Sunteți pe pagina 1din 73

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH.

ASACHI” IAŞI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC

CAIET
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Lect. Dr. Ing. Costică NIŢUCĂ


Conf. Dr. Maria I. CARCEA

IAŞI - 2004
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” IAŞI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC

CAIET
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Lect. Dr. Ing. Costică NIŢUCĂ


Conf. Dr. Maria I. CARCEA

IAŞI - 2004

2
Cuprins

1. Ce spune legea ? ........................................................................ 4


2 Mic ghid pentru practica pedagogică......................................... 5
3. Practica pedagogică – activitate instructiv educativă................. 6
3. Practica pedagogică – activitate instructiv educativă................. 8
4. Competenţe pentru profesia de cadru didactic........................... 8
4. 1. Competeţe de bază ale cadrului didactic……………………… 8
4. 2. Profilul de competenţă al cadrului didactic................................ 8
4. 2. 1. Competenţe în specialitate......................................................... 9
4. 2. 2. Concepte psihopedagogice şi metodice...................................... 10
4. 2. 3. Competenţe psihorelaţionale………………………………….. 11
5. Organizarea şi conţinutul practicii pedagogice.......................... 13
5. 1. Activităţi de cunoaştere generală a şcolii................................... 14
5. 1. 1. Conducerea activităţii şcolare.................................................... 14
5. 1. 2. Organizarea colectivelor de profesori din şcoli.......................... 14
5. 1. 3. Fişa postului............................................................................... 15
5. 1. 4. Organizarea bazei materiale....................................................... 16
5. 1. 5. Colaboararea şcolii cu familia.................................................... 16
5. 1. 6. Organizarea serviciilor şcolare................................................... 16
5. 2. Activităţi instructiv - educative de obsevaţie, simulare şi
analiză......................................................................................... 17
5. 2. 1. Planificarea activităţii didactice................................................. 18
5. 2. 1. 1. Planificarea anuală a disciplinei................................................. 18
5. 2. 1. 2. Planificarea semestrială a disciplinei......................................... 21
5. 2. 2. Activităţi didactice demonstrative şi de observaţie.................... 26
5. 2. 3. Însemnări la lecţii demonstrative............................................... 27
5. 2. 4. Activităţi didactice susţinute de studenţi.................................... 32
5. 2. 5. Însemnări la lecţiile susţinute de studenţi.................................. 33
5. 3. Activităţi instructiv-educative de probă şi finale....................... 39
5. 3. 1. Realizarea proiectelor pentru lecţiile de probă........................... 39
5. 3. 2. Realizarea proiectelor pentru lecţia de diriginţie....................... 49
5. 3. 3. Proiectul lecţiei finale................................................................ 51
6. Caracterizarea psihopedagogică a elevului................................ 59
6. 1. Cunoaştrea şi caracterizarea psihopedagogică a elevului.......... 59
6. 2. Fişa şcolară................................................................................. 61
6. 3. Caracterizarea psihopedagogică………………………………. 64
7. Evaluarea activităţii instructiv-educative a studentului............. 67
Chestionar................................................................................... 68
Anexa 1...................................................................................... 70
Bibliografie................................................................................. 72

3
Facultatea
..........................................................................................

Numele şi prenumele studentului

................................................................................................................

Grupa

.................................

4
1. Ce spune legea ?

„(1) Studenţii si absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică au


obligaţia să absolve cursurile organizate de Departamentul pentru pregatirea
personalului didactic.
(2) Departamentul pentru pregatirea personalului didactic funcţionează în
instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi au planuri de
învăţământ distincte, aprobate de senatul univesităţii.
(3) Pregătirea studenţilor prevăzută la alin. (1) şi (2), se realizează în
regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ ale
departamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil.
(4) Absolvenţilor Departamentului pentru pregătirea personalului didactic
li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze
în calitate de cadre didactice.
(5) Absolvenţii învăţământului universitar pot profesa în învăţământ numai
dacă au obţinut certificatul de absolvire menţionat la alin. (4) sau dacă efectuează
pregătirea prevăzută la alin. (1) în primii 3 ani de la angajare.”

Legea învăţământului nr. 84 din 24 iulie 1995 (art. 68)

5
2. Mic ghid pentru practica pedagogică

Veţi lucra în grupe mici, iar orele de practică vor fi frecventate tot timpul
împreună formând, astfel, o echipă. Alegerea altui mod de abordare, poate reduce
eficienţa practicii pedagogice.
Veţi fi îndrumaţi de un mentor care are atestată această calitate printr-un
stagiu de pregătire.
Cadrul didactic metodician din cadrul Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic şi mentorul vor lucra în parteneriat pentru formarea
dumneavoastră, ţinând permanent legătura şi satisfăcând, astfel, nevoile
dumneavoastră în formarea didactică.
Orele de asistenţă le veţi stabili de comun acord cu mentorul, în funcţie de
orarul acestuia şi al dumneavoastră. O dată stabilit acest lucru, este bine ca
dumneavoastră să daţi dovadă de corectitudine şi profesionalism respectând
înţelegerea.
Pe parcursul practicii pedagogice veţi acorda o atenţie deosebită proiectării
didactice, observării, participării la discuţii asupra lecţiei asistate, susţinerii
lecţiilor de probă şi finale, respectiv viaţa şi cultura şcolii de aplicaţie.
În ceea ce priveşte predarea, aceasta este proiectată în aşa fel încât
dumneavoastră să vă asiguraţi preluarea responsabilităţii treptate, până la
asumarea ei completă. Veţi preda la nivele şi clase diferite, asfel încât va trebui să
asigurati împreună cu mentorul abordarea unei game variate de lecţii.
Asistenţele la orele predate de colegi fac parte din programul
dumneavoastră de formare şi vor fi urmate de discuţii de grup, cu caracter
constructiv.
Se va pune accentul pe caracterul formativ al Practicii pedagogice pentru
care dumneavoastră veţi fi îndrumaţi, nu judecaţi.

6
Tot ce se concluzionează în timpul dezbaterilor este bine să notaţi în
Caietul de practică pedagogică.
Trebuie să vă amintiţi, în timpul practicii pedagogice, că sunteţi musafirii
şcolii de aplicaţie. În acest sens vă rugăm:
¾ să vă purtaţi politicos în orice împrejurare;
¾ să adoptaţi o atitudine profesională;
¾ să încercaţi să înţelegeţi viaţa şcolii şi să contribuiţi la aceasta în mod
pozitiv;
¾ să vă prezentaţi ori de câte ori este nevoie, inclusiv la orele pe care le veţi
susţine în clasă;
¾ să adoptaţi o ţinută decentă, corespunzătoare statutului profesional.

3. Practica pedagogică - activitate instructiv educativă

Rolul practicii pedagogice este de a-i introduce pe studenţii practicanţi în


atmosfera învăţământului preuniversitar prin familiarizarea cu programele şcolare,
ordinea şi disciplina şcolară, precum şi cu modul de organizare şi funcţionare a
unei unităţi şcolare. De asemenea, studenţii practicanţi sunt puşi în faţa situaţiei
reale când vor avea de confruntat aspectele teoretice ale pedagogiei, psihologiei,
sociologiei si metodicii de specialitate, cu situaţiile reale din clasă şi din şcoală.
Aceste situaţii se materializează prin participarea efectivă la activitatăţi instructiv-
educative ce se desfăşoară pe toată durata practicii pedagogice.
Conform legislaţiei în vigoare, obiectivele generale ale practicii
pedagogice au un caracter complex, având rolul de a construi o atitudine afectivă
viitorilor profesori faţă de procesul de învăţământ. În acest sens, în cadrul practicii
pedagogice se urmăresc următoarele obiective:
¾ cunoaştera modului de organizare şi de funcţionare a unei unităţi de
învăţământ preuniversitar;

7
¾ desfăşurarea, sub conducerea mentorului, a unor activităţi de observare,
simulare şi analiză a activităţilor instructiv-educative (metode, strategii,
proiectare didactică);
¾ formarea de abilităţi practice prin susţinerea de activităţi didactice de
probă, susţinute de studentul practicant sub îndrumarea mentorului;
¾ susţinerea unor activităţi didactice model, care vor fi considerate finale;
¾ elaborarea fişei de caracterizare psihopedagogică a unui elev.
Astfel, pentru atingerea acestor obiective s-a elaborat un Caiet de practică
pedagogică. Acesta răspunde necesităţilor studentului de a avea un instrument de
lucru util în activităţile de observare şi evaluare, precum şi în proiectarea şi
susţinerea unor activităţi didactice tip lecţie.
Este indicat ca studentul practicant să studieze acest caiet înainte de
începerea practicii pedagogice pentru a fi deja familiarizat cu noţiunile şi tehnicile
didactice şi de asemenea pentru a utiliza în mod optim baza materială şi
informaţională pe care o are la dispoziţie.
Caietul de practică pedagogică cuprinde precizări privind modul de
desfăşurare a practicii pedagogice, modele cadru de planificare orientativă a
activităţilor didactice, de fişă de asistenţă, de proiecte de lecţie, precum şi un
model cadru de caracterizare psihopedagogică a unui elev, care vor fi completate
de către studenţii practicanţi în timpul desfăşurării practicii pedagogice sub
îndrumarea mentorului.
Este de consemnat faptul că, aceste modele cadru pot fi adaptate de către
student pentru tipurile de lecţii asistate, pentru structurile de proiecte de lecţie prin
omiterea anumitor itemi sau adăugarea altora funcţie de cerinţele situaţiilor
didactice. De asemenea, sunt alocate spaţii libere pentru modele de planificarea
calendaristică, precum şi pentru proiecte de activităţi instructiv-educative.

8
4. Competenţe pentru profesia de cadru didactic

4. 1. Competeţe de bază ale cadrului didactic

Acestea sunt derivate din obiectivele şi conţinutul învăţământului,


respectiv din rolurile sau funcţiile cadrului didactic, alcătuind startul formării
personalului didactic:
¾ Comunicativitatea;
¾ Empatia;
¾ Învăţarea;
¾ Conducerea-analiza, diagnoza, planificarea, proiectarea, organizarea,
îndrumarea, dirijarea, evaluarea şi decizia;
¾ Valorizarea conţinutului;
¾ Cercetarea şi invocarea practicii şcolare şi extraşcolare;
¾ Cunoaşterea elevului;
¾ Creativitatea.
Aceste competenţe necesită un curriculum obligatoriu.

4. 2. Profilul de competenţă al cadrului didactic

„Profilul de competenţă poate fi definit ca domeniu de convergenţă


dintre statut/rol şi personalitate, fiind reprezentat de calitatea principalelor
coordonate ale personalităţii considerate sincronic” (Rodica Niculescu) în raport
cu statutul şi rolul socio-profesional deţinut, raport analizat din perspectiva
eficienţii socio-profesionale.

9
4. 2. 1. Competenţe în specialitate

Planul teoretic
¾ de a asimila conţinutul ştiinţific propriu disciplinelor de învăţământ
predate şi modelate, tehnicile de informare;
¾ de a realiza corelaţii intra, inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor;
¾ de a actualiza, prelucra, esenţializa, ilustra, reprezenta şi dezvolta
conţinutul;
¾ de a surprinde valenţe formative şi educative ale conţinutului.

Planul operaţional
¾ de a structura asimilarea conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri
operatorii, afective, emoţionale, volitive, atitudinale (acomodarea);
¾ de a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuală odată cu
informaţiile;
¾ de a forma modul de gândire specific disciplinei respective de învăţământ
şi modul de gândire sistematic;
¾ de a valoriza conţinutul obiectivului de învăţământ, structurând
comportamente raportate la valori;
¾ de a comunica fluent, expresiv, coerent.

Planul creator
¾ de a adapta conţinuturile specificului dezvoltării psihice stadiale a elevilor;
¾ de a stimula dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui copil prin
asimilarea conţinuturilor;
¾ de a promova învăţarea participativă, anticipativă, socială, creatoare;
¾ de a dirija surprinderea problemelor şi dezvoltarea lor;
¾ de a dezvolta conţinuturile şi strategiile de asimilare.

10
4. 2. 2. Concepte psihopedagogice şi metodice

Planul teoretic
¾ de a asimila conţinutul pedagogiei generale, teoriei educaţiei, didacticii
cognitive, managementului didactic şi educativ, psihopedagogiei generale,
psihopedagogiei vârstelor, psihologiei sociale;
¾ de a realiza sisteme, corelaţii între conţinuturile asimilate;
¾ de a prelucra, transforma, adapta şi dezvolta conţinuturile prin aplicarea în
situaţii educaţionale specifice;
¾ de a înţelege structurarea psihicului copilului şi tânărului;
¾ de a înţelege obiectivele învăţământului contemporan;
¾ de a înţelege concepţia managementului didactic şi educaţional;
¾ de a înţelege raporturile dintre psihologia pedagogică, didactica şi
didacticile speciale;
¾ de a asimila teoria şi metodologia studierii personalităţii copilului şi a
cercetării procesului de învăţământ.

Planul operaţional
¾ de a analiza şi diagnoza starea educaţională a grupului de elevi şi a fiecărui
elev;
¾ de a analiza şi decide, în cunoştinţă de cauză, modul de aplicare a teoriei
psihopedagogice şi metodice în situaţii educaţionale specifice;
¾ de a “personaliza” conţinuturile în contexte educaţionale determinate;
¾ de a proiecta activităţi instructiv-educative şcolare şi extraşcolare pe
diferite perioade de timp;
¾ de a organiza, îndruma şi coordona activităţi de implementare a proiectelor
elaborate;
¾ de control, evaluare şi reglare-autoreglare;

11
¾ de a conduce procesul de predare-învăţare astfel încât să formeze
capacităţi: de comunicare, de gândire convergentă, divergentă, flexibilă,
creatoare, de control, de autoapreciere şi autoreglare, etc.;
¾ de a iniţia acţiuni de investigare a procesului instructiv-educativ cu scopuri
ameliorative.

Nivelul creator
¾ capacitatea de empatie;
¾ capacitatea de adaptare la situaţii atipice prin practica şcolară şi
extraşcolară;
¾ de a se dărui cu vocaţie rolului asumat;
¾ de a manifesta dragoste şi înţelegere faţă de copii;
¾ de a invoca practica educativă şcolară şi extraşcolară;
¾ de a dezvolta înclinaţii, aptitudini, talente;
¾ de sociabilitate şi cooperare.

4. 2. 3. Competenţe psihorelaţionale

Planul teoretic:
¾ de a asimila cunoştinţe de psihopedagogie socială, de psihologia grupurilor
şcolare, de psihologia învăţătrii sociale, de psihologia creativităţii în grup,
de dirijarea comportamentului uman, etc.

Nivelul operaţional
¾ de a organiza grupul de elevi, părinţi, etc.;
¾ de a comunica cu grupurile;
¾ de a înţelege interrelaţiile de grupul de elevi, de părinţi, de educatori, etc.;
¾ de a dezvolta relaţii pozitive în interiorul grupurilor;
¾ de a manifesta comportament empatic;

12
¾ de a motiva, activiza grupul în realizarea unor scopuri comune promovând
teoria asemănării în diferenţe;
¾ de a acorda treptat autonomie grupului de elevi, cultivând independenţa şi
interdependenţa membrilor şi grupurilor;
¾ de a transforma grupul într-unul educogen, orientându-l spre valori
autentice;
¾ de a coopera cu grupul de elevi, cu părinţi, profesori, etc. realizând un
autentic parteneriat în educaţie;
¾ de a forma capacităţi cum sunt: cooperarea, comunicarea, empatia,
creativitatea, etc.;
Distincţiile între aceste categorii de competenţă nu sunt tranşante, ele
interacţionând în comportamentul profesorului, manifestându-se unitar în stilul de
învăţământ. De asemenea, între planurile teoretic, operaţional şi creator
delimitările sunt relative, acestea manifestându-se în conexiuni diverse în diferite
momente ale formării iniţiale şi continue, în diferite situaţii educaţionale.
competenţele identificate nu sunt ierarhizate şi nu epuizează sfera domeniului, ele
fiind expresia unei opţiuni în raport de contextul învăţământului actual, fiind
prezentate într-un spirit sintetic.
Aceste competenţe pot fi specificate în funcţie de anumite variabile (trepte
de învăţământ, obiectul de învăţământ, stadiile dezvoltării psihice, etc.) necesitând
asimilarea, în acest caz, a unui curriculum specific.

13
5. Organizarea şi conţinutul practicii pedagogice

Practica pedagogică, ca durată, repartizare şi în acord cu standardele


naţionale, este prevăzută în regulamentele aprobate prin Ordinele Ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 4356 din 11.07.1996 şi nr. 3312 din 23.02.1998, fiind
adaptată la specificul programului pentru studenţii din Universitatea Tehnică “Gh.
Asachi” din Iaşi.
Practica pedagogică se efectuează în cadrul grupurilor şcolare şi colegiilor
tehnice din municipiul Iaşi, care au statut de „şcoală de aplicaţie”. Acestea sunt
şcoli reprezentative pentru ansamblul complex de activităţi didactico-educative pe
care le vor urma studenţii practicanţi ca viitoare cadre didactice.
Şcolile de aplicaţie precum directorii coordonatori şi profesorii
îndrumători (mentorii) se stabilesc de către Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi,
în acord cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul
Univesităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi.
Practica pedagogică se realizează prin participarea studenţilor la 2 ore
săptămânal pe tot parcursul unui an şcolar, pe grupe, o grupă având în
componenţa sa 8 -12 studenţi.
După susţinerea şi absolvirea colocviului de metodică, studenţii sunt
instruiţi în legătură cu sarcinile ce le revin la efectuarea practicii pedagogice.
După instruire, fiecare subgrupă de studenţi va primi o adresă de
repartizare din partea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
către “şcoala de aplicaţie”. În adresa emisă se va menţiona denumirea unităţii
şcolare, numele cadrului didactic (mentorului) care coordonează activităţile de
instruire ale studenţilor, precum şi numele şi prenumele studenţilor practicanţi.
În baza adresei de repartizare, studenţii se vor prezenta la unitatea şcolară
menţionată, unde vor lua legătura cu directorul cu probleme educative, respectiv

14
cu mentorul sub îndrumarea căruia vor desfăşura activităţile instructiv-educative
din cadrul şcolii.

5. 1. Activităţi de cunoaştere generală a şcolii

Pentru o integrare rapidă în activitatea din învăţământul preuniversitar,


studenţii practicanţi trebuie să se familiarizeze şi să cunoască o serie de aspecte
privind structura organizatorică a unităţii şcolare, factorii de decizie precum şi
atribuţiile acestora în activitatea administrativă şi de conducere a procesului
instructiv educativ din şcoală.

5. 1. 1. Conducerea activităţii şcolare

Conducerea activităţii şcolare este asigurată de către Consiliul de


administraţie al şcolii, director şi directori adjuncţi. Consiliul de administraţie al
şcolii stabileşte strategia şi tactica activităţii dintr-o unitate şcolară, iar directorul
şi directorii adjuncţi asigură conducerea executivă a şcolii, răspunzând de întreaga
activitate din învăţământ în faţa consiliului de administraţie, a consiliului
profesoral şi a autorităţilor şcolare subordonate.
La nivelul şcolii, activitatea instructiv-educativă este coordonată de
comisiile metodice de specialitate şi comisia diriginţilor. Comisiile metodice de
specialitate sunt organizate pentru fiecare disciplină în parte sau grupuri de
discipline din aceeaşi arie curriculară, în timp ce comisia diriginţilor este alcătuită
din profesorii diriginţi de la fiecare clasă.

5. 1. 2. Organizarea colectivelor de profesori din şcoli

Cadrele didactice de specialitate sunt grupate în catedre a căror activitate


este coordonată de către un şef de catedră. Rolul catedrelor didactice este acela de

15
a dezbate problemele privind realizarea prevederilor din programele şcolare,
planificarea calendaristică, modernizarea predării, completarea materialelor
didactice. De asemenea, profesorii de specialitate din cadrul catedrei organizează
schimburi de experienţe şi lecţii deschise la nivelul şcolii şi între şcoli, dezbat
teme de specialitate prin participarea la simpozioane şi conferinţe, organizează şi
îndrumă cercurile ştiinţifice şi tehnice ale elevilor precum şi revistele şi broşurile
de specialitate din şcoală.
Activitatea instructiv-educativă, la nivelul clasei, este coordonată de către
un profesor diriginte. Acesta colaborează cu toate cadrele didactice care predau la
clasa pe care o coordonează, având drept scop obţinerea de rezultate bune în
formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor.
Profesorul diriginte analizează periodic rezultatele şcolare obţinute de
către elevii clasei şi ia măsurile regulamentare ce se impun, urmăreşte frecvenţa la
cursuri, starea de disciplină, stabileşte cauzele şi organizează activităţi de
ameliorare şi de colaborare cu familia, antrenând părinţii în activitatea instructiv-
educativă. De asemenea, profesorul diriginte întreprinde acţiuni de studiere şi
cunoaştere a elevilor clasei, alcătuind fişa de caracterizare psihopedagogică a
fiecărui elev.

5. 1. 3. Fişa postului

Fişa postului face parte din regulamentul de ordine interioară din cadrul
unei şcoli şi reprezintă atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cadru
didactic.
În fişa postului sunt incluse sarcini de serviciu (sarcini generale, activităţi
didactice, activităţi metodice şi de perfecţionare, activităţi educative), precum şi
sarcini specifice (membru în Consiliul de administraţie, în Comitetul diriginţilor,
în Comitetul pentru promovarea proiectelor de colaborare, etc.), Anexa 1.

16
5. 1. 4. Organizarea bazei materiale

În vederea unei pregătiri de specialitate şi a instruirii practice


corespunzătoare, şcolile sunt dotate cu laboratoare, cabinete, precum şi cu ateliere
şcoală. Studenţii practicanţi vor urmări să cunoască: baza materială, dotarea
tehnică, gradul de modernitate, tipul de activităţi, funcţionalitatea laboartoarelor şi
a cabinetelor,modul de organizare şi programare activităţilor didactice.

5. 1. 5. Colaboararea şcolii cu familia

În unităţile şcolare, atât la nivelul clasei, cât şi la nivelul şcolii, în scopul


unei conlucrări eficiente cu familiile elevilor, sunt organizate şi funcţionează
comitete ale părinţilor. Studenţii practicanţi se vor informa şi vor trebui să
cunoască tipurile de activităţi ale comitetelor de părinţi organizate pe bază de
parteneriat: şcoală-familie (acţiuni educative comune, sponsorizări, sprijin,
consilierea psihopedagogică a familiei).

5. 1. 6. Organizarea serviciilor şcolare

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor instructiv-educative, în cadrul


fiecărei unităţi din învăţământul preuniversitar, mai există: serviciul secretariat,
serviciul contabilitate, biblioteca şcolii, cabinetul medical, căminul şi cantina
şcolară.
Serviciul secretariat asigură relaţiile cu publicul, păstrează şi eliberează
documente şcolare, păstrează arhiva şcolii, asigură condiţii administrative de
desfăşurare a concursurilor de admitere şi a examenelor.
Serviciul contabilitate rezolvă problemele administrative, coordonând
utilizarea raţională şi eficientă a bazei materiale şi financiare a unităţii şcolare,
asigurând dezvoltarea şi modernizarea acesteia.

17
Biblioteca şcolii prin bibliotecar, inventariază, completează şi întreţine
fondul de carte, asigură schimbul de informaţii pentru elevi. De asemenea,
bibliotecarul împreună cu cadrele didactice de specialitate organizează activităţi
de prezentare de cărţi, concursuri, precum şi simpozioane şi manifestări literar-
artistice.
La cabinetul medical funcţionează medicul şcolar care controlează starea
de sănătate a elevilor, atât prin activitatea sa curentă, cât şi prin sondaje, participă
la educaţia sanitară a elevilor, coordonează activităţile igienico-sanitare organizate
în şcoală.
Căminul şcolar reprezintă locul unde elevii, sub îndrumarea şi
supravegherea unui pedagog şcolar, îşi desfăşoară cea mai mare parte a timpului
prin studiu, odihnă şi activităţi recreative.
Cantina şcolară reprezintă locul unde elevii sub supravegherea unui
profesor şi a unui pedagog şcolar servesc zilnic masa.

5. 2. Activităţi instructiv - educative de obsevaţie, simulare şi analiză

Predarea, reprezintă acea activitate instructiv-educativă a cadrului didactic


concretizată prin organizarea şi conducerea ofertelor de învăţare având drept scop
facilitarea şi stimularea învăţării eficiente la elevi. Pentru ca predarea să se
menifeste cu adevărat în spiritul acestei accepţii, ea necesită proiectarea, respectiv
gândirea în avans a derulării evenimentelor în clasă.
Proiectarea demersului didactic presupune: lectura personalizată a
programelor şcolare, planificarea calendaristică şi proiectarea secvenţială a
unităţilor de învăţare sau a lecţiilor.

18
5. 2. 1. Planificarea activităţii didactice

5. 2. 1. 1. Planificarea anuală a disciplinei

Unitatea şcolară...........................................
Catedra........................................................ Vizat Director,.................................
Profesor:...................................................... Vizat Şef catedră,..........................
Disciplina......................................................
Clasa.............................................................
Programa......................................................
Numărul de ore/săptămână...........................
Specializare....................................................
Anul şcolar......................................................

Planificarea anuală a activităţii didactice

Numărul de ore
Nr crt

Unitatea de învăţare Total


Sem I Sem II
0 1 2 3 4

19
0 1 2 3 4

20
21
5. 2. 1. 2. Planificarea semestrială a disciplinei

Unitatea şcolară..................................................
Catedra................................................................ Vizat Director,.......................................
Profesor:.............................................................. Vizat Şef catedră,...................................
Disciplina............................................................
Clasa....................................................................
Programa.............................................................
Numărul de ore/săptămână..................................
Specializare.........................................................
Anul şcolar..........................................................

Planificarea semestrială a activităţii didactice


Sem. I + Sem. II

Unitatea de Competn
Nr. crt.

Nr. ore

Săpt.

Obs.
Conţinut tematic
învăţare ţe specifice

0 1 2 3 4 5 6

22
0 1 2 3 4 5 6

23
0 1 2 3 4 5 6

24
25
26
5. 2. 2. Activităţi didactice demonstrative şi de observaţie

Lecţiile şi activităţile didactice demonstrative sunt activităţi instructiv-


educative susţinute de mentori, la care asistă studenţii practicanţi.
Asistenţele la activităţi didactice demonstrative oferă studenţilor
practicanţi posibilitatea de a cunoaşte şi studia condiţiile concrete în care îşi vor
susţine lecţiile de probă şi finale. De asemenea, studenţii se familiarizează cu
problemele din procesul de învăţământ în calitate de viitori profesori.
Însemnări privind participarea la activităţi demonstrative
Nr Săptămâna
Clasa Disciplina Titlul lecţiei Mentor
crt Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

În general, activităţile didactice demonstrative sunt urmate de discuţii ale


mentorului cu studenţii. La începutul unei discuţii, mentorul prezintă studenţilor
practicanţi aspecte cu privire la modul de şi realizare a activităţii didactice. Pe
parcursul acestei discuţii, studenţii pot pune întrebări pentru a-şi clarifica
problemele legate de conţinutul şi strategia activităţii respective. Concluziile

27
desprinse din discuţie vor fi consemnate de student în Caietul de practică
pedagogică.
Pentru fiecare activitate didactică demonstrativă la care asistă, studentul
practicant va consemna în Caietul de practică pedagogică o serie de date cu privire
la desfăşurarea activităţii respective. De asemenea, studentul va consemna în
acelaşi mod date cu privire la lecţiile de probă şi finale susţinute de colegii din
grupa de practică.

5. 2. 3. Însemnări la lecţii demonstrative

Şcoala de aplicaţie....................................................
Mentorul.....................................................................
Disciplina...................................................................
Titlul lecţiei.................................................................
Clasa.........................................................................
Data...........................................................................

Însemnări la lecţii demonstrative


Etapele lecţiei Conţinutul, strategiile şi Observaţiile, propunerile şi
Nr. crt.

desfăşurarea activităţii didactice concluziile studentului

0 1 2 3

28
0 1 2 3

29
30
31
32
5. 2. 4. Activităţi didactice susţinute de studenţi

Nr Numele şi prenumele Astivitatea


Data Clasa Titlul lecţiei
crt studentului didactică

33
5. 2. 5. Însemnări la lecţiile susţinute de studenţi

Şcoala de aplicaţie....................................................
Student.....................................................................
Disciplina...................................................................
Titlul lecţiei.................................................................
Clasa.........................................................................
Data...........................................................................
Însemnări asupra activităţii didactice susţinute de colegi

Etapele Conţinutul, strategiile şi Observaţiile, propunerile şi


Nr. crt.

lecţiei desfăşurarea activităţii didactice concluzii

0 1 2 3

34
0 1 2 3

35
0 1 2 3

36
37
38
39
5. 3. Activităţi instructiv-educative de probă şi finale

5. 3. 1. Realizarea proiectelor pentru lecţiile de probă

Proiectele de lecţie elaborate de către student vor cuprinde două părţi: în


prima parte vor fi consemnate datele de identificare, iar în a doua, desfăşurarea
propriu-zisă a lecţiei.

Student............................................Facultatea...............................................
anul de studiu...............specialitatea studentului........................................şcoala de
aplicaţie.................................. clasa.........disciplina...................................................
Unitatea de învăţare....................................................................................................
Lecţia..........................................................................................................................
Tipul lecţiei................................
Durata.......................................
Locul de desfăşurare.....................................................................
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
O.1..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
O.2..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
O.3..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
Conţinutul activităţii de instruire:
C.1..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
C.2..............................................................................................................................
....................................................................................................................................

40
C.3..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
Resurse materiale folosite (materiale didactice şi mijloace tehnice)
....................................................................................................................................
Metode şi procedee de instruire:
....................................................................................................................................
Desfăşurarea lecţiei
Activitatea profesorului Activitatea
Nr crt

Timp

Metode Resurse
(studentului) elevilor
0 1 2 3 4 5

41
0 1 2 3 4 5

42
43
44
45
46
47
48
49
5. 3. 2. Realizarea proiectelor pentru lecţia de diriginţie

Student............................................Facultatea...............................................
anul de studiu..............specialitatea studentului.........................................................
şcoala de aplicaţie.................................................................................clasa.............
Unitatea de învăţare...............................................................................
Tema lecţiei de diriginţie.........................................................................
Locul de desfăşurare..................................................
Durata...............

Obiective
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Desfăşurarea lecţiei

50
51
5. 3. 3. Proiectul lecţiei finale

Student..................................................... Facultatea.................................................
Anul de studiu..............Specializarea studentului......................................................
Şcoala de aplicaţie......................................................................................................
Clasa..............Disciplina la care se susţine lecţia.......................................................
Profesor îndrumător (Mentor)....................................................................................
Titlul lecţiei................................................................................................................
Tipul lecţiei...................................
Data.............................
Durata lecţiei.................
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
O.1..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
O.2..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
O.3..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
Conţinutul activităţii de învăţare:
C.1..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
C.2..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
C.3..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
Resurse materiale folosite (materiale didactice şi mijloace tehnice)
....................................................................................................................................
Metode şi procedee de instruire:
....................................................................................................................................

52
Desfăşurarea lecţiei

Evenimen

Mijloace
instruirii
Activitatea studentului

Metode
Timp
Activitatea elevului

tele
(profesorului)

0 1 2 3 4 5

53
0 1 2 3 4 5

54
55
56
57
58
59
6. Caracterizarea psihopedagogică a elevului

6. 1. Cunoaştrea şi caracterizarea psihopedagogică a elevului

Formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului în cadrul procesului


instructiv-educativ din şcoală depinde într-o mare măsură de gradul de cunoaştere
a fiecărui elev de către profesori.
Cunoaşterea personalităţii elevilor constituie o condiţie deosebit de
importantă atât pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, cât şi în
orientarea şi selecţia profesională a elevilor.
Una din caracteristicile predării oricărei discipline este satisfacerea
nevoilor individuale şi colective ale elevilor. Pentru a atinge acest deziderat este
necesar un sondaj al nevoilor fiecărui elev. Acest lucru se poate realiza prin
observarea elevului, analiza rezultatelor la teste etc.
Studentul care efectuează practica pedagogică în şcolile de aplicaţie i se
cere să întocmească o fişă de carcaterizare psihopedagogică a unui elev, pentru a
se familiariza cu problematica şi metodologia activităţii de cunoaştere a
personalităţii elevilor. În aceast sens, studentul practicant trebuie să aibă în vedere
că personalitatea umană este o îmbinare unitară, dinamică şi non-repetitivă a
trăsăturilor fizice şi psihice, relativ stabile, influenţate de factori biologici sociali
şi mai ales educaţionali, care caracterizează individualitatea concretă a omului în
dezvoltarea activitatea şi conduita sa.
Cunoaşterea personalităţii elevului implică atât studierea particularităţilor
sale fizice, starea sănătăţii, mediul socio-cultural şi educativ-familial şi
extrafamilial, condiţiile materiale de viaţă, cât şi aspecte referitoare la activitatea
psihică, la însuşirile de personalitate, la conduită precum şi recomandări pentru
activitatea educativă ulterioară şi pentru orientarea şcolară şi profesională a
acestuia.

60
În cadrul activităţii instructiv-educative cu elevii, studentul practicant, cu
sprijinul mentorului din şcoala de aplicaţie, îşi va îdrepta atenţia asupra unui elev,
pe care îl va cunoaşte şi îl va caracteriza, urmărind permanent manifestările lui,
atât în timpul activităţilor didactice cât şi al celor extradidactice.
În munca de cunoaştere a elevului, studentul parcticant va utiliza ca
metode de investigaţie observaţia, convorbirea, chestionarul, analiza produselor
activităţii elevului, analiza documentelor şcolare, diverse modalităţi de anchetă.
Datele culese prin aceste metode se vor consemna în scris, fiind apoi
prelucrate, interpretate, iar concluziile se vor înscrie în fişa de caracterizare
psihopedagogică a elevului.
Operaţia de elaborare a caracterizare psihopedagogică a elevului trebuie să
respecte o serie de condiţii:
¾ consemnarea datelor tipice, esenţiale;
¾ se vor face referiri la tendinţele de dezvoltare ale trăsăturilor psihice sau
ale personalităţii elevului în ansamblu, pentru a permite cadrului didactic
alegerea căilor şi mijloacelor cele mai portivite, care să asigure dezvoltarea
elevului în sensul dorit;
¾ se vor evidenţia atât particularităţile pozitive cât şi cele negative ale
personalităţii elevului, pentru a fi avute în vedere de cadrele didactice în
activitatea instructiv-educativă;
¾ întocmirea caracterizării să se sprijine pe un material variat şi suficuient,
pentru a nu trage concluzii eronate în privinţa personalităţii elevului;

61
6. 2. Fişa şcolară

Unitatea şcolară……………………………………………......................................
Localitatea………………..................................
Anul şcolar………………
Clasa…………………….
Profilul clasei……………...................................

Numele şi prenumele elevului (elevei)……………………………………..............


Data şi locul naşterii ……………………………………………..............................

I. Date familiale
1. Numele şi prenumele tatălui…………………………...........................................
2. Ocupaţia tatălui………………………………………..........................................
3. Numele şi prenumele mamei…………………………..........................................
4. Ocupaţia mamei………………………………………….....................................
5. Fraţi / surori (numele şi prenumele fiecăruia, vărsta, ocupaţia)
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................
6. Condiţii materiale……………………………………….......................................
Persoane care mai locuiesc impreună cu familia elevului
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................
Are condiţii pentru studiul individual
……………………………………………..................................................
Elevul (eleva) stă la gazdă sau cămin şcolar
……………………………………………..................................................
Preocuparea gazdei sau a pedagogului şcolar de activitatea elevului
(elevei)
……………………………………………..................................................
62
7. Climatul afectiv
Raportul dintre părinţi
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................
Raportul dintre elev (elevă) şi părinţi
……………………………………………..................................................
Raportul dintre elev (elevă) şi fraţii sau surorile sale
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................
Preocuparea familiei de activiatea elevului (elevei)
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................

II. Date despre dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii

1. Situaţia dezvoltării fizice a elevului (elevei)


Înălţime…………………………
Greutate………………………..
Prezintă deficienţe de ordin fizic
……………………………………………..................................................
2. Starea de sănătate a elevului (elevei)
Este în evidenţa cabinetului medical cu boli psihice, cronice
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................
Prezintă diferite simptome privind starea de sănătate
……………………………………………..................................................
……………………………………………..................................................

63
III. Date privind situaţia şcolară

1. Situaţia generală a rezultatelor şcolare

Nr. crt. Rezultatele şcolare Obs


Disciplinele şcolare Semestrul I Semestrul II
Absenţe Nota Absenţe Nota

2. Evidenţierea cauzelor care au făcut ca elevul (eleva) să obţină rezultate foarte


bune la unele discipline şi rezultate mai puţin bune la alte discipline
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................
64
3. Dificultăţi majore la învăţătură
……………………………………………………………………................
4. Participarea elevului (elevei) la cercuri şcolare, ştiinţifice şi tehnice; rezultate
……………………………………………………………………................
……………………………………………………………………................
5. Participarea elevului la olimpiade şcolare; rezultate
……………………………………………………………………................
……………………………………………………………………................
6. Participarea elevului (elevei) la alte tipuri de activităţi
……………………………………………………………………................
……………………………………………………………………................

6. 3. Caracterizarea psihopedagogică

I. Date psihologice

1. Punerea în evidenţă a principalelor aspecte referitoare la activitatea psihică


a). Intelectul
Acuitate senzorială
…………………………………………………………………........
Spiritul de observaţie
…………………………………………………………………........
Nivelul de dezvoltare a imaginaţiei
…………………………………………………………………........
Capacitatea de înţelegere
…………………………………………………………………........
Caracteristicile gândirii din punct de vedere al capacităţii operatorii
…………………………………………………………………........
Nivelul de dezvoltare a memoriei
…………………………………………………………………........

65
Uşurinţa/dificultatea exprimării verbale
…………………………………………………………………........
Corectitudinea/incorectitudinea exprimării verbale
…………………………………………………………………........
Capacitatea de concentrare a atenţiei, distributivitatea şi
mobilitatea atenţiei
…………………………………………………………………........
Stilul de învăţare
…………………………………………………………………........
b). Afectivitatea
Intensitatea trăirilor afective
…………………………………………………………………........
Exteriorizarea/neexteriorizarea trăirilor afective
…………………………………………………………………........
c). Voinţa şi motivaţia
Perseverenţa în urmărirea scopurilor
…………………………………………………………………........
Rapiditatea de a lua decizii
…………………………………………………………………........
Interesele generale, speciale ale elevului
…………………………………………………………………........

2. Punerea în evidenţă a principalelor aspecte cu privire la însuşirile de


personalitate
a). Temperamentul
…………………………………………………………………........
b). Aptitudinile
Nivelul de inteligenţă al elevului
…………………………………………………………………........

66
Existenţa unor aptitudini speciale
…………………………………………………………………........
c). Caracterul
Trăsături de caracter derivate din orientarea persoanei
…………………………………………………………………........
Trăsături de caracter prin care se exprimă voinţa
…………………………………………………………………........

II. Date cu privire la conduită

1. Conduita elevului (elevei) la lecţii


…………………………………………………………………................................
2. Conduita elevului (elevei) în grupul şcolar
…………………………………………………………………................................
3. Conduita elevului (elevei) în afara şcolii
…………………………………………………………………................................

III. Recomandări psihopedagogice referitoare la orientarea şcolară şi


profesională a elevului (elevei)
1. Recomandarea profesorului diriginte
…………………………………………………………………................................
2. Recomandarea psihologului şcolar
…………………………………………………………………................................
3. Opţiunea personală a elevului (elevei)
…………………………………………………………………................................

Concluzii
…………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………................................
67
7. Evaluarea activităţii instructiv-educative a studentului

Verificarea activităţii didactice se face prin colocviu, unde studenţii îşi vor
prezenta Caietul de practică pedagogică metodicianului din cadrul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Aprecierea se va face cu note de la 1 la 10.
Se va urmări dacă au fost punctate de către sudenţi următoarele activităţi
formative şi aprofundări care vor fi considerate esenţiale pentru a atinge un nivel
satisfăcător al competenţei didactice:
¾ asistenţele şi observarea la orele mentorului;
¾ asistenţele la orele colegilor;
¾ proiectarea activităţilor didactice în colaborare cu mentorul, colegii şi
individual;
¾ dezbateri privind susţinerea lecţiilor şi evaluarea acestora de către mentor,
de către colegi precum şi autoevaluarea;
¾ strategii pentru autoperfecţionare;
¾ familiarizarea cu manualele existente şi cu baza informaţională şi
materială avută la dispoziţie;
¾ conştientizarea atribuţiilor ce revin viitoarelor cadre didactice privind
respectarea legilor din învăţământ precum şi a regulamentului intern din
şcoală;
¾ cunoaşterea elevilor şi a nevoilor acestora.
Nota finală pentru disciplina Practica pedagogică va reflecta în primul rând
aptitudinile practice de predare în clase.

68
Nr
Activităţi instructiv educative Nota
crt
1 Planificările calendaristice şi proiectele de lecţie de probă şi finale
2 Lecţiile de probă
3 Lecţia finală
4 Participarea la analiza lecţiilor
5 Cracterizarea psihopedagogică
6 Nota finală

Director, Mentor, Cadru didactic de la D.P.P.D.

Chestionar

Părerea dumneavoastră este importantă pentru noi !

1. Modulul pedagogic răspunde aşteptărilor dumneavoastră

Foarte mult Mult Puţin Deloc

2. Intersesul dumneavoastră pentru profesia didactică a crescut pe măsura


parcurgerii modulului pedagogic

Foarte mult Mult Puţin Deloc

3. Precizaţi câteva avantaje ale profesiei de cadru didactic din punctul


dumneavoastră de vedere
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Precizaţi câteva dezavantaje ale profesiei de cadru didactic din punctul
dumneavoastră de vedere

69
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Indicaţi cinci trăsături caracteristice în ordinea importanţei pentru:
un profesor eficient: un profesor mai puţin eficient:
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
6. Indicaţi principalele calităţi personale care vă avantajează în cariera didactică:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. Precizaţi principalele calităţi ale practicii pedagogice pe care dumneavoastră
tocmai aţi efectuat-o
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. Precizaţi principalele lipsuri ale practicii pedagogice pe care dumneavoastă
tocmai aţi efectuat-o
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
9. Notaţi aprecierile dumneavoastă asupra Caietului de practică pedagogică
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10. Precizaţi sugestiile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea Caietului de practică
pedagogică
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

70
Anexa 1
Unitatea şcolară.................................................................
Adresa................................................................................
Nr._____________/______________

FIŞA POSTULUI

Numele şi prenumele cadrului didactic......................................................................

Data şi locul naşterii...................................................................................................


Domiciliul..................................................................................................................
Poziţia pe post...............................Gradul didactic.............................Vechimea în
învăţământ................Norma de predare.............................

Sarcini de serviciu

Sarcini generale

1. Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei şcolare, a disciplinei muncii, a


programului de lucru şi a orarului, a regulamentelor şcolare şi a hotărârilor
conducerii şcolii.
2. Completarea documentelor şcolare (condică de prezenţă, cataloage), predarea
la timp a situaţiilor şcolare.
3. Participarea la acţiunile organizate de şcoală, păstrarea ţinutei moral-
intelectuale a cadrului didactic.
4. Participarea la Consiliile şcolare şi după caz la Consiliile de administraţie.
5. Participarea la examenele de admitere, absolvire, bacalaureat şi corigenţe.

Activitatea didactică

1. Pregătirea lecţiilor, studierea programelor, manualelor, a literaturii de


specialitate.
2. Întocmirea pentru fiecare lecţie a proiectului didactic sau a schiţei de lecţie.
3. Pregătiraea materialului didactic, a mijloacelor audi-vizuale, a aparatelor şi a
instrumentelor de lucru.
4. Întocmirea şi predarea la timp a planificărilor calendaristice semestriale.
5. Efectuarea tuturor orelor din norma didactică.
6. Verificarea temelor şi a altor lucrări efectuate de elevi.
7. Pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare.
8. Stabilirea unui program de consultaţii şi meditaţii pentru elevi.
9. Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale.
71
10. Alte preocupări...............................................................................................
........................................................................................................................

Activitatea metodică şi de perfecţionare

1. Praticiparea la acţiuni metodice.


2. Perfecţionarea continuă şi îmbogăţirea pregătirii de specialitate.
3. Participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de I.S.J. şi C.C.D.
4. Alte preocupări...............................................................................................
........................................................................................................................

Activitate educativă

1. Valorificarea valenţelor educative ale tuturor lecţiilor, a raportului formativ-


educativ în procesul de predare-învăţare.
2. Optimizarea relaţiei profesor-elev, acţionând pentru atragerea elevilor către
şcoală, îmbunătăţirea frecvenţei şi a stării disciplinare.
3. Cunoaşterea elevilor, colaborarea cu familia.
5. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor prin efectuarea serviciului în şcoală.
6. Exercitarea atribuţiilor ca diriginte al clasei.

Sarcini specifice

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Director, Cadru didactic

72
Bibliografie

1. Dănilă, Florica; Vlădulescu Lucica; Smulescu, D.; Bichir, N.; Îndrumări metodice pentru
predarea disciplinei maşini şi aparate electrice, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983.
2. Vlădulescu, Lucica; Popescu V. V.; Diaconu, M.; ş.a. Îndrumător de metodică şi practică
pedagogică, Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Ed. Printech, 1998.
3. Onu, P., Luca C., Carcea, Maria; Caiet de practică pedagogică, Universitatea Tehnică
„Gh. Asaci” Iaşi, Departamentul pentru Pregătire Personalului Didactic, Iaşi, 2002.
4. Onu, P., Luca, C., Didactica specialităţii –discipline tehnice şi tehnologice- Editura „Gh.
Asachi” Iaşi, 2002.
5. ***** Regulament de ordine interioară, Fişa postului, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi
6. ***** MEC – Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid metodologic pentru aplicarea
programelor şcolare, Tehnologii, Liceu Tehnologic-Profil Tehnic, C.N.C., 2002.
7. ***** Legea Nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic.
8. ***** Legea Nr.84 din 24 iulie 1995, Legea învăţământului.
9. ***** www.litera.ro
10. ***** www.letters.uaic.ro
11. ***** www.edu.ro

73