Sunteți pe pagina 1din 18
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE, A REPUBLIC MOLDOVA. wy HALMOHAJIBHBI OPPAH 10 HENOAKYMHOCTH PECIIYBJIMKH MOJOBA MD-2005, mun, Chisinau, str. Mtropolit Gavel Banuleseu-Bodoni, 26 ‘Tel(373.22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@anizmd ACT DE CONSTATARE nr. 258/04 mun, Chisinau 12 august 2021 Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autoritatii Nafionale de Integritate, Griciue Ada, conducdndu-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, coroborate cu art.7 alin.(1), art.19 lit.) si lit), art.34 si art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, in rezultatul controlului averii si intereselor personale, a intocmit prezentul Act de constatare in privinta dlui Saptefraf Ivan, specialist principal in cadrul Curfii de Apel Chisinau. 1. Partea descriptiva a situatiei de fapt. Potrivit art.30 alin.(1) din Legea nr.132/2016 sesizarile depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum gi cele din oficiu se inregistreaza imediat si se repartizeaza aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor. La data de 13.01.2021, in temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionalé de Integritate (in continuare — Legea nr.132/2016), inspectorului de integritate, Griciuc Ada i-a fost repartizata electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informational automatizat e-Integritate sesizarea nr.04-15/921 din 29.12.2020, care a stat la baza formarii dosarului de control rivinta lui Saptefrat Ivan, IDNP domiciliat in fn aceeasi zi, 13.01.2021, conforméndu-se cerinfelor art.31 din Legea nr.132/2016 si art.75 din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabila a sesizarii intru stabilirea respectarii condifiilor de forma si confinut a sesizrii gi existenta banuiel rezonabile de incdlcare a regimului juridic al declararii averii si a intereselor personale. Potrivit sesizirii, modificarile patrimoniale intervenite in anul 2018, urmare procurarii de familia Saptefrat a dou’ apartamente in SEMEN la pret de 676435 lei si 162332 lei, ar fi generat o diferent substantial de 526289 lei in raport cu veniturile declarate in aceasta perioada. Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabil& a sesizarii include, in mod obligatoriu, validarea datelor din declarafiile de avere si interese personale prin intermediul Sistemului informational automatizat e-Integritate. La etapa verificarii prealabile, Sistemul informational automatizat e-Integritate a generat urmitoarele declarafii cu privire la venituri si proprietate si declarafii de avere si interese personale depuse de subiectul declararii Saptefraj Ivan pe durata exereitarii functiilor publi = Declaratia cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013, depusé la 28.02.2014, - Declarayia cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2014, depusdi la 27.02.2015, = Declaratia cu privire la venituri si proprietate pentru 01.01-12.10.2015, depusd la 21.10.2015, - Declaratia cu privire la venituri si proprietate pentru 12.10-31.12.2015, depusd la 18.03.2016, - Declaratia anuald de avere si interese personale pentru anul 2016, depusa la 21.03.2017, - Declarajia anual de avere $i interese personale pentru anul 2017, depusa la 23.02.2018, ~ Declaratia anuala de avere si interese personale pentru anul 2018, depusa la 18.03.2019, - Declarayia anuala de avere si interese personale pentru anul 2019, depust la 12.03.2020. Urmare validarii datelor din declarafiile de avere si interese personale depuse pentru anii 2016-2019, s-au constatat urmatoarele eventuale erori: ~ in declarafia pentru anul 2016, la capitolul Bunuri imobile, lipsese date despre 5 loturi de teren agricol detinute cu 1/6 cota-parte in proprietate de ry (sotia) din anul 2015 in i datele despre lotul de teren agricol detinut in proprietate de Saptefrat Ivan din anul 2005 in - in declaratia pentru anul 2017, la capitolul Bunuri imobile, lipsesc date despre bunul imobil aflat tn folosinta familie Sapte‘ Arr in declarafia pentru anul 2019, la capitolele Venituri $i Bunuri mobile transmise cu titlul ‘oneros lipsese date despre autoturismul de model BMW nr. inm. i. procurat in 2017. fn sensul art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale (in continuare — Legea nr. 133/2016), declaratia reprezinta act personal si irevocabil depus, pe proprie raspundere, de subiectului declararii Conform art.28 alin.) din Legea nr. 132/2016, dac& in rezultatul verificarii prealabile a sesizarii se constata lipsa unor date din declaratia de avere si interese personale, inspectorul de integritate inifiaz4 controlul averii si al intereselor personale. Subsidiar, art.31 alin.(1) din aceasta lege prevede, c& inspectorul de integritate initiaza controlul averii ial intereselor personale in cazul in care, urmare verificarii prealabile a sesizarii a constatat existenta binuielii rezonabile privind incdlcarea regimului juridic de declarare a averii sia intereselor personale. in rezultatul verificarii prealabile a sesizarii inspectorul de integritate a constatat ca sesizarea nr.04-15/921 din 29.12.2020 (intocmitd 1a 28.12.2020) corespunde cerinfelor si conditiilor procedurale stipulate la art.28 si art.30 din Legea nr.132/2016 si art.75 din Codul administrativ, iar informatiile disponibile la aceasta etapa sunt suficiente si concludente si indicd la existenfa unei banuieli rezonabile de incalcare de catre Saptefrat Ivan a regimului juridic al declararii averii si intereselor personale. Subsecvent, in temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) si art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost intocmit Procesul-verbal nr.25/04 din 22.01.2021 prin care s-a dispus inifierea procedurii de control a averii si intereselor personale in privinta dlui Saptefrat Ivan, specialist principal in cadrul Curtii de Apel Chisinau (in continuare — subiectul controlului). Subiectul controlului a fost informat despre initierea procedurii de control si despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/210 din 22.01.2021 (aviz. postal nr.D$8000875708AS din 26.01.2021). Beneficiind de drepturile sale, subiectul controlului a luat cunostinta de materialele controlului la data de 16.05.2021 si la data de 05.08.2021 fn ordinea art.85 alin.(3) si art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publica trebuie sa stabileasca din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fard a se limita la dovezile gi afirmajiile participantilor, conducdndu-se de probele pe care le considera necesare, conform dreptului discretionar, pentru investigarea starii de fapt. ‘Astfel, sub aspect procedural, in temeiul dispozitiilor art.20 alin.(1) si art.32 Legea nr.132/2016, pentru realizarea atributiilor de control si in vederea acumularii mater probatoriu relevant, au fost solicitate informatii si documente de la entitai publice gi private inregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum si accesate registre informationale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodatd, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general si special aplicabil statutului functiei si perioadei supuse controlului. in acceptiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii gi a intereselor personale const in verificarea declarafiilor de avere si interese personale, a datelor si informafiilor privind averea existent, precum si a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitarii mandatelor, a functiilor publice si de demnitate publica. Subsidiar, conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, in cadrul controlului averii si intereselor personale, inspectorul de integritate verific’ datele si informaiile privind averea existent a persoanei supuse controlului i modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercitarii mandatelor, a funcjiilor publice sau de demnitate publicd, extinzdnd verificarea asupra averii membrilor de familie si/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii si intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitarii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate publica si in decursul a 3 ani dupa incetarea acesteia. Materialele prezentate de Curtea de Apel Chisinau denota, c subiectului controlului i-a fost atribuit statut de functionar public odat cu numirea in functia de specialist superior in Directia eviden{a si documentare procesuala, prin ordinul nr.127 din 12.04.2016. Peste putin timp, conform ordinului nr.187 din 20.05.2016, dinsul a fost transferat in functia de specialist principal in cadrul aceleiasi subdiviziuni. Se mentioneaza, c& in perioada noiembrie 2015 — aprilie 2016, subiectul controlului a activat in cadrul Curfii de Apel Chisinau in calitate de ean tehnic. Anterior angajarii la Curtea de Apel Chisinéu, in perioada 2013-2015, subiectul controlului a Orhei, fiind eliberat din functia detinuta la 12.10.2015 Din cele menfionate rezult, c& dl Saptefrat Ivan a definut calitatea de subiect al declarar temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea si controlul veniturilor si al proprietitii persoanelor cu func{ii demnitate publicd, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere (cu modificdrile operate prin Legea nr.181/2011, in vigoare la perioada supusd controlului, abrogaté la 01.08.2016, in continuare ~ Legea nr. 1264/2002), continuand definerea acesteia in temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale (in continuare ~ Legea nr.133/2016), caruia i se aplica prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcjia publica si statutul functionarului public. Totodatd, aplicind prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constatd la data de 12.10.2018, prescrierea termenului de 3 ani permisibil efectuarii controlului pe durata exercitarii de cdtre subiectul controlului functii publice in cadrul organelor afacerilor interne. La extinderea verificarilor asupra averii membrilor de familie s-au luat in conside din Registral de stat al populatiei si cele incluse in declarafiile depuse pentru anii 2016-2019, in care subiectul controlului a indicat urmatoarele persoane cu statut de membru de familie in sensul art.2 al Legii nr.133/2016: EEE (sofia), conform actului de casitorie di —— (fiul) conform certificatului_de_nastere_din conform certificatului de nastere din [IIE si (fiica) conform certificatului de nastere din Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Nationale de Integritate si Autoritafii Nationale de Integritate atesta c pe durata exercitarii functiilor publice dl Saptefrat Ivan nu a fost supus controlului averi. in circumstantele de fapt si de drept enuntate, luind act de durata si continuitatea exercitarii functiilor publice gi de condifiile dobindirii calitatii de subiect al declararii, avind in vedere ca anterior nu a fost supus controlului averii $i intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobandite de subiectul controlului impreuna cu membrii de familie in perioada 12.04.2016 ~ 12.03.2020 (din data obfinerii calitapii de subiect al declardrii pind la data depunerii ultimei declaraii de avere la inijierea controlului). 2. _Analiza datelor inscrise in declaratiile de avere si interese personale. in ordinea art.7 alin.(1) lit), art.26 si art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, in cadrul controlului respectarii regimului juridic al declararii averii si intereselor personale, inspectorul de integritate verificd veridicitatea si plenitudinea datelor si constata existenfa de erori sau omisiuni in declaratiile depuse de subiectul declararii pe durata exercitarii mandatelor gi a functiilor publice. Conform prevederilor art.4 si art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligajia si-si declare averea, inclusiv veniturile, activele si datoriile, bunurile mobile si imobi inclusiv cele nefinalizate, definute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie ori aflate in posesia acestora in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciara, a unor contracte translative de posesie si de folosinta. Urmare confruntarii datelor din declaratiile de avere si interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, s-au stabilit un sir de omi admise de subiectul controlului la completarea acestora. Potrivit art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, in cazul in care se constatd cA persoana supusa controlului define si alte bunuri decit cele inscrise in declarajia de avere si interese personale, spectorul de integritate este in drept si solicite acesteia informatii si dovei si are obligatia de a.o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Prin invitafia nr.04-04/2122 din 28.04,2021, subiectul controlului a fost solicitat s& prezinte punctul de vedere, informajii si dovezi cu privire la erorile si neconcordantele admise la completarea declaratiilor de avere. Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lite) din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitafiei si a prezentat la data de 18.05.2021, nr.intr.4224 explicatiile si dovezile pe care le-a considerat relevante. Aplicind prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, in rezultatul confruntarii punctului de vedere cu materialul probatoriu disponibil si prin prisma cadrului legal pertinent, avind in vedere c& unele explicafii au fost formulate superficial, fird argumentéri clare gi fara a fi sustimute cu probe coneludente, inspectorul de integritate a conchis urmatoarele: vat in cadrul Inspectoratului de politie 1) la capitolul Venituri in declara venituri objinute de subiectul declare in marime totala 10.248 = 2.770 lei, venit ridicat de Saptefrat Ivan in anul 2017 sub forma de indemnizatie paternala, fapt confirmat prin extrasul din baza de date a Casei Nationale de Asigurari Sociale (in continuare — CNAS), (pag.43 din dosar), = 5.300 lei, venit ridicat de EEE in anul 2018 sub forma de indemnizatie unica la nasterea copilului, fapt confirmat prin extrasul din baza de date CNAS (pag.48-49 din dosar), = 2178 lei, venit ridicat de Saptefrat Ivan in anul 2019 sub forma de indemnizajie pentru incapacitate temporart de munc&, fapt confirmat prin extrasul din baza de date a Casei Nationale de Asigurari Sociale (in continuare ~ CNAS), (pag.43 din dosar). Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului a explicat ci omisiunile au fost admise neintenfionat, argumentand neincluderea datelor in declaratii prin perioada indelungata de timp din data primirii acestor venituri si data intocmirii declaratiei de avere. Subiectul controlului a |justificat lipsa intentiei in tainuirea acestor venituri, prin faptul c& in declarafii au fost totusi declarate unele venituri sub forma de ajutor material primit de la CNAS si Consiliul de administrare a fondului mun. Chisinau. ‘Confruntate cu materialul probatoriu administrat, argumentele subiectului controlutui_ nu denota intentia acestuia de a ascunde veniturile de la declarare, ins’, pe de alt parte, chiar dacé ‘indemnizafiile au caracter transparent, fiind generate de baza de date CNAS, cele invocate de subiectul controlului nu explicd faptul neincluderii acestor date in declaratii, Subsecvent, inspectorul de integritate constata in continuare obligatia subiectului controlului de includere acestor date in declaratiile de avere. 2) la capitolul Venituri in declarafiile de avere depuse pentru anii 2018 si 2019 s-a prezumat nedeclarare venituri in marime de 4( i, inregistrate sub forma de alimentare cont bane deschis la Moldindconbank SA pe numele ‘undies! prin depuneri de mijloace banesti in numerar, respectiv in a. 2018 in marime de 27.950 lei gi in a, 2019 in marime de 12.600 lei, dupa cum rezulta din extrasul din cont bancar prezentat de Moldindconbank SA (pag.117-123 din dosar). Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului a explicat cd aceste depuneri de numerar la card bancar pe numele sofiei sale provin din mijloace banesti extrase din contul bancar detinut personal la Moldova-Agroindbank SA, precum si din remitente primite din Federafia Rust, care au fost deja reflectate in declaratiile de avere. Confruntind cele mentionate cu materialele controlului, in majoritatea cazurilor, se observa coincidente intre data si suma extragerilor banesti din contul bancar salarial deschis pe numele subiectului controlului la Moldova-Agroindbank SA cu data si marimea numerarului depus in contul bancar deschis pe numele —_— la Moldindconbank SA, fapt care denot& ca aceste venituri au provenienfa salariala, prin urmare find deja declarate in declarajiile de avere. Subsecvent, inspectorul de integritate conchide prin prisma art.4 din Legea nr.133/2016, ca aceste sume nu constituie obiect al declararii, deoarece nu sunt venituri in sensul definit de art.2 din aceasta lege, prin urmare nu fac obiectul prezentei proceduri de control, iar subiectul controlului nu a avut obligatia declararii acestora, 3) la capitolul Venituri in declarafiile de avere depuse pentru anii 2016-2018 s-a prezumat nedeclarare venituri in marime totala 97.473 lei, obtinute de familia Saptefrat sub forma de transfer mijloace banesti de la persoane fizice din Federafia Rus, inclusiv in a. 2016 - 22.824 lei, in a. 2017 - 38.234 lei si in a. 2018 - 36.415 lei, fapt confirmat prin raspunsurile institutiilor bancare Victoriabank SA, Comerfbank SA, Moldova-Agroindbank SA, FinComBank SA $i Moldindconbank SA (pag.96-128 din dosar). La acest aspect, in declaratiile prezentate pe propria raspundere la 11.05.2021 (pag.455 din dosar), cf cman: ‘a mentionat c& activeazi de mai multi ani in Federatia Rusa gi in tot acest timp @ contribuit cu ajutor banese pentru familia fiicei sale, transmiféind pe parcursul anilor 2016-2019 periodic ,,aproape lunar” mijloace banesti. Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului a explicat ca a uitat de aceste sume, deoarece au fost divizate si transmise in remitenfe multiple, omisiunile nefiind produse intentionat sau cu rea-credin{a, Confruntate cu materialele controlului, cele invocate de subiectul controlului nu justifica in totalmente neincluderea datelor in declarafii, or, nu toate transferurile banesti sunt de la le de avere depuse pentru ani 2017-2019 nu sunt declarate impreuna cu membrii de familie sub forma de indemnizatii HR (sacra). Astfel, din materialele controlului rezulté c& o parte din remitenfe in marime totalé 9.771 lei, constituie transferuri bancare de la persoane fizice, in privinfa cirora subiectul conrolaas nu s-a expus in punctul de vedere, i anume, de la cet. 15000 RUB (echiv.3915 lei), cet. IEE - 5500 RUB (cchiv.1507 lei), cet. [IEEE — 4000 RUB (echiv.1357 lei), cet. — 3000 RUB (echiv.830 lei), cet. a — 2000 RUB (echiv.511 lei), cet. -50 EUR (echiv.1060 lei) si cet. ~ 591 lei. La caz, prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.133/2016 excepteaza de la declarare cadourile, primite de catre subiectul declararii gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea périnjilor, fratilor, surorilor sau copiilor lui, a céror valoare individual nu depageste 10 salarii medi pe economie. Analizind prin prisma normei citate circumstanfele faptice descrise mai sus si luind in considerare valoarea individual a cadourilor banesti primite de subiectul controlului si membi familiei sale, inspectorul de integritate conchide c& remitentele trimise de cet. mE mu fac obiectul prezentei proceduri de control, iar subiectul controlului nu a avut obligatia declararii acestora. Totodatd, in ceea ce prevede remitenfele primite in pericada 2017-2020 in marime totala 9.771 lei de la persoane fizice din Federafia Rus’, altele decit rudele apropiate subiectului controlului, inspectorul de integritate constati in continuare obligatia subiectului controlului de includere acestor date in declaratia de avere, fara a genera careva suspiciuni de actiuni infractionale 4) la capitolul Venituri in declarafiile de avere depuse pentru anii 2017 si 2019 nu sunt declarate venituri in marime de 163.670 lei obtinuti din instrainare mijloace de transport 20,000 lei, venit objinut de subiectul controlului in anul 2017 din vinzare autoturism de model BMW 320D nr.inm. = £83,670 lei (4300 euro la cursul BNM din 18.03.2019), venit obtinut in anul 2019 din vinzarea autoturismului de model BMW 525D nr.inm. [i Agentia Servicii Publice a prezentat contractele de vinzare-cumparare nr.0186150 din 11.07.2017 si nr.0330317 din 13.04.2019, din care rezulta c& subiectul controlului a instrainat autoturismul de model BMW 320D nr.inm. [EE la pret de 80.000 lei, iar cel de model BMW 525D ne.inm. [MRE 1a pret de 5,000 lei. Totodata, au fost prezentate contractele nr.0195026 din 22.07.2017 si nr.0184119 din 10.06.2017 care denoti cd ambele unititi de transport au fost procurate de citre subiectul controlului la pref 10.000 lei fiecare, (pag.75, 77-80 din dosar) in declaratiile de avere $i interese personale pentru anii 2017 si 2019 subiectul controlului a declarat c& mijloacele de transport au fost vandute, respectiv la pret de 10.000 lei si $.000 lei Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului_a insistat asupra faptului, c& din vinzarea autoturismului de model BMW 320D nr.inm. [BE a obfinut venit de 10.000 lei, deoarece se afla in stare avariata, invocind cA nu a cunoscut despre suma de 80.000 lei si nici despre existenfa careva contract de vinzare-cumparare, susjinand c& in lipsa semnaturii sale, legalitatea contractului de vinzare-cumparare nr.0186150 este viciata. Pe de alta parte, dinsul a prezentat procura nr.AM 532438 (autentificata notarial) prin care, in contrariu celor mentionate, la data de 10.07.2017, personal a incredintat cet. ii (cumparatorul autoturismului BMW 320D nr.inm. drepturi de radiere a bunul DITCCA al MTIC si de a semna contractul de vinzare-cumprare a mijlocului de transport. Pe marginea acestui aspect, cet. IEEE a prezentat la 02.07.2021, nr.intr. 5670 urmatoarele explicatii: ,, Eu, cet ‘am procurat automobilul de model BMW 320D, af 1999, nr.inm, Ta data de 11.07.2017 in suma de 80.000 lei de la cet. anexdnd copia de pe acelasi contract de vinzare-cumparare nr.0186150 din 11.07.2017. Mentioneaza cet. —_ cA ulterior, in anul 2019, automobilul in stare nefunctionala a fost vindut la pret de 1000 euro (20.000 lei), (pag.460 din dosar). in ceea ce fine venitul obfinut din instrainarea autoturismului de model BMW 525D nr.inm, | subiectul controlului a susfinut, si in acest caz, c& autoturismul a fost procurat la pret de 10.000 lei, din mijloacele banesti obfinute de la instrdinarea autoturismului BMW 320D nr.inm. ulterior vindut la pret de 5000 lei cet. rin procura nr.671. Prin contrariu celor enunjate de subiectul controlului, cet, de 09.07.2021 cu nr.intr. $835 explicafii, in care afirma ca procurat acest mijloc de transport in luna martie 2019 de la cet. Saptefrat Ivan, achitandu-i la data de 18.03.2019 suma de 4300 euro (echivalent 83.670 lei), (pag.468 din dosar). la a prezentat fa data in aceste circumstante, inspectorul de integritate constata in continuare, obligatia subiectului controlului de includere in declaratia de avere pentru anul 2017, venitul 80.000 lei objinut din vinzarea autoturismului de model BMW 320D nr.inm. [EE si in declaratia de avere pentru anul 2019, venitul 83.670 lei objinut din vinzarea autoturismului de model BMW 525D nr.inm, 5) la capitolul Venituri in declaratiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 nu sunt declarate venituri in marime totala 515.641 lei, primite de familia Saptefrat sub forma de donatii binesti de la rade apopiste ct Ir ‘ae (parinfii lui Saptefrat Ivan), si anume: = 78,909 lei (3.500 euro la cursul BNM din 12.02.2016), venit obtinut de familia Saptefrat in anul 2016 sub forma de donatii de la cet. [EEE (p22.365-366, 455 din dosar). - 200,000 lei, venit obtinut de familia Saptefrat in anul 2019 sub forma de donatii de la cet. (pag.418-421, 455 din dosar). = 236.732 lei, venit objinut de familia Saptefrat in anul 2019 sub forma de donatii de la cet. si (pag.432-440, 457 din dosar) Sumele sus enumerate rezulta din punctul de vedere prezentat de subiectul controlului la data de 18.05.2021, nr.intr.4224, precum si din declaratiile semnate pe propria rispundere de catre cettitenii a. si (anexe la punctul de vedere), Reiterind prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.133/2016, prin care legiuitorul excepteaza de la declarare cadourile primite de subiectul declararii din partea rudelor apropiate daca valoare individuala nu depaseste 10 salarii medii pe economie, inspectorul constata urmatoarele. Aplicind cuantumul de 10 salarii medii pe economie conform Hotardrii Guvernului nr.879/2015 si nr.21/2019, respectiv valoarea plafonata pentru anul 2016 in marime de 50.500 lei (10x5050 lei) si pentru anul 2019 in marime de 69.750 lei (20x6975 lei), inspectorul de integritate constat, c& valoarea individuala a cadourilor banesti (donatii) primite de subiectul controtului si membrii familiei sale, depageste cu mult valoarea plafonata de legiuitor. Subsecvent, avind in vedere cA subiectul controlului a recunoscut gi a justificat objinerea acestor venituri prin probe incontestabile, inspectorul de integritate constatd in continuare obligatia acestuia de includere in declaratiile de avere pentru anii 2016-2019 veniturile primite sub forma de donafii banesti in marime totalé 515.641 I 6) la capitolul Venituri in declarafia de avere depuse pentru anul 2017 sunt incluse date eronate despre suma in marime de 270.000 lei primita de ‘me sub forma de donatii banesti de lacet. Subiectul controlului a explicat c& cei 270.000 lei sunt formati din 247.000 lei donati de soacra sa pe teritoriul R, Moldova si din 23.000 lei transferati pe parcursul anului din Federatia Rusa si depozitati la domiciliu: ,, La 07.11.2017 sofia mea (| a deschis un depozit bancar cu nr.230125/17 in sumé de 247 000 lei la banca comerciala Moldova-Agroindbank SA. Provenienja mijloacelor bdinesti in sumdi de 247 000 lei este formata din suma de 83 000 lei retrase de pe contul de depozit de la Moldindconbank SA la 06.10.2017, iar suma de 164 000 lei oferita sofiei de mama sa a (soacra mea). Provenienta acestor bani de 164 000 lei provin de pe un cont bancar pe numele soacrei ae eliberat de catre MAIB Orhei la data de (03.02.2016 cu ordin de eliberare a numerarului cu nr.16597 din 03.02.2016, fiind eliberatd suma de 167687,99 lei. Bani au fost transmisi de cdtre soacra mea sofiei in momentul depunerii. In ‘formularele oferite de céitre operatorul bancar a fost indicat ed aceste mijloace binesti sunt donate cm. intru sustinerea celor enuntate, subiectul controlului a anexat ordinul bancar din 03.02.2016 de eliberare a numerarului pe numele (REE si declaratia acesteia scrisi pe propric raspundere, in care se indica ,,Suplimentar mentionez cd in vara anului 2017 am oferit fiicei mele arc suma de 83 000 lei pentru cheltuieli familiale. Provenienta acestei sume find extrasdt de pe dowd conturi bancare. In toamna anului 2017 cind am revenit din Federajia Rusii am transmis suma de 164 000 lei fetei mele [EEE ”, (pag.375, 455 din dosar). Afirmatiile invocate de subiectul controlului nu au fost acceptate, deoarece sunt contrazise prin urmitoarele probe si dovezi incontestabile. in primul rind, extrasele din baza de date a Polifiei de Frontier’, (pag.492-494 din dosar), denotd cd in perioada indicat in explicatii, vara — toamna anului 2017, ieee a efectuat doar doud traverséiri a frontierei de stat - cu iesire din R. Moldova la 21.08.2017 pe cale avia cu ruta Chisinau-London si cu prima intrare la 16.02.2018 pe cale auto prin PF Otaci-Moghiliov-Podolsk in toamna anului 2017 a mijloacelor banesti (mama acesteia) nu s-a aflat pe Prin urmare, cu mijlocul de transport de model Volkswagen n/i inclusiv la data de 07.11.2017, data depunerii_de catre 247.000 lei in cont bancar de depozit, cet. teritoriul R. Moldova. {in al doilea rind, inspectorul de integritate considera suspicios faptul, c& banii retrasi de I HE 12 03.02.2016, ar fi fost transmigi fiicei abia peste un an si noua luni. Or, chiar inainte de plecare din R. Moldova, la data de 27.06.2017, cet. aa a extras din cont bancar ‘ijloace banesti in mérime de 83.000 lei, aga cum rezulta chiar din explicatiile acesteia, pentru a acorda fiicei ajutor banesc la formarea primului depozit, fapt care demonstreaza ci dinsa nu ent numerar $i, prin urmare, nu a putut transmite cei 164.000 lei, asa cum se invocd in explicajiile subiectului controlului, De asemenea, lipsa unor eventuale economii in mirime_de 164.000 ¢ confirma si prin faptul, ci pind la aceasti data, 07.11.2017, ill ‘a contribuit la bugetul familiei Saptefrat cu multiple donatii banesti sub forma de te din Federatia Rusa. Pe cale de consecinta, inspectorul de integritate conchide c& suma 270.000 lei a fost inclusi eronat in declarafia de avere pentru anul 2017, or, subiectul controlului nu a demonstrat prin probe concludente obfinerea ajutorului binesc de 164.000 lei, iar in ceea ce tine celelalte sume 83.000 lei si 23.000 lei, se observa c& acestea au fost reflectate deja sub forma de donayii in declaratiile de avere pentru perioadele anterioare. in alt& ordine de idei, inspectorul de integritate menfioneaza, ca in cadrul controlului nu s-au adeverit supozifiile invocate la etapa inifierii controlului, privind eventuala includere in declaratia de avere pentru anul 2019 date eronate despre activele financiare economisite in numerar de 156,000 lei la 23.02.2018, data depunerii declaratiei de avere pentru anul 2017, La acest aspect, subiectul controlului a explicat ,, acesti bani ne-au fost oferiti gratuit de citre soacra mea din vénzarea-cumpararea casei de locuit din Contractul a fost intocmit la data de 20.04.2018 cu nr.3004, is de notarul care_a vindut Bunul imobil a fost vindut la preful de 200.000 lei de cdtre imobilul in baza procurii cu nr.4751 din 15.11.2017, autentificaté de notarul Remarc cd aceasté sumdi ne era destinaté noud deoarece la data de 06.11.2015 soacra mea @ intocmit un testament cu nr.8595, inregistrat de cditre notarul public pe numele sotiei mele (MMMM. Acest lucru denoté faptul c& mijloacele financiare din vinzarea acestei case erau destinate familiei noastre”. Confruntate cu materialele controlului, argumentele subiectului controlului au fost acceptate de catre inspectorul de integritate, or, acestea confirma sursa de provenien{é a numerarului si emonstreaz& capacitatea financiard a familiei Saptefrat de economisire mijloace banesti 7) la capitolul Bunuri imobile in declaratia de avere depusi pentru anul 2016 lipsesc date despre bunurile aflate in proprietatea familiei Saptefrat, fapt confirmat prin extrasul din baza de date a Agentiei Servicii Publice (pag.56-62 din dosar): - einci loturi de teren agricol definute de cu 1/6 cota in proprietate in baza certificatului de mostenitor nr.7767 din 17.11.2014 in ; - un lot de teren agricol definut cu drept de proprietate de catre Saptefrat Ivan in baza titlului de autentificare nr.8324103160 din 14.12.2004 in . Cu referire la cele 5 terenuri amplasate in j subiectul controlului a ex ca pind in anul 2017, nu a cunoscut personal si nici sotia sa, despre existenta acestor bunuri ‘ostenite dupa decesul socrului, deoarece bunurile sunt imparfite la trei proprictari, nefiind fotosite de catre familia sa, Observa subiectul controlului c& ulterior, dupa obtinerea actelor respective, aceste loturi de tren au fost declarate anual in declarafiile de avere. Cu referire la nedeclararea terenului situat in mmc subiectul controlului a explicat, c& a aflat despre definerea acestui bun in proprietate, la data de 19.10.2017 (la eliberarea certificatului de catre OTC Chisinau), prin urmare dup depunerea declarafiei de avere pentru anul 2016 la 21.03.2017, mentionind in acelasi timp ca acest bun imobil nu-i aparfine nici de jure, nici de facto, lntru sustinerea celor enunfate, subiectul controlului a prezentat Decizia Consiliului satese nr.2/10 din 15.03.2019, prin care s-a decis corectarea datelor titularului cu drept de roprietate ..Tithul de autentificare_a dreptului asupra_pamintului este eliberat defindtorului a mm salar de modifica in flu! urmitor .Titlul de 0 ae a dreptului a sma ose cliberat dejinoonnht an. nr. cadastral i ‘Analizind cele sus menfionate in raport cu materialele controlului si prin prisma cadrului legal pertinent, fird a stabili careva suspiciuni de actiuni infractionale, inspectorul constata in continuare, obligatia subiectului controlului de includere in declarajia pentru anul 2016 cele 5 loturi de teren agricol amplasate in [a 8) la capitolul Bunuri imobile in declarafia de avere depus& pentru anul 2017 lipsese date despre ay rentul detinut de familia Saptefrat cu drept de folosinta in aT |, dar care a fost indicat ca domiciliu la capitolul Informatii generale in declaratiile depuse pentru ani 2016-2019, Materialul probatoriu denoti, ci dup’ depunerea declarafiei de avere pentru anul 2017, apartamentul a devenit proprietatea familiei Saptefrat, in_baza Contractului de vinzare-cumparare nr.5135, incheiat la 24.09.2018 cu cma (parin{ii subiectului controlului), care la rindul su, l-au procurat de la persoana fizica in februarie 2016, potrivit datelor din Registrul bunurilor imobile, (pag.55 din dosar), La acest aspect, subiectul controlului a explicat, c& nu a declarat acest bun imobil, deoarece nu #1 definea nici cu drept de proprietate, nici cu drept de folosinta: ./n anul 2017, parintii mei ficeau unele lucrdri de reparajie si din aceste motive nu am locuit pe adresa respective Confruntate cu materialul probatoriu disponibil, aceste afirmafii nu pot fi sustinute de inspectorul de integritate, or, la capitolul Informatii generale in declarafia de avere depus’ pentru anul 2017, subiectul controlului a declarat cA isi are domiciliul pe adresa EE Totodata, in admiterea ipoteticd a unor lucrari de reparatie a acestui bun imobil, inspectorul de integritate refine, ola capitolul Cladiri si constructii in declarafia pentru anul 2017, subiectul controlului nu a indicat un alt bun imobil locativ, care ar fi fost folosit de familia sa din 5 persoane, ca loc de trai provizoriu atit pe parcursul anului 2017, cit si la data depunerii declaratiei de avere pentru anul 2017, la 23.02.2018. jin aceeasi ordine de idei, se retin prevederile pet.12 din Instructiunea privind modul de completare a declarajiei de avere si interese personale, aprobaté prin Ordinului ANI nr. 2 din 13 frie 2017, potrivit carora, subieefii declararii care nu detin bunurile in proprietate, sunt obligati sf indice la sectiunea B “Cladiri gi constructii” urmatoarele informatii despre bunurile jinute cu drept de folosinta: adresa (fara numar cadastral), categoria bunului, modul de dobindire, anul dobindirii, suprafata si titularul bunului Subsecvent, fiird a stabili suspiciuni de acfiuni infractionale si fiind in lipsa unor dovezi convingatoare despre bunul locativ in care a trait subiectul controlului cu familia sa pe parcursul anului 2017, inspectorul de integritate constat& in continuare, obligatia subiectului controlului de includere in declaratia de avere a anul 2017, date despre definere in folosinta apartamentul 9) La capitolul Cote-parfi in capitalul social al unui agent economic si la capitolul Interese personale in declaratiile de avere si interese personale depuse pentru ani 2016-2019 nu sunt declarate 4 actiuni ordinare nominative cu valoare nominal 10 lei, detinute de subiectul controlului in capitalul social SA Cereale ~ Cupcini, conform extrasului din Registrul actionarilor deservit de Registrator-Centru SA (pag.243 din dosar). Prin rispunsul nr.3$ din 11.05.2021, SA Cereale — Cupcini a confirmat, c& subiectul controlului este actionar si define 4 actiuni cu valoare nominalé 10 lei, menfionind ca in perioada 2012-2020 nu au fost calculate si platite careva dividende actionarilor (pag.359 din dosar). La acest aspect, subiectul controlului a explicat ci nu a cunoscut pind la data controlului, despre existenfa acestor hartii de valoare, presupunind_o eroare de inregistrare, deoarece in s. Oliscani, rl Soldanesti mai locuieste o persoana cu nume aT) in. Confruntate cu materialele disponibile dosarului de control, aceste afirmafii nu pot fi susjinute de inspectorul de integritate, or, in Registrul actionarilor deservit de Registrator-Centru SA, sub numérul_contului_analitic 158369 este inscris cet. Saptefrat Ivan Gheorghievici cu adeverinta de nastere ED locuitor al ae prin urmare subiectul controlului, or, identitatea acestuia s-a adeverit prin extrasul din Registrul populafiei care confirma ca dejinatorul acestui act (adeverinta de nastere ) este subiectul controlului