Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II (2021) ⦁ Nr. 6 (11) ⦁ 21 Februarie
inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456


duminica
Calea spre mântuire Vamesul
, ,si
33 fariseul
Să fim smeriţi, nu mândri! după rusalii

Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului


Mândria se naşte din nebunie şi orbire sufletească;
din chibzuinţă şi cunoştinţă se naşte smerenia, Îna-
intea lui Dumnezeu e mai bun un păcătos smerit, decât
un drept mândru: «toată inima semeaţă este urâciune
înaintea Domnului», grăieşte Solomon (Pilde 16, 5).” Această parabolă (n. a Vamesului si a
Fariseului) este rostită de Mântuitorul
Viata
, liturgicå pentru a ne arăta cum se poate smeri omul,
dar şi cum poate rata această virtute indis-

Ce este perioada Triodului și ce pensabilă celui ce caută mântuirea. Despre


smerenie avem, adesea, o falsă percepţie.

importanță are ea pentru viața Plecând de la un mod incomplet, ca să nu


spun strâmb, de a înţelege smerenia vameşu-

creștinului?
lui, ajungem să fim convinşi că, spre a o do-
bândi (spre a fi smeriţi), e musai ca să ne pla-
săm ultimii, în orice situaţie, să plecăm me-
Cătălin Acasandrei | Doxologia.ro reu privirea în pământ, să ne vădim păcatele
în faţa tuturor. Că o astfel de atitudine nu

C a o formă de comemorare a vieţii


şi a faptelor Mântuitorului Iisus
Hristos, Anul Bisericesc poate fi împăr-
denotă neapărat smerenie reiese din multele
situaţii concrete. Spre exemplu, cel ce are o
funcţie, în stat sau în Biserică, nu e smerit
țit în trei mari perioade, numite după dacă nu-şi respectă rolul şi nu-şi asumă locul
cartea principală de slujbă folosită de unde este pus – chiar şi în fruntea tuturor.
cântăreţii din strană în fiecare dintre de ale anului liturgic, care ţine de la Cel ce nu priveşte în ochi pe fratele său
aceste momente şi anume: Duminica Vameşului şi a Fariseului atunci când vorbeşte cu dânsul, poate să o

1 Perioada Triodului (perioada pre-


pascală);
(cu trei săptămâni înainte de începu-
tul Postului Paştilor), până la Dumini-
facă şi din lipsă de respect, din viclenie, pen-
tru că are ceva de ascuns (un gând de judeca-

2 Perioada Penticostarului (perioada


pascală);
ca Paştilor. După cum arată părintele
Ene Braniște, primele trei săptămâni
tă asupra interlocutorului) etc. Cel ce nu con-
teneşte a spune tuturor cât de păcătos este şi

3 Perioada Octoihului (perioada


postpascală).
Etimologic, termenul „triod” vine
din această perioadă constituie un
timp de pregătire duhovnicească în
vederea începerii postului, iar restul
că nu are nici o virtute, poate lesne să dea în
mintea celui ce „e smerit şi vrea ca lumea să
ştie asta despre el”.[...]
din limba greacă, de la „triodion”, for- de şapte săptămâni - adică insuşi Pos- Constatăm că fariseul ratează smerenia
mat din cuvintele „tria” (trei) și tul Paştilor - este vremea de pregăti- chiar dacă împlinise, cu vădită sârguinţă, po-
„odi” (odă), și înseamnă cântare sau re, prin pocăinţă, post şi ruşăciune, runcile lui Dumnezeu. Să ne cutremurăm şi
imn în trei ode sau strofe. Din punct pentru a ne învrednici de marea săr- noi, conştientizând că „simpla” (sau mecanica)
de vedere practic, în viața liturgică, bătoare a Învierii Domnului, preceda- împlinire a poruncilor evanghelice nu are ca
Triodul are două sensuri: tă de amintirea Patimilor Celui ce S-a efect dobândirea „automată” a smereniei.
a) Cartea de cult în care sunt cu- răstignit pentru noi. Mai e nevoie şi de a căuta acel punct de sme-
prinse textele și cântările din această Cu alte cuvinte, perioada Triodu- renie, în care să fim cât se poate de vii şi de
perioadă liturgică. Numele cărții vine lui este un adevărat ghid duhovnicesc prezenţi. După cum se cuvine, de asemenea,
de la numărul celor trei cântări (de de înălţare a omului din păcat, să fim realişti şi să ne aşteptăm ca smerenia
regulă) din canoanele Utreniei, spre oferindu-i acestuia pe tot parcursul cea dobândită instant să se ia de la noi... tot
deosebire de cele cuprinse în Octoih Postului Mare povățuirea necesară instant!, dacă nu ne străduim, în fiecare clipă,
sau Minei (opt sau nouă). Cele mai pentru a ajunge la bucuria Învierii. să o „adâncim”. Despre cum putem provoca
multe cântări din Triod au fost com- Astfel, înțelegând că Triodul nu fiinţa noastră să se deschidă spre acest punct
puse de Sfântul Teodor Studitul și de este o simplă carte folosită la strană, de „început bun” şi despre cum putem să
fratele său, Iosif Studitul, care au com- ci o perioadă de sfințire a vieții sau stăruim în smerenie, vom avea ocazia să vor-
pletat opera imnografică a Sfinților un îndrumar pentru suflet, Învierea bim în perioada imediat următoare, când
Cosma al Maiumei și Andrei Criteanul. Mântuitorului nostru Iisus Hristos va fi cerem, cântând, în slujbele bisericeşti, să ni
b) Așa cum am văzut, Triodul și și propria noastră înviere din somnul se deschidă nouă „uşile pocăinţei”.
este una dintre cele trei mari perioa- păcatului și al morții. Pr. Constantin Sturzu | Doxologia.ro
Bucuraţi-vă!
Viata
, Bisericii
De ce nu postim în prima săptămână a Triodului?
Î noscut atât ca o carte de cult, cât și ca
n Biserica Ortodoxă, Triodul este cu- zi, chiar şi miercuri şi vineri mâncăm hovnicești și pedagogice ale acestei săp-
brânză şi ouă în ceasul al nouălea, iar tămâni se regăsesc în Evanghelia Vame-
o perioadă liturgică a anului bisericesc mirenii mănâncă carne, răsturnând ast- șului și a Fariseului, citită în Biserici în
structurată în trei săptămâni premergă- fel dogma acelui fel de eres al acelora”. prima duminică a Triodului. În pericopă
toare Postului Mare și șapte săptămâni Mai concret, „urâtul post” despre este descris felul mândru de a posti al
de post. care vorbește Sfântul Sava este, de fapt, fariseului, în antiteză cu smerenia vame-
Dacă urmărim în calendarul ortodox un post de doliu care dura o săptămână, șului, care era păcătos și mărturisea
prima dintre cele trei săptămâni pregăti- instituit de către episcopul Serghie Ar- acest lucru în rugăciunea sa. Astfel, pen-
toare dinaintea Postului Mare, observăm meanul (sec VI) în cinstea câinelui său tru a ne pregăti de post așa cum se cuvi-
că zilele de miercuri și vineri sunt în- pierdut – Arțivurion (de aici și termenul ne și pentru ca nici noi să nu postim ca
semnate cu harți, adică în aceste zile nu „harți”). Acest post a fost condamnat, de- fariseul, cu îngâmfare şi laudă, Biserica a
se mai ține post, ci este dezlegare la a lungul veacurilor, de mai mulți Părinți suspendat total postul de miercuri și
orice fel de mâncare. ai Bisericii, printre care se numără Sfân- vineri.
Tipicul cel Mare al Sfântului Sava tul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Cea de-a doua săptămână a Triodului
arată motivul dezlegării din această săp- Constantinopolului și Sfântul Cuvios Teo- este una obișnuită, adică vom posti
tămână: dor Studitul. Înțelegem că intenția pen- miercurea și vinerea, iar cea de-a treia
„Trebuie să se ştie că, în această săp- tru care nu postim în această perioadă săptămână este cunoscută drept Săptă-
tămână postesc blestemaţii armeni urâ- este una apologetică sau polemică. mâna albă, atunci fiind dezlegare la
tul lor post, iar noi, monahii, în fiecare Pe de altă parte, semnificațiile du- brânză, lapte, ouă și pește în toate zilele,

Îndemnuri de suflet
9 citate ale Părintelui
Un program de viață duhovnicească Teofil Părăian despre
Arhimandritul Teofil Părăian viaţa duhovnicească

1 Pe mine două lucruri m‑au


ajutat în viaţă: credinţa în
Dumnezeu şi cultura, pe
amândouă le recomand.

2 Roagă-te cum poţi, ca să ajun-


gi să te rogi cum trebuie.

3 În mintea strâmbă şi lucrul


drept se strâmbă.

4 Măsura credinţei este măsura


vieţii. Cum îţi trăieşti viaţa,
aşa îţi este credinţa.

5 Cine nu se roagă dimineaţa şi


seara, cine nu-şi face vreme
de Dumnezeu, acela poate să ştie
că nici n-are Dumnezeu. Dacă ai
Dumnezeu, nu poţi ocoli pe

C ând vine cineva la mine și vrea să


fie îndrumat de mine, îi dau o rân-
duială de viață pe care trebuie s-o împli-
păcătosul”, rugăciune pe care o folosesc
în special călugării, dar care poate fi
folosită de toți credincioșii;
Dumnezeu.

6 Prin gânduri ne înălțăm și tot


prin gânduri ne coborâm.
nească. E vorba de o viață religioasă
autentică, o viață care are un temei, o
viață care se realizează prin anumite
5 să țină post în zilele de post.

Aceasta este ceea ce trebuie să facă


Dacă ocrotim în mintea noastră
gândurile rele – scădem, iar dacă
înmulțim gândurile cele bune –
deprinderi, pentru că viața duhovniceas- orice credincios creștin și, dacă împlineș- ne ridicăm.
că nu se așteaptă, ci se realizează.
Ceea ce cer eu de la oamenii care
vor să fie îndrumați de mine este ceva
te programul acesta, fără îndoială că
poate să mai împlinească și alte lucruri,
pentru că până la urmă viața duhovni-
7 În principal, mântuirea ni se
dă prin har, iar faptele bune
ne fac receptivi pentru harul prin
foarte important și nu foarte greu de cească nu se cuprinde în aceste cinci care primim mântuirea.

8
realizat. Și anume: puncte de program, dar aceste cinci

1
Credinţa trebuie să fie măr-
să meargă duminica și în zilele de puncte sunt absolut necesare pentru toți turisitoare şi mărturisitoare
sărbătoare la biserică; credincioșii.

2
nu numai prin cuvânt, ci măr-
să spună rugăciunile de dimineață și Cine împlinește programul acesta e
turisitoare prin întreaga noastră
de seară și rugăciunile din timpul disponibil și pentru alte programe, și
viaţă.

9
mesei; pentru alte îndrumări, iar cine nu împli-

3 să citească în fiecare zi două capito- nește programul acesta, pe care eu îl


Cartea vieţii noastre suntem
le din Noul Testament; socotesc foarte simplu, nu poate să îna- noi înşine. Faptele noastre

4 să-și păzească mintea prin rugăciu- inteze cu adevărat în viața duhovniceas- intră în componenţa noastră: ce
nea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul că și, mai ales, nu se poate angaja la toa- faci te şi face.
lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, te câte i se cer.

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani