Sunteți pe pagina 1din 17

Nr. Unități de Nr.

Data Activități și produsede Activități de Observații


de competențe Unități de conținut de învățare evaluare
rând ore
SEMESTRUL I
1. 1. Prezentarea 01.09 Prezentare verbală. Discuții.
manualului. Titlu. 1
Autori. Conținuturi.
RECPITULARE INIȚIALĂ
2. 2. Sectoarele 1 02.09 Prezentarea grafică a Explicația.
disciplinei limba şi relației dintre noțiunile Discuții.
literatura română. studiate.
3. 3. Părţi de vorbire: 1 03.09 Observarea valorii Clustering
verb, substantiv, expresive a părţilor de Exerciții
adjectiv, numeral, vorbire, în baza textului gramaticale.
pronume. citit.
4. 4. Propoziţia. 1 04.09 Producerea de texte, Interogarea
Clasificare. utilizând forme frontală
Punctuaţie. Părţi de gramaticale şi structuri (conversaţie
propoziţie. sintactice cu valoare catihetică,
expresivă. euristică).
5. 5. Evaluare 1 04.09 Test complex Test cu itemi
inițială.Test. obiectivi.
6. 6. Analiza probei de 1 07.09 Analiza probei de Autoevaluarea
evaluare evaluare. în baza grilei.
RECUPERARE/CONSOLIDARE/APROFUNDARE
7. 1. Noțiuni de 1 08.09 Alcătuirea familiei Exerciții *Consolidare
vocabular. lexicale a unor cuvinte. lexicale.
Sinonimele și Gruparea unor cuvinte
antonimele. Familia după trăsături de sens
lexicală. Câmpul comune.
lexical.
8. 2. Părţile principale 1 09.09 Exerciții de identificare a Clustering *Aprofundare
de propoziţie. părților principale în Exerciții
Clasificarea și propoziții. gramaticale.
exprimarea Alcătuirea propozițiilor în
subiectului și a baza parametrilor
predicatului. propuși.
9. 3. Părţile secundare 1 09.09 Exerciții de identificare a Clustering *Aprofundare
de propoziţie. Părți părților secundare în Exerciții
de vorbite prin care propoziții. gramaticale.
pot fi exprimate Exerciții de analiză
atributele și sintactică.
complementele. Alcătuirea schemelor.
10. 4. Părţile textului 1 10.09 Redactarea textelor Interogarea *Consolidare
scris: introducere, proprii cu și fără repere. frontală
cuprins, încheiere. (conversaţie
Tipuri de texte. catihetică,
euristică).
11. 5. Textul literar. 1 10.09 Lectura si analiza Oganizatorul *Consolidare
Componentele textului. grafic.
textului: titlu, autor, Harta
personaje. Moduri de conceptuală a
expunere. Planul de textului.
idei.
12. 6. Figuri de stil: 1 11.09 Exerciții de identificare și Explicația. *Aprofundare
epitetul, comparația de alcătuire a figurilor de Activități de
și personificarea. stil. comunicare.
13. 7. Specii literare: 1 11.09 Caracterizarea și Diagram Ven *Aprofundare
poezia, pastelul, compararea diferitor
povestirea, povestea, tipuri de texte.
legenda, fabula,
ghicitoarea,
proverbul.
Unitatea de învățare nr. 1: PATRIA ȘI LIMBA ROMÂNĂ – 18 de ore
14. 3.1 1. Poezia Țara mea” 1 14.09 Lectura expresivă a Tehnica VAS
de Otilia Cazimir. textului.
Lectură și observare.
15. 3.6 2. Poezia Țara mea” 1 14.09 Confirmarea înțelegerii Întrebări –
3.7 de Otilia Cazimir. textului prin răspuns la răspunsuri
Lectură și explorare. întrebări.
16. 3.6 3. Poezia Țara mea” 1 15.09 Identificarea în text a Exerciții de
6.2 de Otilia Cazimir. figurilor de stil. identificare și
Lectură și comentare
interpretare.
17. 1.2 4. Atelier de discuție: 1 16.09 Exerciții de utilizare Prezentare
„Portul popular – adecvată a terminologiei orală
expresie a tradițiilor lingvistice.
românești de-a
lungul veacurilor”
18. 1.1 5. Limba română, 1 17.09 Exerciții de exprimare a Argumentarea
1.2 limba maternă unui punct de vedere. necesității de
comunicare în
limba română.
19. 1.1 6. Limba română și 1 18.09 Ilustrarea prin fapte a Monolog
1.2 cultura națională apartenenţei la familie, despre sine ca
comunitate, statul vorbitor al
Republica Moldova, limbii române
Europa
20. 4.1 7. Părţile textului 1 21.09 Redactarea textelor Interogarea
4.2 scris: introducere, proprii cu și fără repere. frontală
cuprins, încheiere (conversaţie
catihetică,
euristică).
21. 1.1 8. Atelier de scriere: 1 21.09 Redactarea unui text Compunere în
1.2 Compunere în baza scris, respectând structura baza unui citat.
4.1 unui citat „Limba și normele ortografice.
4.2 română este Patria
mea.”
22. 2.1 9. Strategii de 1 22.09 Recunoaşterea Dialogul
2.2 ascultare activă: vorbitorului din diferite Joc de rol
Reguli de acces la înregistrări audio, făcute
cuvânt: întreruperi, de elevi, având drept
suprapuneri, luarea/ criteriu o idee enunţată
predarea cuvântului, anterior de acesta.
aşteptarea rândului la
cuvânt

2
23. 5.1 10. Sinonimele 1 23.09 Exerciții de utilizare a Exerciții
5.3 dicționarului. lexicale.
Exerciții de recunoaștere,
de completare, de
înlocuire.
24. 5.1 11. Antonimele 1 24.09 Exerciții de utilizare a Exerciții de
5.3 dicționarului. vocabular.
Exerciții de recunoaștere,
de completare, de
înlocuire.
25. 5.1 12. Câmpul lexical 1 25.09 Exerciții cu caracter Exerciții
ludic. Definirea sensului lexicale.
de bază al cuvântului.
26. 5.1 13. Familia lexicală 1 28.09 Exerciții de utilizare Autodictarea
adecvată a terminologiei
lingvistice.
27. 5.2 14. Modificări în 1 28.09 Identificarea informației Exerciții de
5.3 ortografia limbii necesare în dicționarul completare, de
5.4 române: DOOM -2, ortografic. înlocuire
2010: scrierea lui â” Analiza faptelor de limbă.
și sunt”
28. 5.2 15. Abatere de la 1 29.09 Identificarea elementelor Exerciții de
5.3 normă: cacofonia de limbă dintr-un text, la recunoaștere, de
5.4 prima vedere. completare, de
înlocuire, de
transformare
29. 2.1 16. Oră de sinteză 1 30.09 Exerciții de utilizare a Organizatorul
2.2 dicționarului. grafic
2.3 Exerciții cu caracter ludic.
30. 4.1 17. Evaluare 1 01.10 Redactarea unui text Compunere în
4.2 sumativă. Compunere scris, respectând structura baza cuvintelor
4.3 în baza cuvintelor de și normele ortografice. de reper.
reper: ,,Moldova –
Patria mea”
31. 5.4 18. Analiza probei de 1 02.10 Analiza probei de Autoevaluarea
evaluare evaluare. în baza grilei.
Unitatea de învățare nr. 2: NATURA – 24 de ore
32. 4.2 1. Tipuri de texte: 1 Stabilirea asemănărilor și Învățarea prin
4.3 Textul literar și deosebirilor dintre textul descoperire.
6.2 nonliterar. literar și nonliterar. Diagrama Venn.
33. 3.1 2. “Sfârșit de 1 Exerciții de respectare a Lectura
3.2 toamnă” de Vasile pauzelor, a accentelor în expresivă.
Alecsandri. textul citit.
Lectura textului.
34. 3.1 3. “Sfârșit de 1 Identificarea sensurilor Explicația.
5.3 toamnă” de Vasile cuvintelor necunoscute, Exercițiul.
Alecsandri. utilizând diverse
Lexicul textului. dicționare.
35. 3.2 4. “Sfârșit de 1 Analiza unui text din Obsevația.
toamnă” de Vasile punct de vedere prozodic. Analiza
Alecsandri. Elemente prosodică a
de versificaţie: poeziei.
versul, strofa, rima.
3
36. 3.6 5. “Sfârșit de 1 Selectarea figurilor de Lectura
3.7 toamnă” de Vasile stil. selectivă.
Alecsandri. Figuri de
stil. Epitetul.
Personificarea.
Comparaţia.
37. 3.3 6. “Sfârșit de Formularea și Demonstrația.
3.6 toamnă” de Vasile 1 argumentarea atitudinii
Alecsandri– text față de un mesaj. Argumentul.
literar.
38. 2.1 7. Strategii de 1 Prezentări simple pe o Harta
2.3 comprehensiune a temă dată, descriere, conceptuală
textului oral. Temă, explicație etc.
cuvinte-cheie,
informații generale și
de detaliu
39. 6.1 8. Lectură și 1 Exerciții de realizare a Discuția
extindere. Proiect comparației literaturii cu
transdisciplinar de muzica
grup: „Natura în
literatură și muzică”
40. 3.2 9. Atelier de lectură Scrierea reflexivă. Lectura
3.3 și creație: „Toamna 1 expresivă.
3.5 în Moldova” de Atelier de scriere. Cinquenul.
Petru Cărare.
41. 4.1 10. Atelier de scriere. 1 Redactarea și Descrieri de
4.3 Scrierea imaginativă. verificarea textului propriu obiecte
Textul descriptiv:
„Coloritul toamei”
42. 5.1 11. Alfabetul limbii 1 Analiza faptelor de limbă Dictare de
5.3 române Exerciții de utilizare cuvinte
adecvată a terminologiei
lingvistice
43. 5.1 12. Sunetele limbii 1 Exerciții de utilizare Explicația
5.2 române: vocale, adecvată a terminologiei Exercițiul
semivocale, consoane lingvistice
44. 2.2 13. Dicția, arta de a 1 Exerciții de antrenare a Exerciții de
pronunța corect sunetelor în silabe, dicție.
cuvinte și texte: Frământări de
articularea vocalelor, limbă.
articularea consoanelor.
45. 2.2 14. Articularea 1 Exersarea rostirii Exerciții de
vocalelor și vocalelor și consoanelor pronunție
consoanelor la început, mijloc și
sfârșit de cuvânt.
46. 5.1 15. Diftongul 1 Prezentarea grafică a Exerciții
5.2 relației dintre noțiunile fonetice
studiate
47. 5.1 16.Triftongul 1 Prezentarea grafică a Exerciții
5.2 relației dintre noțiunile fonetice
studiate
48. 5.1 17. Silaba. Respectarea regulilor de Exerciții
5.2 Despărţirea 1 despărţire a cuvintelor în fonetice
cuvintelor în silabe silabe.
4
49. 5.1 18. Accentul 1 Pronunțarea corectă a Exerciții de
5.4 cuvintelor după accent articulare
50. 4.4 19. Textul funcțional. 1 Prezentarea grafică a Mesajul
Mesajul electronic produsului. electronic
51. 4.3 20. Notițele 1 Aranjarea în pagină a Tabel
notițelor. cronologic.
52. 4.1 21. Orarul 1 Aranjarea în pagină a Obsevația.
4.3 activităților orarului activităților.
53. 22. Oră de sinteză 1 Utilizarea adecvată a Rezolvarea
terminologiei lingvistice. exercițiilor
aplicative.
54. 6.1 23. Evaluare 1 Prezentare orală Ascultarea
sumativă complexă. activă.
Prezentarea Aprecieri
proiectului de grup: verbale.
„Toamna în imagini
muzicale și literare”
(Poster)
55. 5.4 24. Analiza probelor 1 Corectarea greșelilor. Completarea
de evaluare. fișei de
autoevaluare
reflexivă
Unitatea de învățare nr. 3: COPILĂRIA, FAMILIA – 18 de ore
56. 3.1 1. “Balada celor Exerciții de respectare a Evaluarea
3.2 cinci motănași” de 1 pauzelor, a accentelor în lecturii în baza
Ion Druță. textul citit. grilei.
Lectura expresivă a Demonstrarae Explozia
textului. comprehensiunii textului stelară
prin formulare de
răspunsuri la întrebări.
57. 3.1 2. “Balada celor 1 Identificarea sensurilor Integrarea
5.3 cinci motănași” de cuvintelor necunoscute, cuvintelor noi
Ion Druță. Lexicul în diverse dicţionare. în contexte
textului. Utilizarea dicționarului concrete.
explicativ online.
58. 3.2 3. “Balada celor 1 Utilizarea adecvată a Obsevația.
3.3 cinci motănași” de terminologiei lingvistice.
Ion Druță. Subiectul
operei literare. Analiza.
Momentele
subiectului.
59. 3.6 4. “Balada celor 1 Analiza multiprocesuală Definirea
cinci motănași” de a textului. cuvintelor
Ion Druță. Identificarea modurilor uzuale.
Narațiunea ca mod de expunere în text.
de expunere.
60. 3.8 5. “Balada celor Aplicarea algoritmului de Compoziţii de
3.9 cinci motănași” de 1 caracterizare a caracterizare a
Ion Druță. Personaje personajului literar. personajului
literare. Elemente de literar.
caracterizare a
personajului
principal.

5
61. 3.3 6. “Balada celor 1 Lectura interogativă şi Interogarea
3.5 cinci motănași” de analitică a textului. frontală.
Ion Druță. Ideea Alcătuirea planuui simplu Planul simplu
principală. Planul de idei. de idei.
simplu de idei.
62. 3.3 7. „Balada celor 1 Rezumarea textului în Rezumatul
3.5 cinci motănași” de baza planului de idei
Ion Druță.
Rezumatul textului
narativ.
63. 3.3 8. „Balada celor 1 Explicarea şi Conversaţia
3.6 cinci motănași” de exemplificarea noţiunilor euristică.
Ion Druță. Tema și studiate.
ideea/ideile textului Exercițiul.
narativ.
64. 3.1 9. Atelier de lectură: 1 Exerciții de respectare a Lectura
3.4 „Ciobănilă” pauzelor, a accentelor în expresivă.
(fragment) de Vasile textul citit. Cinquenul.
Voiculescu. Dialogul
ca mod de expunere.
65. 4.1 10. Atelier de scriere. 1 Scrierea reflexivă. Aprecieri
4.2 Text narativ: reciproce.
4.2 „Balada celor 5 Atelier de scriere.
cățeluși / puișori”.
66. 5.1 11. Verbul – nucleul 1 Explicarea şi Conversaţia
5.2 comunicării. exemplificarea noţiunilor euristică.
Actualizarea studiate.
cunoștințelor despre Exercițiul.
verb. Timp, persoană,
număr.
67. 5.1 12. Modurile 1 Analiza faptelor de limbă. Obsevația.
5.2 nepersonale ale Analiza.
verbelor. Infinitivul
și participiul.
68. 5.1 13. Modul indicativ. 1 Exerciții de identificare a Exerciții
5.2 Timpul prezent. verbelor. aplicative.
69. 5.1 14. Modul indicativ. 1 Analiza morfologică a Aprecieri
5.2 Timpul trecut. verbelor. reciproce.
Imperfectul.
70. 5.1 15. Modul indicativ. 1 Folosirea corectă a Algoritmul.
5.2 Timpul trecut. formelor verbale.
Perfectul compus.
71. 5.1 16. Modul indicativ. 1 Analiza faptelor de limbă. Activitate în
5.2 Timpul viitor. grup.
72. 5.1 17. Modul imperativ 1 Exerciții de identificare a Prezentări
5.2 verbelor. orale.
73. 5.1 18. Verbele auxiliare Folosirea corectă a Activitate
5.2 a avea, avrea 1 formelor verbale în individuală.
contexte.
74. 5.3 19. Oră de sinteză 1 Utilizarea adecvată a Rezolvarea
5.4 terminologiei lingvistice. exercițiilor
aplicative.

6
75. 2.1 20. Evaluare 1 Comunicare orală în baza Discurs
2.2 sumativă orală. algoritmului propus. tematic
2.3 Discurs tematic: Adecvarea la temă.
„Animalul meu de
companie”
76. 5.4 21. Analiza probei de 1 Corectarea greșelilor. Autoevaluarea
evaluare conform grilei.
Unitatea de învățare nr. 4: JOCUL ȘI JOACA – 18 de ore
77. 3.1 1. “Amintiri din 1 Exerciții de respectare a Evaluarea
3.4 copilărie” (fragment) pauzelor, a accentelor în lecturii în baza
de Ion Creangă. textul citit. grilei.
Lectura expresivă a
textului.
78. 5.3 2. “Amintiri din Utilizarea adecvată a Obsevația.
copilărie” 1 terminologiei lingvistice.
(fragment) de Ion
Creangă. Analiza.
Vocabularul textului.
Regionalisme.
79. 3.6 3. “Amintiri din 1 Exerciții de identificare a Aprecieri
3.7 copilărie” (fragment) figurilor de stil. reciproce.
de Ion Creangă. Figuri
de stil: enumeraţia, Lectura
repetiţia. selectivă.
80. 3.8 4. “Amintiri din 1 Aplicarea algoritmului de Compoziţii de
3.9 copilărie” (fragment) caracterizare a caracterizare a
de Ion Creangă. personajului literar. personajului
Personajele. Elemente literar.
de caracterizare.
81. 3.8 5. “Amintiri din 1 Utilizarea adecvată a Obsevația.
3.9 copilărie” (fragment) terminologiei lingvistice.
de Ion Creangă. Analiza.
Cronotop.
Relația autor – narator
- personaj. Umorul.
82. 3.3 6. “Amintiri din 1 Formularea ideilor Planul simplu
3.5 copilărie” (fragment) principale ale textului în de idei
de Ion Creangă. baza momentelor
Momentele subiectului.
subiectului.
83. 3.3 7. “Amintiri din 1 Redactarea rezumatului Activitate
3.5 copilărie” (fragment) unui text narativ. individuală.
de Ion Creangă.
Rezumatul textului.
84. 5.1 8. Substantivul. 1 Analiza faptelor de limbă. Prezentări
5.2 Substantive proprii și Identificarea elementelor orale.
comune. Genul și de limbă dintr-un text. Clustering
numărul Exerciții de utilizarea
substantivului. adecvată a terminologiei
lingvistice.
85. 5.1 9. Articolul 1 Cercetarea împărtășită. Activitate
5.2 substantival hotărât Descoperirea şi fixarea individuală.
articolului hotărât.

7
86. 5.1 10. Articolul 1 Descoperirea şi fixarea Activitate
5.2 substantival articolului nehotărât. individuală.
nehotărât.
87. 5.1 11. Cazurile 1 Exerciții de identificare a Clustering.
5.4 substantivului. Cazul substantivelor. Explicația.
nominativ.
88. 5.1 12. Cazul acuzativ. 1 Exerciții de identificare a Exercițiul.
5.4 Prepoziţia. substantivelor în cazul Explicația.
Prepozițiile simple și acuzativ cu și fără
compuse. prepoziție.
Analiza morfologică a
substantivelor.
89. 5.1 13. Cazurile dativ şi 1 Exemplificarea noțiunilor Exercițiul.
5.2 genitiv. studiate. Explicația.
90. 5.1 14. Cazul vocativ. 1 Folosirea corectă a Exercițiul.
5.4 Punctuația formelor substantivelor în Explicația.
vocativului. contexte.
91. 2.1 15. Atelier de 1 Argumentarea necesității Copacul/zidul
2.2 discuție: „Valorile educării valorilor în valorilor
2.3 familiei mele” sânul familiei
92. 5.1 16. Oră de sinteză. 1 Rezolvarea exercițiilor Exercițiul.
5.2 Prezentarea aplicative. Prezentare
5.4 portoliului de orală.
învățare
93. 4.1 17. Evaluare 1 Test complex. Test cu variați
4.2 sumativă. Test. itemi.
3.3
94. 5.4 18. Analiza probei de 1 Corectarea greșelilor. Evaluarea
evaluare testului
conform grilei.
SEMESTRUL II
Unitatea de învățare nr. 5: NATURA ȘI UNIVERSUL – 20 de ore
95. 3.1 1.”Ce te legeni…” de 1 Lectura adecvată a Reacţia
3.4 M.Eminescu. Lectura textului literar. cititorului.
5.3 și lexicul textului. Identificarea sensurilor Exerciții de
cuvintelor necunoscute, vocabular.
în diverse dicţionare.
96. 3.3 2. Ce te legeni…” de 1 Interogarea Exerciţiul
3.6 M.Eminescu. Eul multiprocesuală a poeziei. stilistic.
liric. Forma poeziei.
Dialogul imaginar.
97. 3.6 3. Ce te legeni…” de 1 Exerciții de selectare Cercetarea
3.7 M.Eminescu. Figuri figuri de stil. împărtășită.
de stil. Epitetul.
Tipologia epitetelor.
98. 2.1 4. Situația de 1 Exprimarea emoțiilor Organizatorul
comunicare. diferite mimând diferite grafic
Elementele situații de comunicare
comunicării propuse.
99. 2.1 5. Strategii de 1 Identificarea stărilor Interviuri
2.3 comprehensiune și de vorbitorului într-un Dialoguri
concepere a textului discurs, urmărind Înregistrări
oral elemente paraverbală și video
nonverbale.
8
100. 2.1 6. Temă, cuvinte- 1 Extragerea informațiilor Interviuri
2.2 cheie, idee/ idei, esențiale și identificarea Dialoguri
2.3 informaţii generale şi componentelor situației Înregistrări
de detaliu de comunicare. video
101. 2.1 7. Atelier de discuție: 1 Argumentarea necesității Brainstorming
2.2 „Natura – casa ocrotirii naturii. Tic-Tac
6.1 noastră comună” Identificarea problemelor Osul de pește
ecologice și propunerea
soluțiilor.
102. 3.1 8. Atelier de lectură: 1 Interogarea Definirea
3.2 „Cartea – obiect multiprocesuală a poeziei. cuvintelor
3.3 cultural”. uzuale.
Text-suport: Cartea-
om și omul-carte” de
Ion Hadârcă
103. 3.1 9. Structura cărții 1 Acte de comunicare în Ilustrarea unui
(copertă, cotor, diferite situații de viață. concept, a unei
pagina de titlu). structuri.
104. 6.2 10. Literatura, a 1 Împărtășirea experienței Asocierea cu
învăța să fii de lectură. un pesonaj
105. 6.2 11. Interese și 1 Exerciții de monitorizare Discuția
preferințe de lectură a propriei lecturi. ghidată
106. 5.1 12. Pronumele 1 Utilizarea adecvată a Exercițiul.
5.3 personal. Actualizare. terminologiei lingvistice. Explicația.
Categoriile
gramaticale ale
pronumelui.
107. 5.1 13. Pronume 1 Prezentarea grafică a Exerciții de
5.3 personal de politeţe relaţiei dintre noţiunile punctuație.
studiate.
108. 4.1 14. Ortografia 1 Explicarea regulilor de Exerciții de
5.2 pronumelui. ortografie aplicare. ortografie.
Scrierea cuvintelor după Dictare de
dicatre. cuvinte.
109. 5.1 15. Numeralul. 1 Exerciții de sistematizare Exercițiul.
5.3 Numeralul cardinal. și consolidare a Explicația.
cunoștințelor.
110. 5.1 16. Numeralul 1 Exerciții de sistematizare Exercițiul.
5.3 ordinal și consolidare a Explicația.
cunoștințelor.
111. 4.1 17. Ortografia 1 Explicarea regulilor de Exerciții de
5.2 numeralului ortografie aplicare. ortografie.
112. 5.1 18. Oră de sinteză 1 Rezolvarea exercițiilor Exercițiul.
5.4 aplicative.
113. 2.1 19. Evaluare 1 Discuție Discuție în grup Tehnica
2.2 sumativă orală. în baza unui Acvariul.
2.3 Discuție în grup în citat/afirmație depre Grilă de
6.2 baza unui citat/a unei carte/lectură. evaluare a
afirmații depre Împărtășirea experienței discuției.
carte/lectură. de cititor.
114. 2.1 20. Analiza probei de 1 Corectarea greșelilor. Fișa de
4.3 evaluăre autoevaluare
reflexivă
Unitatea de învățare nr. 6: CURAJUL – 18 de ore
9
115. 3.1 1. “Mihai Viteazul” 1 Exerciții de respectare a Evaluarea
3.4 de Nicolae Bălcescu. pauzelor, a accentelor în lecturii în baza
Lectura și receptarea textul citit. grilei.
textului.
116. 5.3 2. “Mihai Viteazul” 1 Utilizarea adecvată a Explicația
de Nicolae Bălcescu. terminologiei lingvistice.
Lexicul textului. Utilizarea dicționarului
online.
117. 3.3 3. “Mihai Viteazul” 1 Lectura interogativă și Discuții.
3.5 de Nicolae Bălcescu. analitică a textului.
Timpul și spațiul
întâmplării. Etapele
narațiunii.
118. 3.3 4. “Mihai Viteazul” 1 Redactarea rezumatului Activitate
3.5 de Nicolae Bălcescu. unui text narativ. individuală.
Rezumatul textului
narativ.
119. 3.8 5. Trăsături fizice și 1 Prezentarea grafică a Formularea
morale ale relaţiei dintre noţiunile argumentelor.
personajului studiate. Schema.
120. 3.8 6. “Mihai Viteazul” 1 Aplicarea algoritmului de Compoziţii de
3.9 de Nicolae Bălcescu. caracterizare a caracterizare a
Caracterizarea personajului literar. personajului.
personajului
principal.
121. 3.1 7. Legenda “Dragoş- 1 Identificarea sensurilor Exerciții de
3.4 Vodă”. Lectura și cuvintelor necunoscute, vocabular.
lexicul textului. în diverse dicţionare.
122. 5.3 8. Legenda “Dragoş- 1 Lectura interogativă și Discuții.
Vodă”. Timp şi analitică a textului.
spaţiu. Planul simplu
de idei. Momentele
subiectului.
123. 3.3 9. Legenda “Dragoş- 1 Redactarea rezumatului Rezumatul
3.5 Vodă”. Rezumatul unui text narativ în baza
textului narativ. planului simplu de idei.
124. 3.8 10. Legenda 1 Aplicarea algoritmului de Compoziţii de
3.9 “Dragoş-Vodă”. caracterizare a caracterizare a
Personajele. personajului literar. personajului.
Caracterizarea
personajului
principal.
125. 1.2 11. Atelier de 1 Exerciții de utilizare Asocierea cu
discuție: „Un adecvată a terminologiei un pesonaj
personaj literar de la lingvistice. literar
care am învățat Împărtășirea experienței Prezentare
curajul” de lectură. orală
126. 5.1 12. Adjectivul. 1 Activități frontale și în Aprecieri
5.3 Categorii gramaticale. grup. reciproce.
Actualizare.
127. 5.1 13. Acordul 1 Utilizarea adecvată a Exercițiul.
5.3 adjectivului cu terminologiei lingvistice. Explicația.
substantivul
determinat.
10
128. 5.1 14. Ortografia 1 Explicarea regulilor de Exerciții de
5.3 adjectivului ortografie aplicare. ortografie.
Autoditarea.
129. 3.1 15. Atelier de 1 Lectura expresivă și Diagrama venn
3.2 lectură: „Legenda analiza comparativă a
3.4 lăcrimioarei” textului.
de V. Alecsandri
130. 5.1 16. Oră de sinteză 1 Rezolvarea exercițiilor Exercițiul.
5.4 aplicative.
131. 4.1 17. Evaluare 1 Scrierea unui text după Dicatare cu
4.2 sumativă. Dictare cu dicatre. sarcini
4.3 sarcini.
132. 5.1 18. Analiza probei de 1 Corectarea și explicarea Fișa de
5.4 evaluăre greșelilor. autoevaluare
reflexivă
Unitatea de învățare nr. 7: BINELE ȘI CURAJUL – 18 de ore
133. 2.1 1. Atelier de discuție: 1 Identificarea informaţiilor Lecție poveste.
2.2 „ În lumea basmelor esenţiale dintr-un mesaj
6.2 coplăriei mele”. oral, în scopul înţelegerii
sensului lui global.
134. 6.1 2. Proiect 1 Planificarea și explicarea Discuția.
transdisciplinar proiectului. Explicația.
individual: Prezentarea opiniei
„Povestea mea proprii versus o
preferată” (PPT) problemă.
135. 3.1 3. Basmul “Prîslea 1 Exerciții de respectare a Evaluarea
3.4 cel voinic şi merele pauzelor, a accentelor în lecturii în baza
de aur”. Lectura și textul citit. grilei.
receptarea textului. Explozia
stelară.
136. 5.2 4. Basmul “Prîslea 1 Identificarea sensurilor Exerciții de
5.3 cel voinic şi merele cuvintelor necunoscute, vocabular.
de aur”. Lexicul în diverse dicţionare.
textului. Utilizarea dicționarului
online.
137. 3.1 5. Basmul “Prîslea 1 Lectura interogativă și Discuții.
3.2 cel voinic şi merele analitică a textului.
de aur”. Timpul și
spațiul acțiunii
specific basmului.
138. 3.2 6. Basmul “Prîslea 1 Lectura interogativă și Discuții.
cel voinic şi merele analitică a textului.
de aur”. Momentele Alcătuirea planului
subiectului simplu de idei în baza
momentelor subiectului.
139. 3.5 7. Basmul “Prîslea 1 Redactarea rezumatului Rezumatul
cel voinic şi merele unui text narativ în baza
de aur”. Rezumatul planului simplu de idei.
basmului.
140. 3.8 8. Basmul “Prîslea 1 Clasificarea personajelor Compoziţii de
cel voinic şi merele în pozitive și negative. caracterizare a
de aur”. Personajele Aplicarea algoritmului de personajului.
pozitive și negative. caracterizare a Graficul T.
personajului literar.
11
141. 3.8 9. Basmul “Prîslea 1 Aplicarea algoritmului de Compoziţii de
3.9 cel voinic şi merele caracterizare a caracterizare a
de aur”. Eroul personajului literar. personajului.
basmului.
Caracterizare.
142. 3.1 10. Basmul “Prîslea 1 Lectura interogativă și Discuții.
3.2 cel voinic şi merele de analitică a textului.
aur”. Situații specifice Exerciții de identificare.
basmului. Formule Învățarea prin
specifice basmului. descoperire.
Lectura selectivă.
143. 3.3 11. Basmul “Prîslea 1 Analiza detaliată a unei Prezentarea
cel voinic şi merele probleme. opiniei proprii
de aur”. versus o
Semnificația problemă.
basmului.
144. 5.1 12. Propoziția, 1 Producerea de texte, Construirea
5.3 noțiuni generale utilizând forme enunţurilor în
gramaticale şi structuri parametrii daţi.
sintactice cu valoare
expresivă.
145. 5.1 13. Predicatul – parte 1 Activități frontale și Prezentări
5.3 principală de individuale. orale.
propoziție. Învățarea prin
descoperire.
146. 5.1 14. Tipologia 1 Analiza faptelor de limbă. Exerciții de
5.3 predicatelor. Identificarea elementelor analiză
Predicatul verbal. de limbă dintr-un text. sintactică
Exerciții de utilizarea
adecvată a terminologiei
lingvistice.
147. 1.1 15. Atelier de scriere: 1 Redactarea unui text Compunere în
1.2 Compunere în baza scris, respectând structura baza unui
4.1 unui proverb „Bine și normele ortografice. proverb.
4.2 faci, bine găsești.” Împărtășirea experienței
de cititor, făcând referință
la un basm/o poveste
lecturată independent.
148. 5.1 16. Oră de sinteză 1 Fixarea și sistematizarea Exercițiul.
5.3 cunoștințelor despre
predicat.
149. 6.1 17. Evaluare 1 Prezentare orală Ascultarea
6.2 sumativă complexă. activă.
Prezentarea Aprecieri
proiectului verbale.
transdisciplinar
individual: „Povestea
mea preferată”
(PPT)
150. 6.2 18. Analiza probei de 1 Corectarea greșelilor. Evaluarea
evaluare proiectului
conform grilei.
Autoevaluarea.
Unitatea de învățare nr. 8: FRUMOSUL – 18 de ore
12
151. 2.1 1. Lecție introductivă. 1 Comunicare orală în baza Interogarea
2.2 Frumosul - valoare algoritmului propus. frontală
general-umană Adecvarea la temă. (conversaţie
fundamentală. catihetică,
euristică).

152. 3.1 2. Mitul “Filimon şi 1 Lectura interogativă și Reacţia


3.4 Baucis”. Lectura și analitică a textului. cititorului.
receptarea textului. Lectura în lanț.
153. 5.2 3. Mitul “Filimon şi 1 Identificarea sensurilor Exerciții de
5.3 Baucis”. Lexicul cuvintelor necunoscute, vocabular.
textului. în diverse dicţionare,
inclusiv a celor online.
154. 3.1 4. Mitul “Filimon şi 1 Selectarea indiciilor de Interogarea
3.2 Baucis”.Timpul şi spațiu și timp. frontală și
spaţiul întâmplării. individuală.
155. 3.2 5. Mitul “Filimon şi 1 Alcătuirea planului Discuții.
Baucis”. Momentele simplu de idei.
subiectului.
156. 3.5 6. Mitul “Filimon şi Redactarea rezumatului Rezumatul
Baucis”. Rezumatul unui text narativ în baza
textului narativ. planului simplu de idei.
157. 3.8 7. Mitul “Filimon şi 1 Aplicarea algoritmului de Compoziţii de
3.9 Baucis”. Personajele caracterizare a caracterizare a
textului. personajului literar. personajului.
158. 3.3 8. Mitul “Filimon şi 1 Interogarea Exerciţiul
Baucis”. Comunicare multiprocesuală. stilistic.
în baza textului. Lectura interogativă și Aprecieri
Semnificaţia textului. analitică a textului. reciproce.
159. 3.1 9. Atelier de lectură: 1 Lectura interogativă și Lectura
3.4 „Un cântăreț făfă de analitică a textului. expresivă.
3.6 seamăn” (fragment) Cinquenul.
de Alexandru Mitru
160. 2.1 10. Atelier de 1 Exerciții de utilizare Brainstorming
discuție: „Frumosul adecvată a terminologiei Prezentare
este nedespărţit de lingvistice. orală
Adevăr şi Bine.” Împărtășirea experienței
de lectură.
161. 5.1 11. Subiectul - partea 1 Explicarea şi Construirea
5.3 principală de exemplificarea noţiunilor enunţurilor în
propoziţie. studiate. parametrii daţi.
162. 5.1 12. Subiectul simplu 1 Analiza faptelor de limbă. Exercițiul.
5.3 și multiplu. Învățarea prin Explicația.
descoperire.
163. 5.1 13. Părţile de vorbire 1 Utilizarea adecvată a Exercițiul.
5.3 prin care se exprimă terminologiei lingvistice. Explicația.
subiectul.
164. 3.2 14. Scrierea 1 Prezentarea în scris a Interogarea
4.1 reflexivă. Scrisoarea. experiențelor și frontală și
4.2 Tipuri de scrisori. preocupărilor personale. individuală.
165. 4.1 15. Atelier de scriere. 1 Redactarea şi verificarea Aprecieri
4.2 Scrisoare de textului propriu. reciproce.
4.4 felicitare. Redactarea textului în
variant elecronică.
13
166. 5.1 16. Oră de sinteză 1 Fixarea și sistematizarea Exercițiul.
5.2 cunoștințelor despre
5.3 subiect.
167. 4.1 17. Evaluare 1 Redactarea unei scrisori Scrierea
4.2 sumativă. Scrisoare în baza parametrilor reflexivă.
5.2 familială. popuși. Scrisoarea
Aranjarea textului în
pagină.
168. 5.2 18. Analiza probei de 1 Corectarea și explicarea Evaluarea
5.4 evaluare greșelilor. textului produs
în baza grilei.
Autoevaluarea.
Unitatea de învățare nr. 9: COPILĂRIA, FAMILIA – 18 de ore
169. 3.1 1. „Vizită...” de I. L. 1 Exerciții de respectare a Evaluarea
3.4 Caragiale. Lectura și pauzelor, a accentelor în lecturii în baza
receptarea textului. textul citit. grilei.
170. 5.2 2. „Vizită...” de I. L. 1 Identificarea sensurilor Integrarea
5.3 Caragiale. Lexicul cuvintelor necunoscute, cuvintelor
textului. utilizând diverse explicate în
dicţionare. contexte
concrete.
171. 3.1 3. „Vizită...” de I. L. 1 Selectarea indiciilor de Interogarea
3.2 Caragiale. Timpul şi spațiu și timp. frontală și
spaţiul întâmplării. individuală.
172. 3.2 4. „Vizită...” de I. L. 1 Alcătuirea planului Discuții.
Caragiale. simplu de idei.
Momentele
subiectului.
173. 3.5 5. Snoava “Boierul Redactarea rezumatului Rezumatul
şi Păcală.” unui text narativ în baza
Rezumatul textului. planului simplu de idei.
174. 3.8 6. „Vizită...” de I. L. 1 Aplicarea algoritmului de Compoziţii de
3.9 Caragiale. caracterizare a caracterizare a
Personajele textului. personajului literar. unui personaj.
175. 3.2 7. „Vizită...” de I. L. 1 Analiza multiprocesuală Definirea
Caragiale. Dialogul a textului. cuvintelor
ca mod de expunere. uzuale.
176. 3.5 8. De la textul 1 Redactarea rezumatului Expunerea
dialogat la cel unui dialog / interviu. rezumativă.
narativ.
177. 3.1 9. Atelier de lectură: 1 Lectura interogativă și Argumentul
3.2 „Codul bunelor analitică a textului
3.3 maniere” nonliterar.
178. 1.2 10. Atelier de 1 Argumentarea necesității Expunerea
discuție: „Bunele de a te comporta adecva unui punct de
maniere – dovadă a în diverse situații de vedere
celor 7 ani de acasă” viață. Argumentul
179. 5.1 11. Părţile secundare 1 Exerciții de identificare a Clustering
5.3 de propoziţie. părților secundare în Exerciții
Actualizarea propoziții. gramaticale.
cunoștințelor. Alcătuirea schemelor.
180. 5.1 12. Atributul - parte 1 Explicarea şi Construirea
5.3 secundară de exemplificarea noţiunilor enunţurilor în
propoziție. studiate. parametrii daţi.
14
181. 5.1 13. Părţile de vorbire 1 Utilizarea adecvată a Exercițiul.
5.3 prin care se exprimă terminologiei lingvistice. Explicația.
atributul.
182. 5.1 14. Complementul - 1 Explicarea şi Exercițiul.
5.3 parte secundară de exemplificarea noţiunilor Construirea
propoziție. studiate. enunţurilor în
parametrii daţi.
183. 5.1 15. Părţile de vorbire 1 Exerciții de analiză Exercițiul.
5.3 prin care se exprimă sintactică. Explicația.
complementul. Analiza faptelor de limbă.
184. 5.1 16. Oră de sinteză 1 Fixarea și sistematizarea Exercițiul.
5.2 cunoștințelor.
185. 6.1 17. Probă de evaluare 1 Elaborarea unui dialog în Dialog în Codul bunelor
6.2 orală. Joc de rol în baza unei situații, dând perechi maniere
baza unei situații dovadă de atitudine
cotidiene. pozitivă și politețe.
186. 5.4 18. Analiza probei de 1 Corectarea greșelilor. Evaluarea în
evaluare. baza grilei.
Unitatea de învățare nr. 10: ADEVĂRUL – 18 de ore
187. 2.1 1. Lecție 1 Comunicare orală în baza Interogarea http://folclor.net
2.2 introductivă. algoritmului propus. frontală
Folclorul - tezaur Adecvarea la temă. (conversaţie
nesecat de catihetică,
înțelepciune a euristică).
poporului.
188. 3.1 2. Snoava “Boierul şi 1 Lectura adecvată a Reacţia
3.4 Păcală.” Lectura și textului literar. cititorului.
receptarea textului.
189. 5.2 3. Snoava “Boierul şi Utilizarea dicţionarului Exerciții de
5.3 Păcală.” explicativ. vocabular.
Vocabularul textului.
190. 3.5 4. Snoava “Boierul 1 Identificarea etapelor Planul simplu
şi Păcală.” acțiunii. de idei.
Momentele
subiectului.
191. 3.5 5. Snoava “Boierul Redactarea rezumatului Rezumatul
şi Păcală.” unui text narativ în baza
Rezumatul textului planului simplu de idei.
narativ.
192. 3.8 6. Snoava “Boierul şi 1 Analiza faptelor de limbă. Exercițiul.
3.9 Păcală.” Personajele Explicația.
textului.
193. 3.3 7. Snoava “Boierul şi 1 Interogarea Exerciţiul
3.6 Păcală.” multiprocesuală. stilistic.
Semnificaţia textului. Lectura interogativă și Aprecieri
Umorul. analitică a textului. reciproce.
194. 3.3 8. Atelier de lectură. 1 Lectura adecvată a Lectura
3.6 Snoave. textului literar. explicativă.
Identificarea Diagrama
asemănorilor și Venn.
deosebirilor.
195. 2.1 9. Proverbul. 1 Comentarea proverbelor. Explicația.
2.2 Structură și înţeles. Analiza structurii unui Exemplul.
proverb.
15
196. 2.1 10. Zicătoarea. 1 Analiza structurii unei Comentariul.
2.2 Structură. Înţeles. zicători. Exemplul.
Expunerea punctului de
vedere.
197. 4.1 11. Atelier de scriere: 1 Redactarea unei Activitate
4.2 „Minciuna are compuneri în baza individuală.
4.3 picioare scurte”. proverbului dat.
Compoziţie şcolară Respectatea părților
în baza unui proverb. componente ale unui text
scris.
198. 2.1 12. Ghicitoarea-text 1 Analiza faptelor de limbă. Informarea.
2.2 unitar cu înţeles
5.1 metaforic.
199. 2.1 13. Atelier de 1 Exerciții de mărire a Exerciții de
2.2 vorbire. Exerciții de duratei inspirației. dicție
dicție: Respirația Exerciții de egalitate între
diafragmatică pentru inspirație și expirație.
o comunicare mai
bună.
200. 5.1 14. Oră de sinteză 1 Fixarea și sistematizarea Exercițiul.
5.2 cunoștințelor despre
5.3 subiect.
201. 4.3 15. Evaluare sumativă. 1 Aplicarea cunoștințelor în Test-complex.
5.2 Test. practică.
202. 5.4 16. Analiza probei de 1 Corectarea greșelilor. Evaluarea
evaluare. testului
conform grilei.
203. 17. Prezentarea 1 Prezentarea portofoliului Prezentare
portofoliului de orală
învățare
204. 6.1 18. Organizarea 1 Analiza faptelor de limbă. Informarea.
6.2 lecturii pentru vară.
5.4 Generalizare.
Rezultate anuale.

16
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

REPARTIZAREA ORELOR

TEXTE DE MEMORIZARE

Texte recomandate Semestrul I Semestrul II


Titlul și autorul Titlul și autorul
1. Poezie lirică „Sfârșit de toamnă” de
Vasile Alecsandri
2. Poezie lirică „Ce te legeni...” de
Mihai Eminescu
3. Fragment de text epic „Balada celor cinci motănași”
(1/2 pagină); de Ion Druță.

S-ar putea să vă placă și