Sunteți pe pagina 1din 6

Strategii didactice

Nr. Secvențele Ob. Demersul


crt. lecţiei op. instructiv-educativ Evaluare

Metode şi Mijloace Moduri


procedee de de
didactice învăţământ organizare
Caiete,
manuale, Capacitatea de
1. Momentul Pregătirea materialului ce urmează a fi instrumente organizare a
organizatoric folosit în timpul activităţii și asigurarea unui conversaţia de lucru materialelor necesare
climat adecvat. frontal pentru oră;

2. Actualizarea Conversație: Conversația Frontal Capacitatea de a


cunoștințelor - Ce lecție ați avut de pregătit pentru formula răspunsuri ce
din lecția astăzi? (Lumina- surse de lumină. conțin enumerări,
anterioară și Circuitul electric simplu) clasificări;
verificarea - Enumerați surse de lumină naturală și Caiet de
temei artificială! aplicații
(4 minute) - La ce este folosită energia electrică? Științe ale
(funcționarea televizorului, a mașinii naturii,
de spălat, la iluminarea cu becuri etc) Editura individual
- Unde se produce energia electrică? Sinapsis, 2016
(hidrocentrale, termocentrale, panouri
solare) explicația
- Care sunt elementele unui circuit
electric simplu?
Pentru veficarea temei, se vor citi cu voce tare Capacitatea de
exercițiile, iar ceilalți se vor corecta și se vor autoevaluare obiectivă,
autoevalua prin calificative prin calificative;

După stabilirea liniştii, voi iniția pentru un Conversaţia - planșă frontal


O1 scurt joc de spargere a gheții intitulat „Terra- flipchart Capacitatea de a
planeta albastră”. Astfe, elevii vor observa Observarea individual formula
3. Captarea globul pământesc și vor justifica denumirea dirijată concluzii/deducții
atenţiei de planetă albastră. Ei vor fi dirijați să -marker simple
(4-5 minute) observe și să aprecieze suprafața ocupată de albastru
ape pe glob și să enumere tipuri de ape.
Elevii sunt dirijați să formuleze deducții -
simple, de cauză-efect, prin completarea individual
frazei începută de învățătoare:
- Dacă Terra este singura planetă din
Sistemul Solar care are culoarea Brainstor
albastră, înseamnă că este singura pe ming
care există.... (apă)
- Dacă este singura pe care există apă,
inseamnă că este singura planetă pe
care există... (viață)
- Dacă există viață,
există..oameni,plante și animale.

Găsiți cuvinte cheie sau expresii, care să


simbolizeze apa! (izvorul vieții, sănătate,
viață, frumusețe etc).

3. Anunțarea Voi prezenta elevilor într-o manieră - expunere capacitatea de


lecției și accesibilă obiectivele pe care le urmăresc, (comunicare) frontal concentrare a atenţiei
enunţarea specificând mijloacelor de realizare selectate în formă cât
obiectivelor pentru lecţie. Voi scrie pe tablă titlul lecției, mai
(1 minut) pe care elevii il au deja notat pe foile primite. accesibilă
(Anexa 1)
Lecția va fi prezentată sub forma unei
prezentări PowerPoint. Elevii au primit câte o -laptop frontal
fișă cu titlul și schema lecției, pe care o vor -explicația videoproiector
completa pe parcurs.
Schema lecției -fişe de lucru
5. Dirijarea Elevii vizualizează slide-urile S1-S6 și discută -conversaţia
învăţării despre acestea, apoi completează pe fișă: -desenul
(20-25 minute) 1.Apa pe Terra -joc de rol didactic pe
- Apa ocupă 2/3 din suprafața Terrei; tablă individual
- În formă lichidă, apa de pe Terra poate
fi: apă dulce, apă sărată, apă minerală
sau termală.
Elevii vor completa spațiile lacunare din - capacitatea de a
fișele primite la începutul orei și vor citi exerciţiul extrage informații
rubricile Știați că.....(Anexa 1) formulate explicit;
Experimentul 1: (participă 3 elevi) primul individual
O2 elev va vărsa apa dintr-o sticlă în pahare și - material -capacitatea de a
alte recipiente, pentru a observa că ia forma powerpoint descrie
vasului, apoi va introduce un obiect, pentru a experimentul frontal fenomene/procese,
observa că este transparentă; al doilea va observate în mod
gusta și va mirosi, pentru a observa că nu are direct;
gust, miros; al treilea elev va pune sare sau
zahăr în apă și va observa că este un bun
dizolvant.
Elevii completează pe fișă: explicaţia
2.Proprietățile apei
- Apa curge, nu are formă; -Fier de călcat
- apa nu are miros(inodoră), gust(insipidă) și observarea -apă
culoare(incoloră); -oglindă
-este transparentă;
-este un bun dizolvant.
Experimentul 2: se pune apă în fierul de
călcat și când acesta se încălzește, elevii vor
observa aburii și vor descrie procesul -capacitatea de
evaporarea; pentru a observa procesul Individual integrare și interpretare
condensarea, se îndreaptă fierul de călcat a informațiilor
către o suprafață rece (o oglindă) și elevii vor
descrie transformarea vaporilor în picături
de apă;

Experimentul 3: câțiva elevi sunt invitați să -capacitatea de


observe și să atingă cuburi de gheață și să Experimentul interrelaționare;
explice unde și din ce cauză s-au format
(înghețarea); alți elevi sunt invitați să pună Explicația
O3 cuburile de gheață într-un vas de inox pe
fierul încălzit și să explice procesul topirea
Demonstrația
-Pentru a obține concluzii relevante, în ceea
ce privește realizarea experimentelor, voi cere - cuburi de
elevilor să citească informațiile de pe fișe, să gheață
observe cu atenție ce fenomene se întâmplă. -vas din inox Frontal -capacitatea de
- elevii vor viziona S7-S12, apoi vor completa integrare și interpretare
pe fișă : -Fier de călcat a informațiilor
O4 Forme de agregare ale apei: -apă
Lichidă: (exemple)
Solidă: (exemple)
Gazoasă: (exemple)

-Elevii vor vizualiza S13 și S14 și vor descrie


circuitul apei în natură, folosind terminologia
specifică.
-Pentru punctul 4) Apa-resursă naturală,
O5 elevii vor vizualiza S15-S26, după care vor individual
completa un ciorchine cu Utilizările apei și o
schemă cu Importanța apei pentru om

5) Poluarea apei
Elevii vizionează S30-S34, apoi completează:
O6 3 moduri de poluare a apei:
O7 3 consecințe ale poluării:
3 măsuri de prevenire exercițiul

JOC DIDACTIC: Pălăriile gânditoare-


Obținerea
thinking hats
Elevii vor participa apoi la o activitate ce -6 pălării de
performanței (feed- presupune interpretarea de roluri. Clasa va fi carton (albă, -capacitatea de a
back-ul) +
O7 împărțită în 6 grupe. neagră, verde, formula idei și
6. Fiecare participant trebuie să cunoască roșie, galbenă, concepte;
Evaluarea O8 foarte bine semnificația culorii grupei din care albastră)
face parte și să-și asume rolul sugerat. -Capacitateade a
(15 minute) Purtătorii pălăriilor vor trebui să intre perfect thinking hats -bilete pe grupe emite judecăți critice;
în pielea personajelor, să gândească din colorate
perspectiva pălăriei sub care se află,să (6 culori)
schițeze pe fișă idei pentru dezbatere și apoi dezbaterea individual
să le prezinte. La început, voi explica foarte -6 planșe
bine “regulile jocului” și conotațiile colorate
cromaticii. (S40-S47) Elevii trebuie să
comunice, să relaţioneze corespunzător în - capacitatea de
cadrul grupului . interrelaționare
Pălăriile vor fi folosite de elevi, pe rând,
fiecare echipă participând la dezbatere.

Elevii vor primi aprecieri verbale, atât la nivel


individual, cât și colectiv. De asemenea, se
vor face aprecieri la nivelul grupelor și se vor
acorda calificative.
8. Retenția Li se va comunica elevilor în ce constă tema explicaţia fișa de lucru frontal aprecieri verbale
+ Transferul pentru acasă și se vor face precizările
(2 minute) necesare privind modul de realizare a
acesteia.