Sunteți pe pagina 1din 12

Domnului Alexandr STOIANOGLO

Procuror General al Republicii Moldova


Republica Moldova, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348

De la:
Ștefan GLIGOR,
Președinte al Partidului Politic “Partidul Schimbării”,
Cod personal ___________________,
mun. Chișinău, str. ___________________,
+373____________________
________________@gmail.com

Sergiu TOFILAT,
Vice-președinte al Partidului Politic “Partidul Schimbării”
mun. Chișinău, str. ____________________
Cod personal: ____________________
+373____________________
E-mail: __________@gmail.com

DENUNŢ
în conformitate cu prevederile art. 262, 263 şi 274 CPP al RM

Prin prezentul declarăm că am făcut cunoştință cu prevederile art. 311 Cod Penal al RM
privind denunțarea falsă sau plângerea falsă, pentru ce şi semnăm ____________

____________

În fapt, conducându-ne de prevederile Codului Penal al Republicii Moldova, comunicăm


organului de urmărire penală următoarele fapte și circumstanțe care, în opinia noastră, conțin
mai multe indicii cu privire la comiterea unui șir de infracțiuni ce au drept scop delapidarea
proprietății statului și infracțiuni de corupție, şi anume:

În perioada ianuarie 2019 – iunie 2021 au avut loc un șir de acţiuni ilegale coordonate ale
funcţionarilor din Primăria mun. Chișinău, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția
Proprietății Publice, judecători ai Curții Supreme de Justiție, precum şi inacţiuni din partea
Procuraturii mun. Chişinău şi Centrului Național Anticorupție, îndreptate spre delapidarea
terenurilor din proprietatea publică, distrugerea patrimoniului de stat şi favorizarea
intereselor proprietarului de facto al Hotelului Naţional – Vladimir Andronachi, prin
intermediul companiei nerezidente „Vernon Corporation” Ltd care deţine cota parte 100%
din capitalul SRL „Alfa Engineering”.

1
Respectivele acțiuni au fost înfăptuite cu următoarele scopuri:
1. Menţinerea în vigoare a Contractului de privatizare a S.A. ”Moldova Tur”, încheiat în
2006 în favoarea SRL „Alfa Engineering”, în pofida faptului că ultima nu şi-a onorat
obligaţiile contractuale şi contractul respectiv urma a fi reziliat;
2. Acapararea de către S.A. ”Moldova Tur” a 1,2 ha de teren aflat în proprietatea statului
pentru a majora valoarea bunului imobil și a face posibilă proiectarea şi construcţia
unui complex imobiliar;
3. Emiterea actelor permisive pentru proiectarea şi construirea unui complex
multifuncţional cu o suprafață totală de 128.000 mp, cu încălcarea regulilor de
urbanism.
4. Demolarea clădirii Hotelului Național contrar prevederilor contractului de privatizare;

Scurt istoric referitor la privatizarea S.A. „Moldova Tur” şi schimbarea proprietarilor


Hotelului Naţional.
 În anul 1999 a avut loc prima tentativă de privatizare a S.A. „Moldova Tur” de către
firma „Avi Awaks” din Israel, la preţul de 1,55 milioane dolari. Deoarece firma
respectivă nu a achitat preţul pachetului de acţiuni, contractul de privatizare a fost
reziliat pe cale judiciară.
 Pe data de 21.11.2006 SRL „Alfa Engineering” a privatizat pachetul de 83,2% din
acţiunile S.A. ”Moldova Tur”, în proprietatea căreia este Hotelul Naţional şi
restaurantul alăturat. Conform contractului de privatizare, SRL „Alfa Engineering”
trebuia să îndeplinească în decurs de 2 ani următoarele obligaţii – investiţii în sumă
totală de $33 mln pentru reconstrucţia hotelului, reparaţia pasajului subteran,
crearea a 50 noi locuri de muncă și păstrarea locurilor de muncă existente (a se
vedea scrisoarea APP, anexa nr. 1)
 La 23.11.2006 şi 13.03.2007 APP a aplicat interdicţie în registrul cadastral asupra
clădirii hotelului. Nu cunoaştem motivul aplicării interdicţiei, dar presupunem că avea
menirea să interzică înstrăinarea şi/sau demolarea hotelului Naţional până la
îndeplinirea obligaţiilor asumate de SRL „Alfa Engineering” prin contractul de
privatizare. Din motive incerte, la 11.02.2008 interdicţia a fost anulată la solicitarea
APP, în pofida faptului că SRL „Alfa Engineering” nu şi-a onorat obligaţiile asumate
în baza contractului de privatizare (a se vedea copia extrasului din registrul bunurilor
imobile, anexa nr. 2).
 La etapa privatizării din anul 2006, fondator al SRL „Alfa Engineering” era firma
estoniană Maldone Invest. Ulterior SRL „Alfa Engineering” a ajuns în proprietatea
companiei nerezidente „OTIV Prime Financial”, controlată de Vladimir Plahotniuc.
În decembrie 2011 Vladimir Plahotniuc îi vinde lui Veaceslav Platon cota de 100%
din compania nerezidentă „OTIV Prime Financial” (redenumită în „Generashon
Financial”), care deţinea mai multe active: cota 100% din capitalul SRL „Alfa
Engineering”, 26,75% acţiuni ale Victoriabank şi cota de 81,76% din capitalul
SRL „Victoria Asigurări” (a se vedea copia contractului de vânzare-cumpărare,
anexa nr. 3). Astfel hotelul Naţional a ajuns în proprietatea lui Veaceslav Platon.

2
 Ulterior, în noimebrie 2014 Vladimir Plahotniuc şi Veaceslav Platon au efectuat
tranzacţia inversă: Platon a restituit activele lui Plahotniuc, iar acesta le-a achitat
utilizând mijloacele băneşti sustrase de Ilan Şor de la „Banca de Economii” în cadrul
fraudei bancare. În rezultat, cota de 100% a capitalului SRL „Alfa Engineering” a
ajuns în proprietatea companiei nerezidente „ISMIDA ALLIANCE” LTD. Potrivit
deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 07.05.2020, dosar nr. 4-1re-2/20201, pe data de
12.11.2014 „ISMIDA ALLIANCE” LTD a transferat suma de 3 000 500 dolari SUA
către „VEB SOLUTIONS CORPORATION”, bani care provin din creditul în sumă
de 50 810 000 MDL, acordat de „Banca de Economii” către SRL „Voximar Com”.
Ulterior aceste mijloace au fost transferate către „ANKOR GETAWAY” LP, al cărui
beneficiar efectiv este Veaceslav Platon. Aceleaşi materiale le regăsim în sesizarea
privind excepţia de neconstituţionalitate nr. 132g din 11.10.2017 depusă la Curtea
Constituţională de către avocatul Eduard Digore2.
 În ianuarie 2019 fondator unic al SRL „Alfa Engineering” a devenit firma „ANIK
IMOBIL” SRL, având sediul în mun. Chişinău, str. A. Şciusev 89, ap. (of.) 8. Pe
aceeaşi adresă îşi are sediul firma „Vladecacom” SRL, unde figurează în calitate de
asociat cu o cotă de 50% cet. Andronachi Tudor, acesta fiind tatăl ex-deputatului PD
Vladimir Andronachi.
 Începând cu august 2020 fondator al SRL „Alfa Engineering” este compania
nerezidentă „Vernon Corporation” Ltd. Potrivit datelor registrului public al
companiilor din Marea Britanie, în calitate de asociat cu o cotă de cel puţin 75% la
„Vernon Corporation” figurează cet. Viktor Kanaiev3. Acelaşi Viktor Kanaiev este
asociat cu o cotă de 50% la SRL „Furnizare Energie”, controlată de Vladimir
Andronachi. De asemenea, Viktor Kanaiev a figurat în calitate de asociat în compania
„Divers Art Construct” împreună cu Anatolie Blonschi, persoană care a administrat
mai multe afaceri controlate de Vladimir Andronachi. În baza informaţiei date există
suspiciuni rezonabile că în prezent beneficiarul de-facto al hotelului Naţional este
Vladimir Andronachi.

La 31 ianuarie 2018 Agenţia Proprietăţii Publice s-a adresat în judecată împotriva SRL „Alfa
Engineering” cu privire la rezilierea contractului de privatizare a S.A. „Moldova Tur”. Un an
mai târziu, după cum e menţionat mai sus, fodator al SRL „Alfa Engineering” a devenit
compania „ANIK IMOBIL” SRL, presupus controlată de Vladimir Andronachi. În perioada
2019-2021 Vladimir Andronachi, acţionând prin persoane interpuse, în complicitate cu
persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Primăriei mun. Chişinău, au întreprins acţiuni
ilegale privind deposedarea statului de circa 1,2 ha de teren prin obţinerea ilegală a dreptului
de arendă, după care emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare în baza dreptului
de arendă dobândit ilegal, precum şi emiterea dispoziţiilor de către viceprimari privind
organizarea consultărilor publice la proiectul privind demolarea hotelului Naţional şi
construcţia unui complex multifuncţional. Aceste acţiuni au fost săvârşite pentru a prezenta

1
Sursa: http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=2034
2
Sursa: https://www.constcourt.md/public/ccdoc/sesizari/ro-132g201710119396e.pdf
3
Sursa: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08088708/persons-with-significant-
control

3
dovezi fictive în instanţa de judecată precum că SRL „Alfa Engineering” întreprinde măsuri
pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu scopul de a menţine în vigoare contractul de
privatizare a acţiunilor SA „Moldova Tur” şi respectiv a păstra controlul asupra hotelului
Naţional.

De menționat că actele emise de Primărie (Certificatul de urbanism, consulatarea publică a


Planului Urbanistic de Detaliu) se bazează pe decizia CMC privind arenda terenurilor.
Această decizie a fost anulată de CSJ, respectiv actele primăriei sunt nule. În continuare
prezentăm cronologia evenimentelor pentru a dezvălui şirul acţiunilor ilegale:

(1) La 31.01.2018, APP la indicaţia premierului Filip a depus cerere de chemare în judecată
împotriva SRL „Alfa Engineering” privind rezilierea contractului de privatizare din 2006.
Temeiul rezilierii este scrisoarea nr. 02-120/8352 din 30.11.2017 emisă de Primăria
mun. Chişinău, care afirmă că din 2011, în decurs de 6 ani, din partea SRL „Alfa
Engineering” nu a parvenit nicio cerere privind obţinerea autorizaţiilor necesare
construcţiei complexului hotelier.

(2) La 16.01.2019, Consiliul municipal aprobă decizia 9/22-16 prin care transmite ilegal în
arendă la S.A. ”Moldova Tur” 2 terenuri cu suprafaţa totală de 1,2 ha, în pofida faptului
că Guvernul prin intermediul Agenției Proprietate Publică încearcă să recupereze
Hotelul. Prin această Decizie:
- Primăria decide să transmită ilegal în arendă la S.A. ”Moldova Tur” câteva
terenuri libere de construcţii, în pofida faptului că o parte din terenuri nu aparţin
municipalităţii, fiind proprietatea Republicii Moldova. Acest fapt a servit temei
pentru Cancelaria de Stat să conteste în judecată decizia CMC.
- Pentru a ascunde faptul că nu toate terenurile sunt proprietatea administrației
publice locale și nu puteau fi atribuite în arendă, Primăria comasează terenurile
libere de construcţii cu terenurile pe care se află Hotelul Național şi restaurantul:
astfel terenul cu nr. cadastral 0100207.339 e comasat cu terenul 0100207.226 (pe
acest teren este amplasat hotelul), iar terenul cu nr. cadastral 0100207.320 a fost
comasat cu terenul 0100207.225 (pe acest teren este amplasat restaurantul).
- În rezultat au fost formate 2 terenuri: primul cu suprafaţa de 0,7281 ha, pe care
este amplasat hotelul, şi al doilea de 0,4582 ha, pe care este situat restaurantul.

(3) La fel, Primăria decide să instituie servitute pe fiecare teren pentru deservirea reţelelor
tehnice, conform planurilor anexă la decizia CMC. Din motive neclare, Primăria a
schimbat hotarul terenurilor care erau destinate pentru drum.

(4) Astfel, funcţionarii din Primărie şi majoritatea din Consiliul Municipal Chișinău
din legislatura precedentă (în frunte cu Partidul Liberal la acea dată) au comasat
terenurile care erau libere de construcţii, ca să le transmită ilegal în arendă către
S.A. ”Moldova Tur„ al cărei proprietar este SRL „Alfa Engineering”. O încălcare
gravă este faptul că o parte din terenurile menţionate aparţineau APP (în registrul
cadastral ca proprietar era indicată Republica Moldova). Altfel spus, funcţionarii

4
din Primărie au format şi transmis către S.A. ”Moldova Tur” în mod ilegal terenuri
proprietarul cărora este statul Republica Moldova, or respectiva proprietate poate
fi administrată exclusiv de către stat prin Agenția Proprietății Publice și nu poate fi
înstrăinată.

(5) Pe 20.02.2019, Cancelaria de Stat contestă în judecată decizia CMC din 16.01.2019 şi
cere anularea ei. Temeiul anulării este comasarea ilegală a terenurilor ce aparţin
Repubicii Moldova pe care Primăria nu avea dreptul să le transmită în arendă la
S.A. ”Moldova Tur”.

(6) Peste un an, pe 28.02.2020, are loc un eveniment care i-a determinat pe făptaşi să
grăbească acţiunile ilegale pentru a păstra controlul asupra hotelului şi terenurilor
aferente. Curtea de Apel anulează decizia CMC de comasare a terenurilor şi de
transmitere a lor în arendă la S.A. „Moldova Tur”. La pronunţarea hotărârii Curții de
Apel Chișinău nu a fost prezentă nici una dintre părţi.

(7) După această hotărâre de judecată, S.A. „Moldova Tur” risca să piardă dreptul de arendă
a terenurilor şi nu mai putea obţine acte permisive de la Primărie. Respectiv, SRL „Alfa
Engineering” (acţionarul principal al S.A. „Moldova Tur”) mai risca să piardă şi controlul
asupra hotelului Naţional, pentru că nu avea cum justifica în cadrul celuilalt proces de
judecată contra APP neîndeplinirea condiţiilor contractului de privatizare.

(8) Contractele de arendă a celor 2 terenuri au fost înregistrate în registrul cadastral pe


10.03.2020, tocmai peste un an de la aprobarea deciziei CMC prin care terenurile au fost
transmise în arendă către S.A. ”Moldova Tur”. Înregistrarea contractelor la
Î.S. ”Cadastru” a fost făcută premeditat, cu scopul de a institui superficia legală (drept de
folosinţă) asupra terenurilor în baza contractelor de arendă. Astfel, scopul real era de a
menţine dreptul de folosinţă asupra terenurilor în cazul anulării de CSJ a deciziei CMC
privind transmiterea terenurilor în arendă. Mai exact, potrivit art. 29 alin. (3) a Legii
pentru punerea în aplicare a Codului Civil al RM nr. 1125/2002, care a fost modificat
prin Legea nr. 133/2018, „dacă proprietarul bunului imobil nu are niciun drept asupra
terenului, dreptul de superficie se instituie doar asupra părţii terenului necesare pentru
deservirea bunului imobil”. Iar potrivit alin. (4) din acelaşi articol, „dacă proprietarul
bunului imobil are un drept de folosinţă (în cazul dat este arenda) asupra terenului,
dreptul de superficie se extinde asupra întregului teren”. Astfel, Andronachi, Şor şi
funcţionarii din Primărie s-au asigurat că dacă instanța va anula Decizia CMC cu
privire la dare în arendă, atunci terenul oricum le va rămâne în folosința în baza
superficiei.

(9) La 19.03.2020, Primăria mun. Chișinău emite pe numele S.A. ”Moldova Tur” certificatul
de urbanism pentru elaborarea PUD – planului urbanistic de detaliu pe terenurile
arendate, în pofida faptului că dreptul de arendă a terenurilor era contestat în judecată şi
Curtea de Apel a anulat decizia CMC (a se vedea copia certificatului de urbanism,
anexa nr. 4).

5
(10) În certificatul de urbanism nu au fost indicate scopurile pentru care se elaborează Planul
Urbanistic de Detaliu. Aceste scopuri nu pot fi diferite de condiţiile contractului de
privatizare: reconstrucţia hotelului, demolarea restaurantului şi construcţia unui complex
multifuncţional și reparaţia pasajului subteran. Aceste scopuri au fost indicate şi în
decizia CMC din 16.01.2019 prin care au fost transmise în arendă terenurile.
În certificatul de urbanism au mai fost comise şi alte încălcări:
a) în compartimentul „regimul juridic” nu sunt indicate interdicţiile: hotelul nu poate fi
demolat conform prevederilor contractului de privatizare (APP a cerut radierea
interdicţiei la Cadastru pe 11.02.2008), iar pe respectivele terenuri sunt instituite
servituți pentru suprafeţele unde se află reţelele inginereşti. De asemenea nu a fost
menţionat faptul că dreptul de arendă a terenurilor a fost anulat prin decizia Curţii de
Apel din 28.02.2020.
b) în compartimentul „regimul economic” nu este menţionată obligaţia S.A. ”Moldova
Tur” de a folosi construcţiile conform prevederilor contractului de privatizare.
c) În compartimentul „regimul arhitectural-urbanistic” nu sunt indicaţi parametrii
pentru elaborarea proiectului (anume - reconstrucţia hotelului şi demolarea
restaurantului, existenţa clădirilor învecinate, problemele legate de transport, ş.a.).

(11) Considerăm că aceste prevederi au fost special omise din certificatul de urbanism, pentru
a permite beneficiarilor SRL „Alfa Engineering” să demoleze ilegal hotelul şi să
construiască în locul lui un complex multifuncţional, pe terenul arendat ilegal. Constatăm
că funcţionarii din Primărie au emis cu mare grabă certificatul de urbanism, cu încălcări
vădite, până la recepţionarea părţii motivate a Hotărârii Curţii de Apel. Această hotărâre a
fost recepţionată de Primărie la 22.05.2020, peste 3 luni de la pronunţarea ei. Astfel, în
timp ce Guvernul, prin APP, întreprindea măsuri ca să întoarcă hotelul Naţional în
proprietatea statului, iar Curtea de Apel a emis o hotărâre în favoarea statului privitor la
terenurile transmise ilegal în arendă, Primăria a acţionat în direcţie inversă – a emis un
certificat de urbanism cu grave încălcări, făcând referinţă la terenurile arendate, după ce
Curtea de Apel a anulat dreptul de arendă. În mod evident, funcţionarii Primăriei acţionau
în interesul SRL „Alfa Engineering” și în dretrimentul statului și muncipiului Chișinău.

(12) La 02.06.2020 Primăria mun. Chișinău se alătură recursului S.A. ”Moldova Tur”
împotriva Cancelariei de Stat şi cere să fie menţinută decizia CMC privind
transmiterea ilegală în arendă a terenurilor, astfel acționând deschis în interesul
SLR „Alfa Engineering” și S.A. ”Moldova Tur” în vederea acaparării de către
aceștia a terenurilor cu suprafaţa totală de 1,2 ha de la stat și municipalitate.

(13) Pe 04.06.2020 are loc altă etapă importantă în realizarea schemei de delapidare a averii
statului și municipiului: fiind conştienţi că CSJ va anula decizia CMC privind arenda
terenurilor şi SRL „Alfa Engineering” / S.A. ”MoldovaTur” vor pierde cele 1,2 ha de
teren obţinute ilegal, aceştia înregistrează în registrul cadastral dreptul de superficie
asupra terenurilor de 0,78 şi 0,45 ha (nr. cadastrale 0100207.225 şi 0100207.226),
folosind ca temei dreptul de arendă asupra terenurilor (a se vedea p. (8) de mai sus).

6
(14) La 31.07.2020, Primarul general Ion Ceban menţionează la o emisiune la NTV că
autorizaţia de demolare este pregătită şi se află la Direcţia Arhitectură, contrar
faptului că în contractul de privatizare din 2006 este prevăzută reconstrucţia hotelului.
Link video (min 19:26 – 20:25): https://www.youtube.com/watch?v=94HfeBn9YxY
(15) De menționat că nici Agenția Proprietății Publice și nici Cancelaria de Stat nu au solicitat
în instanță aplicarea măsurilor asiguratorii asupra hotelului şi terenurilor transmise ilegal
în arendă, până la pronunţarea deciziei irevocabile de către Curtea Supremă. Mai mult,
nici Agenția Proprietății Publice şi nici Cancelaria de Stat nu au contestat Certificatul de
urbanism emis de Primărie în mod vădit ilegal.

(16) Pe 23.09.2020, Curtea Supremă emite o încheiere definitivă privind anularea deciziei
CMC cu privire la transmiterea în arendă a terenurilor (a se vedea anexa nr. 5).
În consecință, toate actele emise de Primărie (certificatul de urbanism și dreptul de
superficie) au devenit nule şi urmau a fi revocate de Primărie. Însă, nici Primăria, nici
APP și nici Cancelaria de Stat nu întreprind acțiuni în acest sens.

(17) La 12.11.2020, S.A. ”Moldova Tur” depune cerere la Primărie pentru obţinerea
autorizaţiei de demolare a hotelului, contrar prevederilor contractului de privatizare.
Primăria a emis un refuz, iar pe 26.02.2021 S.A. ”Moldova Tur” se adresează repetat şi
din nou primeşte refuz.

(18) Cu toate acestea, Primăria, ignorând decizia CSJ privind anularea arendei terenurilor,
continuă să înfăptuiască acţiuni ilegale privind elaborarea şi avizarea Planului
Urbanistic de Detaliu (PUD), care vizează demolarea ilegală a hotelului Naţional.
La 11.03.2021, Direcţia Arhitectură a prezentat la şedinţa Consiliului Urbanistic
proiectul PUD care prevedea demolarea hotelului şi construcţia complexului
multifuncţional pe terenurile, arenda cărora a fost anulată de instanță. Consiliul
Urbanistic a decis să susţină demolarea hotelului (neavând aşa împuterniciri) şi
construcţia noilor obiecte pe terenurile folosite ilegal.

(19) La 16.03.2021 viceprimarul Victor Chironda a emis dispoziţia cu privire la organizarea


consultărilor publice a proiectului Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) de construire a
complexului multifuncţional din contul demolării ilegale a hotelului, pe terenurile folosite
ilegal de S.A. „Moldova Tur”.

(20) La 26.03.2021, S.A. ”Moldova Tur” din nou a solicitat Primăriei să emită
autorizaţia de demolare a hotelului și de această dată Direcţia Arhitectură a
perfectat autorizaţia. Totodată, câţiva funcţionari ai Direcţiei au refuzat să mai participe
la acţiunile ilegale, nu au contrasemnat autorizaţia şi au scris opinie separată.

(21) La 12.04.2021, viceprimarul Victor Chironda a transmis o sesizare la Procuratura


mun. Chişinău, împreună cu originalele documentelor din dosar, cu privire la autorizaţia

7
de demolare a hotelului. Procuratura a readresat sesizarea şi documentele în original la
CNA. Trebuie de menţionat că în sesizarea viceprimarului Chironda nu sunt indicate
toate acţiunile ilegale comise în respectivul dosar, inclusiv nu este indicat faptul că
Chironda a semnat cu încălcări certificatul de urbanism şi dispoziţia de organizare a
consultărilor publice a Planului Urbanistic de Detaliu, care presupunea demolarea
hotelului. Chironda a indicat doar faptul că mai întâi trebuie aprobat PUD-ul și doar după
asta poate fi emisă autorizaţia de demolare a hotelului.

(22) Pe 19.05.2021 şefa Direcţiei Arhitectură, Svetlana Dogotaru, a transmis în adresa


primarului Ivan Ceban şi viceprimarului Victor Chironda o notă informativă, prin care
invocă faptul că nu există încălcări la emiterea autorizaţiei de demolare a hotelului (a se
vedea anexa nr. 6). Dogotaru invocă faptul că S.A. ”Moldova Tur” are dreptul să
demoleze hotelul, tăinuind faptul că acest lucru contravine prevederilor
contractului de privatizare din 2006. Potrivit prevederilor art. 240 Cod civil, redacția în
vigoare până la 01 martie 2019, contractul de privatizare este un act juridic încheiat sub
condiție rezolutorie, iar neîndeplinirea obligaţiilor de către SRL „Alfa Engineering”
atrage desființarea contractului și restabilirea situației existente până la încheierea lui.
La fel Dogotaru a tăinuit faptul că arenda terenurilor a fost anulată de Curtea
Supremă de Justiție în septembrie 2020, respectiv certificatul de urbanism urma a fi
revocat, iar proiectul PUD - respins.

(23) Mai mult, odată cu Decizia CSJ de anulare a Contractului de arendă, Primăria trebuia să
acționeze în vederea restabilirea terenurilor la hotarele iniţiale, iar Direcţia Arhitectură
trebuia să revizuiască suprafaţa superficiei instituită asupra terenurilor. La fel, Direcţia
Arhitectură a perfectat autorizaţia de demolare contrar prevederilor contractului de
privatizare, care prevede reconstrucţia și nicidecum demolarea Hotelului Național.

(24) În pofida faptului că viceprimarul Victor Chironda a transmis la Procuratura mun.


Chişinău o sesizare cu privire la dosarul Hotelului Național, la 24.05.2021 viceprimarul
Ilie Ceban dispune organizarea repetată a consultărilor publice pe acelaşi proiect de Plan
Urbanistic de Detaliu, elaborat cu grave abateri de la normativele de urbanism. Mai mult,
Ilie Ceban a ascuns informațiile necesare pentru buna organizare și desfășurarea a
audierilor publice și în loc de adresă şi denumire a hotelului, a indicat doar numerele
cadastrale ale terenurilor, iar în loc de consultări privind demolarea hotelului şi
construcţia unui complex multifuncţional a indicat consultarea proiectului PUD (a se
vedea anexa nr. 7).

(25) La 28.05.2021 directorul-adjunct al CNA, Vadim Cojocaru, transmite o sesizare în


adresa primarului Ion Ceban, prin care solicită Primăriei să se expună asupra legalităţii
actelor emise de Direcţia Arhitectură şi înlăturarea cauzelor sau condiţiilor care „pot
favoriza comiterea de infracţiuni în privinţa emiterii actelor administrative” (a se vedea
anexa nr. 8).
Constatăm o tentativă de mimare a activității de către organele de drept - un înalt
funcţionar din Primărie se adresează la Procuratură cu o sesizare privind ilegalitatea

8
autorizaţiei de demolare, Procuratura transmite sesizarea la CNA, iar CNA o transmite
înapoi la Primărie. CNA şi Procuratura nu au întreprins nimic pentru a identifica
încălcările şi a atrage la răspundere persoanele responsabile din cadrul Primăriei.

(26) La 02.06.2021, Curtea Supremă de Justiție a emis decizia pe dosarul nr. 2rac-5/2021 în
favoarea SRL „Alfa Engineering”, prin care a respins cererea de chemare în judecată a
Agenției Proprietății Publice privind rezilierea contractului de privatizarea a
S.A. „MoldovaTur” (a se vedea anexa nr. 9). Instanţa a ignorat faptul că în perioada
2011-2017 SRL „Alfa Engineering” nu a întreprins nici o măsură pentru a solicita actele
permisive de la Primăria mun. Chişinău în vederea onorării obligațiilor de reconstrucție a
Hotelului Național, fapt confirmat prin scrisoarea Primăriei 02-120/8352 din 30.11.2017.
Judecătorii Curții Supreme au invocat eronat în partea motivată faptul că Guvernul nu are
dreptul să rezilieze contractul de privatizare şi să restituie Hotelul Naţional în
proprietatea statului, deoarece SRL „Alfa Engineering” a început să îndeplinească
obligaţiile din contract imediat cum Primăria a început să acţioneze, iar cei 6 ani în
decursul cărora SRL „Alfa Engineering” nu a întreprins nimic în vederea onorării
obligațiilor – se consideră „aşteptare legitimă”. Mai mult, judecătorii CSJ au motivat
decizia prin faptul că SRL „Alfa Engineering” a început să-şi onoreze obligaţiile
contractuale după ce a primit terenurile în arendă, însă completul de judecători condus de
preşedintele şedinţei Tamara Chişca-Doneva a tăinuit faptul că decizia CMC privint
transmiterea terenurilor în arendă a fost anulată prin încheierea CSJ din
23.09.2020, preşedinte al completului de judecători la acea şedinţă fiind la fel Tamara
Chişca-Doneva. Corespunzător, urmare a annulării dreptului de arendă urmează a fi
revocate toate actele permisive. Acest aspect la fel a fost tăinuit de completul de
judecători la pronunţarea deciziei.

(27) Ulterior, viceprimarul Ilie Ceban a solicitat de la CNA să returneze dosarul cu originalele
documentelor, iar pe 04.06.2021 a semnat autorizaţia ilegală de demolare a Hotelului
Național (a se vedea anexa nr. 10). Nu este clar dacă CNA a primit răspuns de la
primarul Ivan Ceban la sesizarea din 28.05.2021 şi la ce concluzii a ajuns CNA în
privinţa acţiunilor de demolare a hotelului. În acest context putem bănui CNA de
complicitate, or principala instituție anticorupție din RM a trecut cu vederea un şir
întreg de acţiuni ilegale de delapidare a averii statului şi a acceptat tacit aceste
încălcări, restituind documentele Primăriei.

(28) Acţiunile funcţionarilor din Primărie pe acest proiect au fost ilegale:


- Primăria nu a avut dreptul să consolideze terenurile şi să le transmită în arendă la
Moldova Tur, asta a fost constatat în hotărârea definitivă a CSJ din 23.09.2020;
- Primăria nu a avut dreptul să emită acte pentru terenurile oferite în arendă, deoarece
decizia prinvind arenda a fost anulată de CSJ;
- Primăria nu a avut dreptul să emită autorizaţia de demolare la solicitarea Moldova
Tur, deoarece aceasta contravine contractului de privatizare.

9
(29) Amintim că Alfa Engineering, fiind conştientă că CSJ va anula dreptul de arendă asupra
terenurilor de 1,2 ha, a înregistrat dreptul de superficie în baza contratelor de arendă
pentru a menţine dreptul de a folosi în continuare terenurile în mod abuziv.

(30) Un aspect important este că judecătoarea CSJ, Tamara Chişca-Doneva, a fost


preşedintele colegiilor de judecători pe ambele cauze: şi anularea arendei terenurilor, şi
rezilierea contractului de privatizare. În cazul arendei terenurilor, judecătorii CSJ în
frunte cu Tamara Chişca-Doneva anulează decizia CMC şi întorc terenurile în
proprietatea statului. Iar în cazul rezilierii contractului de privatizare, aceeaşi judecătoare
emite o hotărâre contrară, refuzând Guvernului să întoarcă hotelul, pe motiv că „Alfa
Engineering” SRL a primit terenurile în arendă de la Primărie şi după asta a
început să îndeplinească obligaţiile din contractul de privatizare. Altfel spus, Tamara
Chişca-Doneva nu poate pretinde că nu ştia despre faptul că arenda a fost anulată şi
acţiunile Primăriei sunt ilegale, pentru că anume ea a condus colegiul de judecători care
au anulat decizia CMC privind arenda terenurilor. Ca să justifice respingerea
recursului depus de APP împotriva SRL „Alfa Engineering”, în hotărârea CSJ din
02.06.2021 privind contractul de privatizare este omisă hotărârea CSJ din
23.09.2020 prin care a fost anulată arenda. La fel, este indicat un alt fals, că
certificatul de urbanism a fost emis după obţinerea dreptului de superficie asupra
terenurilor.

(31) În realitate, certificatul de urbanism a fost emis pe 19.03.2020, iar dreptul de superficie a
fost înregistrat cu 3 luni mai târziu, pe 04.06.2020. Respectiv certificatul de urbanism nu
poate face referinţă la superficie. De fapt, în hotărârea CSJ din 02.06.2021 este
invocată o informaţie falsă, în baza căreia instanţa a respins cererea Guvernului de
a rezilia contractul de privatizare, iar acest fapt poate servi temei drept de revizuire
a Deciziei CSJ.

(32) Din motive neclare, instanţa nu a constatat nici faptul că SRL „Alfa Engineering” prin
S.A. „Moldova Tur” a solicitat ilegal, în repetate rânduri, autorizarea demolării hotelului
contrar prevederilor contractului de privatizare.

Urmărim o activitate concertată a unui grup de persoane, care încearcă să deposedeze statul
de 2 terenuri cu suprafaţa totală de 1,2 ha, şi de asemenea să distrugă (să demoleze ilegal)
proprietatea de stat – hotelul Naţional, pentru a construi în locul lui un complex
multifuncţional de 128.000 mp, având scopul să legalizeze mijloace băneşti de provenienţă
dubioasă.

În temeiul celor expuse, conducându-ne de prevederile legislației în vigoare, luînd în


considerație că dreptul de proprietate asupra S.A. ”MoldovaTur” a fost și este exercitat de
persoane bănuite de crearea organizației criminale și grupului criminal și anume Vladimir
Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Ilan Șor, reișind din informațiile expuse în prezenta
plângere cu privire la implicarea și/sau inacțiunile funcționarilor publici la diferite etape de

10
implementare a schemei infracționale cu privire la delapidarea averii statului prin acordarea
dreptului de arendă asupra terenurilor aflate în proprietatea statului, precum și prejudicierea
intereselor statului prin nerezilierea Contractului de privatizare a S.A. ”MoldovaTur”,
SOLICITĂM PROCURATURII GENERALE URMĂTOARELE:
1. Iniţierea urmăririi penale în vederea stabilirii adevărului, identificării și atragerii la
răspundere penală a autorilor, executorilor și beneficiarilor schemei infracționale cu privire
la delapidarea averii statului, și anume:
- a funcționarilor din cadrul Primăriei mun. Chișinău și membrilor Consiliului
Municipal Chișinău - care au acționat în vederea prejudicierii intereselor municipiului
Chișinău și a statului Republica Moldova prin tentativa consumată de delapidare a
terenului aflat în proprietatea statului Republicii Moldova și de eliberare a actelor
permisive cu privire la demolarea ilegală a bunului imobil - Hotelul Național;
- atragerea la răspundere penală a persoanelor din cadrul agențiilor de stat de resort cu
privire la neexecutarea obligației de protejare a intereselor statului și neexecutarea
obligației de reziliere a Contractului de privatizare a S.A. ”MoldovaTur” pe motiv de
neonorare a obligațiilor contractuale pe parcursul a 15 ani;
- stabilirea și atragerea la răspundere penală și administrativă a ofițerilor de urmărire
penală și a procurorilor care au acționat cu neglijență și/sau prin complicitate la
protejarea intereselor persoanelor, în proprietatea cărora se află S.A. ”MoldovaTur” și
SRL „Alfa Engineering”;
- atragerea la răspundere a beneficiarior şi persoanelor cu funcţii de răspundere ai
SRL „Alfa Engineering” și S.A. ”Moldova Tur” pentru efectuarea presupuselor
activități de corupere a angajaților Primăriei mun. Chișinău, a Consiliului Municipal
Chișinău, a agențiilor de stat și organelor de drept, precum și obținerea ilegală a
dreptului de arendă și ulterior de superficie asupra terenului aflat în proprietatea
statului, precum și pentru exercitarea presupuselor acte de corupție în vedere obținerii
actelor permisive pentru demolarea hotelului Naţional contrar prevederilor
contractului de privatizare.
2. Aplicarea sechestrului asupra cotei părţi 100% din capitalul SRL „Alfa Engineering” şi
asupra hotelului Naţional ca măsură asiguratorie, pe durata desfăşurării urmăririi penale
referitor la achiziţia acestora din contul mijloacelor băneşti sustrase de la „Banca de
Economii” în cadrul fraudei bancare.

Anexe:
1. Scrisoarea APP nr. 04-01-3602 din 02.09.2019 (3 file).
2. Extras din registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadastral 0100207226
din 11.06.2021 (4 file).
3. Contract de vânzare-cumpărare şi acord adiţional din 02.11.2011 privind
înstrăinarea cotei 100% din capitalul „OTIV Prime Financial” (5 file).
4. Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 144/20 din 19.03.2020 (2 file).
5. Încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 23.09.2020, dosar nr. 3ra-773/2020,
privind anularea deciziei CMC de transmitere în arendă a terenurilor (5 file).

11
6. Scrisoarea nr. 06-28/165i din 19.05.2021 semnată de Svetlana Dogotaru (2 file).
7. Dispoziţia nr. 250-d din 24.05.2021 emisă de viceprimarul Ilie Ceban (1 filă).
8. Scrisoarea nr. 19/25-1447 din 12.05.2021 semnată de Vadim Cojocaru, director-
adjunct al CNA (2 file).
9. Decizia CSJ din 02.06.2021 pe dosarul 2rac-5/2021 (17 file).
10. Autorizaţia de desfiinţare (demolare) a hotelului Naţional nr. 20a/21 din
04.06.2021 (2 file).

Ștefan GLIGOR ______________

Sergiu TOFILAT ______________

12