Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALATI


Str. Regimentul 11 Siret, nr. 33 – A, Galaţi,
CUI:21299089
Tel/fax: 0236/462101
Email: cfcrese@yahoo.com
Adresa corespondenta: Bdul Milcov nr.13, etaj 1, Corp C15 Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade”

BILETUL 2

1. Cum se stabileste contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile in care se ofera
servicii de educatie timpurie anteprescolara conform Hotararii nr. 1252/2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare si functionarea creselor si a altor unitati de educatie timpurie
anteprescolara ?

2. Care sunt beneficiile pentru sustinerea copilului si a familiei conform prevederilor Legii 292/2011
Asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare?

3. Care sunt cerintele generale si specifice de control intern in conformitate cu prevederile


Ordonantei nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv ?

4. Precizati cum se face amplasarea unitatilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si
recreerea copiilor si tinerilor precum si a spatiilor din unitate, conform prevederilor Ord. M.S.
nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor ?

5. Care sunt principiile care indica valorile fundamentale care au stat la baza elaborarii
curriculumului pentru educatie timpurie, conform prevederilor Curriculumului pentru educatia
timpurie (a copiilor de la nastere pana la varsta de 6 ani), 2019, Ministerul Educatiei Nationale ?
1. Cum se stabileste contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile in care se
ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara conform Hotararii nr. 1252/2012 privind
aprobarea Metodologiei de organizare si functionarea creselor si a altor unitati de educatie
timpurie anteprescolara ?

Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile in care se ofera servicii de educatie
timpurie anteprescolara, suportata de parintii/reprezentantul legal al acestora, se stabileste in functie de
numarul efectiv de zile de prezenta a copilului la programul zilnic.
   Numarul de zile in care copiii au frecventat unitatea in care se ofera servicii de educatie
anteprescolara este monitorizat prin registrul de evidenta/prezenta completat de asistenta medicala in
colaborare cu educatorul-puericultor.
   Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii
inscrisi la unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se realizeaza cu plata in avans
pentru o luna calendaristica.
   Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care au frecventat programul
de cresa pe o perioada de pana la 3 zile lucratoare este reportata pentru luna urmatoare.

2. Care sunt cerintele generale si specifice de control intern in conformitate cu prevederile


Ordonantei nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv ?

Cerintele generale si specifice de control intern sunt, in principal, urmatoarele:

a) cerinte generale:

 asigurarea indeplinirii obiectivelor generale prevazute la art. 3 prin evaluarea sistematica si


mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor,
proiectelor sau operatiunilor;
 asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie, acesta avand
obligatia sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii si sa sprijine efectiv controlul
intern;
 asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie, a cunoasterii si
intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern;
 stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate,
cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii institutiei si obiectivelor de ansamblu ale acesteia;
 supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si indeplinirea
de catre personalul de conducere a obligatiei de a actiona corect, prompt si responsabil ori de cate
ori se constata incalcari ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni sau in realizarea
unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

   b) cerinte specifice:

 reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor institutiei


si a tuturor evenimentelor semnificative, precum si inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a
documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de
catre cei in drept;
 inregistrarea de indata si in mod corect a tuturor operatiunilor si evenimentelor semnificative;
 asigurarea aprobarii si efectuarii operatiunilor exclusiv de catre persoane special imputernicite in
acest sens;
 separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de
aprobare, control si inregistrare sa fie, intr-o masura adecvata, incredintate unor persoane diferite;
 asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
 accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in
legatura cu utilizarea si pastrarea lor.
3. Precizati cum se face amplasarea unitatilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si
recreerea copiilor si tinerilor precum si a spatiilor din unitate, conform prevederilor Ord. M.S.
nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna si recreerea copiilor si tinerilor ?

Amplasarea unitatilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si


tinerilor se face cu respectarea normelor privind protectia sanitara, prevazute în Ordinul ministrului
sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, în zone ferite de surse de poluare a atmosferei si
de zgomote, în afara arterelor de mare circulatie - având orientarea ferestrelor salilor de grupa sau de
clasa, ale amfiteatrelor si ale dormitoarelor spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în functie de zonele
climatice. Între cladirea unitatii si accesul în curtea acesteia este prevazut un spatiu verde (cu latimea de
minimum 25 de metri), cu rol si în reducerea influentei zgomotului stradal.
Orice modificare de structura a spatiilor din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna si recreerea copiilor si tinerilor se va efectua numai cu notificarea prealabila a directiei de sanatate
publica judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti.
   Se interzice schimbarea destinatiei încaperilor din aceste unitati fara aprobarea directiei de sanatate
publica judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti.
   Terenul aferent unitatilor pentru educarea, odihna, instruirea si recreerea copiilor si tinerilor
trebuie sa permita desfasurarea în aer liber a activitatilor recreative si sportive a copiilor si tinerilor,
asigurând pentru aceasta:
a) minimum 5-10 mp pentru un copil anteprescolar sau prescolar;
   b) între 5 si 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineata si cursuri de dupa-
amiaza), în functie de factorii geografici, de mediu (urban, rural) si de specificul unitatii (cu sau fara
internat si cantina);
   c) amenajarea terenului astfel încât sa împiedice baltirea apei pluviale;
   d) amenajarea spatiilor pentru joc sau practicarea activitatilor fizice conform grupelor de vârsta;
   e) la distanta legala (10 m) de fosele septice sau alte pericole potentiale pentru sanatatea si
securitatea copiilor si tinerilor.
  Unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a asigura si amenaja cladirile, spatiile, terenul,
precum si circuitele functionale aferente unitatilor publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si
recreerea copiilor si tinerilor conform prezentelor norme.
   Ministerele cu retea proprie de unitati pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea
copiilor si tinerilor au obligatia de a asigura si amenaja cladirile, spatiile, terenul, precum si circuitele
functionale aferente unitatilor din subordine, necesare desfasurarii activitatilor conform prezentelor norme.
   Este interzisa functionarea unitatilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea
copiilor si tinerilor fara gard împrejmuitor al terenului aferent.
   Gradinitele care functioneaza în incinta unor unitati scolare au cai de acces separate, spatii de
joaca separate si sunt despartite printr-un gard împrejmuitor fata de curtea destinata elevilor.
   În incinta unitatilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor,
precum si pe strada de acces al elevilor în aceste unitati (pe o raza de 500 m) este interzisa comercializarea
sau expunerea spre vânzare a bauturilor alcoolice, bauturilor energizante, produselor de tutun, cafea,
substantelor psihoactive, alimentelor nerecomandate si a altor produse interzise minorilor conform legislatiei
în vigoare.
4. Care sunt principiile care indica valorile fundamentale care au stat la baza elaborarii
curriculumului pentru educatie timpurie, conform prevederilor Curriculumului pentru educatia
timpurie (a copiilor de la nastere pana la varsta de 6 ani), 2019, Ministerul Educatiei Nationale ?

,,Principiile enumerate mai jos indica valorile fundamentale care stau la baza eleborarii Curriculumului
pentru educatie timpurie:
1. Principiul educatiei centrate pe copil (respectarea si valorizarea unicitatii copilului, a nevoilor,
trebuintelor si caracteristicilor acestuia);
2. Principiul respectarii drepturilor copilului ( dreptul la educatie, dreptul la libera exprimare etc.);
3. Principiul invatarii active ( crearea de experiente de invatare in care copilul participa activ si poate
alege si influienta modul de desfasurare a activitatii);
4. Principiul dezvoltarii integrate (printr-o abordare integrata a activitatilor, transdisciplinara);
5. Principiul interculturalitatii ( cunoasterea, recunoasterea si respectarea valorilor nationale si ale
celorlalte etnii);
6. Principiul echitatii si nondiscriminarii ( dezvoltarea unui curriculum care sa asigure, in egala
masura, oportunitati de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie sau statut socio-
economic);
7. Principiul educatiei ca interactiune dintre educatori si copil (dependenta rezultatelor educatiei de
ambele parti perticipante in proces, atat de individualitatea copilului, cat si de personalitatea
educatorului/ parintelui).

5. Care sunt beneficiile pentru sustinerea copilului si a familiei conform prevederilor Legii
292/2011 Asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Beneficiile pentru sustinerea copilului si a familiei au in vedere nasterea, educatia si intretinerea


copiilor si cuprind urmatoarele categorii principale:
a) alocatii pentru copii;
b) alocatii pentru copiii lipsiti, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor;
c) indemnizatii pentru cresterea copiilor;
d) facilitati, in conditiile legii.