Sunteți pe pagina 1din 41

500 teste infermieri 7.

Dintre producătorii medii de deşeuri


periculoase fac parte:

A) institute de cercetare medicală şi


1. Distribuirea hranei bolnavilor în secţii farmaceutică
este făcută de:
B) Agenţia Naţională a Medicmentului
A) infirmiera de serviciu
C) Laboratoarele
B) Asistenta de salon ajutată de infirmieră
8. Dintre mici producători de deşeuri
C) Îngrijitoare periculoase fac parte:
2. Îmbrăcarea unui pacient care are unul A) laboratoarele de tehnică dentară
din membre afectat se va face:
B) Laboratoarele de sănătate mintală
A) începând cu membrul sănătos
C) Cemntre de transfuzie
B) Începând cu membrul afectat
9. Deşeurile rezultate din activitatea
C) Nu contează ordinea dacă operaţiunea se medicală,se clasifică,după cum urmează:
execută se minim 2 persoane
A) deşeuri periculoase
3. Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare
de funcţionare este obligatoriu: B) Deşeuri nepericuloase

A) planul anual privind gestionarea deşeurilor C) Deşeuri infecţioase

B) Bugetul de venituri şi cheltuieli 10. Deşeurile periculoase se clasifică în:

C) Metodologia de culegere a datelor A) deşeuri anatomo-patologice

4. Escarele sunt leziuni profunde ale B) Deşeuri clinice şi farmaceutice


ţesturilor din regiunile insuficient irigate
datorită: C) Deşeuri menajere

A) imobilizării îndelungate în aceeaşi poziţie 11. Sacii de polietilenă pentru depozitarea


deşeurilor infecţioase trebuie să
B) Igienei necorespunzătoare a tegumentelor întrunească următoarele condiţii:

C) Lenjerie umedă cu cucte şi cusături pe A) să se poată închide uşor


zonele predispuse la escare
B) Să fie confecţionaţi din polipropilenă
5. Obligaţiile producătorilor de deşeuri galbenă
sunt:
C) Să fie marcaţi cu pictograma”pericol
A) să separe la locul de producere deşeurile biologic”â
periculoase de cele nepericuloase
12. Gradul de umplere a sacilor nu trebuie
B) Să dimineze cantităţile de deşeuri să depăşească:

C) Să promoveze reutilizarea şi reciclarea A) jumătate din volumul său


acelor categorii de deşeuri care se pretează la
aceste oepraţiuni B) 50kg

6. Dintre marii producători de deşeuri C) 3/4 din volum


periculoase fac parte: 13. Termosturile sacului pentru deţeuri
A) Lavoratoarele infecţioase trebuie să întrunească
următaorele condiţii:
B) Clinici universitare
A) să fie continue
C) Spitale judeţene şi municipale
B) Sp fie rezistente B) Secţii de dializă

C) Să nu permită scurgeri de lichid C) În nicio secţie

14. Recipientul destinat colecătrii 21. Dezinfecşia ciclic la saloane se execută:


deşeurilor înţepătoare-tăietoare trebuie:
A) Săptămânal
A) să fie impermeabile
B) Lunar
B) Să prezinte etanşeitate
C) Ori de câte ori este nevoie
C) Să aibă grosimea cuprinsă între 50-70
microni 22. Dezinfecţia ciclică la sălile de operaţie se
execută:
15. Al doilea mabalaj în care se depun sacii
şi cutiile pentru deşeuri periculoase este A) Săptămânal
prezentat de: B) Lunar
A) saci perfect etanşi C) Ori de câte ori este nevoie
B) Cutii speciale 23. Ce înţelegeţi prin decontaminarea
C) Containere mobile materialului medico-chirurgical:

16. În containerele mobile cu pereţi rigizi A) distrugerea germenilor patogeni în


nu se depun: proporţie de 99,99%

A) deşeuri periculoase neambalate B) Îndepărtarea unui procent de 95-98% din


germenii patogeni prezenţi
B) Deşeuri asimilabile celor menajere
C) Sterilizarea instrumentarului medical şi a
C) Părţi anatomice ambalate şi refrigerate echipamentelorâ

17. Măturatul umed se execută prin 24. Scopul decontaminării materialului


următoarele: medico-chirurgcial după folosire este:

A) metoda celor 2 găleţi A) evitarea contaminării personalului

B) Metoda prin împingere B) Reducerea contaminării mediului de psital

C) Metoda combiunată C) Evitarea fixării pe instrumente a materieie


organice
18. În realizarea curăţeniei la saloane
trebuie luate în considerare: 25. Decontaminarea materialului medico-
chirurgical se mai numeşte:
A) îngrijirele curente
A) Dezinfecţie
B) Intervenţiile medicale
B) Predezinfecţie
C) Contaminarea salonului
C) Sterilizare
19. Nu se admite existenţa ghvecelor de
flori în: .În funcţie de tipul de microorganisme
patogene distruse şi timpul necesar
A) secţii de nn substanţelor dezinfectante să distrugă
B) Secţii de terpaie intensivă aceste microorganisme,dezinfecţia se
clasifică pe 4 nivele:
C) În nicio secţie
A) sterilizarea chimică
20. Nu se admit vase cu flori tăiate în:
B) Sterilizare biochimică
A) secţii de hematologie
C) Âsterilizare termică
D) Dezinfecţie de nivel înalt A) să nu modifice calităţile apei

27.Folosirea fenolilor este limitată doar B) Să fie eficientă indiferent de costuri


pentru dezinfecţia:
C) Să fie uşor de manipulat pentru personalul
A) Aerului care efectuează dezinfecţia

B) Suprafeţelor 34. Eficienţa procesului de dezinfecţie a


apei potabile trebuie să fie:
C) Mediului
A)99%
28. Fenolii nu sunt recomandaţi pentru
dezinfecţia: B)99,5%

A) Suprafeţelor C)99,9%

B) Instrumentarului 35. Cantitatea minimă de apă necesară


acoperirii necesarului fiziologic,igienei
C) Secţiilor nn individuale şi pregătirii hranei,pentru o zi
29. Clorhedixina este recomandată a se face este:
pentru dezinfeţia: A)100l
A) preoperatoriea pielii B)50l
B) Rănilor C)70l
C) Mâinilor 36. Platformele organizate pentru
30. În raport cu condţiile în care se depozitarea recipientelor de colectare a
aplică,dezinfecţia poate fi: gunoaielor menajere se vor amenaja:

A) Profilctică A) la o distanţă de minim 15m de ferestrele


locuinţelor
B) În focar
B) La o distanţă de minim 5m de ferestrele
C) Terminală locuinţelor
31. Un bun dezinfectant trebuie să posede C) La o distanţă de minim 10m de locuinţă
următoarele calităţi:
37. Soluţiile dezinfectante se folosesc:
A) să aibe capacitate bactericidă mare
A) în ziua pregătirii
B) Să fie neutralizant de substanţe organice
B) În primele 28h de la preparare
C) Să se poată combina cu trihalometanii
C) Întermen de 48h de la preparare
32. Principalele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea contaminării aerului cu 38. Dezinfecţia ustensilelor folosite pentru
germeni patogeni sunt: efectuarea curăţeniei trebuie făcută:

A) Ventilaţia A) zilnic,după fiecare operaţiune de curîţenie


şi la sfârşitul zilei
B) Folosirea echipamentului de protecţie(în
special masca) B) La nevoie

C) Dezinfecţia aerului C) Cel puţin odată pe săptămână

33. Pentru a fi corespunzătoare din punct 39. Examenele medicale la angajare pentru
de vedere igienic,metoda de dezinfecţie a personalul sanitar
apei trebuie să îndeplinească următoarele elementar,mediu,superior şi de îngrijire
condiţii: sunt:
A) test pentru depistarea C)Cutii de carton rigid,cu saci de
AgHBs,HCV,HIV,examenul tegumentelor polietilenă,avizate de MS

B) HIV,RPA,examen clinic general 44.Deşeurile periculoase pot fi depozitate


temporar în incinta unităţii maxim:
C) Examen clinic general,coprocultură
semestrial,RPA A)72h

40. Examenele medicale periodice pentru B)48h


personalul sanitar elementar de îngrijire
sunt: C)24h

A) examen coprobateriologic,examen 45. Transportul deşeurilor periculoase în


psihiatric,RPA anal incinta unităţii se face:

B) Examenul tegumentelor,RPA A) pe acelaşi circuit cu cel al bolnavilor şi


anual,examen coprobacteriologic semestrial vizitatorilor,la ore diferite

C) Examen clinic general trimestrial,RPA B) Pe circuit separat de cel al bolnavilor


anual,examen coprobacteriologic semestrial şivizitatorilor,în recipientele de colectare

41. Sunt deşeuri periculoase următoarele C) Pe cirucuit separat de cel al bolnavilor şi


categorii: vizitatorilor în cărucioare speciale

A) deşeuri anatomo-patologice,deşeuri 46. Metodele accpetate pentru elininara


înţepătoare-tăietoare,deşeuri infecţioase finală a deşeurilor rezultate din activitatea
medicală sunt:
B) Deşeuri chimice ş ifarmaceutice,deşeuri
menajere A) incinerare,depozitare la depozitul de
deşeuri după ce au fost în prealabil
C) Deşeuri tehnico-medicale.deşeuri de la neutralizate
blocul alimentar,deşerui infecţioase
B) Depozitare la depozitul de deşeuri după ce
42. Codul de culori al ambalajelor pentru ua fost în prealabil neutralizate
colectarea deşeurilor în unităţile sanitare
este: C) Ardere în groapa betonată,cu capac

A) galben pentru deşeurile periculoase şi 47. În funcţie de gradul de asepsie al actelor


negru pentru deşeurile medicale care se practică în acel loc în zona
nepericuloase(menajere) 1 dintr-un spital intră:

B)Alb pentru pdeşeurile periculoase şi verde A) serviciul adminsitrativ


pentru deşeurile nepericuloase(menajere) B) Secţia pediatrie
C)roşu pentru deşeurile periculaoase şi negru C) Holul de la intrarea principală
pentru deşeurile nepericuloase(menajere)
48. În funcţie de gradul de asepsie al actelor
43.Deşeurile înţepătoare-tăietoare trebuie medicale care se practică în acel loc în zona
colectate în cutii care să prezinte 2 dintr-o unitate sanitară cu paturi intră:
următoarele caracteristici:
A) Holuri
a)Cutii de carton,prevăzuter în interior cu saci
de polietilenă,marcate cu pictograma(pericol B) Ascensoare
biologic)
C) Scări
B)cutii galbene,din material rezistent la
49. În funcţie de gradul de asepsie al actelor
acţiuni mecanice,marcate cu
medicale care se practică în acel loc în zona
pictograma”pericol biologic”,avizate de MS
3 dintr-o unitate sanitară cu paturi intră:

A) secţia medicală
B) Secţia psihiatrie C) Poate fi un mijloc de contaminare a
mediului
C) Secţia pediatrie
56. Mănuşile de menaj se utilizează în
50. În funcţie de gradul de asepsie al actelor timpul curăţeniei pentru:
medicale care se practică în acel loc în zona
4 dintr-o unitate sanitară cu paturi intră: A) decontaminarea mediului

A) Nbeurologie B) Pentru protecţia personalului

B) Radiologie C) Când se amnipulează produse cu un


anumit grad de toxicitate
C) Terapie intensivă
57. După scoaterea mănuşilor,mâna:
51. În funcţuie de gradul de asepsie al
actelor medicale care se practică într-un A) se usucă
spaţiu la spitalului,distingem:
B) Se spală
A)3 zone
C) Se dezinfectea
B)4 zone
58.După utilizare,mănuşile
C)5 zone
A)se clătesc şi se usucă
52. Acţiunile de curăţenie trebuie să
realizeze: B)Se spală şi se usucă

a) menţinerea dezinfecţiei C)Se spală,se dezinfectează şi se usucă

b) Menţienrea continuă în stare curată a 59.În secţiile cu riscă scăzut de apariţie a


suprafeţelor infecţiilor nosocomiale,materialul moale
reciclabil utilizat:
c) Decontaminarea suprafeţelor
A)se imersează în apă+detergent,se spală,se
53. Îndepărarea prafului şi a gunoiului de clăteşte,se usucă
pep pavimente se realizează cu ajutorul:
B)se imersează în detergent+dezimfectant.se
A) Măturilor spală,se usucă

B) Periilor C)se spală,se clăteşte,se usucă

C) Teurilor 60.Măturatul umed se poate efectua prin:

D) Mopurilor A)emtoda denumită””prin împingere”

54. Căruciorul pentru spălarea B)metoda denumită”prin rotrire”


pavimentului este alcătuit din:
C)metoda denumită”prin pivotare”
A) Găleţi
61.Întreţiterea,curăţenia şi dezinfectarea
B) Perie chiuvetelor,căzilor de baie,duş,wc-
urilor,pişoare stau la baza prevenirii
C) Instaşaţie de scurgere/stocare infecţiilor cu germeni.cum ar fi:
D) Mop A. E.Coli
55. Avantajele folosirii căruciorului pentru B. Proteus
spălarea pavimentului sunt:
C. Pseudomonas
A) Igienic
62. Dezinfecţia sifonuluid e pardoseală în
B) Permite realizarea unei bune spălări cabina de WC se face cu:
A)500ml sol de hidroxid de sodiu 5,25% Cl A) dezinfecţie de nivel
scăzut,intermediar,înalt,foarte înalt
B)500ml apă de javel de %Cl
B) Dezinfecţie superficială de nivel
C)500 ml alcool santiar săczut,înalt,foarte înalt
63. Detartrarea este: C) Deztinfecţie de nivel
A) operaţiunea de deşurubare a robineţilor scăzut,intermeidar,înalt,sterilizare chimică

B) Operaţiunea de îndepărtare a grăsimilor cu 70. Substanţele chimice care realizează


un produs acid specific sterilizarea chimică sunt:

C) Operaţiunea de îndepărtare a pietrei cu un A) acidul peracetic


produs acid specific B) Glutaraldehida
64. În secţiile în care sunt admise vase cu C) Acidul cianhidric
flori tăiate,apa din vas:
71. Substanţele chimice care realizează
A) se schimbă zilnic dezinfecţia de nivel înalt sunt:
B) Se schimbă zilnic şi în apă se adaugă o A) acidul peracetic
linguriţă de hipoclorit de sodiu 12,5% Cl activ
B) Acidul clorhidric
C) Se schimbă odată pe săptămână
C) Hipocloritul de sodiu
65. În timpul curăţeniei,mobilierul:
72. Substanţele chimice care realizează
A) rămâne în salon dezinfecţia de nivel intermediar sunt:
B) Este scos temproar pe hol A) acidul peracetic
C) Este mutat în alt salon până la terminarea B) Alcooli
operaţiunii
C) Compuşi pe bază de clor
66. Tehnica operaţiunii de dezinfecţie este:
73. Folosirea fenolilor este limitată doar
A) Pulverizare pentru:
B) Stropire A) dezinfecţia instrumentarului
C) Vaporizare B) Dezinfecţia suprafeţelor
67. Curăţenia spaţiilor de circulaţie în C) Dezinfecţia aerului
blocul operator se efectuează:
74. Fenolii sunt recomandaţi a se folosi:
A) în fiecarezi
A) în zonele de preparare a mâncării
B) Ori de câte ori este nevoie
B) În secţiile de pediatrie
C) De două ori pe zi
C) Pentru dezinfecţia instrumentarului utilizat
68. Dezinfecţia este realizată: în anatomia patologică
A) în funcţie de tipul de microorganisme 75. Hipocloriţii se comercializează sub
patogene distruse denumirea de:
B) În funcţie de timpul de contact necesar A) acid clorhidric
substanţelro dezinfectante să distrugă aceste
microorganisme B) Apă de Javel

C) În funcţie de bugetul pe secţie C) Extract de Javel

69. Dezinfecţia se clasifică în 4 nivele: 76. ezinfecţia igienică a mâinilor se face:


A) pe mâna spălată şi sucată 83. Echipamentul dpersonal de protecţie
este:
B) Pe mâna umedă
A) o punte între personalul medico-sanitar şi
C) După fiecare procedură medicală,înainte bolnavi
de spălare
B) O barieră între personalul medică-sanitar
77. Antisepticul este: şi sursa de infecţie
A) produs care îndepărtează murdăria C) Mijloc de recunoaştere a meritelor
B) Produs care previne multiplicarea personalului medico-sanitar
microorganismelor 84. Mănuşile se schimbp:
C) Produs care inhibă activarea A) între 2 îngrjiri
microorganismelor
B) În caz de rupere
78. Bactericidul este un produs:
C) Între 2 pacienţi
A) capabil să înlăture murdăria
85. Niciodatî mănuşile de examinare:
B) Capabul să distrugă boala
A) nu se împrumută
C) Capabil să distrugă formele vegetative ale
bacteriilor B) Nu se spală

79. Prin contaminare se înţelege: C) Nu se poartă aceeaşi pereche de mai multe


ori
A) contactul cu murdăria
86. Se poartă două perechi de mănuşi
B) Cotnactul cu pacienţii pentru:
C) Contactul cu microorganisme patogene A) a scade frecvenţa AES
80. Ărin produs de dezinfecţie de nivel B) A divide în 3 riscul de contact cu sângele
scăzut înţelegem: sau produsul contaminat
A) agent chimic care distruge bacteriile C) În caz de alergie
vegetative
87. Din cadrul echipamentelor de protecţie
B) Agent chimic care distruge bacteriile fac parte:
vegetative,unii fungi şi virusurile încapsulate
A) Halatul
C) Agebt chimic care distruge bacteriile
vegetative,unii fungi,virusurile capsualte şi B) Şorţuri impermeabile
virsuuriile mari necapsulate
C) Cizme de cauciuc
81. Virucidul este un produs care:
88. Activităţile legate de gestionarea
A) distruge virusurile test deşeurilor rezultate din activităţi
medicale,fac parte din:
B) Distruge sporii bacterieni
A) fişa postului
C) Ambele răspunsuri sunt corecte
B) Cartea de muncă
82. Mâinile se spală:
C) Obligaţiile profesionale
A) după scoaterea măştii de protecţie
89. Planul de gestionare a deşeurilor
B) După folosirea batistei rezultate din activităţi medicale este
C) După folosirea toaletei analizat:

A) Semestrial
B) Trimestrial C) Ori de câte ori este necesar

C) Anual 96. Între atribuţiile infirmierei se numără


şi:
90. Planul de gestionare a deşeurilro
rezultate din activităţi medicale este A) efectuează igiena individuală a bolnavilor
cuprins în documentaţia necesară pentru: gravi şi copiilor

A) certificare ISO B) Respectă regulile de igienă personală

B) Autorizarea sanitară C) Administrează tratamentul presicris de


medic
C) Colectarea selectivă a deşeurilor
97. Definiţia curăţeniei
91. Eliminarea finală a deşeurilor
periculoase se poate face prin: 98. Dezinfecţia este metoda de
decontaminare prin care se urmăreşte
A) ardere în crematoriu propriu sitrugerea microorganismelor în proporţie
B) Tratament de neutralizare prin sterilizare de:

C) Incinerator de deşeuri periculoase A)75-85%

92. Aplicarea Oridunului 219 este B)99,0-99,9%


obligatorie pentru: C)90-95%
A) acreditarea unităţilor sanitare 99. Spălarea pavimentelor se efectuează cu:
B) Obţinerea autorizaţiei sanitare A) apă caldă şi carbonat de sodiu sol 1,2%
C) Fila de buget B) Apă caldă şi detergenţi sol 1-2%
93. Resturile alimentare(cu excepţia celor C) Apă caldă şi aldehidă formică sol 1-2%
provenite de la secţiile de boli infecţioase) se
vor colecta: 100. Soluţiile clorigene folosite pentru
dezinfecţie conţin:
A) cutii cu pereţi rigizi de culoare neagră
A)1g% clor activ
B) Saci de culoase neagră
B)0,5g% clor activ
C) Saci transparenţie
C)1,5% clor activ
94. Colectarea lenjeriei de pat şi decorp
utilizate cu excepţia celei umede,va fi făcută 101. Dezinfecţia ciclică a sălilor de operaţie
în: şi de naştere se face săptămânal prin
formolizare cu formol în concentraţie de 3-
A) saci de plastic care se închid la gură după 5% aldehidă formică şi o expunere de:
colectare
A)24h
B) Saci de doc curaţi care se închid duopă
colectare B)6-12h

C) Coşuri de rufe C)20h

95. Curăţirea mesei de pansamente(mesei 102. În secţiile de pediatrie,în fiecare salon


ginecologice) şi schimbarea huselor se va efectua dezinfecţia şi curăţenia
respectiv alezelor după fiecare persoană generală ciclică la intervale de:
examinată se face:
A)10-12 zile
A) o sigură dată pe zi
B)15-20 zile
B) După fiecare folosire
c)10-15 zile
103. Îngrijitoarea de curăţenie îndeplineşte C) De supraveghere şi îngrumare a
următoarele sarcini,cu excepţia: asistaţilorâ

A. Transportă pe traseul stabilit rezidurile 110. Instituţiile pentru ocrotirea,îngrijirea


sterile din secţie la rampa de gunoi sau şi recuperarea adulţilor:
crematoriu,curăţă şi dezinfectează
recipientele A) leagăne de copii

B. Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei B) Cămine atelier


şefe privind întreţinerea C) Cămin spital pentru bolnavii cronici
curăţeniei,salubrităţii,dezinfecţiei şi
dezinsecţiei D) Cămine de bătrâni

C. Urmăreşte respectarea regulilor pe tot 111. Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în


circuitul alimentelor unităţi sanitare:

104. Colectarea lenjeriei copilului mic se A) sub directa îndrumare a medicului


face în:
B) Sub directa îndrumare şi supraveghere a
A) saci de doc curaţi asistentului emdical

B) Saci material plastic sau impermeabil C) Execută orice sarcini de serviciu la


solicitarea asistentului medical sau a
C) Găleţi cu capac medicului
105. Spaţiile de circulaţie se dezinfectează 112. Baia generală a sugarului se poate
cu soluţii clorigene folsoite în concetraţie face:
de:
A) imediat după naştere
A)1% clor activ
B) La 2-3 zile după căderea bontului
B)0,5% clor activ
C) La 7 zile după căderea bontului
C)1,5% clor activ
113. Care dintre următoarele metode se
106.Depozitarea temporară a deşeurilor nu folosesc la curăţenia în spital:
trebuie să depăşească în secţie:
A) Peirerea
A)48h
B) Ştergerea
B)72h
C) Spălarea
C)24h
D) Pasteurizarea
107.Sacii negrii se folosesc pentru
colectarea deşeurilor: E) Flambarea

a) Nepericuloase 114. Senzaţiile organismului de simţ sunt:

b) Menajere A) simţul tactil

c) Resturi alimentare B) Simţul gustului

108. Definiţia spitalului C) Simţul mirosului

109. Procesul de îngrijire implică: 115. Pulsul reprezintă:

A) activitatea de supraveghere a stării de A) frecvenţa cardiacă


sănătate şi prevenire a ămbolnăvirii
B) Frecvenţa respiratorie
B) Activitatea de vindecare a unei boli şi de
C) Frecvenţa sângelui în artere
recuperare şi compensare a unei dizabilităţi
116. Gravitatea unei arsuri depinde de: 123. Timpul de contact cu substanţe
antiseptice necesare pentru dezinfecţia
A) profunzimea arsurii corectă a mâinilor este de:
B) Suprafaţa tegumentară afectată A)10 minute
C) Ambele B)5 minute
117. Dezbrăcarea bolnavului imobilizat la C) până la uscarea mâinilor
pat se face de către:
124. Un k de pulbere de var cloros are un
A) o persoană conţinut de clor activ de:
B) Două persoane A)25%
C) Trei persoane B)15%
118. Schimbarea lenjeriei cu bolnavul în C)5%
pat necesită:
125. Chiuvetele şi lavoarele se întreţin prin
A) o persoană spălare cu:
B) 2-3 persoane A) apă şi soluţie de detergenţi 1*-2%
C) Mai multe B) Soluţii clorigene în concetraţie de 0,5%
119. Pentru tehnica corectă a igienei clor activ
parţiale la pat a bolnavului sunt necesare: C) Soluţie de apă şi detergenţi 1-2%
A)3 persoane 126. După decesul unui bolnav,sub
B)1 prosop supravegherea asistetnului
medical,infirmiera pregăteşte cadavrul şi
C)5 prosoape asigură transportul acestuia la locul stabilit
de conducerea instituţiei:
120. Care din cele 3 atribuţii revin
infirmierei: A) Da
A) efectuează igiena individuală a bolnavilor B) Nu
grav şi a copiilor
127. În caz de infecţie în spital se face:
B) Înlocuieşte şi transportă în condiţiile
stabilite rufăria murdară A) dezinfecţie ciclică

C) Urmăreşte respectarea regulilor de igienă B) Dezinfecţie în focar


pe tot circuitul aliumentelor C) Dezinfecţie ciclică sau în focar
121. Sălile de operaţie şi de naştere se 128. Dacă operaţiunea de curăţare-
curăţă şi se dezinfectează: decontaminare se face manual:
A) după fiecare oepraţie A) este urmată de etapa de dezinfecţie
B) Săptămânal B) Nu este urmată de etapa de dezinfecţie
C) Lunar 129. Materialul moale reciclabil utilizat se
122. Utilajele accesorii ale patului universal prelucrează prin:
sunt: A) imersie în detergent
A) masă reglabilă pentru alimentaţie B) Se spală cu apă caldă şi detergent
B) Rezemător C) Se clăteşte
D) Se usucă C) Boli ce au drept cauză consumul excesiv
de alcool
130. Îngrijitoarea de curăţenie are
următoarele sarcini cu excepţia: 136. Schimbarea lenjeriei în spital se face:

A) efectuează dezinfecţia lenjeriei în secţiile A) Zilnic


cu potenţial infecţios
B) Săptămânal
B) Poartă în permanenţă echipamentul de
protecţie stabilit C) Ori de câte ori este nevoie

C) Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe 137. Cum este recomandat să se procedeze
privind întreţinerea în cazul când aveţi mai multe saloane de
curăţeniei,salubrităţii,dezinfecţiei şi pregătit pentru dezinfecţie:
dezinsecţiei A) să se înceapă cu saloanele cele mai
131. În cadrul curăţeniei zilnice contaminate
îndepărtarea prafului de pe paviment se B) Să se înceapă cu saloanele cele mai puţin
face prin măturare: contaminate
A) Umedă C) Nu contează ordinea
B) Uscată 138. Infirmiera are următorele atribuţii:
132. Spălarea obligatorie a mâinilor se face: A) ajută la pregătirea bolnavului în vederea
A) la intrarea în serviciu şi la păstrarea locului examinării
de muncă B) Dă relaţii despre starea de sănătate a
B) După folosirea toaletei bolnavului

C) După folosirea măştii folosite în saloane C) Pregăteşte pentru dezinfecţie ori de câte
ori este nevoie
133. Unde se termină măturatul umed într-
un salon: 139. Care sunt regulile de întreţinere a
ustensilelor de curăţenie:
A) la fereastră
A) după fiecare operaţiune şi la sfârşitul zilei
B) Lângă patul bolnavului de lucru ustensilele vor fi
spălate,curăţate,dezinfectate,uscate
C) Lângă uşă
B) Ustensilele de curăţenie nu trebuie spălate
134. Deratizarea este o metodă de deoarece se păstrează permanent în soluţie
distrugere a : dezinfectantă
A) Insectelor C) Ustensilele folosite la curăţenie vor fi
B) Rozătoarelor spălate şi deznfectate din oră în oră

C) Microorganismelor 140. Obiectivele cître care trebuie să se


orienteze pregătirea profesională a
135. Infecţia interioară(nosocomială) infirmierei sunt:
reprezintă:
A) cunoaşterea rolulilor şi atribuţiilor care îi
A) accidente de muncă ale personalului revin în mod cotidian în raport cu persoana
sanitar asistată
B) Îmbolnăvirile de natură B) Protejarea drepturilor pacienţilor
infecţioasă,contracarate în spital şi care apar în
timpul spitalizării sau după externare C) Primirea persoanei ocrotite şi pregătirea ei
pentru integrarea în colectivitate
141. În raport cu personalul superior 146. Care din următoarele categproo sunt
infirmiera: expuse riscului de accident cu obiecte
ascuţite:
A) transmite indicaţiile asistentei,medicului şi
directorului de îngrijiri A) Pacient

B) Efectuează schimburi de B) Personal medical


idei,experienţe,observaţii şi informaţii
profesionale C) Personal auxiliar

C) Înregistrează indicaţii cu privire la 147. Eficienţa dezinfecţiei profilactice este


persoanele asistate condiţionată de:

142. Îngrijirea:â A) o clătire abundentă după dezinfecţiee

A) este acţiunea individualizată pe care B) Efectuarea unei curăţenii riguroase înainte


infirmiera o poate desfăşura în mod formal sau de dezinfecţie
informal,prezentându-le pacienţilor diferite C) Soluţia de dezinfecţie să fie la o
verigi ale procesului de îngrijire concentraţie dublă
B) Urmpreşte ca persoana bolnavă să-şi 148. Pentru a prepara şi utiliza soluţiile de
recâştige starea de sănătate şi capacitatea de-a- dezinfecţie,este necesar:
şi satisface nevoile fundamentale
A) să cunoaştem concetraţiile substanţei
C) Se referă nu numai la bolnav,ci şi la active în produs
persoanele în subordine
B) Să folosim recipiente curate
143. Contactul tegumentelor şi mucoaselor
cu rumătaorele prodsue trebuie considerat C) Să folosim soluţia de lucru în ziua
la risc: preparării

A) Sânge 149. Metodele de curăţenie sunt:

B) Lichid peritoneal A) ştergere,măturare,dezinfecţie

C) Secreâii vaginale B) Măturare,ştergere,spălare,aspirare

144. Expunerea profesională la accidente se C) Măturare,spălare,fierbere


petrece în timpul:
150. Scopul aplicării Precauţiunilor
A) efectuării de manopere invazive cu ace şi Universale este:
instrumente scuţite
A) de a preveni trasmiterea infecţiilor la locul
B) Manipulării de produse biologice potenţial de muncă al personalului medico-sanitar
contaminate
B) Prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale
C) Pregătirea instrumentarului care va fi de transmitere digestivă
supus procesului de dezinfecţie sau steril
C) Prevenirea infecţiilor cu cale de
145. Suprafeţe vizibile contaminate cu trasnmitere sanguină
sânge sau alte fluide biologice se pregătesc
151. Lenjeria murdară şi umedă este
astfel:
colectată de către infirmiere/îngrijitoare:
A) decontaminare,curăţare,dezinsecţie
A) saci de doc
chimică
B) Saci impermeabili închişi la gură
B) Curăţare,dezinfecţie,uscare
C) Recipiente curate
C) Dezinfecţie chimică,curăţare
152. Baia generală a bolnavului trebuie C)30 min
efectuată:
159. Care este concentraţia de cloramină
A) cel puţin odată pe săptămână recomandată pentru suprafeţe:

B) Este de preferat să se evite pentru a nu A)2%


înrăutăţi situaţia stării acestuia
B)4%
C) Doar dacă este absolut necesar
C)6%
153. Secretul profesional poate fi dezvăluit:
160. Ce se ănţelege prin dezinfecţie:
A) Cu acordul pacientului
A) îndepărtarea microorganismelor de pe
B) La cererea cunoştinţelor,vecinilor suprafeţe şi obiective,odată cu îndepărtarea
prafului şo usbstanţelor organice
C) La cererea autorităţilor judiciare
B) Distrugerea în proporţie de 99,9% a
D) Cu acordul părinţilor pentru copii sub 18 formelor vegetative a microorganismelor
ani
C) Distrugerea tuturor microorganismelor
154. Toaleta pacientului se efectuează: inclusiv a formelor sporulate
A) Săptmămânal 161. Caracteristicile containerelor pentru
B) Zilnic deşeuri înţepătoare sunt:

C) Ori de câte ori este nevoie a) să fie rezistente la şocuri

155. Dezbrăcarea bolnavilor cu extremităţi b) Să corespundă normelor în vigoare


dureroase se începe totdeauna cu: c) Să fie transportate
A) partea sănătoasă 162. Spălarea mâinilor este suficientă
B) Partea bolnavă pentru:

156. Care sunt tipurile de deztinfecţie în A) intervenţii medicale care presupun un


funcţie de tipurile de microorganisme: nivel de risc infecţios mediu

A) sterilizarea chimică B) Un act medical care presupun un nivel de


risc infecţios minim
B) Dezinfecţie de nivel înalt
C) Intervenţii medicale care presupun un
C) Dezinfecţie de nivel intermediar(mediu) nivel de risc infecţios mediu
D) Dezinfecţie de nivel scăzut 163. Dezinfecţia igienică a mâinilor este
necesară cu excepţia:
157. Infirmiera are obligativitatea de a
asigura toaleta bolnavului imobilizat: A) intervenţii medicale care presupun un
nivel de risc infecţon înalt
A) Zilnic
B) Intervenţii medicale care presupun un
B) Seara înainte de culcare
nivel de risc infecţios mediu
C) Ori de câte ori este nevoie
164. Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor
158. Care este timpul minim necesar de este necesară pentru:
contact între dezinfectant şi obiectul ce
A) toate intervenţiile care presupun un nivel
trebuie dezinfectat în cadrul dezinfecţiei de
de risc infecţios mediu
nivel înalt:
B) Toate intervenţiile care presupun un nivel
A)10 min
de risc infecţios înalt
B)20 min
C) Toate actele medicale care presupun un 171. Ridicarea bolnavului pe targă se face
nivel de risc infecţios minic de:

165. Dezinfecţia igienică a mâinilor se paote a) o persoană


executa prin:
b) 2-3 persoane
A) Spălare
c) Ambele răspunsuri sunt corecte
B) Frecare
172. Bolnavul va fi transportat pe targă:
C) Tratament
A) cu spatele
166. Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor se
execută prin: B) Aşezat pe o parte

A) Spălare C) Cu faţa înainte

B) Frecare 173. Prin transport secundar înţelegem:

C) Tratament a) transportarea pacientului deja asistat dintr-


o unitate spitalicească în alta
167. Prin spălarea mâinilor se înţelege:
b) Transportarea pacientului dintr-o unitate
A) procedura de eliminare a sanitară la domiciliu
microorganismelor,utilizând apă şi săpun
c) Transportarea bolnavului la investigaţii
B) Procedura prin care se elimină murdăria şi
se reduce flora tranzitorie prin acţiune 174. Transportul cu căruciorul rulant se
mecanică,utilizând apă şi săpun utilizează pentru transportul
intraspitalicesc al:
C) Ambele răspunsuri sunt corecte
A) bolnavilor la începutul convalescenţei
168. Prin termen de valabilitate înţelegem:
B) Bolnavilor astenici
A) perioada de timp în care executăm
spălarea/dezinfecţia C) Bolnavilor cu afecţiuni inflamatorii sau
paralitice ale membrelor inferioare
B) Perioada de timp în care un produs
dezinfectant este utilizat 175. Pacientul care nu se poate ridica în
picioare va fi aşezat în căruciorul rulant de:
C) Perioada de timp în care un produs
dezinfectant este eficient A)1 persoană

169. Prin transport primar înţelegem: B)2 persoane

A) transportul de la unitatea de primire C)3 persoane


urgenţe pe secţie 176. Schimbarea patului fără bolnav va fi
B) Transportarea bolnavului în spital de la executată de:
domiciliu/locul accidentului A)1-2 persoane
C) Perioada de timp în care un produs B)2-3 persoane
dezinfectant este eficient
D) mai multe persoane
170. Transportul primar se poate executa
cu: 177. Înlocuirea saltelei în timp ce bolnavul
este în pat este necesară atunci când:
A) Targa
A) salteaua a fost murădirtă
B) Ambulanţa
B) Pentru reîmprospătarea patului
C) Cu mijloace improvizate
C) Pacientul solicită acest lucru
178. Poziţia activă este caracteristică C) Din bubmac
bolnavilor:
185. Holurile şi scările sunt zone în care
A) Comatoşi circulaţia este intensă.Curăţarea
pavimentelor se face:
B) Cu forţa fizică păstrată
A) de 2 ori/zi
C) După intervenţii chirurgicale
B) În timpul nopţii când se circulă mai puţi
179. Poziţia pasivă este caracteristică
bolnavilor: C) Ori de câte ori este nevoie

A) Adinamici 186. În fiecare salon curăţenia se începe cu:

B) În stare gravă A) curăţarea obiectelro mai puţin murdare

C) Care şi-au pierdut forţa fizică B) Curăţarea obiectelor mai murdare

180. Poziţia forţată poate să apară: C) Nu are importanţă ordinea

A) ca o consecinţă a modificărilor produse de 187. Reziduurile septice vor fi colectate


boală separat şi duse pentru incinerare în:

B) Ca o reacţie de apărare A) saci de culoare glabenă cu


pictograma”pericol biologic”
C) Ca o măsură profilactică
B) Recipiente etanşe duse la crematoriu la 2
D) Ca o măsură teprapeutică zile
181. Dacă bolnavul nu se paote C) Recipiente folosite pentru transportul
mişca,dezbrăcarea lui se va face: lenjeriei murdare
A) o persoană 188. În cazurile de inconştienţă în special în
B) Două persoane cazul bolnavilor comatoşi,vor fi
transportaţi pe targă:
C) Trei persoane
A) în db lateral
182. La îmbrăcarea unui bolnav cu
afecţiuni la membrele superioare se va B) În db ventral
îmbrăca întâi: C) În db dorsal
A) braţul sănătos 189. Mănuşile de cauciuc de unică utiluzare
B) Braţul bolnav se folosesc:

C) Nu contează ordinea A) în timpul curăţeniei

183. Mănuşile,ca barieră de protecţie,sunt B) Când se manipulează produse cu un


obligatorii: anumit grad de toxicitate

A) când se manipulează produse cu un anumit C) Când se anticipeaztă contactul cu produse


grad de toxicitate biologice

B) În timpul curăţeniei D) Servitul mesei

C) La servitul mesei bolnavilor 190. Distribuirea hranei bolnavilor în secţii


este făcută de:
184. Mănuşile care se folosesc în cazurile de
mai sus,trebuie să fie: A) infirmiera de serviciu

A) sterile,din cauciuc B) Asistenta(sora) de salon ajutată de


infirmieră
B) Nesterile din cauciuc
C) Îngrijitoare C) Aplicarea soluţiilor a doua zi după
preparare prin menţinrea în recipiente speciale
191. La bolnavii care prezintă incontinenţă deschise
urinară sau fecale,la cei cu
vărsături,supuraţii,salteaua se acoepră cu: 195. Personalul auxiliar poate circula din
sectoare septice către cele aseptice dacă:
A) cearceaf curat şi se dezinfectează zilnic
A) poartă echipament de protecţie adecvat
B) Cearceaf curat şi faţă de pernă periodic
B) Se efectuează igiena mâinilor
C) Muşama şi se dezinfectează zilnic
C) Poartă mănuşi de protecţie şi bonete
D) Muşama şi se dezinfectează zilnic,precum
şi ori de câte ori este necesar 196. Colectarea lenjeriei cu umiditate
excesivă se face:
192. Igiena paturilor bolnavilor şi a
saloanelor se face: A) cu mănuşi în recipiente etanşe

A) periodic prin aerisirea şi scuturarea B) În saci de material plastic sau


lenjeriei de pat impermeabilizaţi

B) De două sau mai multe ori pe zi prin C) Cu mănuşi şi şorţuri de protecţie


aerisirea şi scuturarea lenjeriei de pat
197. Întreţinerea paviemntelor se
C) Zilnic prin aeridisrea şi sortarea lenjeriei realizează:
murdare
A) zilnic sau când se murdăresc cu produse
D) Zilninc prin aerisirea şi colectarea lenjeriei patologice prin ştergere umedă şi dezinfecţie
murdare ciclică

193. În prepararea şi utilizarea soluţiilor B) Zilnic sau când se murdăresc cu produse


dezinfectante sunt necesare: patologice prin dezinfecţie periodică şi
ştergere umedă
A) cunoaşterea exactră a concentraţiei în
substanţă activă a produselor prin aplicarea C) Zilnic sau când se murdăresc cu produse
baremurilor cunoscute patologice prin ştergere umedă şi dezinfectare

B) Folosirea de recipiente speciale 198. Alimentaţia prin sondă se face la:

C) Cunoaşterea exactă a concentraţiei în A) bolnavii cu infarct miocardic


substanţă activă a produselor prin determinări
periodice de laborator B) Bolnavii cu tulburări de deglutiţie

D) Folosirea de recipiente curate C) Bolnavii inconştienţi

E) Utilizarea soluţiilor în ziua preparării 199. Regiunile predispuse escarelor la


bolnavii în decubit dorsal sunt:
F) Utilizarea soluţiilor a doua zi după
preparare prin menţienrea în recipiente A) partea itnernă şi exterioară a genunchilor
speciale deschise B) Regiunea maleolară
194. Care sunt măsurile pentru prevenirea C) Regiunea occipitală
infecţiilor nosocomiale:
D) Regiunea omoplatului
A) măsuri de igienă spitalicească
E) Regiunea sacrată
B) Asigurarea pregătirii profesionale
corespunzătoare F) Regiunea deasupra crestei iliace

G) Regiunea călcâielor

200. Steril se defineşte fiind:


A) lispit de microbi patogeni C)când se anticipează contactul cu produse
biologice
B) Lipsit de microbi vvii
D)la servitul mesei
C) Orice suprafaţă sau obiect bine spălat
207.Dezinfecţia este:
201. Transportul bolnavilor cu brancarda
se face: A)îndepărtarea microorganismelor din mediul
de lucru
A) de la domiciliu la spital
B)procesul de ditrugere a celor mai multe,sau
B) Pe distanţe mici,până la vehiculul a tuturor microorganismelor patogene
detransport
C)spălarea cu apă şi detergent a suprafeţelor
C) După acordarea primelor îngrijiri de
urgenţă spre secţia unde se internează 208.Distribuirea hranei bolnavilor în secţii
este făcută de:
202. Ridicarea bolnavului sau
accidentatului ep targă se face de către: A)infirmiera de serviciu

A)1 persoană B)asistenta(sora) de salon ajutată de infirmieră

B)2-3 persoane C)îngrijirotare

C)Indiferent câte 209.La bolnavii care prezintă incontinenţă


urinară sau fecale,la cei cu
203.În cazurile de inconştienţă,în special în vărăsturi,supuraţii,salteaua se acoperă cu:
cazuri de comă,bolnavii vor fi transportaţi
ep targă: A)cearceaf curat şi se dezinfectează zilnic

A)db lateral B)cearceaf curat şi faţ ăde pernă periodic

B)db ventral C)muşama şi se dezinfectează zilnic

C)db dorsal D)muşama şi se dezinfectează zilnic,precum şi


ori de câte ori este nevoie
204.Bolnavii cu traumatisme craniene vor fi
transportaţi ep targă: 210.Igiena paturilor bolnavilor şi a
saloanelor se face:
A)cu capul mai coborât decât restul corpului
a)periodic prin aerisirea şi scuturarea lenjeriei
B)poziţie semişezândă de pat
C)db dorsal B)de 2 o/mai multe ori pe zi prin aerisirea şi
205.Bolnavii cu trauamtisme abdominale scuturarea lenjeriei de pat
vor fi trasnportaţi pe targă: C)zilnic prin erisirea şi scortarea lenjeirei
a)în db dorsa lcu genunchii flectaţi ep murdare
abdomen D)zilnic prin erisirea şi colectarea lenjeriei
B)în db ventral murdare

C)în db lateral 211.În toate unităţile sanitare activităţile


legate de gestionarea deşeurilor rezultate
206.Mănuşile de cauciuc de unică folosinţă din activităţi medicale fac parte:
se folosesc:
A)obligaţiile profesionale
A)în timpul curăţeniei
B)fişa postului
B)când se manipulează produse cu un anumit
grad de toxicitate C)bugetul de venituri şi cheltuieli
212.Sumele necesare pentru punerea în B)laboratoarele de sănătate mintală
aplicare a ordinului nr 219/2002 se cuprind
în: C)centrele de transfuzie

A)baza naţională de date 219.Deşeurile rezultate din activitate


medicală se clasifică,după cum urmează:
B)fişa postului
A)deşeuri periculoase
C)bugetul de venituri şi cheltuieli
B)deşeuri nepericuloase
213.Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare
de funcţionare este obligatorie: C)deşeuri infecţioase

A)planul anual privind gestionarea deşeurilor 220.Deşeurile periculoase se clasifică în:

B)bugetul de venituri şi cheltuieli A)deşeuri anatomo.patogene

C)metodologia de culegere a datelor B)deşeuri clinice şi farmaceutice

214.Nerespectarea prevederilor ordinului C)deşeuri menajere


nr.219 se sacţionează conform : 221.Detaşarea acelor folosite se face:
A)ordinului 916/2006 A)cu mâna
B)Ordonul 219/2002 B)cu o cârpă
C)legea 98/1994 C)folosind dispozitivul inclus pe orificiul de
215.Obligaţiile producătorilor de deşeuri colectare
sunt: D)cu mînuşa
A)să separe la locul de producere deşeurile 222.Capacul închis al cutiei cu deşeuri
periculoase de cele nepericuloase întepătoare/tăietoare va conţine:
B)să diminueze cantităţile de deşeuri A)date privind ţara de provenienţă
C)să promoveze reutilizarea şi reciclarea B)data începerii colectării
acelor categorii de deşeuri care se pretează la
aceste operaţiuni C)data începerii colectării,secţia de unde
provine
216.Dintre marii producători de deşeuri
periculoase fac parte: 223.Cutia cu deşeuri înţepătoare/tăietoare
va fi menţinută pe secţii:
A)laboratoarele
A)cât timp apreciează asistenta de salon
B)clinicile universitare
B)Cât timp apreciază asistenta şefă
C)spitalele judeţene şi municipale
C)până în momentul umplerii
217.Dintre producătorii emdii de deşeuri
periculoase fac parte: 224.Cutiile cu deşeuri înţepătoare/tăietoare
se vor umple:
A)institute de cercetare medicală/farmaceutică
A)până la jumătate
b)Agenţia Naţională a Medicamentului
B)pe trei sferturi
C)laboratoare
C)nu se vor supraîncărca
218.Dintre micii producători de deşeuri
periculoase fac parte: 225.Transportul deşeurilor se face:

A)laboratoarele de tehnică dentară A)pe acelaşi circuit cu al bolnavilor


B)pe acelaşi circuit cu cel al vizitatorilor,dar 233.Membranele de dializă folosite fac
separat de cel al bolnavilor parte din categoria:

C)pe un circuit separat de cel al bolnavilor A)deşeuri nepericuloase

226.La colectarea lenjeriei B)deşeuri menajere


murdare,infirmierele trebuie să:
C)deşeuri periculoase
A)se spele pe mâini
234.Medicamentele expirate fac parte din
B)să-şi pună mănuşi categoria:

C)să sse spele pe mâini şi să-şi pună mănuşi A)deşeuri nepericuloase

227.Rufăria de pat provenită de la secţiile B)deşeuri periculoase


de contagioase va fi:
C)deşeuri chimice şi farmaceutice
A)colectată şi spălată separat
235.Reactivii de laborator fac parte din
B)colectată separat categoria:

C)nu se va face o diferenţiere A)deşeuri periculoase

228.Lenjeriea se va B)deşeuri toxice


manipula(sorta,număra,scutura) în:
C)deşeuri infecţioase
A)saloane
236.Conform precauţiunilor universale toţi
B)camera de numpărare-sortare a spălătoriei pacienţii sunt:

C)pe secţie A)potenţial sănătoşi

229.Lenjeria curată se depozitează: B)potenţial bolnavi

A)alături de spălătorie C)potenţial infectaţi

B)într-o magazie-depozit 237.Conform precauţiunilor universale,se


consideră că sângele poate fi:
C)în sapţii separate,curate
A)steril
230.Materialul biopsic face parte din:
B)contaminat cu HIV
A)deşerui nepericuloase
C)contaminat cu VHB,VHC
B)seşeuri periculoase
238.Conform precauţiunilor universale,se
C)deşeuri anatomice consideră că toatei nstrumentele folosite în
231.În oficiul alimentar se face: practica medicală,după utilizare sunt:

A)curăţenie uscată A)murdare

B)curăţenie umedă B)contaminate

C)spălare şi dezinfectare C)bune de aruncat

232.Pugile de urină folosite fac parte din 239.Attitudinea în caz de accident prin
categoria: expunere la sânge presupune:

A)deşeuri menajere A)sângerarea locului pentru a orpi difuziunea


virusului
B)deşeuri periculoase
B)spălarea imediată cu apă şi săpun 5min
C)deşeuri infecţioase
C)întreruperea îngrijirii cu asigurarea C)să promoveze reutilizarea şi reciclarea
securităţii apcientului acelor categorii de deşeuri care se pretează cu
aceste operaţiuni
240.Atitudinea corectă care trebuie
adoptată în caz de accident prin expunere 246.Dintre marii producători de deşeuri
la sânge presupune: periculoase fac parte:

A)purtarea mănuşilor A)laboratoarele

B)întreruperea îngrijirilor B)clinici universitare

C)asigurarea securităţii pacientului C)spitale judeţene şi municipale

D)persoana accidentată anunţă imediat 247.Dintre producătorii medii de deşeuri


asistenta şetfă periculoase fac parte:

241.Nerespectarea prevederilor Ordinului A)institutele de cercetare medicală şi


nr.219 se sancţionează conform: farmaceutică

A)Ordinului 916/2006 B)Agenţia Naţională a Medicamentului

B)Ordinului 219/2002 C)Laboratoare

C)Legea 98/1994 248.Dintre micii producători de deşeuri


periculoase fac parte:
242.În toate unităţile sanitare activităţile
legate de gestionarea deşeurilor rezultate A)laboratoarele de tehnică dentară
din activităţi medicale fac parte:
B)laboratoarele de sănătate mintală
A)obligaţiile profesionale
C)centre de transfuzie
B)fişa postului
249.Deşeurile rezultate din activităţile
C)bugetul de venituri şi cheltuieli mediclae se clasifică,după cum urmează;

243.Sumele necesare pentru punerea în A)deşeuri periculoase


aplicare a Ordinului 219/2002 se cuprind
în: B)deşeuri nepericuloase

A)baza naţională de date C)deşeuri infecţioase

b)fişa postului 250.Deşeurile periculoase se clasifică în:

C)bugetul de venituri şi cheltuieli A)deşeuri anatomo-patologice

244.Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare B)deşeuri clinice şi farmaceutice


de funcţionare este obligatorie: C)deşeuri menajere.
A)planul anual privind gestionarea deşeurilor 251.Legea 319/2006 are ca scop:
B)bugetul de venituri şi cheltuieli A)promovarea îmbunătăţirii securităţii în
C)metodologia de culegere a datelor muncă

245.Obligaţiile producătorilor de deşeuri B)reglementarea relaţiilor în muncă


sunt: C)instruirea de tratamente specifice
A)să separe la locul deproducere deşeurile 252.Legea 319/2006 instituie măsuri privind
periculoase de cele nepericuloase promovarea sănătăţii:
B)să dimineaze cantităţile de deşeuri A)personalului medical

B)personalul auxiliar
C)lucrătorilor 259.Pentru a se ocupa de organizarea
activităţilor de prevenire şi
253.Legea 319/2006 stabileşte: protecţie,lucrătorii desemnaţi .conform
A)principii generale referitoare la prevenirea Legii 319/2006,se impune ca:
riscurilor profesionale A)lucrătorii desemnaţi să fie în număr
B)eliminarea factorilor de risc şi accidentare suficient

C)instruirea lucrătorilor B)lucrătorii desemnaţi să aibă studii


superioare
254.Legea 319/2006 se aplică:
C)angajatorul să renumereze suplimentar
A)angajatorilor lucrătorii desemnaţi
B)lucrătorilor 260.În vederea asigurării condiţiilor de
securitate şi sănătate în muncă şi pentru
C)reprezentanţilor lucrătorilor
prevenirea accidentelor în muncă şi a
255.Lucrătorul,conform Legii 319/2006 este bolilor profesionale,angajatorii au
definit ca: următoarele obligaţii:

A)persoana angajată de către angajator A)să întocmească un plan de prevenire şi


protecţie
B)studenţii în perioada efectuării stagiului de
practică B)să urmărească cheltuielile efectuate în
unitate
C)persoanele care rprestează activităţi casnice
C)să obţiă autorizaţia sanitară de funcţionare
256.Evenimentul,conform Legii
319/2006,este definit ca: 261.Alimentaţia de protecţie se acordă:

A)accudebtzk care a antrenat decesul produs A)angajatorului


în timpul procesului de muncă
B)tuturor lucrătorilor
B)accidentul de traseu în care au fost
C)persoanelor care lucrează în condiţii de
implicate persoane angajate
muncă deosebite
C)cazul susceptibil de boală profesională
262.Alimentaţia de protecţie se acordă:
257.Principiile generale de prevenire pe
A)periodic
baza cărora angajatorul are obligaţia să
implementeze măsurile,cum sunt: B)permanent
A)evitarea riscurilor C)obligatoriu şi gratuit
B)combaterea riscurilor la sursă 263.Acordarea alimentaţiei de protecţie se
stabileşte în:
C)adaptarea la progresul tehnic
A)contractul colectiv de muncă
D)informarea nagajatorului
B)contractul individual de muncă
E)instruirea cetăţilor prin mass-media
C)contractul de administrare
258.Măsurile privind securitatea,sănătatea
şi igiena în muncă,vor fi susţinute 264.Materialele igienico-sanitare se acordă
financiar: de către:
A)de la bugetul de stat A)bugetul de stat
B)de către lucrător B)angajator
C)de către angajator C)serviciul de protecţie a muncii
265.Angajatorii trebuie să intruiească 271.Se numeşte accident de muncă:
lucrătorii,conform Legii 319/2006:
A)accidentul de traseu,dacă deplasarea s-a
A)la executarea unor lucrări speciale făcut în timpul şi pe traseul normal de la
domiciliul lucrătorului la locul de muncă
B)la schimbarea locului de muncă organizat de angajator şi invers
C)la revenirea din concediu de odihnă B)dispariţia unei persoane în condiţiile unui
266.Lucrătorii trebuie să primească o accident de muncă şi în împrejurări care
intruire suficientă şi adecvată în domeniul îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia
sănătăţii şi securităţii de muncă: C)accidentul suferit de orice persoană,pe orice
A)la introducerea orcărei noi tehnologii sau trase
proceduri de lucru 272.Accidentele de muncă se clasifică în
B)la transfer raport cu urmările produse şi cu numărul
persoanelor accidentate în:
C)la angajare
A)accidente colective
267.Cercetarea
evenimentelor,conformLegii 319/2006,este: B)accidente care produc incapacitatea
temporară de muncă de cel puţin 2 zile
A)facultativă calendaristice
B)optţională C)accidente care produc invalidicate
C)obligatorie D)accidente mortale
268.Cercetarea evenimentelor,conform 273.Accidentul de muncă înregistrat de
Legii 319/2006,se efectuează: angajator se raportează de către acesta la:
A)de către lucrători A)autoritatea de sănătate publică
B)de către serviciul de securitate şi sănătate în B)inspectoratul teritorial de muncă
muncă
C)asigurator
C)de către inspectoratele teritoriale de muncă
D)CNAS
269.Rezultatul cercetării evenimentului va
fi consemnat în: 274.Intoxicaţia acută profesională se
declarî:
A)raport de constatare
A)bolaă profesională
B)minută
B)caz medico-legal
C)proces verbal
C)eveniment
270.În caz de deces al persoanei accidentate
ca urmare a unui eveniment,coform legii D)accident de muncă
319/2006: 275.Grupurile sensibile la riscuri specifice
A)autorităţile de sănătate publică vor demara sunt:
o anchetă A)femei grravide
B)instituţia medico-legală competetă este B)lehuze
obligată să înainteze inspectoratului teritorial
de munp,în termen de 7 zile de la data C)femei care alăptează
decesului,o copie a raportului de constatare
medico-legală D)tineri

C)poliţia va demara o acnhetă E)vârstnici


276.Constituie contravenţie şi se B)rezultatul aplicării corecte a unui program
sancţionează cu amendă de la 5000 la 10000 de curăţenie
lei,nerespectarea reglementărilor de
securitate şi de sănătate în muncă,privind: C)rezultatul procesului de distrugere a
bacteriilor utilizând agenţi fizici/chimic
A)întocmirea şir espectarea documentaţiilor
tehnice pentru executarea lucrărilor care 282.În utilizarea produselor folosite în
necesită măsuri speciale de siguranţă activitatea de curăţenie se respectă
următaorele reguli fundamentale:
B)asigurarea iluminatului de siguranţă
A)respectarea normelor de protecţie am uncii
C)asigurarea bugetului privind amenajarea
locului de muncă B)respectarea recomandărilor producătorului

277.Cine este autoritatea centrală în C)se interzice amestecul produselor


domeniul asistenţei de sănătate publică: D)înainte de executarea fiecărei proceduri de
A)autoritatea teritorială de sănătate publică curăţare se face instruirea personalului

B)ministerul muncii,solidarităţii sociale şi 283.Programul de curăţare şi dezinfecşie


familiei este partea integrală a:

C)inspectoratul teritorial de muncă A)bugetului devenituri şi cheltuieli

D)inspecţia muncii B)contractului-cadru cu casa judeţeană de


asigurări
278.Cine este autoritatea centrală în
domeniul asistenţei de sănătate publică: C)planului unităţii de supraveghere şi control
al infecţiilor nosocomiale
A)Ministerul Muncii,solidarităţii şi familiei
284.Depozitarea produselor şi a ustensilelor
B)CNAS folosite la efectuarea curăţirii se face
respectându-se următoarele:
C)Ministerul Sănătăţii Publice
A)în unitatea sanitară,la nivel central,trebuie
279.Cine este autoritatea competentă în să existe spaţii special destinate depozitării
domeniul asigurării pentru accidente de produselor aflate în stoc
muncă şi boli profesionale:
B)spaţiile trebuie să asigure menţinerea
A)angajatorul calităţii iniţiale a produselor până la utilizare
B)lucrătorul C)trebuie să existe iluminat corespunzător
C)asiguratorul D)spaţiul trebuie să permită aranjarea în
280.Cine elaborează proiecte de acte ordine cronologică a produselor
normative necesare implementării lehii 285.Îm foecare sec
319/2006:
Ie sau comaprtiment trebuie să existe:
A)Ministerul Sănătăţii Piblice
A)încăperi special destinate depozitării
B)CNAS produselor şi ustensilelor utilizate pentru
C)Ministerul Muncii efectuarea curăţirii,aflate în rulaj

281.Curăţnia reprezintă: B)dulapuri cu rafturi inscripţionate destinate


păstrării produselor utilizate pentru efectuarea
A)procedura de distrugere a curăţirii
microorganismelor patogene şi nepatogene,de
pe orice suprafeţe C)nu este necesară separarea produselor şi
ustensilelor folosite la curăţare
286. Întreţinerea ustensilelor folosite pentru C)dezinfecţia suprafeţelor în serviciul de
efectuarea curăţării se face: urgenţă

A)Zilnic 293.Dezinfecţia prin mijloace chimice se


realizează prin utilizarea:
B)La sfârşitul zilei de lucru
A)produselor bacteriostatice
C)de două ori pe zi
B)produselor biochimice
287.Personalul care execută operaţiunile de
curăţare şi dezinfecţie a materialului de C)produselor biocide
curăţare trebuie să poarte:
294.Depozitarea produselor şi a ustensilelor
A)halat de unică folosinţă folosite la efectuarea curăţirii se face
respectându-se următoarele:
B)mănuşi de menaj
A)spaţiile trebuie să asigure menţinerea
C)mpnuşi de latex nesterile calităţii iniţiale a rpoduselor până la utilizare
288.Dezinfecţia este procedura care se B)spaţiile trebuie să aibă un grad de umiditate
aplică numai după curăţare cu excepţia: optim păstrării calităţii produselor
A)prezintă aspect curat C)spaţiile de depozitare trebuie să aibă aerisire
B)sunt prezentate materii,organice naturală

C)nu se evidenţiază necesitatea operaţiunii D)spaţiile de depozitare trebuie să aibă


chiuvetă şi canalizare
289.Evaluarea dezinfecţiei se face prin
tehnici descrise în: 295.Regulile fundamentale în utilizarea
produselor folosite în activitatea de
A)legislaţie specifică curăţare sunt:
B)contractul-cadru A)este interzis amestecul produselor
C)farmacoopera română B)este interzisă păstrarea produselor e curăţare
în recipientele iniţiale
290.Dezinfecţia prin căldură uscată este
utilzată exclusiv în: C)este interzisă distribuirea produselor la locul
de utilizare
A)sterilizarea instruemtnarului
296.Urmărirea şi controlul programului de
B)igienizarea materialului maole
curăţare revin:
C)flambarea materialelor din lab.de
A)autorităţii de sănătate publică
microbiologie
B)autorităţii sanitar-veterinare
291Dezinfecţia prin căldură umedă se
utilizează: C)personalului unităţii sanitare responsabil cu
supravegherea şi controlul infecţiilor
A)în cazul spălării automatizate a lenjeriei
nosocomiale
B)în cazul spălării automatizate a veselei
297.Programul de curăţare şi dezinfecţie
C)în cazul spălăruu automatizate a este parte ingetragă a:
instrumentarului
A)planului de achiziţii
292.Dezinfecţia cu raze ultraviolete este
B)bugetului de venituri şi cheltuieli
indicată în:
C)planului de management
A)dezinfecţia suprafeţelor în laborator
D)planului strategic
B)dezinfecţia suprafeţelor în săli de operaţii
E)planului propriu unităţii de supraveghere şi A)o substanţă ce are o acţiune generală sau
control ale infecţiilor nosocomiale specifică asupra ori împotriva organismelor
dăunătoare
298.Întreţinerea ustensilelor folosite pentru
efectuarea curăţirii se face: B)produs care include în compoziţia sa
substanţe care curăţă şi care dezinfectează
A)zilnic
C)produs care previne sau împiedică
B)după fiecare operaţiune de curăţare multiplicarea ori inhibarea activităţii
C)la sfârşitul zilei de lucru microorganismelor

D)ori de câte ori este nevoie 303.Produsele biocide sunt:

299.Încăperile special destinate depozitării A)substanţe ce au o acţiune generală sau


produselor şi ustensilelor utilizate pentru specifică împotriva organismelor dăunătoare
efectuarea curăţirii,aflate în rulaj,trebuie B)produse care includ în copoziţia sa
să îndeplinească următoarele condiţii: substanţe care curăţă sau dezinfectează
A)trebuie să existe aerisire naturală C)preparate sau substanţe active având scopul
B)trebuie să existe iluminat natural să distrugă,să împiedice,să facă inofensivă şi
să prevină acţiunea asupra oricărui organism
C)trebuie să existe supor uscător pentru dăunător,prin mijloace chimice sau biologice
mănuşi menaj,mopuri,perii
D)produse care prevind sau împiedică
D)pavimentul şi pereţii trebuie să fie din multiplicarea ori inhibarea activităţii
gresie/faianţă microorganismelor
300.Spălarea şi sucarea materialului moale 304.După natura substanţelor chimice care
folosit la curăţare se poate face utilizându- intră în compoziţia unui dezinfectant,în
se: funcţie de modul de acţiune,aceşita se
împart în:
A)maşini de spălat cu uscător
A)dezinfectanţi care inhibă creşterea
B)maşini de spălat şi sucătoare
microorganismelor
C)manual
B)dezinfectanţi care acţionează prin toxicitate
301.Sterilizarea chimică este: celulară

A)operaţiunea prin care sunt eliminate sau C)dezinfectanţi care acţionează prin oxidare
omorâte microorganismele,inclusiv cele aflate celulară
în stare vegetativă,de pe obiectele inerte
D)dezinfectanţi care au o acţiune letală asupra
contaminate
microorganismelor
B)procedura prin care se realizează
305.În funcţie de tipul microorganismelor
distrugerea majorităţii bacteriilor în formă
distruse,de timpul de contact este necesar şi
vegetativă a unor fungi şi a unor viruşi
de concentraţia utilizată,nivelurile de
C)un nivel superior de dezinfecţie care se dezinfecţie sunt:
aplică cu stricteţe dispozitivelor medicale
A)dezinfecţie de nivel mediu
reutilizabile,destinate manevrelor invazive şi
care nu suportă autoclavarea,realizând B)dezinfecţie de nivel scăzut
distrugerea tuturor microorganismelor în
formă vegetativă şi a unui număr mare de C)dezinfecţie de nivel intermediar
spori 306.Etapele sterilizării chimice sunt:
302.Antisepticul este: A)deinfecţie,cel puţin de nivel mediu,urmată
de curăţare
B)dezinfecţie de nivel înalt B)apă şi săpun

C)sterilizare chimică sau imersie C)apă,săpun ţi antiseptic

D)clătire cu apă sterilă 313.Dezinfecţia igienică a mâinilor se face


prin:
307.În vederea unei corecte practici
medicale şi a eliminării oricărui risc în A)clătire
domeniul sanitar,soluţia chimică de
sterilizare se va folosi: B)Spălare

A)în cuve cu capac C)frecare

B)nu mai mult de 24h 314.Produsul utilizat pentru spălarea


mâinilor trebuie:
C)cel mult 72h
A)să fie omologat
D)maximum 48h
B)să fie recomandat pentru uz sanitar
308.În cazul utilizării în instalaţii cu
ultrasunete,soluţia chimică de sterilizare se C)să fie testat conform standardului EN 1499
va folosi: D)să fie testat şi autorizat
A)maxim 24h 315.Antisepticul nu se îndepărtează prin
B)maximum 48h clătire cu excepţia celor utilizate în:

C)maximum 72h A)bloc operator

309.Dezinfecţia se realizează cu: B)neonatologie

A)produse şi substanţe chimice autorizate C)pediatrie

B)produse şi substanţe chimice înregistrate D)psihiatrie

C)produse şi substanţe chimice omologate 316.Antisepticul se aplică:

310.Termenul antiseptic se utilizează A)pe suprafeţele cutanate sărace în glande


pentru produsele destinate dezinfecţie: sebacee

A)pavimentului B)pe suprafeţe cutanate bogate în glande


sebacee
B)aeromicroflorei
C)pe sclere
C)tegumentului
317.Antisepticul poate fi aplicat folosindu-
311.Criteriile de utilizare şi păstrare a se:
produselor antiseptice sunt:
a)pulverizarea
A)se repsectă întocmai indicaţiile de utilizare
de pe eticheta produsului B)ştergerea

B)se repsectă întocmai concetraţia şi timpul de C)turnarea


contact precizate în autorizaţia produsului 318.Pentru realizarea unei dezinfecţii
eficiente se iau în considerare următorii
factori care infkuenţează dezinfecţia:
D)după aplicare,antisepticul se îndepărtează
prin clătire A)forma de prezentare a produsului

312.Spălarea ,âinilor se face cu: B)stabilitatea produsului

A)apă curentă C)ph-ul produsului


319.Dezinfectantele trebuie să fie alese C)niciuna din variante nu este corectă
corect luând în calcul următoarele criterii:
326.Trusele pentru asistenţă la naştere sunt
A)să fie autorizate clansificate drept:

B)să fie uşor de utilizat A)critice

C)să fie stabile în timp B)semicritice

D)să fie puternice C)noncritice

320.Produsele dezinfectante nu se utilizează 327.Instrumentarul care vine în contact cu


ca atare,ci necesită diluţii:soluţia de lucrur mucoasele intacte este clasificat
este preferat să se facă: semicritic,cu excepţia:

A)în cantitatea strict necesară A)pielea cu soluţii de continuitate

B)să se utilizeze în maxim 48h de la preparare B)mucoasa periodontală

C)să se utilizeze în maxim 24h de la preparare C)niciuna dintre variante nu este corectă

321.Dezinfecţia profilactică: 328.Căzile de hidroterapie utilizate pentru


pacienţii ca căror piele prezintă soluţii de
A)completează curăţarea continuitate sunt considerate:
B)suplineşte curăţarea A)critice
C)înlocuieşte sterilizarea B)semicritice
322.Dezinfecţia în focar se practică: C)noncritice
A)înainte de instruirea măsurilor de curăţare 329.Urinarele care nu vinf crecvent în
B)după instruirea măsurilor de urăţenie contact cu pacientul sau care vin în contact
numai cu pielea intactă a acestuia sunt
C)ambele variante sunt corecte clasificate drept:
323.Pentru dezinfecţia instrumetnarului se A)critice
recomandă utilizarea de:
B)semicritice
A)cuve cu capac
C)noncritice
B)cuve cu capac şi grătar
330.Câmpurile operatorii utilizate în blocul
C)orice fel de recipiene operator sunt clasificate drept:
324.În fiecare ăncăpere în care se A)critice
efectuează opeaţiuni de curăţare şi
dezinfecţie trebuie să existe în mod B)semicritice
obligatoriu: C)noncritice
A)personal propriu responsabil 331.Eficienţa dezinfecţiei profilactice este
B)grafic zilnic orar condiţionată de:

C)ambele variante sunt corecte A)eficienţa dezinfectantului

325.Suprafeţele care vin în contact cu/su B)prelugnirea timpului de contact


penetrează ţesuturile corpului uman sunt C)o riguroasă curăţare prealabilă
clasificate:
332.Persoanele responsabile cu operaţiunea
A)semicritice de curăţae şi dezinfecţie trebuie să
B)noncritice cunoască:
A)denumirea instrumentarului folosit 339.Echipamentul pentru biopsie asociat
endoscoapelor este considerat:
B)denumirea dezinfectantului utilizat
A)echipament critic
C)numele medicului chirurg care a efectuat
intervenţia B)echipament semicritic

333.Persoanele care rspund de operaţiunea C)echipament uşor critic


de curţare şi dezinfecţie trebuie să
înregistreze,cu excepţia: 340.suprafeţele inerte din secţii stropite cu
sânge,fecale,nu sunt considerate:
A)secţia
A)critice
B)tipul operaţiunii
B)semicritice
C)ora de efectuare
C)noncritice
334.Persoanele responsabile cu operaţiunea
de curăţare şi dezinfecţie trebuie să 341.Metoda de aplicare a dezinfectantelor
cunoască,cu excepţia: pentru termometre orale este:

A)data preparării soluţiei de lucru A)vaporizare

B)timpul de acţiune B)imersie

C)concetraţia C)ştergere

D)reacţii adverse la utilizarea soluţiei 342.Metoda de aplicare a dezinfectantelor


pentru telefoane este:
335.Utilizarea dezinfectantelor se face:
A)vaporizare
A)respectându-se normele de protecţie a
muncii B)pulverizare

B)să prevină accidenele şi intoxicaţiile C)ştergere

C)să poată înlocui,când se impune curăţarea 343.Metoda de aplicare a dezubfectantelror


pentur perne este:
336.Dezifnecţia profilactică:
A)imersie
A)completează curăţarea
B)vaporizare
B)suplineşte curăţarea
C)ştergere
C)înlocuieşte curăţarea
344. Metoda de aplicare a dezinfectantelor
337.Algerea metodei de dezinfecţie trebuie pentru jucării de plastic este:
să ţină cont cu excepţia:
A)vaporizare
A)de categoria din care materialele fac parte
B)ştergere
B)de indicaţiile firmei producătoare
C)spălare
C)de modul în care sunt folosite materailele în
asistenţa acordată pacienţilor 345.Metoda de aplicare a dezinfectantelor
pentru saltele este:
338.Pentru dispozitivele medicale invazive
este necesară: A)pulverizare

A)concentraţie ridicată de dezinfectant B)ştergere

B)eficacitate microbactericidă C)spălare

C)eficacitate bacilară
347.Metoda de aplicare a dezifnectantelor B)bloc alimentar
pentru sifoane de pardoseală este:
C)magazia de haine
A)vaporizare
354.Dezinfecţia terminală efectuată numai
B)ştergere cu un produs dezinfectant de nivel cu dezinfectanţi de nivel înalt este
scăzut obligatorie în:

C)turnare a unui produs dezinfectant de nivel A)situaţia evoluţiei unor focare de infecţii
mediu nosocomiale

348.Metoda de aplicare a dezinfectantelor B)blocul de naştere


pentru chiuvete este:
C)secţia de reanimare
A)umplere cu un produs dezinfectant de nivel
mediu 355.Toate dispozitivele medicale şi
materiale care urmează a fi sterilizate
B)vaporizare trebuie:

C)ştergere A)dezinfectare

349.Metoda de aplicare a dezinfectantelor B)spălare şi dezinfectare


pentru lenjerie contaminată cu prodsue
patologice: C)curăţare şi dezinfectare

A)înmuiere în 3l sol la 1k lenjerie 356.Organizarea activităţilor de sterilizare


va ţine cont de:
B)înmuiere în 2lsol la 1kg lenjerie
A)evitarea supraaglomerării
C)ănmuiere în 4l sol la 1kg lenjerie
B)evitarea utilizării altor spaţii decât cele
350.Metoda de aplicare a dezinfectantelor desemnate
pentru mopuri este:
C)necesitatea respectării circuitelor
A)înmuiere în 3l sol la kg material
357.Organizarea activităţii serviciilor de
B)spălare sterilizare cuprinde cu excepţia:

C)pulverizare A)circuitul de colectare

351.Metoda de aplicare a dezinfectantelor B)verificarea stării de funcţionare a aparaturii


pentru mobilier este:
C)respectarea legislaţiei
A)vaporizare
D)tratarea neconfomrităţilor
B)ştergere
358.În vederea asigurării transabilităţii în
C)spălare cadrul serviciului de sterilizare se foloseşte:

352.Metoda de aplicare a dezinfectantelor A)ISO 9011


pentru veselă este:
B)ISO 2008
A)înmuiere
C)ISO 8402
B)imersie
359.Circuitele în cadrul serviciului de
C)ştergere sterilizare se stabileşte astfel încât:

353.Detzinfecţia curentă efectuată cu A)să asigure securitate pacientului


dezinfectanţi de nivel ănalt este
obligatorie,cu excepţia: B)să asigure securitatea personalului

A)bloc oeprator C)să asigrue securitatea mediului


360.În vederea controlului mediului la C)fizio-chimic
serviciul sterilizare se monitorizează şi se
controlează: 367.Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze o
evidenţă a procedurilor de sterilizare
A)calitatea aerului chimică:

B)calitatea lenjeriei A)într-o evidenţă computerizată

C)ţinuta şi formarea profesională a pacientului B)într-o condică de farmacie

361.În unităţile de asistenţă C)într-un registru de sterilizare


medicală,sterilizarea se realizează prin:
368.În registrul de sterilizare chimică se vor
A)metode chimice completa obligatoriu următoarele date:

B)metode fizice A)lista dispozitivelor medicale sterlizate la


fiecare procedură
C)metode fizico-chimice
B)lista personalului existent la serviciul de
362.Metodele fizice prin care se realizează sterilizare
sterilizarea în unităţile de asistenţă
medicală sunt: C)numele şi semnătura persoanei care a
efectuat procedura
A)apă sub presiune
369.În registrul de sterilizare chimică se vor
B)abur sub presiune completa obligatoriu următaorele date cu
C)căldură uscată excepţia:

363.Aburul la temperatură şi presiune A)descrierea procedeului


ridicate/scăzute este o metodă de B)data şi ora preparării soluţiei
sterilizare:
C)produsul utilizat şi concentraţia de lucru
A)chimică
370.Sterilizarea se realizează numai cu
B)fizică aparate de sterilizare:
C)fizico-chimică A)omologate
364.Căldura uscată este o metodă de B)autorizate
sterilizare:
C)avizate
A)chimică
371.Dacă dispozitivul medical supotă
B)fizică procedura,sterlizarea cu vapori de apă sub
C)fizico-chimică presiune trebuie să fie:

365.Aburul sub presiune este o metodă de A)metoda fizică


steriliare: B)metoda chimică
A)chimică C)metoda de elecţie
B)fizică 372.Pentru eficacitatea sterilizării în funcţie
C)fizico-chimică de aparat,valorile de siguranţă sunt:

366.Dispozitivele medicale termosensibile se A)timpul de sterilizare


sterilizează: B)presiunea
A)chimic C)temperatura
B)Fizic
379.Cutiile,casoletele cu pachete sterilizate
se etichetează notându-se:
373.Rerepzintă valori de siguranţă pentru
eficacitatea sterilizării în funcţie de A)data şi ora
aparat,cu excepţia:
B)sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-
A)presiunea a efectuat sterilizarea

B)concentraţia de lucru C)secţia de provenienţă

C)timpul de sterilizare D)persoana care a efectuat sterilizarea

374.Personalul medical responsabil cu 380.Testul Bowie Dick trebuie utilizat:


respectarea calităţii procedurilor de
sterilizare va fi instruit şi calificat pentru: A)zilnic,dacă sterilizează textile

A)fiecare produs ce trebuie supus sterilizării B)cel puţin o dată pe săptămână,la autoclavele
care sterilizează instrumetnar
B)fiecare tip de aparat de sterilizat
C)după fiecare reparaţie a autoclavei
C)fiecare manevră din procedura de sterilizare
D)ori de câte ori este nevoie
375.Personalul medical responsabil cu
respectarea calităţii procedurilor de 381.În vederea controlului eficacităţii
sterilizare trebuie să: sterilizării sunt admişi următorii indicatori
biologici:
A)facă cursuri de specializare
A)indicatorii biologici cu Bacillus
B)facă dovada de calificare a instruirii haemophyllus impregnaţi pe suporţi de
bumbac sub formă de patice sau fire de aţă în
C)facă dovada nr de credite impuse de cocncetraţii de 10 6UFC
OAMGMAMR
B)suspensie de spori de Bacillus
376.În vederea realizării sterilizării Haemophyllus în soluţie nutritivă cu indicator
textilelor este obligatoriu: de pH
A)controlul optic al curăţeniei C)indicatori biologici cu Bacillus stearo-
B)controlul termin thermopyllus impregnaţi pe suport şi
condiţionat împreună cu mediul de cultură
C)controlul umidităţii înfiolat
377.În vederea realizării sterilizării la 382.La sfârşitul cicluluid e sterilizare la
autoclav este interzis: autoclav fiola se sparge iar citirea se face:
A)funcţionarea autoclavelor fără abur A)la 24h
B)funcionarea autoclavelor fără filtru B)la 48h
C)funcţionarea autoclavelor cu filtru C)la 72h
carbonizat
383.După sterilizarea la autoclav fiolele-test
378.În vederea realizării sterilizării la sunt aşezate:
uatoclav,verificarea calităţii penetrării
aburului se realizează zilnic cu ajutorul: A)rămân în autoclav

A)benzlor adezive cu indicator fizico-chimic B)într.un incubator de 56oC

B)testul Bowie&Dick C)se păstrează în registrul de evidenţă

C)fiole-test 384.Menţinerea
aspectului(culoare,transparenţă)
nemdofiicat a fiolei-test pentru sterilizarea sepcială(ambalaj în 2 straturi de hârtie,fără
la autoclav arată: soluţii de continuitate) este de:

A)sterilizarea sub parametrii de eficienţă A)o lună de la sterilizare


otpimă
B)două luni de la sterilizare
B)sterilizare corectă
C)15 zile de la sterilizare
C)ambele răspunsuri sunt corecte
390.Durata emnţienrii sterilităţii
385.Virajul la galben al indicatorului de pH materialelor ambalate în ingi de gârtei
şi o uşoară opalescenţă aconţinutului fiolei plastic sudată este de 2 luni de la
test utilizată pentru sterilizarea la autoclav steriliazre,cu condiţia:
indică:
a)menţienrii integrităţii ambalajului
A)sterilizare corectă
B)fără soluţii de continuitate
B)sterilizare sub parametrii de eficienţă
optimă C)păstrarea la temperatura optimă supusă

C)depăşirea temperaturuu de 120oC 391.Sterilizarea apei pentru spălarea


chirurgicală se efectuează în:
386.Modificarea culorii violet a produsului
la nuanţe de violet uscat până la A)poupinel pentru sterilizarea apei
galben,chiar la scoaterea fiolelor după B)maşină cu aburi
sterilizarea la utoclav indică:
C)autoclava pentru sterilizarea apei
A)sterilizarea corectă
392.Sterilizarea apei se face la :
B)sterilizare sub parametrii de eficienţă
optimă A)presiune de 2 bari,timp de 30 min

C)depăşirea temperaturii de 120oC B)presiune de 1,5 bari,timp de 60min

387.Durata menţinerii sterilităţii C)presiune de 1,5 bari,timp de 30min


materialelor ambalate în cutii metalice
393.Reţeaua de alimentare şi distribuire a
perforate sau în csaolete cu colier este de:
apei sterile trebuie să îndeplinească
A)24h de la sterilizare următaorele cndiţii:

B)12h de la sterlizare A)apa sterilă pentru spălarea chirurgicală se


prepară în ziua utilizării
C)48h de la sterilizare
B)sunt admise numai conducte cu mufe
388. Durata menţienrii sterilităţii
materialelor ambalate în pungi de hârtie C)distanţa maximă de la aparatul de sterilizare
plastic sudate este de: la punctul de distribuţie nu va depăşi 20m

A)34h de la sterilizare 394.Ciclu complet de sterilizare cu oxid de


etilenă cuprinde următoarele faze:
B)o lună de la sterilizare
A)vacuumare iniţială
C)2 luni de la sterilizare
B)preîncălzire

C)îndepărtare apei

D)sterilizare

E)vacuumare finală
389.Durata menţinerii sterlizării
materialelor ambalate în hârtie
395.Este interzisă sterilizarea cu oxid de 401.Lenjeria murdară şi umedă este
etilenă a: colectată de către infirmiere/îngrijitoare:

A)materialului medico-chirurgical de urgenţă A)saci de doc

B)materialului medico-chirurgical a oricărui B)saci impermeabili închişi la gură


compoziţie nu este cunoscută
C)recipiente curate
C)oricărui obiect şi echipament termosensibil
402.Baia generală a bolnavului trebuie
396.Sterilizarea cu aer cald-căldură uscată efectuată:
este recomandată pentru:
A)cel puţin o dată pe săptămână
A)materialele rezistente la temperaturi ridicate
B)este de preferat să se evite pentru a nu
B)materiale curate înrăutăţi situaţia stării acestuia

C)instrumente din oţel neinoxidabil(cromat) C)doar dacă este absolut necesar

C)tubulatură de caucicu 403.Secretul profesional poate fi dezvăluit:

397.Eficienţa dezinfecţiei profilactice este A)cu acordul pacientului


condiţionată de:
B)la cererea cunoştinţelor,vecinilor
A)o clătire abundentă după dezinfecţie
C)la cererea autorităţilor judiciare
B)efectuarea unei curăţenii riguroare înainte
de dezinfecţie D)cu acordul părinţilor pentru copii sub 18 ani

C)soluţia de dezinfecţie să fie la o concentraţie 404.Toaleta pacientului se


dublă efectuează:a)zilnic

398.Pentru a prepara şi utiliza o soluţie de B)săptămânal


dezinfecţie,este necesar: C)ori de câte ori este nevoie
A)să cunoaştem concentraţiile substanţei 405.Dezbrăcarea bolnavilor cu extrremităţi
active în produs dureroase se începe întotdeauna cu:
B)să folosim recipeinte curate A)partea sănătoasă
C)să folosim soluţia de lucru în cadrul B)partea bolnavă
perioadei de stabilitate şi eficacitate
406.Care sunt tipurile de dezinfecţie în
399.Metodele de curăţare sunt: funcţie de tipurile e microorganisme:
A)ştergere,măturare,dezinfecţie A)sterilizare chimică
B)mătura,reştergere,spălare,aspirare B)dezinfecţie de nivel înalt
C)măturare,spălare fierbere C)dezinfecţie de nivel mediu(intermediar)
400.Scopul aplicării Precauţiunilor D)dezinfecţie de nivel înalt
Universale este:
407.Infirmiera are obligaţia de a asigura
A)de a preveni transmiterea infecţiilor la locul toaleta bolnavului imobilizat:
de muncă al personalului medico-sanitar
A)zilnic
B)prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de
transmitere digestivă B)seara înainte de culcare

C)prevenirea infecţiilor cu cale de transmitere C)ori de câte ori este nevoie


sanguină
408.Care este timpul minim necesar de A)toate itnervenţiile care presupun un nivel de
contact între dezinfectant şi obiectul ce risc infecţios mediu
trebuie dezinfectat în cadrul dezinfecţiei de
nivel înalt: B)toate intervenţiile care presupun un nivel de
risc infecţios înalt
A)10 min
C)toate actele mdicale care presupun un nivel
B)20 min de risc infecţios minim

C)30 min 415.Dezinfecţia igienică a mâinilor se poate


executa prin:
409. Care este concentraţia de cloramină
recomandată pentru suprafeţe: A)spălare

a)2% B)frecare

B)4% C)tratament

C)6% 416.Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor se


execută prin:
410. Ce se înţelege prin dezinfecţie:
A)tratament chirurgical
A)îndepărtarea microorganismelor de pe
suprafeţe,odată cu a prafului şi substanţelor B)spălare
organice
C)frecare
B)distrugerea în proporţie de 99,9% a
formelor vegetative a microorganismelor 417.Prin spălarea mâinilor se înţelege:

C)distrugerea tuturor microorganismelor A)procedura de eliminare a


inclusiv a formelor sporulate microorganismelor,utilizând apă şi săpun

411.Caracteristicile containerelor pentru B)procedura prin care se elimină murdăria şi


deşeuri înţepătoare sunt: se reduce flora tranzitorie prin acţiune
mecanică,utilizând apă şi săpun
A)să fie rezistente la şocuri
C)ambele răspunsuri sunt corecte
B)să corespundă normelor în vigoare
418.Prin termen de valabilitate înţelegem:
C)să fie transportabile
A)perioada de tipm în care executăm
412.Spălarea mâinilor este suficientă spălarea/dezinfecţia
pentru:
B)perioada de timp în care un produs
A)intervenţii medicale care presupun un nivel dezinfectant este utilizat
de risc infecţios înalt
C)perioada de timp în care un produs
B)intervenţii medicale care presupun un nivel dezinfectant este eficient
de risc infeclţios minim
419.Prin transport primar înţelegem:
413.Dezinfecţia igienică a mâinilor este
necesară cu excepţia: A)transportul de la unitatea de primire urgenţe
pe secţie
A)intervenţiilor medicale care presupun un
nivel de risc infecţios înalt B)transportul în spital de la domiciliu/locul
accidentului
B)intervenţii medicale care presupun un nivel
de risc infecţios mediu C)ambele sunt corecte

414.Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor este 420.Transportul primar se poate executa


necesară pentru: cu:
A)targa 427.Înlocuirea salteleli în timp ce bolnavul
este în pat este necesară atunci când:
B)ambulanţa
A)salteaua a fost murdărită
C)mijloace improvizate
B)pentru reîmrpospătarea patului
421.Ridicarea bolnavului ep targă se face
de: C)pacientul solicită acest lucru

A)o persoană 428.Poziţia activă este caracteristică


bolnavilor:
B)2-3 persoane
A)comatoşi
C)ambele răspunsuri sunt crecte
B)cu forţa fizică păstrată
422.Bolnavul va fi tranpsortat pe targă:
C)după intervenţii chirurgicale
A)cu spatele
429.Poziţia pasivă este caracteristică
B)aşezat pe spate bolnavilor:
C)cu faţa înainte A)adinamici
423.Prin transport secundar înţelegem: B)în stare gravă
A)transportarea pacientului deja asistat dintr-o C)care şi-au pierdut forţa fizică
unitate spitalicească în alta
430.Poziţia forţată poate să apară:
B)transportarea dintr-o unitate sanitară al
domiciliu A)ca o consecinţă a modificărilor produse de
boală
C)transportarea bolnavului la investigaţii
B)ca o reacţie de paărare
424.Transportul cu căruciorul rulant se
utiluzează pentr transportul intraspitalicesc C)ca o măsură profilactică
al:
C)a o măsură terpaeutică
A)bolnavilor la începutul convalescenţei
431.Dacă bolnavul nu se poate
B)bolnavilor astenici mişca,dezbrăcarea lui se va face:

C)bolnavilor cu afecţiuni inflamatorii sau A)de o persoană


apralitice ale membrelor inferioare
B)de două persoane
D)bolnavilor trasnportaţi la investigaţii şi
explorări care trebuie să aştepte C)de 3 persoane

425.Pacientul care nu se poate ridica în 432.La îmbrăcarea unui bolnav cu afecţiuni


picioare va fi aşezat în căruciorul rulant de: la membrele superioare se va îmbrăca
întâi:
A)1 persoană
A)braţul sănătos
B)2 persoane
B)braţul bolnav
C)3 persoane
C)nu contează ordinea
426.Schimbarea patului fără bolnav va fi
executată de: 433.Mănuşile,ca barieră de protecţie,sunt
obligatorii:
A)1-2 persoane
A)când se manipulează produse cu un anumit
B)2-3 persoane grad de toxicictate

C)mai multe persoane B)în timpul curăţeniei


C)la servitul mesei bolnavilor 440.În toate unităţile sanitare activităţile
legate de gestionarea deşeurilor rezultate
434.Mănuşile care se folosesc în cazurile de din activităţi medicale fac parte din:
mai sus trebuie să fie:
A)obligaţiile profesionale
A)sterile din cauciuc
B)fişa postului
B)nesterile din caucicuc
C)bugetul de venituri şi cheltuieli
C)din bumbac
441.Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în:
435.Holurile şi scările sunt zone în care
circulaţia este intensă.Curăţarea A)mediul spitalicesc
pavimentelor se face:
B)extraspitalicesc,în sectorul medical
A)de 2 ori pe zi
C)mediul hotelier
B)în timpul nopţii când se circulă mai puţin
442.Contractele periodice de sănătate
C)ori de câte ori este nevoie obligatorii sunt:

436.În fiecare salon curăţenia se începe cu: A)examen coprobacteriologic şi


coproparazitologic
A)curăţarea obiectelor mai puţin murdare
B)testare HIV
B)curăţarea obiectelor mai murdare
C)Rx pulmonară
C)nu are importanţă ordicea începerii
curăţeniei 443.Infirmiera efectuează igienizarea
spaţiilor în care se află persoana îngrijită
437.Rezidurile septice vor fi colectate astfel:
separat şi duse pentru incinerare în:
a)respectarea circuitelor funcţionale pentru
A)saci de culoare galbenă cu prevenirea transmiterii infecţiilor
pictograma”pericol biologic”
B)curăţenia o dată pe zi
B)recipinete etanşe duse la crematoriu al 2 zile
C)baie generală a bolnavilor o dată ala 2 zile
C)recipiente folosite pentru tarnsportul
lenjeriei murdare 444.Resturile menajere şi deşeurile
infecţioase se depozitează:
438.În cazurile de inconştienţă în special în
cazuri de comă,bolnavii vor fi transportaţi A)în camera de tratamente
ep targă:
B)în baia comunală
A)în db lateral
C)în loc special menajat,fără accesul
B)în db ventral bolnavilor

C)în db dorsal 445.Lenjeria şi rugele murdare se


colectează:
439.Mănuşile de cauciuc de unică utilizare
se folosesc: A)în sac gable dublu pentru cele contaminate

A)în timpul curăţeniei B)în cutii rgide din plastic

B)cânds e manipulează produse cu un anumit C)în sac alb pentru necontaminate


grad de toicitate
446.Care dintre următaorele activităţi se
C)când se anticipează contactul cu produse regăsesc între atribuţiile infirmierei?
biologice
A)asigură toaleta bolnavului mobilizat ori de
D)servitul mesei câte ori este nevoie
B)ajută asistentul medical şi brancardierul la C)în loc special amenajat,făr ăaccesul
poziţionarea bolnavului imobilizat bolnavilor

C)transportă şi asigură distribuirea mesei 455.Lenjeria şi rufele murdare se


bolnavilor în condiţii igienice colectează:

D)dă relaţii despre starea sănătăţii A)în sac galben dublu pentru cele
bolnavului,dar numai la solicitarea familiei contaminate

449.NErespectarea prevederilor Ordinului B)cutii rigide din plastic


nr 219 se sancţionează conform:
C)sac alb pentru necontaminare
A)Ordinului 916/2006
456.Care dintre următaorele activităţi se
B)Ordinul 219/2002 regăsesc între atribuţiile infirmierei:

C)Legea 98/1994 A)asigură toaleta bolnavului mobilizat ori de


câte ori este nevoie
450.Sumele necesare ăentru punerea în
aplicare a Ordinului nr 219/2002 se cuprind B)ajută asistentul medical şi brancardierul la
în: poziţionarea bolnavului imobilizat

A)baza naţională de date C)transportă şi asigură distribuirea mesei


bolnavilor în condiţii igienice
B)fişa postului
D)dă relaţii despre starea sănătăţii
C)bugetul de venituri şi cheltuieli bolnavului,dar numai la solicitarea familiei
451.Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în: 457.Infecţia nosocomială este:
A)mediul spitalicesc A)infecţia dobândită în spital pe lângă
B)extraspitalicesc,în sector medical afecţiunea de bază:

C)mediul hotelier B)infecţia afectează doar bolnavii

452.Controalele periodice de sănătate C)infecţia afectează atât bolnavii cât şi


obligatorii sunt: personalul medical

A)examen coprobacteriologic şi 458.Prevenirea transmiterii infecţiilor


coproparazitologic nosocomiale se face prin:

B)testare HIV A)spălarea mâinilor după fiecare manevră

C)Rx pulmonară B)închiderea geamurilor saloanelor

453.Infirmiera efectuează igienizarea C)purtarea echipamentului de protecţie


spaţiilor în care se află persoana îngrijită corespunzător
astfel: D)curăţenie şi dezinfecţie ori de câte ori este
A)respectarea circuitelor funcţionale penru nevoie sa ucel puţin de 2 ori pe zi
prevenirea trasnmiterii infecţiilor E)gestionarea corectă a deşeurilor rezultate
B)curăţenie odată pe zi din activităţi medicale

C)baie generală a bolnavilor o dată la 2 tile 459.GEstionarea deşeurilor rezultate din


activităţi medicale:
454.Resturile menajere şi deşeurile
infecţioase se depozitează: Deşeurile nepericuloase sunt deşeurile a căror
compoziţie este asemănătoare cu cea
A))în camera de tratamente a ...............................................................
B)în baia comună
Se colectează în saci de culare.......şi se C)se dezinfectează plaga cu un antiseptic sau
transportă la....................................... dezinfectant,timp de contanct minim 5min

Deşeurile periculoase se clasigfică: 464.Enumeraţi 5 situaţii când este


obligatorie spălarea mâinilor:
A) deşeuri anatomo-patologice definite
prin...........................se colectează în saci de -după folosirea toaletei
culoare.....................şi se transportă la..........
-după ştergerea nasului
B) Deşeurile infecţioase sunt deşeuri solide
sau lichide care conţin sau au venit în contact -transportul bolnavilor
cu.............................................................. -toaleta bolnavului
C) Deşeurile înţepătoare-tăietoare sunt -transportul şi distrivuirea hranei bolnavului
reprezentate de...........şi se colectează în........
465. Care dintre următaorele activităţi se
460.Escarele sunt leziune profunde ale unor regăsesc între atribuţiile infirmierei?
ţesuturi din regiunile insuficient irigate
datorită: A)depozirează şi manipulează corect lenjeria
curată pe secţie respectând codurile de
A)imobilizării îndelungate în aceeaşi poziţie procedruă
B)igienei necorespunzătoare a tegumentelor B)dă informaţi aparţinătorlor despre evoluţia
C)lenjerie umedă şi cusături pe zonele bolii pacienţilor
predispuse la escare C)ajută persoana îngrijită la activitatea de
D)complicaţii diabetice hrănire şi hdiratare

461. Îmbrăcarea unui apcient care are unul D)împarte medicaţiabonavilor conform foii de
din membre afectat se va face: observaţie

a)începând cu membrul sănătos 466.Empatia faţă de bolnav înseamnă:

C) începând cu membrul afectat A)attitudine înţelegătoare,pozitivă,dorinţa de a


ajuta
D) C)nu contează ordinea dacă operaţiunea se
execută de minim 2 persoane B)capcaitatea de a acţiona independent

462.Care este oridea ncronologică corectă C)cunoaşterea regulilor de prim ajutor


pentru următaorele operaţiuni: 467.Echipamentul de protecţie obligatoriu
a)ştergerea prafului,măturatul umed,ştergere este:
cu dezinfectant,spălare cu detergent,clătire a)halat,bonetă,pantofi
B)măturatul umed,ştergere praf,spălare cu B)bluză,pantaloni,mască facială,sandale
detergent,ştergere cu dezinfectant,clătire
C)halat,bluză şi pantaloni,bonetă,pantofi de
C)ştergere praf,măturat umed,spălare cu interior
detergent,clătire,ştergere cu dezinfectant
468.Lenjeria persoanei îngrijite se schimbă:
463.Manevrele corecte care se efectuează în
cazul expunerii accidentale la sânge prin A)o dată la 3 zile
înţepare sunt:
B)ori de câte ori este nevoie
A)se spală imediat locul cu apă şi săpun şi se
C)la solicitarea pacientului
clăteşte
469.Enumeraţi cel puţin 5 din cele 14 nevoi
B)se provoată sângerarea rănii prin
fundamentale ale pacienţilor în care
compresiune
infirmiera poate intervenii:
470.Drepturile pacientului sânt 476.În cazul unei situaţii de urgenţă:
reglementate prin:
A)vă păstraţi calmul fără a crea panică
A)Legea 319/2006
B)planificaţi rapid ce trebuie făcut
B)Legea 46/2003
C)administraţi un calmant
C)legea 272/2004
D)trimiteţi urgent după ajutor profesonist
471.În relaţiile cu aparţinătorii infirmiera
are obligaţia: C)încurajaţi victima

A)să dea relaţii asupra diagnosticului 477.Îngrijirile paliative au ca scop:

B)să facă recomandări privind medicaţia A)vindecarea rapidă a bolii

C)să păstreze confidenţialitatea diagnosticului B)alinarea suferinţei


şi a tratamentului C)respectarea vieţii
472.Persoanele cu tulburări psihice trebuie D)intervenţii chirurgicale
îngrijite:
E)de a considera moartea ca un proces natural
A)recurgând la forţă,administrare
F)de a grăbi moartea
B)fără nici un fel de discriminare
478.La schimbarea lenjeriei de pat ocupat
C)fără consimţământul pacientului sau cu pacient imobilizat:
reprezentantului legal
A)particpă o sigură persoană
473.Corpul uman este alcătuit din
următoarele păţi majore: B)participă 2 persoane

- C)se efectiează după efectuarea toaletei


bolnavului
-
479.Schimbarea lenjeriei de pat şi de corp
- are ca scop:
- A)menţinerea stării de igienă şi confort
474. Sistemul osos este format din: B)prevenirea escarelor de decubit
A)din totalitatea oaselor legate prin articulaţii C)cretşerea demnităţii pacienţilor
B)oasele lungi ale membrelor 480.Toaleta pacientului mobilizat se face:
C)coloana vertebrală şi discurile a)pentru menţinerea tegumentelor curate
intervertebrale
B)pentru prevenirea leziunilor
475.Enumeraţi componentele esenţiale di
nalimente fără de care viaţa nu ar fi C) Pe regiuni,progresiv
posibilă:
D) pentru că solicită bolnavul
-
481.Mijloacele de transport în funcţie de
- gravitatea afecţiunii sunt:

- A)targa

- B)cărucior

- C)însoţirea la nraţ

- D)salvare
482.În poziţia de decubit dorsal se 487.Între atribuţiile infirmierei în secţiile
transportă pacienţi cu: cu copii se regăsesc următaorele:

A)traumatisme craniene A)efectuează sau ajută(în funcţie de vârstă şi


patologie) la efectuarea toaletei zilnice a
B)trauamtisme ale coloanei vertebrale copilului bolnav
C)traumatisme toracice B)dă relaţii aparţinătorilor despre starea
483.Regiunile corpului predispuse apariţiei sănătăţii copilului
escarelor în cazul unui pacient imobilizat C)ajută la pregătirea pacientului(copil) în
sunt: vedera examinării
A)regiunea sacrată 488.Prin curăţenie se înţelege:
B)la nivelul degetelor A)prima etapă obligatorie,permanentă şi
C)la nivelul călcâielor sistemică în cadrul activităţii de îndepărtare a
murdăriei
D)la nivelul omoplaţilor
B)cea mai răspândită metodă de
484.Pentru prevenirea escarelor se vor decontaminare a microorganismelor de pe
respecta următoarele reguli generale: suprafeţe,tegumente
A)schimbarea poziţiei bolnavului în pat la C)distrugerea microorganismelor
intervaşe de timp bine stabilite
489.Care sunt procedeele folosite în
B)întreţinerea curată şi uscată a tegumentelor procesul de curăţenie
C)alimentaţia bogată în proteine A)mătuarea umedă
D)lenjerie uscată,curată,fără cute B)spălarea
485.Comunicarea este: C)aspirarea,după caz
A)un element indispensabil pentru buna D)pulverizare cu dezinfectant
funcţionare a fiecărei comunităţi
E)spălarea mâinilor
B)ascultare şi executarea sarcinilor primite
490.Dezinfecţia:
C)un mod de influenţare şi modificare a
comportamentului pacientului pentru a A)înlocuieşte curăţenia
înlătura teama şi nesiguranţa,mărind creşterea B)distruge microorganismele în proporţie de
încrederii în sine şi înţelegerea corectă a 99%
situaţiei
C)este o procedură preventivă
486.Colectarea dejecţiilor fiziologice şi
patologice la pat trebuie să urmărească: 491.La prepararea şi uilizarea substanţelor
dezinfectante sunt necesare:
A)asigurarea intimităţii pacientului
A)folosirea de recipiente curate
B)grăbirea pacientului în a elimina
B)se poate amesteca dezinfectantul cu
C)măsuri de precauţie în răpsândirea detergentul
injecţiilor
C)cunoaşterea exactă a concentraţiei de lucru
D)folosirea de materiale corespunzătoare în funcţie de suportul supus dezinfecţiei
fiecărei operaţiuni
D)respectarea normelor de protecţie a muncii
E)pregătirea psihică a pacientului
492.Curăţenia într-un salon se începe cu:
A)zonele mai murdare B)nu se vor spăla după utilizare

B)zonele mai puţin murdare C)nu se va purta aceeaşi pereche de mănuşi de


mai multe ori
C)nu are importanţă
499.Persoanele afectate în faza terminală
493.Materialele folosite pentru curăţenie va au dreptul:
fi:
A)să fie îngrijite,menţinându-li-se sentimentul
A)aceleaşi pentru saloane,oficii şi grupuri speranţei
sanitare
B)să li se ofere răspunsuri oneste la întrebările
B)diferite,şi pe culori pentru fiecare
destinaţie(sau cu etichete C)să nu moară singuri

C)curăţate,spălate şi uscate la sfârşitul 500. Camerele destinate depozitării


programului lenjeriei curate de dezinfectează:

494.Metodele de aplicare a dezinfectanţilor A)zilnic


chimic în funcţie de suportul care urmează
să fie tratat,sunt: B)la 2 zile

A)ştergere C)ori de câte ori este nevoie

B)pulverizare

C)imersie

D)spălare

495.Dezinsecţia este:

A)un complex de măsuri menite să distrugă


insectele

B)distrugerea microbilor

C)aerisirea şi pulverizarea de dezinfectant

496.Prin deratizare se înţelege:

A)măsuri de prevenire a infestării cu insecte

B)măsuri pentru distrugerea rozătoarelor

C)prevenirea contaminării microorganisme

497.Care sunt măsurile aplicate de


personalul medico-sanitar în practica
medicală referitoare la Precauţiunile
Universale:

A)punctualitatea la locul de muncă

B)spălarea mâinilor

C)utilizarea echipamentului de protecţie


adecvat şi complet

498.Mănuşile de unică utilizare:

A)se vor spăla după fiecare utilizare,outând fi


folsiite din nou