Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA PRIMARIA ORASULUI SINAIA Nr.12109 din 9) AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE Niece din 2021 Urmare cererii adresate de “ $,C.NORDIS MANAGEMENT S.R.L cu sediul °/ in judetul wuncipiul BUCURESTI atl eens SectorUl 1 Cod postal nnn sttada ALEEA U nr21 bl. telefon/fax e-mail Anregistratt la n.12109 din 21.04.2021; 13824 din 11.05.2021 3 {in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare, se SE AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE pentru : °°) CONSTRUIRE ZIDURI DE SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA TEREN SI ORGANIZARE SANTIER Pe imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul PRAHOVA orasul SINAIA cod postal 106100 strada CALEA CODRULUI nr.fn bI ap... Cartea funciari 25220 / Fisa bunului imobil sau nr, cadastral 252205 = lucrari in valoare'®) de : 2.225.668 lei - in baza Documentatiel tehnice ~ .T, pentru autorizarea execut&ri lucrériior de construire (DTAC ), nr. ©: 03 din 2019 a fost elaborata de S.C.NORDIS ARHITECTURA S.R.Lcu sediul fn judetu......municipiul BUCURESTI sectoral 1 004 postal wun Stada ALEEA ALEXANDRU Mf, 21 blew. S0..or Goon @D.rvm FESPECHV 2 BODAN [ALEXANDRU RADU - @thitect cu drept de semndtura, inscris in Tabloul Natjonal al Aritectior cu nr4655, in conformitate cu prevederile Legit nr.184/2001 prvind organizarea i exercitarea profesiel de arhitect, republicalé, afat in evidenfaFilalelteritoriale Bucuresti a Ordinului Artitectilor din Roméiia, 18 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: /.DOCUMENTATIA TEHNICA - ., (DTAC + DTOE SAU DTAD) - VIZATA SPRE NESCHIMBARE ~ IMPREUNA CU TOATE AVIZELE §1 ACORDURILE OBTINUTE, PRECUM Si ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. Nerespeciarea intocmal a documentafjel - vizat& spre neschimbare (inclusiv @ avizelor si acordurilor obfinute) constitu inracfiune sau contravene, dupa caz, in temeiul prevederilorar.24 aint), respectiv ar.26 alin. (1) din Legea nr.50/1901 privind autorizarea executarllucrarilor de construct, republicaté. Th conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) - (15%) din Legea nr.50/1991 gi cu respectarea legislatiet pentru aplicarea Directive! Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor protecte publice si private asupra mediului in situatia in care in timpul executarlilucrarilor si numai in perioada de Valabilitate a autorizafici de construire survin modificéri de tema privind lucrarile de construct! autorizate, care conduc la necesitatea modificaril acestora, titularul are obligafia de a solicita 0 noua autorizalie de construire. B, TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: ‘$A anunfe data inceperil lucrarilor autorizate, prin trimiterea infarii conform formularului anexat autorizatiei (formularutmodel F.13) ia autortatea administrate’ pubice locale emitent’ a autorzafei 2 $& anunfe data inceperi ual autorizate, prin tmitereainstingzil conform fornulrulul next autorzajt (formularu-modelF.14) la Inspectoatu in Construci al detuli Prahova, impreuna cu dovada achtari cotelegale de 0,1% din valoarea autorizaté a lucrlor de construc si nstalafji aferente acestora, 3, $4 anunte data finaz&ri lucraior autorizate, prin rimiterea instil conform fornuiarului anexat autorzajl (formularulmadelF.13)a Inspectoratul in Construct al judetului Pranove, odaté cu comocarea comisie de recepti. “LSA pastreze pe sanlier - in perfecté stare - autorzaja de construe si documentafia tehnica — DT (DTACDTOEIDTAD) vizeté spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potivitlegi, pe toat’ durata execute lucrérior, 5 In cazul in care, pe parcursul executéri lucrérilor, se descoperd vestigii arheclogioe (fragmento de zidur anoadramente de golur, fundati,pietre ciopite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) s& sisteze fexecutarea luraior, s& la masuri de paz’ gi de protecie si s& anunfe imediat emtentul autorizafe, precum si Direcfajudeleand pentru cultura, cult si patrimoniu. 3. $& respecte condifiie impuse de utlizarea si protejarea domeriului pubic, precum si de protedie a mediul, potrvt nommelor generale si locale. 7. $8 transporte numei cu avz.... pamantul rezulat din excavate sau materialele care nu se pot recupera sau valorfica, rimase in urma executéi luerénlor de construct 8, S8 desfinjeze construcfile provizori de santier In termen de zile de la terminarea efectva a wera. 9, La inceperea execute lurzror, si monteze la loc vizbl "Panu! do identficare a investi (vez! Anexa Nr8 la Normele metodologice). 10. La finalizarea ‘execute’ lucrarilor, sé monteze "Placuta de identificare a investitie". ‘1. in stuaja nefnaizri lucrior in termenul prevazut de autorizale,s& solicte prelungrea valabiiti acestla, cu cei putin 16 zle nantea termenului de expirare a valabiltiautrizae de construe / desfinjare (ncusiv durata de execute a lucrélr). “12, 88 prezinte"Certficatu de performang® energetic a cdi’ la efectuarea recoptiel la terminarea lucrélor. 43, SA solite *Autorizeffa de securtate la incendiy’ dupa efectarea receptel la tetminarea lucrailor sau Taint de punerea in funcijune a cldinilor pentru care s-a obfnut “Avizui de secuntate a incerc” "4, S& regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentuui, precum si celelalte oblig potrivit legi, ca urmare a realizaril investitiel 15, Sa dectare constructile proprietate particularé realizate, in vederea impuneri la organele financiare teritoriale sau la unitajle subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 18 zile de la data expirii termenului de valabltate a autorizafel de construire / desfntare (inclusiv dureta de execulie a cra) de plat ce revin, 28 C, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR ests de 24 luni calculaté de la data inceperi efective «a lucréilor (anunata in prealabi), situatie in care perioada de valablitate a autorizafel se extinde pe Tntreaga duraté | de execute a lucrérilor autorizate, D.TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIE! este de 24 luni de la data emniteri, interval de timp in care trebuie incepute lucrérle de execute eutorizate SECRETAR GENERAL, BEATRICE EUGENIA RAI ARHITHCR SE MIHAIELA\ SI Taxa de fatorizare in valoare de:22256,68 lei a fost achitat conform ordin bln din 20.04.2021 -Taxa reabilitare drumuri : 11128,34 lei a fost achitat& conform ordin de plata din 20.04.2021 -Taxa dezvoltare si infrumusetare : 11128,34 lei a fost achitata conform ordin de plata din 20.04.2021 Prezenta autorizafie a fost transmisi solicitantului direct/prin posta la data de insofita de uw. exemplar(e) din documentatia tehnic’, impreund cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare. nude Inspector Seviiu Urbanism si Cadstra fn conformitate cu prevederile Legii nr. $0/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de consirucfii, republicata cu modifictsile si completirile ulterioare, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE de la data de . pani la data de .. Dupa aceastti data, o nou prelungire a valabilitiqii ma este posibilé, solicitantul urmand si obsin’, in condifiile legii, o alt autorizatie de construire . PRIMAR, SECRETAR GENERAL, Ls. ARHITECT $EF Data prelungirii valabilitagi Achitat taxa de: ‘Transmis solicitantului Ici, conform chitantei nr. ... din lata de direct/prin posta. 3/3,

S-ar putea să vă placă și