Sunteți pe pagina 1din 9

3 PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ

FORÞA DE MUNCÃ

3.1 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, pe sexe ºi medii


3.2 Ratele de activitate, de ocupare ºi ale ºomajului BIM, dupã nivelul
de educaþie, pe sexe ºi medii
3.3 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi
pe grupe de vârstã, în anul 2008
3.4 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN
ºi dupã statutul profesional, în anul 2008
3.5 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, pe grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2008
3.6 Structura populaþiei ocupate, dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2008
3.7 Structura populaþiei ocupate, pe grupe de ocupaþii, grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008
3.8 Structura populaþiei ocupate, dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008
3.9 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN
3.10 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe forme
de proprietate, în anul 2008
3.11 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN
3.12 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe sexe
3.13 Numãrul mediu al salariaþilor, pe forme de proprietate, clase de mãrime ale întreprinderilor ºi pe sexe
3.14 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN
3.15 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN ºi pe sexe
3.16 Salariaþii, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe sexe, la 31 decembrie 2008
3.17 Salariaþii, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN ºi pe sexe, la 31 decembrie 2008
3.18 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului
3.19 Persoanele cuprinse în cursuri de formare profesionalã
3.20 ªomerii înregistraþi, dupã nivelul de educaþie ºi pe grupe de vârstã, la 31 decembrie 2008
3.21 ªomerii înregistraþi, beneficiari de indemnizaþii de ºomaj, pe grupe de vârstã
ºi dupã durata ºomajului, la 31 decembrie 2008
3.22 ªomajul BIM de lungã duratã, pe sexe ºi medii

CONDIÞII DE MUNCÃ

3.23 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe activitãþi ale economiei naþionale


la nivel de secþiune ºi diviziune CAEN, în anul 2008
3.24 Revendicãrile care au declanºat conflicte de interese
3.25 Conflictele de interese ºi frecvenþa lor lunarã
3.26 Greve declanºate, cu respectarea procedurii prevãzute în Legea nr. 168 / 1999
3.27 Conflictele de interese, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune ºi diviziune CAEN

Teritorial

3.28 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, sexe ºi medii
3.29 Ratele de activitate, de ocupare ºi ale ºomajului BIM, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, dupã nivelul
de educaþie, pe sexe ºi medii, în anul 2008
3.30 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare,
grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008
3.31 Structura populaþiei ocupate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, dupã nivelul de educaþie,
pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008
3.32 Structura populaþiei ocupate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, dupã statutul profesional,
pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008
3.33 Structura populaþiei ocupate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activitãþi ale economiei naþionale
la nivel de secþiune CAEN ºi pe grupe de vârstã, în anul 2008
3.34 Populaþia ocupatã civilã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi pe activitãþi ale economiei
naþionale la nivel de secþiune CAEN, în anul 2008
3.35 Numãrul mediu al salariaþilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe
3.36 Numãrul mediu al salariaþilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi pe sexe
3.37 Numãrul mediu al salariaþilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi pe activitãþi ale economiei
naþionale la nivel de secþiune CAEN, în anul 2008
3.38 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe,
la 31 decembrie 2008
3.39 ªomerii înregistraþi, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe, categorii de personal ºi nivel de
educaþie, la 31 decembrie 2008
3.40 ªomajul BIM de lungã duratã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, sexe ºi medii
3.41 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale, macroregiuni ºi regiuni
de dezvoltare, în anul 2008
3.42 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii, macroregiuni ºi regiuni de dezvoltare,
în anul 2008
3.43 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2008
3.44 Conflictele de interese, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2008
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


¾ Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii, ¾ Household labour force statistical survey, for data on
pentru datele privind populaþia ocupatã ºi ºomajul BIM employment and ILO unemployment (defined according to the
(definit conform criteriilor Biroului Internaþional al Muncii); International Labour Office criteria);
¾ Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã în ¾ Labour cost statistical survey carried out in economic and
unitãþile economico-sociale, pentru datele referitoare la social units, for data regarding the number of employees;
numãrul salariaþilor;
¾ Cercetarea statisticã trimestrialã asupra locurilor de muncã ¾ Quarterly statistical survey on vacancies, for data related to
vacante, pentru datele referitoare la rata locurilor de muncã rate of vacancies;
vacante;
¾ Balanþa forþei de muncã, pentru datele privind populaþia ¾ Labour force balance, for data on civil employment by activity
ocupatã civilã pe activitãþi ale economiei naþionale, pe of national economy, by type of ownership and by county.
forme de proprietate ºi pe judeþe.

Surse administrative: Administrative sources:


¾ Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, pentru ¾ National Agency for Employment, for data on the number of
datele privind ºomajul înregistrat ºi numãrul persoanelor registered unemployment and the number of persons who
cuprinse în cursuri de calificare ºi recalificare; attend qualification and requalification courses;
¾ Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, pentru ¾ Ministry of Labour, Family and Social Protection, for data
datele privind condiþiile de muncã. on working conditions.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

FORÞA DE MUNCÃ LABOUR FORCE

Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în Household Labour Force Survey (HLFS) is conceived as an
gospodãrii (AMIGO) este conceputã ca o sursã importantã de important source of inter-census information about labour force;
informaþii intercenzitare asupra forþei de muncã; ancheta the survey provides, in a coherent way, essential data about main
furnizeazã, într-o manierã coerentã, date esenþiale asupra population segments (economically active - employed and
principalelor segmente de populaþie (activã - ocupatã ºi în ºomaj unemployed - non-economically active), with numerous
- inactivã), cu numeroase posibilitãþi de corelare ºi structurare possibilities of correlation and structuring by demo-socio-
dupã caracteristici demo - socio - economice diverse, în condiþii economical features, under international comparability conditions.
de comparabilitate internaþionalã. Începând cu anul 1996, Beginning with 1996, household labour force survey is quarterly
ancheta forþei de muncã în gospodãrii se realizeazã trimestrial, carried out, as a continuous survey, resulting in short-term data on
ca o cercetare continuã, permiþând astfel obþinerea de date the labour force size and structure and pointing out seasonal
conjuncturale asupra mãrimii ºi structurii ofertei de forþã de phenomena taking place on the labour market. Since 2004, the
muncã ºi evidenþierea fenomenelor cu caracter sezonier care se sample volume is of 28080 households/quarter. The yearly data are
manifestã pe piaþa forþei de muncã. Din anul 2004, volumul calculated as quartely data arithmetic means. Data series previous
eºantionului pe care se realizeazã ancheta este de 28080 to 2002 were recalculated taking into account the population
gospodãrii/trimestru. Datele anuale se calculeazã ca medii
aritmetice ale datelor trimestriale. Seriile de date anterioare
estimation at the Population and Housing Census of March 2002.
Due to the revision of definitions applied since 2002, data are not
3
anului 2002 au fost recalculate avându-se în vedere estimarea comparable with previous series.
populaþiei la Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor din
martie 2002. Datoritã revizuirii definiþiilor aplicate începând din
anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile precedente.
Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã este Labour cost survey is a complex yearly statistical survey
o cercetare statisticã anualã complexã care furnizeazã which provides the necessary elements for the analysis on the
elementele necesare efectuãrii unor analize privind evoluþia evolution of various components of labour force cost and
diferitelor componente ale costului forþei de muncã ºi corelaþiile correlations among them, offering, as well, the necessary elements
dintre ele, oferind, totodatã, elementele necesare calculului for the calculation of net and gross size, monthly and hourly, of the
mãrimii brute ºi nete, lunare ºi orare, a câºtigului salarial earnings structured by national economy activity, ownership type,
structurat pe activitãþi ale economiei naþionale, forme de legal form, employees category, sex, development region and
proprietate, forme juridice, categorii de salariaþi, sexe, regiuni de county. It is achieved on a sample of about 29500 economic and
dezvoltare ºi judeþe. Se realizeazã pe un eºantion de circa 29500 social operators, from all enterprise size classes, irrespective of
de operatori economici ºi sociali, aparþinând tuturor claselor de employees number.
mãrime a întreprinderii, indiferent de numãrul de salariaþi.
Datele anuale privind indicatorii: numãrul salariaþilor la The annual data regarding: the number of employees on
31 decembrie (efectivul salariaþilor), numãrul mediu al salariaþilor, December 31 (number of employees), average number of
câºtigul salarial nominal brut ºi net, aferente anilor 2007 pentru employees, the gross and net nominal earnings for years 2007
CAEN Rev. 2 ºi 2008 pentru CAEN Rev.1 au fost estimate pe baza CANE Rev. 2 and 2008 CANE Rev.1 were estimated based on
matricilor de conversie a activitãþilor economice. conversion matrices of economic activities.
La baza construirii matricilor de conversie au stat datele Building up the conversion matrices relies on data collected
colectate conform ambelor versiuni de CAEN, prin cercetarea according to CANE both versions, by the annually statistical survey
statisticã anualã asupra costului forþei de muncã în 2007, on labour costs during 2007 and 2008.
respectiv 2008.
Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante The statistical survey on vacancies is a quarterly statistical
este o cercetare statisticã selectivã trimestrialã, având ca sample survey, having as reference period the quarter middle
perioadã de referinþã luna de mijloc a trimestrului, furnizeazã month; it provides the necessary elements for the calculation of
elementele necesare calculãrii ratei trimestriale a locurilor de vacancies quarterly rate. It is carried out on a sample of about
muncã vacante. Cercetarea statisticã se realizeazã pe un 23000 enterprises / local units.
eºantion de circa 23000 de întreprinderi /unitãþi locale.
Balanþa forþei de muncã este o lucrare care se realizeazã Labour force balance is a paper drawn up based on the
pe baza informaþiilor din mai multe surse de date: statistica information from several data sources: demographic statistics,
demograficã; cercetarea statisticã privind costul forþei de labour cost survey; household labour force survey (HLFS);
muncã; cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în administrative sources.
gospodãrii (AMIGO); surse administrative.
Datele anuale privind indicatorii balanþei forþei de muncã The annual data on the labour force balance indicators related
aferente anului 2008, în varianta pentru CAEN Rev.1 au fost to 2008, in the version for CANE Rev.1, were estimated based on the
estimate pe baza matricilor de conversie a activitãþilor economice. conversion matrices of economic activities.
Populaþia ocupatã civilã cuprinde, potrivit metodologiei Civil employment includes, according to the methodology
balanþei forþei de muncã, toate persoanele care, în anul de used for the labour force balance, all persons who, during the
referinþã, au desfãºurat o activitate economico-socialã reference year, carried out a socio-economic lucrative activity,
aducãtoare de venit, cu excepþia cadrelor militare ºi a excepting military staff and similar (Ministry of National Defence,
persoanelor asimilate acestora (personalul din Ministerul Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence
Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Service staff, conscripts), political and community organisations
Serviciul Român de Informaþii; militari în termen), a salariaþilor employees and the convicts.
organizaþiilor politice, obºteºti ºi a deþinuþilor.
Populaþia activã (persoanele active) - din punct de vedere Economically active population (active persons) comprises
economic - cuprinde toate persoanele de 15 ani ºi peste, care all persons aged 15 years and over, providing available labour force
furnizeazã forþa de muncã disponibilã pentru producþia de for the production of goods and services; it includes employed
bunuri ºi servicii; include populaþia ocupatã ºi ºomerii BIM. population and ILO unemployed.
Populaþia ocupatã cuprinde, conform metodologiei Employment includes, according to the methodology of
“Cercetãrii statistice asupra forþei de muncã în gospodãrii“, toate “Household labour force survey“ all persons aged 15 years and over,
persoanele de 15 ani ºi peste, care au desfãºurat o activitate who carried out an economic activity producing goods or services
economicã producãtoare de bunuri sau servicii de cel puþin of at least one hour1) during the reference period (the week previous
o orã1) în perioada de referinþã (o sãptãmânã), în scopul obþinerii to the recording) in order to get income as salaries, payment in kind
unor venituri sub formã de salarii, platã în naturã sau alte beneficii. or other benefits.
ªomerii BIM, conform criteriilor Biroului Internaþional al ILO unemployed, according to International Labour Office
Muncii (BIM), sunt persoanele de 15-74 ani, care în perioada de (ILO) criteria, are persons aged 15-74 years who, during the
referinþã îndeplinesc simultan urmãtoarele condiþii:
– nu au loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în scopul
reference period, simultaneously meet the following conditions:
– have no job and are not carrying out any activity in order to get
3
obþinerii unor venituri; income;
– sunt în cãutarea unui loc de muncã, utilizând în ultimele – are looking for a job, undertaking certain actions during the
patru sãptãmâni diferite metode active pentru a-l gãsi last four weeks (registering at employment agencies, or private
(înscrierea la agenþii de ocupare a forþei de muncã sau la agencies for placement, attempts for starting an activity on
agenþii particulare de plasare, acþiuni pentru începerea unei own account, publishing notices, asking for a job among
activitãþi pe cont propriu, publicarea de anunþuri, apel la friends, relatives, mates, trade unions a.s.o.);
prieteni, rude, colegi, sindicate etc.);
– sunt disponibile sã înceapã lucrul în urmãtoarele – are available to start work within the next two weeks, if they
douã sãptãmâni, dacã s-ar gãsi imediat un loc de muncã. immediately find a job.
Rata de activitate reprezintã raportul dintre populaþia Activity rate represents the ratio between active population
activã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat and total population aged 15-64 years expressed as percentage.
procentual.
Rata de ocupare reprezintã raportul dintre populaþia Employment rate represents the ratio between employed
ocupatã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat population and total population aged 15-64 years expressed as
procentual. percentage.

1)
Pentru lucrãtorii pe cont propriu ºi lucrãtorii familiali neremuneraþi care lucreazã în agriculturã, durata minimã este de 15 ore. / For self-employed and contributing family
workers who work in agriculture, minimum duration is 15 hours.
Rata ºomajului BIM reprezintã raportul dintre numãrul ILO unemployment rate represents the ratio between the
ºomerilor BIM ºi populaþia activã, exprimat procentual. number of ILO unemployed and active population expressed as
percentage.
Rata ºomajului BIM de lungã duratã reprezintã ponderea Long term ILO unemployment rate represents the weight of
ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în populaþia activã. unemployed for 12 months and over in active population.
Rata ºomajului BIM de lungã duratã pentru tineri Long term ILO unemployment rate for young people (aged
(15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în ºomaj 15-24 years) represents the weight of young unemployed for 6
de 6 luni ºi peste în populaþia activã tânãrã. months and over in young active population.
Incidenþa ºomajului BIM de lungã duratã reprezintã Incidence of long term ILO unemployment represents the
ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în total ºomeri. weight of unemployed for 12 months and over in total
unemployed.
Incidenþa ºomajului BIM de lungã duratã pentru tineri Incidence of long term ILO unemployment for young people
(15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în ºomaj (aged 15-24 years) represents the weight of young unemployed for
de 6 luni ºi peste în total ºomeri tineri. six months and over in total young unemployed.
Statutul profesional reprezintã situaþia unei persoane Status in employment represents the situation of an
ocupate, în funcþie de modul de obþinere a veniturilor prin employed person, depending on the way of achieving income from
exercitarea unei activitãþi ºi anume: his activity, namely:
– salariat, persoana care-ºi exercitã activitatea pe baza – employee, a person who carries out his activity based on an
unui contract de muncã într-o unitate economicã sau employment contract into an economic or social unit - no
socialã - indiferent de forma ei de proprietate - sau la matter of its ownership type - or for private persons, for a
persoane particulare, în schimbul unei remuneraþii sub remuneration as salary, in cash or in kind, as commission
formã de salariu, plãtit în bani sau naturã, sub formã de a.s.o.;
comision etc.;
– patron, persoana care-ºi exercitã ocupaþia (meseria) în – employer, a person who carries out his occupation (trade) in
propria sa unitate (întreprindere, agenþie, atelier, magazin, his own unit (enterprise, agency, workshop, shop, office, farm
birou, fermã etc.), pentru a cãrei activitate are angajaþi unul a.s.o.) for whose activity he has one or several employees;
sau mai mulþi salariaþi;
– lucrãtor pe cont propriu, persoana care-ºi exercitã – self-employed, a person who carries out his activity in his own
activitatea în unitatea proprie sau într-o afacere individualã, unit or in an individual business, without hiring any employee,
fãrã a angaja nici un salariat, fiind ajutat, sau nu, de membrii being helped, or not, by contributing family workers;
familiei, neremuneraþi;
– lucrãtor familial neremunerat, persoana care-ºi exercitã – contributing family worker, a person who carries out his
activitatea într-o unitate economicã familialã condusã de un activity into a family economic unit, run by a member of the
membru al familiei sau o rudã, pentru care nu primeºte family or a relative, for which he gets no remuneration as
remuneraþie sub formã de salariu sau platã în naturã; salary or payment in kind; peasant (agricultural) household is
gospodãria þãrãneascã (agricolã) este consideratã o astfel de considered such a unit;
unitate;
– membru al unei societãþi agricole sau al unei – member of an agricultural holding or of a non-agricultural
cooperative neagricole, persoana care a lucrat fie ca co-operative, a person who worked either as owner of
proprietar de teren agricol într-o societate agricolã agricultural land into an agricultural holding set up according
constituitã conform legii, fie ca membru al unei cooperative to legal provisions, or as a member of a craftsmen,
meºteºugãreºti, de consum sau de credit. consumption or credit co-operative.
Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie
aritmeticã simplã rezultatã din suma efectivelor zilnice ale
Average number of employees represents a simple
arithmetic mean resulted from the sum of daily employees number,
3
salariaþilor, inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal, sãrbãtori including from the weekly rest days, legal holidays and other non-
legale ºi alte zile nelucrãtoare împãrþitã la numãrul total al zilelor working days divided to the total calendar days of the year (365
calendaristice (365 zile). Salariaþii care nu au fost angajaþi cu days). Employees who were not employed in full time are included
normã întreagã s-au inclus în numãrul mediu proporþional cu in average number of employees, proportionally with the working
timpul de lucru prevãzut în contractul de muncã. time from the labour contract.
Începînd cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul Beginning with 2003 out of the daily total number taken into
numãrului mediu au fost excluºi salariaþii al cãror contract de account when computing the average number excluded the
muncã/raport de serviciu a fost suspendat, conform Legii employees whose labour contract/agreement was suspended
nr.53/2003 Codul muncii, art. 49-54, privind “Suspendarea according to the Law no. 53/2003 - Labour Code, art. 49-54,
contractului individual de muncã” ºi Legii nr.161/2003 referitor regarding the “Suspension of the individual labour contract” and
la suspendarea raportului de serviciu (exemple: concediu de the Law no. 161/2003 regarding suspension of the work
maternitate, concediu pentru incapacitate temporarã de agreement (examples: maternity leave, temporarily labour
muncã, exercitarea unei funcþii în cadrul unei autoritãþi disability leave, exercising a function within an executive,
executive, legislative ori judecãtoreºti pe toatã durata legislative or judiciary authority during duration of the mandate
mandatului º.a.). a.s.o.).
Numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul Number of employees on December 31 (number of
salariaþilor) reprezintã numãrul de salariaþi angajaþi cu contract employees) represents the number of employees employed with
individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, individual labour contract with definite or non-definite duration,
în program complet sau parþial (inclusiv cei cu contract de with full or part-time (including those with suspended labour
muncã/raport de serviciu suspendat) existenþi în evidenþele contract/agreement) existent in the enterprise records at the end of
întreprinderii la sfârºitul anului. Nu sunt cuprinºi salariaþii the year. The employees detached abroad and those who hold
detaºaþi la lucru în strãinãtate ºi cei care cumuleazã mai multe more than one position and are not having the main position at the
funcþii ºi nu au funcþia de bazã la unitatea raportoare. reporting unit are not included.
Repartizarea salariaþilor pe activitãþi ale economiei The breakdown of employees by activity of the national
naþionale s-a realizat dupã activitatea omogenã a întreprinderii, economy was carried out according to homogeneous activity of
iar pe judeþe în funcþie de localitatea în care aceºtia îºi the enterprise and by county according to the locality where
desfãºoarã activitatea. they work.
ªomerii înregistraþi reprezintã persoanele care îndeplinesc Registered unemployed represent persons who fulfill the
cumulative condiþiile prevãzute de Legea nr.76/2002 privind cumulative conditions stipulated by the Law no.76/2002 regarding
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei the system of unemployment insurance and employment
de muncã ºi care se înregistreazã la agenþia pentru ocuparea incentives and who register to the employment agency in the
forþei de muncã în a cãrui razã teritorialã îºi au domiciliul sau, territorial zone they have domicile or, by case, residence, or another
dupã caz, reºedinþa, ori alt furnizor de servicii de ocupare, care provider of employment services, functioning according to the law,
funcþioneazã în condiþiile prevãzute de lege, în vederea obþinerii in order to get a job.
unui loc de muncã.
Conform legislaþiei în vigoare, calitatea de ºomer o are According to the legislation in force, unemployed quality is
persoana care îndeplineºte cumulative urmãtoarele condiþii: held by person who fulfills the following cumulative conditions:
a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de a) he is looking for a job from 16 years old at least to
minimum 16 ani ºi pânã la îndeplinirea condiþiilor de pensionare; pension age;
b) starea de sãnãtate ºi capacitãþile fizice ºi psihice o fac aptã b) his health, his physical and psychical capacities make him
pentru prestarea unei munci; able to work;
c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã c) he has no job, he gets no income or, from legal activities, he
din activitãþi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât gets an income lower than the value of reference social indicator
valoarea indicatorului social de referinþã definit în textul Legii according to the Law no.76/2002;
nr.76/2002;
d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat d) he is available to start work in the next period if he finds
urmãtoare dacã s-ar gãsi un loc de muncã; a job;
Asimilaþi ºomerilor sunt: Assimilated unemployed are:
– absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt ºi absolvenþii ºcolilor – graduates of educational institutions and graduates of special
speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minim 16 schools for disabled persons aged 16 years at least, who,
ani, care, într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire, nu au during a 60 days period since graduation, did not succeed in
reuºit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii being employed according to their vocational training;
profesionale;
– persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar – persons who, before carrying out their military service,
nu au fost încadrate în muncã ºi care într-o perioadã de 30 de were not employed and who, during a 30 days period
zile de la data lãsãrii lor la vatrã nu s-au putut încadra în muncã; since the end of military service, could not be employed;
Rata ºomajului înregistrat reprezintã raportul dintre Registered unemployment rate represents the ratio between
numãrul ºomerilor (înregistraþi la agenþiile pentru ocuparea the number of unemployed (registered at the agencies for 3
forþei de muncã) ºi populaþia activã civilã (ºomeri + populaþie employment) and civil economically active population
ocupatã civilã, definitã conform metodologiei balanþei forþei de (unemployed + civil employment, defined according to the
muncã). methodology of labour force balance).

Locuri de muncã vacante Job vacancies

Rata locurilor de muncã vacante reprezintã raportul dintre Vacancies rate represents the ratio between the numbers of
numãrul locurilor de muncã vacante ºi numãrul total al locurilor vacancies and total number of jobs (occupied and vacant,
de muncã (ocupate ºi vacante, exclusiv cele blocate sau excluding the blocked ones or meant for promotion inside the
destinate numai promovãrii în interiorul întreprinderii sau enterprise or institution), expressed as percentage.
instituþiei), exprimat procentual.
Datele medii anuale privind numãrul locurilor de muncã Yearly average data on the number of vacancies and total
vacante ºi numãrul total de locuri de muncã se calculeazã ca number of jobs are calculated as simple arithmetic means of
medii aritmetice simple ale datelor trimestriale corespunzãtoare quarterly data corresponding to each of the two indicators.
fiecãruia dintre cei doi indicatori.
Numãrul locurilor de muncã vacante include numãrul Number of vacancies includes the number of vacant jobs,
posturilor neocupate care urmeazã a fi ocupate imediat sau în which are to be occupied immediately or in the next 3 months at
perioada urmãtoare (în decurs de maximum 3 luni dupã luna de most after the reference month, as follows:
referinþã), ºi care sunt:
– nou create în cursul lunii de referinþã; – newly created jobs in the reference month;
– existente deja în unitate. – already existent in the unit.
Nu se considerã vacante posturile neocupate: Unoccupied jobs are not considered as vacancies:
– pentru care angajatorul nu a întreprins acþiuni concrete spre – for which the employer did no concrete actions to occupy them
a le ocupa în perioada urmãtoarelor 3 luni; in the period of next 3 months;
– destinate exclusiv promovãrii persoanelor din interiorul – exclusively meant for the promotion of persons inside the
întreprinderii sau instituþiei; enterprise or institution;
– din unitãþile administraþiei publice, blocate printr-un act – from general government units, blocked by a legal act.
normativ.
Numãrul toal al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante) Total number of jobs (occupied and vacant) includes
include efectivul salariaþilor la sfârºitul lunii (exclusiv cei cu the number of employees at the end of the month (except those
contract de muncã/raport de serviciu suspendat) ºi numãrul with suspended labour contract / agreement) and number of
locurilor de muncã vacante. vacant jobs.

CONDIÞII DE MUNCÃ WORKING CONDITIONS

Accident de muncã reprezintã vãtãmarea violentã a Accident at work represents the violent body injury as well as
organismului, precum ºi intoxicaþia acutã profesionalã, care s-au the acute professional intoxication, taking place during labour
produs în timpul procesului de muncã, în îndeplinirea process or when accomplishing duties at work, irrespective of the
îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridicã a legal nature of contract on which the activity is based and which
contractului în baza cãruia se desfãºoarã activitatea ºi care causes the temporary incapacity of work for at least three days,
provoacã incapacitatea temporarã de muncã de cel puþin trei invalidity or death.
zile, invaliditate sau deces.
În raport cu urmãrile produse ºi cu numãrul persoanelor According to consequences and to the number of persons
accidentate, accidentul de muncã se clasificã în: injured, accidents at work are classified as follows:
– accident care produce incapacitate temporarã de muncã de – accident causing temporary incapacity of work for at least 3
cel puþin 3 zile; days;
– accident care produce invaliditate; – accident causing invalidity;
– accident mortal; – fatal accident at work;
– accident colectiv, respectiv cel în care sunt accidentate în – collective accident, when at least 3 persons are injured at the
acelaºi timp ºi din aceeaºi cauzã cel puþin trei persoane. same time and due to the same cause.
Rata accidentelor de muncã reprezintã frecvenþa de Rate of accidents at work represents accidents frequency or
accidentare sau numãrul accidentaþilor ce revin la 1000 salariaþi. number of injured persons per 1000 employees.
Conflictele de interese se referã la întreruperile temporare Conflicts of interest refer to work temporary interruptions,
ale lucrului declanºate, în general, în scopuri revendicative sau generally for claiming purposes or in view to normalize the labour
pentru normalizarea raporturilor de muncã dintre unitate, pe de relationships between the unit, on the one side, and its employees,
o parte, ºi salariaþii acesteia, pe de altã parte conform Legii on the other side according to the Law no.168/1999.
nr.168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã.
Greva constituie o încetare colectivã ºi voluntarã a lucrului
care se încadreazã în prevederile Legii nr. 168/1999.
Strike represents a collective and voluntary ceasing of work
according to the stipulations of the Law no. 168/1999.
3
Conform CAEN Rev.2 According to CANE Rev.2
Industria include activitãþile de: industrie extractivã, Industry includes: mining and quarrying, manufacturing,
industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de energie electricity, gas, steam and air conditioning production and supply,
electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, distribuþia water supply, sewerage, waste management and decontamination
apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de activities.
decontaminare.
Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, Trade services include: trade, transport and storage, hotels
transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii ºi and restaurants, information and communication, financial
comunicaþii, intermedieri financiare ºi asigurãri, tranzacþii intermediation and insurance, real estate activities, professional,
imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice, activitãþi scientific and technical activities, activities of administrative
de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport. services and of support services.
Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie publicã Social services include: public administration and defence,
ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, învãþãmânt, social insurance of public sector, education, health and social
sãnãtate ºi asistenþã socialã, activitãþi de spectacole culturale ºi assistance, shows, culture and recreation activities, other activities
recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale. of national economy.
POPULAÞIA OCUPATÃ CIVILÃ, PE PRINCIPALELE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE
3.G1 CIVIL EMPLOYMENT, BY MAIN ACTIVITIES OF NATIONAL ECONOMY
CAEN Rev.1 / CANE Rev.1 CAEN Rev.2 / CANE Rev.2
% %
100 100

90 90
35,7 38,0 39,1 41,0 42,5 42,7 42,0
80 80

70 70
4,8 60
60 5,1 5,5 6,1 6,8 7,8 7,9
50 50
24,8 24,9 23,5
40 23,2 22,5 21,9 40 22,6
*)
*) *)
*) *)
*) *)
30 *) *)
*) *) 30
*)
20 34,7 29,7 28,2 27,6 20 27,5
32,0 31,9
10 10

0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã


Agriculture, hunting and forestry Agriculture, hunting and forestry
Pescuit ºi pisciculturã Construcþii Construcþii
Fishery and pisciculture Construction Construction

Industrie1) Servicii Industrie2) Servicii


Industry1) Services Industry2) Services
*) Sub 0,1 %. / Under 0.1 %.
1) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã. / Including electric and thermal energy, gas and water.
2) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat ºi distribuþia apei; salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de
decontaminare. / Including electricity, gas, steam and air conditioning production and supply and water supply; sewerage, waste management and decontamination activities.

STRUCTURA POPULAÞIEI OCUPATE, DUPÃ STATUTUL PROFESIONAL, PE SEXE ªI MEDII,


ÎN ANUL 2008
3.G2 EMPLOYMENT STRUCTURE, BY STATUS IN EMPLOYMENT, BY SEX AND AREA, IN 2008

%
100
6,0 5,2 1,0
11,8 1,8
18,9 24,7
80 19,5 24,9
12,8
1,3 1,9 0,7
60
36,6 3
40
0,7
67,4 67,2 67,6 92,0 38,0
20

0
Total Masculin Feminin Urban Rural
Male Female
Lucrãtor pe cont propriu ºi membru al unei societãþi agricole
Salariat sau al unei cooperative
Employee Self employed and member of an agricultural holding or
of a co-operative
Patron Lucrãtor familial neremunerat
Employer Contributing family worker
STRUCTURA POPULAÞIEI OCUPATE ÎN ACTIVITÃÞI NEAGRICOLE, PE SEXE, ÎN ANUL 2008
3.G3 EMPLOYMENT STRUCTURE IN NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES, BY SEX, IN 2008
CAEN Rev.2 / CANE Rev.2
Total
21,2% 33,1%

34,5% 11,2%

Masculin / Male Feminin / Female

14,9%
29,3%

34,1% 31,8%

32,9% 2,4%

18,1% 36,5%
Industrie Servicii comerciale
Industry Trade services
Construcþii Servicii sociale
Construction Social services

Notã: Industria include activitãþile de: industrie extractivã, industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer
condiþionat, distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare.
Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii ºi comunicaþii, intermedieri financiare ºi asigurãri,
tranzacþii imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice, activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport.
Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã socialã, activitãþi
de spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale.
Note: Industry includes: mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning production and supply, water supply, sewerage, waste
management and decontamination activities.
Trade services include: trade, transport and storage, hotels and restaurants, information and communication, financial intermediation and insurance, real estate
activities, professional, scientific and technical activities, activities of administrative services and of support services.
Social services include: public administration and defence, social insurance of public sector, education, health and social assistance, shows, culture and recreation
activities, other activities of national economy.

EVOLUÞIA NUMÃRULUI MEDIU AL SALARIAÞILOR


3.G4 EVOLUTION OF AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES

5000
mii persoane / thou persons
4885
5046 3
4591 4559 4667
4469

4000
3339
3148
3000 2948
2765
2543 2554

2000

1000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Numãrul mediu al salariaþilor - total Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat
Average number of employees - total Average number of employees from integral private sector
NUMÃRUL ªOMERILOR ÎNREGISTRAÞI ªI RATA ªOMAJULUI ÎNREGISTRAT
3.G5 NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED AND UNEMPLOYMENT RATE

mii persoane / thou persons %


1000 10

800 7,4 8
6,8 6,3
5,9
600 5,2 6
5,6 4,4
5,2 3,9
400 4,6 4,4 4
4,0
659 558 523 460 368 403
200 2
286 235 219 191 167 187
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Numãrul ºomerilor înregistraþi - total Rata ºomajului - total


Number of registered unemployed - total Unemployment rate - total

Numãrul ºomerilor înregistraþi - femei Rata ºomajului - femei


Number of registered unemployed - women Unemployment rate - women

RATA ªOMAJULUI BIM, PE GRUPE DE VÂRSTÃ, SEXE ªI MEDII, ÎN ANUL 2008


3.G6 ILO UNEMPLOYMENT RATE, BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2008

% %
25 30

23,2
18,8 25
20

18,3 20
15 14,7
15
3
10
6,8 10
5,1 5,5 6,2
5,1 5,1
5 3,6
2,8 5
4,6 5,0
4,1
3,2 3,9 3,4
0,5 0,9
0 ani / years 0 ani / years
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ºi 15-24 25-34 35-44 45-54 55 ºi
peste peste
and over and over

Masculin
Urban
Male
Feminin Rural
Female

Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2008. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2008.