Sunteți pe pagina 1din 4

Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)

Primele formaţiuni prestatale româneşti au avut la bază obştile săteşti, acestea căpătând treptat un
caracter teritorial, fiind conduse de juzi sau cnezi. Obştile săteşti s-au grupat în uniuni de obşti,
autonomii locale care purtau diferite denumiri: ţări (Ţara Haţegului, Ţara Făgăraşului etc.), codrii
(Codrii Orheiului, Codrii Cosminului), câmpuri (Câmpul lui Dragoş. Câmpul lui Vlad), ocoale
(Câmpulung, Vrancea). Evoluţia acestor autonomii locale a dus la apariţia unor formaţiuni mai
complexe cum ar fi cnezatele sau voievodatele.

Transilvania

Primele formaţiuni politice din Transilvania au fost menţionate de cronicarul Anonymus în lucrarea
„Gesta Hungarorum” („Faptele ungurilor”). Potrivit informaţiilor transmise de Anonymus, la începutul
secolului al X-lea, maghiarii au început cucerirea spaţiului cuprins între Tisa, Crişuri şi Someş, unde s-
au lovit de trei voievodate:
 voievodatul lui Menumorut, situat în Crişana şi având centrul la Biharea
 voievodatul lui Glad, situat în Banat şi având centrul la Cuvin
 voievodatul lui Gelu, situat în Podişul Transilvaniei şi având centrul la Dăbâca
„Legenda Sfântului Gerard” menţionează, la jumătatea secolului al XI-lea, două voievodate româneşti
care se opun expansiunii maghiare: voievodatul lui Ahtum, aflat în Banat şi voievodatul lui Gyla, situat
în centrul Transilvaniei.

Ţara Românească

„Diploma Cavalerilor Ioaniţi” din 1247, acordată de regele maghiar Bela al IV-lea cavalerilor ioaniţi,
menţionează formaţiunile politice prestatale româneşti existente între Carpaţi şi Dunăre: Banatul de
Severin, voievodatul lui Litovoi (între Olt şi Jiu), cnezatul lui Ioan (în sudul Olteniei), cnezatul lui
Farcaş (în nordul Olteniei), voievodatul lui Seneslau (în stânga Oltului).

Moldova

În spaţiul est-carpatic au fost menţionate pentru această perioadă formaţiuni politice: Ulak-Ili (ţara
vlahilor), Codrii Cosminului, Codrii Herţei, Câmpul lui Dragoş.

Dobrogea

În secolul X, în această regiune este atestată existenţa unor conducători de formaţiuni politice: jupan
Dimitrie, jupan Gheorghe. În secolul XI, lucrarea „Alexiada”, scrisă de Ana Comnena, menţionează
conducători din Dobrogea: Tatos (sudul Dobrogei, cu reşedinţa la Dristor), Satza (nord-vestul Dobrogei,
cu reşedinţa la Vicina), Seslav (nord-estul Dobrogei, cu reşedinţa la Preslav). Acelaşi autor aminteşte în
1094 un alt conducător al vlahilor, Pudilă. În secolul al XIII-lea, o diplomă a ţarului bulgar Ioan Asan al
II-lea menţionează Ţara Cavarnei, situată între Mangalia şi Varna, nucleul viitorului stat Dobrogea.
Constituirea statelor medievale româneşti

Formarea statelor medievale româneşti a fost posibilă într-un context favorabil:

contextul extern – criza Regatului Ungariei, în condiţiile în care dinastia arpadină a fost înlocuită cu
dinastia de Anjou. Extinderea influenţei Hoardei de Aur a limitat, de asemenea, influenţa maghiară în
spaţiul românesc. Pe fondul acestei crize, formaţiunile din spaţiul românesc doreau înlăturarea
dominaţiei maghiare.

contextul intern – reprezentat de: întărirea raporturilor feudale şi concentrarea acestora în jurul unor
autorităţi puternice; dezvoltarea economică din spaţiul românesc produsă prin lărgirea schimburilor
comerciale, apariţia târgurilor şi a oraşelor.

Procesul de formare a statelor medievale extracarpatice a cunoscut mai multe etape:


 unificarea formaţiunilor politice prestatale
 delimitarea teritorială a noilor formaţiuni
 formarea instituţiilor laice şi ecleziastice
 obţinerea independenţei în raport cu regatul maghiar

Statul Asăneştilor
Primul stat creat de romanitatea răsăriteană a aparţinut vlahilor din Peninsula Balcanică. În 1185, vlahii
din Balcani s-au răsculat împotriva dinastiei bizantine Anghelos, sub conducerea fraţilor Petru şi Asan.
Răscoala a fost sprijinită de vlahii nord-dunăreni şi de cumani. În urma răscoalei, a rezultat formarea
statului vlaho-bulgar. În timpul lui Ioniţă cel Frumos (1197-1207), a fost recunoscută autoritatea
spirituală a Romei, Ioniţă primind în schimb de la Papa Inocenţiu al III-lea titlul de „rege al vlahilor şi al
bulgarilor”.
În timpul lui Ioan Asan al II-lea (1218-1241), statul vlaho-bulgar a rupt legăturile cu Roma şi a restabilit
legăturile cu Patriarhia Bizantină.

Formarea statului medieval Transilvania

Transilvania a fost cucerită de Regatul Ungariei după anul 1000, odată cu înfrângerea de către regele
Ştefan I a rezistenţei formaţiunilor conduse de către Gyla şi Ahtum. Maghiarii au organizat teritoriul
cucerit în comitate, districte şi scaune.. Se revine, repede la forma de organizare tradiţională a
voievodatului, iar în 1176 este menţionat voievodul Leustachius. Ca voievodat autonom aflat sub
suzeranitate maghiară, Transilvania dispunea de o organizare politică proprie.

Pentru a consolida stăpânirea maghiară, au fost colonizate în Transilvania populaţii de secui, saşi şi
cavaleri din ordinele cavalereşti (teutoni şi ioaniţi). Românii, deşi majoritari, au fost excluşi treptat din
viaţa politică, în favoarea naţiunilor privilegiate (maghiarii, saşii şi secuii).

Dacă partea centrală a Transilvaniei se afla sub controlul regalităţii maghiare, în zonele de margine au
existat în continuare autonomii locale româneşti, denumite “ţări”: Ţara Amlaşului, Ţara Făgăraşului,
Ţara Haţegului, Ţara Maramureşului. De aici se produc transferuri de populaţii şi de conducători cu rol
important în întemeierea statelor medievale extracarpatice, Ţara Românească şi Moldova (tradiţia
descălecatului)
„descălecat”=termen folosit de cronicari pentru a descrie întemeierea unui stat medieval printr-un transfer de
populaţie din altă regiune
Forma de organizare politică a voievodatului se păstrează în Transilvania până în 1541, când
Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană. Conducerea revenea unui principe,
ales de Dietă şi confirmat de sultan.

Formarea statului medieval Ţara Românească


În acest proces de întemeiere se remarcă mai multe iniţiative:
În 1277, voievodul Litovoi refuză să mai recunoască autoritatea regelui maghiar . Acesta a fost ucis în luptă, iar
fratele său, Bărbat, a fost luat prizonier. Eliberat ulterior, Bărbat a recunoscut autoritatea maghiară.
În 1290, Negru Vodă din Făgăraş trece munţii în Ţara Românească, într-un moment în care regalitatea maghiară
anihilase autonomia Ţării Făgăraşului. Aici îi supune pe conducătorii locali şi întemeiază oraşul Câmpulung,
contribuind la formarea Ţării Româneşti (tradiţia descălecatului).
Basarab I este cel care întemeiază Ţara Românească, unificând formaţiunile politice din această zonă în jurul
anului 1300. În 1324, el recunoaşte suzeranitatea maghiară, în schimbul recunoaşterii domniei şi a stăpânirii
asupra Banatului de Severin, Olteniei, Munteniei şi asupra unor teritorii de la nordul gurilor Dunării (Basarabia).
În 1330, Basarab I obţine independenţa Ţării Româneşti în raport cu Ungaria, învingându-l în lupta de la Posada
pe regele maghiar Carol Robert de Anjou.
Independenţa a fost consolidată de urmaşii lui Basarab, care creează instituţiile interne ale statului. Nicolae
Alexandru a întemeiat în 1359 prima Mitropolie Ortodoxă a Ţării Româneşti, recunoscută de Patriarhia de la
Constantinopol, mitropolie care avea sediul la Curtea de Argeş. Vladislav Vlaicu a emis primele monede ale
statului Ţara Românească.

Constituirea statului medieval Moldova

În perioada 1352-1353, regalitatea maghiară a întemeiat la est de Carpaţi o marcă militară de apărare condusă de
voievodul Dragoş din Maramureş .În jurul anului 1360 se produce descălecatul lui Bogdan, un conducător venit
tot din Maramureş. În urma confruntărilor cu regele maghiar Ludovic de Anjou, acesta i-a înlăturat în 1363-1364
pe urmaşii lui Dragoş – Sas şi Balc – obţinând independenţa Moldovei. Consolidarea instituţiilor se realizează în
timpul urmaşilor lui Bogdan ,Petru Muşat şi Roman I.
Petru Muşat (1375-1391) a întemeiat prima Mitropolie Ortodoxă a Moldovei, recunoscută abia la 1401 de
Patriarhia de la Constantinopol. Roman I (1391-1394) a desăvârşit unificarea teritorială a Moldovei.

Formarea statului medieval Dobrogea

Dobrogea s-a constituit în jurul Ţării Cavarnei, condusă de Balica . Urmaşul lui Balica, Dobrotici
primeşte din partea bizantinilor titlul de despot. Treptat, Dobrotici devine autonom faţă de Imperiul
Bizantin şi unifică teritoriile dintre Dunăre şi Marea Neagră, întemeind Dobrogea. Ivanco participă la
luptele împotriva turcilor, fiind ucis în aceste lupte. După moartea sa, Dobrogea intră în componenţa
Ţării Româneşti, conduse atunci de Mircea cel Bătrân. După 1420, Dobrogea este cucerită de turci, sub
stăpânirea acestora râmânând până în 1878.

Instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)

Instituţiile centrale din statele medievale

În statele medievale, cele mai importante instituţii din această perioadă au fost, după modelul bizantin,
domnia şi biserica.
Domnul era stăpânul ţării, având şi calitatea de mare voievodin Transilvania acesta nu isi schimba titlul
deoarece se afla sub dominatie maghiara), adică era conducătorul suprem al armatei.
Domnul avea atribuţii importante:
 administrative – numea dregătorii, stabilea impozitele
 judecătoreşti – fiind instanţa supremă în stat
 legislative – emiterea actelor cu putere de lege
 diplomatice – semna tratate, putea declara război sau putea încheia pace
Succesiunea la tron se baza pe principiul ereditar-electiv, întemeiat pe baza dreptului unei familii de a
conduce, dar şi pe baza dreptului de a alege al boierilor.

După creşterea influenţei otomane, în secolul XVI, numirile de domnitori se făceau prin plata unei sume
de bani către conducerea Imperiului Otoman. În aceste condiţii, atribuţiile de politică externă ale
domnitorului devin tot mai reduse Între 1711 şi 1821, domnitorii nu au mai avut origine românească, ei
fiind domnitori fanarioţi. Domnul ales inistial de boieri era acum numit de sultan.
În conducerea ţării, domnitorul era ajutat de o altă instituţie importantă, Sfatul Domnesc, format iniţial
din toţi marii boieri şi apoi restrâns la boierii cu dregătorii (cu funcţii la curtea domnească): vornicul,
vistierul, postelnicul, spătarul, marele portar, logofătul, marele paharnic etc.
De la sfărşitul secolului XVI, accentuarea dominaţiei turceşti a făcut ca Sfatul să capete denumirea de
Divan.
In secolul XVIII a disparut domnia pamanteana fiind instaurate domniile fanariote.
Trasaturile domniei fanariote:
 domnul era considerat inalt functionar al Imp. Otoman
 pt. Domnie sa plateau sume considerabile
 vanzarea functiilot
 rliminarea boierilor romani si inlocuirea acestora cu boieri greci
-boierii romani s-au unit si au creat Partida Naionala cu scopul de a reveni la domniile pamantene
Adunarea Ţării
Adunarea Ţării reprezintă o instituţie semnalată încă din secolul XV în Ţara Românească şi Moldova, fiind
formată din marii boieri, mica boierime şi reprezentanţii clerului. Se întrunea numai când era convocată de
domnitor pentru probleme importante. În secolul XIX, reapare pentru o perioadă sub numele de Adunare
Obştească.
Armata
Oastea cea mare – formată din toată populaţia aptă de serviciu militar, convocată în caz de primejdie majoră.
După instaurarea dominaţiei otomane, oastea cea mare nu a mai fost convocată.
Oastea domnească – era formată din dregători, curteni, mici proprietari de pământ.
Biserica
- a doua institutie ca importanta
Întemeierea mitropoliilor a constituit o măsură importantă în procesul de consolidare a statelor româneşti. În Ţara
Românească, prima Mitropolie a fost înfiinţată de Nicolae Alexandru (1359), iar cea de-a doua de Vladislav
Vlaicu (1370). În Moldova, Petru Muşat a pus bazele Mitropoliei recunoscute în 1401.
Mitropolitul:
-primul sfetnic al domnului
-incoronoa domnul prin ungere cu mir
-Facea parte din sfatul domnesc
-Era subordonat domnului

S-ar putea să vă placă și