ie nivalu! riglelor. pa clnd a donB preaupune egalitetea rotlrilor montenti1or tn orlee sectiune. in cele ceurmeBZn De limitlm In demonstratii Ie cadre mono lone eimetriee.

Ecuatia (3.5) poyla [i modificRt~ astfel Incit e~ sperl C9 necunoacute

momantela pe caplt de rigl~. Uzlnd de ralatia (3·'1 ~i nutind k = k 1= k 2~···~k

r r r rm'

k"' k1"' ... ,.,. km relatie (3.;) devine:

k 2k t kr k

- k; Ui_1t'--'--kr,- Mi'" it; M1+1+'fttl"' o ,

Notind epai

)" kr Pr

"r"'f

§l~:\l1tnd e on t, de rt'.I1Atia dlnt.re momentele pa caplH de rigHl ~i lunec~ri (f'ig.,.lo):

lSi '" I'i' c

ecuaLi. se sduce euccesiv Ie formale:

tIli -1 ~ (2 + ')" ) M 1 - Min'" -),_. lii i )" - 1'i-1+ (2 «'); )Li- 1'1+1'" - c·'m'i

(3.10)

Scriind Beuel La (2.6) In d if'erente finite elegtnd e a tn~ltimee de etaj h ~i introduclnd eproximaSia Li~ t(X1,·h = ti,h as ~b,ine:

Ftg.).10

s

y ,-

gi

T 211+ 2111 c

h.Ti= QI~~ (tH; + t H.)I~",,~ ·l1t~'1 .m,

_ J=1 J=1+1.~

i ecu9~iB se serie:

.... ;'.c:

.. ""

Compal'tnd (3 do) (.,2h2 ,. A. J:,ntr-ad~\rih.,p~ntru()·siut struoturH aim.,trics (2. 'f) i dedllcellli

'Ie

. : ,.

l,utnd actiml·rl.= e .. t 12 89 obitne:, .

.... .,·h'; ~-;~~ [1 t ~.] ••...

..,' '·:-JiL . ..,t Al _ :

At dollea· termeri din p9ri.mtezMeate datoret lti!:trU' In oonsiideh.:ro9 defor..; that lei a;xl~19 a montantl1or. NQglijind aC98.8U deformath(ceeaoe' re';Jne 1."" I!l eenaidaNl A1·-- eo)~; ~9' obt ine I

w2h2 ;" :1: '" J" I?!dlc!1relath·~9 interi$lon!lm sit 0 demonetrth~.·· Dincele de ptn~ ~aUm as de8prind.~oug o~ricluziii

'1) C19s1 (fe8rlle dlefragmelor etabllH. trio cap. II rAmin. 'V9i~biUigfln

OIlZ' 0 ij fHI apill:!:! psntru o al.cu l, ma t oda diatorsiuntlor j 'indiceie 'de monoH tir'll" r~zul':' . Hi:

unden repruinU ri\.lm~rul de nhele •.

.. .

2) Pent'ru ft line eeemll de deformath~xhlll:~ llonta~~i1or. metoda iist,ol"siuriilor Be va util tZa 0 d8iditat~ o' righi coreotoU oingul'{lir de goluril (ledr" nesimetrlo, Inlll"timi de 4tajegllle) I . -,

... 6 EI" 11" [··!····L 11 + 12,' 'J " .. ,

"'1'",. .-~-.' ..T .. ~2(Al+ A2")".

In·c.!lI!lul, di~rJ;8gm~lot cu md multe:§i~uride· gohir:l influent a (tetorma:'" ~l:llor. f.utb.le Be n$glijea:r.11 gi dacl! ealcuiui 'aefacEi prln metOdtlcgdr.ior~ In eel':;' cnl@ sa utilizeaz!1ri.gldHlttilO ,k1§i kri ale cadrului &Ohivalllnt •..

in oriloul

:n Fo~1li1':l ·partieul.qrl'il III rigId, eu zone au.moment de. blertieinfi~it;oond~Jce lao re(!onsiderllrea f'ormulei pentrurigiditate 19 diatoreiuoe

. ian figural.ll, rezulUt .

de :undft:

". :" .. : ..... :

'lBr uta di.aghlfl8 dsmomente:

.'> •

I'·,

1

~. __ c

. .'.'

·r-· ..

. ,.'~: .. ,.'

.. .

Fit.~~ll~ nigiM~im~trlc~

- }7 ;...

Cap. IV. 'CONLUCRAREA SPATIAL}. A DIAFRAGNELORSI . CADRELOR. RIGIDITA.TI

4.1. Conaideratii generale

Dup~ cum a-a aratat la paragraful 1.2, distribuiia Inc~ra~riiororizonteIe lntre element.le portente ale c1adirilor inelte, ae face 1;inlnd cant de oon1u;"

e r ar-aa lor apa1;iaUi. conlucrareaepa1iiaU1 ute a8igurat~ de legl1tura rea!izeU Ie fier~are niveI prin p1anlijee, care I pot fi coneideratoos dief'ragme orizonta.1e eu 0 rigiditate mare tn plantil lor. In aazurile practice; lnt1lnite 1n ce1cululstructurilor lnalte(CU distante intrecadre s su diafragme sub'10-12 m), se poate admit. 011 !!l.!!!~!e se comport!! tie diecuri rigide i acollate eate ipoiezafundalllentaU. CEI conduce la1egsa de diatribu\ie a Incltrcl1rilororizont.sl'e intra elementele por t.sn-

tEl eEl alc~tuieae structure.·

Alura a](ei lncovoiate a eadraloX" SBU diafr$gmelor provocaUde tncl!roMri

orizontalo, dapinda de tipu1 strueturii; la 9xtremele SOl!lotor tipurl, 's.pot oonl!li~ dora diafragmele plins respeoti.., cadrele. au Iltl1pi foarte. flexibili fli rigle de ri ... gidHnte marE! (fig. 4 .1). Cond L tie' de agslsrs a dge~ilor IB fieoare nivel ~ conduce

x La a. schemM ataticl1 de tipui cdd, srlltate tn figu-

rB 1. 5.a( pentru tncltrc IIri os nu provo'Bcll rotiri ale intregului eistem) •

. DatoritJ1,dificulU1iiior deoBicul pe e.cus.t16

echemJ1, se admi~e in csl~ule~~ pr~eiic~i

. a)lJB etructurilede tip i~gure ai celular impunerea la un aingur nivel a cond:l)iil~r de dillPll!lsare care d satisf,;!cit ipotezade disc rigid a plan .. 1}~e1or/ Inabaeri1i!lrotirilor" conditia revinelile~ gali tate~ . aIlgetilor diafr~gm81~r co' ~1(1J1tui.8c 'stt'uc-

• , ' ; ". . _, ' I

ture. ,1a niVelul.cori8ider~t.' ....

, .. .'. De obicei .condi1iiade' ogal! t'Bh B '.llge~ii .

se: impu'ne' lavl~tUi ~on801ei [11, [2], [4], [5], [6]~ In Beset CBZ,' oum:seremarcl tn' [121u.tnregisti'8Ill ... ·

. z!!!abl'lteri d~ unainguraens lntre' sltget,118 d:tafragmelor. 'De ae •• a,.se.·recorBandl.: hl'lpunerea. conditisi La 0,8 a, .O.I!8B e,G (r~!ftt\ibuie ab8t.ril.,1i:1dou.i!lensu~tt Qondu';" (llhd':]!:ij ]f.~proxi.ar,e . mal . c·0'reot.(fig.~4\~~'l. .

.. ,. - ,'., ,,'. " ., ,.-"._,_,- '.,"

. ~~--~----~--

, .... . '.' IT.

Fig.4.1. Alura sllget1isub

sarcini orhontale.. .

'b) .·LB·n't>:uC:~~.dll!l!~U:"'fd:*6·gm.·h..x1bh. .' . ooni~ortnd~U ~~d~.~~.· .. au. 1rlcazulairucturi- .. 'lor alcltttiite nUllla:l din cadre,Oondijjb. . e8 illl.~

pune 'lB minimum:, niveie.",>. .;

'. .C8.ic~lui eatecuattt~~i.:ica.Qtmc.:olt.· nu'" .

ml1ruld~ni.v~h 18 "c~res-~impu8 cO~ditb.eh ~aiapropiatd. oel

lrig~4.2. Egalarea des!1geti 18 H' . §i o,e H. '

,1'.'-

~ .

- 38 -

4.2. Rigiditatea pe 0 directie osrecsr9 a elementel~oI"t!ln!:'~_!__Q_~!!.lrul de rigiditate

Fie un element vertical, cu aectiunea tranaveraslM OMrecare avind Bxale principale 1,2 (fig.4.3). Sa daflne§te e a rigiditate Is 9-Jli!laaare or-izont?oU 11"1 !!n e.numit nivel pe 0 dir-sctie (de ex.S) aiatemul de forte care provoacM 0 deplB.aar a unitarl1 (4y '" 1) pe directia e ons iuer-e t.s , Not'i:nd cu cp unghiul tntre directie y §i 1 (reBpectiv z §i 2)t rezulttl:

fl.l '" Lh cos 'f" COB Cf

&2 = -dy sin tp'" - s i.n cf

2\

\

'2

\.

\.

z

\, \.

" I

--9

-

!I

Fig.4.3. Higiditatsa· ohlic~.

Core~p"nz~tor Beestor dep18B~rit VOl" spare pe sxala 1.2 forte p~opDrtionale cu rigidit~tile pe BCBste axe: R' pentru axa I, R" pentru a doua. (Sa presupune c~ centrul de r~Bucire a l s8ctiunii Be supr-apune cu c an t ru l de greutat@). lh,l'lllltli "tunc i din p roec ti i pe axe Le .y, z :

Ryy" RI61coso:p+ R"L\29in!.f R' COB2~~. R" sin2<p Ryz'"' (R I -R") sin epeoa cp Similar se definegta rigiditatea pe z:

l\z'" R' atn2tp + R" coa2·f·

La atrticturile de tip paret~ (diafragme. cadre) rigiditatea pe Q doua diractle principal!!. (R") eate mul t mai midi decH pe prima (R") t aatrel cit, notind R' .. R gi considerind RU '" 0 rezultl1!

p~ bmma mproxi~Btiilor ~dmi6~ ant@rior (1"81.4.1) tn 100u1 .tructurii reml@ (t18.4.4.8)9 VOR put@® considers In calcul C Btructurl Q1c.tuit~ din @lement$ Ill@ Up 8'HSll'€It®' (:fig, 4" 4}, b) 0 b efU'1I Be 80mi h 8uplimenteI' 05 centrul d@ grl!lutah 81 'ilullctiunii f'h-

z o

ellirui element @ate p* IUS i~ nimil [12]. Elementul de tip peret@, va Ave.· o rigiditato tIIgaUl. cu. 1\\ iillllmentului lI"e!!!!l

pEl car8-1 8ubstituie.

Aplio lnd relatina (4.1) ~ ·rel~ltl 01 pen-

lJ

1.'1
C2
D2
C,
1"'-.
0, ?if/" ~
n:
J I:::! Of3
- ----=
Ry !I
2 . .... _I~~_
RfJf
.. _ .. <\l>
, 6). 90
BeaU! b) eden!. a),

tru e1ement@1@ paX'al@11!! ell axm Yo (notate ell cifre arabe tn fig.4.4) '10m flIV@8 By.'" Bz'" «I iii Ry ,.. '" R~ lenI' pentru cele pl\lralele eu z (notate eu cifre romane) I By "" Rym'" 0 \1i Rill'" R.

Dintr .. e d~plal!larIl'lAYo'" I. 'lor spare In dementllllie 1-5 forteld 1).10 1),.2"·' ell 11'@mult8nta Ry"" :z::; 11.;1. Din d~pla8aI'el!l; &, SlO'" 1 t spar 1n elem@ntele I l II, ••• II. ID R II eu rezultanta R , Punctul lor de int@rs@ctie ee nume;te centru

m z m '

Sistamul de axe yP§ ce treee prin Cr, peralele en YoP Zo are ceracterul unud sif:l\!ilIn p1"inctEal (adic!l evem Ryz" 0). P:rineipalele proprhUti ale centl"ului d«l rigiditBte fii 8xeloI' principele a1nti

_ 0 for~A actionind dup~ una din axe nu provoacM d&plae~ri (gi nie! ~ort8) dup!i cealalt!! ax!;i;

_ 0 forti C~ trace prin Crnu produce rotir!.

Ry ::: R 2 In casul cel rna! general, rezultanta Incl:lrcilrilor orizonte.1e ~. S9 reduce,
cos Cf in report on centrul de rigiditate 18 doul:i componente dupl! axele principale, ~ ~i
R '" R ain <peos ep (4.1)
yz Q1'5 §Ii nu moment de torsiune Mt, forte1e Qy~ Qz produc numai tran~latii iar Mt numai
Hz e R 61n20/ rotil'i. Rigiditat.ea Ls t or-s Lune a s t.r-uc t.ur-LLo r- de tip perete as po at e conal.o(;)ra

nuU.

Majoritetea atructurilor cl~dirilor Inaltej eu diafragmele §i cadrele dispuss 1n plan dup~ directii ortogonaleo

4,3~ Acj,ill!l9a !ncliirciirilor orizontale

Preeupunem uij S0 impune conditis de deplasaro cs dise rigid 18 nivelul

Jt '" XeD

In acest ell:l, .forta Q (pe directia y sau z) se distribuie elementlilor verti-

oslo proportional eu rigidit~tile aceatorat elementul i prelutnd:

- 40 -

Rotiree 9 provocat~ de lit in' jurlil ,centrului de rigiditate (fig.4.$,b) prod lice dep188area ~ '" , =0. ri' compud din. daul, translatii:

,

~1 "'doos ~ "',9fieoap:o

::: 9 ,ri, .d 2'" ilsi~ ~

g io ro tire 0., NEielijtnd rigiditatea 18 deplasarG pe direciiB 2 ,1 ces la rotire tn jurul axel pro'prii (element d. tip pe - rete), rezultll 01 din roti~ea generall apare 0 singurA fortll Ftt aettonlnd pe directia 1, ega- ' HI eu:

Fti=tl.1Rf· e rtHi"

'Z

Fig.4.5. E~eciul momentUlui de torsiune.

RezulU atune!: .:

... F ti 1-1': , ·"t" Ie

0=--"':::

,r!', Hi .' 2 'R" ,:ri'i

Din iegaliUtUe evidente=

. ;,

·'·t.

ri FU

, 2

"" rIHl

, fI i tintnd cant oil I

,rezuli~:,

. ',. ,',', ..

. , .' .

..... .. ,':

'. I . ., .' : .:'_ . . ~\ .'

4,.4. niatrlbuth lncilrc!irilo:r in c8zul $tructurilor tip ragure sau o elul e.Y'

lor.

S-a det'inlt oe. rlgidil8te III e1ementului, stshDlul de fortil ce provo8cli 19 nivelul x. 0 deplaeare V(Xg) = 1 (rlg.4.6,.

S~geata din 1noov01ere a con801e1 1.

nivelul x. provocatB de eietemul de f~rt. q(x) eu rezultanta Q se exprim. printr-o relette de

( ) ~ () (":)

v xe " E1' 'rIM_X. ..

chj,und., egaHnd eu uti ita tefl, lUI obtinlil rigi~ ditateal

R '" Q '" _ ,-,B~I~_ .R" ·'h.(xe'

"I1m(x) fHnd funotiia de x d1n upruh axel detorYllaU a CUfIlIIold.

Remal'olim in laghurli cu reULiA. (4,," ell. as ~!.m,nS!!...~Uhtt'ib!!lh.ln~.~"

~~Xtl (pdo l'Il!irimea'ly) t £1!L n~!!t\!1._1!L2..af'e U_H!EUnfl! ,.£gndl::U!._!...'" 1 (pdn 'f'JIIII( Ke» 1!L5!!..ti:.sJ.di t.!l!Llf!_lfl!!~!,oie!,!_ .. El!. In {luulde mQi SUIII rigid i tatua It l'Il'eumnifi" oatie de fortN aoncentratll (Q. '" l'ElIHiltiil.ut.a), 0191'8 c('I:t"aaleri,flle!lzli oOlllplet eiate\'llut de torte det cJnd lege!} de v[-u''latte ute uunosn\lUL 'rot atit de bine e -ar fi putut ~lhge ptntru cnraote~hl!lNH!I eiatemlllui inltmaihtealax" H a :tol"td (q .. q(H»" crad relatiile (8) gi (4 •• ) §i 9*mniflaa'lQrigidit~Sil Be-artt ~odlflQat in

couseninil1•

Introduolnd {4.4' In (4.') sa obLinel

+' I'll, 'ti" -1i---.... 2 '

Erk; Ik 1

In prima' t'elalle' Sliwa Be e~tind:e> ~8. '.i.Gllu!l~teh tip perete paralde eu an

aonfJi(hu'atli iar in 8 doua 19. taate elemeiltele. " '

CU9l. II-Ill. ar!1tat 19. cap.! pct.l.,}.5,diafragmelea:lnt'grinlli8ourte; 1a care

l'lUSe pot n@gli,ia dei.'£:;,;aatiile din fortaUhttoara. neaumenaa, in relath(2;1'vb) , s-a pus 1n ev identli8~ge~t8 .upHlIlsn tar Iii dateri til preze~te i golurilor ~ Cu.. 81 U <10-,

vinta, sligeBta tot&~:;;' ..... poate axprima sub fOi'l1lal

(b)

:tn care:

'11M ute e~g9Btsidin 1noovoleftli

vT 1l~:;C8.t '!!. ,d in forte U1istoara

Va e;"J'ul de s!igeaUl datoritll g01o.1'l10r.

- 4' -

- 42 -

unde wMl (~) elilte mlilgeata 18 nive1ul Sill detl!lTminatl pEl 0 oonsolll OU 0 r!slditata

m lit

E ~Ii' ou diagTase de momente ~Yi(v.si paregraful 2.,).

o 0

@ch .

Momentul de inertie I .6 poats ca1cula [5] Ii eu 0 re1ati. oproxlsa-·

tiv~ ei~i19r~ ell (4.8)

Pentru I!l utilillla tot i'datii d~ tipul (4 •. 5) Ie dil!ltrlbuthl tncMl'cM.ri1@1' orizontale, 80 introduce 0 oon8011 .chivalentH~ care sub aceia~i l~c~rcar@ 9nte~ rioarM 8M aiba 1m nivalul coneid.rat aMgeeto din tncovoiere egeli eu C@8 B eist@mu1u! 1'891. Notind eu Elsch rigiditatea 18 incovoiere 8 cooeol@l 0chiv~1§nt0f sM-

g •• ta .i sa eeriel

QH'_

v(x.) '" ---eeFi'IM(lte) (e)

EI

I

1 + E I 'lTC£e) I 1"(Otto) - "V(I)(, l )

Ie 0 82 k' ~M(5.) + t:. I •. (12 1JY('£.) ..

o 1

iDeare I a.to momentul de. iner~ie 81 8fio+iun11· . t

yay ~n rapor ou centru1 de greutate.

Introduclnd notatlile:

adicM 0 rel9tie d@ tipul 8, tar relatiile (4.;) devin:

lech i

Q i:: _ ___.,....- Q

Ll~eh

MOll1antul~ill!1i~L,~':~ 88 obtine din egali tat II'1I'I dge~l1or eist@mului real gi oonso1ei (date de (b) respeeti~ (ol),

lech " QH' 2Lu( ~!~ __ .

relatiile preoedenta, S9 vor sorie:

_ pentru diafragme ou un ~ir de goluri

unde ~I'l" Xe/H•

In cazul diafragmelorcu un §irda gql_uri caleulat.!!_J?r1n metodastructuri!

.Q.Q!!1..!.m!!_J!9.hi'lalente, s~geti1e 11",+ "o slnt date de (2.1}.b), 'f.n CFU'e w'lQ,s@ paate

I

puns Bllb fortnF.u

_ pentru diafragrne cu mal mults §iruri de goluri:

I fUnd Ulomentlll de iner$h 81. intregii seetiuni Q diBfragmei in '["sport cu e ant r-u l. de greutete. iar To ~ Q,

Sl1geata "T d9.tor8t~ fortei tMi atosre sa po a t e exprima pr Int r+c rele.th do

I

i m I ~ I.

o 1.

It

forma:

In cazul betonu1ul armat, relatii1e se pot simplifies Buplimentap.notind:

VT ,. k g!L. 'rl ('5 ),

all. ' T e

Functiila l1yn) I}i l\'r(§) dau leges de 179.riatie a atigetii ps inlUtime; .'<=. eEl rafer~ 18 nivelul Is care se Lmpune condiSh de egalitate 11 sl:lgetii.

'='0·

In10euind in (4.7) sa obtine atunei:

Coeficientii p. ~ §i r aint dati tn ~hexl:l (tabelu1 A2).

Dge~ se utllizeazl:l metoda eadrelor, S8 determinl:l rotiril~ cu ~e1ati~ (3.7).

Pentru a tine seamB de sl:lgeats din forte tlHetoare. in calculul rotirii seutilizeazll momentele de inertia reduee:

(4.lo.A) .

1 + 12

k E . I .

G~

i

La diafragme pline seu eu goluri mari ultimul termen elnumitorului ee considerlll nul i 1& cele eu goluri mari, in locul mllrimii I SEt introduoe 11+ I2"

In oamul diafragme10r eu mai multe eiruri de goluri1. eligsata 'I se conaids-

r!i (vezi paragra:f"ul. 2.3):

v .. v Ml ( Sa) + k QH . 11 (~ )

o ~ Ai T • o

Ired: ~ I.;:.r_· .....-"'_...,- __

rEI

1 + , k - ..;____r_

Q A'. 82

r

(4.1o .. B)

,

_' 44 -

h oar9~ 11' SEt vaconaidera'cel dat de O.14.~').

, Deple.eMrils'de nivQ1. reztil Ul din (3.8), iar pentru lIJ§ge~t9. la rihelu!

'considerat (V,).O, lJumeadL C,:tnd' a9 crslc:uleazllsll.-e"'t .. la 0 8 Hi" t" II

.... " - ~ '" .. , ar 9009B 1:1. oot ...

nu eete h n!velul unei I'i,~h, seinhrpolead'linearintre e!J.getile nivele10r 1'9-' oine.

Momentu! de }nerli'e eohivalent rezulUi din' (4.7):

.," ','

reeh_ ~~ iE'l):( '!~) "

vdorile'Jl ... ·(~" ).' fUnd reds·tei·:tn te.belul· A·2. C" . Ir)' .'

'1... ... anex.,. "

.. . . " ' Ctnd,se ~ti1ize8d tabfu pentrucalculul ri~~r910i', miom~niel~d. inerth @oil1vlillente t~ C,8ltul diafragmelor de batons9 calculeaz!i c.i relatiile [1'1:

.. tnciil2:ullnc~rdll'H unifoI'mdistribuite

(4.11 )

,~ __ ~'_I~m~e,!_~ _

f1.v I

- + i1·., It ' med' .

11 .. ' 1'1' ~

," ..

.. .':

fn r::lIH'tll

T !Ded

A.'" ::E"~~' Ai

'. .' . nivel

·.cja~fic ient1 e e tlnseama de treeel'eade latricl'lrca:rea ai8trhui~ . tIlla' indh-'e~ril\ concentrate de nivel~',d9.tf·tn ,t9.b~hle"A4 ifin

anexH rune ti e d~ ~ " ). §inum~rulde 'nhah . . " .' .. ' .

. m· .

CUI

in C:ZUl diafragmetor'cu . mal muUe fJ':l.ruride801~fi~,.1 :'. ·lQ(llafragme eu un· 31r de goluri-.hbelulA'·din enexA,'f'unc ..

tie de )...'~ numijr de llive1e §1' coe:riCi~ntui'; .

.' .

,,' PrOblama'diStributiei tncMrc~rilor in cazul diafra~mel0rfl~xibile ~8 eon-

l,uereed eu ea~re.eeie complex!:i §i reclamlde cele me.illlulte oripentru aOlutiona;"" l'eutilhar-ea llnuicaleulator. In, cele ce. urmeadee dau p~incipll1;'c •. poteeni

'fa rezolvarea problema!. .

Cind r*~ultant8 inc~rQ~~ilor orimont&le trec@ prin c~ntrul de rigiditmte (cf!llzul cd illai hecvent InUlnit), schatlilm clI® csl.tul lUI !!Ie adopt!! elsht de tipul co +. lei din f'iguI'm 4.1 p eu miniJl!lWil ., 10g~tu:!!'i dll'l tipul p$nduldor tntX'& d@!llentliil,dhtl'ibuit0 cit hi uniform pe

(e)

XI
Xe
)(3
)(4
I(s
w®rticall. Problema, r9du8~ in ac@et CBm 18 determinarea fortelar din penduli, @e poet • trata prin metoda gensrall & eforturilor.

Deplal9lirlle din inc !!Ireli.;. ri unit are pentru cedru pot Ii oalculate eu ralatiile ('.S.A), neglljlnd defor!llQtill~ din ror~

teo Uhtoan .

Pentru dif!!fr®gme plhllS (iJ@U eu goluri mic i aau mar-L) 6~g@t ile din bel.h·oMr! unital's Ill® determiraM ea @1 pent ru 0 conaoU~ tintnd cant \11 de dgstile din forte t~ietoare.

Pontrudia£ragmeh eu golliri iIlijlocH~ deplael!l.rile· din lncitrc1:l.ri unit are 8epot c()naider~ aproltimativ agsle eu cell!! Gle une I conao10 fictin os e:r9 I "" le~h . Ischcalcul1ndu-se'pentru c~~ul ~ind' aX' actions 0 singur!1 .tortli concentrai~ (1a virf') hI' conalti8· de egali tate a e~getU S-SI' impun@ La se"'l (vni paragraf'ul. anterior). Este recomahd~bi1 insM a se utiliza in Boast eas metoda cadreloX', uti,;,. Ihtrid fiji pen+ru diIB.f'ragmM relatU similare eu eele 'din' oaleulul deplas!1rilorpe"

(c)

(2C)

rig~4~7.· So heme de calenl.

e adr-u •.

DeplasMrile din!ne~rcijri 9KterioaX'@ se det9rmih~ dup~ proeedeele;ar~tah la paragraf'u1.4. 4, conaidertn.d eM Intr$age incAroareEiiiphd!l fie d ht'regmei~. fie cadrului.:·

" ~~-.~ _ '7: -: , c

Cind redUceX'es 1n oentrul de.rigiditate aonduce'ls. 0 f6tlMgi un moment

de . torsiune, problema se eOlut:1oueaz.: . . . .

pentru forte. dup1iprincipiile ar1itate anteriorr ' .. , ,,_,..' .

- pentru torsiuni, prin oslCl.ilulstatic· Sl 8'1;ructuri:li!JpathH ICfig.4.8}j:

I se poate ecns i.d era ap~oximSlti 11' c~ momentul provoaell 18 fiaca~ 1'e nive! tOrte1e F ti, dateda'r~latia (4. 3~ b}, in c~fe aebi-, troduc rigiditl!ltile de nivel .(vu:t [3]t [7], [4]J [15] ) .

. Pen t r-u struoturi monot~ne' eu numl!1r mare deniVele,,' modul de' distri butie ~, 1nc'1iI'e!lrii' orizDntal~ 8Q'p~ate stablli .. pr-Ln intraducerea unad etructurf eon'tinue lnlooui toar-a. Do t. e..;;' .. lit eaupra procedeulul ,tn care' 89 tine, seama dedetormatil1e din :tncovolere §i din torte adele potti gAsite tn[6]. '

In cazul structu~H alclHulte dintr-un numlli.r de die-

f'ragme plinegiuri . numl!1r,de~8drl!ltip I!!cerAde 8celagi tlPii'll~> . pot utiiiza abac e La din [5] .: , v81abile pentru '1nclilrc!lri un!..; torm diatribuite '. (dnt). CU a.jutorulloI',se poa'te determine dietributlaf'ortoL Uiatoarc·t,otale T de 19 nivelul xintrecad~e(T~) Illi dbfragme (Td).·

So noteadrigiditH.tile diafragmei inloeui toa~e: . .

Fig~4.8~TQrsiun0a generoHi.

. ,_".

.•... i

Kr" y~ '.

i

1rii11timea until etaS. Bures extinz1ndu-se.la taaU diaf'ragmels'j ....

.. :;. : ..

.- 46 -

Ii _ momentul de in~r,ie al sec\iun{i diafragrnei.

Rigiditatea montBoti1or:

Ka '" q L ~mj

j .

auma ae e x t Lnd e La toti s t t Lp i I n i v e Lu Lu i, de 18 numar-u L de cadre c on.s i d e r-a t , I ,= m,J

= momentul de inertie al montantului j.

RigiditateB riglelor:

unde:

8uma ae axtinde la toate rigiale de 18 nivelul reapectiv. - Ibk- JIIomentul de inertia al riglei k

- tb - deachiderea cadrului.

Din abaeele (fig.4.8.A) 8e determin~ Td la diverse nivals ier Tc rezult~ din diferen1a To = T - Td·

Ira!k/) ~ / '0/Kb~,5
J m f.O
(1,8
0.6

ar
0
0,6 (i,B
!(alJ<b~/O
r"W
1J.8 Forta t~ietoere Td ae repBrtizeaz~ apoi diatragme]or proportional cu Ii §l ae determin~ prin integrare (eventual grafic) ~.

!i'or\s To d i a t ri.bue , Inlre cadre fn rood egAl.dup~ care S8 fNce caiculul dup~ regulile generale.

Abacele aint fntocmite pe n t r u etructur'" a1clltuit~ din cadre §i diafrsgmo de Baelaui tip;pentru alte a t r-uc t.u r i , vfllor'11e reo. zultate Blot aproximBtive.

4.6. A£1!~!!~J!_!!\£aI'<lll~ !:_ i 10 !: __ !!;l!'t.lCJI, 1 e

Diafragmele ;i aadrele preisu inc~rcllrile prove-

Fig.4.8.A. Abace p.ntru Btructur~ mixt~ (diafragme + cadre).

nind din BArcinile ce actionee.zll aaupr-a plan§eelor (permanente § I. temporaTe) iii i greu tatee lor pr-op r i e.

Incllrclrile uniforme aleplan;eelor ~i

,,,- ...•..

cele asimilabile cu BOOS tea se distribuie disfragmelor adiacente dup~ regulila eUno.eu~ /)Io/rogme te de 19 c a l cu Lu I grinzilor plRn/Jeelor(fiR.4.9).

1000gdIJf:/Jllo/e I nc ~rdlrile 1 in i are s au c one en t r a tea f n t

preluate de regul~ de grinzi ale plan§eului, care descerc~ Is rlndul lor prin resctiuni COncentrate pe diafragmele sau cadrela atrueturii.

Actiunes Bcastor IncAreAri provoBcY:

a) un efect general,ce ravine fie 1"1 0

Flg~4.9.DiBtributia IncnrcArilor unifol"me de pe plBJl§ee.

- 47 -

compresiune uniformA, - ~lnd rezultanta rd8c11unilor plan§aelor coincide eu verticals dentrelor de greutate a sectiunilor orizontale 81e diafragmei, - fie Is 0 corupresiune eu Ineovoierei

b) erecte locale, cGnet!nd din Incovoieri normal pe p.Lanu l p£treti1or. da-

torit~ excentricitntii eu CBrs se realizeHzA rezero~rea plan~Belor, In majoritatea c8zurilor, seeste afeete sint neglijabile §i pra~tic pot aM nu ae ia in ealeul pentru diafragme pa care dascaroA plan§sa in smbele plrli.

Rezulte.ntele ac t i un i i p l an s e e I o r' V,. provo!1cll l'lolielUlrile:

~ , 1 ,

H

'" ') -., V, ~ 1 X

)Ito I!:fectul aolicitlirii )1t(x) poat.e fi a a i rn i La t, cu eel a I uns i f'orte or-Ls on t e Ls P = H

I9c~ionind la partes aup e r i o s r-a a diafrBgmei §i c a Lc u lu I c o ndu s apo i in co-oaecint" (fig.4.1o).

1 vI) __ lL

I

Of

01

. i

°i \'£ L-:J f

O~ VI O!.

II N
1 \1
\l
Ll \1
\\
1
1 . ~
v __ l
);lZo
N t x ) J'l'[ (x)
b) () d)

l"ig.4. 10. Efec till gene 1'9.1 ali nc~rc):lrilo (' vert ieal!'l,

Clod plan§eele S8 gxecut~ aimultan CD pere1ii (diafragme), leg~tura ce B0 realizeazti are caracter monolitiin sceat C8Z~ cODBiderind pl~cile IncBstrate in pere~i ce poate determine. moman t u L de incastrsre perfecUl. (Mo) ce ae po a t.a conaidera in mod acoperitor diatribuit egal p~rtii auperioar~ §i inf~rioare n peret9lui. Verificarea se face pentru 0 fl§ie de un metru 1~1ime.

In cazul clnd plan§eele se tQarn~ ult~rior Bao slnt prefebricste, de Ie

caz 1s caz ae poste determine (tinind cont de d"'ltaliul de rezemare adoptet) ml!!Ti~ m~a momentului Mo. In figura 4.11,b §1 e, 99 arBt~ dou~ posibilit~ti de razemare cu momentale af'erente. Cum aeeate rezeml!.ri e9 r!8alizeaz~ de regulA diecontinuu

0),

~

(b br· Ho" V T -.3")

0).

d).

1'1o"V:e c),

Fig.4.n. Razem~rile plan§ee1or pe.diafragme.

( pr in din, i) Be po a to spre c La 0' mo.en t .,. .... prelu. t d. 0 ttu ied.o ire'; (2-') B, B fiind l~~imea dintelui.

. . . .' '

Schema de di5tribu~ie a momentuluieste cea din rigura 4.H.d.

De obicei eforturile provoeatede efectele locale, chisI' ~i in cBzul dia-

fragmelor marginale p sint roiei In eompara~ie eu eele date de ,'solioitarea generaUl

a dia:fragmei.

- 49 -

Cap.V. ~SPECTE REFERITOAHE LA DIMENSIONAREA ~LEMENTELOR DlAFRAGMELOR

Inc~rcDrile proprii etructurilor pe diHfragme strit de regul~: a) tnc~rc~ri verticale

permanents (P) - greutatea proprie din plan§ee, Bc~ri

_ utile (U) - din plan~ee ~i sc~ri

_ z~pad!i i( Z)

b) tncMrc~ri orizontale vint (V)

_ eeieroice (3).

Pentru diafragme1e din Q~!QQ_~_~ armat,' Beeatea iritervin in ~

urm .. toa-

rale grnp!:!.ri:

1) Gruparea A (eA~ 1,3)

1.1. (P t U + Z + V), eu reducerea efectului incijrc~rii utile tinlnd cont de num§rul de nivela

1.2. (P + V), combioatie CR poete conduce la intinderl'

in montan-

ti

2) Gruparea C (Cc= 1,0), e~ combinatia CRB mBi. deZRvBntBjo88~ p + U + S. fa ling~ BeBstes, eate neceaar~ 0 verifieare pe perioada de

sxecutis,cind

intervin de regul~ numai greutatea proprie §i vintul.

5.2• Dimensionarea gi verifi~areB montari~

Diagrams de eforturi unitare tn sectiune se determin~ in ipoteze unui m9- terial omogen §i elastic; 801icitarea de compreaiune exeentric~ d~ 0 diagram~ cs

in rigurs 5.1.c, asu 5.I.d [12].

Clnd zona eomprimat~ are 0 talp!:!. a c~rei l!itime activ~ b (determi tM

e na .. con-

form cu paragraful 1.3.1) eete eel putin h/5 din in~ltime. a etajului h por+'

, jjl.unee 8i-

tuat~ pin~ Is h/3 de 1e fata interioar~ a t~lpii ae verifie~ f~r~ considerar

8S flam-

Urm~toarea f1§ie de 1 m l~tima 90 varific~ cu eoefieient de flambaj. Cind talpa are be < h/5, se verific~ eu eoeficient de flambaj 0 ft~ie de

1 m. lijtime din zona eea mai solieitet~.

Verificarea ri§iei se face Ie compreaiune centric~, la eforturile f

a eren-

bajului.In eazul diafragmelor f~r~ rigidizllri transversale {t!Hpi)t lungimea de:

f:).ambaj se consider!:!.:

tf = h, dac~ intra plsn§eu §i pereienu exiat~ 0 leg~tur~'cu earacter de

to din diagram~.

incastrare _ if = 0,85 h, dae~ plan§eul eate ineQatrat in perete.

Fig.5.1. Eforturi unitare tn sectiunea montantului.

- 50 -

In cazul diafragmelor rigidiz~te 1

embela capet . .' a

e, se tine seama de reducerea 1

. i' d _ . un-

glm 1 e flambaJ datorit~ aeestei leg~turi.

In cazul diafragmelor '1 i

gur cap' "t' sa' i i r g dizate Is un ain-' ' '

a, I'C1na er t c~ eBte dat~ de

relatia (fig.5.') [14]:

2 . 2

","Jt' EI.(h k)

7~

'J\fr

1-----" ,IL -j

J I

Fig.5.2. Plac~ rezemat~ pe tot conturul.

Dupa [14]. .

• sarcina eriticii peotru plaea

articu-

latll pe contur tnc~reat§ in planul ai eu oaarein~ unfformll eate:

o

Cum tnsll N se poate

cr pune sub forma:

N = n2EI er t2

f

rezulU1:

2

N '" 'IT EI k er --:-r' 'b

). ..

1.0 r=~~~=-=-=-=-=:~:;;:;;;:~ 091-

afi9 1-----.",..

lungimea de flambaj se poat~ 'exprima sub forma: If''' .. A1h. ml1rimea lui A. re-

1

zulttnd din diagrams

figure 5.'.b, sau, mat" bine,a se determine eu formula 8proximatiyl din DIN 1045, adoptatA §i in (12):

b/IJ

cos/iaientul k depinztnd de raportul b!h.

In aeest caz,

I

a).

I

2

t t" --,--=h:_' _..;_ ~ ~ 1 +(~)2

(5.2)

, b).

PlacaUberApe 0 letur!l. §i simplu rezematll pe alte trei laturi.

- 51 ~

In rela1tiiIe (5.1) §i (5.2) b are.aemnifica~iile din figurile corespunz!::l-

Clud BEl ~ine cont §Ii de momentul incovoietor produl!I Cs efect local al lnclirclirilor verticals (vezi paragraful 4.6), verificarea seface 1s compreaiune excentricli, lungimile de f'lsmbaj put1ndu-se considers. acelt'l8§i.

La diafragmele din beton armat - armlitura coreepunz!!.toa:re scne i intinae

(clnd seeaata exiatli - fig.5.l.d) ss ealculeazli pentru rezuJ,.tanta eforturiloI" de lntinderst dQterminat~ in ipotezele de mai sus.

In c8zul diefragmelor din zidlirie, in zonela intins9 se prevnd simburi de

beton armat, zidnria neputlnd prelua Intinderi.

toare.

5.'. Dimensionares buiandrugilor

Buiandrugii dnt de regulli grinzi scur-t e , cu aforturi dominants din forte t~ietoare (lunecliri).

Dimensionarea lor Se face 1a scliunea eforturflor rezultata din calcu1u1

diafragmei, peste care se auprapune efectul incovoierii locele date de Inc1:l.rciirila

verticale ale plao§sslor.

- 5l -

Cliip.6. PROBLEME C:U CARAC'fER SPECIAL IN ALCATUIREA 81 CALCULUL DIAFRAOMELOR

6.1. piafragme cu structur!! de Buetiners flexibiU

Nee.sHlti tun~tionBle reclamA adesea eliminarea peretilot' 19 nhelul parterului Ii • .,.ntual 8 primului ehj tn vederes creeri i unor- sPlltii libere afectate unoI' d~.tinatii diterite de cele ale nlvel~lor 8uperioare. Rezult~ atunel a structurl!. alolltul til din diafragme cu n lvelele inferioare aldltui ted in elemente de 1'1- giditllt. mai reclusll. Comport8I'El8aeestui tip de diB:frsgme sste mai ineerUI datol'itn concentl"lh"ilOr de aforturi ce spar tn zone de solid tFtre maximA; de SOeeB. el. se 'lor utilica nUMai 80010 undes!nt strict necesare.

Diafragmn propriu-r.i8~ poate fi: - diatragRlllpnn~ (fig.6.1.8);

_ ttiatragm! cu golur·i avind 18 nivelul peste structure de sus1iinlitre un e!elunt rigid - grindlperete - ob1iinut prin aupr-I aar ea golului ( fig. 6. L b ] t

• diafragmll ell goluri continue pe toaU tnln1iime~ dhfragmei (fig.6.Lc).

~/O'l'CIgf1?O ~'(fl~ .. c ,~;M..,

o

-

o

o o

o o o o

~1;'~.~j. ·~~·.~--·~I·· ..... .

Ne)(Ii)ilti .. •. 7'-"-·· .. -

a)

c)

Fig~6. i. Diafra.gme eu parter flexibil..

strUcturade Bus1iinere poate fi alciituit!l din ettlpi '1erticali Inc88trs1ii (fig.6.1.a giC)8audin aieteme de bare articulate (t'lg.6.l.b).

In calece urmesr,!! '10m trata numai di8fragmele cu un singur ~ir de g01ur1. (1<;111' eu lllai.ulU Oiruri puUnd fi CRlcuhtedup!1 principii silllilare.

6.1~1.DiatragD!e. pUne sau eu nivelulpes,te structuro de sU8t~ rig~d~

Dht'ragmele deace8t tip pot ri considerate tn caieul cs descompus8 in diafrapa p1'opriu~sisl 1nc8stratll la nhelul peete suetinere gi etructu~a de SUB- . ~in.re tlexibilll eu ri818 superioar!:' de rigiditate infinitl:!. (fig.6.2) (12].

D1atragaa propriu-siali se calculeazA dupl1 unul din procedeele arAt&t. 18 gi IU.Aaupra etructurii de B\ls~ineret 'lor actions (fig.6 . .,) 18 nivelul

.• u".r10a.r. : ... .

_ din lnc.relll'i vertieale - 0 fOI'~11 )tv .

_ din tncl&rclriorbontale - un moment llt,;i 0 forlll t!HetoBre 9" t

1. nivelul right ~nterJDedh.r. - 0 f'or~1i orizontaU Hi §i IneAl'cllrile pe rigle

r:::-,:_-;._.:.:l

---[--'----~'--

-~-- ---~--_.,_.

, ,_........- .--."<;"-"

Fig.6.Z. Diafrllgma plina IHe "1,1''':1,,,'; de! ""ct1![HJ.rc f le x i b i Hi_

Fig, 6. ). S t ru c t tl t: a de sUtJ~inel'e.

Calculul e,_, con<1Il(-,- en ',l'j P"III!'" 'itl (~,_"jr'll ,,1'1'1I1IJ\I, 1.11 c •• [-", 3e ~ine 8e"-l,01) de influen'1a (jerOl'[Jl<-r~i!llll- 1,,'OV\)(':,Ii; ell" r"!-~'_')E 4-';\")" ',ji Uiiet'PH'e din s tiLp i ,

Cazl11 eel m~d rl'",~v"ll1, i'(11 i 1111 t .1el ('II]',! IF' "oln nClip" 'in det.liI i u in con--

t.Ln u a r-e "- !Hille c al a l "It'ql';t,""ll <1," ':iI"ILII1VXC! ")11 un ;nll~llr n i v e i , 1.~'1 s ti l p i de SBCtiune conslsntl'i.

No t am ell A_io' i o C!'l"'ct";-i'll.iell,,, L(H01lletr'i()9 (m'le ';}i mo me n t, de inertiel

ale e t i LpuLu i i, ell dj di.Hlt\JI~H '(ntp .. ('~;nlr'ul degreut.,te cd s e c Liun i i s t.Ll pu Iu I

i §i c an t.r-u L de g r eu ta t.e HI neetiunii tu tur-oi- sti'lpil()f', C.

In r-a po rt co p uno t.uI ;:, t-!olicitBI'i"Je 8P reellJ" js s ia t e mn I )It, '!t, ~r (flg,6.4),

c)

Fig. 6.4. Struc tur'H d'~ [jl'i, L \ 1\""8 r~\l un n i v oI ,

Pen t.r-u r ez o 1 v are, v ('0111 -9 P 1 I C "'i rn·! 1 Qd'l d ,,~pl fl81'l r' i lor.

Del,ji s tr-ur-t nr-n esle d~' I) OTl flt.>-!tic nf"cletermirwt~ (fIl c az genera1: ') n , unde n est.e numar-u l deschiilerilor}, (lat.oY'lU\ f<lPtului eli rigl~l e s t.e ell rigiditate infinitl1 numar-u l deplas1ri1or di-£<t il\ct.e se ['lhluee l a 3. Sf,' pot a1ege c a deplllsari diatincte:

- deplasarea verticR1A zl (fig.6.4.a)

- rotirea z2 a riglei in jUI'ul punct.ului C (fig.6.4.b)

- tramslatia orizontqlA a riglei cBr'acterizata prin rotiree de nivel z,

(fig. 6.4. e ) •

Fortela (axiale, momenta ~i t~ietoare) din stllpul i §i rezultantele fortalor din toti atllpii red use in puncllll C, provocate de deplaslrile unital'S) slnt ~edate in tabela 6.1, in care, pe Ifngn notatiile anterioare a-au notat:

Ao " LAio aria sectj_uf\ii tnmaveraale 8 10 '" ,'I. +" A. d~ ,- mome n t.u I de Lne r t ie

~ 10 ~ 10 1 ~

tuturar stllpilor

al acelors§i a8ctiuni in report

eu C •

- 55 -

Eforturi din dep1a8~ri1e zl' z2' z)

deplaBsrea unitar!l
Din
E _ E E z '" 1
], 1 - . .,-
r tu I -,zl- ho' E " ho
ho 2
'"

0
.- Aiodi
Aio +
Ni - --
I---- -~ 1--- 6 Iio
n 0 - 4 Iio
lpul Mi --.~
Iio
niH lio 12
rtea 0 - 6 rt; ho
~8rioa- Ti
0
0
n -~>,
zultant 10 --c------
1-- .-"\ 2 6 z.: lio
direc- Jtt 0 - 4 L1. - 2:di Ai
10 0 -- ---~
8 _-
.Ll)·
1:L - 12 h . 10
T a 6 s: }io 0
0 -----~~----

'" I aU

(po. BU . I'll

He

pe

ti

81 metodai deplBslrilor se ob-

o 1 ecua+iilor de conditie

Rezolvind 81.stemu- y

tine:

E z-, 11

§i BPoi:

A. Aiodi ,..._,
N.= _)_,__2. :It ! -r;-' m
1. Ao
Iio Tho + Iio it
Mi ~ '" -2- 1~
lnf ~rio
Iio T
T.
1. Iio
~ Tho
ltt= m+ 2" (6.2)

(6.Lc)

unda a-a notat:

t superioar~/inferioar~ 8 stilpului i.

t ar in (6 1 b) "sup/ini''' sa referii Ie par sa. ... d i aumarea s!igetii pentru

a... • , • fi 6 2) rezul t... 1n

S!igeata Is' nivelul X (vez t g ••. , Ii t datorat!i deplsB!irilor

diaf'ragma-~ncast-r'atl§ Is nivelul paste Bus1;inere cu s gea a

z2 §i z3' adidl:

v(x)

v + z2{x-h) + z,'

diafr

sau

v(x)

Ests de remerest eli inlocuiti in calculul static

t 1:o1'te101' t~ietoare (T =

in ebsenJj9. ,!j

. t un atilp inlocuitor de arie prln 1'-

0), stilpii pot 1'i, A :: ~Ao §i moment o "- 1.0

-56 -

do inortio .lot ampla.at pa varUcala centrulu.i d. greutate CO. Detor.ata tn acoat c •• revine la 0 di.toreiuna d. tipg.naral (tig.6.5),lntre 1&2 gi ., ext.Und rd.~i~ .,. ; 112 ;1 aViden,t, .1- o.

II).

I).

Fig.6.,. Dbtoreiune generall. a)'Pe cadru; b) Po .tllpul .ehb.lent.

In cazul atructurilor d •• u.tin.r. din bare articulate, mai trecvont .at. lnttlnit .i8temul 8imetrio din tigura 6.6, odatl

• t8t10 nedeterminat. Calcu1ul •• conduc. prin metoda etorturilor, 8upri.ind de pilcll bar. fl. -. D.plaslilrUe ee intervin in eeua~ia 4e conditio dnt data nUllai d. eforturile axi.l. din barel. auslin.rii.

I~ .4/2+,412 ooi )'18.6.6. Slate. articul.t.

6.1.2. Dl.trY.e eu air de golul'i continue

Caracterietic pent1"u ece.t cas .. te prezenla URui gil" de golu1"1 p. toaU 1nlli1 ••• cliafragmei ,i abaenla unui ele.ent d. r18i4i&8ro d.8aupra au.11n.rii. .

E.enliaU In •• 1gurare. conlucrlrii lIontanlilo1" eate rigiditat •• 1. tn-

covotere • buiandrugilor. Structura .: ductnd I •• olioi tllr1 toarte mari tn

devine incartlil oind aceaata acado oxce.iv,conatllpii diatragmei (tig.6.7.a) .au tr.n.tor-

r---------~ ,

mind struetura (In call'll din tig.6.7.b)

tntr-un mecanisme Mai ale. tn cazul 80- lioiUirilor din s.teme, conc.ntrlrU. de .torturi tn zonel. ou reduceri bruit. 4. .ec1iiune (atUp-JIlontant Ii buiandrug-montant) impun 0 atenii •• pox-itl la adopter.a .chemei ,i •• 1.ur110r con.truotivo. D. ace.a 8. recollandl .vit.rea ao •• tui tip, e8U, clecl.l oete abeolut.neoe.ar, adoptarea 80hemel din tig.6.7 •• , ou, .i~ nimum doi sUlpi tno •• traUaubtiecar. 'montant gi au buiandrugi 8utic10nt d. rigid.

Fig. 6. 7.nia:rragDle~au glrd. golur1 ,._,lIetod. oe81181 indloatll pentN eel;".

.. (lontinu... . .' cul e.t. cea 80adr810r prin care •• poa-

upunetneVidenild1terenia de rigidit.tetntre nlv.le. ..

, . S~hemade caicul c. 8e acloptll eatecea din figure 6~8. n •• chid.:i-Uo de

28,20 auaemnitieaiiil. din capitoieieariterioare. Caract..r1etic1le.tll-

'0 o o o o o o

18 rib.lul zerO Be VOl" considera:

- 57 -

~

-

Il"n,A~
1
I
I
I
i


li'f.,A",
~oJA~ A.
,,1.,., ~'"' !i. "

-

Hn--I

-

-

-

0 ........ o6*Io!.I.J.JJ;

®WoIob/oI.~

CD

~

1--_ 2b I

.I--~-- . ec:.: 0).

.,.-1

b).

c) .

l<'ig.6.e.Schema de calcui:a) gener81l1j b) inc.verticale s Lme t r-Lc e ; c) inc.orizontale.

.) In'cazul unui aingurstilp:

_ aria sectiunil transversale de beton a aceetuia Ao gi momentul de .: lner~ie 10

_ 0 ln~ltim~ de calcul, ho' egall1 cu cea 1'98111 plus circa 0,5 din irilHtimea sectiunii tranaversale a lui, pentru a tine seams de tncas t.rar-ea e Lae t i c s de Is nivelul superior,

b) tn cazul mal mu I tor sttlpi sub un montant, distant8 2b ~i ml1-rimila Ao' Io 8e referl:li 1. un stilp Inlocui t.or cu axe pe 1 inis c an t r-u Lu i, de gr-eut at.s C, 8vtnd >

Ao= EAio ;i mOn1entul de inertia lace ee va determine mai joe. .

Spre deosebire de cszurile diafragmelor ob Lqnu i t e , in c azu I calor cu parterflexibil tnclircliril~ verticals provoacii solicitliri importante, tn speciel tn elementeledinepre baz a a t r-uc t ur i t , eoliciUl.ri cu aUt mai marl cu ctt rezultanta lor do' pe jumlitatea cores[mnziitosre se tndepl!irteazli de verticala stllpului (real' 9110 tnlocuitor) 81 partarului. Acest Lue r-u , impune 0 8naliz!! r-Lgur-oaaa §i 8 efec'C

tului Boestors.

. Pentru Inc!:'lrcliri vertica.le simetrica, cadrul poste fi conaiderst cu no-

d.in;i tixe, cliei prd.n blocarea 18 rot ire 8. nodului "0" - fig.6.S. b , aate tmpiedicatli {Ii deplSSrirea vertical Ii 8 montan1rilor. iar deplsal1rile lsterale atnt nule, .... din cauzasimetriei.Deforrns\iile axiale ale montantilor nu pr-oduc eforturi fluplirnontare, iar cele ale riglelor se pot neglijs.

Pentrudeferiliinarea momentului de iner\ie al stUpului trilocuitor vorn raveni 18 figura 6.4. Pentru cadrul cu noduri fixe la care deformatiile axiale ~int nule, aingdra depl9.sarediferitli de zero eate z2' Rezolv1nd alatemul (6.0)

pentruz2= z2' zl= z,=~ se obtine:

1t=o

:tn.= (4. 2:IOi+~:>iod~)'{Z2 ~o)

.... 6 EliO{ !...) .

.J :: - h z2'h

o 0

Acelea§i aoliciti1:ri S$ ob1;in p~l un e tf Lp ird.Mnd.tOY" ,)'8 tnf3Jt,i,.me hi) @1 HW· ment de inertia:

M, lSUP

(6.8, b)

Pen t.r-u IQ.~~E~:~£~L_g.d.;g!ll!'-~L!:., sa u til i.z e a z 1:1 e c hema din -rigurs 6,8. c. Dac a BB neglija8zA rleformstiile axiale ale montantilor 8-S1' putee utiliza procedeul distorslunilo1', modifiest loeR Int1'-o manier~ care stl tinl cant c~ distopsiunea ~o provrwc(i depl&l3ft['i t;ji e r o r tur I La n i v e Lu l, t.ut ur-o r riglelor.

o csle mal simplD, care permita §i lUBrsa In consicterare u daformatiilor dirl forte tBiet.oare §i 8xia1e eete cea in CarB se utilizeBzl metoda eforturilor.Sist emuI de b11Z5 :;\i necunoscutele se a l.e g c a in f'igura 6.l1, und e nu a+au t r as at dElcit diagramele de moments. 8xpre~iile deplaslrilor se obtin simplu gi ale slot redata

In BOBst caz , pen t r-u rezolvaY'1il1l c adr-u l u i ost." i.nclicntli!)t:D1.;,:.,\!';,;., pr-oe e-

deului eI'OBS 0

Pentru 0 rigHI. e ur-errt a , (:figo6,9), rigiditataa [n'(,etid:< p"mtr..'l,j "cLlri ai·,

metries sate

iar momentu] ne.chilib~Ht In nodu] 1:

MA est 6 momen t,)J~10 iner:!i.13 LX~,Q;)~'~f,! PfiJ.>cf\~c j'

g grinzii dublu incBetre B de dS8Chi

IN. 2 ,

J~· .. I--

0)

MF momentul ,fm.'~"J(Jr e,) ~H.'J!i.(ln'Z)a?;~j tnt]""'"' i2 gi il c

h.1

l j

A: J.

t » t

~\'" Mil'> H~(c .. a) in c nr-e :

Pen t.r-u r i.g La 0,,"0. (ftg, 6 J(, J I':\.gi.(Htf~l."I'\ ~nm

1B rotire aimatric& eete data tot dp Ih.6) tar

momentul na8chilihrat tn riodu] 0:

dorita. EforturU.® M;tf §1 or X'e:;;;'I~Jtat'~ po atilpul inlocui tor as distri bui.e at Hpilor 1'081i ell l'elat:li. 8 :1..rn.:Ll~r(;] em «(;·,1)? tinind cont c5 deplssarea z,(fig.6.4) este de fapt nultli adicA, razult§:

Fig.6.9. Riglij eurentM.

h,

b

r~"~--1--""'"

I- -- -- c,-o _

(J l

-J- ..... ""!

OIIttIiJIf~ ~(t~~~~ . ·tRA

Fig.6 .10. Higla 0-0'

/

'iNn -

de~B 2a din lnclrD~rilB Cti €lsupra ei;

reaetiun.,« filc,)lei,,~i

i '

,. ,

Fig.6.ll, Sistemul ele bBZtl, moments .

• ,j-- ~~.r~'\~l

£~,-,"J .1;:'

'\\1 L;.<iHdul 6,2, in care 8"'HU u tiLi.z o t no t.aj iI deja Lnt r-oduae ,

CD aemnific81,tile !Jin {8<7),. In (6.8) ae include §i momentuJ

din

Deplasari

n

~V"'~ cu L~, ,1

1

._ "h'~'_._'_"~ p~ lQ.;!~_ff$'yQ9.a"l:..Q._~"~._c;:n_~ _

-. M(:)lT1ente incovoiH Forte ax t a.l.e Forte ttlletoare

t o ar-e

-------.---------+---~-----.

reactiunSB riglai ill preoum ~i momentul reactiunii diafrogmelDr dB ps c8Blaltl diril'H~~t~e, VI:

Higidltatea prBotial • mtilpilor

,\ '00

1 f 0

I

+ __ 1_ A~.i_l

k .!a G

A' . rl

as t e <::'1)8. obifJmd tB ('r.,<;j.~' I/hii aiantii da trsnsmit.r, 18~ 1/2 tl 0-1 88 considerl tn c~laul su rigid ita-

BgT'3 i"r1n,·'_r

taa praotic! COrgBpun.~toar. 8 et!lpului

l .. -

I

,

o

- lc

X i'" 1 aau

xi+1" 1

,\

t,l }J

S8 caudae tn mod obi§noit ptnl Is precizia

x<,=l . 1

o

o

o

N· 1

- 60 ~

Tab&lul 6.2{continuare!


Deplasar,ea Danlesl!lri DrOVOcate de
Momente tncovo- Forte axiale Forie Ulietoare Din
ietoare
Ai chi IIi + I(i_l

- Er.' 2 0 0 tnc.
i ¢ 0 1. exte-
rioe-
4,. re
bh MO + yO
o 0 bad.
- EI • 2 0 0 ..
0 rativ.

Se ajunge la un eiateD! cu metrice Jacobi,

u~or rezolvabil prin caloul ite-

Pentru determinerea momentului de inertie al atl1pului Inlocuitor,remarc!,ha c~ din rotiri de nivel z,{fig.6.4) pe direc~iile nacunoscutelor depla8~ril. sint nule. Celelalte deplasl:il'i zl gi z2 8lnt identice cu ale unui sUlptnlocuitor de aria Ao'" ~:)io ~i cu moment de inertie: . .

loa'" L>io + LA~o d~

. In c8zul ctnd, cu excePtia atUpilor par-t er-uj.ud , di8~ag~a are element. de lungimi §i seetiuni egale, not1nd:

Ired '" Ifl + Er I·
l' ,Ie cr.+'
a A;
)._ E c2h Ired Ired
'" , Er ;r (_r_ + _r_)
I c2A
AD Er b2h Ired Ired
'" 'rT (_1'_ + r )
Il . 10 iTA
0
E red
I). '" , r oh ~
. r-.,
8 I (b)

(6.9)

(c)

(d)

sietemul de ecualii 88· serie:

1+ 1...- -1
0
-1 2+/1.. -1
-1 2+'/... -1
\ ·
! ·
·
-1 2+A -1
-1 2+/"
L 0 0
"0 + Mbaz•
140 + 140
1 0
yO + yO
. 2 1
.
.
~ +P(
-1 _ -2
~+ 0
~-1
- (6.10)

_. _ . ... _ Dac.stllpulparhrului est~ un stUp Inloeuitorteelculul e:rorturl1or in thoere sUIp sevatacetunc1;ie de et'orturile determinate M~N!li Tau aJutorulr.-

1e._li.ilor(6:1:.),_ In car .• .,e va Inlocui_ )1? eu M"'" .

. ,~~cu N§i r au T.

- 61 -

In caz ell dia:fragma nueste simetricAt procedeul de rezolvare rAmlne aeeder caleulul static trebuie realizat pe intreaga structurA.

Sltgeata ae determin!i os pentru oriee constructi. 1n cadre. Cuno8oind etorturile din tnoltrcllri reale pe sistemul static nedeterminat, diagramale acastors ae integreezl eueele provocate pe siatemulde bazA de 0 tncl1rcare unitar! oa ae~ioriead pe direc~iade caleul a stigeli!.

Trebuieremarcat eli tn determinarea modului de distributie 9 lricArolirii oriz~lntale nu este suficient a sa egala sAgetile numai in virtul oonsolei, tUnd ob1igato~ie·sorieres conditiilor de egalitete §i Ie nivelul peste parter, mat ales ctndstructura clMirii are 0 parte din diafragme eu parter t'lexibil §i 0 altl parte cu diatrag~epline (timpane).De asamenea. este obligatorie veritioarea pIan§8- ului peste-parterou §aib!1 orizontal!1, datoritA jocului important de forie de Ie aeast riivel.

6.1.'. Stares de eforturi 1n zona peretilor peste part ere

. Zeina.de racordarea diafragmei propriu-zise eu stHpii este careoterizatll . printr-o stare desolieitare epec i.a l a , cu importante eoncentrll.ri de etorturi.Aeeasta se analiz$~z!1s~parat ~i S9 rezolvl:i es problemll. planl:1a teoriei elaaticitlitii.

In cazul diaf'ragmeloI' pline Bau a eelor.eu nivelul peete 8tructure. de 8U8- ttnere rigid seconeiderl1 in oaloul 0 grindl1 perete:.cu InlH~imea de caicul He determinaUi e8 tn t'iguX'8. 6 .12§ i Be ~ionaU de 1nellrc!l.rile:

.~---~- ., ~:" ,-_.

DE CALCUL _

DE CALCUl

Schema de eeloul

-·-paX'tea inferioarll.- fortele Pi~t tiilt pr-ovccat e de M~ N §i T din attipi, ~c1iirintndpe zonele de contact stUp-diafragml1 (U1;imaa raaU a sttlpului, diet:rtbuite linis_r;

- 1& pBrt0~ auperioBrl - ~Qrt.l. p.UD Ii t.uP ~1.tribuit. 11niar; pravoaat8 de M~ N §i T It"@zUlt&t8 din calaul 1& mi •• l~l ~.mpactiwi

- lat@ral - forSais tangenti.l. tIl t2• r.pr.B.D~lnd aattunes di.fragmalor de P$ tll doua d i1."8C t i@ e~ >'.!l$ d®!lI©a.jf~~ jpOl @iOllt'15ll:lulll101J ~u!.<ll ~ ilrA''''~'~ ~m:w idl!llt'&'i;., CIJ Q d i13~ tribut itlil uniformlii (dec it@ (lX'i *led,;\\) p;;>.d.l.d.].., &ll!i!Ro~©vru~n1.li ~ in!(li! 1:18 AA~@§\t~8i i)lij ;j'IilBt'",J"{,,,, direct pe atilpi).

In ca.lcull1l 11I(i pot 6ldli!lit~ lJlrUliit08l1f'@le ~implif'i©ijr:L

- neglijBlX"@i!lI f'orl;l(:ll©1l" ill'inp~ tint" 'mil ©t0ll'@I@t1&X"@@ hli:'iiiX-'©i:I!K'H ti'\\\icop i!l!"t:[~l ©i!il 81 ria resli~at 0abilibrul 18 rotir@i

- COKl$l idtH'Blrtlll>\ une i pr'.'Jl~dl.unll Pill:rm:'i:i:"lJE'OO dif:) trl knoX t'!li p,," .:l:},\j;!llil®!3! .sUlpuhd, atunci cind aceaaU! li:iti.m~ @li!lt1ll Y'<li!(h]l,llffL

Tinlnd coni dO'i di'lJ6:&,.;dtBlt@I3'; $Jl.taulitUl©:;r ©€! s® p©t iU'd,'i::hd .lra ~X'M'Udi bm~ mlirul §! dietanta !ntw@ eUlpii t'h. ~llI~tin<&r,~; 1L1:lt.til:il~nll 1©R" :l:lt©,) ©h, :;ji d@ ©tllrlIfjgu~ ratio aparte Ii schemei d@ cal cur D l\"@iII1ol'veT'Il!S! jpJl'@!Olsoosi tl1'@ btJi@ :f~!."Hllt~d@ 1 a (U!ii [!; 1&1 cas , r~comandind utiliz&I'-21l\ une I metod€! gUllil'llOlK':l!l'l1 (l@ eilll~!!;ll (iiif';aJX'limtOl'l f'ini.t@9 ~1,,"~ ment :fini t).

Pentru c9.zud. particulare (dOl stllpi di&'lpu@i $Plf'@ ®9.:t,'O!l.'i€fR', Ci.Ili!BGhidl,lri IntI's at Upi «lgale) 8® pot SpliClll pent.ru cal©llA! pX"og\!ld!l>sh o bi~lilIlJi h '{ 'w'ild [;5] } conaidarind 10 Galc:nl lOIc:thmea unor- il1!.ciSlX'cliri ;~niforme li!ll 1t101;i IOJUlpii Pix.Ii,"-'PimaJl

(fig.6.12) ~i Q Bardn!! 16 partes O!uparit)sri;!, P;SI!P d.i!.!ltX'ibnit~. \11l11i.fQrm @l 01:< o h~tens! tate care s~ I'ealizezs achi1 i brl..llL CalCllh~l il'! <lICil'lst mod ,:!Ii'llt1;l I5\I.H'P@R'l tOK'o

110. ~~l'll.2:ul di~frH.gmI91Dr CUi lir d. golur! continue (firM ni- 1)'@1 :d.gid !p'<'lst\<l !f.I·tructa.:jr~ de ~m:!l·~' tin.rell ee cODaidar§ In aaiaul !lHlrt hm~!Jl 8i)[~!r\lW ~.lJi unu i llH:mttU'l.t ~ cu atllpii p. Gar. rea •• ml. Actiunaa tanBiunll©T prOVDcatR da oo(lij!@nt'lJl Qi iD lfig,1..® ~ ~®pl)!l!t @ XlI0- 11iJ~. Consider.tiil •• nt.ria~r. ,m JPl1'hriE'® ')La <li@t@ll'oohH1Y'®81 f?i'fcf)1f'~ turilor r§~ln ~~lRbil. Ii In a-

l=

~®m'f. ©®m 0

P'fil ll\'1!llgt\:wf'Cl{otul i'J@ grind1:i.

perata, sate neeeesri verificaT@& ~trivirli In .Dn~ de ~ontBct @i pr®wed8rB. unor m,!1euri e or-eapunaat oar-e , In lit$ratmd! ~$> l'eC01!l.fln!'Hl. ?l!.(lolf'ClBWBSl illIl!lI~tiu1l1,H !'llUlpulu.i pe tn§ltimea unui nivel~ eventual Ingro§ere~ intr~gii ~i~tr~gm®o

In metodele de c~]..ctll""!!!iJ!lBlj.:ricaterP d'setul JrQth>H f'und!;ltH]J~K' aaupr-a dgidit~tii {Ii distI'ibu1;iei iocllre~rii poate fi Mglijl!t~. [12J ~ COf!.!'.lid~K'X'A{] e1;\ \\'lCMt etect se reaimte 1n mod <egal 18 taste> diaf'ragm!'l:iso In c<'llle~l.uJL lI'igiditt\tii d@ BX!l!Ismb'Lu , ee in tervine Is det 9I'l1linarel!f! paxoioe.dei vi brat HloI" propri i ~ La ai;\g~t:U~ det®rIlIinate sa BdBugll sllgetilt'l supliuum.tare 11'9 din rot ires f'nndartiei calc~!ll!lltij, eu r~lMt:l·!l!.~

in care:

Xf - inlHtimea de 18 baz a fundatiai La punc tu l, considerat;

- 6' -

bO~D diafrBgm~i ii sums ae extinde Is toste rnomeotul tncovoietor 1& a&~

Mfi-

diafragmele;

"'1 ~up"'''fe+ei d@' rezemare pe teren a fundatieij

I momentul de inertia ~ ~ £~ ~ 3

fi - d'" ta~n"'''' 1& rotire 81 ter'snului (kg! lem ). egal c e L

Cs - coeficientul ~ m~~~v

pu}jin em:

unde!

a ~ prea1uns8 admisibil~ pe teren (kgf/:W2)i

at di + de ac+iune a momentului M.ti·

A _ latura fundatiei paralel~ co rec~18 ~

In metodele de complexitate madj!. se tine seamB de influen~a rotirii fun-

- 1 1 i iditi1irii §i athrii de eforturi'8 dia:t'ragmelor.

~~l~:l:~l:~r:ct:r~i reulam~ cuno8§terea anticipat~ a dimensiunilor,fund~-

i fi"" p .. ,+·,tl'-O pred imensionare aproximat i v~. f1.8 pr-an

d(!)t9rm na. '" ~.. "i

_ intr-o prim~ et8p~ ca structuri1 cu rundatie rigldi1 netasab -

1iei• aCG6tea ae pot calculul ansswblului

. 1 @forturile rezu1.tate.

Hi § i 0 dimeruHonare a . "1 t' deri" cees ce simplifie!i C91.-

l~ b talpa fundat1ei nu apar n 1.n ,

De regu t au. , 1 1 lui prin procedeul cadrelor eu

1 1 Bate indicat §i in Qeest caz efectusrea es cu U

CU_U • 6 1)

licar9s metodai eforturilor (paragrafUl • • i' r·igide, tenaiunile sub

ap - 'In ipoteza unai fundat 1.

talpa. aeesteia slnt (fig.6 .14):

Nf Mf

r §i 11m '" If"Y f

G

n

coeficientnl de tasare 81 terenuunitar~)~ tenaiunile

Notind eu Cz lui (tensiunatll··*$ ·provoac!1 0 hears ~:~" ",.'l;G.'vor provoca deplaslirile:

n '8 .... lll.

respectiv rot ires:

. tii i~di~pendente sub .

un §ir de goluri eu ~pnda -

1 1 6 2adaptate pentru b~c depIaa!1rilor din tabs u •

2

I.e :: L(L + ~)

+ e·cz.If Cz Af Lf

In cazul diafragmelor cu

t +1 (fl."'g 6.15) tn expresiile

mon any •. . .

ae adaugn termenii: 1

.f 6 + C ro =----

- Is ~oo: f1 • ~fl czAf

Mfa - 18 t:lo:- o ~f'O '" - C·Czlf

reatul expresiilor r!1- m1nind neachimbate.

In caeu l, ~ unice aub montaQ1!Jse sIege sistemul ~e bSzl astfel cs Xo B~ reprezinte neeunoecuta (forta t~ietoare)

t'Unda:tie NoUlldI~O' A;o caracteristicilegeometrice ale

(r1g1a) expreaiile deplaai:lrilordin tab81u16.2 se modit'icii astt'd:

.~-.-g~.-

IT~I J

Fig.6.16.FundatiEi sub maimultimontanti

6= 00

·restui expresiilor riimlhlnd nemodif'icste.· M!!rimea bruultll din f'igur".

. In . eazul·diaf'regmelor cu· mei·· mUl te §iruride goluri~ ~Bhmai indiost un

. eslelll iteretiv ". Intr-o ·primll etep~ sa neglijeaddet'ormaj;iile axiale alemontan; ·tilor; tasareeOi rotirea f'undatiiior,ceeace permits apltcerea metodei dietorsi-

. unnor~ .eu eforturile-rezul tate- sa d eterminlldeformatiiieaXialeale lIIontant,!lor §i cele 81efurtdatiilor,c~re provoaci1o nou!!. sta"re desolieitare. Coneiderlnd cadrul

.. 1.ncl:lrcat: eU8ceste e1'ort"i.lri no.i , set-acs tn et.apa doua un nou calcnl etc.

Inm~ttidele stniplificatEide cal~ul.' 8plicabi1~ struc. turilor tip fagure a i celul~r· eu .lIIa:dmuIII12 nivels. distributhreaU a tii.e§reitrilor orizOJ,itale. poate f1 ap~ox:l..matld·e e.a obtillllil prinimpun~rea ~ondi tieide.gsli tate a dg.til laun ain-:-

. gurnivel.·,Inc8zul structurilorc\l parter flexibilsaua . calcresr. reclamil un caicul d~'colllpiexi.te.tellledie;ntim"'rul niV"etelor Ie. care.seimptlne conditi. de egaiitate • 81g8ti10r e~temsimar~ gis~alegeaga cum 8":'S ~ru.tat la par8grafelesnteri~are

'(4.'. 6.1). , .. , . . . .. . .

. . ... D~·r~gUli1.pentru structuri tip:fagure cu oricite nivele '11 p.ntrucelelai-

··tit tipuri~u ma:id,mum 12 nivele, aprox1lD8iiileadmise me! sus stitt sstisflcltoare. In c8~;ul~tru~tllriior d~ tip celular (eu dia:frBgm~rare) saua c~lor eu diaf'ragme tledbii~coniu.~r!Meueiidrei.~ avind peste.12n1vele;este neeesar .• setine seams tn calcul"gide d~forlllatiile Pl~n§eelorf considera"t8oa grind l~c!lrcate tnplanul lor.

. ,'Iil' Bsti'eldecazuri fli obligatoriu 18 plan§eul ds·pesie:structura :flexibi- 1~':·ad:i.sfr8gmeloree reazemll pa astfelde struet-uri este nec8sarll verificar.aplan-·

- ge~lor In pl9.nullcir~.. .. . ... ... .. .. .." ... .

. . ?lan§eulde la un anumitniveleste actioriat (fig.6.lEH:

... de olneliroa.reor~.zontall cese poateconsidera uniform diatribu1U lnlim.. gu.i .. ~l11dir~i.it qj reprezenttndactiunea vlntului sau sarcina seismielaf'erente n19'81u-

lui respeot iv;

-·de incl:l.rclrile concentrate F· lndreptul diafragmei iegale cu diferenta

1. in1' sup 1 .

Intre forta t~ietoare a diaf'rsgmei de eub (T ) §i de de8supra (T ) plengeu U1.

(fig.6.17). Sistemul de incl:l.rdlri q, Fi eete un siatem echilibrat, ~inlnd cont de faptul c~ for~ele Fi rezultl din distributia IncllrcArii q (respectiv 8 rezultantei ·generale de nivel a e:ceateia).

Considerlnd plan§eul ca 0 barri, se 0810ule8- zi1molllentela §i fOrtele di.iatoare lnlungul acesteia, din aistemul de forte dat.

Functie de reportul intre t~tilllea plan§eului §i Iungimea lui [12] (sau intre lIttime §i cee lIIat mare

deschidere intra diaf'ragme). bratul de pirghie al cuplului rezultantelor tensiunilor produae de M se determinl cs pentru 0 grindrl. obi§nuitli sau 08 pan t.ru 0 grind.iii perete, armlnd·u-se in conaec ioil.

!L.t T7-1. . 11-1hf.-~p. .

. Tml.·

- .---.~

Fig~6.11.Forse concentrate tn dreptul diafr8gmelor.

. II .

UIIll1.11IBllIU tiJ .[JJIHJI~.lIIl

I ~-T~

t t t t , t t
" ~ '3 14 ~ ~ F,
Fig.6.18. Forte orizontale ce actio-
neazrl. as.pre p18n§sului • - 65 ..,

Verif'icarsa la forie tlietoare eate necesar!l mai ales tn dreptul golurilor din plan§es· (seiiiri, sscensoare e t.cv ) ,

.<

- 67 -

PARTEA II-a

ffiXl'~MPI.E DE CALCUL

c.

-69 -

EXEMPL1JL nr .1 - (Metoda s t r-uct urii con t , t nlocu1 t.oar a )

st! ae stabileascl1 eforturile pentru diafragmele transversale ale cUidiril a cl1rei acheml1 eate redatli in figure de mai jos (fig.E,!).

~tJ-l- .' 4.J,J_ 45. _1_ #5. -~ ~~ .. -t-

.~O() ...

@~ T

~ ~ ~

1 1/ III

SECT. I-I

__ ••• ~_.~~ ____ ~ ._ •• c
0
[]
D
[J
[]
D
D ~I
n ~,
'"If
D ~I @)

SECr 11-" (DErA!ftl)

. -f-"'-, . 'ill· ":>"

..... .

. .\ ..

.. ,~ l

t--r:l ... ·.1.1

SECr 111- II/ (IJETAi./IJ)

Fig. E.1 ... Plan§i sectilmi

Clildirea eete emp18eeUi tntr-o zonl:icu grad de seiamieihte! 8 Ii pre'2

aiunea de basi a v:tntu1ui 50 deNim 1s sol.

Terenu1 de fundstie eate pietri~ eu nisip,

sdlnoime.

Plangeele slnt de tiP dsll! din beton.

. 2

8aroiol1a pe m de plan§eu:

_ permanentll (incluSiv ziduri desplrtltoare)

- uti1!

apa Bubter8nt! 18 peste 10m

650 daN/m2 ,oodaN/m2•

- 70 -

Diafragmele (pere~ii) au urm~toareQ alc~tuire: - pere~i interiori - 150m beton greu 8-200

- tenouie1i pe ambele fe~e

pere~i exteriori 15 em beton greu 8-200

6 Om izolatie termic~, f = 800 kg 1m' 4 em beton protec~ie 8-200

- teneuieli pe ambeie fe~e.

A. INCARCARI

1.Inc~rc~ri verticals

1.1. Diafragma ax 1

A) Permanente

- plan§eu Q,65 x 10,5 x 2,00 ~

- zid

[4,0 x(10,5+2x2,oo)- l,oxl,2) x 0,598 Pe nivel '" Total~: 9 x 46,7 =

B) Utile

- pe nivel O,)oxlO,5x2,oo

- totale 9 x 6,}0 '"

=

1.2. Diafragma ax 2 A) Permanente

- plan§eu

- zid exterior

- zid interior

(10,5 x 4,0 - 1,0 x 2,5)x 0,45 = Pe nivel:

13,6
= '3,1
46,7 tf
420,0 t1"
630 t:C.
56,80 tf 28,5 tf

1'5',5 t1'

17.8 tf'

- excentric i tate (apre ax B, din axu I cl~dirii)

61,8 tf

(1,ox2,5xo.45) X 1,25: 22

. 0,0 m.

61,8

Total 9 x 61,8 =

556 tf.

B) Utile

- pe nivel 0,30 x 10,5 x 4,0;4.5 =

1',4 tt'

- Total

9 x 13,4 = 121 if.

; "

- 71 ~

1. ,. Diafragma ax , !iii 4

A) Permanente

- plan§eu ' 0,65 x 4,5 x 10,5 = 30,6 tf'

.- zid exterior

2x [4,5 x 4,0 - 2,00 X 2,00] x 0,598 = 16,8 tf'

- zind interior

(1o,' x 4,0 - 2 x 3,0 x 2,5) x 0,45= 12,2 tf

Fe nivel 59,6 tf

Total 9'x 59,6 = 537 tf.

B) Utile

- pe nivel

0,30 x 4,5 x 10,5 = Total: 9 x 14,2 =

1.4. Sarcini gravitationale totale Permanente:

ax 1 2 x 420,0 = 840,0
ax 2 2 x 576,0 = 1112,0
ax ',4 , x 537,0 = 1611,0
'56'.0 t:f.
Utile:
ax 1 2 x 56,8 = 114
ax 2 2 x 121 '" 242
ax ',4 , x 128 '" ~8!
740 tf. 2. IneArc!!.ri orizonta1e

14,2 tf 128 tf.

2.1. Sarcina total! din vint (conf.STAS 946-56)

- sarcina de baz!!' pe m2 la h ,. ,6,0 m: gv ,. 70 daN 1m2

- conform tabelului , din STAS, pentru construclii In form!!' de turn (H/B :> 2,5) Inchise, cu ziduri p1ine: kt '" 1,6

W ;:;; 26,5 'x'6,0 x 1,6; x 0,070 '" 107 t:f.

2.2. Sarcina seismic!!. totalA

2.2.1. Sarcina gravitational!!. totail

permanente '56, tf

- utile 740 tf

2.2.2. Sarcina aeiamiclitotall

Se determinll conform normativ P 13-70 - (toate ref'eririle slnt Is aeest normativ)

- Rez~ltsnta lnallrcllrilor gravi talionele (anexa 1. b/1).

Q ~ '563 + 0,8 x 7,40 = 4155 tf'.

Bul.Constr.nr.5/1971

- 73 -

- 72 -

B. CARACTERISTICI yEOMETRlQE_

.' _ Coefiei.lit seismieitate (tabel 1), . k" =0,05

_ ,P.rioada vibraiiilor proprii pe diree~ie transversal' (eont.tab.l 8

conetr.rigidll. tip turn):

1. Diafragma ax 1

1.1. Schema real~

T .. oJ065 ..JL.... = 0,065 ~6loo ,.. 0,72 8ee.
rs ~lOt65
- Coefieient ~r:
~ = 0,8 '" ~ '" I,ll
r T 0,7 _ Coefiei.nt Y - conf. tabel 2 1.2

Coefiei.nt Er se determinl pentru deformata 1n p:rtma:forml :fund8m~mtalll (conf.tebel 8)

n . 2

(:2: Qj ujr)

e = --'l.j...;=l=-- __ ~ __ -

t:;.r n n

( l: QJ' )( )' QJ.u2J·r} J=l Fl

linierll 9 axei vertical.

(a)

~._ Deformeta tiind liniarll Uj este proportional cu hj

_ Pentru 1nllllimi de etaj egale, _ Sarcinile de nivel identice

bj= j.h Qj= Qk='"

_ Tinlnd seamll de 8uma progreaiilor:

n

" k ,.. n(n-+-l)

L..J 2

1

n

~ k2= n(~+&)(2n+l)

1

rezul til pentru er reletiB:

= 1,575 m brei'll

neeh

4,825 m sinimli'"

t. -+- 6t = 0,15 + 6 :x: 0,15 " 1,05 m. 1n

nfUnd numlirulde niv81e.

Er =, ~ .. oJ79

._ Conform r.la~iilor (7) gi (8) din normativ:

[ 2~ + oJ'7 2 f: + 0,8

hr) = (l,OO+0,7x2,801"

m 1,00+0,8 J

28 -s

Montanti

AI= A2=

(4,825+0,90) :x: 0,15 = 0,66 m2 (4,75-o,075)xo,15x (4115-~,015 ;_:__ _ _:_--:.,__---:::-OT"""-=------- " 1,97 m .

. YOl: Y02'" • 0,8

Sr = or Q .. oJ05' x 4155 ., 222 tf.

Conform relat.iei 10, clnd QJ '" Qk= ••• 08 S8

distribute linier.

2e = (~x4,75+1,oo) ~ 2xl,97 = .6,56 m.

- 74 -

Ai = A~ = 4,825 x 0,15

2 0,725 III

• 0,90 x 0,15 x 1,972 = 2,04 m~

I 2·.!~ x 2.8' ··r - ' i:?~··'--'

;> ~; = 0,15 x 2,e ~ 0,42 m

s ;> ,1:LJ In

I ~ 11+ 1;>' deS = 2K2,04

J

A' = 2xo,125 ~ 1,45 m~

Sa consider4 B ~ ~ .. F G

l.' )

0,425 E

1 r

.--. '·-1';-2.

l~

.1to,-r(R--)

0,079

10,2 >- \0- dif.r·n1m~ c u golnri ml c l ,

r .. I \ I I I

L---~ ~ ~ --'

~l~~LZJ~= =c&d~

I z: [ s. ;_;,,"~'~_ '"J"

··---'T

I I I

I

o

/5

. -I t-··

- 75 -

2.2. Schema §i caracteriatici geometries de calcul

Sin '" '),075 respectiv '51'57'5 m
Hl 6 t 1 ~l 6 t 1 ( 6XO,15) (6xo,'51_
b .~ t. 0,15 t- E +~ - 1,55 = 1,55m
1n bst bdr 0,50 m 1,25 m AI; (5,575 + 1,40) x 0,15

\ ''2 1,05 m

(5,5-0,75) x 0,15 x (2..5_:~..l212. + 0, 075) "

~-~·-----~-I: 05 - .. ------ .. -" .. -- .. ----~.

2,15 m

A' 5,57'5 x 0,15 = 0,835 m2

1

I, • !hli_~~ , o,R>5 x [ "V' - ,,225]'+ 1,' x 0,1' x ',15', ",51 .'

Mon~ul..1.

A2 = (3,075 + 1,40) x 0,15 = 0,672 m2

(3,0-0,075) x 0,15 x ("o-~I~l~ + 0,075) YG2=o,672

1,01 m.

2 A' ~ 3.075 x 0,15 ~o,46 m 2

Bui and rtlg

I .£J1.5xl" 5~ "- 0.042 m4

r '" 12

2 A' z o,15x1,5 0,225 m r

- 7(j -

- 77 -

Caracteristici genera1e

'3.2. ,Schema !iI i caracteristic i geometrice de CSlClll,

2c

10,5Q - (2,15 + 1,01)

7.'. 11'1

A : 1,05 + 0,672 :; 1,722 m2

2,86 m

1,722

d1 :=; 2,86 m
d2 :=; 1.'4 2,86 4,48 m.
S <= 1,05 x 2,86 3,00 m'
'" 0,672 x 4,48= '},oo m'
I :; ,,'j 1 + 0,68 ,', 7 .'~4 x '~ ,00 ~ 26,20 m4
A'= 0,835 + 0,46 1,295 2
-- m [

b~

0,15

3,30 m.

0,042

1 + o"Ht~)2

'3 x 1. x 0,023 '\ 61 .

~--''J--- x 3;"bf!o,68 x 3~~~i~oo

1.4

0,0158

(t) 2

~x l&~_L~W '" 0,11.7

'00= '02= 0,440 J m~

2

= 0,2',6 m

1 -e; (A

= 4.5 < 1.0 - diarra~m~ cu g(Jluri mij16cii.

'}

1o'" 12 =- 0.15~~~ .. 0,236 (1.512 - 0,445)2 + 1.4oxo.ls'.5

--,-- '12, +

,. DIAFRAOMA ax }.4 ,.1. Schema re~l~

Montantul 1

AI=- A' 2,5 0,15 = o,ns 2
1 - x m
'} 4
II'" ol12X212 0,195
12 - m o

D

Buiandrugii,

,Irl= Ir2:: oli~2110'}= 0,0125 m4

'A" - A' _- 0,150 m2

rl - r2

1,9')

1.55 m'.

- 78 -.

Caracteristici g~~

- 79 -

2c1; 2c2 = l02!5~

- 0,)7

4,88 m

Pentru inclil'care cOllcentratli:

8,10 0,03

2 18,3 m

2xo,106 .+ 0,195

Ql~n:M!!l1!_~~ .. ~ (eu goluri mi,jlocii,a= 4,5)

A' = 2XD,236 + 0 .75 2

,-, "0,847 m

I "" 2xD,lo6 ·t 0 195 . .2

,. ~;> x 0,446 x 4,88

[ 2c S

1 ! l\ 1\' ~2 t f 1~+T;>

In.Q i c_~-<!_fi-!!l2EQUti§.!!!

Iran

l' ? '. ?~.2!.? 2 ... '" __

o -«1.0 ?

, 1 ,6'»)

P8ntru fnC~PCRre eu vfnt

TeGh ~ I'~ I 1\

w .. ,. llJ

1o.,. (1i-'lfr'I.lgmii ell gOlpri m i j l o c i f.

2){ 9,21..2.)[::'.,442 I ,6:) )---.

.. 0,0266

I" ~ II, I

0,0',26

_. Pen t. r u I n e~ r-c f\ re c o n c e n t 1'8 U\

.. 6,50

j~ = H, l , r ~c II -z: I 4 ,B TIl 4

I" 0, 1;:>6

t _ .•.. .1 '\'

1.

- t

- Conditia de egalitBt .

e B 8~ge~11or )8 0,8 H,

Diafrarma ax 1 (c . -

-_- ,,~- .. -_ .. - U go l u r- 1 m i (~ i , a·.. I 0 )

I? ,')() ,

o,oH9

.:«: . .??2!2.. __ . _

I' Y. -_?L,2Q_Z + '(. 6 ! 56lf1..L§~

l,45x36 2x2,o4

~ 11 ,I .' .. '" 0, oB4

- Psn t r-u l..ndlrcArea ell vint:

r\" 12,30 (tabel A.2) i '" 0,041

rentru incijrcAre eoncenlrat~

8,1 • , " 0,068

Pentru incllrcliri

seisJIlice:

H,1 (tl'.b.A.2)

2. Di8trib~~ncardirilor o!:..!~on!~le a) Incarcarea din vint

6,')0)

?! ,21.._ ..... _. .... ,---

?X .• :2L_

o,B4'fx162

g,t.2.! i

0,40"

- 80 -

-Din rezultanta total~ de 101

_1'1._1_0 - diafragmei ax 1: ~

71,2

~): :UL! x

diafragmei In c; -- ') 107,0 '" 19,7 'tf 71, s.:

tf. revine:

~ 107,0 = 25,7 tf

3 6

- diefI'agmei ax '} (SIW 4) n,2 x .1 07,0

'5,4 er ,

- d i at"ragme i. I.IX I:

1.1.2

72,8 l( 222 ~?,e tf

- diafragmei AX 2;

!}~1 x 222 - 41 0 tf 72,8, .

- diafragmei AX}: ~~~~ x 2?? = 11,5 tf.

c) Inclh'carea QQ!l£....en!l:!o!l~ (ee h i v/,IIIH'8 din indih!l:lr.i Vel' ti e s La exc en trice de pe diafragmA AX 2)

- Momentul Ie baz~din Bctiunea incArc~rii verticale, in raport cu centrul de greutate al di&frag,nei ";>" (ae c ons i d ar-a perlD~Hlent i:I)

2x556,o)( [-(2, 15'2.B6)1(!~~~2.Q - 0,022) I ~ 20 t f'm

- Forts P echivBlenti:l

P_:>%_-H

6,8 U'

diafragmB 1: .!§~J x 6,8
19,7
diafragma 2: H1Q x 6,8
79,7 1,.6 If

1,3 tf:

- diafragma 3: h2_ x 6,8 ,= 0,4 tf. 79,7

Comentariu. In tabelul de mal jos au foat calculati co af i cient.ii de. raparti~ie. pent.ru. inclh'carea seismic!! §j viot, eu c ond i ji a de egalare a a~getilor Ie 0,8 H !;Ii. Ie H. Sa remat'cli dlferante relativ reduse intra cazul de egalara 18 0,,8 H gi H §i perfect neglijahile intre cele doua tipuri de indlrcl1ri.

.
Nr.de Cond.de ep:ali tate Ie 0,8 H eond.de egalitate Ie H
ax disf'r. l:r8Ch Coet'".de ~Ieeh Coat'". de rep.
de tipul rep.pt.o pt.o dia.fr.
vlnt-w aeisme-a diafr. , v1nt-w. etliame~a
'If 8· 'If .,
1 2 34,20 \ 34,6.' 0,240 0,238 35,8 '6,4 0,236 0,234
2 2, 26,20 26,8 0,184 0,184 27,2 28,4 0,180 0,182
,i,4 , 10.~0 11 .4._ 0,051 0,052 1219 13.2 0,057 0,056
7 , 72,80 75,9 78,0 In cezu1 egaliz!!rii la H earcinile eferente dia:fragmelor mai putin rigide atnt ceva mai meri (circa 10$).

- 81 -

D. CALCULUL EFORTURILOR

D· fax 1 (dl·afrag'ma·' eu g01uri miei) 1. 1a ragma

Inct!rel:!.ri vint ~ '" T ~ 25,7 tf
0
eutremur Qa T'" 52,8 t1'
0
eehiv.coneentr. Qc '" T '" 1,6 tf.
0 Momente lncovoietoare

T H = 1 (tabel A.5-anext!) momentul' pentru o·

Vint ToR " 925 Cutremur ToH 1900 tfm Conc.T}J - 57,5
mC~) )I1(s) m('S> )ft.( -; ) mC~) :ute s)
'5=
1,0 57,5
462 0,667 1270
0,0 0,500 1080 0,9 52.0
0.1 0,405 374 0,567 46,0
296 0,469 890 0,8
0,2 0,'20 715 0,7. 40,0
0,' 0,245 226 0,376 34,5
166 0.288 550 0,6
0,4 0,180 396 0.5 28,7
0,125 116 0,208
0,5 264 0,4 23.0
0,6, 0,080 74 0,139 17,2
42 0,081 155 0,3
0,7 0)045 71 0.2 11,5
0,8 0,020 18,5 0,037 5.8-
19 0,1
0,9 0,005 4,62 0.010
0
0 0,0 0 0,0
1,0 0,0 ~ se obr. ine in primul buiandrug.

Lurtecarea maxim.. .~

T S t,;: n

- tens.tangential~

2.82 X 4.00 ::: ;: Tl 22,58

Vint T1"" *x '1' . ;: 22,8 t:f
°
Cutremur T1= 52,8 tr
Concentr. Tl= 1,6 tf' L1 ::: 21,8xo,5 ::: 11,4 tf
Ll ::I: 26.4 tf
Ll ::: 0,8 tf(neglijabii) 2. Diafragma ax 2 (a::: 4,'5}

.. Lo il 'tN· ob"tinindu,;.sa prin

. _ Calculeleae :fae Is nivelele riglelor~ va or e

,. . 1 2 A 1 3 d an anexa )

interpol are liniar~ (tabel ALl, A ., • ...

2c = 7,'4 m.

2.1. Inc1irca.rea din vtrit T :;; Q ::I: 19,7 t:f

°

m( -;) ;: ToH m("~) ::I: 19, 7x,6ioxm( s)

- 62 -

3,54x},o ur - 4 6'\lP , ' • TN- 0, TN

26}20

~Mi::: Lk" ~Mi::
Sir;: 01(5) m(s) 1VN(s) N{s:) =JJt-2cN Ml M2 Nk_1-Nk =~Mi- M' M'
1 2
tf'm tf' tfm tfm tf 2c Lk
'0,00 0,500 354,0 0,650 26,5 160,0 135,0 25,0 - - - -
0,111 0,395 280,0 O,61} 25,0 97,0 81,4 15,6 1,5 89,2 75,0 14,2
0,222 0,302 214 ,0 0,534 21,7 55,0 46,2 8,6 3.3 30,8 26,0 . 4,8
0,333 0,222 158,0 0,4'}7 17,7 28,0 2',5 4,5 4,0 -1,4 -1,2 -0,2
oj444 0,154 109,0 o,'}39 13,8 7,0 5,9 1,1 3,9 -21,7 -18,1 -3,6
0,555 0,099 70,0 0,249 10,2 - 5,0 - 4,2 -0,6 3,6 -:H,4 -26,4 -5,0
0,667 0,056 39,8 0,168 6,6 -10,2 - 8,6 -1,6 3,4 -35,2 -29,6 -5,6
0,778 0,025 17,8 0.100 4,1 -12,2 -10,2 -2,0 2,7 -32,0 -27,0 -5,0
0,889 0,006 4,' 0,042 1,7 - 8,2 - 6,9 -1,3 2,4 -25,8 -21,8 -4,0
1,00 0,00 ' 0,0 ,0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 -12,5 -10,5 -2,0
-- ._ 2.1. IncMrc~ri aeismice

To = Q :: 41,0 tf

:m(,;) ::: 41, ox'36, oxm( s>

N("!:) .. 1000x3,0 w,- 114,4'V'N(~)

.., ~6,20· N- S

'EMi'" L " ~M: "
k 1
Sir;: m( ~) :nt( lE) 'VN{ '5'> N('s) 11t-2cN Ml ~ Nk_1-Nk ~)·i- M' M'
1 2
-2cLk
- -~
0,0.0 0,667 1000,0 0,718 82,0 400,0 336,0 64,0 - - - -
0,111 0,556 820,0 0,660 76,2 260,0 216,0 42,0 6,2 214,5 180,0 34,5
0,222 0,448 662,0 0,586 67,5 167,0 140,0 71,0 8,7 103,0 87,0 16,0
0,"3 0,346 496,0 0,496 57,0 78,0 65,5 12,5 10,5 1,0 0,8 0,2
0,444 0,251 370,0 0,390 44,6 42,0 35,4 6,6 12,4 -49,0 -41,0 -6,0
0,555 0,168 248,0 0,291 33,3 4,,0 3,4 0,6 11,' -79,0 -66,0 -13~o
0,667 0,099 146,0 0,201 23,0 -2',0 -19", -3,7 1o,' -98,0 '-82,0 -16,0
0,778 0,046 68,0 0,127 14,5 -38.0 -32,0 -6,0 8,5 ~loo,5 -84,0 -16,5
0,889 0,012 17,7 0,0,53 6,1 -27,0 -22,7 -4,' 8,4 - 88,5 -74,0 -14.5
1,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 - 45,0 -38,0 - 7,0
. " ..... - 83 -

2.3. Inc~h·care concentratli echivalent!_ To::: 1," tf T H = 1,}x36 : 47,0

o

N('S) = 5.38 '¥'N('S}

........ ~. 1),= Lk'"
1
:me;) 'VN('§) N('g) :J)t-2cN Ml M2 Nk_1-Nk ~Mi M' M'
h mCS) 1 2
0,775 4,20 16,0 13,5 2,5 - - - -
0,000 1,00 47,0
0,111 0,889 41,8 0,151 4,05 12,0 10,0 2,0 0,15 10,9 9,1 1,8
0,222 0,718 36,6 0,693 3,72 11,4 9,6 1,8 0,33 9,0 7,6 1,4'
.
0,333 0,667 '31 ,4 0,614 3,}0 1,2 6,1 1,1 0,42 4,1 3,4 0,7
0,444 0,556 26,2 0,523 2,82 5,6 4,7 0,9 0,48 2,1 1,8 0,3
0,444 20,9 0,425 2,28 4,1 3,5 0,6 0,54 0,1 0,1 0,0
0,555
0,667 0,333 15,7 0,321 1,73 3,0 2,5 0,5 0,55 -1,0 -0,8 -1,8
0,718 0,222 10,4 0,216 1,16 1,7 1,4 0,3 0,57 -2,5 -2,1 -4,6
0,111 5,2 0,100 0,54 1,20 1,0 0,2 0,62 -3,3 -2,8 -6,1
0,889
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,54 -4,0 -3,4 -7,4
1,000 0,00
,_ 3. Diagrams ax 3 (Gt;; 6,5)

3.0. Cal"8cteristici ce intervin in calcul.

_ Coeficien1,i ~j (1"e181i8 2.21.b)

.., ,2,44xo,lo

tl = ~2= 2Xl:~53x~,0266

_ Coef'ic ienti pentru c alculul forte lor axiale (relal;ia 2.23):

= 0,102

N1'" ('l2- '(1) mo VN '" 0

N2'" ('l:m+1-'t2)1!t0 -q,'N(~'5) '" - o,l0211to'FN(Ci:,S)'"

,.1. Inclircare cu vlnt (To= 5,4 tf)

_ reletii utilizate: 2,24, 2,23, 2,22.

:m.(~) '" ToH.m(g) = 196 meg) [m(s)_tabel A5]

l":Mj M = N - LIe_Lk Oba .
)Jt("g) 1fN(a, 'S) )!to,WN 0 Ml 0 1>("5) 1- 2
5k roes) M2 -N2 ='G1Toh<f>
~
0,737 72,2 25,8 6,7 12,4 7,4 0,0 0,0
o,no 0,500 98,0 0,684 67,0 10,5 2,7 5,1 6,8 0,396 0,90
0,111 0,395 77,5 56,6 2,6 0,7 1,2 5,8 0,534 0,20
0,222 0,302 59,2 0,578 44,7 -1,1 ";0,3 -0,5 4,6 0,545 1,25
0,333 0,222 43,6 0,456 33,0 -1,9 -0,5 -0,9 ,,4 0,500 1,10
0,444 0,154 }I,l 0,338 23,2 -3,8 -1,0 -1,8 2,4 0,424 0,94
0,555 0,099 19,4 0,237 14,8 -3,7 -0,95 -1,8 1,5 0,331 0,74
0,667 0,056 11,1 0,151 8,4 -3,5 -0,9 -lt7 0,9 0,263 0,58
0,778 0,025 4,9 0,086 3,2 -2,0 -0,5 -1,0 0,3 0,178 0,39
0,889 0,006 1,2 0,03'} 0,152 0,33
1,000 0,00 6,0 0,00 °1° 0,0 0;0 0,0 0,0
L-_....,..- - 84-
seismice (To= 11,5 tiD

11,5 x 36 m('S) = 415 :m(~)
Mo=' N=
:mO~N 'EM. ~1 °
J M2 -N2
216,0 60,0 15.6 28,6 22,0 0,00
'''0,0 202,0 28,0 7,,3 1't4 20.6 0,492 2t,
0,448 185,0 0,6" 175,0 10,0 2,6 4,8 17,8 0,687 ',2
0,'46 143,0 0,515 142,0 ._li C) 0,' 0,5 14,5 0,725 '.4
0,444 0,251 104,0 0,'96 109,0 -5,0, -I" -2;4 11,2 0,70' ",
0,555 0,168 70,0 0,284 19,4 -9,4 -2,5 -.,' 8,1 0,631 ',0
0,667 0,099 41,0 o,H36 51,4 -1o, -2,6 -4,9 5,2 0,527 2,5
0,778 0,046 19,1 0,108 28,8 -9,7 -2,5 -4,6 ',0 0,415 1.9
0, 0,012 5,0 0,047 13,0 -B,o -2,1 -',B I,' 0,300 1,4
1,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,259 1,2 ,.,. Inclircarea concentratlieehivalentli

Se neglijeazll av!nd 0 'valoere redusA.

EXEMPLUL 2

Pentrustructura din exemplul 1 g:i.incArclirile orizontaledate, se cere, eli se siabileascli eforturile utiliz1nd tabelele de Is metoda cadrelor.

A. INCARCARI

Idem exemplul 1.

B. CARACTERISTICI OEOMETRICE

- Schemele de ealeul !Ii d~imen8iunile - idem exemplul I,.

Se reproduc aiei numa! pentru a indica ordinea de calcul.

1. Dlafragma ax 1

b '" 1,05 2a = 1,8 m.

- Montan~iAl '" A2 '" 0,86 m2

s 01:= y G2 = 1,97 iii 2c = 6,56 m

Ai := A2 := 0,725 m2

11 12 := 2,04 2
= m
-Rigla Ir = 0,276 m4
A' 0,42 2
'" m
r
Ired = 0,0'55 m4
r - 85 -

_ RigiditAti, earacteristica de rigiditate

- montanti

k - ~ - 2,04 ~ 0,51 - n - 4,00

Er I~ed c3 11

k = 6 - --. -;z: (l + 4 2)

r 'E 2c aJ (2e) .A1

- rigla

- .2.t-ill ,.. 1 265

- 0,51 '

- or ;:; nn- '" 9

(verificare:

1 1 1 a '" 10,2)

- in exemp u -

2. Diagrams ax 2

b :: 1,55 m 2a 2,8 ttl

_ Montantul 1

1,05 2
A = m·

0,83? 2
A'''' m
1
YOl= 2,15 m
11 :: ,,51 m4
A = 0,672 m2
2
Yo 2'= 1,01 m
12 '" 0,68 m4
0,46 2,
A' = ttl
2 _ Montantu1 2

- 20 ", 7,'34 m

A' =1,30 m2

_ Buiandrug (rigla)

4 I := 0,042 m r

A'''' 0,225 m2 r

~ (pentrucadrul inlocuitor) _ Rigidit!1~i, A.

11+12
k ~ :: 2,10 := 0,525
:= 11 4,00
Al+ A2 0,861 2
A ;:; 2 = m - 86 -

(verificare!

a z; 9 Vo,25'" 4,5

exemplul 1: a

4,5 )

3. Diaf!'.M!!!!l a~____2 b 1,55

2aI 2a2 c; 'j,)O

- Montanti D §i 2

A " A2'" 0,446 2
0 m
Jao = 0, Y7 m
I I2'" 0,106 m4
0
A' A' c; 0,236 2
1 2 m - Montant 1

AI: Ai ;;; 0,375 m2 II" 0,195 m4

- Rigle

Art1:: A' 2

r2 " 0,150 1lI-

2Cl~ 2c2= 4,88 m.

- Rigidit~ti, A (pentru I ., I + I

k :: _!2.. + _ __jt_

cadrul Inloeuitor) 0,40'7

4,0 :: 0,102

kr= 2x [2x6x 1. x 0,10 x (-L88)}]":::

3 4,88 3,30 0,053'

)..,:: _!ho5)

0,102 '" 0,525

(verificare: Q ;:= 9 1'0,525

6,5

in examplul 1

:: 6,5)

la H.

- 87 -

C. DISTRIBUTIA INCARCARILOR ORIZONTAk§

Tab'elele sint fnt.oemi te numai pent.ru conditia de egalitate a

sl:iget'

1J1l()t'

\. 1. R!gidit~ti (relatia 4.12)

_ Dia:fragma AX 1 J... ;:: 1,265 i ax 1,22
- tabel A 3 ~ 0,211
- tabela A4 a 0,0193 ~v I,ll
v
(ls 0,0193 Ps 1,17 __ ~~~. --;2~21--------~~----

0,019'2 t- 11,") x 1 11 x _ 2,04

(0,217 ' 0,725 x 36i

1'7,7 m4

- Diafragma ax 2 A'" 0,25 lax " 1,18
1)"' 0,52 Ci:v 0,0745 ~v z; I,ll
a := 0,0750 Ps '" 1,17
s .hlQ_~ 0,0745 + n 'J. x I,ll x ______?~

0,52 ";..1 _~C:

1,30 x 36

- Diagrama ax 3 A '" 0,525
11= 1,00 ."~ ;:= 0,0405 fv " I,ll
V
O!e '" 0,0405 ~8 1,17 A' = 0,847 m2

rech '" 0)203 4,70 m4
w ~2.
0,0405 + 11,:; x I,ll 2
0~847x36
rech '" 4,70 m4
s 2. Coafic}enSi de_2jatributi~ _ Inc~rcarea din vint

~Iech = 2 x 17,5 + 2 xl:;,} + 3 x 4~7 ~ 75,7 m4 VI

_ diafragma ax 1;

~ = o,2}2 (o,2}6) 75,7

~ 0,176 (0,180) 75,7

!t.L 0,062 (0,057) 75,7

_ diafragrna ax 2:

_ diafragma ax }:

- 88 -

Obe.: In paranttze a-au trecut coeficieniii qbtinul-i prin metoda structurii contiriue .ch~\I'alente (exempIU~ 1). Difere:iele-nrovin _ probabil _ din neglijar~a de£ormatillor din forteaxla1e nu numal 181 dJducerea relatii10r de calculatatic dar !iii ladetarmtnal'ea atlgetii.

D. EFO~TURI SECTIONALE

i

~Diagramele de momenta se obtin pr::ln ampli.f'lcarea v~10dlo~t8bu1ate eli

ml:lrimi1e Jlreeblate In anexa A4.

Comeniariu. Pentru comparatie ~8e d~U_1n tabelulde Dl8ijos ;1 diagraml ';&101'118 momente10rlncovoietoare pe montant ;i a luneclirilor I:n r1g18 calculate pentru diatragma :~x 2' - (A '" 0 125) eu 88ro ina _ din vrnt , _ oaleulatl 1n e:xemp1ul 1 (To'" 19.7 tf').

momente1or pe

:EMi t:fm

buiandrugi

Ex.l. 1n£ sup

Ex.2 i!!!

Ex.2-

\

ZH· l

mer-odo .sfrucfurli' _ eel,,:..

vulenfe -------::\

- ')0 -

EXEMPLUL____l

Pentru diAfr8gm~ AX 3,4. sa cere s~ S9 determine diagramele de eforturi din tnc~rc~rile orizontale distribuite uniform §i liniAr gi 8~ se 9tablleaac~ rigidit~,ile e~hivAlente (I h"

ec

Qbs. Procedeela u t i Li z a t s tn rezolvare sa aplicll Is d i e I'r agme cu Inln timi ioagele de etaje sau cu variatii de sectiuns, 9dic~ acolo unde tabelele nu mal slnt u t i Li aab t Le , S-au ap l i c at in ac e s t s xemp l u pe diaf'ragma ex 4, pan t ru a avaa un criteriu d~ comparatie a rezultatelor cu cele eXActs §i 8 tlustra procedelll de ealeul.

- Heale - c onf'o rm ex emp l ul u i I

- In ca l.cu l - as c ons i d a r-a inc. un i lar'e

.. Id sm eX8rnplul 1,· ma i pu j i n i ndi c e l e de mon oLi ti srn ,

c. Q.!!g_!:~!! ~ !!!!cQQ~!1.Q!: L~~b~~~ .. 1'L.2.~!Q.\!U.

E l1i

9

r----'"'?>.

k~[!r{li~

a

A

B

c

--lUOfb'~ff<'S.f _Rc,~AM~.t_ .&~ • .,IM...j

RigidiUlti practice 12~~~dI'~al I A Montantul A,e: kA - K-

0,0264

Montantu1 B:

£Ll22_ ::

4,00

E I 3

Rigla AB §i Be: k = 6 r. r c ~

r y,;.- VeT 8'5

0,0167.

- 91 -

Rigidi tliU practice I!' cBdrul lnlocuitor

v: •. 2XO,026:4~0,0486=o,1014

~1

"

2 k ~ 2 (2xo,0167) ~ 0,0666

n 1 l'

Mont!lotul: k ,.

Righ:

k ,. l'

Rigidit~ti relative

Nodurile 1-8 ~k e" 2xo, 1014to, 0666 ,. no

Kodu! S

0,1012 de = 0,269 ,.

d = 0~o666 ,. 0,25 r o,2b94

0,2694

LknOd ,. 0,1014+0,0666 '" 0,168

0,60

= £'1~~6 "

d1' 0,

0,40

D. Determina1'es 8(o1'tu1'1101'

1. Momente..1!.e sistemul·de bad (fne ltrdtr i unitare)

JM:A!W.'ARr CU NSTRIBIJTIE LINIARA

r ate

flU

SJ)t

2. Rezolvarea ash redaU tn ecnt Inuar-e e

- pentru Incllrcarea uniform dist1'ibuitil prin metoda rep8rtiz~rii momen(tabel ElY;

.. psnt ru fncllrcarea distribuiUI 1ini8r prin metoda transmite1'ii momentelorneechilibrate (tabe1 E2, E3}

telor

8 7 6


....
-
~
~

~
-
~
~~ D

.I\C4.RCARI UN/tOR,'1 M'TRIB(jITA

r nt°

ell

184 D,1()

·u# -

i.rlll

.. ... I

OJ V ....

I '" I

lo

...

" I

~ "'I

o .... ... I

" '" CO

·l"'l'"

o t- r-4 Q".

"' .....

I I

o N .... '"

'" . '" I I

"'" '" o t- H (J\

ID '" ...

I I

- 94 -

_._ ,"",-.._,~ ----- -~.~
MOIllElnt Bars Moment Moment Moment
Nod neech. r i.1 inithl rspat't i <. tranamis
i fins1 zat. dll1 din ;j
i
.llti j )It{j -Il, •• ,n" 1 rj l3liJ
IJ 1
I'_"'~·_"_'_"'_"_'" ' ___ ..u...o.,-"..,.., • • .......,.;..0,. ............. - .. ~~~ ... "''"''~ ... N.~ .................. ,__'''., .~ "~,_.,._,._'" .......... ~."-....__'.,,._,'.L _,~.~",'., ...... ~"..~ __ ." ... ,~.~w~ Momant :fi.nd

El'oara de tnchidere pe nod

... -2._.- +---=-- .. ~--- _!~._. "_~_.::.~ lO£C!"_,, ~ ::_~ __ .. !2§.~._.~ .. '" ._.g2§_~~ __ <

--.Q_.-. -_.21 .. 112.. . .. !9J?!L _ ::1:2.£2. , .. " «_ .. -= __ _.~::2§.!L_,

1 4151 --!': - .. Q.L?2.". _ .. __ .. _.:.. .. ~ :.!Q~J. __ + ••. __ ...•. _.::~. __ •• < •••••.•••• __ ::±Q1L

-~ ... ". _ .... , ... _._, ..... -£-.-. _Sl-l.l12 .. - 2§Q_ .. _.:-_l5.§_Q_~._ £1.~Q_._ ...... _ .. !!iQ.Q,. ... _ ...

..... 1......2.1 ;U2 ._,.2~2._ ..... _.:: 21§Q .. ,_ ,.. _ 12i12.__ .. dQ.Q .. _.

2 5811 g_.~_. __ Q..i.?!L : .... _...'::'_142.1_ .. ., .. _ ... :~H2.1 .. ,~

.... :" ... _.2 ..... _. _.!lLn2 .. _2~2 ::.f.!Q!'L. __ ....tUl .. __ .. _ .... __ , .. 122J._ ...

... _.f. .. _ .. _,,!hJ'l5 1:2§._ :::.~!I:L._,." c_ .•• f1§Q.«<." _ ... ~II2._.",

~

'._.' .•• __ -h-_,_.~_.

I 2

., 62.,2

___ :t'.~, ,,_£1f.2. __ . _co •• -=_ .. _ :::.122!;L.,,_.,_...,_.,,:::' _:::.1.2.2!:L

............ ,,-_ , -_j__, _.~ . .l.21!L --.-~§.~ -;:?:t:n _ X?21 _ .~._.hJ9.2._ .. _,.

, __ 2_ ,,_.£1_:U2 ,._.t~2.2._ _. _.:::.£?2I_,. __ _ ~.f:nJ .. 2icL. __

'1 o

6018

.--.!~. _.._2.J.£2..._ .. _ __ ::.."...... _:.:12.2.1,_ .. _. .~._::_ .... _.

---- .. - _ c~L .. __ .. Q_1.ll!L 1§~_. .-2_~2L......._ .. ~f.£~g

,-,,1.._- ... £.In.~ J_!22~ .. ::221~._ .. _,"._ "_ .. _~:.f.f2 I

_.2':"'_ ~,.JIg_2. __ , , .. , .. _::: _ .. ::.::ld2.1__". , ::_ .. ,.,

.:..l2QL ..

...... __ .22~L_ _._. .

._,,1.2.22 .....

..... ::132.1 .. _

o

5418

5

6 4585

-§.~.- .J!.l..ll" .. _ ..... _66§. __ ... _.:...?21;L .. ~ _. __ 1112.. ~ .. _.1.:t2 _

2 __ . _.2_~212_ .. __ §_§Q .. __ ... .::1112._ ... ., ... ~"go:g .. - _. _._.~§.1 .

~ . ..l.E.2~ . __ .. .:.__..._.-l.H:L.. .'. _... __ : __ . __ __ .. .._.:J..Hl .

2J12 __ 21!____....::!ill_., __ .. 122£_ __ ._l!2.L. .

7

QJ._~]_2_. _ .. 2;H_ .... .:l'-_2g. . .. 1119_._ _._._.2QL ....

3606 _1:____ . .2-,-_£L... __ ~=- .. =~2~.?.,;.,. __ -r- "' __ .... __ =._ _ ~ :.:~.22~.~._.. 114

._-~_-_-__ .JL_ ......2.J12._ •. ~_.21£L~ .... d"l22 .. _, .. !:._2Q2 ._+::. ... _12 ... _

.l o.!.L12_ . __ ll§,L ". _.=-~QL_,_ .. ~ , l12.L_ __ 'H!. _

26:5 7 ._~ Q..tR2 ..• _ ._.+_.~=-.,._._ .:: __ _fia~ .. ~ ._._ ... _::;_+ .. +~ ._::._ .. ..2.22...__ ~ "

____ .. - .. ..... 2... ~~_,212_. ~Q£!_. __ ~:+_'L!2.9~.~~_ ~ .... __ __:l.!£._ ... __ _:::_~J.2...c. ...... _ .. __ . __ ... __ ....

1184 _+.......?2..!2.0..___;,~11·9;__ __ .. ,_,2Q2_. __ . .... !12.c.. • '5

9' 0ttlo .... 474 . - 414

B

9

Repartizarea momentelor de ... ~ cedrul_Jnlocui tQ.r__1)_a cedrul .real Coeficienti de rePBrtitii

- pe stilpt

kA £_,_ 0264

- ~x A ~i c: ~k ~ 0,1014 ~ 0,26

kB .2..JI0486 ....

ax B: ~ = 0,1014 .... 0,48

din eond i t i a de echiJ.ibru a nodur-i Lo r .... pe sHIp €lxtaI'ior direct, pe stllp interior, momentul neechilibrat repartlzat proportional cu rigidit~tile riglelor ediacente,adien

~ pe rigle:

Rep~rtizarea eate flcut~ pa schemala din fig.j4.

~
s
~ !S
~
~ ~
~ ~
~ Q
~ ~
~
~, ~
'-...!J
is
q \
'I l
~
~
~ "
~
~
~ ~
~
~
~
~
~
q
~ ~
;5'
~ ~
~
~ ~
5 (-;j

'-.._ ..

(0

(0

(0

96

E. DETERYINAHEA RIOIDITAT!1 (Ieahl

- 97 ..

- montant

Momente de inertie reduaa (pe cadrul lnlocuitor)

I

'" _2xo .... l06+o,195 . _

g) Conditii de egall !lilee, ellgetilor l n H.

1 l' 1 2k 1!.-L.. o A'hC'

0,0125

~ vtnt I Q '" 9 X 1,00 tf
roch '" :Jxf6} x 0,125 -- 4,'70 m4
VI 11~-' q2 1 + 017(1~~)2 - rigiditetea 18 distoraiune B riglei (factor E)

k,.' , '\' -, • , 1 [, •• !r +.~ 51 .. ,." m~

n~l

90;6 E Edi = 11192 EE dol = 8227 .
S~geata la 0,8 H §i H
a) orB H= 0,8 x 36,0 = ,28,8 m, - tntre nivel 7 (28.0 m) §i·nivel 8(32,0 m) -,-","---~. r---'------·-----.
tI nEI V t n
--
i :mi Mri M
r,
.. ~-- --_ -~ 1-._-
1 18,0 -16,81
2 16,0 -22,13 -16
, 14,0 -22,48 -22
4 12,0 -20,29 -22
; 10,0 -17-,25 -20
6 8,0 -1',79 -17
'. 7 6,0 -10,47 -J}
8 4,0 - 7,2} -10
9 2.0 -_5.14 - 1
, \l' in t reell -- 'il,~ !2§_? x 0,092 .- ",82 m4
.- w 10,122
ssiama ler.h '", ~.~!!~§~ x 0, l"'3 " 4, '~o m4
-" 's 'P7o t

.~'~--~- r--·. - .. ----,-----.---,'"~.~-,-----,-----
S • i s III e
,-- r------ .. -
EAi lUi Mri Mr,i-1 ELl!
- -
87, 10,0 -lo,~o - ,20
1670 9,80 -14," -:10.40 106.,
186, 9.,6 -15,68 -14,5' 1253
1767 8,69 -15,04 -15,68 1270
1541 . 7,80 -U,60 -15,04 1172
1275 6,68· -11,48 -13.60 1027
989 5 • .,4 -9,16 -11,48 840
722 },78 . 6,62 - 9.16 626
492·· ' 2,00 - 4,-19 - 6.62 426 ... at. c on t • echivalente

,81 ,13 ,48 ,29 ,25 ,19 ,47

~

u t Ie. 0,8 ·H Condo de egall a e

~ IH:cont. echivalente

Cadre diatoraiune

4,}o

3,82

------_. -"~---.---

--- --------+ .,.--.-~.~

___",_.,..._~ ..

'. ' ..

E; "'£E~i (vint) '" 9978 .~ ~:: X 722 = 10;.122,

Ev '= EE 41 (asiem) '" 1145 + ~~:. x .626 ,:, 7270

, ., ,

b) Is H:

Ev' '" .:E E t.li (v trrt ) '; 11,192 . Nv:z: :2.: E lli(aeisme) ~ 8227

- qq -

!,ART]:A_ TREl~

SINTEZA ME'i'ODELOR DE CALCUlr, Tfl.8ELE

-101 -

A. O,?OANIGRAME. TABELE SiN'l'ETICE ALE RELATn;_LOR UTILIZATE In PROIECTARE

--,-~-,-

Se reda in continual's ordinea operatiilor 19 elabOl'a.:t'ea. 08.1c1.111.11ui 8t1'u(:turilol' in,diafragme prec.:um §i relatii1e de es1eu1 utilhate. indicindu-sEi acolo

und e a-a coneidiH'at neCE.lssr I Loc uI unde se pot g~si anumite Qxplicatii auplimenta~ ,

. \ .. ,

I'e frau date.

Sa aplicli l.a diafra~me monoto~ cu mini-] ,

mum 1 niVele , _:.

A,B,atc. se refer1i 1e, paragrafeleA.OA, A.D.B',,' etc.

- 102 -

-;';

ME'fODA CADRELOR ..

._-'- -IL· __., __

- 10' -

A.O.A. - INCARCARI VERTICALE

INCARCARI ORIZONTALE{~tn8t,8eisme

A.O. B. SCHEMA DE CALCULI CARACTERISTICI GEOMETRICE S1 DE -,--~

RIGIDITATE

1. Caraoteriatici geometries al~ montantilor (pentl'u fieoal's montant)

- Stebilirea zonei active a tAlpil

;J"+ )~

...j f~

~hf' ~Gt :!Sa,

I-- --_ .. ..,;6dr <'f. 6t ~9.( ..

- Caracteristicileaectiunii de caleul (sect.ha§urat~):

AI- aria sectiunii de caloul

- pozitia centrului de greutate (Co) Ii - momentul de inertie in raport CIl Co

- Caracteriatici decalcul Ie forte tAietoare:

Ai = atoti - aria pentru ealcul Is forte t~ietoare.

2. Cara~teristi~i geometries a buiandru~ilor ~ (pentru fiscare buiandrug)

J} b h'
Ir '" .....t....!:...
12
A' br hr
r hk- ln~ltlmea nivelului 201- distantele tntrs C

, G

ale montantllor,

2a1- deschiderile de calcul a buiandrugilor

[~ 0,7 ~,']

~ 0,8 m '

- 104 -

- 105 -

-. 1···

tr. cu mal mUj.irur! de go-

lur-!:i~_

Ired :: II'
r- E II'
1 + , O'2Ai
a l'
- rig10 din beton armat:
Ired :C". 11'.
r h
1 + 0,7 (2.)2
a . caracteristici elastica E,G, Er-a se vedes cap.I~ paragraful 1.'.4

- indic ale demonoU; ism

unde:

H- lnaliimea clMirii

momentul eta- ~ suma momentelo~

tic al se~t· de iner1ia a tu-

transv.a mon- turo!' montan1;ilor

t801;110r m

S '" A1dl'" A2d2 ~ Ii

L_._. ._,~~. ---- ~J

4 .1. INDICELE DE_ MONOLI1'ISM

;,--~--------------.~---'\'---~~-~.~.--~~------ ......

In c8zul ealculului cu met.str. continue echiv.

- rigiditatea practicij a st!lpului

In c8zul calculului eu met. cadrelor

~ rigiditatea p~a~tic5 ariglei

- ariaaect.tranav. a montantilor

A "~A. 4..i 1

- centrul de grautate $1 eect.transv. a tuturor montantilor 0,

- momentul d~ inertia al aceleia§i seot· in report cu G.

- Aria de celcul Ie fortele t~iatoare

- momented Q inertie reduse ale riglelor (tine seama de actiunes forj;elor Uie~'

toare) .

- rela1;i8 ~enerel~:

w2_ pentru dLaf'r-agms eu un gil' de goJ.uri!

E Ired I

ti= 3 r r _-",0 __

E '-;J- 11+ 12·S.h

4.2. RIGIDI1'ill

caract. elastica E. Ert paragra:f 1. '.4.

- momente de inertia reduss ale (kine seame de de:formatiile UHetoare) :

- relatia general~:

pent I'll diafragme cumai multe ~:I,~ rUI'i de goluri

o

m

Oba , 2:r;l. Be referli ] FI tot I men t an] i:I. .

o

II'

.~

.. r

..;. rigle din beton armat

1 +

, !; G

~,

~ ••• s~ refeI'M 1e l~ate rig1alede 18

un n Lv e I

d r .

Ire '" r

r h

1+0,7 (_;)2

rigiditatea practi(:li 9; mont antuju! . 1& nivelul "n"~

1 h e~te!n~l~ima~ niv~lulrii (egaltl,la

toate· etsJe1e) . . .

;, ',

. . . . . .

··5 .1. !I~Ir!J DIAl<'RAGMlq·

at ~l- di.afr.cugolud marl

1 <(;t <10 '- d Laf'r. c u, goluri inijl()~ii· a ~lo ~cdiafr.cu golurt ~ici·

. . .

. , . . - "

'1'~.~''''''''''''''''''''''''''~' ._. __ _:_ __ <_,",".n-_""_,~.,,,~_~~ __ . -.C -_.

rigiditatea practic~ a riglei: .

-.tn c,aiul diefragmelorcu un .• IiI' de goluri:

kr" 6 =r·:t.~ f1+

, ..

tn cazuldiaf'ragmelor §iruri de gplur~ sau.cind Be 1l.lcreazM cu tabele (anexa 4)

E·· Ired ,

. ~ : 6 r r c

r E'2C"' ~

Oba, I~tre ··lnd-lrcarea diatribllitll: triurtghiuial' §i Sepot c a Lcu.La nl.lmaLcu

• c

d i t.'ere~ te Ie

. .

. . .' ," .'. '

Sa c~lculeazi1pen-trHfieca:r~ tip de aarclntl h~1nt; seis~9·J ·c6ncen tret!letc. )

fie~are tip de ~iairag~n;.. . .. ..

Conditia de· egall tate a Blige1i~SEi poateilllpuriela vlriul ~.ii:lfragmei('ge=l) s au 19 0,8 H(-ge""O,e). Irt vc az u], s t r-uo t.ur iLo'r- nemonotona(lacareae paste .splica !!1!:: maimetoda cadrelor) ·serecomandEi impune.rea cOllditiei La ul timul nivelcu plan~'le1.l rigid (vezi paragraful.4.4).

5.2.CARACTERISTICI DE RlGIDITAT]!

A CADRULUI I~LOCUITOR

- 106 -

r-.~-~· " . ~- .

L:E'rODA S'j'HUCTUIUI CONTINUE._~._

a) Diafregrne gline aBU cu gQl~!'1 .. _f!!!~1 (12 ~ 10)

b) Diaf'ragme ell golurL'!1gg.!! (l < Ct< 10)

- eu un ~ir de galuri

- crl maimulte §iruri de golurl

1+ A ~ I + t' G ~

tn care ~ ~i 'f etnt e ce f i c i en t i da~i

tn anex a A2. functie de tipul s ar-c i n i i , indicele de monolitism o, §i punet u I urrde sa impurie condi\ia de egalitate a 8~getii (H sau 0,8 H).

Pentru diafragmela din beton armat. tn aceia§i 9nex~ se d~ vaioarea:

Metoda CADFF:LOn

L 1. !!.llkIZl!'!!.L1'J\f~l'I& (ae apllcti La t fl1'l.1 t i rn i rl e eta.i '" e g '11 ;; ) •

- Carqcteristica de ri~idit~te: kI'

A "

k

(aumA Be extinde Is toti montBntll)

- pBntru inc~rcRre din .I"t (uniformnl

- pentru IncNrcera aeiemicn (alatrihutis triunRhiularn)

in c nr e :

~v t ~ ~ ~ Gtv' 01.8 - coeficienti din t abulele gneK~ A4, functie da ~ Ii numarul de nivllle;

~ Is diBfraRme Cll mal multe §truri de g0111£'1 '1 " 1

(8 S8 vedes §i paragraful 4.4).

1.2. CALCULUL CU MET.DISTOPSIUNIL .. l2B

oss: Sa c a Lc u l e az a mai intii efo,'turD'~ pe fiecara cedru inlocuitor din inclircliri "pr-opor-t Lona Le ' (vezi punetul D) §i~poi sa ravine,

momentul de inertia a1 attlpului cadrn lui lnlocuitor nivel i:

. .' 1] Ls C"I'e ae imoun e

_ depl~B"re8 La nlvau a 0 .•.

, . 'l't Ie A stlvetii - prin

condltlR de BgB.1 a,·. c Y

aumure e deplasi!rilor relative -,- v

rnctlrelril "proportio- Ql-' r a z u I li'mta ~

n a le " (ved Il)

11 (~ ) .- coef:icient, aneJ(s A2, fUDCtie

Me., ' "

de tipul tnclrelrll 11 ~e'

~ .1 07 r-

n

". " r

~. 'n,:,

n i lffd

~ 1a diafragme en un §ir de galuri - din t abs I sn8KS A3 functie de "f..__ i num~r de nivele §i

.~ mOIll"ntul

Irprj n

o )U'n

E {\ ." -,.--.-

It 6 1 red n

Momenta pic' 8i8~ temul df) b'l2',tl

( 1f e 1, i pc 1 . P )

Moment.a duptl ec n i- 1 ibrIH'f!

ITIomentlll de

(vYnt SHU

2. QIs·mlr~_Q11IA_INCAB~L"'Hl.LQ!iTfQt:i!!U:;

totBle Ble incnre~rilor ori~ontRle Q Sa prasupun cunoscute rezullantRle

saisam pe toattl cl§diresl

1:'0 ~. flor J~

II T

7orl' I ~.~:

! , ~

f . ----;---' -- .t

STRUCT/JRA DE CALCUL

STRUCTURA R£ALA

• 108 -

- Coordonatele centrului

tI~ch

1

- Axele y-1" !lint a)(e principals (z - ad de s i me t r La instr.calcI11), ~F~rte. Q; actiontnd dur~ directia Yot se reduce tn CJ' III 0 fortli Q §l nu

moment de torsiuns Mt• - Forts Qi reparlizatli diagragmei i, de Pe direcLia Yo!

D. CALCULUL E}o'OHTURILOR

-----~----------~,--

11. ~T.8TH.CONT. ECHIVALENTj[J (Pantru fiecare di.afregmll)

[i. METQQA ~CADRELOR ]

1.1. UTILIZIND TAB~"LE (enexa A4) (pentru fiec~re diAfr~gm!i)

- Diagrams de momenta globale din inc!lrcareB cu rezultanta Qi (tabalul A.5 sau direct)p pentru fiecars tip.de Inclircare

(Jft, T ) •

- Sa deter-mtn!!. coef.pentru momenta pe cedrul Inlocuitor, funetie de numlirul de nhele §i },._

- Se calculeaz!l momentele cu,inclircarea di~tribuit!i conf.punet c.

a) Disfregme pline, eu goluri mini

- t ans i.un l din moment tncov.la n ive I "n "

Obs. :Coef.din tabels coraspund momentelor'pejum~tate de cedru stmetric. Dacij sa luereaztl eu ,cadrul Inlocuitor, velorile coef.se dubleazg.

. W-modulul de rigidi t at e 91 sect. in dreptul golurilor,

- Junec ar-e s in buiandrugul nivelului' "n "

- Distributia momentelor pe diafragme real~:

- pe monta~ti, proportio~al cu 1"1- giditijtile:

S - momentul static a1 sect.c~ ~1~neL.

c~ (montant), In report eu c.de

greutate al sect.transv.

~L - moman ttli pe ~ontan t ,1. ni vel n 1n

'~' - m6mentul pe cadr-ut tnlocui tor nivel n .

109-

b) nfafragme eu golur1 mari

A 1.' fo~ta t~ietoare T S8

- momentul '" •

distribuie montanyilor proportional ell momentul de inertia:

Ii Mi " :Eli'

- lunecgrile tn rig1e Ln~ °

fiecare montant os trateazm ca dietr. plinll.

c) Disfregme cu_gol!!!:.L!!!i.jl!lcii

( t fiecare tip de aarcio~) pen ru

~u UN SIR DE GO] LURI

, ----

- din tabel A' &e det. WN(;) functie de Ot

- ~forturi 18 nivel

- lunecarea

L '" N 1- Nn n n-

- momenta 18 partea sup.s rig19i n:

M, to

- momente 1e partes inferioarn a I'iglei

n:

~ Min'" I.: Min -20Ln 1 t

-se calculeaz!! p~ntru fiacare §ir de goluri (,j)

c . l!,~d

... . .. .L....!.J_~.

".I'" m 2rrad ... ~ci 1'i 2e~ ~'--3

J 1"1 9i

- 'din tabel A3 sa del. 'ilfNOP, 4»(;) functie de 01

- ~forturi Ie nivelul n:

- f.akial!! in monlentul i(i=o •••. o)

ltt -mom.la baze conaoa lei

(Ele va lue:

"0" ~ m + 1 => 0)

- Iunecarea in §irUl j

L. :: -c ,T ~ (;n) In J 0

(j=l, •.. ,ml

T -forts t~ietoere TO Ie baze conso1ei - momenta 18 partes sup.s riglei n:

m '

EMin =J1ln-)%W'N(Sn)

1=0

pe rigle, rezult!i din schiIibI'ul nodu Lu i :

ird M)

Mrd= (Msup+ inC

kre+krd

eforturi exisle N ~i lunec!!ri L, CB pentru oriee structur~ in cadre.

CALCULUL CU MET .DISTORSIUNILOR ,

1.2. i

(pentru riedere csdru §i tip de ncllrc81'e)

E'l'APA 1. Calcul lB.

_._---

por\ionalll" cu cea

lreAga alructurll)

o inc~rc8ra ~protolal~ (de pa in-

k- factor arbitral',' se poate IUB I aBUt astfel CB Q1N= 1.

- 110-

M, " 1n

- momenta Ie partee inferioarn a riglei n:

~M~ .L i n o

"~M.

~In

o

. _._IL

M! '" - - In

~M~

o 111

Efor tur i d in inc. va rt i ell 1 e

~~ ®

~ irn en)
[lJ] In Jhn - Rigidit~,i relative In nod n:

.kr!!_ drt1::

~:>

nod

d :::~l

1\+1 ~ k

nod

d ~ 1

nod

- coer. de transmitere

- pe rigle '" 0

- pe stilpi = -1

eehilibrara prin debloc!tri succesive de distorsiuni §i t r-nus m i.t e r i.;

_ moment ne~chilibrat initial pe nodul n'

detalli pentru operatii de echilibrare a se vedea cap., §i exemplul ,.

_ Se ravine la punctul C 1.2 de mal sue §i se determin~ tnc~rcarea diatribuit§ 0i(rezultanta - pct.C 2)

ETAPA II. Eforturi din inc.real~ Qi a) Pe eadrul Inlocuitor

- momente

- III -

momenta din incMrcarea distrib. momente din tnc~rcarea proportionol~, °1

b) Distributia de pe eadrlll inlocuitor pe d iafragma r aaHI

- a se vedes pet.D.I.I. de mal Sus

- Eforturl Bxi!le in montantl 91 lunec~ri

- po schema de cadru (real,nu inlocui-

tor) din diagramele de m6mente rezultate din rnc~rc§ri orizontale •

- P:forluri (M I Nt T) pe schema de c ad r-u real din tnc~rc~ri verticale.

0,2 0,3 0;4 0,5 0,6 0,'7 0,8 0,9 10

0,0

0;1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 .0,9 1,0

- 112 -

Tobelul A,L 1

FUrictii1e <P(OI,t) §iW'.N.(OC,'e).·pentrll. '~f' '" . .'

'" '.I().Hr'Clu'sa

un 1 ('orlll" d is t ri bui t.li

q

~' 'ffiD ':

a'.' .,.0 '.

-- ..0 ...•.

. 0 '.

. 0.·

.

0;000
..
0,101 0;168
o,1'{o' 0,269
0,2] 3 0,322
0.237 ' 0,341
0,246, 0,337
0,245 0,317
0,2"8 0,291
o,228~ o,26) . 0,750 . 0;680

. .'

o,5'H

0,000 O,O(lO 0.;:000
o,2Y~ 0,295 01352
(),35B o,Oj 0.,500
0,4]2 0,483 0,53'7
o,4Hl 0.4'14 0,514
0,396 . o,4}4 0,458
0,3% 0, 'Y16 0,387
0, "o!, .0,313 0, 'H2
o,26~ 0,253 0,2<11 . 0,000 0;000 , o I 4 63· 0, '5 32 '.

0,611 0,678
0,610 0,650
0,56:0 0,582
o,4e4 0,494
0, '397 0;399
0,'08 o,'j04
0,22" 0,21) 0,084 0,098' ,

.0,107 0,112 0,114 0,114

0,519 0,595
0,474 0,5"5
0,414 0,457
0,347 0,3'73
0,279 0,291
0,214 0,216
0,153 0,149
0,097 0,092
0,047' 0,044
0,000. 0,000
~"-- 0,722 0,781 0,826 0,816 .
0,682 0,729 0,156 (J. '789 0,801
0,595 0;621 0,633 0,642 0,643
0,490 0,498 0,<)00 0,49'( 0,495
0,'84 0,'381 0,376 0,369 0,365
0,286' 0,276 0,269 0,259 0,255
0,202 0,188 0,]'(9 0,169 0,165
0,132 0, II" 0,109 0,099 0,095
0,076 0,065 0,057 0;048, 0,045
0,034 0,027 0,023 0,017 0;014 0,646

0~165 0,365
0,]52 0,326
0,134 0,281
0,113 0,233
0,091 0,183
0,068 0.135
0,046 0,088
0,023 0,044
0,000 °tOOO 0,571 0,478 0,302 0,290 0,210 0,146 0,084 0,039

~ o_,_o_o_o o~,o_O_O __ ~OtOOO 0tOOO 0,000 0,000

Not~: Va10rile pentru f'unc f ia.1Y (Ol,'t:)' .----~

• ~ rezu1t~ dinre]atia:.

- 113 -

Tabelul A.I. 2 Functiile ~ «(11" 'g) §i W N(Ol,;} pent ru Inc!lrcarea triunghiuler!l

o o o o

~ -~~"'~~-'---'~--~ -------.--~,,--~~~-" •.. - .. --~,.~- ..... _. _. .-~~---. ----~
1 2 3 4 'j 6 8 10 15 20
__ T~-.-'r___""_~_' __ ., ____ ~_.....,__.._.T~ •• _._........_· ........ cY..~r;_'~~ •. ~~,c __ .. _ .. ~·~· ...... ~. ~.- ..
Valorile func~iei ~ (Ot, ~}
---.---.---~".----~-- ..... ----- --"- ... ~-~~ .. -- .. --- .... _. ---------,_
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0;000
0,1 0,049 0,131 0,2]1 0,286 0,355 0,4)'1 0,524 0,609 0,760 0,850
0,2 0,088 0,227 0,351 0,458 0,548 0,622 0,'733 0,807 0,902 0,937
0,' 0,118 0,293 0,06 0,548 0,636 0,103 o i'l'P .. 0,814 0,890 0,903
0,4 0,141 0,335 0,457 0,583 0,655 o,'7oB 0,771 o,B21 0,829 0,835
0,5 0,156 0,357 0,487 0,571 0,627 0,666 0,'lb6 0,7:51 0,741 0,745
0,6 0,165 0,365 0,473 0,533 0,576 0,589 '0,611 0,624 o,6H 0,635
0,7 0,171 0,359 0,443 0,477 0,490 0,495 0,498 0,500 0, 50-~ 0,'505
0,8 0;172 0,348 0,408 0,416 0,408 0,396 0, T78 0,}6'f 0,3'5H 0,351
0,9 0,172 0,337 0,377 0,365 0,'39 0,312 0,270 0,244 0,211 0,199
1,0 0,111 0,331 0,364 0,343 0,308 0,273 0,2.18 0.) 80 0,124 0,oQ5
._. ___ ._........-._........__.~~~-. _'"' •• o'".,..__..........,_.,~_'~w_' •• ____ --
Va10rile functiei ~N(Ot, 1)
- ---~-,"~ ... -.
0,0 0,198 0,439 0,580 0,665 0,'722 0,764 0,818 0,853 0,901 0,925
0,1 0,194 0,429 0,563 0,642 0,693 0,729 0,774 0,'789 0,830 0,841
0,2 0,184 0,402 0,520 0,585 0,624 0,649 0,677 0,690 0,702 0,704
0,3 0,168 0,362 0,461 0,509 0,534 0,548 0,561 0,566 0,566 ·0,566
0,4 0,149 0,315 0,3,92 0,424 0,437 0,442 ,0,443 0,444 0,431 0,435
0,5 0,127 0,263 0,316 0,337 0,340 0,338 0,332 0,327 0,319 0,316
0,6 0,103 0,~09 0,243 0,254 0,250 0,244 0,233 0,225 0,216 0,231
0,7 0,077 0,154 0,178 0,178 0,]71 0,163 0,149 0,141 0,]31 0,127
0,8 0,051 0,101 0,114 0,111 0,104 0,096 0,084 0,076 0,068 0,062
0,9 0,026 0,050 0,055 0,053 0,046 0,043 0,036 0,030 0,024 0,020
1,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000. 0,000 0,000 0,000
-
Not!:!.: Va10rile pentru functia 'W (0:, ~) rezu1t!i did re1a1;ia:
W{Cl, ~) :: % 'i"N(Ot, 'g) - 114 -

Tabsl A.L" Functiile ~ (Of, 'f,) I'll 'ilftN(Ot,;) pentru aar-c Lna concentratli in virf

o o o

1

2

4

6

10

15

3

5

8

0,0 o j o oc 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,1 0,071 0,174 0,258 0,329 0, '393 0,451 0,551 0,632 0,1'77 0,865
0,2 0,133 0,315 0,448 0,550 0,632 0,699 0,798 o,B6S 0,950 0,982
0,3 0,187 ,0,428 0,588 0,698 0,777 0,8'}5 0,909 0,950 0,989 0,998
0.4 0,232 0,519 0,691 0,797 0,864 0,909 0,950 0,982 0,998 1,000
0,5 0,,269 0,590 0,766 0,862 0,917 0,950 0,982 0,993 0,999 1,000
0,6 0,299 0,645 0,820 0,906 0,949 0,912 0,992 0,998 1,000 1,000
0,7 0,323 0,185 0,858 0,934 0,968 0,985 0,996 0,999 1,000 1,000
0,8 0,339 0,713 0,882 0,951 0;979 0,991 0,998 1,000 1,000 1,000
0,9 0,349 0,729 0,896 0,960 0,985 0,994 0,999 1,000 1,000 1,000
1,0 0,352 0,734 0,901 0,963 0,987 0,995 0,999 1,000 1,000 1,000
Valorile functiei '\fN(~' ;)
0,238 0,,518 0,668 0,750 0,800 0,833 0,875 0,900 0,933 0,950
0,235 0,509 0,655 0,733 0,779 0,809 0,841 0,86) 0,885 0,893
0,225 0,484 0,619 0,688 0,727 0,750 0,774 0,786 0,797 0,'799
0,208 0,447 0,567 0,625 0,655 0,672 0,688 0,695 0,699 0,700
0,187 0,399 0,503 0,550 0,573 0,585 0,595 0,598 0,600 0,600
0,344 0,430 0,467 0,484 0,492 0,498 0,499 0,500 0,500
0,282 0,350 0,3'78 0,390 0,395 0,399 0,400 0,400 0,400
0,21; 0,266 0,286 0,294 0,298 0,299 0,300 0,300 0,300
0,145 0,179 0,192 0,197 0,199 0,200 0,200 0,200 0,200
0,073 0,090 0,096 0,099 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
:functiei W(a, 5) a'int egale eu ale functiei WN(Ot, p 20

- 115 -

Tabe1ul A.2 Coeficianti pentru ca1cu1u1 moment~lor de inertie rech

._,
INCARCARE I ill , ill -ill
CONDITI! DE EGALITATE A SAGETII LA x '" H (Sa" 1)
e
~ 4,0 3,64 3,0
~- 9,4 8,6 7,1
1 0,724 0,720 0,715
e 2 0,403 0, '}99 0,389
.... 3 0,242 0,234
~ 0,223
QI
no 4 0,155 0,151 0,141
.,_ 5 0,108 0,105
0,096
... II 6 0,080
~ ~ 0,077 0,069
.... 8 0,049 0,046 0,041
()
.r! 10 0,033 0,031
"" 0,027
ij) .
0 15 0,016 0,015 0,012
u
20 0,009 0,008 ° 005
--
"1M{l ) 0,1250 0,1833 o,:n3
CONDITIA DE EGALITATE A SAGETII LA xe'" 0,8 H (~e :: 0,8)
~
(J 5,25 4,70 3,44
T 12.30 11 10 8 10 ~
1 0,734 0,725 0,679
~ 2 0,430 0,422 0,400
~ ., 0,266 0,259 0,232
QI
Il. .. 0,180 0,173 0,149
<,_.
II 5 0,129 0,123 0,103
....
s:: ~ 6 0,098 0,09' 0,076
III
.... 8 0,061 0,057
t! 0,044
~ 10 0,041 0,039 0.030
II.l
0 15 0,020 0,018
Q °to14
, 20 0,011 0,010 0,008
"
"1M(0,8) 0,0918 0,1335 0,233
... , - 114 -

Tabal A, L:5 Functiile ~ (m,;) §i 'VN(~'S) pentru sarein~ eoncentrat~ 10 vtrf

o o o

I~ - 1
1 2 '} 4 5 6 8 10 15 20
,-,--_ ...... ~-~-
VBlorile rune tie i IJI {Oll ;~ ~-~------.----.--~-
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,1 0,071 0,174 0,258 0,329 0,393 0,451 0,551 0,632 0,777 0,865
0,2 0,133 0,315 0,448 0,550 0,632 0,699 0,798 0,865 0,950 0,982
o;} 0,187 ,0.428 0,588 0,698 0, T17 0,835 0,909 0,950 0,989 0,998
0,4 0,232 0,519 0,691 0,797 0,864 0,909 0,950 0,982 0,998 1~000
0,5 0,269 0,590 0,766 0,862 0,91'7 0,950 0,982 0,993 0,999 1,000
0,6 0,299 0,645 0,820 0,906 0,949 0,972 0,992 0,998 1,000 I, 000
0,7 0,323 0,785 0,858 0,934 0,968 0,985 0,996 0,999 1,000 1,000
0,8 0,339 0,713 0\882 0,951 0,979 0,991 0,998 1,000 1,000 1,000
0,9 0,349 0,729 0,896 0,960 0,985 0,994 0,999 1,000 1,000 1,000
1,0 0,352 0,734 0,901 0,963 0.987 0,995 0,999 1,000 1,000 1,000
- -
Valori.le fuoetiei WN«(;{, ;)
~-~ ...... ~~ -~.-.--~---
°tO 0,238 0,518 0,668 0,750 0,800 0,8.,., 0,875 0,900 0,933 0,950
°t1 0,235 0,509 0,655 0,733 0,779 0,809 0,841 0,863 0,885 0,893
0,2 0,225 0,484 0,619 0,688 0,727 0,750 0,174 0,186 0,797 0,799
0,3 0,208 0,447 0,567 0,625 0,655 0,672 0,688 0,695 0,699 0,700
0,4 0,187 0,399 0,503 0,550 0,573 0,585 0,595 0,598 0,600 0,600
0,5 0,162 0,344 0,430 0,467 0,484 0,492 0,498 0,499 0,500 0,500
0,6 0,134 0,282 0,350 0,'78 0,390 0,395 0,399 0,400 0,400 0,400
0,7 0,103 0,215 0,266 0,286 0,294 0,298 0,299 0,300 0,300 0,300
0,8 0,070 0,145 0,179 0,192 0,197 0,199 0,200 0,200 0,200 0&200
0,9 0,035 0,073 0,090 0,096 0,099 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100
1,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Not!1: Valorile functiei W(a,S) 81nt egale eu ale functiei 'FN(Ot, ~) - 115 -

Tabelul A.2

Coe~icienti pentru ca1culu1 momentelor de inertie rech

.~~.
INCARCARE I ill ~ ill -ill
.
CONDITIA DE EGALITATE A SAGETII LA xe= H ( S~/" 1)
~ 4,0 ',64 3,0
T 9,4 8,6 7,1
~- ----~------------
1 0,724 0,720 0,715
f 2 0,403 0,399 0,.,89
t; 3- 0,242 0,234 0,223
CP 4 0,155 0,151 0,141
Po
.._ 5 0,108 0,105 0,096
;: 11 6 0,060 0,077 0,069
OJ t'I
·rl 8 0,049 0,046 0,041
o
..... 10 0,033 0,0'31. 0,027
\-I
@)
0 15 0,016 0,015 0,012
0
20 0,009 f- a 008 0,005
----
'IM(l) 0,1250 0,18"" 0,.,33
CONDITIA DE EGALITATE A SAGETII LA xe= 0,8 H ('Sa ,. 0,8)
~ 5,25 4,70 3t44
T 12.30 11;10 8 10
0,125 0,679 ~.
1 0.734
~ 2 0,430 0,422 0,400
~ 3 0,266 0,259 0,232
!II
Po 4; 0,180 0,173 0,149
..... 0,123 0,103
II 5 0,129
+" ~ 0,076
r:: 6 0,098 0,093
Ql
'rl 8 0,061 0,057 0,044
e
f::! 10 0,041 0,039 0,030
m
0 15 0,020 0,018 0,014
~
, 20 0,011 0,010 0,008
~' "lM(0,6) 0,0918 0,1335 0,233
Tel Valori1e

Nr.de V,
niveluri (a)(
0.0
.--- .... ~
1,02 1,00
1,05 1,00 0
5 1,10 1,00
()
1,15 1,00 0
1,20 1,00 0
- . . - .
1,02 l,o[) °
1,05 1,00 0
7 1,10 1,00 0
1,15 1,Do 0,
1,20 l,oo 0,
.. -~~
1,02 1,00 0,
1,05 1,00 0,
9 1,10 1,00 0,
1,15 1,00 0,
1,20 1,00 0,
-
1.,02 1,00 0,
1,05. 1,00 0,
11 1,10 1,00 0,
1,15 1,00 0,
1,20 1,00 0,
--.---.~-- - 116 -

coeficientilor ~

Tabelul A.3

r Lo r- I La co ef i~~i:~- L u'~~'..__c~-------

____________ 'Tj pentru ),__ :::

o , 1 0.2 . 0, 4 .-.-.~-.- .---.-~-

0.13 Lo 2.0

_._ ~-~~.-'.- ....... ---.- . ..__-.--.-.,-

0, 'H3 ,95 ,9.1 ,H8 ,85

0,96 0,95 0,90
0,91 0,B5 D,Ho
0,84 0,74 a,ii}
0,79 0,67 0,5 '}
0,75 0,61 o,5~
--.~- ....... -. -.-
D,9} 0,138 (),I:l~
0,85 0,76 0,6')
0,75 0,62 0,55
0,68 0,53 0,44 .96 ,91 ,85 80

75 0,62 0,47 0,38

---"""'"----- ----.,_---__.,_....._ --

94 87 78 11 66

92 B3 71 64 58

0,90 0, B-~ 0,7'1
0,79 0;67 0,58
0,67 0,51 0,42
0,58 0,42 0,34
0,52 0,36 0,28
0,86 0,78 0,10
0,72 0,59 0,50
0,57 0,43 0,34
0,48 0, }5 0,27
0,42 0,29 0,22 .--"-~- ...... ~
0,88 0,86 0,78
0,75 0,72 0,60
(J,fi2 0, '37 0,44
0, ') 3 0,48 0,35
(),4/ 0,42 0,30
0,111] 0,7'1 0,66
o,fi4 0, ~18 0,44
",1 '1 0,42 0,29
(!.~H 0,34 0,23
"(I,n 0,29 0,186
.. -- .. -~.~--~_._- ... -~
(1,7<' '),6') 0,55
p ~'\") 0,48 0,34
"I·t ..
o ,~6 0, ~~2 0,21
() , ;"J 0,25 0,156
D, ;}4 0,21 1',127
.... -.-~-.--.--~
0,65 0,60 0,41
0,4'3 o,3B 0,21
0,28 0,25 0,16,
o ",} 0,186 0,119
, c :
o,l'7H 0,152 0,095
.----------,~ .... -- - 117 -

Tabelul A.4

Tabela pentru calculul cad;relor (dup~ [n] )

Momente1e tnc090ietoare pe cedru ~e determin~ cu relaiiile!

1) Pentru lncHrcarea din vint (uniform distribuitA pe tn~ltime):

k

M ':::I~o.·N.H

k - coeficient, dat in tabe1ele ee urmaazM v

W - razultanta lnc~rc~rilor orizontale pe cedru

H in~ltimea totBl~ (H = nh)

n - num~r de nivale

h - tn~ltimea unui nival.

2) Pentru inclircarea eeismic~ (dietribuiUi linier pe in!HtimeJtriunghiu'" ladi)

ke- coeficient, dat in tabele

S - r~zult8nta (forta seismic!! total!l)

Coeficientii kv' kg sint dati tn tabele, functie de:

- num!lrul de nivele n

- caracteriatica de rigiditate

(raportul intrerigidi tlitile practice La distorsiune a riglei- ~" §i aon t.ant.u Iu i. - k).

~

II

II

.Jl- .. +·~t=t • ~~ .. "

''1'' .. "1

.. ' '. ' .. ~. " ". "... .

~-: .. \

.

- 6H-

)

--_-~- r--- ~ .. ,,---;::-;:;.":-.- i<l", t\j.:.... !'I);-o.. ~~ ~s:, Sl ~
I. $0" ;...;,.;-,. ;-..." :-.., .... ~Sl ,-<) ~ !!! "") "'~ f:8i ;tJ<:;; ~~ f'!
"~ ~ ~~ _~"it M ~~ lilV. ~~ ;;j 5> ~~~ "" ~
~ if=" -1r -,~ t ~i 1~ =h -l~ ~ , , , l~ ~ ,.",.__
'" '"
$J-j ,'JA ,~t'3 N::-. ~ .... ~~ ~~ ~ ;A
~ :-:'fu ::--;... ;-....;-.. : .... :-._ ".'> "'~ <). ~ lh ~iS ~>J ~ij 8:i§ ~~ . til *
S.l B;;; ~l:;l in oPS ~<g C3~ ~ ~ t: 1i l~ =t!:l So "
_<) i~r1r 1~ 1:- F 1: ~ >l ~-,;- -- B !\)
<:) ." lfJ-~~'
jJ; ~ ~ " " <il
..... ~ .. s...:-. N"" . "-l~' ;:-., ..... "'s:, ,Il
.. "' .... ~~ ." .::--..~ ;... ~ ..... .'1::1 -"'S> -":'l ~~ ~~ ~~ 'tt t~ ~~ '!!'
1';) 'iI ~~ ""'" ~~ ~~ ~~ ~~ <:> U
B ~=- if -r "( "f t "1~ --1~ § , -1~ , "~"" "~"
1~
"' f< !!1
" '"
,"
- ll1: - 4 ~ G l>-
~ '''I.
t- _!;J ;; N J<.; '" _.., " ,<:. ,,>
,'OJ - <; Tr---r-- ~---- ~ ;. ~ - III ~ ~ ,C)
<>
'" ~-~ e T-[---F~T ng <>
~
_<J -";0 k ~ ~ Jl ... "'-1 ...... _" .
~~~:--fl· ,~~ -"'$, !'o>$> .. --
.c, :t!t ~4 ~~ iI~ ~<l '" ,0
~ 1~ ~ -1~~ ()
~ <t
t ~ ~ - ~t: !> " J,;,<> ~-" NS. N_" '~ r.:. ,~
~., ~ ., ~~ "'~ tl ':l 8l!l ~~ ~~ ~ <>
~ f~-~C ~ t -,~ ::l
f:l ~ .. .,_+-------------------------------t"-I

J'oos:. h" ~~ ,-
~~ q~ ~ ,<>
i- ~- - ~~ 1-~ ~ ,.., !:l

f! l:' i~ ~-~~-*--~;~~{ ~

"" .. .. »' ., Nr.:. " '_t:] :'<I ... ll ,F>
t ,M .. ~.{ .,t> ~ i -t ~ ~l:! ~
'" f::: '~ ~~ _, '" ~q - " L
<:l ~-~;~- ~-~F-¥--\~'~t"~ffiI,t> ~
~ -~1r
" .j " '-'\ ~ ~ '" ~ ",

lQ

r;,~

C, -ti:
't
II
t::
f)
...
c::
~:\)
)"
....
~, t
., 1::1
~ ~
-~ I:)
fit' "f
t:l
il: ~
~ :&.,
..
"
€:I f)
:It t:
t
~'114
~
~ ~
...
'(
II)
...
t:
lJ
.... ,~ ~ ·"1:) "'~ ".t:. ,~ I:J ,"
~~ ~~ ~"::!. ~~ 1:l~ S\
r -~; -~ T '1'i ,~
~ l:l :! ....

- ~U -

- .&Z't -

"
"1
~ c:~
t @e
(5) fl
'i
(!
'" :tt
l. ho
e,
~ ):
i')
), t:l
:IJ ~
PI 'i!3
.,
c: ~.
~
", :Ii,
,
Q ¢l
:u I:!
~
)"t ...
~.
't() ~
~ ....
~
'"
e:
AI
... ~l~~ ,'"
%
l '"
f% >

11

--~----------,- f-

~"'~ ",~ v-e-e- ...,_ ..... ,~ ·s~ .. ~ ~ ......... ~ .,::-J -c t:J ~!.l ~t:l $},~ $:I
.==t---3~ ~" ~~ >Iv, "" l~ ~:; "" s
t> '. "'"' "'''
-".I ~~ uh f;-h-T-fu-~~-,un~
!;;!
'I' «, ' - Si!t -,'

lit
'1
4:1
c:
@ n
'i
t:
'" ~ $;
~ ~t
n
:b.,
:tI t
R
t;')
~ ~
iii l)
"'t
~ ~
t' );,
~
., 0
:t e:
".
t ...
,.
), ...
II ~
)"
".
~
~ ill
'"
t';
~,
.... ,""
"
'l
~ ~
0-
'" ~
~.
-s: 1:'-.
~ ~,
()-.
& O~'o

09'0

08"0

000'0

000'0

~oo'o oeolo

080'0

oo~'o ~oll'o

oot;"o

l +1)"(_'(, =(i)1U l(l~1)t ={i)1U

_£--------------~------------~

H.olo 18010

B02'0 88'(,'0 9L~"O 6911'0 1.9{,.IO

L99'0

tl

.v961 alOOl IgOSv 'uol,q:Ala ls.nn

_on.J~Saq:+Jo tau.mol' I" sam&.l,J: pUB sltBa. _~~eq:~ ;'0 U01108.181U1 .. ,,: NVIDi 'HnHZVA • 91

• L 96 t/t·.w DROli UJ ,;18111 .

, .. .xu U018Q uIP upso' olOt9!W1e.JJvlP. 101ntn0t8o B.l;doS8 n1.8oleplSUOO~-- ·8·1} ·O'JIVW\V ~'l

• L96t 'n§edtl::ma

'ft0luqel 8.lnnpg -Na01~s,-a'tB' nhln'lQB1S' 8l.l0el. .. ·n·r':illi:iIO i ·d"S'O>IN:ilHSOrU.t·tt

~ tL61-16-91.6.J.d'.Ill.tl:lVSI~.xdi ~.e18~B~. l.llPfHO Bt ltl1lol8 uOleq

UIP ei!lBs.1J.8W 00 .10H.lO'ltiO.I19 88.:cUl:H1l0.xd U.llQedn.xOZIAO.1d n1Solptlr .. ·· - .T.liYSI " ·U:

·ZL61-t-99-N '.lumvSI'10910J:d 'II~Pe.x - .. uOleqep elll:itiolJ.81P ulP '8.IOlOO.l18 no

.lotn1:m.J19uoo 89.l81;)81o.xd n.llUed etl.luqel luO'~";)T\,xlouI .. _oong·.llSuoD'r- mVSI ·Zl

'-'lL6r.lq8J c·.i·.·S·J,·I.l ap setliiUUY til eetdp'

. .

-10m Q8.lUl.l9Ano ~ lua.elU&A9.I1UO;) ep 8.x0R ... d·I·NONOI~100 f'V'lHOOVOiU '·V'HIOO ott·

"96191u01 - 9'.1U '1110n.118UOO ep etB1.I91SW 1ft .xotl1100~lSUDO

. us U1 .. &Ollllel'iHl lunl~"8 'iiI .Iotlim~h~.IJ'li1P '(8 100P!;jO ep apo\811.. ·Z' DnA 4'0' OSuln 'ot

'Z96t e1.llSln.1qaJ. _ Z".lu· 'n~;m.qfiJuov ep 81Sl.lliq9m 1i§ ·.l':!8uoa'A9a uJ - .. 1.1111°8 ep

.Jll§ un- no ap1i'p .I0IBuadlllp InloolwD .. 'Z'nNnuVO • 'a'UDS5ISYJ,SVNY '·a'nDSU.1VW ·6

'oL61'c 11§e.lO;)tta • ftilluqel 9,;mnVll ' .. 81eUllil,l,qepeu 8,1810':'1:\601 8I11e~elS.. 'N' .tUOV '0 '6961 'n~9.lUilt'8'ftOpn.{al 9.10\1001

'MelSre1811tnm .lotll~iln.I18UOO "(",{nolan n.x'lued 81WolJltdmls epolan .. 'a'~3ZJ,NlgJ ·L "tL6t '00;)80"

_ ".llR .. 'pa .. jHlI,lV uOl,q ue suopon.llsuoO .. "a'AO}lIV9 '·a:·AO'!VDIS'·II.'A:1[HOVlInon "9 .ZL6i 81.IUd fpouna~pg .. jllU.l19 UO'Hl'q ue 9.lnOl eep enb"p.tsd 1n;)"(80 .. 'W'HaAIU .~ '8961 ull.lea ·BSt.x9A

.x8i1updg _ "saol'lqllooH eep eWEllsh8ueq-pnm .lep '11WuuA:a pun lIpulS .. "u:cNVWSOH 't

., 96'£. 'ntis,lOOna I J(olUt{el U.ltlnP51 "lfilllJI9 u019Q ep 111-0'(l.x1IlUOO.. ·w I NVDNYH '~.' • (696t)

II '6<: '10.11, t slued.xuqo 19 slUOd up 81'SU01l8u.uquI UOl1810098V 1"( ep

ae,x1ow,Jt uJ ,,genbnean xnal'Hm s ap .rad se'S1.t9PHOS S9.ll":IlUaw,t,

99"(09UOO ~sd sluawa~ua4a~luoo sap enh1mBuRp 19 anbl1B19 a9~(8UVM 'I'XAOHASdS30 'Z

.( 096,() law

'q'.r..a-.t'IoI ap s8Teuuy Ul ! .. 9~tl9ml'Hl't1 sap 1U9malU9A9.I1UO::l,,' 'C'Ja'IOOD ··n'S:![DIB~V '1g I d· V H 0 0 I 'I 9 I a

12 '.W mm8 ~lUt~~O)[ '..I1S

rutn olut.{anTod lnrn1nlHsuI "'CD 9J:so1"[dntnlll ap tn.xanS1V -VO'V29-n"ZD

98/T9 ~u'TeAlwa8 SllJIH "sJBtdwaxa '8~ ra.xl~ ~L6t lDJJdV 'tL"II"Z ..I~dil ep UpS