Sunteți pe pagina 1din 4

Alexandru I o a n C u za ş i epoca sa s u b i ect ·

al u n e i expoz iţ i i perm a n e nte


Mircea Mamalaud

Alexandru Ioan Cuza a fost fără îndoială ocupat diverse funcţii publice in Moldova, mul�
una din personalitătile marcante ale istoriei dintre ei remarcându-se prin destoinicia şi
neamului românesc. Pentru Bărlad şi bârlădeni, corectitudine.
Cuza reprezintă însă, cu mult mai mult şi In ceea ce priveşte locul naşterii viitorului
aceasta pentru că viitorul domn al Unirii s-a domnitor in literatura de specialitate a existat
născut la Bârlad fiind membru al acestei decenii de-a rândul o vie controversă, şi acesta
comunităţi şi probabil cea mai importantă pentru că trei localităţi revendicau apartenenţa
personalitate politică provenită de pe aceste domnitorului la una din cele trei comunităţi. Este
meleaguri. vorba de oraşele Ga laţi, Huşi şi
AL. I .Cuza a văzut lumina zilei pe 20 B â r l a d , co n t r o v e r s a î n c h e i n d u - s e p r i n
martie 1 820, după cum spuneam, la Bârlad recunoaştera Bârladului ca loc a l naşterii
intr-o veche familie moldoveană din părţile domnitorului. in favoarea Bârladului pledează
Fălciului. Numele Cuza apare pentru prima dată patru documente greu de combătut : Diploma de
in documente la anul 1 630, iar după această studii emisă la Paris, Almanahul de la Gotha ,
dată mai mulţi descendenţi ai acestei familii au Certificatul de deces intocmit la Heidelberg de

32 ....... ���i�u��

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro
Imagini din sala "Alexandru Ioan Cuza şi epoca sa"

.llcta Jnoosei l:utO"Omsis 33


www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro
autorităţile germane şi monumentul funerar de şi făuritorul României moderne.
la Ruginoasa , executat la sugestia Doamnei În derularea tematicii acestei expoziţii
Elena Cuza., monu ment pe care apare Bârlad ul permanente am p o rn it c u preze nta rea
drept loc al naşterii Domnului Unirii.Dar evenimentelor de la 1 848, care au premers şi
paradoxal deşi s-a cunoscut de mai mult timp pregătit momentul 1 859 , momentul dublei
faptul că Al I . Cuza este unul d i n fii Bârladului, alegeri a lui Al. 1. Cuza la laşi şi Bucureşti. De
poate cel mai important din tre ei, in decursul altfel Cuza a participat activ l a aceste
timpului s-a făcut destul de puţin pentru a ilustra evenimente, a fost unul din p rotagonişti i lor.Ca
acest lucru. Astfel doar in urmă cu câtiva ani a urmare a participă ri la mişcarea revoluţionară
fost dezvelită o placă comemorativă amplasată din laşi, de la hotelul Sankt Petersburg,Cuza
in curtea casei in care se presupune că s-a împreună cu alţi fruntaşi revolu�onari vor fi
născut domni torul , iar mai apoi la finele anului arestaţi. În p rimăva r a anului 1848 Cuza
2003 s-a dezvelit o statuie care n prezintă pe participă şi la evenimentele generate de
domnitor, statuie amplasată in faţa clădirii Casei izbucnirea revoluţ iei din Transilvania . in
armatei. Din nefericire la atât se rezumă intervalul 1 849 - 1 859, datorită icontestabilelor
marcarea apartenenţei lui Cuza la comunitatea sale calităţi Cuza va ocupa o serie de funcţii
locală. Prin organizarea expoziţiei "Cuza şi publice, cum ar fi cea de părcălab de Galaţi sau
epoca sa" sperăm că v-om reuşi să realizăm un chiar de comandant al armatei Moldovei,
act de justiţie istorică, o reparaţie morală şi anunţănd parcă şi pregătind terenul pentru
sentimentală pentru cel care a fost unificatorul preluarea conducerii pincipateloru nificate.
celor două principate de la sud şi est de Carpaţi Partea cea mai interesantă a expoziţiei

34 ------ �ctG:rovsri "tutO'OensÎ5

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro
este fără îndoială cea care surprinde mişcarea 7 ani de domnie Cuza şi colaboratorii săi, printre
u nionistă bărlădeană, mişcare care a contribuit care şi un bârlădean - M . K. Epureanu, au
la pregătirea şi realizarea cu succes a Unirii. elaborat o serie de legi care vor aşeza România
Este un lucru, in general, bine cunoscut că pe baze noi, moderne.Aceste transformări
Comitetul unionist bărlădean a fost după profunde sunt creiona te şi in cadrul expoziţie şi
comitetul de la laşi cel mai activ şi bine mă gândesc la documentele care fac referire la
organizat. din el făcând parte o serie de reforma agrară, la reforma electorală, la
personalităţi locale, cum ar fi M.K. Epureanu, s e c u l a ri z a re a averilor m ă n ă sti reşti , la
Constantin Kostake, Emanoil Costin, Ioan transformări le majore din cadrul armatei şi multe
Popescu, lorgu Radu, Andrei V.lonescu şi alte măsuri care vor face din România un stat
enumerarea ar putea continua.Comitetul nou, demn de secolul XIX. Reformarea societăţii
bărlădean a organizat in mai multe rânduri româneşti iniţiată de Al. 1. Cuza şi continuată in
intruniri la care au participat Alecu Cuza, Mihail vremea regelui Carol 1 au pregătit terenul
Kogălniceanu, Costache Negri, intruniri care se evenimentelor care se vorderula la sfârşitul sec.
desfăşurau intr-o oarecare clandestinitate al XIX lea - cucerirea independenţei de stat a
având in vedere că autorităţile căutau să României, iar ceva mai târziu, la inceputul sec.
zăgăzuiască mişcarea unionistă. Prezentăm in XX, desăvârşirea unităţii naţionale.
cadrul expoziţiei o serie de imobile in care au Din nefericire pentru istoria neamului
avut loc asemenea intâlniri. De un mare folos românesc epoca Cuza se va sfârşi mult prea
ne-au fost, pentru ilustrare mişcării unioniste devreme şi prea brusc şi fără îndoială nedrept
bârlădene,materialele oferite cu generozitate de pentru cel care şi-a pus priceperea, voinţa,
doamna profesoară Monu Elena, motiv pentru puterea de muncă, corectitudinea in slujba ţării,
care dorim să-i mulţumim şi pe această cale a propăşirii ei.
Avem in vedere indeosebi manuscrisul lucrării Expoziţia se doreşte a fi un omagiu adus
monografice a fiului lui Constantin Kostake, marelui domnitor, dar in acelaşi timp şi un act de
Lupu Kostake contemporan cu evenimentele de justiţie pe care noi bârlădeni trebuia să-I facem
la 1 859, precum şi foarte multe fotografii in care in memoria celui mai impotant fiu al său. Fără
apar imobile ale unor fruntaşi u n ionişti îndoială intreprindere nostră este absolut
bârlădeni, imobile in care aceştia s-au întâlnit modestă faţă de meritele marelui nostru
pregătind Unirea. înaintaş. Cuvintele rostite de prietenul şi
Deasemenea in cadrul expoziţiei am cola boratorul s ă u , M i h a i l Kog ă l n i ce a n u
incercat să surprindem prin câteva documente, ilustrează pe· deplin afirmaţia noastă. Astfel
unele dintre ele inedite, momentul dublei Kogălniceanu spunea, cu prilejul funeraliilor
alegeri, precum şi activitatea domnitorului şi a generate de decesul prematur al Domnitorului,
colaboratorilor săi privind recunoaşterea că " atâta timp cât va avea ţara acesta o istorie,
deplinei Uniri. Extrem de preţioasă este cea mai frumoasă pagină va fi cea a lui Al 1 .
telegrama de felicitare pe care i-au trasmis-o Cuza".
bârlădenii domnitorului cu prilejul alegeri sale la Nu doresc să inchei mica mea intervenţie
laşi şi Bucureşti, document care se regăseşte in fără a aduce vi mulţumiri tuturor acelor care intr
expoziţie alături de alte mărturii la fel de o formă sau alta şi-au adus contribubţia la
interesante.Am incercat să ilustăm inclusiv materializarea proiectului nostru. Este vorba de
activitatea diplomatică generată de actul colecţionarul bucureştean Emil Puşcaşu, D-na
energic al românilor care au hotărât să eludeze profesoară Elena Monu, Postul de televiziune
hotărâri le Congresului de la Paris şi să realizeze locală Telev-Sat, Arhivele statului-filiala laşi,
Unirea aşa cum şi-o doreau ei. Muzeele din laşi, Ruginoasa, Bacău, Galaţi,
Deşi relativ scurtă, domnia lui Al. 1 . Cuza Vaslui.
a fost plină de importante prefaceri, România de
la 1 866 nu mai semăna cu cea de la 1 859. in cei

Acta )l)"Osei 'tutO"Oensis 35

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

S-ar putea să vă placă și