Sunteți pe pagina 1din 2
Pagina 1 ast 2 om NAVODARI ORASULUI ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA Str. Dobrogei nr. 1, Judetul Constanta Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 Ml Fax: 0241 761 606 ‘e-mail: secretariat @primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE Nr. OO din_04, 02. 221, ‘Urmare a cererii adresate de NORDIS MANAGEMENT SRL cu domiciliul/sediul in judetul municipiul/orasul/comuna_ BUCURESTI satul sectoral 4 cod postal strada_ ODAI or 439 bl. sc. et 4 ap 4 telefon/fax. inregistrata la nr. 931 din 14.01.2021 In conformitate cu prevederile lexii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENTRU IMOBIL P+9E+SPATII TEHNICE - APARTHOTEL CU SPATII COMERCIALE. SI PARCARE AUTO Pe imobilul- teren sisau construct situa in udetul Constanta, orasul Navodari, ona MAMALA NORD. «cod postal 905700, strada BRIZEI nr. FN ot parcela CCartea funciard/Fisa bunului imobil sau nr, cadastral Li9s78. Invaloarede -34018918.20 lei + lei imprejmuire + bios {in baza documentatici tchnice D-T. pentru autorizarea executirii lueratilor de construire D.T.A.C + D.T.0.E., respectiv desfiintarea construcfiilor D.TA.D nr. 45/2020 elaboratde ——_-PROIECT UNIQUE INVEST SRL cu sedlul in judetul CONSTANTA municipiuVorasul/eomuna FANTANELE strada BASARABIA © 2b se ea ap respeetiv de BOGDAN DAIA arehitect/conducior arhitect cu drept de semnatura, inseris in Tabloul Najional al Athitecjlor cu nr 5524 in conformitate cu prevederile Legit nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitet, republicata,aflat in evidenta Filialei teritoriale BUCURESTI a Ordinului Arhitectilor din Roman CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARE: A. Documentatia tehnied - D.T, (D.T.A.C. + D.T.O.E, sau D-T.A.D.)- vizatt spre neschimbare, impreund cu toate avizele gi acordurile obfinute, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie. itocmai a documentafierD.1vizati spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obfinute) constitwie leu modificirile si completirile ulterioare, p lprevederile art. 7 alin. (15)(15*1) din Legea nr. 50/1991 si cu respectarea legislafiei pentru aplicarea Direct 185/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice $i private asupra mediului in situatia in ea lin impul executarii lucedrilor si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificdri de tem lprivind luerarile de constructiiautorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, ttu lnoua autorizatie de construire. CconripewTiaL Date ca crater personal, prelucrate in confrmitatecuprevederie Reguamentusn.679/27 8.2016 pvind protect persoanelr fc in ceca co piv prelurerendateorcucaracter persona privind lberackeubtie a acestr dat ide abrogare a Oxectvel 95/46/CE Exemplar _ Pagina 2 1, Litularul autorizafiel este oblige |. s& anunfe data incepertlueirilorautorizate, pin trimiterea insti conform formalaruluianexat autor autortatea administrate’ public locale emitem a autorizaie: 2, s@.anune data incepeilucrailor auorizat, prin trimiterea insiingtii conform formularului anexatautorizaie (formulary inspectoratul n constucti al judetului Consan, impreund cu dovada acitiri cote legate de 0, instaait aferenteacestora; 3. s@ anu dat inalizai lucrrilorautorizate, prin rimiteres intinpei conform formularuui anexateuoriatiel(formularul-model F.19) la inspectoratu in constucti al judetului Constant, odat cu convocarea comisiei de receptie 4. st pisteze pe santior- in porfct stare -autorizaia de construire si documenta tehnica -D.T. (DA.C+D.T-O.E/D.T.A.D,)vizat spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de contol, potrvit lei, pe tata duata executrilucarilor; 5. in cal in care, pe parcursul executriluerdrlor, se descopervestgi arheologice(fragmente de zidut, ancadramente de goluri, funda, pete ciopit sau sculptate, oseminte,inventar monetar, ceramic ec.) st sisteze executarealucrarlor, sia masuri de paza side protectie ss anunge ime enitentl autorzate, precum si drectiajudeteana pentru cultura, cute $i parimoniu; 6, si respecte condiile impuse de wilizarea si protejarea domeniului pubic, precum si de protecte @ mediulu,potrivit normelor generale i locale 7. s transporte la OVI PREST CON sau PORT CONSTANTA-POARTA 9 materiale care nu se pot recupera Sau vaoriica, dmase in urma exocutiri lucrrilor de constructs 8. sa desiineze constructile provizori de samier in termen de zie de la erminarea efetiva a luerrior; 9. In incepereaexecutieilucrvilor, si monteze la loc vzibil "Panoul de idntificare a investi (vezi anexa ar. 8 la normele metodologice), 10 ta finalizarea execute lucrilor, si monteze "Plicuta de idenifcare a invest 11 in stuaja nefinalizii lucrrilor in termenul prevazut de autorizaji,s8solcte prelungirea valabiltiiacestei, cu cel pun 1 zie inaintea ‘ermenului de expirare a vaabilitii autorzatei de construire esfinfre(inclusiv durata de executie a lueririlor); 12. 8 preznte "Centfiatul de peformanja energetic a cla la efectuarea recepfiel la terminarea error; 15, solicite"Autorzatia de securitate la incendiu” dupi efectuaea reeptici Ia terminarea Irirlor sau inainte de punetea in funeyiune a clad entra care s-a obyinut"Avizul de securitate la incendiu"; 14, regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentulu,precum si celelalte obliga de plata ce i revin,potivt let, ca urmare a realizar invest 1S, 81 declare consiuefilepropritate particular realizate n vedereaimpuneri, la organele fianciare tertorale sau la unitaile subordonate aces dupa terminarea lor complet nu mai trziu de 15 zile de Ls data expiraritermenului de valabilitae a autorizaie de construire desfinjare (ir si urata de execute a luerarto) 16. NOTA: conform leg $97/2001, ant 6: in stajiunile turistice de pe ltoral stn zona plajelorcu destinaic triste este iterzisd exceutarea Iucrarilor de constructi, pregatire, eparare, curajare a cladiilr,precum sa celor de reparare a strzilr, rotuerelr $i dotirilor tehnico-edilitare subterane si aerone, in potioada 15 mai-S septombrieafiecrui an, eu excopta lucrailor exceutte in cadrul unor programe si proiecte finanate di Tonduri extene nerambursabile,lurarilraflte in derulare,luerarilor sezoniere,iurarilor care necesita inerventie urgent sa lucrailor care au ad atingere activi tarsi, ie (Formularul-model F.17) fa model F.18) la din valoares autoriata a uorilor de construct C. Durata de executie a lucrarilor este de (anunjata in prealabil), situayie in care perioada de vata lucritilor autorizate, D. Termenul de valabilitate a autorizafiei este de Junifate de Ia data emiterii interval de timp in care trebuie Incepute luerrle de execufie autorizate. Iunifeite calculata de la data inceperi efeetive a lucrarilor utorizajiei se extinde pe Tntreaga durata de executie a ate PRIMAR, SECRETAR GENERAL, ARHITEGH SEF, TIRSOAGA VIORICA OTIGLGIORGIANA Fz gill Taxa dgauto ee fost achitata conform chitanfeiJOP nr. 261116141087 din 1° 2 Prezenbgutorizatie a fa§/transmisd solicitantului direet’pri ota dem do insotiti de exemplar(e) d ‘ preuna eu avizele si acordurile obtinute,vizate spre neschimbare. In conformitate eu prevederile Legiinr. 0/1991 privind autorizarea exccutaiilucrrilor de construct, cu modificarile si completirile ulterioare, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE, Dela data de pana la data de Dupi aceasti dats, © nova prelungire a valabilititii nu este posibild,soliitantul urmand sa objind, in conditjile legii, © alta autorizatie de construire PRIMAR, SECRETAR GENERAL. (CHELARU FLORI TIRSOAGA VIORICA ARHITECT SEF, COTIGI GIORGIANA ‘Achitat taxa de Jei, conform chitanfei a. din ‘Transmis solictantului directp CONFIDENTIAL! Date cu caracter persona, relucat in conformitate cu prevederle Reg lament 679/278 2016 prvi protects persconcor ice cea ce prive prelucrarea dateor eu arate personal spend Hera culties acestor date de abrogare a Dretive 95/46/CE n posta la data de Exemplar _

S-ar putea să vă placă și