Sunteți pe pagina 1din 9

FORMULARE

1
SC ……………………………. SRL Formular nr.1
Adresa…………………………………
Nr.inregReg.Comert……………
CUI ……………………………………..
Tel/fax :

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Str. Revolutiei, nr.77

Subscrisa SC ……………………………SRL cu sediul în………………………….ca urmare a


anuntului publicat în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de ……………………………..prin
prezenta, vă transmitem oferta noastră cuprinzand:
…………………………….
……………………………..

În speranţacă, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de


întreaga noastră consideraţie.

Data completării

Operator economic

2
OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 2
……………………………
(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: …………………………
Fax: …………………………
E-mail: …………………………
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:


(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:


(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

Data completării: ……………


___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

3
Formular nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice

Subsemnatul(a) .............................................în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la


procedura de ............................................................... pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................... la data de ............................. organizată de
........................................................................... declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi face
dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi pune in
discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul sau in legătura
cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in cadrul unui contract de
achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea 98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform art.165
din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la art. 164 din
Legea 98/2016.:constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie, infracţiuni
împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi exploatarea
persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor , orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic, (semnătură autorizată)

4
Formular nr. 4
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. După examinarea documentaţiei de atribuire şi înţelegerea completă a cerinţelor din Caietul de


Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului ..........................................
[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul__________________________
[introduceți denumirea contractului] să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în
acesta, în conformitate cu cerinţele din documentaţiei de achiziţie directă şi cu propunerea noastră
tehnică anexată, la preţurile specificate mai jos, după cum reiese din propunerea noastră financiară.
Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentaţia tehnică oferim un
preţ total de ______________ [introduceţi suma în cifre şi litere şi moneda – din propunerea financiară],
fără TVA, incluzând şi procentul cheltuililor de diverse şi neprevăzute, plătibilă după recepţia
lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ [introduceţi suma în cifre şi litere
şi moneda].

2. Subsemnatul/subsemnații_____________________________________ declarăm că:


a. Am examinat conţinutul documentaţiei de achiziţie directă, precum şi toate răspunsurile la solicitările
de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor şi îl acceptăm în totalitate, fără nici o rezervă
sau restricţie;
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ [introduceţi
numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de
________[ziua/luna/anul] şi oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice
moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
c. Am înțeles şi am acceptat prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri de
achiziţie, ca şi oricare alte cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile, stipulările şi condiţiile
incluse în invitaţie/anunţul de participare şi documentaţia achiziţiei. Invitaţia/Anunţul de participare şi
documentele achiziţie/ documentaţia de atribuire au fost suficiente şi adecvate pentru pregătirea unei
oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.
d. În calitate de ofertant la aceasta achiziţie directă, declarăm că nu am întreprins şi nu vom întreprinde
nicio acţiune şi/sau inacţiune în scopul de a restricţiona concurenţa.

5
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile art.39-42 din HG nr.395/ 2016, în
procent de 10% din valoarea contractului, astfel:
o prin virament bancar
o prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
o prin reţineri succesive din facturi parţiale (suma iniţiala nu mai mică de 0,5% din preţul
contractului)
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu


comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.

Data:..........................................

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele


...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

6
Formularul 5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant


asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii,
următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al
ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori
subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea
inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a autoritatii contractante;

c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi,
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante, implicate în procedura de
atribuire;

e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii
contractante și care sunt implicate în procedura de atribuire.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, sunt :
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
- Lile Ramona – Rector
- Alexandru Popa – Prorector
- Codruţa Stoica – Prorector

7
- Cilan Teodor Florin – Prorector
- Hădan Florin – Director General Administrativ
- Valea Mirela- Contabil şef
- Croitoru Nicolae- Şef birou Achiziţii-Investiţii
- Adriana Mezin- administrator patrimoniu
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ......................


Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

8
9

S-ar putea să vă placă și