Sunteți pe pagina 1din 2
Pagina 1 PRIMARIA osu NAWODARI ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA Str. Dobroge! nr. 1, Judetul Constanta Tel. 0241 761 603, 0241 760 353 M Fax: 0241 761 605 e-mail: secretariat @primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE we 196 ain 22 of bY Urmare a cereri adresate de NORDIS MANAGEMENT SRL eu domiciliul/sediul in judetul ‘municipiuvorasul/comuna BUCURESTI satul sectoral cod postal strada ‘ODAI or 439 se a4 ap a telefon/fax (0731392691 inregistrata lane. 29345 din 21.04.2021 In conformitate cu prevederile legii 50/1991, privind autorizarea exccutari lucrarilor de constructii, cu ‘modificarile si completarile ulterioare, se AUTORIZEAZA EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENTRU RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, MODIFICARI FATADE SI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN SURPAFATA DESFASURATA CONFORM LEGI 50/1991 IMOBIL IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU AC 862/2019 Pe imobilul- tren s/Sau construct situat in juderul Constana,oragul Navodari, zona MAMAIA NORD ‘cad postal 905700, strada BRIZEI nF lot parcela Carta funeiara/Figa bunuloi imo sau ne, cadastral 17782 Invaloare de 22217115.18 ei + ei imprejmuire + keios {in baza documentaieltehnice D.T. pentru autorizarea executirii lurarilor de construire DT.A.C+D.TOL, respestiv desfinjarea construtilor DTA.D ne. 30 _/ 2019 elaborat de __PROIECT UNIQUE INVEST SRL cu sediul in judetal — CONSTANTA—__municipil/orasu/comuna FANTANELE strada BASARABIA. 29 BT © e ” respectv de BOGDAN DAIA architcticonductoraritet cu drept de semnatur, inscris in Tabloul [National al Aritectlorcu nr 5524 in conformitate cu prevederle Legi nr. 184/2001 privind organizarea i exerctarea profesei de arhitect, epublica aflat in eviden(a Fliale terioriale BUCURESTI a Ordinului Arhitelor din Romani (CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARH LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI A. Documentatiatehaied -D.T, (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.)- vizata spre neschimbare, impreuna cu toate avizee si acordurile obynute,precum si actu adminstratv al autoritati competente pentru protectia mediulu, face parte inteprant din prezenta atorizate [Nerespectarea intoemai a documenta “T-vizati spre neschimbare (inelusiv a avizelor si acordurilor objinutekonstituic, " iv aleart.26 alia din Legea ar. [sono scompletiilealteioae, privnd atoriarenexectirs Merri de constractiyrepubliat.fn Jeonformitate cu prevederie art 7 ali. (15}(1S"1) dn Legea_nr.SO1991 yi cu respectares legs pentru aplcarea Directives Consllui 99/337/CEE (Directva ELA) privind evaluarea efectclor anumitorproiecte public i private supra timpalexecutrilerilr yi mumai i perioads de valablitate a autorieaih de constrlre ride tema prising lucrrie de consrucii_ auorizate, cre cond necesitaten modifier acestra, ilar are obligatn dea salicitao now autorzaie de construire. Date racer personal prelate incnfomitate cu prevederke Reamer 579/27.042016 pin pete yerscaneer fen ceen ce piete prcucrre dtl uaracer peso pnd er eli aeatr ete de brgare a Drecte 9546/CE Exemplar_/2 Pagina 2 8B. Titularul autorizatei este obligat: |, sh snanfe data inceperi errr autorizats, prin trinitere insingri conform formulrullanexat autorizai(formularu-model F.17) ka utoctatea adminsratiipublie locale emitnt a autrizaic 2. si amunfe data nceperiucrdrilrautorizt, pin rimitereaIngini conform Fonmularululanxatautorzyl(Frmlarl-mode! 18) ly linspoctoratal in constuei al jdetluiConstana, impreun cu dovada ach coi ele de 0% din valoaea autora lerrilr de conseusi siinsalai ferent acesor: 53s amunje data inalizriurslor autxizae, pein teres ining confo formula snexat atorizaii formularul-modelF.19) la inspector n consti al adel Constana, oda ev convosarea comisii de recep; “sh pseze po same in perfect star -autorizata de constrie i documenta ened - D.T-(D.T.A.C-4D.T.O.B/D.T.A.D. iat spre eschimlare, pe care la va prezenta a cererea organcor de contr pout leg, pe oad durataexcctii uso Sin cazul i cae, pe parcusul execu uci, se descoperd ves arheologceragiente de zur, ancadrament de oli, Funda pietre pl sau sculpae, osemint,inventar monetar ceramic et) 5 sistzeexscutarea luca, sia isu pas de pote st ananie medion emitentl autorizai,peacum s diets jueeana petra cultura ute patron: fab regececondileimpune de liar i proejarea domenul public, prevum 3 de proteties medi, potivit normeoe generale $i locale 7. tansporte la OVI PREST CON sau PORT CONSTANTA-POARTA 9 materiale are nu se pot resupera su valor, rave in uma execu uri de constuei al desfinjeze eonstacileprovizori de sant In erin de zie de a terminate efetv8 3 herr, 9s inceperen executors, monte la oe vzibil"Panoul de dentiieare investi” (vezi anexa nr. la normele metodologice) 10a fnlizara execute lucie, st monteze "Plu de identfcare a invest": in situatanefinalizri uci in termenul prevzt de autorzae, i sole prelungiteavaabi cesta, cu ce! putin 15 zie nantea termenul de expiareavalbilti autorizaje de constr esinare inchs data de execute lucie: 2 sh previnte"Certifctldeperormana cnorgtca a lai a efectuara oceptelaterminarea ucrarbor, |. solicit "Aworizaia de scout la incendi” dup efectuara tec la terminare ucriilor su inane de punerea in uneivne a lilo pent car sa ont "Avia de secutate a incon Ms epularizer axa de abtorzare ce revin emitent recum cel invests 15.4 declare constr propriate particular realzat, in vodereaimpunesti a organele nanciare eritral sal nile subordonate acestora, dp terminarea lor completa nu mai zu de 15 ile del data xpi temenuu de valabiliate 2 astorzae de constriteidestinare (inchs draa de execute a action 16. NOTA: conform lpi $97 2001, at 6: I taunt turintce depo tral in 20m plajolor cu destinai wisi este interzsd executarea Iucrarlrde construe pega, eparae, curaareacliior,precum sia celor de eparara tz, rotwareor dotlrn sublerane si aeriene, in peroada 1S mail septembrie a fede an, cv excetalusrrlrexecuate In cadrul unr programe gi poiete Fnamate din fondu exteme netamburabile,lcrrlr alate in derulare,lucrriorsezoniere, Inti eare neces intervene urgent ia uri care a ade atingere activi iste he obligate plata cei rein, oui leg, ca umare a eliza C.Durata de exceufie a leririlor este de 4 Junie calculata de la data inceperi efeetive a lueriilor se se extnde pe intreaga durat de exccute a {anunata in prealbil, situate in care perioada de valablitate a a Iueratilorautrizate D, Termenul de valabilitate a autorizaticieste de in care trebuie i aril de execute autorizte y a PRIMAR, 2 lune dela data emir interval de timp SECRETAR GENERAL, HE ARHITECY SEF, TansoAca vogye Taxade eos ie bei enentaavtoizaie a TOS ransis solistantl drs cn documetatitshnist, mpreun cv viele acolo In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind aul complete ulteioare, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AWTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFUNTARE, Dela data de pana Ia data de J 7 Ue scitta conform chitrtoVOP ne in 07.04.2021 indata de insoftde exemplar) din viaate spre neschmbae. lucerlor de construc 1 modifica 51 upa aceasta dat autorizate de construire. ‘© noua prelungire a valabilti nu este posibils, solieitantul urmaind si obyin, in conde leg 0 alta PRIMAR, SECRETAR GENERAL, (CHELARU FLORIN TIRSOAGA VIORICA ARHITECT SEF, COTIGI GIORGIANA Achitat taxa de [ei conform ehitarei nr din ‘Transmis sliitantul direct/prin posta la data de Datec arate persanal placate incnformtaec prevederi Rezulamentln 678/27 042036 pend protect petsoarler len coe ce ves prcrven dtr uaacter pein pnd ber rei 9 easton dt i abrogae 3 Grete 9) /Ce Exemplar _/2

S-ar putea să vă placă și