Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI

RECTORAT
BIROUL DE PROTECŢIA MUNCII ŞI SECURITATEA SĂNĂTĂȚII

Măsuri de securitate
pe timpul izbucnirii unui incendiu şi evacuării salariaţilor/voluntarilor

(1) La descoperirea unui incendiu, orice persoană are următoarele obligaţii:

1. anunţarea IMEDIATĂ a incendiului;


1. încercarea de stingere a focului, dacă nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de un stingător; dacă focul
nu s-a stins evacuaţi imediat zona);
2. anunţarea telefonică a pompierilor militari, la numărul 112, din cea mai apropiată zonă neafectată;
3. comunicarea, către conducerea unităţii, a detaliilor referitoare la locaţia exactă şi amploarea incendiului.

(2) La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi să acţioneze astfel:

1. încetează orice activitate;


2. personalul va opri instalaţia sau aparatul la care lucrează, prin acţionarea butonului de oprire;
3. abandonează obiectele personale;
4. lasă uşile închise şi descuiate;
5. părăsesc imediat clădirea prin ieşirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenţie;
6. merg către locul de adunare stabilit;
7. menţin libere căile de acces către clădire;
8. urmează toate indicaţiile primite de la membrii echipei de intervenţie;
9. asistă, dacă este posibil, evacuarea în siguranţă a persoanelor din afara societăţii;
10. rămân în afara clădirii până la încheierea definitivă a evenimentului.

(3) La izbucnirea unui incendiu în incinta UPB, salariaţii/voluntarii sunt obligaţi să respecte următoarele
reguli:
1. se va păstra calmul şi nu se va intra în panică;
2. dacă pentru salvarea altor lucrători, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, se va pune pe cap o pătură umedă sau
orice altă îmbrăcăminte;
3. în încăperile cuprinse de incendiu se vor deschide uşile cu prudenţă, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă cresterea
rapidă a flacărilor;
4. prin încăperile cu fum dens deplasarea se va face târâş sau aplecat;
5. în cazul căutării unor eventuale victime acestea vor fi strigate;
6. lucrătorii rămaşi blocaţi în încăperi vor folosi orice mijloc de anunţare pentru a fi salvaţi(telefonie fixă sau mobilă sau
vor striga; vor face cât mai mult zgomot pentru a fi auziţi;
7. dacă se aprinde îmbrăcămintea, lucrătorul respectiv nu va fugi, ci se va culca pe Podea(pământ) şi se va rostogoli;
8. asupra lucrătorilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, se va arunca un palton, o pătura sau ceva care îl acoperă etanş;
9. în cazul stingerii incendiului se vor folosi stingătoarele dispuse în zonă(pe fiecare etaj, la recepţie, în depozit sau
service), apă, nisip, pământ, învelitori, etc.;
10. dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos;
11. lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;
12. instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a surselor de energie;
13. în cazul spargerii unor geamuri se va acţiona cu atenţie pentru a nu se produce tăieturi ale mîinilor sau altor părţi ale
corpului.
(4) Intervenţia sau evacuarea lucrătorilor
1. Evacuarea lucrătorilor se efectueză în situaţia în care sănătatea şi securitatea acestora este pusă în pericol, în caz de
pericol grav şi iminent de accidentare, în cazul avariei tehnologice sau în cazul situaţiilor de urgenţă care impun
evacuarea.
2. Se va acorda o atenţie deosebită evacuării lucrătorilor din grupurile sensibile la riscuri specifice.
3. Evacuarea se execută în conformitate cu prevederile Planului privind modul de acţiune a personalului în cazul
producerii unui eveniment şi acordarea primului ajutor în caz de accidentare şi Planului de intervenţie şi evacuare la
situaţii de urgenţă.
(5)Pe timpul evacuării, lucrătorii/voluntarii vor respecta următoarele reguli:
1. se va păstra calmul, nu se va intra în panică;
2. vor respecta indicaţiile echipei de primă intervenţie sau a pompierilor militari;
3. deplasarea pe timpul evacuării se va face cu atenţie pentru a se evita căderile, alunecările sau îmbulzelile, în special la
ieşirile din încăperi şi pe scări;
4. evacuarea din încăperile clădirii administrative se va face în ordine, pentru a nu se produce spargerea unor geamuri,
şi prin aceasta accidentarea lucrătorilor expuşi;
5. în cazul rănirii unui lucrător pe timpul evacuării, acesta va fi ajutat să părăsească incinta, după care i se va acorda
primul ajutor; în situaţia în care este singur şi nu poate să se mai deplaseze către ieşire, va încerca să folosească orice
mijloc pentru a-i veni cineva în ajutor.
(6) Primul ajutor în caz de accident
1. Se efectuează conform procedurilor menţionate în Măsurile de prim ajutor la accidente ţinându-se cont de abilităţile
dobândite şi de faptul că dacă nu au competenţe nu acţionează ci doar alarmează.
2. Nu se vor folosi decât mijloacele din trusele medicale verificate asupra integrităţii şi termenului de valabilitate.
3. Se va evita intrarea în contact cu fluidele victimei.
4. Nu se va interveni decât după evitarea sau înlăturarea riscurilor de accidentare pentru ceilalţi lucrători din preajma
victimei.
(7) Pentru salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor se vor respecta următoarele reguli:
1. Salvarea persoanelor
- se organizează când incendiul, căldura, fumul şi gazele toxice ameninţă direct oamenii, ori când acestea sunt surprinse
de explozie, prăbuşiri de construcţii şi instalaţii, ca şi când oamenii nu s epot deplasa singuri;
- acţiunea de salvare se desfăşoară concomitent cu acţiunea de stingere, dar misiunea principală este salvarea
persoanelor;
- ordinea salvării oamenilor se stabileşte în funcţie de pericol ce-i ameninţă folosind cele mai scurte căi şi mai puţin
periculoase;
- pentru salvare se folosesc, în principiu, următoarele procedee:
- dirijarea liberă a persoanelor ameninţate pe direcţiile fără pericol stabilite de şeful echipei de primă
intervenţie;
- evacuarea sub supraveghere a persoanelor care nu prezintă garanţia ieşirii independente;
- evacuarea nemijlocită de către servanţi a persoanelor care nu se pot deplasa
- dacă sunt informaţii că mai sunt persoane în zona periclitată se va trece la căutarea şi salvarea acestora; căutarea
încetează când şeful echipei se convinge că în zona incendiată nu mai sunt persoane ameninţate;
- persoanele salvate se transportă în zone sigure, iar dacă este cazul, la spitalele de urgenţă cu mijloace
specializate(SALVĂRI).
2. Salvarea bunurilor
- după evacuarea persoanelor se trece la evacuarea bunurilor, stabilite;
- evacuarea se execută atunci când acestea sunt ameninţate direct de incendiu, cînd sunt supuse deteriorării ca urmare a
căldurii, apei, fumului ori surprinderii şi distrugerii datorită prăbuşirii unor instalaţii sau elemente de construcţii;
- operaţiunea de evacuare se face concomitent cu acţiunea de stingere;
- în prima urgenţă se evacuează materialele cu pericol de explozie şi cele de valori mari;
- ordinea evacuării o stabileşte şeful echipei de primă intervenţie, ţinînd cont de valoarea şi importanţa obiectelor: artă,
documente de valoare, arhivă, care nu pot fi protejate de efectul căldurii şi apei, a celor care datorită greutăţii pot
favoriza prăbuşirea planşeelor;
- pentru evacuare se vor apela şi la alte persoane din zonă, care vor fi dirijate de personalul din echipa de evacuare-
salvare;
- echipamentele valoroare în stare de fixaţie va fi protejat prin acoperirea cu prelate şi cu ajutorul jeturilor de apă;
- bunurile vor fi transportate într-o zonă liberă, opusă direcţiei vântului şi a celei de propagare a incendiilor,
organizându-se paza acestora.
3. La evacuare se ţine seama de următoarele reguli:
- organizarea pompierilor(servanţilor) pentru a se evita dezordinea;
- bunurile evacuate nu se vor depozita pe căile de acces sau în locurile de trecere;
- locurile de depozitare vor fi ferite de efectele incendiului sau apei;
- se vor folosi toate ieşirile din încăperi;
- se vor proteja căile de evacuare cu ajutorul jeturilor de apă, atunci când această măsură este necesară;
- bunurile se vor proteja împotriva acţiunii apei;
(8)Pe timpul stingerii incendiilor se vor întreprinde următoarele acţiuni :
- incendiul se atacă cu toate forţele şi substanţele stingătoare adecvate la dispoziţie pe direcţiile principale de propagare,
pentru a se realiza localizarea;
- punerea în funcţiune a instalaţiilor de stingere, trape de evacuare a fumului, etc;
- îndepărtarea materialelor combustibile din vecinătatea zonei de ardere, protejarea zonei cu pericol de explozie;
- stabilirea numărului necesar de personal pentru stingere;
- incendiul trebuie atacat pe direcţia vântului;
- incendiul se stinge începând din faţa focarului;
- Dar: incendiile de materiale care se topesc sau curg se sting atacând de sus şi spre spatele focarului;
- intervenţia se face utilizând în acelaşi timp stingătoare suficiente şi nu unul după altul;
- în încăperile incendiate ca şi în cele alăturate trebuie evacuate gazele de ardere prin ventilare pentru a se uşura lucrul
membrilor echipei de intervenţie; la nevoie se pot realiza desfaceri sau demolări;
- pentru a se împiedica propagarea incendiilor pe timpul efectuării deschiderilor, ca urmare a afluienţei în zona de
ardere a unei mari cantităţi de aer, acestea se vor executa după realizarea dispozitivului de intervenţie;
- dacă pe timpul intervenţiei apar pericole pentru servanţi, sau se modifică direcţia de propagare , şeful echipei dispune
regruparea echipei pentru a se crea avantaje în ducerea intervenţiei;
- după stingerea incendiului controlaţi ca acesta să nu se reaprindă;
- stingătoarele utilizate nu vor fi reamplasate la locul lor ci vor fi trimise la unităţi specializate pentru reâncărcare.
2
(9). Mod de utilizare a stingătorului portabil:
1. trageţi siguranţa; această operaţie deblochează mânerul declanşator al robinetului stingătorului;
2. îndreptaţi duza sau capătul liber al furtunului stingătorului spre baza flăcării;
3. apăsaţi mînerul declanşator al robinetului stingătorului; în acest mod se eliberează agentul de stingere;
4. dirijaţi jetul de agent de stingere stânga-dreaptă; prin această operaţie urmăriţi ca agentul de stingere să
acopere întreg focarul de incendiu.
(10). Mod de utilizare a stingătorului mobil:
1. trageţi siguranţa; această operaţie deblochează mânerul declanşator al robinetului stingătorului;
2. îndreptaţi capătul liber al furtunului, unde este montat dispozitivul de refulare al agentului de stingere spre
baza flăcării;
3. deschideţi robinetul stingătorului prin rotirea mânerului acestuia; în acest mod se eliberează agentul de
stingere;
4. dirijaţi agentul de stingere stânga – dreapta; prin această operaţie urmăriţi ca agentul de stingere să acopere
întreg focarul de incendiu.
(11). După lichidarea incendiului se vor întreprinde următoarele acţiuni:
- strângerea echipamentelor folosite pe timpul intervenţiei;
- verificarea prezenţei şi starea sănătăţii membrilor echipei de intervenţie; acordarea primului
ajutor sau trimiterea la spital a celor care necesită acest lucru;
- deplasarea la remiză;
- spălarea echipamentelor şi accesoriilor(unde este cazul);
- repararea sau înlocuirea echipamentelor deteriorate, după caz;
- analiza intervenţiei.

MĂSURI PSI PE TIMPUL DEPLASĂRII CU AUTOVEHICULUL


(1) Pentru preântâmpinarea unui incendiu la bordul autovehiculului, conducătorul auto va trebui să aibă în
vedere următoarele măsuri PSI:
 sistemul de alimentare nu trebuie să prezinte scurgeri de combustibil la îmbinarea conductelor sau
fitingurilor;
 conducta dintre filtru şi carburator să fie fixată de motor cu clemă pentru evitarea ruperii acesteia din
cauza trepidaţiilor;
 pompele de benzină să nu prezinte defecţiuni, iar sitele de filtrare a combustibilului să fie curate;
 rezervorul de combustibil să fie prevăzut cu capac bine fixat şi asigurat cu încuietoare pentru a nu se
deschide în timpul mersului, iar suporţii de susţinere şi colierele de fixare a rezervorului să nu prezinte
fisuri; – ataşarea unui al doilea rezervor de combustibil la autovehicul, neprevăzut de uzina
constructoare, este interzisă;
 instalaţia electrică să nu prezinte legături improvizate, cabluri neizolate, care pot genera scurtcircuite;
 releele regulatoare de tensiune să fie bine reglate şi izolate de exterior pentru a se evita scurtcircuitele;
 siguranţele fuzibile ale tabloului să fie standard (dimensionate);
 bateria de acumulatoare să fie bine fixată, să aibă capace la elemenţi şi capac de protecţie adecvat
locaşului;
 se interzice lăsarea materialelor textile (bumbacului, lavetelor) îmbibate cu produse petroliere pe bateria
de acumulatoare;
 se interzice lăsarea sculelor din lotul de bord deasupra acumulatorului, sau în compartimentul acestuia,
putând provoca scurtcircuit;
 ţeava de eşapament va fi în bună stare, fără fisuri sau garnituri defecte (arse) şi prevăzută, după caz, cu
site în stare de utilizare;
 să supravegheze ca toate instalaţiile autovehiculului să funcţioneze normal şi să intervină pentru
remedierea imediată dacă au apărut defecţiuni ale acestora ;
 orice defecţiune tehnică ivită pe parcurs şi care poate constitui sursă de incendiu va fi adusă la
cunoştinţa conducerii instituţiei pentru remediere ;
 să interzică pasagerilor fumatul în autovehicul;
 să nu transporte în autovehicule neamenajate special butelii de aragaz sau alte butelii cu gaze sub
presiune, a lichidelor combustibile, a substanţelor inflamabile, toxice sau explozive;
 să nu părăsească autovehiculul cu motorul în funcţiune şi neasigurat;

(2) Cauze posibile de incendiu


 cabluri izolate prost și care în timp s-au mâncat, pot să facă un scurt-circuit;
 cablul face scurt-circuit, se încălzește extrem de mult și fibrele fine ale mochetei se aprind;
 în cazul instalatiei electrice din bord, din cauza căldurii excesive, ia foc izolația, banda izolatoare sau buretele
insonorizant, dar și adezivul; mai departe, se răspândește la plasticele mici care, din nefericire, nu sunt
realizate din materiale ignifuge;
 Scurgerile de carburant ar trebui să fie principala cauză de incendiu. Dar nu sunt. Și asta pentru că din
fabrică, tot ce ține de conducte de carburant, rezervor, pompa și așa mai departe, sunt făcute cu simț de
răspundere. Adică groase și rezistente. De cele mai multe ori, benzina ia foc din cauza folosirii unor furtune
crăpate, ori nu e strâns bine capacul pompei din rezervor, ori s-a uitat vreun colier sau s-a tras furtunele fără să
3
fie izolate în zonele de frecare cu piesele metalice. În timp, furtunele dacă nu sunt bine puse, de la mișcare,
încep să se mănânce. E de ajuns o gaură mică, o scurgere, o prelingere de carburant pe lângă pompă, ca să
avem surprize neplăcute.
 De cele mai multe ori insa, soferul isi da seama că are o scurgere de carburant. Ori găsește balta sub mașina,
ori miroase, ori se trezeste cu un consum crescut peste noapte. Însă de cele mai multe ori, miroase și își dă
seama că există o problemă. Dar sunt și cazuri, rare ce-i drept, în care apare o scurgere în zona motorului.
Carburantul se poate prelinge pe galeria de evacuare care se încinge extrem de mult în mers și se poate
aprinde. Sau, dacă rezervorul este fisurat, benzina poate picura pe traseul evacuarii.

(3) Unde apare focul într-o mașină?


 în partea din față a mașinii, de cele mai multe ori, adică sub bord, în bord, sub capotă sau în zona în care
este aeroterma și ansamblul de ștergătoare; însă au fost și cazuri de incendii care au pornit din habitaclu,
de sub banchetă sau din portbagaj, acolo unde era rezervorul; așadar, nu este un loc anume în care
debuteaza un foc; ci, statistic vorbind, putem spune doar că este mai expusă zona bordului.
(4) Cum se recunoaște un incendiu în mașină?
 după fum, miros și flăcări; însă pentru a-l stinge la timp, e bine să fie recunoascut doar după miros
și fum; pentru că odată ce au apărut flăcările mari, ne putem declara pietoni; se știe însă că mașina nu
explodează, nu apare vreun incendiu brusc, mare, cu flacără deschisă, ci încet, în timp, exact ca un
incendiu de pădure, de la o scânteie mică, se aprinde un plastic, un cauciuc, și dacă nu este
observat se va extinde la toată mașina.
 în mers, primele semne de incendiu se simt, nu se vor vedea; o să mirosim "aroma" de încins, de ars,
cum se mai întâmplă în casă cu prizele; chiar dacă începe să ardă mocnit un spațiu de sub capotă, se va
simți în interior fără problem; dacă însă vor începe să ardă câteva elemente din spatele caroseriei, ne
vom da seama mai greu; eventual, ne vor atenționa alți șoferi că este ceva în neregulă cu mașina
noastră;
(5) Cum se procedează cînd avem incendiu la autovehicul:
 la primele semne, miros, fum sau flacără deschisă, se oprește autovehiculul, dacă este posibil, într-o zonă care
să nu afecteze traficul, trecătorii sau imobilele din zonă;
 se scoate cheia din contact, ne asigurăm că toți pasagerii au părăsit interiorul, după care luăm imediat
extinctorul din dotare;
 se ridică capota motorului și se identifică cu precizie locul care fumegă sau de unde ies flăcările; dacă avem
posibilitatea, ideal este să se scoată și o bornă de la baterie;
 odata ce s-a identificat flacările, se pulverizează conținutul extinctorului la baza flăcărilor.
 ATENTIE! În timp ce conducătorul auto face pașii de mai sus, dacă este cu un alt pasager, acesta trebuie să
facă semne celorlalți participanți la trafic pentru a opri și pentru a da extinctoarele proprii, deoarece
majoritatea conducătorilor auto au asupra lor numai extinctoare de capacitate redusă, doar pentru a nu lua
amenda pentru lipsa setului legislativ obligatoriu, așadar e nevoie de mai multe astfel de dispozitive pentru
stingerea unor flacări, chiar și mici.
 în cazul în care focul nu poate fi controlat cu ajutorul extinctoarelor din dotare, trebuie să se sune la 112; se iau
bunurile din interior și se îndepărtează de autoturism pentru a nu fi în raza de acțiune a unei eventuale explozii
a rezervorului de carburant.
 dacă se reușește să se controleze focul în primele momente, de când a apărut, se poatm salva mașina de
la o daună totală; de aceea, este recomandat să se acționeze la primele semne de incendiu, chiar dacă e vorba
doar de miros sau puțin fum; trebuie să fim pregătiți și să avem un extinctor bun, trebuie să știm exact ce să
facem și cum să eliminăm flăcările; dacă dupa 3 minute, nu s-a reușit stingerea flăcărilor, iar acestea cresc, ne
putem lua adio de la mașină; până când vor ajunge pompierii, nu va mai rămâne mare lucru de salvat.
(6) Când mașina riscă să explodeze?
 Dacă focul este localizat în partea din față, este imposibil să avem parte de o explozie; dacă focul e localizat
sub capota motorului, nu va exploda nimic; focul va fi întreținut de tot ce înseamnă plastic, cauciuc, furtun sau
izolație insonorizantă a capotei și nu se va întinde și în habitaclu, stingându-se de la sine dacă nu fac față
stingatoarele mici; în plus, odată ce s-a scos cheia din contact, benzina nu mai vine spre motor; și nici focul nu
poate ajunge de la motor tocmai în spate la rezervor;
 Dacă focul este localizat în habitaclu sau în zona rezervorului, există șansa ca acesta să explodeze; mașinile noi
au rezervoarele din plastic; chiar dacă nu ajunge focul direct la el, din cauza căldurii mari, rezervorul se poate
topi; tot ce trebuie este o gaură mică prin care să se scurgă carburantul, pentru ca focul să ajungă acolo și să
aprindă tot conținutul rezervorului brusc, moment în care va avea loc explozia;
 Multă lume se sperie de sistemele de GPL, crezând că sunt o bombă pe roți; o butelie de GPL însă este
realizată din oțel gros și are supape ce nu permit evacuarea bruscă a unei cantități mari de gaz; așadar, o butelie

4
de GPL nu va exploda niciodată, eventual, dacă se topeste garnitura de cauciuc la furtunul de alimentare, va
lua foc jetul de gaz eliminat, cam ca un arzător industrial.
(7) Sfaturi importante ca să nu existe surprize neplăcute cu focul în mașina ta
1. Fă-ți asigurare Casco la mașina care să aibă inclusă și despăgubirea în caz de incendiu;
2. Verifică periodic instalațiile electrice pentru izolare și supraîncălzire, dar și tot circuitul de alimentare cu carburant
pentru scurgeri;
3. Ia-ți un extinctor de capacitate mare: 3 sau chiar 6 kg, chiar dacă ocupă loc mai mult;
4. Instaleaza-ți extinctorul în habitaclu, nu în portbagaj;
5. Să nu cumperi niciodată extinctoare mai mici de 1 kg; acele spray-uri nu vor stinge nici măcar cărbunii rămași după
un grătar;
6. Folosește orice alt material dacă stingătorul s-a terminat: apa, suc, etc;
7. Oprește-te când trebuie: dacă pierzi de sub control focul, retrage-te și cheamă Pompierii; mai bine să moară mașina,
decât să mori tu.

Lucrători desemnați SSM

Marcel POPESCU

Petru-Ioan OLARU

S-ar putea să vă placă și