Sunteți pe pagina 1din 2

„templu în care timpul pare suspendat...

", concept dorinţa de a dobîndi o serie de noţiuni pe baza unui


care este propriu mai ales muzeelor istorice şi de material vizual.
artă, conţinînd un mare adevăr filozofic, în raport cu Ţinînd seama de importanţa rolului social şi
aspiraţiile sufleteşti ale lumii moderne. Muzeele etic al muzeului, organizarea lui implică trei factori:
păstrează şi valorifică selectiv ceea ce omenirea a a. patrimoniul (opere de artă, obiecte
produs de-a lungul timpului, sub raportul culturii arheologice, cărţi, documente etc.);
materiale şi al manifestărilor spirituale. Astfel b. personal specializat (conservatorii), care
înţeles, muzeul reprezintă acea instituţie unică, în asigură transmiterea patrimoniului în timp, avînd
care sînt adunate, clasificate şi păstrate cu grijă totodată misiunea, datorită pregătirii lor temeinice
vestigiile trecutului şi realizările contemporane, de ordin ştiinţific, să prezinte sugestiv publicului
pentru a fi transmise generaţiilor viitoare. obiectele1;
înţeles ca un adevărat lăcaş de tezaurizare a c. publicul — marea masă căreia i se face
tuturor mărturiilor activităţii şi creaţiei omului, educaţia patriotică, estetică, etică etc.
muzeul „simbolizează respectul prezentului pentru în scopul pe care şi-l propune să-l realizeze,
trecut şi încrederea sa în viitor"1. muzeul lumii contemporane reprezintă un mijloc
direct de comunicare2 cu publicul, folosind însă
mijloace proprii şi o tehnică specială, datorită
faptului că e] strînge şi păstrează obiecte foarte
diverse, pe care le studiază şi clasează, ordonîn- du-
le într-un sistem care dezvăluie maselor multiple
Funcţiunile muzeului aspecte ale naturii şi creaţiei omeneşti, într-un
limbaj de largă accesibilitate. Rămîne astfel fără
Organizate după criterii ştiinţifice, care urmăresc o rival în societatea noastră, o instituţie unică, cu rol
tematică tot mai specializată, prezentată pentru bine precizat, în unele privinţe însă activitatea lui
marele public într-un mod cît mai atractiv şi mai prezintă trăsături comune cu presa, cinematograful,
grăitor, muzeele contemporane împlinesc un rol de televiziunea şi biblioteca: prezentarea sistematică,
însemnătate esenţială pentru educarea şi instruirea după diverse teme, care se pot permanent schimba,
maselor, fiind datoare să ţină seama de regrupa şi îmbogăţi, în funcţie de sporirea colecţiilor
transformările rapide şi continue ale societăţii şi de dezvoltarea cunoştinţelor într-un anumit
contemporane. domeniu.
In oricare muzeu modern, independent de Muzeul îşi împlineşte rolul său în societatea
proporţiile şi profilul lui, rigoarea şi precizia contemporană, integrîndu-se tot mai mult în
ştiinţifică a prezentării trebuie să se îmbine cu ansamblul manifestărilor ei de ordin cultural,
impresia plăcută, odihnitoare şi emoţionantă pe care transformîndu-se azi în instituţie de educaţie
permanentă.
o lasă modul de expunere. Muzeul are rolul de Dar misiunea didactică şi educativă a muzeului
şcoală, dar şi de spectacol, fiind în acelaşi timp loc se împleteşte permanent cu cea ştiinţifică, de
de instruire şi de divertisment, trăsătură care-] cercetare. Numai această instituţie poate oferi
deosebeşte de celelalte forme didactice. cercetătorilor din domenii extrem de diferite
Datorită calităţilor de prezentare şi preciziei materiale clasate
noţiunilor ilustrate într-o expoziţie permanentă sau
temporară, vizitatorul de orice vîrstă, formaţie
culturală şi profesiune poate fi atras de muzeu.
Cursivitatea şi claritatea cu care sînt îmbinate
obiectele într-o expunere muzeală reuşesc să stimu-
leze curiozitatea vizitatorului, trezindu-i
1
E d o u a r d M i c h e l , Musees et conserva- teurs,
Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay, 1948; vezi, de
asemenea, Rezoluţiile celei de-a IX-a conferinţe generale
ICOM, pct. 5. Rezoluţia 1, în „Nouvelles de TICOM 1',
1971, voi. 24, septembre, no. 3, p. 37.
2
M i c h a e l B r a w n e , The New Museum.
1
A. B i r a n, Le musee d'Isra&l ă Jerusalem, în: Architecture and Display, London, Stuttgart, 1965.
„Muşşum", XXr 1967, np. 1, p. 6.

8
şi organizate într-un sistem. Cercetarea tră, ţinînd seama de procesul intens de industrializare
fundamentală şi aplicativă caracterizează, în primul şi de modernizare a vieţii oraşelor şi satelor, ducînd
rînd, activitatea unui muzeu, deoarece ea generează de cele mai multe ori la transformări radicale.
şi precizează politica de îmbogăţire a patrimoniului, Amploarea deosebită pe care au luat-o
conservarea şi educarea. Muzeele sînt concepute azi cercetările arheologice, în lumea întreagă şi la noi,
ca adevărate laboratoare sau institute de cercetare, contribuie considerabil la îmbogăţirea permanentă a
care în diferite ramuri ale culturii fac legătura dintre colecţiilor istorice.
patrimoniul cuprins în muzee şi cel naţional. Pe de Rezultatele acestor cercetări complexe se
altă parte, aşa cum în celelalte sfere de activitate materializează în următoarele forme:
ştiinţifică au luat avînt cercetările în domenii de a. Strîngerea, conservarea şi restaurarea
strictă specializare, concomitent cu acelea bunurilor culturale.
pluridisciplinare, tot astfel şi în munca muzeelor b. Publicarea documentelor de artă şi cultură
trebuie să se aplice această nouă formulă de studiu, sub forma cataloagelor, monografiilor şi studiilor de
care le deschide perspective cu totul noi.1 sinteză.
Muzeul contemporan colecţionează selectiv şi c. Organizarea expoziţiilor de toate categoriile:
organizat, după criterii ştiinţifice, ocupîndu-se în expoziţii de bază, temporare, itinerante,
acelaşi timp de cercetarea şi organizarea vechilor comemorative, festive etc.
colecţii moştenite. Misiunea de a strînge tot ceea ce d. Preocuparea de a participa la educaţia şi
poate fi o nouă mărturie despre activitatea ome- cultura maselor largi, prin expoziţii, îndrumări, lecţii
nească, de ieri şi de azi, este considerată ca o datorie practice, conferinţe, ghi- duri, cataloage, filme etc.
civică, deoarece fiecare ţară urmăreşte să-şi Faza muzeului- depozit, pe care o mai întîlnim chiar
îmbogăţească tot mai mult tezaurul cultural şi în unele muzee ale Europei, cu toate că este azi
artistic. Dar rolul muzeului ca instituţie complexă, de depăşită, reprezintă doar o importantă etapă istorică
conservare, cercetare şi educare, este cu mult mai în concepţia despre muzeu, care în anumite
important şi revine epocii noastre. în genere, condiţiuni poate fi respectată. In cele reorganizate
muzeele etnografice şi istorice sînt acelea a căror sau înfiinţate recent, prezentarea obiectelor se face
activitate de acumulare a unui mare număr de după criterii riguros ştiinţifice, care sînt în esenţă de
obiecte este cu mult mai intensă decît în trecut. ordin istoric. Formaţia estetică a oamenilor este o
Cantitativ, în unele domenii, cum este acela al artei, preocupare generală a muzeelor, mult mai accentuată
se poate colecţiona mai puţin, deoarece cea mai mare în ţările socialiste decît în Occident.
parte a artiştilor din Renaştere, Impresionism etc. se In cea din urmă rezoluţie a Conferinţei generale
găsesc la adăpostul marilor muzee din lume, ale ICOM1, din luna septembrie a anului 1971, avînd ca
căror începuturi coboară uneori pînă în secolele XV temă ,,Muzeul în sistemul cultural şi educativ
— XVI. In schimb se îmbogăţesc foarte mult contemporan", s-a specificat îndeosebi ideea
muzeele etnografice şi de artă populară. Strîngerea imperioasă de a înfrînge inerţia unor muzee
acestor obiecte în cantitate cît mai mare şi într-un tradiţionale, care au rămas la nivelul unor depozite
timp cît mai rapid se impune în toată lumea, ca şi în de obiecte. S-a arătat că cercetătorii din muzee sînt
ţara noas obligaţi să ţină seama de faptul că societatea este
într-o transformare con-

1
Rezoluţia din 5 septembrie 1971 a celei de a noua
Conferinţe generale ICOM, prezidată de G e o r g e s
H e n r i R i v i e r e , avînd ca temă „Muzeul în sistemul
cultural şi educativ contemporan" , în: „Nouvelles de
l'ICOM", 1971, voi. 24, no. 3, septembre, p. 37.

1
Les musees et le monde contemporain, în: „Nouvelles
d'ICOM", 1970, no. 1, marş, p. 22—24. Principalele idei
deosebit de interesante" desprinse din colocviul
internaţional, organizat de U.N.E.S.C.O. la Paris, în 24—
28 noiembrie 1968, cu tema „Muzeul în lumea de azi".

2 — Muzeologie generală
9

S-ar putea să vă placă și